Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007"

Transkript

1 Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007

2 SÖDERHAMN TEKNIKPARK AB... 3 SÖDERHAMN VATTEN OCH RENHÅLLNING... 9 SÖDERHAMN ENERGI AB SÖDERHAMN ELNÄT AB KOMMUNSTYRELSEN KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRANDE OCH ARBETE SOCIALNÄMNDEN OMVÅRDNADSNÄMNDEN

3 Söderhamn Teknikpark AB ALLMÄNT Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade till det tillsammans med Helsinge Net AB bildade driftbolaget IT-Hälsingland AB som började sin verksamhet vid nämnda datum. Verksamheten i det nya driftbolaget sker i huvudsak i Söderhamn Teknikpark AB s lokaler i Söderhamn Utbyggnaderna av stadsnätet inom ramen för de bidrag som getts bredbandsutbyggnaden inom kommunen har slutförts under 2006 vilket innebär att närmare 99% av kommunens befolkning har tillgång till bredband. Till allra största del sker anslutning av slutkund via ADSL. Kommunstyrelsen har gett VD i uppdrag att utreda vilket investeringsbehov som föreligger för att nå samtliga fastboende inom kommunen OMVÄRLDSANALYS Kundtillströmningen av främst privatkunder har varit fortsatt stor under 2006 och förväntas bli fortsatt stor de närmaste åren. Konkurrensen ökar och vi har under hösten tillsammans med Helsinge Net AB infört en ny prismodell med varumärket Fri fart som innebär att vi erbjuder en produkt utan bandbreddsangivelser, kunden får det den tekniska utrustningen klarar. Digitaliseringen av det marksända tv-nätet är genomförd i vårt område. Kundtillströmningen har ökat det senaste året från främst villor som ser kabel-tv som alternativet för att slippa boxar mm. Söderhamns kommuns beslut att upphandla telefonitjänsten externt kommer att innebär att verksamheten Växel kommer att avvecklas någon gång under slutet av Vissa avvecklingskostnader kommer troligtvis att finnas kvar en bit in i 2008 VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på eget kabelnät distribuera TV-program, kommunikation för data och telefoni, svara för IT-stöd och telefonväxelservice inom Söderhamns kommun. 3

4 AVKASTNINGSKRAV/FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 1. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 2. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi 3. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till punkt 3 medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader. Mål 1 Nuläge Prognos Stadsnätet: För stadsnätet bör målet vara att ha en årlig kundtillväxt i nya kunder på minst 5% utifrån det antal som finns vid årsskiftet 2006/2007. Verksamheten förutses utsättas för allt större konkurrens från andra aktörer, prisbilden kan förväntas fortsätta bli lägre både på inköp- som försäljningssidan. Mätmetod: - Att ha hushållskunder anslutna 2007/ Att ha hushållskunder anslutna 2008/2009 Mål 2 Nuläge Prognos Kabel-TV: Den kommande släckningen av det analoga tv-nätet kommer att innebära frågeställningar och utmaningar. I grunden och med de regler som nu gäller kan samtliga av bolagets kunder med kabel-tv anslutning fortsätta se basutbudet utan några åtgärder eller kompletteringar. Vi kan förvänta nyanslutningar av villor i tätorten som inte önskar ha en digital mottagning, förfrågningarna har redan ökat högst markant. Mätmetod:. - Att under 2007 utreda kostnader och möjligheter att i egen regi införa ett digitalt tilläggspaket i kabel-tv nätet och ett spegling av det analoga utbudet digitalt. 4

5 Mål 3 Nuläge Prognos Stadsnät/kabel-TV: Införande av ett nytt system för distribution av analog och digital kabel-tv i fiber tillsammans med bredband till i första hand villor och tillsammans med Faxeholmen AB finna ett konkurenskraftigt alternativ för bredbandsanslutning via fiber till bostadsbolagets lägenheter. Mätmetod:. - Att under 2007 införa distribution av kabel-tv analogt/digitalt via fiber tillsammans med bredband. FRAMGÅNGSFAKTORER Konkurrenskraftiga priser på produkter och tjänster. Hög tillgänglighet i support Bra marknadsföring 5

6 ORGANISATION OCH PERSONAL I bolaget finns inga anställda, alla tjänster köps från IT-Hälsingland. Organisationen i IT- Hälsingland är under konstant utveckling och förändring för att passa båda ägarbolagens verksamheter och för att leva upp till kundernas krav och förväntningar. UPPFÖLJNING From mars månad görs månadsuppföljningar och kvartalsbokslut samt delårsbokslut per Ansvaret åligger VD som rapporterar till styrelsen. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår inga prishöjningar för stadsnätet, viss höjning kommer avseende kabel-tv nätet beroende på höjningar av programavgifter från programbolagen. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en ökning av likvida medel med tkr. INVESTERINGAR Under 2007 budgeteras tkr för investeringar. Både i kabel-tv nätet, beroende på den digitala tekniken som även kommer i kabel-tv näten och i stadsnätet är den tekniska utvecklingen snabb och vi ser ett behov uppgradering av tekniken under de närmaste åren. Söderhamn Björn Eriksson VD 6

7 RESULTATRÄKNING (tkr) Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 RÖRELSENS INTÄKER Intäkter Gemensamt 255,0 261,0 268,0 Intäkter Kabel-TV 5 910, , ,0 Intäkter Stadsnätet , , ,0 Intäkter Växeltjänster 5 195,0 300,0 0,0 Intäkter IT-drift 5 808, , ,0 Summa intäkter mm , , ,0 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader, Gemensamt 0,0 0,0 0,0 Övriga externa kostnader, Kabel-TV , , ,0 Övriga externa kostnader, Stadsnätet , , ,0 Övriga externa kostnader, Växeltjänster 4 727, ,0 Övriga externa kostnader, IT-drift 5 620, , ,0 Kostnader för personal -0,0-0,0-0,0 Avskrivningar, Gemensamt -255,0-148,0-69,0 Avskrivningar, Kabel-TV -523,0-568,0-507,0 Avskrivningar, Stadsnätet , , ,0 Avskrivningar, Växeltjänster -72,0 0,0 0,0 Avskrivningar, IT-drift -0,0-0,0-0,0 Summa rörelsens kostnader , , ,0 RÖRELSERESULTAT 6 353, , ,0 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter 6,0 6,0 6,0 Räntekostnader och liknande poster -4,0-4,0-2,0 Summa resultat från finansiella invest. 2,0 2,0 4,0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 6 355, , ,0 7

8 FINANSIERINGSPROGNOS 2006 (tkr) TILLFÖRDA MEDEL Nettoomsättning ,0 Summa tillförda medel ,0 ANVÄNDA MEDEL ,0 Rörelsens kostnader, exkl. avskrivningar Finansiella kostnader -6,0 Investeringar ,0 Summan använda medel ,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 7 873,0 Anm. Prognosen förutsätter oförändrad differens mellan kortfristiga fordringar och skulder INVESTERINGSBUDGET (tkr) Verksamhet/Projekt KABEL-TV Utbyggnad kabel-tv nätet 140,0 100,0 100,0 Utbyte av utrustning, digitalisering 200,0 100,0 Summa Kabel-TV 340,0 200,0 100,0 STADSNÄT Utbyte av utrustning 490,0 300,0 300,0 Utbyggnad stadsnätet 470,0 500,0 500,0 Inventarier 40,0 40,0 40,0 Summa Stadsnät 1 000,0 840,0 840,0 IT-DRIFT Inventarier 100,0 50,0 50,0 Summa IT-drift 100,0 50,0 50,0 SUMMA 1 440, ,0 990,0 8

9 Söderhamn vatten och renhållning ALLMÄNT Renhållningsbranschen genomgår förändringar både vad avser insamlingsverksamhet samt tipphållning. Nya regler för deponering och sortering av avfall har införts under de senaste åren. Under 2007 har skatt på förbränning av hushållsavfall införts. Detta tillsammans med nya krav på sluttäckning av deponin innebär väsentligt högre kostnader för avfallshantering och tipphållning. Tillståndsprövning av befintlig och nya verksamheter på Långtå avfallsanläggning pågår. Beslut förväntas i slutet av 2006/ början av Försök med kompostering av avloppsslam för tillverkning av anläggningsjord pågår på Långtå. Under 2007 kommer kompostering av slam i full skala att påbörjas om försöket faller väl ut. En handlingsplan för att åtgärda förekomsten av bekämpningsmedel i Ålsjöns vattentäkt har utarbetats och fastställts. Kartläggning av föroreningskällan har slutförts. Behandlingsanläggning för att minimera/ sänka halterna av bekämpningsmedel har installerats med undantag för kompletterande arbeten som skall genomföras i slutet av 2006/ början av Resultatet av behandlingen beräknas föreligga under hösten Med anledning av framtida krav har bolaget utarbetat en vattenförsörjningsplan för Söderhamns kommun inkluderat reservvattenförsörjning. Planen är fastställd av KF. Bolaget är sedan 2005 miljöcertifierat enligt ISO OMVÄRLDSANALYS - Demografi Befolkningsminskningen och avveckling av flerbostadshus innebär märkbar minskning av intäkter avseende schemalagd hushållshämtning. Vad avser vatten och avloppsförsörjning för hushållsändamål ser vi tydliga intäktsminskningar med anledning av befolkningsminskning och rivning av flerbostadshus samtidigt som kostnader för drift av ledningsnät och va- verk minskar marginellt. - Arbetsmarknad Intäkter som är relaterade till arbetsmarknad är vikande vad avser vatten och avloppsförsörjning. Inom renhållningsverksamheten har intäkter relaterade till arbetsmarknad varit högre under 2006 än föregående år vilket kan hänföras till rådande högkonjunktur. - Attitydförändringar Ökad medvetenhet avseende miljö påverkar bolagets verksamhetsgrenar i positiv riktning. Kvalitets- och miljöledningssystem införs i företag och verksamheter vilket resulterar i bättre ordning på företagens hantering av avfall och restprodukter. 9

10 VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels att inom Söderhamns kommun insamla, transportera, förvara och omhänderta avfall, dels att inom fastställt verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar tillhandahålla förbrukningsvatten samt rena eller destruera avloppsvatten. AVKASTNINGSKRAV/ FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 4. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 5. Bolagets soliditet skall på sikt uppnå minst 20%. 6. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi 7. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till punkt 3 medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader. 10

11 Inriktningar, mål och aktiviteter Utveckla attraktiva livsmiljöer Inriktning: Möjliggöra boende där man vill Mål 1 Nuläge Prognos Senast under 2007 utreda möjligheterna och konsekvenserna av att försörja kustnära fritidsområden med kommunalt vatten Mätmetod:. Arbetet sker successivt och med områden som meddelar intresse för kommunal vattenförsörjning. Mål 2 Nuläge Prognos Bolaget är sedan 2005 miljöcertifierad enligt ISO Under planperioden skall miljöledningssystemet inarbetas och sätta sig samt att all personal involveras och görs delaktiga. Mätmetod:. Arbeta målmedvetet så att miljöledningssystemet blir en integrerad del i verksamheten och därmed stöd och hjälp i verksamheterna. 11

12 Mål 3 Kompostering Utveckla kompostering av avloppsslam från de kommunala reningsverken för tillverkning av anläggningsjord att ske i full skala senast vid utgången av Nuläge Prognos Mätmetod:. Att arbeta metodiskt så att eventuella störningar och olägenheter elimineras och att tillstånd för verksamheten beviljas. Mål 4 Förbrukning av fossila bränslen Nuläge Prognos Arbeta med att avveckla fossila bränslen till uppvärmning av va- verken. Olja för uppvärmning har under 2004 minskat med ca 30 % jämfört med 2003och skall vara helt utfasat senast Mätmetod:. I samband med förestående ombyggnationer ställa om uppvärmning till fjärrvärme eller annan hållbar uppvärmningsmetod. 12

13 Mål 5 Övrig resursförbrukning Vattenuttaget skall minska över tiden. Mängden utläckande vatten skall minska med 5% efter åtgärd i områden där planerad läcksökning gjorts och åtgärder utförts efter upprättad saneringsplan. Jämförelse sker med situationen före åtgärd. Nuläge Prognos Mätmetod:. För att effektivisera arbetet med att spåra läckor skall flödesmätare installeras på ledningsnätet efter prioriterad arbetsplan för sektionering av dricksvattennätet. Mål 6 Avveckling av Va- anläggningar Nuläge Prognos Planera för avveckling av Marma Avloppsreningsverk. Strategi skall vara klar senast utgången av Säkra framtida dricksvattenkvaliteten i Holmsveden genom att anlägga en överföringsledning från Stråtjära vattenverk och därmed avveckla vattenverket i Holmsveden. Strategi skall vara klar senast Utreda möjligheterna och konsekvenserena av att försörja Ljusne och Vallvik med dricksvatten från Ålsjöns, och Kinstaby vattenverk. Detta möjliggör avveckling av Järvsjöns ytvattenverk. Inriktning klar senast Mätmetod:. - Utreda möjligheten att pumpa avloppet från Marma ARV till Granskärs ARV och därmed avvecklas Marma ARV vilket bedöms ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt jämfört med att investera i en ombyggnad och upprustning av Marma ARV. - Utreda tekniska och ekonomiska förutsättningaravseende projekt Holmsveden samt projekt Ljusne Vallvik. 13

14 FRAMGÅNGSFAKTORER Fortsatt utveckling av organisationen och personalen avseende teknik och kompetens Fortsatt arbete med målet att bibehålla en låg sjukfrånvaro Hög servicegrad för att främja en hög insamling av främst farligt avfall Kontinuerlig marknadsföring och information till våra kunder ORGANISATION OCH PERSONAL Verkställande direktören har det övergripande ansvaret. I bolaget finns tre befattningar som är driftansvariga inom sina områden, avfall och renhållning, vatten- och avloppsverk samt vatten- och avloppsledningar. Dessa har delegerat organisatoriskt ansvar samt miljö- och arbetsmiljöansvar. Dessa befattningar har till sitt stöd följande funktioner: planerings- och kundingenjör, kvalitets- och processingenjör, processtekniker, mätningstekniker, elteletekniker, administrativ personal samt tolv stycken drifttekniker. Inom avfall och renhållning finns två arbetande förmän samt åtta stycken renhållningsarbetare och maskinförare. UPPFÖLJNING Fr.o.m. mars månad görs månadsuppföljningar, kvartalsbokslut samt delårsbokslut per sista augusti. Ansvaret åligger Vd som rapporterar till styrelsen. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en oförändrad likviditet. INVESTERINGAR Under 2007 budgeteras tkr för investeringar inom va- verksamheten samt tkr inom renhållningsverksamheten. Söderhamn Hans Hagelin Vd 14

15 Söderhamn Energi AB Budget 2007 ALLMÄNT Söderhamn Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i tätorterna Söderhamn, Ljusne och Söderala. Under slutet av 2007 kommer det nyuppförda kraftvärmeverket att tas i drift. Bolaget sköter även fakturering och kundtjänst åt dotterbolaget Söderhamn Elnät AB, det kommunägda Söderhamn Vatten och Renhållning AB samt åt Söderhamn Elförsäljning AB. Bolaget har ca 860 fjärrvärmekunder och har byggt ut fjärrvärmenätet i de områden där det idag är ekonomiskt försvarbart. En förtätning av fjärrvärmenätet i redan utbyggda områden sker kontinuerligt. OMVÄRLDSANALYS Under de senaste åren har vår energiförsäljning minskat något. Trenden avseende befolkningsminskning i Söderhamn har givetvis påverkat oss, liksom fastighetsägarnas medvetenhet om energibesparingar. Detta inkomstbortfall försöker vi möta med minskade kostnader i verksamheten och genom nyanslutningar, främst småhus. Det är av yttersta vikt att samhällets energipolitik är tydlig och långsiktig så att energibolagen kan säkerställa framtida investeringar. VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun producera och distribuera fjärrvärme och elkraft. AVKASTNINGSKRAV / FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 1. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 2. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi. 3. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till föregående punkt medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader INRIKTNINGAR För att minska bränslekostnaden investerar bolaget i ett kraftvärmeverk som i huvudsak kommer att eldas med våta biobränslen (bark, spån etc.). Investeringen medför att bolaget även kommer att producera elkraft för att öka/bibehålla lönsamheten. 15

16 MÅL / AKTIVITETER Den minskade energiförsäljningen och höjda bränslekostnader medför ett hot mot lönsamheten med nuvarande fjärrvärmetaxa. Investeringen i ett kraftvärmeverk och en planerad anslutning av Söderalas fjärrvärmenät till nätet i Söderhamn, medför ökad eller bibehållen lönsamheten. Anslutningen av Söderala medför att värmeunderlaget ökar och att det blir möjligt att producera elkraft under en längre del av året. Kraftvärmeverkets start beräknas till hösten Anslutningen av Söderala beräknas till FRAMGÅNGSFAKTORER För våra kunder är det konkurrenskraftiga priset på fjärrvärme i jämförelse med alternativen och den låga investeringskostnaden de väsentligaste argumenten för anslutning till fjärrvärmenätet. ORGANISATION OCH PERSONAL Bolaget har 17 anställda fördelat på tre avdelningar; administration, produktion och distribution. UPPFÖLJNING Vd rapporterar löpande vid styrelsens sammanträden. Däri ingår delårbokslut 31/8 och helårsbokslut. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår en prishöjning om 2 öre/kwh samt 1,6 procent på fasta avgifter. Totalt blir höjningen ca 4,4 procent. Med de förutsättningar och indikationer som för närvarande kan överblickas avseende 2008 förväntas ett resultat som är i nivå med eller något bättre än för FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en ökning av likvida medel. Investeringen av kraftvärmeverket kommer i sin helhet att lånefinansieras. INVESTERINGAR Under år 2007 budgeteras 6,7 Mkr som i huvudsak avser nyanslutning av fjärrvärmekunder. Den planerade investeringen i kraftverket med en av kommunfullmäktige fastställd övre gräns på 250 mkr, är inte med i den lämnade investeringsbudgeten. Söderhamn Anders Sköld VD 16

17 Söderhamn Elnät AB Budget 2007 ALLMÄNT Söderhamn Elnät AB bedriver eldistribution inom Söderhamns tätort med omnejd. Bolaget har ca kunder. OMVÄRLDSANALYS Under de senaste åren har bolagets intäkter minskat. Trenden avseende befolkningsminskning i Söderhamn har givetvis påverkat oss, liksom fastighetsägarnas medvetenhet om energibesparingar. Detta inkomstbortfall försöker vi möta med minskade kostnader i verksamheten. VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun driva elnätverksamhet. AVKASTNINGSKRAV / FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 4. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 5. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi. 6. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till föregående punkt medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader INRIKTNINGAR Förberedelse att installera ett nytt insamlingssystem för mätvärden pågår, så kund kan faktureras med rätt elförbrukning varje månad. Detta innebär även byte av elmätare hos kund. MÅL / AKTIVITETER Den så kallade mätvärdesreformen skall vara genomförd senast 1 juli, år Bolaget har nyanställt personal för att klara resursbehovet och har samarbete med andra elnätbolag för att få låga kostnader och investeringar som möjligt. FRAMGÅNGSFAKTORER Söderhamn Elnät AB är ett förhållandevis litet nätbolag. Elnätet i Söderhamn är till största delen nedgrävt i mark, vilket har den fördelen att strömavbrott på grund av väderleksförhållanden är begränsat. Ytterliggare fördel med en liten organisation är dess flexibilitet. ORGANISATION OCH PERSONAL Bolaget har 8 stycken anställda. Drift-, underhåll- och investeringsarbeten har delvis lagts ut på entreprenad. 17

18 UPPFÖLJNING Vd rapporterar löpande vid styrelsens sammanträden. Däri ingår delårbokslut 31/8 och helårsbokslut. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår en prishöjning med 2,5 %. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en minskning av likvida medel. INVESTERINGAR Under år 2007 budgeteras 5,7 Mkr som i huvudsak avser mätarreformen. Söderhamn Anders Sköld VD 18

19 Kommunstyrelsen 2007 Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget * ** Intäkter 31,6 24,7 29,0 25,7 25,5 0,0 Kostnader -95,9-94,3-96,1-96,3-96,0 0,0 Nettokostnader -64,3-69,5-67,1-70,5-70,5 0,0 Ränta -0,5-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 Avskrivning -4,5-5,8-5,8-4,9-1,9 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -69,3-75,8-73,4-75,8-72,4 0,0 Skattemedel 0,0 75,8 75,8 75,8 72,4 0,0 Resultat -69,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar * Inklusive tilläggsbudget ** För år 2009 har ingen ramberäkning gjorts. Omvärldsanalys Ledningsstaben tar i samarbete med förvaltningar och bolag fram en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen utgör en del av styr- och budgetprocessen som tillsammans med kommunens övergripande vision Vision 2012 utgör underlag för att styra inriktningen av kommunens verksamhet kommande år. Uppföljning Förvaltningschef och budgetansvariga träffas varje månad för genomgång av verksamhet och budgetutfall. Varje månad redovisas en budgetuppföljningsrapport för kommunstyrelsen utom de månader då uppföljningsrapporter eller delårsbokslut tas fram. Vid årsbokslutet redovisas en uppföljning av det gångna årets verksamhet och ekonomi. En gång per år sker verksamhetsplanering som löpande följs upp under året. 19

20 Kommunfullmäktiges inriktningar, mål och aktiviteter Visionsstrategi: Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling Kf:s inriktning: Stimulera avknoppning av kommunal verksamhet Kf mål Nuläge Prognos Under perioden skall minst en kommunal verksamhet avknoppas varje år, d v s drivas i annan regi med syfte att stärka och främja företagsamheten. Mätmetod: Rapport från nämnderna om antal avknoppade verksamheter i uppföljningsrapporterna. Personalchefen ska under första halvåret 2007 anordna kurser/seminarier för anställda i syfte att stimulera anställda att starta egen verksamhet. Avstämning i chefsgruppen under första halvåret 2007 av vilka verksamheter inom respektive förvaltning som kan lämpa sig att avknoppas. Visionsstrategi: Utveckla attraktiva livsmiljöer Kf:s inriktning: Öka Söderhamns attraktionskraft som turistmål året runt Kf mål Under år 2007 utreda möjligheterna och konsekvenserna av att utveckla å-rummet. Nuläge Prognos Mätmetod: Redovisning av handlingsprogram resp genomförd idétävling för KS senast den 31 oktober Ta fram ett handlingsprogram med ett antal olika förslag med konsekvensbeskrivningar. Genomföra en idétävling bland kommuninvånarna. 20

21 Visionsstrategi: Synliggör framstegen Kf:s inriktning: Kommunicera goda exempel Kf mål Under 2007 utveckla former för att kommunicera goda exempel i kommunen mot såväl anställda som kommuninvånare. Nuläge Prognos Mätmetod: Minst en nyhet på webben per månad, sex artiklar i pressen under ett år, tre inslag i radio och/eller TV under ett år. Utnyttja kommunens hemsida. Framtagande av informationsmaterial. Reportage i ortspressen. Möten. Kommunstyrelsens egna inriktningar och mål Styrelsens mål Den 30 november 2007 ska samtliga förvaltningar ha inlett arbetet med Den företagsamma förvaltningen Nuläge Prognos Mätmetod: Avstämning i chefsgruppen i maj : Utbildning och information till berörda anställda inom de förvaltningar som inte påbörjat arbetet med Den företagsamma förvaltningen. Handlingsplan för respektive förvaltning och bolag. Styrelsens mål Utredning om hur det framtida näringslivsarbetet ska bedrivas i kommunen. Nuläge Prognos Mätmetod: Former och inriktning för det framtida näringslivet ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 30 juni

22 Styrelsens mål Stimulera och förbättra medborgar- och brukarinflytandet. Nuläge Prognos Mätmetod: Framtagen metod för medborgar- och brukarenkäter. Framtagen strategi för e-demokrati. : Delta i nationellt nätverk för medborgardialoger. Styrelsens mål Öka kunskaperna kring den kommunala krishanteringen. Nuläge Prognos Mätmetod: Uppföljning av genomförda aktiviteter. : Årlig övning för krisledningsnämnden och berörda chefer. Studiebesök i andra kommuner för samma målgrupp. Styrelsens mål Utveckla styrning och ledning av den kommunala verksamheten. Nuläge Prognos Mätmetod: Minst 90 % av kommunstyrelsens ledamöter, nämndordföranden och förvaltningschefer anser att de har en bra överblick över kommunens mål och resultat (3-4 på en 4- gradig skala). Enkät till berörda grupper senast december Minst 80 % av kommunstyrelsens ledamöter, nämndord-föranden och förvaltningschefer anser att verksamhetsled-ningsprocessen uppmuntrar till utveckling (3-4 på en 4-gradig skala). Enkät till berörda grupper senast den december : Utveckla och kartlägg verksamhetsledningsprocesserna. Utveckla mål- och nyckeltal för övergripande verksamhetsledning. Översyn av mallar för planer och uppföljningsrapporter. 22

23 Styrelsens mål Ta fram en lobbyplan för dubbelspår ostkustbanan, fyrfältsväg E 4 med berörda intressenter. Nuläge Prognos Mätmetod: Uppföljning av genomförda aktiviteter. : Kartlägg och beskriv nuvarande infrastruktur genom att synliggöra noder (knutpunkter). Mätning av in- och utpendling i vecka Initiera frågan i Region Gävleborg och Hälsingerådet. Styrelsens mål Ta fram en strategi för kommunens personal- och kompetensförsörjning. Nuläge Prognos Mätmetod: Redovisning till KS senast den 29 november : Presentera bedömningar av kommunens personal- och rekryteringsbehov den närmaste tioårsperioden. Ta fram underlag över pensionsavgångar den närmaste tioårsperioden. Anordna workshops kring inriktningen av det framtida kompetensbehovet. Ta fram en prognos över kommunens demografi om tio år. Utveckling av kommunens hemsida och intranät Planerade förbättringssatsningar Nuläge Prognos Genomförande av visionsdialog inom förskola, grundskola och gymnasiet Implementering av projektmodell Utveckling av modell för medborgarenkät Utveckling av modell för medarbetarenkät Införande av nytt utdataverktyg Utveckling av ekonomrollen Implementering av intern kontroll i verksamhetsplanering och uppföljning Utveckling av modell för löneöversyn Genomförande av ledarskapsutbildning 23

24 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2007 KUS ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget * ** Intäkter 0,0 0,0 0,0 201,7 0,0 0,0 Kostnader 0,0 0,0 0,0-286,3 0,0 0,0 Nettokostnader 0,0 0,0 0,0-84,6 0,0 0,0 Ränta 0,0 0,0 0,0-26,1 0,0 0,0 Avskrivning 0,0 0,0 0,0-26,8 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst 0,0 0,0 0,0-137,4 0,0 0,0 Skattemedel 0,0 0,0 0,0 137,2 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 Nettoinvesteringar -0,7 * Inklusive tilläggsbudget ** För år 2009 har ingen ramberäkning gjorts. Omvärldsanalys Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Beslutet att offentliggöra protokoll och diarier på internet innebär att personalen är i behov av större kunskap och insikt i PUL (personuppgiftslagen). KUS förvaltningen kommer som första förvaltning att börja scanna fakturor, hur detta kommer att påverka personaltätheten vet man inte i nuläget. Globala miljöproblemen påverkar alla. De orsakar klimatförändringar som kan ge upphov till katastrofer som översvämningar, stormar, svår torka och kollapsande ekosystem. På lokal nivå kan vitala samhällsfunktioner hotas av extrema vädersituationer. Problemen kan minskas genom att vi förebygger och försöker ta hänsyn till konsekvenserna. Exempelvis energieffektivisering, en genomtänkt bebyggelsestruktur och optimerade transporter. Ständigt ökande energipriser och miljökrav skapar ett fortsatt behov av minskad energiförbrukning. Nya regler för energideklarationer av fastigheter innebär ökad administration. Med ökande priser på fastighetsmarknaden följer ökade kostnader för fastighetsskatt. Reglerna för fastighetsbeskattning kommer antagligen att förändras av den nya regeringen. Befolkningsutvecklingen och förändringar av samhällsstrukturen får en rad olika konsekvenser. Exempelvis ett minskat antal besökare hos våra verksamheter och att det blir allt svårare för föreningslivet att samla ideella krafter. Folkhälsofrågorna liksom ungdomsfrågorna blir allt viktigare. Tex får ungdomars möjlighet att välja studieort konsekvenser för kraven på våra anläggningar. Regionförstoringen slår igenom med ökade samarbeten över kommungränserna. Biblioteken får en allt viktigare roll som mötesplats och som arena för samhällsdebatten. Den Blå vågen alltså människors vilja att bo och vistas i närheten av vatten framför allt i närheten av havet har blivit allt starkare. Snabbare tåg och motorvägsutbyggnad betyder minskade restider hit för Stockholm/Uppsalaregionen men även andra regioner samtidigt som 24

25 turismen ökar inom hela EU-området. Sammantaget ger detta nya möjligheter till företagsamhet och en ökad efterfrågan på attraktivt boende i kommunen. Den Blå vågen märks även då antalet ärenden om bygglov och strandskyddsdispenser i skärgården har varit stort de senaste åren. Trenden är även klart uppåtgående. De flesta ärenden rör ersättningsbyggnader och kompletterande bebyggelse inom etablerade tomter. Men även nya lokaliseringar söks på tidigare obebyggda platser i anslutning till befintlig bebyggelse. Dessa ärenden blir oftast komplicerade och tidskrävande att handlägga pga negativa reaktioner från ägare till befintliga bostadshus samt pga gällande strandskyddsregler, vilka är utformade som ett generellt förbud till bebyggelse inom strandområde. Särskilda skäl krävs alltid till dispens från förbudet. Myndighetsutövningen påverkas ständigt av nya och förändrade lagstiftningar. Den senaste större förändringen är en helt ny livsmedelslagstiftning som gäller from Den nya lagstiftningen innebär ökande arbetsmängd då bland annat befintliga tillsynsobjekt måste klassificeras om och få nya godkännanden. Ett arbete som påverkar tillsynsarbetet de närmaste åren. Ett sjunkande barn- och elevunderlag minskar köpen av kostenhetens tjänster och därmed resultatenhetens intäkter, men också det framtida behovet av skollokaler vilket i sin tur på sikt förändrar behovet av personal inom fastighets- och kostenheten. Ökat antal äldre och förändrad inriktning av äldrevården påverkar även detta verksamheten. Lagen om skydd mot olyckor har inneburit förändringar i förvaltningens verksamhet på en rad områden. Tillsynsverksamheten har minskat och därmed dess intäkter medan den enskildes ansvar för brandskyddet tydliggörs i lagen och en ökad efterfrågan på råd, information och utbildning förväntas. Lagen ger kommunen ökat ansvar för skadeförebyggande arbete och utredning av olyckor, här har Räddningstjänsten få utökade arbetsuppgifter. Heltidsbrandmännen får därför ett bredare arbetsområde, där beredskapsstyrkan splittras i det vardagliga arbetet men dras ihop till en fungerande insatsstyrka vid behov. Trygghetsfrågorna blir allt mer centrala för medborgarna och motivationen att arbeta med denna typ av frågor ökar i samhället. EU s nya programperiod innebär stora möjligheter att växla upp egna resurser med hjälp av EU-bidrag inom många olika områden. Uppföljning Det ekonomiska utfallet redovisas varje månad som första punkt vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordinarie sammanträde. Rapporteringen görs avdelningsvis och med fokus på avvikelser från gällande budget. Varje avdelningschef ansvarar för rapporteringens aktualitet och att erforderliga analyser finns tillgängliga vid nämndens sammanträde. Budgetansvariga på lägre nivåer sammanställer och analyserar sitt ekonomiska resultat och lämnar detta till sin avdelningschef. Inför uppföljningsrapporterna den 30 april, 31 oktober samt vid delårs- och helårsbokslut kompletteras den ekonomiska informationen med information om resultat mot mål och verksamhetsplan utifrån samma ansvarsordning. 25

26 Rapportering till KUS-nämnden bereds av förvaltningens ledningsgrupp som utgörs av förvaltningschefen och avdelningscheferna och som leds av förvaltningschefen. Ekonomikontoret biträder arbetet samt deltar vid nämndens behandling av ekonomi- och verksamhetsrapportering. Kommunfullmäktiges inriktningar, mål och aktiviteter Visionsstrategi: Utveckla attraktiva livsmiljöer Kf:s inriktning: Möjliggöra boende där man vill Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen ska ta initiativ till förändringsprocesser Arbete som innebär att vattennära och övergivna industriområden utvecklas till attraktiva livsmiljöer. Pågår Minst ett område per år ska initieras. enligt nedan Mätmetod: Antal områden som initieras Ljusnans mynning Utredningsarbete pågår med syfte att formulera ett program för utveckling av markanvändningen vid Ljusnans mynning. Diskussioner om innehåll förs med mark- och vattenägare, lokala grupper med flera. Riva fd Plywoodfabrik samt utveckla området. Faxeområdet Sanering av Stab Sueciaudden Påbörjat Resurser kommer att behövas för köp av mark med mera Rivning av fd Plywoodfabriken i Ljusne är under utredning om hur mycket som ev ska lämnas kvar. Arbetet med att sanera i Stugsund befinner sig i projekteringsskede. Program för Faxe Östra antaget av kommunstyrelsen. Området kan exploateras för centrumbebyggelse med olika användningssätt och även för bostäder. Faxe Västra (Område vid CFL och gamla bangårdsområdet) Delar av promenadstråk klart. Resurser kommer att behövas under lång tid för återstående etapper. er enligt prioriteringslista vidtas eftersom ekonomiska resurser ställs till förfogande. 26

27 Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen skall senast under 2007 ha skapat förutsättningar för människor att bygga minst 50 nya bostäder i havsnära lägen. Mätmetod: 1. Antalet beviljade förhandsbesked/bygglov i havsnära lägen 2. Mätning av antalet tomter som kan erbjudas Sandviksudden marknadsförs till olika exploatörer Kommunen arbetar med att bebygga lucktomter och ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispenser på kommunal mark. Planarbete kommer att påbörjas för andra större områden. Hittills har 36 bygglov och förhandsbesked beviljats Pågår Pågår Exploatering kommer att innebära kommunala åtaganden. Resurser kommer att behövas. Svårt på grund av lagstiftning och besvär. Större områden kommer att bearbetas fortsättningsvis 7 strandskyddsdispenser sökta (varav 5 st år 2005 och 2 st år 2006) samtliga beviljade av BMR men efter överklagande har Länsstyrelsen upphävt 2 st. 2 st är hos miljödomstolen för prövning. Resultat 3 st klara Kf:s Inriktning: Öka Söderhamns attraktionskraft som turistmål året runt Kf mål Nuläge Prognos Under budgetperioden skall minst en natur- och kulturmiljö för unga och vuxna skapas Pågår och eller utvecklas per år, typ Ålsjön, fiskeplan. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Aktivt arbete med föreningslivet och inom den kommunala förvaltningen. Pågår 27

28 Kf mål Nuläge Prognos Senast under 2007 tillsammans med Söderhamns Ej Turism skapa ett marknadsföringsprojekt kring påbörjat leder, natur- och kulturmiljöer samt skärgården. Inom 1.a kvartalet 2007 kommer frågan att tas upp till diskussion tillsammans med turiststrategen. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Saknas Kf mål Nuläge Prognos Öka antalet besökare och gästnätter med minst 20% under genom att skapa nya eller utveckla Klart evenemang Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Söderhamns positiva rykte som parkstad har behållits genom oförändrad skötselnivå jämfört med år Mätmetod: Skötsel av tillkommande parkytor Genom evenemangsbidrag uppmuntra föreningslivet till evenemang. Kf mål Nuläge Prognos Målet uppfyllt Senast under år 2007 ska kommunen i arbetet med en ny kustplan peka ut skyddsvärda områden i syfte att värna skärgårdens kvalitéer och öka tillgängligheten. Mätmetod: Kustplanen klar och antagen av kommunfullmäktige Genom extra budgetanslag har parkernas standard behållits på 2005 års nivå. Kf mål Nuläge Prog- Klart Möjliggjorts genom tillskjutna resurser nos Inventerin Kommer att vara en prioriterad gar pågår. fråga för den nya kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 28

29 Arbete med kustplanen har påbörjats genom inventering av kunskapsunderlag och genomgång av befintlig kustplan. Arbetet för att säkra naturvärden fortsätter inom ramen för projektet Lokal och kommunal naturvård, via marknadsföring, information och naturreservatsbildning (Storjungfrun). Påbörjat Resurser behövs 2007 Visionsstrategi: Kraftsamla för ett starkt kultur- och föreningsliv Kf:s inriktning: Stimulera intresset för det lokala kulturarvet Kf mål Nuläge Prognos Att årligen under aktivt medverka till att Orealistis utveckla tre kulturhistoriska besöksmål. k nivå Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. KUS föreslår KS att ändra målet till: KUS skall medverka till att det under perioden utvecklas tre nya kulturturistiska besöksmål. Aktivt kulturturistiskt arbete med föreningslivet och inom den kommunala förvaltningen. 29

30 Kf:s inriktning: Öka kunskapen om social ekonomi Kf mål Nuläge Prognos Under perioden vidareutveckla brandskyddet i skärgården i samverkan med olika intresseföreningar. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Påbörjat och till stora delar genomfört. 10 st skärgårdspaket Utplacerade. Information inventering och avtalstecknande. Klart BKA utbildning planeras för ca 150 personer från öarna. Inköp av brandskyddsutrustning Distribution av brandskyddsutrustning Klart Klart Båtövningsverksamhet utvecklas och planläggs mer långsiktigt. Klart Påbörjat Området planeras med hänsyn till sjöräddningssällskapets verksamhet. Visionsstrategi: Synliggöra framstegen Kf:s inriktning: Kommunicera goda exempel Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen ska synliggöra sitt miljöarbete genom Arbetet erfarenhetsutbyte och ömsesidig kompetensutveckling tillsammans med extern medverkande i planerat marknadsföring. bedrivs som Miljöbokslutet används för minst ett miljöprojekt årligen. Kommunen har Mätmetod: Antal externa miljöprojekt. deltagit i Sveriges Ekokommuners verksamhet. Fortsatt arbete med kommunal och lokal naturvård Nästan klart Guldklimp/smartare bilbokningssystem utarbetas tillsammans med grannkommunerna Vi har nyligen fått pengarna Projekten behöver mer tid än beräknat. Projektet ska utvecklas tillsammans med Bollnäs och Hudiksvall. 30

31 Fortsatt arbete med fiskeplan Flera åtgärder klara även under Femårsplan utarbetas för arbetet och överlämnas till KS. 31

32 Visionsstrategi: Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling Kf:s inriktning: Stimulera avknoppning av kommunal verksamhet Kf mål Nuläge Prognos Under budgetperioden skall minst två nya externa entreprenörer ha etablerat verksamhet på Hällåsen Klart Mätmetod: Rapport om antalet nyetableringar i kultur- och fritidavdelningens uppföljningsrapporter. Aktivt arbete mot entreprenörer inom Hällåsen-projektet. Pågår Baspamas spa, Caspers fysioterapi och TeWes konditori har etablerats under perioden Visionsstrategi: Riv murar och bygg broar Inriktning: Öka samverkan internt och externt i kommunen Kf mål Nuläge Prognos Årligen under perioden initiera/skapa olika typer av aktiviteter för kommuninvånarna som Pågår bidrag till förbättrad folkhälsa Mätmetod: Rapport om aktiviteter i KUS:s uppföljningsrapporter. Föreningskontakter löpande under året. Pågår Kf mål Nuläge Prognos Fr o m 2006 skall ett formaliserat samarbete bedrivas mellan musik- och kulturskolorna i OBSregionen. Klart KUS föreslår KS att flytta målet till BUN. 32

33 Visionsstrategi: Fokusera på möten mellan människor Inriktning: Skapa mötesplatser för kunskapsutveckling, kulturella aktiviteter och eget skapande Kf mål Nuläge Prognos Årligen under perioden sammanföra olika föreningar i tre nya samarrangemang per år Klart Mätmetod: Rapport om arrangemang i KUS:s uppföljningsrapporter. Föreningskontakter löpande under året. Pågår Kf mål Nuläge Prognos I syfte att skapa alternativ musikundervisning ska samarbetet Pågår utvecklas med olika aktörer (föreningar, studieförbund, kyrkor, musiker m fl). Målet flyttas över till BUN. Inriktning: Intensifiera förebyggande arbete bland barn och ungdom Kf mål Nuläge Prognos Under perioden ska ingen under 25 år vara utanför utbildning eller arbete. KUS föreslår KS att ta bort målet från KUS. Visionsstrategi: Ekonomi Kf:s inriktning: Anpassa utbud på kommunal service till befolkningens storlek Kf mål Nuläge Prognos Fastighetsobjekt som inte långsiktigt behövs i kommunal verksamhet skall avyttras inom 1 år Mätmetod: Redovisning av objekt under verksamhet försäljningsverksamhet Inget objekt för försäljning för närvarande 33

34 Planerade förbättringssatsningar Då förvaltningen är sammanslagen av tidigare Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska serviceförvaltningen och Bygg- miljö och räddningsförvaltningen fr o m 1 januari kommer en hel del arbete med att fastställa roller, gränser och rutiner för den nya förvaltningen att göras under året. Nuläge Prognos Införa fakturascanning Ingen scanning Förändrad entré i Förvaltningshuset Omflyttning av personal för bättre samordning Mottagning av besökare sker vid inglasad disk i undanskymt läge Omflyttning påbörjad för att få ihop den nya förvaltninge n i huvudsak i förvaltnings huset. Samverka med ekonomienheten för att kunna börja använda scanning Bygga om entren för att få ett mer välkomnande intryck när vi möter besökare Omflyttning av befintliga hyresgäster ger plats för den nya förvaltningen. Verksamhetsbeskrivning Den nya förvaltningen arbetar gentemot två nämnder, Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden (KUS) och Myndighetsnämnden (MYN). Förvaltningen är uppdelad i nedanstående avdelningar. Räddningstjänsten är en egen förvaltning som rapporterar till KUS och MYN. Centrala Serviceavdelningen Central service ansvarar för förvaltningens administrativa göromål, diarieföring, posthantering, arkivering, nämndsadministration, fakturahantering, löne- och personal administration, IT samordning. Hälsoprojektet är ett viktigt led i att bevara och främja personalens fysiska och psykiska hälsa. Kopiering och postutkörning till kommunens alla arbetsplatser sker av vaktmästeriet. Planerings- och utvecklingsavdelningen Planerings- och utvecklingsavdelningen arbetar med kommunens aktuella utvecklingsfrågor framför allt inom fysisk planering. Arbetet innefattar översiktsplanering, bostadsplanering, infrastrukturplanering, energiplanering, och strategiskt miljöarbete. Avdelningen handlägger även kommunens kart- och GIS-verksamhet. Några exempel är: - Översiktsplaner - Detaljplaner - Bostadsförsörjningsprogram - Planer för kollektivtrafiken 34

35 - Trafiksäkerhetsplan - Fiskeplan - Energiplan/klimatstrategi Arbetet innebär även att arbeta i aktuella utvecklingsprojekt. Några exempel på sådana projekt är; - Exploatering och genomförande av planer - Näringslivsprojekt - Turismprojekt - Naturvårdsprojekt - Kulturvårdsprojekt - Miljöprojekt Kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen har som huvuduppgift att stödja och stimulera till aktivitet och engagemang inom kultur- och fritidssektorn. Kultur- och fritidslivet i Söderhamn bärs av de ideella krafterna inom föreningarna. Kulturoch fritidsavdelningen har som uppgift att skapa goda förutsättningar för dessa genom stöd, samordning och kommunala anläggningar. Avdelningen bedriver egna verksamheter där Aquarena Hällåsen och Stadsbiblioteket är de två största. Under 2007 kommer arbetet med ungdomar att prioriteras genom omtaget för Allaktivitetshuset och Ung Kultur-satsningarna. Dessutom kommer stor kraft att läggas på utveckling och underhåll av anläggningarna på Hällåsen. Bygg- och miljöavdelningen Bygg- och miljöavdelningen bedriver i huvudsak myndighetsutövning som innebär beslut om lov och tillstånd samt tillsyn enligt ett flertal lagstiftningar. Verksamheten vänder sig till både privatpersoner och företag i kommunen. Myndighetsärenden är ärenden om bygglov, strandskyddsdispenser, miljö- och hälsoskydd, djurskydd, livsmedelshantering, bostadsanpassning, tillstånd brandfarlig vara samt ärenden enligt ett flertal speciallagstiftningar. Myndighetsutövningen bedrivs av handläggare som har en omfattande delegation från Myndighetsnämnden. Alla ärenden som beslutats på delegation redovisas till nämnden. Endast ärenden av principiell natur eller av större vikt tas upp i Myndighetsnämnden för beslut. Inom avdelningen finns även energirådgivning och konsumentvägledning som inte är myndighetsutövning. Verksamhetsfrågor för avdelningen som berör personal, planering mm samt ekonomi behandlas och redovisas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen ansvarar för att förvalta kommunens fasta tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator, parker och broar. Under året kommer fastighetsenheten att arbeta vidare med fokus på energieffektiviseringar, gatuverksamheterna arbetar för att ha en färdig underhållsplan framme under året och parkenheten fokuserar på trädvård som krävs för säkerheten för dem som vistas i parkerna. Några nyplanteringar kommer till i stadsparken och gångarna planeras rustas upp med början

36 Kostavdelningen Kostavdelningen ansvarar för tillagning och i vissa fall servering av måltider till barn, elever och boende i Söderhamns kommuns förskolor, skolor och servicehus samt till Söderhamns Dagliga Verksamhet (SDV) och portioner för Hemtjänstdistribution. Verksamheten följer lagar och föreskrifter samt nationella riktlinjer utifrån de olika kundkategoriernas behov. Under året planeras en enkätundersökning för eleverna gällande skolmaten samt införandet av 1-2 ekologiska livsmedel i förskolans- och skolans matsedel. Projektering inför en ombyggnation av köket på Åsgårdens äldreboende har startat med beräknat slutförande hösten Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall för de som bor, verkar och vistas i kommunen utföra akuta räddningsinsatser, bistå med råd, information och erbjuda utbildningar kopplade till området Skydd mot olyckor. Den förebyggande verksamheten i form av tillsyn och som remissinstans i byggprocessen är mycket viktig och förvaltningen fungerar även som kontakt gentemot kommunens sotningsentreprenör. Vi skall dessutom svara för att de skyldigheter kommunen har enligt Lagen om skydd mot olyckor och verksamheten i övrigt genom de kommunala handlingsprogrammen hanteras enligt den kommunala ambitionsnivån. Verksamheten bedrivs med stort mått av samverkan i riktning mot de två nationella målen: att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt Inom den etablerade Räddningstjänstsamverkan södra Hälsingland samordnas kommunernas arbete med internt skydd och krishantering. 36

37 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Intäkter 43,3 37,1 34,1 30,7 Kostnader -433,3-437,3-449,4-443,7 Nettokostnader -390,0-400,2-401,3-415,3-413,1 Ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -390,0-400,2-401,3-415,3-413,1 Skattemedel 0,0 397,9 397,9 416,5 414,2 Resultat -390,0-2,3-3,4 1,1 1,1 Nettoinvesteringar * Prognostiserat resultat för 2006 är -1,1 Mkr. Ovanstående differens i prognos för 2006 (-3,4 Mkr) beror på flytt av budget mellan åren i budgetperioden Omvärldsanalys De viktigaste omvärldsfaktorerna som påverkar nämndens verksamhet för de närmaste åren sammanfattas i följande punkter: Befolkningsutvecklingen sjunkande barnantal medför att antalet barn i förskola och grundskola sjunker medan antalet elever i gymnasieskolan ökar de närmaste åren för att sedan minska. Förändringar i lagstiftning och andra direktiv från staten bl a förslag om en ny skollag, samt förändringar gällande gymnasieskolan. Fler gymnasieelever än tidigare väljer fristående skolor och skolor i andra kommuner medför ökade interkommunala kostnader som i sin tur kräver att strategiska beslut måste tas gällande Staffangymnasiets framtid. Uppföljning Inom Barn- och utbildningsnämnden sker budgetuppföljning varje månad på nämnds-, förvaltnings- och områdesnivå. Varje månad rapporterar förvaltningskontoret nämndens ekonomiska resultat till barn- och utbildningsnämnden. Varje områdeschef analyserar därutöver sin ekonomi månatligen och rapporterar avvikelser till förvaltningschef. Samtliga områden samt budgetansvariga på förvaltningskontoret rapporterar till förvaltningschefen inför de båda uppföljningsrapporterna per den 30 april och 31 oktober samt vid delårsbokslutet per den 31 augusti. Förvaltningschef och ekonomer sammanställer sedan aktuell rapport som redovisas för barnoch utbildningsnämnden samt till kommunstyrelsen. 37

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr)

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 29,3 16,1 20,4 21,6 21,1 21,6 22,1 Kostnader -94,2-86,2-90,1-101,8-98,6-98,5-98,5

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten

Årsredovisning 2011 VA-verksamheten Årsredovisning 211 VA-verksamheten Rev 12316 Innehållsförteckning VA-verksamheten 3 Bakgrund 3 VA-verksamheten i Kinda 3 Mål och måluppfyllelsen 3 Årets verksamhet 3 Drift och underhåll 4 Investeringar

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden

Kvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt

Läs mer

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund:

Vision: Verksamhetsidé: Gällivare kommuns värdegrund: 1 (10) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2015-2017 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015

Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 FRÅGEFORMULÄR 1 (13) Kommunernas återrapportering 2011 Genomförandet av vattenmyndigheterna åtgärdsprogram 2009-2015 Nedan följer ett antal frågor att besvara för respektive åtgärd i vattenmyndigheternas

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

e-strategi IT på Höglandet

e-strategi IT på Höglandet 2003-10-17, rev 2004-01-30 e-strategi IT på Höglandet Vision år 2010 Utbyggnaden av IT-infrastruktur på Höglandet har väsentligt bidragit till Höglandets tillväxt och attraktionskraft. Genom IT-nätets

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisionsrapport Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Söderhamns kommun Mars 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder

Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för AB Bollnäs Bostäder Ägardirektiv för verksamheten i AB Bollnäs Bostäder, nedan kallat bolaget antagna av kommunfullmäktige 2007-12-17, 291, och fastställda av bolagsstämma den Följande

Läs mer

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden

Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Utvecklingsplan 2016-2018 Kommunens styrmodell och mål för mandatperioden Förslag 2015-02-25 Inledning Dokumentet innehåller dels en beskrivning av kommunens reviderade styrmodell och dels förslag till

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT STÅNGÅSTADEN Delårsrapport januari augusti 212 Delårsrapport januari augusti 212 AB Stångåstaden (publ) Resultat före skatt visar att utfallet de första 8 månaderna uppgår till 178 mkr vilket är betydligt

Läs mer

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012

HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Bilaga 1 till Energi- och klimatstrategi 2009-2015. Sid 1 (7) HANDLINGSPLAN 2013 Samt uppföljning 2012 Beskrivning av åtgärder Under arbetet med energi- och klimatstrategin har identifierats en stor mängd

Läs mer

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28

Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Välkommen till ett informationsmöte om Fjärrvärme i Oxelösund 2012-11-28 Oxelö Energi är ett kommunalägt energibolag som ansvarar för Elnät Vatten och avlopp Renhållning Stadsnät Fjärrvärme Tommy Englund

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016

Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Styrdokument för Gnosjö kommun 2016 Vision och inriktningsmål Budgetprocess Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-18, 140. Inledning... 3 Begreppsförklaring... 3 Vision, inriktningsmål verksamhetsidé och

Läs mer

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden

Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande

Läs mer

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011

Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Kommunstyrelsens Budgetdokument 2011 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Kommunkansliet är kommunstyrelsens förvaltning och ska i denna roll utgöra den politiska ledningens verktyg för styrning och ledning

Läs mer

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning

Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Budget 2013 Regional utveckling Utbildning Vision För ett bra liv i ett attraktivt län Verksamhetsidé Genom kultur och kunnande, lust och lärande skapa ett rikt liv i en kreativ region Perspektiv med strategiska

Läs mer

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18

ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB. Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1 ÄGARDIREKTIV LILLA EDETS INDUSTRI OCH FASTIGHETS AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-06-18 1. Allmänt Bolaget är ett instrument för kommunal verksamhet till nytta för medborgarna. Ett aktiebolag

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord tisdagen den 31 maj 2011. Delårsrapport 2011-01-01 2011-03-31 Dala Energi AB övergick till att upprätta kvartalsrapporter 2010-09-30 varför historisk jämförelse samma period

Läs mer

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen i Harmånger. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen i Harmånger. Tid: Måndag 24 september 2012 kl. 18:00. 1. Upprop, val av justerare/rösträknare

Läs mer

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013

Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2013 1 (9) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2013 Dokumenttyp Plan för miljö- och byggnämnden Beslutad av Miljö och byggnämnden Beslutad Diarienummer Kontrollstation Nämnd och utredningsenheten Giltighetstid 2013-01-24

Läs mer

Byggnads- och trafiknämnd

Byggnads- och trafiknämnd Nämnd: Ordförande: Verksamhetsområde: Förvaltning: Förvaltningschef: Byggnads- och trafiknämnd Zaine Andersson Tekniskt kontor Svante Modén Bokslut 2013 Budget 2014 Budget 2015 Personalkostnader 2 255

Läs mer

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland.

Vision: Gällivare är den mest expansiva och attraktiva kommunen i Norrland. 1 (8) Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Diarienummer Plan för miljö- och byggnämnden MBN2013-11-21 154 Beslutad av Kontrollstation Miljö och byggnämnden Miljö- och byggförvaltningen Beslutad

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014

Vård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014 Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010.

TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN. Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. 5 2.2 TERTIALRAPPPORT 2010 FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Förvaltningschefen redovisar en ekonomisk tertialrapport med utfall t o m april 2010. Rapporten visar på en positiv budgetavvikelse för nämndens

Läs mer

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015

Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april 2015 -04-30 Samhällsbyggnad delårsbokslut januari april KS -188 Innehåll Sida 2 av 7 3. Sektor Samhällsbyggnad... 3 3.1 Verksamhetsbeskrivning... 3 3.2 Viktiga händelser... 3 3.3 Ekonomi... 3 3.3.1 Driftsredovisning...

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 4 Om verksamheten 5 Medborgare/brukare/kunder 6 Förnyelse/tillväxt/utveckling 7 Ekonomi 8 Budget

Läs mer

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret

Årsredovisning verksamheter 2013. Ekonomikontoret Årsredovisning verksamheter 2013 Ekonomikontoret Ekonomikontoret, Årsredovisning verksamheter 2013 2(13) 1 VERKSAMHETSOMRÅDE Ekonomikontoret har hand om kommunens pengar, kravverksamhet, leverantörs- och

Läs mer

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567.

I denna skrivelse klargör jag varför samma sak även gäller beslutet för Västerviks Miljö & Energi AB, 556045-6567. Kenneth Lind Djurgårdsgatan 3 59341 Västervik 2014-04-08 Förvaltningsrätten i Linköping Box 406 581 04 Linköping Mål nr 1959 14. Komplettering av tidigare inlämnat överklagande. Överklagande av Västerviks

Läs mer

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete

Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete 6 november 2013 Dnr KS 190/2013 Strategisk planering Mirja Thårlin Kommunstyrelsen Västerhaninges utvecklingsprogram rapport av pågående utvecklingsarbete Det reviderade utvecklingsprogrammet för Västerhaninge

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011

BYGGNÄMNDEN BUDGET 2008 MED PLAN FÖR 2009-2011 261 BYGGNÄMNDEN BUDGET MED PLAN FÖR - Inledning/Sammanfattning Tids- och arbetsmässigt har detaljplanearbetet tidigare varit den klart tyngsta delen för byggnämndens politiker. Överföringen av ansvaret

Läs mer

Verksamhetsplan 2015 2017

Verksamhetsplan 2015 2017 Verksamhetsplan 2015 2017 Budget 2015 Innehållsförteckning sid Verksamhetsstyrning 3 Vision för Arvika kommun 5 Om verksamheten 6 Medborgare/brukare/kunder 7 Förnyelse/tillväxt/utveckling 8 Ekonomi 9 Budget

Läs mer

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010

Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen. CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 Granskning av AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR - ansvarsfullt företagande november 2010 CSR (Corporate Social Responsibility) AB Ängelholmshem och AB Munkaljungbybyggen CSR omfattar både

Läs mer

Protokollet anslås på www.libo.se

Protokollet anslås på www.libo.se TUAB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats: Banvägen 28, Lindesberg Tid: 15.00 16.15 Närvarande Styrelse: Jan Sahlin, ordf. Pär-Ove Lindqvist, v ordf. Kurt Scharnke Bengt Storbacka Övriga: Stefan Eriksson, vvd Gerd

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN

TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN TEKNIK OCH SERVICENÄMNDEN ÅRSREDOVISNING VATTEN OCH AVLOPPSFÖRSÖRJNINGEN 2014 1(7) vatten och avloppsförsörjningen 2014 Inledning Enligt Lag om allmänna vattentjänster ska VA-verksamheten särredovisas

Läs mer

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Härryda kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Härryda kommun 2013-2020 Sida 2 (7) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 NATIONELL BREDBANDSSTRATEGI...

Läs mer

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi!

Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun. Så här jobbar vi! Hållbar utveckling i Sävsjö Kommun Så här jobbar vi! Exempel på vad som gjorts den senaste tiden Strategiskt arbete Översiktsplan (Kf 2012-05) Gång- och cykelplan ( Kf April2012) Energi- och klimatstrategi

Läs mer

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014

Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Ockelbogårdar Aktiebolag Org nr 556528-6068 Delårsrapport för perioden 1 januari 2014 30 juni 2014 Innehåll Förvaltningsberättelse... 5 Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Noter... 10 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen.

Kommunstyrelsens förvaltning redovisar i skrivelse 3 februari 2014 förslag till bolagsordningar för de rubricerade bolagen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 12 (30) 2014-02-10 Ks 8. Bolagsordningar för Västerviks Kommuns Förvaltnings AB och de helägda dotterbolagen Västervik Miljö & Energi AB, Västerviks Kraft Elnät AB,

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers kommun Tjänsteutlåtande 0 Öster Kommunstyrelsens kontor Björn Moe Datum 2015-04-22 Dnr Till Kommunstyrelsen Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag från Österåkers

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31

Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006-01-01-2006-08-31 Hyresbostäder i Karlskoga AB 1(9) Delårsrapport 2006 Hyresbostäders hemsida har vunnit priset Guldvivan för bästa webbplats 2005. (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger verkställande

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Dala Energi AB (publ)

Dala Energi AB (publ) Information offentliggjord måndagen den 15 september 2014 Delårsrapport Q2 2014 2014-01-01 2014-06-30 Nettoomsättning 121 124 tkr (120 650) Rörelseresultat 22 489 tkr (9 944) Resultat efter skatt 16 851

Läs mer

Stockholm Business Region AB (Koncern)

Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria 2013 Stockholm Business Region AB (Koncern) Granskningspromemoria från Stadsrevisionen Nr 13, 2014 Dnr 3.1.2-14/2014 2014-02-06 Den kommunala revisionen är fullmäktiges kontrollinstrument

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020

Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 1 Åmåls kommuns Näringslivsprogram 2014-2020 Näringslivsprogrammet har sin utgångspunkt i 2020 för Åmåls kommun Sveriges mest gästvänliga stad Syfte Åmåls kommuns Näringslivsprogram har till syfte att

Läs mer

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle.

Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 1 Luleå Energi är ett genuint Luleåföretag. En viktig drivkraft för privatpersoner, företag och samhälle. 2 Vi säljer energi. Men det våra kunder köper är något helt annat. 3 Luleåborna köper ljus och

Läs mer

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare

Anette Sturesson, koncerncontroller Mats Arnér, sekreterare 1(7) Protokoll nr 6 fört vid sammanträde med styrelsen i, 556832-1110, den 10 december 2012 Beslutande: Övriga närvarande: Kaj Göransson, ordförande (s) Peter Lilja, vice ordförande (m) Christina Davidson,

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ)

Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Delårsrapport 1 januari 30 juni 2006 Svensk Internetrekrytering AB (publ) Januari juni 2006 jämfört med samma period 2005 Stark kundtillväxt och förstärkt position på den svenska marknaden. Den norska

Läs mer

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10

POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING POLICY FÖR ALTERNATIVA DRIFTFORMER FASTSTÄLLDA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2005-01-27, 10 ATT GÄLLA FR O M 2005-03-01 Syfte Västerviks kommun vill tydliggöra förutsättningar

Läs mer