Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007"

Transkript

1 Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007

2 SÖDERHAMN TEKNIKPARK AB... 3 SÖDERHAMN VATTEN OCH RENHÅLLNING... 9 SÖDERHAMN ENERGI AB SÖDERHAMN ELNÄT AB KOMMUNSTYRELSEN KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRANDE OCH ARBETE SOCIALNÄMNDEN OMVÅRDNADSNÄMNDEN

3 Söderhamn Teknikpark AB ALLMÄNT Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade till det tillsammans med Helsinge Net AB bildade driftbolaget IT-Hälsingland AB som började sin verksamhet vid nämnda datum. Verksamheten i det nya driftbolaget sker i huvudsak i Söderhamn Teknikpark AB s lokaler i Söderhamn Utbyggnaderna av stadsnätet inom ramen för de bidrag som getts bredbandsutbyggnaden inom kommunen har slutförts under 2006 vilket innebär att närmare 99% av kommunens befolkning har tillgång till bredband. Till allra största del sker anslutning av slutkund via ADSL. Kommunstyrelsen har gett VD i uppdrag att utreda vilket investeringsbehov som föreligger för att nå samtliga fastboende inom kommunen OMVÄRLDSANALYS Kundtillströmningen av främst privatkunder har varit fortsatt stor under 2006 och förväntas bli fortsatt stor de närmaste åren. Konkurrensen ökar och vi har under hösten tillsammans med Helsinge Net AB infört en ny prismodell med varumärket Fri fart som innebär att vi erbjuder en produkt utan bandbreddsangivelser, kunden får det den tekniska utrustningen klarar. Digitaliseringen av det marksända tv-nätet är genomförd i vårt område. Kundtillströmningen har ökat det senaste året från främst villor som ser kabel-tv som alternativet för att slippa boxar mm. Söderhamns kommuns beslut att upphandla telefonitjänsten externt kommer att innebär att verksamheten Växel kommer att avvecklas någon gång under slutet av Vissa avvecklingskostnader kommer troligtvis att finnas kvar en bit in i 2008 VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på eget kabelnät distribuera TV-program, kommunikation för data och telefoni, svara för IT-stöd och telefonväxelservice inom Söderhamns kommun. 3

4 AVKASTNINGSKRAV/FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 1. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 2. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi 3. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till punkt 3 medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader. Mål 1 Nuläge Prognos Stadsnätet: För stadsnätet bör målet vara att ha en årlig kundtillväxt i nya kunder på minst 5% utifrån det antal som finns vid årsskiftet 2006/2007. Verksamheten förutses utsättas för allt större konkurrens från andra aktörer, prisbilden kan förväntas fortsätta bli lägre både på inköp- som försäljningssidan. Mätmetod: - Att ha hushållskunder anslutna 2007/ Att ha hushållskunder anslutna 2008/2009 Mål 2 Nuläge Prognos Kabel-TV: Den kommande släckningen av det analoga tv-nätet kommer att innebära frågeställningar och utmaningar. I grunden och med de regler som nu gäller kan samtliga av bolagets kunder med kabel-tv anslutning fortsätta se basutbudet utan några åtgärder eller kompletteringar. Vi kan förvänta nyanslutningar av villor i tätorten som inte önskar ha en digital mottagning, förfrågningarna har redan ökat högst markant. Mätmetod:. - Att under 2007 utreda kostnader och möjligheter att i egen regi införa ett digitalt tilläggspaket i kabel-tv nätet och ett spegling av det analoga utbudet digitalt. 4

5 Mål 3 Nuläge Prognos Stadsnät/kabel-TV: Införande av ett nytt system för distribution av analog och digital kabel-tv i fiber tillsammans med bredband till i första hand villor och tillsammans med Faxeholmen AB finna ett konkurenskraftigt alternativ för bredbandsanslutning via fiber till bostadsbolagets lägenheter. Mätmetod:. - Att under 2007 införa distribution av kabel-tv analogt/digitalt via fiber tillsammans med bredband. FRAMGÅNGSFAKTORER Konkurrenskraftiga priser på produkter och tjänster. Hög tillgänglighet i support Bra marknadsföring 5

6 ORGANISATION OCH PERSONAL I bolaget finns inga anställda, alla tjänster köps från IT-Hälsingland. Organisationen i IT- Hälsingland är under konstant utveckling och förändring för att passa båda ägarbolagens verksamheter och för att leva upp till kundernas krav och förväntningar. UPPFÖLJNING From mars månad görs månadsuppföljningar och kvartalsbokslut samt delårsbokslut per Ansvaret åligger VD som rapporterar till styrelsen. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår inga prishöjningar för stadsnätet, viss höjning kommer avseende kabel-tv nätet beroende på höjningar av programavgifter från programbolagen. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en ökning av likvida medel med tkr. INVESTERINGAR Under 2007 budgeteras tkr för investeringar. Både i kabel-tv nätet, beroende på den digitala tekniken som även kommer i kabel-tv näten och i stadsnätet är den tekniska utvecklingen snabb och vi ser ett behov uppgradering av tekniken under de närmaste åren. Söderhamn Björn Eriksson VD 6

7 RESULTATRÄKNING (tkr) Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 RÖRELSENS INTÄKER Intäkter Gemensamt 255,0 261,0 268,0 Intäkter Kabel-TV 5 910, , ,0 Intäkter Stadsnätet , , ,0 Intäkter Växeltjänster 5 195,0 300,0 0,0 Intäkter IT-drift 5 808, , ,0 Summa intäkter mm , , ,0 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader, Gemensamt 0,0 0,0 0,0 Övriga externa kostnader, Kabel-TV , , ,0 Övriga externa kostnader, Stadsnätet , , ,0 Övriga externa kostnader, Växeltjänster 4 727, ,0 Övriga externa kostnader, IT-drift 5 620, , ,0 Kostnader för personal -0,0-0,0-0,0 Avskrivningar, Gemensamt -255,0-148,0-69,0 Avskrivningar, Kabel-TV -523,0-568,0-507,0 Avskrivningar, Stadsnätet , , ,0 Avskrivningar, Växeltjänster -72,0 0,0 0,0 Avskrivningar, IT-drift -0,0-0,0-0,0 Summa rörelsens kostnader , , ,0 RÖRELSERESULTAT 6 353, , ,0 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter 6,0 6,0 6,0 Räntekostnader och liknande poster -4,0-4,0-2,0 Summa resultat från finansiella invest. 2,0 2,0 4,0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 6 355, , ,0 7

8 FINANSIERINGSPROGNOS 2006 (tkr) TILLFÖRDA MEDEL Nettoomsättning ,0 Summa tillförda medel ,0 ANVÄNDA MEDEL ,0 Rörelsens kostnader, exkl. avskrivningar Finansiella kostnader -6,0 Investeringar ,0 Summan använda medel ,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 7 873,0 Anm. Prognosen förutsätter oförändrad differens mellan kortfristiga fordringar och skulder INVESTERINGSBUDGET (tkr) Verksamhet/Projekt KABEL-TV Utbyggnad kabel-tv nätet 140,0 100,0 100,0 Utbyte av utrustning, digitalisering 200,0 100,0 Summa Kabel-TV 340,0 200,0 100,0 STADSNÄT Utbyte av utrustning 490,0 300,0 300,0 Utbyggnad stadsnätet 470,0 500,0 500,0 Inventarier 40,0 40,0 40,0 Summa Stadsnät 1 000,0 840,0 840,0 IT-DRIFT Inventarier 100,0 50,0 50,0 Summa IT-drift 100,0 50,0 50,0 SUMMA 1 440, ,0 990,0 8

9 Söderhamn vatten och renhållning ALLMÄNT Renhållningsbranschen genomgår förändringar både vad avser insamlingsverksamhet samt tipphållning. Nya regler för deponering och sortering av avfall har införts under de senaste åren. Under 2007 har skatt på förbränning av hushållsavfall införts. Detta tillsammans med nya krav på sluttäckning av deponin innebär väsentligt högre kostnader för avfallshantering och tipphållning. Tillståndsprövning av befintlig och nya verksamheter på Långtå avfallsanläggning pågår. Beslut förväntas i slutet av 2006/ början av Försök med kompostering av avloppsslam för tillverkning av anläggningsjord pågår på Långtå. Under 2007 kommer kompostering av slam i full skala att påbörjas om försöket faller väl ut. En handlingsplan för att åtgärda förekomsten av bekämpningsmedel i Ålsjöns vattentäkt har utarbetats och fastställts. Kartläggning av föroreningskällan har slutförts. Behandlingsanläggning för att minimera/ sänka halterna av bekämpningsmedel har installerats med undantag för kompletterande arbeten som skall genomföras i slutet av 2006/ början av Resultatet av behandlingen beräknas föreligga under hösten Med anledning av framtida krav har bolaget utarbetat en vattenförsörjningsplan för Söderhamns kommun inkluderat reservvattenförsörjning. Planen är fastställd av KF. Bolaget är sedan 2005 miljöcertifierat enligt ISO OMVÄRLDSANALYS - Demografi Befolkningsminskningen och avveckling av flerbostadshus innebär märkbar minskning av intäkter avseende schemalagd hushållshämtning. Vad avser vatten och avloppsförsörjning för hushållsändamål ser vi tydliga intäktsminskningar med anledning av befolkningsminskning och rivning av flerbostadshus samtidigt som kostnader för drift av ledningsnät och va- verk minskar marginellt. - Arbetsmarknad Intäkter som är relaterade till arbetsmarknad är vikande vad avser vatten och avloppsförsörjning. Inom renhållningsverksamheten har intäkter relaterade till arbetsmarknad varit högre under 2006 än föregående år vilket kan hänföras till rådande högkonjunktur. - Attitydförändringar Ökad medvetenhet avseende miljö påverkar bolagets verksamhetsgrenar i positiv riktning. Kvalitets- och miljöledningssystem införs i företag och verksamheter vilket resulterar i bättre ordning på företagens hantering av avfall och restprodukter. 9

10 VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels att inom Söderhamns kommun insamla, transportera, förvara och omhänderta avfall, dels att inom fastställt verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar tillhandahålla förbrukningsvatten samt rena eller destruera avloppsvatten. AVKASTNINGSKRAV/ FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 4. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 5. Bolagets soliditet skall på sikt uppnå minst 20%. 6. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi 7. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till punkt 3 medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader. 10

11 Inriktningar, mål och aktiviteter Utveckla attraktiva livsmiljöer Inriktning: Möjliggöra boende där man vill Mål 1 Nuläge Prognos Senast under 2007 utreda möjligheterna och konsekvenserna av att försörja kustnära fritidsområden med kommunalt vatten Mätmetod:. Arbetet sker successivt och med områden som meddelar intresse för kommunal vattenförsörjning. Mål 2 Nuläge Prognos Bolaget är sedan 2005 miljöcertifierad enligt ISO Under planperioden skall miljöledningssystemet inarbetas och sätta sig samt att all personal involveras och görs delaktiga. Mätmetod:. Arbeta målmedvetet så att miljöledningssystemet blir en integrerad del i verksamheten och därmed stöd och hjälp i verksamheterna. 11

12 Mål 3 Kompostering Utveckla kompostering av avloppsslam från de kommunala reningsverken för tillverkning av anläggningsjord att ske i full skala senast vid utgången av Nuläge Prognos Mätmetod:. Att arbeta metodiskt så att eventuella störningar och olägenheter elimineras och att tillstånd för verksamheten beviljas. Mål 4 Förbrukning av fossila bränslen Nuläge Prognos Arbeta med att avveckla fossila bränslen till uppvärmning av va- verken. Olja för uppvärmning har under 2004 minskat med ca 30 % jämfört med 2003och skall vara helt utfasat senast Mätmetod:. I samband med förestående ombyggnationer ställa om uppvärmning till fjärrvärme eller annan hållbar uppvärmningsmetod. 12

13 Mål 5 Övrig resursförbrukning Vattenuttaget skall minska över tiden. Mängden utläckande vatten skall minska med 5% efter åtgärd i områden där planerad läcksökning gjorts och åtgärder utförts efter upprättad saneringsplan. Jämförelse sker med situationen före åtgärd. Nuläge Prognos Mätmetod:. För att effektivisera arbetet med att spåra läckor skall flödesmätare installeras på ledningsnätet efter prioriterad arbetsplan för sektionering av dricksvattennätet. Mål 6 Avveckling av Va- anläggningar Nuläge Prognos Planera för avveckling av Marma Avloppsreningsverk. Strategi skall vara klar senast utgången av Säkra framtida dricksvattenkvaliteten i Holmsveden genom att anlägga en överföringsledning från Stråtjära vattenverk och därmed avveckla vattenverket i Holmsveden. Strategi skall vara klar senast Utreda möjligheterna och konsekvenserena av att försörja Ljusne och Vallvik med dricksvatten från Ålsjöns, och Kinstaby vattenverk. Detta möjliggör avveckling av Järvsjöns ytvattenverk. Inriktning klar senast Mätmetod:. - Utreda möjligheten att pumpa avloppet från Marma ARV till Granskärs ARV och därmed avvecklas Marma ARV vilket bedöms ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt jämfört med att investera i en ombyggnad och upprustning av Marma ARV. - Utreda tekniska och ekonomiska förutsättningaravseende projekt Holmsveden samt projekt Ljusne Vallvik. 13

14 FRAMGÅNGSFAKTORER Fortsatt utveckling av organisationen och personalen avseende teknik och kompetens Fortsatt arbete med målet att bibehålla en låg sjukfrånvaro Hög servicegrad för att främja en hög insamling av främst farligt avfall Kontinuerlig marknadsföring och information till våra kunder ORGANISATION OCH PERSONAL Verkställande direktören har det övergripande ansvaret. I bolaget finns tre befattningar som är driftansvariga inom sina områden, avfall och renhållning, vatten- och avloppsverk samt vatten- och avloppsledningar. Dessa har delegerat organisatoriskt ansvar samt miljö- och arbetsmiljöansvar. Dessa befattningar har till sitt stöd följande funktioner: planerings- och kundingenjör, kvalitets- och processingenjör, processtekniker, mätningstekniker, elteletekniker, administrativ personal samt tolv stycken drifttekniker. Inom avfall och renhållning finns två arbetande förmän samt åtta stycken renhållningsarbetare och maskinförare. UPPFÖLJNING Fr.o.m. mars månad görs månadsuppföljningar, kvartalsbokslut samt delårsbokslut per sista augusti. Ansvaret åligger Vd som rapporterar till styrelsen. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en oförändrad likviditet. INVESTERINGAR Under 2007 budgeteras tkr för investeringar inom va- verksamheten samt tkr inom renhållningsverksamheten. Söderhamn Hans Hagelin Vd 14

15 Söderhamn Energi AB Budget 2007 ALLMÄNT Söderhamn Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i tätorterna Söderhamn, Ljusne och Söderala. Under slutet av 2007 kommer det nyuppförda kraftvärmeverket att tas i drift. Bolaget sköter även fakturering och kundtjänst åt dotterbolaget Söderhamn Elnät AB, det kommunägda Söderhamn Vatten och Renhållning AB samt åt Söderhamn Elförsäljning AB. Bolaget har ca 860 fjärrvärmekunder och har byggt ut fjärrvärmenätet i de områden där det idag är ekonomiskt försvarbart. En förtätning av fjärrvärmenätet i redan utbyggda områden sker kontinuerligt. OMVÄRLDSANALYS Under de senaste åren har vår energiförsäljning minskat något. Trenden avseende befolkningsminskning i Söderhamn har givetvis påverkat oss, liksom fastighetsägarnas medvetenhet om energibesparingar. Detta inkomstbortfall försöker vi möta med minskade kostnader i verksamheten och genom nyanslutningar, främst småhus. Det är av yttersta vikt att samhällets energipolitik är tydlig och långsiktig så att energibolagen kan säkerställa framtida investeringar. VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun producera och distribuera fjärrvärme och elkraft. AVKASTNINGSKRAV / FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 1. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 2. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi. 3. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till föregående punkt medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader INRIKTNINGAR För att minska bränslekostnaden investerar bolaget i ett kraftvärmeverk som i huvudsak kommer att eldas med våta biobränslen (bark, spån etc.). Investeringen medför att bolaget även kommer att producera elkraft för att öka/bibehålla lönsamheten. 15

16 MÅL / AKTIVITETER Den minskade energiförsäljningen och höjda bränslekostnader medför ett hot mot lönsamheten med nuvarande fjärrvärmetaxa. Investeringen i ett kraftvärmeverk och en planerad anslutning av Söderalas fjärrvärmenät till nätet i Söderhamn, medför ökad eller bibehållen lönsamheten. Anslutningen av Söderala medför att värmeunderlaget ökar och att det blir möjligt att producera elkraft under en längre del av året. Kraftvärmeverkets start beräknas till hösten Anslutningen av Söderala beräknas till FRAMGÅNGSFAKTORER För våra kunder är det konkurrenskraftiga priset på fjärrvärme i jämförelse med alternativen och den låga investeringskostnaden de väsentligaste argumenten för anslutning till fjärrvärmenätet. ORGANISATION OCH PERSONAL Bolaget har 17 anställda fördelat på tre avdelningar; administration, produktion och distribution. UPPFÖLJNING Vd rapporterar löpande vid styrelsens sammanträden. Däri ingår delårbokslut 31/8 och helårsbokslut. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår en prishöjning om 2 öre/kwh samt 1,6 procent på fasta avgifter. Totalt blir höjningen ca 4,4 procent. Med de förutsättningar och indikationer som för närvarande kan överblickas avseende 2008 förväntas ett resultat som är i nivå med eller något bättre än för FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en ökning av likvida medel. Investeringen av kraftvärmeverket kommer i sin helhet att lånefinansieras. INVESTERINGAR Under år 2007 budgeteras 6,7 Mkr som i huvudsak avser nyanslutning av fjärrvärmekunder. Den planerade investeringen i kraftverket med en av kommunfullmäktige fastställd övre gräns på 250 mkr, är inte med i den lämnade investeringsbudgeten. Söderhamn Anders Sköld VD 16

17 Söderhamn Elnät AB Budget 2007 ALLMÄNT Söderhamn Elnät AB bedriver eldistribution inom Söderhamns tätort med omnejd. Bolaget har ca kunder. OMVÄRLDSANALYS Under de senaste åren har bolagets intäkter minskat. Trenden avseende befolkningsminskning i Söderhamn har givetvis påverkat oss, liksom fastighetsägarnas medvetenhet om energibesparingar. Detta inkomstbortfall försöker vi möta med minskade kostnader i verksamheten. VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun driva elnätverksamhet. AVKASTNINGSKRAV / FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 4. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 5. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi. 6. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till föregående punkt medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader INRIKTNINGAR Förberedelse att installera ett nytt insamlingssystem för mätvärden pågår, så kund kan faktureras med rätt elförbrukning varje månad. Detta innebär även byte av elmätare hos kund. MÅL / AKTIVITETER Den så kallade mätvärdesreformen skall vara genomförd senast 1 juli, år Bolaget har nyanställt personal för att klara resursbehovet och har samarbete med andra elnätbolag för att få låga kostnader och investeringar som möjligt. FRAMGÅNGSFAKTORER Söderhamn Elnät AB är ett förhållandevis litet nätbolag. Elnätet i Söderhamn är till största delen nedgrävt i mark, vilket har den fördelen att strömavbrott på grund av väderleksförhållanden är begränsat. Ytterliggare fördel med en liten organisation är dess flexibilitet. ORGANISATION OCH PERSONAL Bolaget har 8 stycken anställda. Drift-, underhåll- och investeringsarbeten har delvis lagts ut på entreprenad. 17

18 UPPFÖLJNING Vd rapporterar löpande vid styrelsens sammanträden. Däri ingår delårbokslut 31/8 och helårsbokslut. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår en prishöjning med 2,5 %. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en minskning av likvida medel. INVESTERINGAR Under år 2007 budgeteras 5,7 Mkr som i huvudsak avser mätarreformen. Söderhamn Anders Sköld VD 18

19 Kommunstyrelsen 2007 Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget * ** Intäkter 31,6 24,7 29,0 25,7 25,5 0,0 Kostnader -95,9-94,3-96,1-96,3-96,0 0,0 Nettokostnader -64,3-69,5-67,1-70,5-70,5 0,0 Ränta -0,5-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 Avskrivning -4,5-5,8-5,8-4,9-1,9 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -69,3-75,8-73,4-75,8-72,4 0,0 Skattemedel 0,0 75,8 75,8 75,8 72,4 0,0 Resultat -69,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar * Inklusive tilläggsbudget ** För år 2009 har ingen ramberäkning gjorts. Omvärldsanalys Ledningsstaben tar i samarbete med förvaltningar och bolag fram en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen utgör en del av styr- och budgetprocessen som tillsammans med kommunens övergripande vision Vision 2012 utgör underlag för att styra inriktningen av kommunens verksamhet kommande år. Uppföljning Förvaltningschef och budgetansvariga träffas varje månad för genomgång av verksamhet och budgetutfall. Varje månad redovisas en budgetuppföljningsrapport för kommunstyrelsen utom de månader då uppföljningsrapporter eller delårsbokslut tas fram. Vid årsbokslutet redovisas en uppföljning av det gångna årets verksamhet och ekonomi. En gång per år sker verksamhetsplanering som löpande följs upp under året. 19

20 Kommunfullmäktiges inriktningar, mål och aktiviteter Visionsstrategi: Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling Kf:s inriktning: Stimulera avknoppning av kommunal verksamhet Kf mål Nuläge Prognos Under perioden skall minst en kommunal verksamhet avknoppas varje år, d v s drivas i annan regi med syfte att stärka och främja företagsamheten. Mätmetod: Rapport från nämnderna om antal avknoppade verksamheter i uppföljningsrapporterna. Personalchefen ska under första halvåret 2007 anordna kurser/seminarier för anställda i syfte att stimulera anställda att starta egen verksamhet. Avstämning i chefsgruppen under första halvåret 2007 av vilka verksamheter inom respektive förvaltning som kan lämpa sig att avknoppas. Visionsstrategi: Utveckla attraktiva livsmiljöer Kf:s inriktning: Öka Söderhamns attraktionskraft som turistmål året runt Kf mål Under år 2007 utreda möjligheterna och konsekvenserna av att utveckla å-rummet. Nuläge Prognos Mätmetod: Redovisning av handlingsprogram resp genomförd idétävling för KS senast den 31 oktober Ta fram ett handlingsprogram med ett antal olika förslag med konsekvensbeskrivningar. Genomföra en idétävling bland kommuninvånarna. 20

21 Visionsstrategi: Synliggör framstegen Kf:s inriktning: Kommunicera goda exempel Kf mål Under 2007 utveckla former för att kommunicera goda exempel i kommunen mot såväl anställda som kommuninvånare. Nuläge Prognos Mätmetod: Minst en nyhet på webben per månad, sex artiklar i pressen under ett år, tre inslag i radio och/eller TV under ett år. Utnyttja kommunens hemsida. Framtagande av informationsmaterial. Reportage i ortspressen. Möten. Kommunstyrelsens egna inriktningar och mål Styrelsens mål Den 30 november 2007 ska samtliga förvaltningar ha inlett arbetet med Den företagsamma förvaltningen Nuläge Prognos Mätmetod: Avstämning i chefsgruppen i maj : Utbildning och information till berörda anställda inom de förvaltningar som inte påbörjat arbetet med Den företagsamma förvaltningen. Handlingsplan för respektive förvaltning och bolag. Styrelsens mål Utredning om hur det framtida näringslivsarbetet ska bedrivas i kommunen. Nuläge Prognos Mätmetod: Former och inriktning för det framtida näringslivet ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 30 juni

22 Styrelsens mål Stimulera och förbättra medborgar- och brukarinflytandet. Nuläge Prognos Mätmetod: Framtagen metod för medborgar- och brukarenkäter. Framtagen strategi för e-demokrati. : Delta i nationellt nätverk för medborgardialoger. Styrelsens mål Öka kunskaperna kring den kommunala krishanteringen. Nuläge Prognos Mätmetod: Uppföljning av genomförda aktiviteter. : Årlig övning för krisledningsnämnden och berörda chefer. Studiebesök i andra kommuner för samma målgrupp. Styrelsens mål Utveckla styrning och ledning av den kommunala verksamheten. Nuläge Prognos Mätmetod: Minst 90 % av kommunstyrelsens ledamöter, nämndordföranden och förvaltningschefer anser att de har en bra överblick över kommunens mål och resultat (3-4 på en 4- gradig skala). Enkät till berörda grupper senast december Minst 80 % av kommunstyrelsens ledamöter, nämndord-föranden och förvaltningschefer anser att verksamhetsled-ningsprocessen uppmuntrar till utveckling (3-4 på en 4-gradig skala). Enkät till berörda grupper senast den december : Utveckla och kartlägg verksamhetsledningsprocesserna. Utveckla mål- och nyckeltal för övergripande verksamhetsledning. Översyn av mallar för planer och uppföljningsrapporter. 22

23 Styrelsens mål Ta fram en lobbyplan för dubbelspår ostkustbanan, fyrfältsväg E 4 med berörda intressenter. Nuläge Prognos Mätmetod: Uppföljning av genomförda aktiviteter. : Kartlägg och beskriv nuvarande infrastruktur genom att synliggöra noder (knutpunkter). Mätning av in- och utpendling i vecka Initiera frågan i Region Gävleborg och Hälsingerådet. Styrelsens mål Ta fram en strategi för kommunens personal- och kompetensförsörjning. Nuläge Prognos Mätmetod: Redovisning till KS senast den 29 november : Presentera bedömningar av kommunens personal- och rekryteringsbehov den närmaste tioårsperioden. Ta fram underlag över pensionsavgångar den närmaste tioårsperioden. Anordna workshops kring inriktningen av det framtida kompetensbehovet. Ta fram en prognos över kommunens demografi om tio år. Utveckling av kommunens hemsida och intranät Planerade förbättringssatsningar Nuläge Prognos Genomförande av visionsdialog inom förskola, grundskola och gymnasiet Implementering av projektmodell Utveckling av modell för medborgarenkät Utveckling av modell för medarbetarenkät Införande av nytt utdataverktyg Utveckling av ekonomrollen Implementering av intern kontroll i verksamhetsplanering och uppföljning Utveckling av modell för löneöversyn Genomförande av ledarskapsutbildning 23

24 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2007 KUS ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget * ** Intäkter 0,0 0,0 0,0 201,7 0,0 0,0 Kostnader 0,0 0,0 0,0-286,3 0,0 0,0 Nettokostnader 0,0 0,0 0,0-84,6 0,0 0,0 Ränta 0,0 0,0 0,0-26,1 0,0 0,0 Avskrivning 0,0 0,0 0,0-26,8 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst 0,0 0,0 0,0-137,4 0,0 0,0 Skattemedel 0,0 0,0 0,0 137,2 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 Nettoinvesteringar -0,7 * Inklusive tilläggsbudget ** För år 2009 har ingen ramberäkning gjorts. Omvärldsanalys Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Beslutet att offentliggöra protokoll och diarier på internet innebär att personalen är i behov av större kunskap och insikt i PUL (personuppgiftslagen). KUS förvaltningen kommer som första förvaltning att börja scanna fakturor, hur detta kommer att påverka personaltätheten vet man inte i nuläget. Globala miljöproblemen påverkar alla. De orsakar klimatförändringar som kan ge upphov till katastrofer som översvämningar, stormar, svår torka och kollapsande ekosystem. På lokal nivå kan vitala samhällsfunktioner hotas av extrema vädersituationer. Problemen kan minskas genom att vi förebygger och försöker ta hänsyn till konsekvenserna. Exempelvis energieffektivisering, en genomtänkt bebyggelsestruktur och optimerade transporter. Ständigt ökande energipriser och miljökrav skapar ett fortsatt behov av minskad energiförbrukning. Nya regler för energideklarationer av fastigheter innebär ökad administration. Med ökande priser på fastighetsmarknaden följer ökade kostnader för fastighetsskatt. Reglerna för fastighetsbeskattning kommer antagligen att förändras av den nya regeringen. Befolkningsutvecklingen och förändringar av samhällsstrukturen får en rad olika konsekvenser. Exempelvis ett minskat antal besökare hos våra verksamheter och att det blir allt svårare för föreningslivet att samla ideella krafter. Folkhälsofrågorna liksom ungdomsfrågorna blir allt viktigare. Tex får ungdomars möjlighet att välja studieort konsekvenser för kraven på våra anläggningar. Regionförstoringen slår igenom med ökade samarbeten över kommungränserna. Biblioteken får en allt viktigare roll som mötesplats och som arena för samhällsdebatten. Den Blå vågen alltså människors vilja att bo och vistas i närheten av vatten framför allt i närheten av havet har blivit allt starkare. Snabbare tåg och motorvägsutbyggnad betyder minskade restider hit för Stockholm/Uppsalaregionen men även andra regioner samtidigt som 24

25 turismen ökar inom hela EU-området. Sammantaget ger detta nya möjligheter till företagsamhet och en ökad efterfrågan på attraktivt boende i kommunen. Den Blå vågen märks även då antalet ärenden om bygglov och strandskyddsdispenser i skärgården har varit stort de senaste åren. Trenden är även klart uppåtgående. De flesta ärenden rör ersättningsbyggnader och kompletterande bebyggelse inom etablerade tomter. Men även nya lokaliseringar söks på tidigare obebyggda platser i anslutning till befintlig bebyggelse. Dessa ärenden blir oftast komplicerade och tidskrävande att handlägga pga negativa reaktioner från ägare till befintliga bostadshus samt pga gällande strandskyddsregler, vilka är utformade som ett generellt förbud till bebyggelse inom strandområde. Särskilda skäl krävs alltid till dispens från förbudet. Myndighetsutövningen påverkas ständigt av nya och förändrade lagstiftningar. Den senaste större förändringen är en helt ny livsmedelslagstiftning som gäller from Den nya lagstiftningen innebär ökande arbetsmängd då bland annat befintliga tillsynsobjekt måste klassificeras om och få nya godkännanden. Ett arbete som påverkar tillsynsarbetet de närmaste åren. Ett sjunkande barn- och elevunderlag minskar köpen av kostenhetens tjänster och därmed resultatenhetens intäkter, men också det framtida behovet av skollokaler vilket i sin tur på sikt förändrar behovet av personal inom fastighets- och kostenheten. Ökat antal äldre och förändrad inriktning av äldrevården påverkar även detta verksamheten. Lagen om skydd mot olyckor har inneburit förändringar i förvaltningens verksamhet på en rad områden. Tillsynsverksamheten har minskat och därmed dess intäkter medan den enskildes ansvar för brandskyddet tydliggörs i lagen och en ökad efterfrågan på råd, information och utbildning förväntas. Lagen ger kommunen ökat ansvar för skadeförebyggande arbete och utredning av olyckor, här har Räddningstjänsten få utökade arbetsuppgifter. Heltidsbrandmännen får därför ett bredare arbetsområde, där beredskapsstyrkan splittras i det vardagliga arbetet men dras ihop till en fungerande insatsstyrka vid behov. Trygghetsfrågorna blir allt mer centrala för medborgarna och motivationen att arbeta med denna typ av frågor ökar i samhället. EU s nya programperiod innebär stora möjligheter att växla upp egna resurser med hjälp av EU-bidrag inom många olika områden. Uppföljning Det ekonomiska utfallet redovisas varje månad som första punkt vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordinarie sammanträde. Rapporteringen görs avdelningsvis och med fokus på avvikelser från gällande budget. Varje avdelningschef ansvarar för rapporteringens aktualitet och att erforderliga analyser finns tillgängliga vid nämndens sammanträde. Budgetansvariga på lägre nivåer sammanställer och analyserar sitt ekonomiska resultat och lämnar detta till sin avdelningschef. Inför uppföljningsrapporterna den 30 april, 31 oktober samt vid delårs- och helårsbokslut kompletteras den ekonomiska informationen med information om resultat mot mål och verksamhetsplan utifrån samma ansvarsordning. 25

26 Rapportering till KUS-nämnden bereds av förvaltningens ledningsgrupp som utgörs av förvaltningschefen och avdelningscheferna och som leds av förvaltningschefen. Ekonomikontoret biträder arbetet samt deltar vid nämndens behandling av ekonomi- och verksamhetsrapportering. Kommunfullmäktiges inriktningar, mål och aktiviteter Visionsstrategi: Utveckla attraktiva livsmiljöer Kf:s inriktning: Möjliggöra boende där man vill Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen ska ta initiativ till förändringsprocesser Arbete som innebär att vattennära och övergivna industriområden utvecklas till attraktiva livsmiljöer. Pågår Minst ett område per år ska initieras. enligt nedan Mätmetod: Antal områden som initieras Ljusnans mynning Utredningsarbete pågår med syfte att formulera ett program för utveckling av markanvändningen vid Ljusnans mynning. Diskussioner om innehåll förs med mark- och vattenägare, lokala grupper med flera. Riva fd Plywoodfabrik samt utveckla området. Faxeområdet Sanering av Stab Sueciaudden Påbörjat Resurser kommer att behövas för köp av mark med mera Rivning av fd Plywoodfabriken i Ljusne är under utredning om hur mycket som ev ska lämnas kvar. Arbetet med att sanera i Stugsund befinner sig i projekteringsskede. Program för Faxe Östra antaget av kommunstyrelsen. Området kan exploateras för centrumbebyggelse med olika användningssätt och även för bostäder. Faxe Västra (Område vid CFL och gamla bangårdsområdet) Delar av promenadstråk klart. Resurser kommer att behövas under lång tid för återstående etapper. er enligt prioriteringslista vidtas eftersom ekonomiska resurser ställs till förfogande. 26

27 Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen skall senast under 2007 ha skapat förutsättningar för människor att bygga minst 50 nya bostäder i havsnära lägen. Mätmetod: 1. Antalet beviljade förhandsbesked/bygglov i havsnära lägen 2. Mätning av antalet tomter som kan erbjudas Sandviksudden marknadsförs till olika exploatörer Kommunen arbetar med att bebygga lucktomter och ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispenser på kommunal mark. Planarbete kommer att påbörjas för andra större områden. Hittills har 36 bygglov och förhandsbesked beviljats Pågår Pågår Exploatering kommer att innebära kommunala åtaganden. Resurser kommer att behövas. Svårt på grund av lagstiftning och besvär. Större områden kommer att bearbetas fortsättningsvis 7 strandskyddsdispenser sökta (varav 5 st år 2005 och 2 st år 2006) samtliga beviljade av BMR men efter överklagande har Länsstyrelsen upphävt 2 st. 2 st är hos miljödomstolen för prövning. Resultat 3 st klara Kf:s Inriktning: Öka Söderhamns attraktionskraft som turistmål året runt Kf mål Nuläge Prognos Under budgetperioden skall minst en natur- och kulturmiljö för unga och vuxna skapas Pågår och eller utvecklas per år, typ Ålsjön, fiskeplan. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Aktivt arbete med föreningslivet och inom den kommunala förvaltningen. Pågår 27

28 Kf mål Nuläge Prognos Senast under 2007 tillsammans med Söderhamns Ej Turism skapa ett marknadsföringsprojekt kring påbörjat leder, natur- och kulturmiljöer samt skärgården. Inom 1.a kvartalet 2007 kommer frågan att tas upp till diskussion tillsammans med turiststrategen. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Saknas Kf mål Nuläge Prognos Öka antalet besökare och gästnätter med minst 20% under genom att skapa nya eller utveckla Klart evenemang Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Söderhamns positiva rykte som parkstad har behållits genom oförändrad skötselnivå jämfört med år Mätmetod: Skötsel av tillkommande parkytor Genom evenemangsbidrag uppmuntra föreningslivet till evenemang. Kf mål Nuläge Prognos Målet uppfyllt Senast under år 2007 ska kommunen i arbetet med en ny kustplan peka ut skyddsvärda områden i syfte att värna skärgårdens kvalitéer och öka tillgängligheten. Mätmetod: Kustplanen klar och antagen av kommunfullmäktige Genom extra budgetanslag har parkernas standard behållits på 2005 års nivå. Kf mål Nuläge Prog- Klart Möjliggjorts genom tillskjutna resurser nos Inventerin Kommer att vara en prioriterad gar pågår. fråga för den nya kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 28

29 Arbete med kustplanen har påbörjats genom inventering av kunskapsunderlag och genomgång av befintlig kustplan. Arbetet för att säkra naturvärden fortsätter inom ramen för projektet Lokal och kommunal naturvård, via marknadsföring, information och naturreservatsbildning (Storjungfrun). Påbörjat Resurser behövs 2007 Visionsstrategi: Kraftsamla för ett starkt kultur- och föreningsliv Kf:s inriktning: Stimulera intresset för det lokala kulturarvet Kf mål Nuläge Prognos Att årligen under aktivt medverka till att Orealistis utveckla tre kulturhistoriska besöksmål. k nivå Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. KUS föreslår KS att ändra målet till: KUS skall medverka till att det under perioden utvecklas tre nya kulturturistiska besöksmål. Aktivt kulturturistiskt arbete med föreningslivet och inom den kommunala förvaltningen. 29

30 Kf:s inriktning: Öka kunskapen om social ekonomi Kf mål Nuläge Prognos Under perioden vidareutveckla brandskyddet i skärgården i samverkan med olika intresseföreningar. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Påbörjat och till stora delar genomfört. 10 st skärgårdspaket Utplacerade. Information inventering och avtalstecknande. Klart BKA utbildning planeras för ca 150 personer från öarna. Inköp av brandskyddsutrustning Distribution av brandskyddsutrustning Klart Klart Båtövningsverksamhet utvecklas och planläggs mer långsiktigt. Klart Påbörjat Området planeras med hänsyn till sjöräddningssällskapets verksamhet. Visionsstrategi: Synliggöra framstegen Kf:s inriktning: Kommunicera goda exempel Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen ska synliggöra sitt miljöarbete genom Arbetet erfarenhetsutbyte och ömsesidig kompetensutveckling tillsammans med extern medverkande i planerat marknadsföring. bedrivs som Miljöbokslutet används för minst ett miljöprojekt årligen. Kommunen har Mätmetod: Antal externa miljöprojekt. deltagit i Sveriges Ekokommuners verksamhet. Fortsatt arbete med kommunal och lokal naturvård Nästan klart Guldklimp/smartare bilbokningssystem utarbetas tillsammans med grannkommunerna Vi har nyligen fått pengarna Projekten behöver mer tid än beräknat. Projektet ska utvecklas tillsammans med Bollnäs och Hudiksvall. 30

31 Fortsatt arbete med fiskeplan Flera åtgärder klara även under Femårsplan utarbetas för arbetet och överlämnas till KS. 31

32 Visionsstrategi: Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling Kf:s inriktning: Stimulera avknoppning av kommunal verksamhet Kf mål Nuläge Prognos Under budgetperioden skall minst två nya externa entreprenörer ha etablerat verksamhet på Hällåsen Klart Mätmetod: Rapport om antalet nyetableringar i kultur- och fritidavdelningens uppföljningsrapporter. Aktivt arbete mot entreprenörer inom Hällåsen-projektet. Pågår Baspamas spa, Caspers fysioterapi och TeWes konditori har etablerats under perioden Visionsstrategi: Riv murar och bygg broar Inriktning: Öka samverkan internt och externt i kommunen Kf mål Nuläge Prognos Årligen under perioden initiera/skapa olika typer av aktiviteter för kommuninvånarna som Pågår bidrag till förbättrad folkhälsa Mätmetod: Rapport om aktiviteter i KUS:s uppföljningsrapporter. Föreningskontakter löpande under året. Pågår Kf mål Nuläge Prognos Fr o m 2006 skall ett formaliserat samarbete bedrivas mellan musik- och kulturskolorna i OBSregionen. Klart KUS föreslår KS att flytta målet till BUN. 32

33 Visionsstrategi: Fokusera på möten mellan människor Inriktning: Skapa mötesplatser för kunskapsutveckling, kulturella aktiviteter och eget skapande Kf mål Nuläge Prognos Årligen under perioden sammanföra olika föreningar i tre nya samarrangemang per år Klart Mätmetod: Rapport om arrangemang i KUS:s uppföljningsrapporter. Föreningskontakter löpande under året. Pågår Kf mål Nuläge Prognos I syfte att skapa alternativ musikundervisning ska samarbetet Pågår utvecklas med olika aktörer (föreningar, studieförbund, kyrkor, musiker m fl). Målet flyttas över till BUN. Inriktning: Intensifiera förebyggande arbete bland barn och ungdom Kf mål Nuläge Prognos Under perioden ska ingen under 25 år vara utanför utbildning eller arbete. KUS föreslår KS att ta bort målet från KUS. Visionsstrategi: Ekonomi Kf:s inriktning: Anpassa utbud på kommunal service till befolkningens storlek Kf mål Nuläge Prognos Fastighetsobjekt som inte långsiktigt behövs i kommunal verksamhet skall avyttras inom 1 år Mätmetod: Redovisning av objekt under verksamhet försäljningsverksamhet Inget objekt för försäljning för närvarande 33

34 Planerade förbättringssatsningar Då förvaltningen är sammanslagen av tidigare Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska serviceförvaltningen och Bygg- miljö och räddningsförvaltningen fr o m 1 januari kommer en hel del arbete med att fastställa roller, gränser och rutiner för den nya förvaltningen att göras under året. Nuläge Prognos Införa fakturascanning Ingen scanning Förändrad entré i Förvaltningshuset Omflyttning av personal för bättre samordning Mottagning av besökare sker vid inglasad disk i undanskymt läge Omflyttning påbörjad för att få ihop den nya förvaltninge n i huvudsak i förvaltnings huset. Samverka med ekonomienheten för att kunna börja använda scanning Bygga om entren för att få ett mer välkomnande intryck när vi möter besökare Omflyttning av befintliga hyresgäster ger plats för den nya förvaltningen. Verksamhetsbeskrivning Den nya förvaltningen arbetar gentemot två nämnder, Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden (KUS) och Myndighetsnämnden (MYN). Förvaltningen är uppdelad i nedanstående avdelningar. Räddningstjänsten är en egen förvaltning som rapporterar till KUS och MYN. Centrala Serviceavdelningen Central service ansvarar för förvaltningens administrativa göromål, diarieföring, posthantering, arkivering, nämndsadministration, fakturahantering, löne- och personal administration, IT samordning. Hälsoprojektet är ett viktigt led i att bevara och främja personalens fysiska och psykiska hälsa. Kopiering och postutkörning till kommunens alla arbetsplatser sker av vaktmästeriet. Planerings- och utvecklingsavdelningen Planerings- och utvecklingsavdelningen arbetar med kommunens aktuella utvecklingsfrågor framför allt inom fysisk planering. Arbetet innefattar översiktsplanering, bostadsplanering, infrastrukturplanering, energiplanering, och strategiskt miljöarbete. Avdelningen handlägger även kommunens kart- och GIS-verksamhet. Några exempel är: - Översiktsplaner - Detaljplaner - Bostadsförsörjningsprogram - Planer för kollektivtrafiken 34

35 - Trafiksäkerhetsplan - Fiskeplan - Energiplan/klimatstrategi Arbetet innebär även att arbeta i aktuella utvecklingsprojekt. Några exempel på sådana projekt är; - Exploatering och genomförande av planer - Näringslivsprojekt - Turismprojekt - Naturvårdsprojekt - Kulturvårdsprojekt - Miljöprojekt Kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen har som huvuduppgift att stödja och stimulera till aktivitet och engagemang inom kultur- och fritidssektorn. Kultur- och fritidslivet i Söderhamn bärs av de ideella krafterna inom föreningarna. Kulturoch fritidsavdelningen har som uppgift att skapa goda förutsättningar för dessa genom stöd, samordning och kommunala anläggningar. Avdelningen bedriver egna verksamheter där Aquarena Hällåsen och Stadsbiblioteket är de två största. Under 2007 kommer arbetet med ungdomar att prioriteras genom omtaget för Allaktivitetshuset och Ung Kultur-satsningarna. Dessutom kommer stor kraft att läggas på utveckling och underhåll av anläggningarna på Hällåsen. Bygg- och miljöavdelningen Bygg- och miljöavdelningen bedriver i huvudsak myndighetsutövning som innebär beslut om lov och tillstånd samt tillsyn enligt ett flertal lagstiftningar. Verksamheten vänder sig till både privatpersoner och företag i kommunen. Myndighetsärenden är ärenden om bygglov, strandskyddsdispenser, miljö- och hälsoskydd, djurskydd, livsmedelshantering, bostadsanpassning, tillstånd brandfarlig vara samt ärenden enligt ett flertal speciallagstiftningar. Myndighetsutövningen bedrivs av handläggare som har en omfattande delegation från Myndighetsnämnden. Alla ärenden som beslutats på delegation redovisas till nämnden. Endast ärenden av principiell natur eller av större vikt tas upp i Myndighetsnämnden för beslut. Inom avdelningen finns även energirådgivning och konsumentvägledning som inte är myndighetsutövning. Verksamhetsfrågor för avdelningen som berör personal, planering mm samt ekonomi behandlas och redovisas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen ansvarar för att förvalta kommunens fasta tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator, parker och broar. Under året kommer fastighetsenheten att arbeta vidare med fokus på energieffektiviseringar, gatuverksamheterna arbetar för att ha en färdig underhållsplan framme under året och parkenheten fokuserar på trädvård som krävs för säkerheten för dem som vistas i parkerna. Några nyplanteringar kommer till i stadsparken och gångarna planeras rustas upp med början

36 Kostavdelningen Kostavdelningen ansvarar för tillagning och i vissa fall servering av måltider till barn, elever och boende i Söderhamns kommuns förskolor, skolor och servicehus samt till Söderhamns Dagliga Verksamhet (SDV) och portioner för Hemtjänstdistribution. Verksamheten följer lagar och föreskrifter samt nationella riktlinjer utifrån de olika kundkategoriernas behov. Under året planeras en enkätundersökning för eleverna gällande skolmaten samt införandet av 1-2 ekologiska livsmedel i förskolans- och skolans matsedel. Projektering inför en ombyggnation av köket på Åsgårdens äldreboende har startat med beräknat slutförande hösten Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall för de som bor, verkar och vistas i kommunen utföra akuta räddningsinsatser, bistå med råd, information och erbjuda utbildningar kopplade till området Skydd mot olyckor. Den förebyggande verksamheten i form av tillsyn och som remissinstans i byggprocessen är mycket viktig och förvaltningen fungerar även som kontakt gentemot kommunens sotningsentreprenör. Vi skall dessutom svara för att de skyldigheter kommunen har enligt Lagen om skydd mot olyckor och verksamheten i övrigt genom de kommunala handlingsprogrammen hanteras enligt den kommunala ambitionsnivån. Verksamheten bedrivs med stort mått av samverkan i riktning mot de två nationella målen: att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt Inom den etablerade Räddningstjänstsamverkan södra Hälsingland samordnas kommunernas arbete med internt skydd och krishantering. 36

37 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Intäkter 43,3 37,1 34,1 30,7 Kostnader -433,3-437,3-449,4-443,7 Nettokostnader -390,0-400,2-401,3-415,3-413,1 Ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -390,0-400,2-401,3-415,3-413,1 Skattemedel 0,0 397,9 397,9 416,5 414,2 Resultat -390,0-2,3-3,4 1,1 1,1 Nettoinvesteringar * Prognostiserat resultat för 2006 är -1,1 Mkr. Ovanstående differens i prognos för 2006 (-3,4 Mkr) beror på flytt av budget mellan åren i budgetperioden Omvärldsanalys De viktigaste omvärldsfaktorerna som påverkar nämndens verksamhet för de närmaste åren sammanfattas i följande punkter: Befolkningsutvecklingen sjunkande barnantal medför att antalet barn i förskola och grundskola sjunker medan antalet elever i gymnasieskolan ökar de närmaste åren för att sedan minska. Förändringar i lagstiftning och andra direktiv från staten bl a förslag om en ny skollag, samt förändringar gällande gymnasieskolan. Fler gymnasieelever än tidigare väljer fristående skolor och skolor i andra kommuner medför ökade interkommunala kostnader som i sin tur kräver att strategiska beslut måste tas gällande Staffangymnasiets framtid. Uppföljning Inom Barn- och utbildningsnämnden sker budgetuppföljning varje månad på nämnds-, förvaltnings- och områdesnivå. Varje månad rapporterar förvaltningskontoret nämndens ekonomiska resultat till barn- och utbildningsnämnden. Varje områdeschef analyserar därutöver sin ekonomi månatligen och rapporterar avvikelser till förvaltningschef. Samtliga områden samt budgetansvariga på förvaltningskontoret rapporterar till förvaltningschefen inför de båda uppföljningsrapporterna per den 30 april och 31 oktober samt vid delårsbokslutet per den 31 augusti. Förvaltningschef och ekonomer sammanställer sedan aktuell rapport som redovisas för barnoch utbildningsnämnden samt till kommunstyrelsen. 37

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisionsrapport Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Söderhamns kommun Mars 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014

Verksamhetsplan 2015. 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 1 Verksamhetsplan 2015 Budget för år 2015 med inriktning för 2016 2017 2 december 2014, reviderad 9 december 2014 2 Innehållsförteckning Upplands-Bro idag och imorgon... 3 Förslag till Verksamhetsplan

Läs mer

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23

INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid. Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1. Resultatprognos helår...22. Driftredovisning...23 Delårsrapport 2010 FLENS KOMMUN DELÅRSRAPPORT INNEHÅLLSFÖRTECKNING... Sid Förvaltningsberättelse, ekonomisk översikt... 1 Resultatprognos helår...22 Driftredovisning...23 Investeringsredovisning...24 Resultaträkning...25

Läs mer

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11

Innehållsförteckning. Sida. Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Innehållsförteckning 2 Sida Sammanfattning 3 Planeringsförutsättningar 11 Förslag till beslut - Resultatbudget 13 - Finansieringsbudget 14 - Balansbudget 15 - Nettobudgetanslag, driftbudget 16 - Investeringsbudget

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012

Sammanfattning. Alliansens planeringsdirektiv med budget 2010-2012 Planeringsdirektiv med budget 2010 2012 Sammanfattning Alliansen tror på Halmstad. Vi tror på att Halmstads redan goda livsmiljö kan förbättras. Vi är säkra på att Halmstad även i fortsättningen kommer

Läs mer

Budget 2011 och plan 2012-2013

Budget 2011 och plan 2012-2013 Budget 2011 och plan 2012-2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid INLEDNING - Kommunalrådet har ordet 3 - Fem år i sammandrag 4 VELLINGE OCH OMVÄRLDEN Vision och god ekonomisk hushållning - Styrkomponenter 5 - Vision

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109

Mål och budget 2013-2015. Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Mål och budget 2013-2015 Fastställd av Kommunfullmäktige 2012-09-19, 109 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet 2 Inledning 3 Vision 2025 5 Budgetförutsättningar 6 Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt

Läs mer

Söderhamns kommun Årsredovisning

Söderhamns kommun Årsredovisning Söderhamns kommun Årsredovisning 03 Inledning 03 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 04 Viktiga händelser 06 Organisationsschema 07 Uppföljning av kommunens mål 08 Förvaltningsberättelse 08 Ekonomi 09

Läs mer

Budget 2013 Plan 2014-2015

Budget 2013 Plan 2014-2015 1 (92) Budget 2013 Plan 2014-2015 2 (92) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Omvärldsanalys 3 Ekonomiska förutsättningar Mörbylånga kommun 4 Skatter o statsbidrag 5 Befolkning och demografi 6 Resursfördelningssystemet

Läs mer

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS)

Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) Central tertialrapport 1 2014 Kommunstyrelse (KS) 2(38) 1 Inledning... 3 2 Volymer... 4 2.1 Verksamhet... 4 3 Uppföljning av KS Resultatmål... 6 3.1 Strategiska förutsättningar... 6 3.2 God och trygg livsmiljö...

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer

Sala Kommun ÅRSREDOVISNING

Sala Kommun ÅRSREDOVISNING Sala Kommun ÅRSREDOVISNING 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Förvaltningsberättelse Sid. Viktiga händelser 2006 1 Allmän översikt 2 Ekonomisk översikt 3 Personal 17 Miljö 19 Redovisningsmodell och principer 20

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14

Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 ÄLVDALENS KOMMUN BUDGET 2007, PLAN 2008-2009 Fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-18, 14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING BUDGET 2007 OCH VERKSAMHETSPLAN 2008-2009... 3 Framgångsrik vändning men fortsatta problem...

Läs mer

EKONOMISK PLAN 2015 2017

EKONOMISK PLAN 2015 2017 EKONOMISK PLAN 2015 2017 INNEHÅLL Ekonomisk sammanfattning.... 3 Resultatbudget...... 10 Balansbudget...... 11 Kassaflödesbudget... 12 Kommunstyrelsen... 13 Miljö- och byggnadsnämnd... 18 Barn- och utbildningsnämnd..

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15

INNEHÅLL. Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3. Förvaltningsberättelse... 4. Koncernredovisning... 15 ÅRSREDOVISNING 2012 INNEHÅLL Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande har ordet... 3 Förvaltningsberättelse...... 4 Koncernredovisning...... 15 Resultaträkning Koncern... 21 Balansräkning Koncern...

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer

Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet

Årsredovisning 2012. Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet Årsredovisning 2012 Bilaga: Verksamheternas berättelser i korthet Innehåll 1 VERKSAMHETERNAS BERÄTTELSER I KORTHET... 3 1.1 Kommunstyrelsen (inkl. Räddningstjänst)... 3 1.2 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden...

Läs mer

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Budget 2014. med verksamhetsplan 2015 2016. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Budget 2014 med verksamhetsplan 2015 2016 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 3 Nettodriftkostnad per Nämnd, 2014... 4 Nettoinvestering 2014... 4 Resultatbudget...

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer