Stena Metallkoncernen 2006/2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stena Metallkoncernen 2006/2007"

Transkript

1 Stena Metallkoncernen 2006/2007

2 Stena Metallkoncernen Stena Metallkoncernens verksamheter Nya verksamheter under 2006/2007 Bolaget bedriver också via Stena Metal Inc. verksamhet i Stamford, USA, Belo Horizonte, Brasilien, Rayong, Thailand och Tianjin, Kina Affärsområden inom återvinning

3 Kort om Stena Metall Innovativa lösningar Våra värden Stena Metall är Nordens ledande återvinningsföretag. Vi återvinner järn- och metallskrot, papper, plast, elektronik, farligt avfall och övrigt verksamhetsavfall. I kundanpassade helhetslösningar och specialistkompetenser ingår också miljöutbildningar, rådgivning och annan service som förenklar och stöder kundernas miljöarbete. I koncernen ingår också produktion av aluminium, finansverksamhet och internationell handel med stål, metaller och olja. Vid verksamhetsårets slut bedrev Stena verksamhet på mer än 250 platser i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Polen, Ryssland, Tyskland, Tjeckien, Österrike och USA. Stenas målsättning är att vara föregångare och ligga steget före i branschen när det gäller kundlösningar, produktion och kompetens inom samtliga verksamheter. Vår strävan är att alltid bli bättre inom alla områden, genomföra framsynta satsningar och utveckla innovativa lösningar för kunder, miljö och samhälle. Stena Metalls värden är enkelt, tryggt och utvecklande. Det är så vi vill uppfattas i allt vi gör och i våra möten med kunder och omvärld. Enkelt Det är enkelt att samarbeta med oss på Stena och vi finns på mer än 250 platser. Varje medarbetare ett stort förtroende att fatta egna beslut. Kunden får snabba och tydliga besked och vi agerar snabbt. Tryggt Stena har erfarenhet av återvinning sedan De flesta av verksamheterna är certifierade inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi erbjuder beprövade och kundanpassade lösningar. Utvecklande Vår strävan är att ligga steget före och utveckla innovativa lösningar. Med nya lösningar kan vi bidra till både våra kunders och vårt eget miljöarbete samt stödja en hållbar utveckling. Affärsområden och verksamheter Järn och Metall Återvinning av järn- och metallskrot. Returpapper Återvinning av returpapper, plast och övrigt verksamhetsavfall. Farligt avfall Miljöriktigt omhändertagande av farligt avfall från hela samhället. WEEE Återvinning av uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning, WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment). Aluminium Produktion av högkvalitativt aluminium från återvunnen råvara för leverans till gjuterier och stålindustri. Stål Leveranser av ett brett sortiment stålprodukter i hela Sverige samt förbehandling av stålprodukter och figurskuren plåt. Olja Handel med olja och leveranser av bunkerolja till fartyg. Trading Internationell handel med stål, järn och andra metallurgiska råvaror. Finans Finansiell verksamhet och koncernens internbank. Miljöteknik Stena Miljöteknik driver och samordnar forsknings- och utvecklingsprojekt inom Stena Metallkoncernen.

4 Innehåll Året i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Prisutveckling 6 Återvinning en klimatsatsning 8 Forskning och utveckling 10 Medarbetare 12 Återvinning 16 Sverige 17 Danmark 26 Norge 32 Finland 36 Polen 40 Ryssland 43 WEEE 44 Aluminium 48 Trading 50 Stål 52 Olja 54 Stena Metall Finans 56 Stenasfären 57 Ekonomisk redovisning 58 Förvaltningsberättelse 58 Koncernen 61 Resultaträkning 61 Eget kapital 61 Balansräkning 62 Kassaflödesanalys 64 Redovisnings- och värderingsprinciper 65 Noter 68 Moderbolaget 78 Resultaträkning 78 Kassaflödesanalys 78 Balansräkning 79 Eget kapital 79 Noter 80 Stena Metall AB:s innehav av aktier och andelar 84 Förslag till vinstdisposition 86 Revisionsberättelse 87 Styrelse 88 Adresser 89

5 Året i korthet I en god konjunktur med höga priser på de väsentligaste råvarorna har efterfrågan varit fortsatt stark. Resultat före skatt uppgick till 831,7 Mkr i nivå med föregående år. Starkt driv i att utveckla nya innovativa lösningar inom samtliga verksamheter för att förenkla för våra kunder och stärka deras miljö profil. Stena Metallkoncernens elektronikåtervinning (WEEE) fortsatte att växa starkt i Europa med nya anläggningar, nya processer, ny teknik och nya lösningar för kunderna. Framgångsrik satsning på klimatkloka lösningar med exempelvis nya transportkoncept. Med nya tekniker kan vi återvinna mer ur samhällets avfall. Betydande tillväxt inom affärsområde Stål. Utvecklad service genom förvärv av Eurosteel, nya produktgrupper och satsning på kund anpassade produkter. Fem år i sammandrag Mkr 06/07 05/06 04/05 03/04 02/03 Nettoomsättning Rörelseresultat före jämförelsestörande poster Resultat före skatt Årets resultat Medelantal anställda Finansiella nyckeltal Stena Metallkoncernen Mkr 06/07 05/06 04/05 EBITDA EBITA EBIT Räntetäcknings grad, ggr 4,3 4,9 5,6 EBITDA/ Finansnetto 15,1 13,4 19,2

6 2 Koncernchefens kommentar Koncernchefens kommentar Vi kan se tillbaka på ett starkt verksamhetsår och ett gott resultat. Vi fortsätter leda utvecklingen inom flera av våra verksamheter med nya lösningar för kunder, miljö och samhälle. Vi har flyttat fram våra positioner och stärkt vår ställning som Nordens ledande återvinningsföretag. Stena Metallkoncernens resultat före skatt blev 831,7 Mkr, sammanfattar Anders Jansson, koncernchef, verksamhetsåret 06/07. Hur vill du kommentera resultatet? Jag är nöjd med att vårt resultat är i nivå med föregående år. Jag gläds framförallt åt den fina utvecklingen inom flera av våra snabbt växande områden, såsom Stål och WEEE, det vill säga vår elektronikåtervinning. Det innebär att allt fler verksamheter i koncernen bidragit till vårt resultat. Mest glädjande är det härliga driv jag ser runt om i vår växande koncern. Vilka är orsakerna till framgångarna? Vi försöker kontinuerligt att bli bättre på allt vi gör. Vårt decentraliserade affärsmannaskap är en fantastisk kraftkälla i vår affärstillväxt och gör det möjligt att utveckla marknadens bästa lösningar. I grund och botten handlar det alltid om hur väl vi kan uppfylla och överträffa kundernas förväntningar. Jag vill i detta sammanhang tacka kunderna för deras förtroende, det inspirerar oss att bli ännu bättre! Samtidigt vill jag också lyfta fram alla medarbetare för deras starka engagemang. Vad innebär det att Stena utvecklar nya innovativa lösningar? Det gäller vår inställning att hela tiden hitta nya lösningar för kunder eller att trimma våra egna produktionsanläggningar på alla platser där vi finns. Oftast handlar det om en mängd vardagsförbättringar i stort som smått. Bland större innovativa nyheter kan nämnas att Stena Aluminium utvecklat en komplett lösning för leverans av flytande aluminium som sparar stora mängder energi. Ett annat exempel är en ny anläggning som gör det möjligt att återvinna plaster ur elektronikavfall. Anläggningen är en av få i sitt slag i världen. Allt oftare får vi förtroendet att hjälpa våra kunder inne i hjärtat av deras verksamhet, med ett fördjupat avfallssamarbete varje dag och dygnet runt om de önskar det. Vi utvecklar servicen i avfallshanteringen med exempelvis miljöutbildning, rådgivning och statistik. Ett annat exempel är insourcing, det vill säga att vår personal tar hand om all avfallshantering inne på företagen. Det är glädjande när vi på fler sätt får hjälpa kunderna att stödja deras affärer och miljöengagemang. Trenden är tydlig i Europa: ny lagstiftning ställer nya krav på verksamhetsutövare och Återvinning i utveckling. Anders Jansson, koncernchef och Carina Nowak, ansvarig affärsområde Farligt avfall. Bilden är tagen på anläggningen i Göteborgs Hamn där spillolja och annat farligt avfall behandlas.

7 Koncernchefens kommentar 3 avfallshanteringen blir alltmer komplex. Vi vill stödja våra kunders engagerade miljöarbete och återvinna mer ur avfallet på nya sätt. Därför har vi ständigt fokus på att utveckla våra helhetslösningar och övrig service, teknik, processer och kompetens. Jag vill också säga att vår FoU-satsning är bredare än någonsin tidigare, med fler projekt och inom många angelägna områden. Vad vill Stena uppnå med sitt FoU-arbete? I samarbete med världsledande samarbetspartners vill vi ta återvinningen till nya nivåer. Målet är att återvinna mer av samhällets avfall med hållbara metoder. När det är effektivt, miljö riktigt, ger nya värden för kunder eller samhälle och stärker oss själva är det optimalt. Med vår långsiktiga satsning på en unik professur i industriell återvinning vid Chalmers tekniska högskola i Göteborg utvecklar vi nya återvinningsmetoder. Det är en transportintensiv bransch. Hur viktiga är satsningarna på nya logistiklösningar? Vi är en av de största transportörerna i Sverige, både på väg och järnväg. Att kontinuerligt utveckla nya logistiklösningar är en av våra viktigaste utmaningar. Det handlar om att förbättra vår service, minska våra kostnader och vår miljöpåverkan. Jag är glad att kunderna uppmärksammar våra ansträngningar, exempelvis när det gäller satsningen på att transportera mer skrot på järnväg i Sverige. Under verksamhetsåret förvärvades ytterligare fem kompletta tågsätt. Detta skapar nya möjligheter framöver. Hur vill du beskriva affärstillväxten inom återvinningsverksamheten? Under året förvärvades Reci Industri som är ett av Sveriges ledande farligt avfall-bolag. Från och med 1 september 2007 finns Stena Recycling som består av våra fyra fusionerade återvinningsbolag Stena Gotthard, Stena Scanpaper, Stena Miljö och Reci Industri. Nu finns starka förutsättningar för organisk tillväxt. Vi kraftsamlar ytterligare i vår kontinuerliga satsning på att utveckla marknadens bästa och mest kompletta service på den svenska marknaden. Affärs- och volymtillväxten har varit god i återvinningsrörelserna i de nordiska länderna. I Finland utvecklas verksamheten stadigt, vår marknadsposition har flyttats fram och servicen har utvecklats nära kunderna. Parallellt med en god volymtillväxt i Danmark har det varit besvärligt att integrera den nyförvärvade skrotverksamheten. Det har kostat och tagit mycket kraft. Den nya basen är emellertid på plats i Danmark och jag är övertygad om en väsentligt mer positiv affärsutveckling framöver. Polens EU-anpassning när det gäller miljöfrågor och avfallshantering går långsamt och man ligger långt efter övriga EU-medlemsstater. Stena fortsätter emellertid att satsa vidare i landet trots tuffa marknadsförutsättningar. I Ryssland går utvecklingen mot ett allt större domestikt ryskt inflytande över skrotverksamheten i landet. Utrymmet för internationella aktörer har minskat och Stena har under året anpassat sig till dessa nya förutsättningar. Koncernen växer på den europeiska kontinenten. Kommentarer? Vi är Europas ledande elektronikåtervinnare. WEEE-verksamheten fortsätter att utvecklas kraftfullt i fler länder. Med extremt fokus på kostnader, ny återvinningsteknik och god logistik var affärstillväxten mycket god. Satsningen på kundspecifika kvalitetslösningar fortsätter och det är härligt att se entusiasmen och professionalismen i WEEE-verksamheten. Och när det gäller övriga verksamheter i koncernen? Stena Stål är ett utropstecken med ett starkt verksamhetsår bakom sig. Förvärvet av Eurosteel har breddat produktsortimentet väsentligt och servicen nära kunderna har stärkts i hela landet. Stena Aluminium fortsätter att fördjupa affärsrelationerna med nya produkter, kunskapsutbyte och miljöriktiga lösningar. De nya möjligheterna att leverera flytande aluminium är bra för både kunder och miljö. Stena Oil fortsätter sin satsning på en toppmodern bunkerflotta med säkerhet, kvalitet och service i fokus. Guldmedalj. Under 2007 utsågs Stena till en av de 15 bästa leverantörerna i världen av Ford Motor Company, till följd av samarbetet med Volvo i Sverige. Det är första gången som World Excellence Award delas ut till ett återvinningsföretag. Vår finansrörelse har på ett både opportunt och professionellt sätt dragit nytta av marknadens svängningar och starkt bidragit till koncernens resultat. Stena prioriterar kompetensutveckling. Varför? Det handlar om att bygga upp vårt decentraliserade affärsmannaskap. Vi vill ha branschens främsta medarbetare för att kunna erbjuda det

8 4 Koncernchefens kommentar bästa på marknaden. Vi genomför bland annat ledarutbildningar och affärsutbildningar för att förkovra oss. Det handlar förstås också om att skapa stimulerande jobb och erbjuda fler utvecklingsmöjligheter. Ett exempel är vår mest omfattande traineesatsning som sjösattes under året. Vi har också fortsatt vårt förebyggande arbete med att förbättra säkerheten och arbetsmiljön i våra verksamheter. Hur skulle du vilja beskriva den internationella utvecklingen och trenderna som påverkar oss och våra kunder? Klimatpåverkan har på kort tid blivit en global angelägenhet. Återvinning är betydelsefull för att minska utsläppen av växthusgaser. Detta uppmärksammas alltmer. Efterfrågan på råvaror av återvunnet material är stark och vi har både en stark framtidstro och ett självförtroende. Ju mer enhetligt EU:s medlemsstater inför miljöoch avfallsslagstiftning framöver, desto offensivare kan och vill vi satsa på nya lösningar i vår bransch. I verkligheten kan spelreglerna variera i medlemsstaterna vilket ibland innebär olika konkurrensvillkor. Den avregleringstrend som fi n n s är positiv och skapar nya affärsmöjligheter. Jag är övertygad om att en fri avfallsmarknad innebär fler alternativ för kunderna och främjar en utveckling av nya och miljöriktiga återvinningsmetoder. Kontroll. I Halmstad genomför Stena Recycling varje år en extra kontroll av det renade vatten som kommer från den egna anläggningen i närheten. Bilden: vattenprover tas på den plats där vattnet släpps ut i hamnbassängen. Kan du ge några exempel på Stenas nyckelområden framöver? Vi kan bli bättre på allt. Vi ska fortsätta satsa på ny kompetens och stimulera nya idéer. När det gäller förbättringar handlar det exempelvis om att öka vår produktivitet och vårt kapitalutnyttjande, samt utveckla effektivare processer och logistik. Vårt systematiska förbättringsarbete med hjälp av bland annat Six Sigmametodiken ska fortsätta. Så här långt är de uppmätta resultaten mycket lovande. Hur ser dina förväntningar ut för verksamhetsåret 07-08? Vi har aldrig varit bättre förberedda för framtiden. Med starka, långsiktiga ägare bakom oss avser vi att fortsätta stärka vår affär. Den globala tillväxten lär fortsätta framför allt driven av utvecklingen i Asien. Även om styrkan i den konjunkturella utvecklingen skulle avta under året är vi väl positionerade för en fortsatt god resultatutveckling. Framgångar inom WEEE. Stenas elektronikåtervinning växer i Europa och nya metoder för att återvinna värdefullt material utvecklas. På bilden arbetar Jannice Nilsson med separering av ädla metaller vid en av Stenas PMR-anläggningar (Precious Metal Recycling). Anders Jansson Göteborg i oktober 2007

9 5

10 6 Prisutveckling Prisutveckling De kraftiga prisrörelserna var ett genomgående tema under verksamhetsåret 2006/2007. Samtliga grafer på sidan avser prisutveckling under perioden 1/ till och med 24/ Alla grafer avser månadssiffror. Koppar (USD/ton), LME Koppar, LME USD/ton Aluminium (USD/ton), LME Aluminium (USD/ton), LME USD/ton Nickel (USD/ton), LME Nickel (USD/ton), LME USD/ton /05 05/06 06/ /05 05/06 06/ /05 05/06 06/07 Mycket stora prisvariationer Priset marginellt lägre vid årets utgång jämfört med årets ingång Ganska stabila priser under merparten av året Visst prisfall mot slutet av året Stort inslag av spekulativt kapital Historiskt sett extrem prisuppgång under första halvåret, hög efterfrågan på rostfritt samt låga LME-lager Kraftigt prisfall under andra halvåret Handelsstål (SEK/ton), Importpriser Handelsstål (SEK/ton), Importpriser SEK/ton Wellpapp (Euro/ton), Exportpriser Wellpapp (Euro/ton), Exportpriser Euro/ton 120 Järnskrot (USD/ton), fob Rotterdam Järnskrot (USD/ton), Rotterdam USD/ton /05 05/06 06/ /05 05/06 06/ /05 05/06 06/07 Något stigande priser under året Fortsatt stor efterfrågan från bygg- och tung mekanisk industri Den tidigare välbalanserade returpappersmarknaden rubbades Mycket stor prisuppgång under året Kraftigt ökad export från Europa till Kina Stigande priser under hösten Fallande under våren Prisuppgång mot slutet av året efter förnyat intresse från främst turkiska köpare Tackjärn (USD/ton), cfr New Orleans Tackjärn (USD/ton), cfr New Orleans USD/ton 400 Olja (USD/fat), Nymex Olja (USD/ton), Nymex USD/fat 80 Frakt Baltic Dry Index Frakt Baltic Dry Index /05 05/06 06/ /05 05/06 06/ /05 05/06 06/07 Prisuppgång på ca 10% under året Stigande järnmalms- och energikostnader är främsta orsaken Mycket stora prisvariationer, marginell nettoförändring under året Prisuppgången under andra halvåret härleds till ökad efterfrågan i kombination med minskad produktion inom OPEC Fraktraterna har fortsatt att stiga kraftigt även under detta år Den globala högkonjunkturen och Kinas efterfrågan på transporter är huvudsakliga orsaker * Källa: Reuters och MBR

11 Prisutvecklinge 7 Metaller Verksamhetsåret har kännetecknats av kraftiga prisrörelser på de flesta LME-metaller. Sett över hela året är det dock bara tenn och bly som har haft en prisökning. Priset på aluminium och nickel har varit oförändrat, medan övriga metaller har haft en mindre prisnedgång. De kraftiga prisförändringarna beror i hög grad på Kinas intresse för metaller. Från september 2006 till augusti 2007 föll kopparpriset på LME marginellt till USD/ton. Under hösten 2006 var emellertid prisfallet dramatiskt från USD/ton till USD/ton. Orsaken har varit att Kina minskade sina lager på koppar i avvaktan på lägre priser. Under våren ökade intresset från Kina för koppar och priserna på LME ökade kraftigt till som högst USD/ton under maj. En annan bidragande orsak till prisuppgången har varit produktionsbortfall på grund av strejker i Chile och Mexico. LME-aluminium hade en lugnare prisutveckling under verksamhetsåret. Från nivån USD/ton i september 2006 steg priset till USD/ton i december. Under våren 2007 har priserna varit stabila, men har därefter fallit till USD/ton. Zink har fallit från USD/ton till USD/ton. Priset har dock varit volatilt på LME, med all time high på USD/ton i december Prisutvecklingen på nickel slog alla förväntningar och noterades för första gången över USD/ton. Detta delvis på grund av god efterfrågan på rostfritt stål och lågt LME-lager men den största anledningen var spekulation från finansiella institutioner. Uppgången fortsatte till och med maj månad 2007 men sedan kom fallet kraftigare och snabbare än väntat. Nickel avslutade verksamhetsåret på knappt USD/ton och kraftigt ökat LME-lager. Stål Importpriserna sjönk under kalenderåret 2005 till och med första kvartalet Under andra kvartalet 2006 började stålpriserna åter stiga för att nå ny rekordnotering under andra kvartalet Importpriserna har sedan kvartal ett 2004 fram till och med kvartal tre 2007 stigit med drygt 70 procent. Balk är den produkt som under denna period stigit mest, med över 100 procent. Stångstål är den varugrupp som stigit minst, drygt 50 procent. Efterfrågan ökade successivt under året framförallt drivet av bygg- och tung mekanisk industri. Rostfritt material nådde sin topp i april/maj 2007 på grund av rekordnoteringar på legeringsämnet nickel. I den sista månaden av verksamhetsåret kan också prisnedgångar på armeringsstål och rostfritt noteras. Returpapper Den balans mellan tillgång och efterfrågan på returpapper i Europa, som har rått under en längre tid har rubbats under året. Den stora ökningen i Kina av produktionen av främst förpackningskartong, med returpapper som råvara, har medfört att leveranserna av returpapper från Europa till Kina har ökat kraftigt. Konkurrensen om returpappersråvaran har skärpts och europeiska köpare, som också har ökat sin tillverkningskapacitet, har tvingats till stora prishöjningar för att behålla de volymer man behöver. Olja Priserna på råoljemarknaden har under perioden september 2006 till augusti 2007 varit utsatt för stora svängningar. Perioden inleddes med priser över 70 USD/ fat för att under andra halvåret 2006 falla ner mot 50 USD/fat. I januari 2007 vände marknaden och inledde en starkt uppåtgående trend. Underliggande faktorer för nedgången kan förklaras med en ovanligt mild vinter och hög produktion under 2006 samt ett någorlunda lugnare geopolitiskt läge än tidigare. Uppgången under 2007 kan härledas till minskad produktion inom OPEC, stark efterfrågan och låga lager i marknaden samt stort intresse från finansiella aktörer. Verksamhetsåret avslutades med ett oljepris på knappt 75 USD/fat, marginellt högre jämfört med årets inledning. Järnskrot Ett ökat överskott av amerikanskt export skrot medförde att världsmarknadspriserna på järnskrot föll tillbaka under hösten År 2007 inleddes med en stark internationell stålmarknad, god efterfrågan på järnskrot och stigande världsmarknadspriser. Under våren uppvisade marknaden ett tydligare motstånd mot ytterligare prishöjningar på stål. En avvaktande internationell järnskrotmarknad resulterade i svagt nedåtgående världsmarknadspriser under perioden maj juli. I augusti återhämtade sig de internationella skrotpriserna något efter att turkiska köpare kommit i marknaden. De inhemska europeiska skrotpriserna föll tillbaka under augusti månad men prisfallet tycks i skrivande stund ha planat ut. Tackjärn Priserna på tackjärn har varit på historiskt höga nivåer under verksamhetsåret, ök ningen är ca 10 procent sedan årets början. Orsakerna är ökade järnmalmspriser och energikostnader och även stigande fraktkostnader har bidragit. Detta, i kombination med en ofördelaktig växelkurs på den brasilianska valutan, har inneburit att produktion av tackjärn, trots de höga priserna, endast är marginellt lönsam. Frakter Högkonjunkturen i världen har medfört att efterfrågan på bulktonnage under året överstigit utbudet. Timecharter hyran för bulktonnage har stigit kraftigt under verksamhetsåret.

12 8 Återvinning en klimatsatsning Klimatklok återvinning Återvinning av avfall är ett effektivt sätt att minska människans klimatpåverkan. Genom att återvinna så mycket som möjligt kan koldioxidutsläppen reduceras kraftigt i jämförelse med att framställa nya råvaror ur gruvor, skog och oljefyndigheter. På detta uppslag finns några exempel på hur vi ständigt arbetar för att bidra till en minskad klimatpåverkan. Med nya processer och ny teknik, samarbeten och nya innovativa lösningar vill Stena vara ledande i branschen och stärka en miljövinst som gynnar miljö, samhälle, våra kunder och oss själva. Återvinning en viktig klimatsatsning Genom att återvinna istället för att framställa nya råvaror kan utsläpp av klimatskadliga gaser minskas kraftigt*. Exempel: Varje kilo koppar som återvinns minskar koldioxidutsläppen med 20 kilo, ett kilo återvunnit aluminium motsvarar 10 kilo. Miljövinsten är med andra ord ansenlig även när man räknar med transporter och övrig miljöbelastning i återvinningen. Mer plast tillbaka till kretsloppet I Halmstad har Stena tagit i drift en ny teknik för plaståtervinning. Den gör det möjligt att skilja olika plaster åt från datorer, TV-apparater och annat uttjänt elektronikavfall. Plast med flamskyddsmedel kan urskiljas och resten återvinnas och återföras till kretsloppet. Tidigare fi c ks å dan plast förbrännas eller läggas på deponi i brist på bättre teknik. Återvinning av plast jämfört med framställning av ny råvara minskar kolioxidutsläppen med 85 procent*. Forskning för att rena vatten och jord Yuliya Kalmykova forskar om olika metoder att lokalt rena vatten och jord på förorenade industriområden. Lokal rening av förorenade markområden och ytvatten minskar behovet av transporter och därmed utsläppen av växthusgaser. Chalmers FRIST (Forum for Risk Investigation and Soil Treatment) är ett av få kompetenscentrum i världen när det gäller förorenad mark. Chalmers FRIST är ett samarbete mellan Stena, Chalmers Tekniska Högskola och Renova och finansierar forskning om olika saneringsmetoder. * Källa: Återvunnen råvara en god affär för klimatet, Återvinningsindustrierna, Sverige 2007.

13 Återvinning en klimatsatsning 9 Återvinningskampanj för WWF:s klimatprojekt Nokia, Stena Technoworld, Världsnaturfonden (WWF), fi n ländska posten och elektronikkedjorna Markantalo och Gigantti samarbetar i en återvinningskampanj. Kampanjen har hittills resulterat i att uttjänta mobiltelefoner samlats in från allmänheten och näringslivet i Finland. Stena återvinner dessa på anläggningen i Björneborg och för varje insamlad mobiltelefon skänker Nokia två euro till WWF:s klimatprojekt. Flytande aluminium klimatklokt och enkelt Med ny smältteknik har Stena Aluminium minskat behovet av fossila bränslen med 35 procent de senaste åren. Den senaste innovativa lösningen är leveranser av flytande aluminium till kunder som på så sätt slipper använda stora mängder energi för att smälta aluminiumtackor. Varje lastbilstransport med fl y t ande aluminium innebär 2 ton mindre utsläpp av koldioxid. Det kan jämföras med en genomsnittlig bilist som under ett helt år släpper ut ca 3 ton koldioxid. Betydande miljövinster med oljeåtervinning Ju mer förädlad en produkt är, desto större miljövinst med att återvinna. För varje liter spillolja som återvinns sparar man 0,9 liter råolja i framställning av en ny oljeprodukt. Stena återvinner stora mängder spillolja från många olika branscher i samhället. Under senaste året återvanns spillolja som motsvarar uppvärmning av ca småhus under ett helt år. Smart körteknik ger mindre utsläpp Genom sparsam körning och kraftig minskning av tomgångskörning går det att minska bränsleförbrukning och koldioxidutsläpp. Stenas egna mätningar visar att chaufförer som fått utbildning i att köra lastbilar och arbetsmaskiner på ett smart sätt minskar bränsleförbrukningen med 5 7 procent. Bilden: Jörgen Svensson, chaufför på Stena Recycling i Karlstad, som genomgått utbildning i sparsam körning.

14 10 Forskning och utveckling Forskning för effektivare återvinning Stena Metallkoncernen har i många år samarbetat med Chalmers tekniska högskola i olika forskningsprojekt. Under våren 2006 togs ett nytt steg i samarbetet då Stena finansierade inrättandet av en professur i industriell materialåtervinning vid högskolan. Christian Ekberg, docent i kärnkemi vid Chalmers, blev den förste innehavaren av professuren. Vi sammanförde Christian Ekberg med Stena Metalls miljö- och teknikchef Christer Forsgren för ett samtal om industriell materialåtervinning. Varför satsar Stena Metall på en professur inom industriell materialåtervinning? Är inte forskningen inom högskolor och universitet tillräcklig? Christer Forsgren (CF): Vårt syfte med professuren, liksom med all vår FoU-verksamhet, är att vi ska fortsätta vara ledande inom återvinningsbranschen. Vi vill också leva upp till vårt samhälls- och miljöansvar. En effektiv och resurssnål återvinning av alla material som förekommer i samhället är en förutsättning för ett uthålligt samhälle. Det bedrivs mycket intressant forskning på högskolor och universitet med anknytning till miljö-, resurs- och återvinningsfrågor. Vi följer noga denna forskning och deltar ibland själva i den. Men när det gäller forskning kring nya effektivare metoder för återvinning finns ett tomrum i forskarvärlden. Därför tar vi egna initiativ. Det handlar om att förbättra metoderna för återvinning av sådana material som redan idag återvinns, men också om att utveckla metoder för att återvinna sådana material som idag inte kan återvinnas, utan förbränns eller läggs på deponi. Christian Ekberg (CE): Vi måste lära oss utvinna allt renare fraktioner av alla material som förekommer i produktionen. Alltså separera olika material från varandra på ett energisnålt och kostnadseffektivt sätt. När vi får fram renare fraktioner blir det också möjligt att få bättre betalt när det återvunna materialet säljs vidare för att komma till ny användning. Om vi ska förverkliga ett hållbart samhälle måste vi sträva mot en nollvision när det gäller deponering allt material ska återföras till kretsloppet. CF: Samtidigt som vi lär oss återvinna mer effektivt blir det ekonomiskt möjligt att återvinna allt fler materialfraktioner som det hittills inte varit lönsamt att återvinna. Dels för att priserna på material ökar så att vi får bättre betalt vid avsättningen, dels för att kostnaderna för att bli av med avfall, till exempel på deponi, ökar. Båda dessa tendenser samverkar till att skapa ekonomiskt utrymme för mer materialåtervinning. Globaliseringen och den nuvarande högkonjunkturen bidrar till att driva upp priserna på många råvaror, till exempel metaller. CE: Det innebär också att det kan bli ekonomiskt lönsamt, inte bara att undvika deponering av material utan även att gräva upp gamla deponier för att komma åt värdefullt material där. Vad är det för forskningsprojekt som pågår inom ramen för professuren i industriell materialåtervinning? CE: En mängd olika projekt har startat och ytterligare ett stort antal är planerade, både som doktorand- och examensarbeten. Något jag själv ser som ett spännande och angeläget forskningsområde är att ta tillvara metaller i förbränningsaska. I förbränningsanläggningarna bildas en metallsörja som för närvarande deponeras. Jag vill utveckla metoder att återvinna så mycket värdefullt material som möjligt ur askan. Ett annat spännande projekt vi arbetar med är att utveckla möjligheterna att återvinna ädelmetaller från bilkatalysatorer. De metaller som är katalytiskt aktiva är mycket dyrbara. Att försöka återvinna dem är både ekonomiskt och miljömässigt riktigt. Med nuvarande återvinning och gruvbrytning av till exempel rodium, så är materialbalansen negativ, vilket innebär att tillgången till rodium minskar vid nuvarande förbrukning. Finns det några särskilda produkter som idag inte kan återvinnas, men där ni hoppas på kommersiellt gångbara återvinningslösningar i en nära framtid? CE: Brandvarnare och rökdetektorer är exempel på produkter som idag saknar en bra återvinningslösning. De har ju sålts i flera decennier och samlas bara in i avvaktan på att en återvinningslösning tas fram. De billigaste brandvarnarna, som de flesta köper, är joniserande och innehåller alltså radioaktivt material. Vi vill ta fram metoder för miljöriktig återvinning av dessa och vi har idéer om hur det skulle kunna gå till. Vår nollvision innebär att allt material ska återföras till kretsloppet. CF: Redan i konstruktionsfasen borde återvinningsaspekten vara en integrerad del. När det gäller till exempel brandvarnare finns det två typer att köpa i handeln, optiska och joniska. De optiska är mer problemfria ur återvinningssynpunkt, men köparen får ingen information om detta, därför väljer de ofta de billigare joniska. Det här är ett exempel där det skulle vara bra om köparna informerades så att de kunde göra bra miljöval redan i butiken. CE: Vi vill också utveckla metoder för att förbättra återvinningen av olika typer av batterier. Det är viktigt eftersom konsumtionen av batterier ökar snabbt, bland annat med ökande antal hybridfordon. Att hitta bra återvinningslösningar för lysdiod- och lågenergilampor står också högt på dagordningen. De här lamporna har en del bra miljöegenskaper men återvinningen av materialen bör kunna bli bättre.

15 Forskning och utveckling 11 Vill återvinna mer. Stenas miljö- och teknikchef Christer Forsgren (t.v.) och professor Christian Ekberg vill utveckla processer för att återföra praktiskt taget allt material till kretsloppet. Stena Metall bedriver ju också andra forskningsprojekt i egen regi. Är det något särskilt som är spännande just nu? CF: I Halmstad har Stena tre pilotanläggningar som prövar pyrolys för att separera olika avfallsslag så att de kan återvinnas var för sig. Metoden innebär att man värmer material i en syrefri miljö till en temperatur när de börjar avge gaser. De gaser som avges är olika kolväten och vattenånga. En del av gaserna kan man kyla och kondensera så att man får ut olja och vatten. Metaller som separeras är av god kvalitet då det inte finns syre vid uppvärmningen som oxiderar metallen. Den kan därför smältas om med lägsta möjliga energiförbrukning. Fördelar med pyrolys är att den producerar olja, gas och återvinner ren blank metall av god kvalitet. Pyrolysen gör fast avfall vätskeformigt vilket tar mycket mindre plats. Man får ut olja som kan användas som bränsle. Stena har också startat två anläggningar för att utveckla plastseparering under verksamhetsåret. Vad finns det för erfarenheter av detta hittills? CF: Att separera olika plaster från varandra är nödvändigt om man ska kunna återvinna plasterna i stället för att förbränna dem. I kabelisolering finns det till exempel både polyeten och PVC. Vi har nu en anläggning som kan skilja dem åt. Vi har också en anläggning som skiljer många andra typer av plast från varandra, bland annat bromerad från icke-bromerad plast, vilket är helt nytt i Sverige. Tack vare detta kan vi återvinna mer ur elektronikavfall. Genom vår nya teknik att återvinna plaster slipper vi det slöseri som förbränning innebär. När man producerar ny plast från olja går det åt fl e r a gånger mer energi, jämfört med att återvinna materialet. Vår teknik minskar koldioxidutsläppen och plasten kan användas igen i nya produkter. Rent allmänt gäller att förädlade produkter ska materialåtervinnas, inte förbrännas. Om vi blickar in lite i framtiden, hur ser förutsättningarna ut om fem år? CE: Då tror jag vi har ett väl fungerande kompetenscenter med en forskargrupp som gör viktiga insatser för att återföra material i kretsloppet. Centret kommer inte bara att ägna sig åt återvinning av resurser ur befintligt avfall, utan också utveckling av nya produkter där återvinningen av materialen i den använda produkten är genomtänkt redan på konstruktionsstadiet. CF: Vi kommer också att ha byggt upp ett internationellt kontaktnät med universitet och högskolor i andra länder där Stena Metallkoncernen bedriver verksamhet. Det här är mycket spännande för återvinning är ett av de viktigaste forskningsområdena inför framtiden, både med tanke på miljö och på ekonomi.

16 12 Medarbetare Vår företagskultur gör oss starka! Kompetensförsörjningen! Per-Martin Schedwin, chef för Human Resources i Stena Metallkoncernen, tvekar inte om vilken som är företagets viktigaste utmaning inför framtiden. Villkoren ändras snabbt för vår affärsverksamhet och vi vill fortsätta leda utvecklingen. Därför måste vi ha människor med rätt kompetens på alla poster. Det innebär både att vi måste lyckas behålla och utveckla de duktiga medarbetare vi redan har och att rekrytera rätt människor. Per-Martin Schedwin framhåller att kompetens ur företagets synvinkel också kan definieras som värdeskapande förmåga. Kompetens är det man får om man multiplicerar kunskap, färdighet och vilja. Om en enda av dessa faktorer saknas blir alltså resultatet noll. Den enskilde medarbetaren måste alltså både veta hur man gör och ha lust att göra det. Dessutom måste företaget bidra till att skapa en situation där medarbetaren får möjligheter att göra detta och belönas för det. Det här får konsekvenser för HR-arbetet i koncernen. Om vi ska få medarbetare som är motiverade och verkligen vill gör en bra insats förutsätter detta att alla förstår vår affär, känner sig delaktiga och respekterade och inte minst, tycker att koncernen uträttar nyttiga saker i samhället. Värdestyrd organisation Stena Metallkoncernen är en värdestyrd organisation, säger Per-Martin Schedwin. Vi vill att kunder och omvärld ska uppfatta samarbetet med oss som enkelt, tryggt och utvecklande. Detta är våra värden som genomsyrar allt vi gör. Det är i det perspektivet vi ska se vår kompetensutveckling. Den här synen på kompetens stämmer väl överens med begreppets språkliga ursprung. Kompetens kommer från latinets competere som betyder gemensamt sträva efter, tillsammans söka vinna, men även tävla. Det handlar alltså om en kombination av den enskilde medarbetarens kunskaper och motivation och företagets gemensamma strävan mot fastställda mål. Medarbetarna är viktigast Per-Martin Schedwin talar engagerat om personalens betydelse för företagets framgångar. Vilket företag säger inte att personalen är vår viktigaste resurs. Men vi måste fylla den med ett innehåll som är tydligt för alla medarbetare varje dag på jobbet. Vi har ett bra utgångsläge när det gäller att rekrytera nya medarbetare. Merparten av bolagen i koncernen arbetar med återvinning, en framtidsbransch som gör stor nytta i samhället och för miljön. Vi bidrar till att skapa ett uthålligt samhälle. Engagemanget för uthållig tillväxt präglar också de företag i koncernen som inte Medarbetarnas kompetens och engagemang skapar värde. På bilderna, till vänster Satu Hallinen, Stena Metalli, Nokia i Finland, i mitten Mikael Joelsson, Stena Stål i Nybro i Sverige och till höger Tomasz Hinc, Stena Sp. z o. o, Swarzędz i Polen.

17 Medarbetare 13 Annie Bøge Mikkelsen, ansvarig för Human Resources i Danmark. arbetar specifikt med återvinning. Jag är övertygad om att många engagerade unga människor skulle tycka att det är spännande att få delta i det arbetet. Decentraliserad affärskultur En av hörnpelarna i företagskulturen är det decentraliserade affärsmannaskapet som innebär att varje medarbetare har stor frihet att ta egna initiativ och driva egna projekt. Onödig byråkrati och hierarkier ska inte hindra medarbetaren att utveckla hela sin potential. Vi vill också att våra medarbetare ska känna lust och glädje i att göra bra affärer. Många medarbetare arbetar ju inte direkt med att göra affärer själva, men det är viktigt att alla förstår vår affär och tycker det är roligt att på sitt sätt bidra till lönsamhet och framgång för företaget. Respekt och öppenhet är två andra nyckelord. Alla ska vara välkomna att säga sin mening. Vi är övertygade om att organisationen utvecklas om det är högt till tak och debatten flödar fritt. Det är bättre att försöka och misslyckas, än att inte göra något alls det är så vi lär nytt och utvecklas. Personlig prestige ska inte heller hindra oss att ta vara på bra idéer. Affärsmålen styr Stenas kompetensutvecklingsprogram utvecklas kontinuerligt för att möta de krav som ny lagstiftning, ny teknik och konkurrenssituationen ställer. Vi håller på att utveckla vår förmåga att analysera vilken kompetens koncernens bolag behöver på kort och lång sikt. Det bildar utgångspunkten för de insatser, utbildningar och kurser vi tar fram. Ledarskapsutbildningar är alltid viktiga och sker i vårt Future Management Programme, som för närvarande uppdateras. En ny projektledarutbildning har också tagits fram och flera fulltecknade kurser har genomförts, liksom en grundläggande utbildning i ekonomi. Men eftersom vår företagskultur grundar sig på personligt ansvar, så har varje medarbetare själv, tillsammans med sin chef, ett ansvar för sin kompetensutveckling. Det innebär att alla upp- manas fundera över vilka kunskaper man behöver för sin fortsatta utveckling i jobbet, säger Per-Martin Schedwin. Under verksamhetsåret genomfördes också den mest omfattande traineesatsningen hittills i företagets historia och fler kommer under de närmaste åren. Ledande i Norden Stenas position som Nordens ledande återvinningsföretag ställer särskilda krav på medarbetare och organisation. Det innebär att vår roll är att alltid ligga steget före konkurrenterna och skapa innovativa lösningar för kunderna. Detta kräver kompetens i kombination med rätt attityd, att vi måste vara engagerade i kundernas situation och vara bra på att lyssna och tolka deras behov. Snabb expansion Stena är expansivt och växer snabbt både inom Sverige och internationellt. För medarbetarna innebär det att möjligheterna till utveckling inom koncernen ökar, det blir fler möjligheter att byta jobb mellan bolag och mellan länder. För Stena innebär det särskilda utmaningar när bolag förvärvas utomlands. Då gäller att föra över vår företagskultur, till exempel det decentraliserade affärsmannaskapet. Det lokala entreprenörskapet ska vara vår drivkraft i alla länder, men vi måste också ta hänsyn till att affärskulturer och traditioner varierar mellan länder, säger Per-Martin Schedwin. Mer jämställdhet Stena Metallkoncernen verkar i branscher som traditionellt varit starkt mansdominerade. Att bli ett mer jämställt företag är högt prioriterat. Vi arbetar för att få in fler kvinnor på alla typer av befattningar. Vi måste vara ett modernt jämställt företag om vi ska klara att rekrytera den kompetens vi behöver i framtiden. Vi anstränger oss också för att få en etnisk mångfald i vårt företag som avspeglar samhället, slutar Per-Martin Schedwin. Medarbetarfokus på het dansk arbetsmarknad I Danmark är det just nu en överhettad arbetsmarknad och därför svårt att få tag på arbetskraft. Därför måste vi bli mer kända för att vi kan erbjuda bra och långsiktiga arbetsplatser. Och vi måste förstås göra allt vi kan för att behålla och utveckla våra egna medarbetare. Det säger Annie Bøge Mikkelsen som den 1 juni 2006 tillträdde en ny tjänst som Stena Metallkoncernens HR-chef i Danmark. Hon berättar att det varit ett intensivt år med att bygga upp den nya HR-funktionen, köpa och implementera ett HR-system, utarbeta en personalhandbok, skapa system för medarbetarsamtal med mera. Nu är det framför allt kompetensutveckling vi kommer att fokusera på. Branschen förändras snabbt och drivs av miljödebatten, kundkraven, lagstiftningen och den tekniska utvecklingen. Vårt mål är att vara det ledande återvinningsföretaget och då måste också våra medarbetare vara ledande när det gäller kompetens. Under de första månaderna besökte Annie samtliga 25 Stena-anläggningar i Danmark för att lära känna verksamheten och behoven inom HR-området. Den entreprenörsdrivna företagskultur som är Stenas kännemärke ska förstås också prägla våra danska anläggningar. Så vi samordnar våra HR-aktiviteter mer och mer över landsgränserna.

18 14 Medarbetare Röster från medarbetare i fem länder Så har vi det på Stena Aurore Belfrage, Stena Technoworld, Göteborg, Sverige: När jag skulle söka jobb tipsade en vän mig om Stena Metall. Jag gick in på hemsidan och blev förtjust när jag såg koncernens presentationsfi l m. Jag gillade Stenas affärsmodell och att verksamheten handlade om något så konkret och nyttigt som avfallshantering. Jag blev positivt bemött när jag kom till Stena för att presentera mig och fick ett erbjudande att bli projektledare inom WEEE affärsutveckling. Under det gångna året har jag haft ett spännande uppdrag i Tjeckien. Stena bildade under våren 2007 ett joint-venture med ett tjeckiskt företag för återvinning av elektronikavfall. Jag fick uppdraget att vara tillförordnad vd under ett drygt halvår för att sätta upp bolaget, introducera Stenas sätt att arbeta, anställa nyckelpersoner och utveckla den tjeckiska WEEE-marknaden. Det är ett spännande uppdrag. Förutom utmaningen att utveckla en mindre mogen marknad, integrera Stenas kultur, kunskap och processer, så är det en lärorik utmaning att arbeta i en annan kultur med andra oskrivna regler för hur man gör affärer. Det finns språkliga hinder också, men jag har upptäckt att om man bara vill kommunicera så går det, även om man bara har sju engelska och två tyska ord gemensamt! Linda Vågen, Stena Metall AS, Oslo, Norge: Jag är kontorist på Stenas returpappersavdelning och arbetar med ordermottagning, transportbokning, fakturering och rapportering av avfallsmängder. Jag trivs bra, men det har varit lite för mycket att göra ibland. Men sedan jag fått en ny kollega har arbetet underlättats. Det innebär också att jag delvis får nya arbetsuppgifter vilket är stimulerande. Det är intressant att arbeta i återvinningsbranschen som växer snabbt. Varje arbetsdag har nya utmaningar och man måste lära nytt hela tiden. Tony Britwin, Stena Metalli Oy, Vasa, Finland: Jag arbetar med mottagning av bland annat koppar, mässing, rostfritt, aluminium och kundbetjäning. Arbetskamraterna är trevliga och jag trivs bra i arbetsgruppen. En fördel med mitt arbete är att jag dagligen träffar nya människor och att arbetsuppgifterna är varierande och fria. Stena tar väl hand om sin personal. Ett önskemål jag har är att få lära mig ännu mer inom vissa områden. Yusuf Yilmaz, Stena Jern & Metal A/S, Roskilde, Danmark: Jag sorterar vitvaror på Stena Jern & Metal A/S i Roskilde. Jag lastar också kylmöbler på trailers för transport till vår produktionsanläggning i Halmstad i Sverige. Jag trivs gott med mitt arbete här, det är bra kamratskap och vi har ett fint samarbete. Vi har också all maskinell utrustning vi behöver för att arbeta rationellt och säkert. Bettina Larsen, Stena Miljø A/S, Vissenbjerg, Danmark: Mitt primära arbetsområde är att kontrollera och klassificera det avfall som kommer in till vår anläggning. Jag packar också styckegods som skickas vidare. Det bästa med jobbet är att jag lär mig nya saker varje dag och ingen dag är den andra lik. Det ger mig de utmaningar och den stimulans jag behöver i jobbet. Jag kommer i kontakt med många olika branscher och lär mig mycket om det farliga avfall som uppstår. Det känns som ett viktigt uppdrag för framtiden att hantera detta på bästa möjliga sätt. En sak som jag skulle önska är att vi medarbetare involveras mer i de projekt som genomförs och som berör vårt dagliga arbete. Michał Koszucki, Stena Sp.z o.o., Bydgoszcz, Polen: Jag har arbetat i fem år på Stena och varit Six Sigma-koordinator sedan juli Six Sigma är Stenas metodik för systematiska förbättringar. Det bästa med Stenas företagskultur är att jag får stor frihet att fatta mina egna beslut. Jag har fått möjligheter att utvecklas och byta arbetsuppgifter inom företaget. En sak jag hoppas vi kan bli ännu bättre på är att ge nyanställda medarbetare goda utvecklingsmöjligheter. Med anpassad utbildning blir det möjligt att delegera ansvarsfulla arbetsuppgifter.

19 Medarbetare 15 Tony Bettina Linda Michał Aurore Yusuf

20 16 På väg. Nya logistiklösningar utvecklas kontinuerligt. Lastbils-, tåg- och båttransporter kombineras också för att hitta de bästa lösningarna åt kunden och för att minska miljöpåverkan.

21 Återvinning Sverige 17 Stena Recycling är Sveriges ledande återvinningsföretag med ett rikstäckande nät med närmare 100 filialer och produktionsanläggningar. Bolaget erbjuder ett brett utbud av innovativa och miljöriktiga avfallslösningar för industri, handel, kommuner och offentlig sektor. Stena Recycling förädlar avfallet till råvara för tillverkning av nya produkter och bidrar med sin verksamhet till ett hållbart samhälle och minskad klimatpåverkan. Återvinning Sverige Kraftsamling för ökad kundnytta Under många år har Stenas återvinningsföretag samarbetat allt närmare för att erbjuda kunderna optimala lösningar på avfallshanteringen oavsett verksamhet och avfallsslag. Under våren 2007 togs beslutet att slå samman återvinningsbolagen till ett gemensamt under namnet Stena Recycling. Stena Recyclings VD Monica Svenner är entusiastisk inför de möjligheter som skapats genom sammanslagningen. Nu kraftsamlar vi för att ge ett bredare och mer enhetligt erbjudande till våra kunder. Det blir enklare för kunderna att göra affärer med oss när de möter en enda organisation och en gemensam kontakt. Vi ska skapa mervärde genom att, med våra engagerade medarbetare, utveckla vårt decentraliserade affärsmannaskap ännu mer. Konkurrensen ökar inom återvinningsbranschen och det finns en internationell tendens mot färre och större aktörer. I den här situationen är det viktigt att ha spetskompetens inom alla avfallsslag och produktområden, så att vi kan erbjuda kundanpassade lösningar till alla kunder oavsett bransch, lokalisering och verksamhetens storlek. Det är de återvinningsföretag som kan erbjuda god service på varje ort som kommer att klara sig bäst, säger Monica Svenner. Fin utmärkelse Ett kvitto på att Stenas återvinningslösningar uppskattas av kunderna var att Ford Motor Company utsåg företaget till en av de 15 bästa leverantörerna i världen under Det är första gången ett återvinningsföretag tilldelas utmärkelsen. Vi är hedrade över utmärkelsen som sporrar oss att bli ännu bättre i framtiden. Grunden är den avfallshantering och service vi byggt upp tillsammans med vår kund Volvo, säger Monica Svenner. Ett nära samarbete med varje kund är förutsättningen för att vi ska kunna leverera de tjänster som efterfrågas. En tydlig tendens är att många kunder efterfrågar utökade tjänster så att vi tar hand om all avfallshantering inne på företagen. Det skapar utrymme för våra kunder att ägna all kraft åt sin kärnverksamhet, framhåller Monica Svenner. Att ha lösningar på aktuella problem är också viktigt. Under året har många kunder haft problem med stölder av värdefulla material. Här har vi kunnat bidra med fl e ra olika lösningar som vi utvärderar tillsammans med kunderna. Helhetslösningar I konceptet Deponifri erbjuder Stena helhetslösningar på kunders avfallshantering. I tjänsten ingår bland annat en webbportal där kunderna kan logga in och se detaljerad statistik över hämtade avfallsslag och volymer. En tydlig tendens är att nu även allt fler mindre och medelstora företag efterfrågar helhetslösningar från en enda leverantör. Återvinningskraven ökar Krav från kunder, allmänhet och lagstiftare samverkar till att öka kraven på återvinning, både att återvinna mer av avfallet och att utveckla nya tekniker för att återvinna material som hittills inte kunnat återvinnas. Vi har haft starkt fokus på att förbättra vår kompetens när det gäller hur vi hanterar olika material på våra produktionsanläggningar. Vi lär oss att arbeta alltmer strukturerat och effektivt och, som en del i detta, har vi även investerat i nya analysinstrument. Ledande även inom farligt avfall Våren 2007 förvärvade Stena Reci Industri AB. Därmed blev Stena en av de ledande aktörerna i Sverige även inom farligt avfall. Genom Reci-förvärvet får vi ny kompetens och nya behandlingsanläggningar för till exempel spillolja och vatten. Vi kommer också närmare kunderna genom att vi blir etablerade på fler platser och vi kan erbjuda ett bredare utbud av farligt avfalltjänster, sammanfattar Monica Svenner. Den 1 juli 2007 trädde ett riksdagsbeslut i kraft som innebär att det kommunala monopolet på att hämta farligt avfall från företag avskaffas. Det är en viktig förändring som gör det enklare för kunden att välja entreprenör. Verksamheter i Sverige Nya verksamheter under 2006/2007 VIKTIGA HÄNDELSER Förvärvet av Reci innebär att Stena kraftigt stärker sin kompetens, marknadsposition och lokala närvaro inom farligt avfall. För att erbjuda kunderna ännu effektivare lösningar inom avfallsområdet har Stena bildat ett gemensamt återvinningsbolag under namnet Stena Recycling.

Stena Metallkoncernen 2007/2008

Stena Metallkoncernen 2007/2008 Stena Metallkoncernen 2007/2008 5 10 0,8 28 8,5 0,9 9,8 4,7 8,6 2,0 0,004 1,0 0 10 000 750 28 000 8 500 900 9 825 4 700 8 600 2 000 4 1 000 0 Innehåll Stena Metallkoncernen 2 Återvinning Finland 38 EKONOMISK

Läs mer

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010

STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 STENA METALLKONCERNEN 2009/2010 INNEHÅLL Stena Metallkoncernen 1 2009/2010 i korthet 1 Koncernchefens kommentar 2 Marknad och priser 4 Stena i samhället en hållbar affär 6 Forskning, utveckling och förbättringar

Läs mer

Stena Metallkoncernen 2013/2014

Stena Metallkoncernen 2013/2014 Stena Metallkoncernen 2013/2014 STENA METALL- KONCERNEN Vår gemensamma vision är att vara en förebild och det mest innovativa företaget inom alla våra verksamheter. Oavsett bransch vill vi vara med och

Läs mer

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10

INNEHÅLL. Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 innehåll INNEHÅLL Ett nytänkande företag att lita på 4 Året i korthet 2014 8 Nu ritar vi om kartan för textilåtervinning 10 ORGANISATION Styrelse 74 Koncernledning 76 ETT HÅLLBART IL RECYCLING Vi tar sikte

Läs mer

STENA SATSAR I HALMSTAD.

STENA SATSAR I HALMSTAD. STENA SATSAR I HALMSTAD. En investering som säkrar arbetstillfällen och skapar nya. EN BETYDANDE INVESTERING STENA RECYCLING OCH STENA TECHNOWORLD EN DEL AV STENA METALLKONCERNEN FAKTA Stena Metallkoncernen

Läs mer

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE

RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE HÅLLBARHETSREDOVISNING 2014 RAGN-SELLS ANLÄGGNINGAR OCH KONTOR, SVERIGE Region Nord Boden Bollnäs Borlänge Gävle Luleå Nordmaling Robertsfors Själevad Skellefteå Smedjebacken Sollefteå Sundsvall Söråker

Läs mer

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9

Å F Å r s r e d o v is n in g 2 0 0 9 ÅRSREDOVISNING 2009 INNEHÅLL Detta är ÅF 1 Året i korthet 2 ÅF i korthet 4 VD har ordet 6 Affärsidé, vision, mål och strategier 11 Omvärld och marknad 14 Medarbetare 21 Hållbar utveckling och socialt ansvar

Läs mer

Ragn-Sells på väg in i framtiden

Ragn-Sells på väg in i framtiden Ragn-Sells på väg in i framtiden Med historisk erfarenhet, entreprenörsanda och långsiktiga mål planerar vi för nästa generation Erik Sellberg p å v ä g i n i f r a m t i d e n Vilken miljö vill vi skapa

Läs mer

Preem Årsredovisning 2010

Preem Årsredovisning 2010 Preem Årsredovisning 2010 Detta är Preem Vision: Preem leder omvandlingen till ett hållbart samhälle PREEM AB (publ) är Sveriges största drivmedelsföretag och svarar för 80 procent av den svenska raffinaderikapaciteten

Läs mer

2007-01-01 2007-12-31

2007-01-01 2007-12-31 Vår mission är att erbjuda moderna konsumenter naturliga mjölkbaserade livsmedel som skapar inspiration, trygghet och väl befinnande. Därigenom skapar vi också högsta möjliga mjölkpris till våra ägare.

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010.

VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats anmälan UTdelning ÅRSREDOVISNING 2010. ÅRSREDOVISNING 2010. Innehåll Peab i korthet 1 Koncernchefens kommentarer 2 Visionen Nordens samhällsbyggare 4 Nordisk Byggmarknad 6 Affärsmodellen 9 Verksamheten 18 Hållbarhet 32 Förvaltningsberättelse

Läs mer

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION FÖRETAGSPRESENTATION ENKELT TRYGGT UTVECKLANDE innehåll sida Välkommen... 3 Komplett erbjudande... 4 Från Älmhult till hela världen... 7 Ett slutet kretslopp är den bästa lösningen... 9 Aluminium för ett

Läs mer

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision.

preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. preem Årsberättelse 2012 Satsningar mot en ledande position och en grön vision. Preemraff Lysekil, Sverige. Flygfoto över produkthamnen på raffinaderi Preemraff Lysekil. Innehåll. Start...4 VD har ordet...

Läs mer

Årsredovisning 2014. Innehåll

Årsredovisning 2014. Innehåll Innehåll åfs erbjudande Året i korthet 1 VD har ordet 2 Affärsidé, mål och strategier 4 Varumärke 6 Medarbetare 8 Erbjudande 12 Marknad och omvärld 16 Division Industry 20 Division Infrastructure 24 Division

Läs mer

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner.

VBG Group Årsredovisning. Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG Group Årsredovisning 2014 Fokuserad och lönsam styrning av ledande divisioner. VBG GROUP ÅRSREDOVISNING 2014 INNEHÅLL Innehåll Året i korthet 1 Detta är VBG Group 2 Vision 4 Ekonomisk utveckling 6

Läs mer

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och

Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och Annehem är ett ungt företag. Och litet, åtminstone mätt i antalet medarbetare. Elva personer närmare bestämt. Det är en verksamhet där idéer och projekt styr organisationen, snarare än traditionella hierarkiska

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling.

ework Scandinavia AB är en komplett konsultleverantör med nära 2 500 konsulter på uppdrag inom IT, telekom, teknik och verksamhetsutveckling. Årsredovisning 2011 1 Året i korthet 2011 2 Vd har ordet 4 Affärsidé, mål och strategi 6 Erbjudande 8 Marknad 10 Verksamhet 14 Organisation och medarbetare 16 Risker 18 eworkaktien 21 Förvaltningberättelse

Läs mer

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013

Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Uddevalla Energi Årsredovisning 2013 Innehåll Sida Kortfakta 2 Innhållsförteckning 3 VD har ordet 4-7 Elnät 8-9 Fjärrvärme 10-11 Elhandel 12-13 Renhållning 14-15 Stadsnät 16 GIVEWATTS

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2008.

ÅRSREDOVISNING 2008. ÅRSREDOVISNING 2008. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. Tid och plats Årsstämman i Peab AB äger rum torsdagen den 14 maj 2009 klockan 15.00 i Grevieparken, Grevie. Anmälan Anmälan om deltagande i stämman

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2006/2007

ÅRSREDOVISNING 2006/2007 ÅRSREDOVISNING 2006/2007 INNEHÅLL FINANSIELL INFORMATION ÅRET I KORTHET 1 VD-INTERVJU 2 STRATEGISK INRIKTNING 4 HÅLLBAR UTVECKLING 10 Våra medarbetare är Clas Ohlson 10 Vårt sociala ansvar arbetet med

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2013/14 E85 D 95 Välkommen! INNEHÅLL Året i korthet 4 Våra viktigaste nyckeltal 5 Framtidens station 6 Våra drivmedel 14 Vår kund bilisten 20 Affären 24 GRI

Läs mer

Å R S R E D O V I S N I N G

Å R S R E D O V I S N I N G ÅRSREDOVISNING 2007. ÅRET I KORTHET. INNEHÅLL Peab bygger för framtiden 1 VD-intervju 2 Peabs inriktning 5 Peabs medarbetare 9 Verksamhetsbeskrivning 14 Byggmarknaden 21 Aktien och ägarna 27 Finansiell

Läs mer

Fokus på kunder, kompetens och kostnader

Fokus på kunder, kompetens och kostnader Ragn-Sells Miljöredovisning 2009 Fokus på kunder, kompetens och kostnader År 2009 tog lågkonjunkturen sitt grepp om världen. Även vi i avfallsbranschen påverkades av detta. Vi kan dock glädjande konstatera

Läs mer

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009.

Innehåll ÅRSREDOVISNING 2009. ÅRSREDOVISNING 2009. VÄLKOMMEN TILL PEABS ÅRSSTÄMMA. TID OCH PLATS Årsstämman i Peab AB äger rum tisdagen den 11 maj 2010 klockan 16.00 i Grevieparken, Grevie. ANMÄLAN Anmälan om deltagande i stämman skall

Läs mer

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003

AB Å fö Årsredovisning i Å d i 2003 i 2003 Årsredovisning 2003 Kapitelrubrik 1 2 4 6 9 12 16 Året i korthet Detta är ÅF VD har ordet Mission, vision och strategier Omvärld och marknad Medarbetare Miljö Divisioner 18 20 22 24 26 28 32 Energi & Miljö

Läs mer

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET

TomorrowToday ANSVARSFULL VERKSAMHET ANSVARSFULL VERKSAMHET TomorrowToday Sydkraft AB (publ) Besöksadress Carl Gustafs väg 1 Postadress 205 09 Malmö Telefon 040-25 50 00 Fax 040-97 60 69 info@sydkraft.se www.sydkraft.se ANSVARSFULL VERKSAMHET

Läs mer

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se

Årsredovisning 2013. Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se Årsredovisning 2013 Förändring, förnyelse och framtid. norrporten.se INNEHÅLL NORRPORTEN ÅRSREDOVISNING 2013 Q1»» Revisionsbyrån PwC med 55 medarbetare flyttar till Norrportens fastighet kvarteret Vasen

Läs mer

Årsredovisning 2007/2008

Årsredovisning 2007/2008 Årsredovisning 2007/2008 Innehåll ÅRET I KORThET 1 VD har ORDET 2 strategisk InRIKTnInG 4 nya MaRKnaDER 8 MaRKnaDsÖVERsIKT 10 hållbar UTVECKlInG 14 Engagerade och kunniga medarbetare kärnan i varumärket

Läs mer