Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007"

Transkript

1 Nämnders och bolags verksamhetsplaner 2007

2 SÖDERHAMN TEKNIKPARK AB... 3 SÖDERHAMN VATTEN OCH RENHÅLLNING... 9 SÖDERHAMN ENERGI AB SÖDERHAMN ELNÄT AB KOMMUNSTYRELSEN KULTUR- OCH SAMHÄLLSUTVECKLINGSNÄMNDEN BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN LÄRANDE OCH ARBETE SOCIALNÄMNDEN OMVÅRDNADSNÄMNDEN

3 Söderhamn Teknikpark AB ALLMÄNT Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade till det tillsammans med Helsinge Net AB bildade driftbolaget IT-Hälsingland AB som började sin verksamhet vid nämnda datum. Verksamheten i det nya driftbolaget sker i huvudsak i Söderhamn Teknikpark AB s lokaler i Söderhamn Utbyggnaderna av stadsnätet inom ramen för de bidrag som getts bredbandsutbyggnaden inom kommunen har slutförts under 2006 vilket innebär att närmare 99% av kommunens befolkning har tillgång till bredband. Till allra största del sker anslutning av slutkund via ADSL. Kommunstyrelsen har gett VD i uppdrag att utreda vilket investeringsbehov som föreligger för att nå samtliga fastboende inom kommunen OMVÄRLDSANALYS Kundtillströmningen av främst privatkunder har varit fortsatt stor under 2006 och förväntas bli fortsatt stor de närmaste åren. Konkurrensen ökar och vi har under hösten tillsammans med Helsinge Net AB infört en ny prismodell med varumärket Fri fart som innebär att vi erbjuder en produkt utan bandbreddsangivelser, kunden får det den tekniska utrustningen klarar. Digitaliseringen av det marksända tv-nätet är genomförd i vårt område. Kundtillströmningen har ökat det senaste året från främst villor som ser kabel-tv som alternativet för att slippa boxar mm. Söderhamns kommuns beslut att upphandla telefonitjänsten externt kommer att innebär att verksamheten Växel kommer att avvecklas någon gång under slutet av Vissa avvecklingskostnader kommer troligtvis att finnas kvar en bit in i 2008 VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att på eget kabelnät distribuera TV-program, kommunikation för data och telefoni, svara för IT-stöd och telefonväxelservice inom Söderhamns kommun. 3

4 AVKASTNINGSKRAV/FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 1. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 2. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi 3. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till punkt 3 medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader. Mål 1 Nuläge Prognos Stadsnätet: För stadsnätet bör målet vara att ha en årlig kundtillväxt i nya kunder på minst 5% utifrån det antal som finns vid årsskiftet 2006/2007. Verksamheten förutses utsättas för allt större konkurrens från andra aktörer, prisbilden kan förväntas fortsätta bli lägre både på inköp- som försäljningssidan. Mätmetod: - Att ha hushållskunder anslutna 2007/ Att ha hushållskunder anslutna 2008/2009 Mål 2 Nuläge Prognos Kabel-TV: Den kommande släckningen av det analoga tv-nätet kommer att innebära frågeställningar och utmaningar. I grunden och med de regler som nu gäller kan samtliga av bolagets kunder med kabel-tv anslutning fortsätta se basutbudet utan några åtgärder eller kompletteringar. Vi kan förvänta nyanslutningar av villor i tätorten som inte önskar ha en digital mottagning, förfrågningarna har redan ökat högst markant. Mätmetod:. - Att under 2007 utreda kostnader och möjligheter att i egen regi införa ett digitalt tilläggspaket i kabel-tv nätet och ett spegling av det analoga utbudet digitalt. 4

5 Mål 3 Nuläge Prognos Stadsnät/kabel-TV: Införande av ett nytt system för distribution av analog och digital kabel-tv i fiber tillsammans med bredband till i första hand villor och tillsammans med Faxeholmen AB finna ett konkurenskraftigt alternativ för bredbandsanslutning via fiber till bostadsbolagets lägenheter. Mätmetod:. - Att under 2007 införa distribution av kabel-tv analogt/digitalt via fiber tillsammans med bredband. FRAMGÅNGSFAKTORER Konkurrenskraftiga priser på produkter och tjänster. Hög tillgänglighet i support Bra marknadsföring 5

6 ORGANISATION OCH PERSONAL I bolaget finns inga anställda, alla tjänster köps från IT-Hälsingland. Organisationen i IT- Hälsingland är under konstant utveckling och förändring för att passa båda ägarbolagens verksamheter och för att leva upp till kundernas krav och förväntningar. UPPFÖLJNING From mars månad görs månadsuppföljningar och kvartalsbokslut samt delårsbokslut per Ansvaret åligger VD som rapporterar till styrelsen. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår inga prishöjningar för stadsnätet, viss höjning kommer avseende kabel-tv nätet beroende på höjningar av programavgifter från programbolagen. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en ökning av likvida medel med tkr. INVESTERINGAR Under 2007 budgeteras tkr för investeringar. Både i kabel-tv nätet, beroende på den digitala tekniken som även kommer i kabel-tv näten och i stadsnätet är den tekniska utvecklingen snabb och vi ser ett behov uppgradering av tekniken under de närmaste åren. Söderhamn Björn Eriksson VD 6

7 RESULTATRÄKNING (tkr) Budget 2007 Budget 2008 Budget 2009 RÖRELSENS INTÄKER Intäkter Gemensamt 255,0 261,0 268,0 Intäkter Kabel-TV 5 910, , ,0 Intäkter Stadsnätet , , ,0 Intäkter Växeltjänster 5 195,0 300,0 0,0 Intäkter IT-drift 5 808, , ,0 Summa intäkter mm , , ,0 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa kostnader, Gemensamt 0,0 0,0 0,0 Övriga externa kostnader, Kabel-TV , , ,0 Övriga externa kostnader, Stadsnätet , , ,0 Övriga externa kostnader, Växeltjänster 4 727, ,0 Övriga externa kostnader, IT-drift 5 620, , ,0 Kostnader för personal -0,0-0,0-0,0 Avskrivningar, Gemensamt -255,0-148,0-69,0 Avskrivningar, Kabel-TV -523,0-568,0-507,0 Avskrivningar, Stadsnätet , , ,0 Avskrivningar, Växeltjänster -72,0 0,0 0,0 Avskrivningar, IT-drift -0,0-0,0-0,0 Summa rörelsens kostnader , , ,0 RÖRELSERESULTAT 6 353, , ,0 RESULTAT FRÅN FINANSIELLA INVESTERINGAR Ränteintäkter 6,0 6,0 6,0 Räntekostnader och liknande poster -4,0-4,0-2,0 Summa resultat från finansiella invest. 2,0 2,0 4,0 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 6 355, , ,0 7

8 FINANSIERINGSPROGNOS 2006 (tkr) TILLFÖRDA MEDEL Nettoomsättning ,0 Summa tillförda medel ,0 ANVÄNDA MEDEL ,0 Rörelsens kostnader, exkl. avskrivningar Finansiella kostnader -6,0 Investeringar ,0 Summan använda medel ,0 FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 7 873,0 Anm. Prognosen förutsätter oförändrad differens mellan kortfristiga fordringar och skulder INVESTERINGSBUDGET (tkr) Verksamhet/Projekt KABEL-TV Utbyggnad kabel-tv nätet 140,0 100,0 100,0 Utbyte av utrustning, digitalisering 200,0 100,0 Summa Kabel-TV 340,0 200,0 100,0 STADSNÄT Utbyte av utrustning 490,0 300,0 300,0 Utbyggnad stadsnätet 470,0 500,0 500,0 Inventarier 40,0 40,0 40,0 Summa Stadsnät 1 000,0 840,0 840,0 IT-DRIFT Inventarier 100,0 50,0 50,0 Summa IT-drift 100,0 50,0 50,0 SUMMA 1 440, ,0 990,0 8

9 Söderhamn vatten och renhållning ALLMÄNT Renhållningsbranschen genomgår förändringar både vad avser insamlingsverksamhet samt tipphållning. Nya regler för deponering och sortering av avfall har införts under de senaste åren. Under 2007 har skatt på förbränning av hushållsavfall införts. Detta tillsammans med nya krav på sluttäckning av deponin innebär väsentligt högre kostnader för avfallshantering och tipphållning. Tillståndsprövning av befintlig och nya verksamheter på Långtå avfallsanläggning pågår. Beslut förväntas i slutet av 2006/ början av Försök med kompostering av avloppsslam för tillverkning av anläggningsjord pågår på Långtå. Under 2007 kommer kompostering av slam i full skala att påbörjas om försöket faller väl ut. En handlingsplan för att åtgärda förekomsten av bekämpningsmedel i Ålsjöns vattentäkt har utarbetats och fastställts. Kartläggning av föroreningskällan har slutförts. Behandlingsanläggning för att minimera/ sänka halterna av bekämpningsmedel har installerats med undantag för kompletterande arbeten som skall genomföras i slutet av 2006/ början av Resultatet av behandlingen beräknas föreligga under hösten Med anledning av framtida krav har bolaget utarbetat en vattenförsörjningsplan för Söderhamns kommun inkluderat reservvattenförsörjning. Planen är fastställd av KF. Bolaget är sedan 2005 miljöcertifierat enligt ISO OMVÄRLDSANALYS - Demografi Befolkningsminskningen och avveckling av flerbostadshus innebär märkbar minskning av intäkter avseende schemalagd hushållshämtning. Vad avser vatten och avloppsförsörjning för hushållsändamål ser vi tydliga intäktsminskningar med anledning av befolkningsminskning och rivning av flerbostadshus samtidigt som kostnader för drift av ledningsnät och va- verk minskar marginellt. - Arbetsmarknad Intäkter som är relaterade till arbetsmarknad är vikande vad avser vatten och avloppsförsörjning. Inom renhållningsverksamheten har intäkter relaterade till arbetsmarknad varit högre under 2006 än föregående år vilket kan hänföras till rådande högkonjunktur. - Attitydförändringar Ökad medvetenhet avseende miljö påverkar bolagets verksamhetsgrenar i positiv riktning. Kvalitets- och miljöledningssystem införs i företag och verksamheter vilket resulterar i bättre ordning på företagens hantering av avfall och restprodukter. 9

10 VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet dels att inom Söderhamns kommun insamla, transportera, förvara och omhänderta avfall, dels att inom fastställt verksamhetsområde för allmänna vatten- och avloppsanläggningar tillhandahålla förbrukningsvatten samt rena eller destruera avloppsvatten. AVKASTNINGSKRAV/ FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 4. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 5. Bolagets soliditet skall på sikt uppnå minst 20%. 6. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi 7. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till punkt 3 medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader. 10

11 Inriktningar, mål och aktiviteter Utveckla attraktiva livsmiljöer Inriktning: Möjliggöra boende där man vill Mål 1 Nuläge Prognos Senast under 2007 utreda möjligheterna och konsekvenserna av att försörja kustnära fritidsområden med kommunalt vatten Mätmetod:. Arbetet sker successivt och med områden som meddelar intresse för kommunal vattenförsörjning. Mål 2 Nuläge Prognos Bolaget är sedan 2005 miljöcertifierad enligt ISO Under planperioden skall miljöledningssystemet inarbetas och sätta sig samt att all personal involveras och görs delaktiga. Mätmetod:. Arbeta målmedvetet så att miljöledningssystemet blir en integrerad del i verksamheten och därmed stöd och hjälp i verksamheterna. 11

12 Mål 3 Kompostering Utveckla kompostering av avloppsslam från de kommunala reningsverken för tillverkning av anläggningsjord att ske i full skala senast vid utgången av Nuläge Prognos Mätmetod:. Att arbeta metodiskt så att eventuella störningar och olägenheter elimineras och att tillstånd för verksamheten beviljas. Mål 4 Förbrukning av fossila bränslen Nuläge Prognos Arbeta med att avveckla fossila bränslen till uppvärmning av va- verken. Olja för uppvärmning har under 2004 minskat med ca 30 % jämfört med 2003och skall vara helt utfasat senast Mätmetod:. I samband med förestående ombyggnationer ställa om uppvärmning till fjärrvärme eller annan hållbar uppvärmningsmetod. 12

13 Mål 5 Övrig resursförbrukning Vattenuttaget skall minska över tiden. Mängden utläckande vatten skall minska med 5% efter åtgärd i områden där planerad läcksökning gjorts och åtgärder utförts efter upprättad saneringsplan. Jämförelse sker med situationen före åtgärd. Nuläge Prognos Mätmetod:. För att effektivisera arbetet med att spåra läckor skall flödesmätare installeras på ledningsnätet efter prioriterad arbetsplan för sektionering av dricksvattennätet. Mål 6 Avveckling av Va- anläggningar Nuläge Prognos Planera för avveckling av Marma Avloppsreningsverk. Strategi skall vara klar senast utgången av Säkra framtida dricksvattenkvaliteten i Holmsveden genom att anlägga en överföringsledning från Stråtjära vattenverk och därmed avveckla vattenverket i Holmsveden. Strategi skall vara klar senast Utreda möjligheterna och konsekvenserena av att försörja Ljusne och Vallvik med dricksvatten från Ålsjöns, och Kinstaby vattenverk. Detta möjliggör avveckling av Järvsjöns ytvattenverk. Inriktning klar senast Mätmetod:. - Utreda möjligheten att pumpa avloppet från Marma ARV till Granskärs ARV och därmed avvecklas Marma ARV vilket bedöms ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt jämfört med att investera i en ombyggnad och upprustning av Marma ARV. - Utreda tekniska och ekonomiska förutsättningaravseende projekt Holmsveden samt projekt Ljusne Vallvik. 13

14 FRAMGÅNGSFAKTORER Fortsatt utveckling av organisationen och personalen avseende teknik och kompetens Fortsatt arbete med målet att bibehålla en låg sjukfrånvaro Hög servicegrad för att främja en hög insamling av främst farligt avfall Kontinuerlig marknadsföring och information till våra kunder ORGANISATION OCH PERSONAL Verkställande direktören har det övergripande ansvaret. I bolaget finns tre befattningar som är driftansvariga inom sina områden, avfall och renhållning, vatten- och avloppsverk samt vatten- och avloppsledningar. Dessa har delegerat organisatoriskt ansvar samt miljö- och arbetsmiljöansvar. Dessa befattningar har till sitt stöd följande funktioner: planerings- och kundingenjör, kvalitets- och processingenjör, processtekniker, mätningstekniker, elteletekniker, administrativ personal samt tolv stycken drifttekniker. Inom avfall och renhållning finns två arbetande förmän samt åtta stycken renhållningsarbetare och maskinförare. UPPFÖLJNING Fr.o.m. mars månad görs månadsuppföljningar, kvartalsbokslut samt delårsbokslut per sista augusti. Ansvaret åligger Vd som rapporterar till styrelsen. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en oförändrad likviditet. INVESTERINGAR Under 2007 budgeteras tkr för investeringar inom va- verksamheten samt tkr inom renhållningsverksamheten. Söderhamn Hans Hagelin Vd 14

15 Söderhamn Energi AB Budget 2007 ALLMÄNT Söderhamn Energi AB bedriver fjärrvärmeverksamhet i tätorterna Söderhamn, Ljusne och Söderala. Under slutet av 2007 kommer det nyuppförda kraftvärmeverket att tas i drift. Bolaget sköter även fakturering och kundtjänst åt dotterbolaget Söderhamn Elnät AB, det kommunägda Söderhamn Vatten och Renhållning AB samt åt Söderhamn Elförsäljning AB. Bolaget har ca 860 fjärrvärmekunder och har byggt ut fjärrvärmenätet i de områden där det idag är ekonomiskt försvarbart. En förtätning av fjärrvärmenätet i redan utbyggda områden sker kontinuerligt. OMVÄRLDSANALYS Under de senaste åren har vår energiförsäljning minskat något. Trenden avseende befolkningsminskning i Söderhamn har givetvis påverkat oss, liksom fastighetsägarnas medvetenhet om energibesparingar. Detta inkomstbortfall försöker vi möta med minskade kostnader i verksamheten och genom nyanslutningar, främst småhus. Det är av yttersta vikt att samhällets energipolitik är tydlig och långsiktig så att energibolagen kan säkerställa framtida investeringar. VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun producera och distribuera fjärrvärme och elkraft. AVKASTNINGSKRAV / FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 1. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 2. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi. 3. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till föregående punkt medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader INRIKTNINGAR För att minska bränslekostnaden investerar bolaget i ett kraftvärmeverk som i huvudsak kommer att eldas med våta biobränslen (bark, spån etc.). Investeringen medför att bolaget även kommer att producera elkraft för att öka/bibehålla lönsamheten. 15

16 MÅL / AKTIVITETER Den minskade energiförsäljningen och höjda bränslekostnader medför ett hot mot lönsamheten med nuvarande fjärrvärmetaxa. Investeringen i ett kraftvärmeverk och en planerad anslutning av Söderalas fjärrvärmenät till nätet i Söderhamn, medför ökad eller bibehållen lönsamheten. Anslutningen av Söderala medför att värmeunderlaget ökar och att det blir möjligt att producera elkraft under en längre del av året. Kraftvärmeverkets start beräknas till hösten Anslutningen av Söderala beräknas till FRAMGÅNGSFAKTORER För våra kunder är det konkurrenskraftiga priset på fjärrvärme i jämförelse med alternativen och den låga investeringskostnaden de väsentligaste argumenten för anslutning till fjärrvärmenätet. ORGANISATION OCH PERSONAL Bolaget har 17 anställda fördelat på tre avdelningar; administration, produktion och distribution. UPPFÖLJNING Vd rapporterar löpande vid styrelsens sammanträden. Däri ingår delårbokslut 31/8 och helårsbokslut. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår en prishöjning om 2 öre/kwh samt 1,6 procent på fasta avgifter. Totalt blir höjningen ca 4,4 procent. Med de förutsättningar och indikationer som för närvarande kan överblickas avseende 2008 förväntas ett resultat som är i nivå med eller något bättre än för FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en ökning av likvida medel. Investeringen av kraftvärmeverket kommer i sin helhet att lånefinansieras. INVESTERINGAR Under år 2007 budgeteras 6,7 Mkr som i huvudsak avser nyanslutning av fjärrvärmekunder. Den planerade investeringen i kraftverket med en av kommunfullmäktige fastställd övre gräns på 250 mkr, är inte med i den lämnade investeringsbudgeten. Söderhamn Anders Sköld VD 16

17 Söderhamn Elnät AB Budget 2007 ALLMÄNT Söderhamn Elnät AB bedriver eldistribution inom Söderhamns tätort med omnejd. Bolaget har ca kunder. OMVÄRLDSANALYS Under de senaste åren har bolagets intäkter minskat. Trenden avseende befolkningsminskning i Söderhamn har givetvis påverkat oss, liksom fastighetsägarnas medvetenhet om energibesparingar. Detta inkomstbortfall försöker vi möta med minskade kostnader i verksamheten. VERKSAMHETSIDÉ Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Söderhamns kommun driva elnätverksamhet. AVKASTNINGSKRAV / FINANSIELLA MÅL Bolaget skall bedriva sin verksamhet med en sådan inriktning att nedanstående ekonomiska minimikrav så långt som möjligt kan efterlevas. 4. Bolagets intäkter skall alltid ha ett positivt rörelseresultat. 5. Bolagets resultat skall i första hand användas för konsolidering av bolagets ekonomi. 6. Dotterbolagen i Söderhamn Stadshus AB skall gemensamt uppnå sådana rörelseresultat som efter hänsynstagande till föregående punkt medger koncernbidrag till moderbolaget avseende moderbolagets kostnader INRIKTNINGAR Förberedelse att installera ett nytt insamlingssystem för mätvärden pågår, så kund kan faktureras med rätt elförbrukning varje månad. Detta innebär även byte av elmätare hos kund. MÅL / AKTIVITETER Den så kallade mätvärdesreformen skall vara genomförd senast 1 juli, år Bolaget har nyanställt personal för att klara resursbehovet och har samarbete med andra elnätbolag för att få låga kostnader och investeringar som möjligt. FRAMGÅNGSFAKTORER Söderhamn Elnät AB är ett förhållandevis litet nätbolag. Elnätet i Söderhamn är till största delen nedgrävt i mark, vilket har den fördelen att strömavbrott på grund av väderleksförhållanden är begränsat. Ytterliggare fördel med en liten organisation är dess flexibilitet. ORGANISATION OCH PERSONAL Bolaget har 8 stycken anställda. Drift-, underhåll- och investeringsarbeten har delvis lagts ut på entreprenad. 17

18 UPPFÖLJNING Vd rapporterar löpande vid styrelsens sammanträden. Däri ingår delårbokslut 31/8 och helårsbokslut. RESULTAT Föreliggande resultatbudget för år 2007 visar på en omsättning på tkr och ett budgeterat resultat efter finansiella poster på tkr. I budgetförslaget ingår en prishöjning med 2,5 %. FINANSIERINGSPROGNOS Prognosen visar på en minskning av likvida medel. INVESTERINGAR Under år 2007 budgeteras 5,7 Mkr som i huvudsak avser mätarreformen. Söderhamn Anders Sköld VD 18

19 Kommunstyrelsen 2007 Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget * ** Intäkter 31,6 24,7 29,0 25,7 25,5 0,0 Kostnader -95,9-94,3-96,1-96,3-96,0 0,0 Nettokostnader -64,3-69,5-67,1-70,5-70,5 0,0 Ränta -0,5-0,4-0,4-0,4-0,1 0,0 Avskrivning -4,5-5,8-5,8-4,9-1,9 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -69,3-75,8-73,4-75,8-72,4 0,0 Skattemedel 0,0 75,8 75,8 75,8 72,4 0,0 Resultat -69,3 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar * Inklusive tilläggsbudget ** För år 2009 har ingen ramberäkning gjorts. Omvärldsanalys Ledningsstaben tar i samarbete med förvaltningar och bolag fram en omvärldsanalys. Omvärldsanalysen utgör en del av styr- och budgetprocessen som tillsammans med kommunens övergripande vision Vision 2012 utgör underlag för att styra inriktningen av kommunens verksamhet kommande år. Uppföljning Förvaltningschef och budgetansvariga träffas varje månad för genomgång av verksamhet och budgetutfall. Varje månad redovisas en budgetuppföljningsrapport för kommunstyrelsen utom de månader då uppföljningsrapporter eller delårsbokslut tas fram. Vid årsbokslutet redovisas en uppföljning av det gångna årets verksamhet och ekonomi. En gång per år sker verksamhetsplanering som löpande följs upp under året. 19

20 Kommunfullmäktiges inriktningar, mål och aktiviteter Visionsstrategi: Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling Kf:s inriktning: Stimulera avknoppning av kommunal verksamhet Kf mål Nuläge Prognos Under perioden skall minst en kommunal verksamhet avknoppas varje år, d v s drivas i annan regi med syfte att stärka och främja företagsamheten. Mätmetod: Rapport från nämnderna om antal avknoppade verksamheter i uppföljningsrapporterna. Personalchefen ska under första halvåret 2007 anordna kurser/seminarier för anställda i syfte att stimulera anställda att starta egen verksamhet. Avstämning i chefsgruppen under första halvåret 2007 av vilka verksamheter inom respektive förvaltning som kan lämpa sig att avknoppas. Visionsstrategi: Utveckla attraktiva livsmiljöer Kf:s inriktning: Öka Söderhamns attraktionskraft som turistmål året runt Kf mål Under år 2007 utreda möjligheterna och konsekvenserna av att utveckla å-rummet. Nuläge Prognos Mätmetod: Redovisning av handlingsprogram resp genomförd idétävling för KS senast den 31 oktober Ta fram ett handlingsprogram med ett antal olika förslag med konsekvensbeskrivningar. Genomföra en idétävling bland kommuninvånarna. 20

21 Visionsstrategi: Synliggör framstegen Kf:s inriktning: Kommunicera goda exempel Kf mål Under 2007 utveckla former för att kommunicera goda exempel i kommunen mot såväl anställda som kommuninvånare. Nuläge Prognos Mätmetod: Minst en nyhet på webben per månad, sex artiklar i pressen under ett år, tre inslag i radio och/eller TV under ett år. Utnyttja kommunens hemsida. Framtagande av informationsmaterial. Reportage i ortspressen. Möten. Kommunstyrelsens egna inriktningar och mål Styrelsens mål Den 30 november 2007 ska samtliga förvaltningar ha inlett arbetet med Den företagsamma förvaltningen Nuläge Prognos Mätmetod: Avstämning i chefsgruppen i maj : Utbildning och information till berörda anställda inom de förvaltningar som inte påbörjat arbetet med Den företagsamma förvaltningen. Handlingsplan för respektive förvaltning och bolag. Styrelsens mål Utredning om hur det framtida näringslivsarbetet ska bedrivas i kommunen. Nuläge Prognos Mätmetod: Former och inriktning för det framtida näringslivet ska presenteras för kommunstyrelsen senast den 30 juni

22 Styrelsens mål Stimulera och förbättra medborgar- och brukarinflytandet. Nuläge Prognos Mätmetod: Framtagen metod för medborgar- och brukarenkäter. Framtagen strategi för e-demokrati. : Delta i nationellt nätverk för medborgardialoger. Styrelsens mål Öka kunskaperna kring den kommunala krishanteringen. Nuläge Prognos Mätmetod: Uppföljning av genomförda aktiviteter. : Årlig övning för krisledningsnämnden och berörda chefer. Studiebesök i andra kommuner för samma målgrupp. Styrelsens mål Utveckla styrning och ledning av den kommunala verksamheten. Nuläge Prognos Mätmetod: Minst 90 % av kommunstyrelsens ledamöter, nämndordföranden och förvaltningschefer anser att de har en bra överblick över kommunens mål och resultat (3-4 på en 4- gradig skala). Enkät till berörda grupper senast december Minst 80 % av kommunstyrelsens ledamöter, nämndord-föranden och förvaltningschefer anser att verksamhetsled-ningsprocessen uppmuntrar till utveckling (3-4 på en 4-gradig skala). Enkät till berörda grupper senast den december : Utveckla och kartlägg verksamhetsledningsprocesserna. Utveckla mål- och nyckeltal för övergripande verksamhetsledning. Översyn av mallar för planer och uppföljningsrapporter. 22

23 Styrelsens mål Ta fram en lobbyplan för dubbelspår ostkustbanan, fyrfältsväg E 4 med berörda intressenter. Nuläge Prognos Mätmetod: Uppföljning av genomförda aktiviteter. : Kartlägg och beskriv nuvarande infrastruktur genom att synliggöra noder (knutpunkter). Mätning av in- och utpendling i vecka Initiera frågan i Region Gävleborg och Hälsingerådet. Styrelsens mål Ta fram en strategi för kommunens personal- och kompetensförsörjning. Nuläge Prognos Mätmetod: Redovisning till KS senast den 29 november : Presentera bedömningar av kommunens personal- och rekryteringsbehov den närmaste tioårsperioden. Ta fram underlag över pensionsavgångar den närmaste tioårsperioden. Anordna workshops kring inriktningen av det framtida kompetensbehovet. Ta fram en prognos över kommunens demografi om tio år. Utveckling av kommunens hemsida och intranät Planerade förbättringssatsningar Nuläge Prognos Genomförande av visionsdialog inom förskola, grundskola och gymnasiet Implementering av projektmodell Utveckling av modell för medborgarenkät Utveckling av modell för medarbetarenkät Införande av nytt utdataverktyg Utveckling av ekonomrollen Implementering av intern kontroll i verksamhetsplanering och uppföljning Utveckling av modell för löneöversyn Genomförande av ledarskapsutbildning 23

24 Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens verksamhetsplan för 2007 KUS ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget * ** Intäkter 0,0 0,0 0,0 201,7 0,0 0,0 Kostnader 0,0 0,0 0,0-286,3 0,0 0,0 Nettokostnader 0,0 0,0 0,0-84,6 0,0 0,0 Ränta 0,0 0,0 0,0-26,1 0,0 0,0 Avskrivning 0,0 0,0 0,0-26,8 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst 0,0 0,0 0,0-137,4 0,0 0,0 Skattemedel 0,0 0,0 0,0 137,2 0,0 0,0 Resultat 0,0 0,0 0,0-0,2 0,0 0,0 Nettoinvesteringar -0,7 * Inklusive tilläggsbudget ** För år 2009 har ingen ramberäkning gjorts. Omvärldsanalys Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. Beslutet att offentliggöra protokoll och diarier på internet innebär att personalen är i behov av större kunskap och insikt i PUL (personuppgiftslagen). KUS förvaltningen kommer som första förvaltning att börja scanna fakturor, hur detta kommer att påverka personaltätheten vet man inte i nuläget. Globala miljöproblemen påverkar alla. De orsakar klimatförändringar som kan ge upphov till katastrofer som översvämningar, stormar, svår torka och kollapsande ekosystem. På lokal nivå kan vitala samhällsfunktioner hotas av extrema vädersituationer. Problemen kan minskas genom att vi förebygger och försöker ta hänsyn till konsekvenserna. Exempelvis energieffektivisering, en genomtänkt bebyggelsestruktur och optimerade transporter. Ständigt ökande energipriser och miljökrav skapar ett fortsatt behov av minskad energiförbrukning. Nya regler för energideklarationer av fastigheter innebär ökad administration. Med ökande priser på fastighetsmarknaden följer ökade kostnader för fastighetsskatt. Reglerna för fastighetsbeskattning kommer antagligen att förändras av den nya regeringen. Befolkningsutvecklingen och förändringar av samhällsstrukturen får en rad olika konsekvenser. Exempelvis ett minskat antal besökare hos våra verksamheter och att det blir allt svårare för föreningslivet att samla ideella krafter. Folkhälsofrågorna liksom ungdomsfrågorna blir allt viktigare. Tex får ungdomars möjlighet att välja studieort konsekvenser för kraven på våra anläggningar. Regionförstoringen slår igenom med ökade samarbeten över kommungränserna. Biblioteken får en allt viktigare roll som mötesplats och som arena för samhällsdebatten. Den Blå vågen alltså människors vilja att bo och vistas i närheten av vatten framför allt i närheten av havet har blivit allt starkare. Snabbare tåg och motorvägsutbyggnad betyder minskade restider hit för Stockholm/Uppsalaregionen men även andra regioner samtidigt som 24

25 turismen ökar inom hela EU-området. Sammantaget ger detta nya möjligheter till företagsamhet och en ökad efterfrågan på attraktivt boende i kommunen. Den Blå vågen märks även då antalet ärenden om bygglov och strandskyddsdispenser i skärgården har varit stort de senaste åren. Trenden är även klart uppåtgående. De flesta ärenden rör ersättningsbyggnader och kompletterande bebyggelse inom etablerade tomter. Men även nya lokaliseringar söks på tidigare obebyggda platser i anslutning till befintlig bebyggelse. Dessa ärenden blir oftast komplicerade och tidskrävande att handlägga pga negativa reaktioner från ägare till befintliga bostadshus samt pga gällande strandskyddsregler, vilka är utformade som ett generellt förbud till bebyggelse inom strandområde. Särskilda skäl krävs alltid till dispens från förbudet. Myndighetsutövningen påverkas ständigt av nya och förändrade lagstiftningar. Den senaste större förändringen är en helt ny livsmedelslagstiftning som gäller from Den nya lagstiftningen innebär ökande arbetsmängd då bland annat befintliga tillsynsobjekt måste klassificeras om och få nya godkännanden. Ett arbete som påverkar tillsynsarbetet de närmaste åren. Ett sjunkande barn- och elevunderlag minskar köpen av kostenhetens tjänster och därmed resultatenhetens intäkter, men också det framtida behovet av skollokaler vilket i sin tur på sikt förändrar behovet av personal inom fastighets- och kostenheten. Ökat antal äldre och förändrad inriktning av äldrevården påverkar även detta verksamheten. Lagen om skydd mot olyckor har inneburit förändringar i förvaltningens verksamhet på en rad områden. Tillsynsverksamheten har minskat och därmed dess intäkter medan den enskildes ansvar för brandskyddet tydliggörs i lagen och en ökad efterfrågan på råd, information och utbildning förväntas. Lagen ger kommunen ökat ansvar för skadeförebyggande arbete och utredning av olyckor, här har Räddningstjänsten få utökade arbetsuppgifter. Heltidsbrandmännen får därför ett bredare arbetsområde, där beredskapsstyrkan splittras i det vardagliga arbetet men dras ihop till en fungerande insatsstyrka vid behov. Trygghetsfrågorna blir allt mer centrala för medborgarna och motivationen att arbeta med denna typ av frågor ökar i samhället. EU s nya programperiod innebär stora möjligheter att växla upp egna resurser med hjälp av EU-bidrag inom många olika områden. Uppföljning Det ekonomiska utfallet redovisas varje månad som första punkt vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordinarie sammanträde. Rapporteringen görs avdelningsvis och med fokus på avvikelser från gällande budget. Varje avdelningschef ansvarar för rapporteringens aktualitet och att erforderliga analyser finns tillgängliga vid nämndens sammanträde. Budgetansvariga på lägre nivåer sammanställer och analyserar sitt ekonomiska resultat och lämnar detta till sin avdelningschef. Inför uppföljningsrapporterna den 30 april, 31 oktober samt vid delårs- och helårsbokslut kompletteras den ekonomiska informationen med information om resultat mot mål och verksamhetsplan utifrån samma ansvarsordning. 25

26 Rapportering till KUS-nämnden bereds av förvaltningens ledningsgrupp som utgörs av förvaltningschefen och avdelningscheferna och som leds av förvaltningschefen. Ekonomikontoret biträder arbetet samt deltar vid nämndens behandling av ekonomi- och verksamhetsrapportering. Kommunfullmäktiges inriktningar, mål och aktiviteter Visionsstrategi: Utveckla attraktiva livsmiljöer Kf:s inriktning: Möjliggöra boende där man vill Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen ska ta initiativ till förändringsprocesser Arbete som innebär att vattennära och övergivna industriområden utvecklas till attraktiva livsmiljöer. Pågår Minst ett område per år ska initieras. enligt nedan Mätmetod: Antal områden som initieras Ljusnans mynning Utredningsarbete pågår med syfte att formulera ett program för utveckling av markanvändningen vid Ljusnans mynning. Diskussioner om innehåll förs med mark- och vattenägare, lokala grupper med flera. Riva fd Plywoodfabrik samt utveckla området. Faxeområdet Sanering av Stab Sueciaudden Påbörjat Resurser kommer att behövas för köp av mark med mera Rivning av fd Plywoodfabriken i Ljusne är under utredning om hur mycket som ev ska lämnas kvar. Arbetet med att sanera i Stugsund befinner sig i projekteringsskede. Program för Faxe Östra antaget av kommunstyrelsen. Området kan exploateras för centrumbebyggelse med olika användningssätt och även för bostäder. Faxe Västra (Område vid CFL och gamla bangårdsområdet) Delar av promenadstråk klart. Resurser kommer att behövas under lång tid för återstående etapper. er enligt prioriteringslista vidtas eftersom ekonomiska resurser ställs till förfogande. 26

27 Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen skall senast under 2007 ha skapat förutsättningar för människor att bygga minst 50 nya bostäder i havsnära lägen. Mätmetod: 1. Antalet beviljade förhandsbesked/bygglov i havsnära lägen 2. Mätning av antalet tomter som kan erbjudas Sandviksudden marknadsförs till olika exploatörer Kommunen arbetar med att bebygga lucktomter och ansöker om förhandsbesked och strandskyddsdispenser på kommunal mark. Planarbete kommer att påbörjas för andra större områden. Hittills har 36 bygglov och förhandsbesked beviljats Pågår Pågår Exploatering kommer att innebära kommunala åtaganden. Resurser kommer att behövas. Svårt på grund av lagstiftning och besvär. Större områden kommer att bearbetas fortsättningsvis 7 strandskyddsdispenser sökta (varav 5 st år 2005 och 2 st år 2006) samtliga beviljade av BMR men efter överklagande har Länsstyrelsen upphävt 2 st. 2 st är hos miljödomstolen för prövning. Resultat 3 st klara Kf:s Inriktning: Öka Söderhamns attraktionskraft som turistmål året runt Kf mål Nuläge Prognos Under budgetperioden skall minst en natur- och kulturmiljö för unga och vuxna skapas Pågår och eller utvecklas per år, typ Ålsjön, fiskeplan. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Aktivt arbete med föreningslivet och inom den kommunala förvaltningen. Pågår 27

28 Kf mål Nuläge Prognos Senast under 2007 tillsammans med Söderhamns Ej Turism skapa ett marknadsföringsprojekt kring påbörjat leder, natur- och kulturmiljöer samt skärgården. Inom 1.a kvartalet 2007 kommer frågan att tas upp till diskussion tillsammans med turiststrategen. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Saknas Kf mål Nuläge Prognos Öka antalet besökare och gästnätter med minst 20% under genom att skapa nya eller utveckla Klart evenemang Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Söderhamns positiva rykte som parkstad har behållits genom oförändrad skötselnivå jämfört med år Mätmetod: Skötsel av tillkommande parkytor Genom evenemangsbidrag uppmuntra föreningslivet till evenemang. Kf mål Nuläge Prognos Målet uppfyllt Senast under år 2007 ska kommunen i arbetet med en ny kustplan peka ut skyddsvärda områden i syfte att värna skärgårdens kvalitéer och öka tillgängligheten. Mätmetod: Kustplanen klar och antagen av kommunfullmäktige Genom extra budgetanslag har parkernas standard behållits på 2005 års nivå. Kf mål Nuläge Prog- Klart Möjliggjorts genom tillskjutna resurser nos Inventerin Kommer att vara en prioriterad gar pågår. fråga för den nya kultur- och samhällsutvecklingsnämnden 28

29 Arbete med kustplanen har påbörjats genom inventering av kunskapsunderlag och genomgång av befintlig kustplan. Arbetet för att säkra naturvärden fortsätter inom ramen för projektet Lokal och kommunal naturvård, via marknadsföring, information och naturreservatsbildning (Storjungfrun). Påbörjat Resurser behövs 2007 Visionsstrategi: Kraftsamla för ett starkt kultur- och föreningsliv Kf:s inriktning: Stimulera intresset för det lokala kulturarvet Kf mål Nuläge Prognos Att årligen under aktivt medverka till att Orealistis utveckla tre kulturhistoriska besöksmål. k nivå Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. KUS föreslår KS att ändra målet till: KUS skall medverka till att det under perioden utvecklas tre nya kulturturistiska besöksmål. Aktivt kulturturistiskt arbete med föreningslivet och inom den kommunala förvaltningen. 29

30 Kf:s inriktning: Öka kunskapen om social ekonomi Kf mål Nuläge Prognos Under perioden vidareutveckla brandskyddet i skärgården i samverkan med olika intresseföreningar. Mätmetod: Rapport från förvaltningen om hur verksamheten fortlöper i uppföljningsrapporterna. Påbörjat och till stora delar genomfört. 10 st skärgårdspaket Utplacerade. Information inventering och avtalstecknande. Klart BKA utbildning planeras för ca 150 personer från öarna. Inköp av brandskyddsutrustning Distribution av brandskyddsutrustning Klart Klart Båtövningsverksamhet utvecklas och planläggs mer långsiktigt. Klart Påbörjat Området planeras med hänsyn till sjöräddningssällskapets verksamhet. Visionsstrategi: Synliggöra framstegen Kf:s inriktning: Kommunicera goda exempel Kf mål Nuläge Prog -nos Kommunen ska synliggöra sitt miljöarbete genom Arbetet erfarenhetsutbyte och ömsesidig kompetensutveckling tillsammans med extern medverkande i planerat marknadsföring. bedrivs som Miljöbokslutet används för minst ett miljöprojekt årligen. Kommunen har Mätmetod: Antal externa miljöprojekt. deltagit i Sveriges Ekokommuners verksamhet. Fortsatt arbete med kommunal och lokal naturvård Nästan klart Guldklimp/smartare bilbokningssystem utarbetas tillsammans med grannkommunerna Vi har nyligen fått pengarna Projekten behöver mer tid än beräknat. Projektet ska utvecklas tillsammans med Bollnäs och Hudiksvall. 30

31 Fortsatt arbete med fiskeplan Flera åtgärder klara även under Femårsplan utarbetas för arbetet och överlämnas till KS. 31

32 Visionsstrategi: Stimulera entreprenörskap och företagsutveckling Kf:s inriktning: Stimulera avknoppning av kommunal verksamhet Kf mål Nuläge Prognos Under budgetperioden skall minst två nya externa entreprenörer ha etablerat verksamhet på Hällåsen Klart Mätmetod: Rapport om antalet nyetableringar i kultur- och fritidavdelningens uppföljningsrapporter. Aktivt arbete mot entreprenörer inom Hällåsen-projektet. Pågår Baspamas spa, Caspers fysioterapi och TeWes konditori har etablerats under perioden Visionsstrategi: Riv murar och bygg broar Inriktning: Öka samverkan internt och externt i kommunen Kf mål Nuläge Prognos Årligen under perioden initiera/skapa olika typer av aktiviteter för kommuninvånarna som Pågår bidrag till förbättrad folkhälsa Mätmetod: Rapport om aktiviteter i KUS:s uppföljningsrapporter. Föreningskontakter löpande under året. Pågår Kf mål Nuläge Prognos Fr o m 2006 skall ett formaliserat samarbete bedrivas mellan musik- och kulturskolorna i OBSregionen. Klart KUS föreslår KS att flytta målet till BUN. 32

33 Visionsstrategi: Fokusera på möten mellan människor Inriktning: Skapa mötesplatser för kunskapsutveckling, kulturella aktiviteter och eget skapande Kf mål Nuläge Prognos Årligen under perioden sammanföra olika föreningar i tre nya samarrangemang per år Klart Mätmetod: Rapport om arrangemang i KUS:s uppföljningsrapporter. Föreningskontakter löpande under året. Pågår Kf mål Nuläge Prognos I syfte att skapa alternativ musikundervisning ska samarbetet Pågår utvecklas med olika aktörer (föreningar, studieförbund, kyrkor, musiker m fl). Målet flyttas över till BUN. Inriktning: Intensifiera förebyggande arbete bland barn och ungdom Kf mål Nuläge Prognos Under perioden ska ingen under 25 år vara utanför utbildning eller arbete. KUS föreslår KS att ta bort målet från KUS. Visionsstrategi: Ekonomi Kf:s inriktning: Anpassa utbud på kommunal service till befolkningens storlek Kf mål Nuläge Prognos Fastighetsobjekt som inte långsiktigt behövs i kommunal verksamhet skall avyttras inom 1 år Mätmetod: Redovisning av objekt under verksamhet försäljningsverksamhet Inget objekt för försäljning för närvarande 33

34 Planerade förbättringssatsningar Då förvaltningen är sammanslagen av tidigare Kultur- och fritidsförvaltningen, Tekniska serviceförvaltningen och Bygg- miljö och räddningsförvaltningen fr o m 1 januari kommer en hel del arbete med att fastställa roller, gränser och rutiner för den nya förvaltningen att göras under året. Nuläge Prognos Införa fakturascanning Ingen scanning Förändrad entré i Förvaltningshuset Omflyttning av personal för bättre samordning Mottagning av besökare sker vid inglasad disk i undanskymt läge Omflyttning påbörjad för att få ihop den nya förvaltninge n i huvudsak i förvaltnings huset. Samverka med ekonomienheten för att kunna börja använda scanning Bygga om entren för att få ett mer välkomnande intryck när vi möter besökare Omflyttning av befintliga hyresgäster ger plats för den nya förvaltningen. Verksamhetsbeskrivning Den nya förvaltningen arbetar gentemot två nämnder, Kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden (KUS) och Myndighetsnämnden (MYN). Förvaltningen är uppdelad i nedanstående avdelningar. Räddningstjänsten är en egen förvaltning som rapporterar till KUS och MYN. Centrala Serviceavdelningen Central service ansvarar för förvaltningens administrativa göromål, diarieföring, posthantering, arkivering, nämndsadministration, fakturahantering, löne- och personal administration, IT samordning. Hälsoprojektet är ett viktigt led i att bevara och främja personalens fysiska och psykiska hälsa. Kopiering och postutkörning till kommunens alla arbetsplatser sker av vaktmästeriet. Planerings- och utvecklingsavdelningen Planerings- och utvecklingsavdelningen arbetar med kommunens aktuella utvecklingsfrågor framför allt inom fysisk planering. Arbetet innefattar översiktsplanering, bostadsplanering, infrastrukturplanering, energiplanering, och strategiskt miljöarbete. Avdelningen handlägger även kommunens kart- och GIS-verksamhet. Några exempel är: - Översiktsplaner - Detaljplaner - Bostadsförsörjningsprogram - Planer för kollektivtrafiken 34

35 - Trafiksäkerhetsplan - Fiskeplan - Energiplan/klimatstrategi Arbetet innebär även att arbeta i aktuella utvecklingsprojekt. Några exempel på sådana projekt är; - Exploatering och genomförande av planer - Näringslivsprojekt - Turismprojekt - Naturvårdsprojekt - Kulturvårdsprojekt - Miljöprojekt Kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen har som huvuduppgift att stödja och stimulera till aktivitet och engagemang inom kultur- och fritidssektorn. Kultur- och fritidslivet i Söderhamn bärs av de ideella krafterna inom föreningarna. Kulturoch fritidsavdelningen har som uppgift att skapa goda förutsättningar för dessa genom stöd, samordning och kommunala anläggningar. Avdelningen bedriver egna verksamheter där Aquarena Hällåsen och Stadsbiblioteket är de två största. Under 2007 kommer arbetet med ungdomar att prioriteras genom omtaget för Allaktivitetshuset och Ung Kultur-satsningarna. Dessutom kommer stor kraft att läggas på utveckling och underhåll av anläggningarna på Hällåsen. Bygg- och miljöavdelningen Bygg- och miljöavdelningen bedriver i huvudsak myndighetsutövning som innebär beslut om lov och tillstånd samt tillsyn enligt ett flertal lagstiftningar. Verksamheten vänder sig till både privatpersoner och företag i kommunen. Myndighetsärenden är ärenden om bygglov, strandskyddsdispenser, miljö- och hälsoskydd, djurskydd, livsmedelshantering, bostadsanpassning, tillstånd brandfarlig vara samt ärenden enligt ett flertal speciallagstiftningar. Myndighetsutövningen bedrivs av handläggare som har en omfattande delegation från Myndighetsnämnden. Alla ärenden som beslutats på delegation redovisas till nämnden. Endast ärenden av principiell natur eller av större vikt tas upp i Myndighetsnämnden för beslut. Inom avdelningen finns även energirådgivning och konsumentvägledning som inte är myndighetsutövning. Verksamhetsfrågor för avdelningen som berör personal, planering mm samt ekonomi behandlas och redovisas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen ansvarar för att förvalta kommunens fasta tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator, parker och broar. Under året kommer fastighetsenheten att arbeta vidare med fokus på energieffektiviseringar, gatuverksamheterna arbetar för att ha en färdig underhållsplan framme under året och parkenheten fokuserar på trädvård som krävs för säkerheten för dem som vistas i parkerna. Några nyplanteringar kommer till i stadsparken och gångarna planeras rustas upp med början

36 Kostavdelningen Kostavdelningen ansvarar för tillagning och i vissa fall servering av måltider till barn, elever och boende i Söderhamns kommuns förskolor, skolor och servicehus samt till Söderhamns Dagliga Verksamhet (SDV) och portioner för Hemtjänstdistribution. Verksamheten följer lagar och föreskrifter samt nationella riktlinjer utifrån de olika kundkategoriernas behov. Under året planeras en enkätundersökning för eleverna gällande skolmaten samt införandet av 1-2 ekologiska livsmedel i förskolans- och skolans matsedel. Projektering inför en ombyggnation av köket på Åsgårdens äldreboende har startat med beräknat slutförande hösten Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall för de som bor, verkar och vistas i kommunen utföra akuta räddningsinsatser, bistå med råd, information och erbjuda utbildningar kopplade till området Skydd mot olyckor. Den förebyggande verksamheten i form av tillsyn och som remissinstans i byggprocessen är mycket viktig och förvaltningen fungerar även som kontakt gentemot kommunens sotningsentreprenör. Vi skall dessutom svara för att de skyldigheter kommunen har enligt Lagen om skydd mot olyckor och verksamheten i övrigt genom de kommunala handlingsprogrammen hanteras enligt den kommunala ambitionsnivån. Verksamheten bedrivs med stort mått av samverkan i riktning mot de två nationella målen: att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt Inom den etablerade Räddningstjänstsamverkan södra Hälsingland samordnas kommunernas arbete med internt skydd och krishantering. 36

37 Barn- och utbildningsnämnden Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Prognos Budget Budget Intäkter 43,3 37,1 34,1 30,7 Kostnader -433,3-437,3-449,4-443,7 Nettokostnader -390,0-400,2-401,3-415,3-413,1 Ränta 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Avskrivning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -390,0-400,2-401,3-415,3-413,1 Skattemedel 0,0 397,9 397,9 416,5 414,2 Resultat -390,0-2,3-3,4 1,1 1,1 Nettoinvesteringar * Prognostiserat resultat för 2006 är -1,1 Mkr. Ovanstående differens i prognos för 2006 (-3,4 Mkr) beror på flytt av budget mellan åren i budgetperioden Omvärldsanalys De viktigaste omvärldsfaktorerna som påverkar nämndens verksamhet för de närmaste åren sammanfattas i följande punkter: Befolkningsutvecklingen sjunkande barnantal medför att antalet barn i förskola och grundskola sjunker medan antalet elever i gymnasieskolan ökar de närmaste åren för att sedan minska. Förändringar i lagstiftning och andra direktiv från staten bl a förslag om en ny skollag, samt förändringar gällande gymnasieskolan. Fler gymnasieelever än tidigare väljer fristående skolor och skolor i andra kommuner medför ökade interkommunala kostnader som i sin tur kräver att strategiska beslut måste tas gällande Staffangymnasiets framtid. Uppföljning Inom Barn- och utbildningsnämnden sker budgetuppföljning varje månad på nämnds-, förvaltnings- och områdesnivå. Varje månad rapporterar förvaltningskontoret nämndens ekonomiska resultat till barn- och utbildningsnämnden. Varje områdeschef analyserar därutöver sin ekonomi månatligen och rapporterar avvikelser till förvaltningschef. Samtliga områden samt budgetansvariga på förvaltningskontoret rapporterar till förvaltningschefen inför de båda uppföljningsrapporterna per den 30 april och 31 oktober samt vid delårsbokslutet per den 31 augusti. Förvaltningschef och ekonomer sammanställer sedan aktuell rapport som redovisas för barnoch utbildningsnämnden samt till kommunstyrelsen. 37

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB

Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Ägardirektiv för Miljö och Vatten i Örnsköldsvik AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den 10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Föremål för bolagets

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Stadsnät AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr)

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 29,3 16,1 20,4 21,6 21,1 21,6 22,1 Kostnader -94,2-86,2-90,1-101,8-98,6-98,5-98,5

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS STADSNÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstads Stadsnät AB skall enligt bolagsordningen ha till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD IT-NÄT AB Organisationsnummer 556532-6187 Bolagets syfte Halmstad IT-nät AB skall enligt bolagsordningen Bolaget har till föremål för sin verksamhet att anskaffa, äga och förvalta

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Energi och Miljö AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen att - bedriva

Läs mer

Kallelse till Mål- och budgetberedning

Kallelse till Mål- och budgetberedning 1 (1) Datum 2013-04-10 Kommunstyrelseförvaltningen Staben Lisa Sollenborn Catharina Fredriksson Leif Thor Dag Bergentoft Patrik Renfors Mattias Jensen Pettersson Charlotte Johansson Magnus Pettersson Lisa

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstad Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB

p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB p.2014.1214 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Fastigheter i Linde AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben För eventuell uppföljning

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB

1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB Söderhamn Elnät AB:s övervakningsplan enligt 3 kap. 17 ellagen (1997:857) och Energimarknadsinspektionens föreskrifter och allmänna råd STEMFS (2006:5) 1. Del 1 Allmänt om Söderhamn Elnät AB 1.1 Bakgrund

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014

Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Bygg- och miljönämndens verksamhetsplan 2014 Fastställd av nämnden: 2014-01-22 4 2 Innehållsförteckning Kommunfullmäktiges uppdrag till nämnden Verksamhetsplanens funktion Mål och uppdrag Nämndens uppdrag

Läs mer

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna

Verksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB

ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB ÄGARDIREKTIV FÖR GULLSPÅNGSBOSTÄDER AB Antagen av kommunfullmäktige 2016-11-28, 184 Dnr: KS 2016/656 Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll 1.

Läs mer

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 251 Kommunstyrelsens uppsiktsplikt avseende kommunala bolagen. KS 2015-281 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04

Kungsörs kommuns författningssamling Nr G.04 Ägardirektiv för år 2016 i bolagskoncernen Antagna av kommunfullmäktige 2016-01-11, 11 Reviderade av kommunfullmäktige 2016-04-11, 48 Koncernen Kungsörs Kommunföretag AB Allmänt Kungsörs Kommunföretag

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare

Bengt Ferm, ej tjänstgörande ersättare Stig Andreasson, ej tjänstgörande ersättare Kjell Evertsson, ej tjänstgörande ersättare Styrelsesammanträde 2011-06-16 1 (6) Plats och tid Mark Kraftvärme AB, Industrigatan 16, Skene, kl 15.00-18.15 Beslutande Lars-Olof Sandberg, ordförande Marijke Johansson Anders Manley Rolf Wallerdal Anita

Läs mer

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN Delårsrapport 2013-08-31 Prognos 2013 BYGG- OCH MILJÖNÄMND Politisk organisation Ordförande: Sven Edström (s) Vice ordförande: Mona Eriksson (s) Verksamhet Mandatfördelningen i bygg-

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4

VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden. Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 1 VERKSAMHETSPLAN 2017 Miljö- och byggnämnden Framtagen av: Anna Stenlöf Datum: 2017-01-31 Version: 1.0 Diarienummer: 2016/1280-4 2(8) Innehåll 1. Nämndens grunduppdrag... 3 2. Verksamhetsbeskrivning...

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden

ÅRSREDOVISNING. Plan- och byggnadsnämnden ÅRSREDOVISNING 2009 Plan- och byggnadsnämnden 1 Plan- och byggnadsnämnden Verksamhet Uppföljning av uppdrag Huvudverksamhet: Bygglov och detaljplaner Grunduppdrag Plan- och byggnadsnämnden ska svara för

Läs mer

Ägardirektiv för koncernen Söderhamn NÄRA AB

Ägardirektiv för koncernen Söderhamn NÄRA AB Ägardirektiv för koncernen Söderhamn NÄRA AB 1. Inledning - Beskrivning av modell för ägarstyrning 1.1 Bolaget som organ för kommunens verksamhet Enligt kommunallagen får en kommun, med vissa begränsningar,

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS ENERGI OCH MILJÖ AB Organisationsnummer 556528-3248 Bolagets syfte Halmstads Energi och Miljö AB skall enligt bolagsordningen - bedriva produktion, distribution samt handel med

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Fastighets AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att i allmännyttigt syfte

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD FASTIGHETS AB Organisationsnummer 556041-1786 Bolagets syfte Halmstads Fastighet AB (härefter benämnt bolaget) skall enligt bolagsordningen i allmännyttigt syfte äga och förvalta

Läs mer

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR DESTINATION HALMSTAD AB Organisationsnummer 556650-5227 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Destination Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att arbeta för att utveckla

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas.

god ekonomisk hushållning - tillgängliga ekonomiska resurser är en ram för möjlig verksamhet och tilldelad ram ska hållas. 2015-11-05 1 Vision 2030 ska utgöra en övergripande och gemensam framtidsbild för Nybro kommun och de kommunala bolagen. Utifrån Nybros vision ska respektive verksamhet organisera sig och verka för att

Läs mer

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter

Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Checklista för kommundirektörens ansvar, befogenheter och arbetsuppgifter Inledning och läsanvisning Kommunallagen reglerar inte arbetsuppgifter och ansvar för kommunens ledande tjänsteman kommundirektören/kommunchefen.

Läs mer

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten

Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna. Lena Blad, Gästrike Vatten Gästrike Vatten kulturen och samverkan med kommunerna Lena Blad, Gästrike Vatten Chef Teknik & Utveckling Bildades 1 maj 2008 VA samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner

Läs mer

Vision centrumutveckling

Vision centrumutveckling Vision centrumutveckling Habo kommun Antagandehandling 2013-11-28 1. Bakgrund Bostadsförsörjningsplan blir en centrumutvecklingsplan År 2010 beslutade kommunstyrelsen i Habo att kommunen skulle ta fram

Läs mer

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016

Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden

Läs mer

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet

Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet STRÖMSTADS KOMMUN KALLELSE/ÄRENDELISTA Kommunfullmäktige Sida 24 (37) Sammanträdesdatum 2015-12-17 Kf 152 Ks 177 Au 224 KS/2015-0388 Ansökan om utökad borgensram för AB Strömstanet s förslag till Kommunfullmäktiges

Läs mer

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag

Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag 2015-04-29 Särskilt ägardirektiv för Tekniska verken i Linköping AB med dotterbolag För den verksamhet som bedrivs i Tekniska verken i Linköping AB, nedan kallat bolaget, gäller förutom gemensamma ägardirektiv

Läs mer

Budget 2013. i Eskilstuna

Budget 2013. i Eskilstuna Budget 2013 i Eskilstuna Ägardirektiv för Kommunföretag AB 2013 1 Innehållsförteckning Effektiv och marknadsmässig bolagsstyrning... 3 Kommunföretag AB... 4 Bolagsstyrning... 4 Taxor och hyror... 4 Parken

Läs mer

Riktlinje för bredband

Riktlinje för bredband STYRDOKUMENT Sida 1(8) Riktlinje för bredband Område Program Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Fastställd Nämnd, datum, Giltighetstid Reviderad/Uppdaterad Diarienummer 2 Innehållsförteckning 1. Syfte och

Läs mer

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB p.2014.1213 2014-04-11 Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB 1 Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-05-13 89 För revidering ansvarar: Kommunledningsstaben

Läs mer

Ägardirektiv för Elmen AB

Ägardirektiv för Elmen AB Kommunfullmäktige 2013-08-27 1 (5) Beslutsreferens KF 2013-09-30, 86, Dnr 2013/157 003 Elmens bolagsstämma 2013-11-05, 7 Ägardirektiv för Elmen AB 1 Styrande dokument Bolagets verksamhet regleras av kommunallagen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47

ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (7) ÄGARDIREKTIV ÅR 2015 FÖR VÄSTERVIK MILJÖ & ENERGI AB Fastställda av kommunfullmäktige 2014-12-15, 47 1. Föremål för verksamheten Västervik Miljö & Energi AB

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11

1 (6) KF 2014-05-26 102. Ägardirektiv. Borgholm Energi AB. Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 1 (6) KF 2014-05-26 102 Ägardirektiv Borgholm Energi AB Fastställt av årsstämma Borgholm Energi AB, 2014-06-18 11 2 (6) Detta ägardirektiv avser Borgholm Energi AB, (556527-7455), nedan kallat bolaget

Läs mer

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8)

Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Hyresbostäder i Karlskoga AB Org nr 556046-8885 1(8) Delårsrapport 2005 Lansering av ny hemsida och marknadsstödsystem under sommaren 2005 (www.hyresbostader-karlskoga.se). På styrelsens uppdrag avger

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy

Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy Sidan 1 av 6 Antagen av kommunfullmäktige 2008-10-27, 151, att gälla från och med det kommunfullmäktiges beslut vunnit laga kraft. Landskrona kommuns konkurrensutsättningspolicy 1. Definition 2. Mål och

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING GEMENSAMT ÄGARDIREKTIV FÖR BOLAGEN I SPINNERSKANKONCERNEN Kf 2012-04-26, 33 Blad 1(5) Marks kommun har fyra helägda bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme

Läs mer

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB

Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB Kommunfullmäktige Ärendenr: KS 2016/165 Fastställd: 2016-05-30 Reviderad: FÖRFATTNINGSSAMLING Ägardirektiv för Tidaholms Energi AB 2/7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Ägardirektiv för Tidaholms

Läs mer

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB

Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB 1 (5) Ägardirektiv för Vetlanda Energi och Teknik AB Dokumenttyp: Ägardirektiv Beslutad av: Kommunfullmäktige (2014-04-23 61) Gäller för: Vetlanda Energi och Teknik AB Giltig fr.o.m.: 2014-04-23 Dokumentansvarig:

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor

Läs mer

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde

Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde Utbildningsförvaltningen Antagna av barn- och utbildningsnämnden 2010-03-10 Riktlinjer för intraprenader inom barn- och utbildningsförvaltningens verksamhetsområde 1 Definition Intraprenaden är en självständig

Läs mer

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012,

Dnr 46/ Budget Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, Dnr 46/2012-041 Budget 2013 Fastställd av förbundsdirektionen den 17 oktober 2012, 98 2012-10-05 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Direktionen... 5 Central

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy

Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy 2016-03-08 1 (5) Stadsmiljö- och tekniska nämnden Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy Beslutsunderlag Förslag till Sundbybergs stads vatten- och avloppspolicy den 29:e april 2016. Stadsmiljö- och

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB)

Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) 1 Ägardirektiv för Näringsliv Ulricehamn AB (NUAB) Dessa ägardirektiv gäller för verksamheten i Näringsliv Ulricehamn AB, nedan kallat bolaget, och är antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 17

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB Bolagets syfte Halmstad & Co AB skall enligt bolagsordningen Bolagets har till föremål för sin verksamhet att arbeta för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft

Läs mer

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB

Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB Ägardirektiv för Hällefors Bostads AB 2(4) Ägardirektiv för verksamheten i Hällefors Bostads AB (nedan kallat bolaget) antagna av kommunfullmäktige i Hällefors kommun 2016-02-16 och fastställda av bolagsstämma

Läs mer

Budget 2017 VEP

Budget 2017 VEP Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12

Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 Bolagsstämman i Next Skövde Destinationsutveckling AB har fastställt ägardirektiven 3 maj 2013, 12 För den verksamhet som bedrivs i Next Skövde Destinationsutveckling AB, nedan kallat Bolaget, gäller dessa

Läs mer

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA ENERGI AB OCH DOTTERBOLAG Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2015 248 Innehållsförteckning 1. Bolagen som en del av den kommunala organisationen...

Läs mer

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400

(antal) M 8 C 5 FP 2 KD 2 MP 2 400 Kommunfakta Antal invånare 1 januari (antal) 12000 Antal äldre, historik och prognos (antal) 3000 11900 2500 11800 11700 2000 1500 1000 80 år- 65-79 år 11600 500 11500 20022003200420052006200720082009201020112012

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012

FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 428 Gläntan i Vallentuna Nuvarande årsavgift 722 kr/m2 och år Budgeterad årsavgift 722 kr/m2 och år FÖRSLAG TILL RESULTATBUDGET ÅR 2012 kvm bostadsyta 3 489 Styrelsens förslag RÖRELSENS INTÄKTER Budget

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTADS NÄRINGSLIVS AB Organisationsnummer 556509-7663 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Halmstads Näringslivs AB:s verksamhet är enligt bolagsordningen, att allmänt främja

Läs mer

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB

Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB Miljöledningssystem FURNITURE CONSULTING AB 2008-01-01, reviderad 2011-08-01 Miljöledningssystem FC. AB Organisation och ansvar Ledningsgrupp Verkställande direktör Dan-Henrik Eriksson Ekonomi/ administration

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 MARK KRAFTVÄRME AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2014 2 (9) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00

Kommunfullmäktige 2015-08-19. Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 BURLÖVS KOMMUN Kungörelse Kommunfullmäktige 2015-08-19 Plats: Stora Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-08-24 kl. 18:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB

HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB HEMAB Härnösand Energi & Miljö AB Vår verksamhet: Fjärrvärme Renhållning / återvinning Vatten och avlopp Elnät Stadsnät Vindkraft HEMAB - affärsidé HEMAB skall vara ett lokalt kommunägt företag nära kunderna/ägarna.

Läs mer

Treårsplan för kommunens bolag,

Treårsplan för kommunens bolag, 1 (5) Kommunledningskontoret 2014-10-30 Dnr Ks 2014-65 Ekonomiavdelningen Marcus Wahlström Kommunfullmäktige för kommunens bolag, 2015-2017 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN 1. Kommunledningskontorets förslag

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen Meddelande 1(1) Datum Vårt dnr 2015-2362 Ingela Danielsson 0346-88 50 41 ingela.danielsson@falkenberg.se Kommunstyrelsen Återrapportering av vattenmyndighetens åtgärdsprogram redovisning från vattendirektivsgruppen

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALLANDS HAMNAR HALMSTAD AB Org nr 556008-5374 Bolagets syfte Det kommunala ändamålet med Hallands Hamnar Halmstad AB:s verksamhet är, enligt bolagsordningen, att tillhandahålla hamnanläggningar

Läs mer

Verksamhetsplan kommunstyrelsen

Verksamhetsplan kommunstyrelsen Verksamhetsplan kommunstyrelsen 2012-2015 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 sidan 1 av 6 Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Verksamhetsbeskrivning... 2 Mål... 2 Inriktning... 2 Vara en del

Läs mer

Handlingsplan för ekonomi i balans

Handlingsplan för ekonomi i balans 2016-04-27 Handlingsplan för ekonomi i balans Bakgrund Det är befolkningsantalet som styr de intäkter i form av skatteintäkter och statsbidrag som en kommun har till sitt förfogande. Den negativa befolkningsutvecklingen

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42

Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42 Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018

Läs mer

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning

31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (6) Innehållsförteckning 31 Uppföljnings- och avstämningsmöte, Borgholm Energi AB. 32 Diskussion; Kapelluddens Campings önskemål om anslutning till fjärrvärmeanläggning 33 Utdelning

Läs mer

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013

Ökad omsättning. Perioden januari mars. Vd:s kommentar. Delårsrapport januari-mars 2013 Ökad omsättning Perioden januari mars Omsättningen ökade till 61,9 MSEK (58,7), vilket ger en tillväxt om 6 % Rörelseresultatet uppgick till 4,3 MSEK (4,5) vilket ger en rörelsemarginal om 6,9 % (7,7)

Läs mer