HÅLL BARHETS REDO VISNING

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HÅLL BARHETS REDO VISNING"

Transkript

1 HÅLL BARHETS REDO VISNING IL Recycling tar hand om allt som blir över. Vi samlar in och bearbetar restprodukter och säljer returråvara till industrin. Vi utför även sekretesshantering, renhållning och rådgivning. Våra uppdragsgivare är fastighetsägare, handel, industri och serviceföretag samt stat och kommun. En betydande verksamhet är också internationell returpappershandel. Vårt motto är Mer att hämta. Att vi återvinner så mycket som möjligt innebär vinster för både kunder och miljön. När återvinningen är effektiv får våra kunder mer tid till sin kärnverksamhet. IL Recyclingkoncernen har rikstäckande verksamhet i Sverige med ca 500 anställda. Företaget ägs av SCA, Stora Enso, Fiskeby Board, Smurfit Kappa Kraftliner och Örebro Kartongbruk. IL Recycling är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO och ISO

2 INNEHÅLL Hos oss finns mer att hämta Hållbar utveckling för ett långsiktigt ansvarstagande Vår verksamhet stödjer klimatarbetet Kunder och leverantörer Miljö och klimat Medarbetare Grafisk design: Ekotryck Redners AB Foto: Fredrik Eriksson Tryck: Ekotryck Redners som uppfyller ISO 9001, ISO och är ett Svanenmärkt tryckeri. Papper: Tom&Otto Silk som är godkänd för att ingå i Svanenmärkta trycksaker.

3 Hos oss finns mer att hämta Hållbar utveckling för ett långsiktigt ansvarstagande Att miljön och klimatet gynnas av ökad återvinning har varit självklart för oss under lång tid sedan 1951 för att vara exakt och det är kärnan i vår verksamhet. Men för att skapa ett vassare IL Recycling och hantera de nya hot och möjligheter som följer av klimatförändringarna och samhällets ökade krav på miljömässigt, ekonomiskt och socialt ansvar har vi under 2009 valt att förtydliga vårt hållbarhetsperspektiv. Arbetet med hållbarhetsperspektivet har mynnat ut i ett förtydligande av återvinningens kund- och och ett tydliggjort ansvarstagande i förhållandet till våra kunder och leverantörer, vår miljö och klimatpåverkan och våra medarbetare. 8 Klimatförändringarna har haft fortsatt fokus under 2009 och vi kan konstatera att IL Recycling liksom de allra flesta företag i näringslivet har en verksamhet som på- 9 det har blivit en av vår tids mest omskrivna miljöföreteelser. Under året har uppmärksamhet riktats mot fler områden där naturen satts på prov för hur mycket mänsklig påverkan den tål, och i den debatt som uppstått har hållbarhetsperspektivet fått stort utrymme. Avfall som råvara istället för jungfruliga naturresurser är en viktig del i ett hållbart samhälle. Ju mer vi återvinner, desto mer bidrar vi till minskat uttag av ändliga råvaror, lägre energiförbrukning och sänkta utsläpp av växthusgaser. verkar omvärlden på olika sätt och det finns många intressenter som har förväntningar och krav på oss. Ett aktivt hållbarhetsarbete genom ett större ansvarstagande stödjer koncernens strävan att skapa värde hos våra intressenter. För att bättre åskådliggöra hur dessa intressenter förhåller sig till IL Recycling som företag och till de olika perspektiven i vårt ansvarstagande: socialt ansvar, miljö och ekonomi har vi utformat en bild, eller molekyl som den kallas internt. Det är inte bara dess utseende som givit den namnet, att den bildar en stuktur av centrala byggstenar i vår verksamhet har förstås också bidragit. För att koncernen ska vara framgångsrik måste ansvar tas för alla områden, och när värde och lönsamhet förenas med ansvarstagande skapas en balans mellan finansiella och icke finansiella värden för koncernen. Under 2009 har vi inte haft möjlighet att mäta de nyckeltal som identifierats inom våra ansvarsområden, men under 2010 arbetar vi med att integrera och mäta dessa för att framöver, på ett transparent och tydligt sätt redovisa och följa upp dem. Det är ett långsiktigt arbete som vi lägger stor vikt vid. Denna redovisning, som är den första för IL Recyclingkoncernen har vi tagit fram för att beskriva våra ställningstaganden och förtydliga vår hållbarhetsprofil. Genom vårt hållbarhetsperspektiv stärker vi inte bara oss själva utan även samarbetet med våra kunder och intressenter genom att förtydliga vår delaktighet i deras hållbarhetsarbete. Dessutom vill vi visa på IL Recyclings självklara roll i ett hållbart samhälle där återvinningen gör stor nytta varje dag. MEDARBETARE - OCH Stockholm i mars 2010 Lars-Gunnar Almryd Verkställande direktör IL Recycling skapar värde ur det som blir över. Tillsammans med kunder och samarbetspartners tar vi ett miljöansvar genom att återvinna material till nya resurser. Det är kärnan i vår verksamhet. För de som utför detta arbete, våra medarbetare tar vi ett socialt ansvar bland annat genom förbättringar av arbetsmiljö och villkor. Att dessutom bidra till ett hållbart samhälle genom att förena miljöansvar och socialt ansvar med god affärsetik är en självklarhet för oss.

4 VÅR verksamhet stödjer klimatarbetet DET Ger kund- och 10 Kärnan i IL Recyclings verksamhet är att skapa värde ur det som blir över. Vi strävar 11 efter att skapa värde för våra kunder, medarbetare och övriga intressenter genom att erbjuda återvinningstjänster och produkter på den nationella och internationella marknaden. Tillsammans bidrar vi till en bättre resurshantering genom ett minskat uttag av jungfrulig råvara från naturen vilket även ger minskad klimatpåverkan. Framställningen av nya produkter ur återvunnen råvara medför lägre energiåtgång och mindre utsläpp av växthusgaser än vid framställning av motsvarande mängd produkter gjorda av jungfrulig råvara. Inom vår organisation finns resurser, kompetens, tillstånd och engagemang som krävs för att hantera restprodukter på ett klokt och hållbart sätt. Vi tar hand om allt som blir över och återvinner allt som går att återvinna. Detta gör vi tillsammans med våra kunder enligt en enkel metod. Vi börjar med att IDENTIFIERA kundens behov av avfallshantering och vilka material som kan återvinnas. Vi samlar sedan in de sorterade materialen och kör dem till anläggningar för att UTVINNA råvarorna, som därmed får ett värde igen. Genom att sedan TILLVARATA råvarorna i tillverkning av nya produkter, stannar värdefullt material kvar i kretsloppet. Det sparar energi och naturresurser. I processen har vi samtidigt bidragit till en effektiviserad avfallshantering som frigör resurser hos våra kunder att ägna sig åt sin kärnverksamhet. Under hela processen har vi ägnat oss åt vår. fakta om nyttan MED När man använder returråvara i stället för ny råvara i tillverkning av produkter minskas utsläpp av koldioxid. Så här stor är minskningen av CO2-utsläpp när det i produktion av nya produkter används: återvunnet aluminium i stället för ny råvara minskade koldioxidutsläpp med 10 ton per ton återvunnet aluminium återvunnet papper i stället för färskfiber (från träd) minskade koldioxidutsläpp med 1,5 ton per ton återvunnet papper återvunnet stål i stället för malm minskade koldioxidutsläpp med drygt 1 ton per ton återvunnet stål Det är en stor miljö- och energivinst med återvinning jämfört med att tillverka produkter av nya råvaror ur jorden. Så här många procent energibesparing görs när vi använder: återvunnet järn i stället för malm ca 75% energibesparing återvunnet aluminium i stället för malm ca 95% energibesparing återvunnet papper istället för färskfiber (från träd) ca 50% energibesparing MEDARBETA RE - OCH Källor: Återvinningsindustrierna Återvunnen råvara - en god affär för klimatet, Miljöfördelar med återvunnet material som råvara, 2002.

5 Kunder och leverantörer IL Recycling ställer krav på affären 12 IL Recyclings uppdrag är att tillhandahålla hållbara återvinningstjänster och upprätthålla 13 en effektiv försörjning av returråvara till tillverkningsindustrin. IL Recycling bidrar till att material tas omhand enligt EU:s avfallshierarki, att så mycket som möjligt samlas in och att det som samlas in hanteras korrekt. För att kunna utföra detta uppdrag är det viktigt att IL Recycling tillsammans med leverantörer och kunder agerar korrekt och upprätthåller god affärsetik. Detta görs genom att skapa ett nära samarbete för att tillsammans utveckla produkten och tjänsten. Genom denna dialog följer vi även upp att våra kunder och leverantörer agerar i enlighet med den uppförandekod koncernen antagit. Koden innebär främst att garantera goda arbetsvillkor och att följa gällande lagstiftning. Uppförandekoden innebär i korthet att: följa lagar, bestämmelser och internationella överenskommelser bedriva verksamhet med god affärsed inte erbjuda eller acceptera mutor respektera individen och arbeta för god arbetsmiljö, säkerhet och rättvisa arbetsvillkor stödja och respektera mänskliga rättigheter vara kravställare på samarbetsparter och egen verksamhet att efterleva koden säkerställa att export sker ansvarsfullt och att mottagare har kompetens för omhändertagande Uppförandekoden i sin helhet kan läsas på vår hemsida: FAKTA om IL Recyclings affärskontakter Antal kunder (mottagare av återvinningsmaterial): ca 140 st Antal leverantörer (av produktionsutrustning): ca 30 st Antal underleverantörer (av återvinningsmaterial): ca 150 st Antal kunder (för återvinningstjänster): ca st Antal länder i vilka vi har affärskontakter: ca 30 st Under året har uppförandekoden kommunicerats med delar av våra kundgrupper, leverantörer och samarbetspartners. En uppföljning kommer göras under kommande år mot identifierade aktörer inom dessa grupper. Nyckeltal för att mäta vårt förbättringsarbete kommer att tas fram under MEDARBETA RE - OCH

6 Miljö och klimat IL Recycling minskar negativ påverkan 14 Återvinning och avfallshantering utgör en del av samhällets infrastruktur och i 15 hanteringen är transporter ofrånkomliga. IL Recycling tar ansvar för att minska miljöpåverkan av den egna verksamheten i vilken transporterna är en del. Detta görs bl. a. genom att ställa krav på upphandlade logistiklösningar, effektivare logistikplanering och genom att utbilda våra chaufförer. IL Recycling ägs av svenska pappersbruk vilket resulterar i att material som samlas in till stor del hålls inom landet. Under 2009 förmedlade IL Recycling ton papper till svenska men även utländska pappersbruk. Insamling, sortering och förädling av avfall till returråvara kräver produktionsanläggningar med utrustning som på olika sätt påverkar miljön. IL Recycling ansvarar för att produktionen sker enligt gällande regelverk och tillstånd. Stor vikt läggs vid att alltid hitta lösningar för att minska energiförbrukningen i produktionen. FAKTA om IL Recyclings logistik och produktion Under året har hållbarhetsfrågan rörande logistik och produktion diskuterats. Nyckeltal för kommande mätningar av förbättringsåtgärder är identifierade för delar av verksamheten, för andra kommer det att ske under Antal produktionsanläggningar (i Sverige): 19 st Antal fordon i IL Recyclings ägo 2009: ca 150 st Antal fordon som IL Recycling sysselsatte under 2009: ca 300 st (inkl. våra egna) Antal hämtställen: ca st (exkl. sopentreprenaderna) IL Recyclingkoncernerns miljöarbete styrs och följs upp utifrån strukturen i verksamhetssystemet som är granskat och certifierat enligt ISO MEDARBETA RE - OCH

7 Medarbetare IL Recycling ökar internt engagemang och närvaro 16 Inom IL Recycling arbetar vi systematiskt med att öka engagemang och frisknärvaro 17 bland medarbetarna. Strategin är att fokusera på fyra områden; medarbetarskap, hälsa och välmående, utbildning och kompetens, och tydligt ledarskap. För att följa upp detta arbete genomförs årligen en medarbetarundersökning. Vi ser våra medarbetare som betydelsefulla ambassadörer och deras engagemang är en förutsättning för koncernens framgång. Medarbetarskap är därför viktigt för att stimulera goda och delaktiga relationer. Utvecklingssamtal är ett viktigt internt verktyg som vidareutvecklas och används för målstyrning och för att stärka den interna dialogen. Välmående medarbetare med god hälsa medför både en förbättrad livskvalitet för individen och en kostnadsbesparing för koncernen. Förmånspaket och hälsovård utvecklas för att förbättra hälsa och välmående. Att utbilda och kompetensutveckla våra medarbetare är viktigt för motivationen och för att säkerställa en kontinuerlig utveckling av verksamheten. En utbildningsportal har tagits fram som arbetsverktyg. Ett tydligt ledarskap skapar goda förutsättningar för att medarbetare ska vilja och tillåtas växa, och därmed prestera bättre. Arbete med att definiera ledarskap pågår för att initiera rätt utvecklingsinsatser samt skapa en plattform för framtida chefsförsörjning. FAKTA om IL Recyclings medarbetare Antal anställda: 508 st (exkl. Polen och Spanien) Antal kollektivanställda: 51% Antal tjänstemän: 49% Antal kvinnor: 25% Antal män: 75% Under 2009 har ett antal nyckeltal identifierats utifrån de områden som är prioriterade att förbättra. Under kommande år kommer dessa att mätas, analyseras och följas upp. Nöjd medarbetar index Hälsotal såsom korttids- och långtidsfrånvaro av total tid Antal genomförda utvecklingssamtal MEDARBETA RE - OCH

8 inte bara återvinning Kollegor från IL Recycling pratar om framtiden.

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom

Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning 2012 Cybercom Detta är Cybercoms tredje hållbarhetsredovisning. I denna rapport redovisar Cybercom sitt hållbarhetsarbete utifrån dimensionerna ekonomiskt

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING Form och layout: IK Stockholm Tryckort: Stockholm juni 2011 Tryckeri: Printcenter PAPPER: Omslag: Brun Board, 100% returpapper,

Läs mer

Corporate Social Responsability Report

Corporate Social Responsability Report 2008 Corporate Social Responsability Report 1 Innehållsförteckning 2 Vad är CSR? 3 Företagsfakta 4 Ledare 5 Socialt ansvarstagande 6 Miljöansvar 10 Ekonomisk hållbarhet 12 Samspel med intressenter 14 God

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning SWEDOL Hållbarhetsredovisning 2012 1963-2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar

Läs mer

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat

Posten Norden. Hållbarhetsredovisning 2009. Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Posten Norden Hållbarhetsredovisning 2009 Bygget av Nordens bästa kommunikations- och logistikbolag har börjat Innehåll Viktiga händelser 2009 Koncernöversikt s.i s.ii Posten Norden 2009 i sammandrag s.1

Läs mer

VINJETT Årsredovisning 2014

VINJETT Årsredovisning 2014 VINJETT Årsredovisning 2014 med hållbarhetsredovisning Vår vision Swedol är den partner som bäst tillgodoser den professionella användarens behov och önskemål 1 SWEDOLS ÅRSREDOVISNING 2014 Hållbarhet Hållbar

Läs mer

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010

Urban MQs hållbarhetsredovisning 2009/2010 Urban Passport MQs hållbarhetsredovisning Syftet med denna årliga hållbarhetsredovisning är att ge MQs olika intressenter en transparent be- skrivning avseende MQs arbete med hållbarhetsfrågor. et är att

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Spendrups tillverkar och säljer drycker och våra viktigaste produkter är öl, vatten, läsk, cider och vin. Vi är ett av Sveriges ledande bryggerier med några av marknadens

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2012

Hållbarhetsredovisning 2012 Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning I N N E H Å L L S F Ö R T E C K N I N G 3 VD:s ord Om varför hållbarhet är viktigt för Spendrups affärsstrategi. 4 Hållbarhetsstyrning Om hur Spendrups arbetar

Läs mer

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING

BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING BRING CITYMAILS HÅLLBARHETSREDOVISNING B R I N G C I T Y M A I L H Å L L B A R H E T S R E D O V I S N I N G Innehåll Inledning...3 Tankar från VD...4 Bring Citymail vilka är vi?...7 Strategi och ansats...11

Läs mer

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013

Kunder. Närhet till kunden. Castellums kunder speglar inhemskt svenskt näringsliv. Nöjda kunder. Uthyrningsarbete. Nöjd Kund Index 2004-2013 Kunder Genom lokal närvaro får Castellums medarbetare närhet till kunderna och kännedom om både deras behov och ortens utveckling. Goda och långsiktiga kundrelationer är en förutsättning för att skapa

Läs mer

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum

TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING. Norden och Baltikum TETRA PAK HÅLLBARHETS- REDOVISNING Norden och Baltikum 2012 5 I ÅR FYLLER VI 60! VÅRA TRE NYCKELFRÅGOR 6 7 Vårt miljöansvar VÅRA PRODUKTER OCH TJÄNSTER 12 14 VÅRA Klimatmål Sustainability Day 17 20 FÖRNYBARA

Läs mer

Hållbarhets redovisning 2013

Hållbarhets redovisning 2013 Hållbarhets redovisning 2013 2 3 BRING CITYMAIL HÅLLBARHETSREDOVISNING På sikt vill vi förstås bli klimatneutrala av egen kraft. Men den resan kan vi inte göra själva. Då måste både du, jag och alla andra

Läs mer

Vårt år längs vägarna

Vårt år längs vägarna E85 D 95 Vårt år längs vägarna Hållbarhetsredovisning 2012/13 Starkare tillsammans Under 2012 slog vi ner en riktigt stor milstolpe i OKQ8:s historia. Nu finns vi i ett skandinaviskt sammanhang. Som VD

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande

rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande rapportakademiska Hus Hållbarhetsrapport 2013 Ansvarsfullt och värdeskapande fastighetsägande Innehåll Vd har ordet 1 Hållbarhet för Akademiska Hus 2 Intressentdialog och viktiga frågor 7 Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014

Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Hållbarhetsredovisning Trivector 2014 Trafik Processer IT-system Hållbarhetsredovisning 2014 / 1:11 / Trivector består av tre delföretag med varsitt verksamhetsområde och ett nära samarbete: Trivector

Läs mer

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning

Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning Apotek Produktion & Laboratorier AB Årsredovisning 2014 Innehåll 2 Vd-ord 4 2014 i korthet 6 Omvärld 7 Policyer, strategi och mål 10 APLs roll i samhället 12 APLs erbjudande 13 Intressentdialog och väsentlighetsanalys

Läs mer

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010

KF hållbarhetsredovisning 2010. ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 KF hållbarhetsredovisning 2010 ett utdrag ur kfs verksamhetsberättelse 2010 För en hållbar konsumtion Hållbar utveckling är en central del av KFs affärsidé. Uppdraget från ägarna är att skapa ekonomisk

Läs mer

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008

TERACOM Hål barhetsredovisning 2008 TERACOM Hållbarhetsredovisning 2008 Det här är Teracom-koncernen Teracom-koncernen erbjuder olika kommunikationsvägar för radio, tv, internet och nedladdning av ljud och bild i Sverige och Europa. Våra

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning värmeanvändning under branschsnittet förnybar energi mindre koldioxidutsläpp sedan 2002 Fabeges hållbarhetsår 2013 Genomsnittlig energianvändning för uppvärmning 50 procent lägre

Läs mer

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING

AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING AXFOOD 2013 HÅLLBARHETSREDOVISNING Axfood vill ta ledarrollen inom hållbarhet i branschen viktiga beslut om ökad transparens för konsumenterna Nytt utmanande mångfaldsmål engagerar hela koncernen Innehåll

Läs mer

CSR Ansvarsfullt företagande

CSR Ansvarsfullt företagande CSR Ansvarsfullt företagande Det finns ett ökat tryck på våra företag att respektera mänskliga rättigheter, grundläggande arbetsrättsprinciper och grundläggande miljöstandarder oavsett var i världen vi

Läs mer

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14

Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Årsredovisning med Hållbarhetsredovisning 20 14 Kanske börjar allt med smörkniven. Den vi gör i slöjden. Doften av trä. Känslan av att skapa något. Stoltheten. Kanske är det här vår relation till skogen

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se

UPPFÖRANDEKOD. Copyright 2014 Scandic Hotels AB. scandichotels.se UPPFÖRANDEKOD Copyright 2014 Scandic Hotels AB scandichotels.se INNEHÅLL Sida 1. Inledning 3 2. Social hänsyn 6 3. Miljöhänsyn 9 4. Ekonomisk och finansiell hänsyn 11 5. Efterlevnad, dialog och konsekvenser

Läs mer

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus

SCA. Miljö- och socialt ansvar 2002. Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus SCA Miljö- och socialt ansvar 2002 Miljödata från SCA North America Nytt koncernråd för hållbar utveckling Företagets sociala ansvar i fokus 2 SCA:s Miljöredovisning 2001 har av FAR, föreningen för auktoriserade

Läs mer

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015

Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Årsredovisning 2013 sca deltar med ett kvinnligt team i volvo ocean race 2014 2015 Innehåll Inledning Detta är SCA... flik 2013 i korthet... 1 Vd-ord... 2 En värld i förändring... 4 Insikt genom dialog...

Läs mer