Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och samhällsutvecklingsnämnd"

Transkript

1 Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget * Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6 129,6 129,6 Kostnader -344,1-349,5-355,7-205,1-210,4-209,4-210,7 Nettokostnader -140,1-145,7-135,3-76,9-80,8-79,8-81,1 Ränta 0,0 0,0 0,0-30,1-30,1-30,1-30,1 Avskrivning 0,0 0,0 0,0-30,5-30,5-30,5-30,5 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -140,1-145,7-135,3-137,5-141,4-140,4-141,7 Skattemedel 137,4 145,7 145,7 137,5 141,4 140,4 141,7 Resultat -2,7 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar ,7-92,8-49,3-5,4 4,6 3,3 * Inklusive tilläggsbudget Omvärldsanalys Globala miljöproblemen påverkar alla. De orsakar klimatförändringar som kan ge upphov till katastrofer som översvämningar, stormar, svår torka och kollapsande ekosystem. På lokal nivå kan vitala samhällsfunktioner hotas av extrema vädersituationer. Problemen kan minskas genom att vi förebygger och försöker ta hänsyn till konsekvenserna. Exempelvis energieffektivisering, en genomtänkt bebyggelsestruktur och optimerade transporter. Söderhamns kommun har ett fortsatt stort behov av att balansera sin service i förhållandet mellan en minskad befolkning och vikande skatteintäkter. Vi har behov av att söka modeller för effektiv resursanvändning. Infrastrukturen är skapad under en period med betydligt större befolkningsmängd och positivare prognoser än vi kan se idag. Detta ger en hög kostnad för t.ex. gator och vägar i relation till antalet innevånare. Kultur- och fritidssektorn blir allt mer involverad i tillväxtfrågor och de materiella och immateriella värden som sektorn representerar får allt större betydelse inom andra samhällssektorer som turism och näringsliv, samt att biblioteken får en allt viktigare roll som mötesplats och arena. Befolkningsutvecklingen och förändringar av samhällsstrukturen får olika konsekvenser för avdelningen, exempelvis resulterar det i ett minskat antal besökare hos våra verksamheter och att det blir allt svårare för föreningslivet att samla ideella krafter. Den Blå vågen alltså människors vilja att bo och vistas i närheten av vatten framför allt i närheten av havet har blivit allt starkare. Snabbare tåg och motorvägsutbyggnad betyder minskade restider hit för Stockholm/Uppsalaregionen men även andra regioner samtidigt som turismen ökar inom hela EU-området. Sammantaget ger detta nya möjligheter till företagsamhet och en ökad efterfrågan på attraktivt boende i kommunen.

2 Den Blå vågen märks även då antalet ärenden om bygglov och strandskyddsdispenser i skärgården har varit stort de senaste åren. Trenden är även klart uppåtgående. De flesta ärenden rör ersättningsbyggnader och kompletterande bebyggelse inom etablerade tomter. Men även nya lokaliseringar söks på tidigare obebyggda platser i anslutning till befintlig bebyggelse. Dessa ärenden blir oftast komplicerade och tidskrävande att handlägga pga negativa reaktioner från ägare till befintliga bostadshus samt pga gällande strandskyddsregler, vilka är utformade som ett generellt förbud till bebyggelse inom strandområde. Särskilda skäl krävs alltid till dispens från förbudet. Ständigt ökande energipriser och miljökrav skapar ett fortsatt behov av minskad energiförbrukning. Nya regler för energideklarationer av fastigheter innebär ökad administration. Nytt är också krav på PCB-inventeringar och sanering samt att kraven på handikappanpassningar ökar. Myndighetsutövningen påverkas ständigt av nya och förändrade lagstiftningar. Den senaste större förändringen är en helt ny livsmedelslagstiftning som gäller from Den nya lagstiftningen innebär ökande arbetsmängd då bland annat befintliga tillsynsobjekt måste klassificeras om och få nya godkännanden. Ett arbete som påverkar tillsynsarbetet de närmaste åren. Ett sjunkande elevunderlag minskar köpen av kostavdelningens tjänster och därmed resultatenhetens intäkter, men också behovet av skollokaler vilket i sin tur förändrar behovet av personal inom fastighets- och kostavdelningarna. Ett ökat antal äldre och förändrad inriktning av äldrevården påverkar även det verksamheten. Den datoriserade utvecklingen ger ständigt möjligheter till effektivisering, för att möta omvärldens krav kommer KUS förvaltningens central service att arbetar i projekt tillsammans med ekonomiavdelningen för att införa fakturaskanning och elektronisk fakturahantering, hur detta kommer att påverka personaltätheten vet man inte i nuläget. Lagen om skydd mot olyckor har inneburit förändringar i förvaltningens verksamhet på en rad områden. Tillsynsverksamheten har minskat och därmed dess intäkter medan den enskildes ansvar för brandskyddet tydliggörs i lagen och en ökad efterfrågan på råd, information och utbildning förväntas. Lagen ger kommunen ökat ansvar för skadeförebyggande arbete och utredning av olyckor, här har Räddningstjänsten få utökade arbetsuppgifter. Heltidsbrandmännen får därför ett bredare arbetsområde, där beredskapsstyrkan splittras i det vardagliga arbetet men dras ihop till en fungerande insatsstyrka vid behov. Trygghetsfrågorna blir allt mer centrala för medborgarna och motivationen att arbeta med denna typ av frågor ökar i samhället. EU s nya programperiod innebär stora möjligheter att växla upp egna resurser med hjälp av EU-bidrag inom många olika områden. Modell för fortlöpande utveckling av produktivitet och effektivitet Ett utvecklingsprojekt kommer att starta i början av med representanter från kommunens samtliga förvaltningar och bolag vilket ska utveckla en modell för att fortlöpande arbeta med att öka produktivitet och effektivitet i kommunens och bolagens verksamhet.

3 Kommunfullmäktige har , 199 beslutat om ett generellt effektiviseringskrav på 1,25 % för alla nämnders och bolags verksamhet. Fördelningen av effektiviseringskravet per nämnd kommer att beslutas i september och skall ge full kostnadsmässig effekt fr.o.m. 1 okt Uppföljning Det ekonomiska utfallet redovisas varje månad som första punkt vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordinarie sammanträde. Rapporteringen görs avdelningsvis och med fokus på avvikelser från gällande budget. Varje avdelningschef ansvarar för rapporteringens aktualitet och att erforderliga analyser finns tillgängliga vid nämndens sammanträde. Budgetansvariga på lägre nivåer sammanställer och analyserar sitt ekonomiska resultat och lämnar detta till sin avdelningschef. Inför uppföljningsrapporterna den 30 april, 31 oktober samt vid delårs- och helårsbokslut kompletteras den ekonomiska informationen med information om resultat mot mål och verksamhetsplan utifrån samma ansvarsordning. Rapportering till KUS-nämnden bereds av förvaltningens ledningsgrupp som utgörs av förvaltningschefen och avdelningscheferna och som leds av förvaltningschefen. Ekonomikontoret biträder arbetet samt deltar vid nämndens behandling av ekonomi- och verksamhetsrapportering.

4 för att nå inriktningsmålen Inriktningsmål: Senast 2011 ska minst 90 % av de som brukar barn-, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Analysera resultaten av mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten 2007 och återkomma med ett uppdaterat handlingsprogram med åtgärder till KS senast 31 mars. (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Synliggöra mätresultaten från mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Via ONs kostprojekt undersöka förutsättningarna för införande av flerrättssystem. (Finns hos ON och KUS, samarbete) Inriktningsmål: Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn som plats att bo och leva på överträffa rikssnittet. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden. Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare som KUS leder). Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Samordnas av arbetsgruppen för nöjda medborgare, som KUS leder, KS har budgeten) (Arbetsgruppen lämnar förslag till KUS) Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos

5 Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlaget kring spontanidrottsanläggning, t ex lokalisering, utformning och innehåll (Finns hos KUS och KS, KS ansvarar) Förbättrade förbindelser; lämna förslag på Ungdomskort till KS/KF (Finns hos KUS och KS. KUS ansvarar för framtagandet) Följa och utveckla planen för ungdomsbrandkår i Söderhamn (Gäller för -10, KUS ansvarar) Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppet av koldioxid ha minskat med 25 % jämfört med 207. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Planera den tunga trafikens övergång till nya bränslen (KUS ansvarar, men samverkar med BUN, LA, SVRAB, SEAB och Faxeholmen) Utbilda den personal som dagligen kör i tjänsten i sparsam körning. (Finns hos alla förvaltningar och bolag, men samordnas av KUS som ska ge förslag på tillvägagångssätt) Planera och genomföra utfasning av fossila bränslen för uppvärmning i kommunägda byggnader. (Gäller -11, KUS ansvarar) Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlag angående utbyggnad av vindkraft. (Gäller -11, KUS ansvarar) Arbeta enligt Energimyndighetens program för Uthållig kommun (KUS ansvarar) Marknadsföra inriktningsmålet (KUS ansvarar) Genomföra en intern kundundersökning till nämnder, bolagsstyrelser och kommunstyrelsen ang behovet av stöd i arbetet med koldioxidreduktion (KUS ansvarar) Guldkorn: Vindkraftverk Inriktningsmål: Senast 2011 ska det i Söderhamn nyskapas x antal moderna bostäder byggda i förnyelsebart material, som tillgodoser befolkningens och marknadens krav. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Skapa fler tomter i vattennära lägen (Gäller -11, KUS ansvarar, men åtgärden ska konkretiseras i det kommande handlingsprogrammet.)

6 Inriktningsmål: Senast 2011 ska företagsklimatet i Söderhamn överträffa rikssnittet. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Inom Den Företagsamma Förvaltningen, utarbeta, följa och uppdatera en förvaltnings-/bolagsspecifik plan. (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar/stöttar arbetet) Inrätta tjänstegarantier (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar/stöttar arbetet) Utvecklingssatsningar Nämnden ska senast 31 mars till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlag för satsningar inom fem utvecklingsområden. Skärgårdsutveckling Det vattennära området i Söderhamns stad Ljusne vid Ljusnans mynning Sport- och friluftsområdet Hällåsen Hällmyra med omnejd Landsbygdsutveckling Utveckling av Östra berget har tillkommit i ett särskilt beslut av kommunfullmäktige De guldkorn som vaskats fram under visionsprocessen har sorterats in under passande utvecklingssatsningar och inriktningsmål. KUS-nämnden har ett särskilt uppdrag att bearbeta guldkornet Konferenshotell. Nämnden ska föreslå olika ambitionsnivåer, inkl driftskostnader, samt rangordna förslagen. Därtill skall ett utvecklat beslutsunderlag presenteras.

7 Utvecklingssatsning: Skärgårdsutveckling Skärgårdsverksamheten har byggts upp i två EU-projekt. kommer det att finnas 100 sängplatser fördelade i 13 hus på fyra öar Under kommer det att vara viktigt att göra färdigt det som påbörjats i tidigare projekt. Nuläge Prognos Skärgårdsutvecklingen arbetar med tre utgångspunkter; Öka områdets attraktivitet genom att skapa och marknadsföra homogent område och varumärke Hälsingekusten samt peka ut och beskriva attraktiva skärgårdsmiljöer. Öka områdets tillgänglighet genom att skapa förutsättningar för alla att kunna bo och vistas i vår skärgård. Öka områdets tillväxt genom att skapa nya jobb i kommunernas besöksnäringar. Guldkorn: Mer aktiviteter på Stenö Utvecklingssatsning: Det vattennära området i Söderhamns stad Utredningsuppdraget innehåller åtgärder som omfattar de centrala delarna av Söderhamn med det vattennära området öster, väster och norr om Faxeholmen, området längs gamla Ostkustbanan och området i anslutning till resecentrum. Nuläge Prognos Utredningsuppdraget har följande syften: Ge bättre boendemiljöer genom att skapa förutsättningar för vattennära bebyggelse. Förbättra kvaliteterna för det rörliga friluftslivet genom att se över standard och skötselnivåer på de till Söderhamnsån/fjärden närliggande strövområden. Förbättra kvaliteterna för både innevånare och besökare genom att höja standard och skötselnivåer på omkringliggande grönytor. Förbättra åns värden genom förbättrad vattenkvalitet, ökad biologisk mångfald och regelbunden skötsel.

8 Guldkorn Byggnad på Köpmantorget Vattenkvalitet i Söderhamnsån Utvecklingssatsning: Ljusne vid Ljusnans mynning Området mellan nuvarande Ljusne centrum och älven är en barriär med förfallna byggnader och industriområden som saknar användning. Genom att ta fasta på den ursprungliga bruksmiljön, riva vissa byggnader samt renovera andra och återskapa äldre miljöer och kontakten med Ljusnan kan Ljusne ges ett nytt ansikte och därmed en mer positiv identitet. Utredningsprogrammet syftar till att: Nuläge Prognos Öka kontakten mellan Ljusne centrum och älv- och havslandskapet. Utveckla ursprungliga och vackra delar av den vattennära bebyggelsemiljön på Ljusnans stränder i Ljusne genom att återanvända och ta till vara gamla byggnader, strukturer och anläggningar innan de förfallit för långt. Skapa vatten- och havsnära bebyggelse i visionens anda genom återanvändning och kanske nybebyggelse. Skapa intressanta besöksmål för besöksnäring och rörligt friluftsliv med både kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter. Förbättra älvens värden för besöksnäringen genom utveckling av fiske och biologisk mångfald. Motion Kommunfullmäktige beslutade bifalla en motion om att skapa ett utvecklingsprojekt för miljö- och klimatfrågor med Ljusne som centrum samt överlämna motionen till pågående arbete om åtgärder vid Ljusnans mynning. Utvecklingssatsning: Sport- och friluftsområdet Hällåsen Hällmyra med omnejd Nämndens aktiviteter Utredningsuppdraget har som syfte att inventera och fördjupa områdets utvecklingsmöjligheter för folkhälsa, idrottsturism och näringsliv. Nuläge Prognos

9 Guldkorn: Idrottsturism på Hällåsen Motorsportanläggning på flyget Utvecklingssatsning: Landsbygdsutveckling KUS ansvarar i första hand för landsbygdsutveckling via föreningslivet. Landsbygdsföretagande handhas av näringslivsenheten. Landsbygdsutvecklingen kommer att vara starkt kopplat till de övriga utredningsuppdragen som KUS ansvarar för. Nuläge Prognos Handlingsprogrammet syftar till att stärka föreningslivets möjligheter att medverka i de olika utvecklingssatsningarna som ryms inom utredningsuppdragen. Utvecklingssatsning: Utveckling av Östra berget I 216/07 gav kommunstyrelsen kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att upprätta en långsiktig utvecklingsplan för Östra Berget. På lång sikt är den viktigaste frågan vilken kommunens roll ska vara för Östra Berget. Följande kan konstateras. Östra Berget är, har varit och kommer att vara en viktig del av Söderhamns identitet. Genom det stora allmänna intresset bör kommunen kvarstå som markägare och upplåta mark och anläggningar genom tidsbegränsade avtal. Detta innebär även att det är kommunen som bör bestämma vilka anläggningar som ska finnas på berget. Lokaler och anläggningar kan naturligtvis modifieras och anpassas utifrån entreprenörernas önskemål men kommunens ägande garanterar att en ej önskvärd utveckling kan brytas. Nuläge Prognos För att tydliggöra syftet med utvecklingsplanen har följande förslag till mål formulerats: Utvecklingsplanens syfte är att på ett respektfullt sätt utveckla Östra Berget som en utsiktsplats mitt i Söderhamn för möten, fester och upplevelser.

10 Guldkorn: Konferenshotell I promemorian om guldkornen ges några exempel på syftet med ett konferenshotell. Nuläge Prognos Det finns ingen självklar lösning till hur frågan löses utan någon form av idéfas föreslås få inleda arbetet. Kus-nämnden har uppdraget att arbeta vidare med idén. Efter idéfasen får ny ställning tas till fortsatt hantering. Nämndens egna mål och aktiviteter Nämndens inriktningsmål: Nuläge Prognos Mätmetod: Nämndens inriktningsmål: Nuläge Prognos

11 Mätmetod: Nämndens inriktningsmål: Nuläge Prognos Mätmetod: Planerade förbättringssatsningar Nuläge Prognos Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap Ledarskapsutbildning för alla chefer i Söderhamns kommun Skall genomföras under Förbättringar utifrån medarbetarenkäten Påbörjad Satsningar för kundnöjdhet Genom brukarenkäterna på andra förvaltningar förbättra nöjdheten med den service KUS erbjuder (kost och lokaler). er efter Kommunkompassen Förbättra tillgänglighet/medborgar och brukarorientering genom information på medborgardialoger, på webb och i media. Verksamhetsutveckling tydliggöra roller inom KUS Satsningar för att synliggöra Rekrytera en informatör som bl a arbetar fram goda exempel.

12 Övriga förbättringssatsningar Införa fakturaskanning Förändrad entré i Förvaltningshuset Ingen skanning i nuläget Mottagning av besökare sker vid inglasad disk i undanskymt läge Samverka med ekonomienheten för att använda skanning Bygga om entrén för att få ett mer välkomnande intryck när vi möter besökare Förbättringsbehov som upptäcks under löpande år Inom den egna nämnden Kommunövergripande Budget per verksamhet (mkr)

13 Budget Verksamhetsplan Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Budget Program 05 Intäkter 9,0 Kostnader -15,1 Nettokostnader 0,0 0,0 0,0-6,1 0,0 0,0 0,0 Program 07 Intäkter 0,4 3,6 3,6 3,6 Kostnader -73,3-3,8-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader 0,0 0,0-73,3-3,4-72,0-72,4-72,6 Program 08 Intäkter 3,7 3,9 5,3 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-16,2-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4 0,0-11,0-72,0-72,4-72,6 Program 11 Intäkter 3,7 3,9 10,9 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-11,7-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-0,8-72,0-72,4-72,6 Program 14 Intäkter 3,7 3,9 2,4 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-2,9-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-0,5-72,0-72,4-72,6 Program 17 Intäkter 3,7 3,9 0,0 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-0,2-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-0,2-72,0-72,4-72,6 Program 19 Intäkter 3,7 3,9 0,4 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-1,4-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-1,0-72,0-72,4-72,6 Program 21 Intäkter 3,7 3,9 2,3 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-6,3-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-4,0-72,0-72,4-72,6 Program 22 Intäkter 3,7 3,9 3,9 0,0 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-0,3-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-69,4-0,3-72,0-72,4-72,6 Program 23 Intäkter 3,7 3,9 1,9 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-1,5-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3 0,4-72,0-72,4-72,6 Program 25 Intäkter 3,7 3,9 0,0 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-9,4-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-9,4-72,0-72,4-72,6 Program 26 Intäkter 3,7 3,9 78,8 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-70,0-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3 8,8-72,0-72,4-72,6 Program 27 Intäkter 3,7 3,9 0,2 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-0,3-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-0,1-72,0-72,4-72,6 Program 28 Intäkter 3,7 3,9 0,0 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-3,4-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-3,4-72,0-72,4-72,6 Program 30 Intäkter 3,7 3,9 1,2 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-23,4-75,6-76,0-76,2

14 I ovanstående ekonomiruta redovisas verksamheterna på programnivå Övriga rubriker Verksamhetsbeskrivning

15 KUS förvaltningen arbetar gentemot två nämnder, kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden (KUS) och myndighetsnämnden (MYN). Förvaltningen är uppdelad i nedanstående avdelningar. Räddningstjänsten är en egen förvaltning som rapporterar till KUS och MYN. I vissa ärenden arbetar båda förvaltningarna även direkt mot Kommunstyrelsen. Centrala Service Central service ansvarar för förvaltningens administrativa göromål, diarieföring, posthantering, arkivering, förvaltningshusets reception, nämndsadministration, fakturahantering, löne- och personal administration, IT samordning. Ett förebyggande hälsoarbete bedrivs som ett viktigt led i att bevara och främja personalens fysiska och psykiska hälsa. Kopiering och postutkörning till kommunens alla arbetsplatser sker av vaktmästeriet. Under året kommer ett projekt tillsammans med ekonomienheten att bedrivas med att införa faktura skanning och elektronisk fakturahantering. För att synliggöra förvaltningen/nämnden kommer ett arbete med kommunens hemsida att prioriteras. Planerings- och utvecklingsavdelningen Avdelningen utför planerings- och utvecklingsarbete och utarbetar dokument som planer, program, utredningar med mera. Avdelningen arbetar även med genomförandefasen i exempelvis markprojekt, fiskeprojekt, naturvårdsprojekt, trafikprojekt med flera. Arbetet innebär även rena förvaltningsuppdrag framför allt inom skärgårdsverksamheten. Vi handlägger även linjetrafik, färdtjänst och andra infrastrukturfrågor. En insikt som det första verksamhetsåret gett är att avdelningens viktigaste roll som utvecklingsorganisation är att beakta den strategiska nivån i frågorna och att anledningen till att delta i genomförande och förvaltning är att detta kan vara nödvändigt för att projekten ej är mogna eller för att garantera kvaliteten. Verkligheten förändras kontinuerligt. Nya anspråk, nya förutsättningar. För att möta den förändrade verkligheten måste en planeringsberedskap finnas med resurser och tidsutrymme föra att arbeta med nya frågor som alltid kommer och som ej finns på prioriteringslistor eller liknande. Utvecklingsfrågor kan ha utgångspunkt både i kommunens organisation och i kommunens territorium. Avdelningens utvecklingsroll gör att man har ett särskilt ansvar att samordna utvecklingsfrågor inom kultur- och samhällsförvaltningen och då i första hand sådana med bäring mot kommunens territorium. Kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för att möjliggöra ett rikt kultur- och fritidsutbud i Söderhamn kommun. Får att uppnå detta förfogar avdelningen över olika redskap. De ideella organisationerna inom sektorn representerar den stora volymen av verksamhet. För att ge dessa goda förutsättningar att verka i kommunen finns olika former av bidrag och stöd. Anläggningar, avdelningen ansvarar för verksamheten på kommunens kultur- och fritidsanläggningar. Vår ambition är att tillhandahålla väl fungerande anläggningar inom många olika områden för idrott, kultur, rekreation och rehabilitering. Inspiration och kompetens. Våra anställdas olika kompetenser och kontaktnät används för att inspirera och förstärka kommunens kultur- och fritidsliv genom enskilda satsningar och genom nätverksbyggande. Söderhamns Stadsbibliotek arbetar med fem tydliga inriktningar: språkutveckling, information, folkbildning, upplevelse/rekreation och kommunens minne. Aquarena Hällåsen, vår simhall är en viktig källa för aktivitet och rörelse hos en stor bredd av kommunens invånare. Anläggningen blir dessutom ett allt tydligare nav i Hällåsenanläggningarna Bygg - och miljöavdelningen Bygg - och miljöavdelningen bedriver i huvudsak myndighetsutövning som innebär beslut om lov och tillstånd samt tillsyn enligt ett flertal lagstiftningar. Verksamheten vänder sig till både privatpersoner och företag i kommunen. Myndighetsärenden är ärenden om bygglov, strandskyddsdispenser, miljö- och hälsoskydd, djurskydd, livsmedelshantering, bostadsanpassning, tillstånd brandfarlig vara samt ärenden enligt ett flertal speciallagstiftningar. Myndighetsutövningen bedrivs av handläggare som har en omfattande delegation från Myndighetsnämnden. Alla ärenden som beslutats på delegation redovisas till nämnden. Endast ärenden av principiell natur eller av större vikt tas upp i Myndighetsnämnden för beslut. Inom avdelningen finns även energirådgivning och konsumentvägledning som inte är myndighetsutövning.

16 Verksamhetsfrågor för avdelningen som berör personal, planering mm samt ekonomi behandlas och redovisas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen ansvarar för att förvalta kommunens fasta tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator, parker och broar. Under året kommer utöver löpande skötsel särskilt fokus att vara på att förtydliga skötseluppdraget och skötselplaner att tillsammans med nyttjarna uppdatera den långsiktiga fastighetsplanen att inventera och dokumentera den offentliga belysningen att arbeta vidare med avvecklat engagemang i enskilda vägar att genomföra beslutad underhållsplan för gatuverksamheterna att arbeta vidare med energieffektiviseringar och miljövänligare energikällor att inventera PCB i byggnader att göra energideklarationer att handikappanpassa lekparker trädvård och renovering av grusgångar i parkerna Utöver det kommer flera stora investeringar i byggnader samt i ny Forsbackabro att pågå. Inom avdelningen kommer flera nyckelpersoner inom kort att erhålla pension varför den interna fördelningen av arbetsuppgifter och behov av nyrekryteringar ska ses över. Inom städverksamheten skall systemet för interndebitering ses över eftersom inte full kostnadstäckning för löneökningar sker. Kostavdelningen Kostavdelningen ansvarar för tillagning, och på skolorna även servering, av måltider till barn, elever och boende i Söderhamns kommuns förskolor, skolor och servicehus samt till Söderhamns Dagliga Verksamhet (SDV) och portioner till Hemtjänstens matdistribution. Verksamheten följer de nationella råd och riktlinjer som finns utifrån de olika kundkategoriernas behov och med ett syfte att genom förbättrade matvanor främja hälsa samt förebygga sjuklighet i kostrelaterade sjukdomar. Barn och elever erbjuds mat som är hälsosam ur ett förebyggande perspektiv och tillsammans med pedagogernas arbete ökar förutsättningarna för att skapa goda mat och måltidsvanor. De äldre på servicehusen har behov som är av annan karaktär, att försöka bevara och upprätthålla bästa möjliga livskvalité och funktion i ett överblickbart perspektiv. Maten och måltiden har dessutom en social aspekt, dagens huvudsakliga glädjeämne. Kostavdelningen drivs som en resultatenhet, vilket innebär att kosttaxan ska utgöras av de verkliga kostnaderna. Verksamheten omsatte under 2007 drygt 55mkr varav ca 2,7mkr var externa intäkter. Ett gemensamt arbete i kostchefsgruppen i Hälsingland har påbörjats för att möjliggöra inköp av ekologiska livsmedel i större omfattning. Under året ska ett specifikt IT-stöd med inriktning mot kostverksamhet köpas in, för att integreras med befintliga system, bl.a. ekonomisystemet. Integrationen ska medföra ökad effektivitet inom flera olika administrativa rutiner bl.a. genom ökad automatisering Under våren startar ombyggnationen av tillagningsköket på Åsgårdens äldreboende, till ett nytt stort centralkök för de tre äldreboendena i centrala Söderhamn (Västerbacken, Enriset och Åsgården) och kommunens samlade matdistribution för Hemtjänsten. Förutsättningen för att ombyggnationen ska kunna genomföras med oförändrad service till äldreomsorgsverksamheten på Åsgården är en förändrad och anpassad personalorganisationen, integrering i sjukhuskökets verksamhet och en ny logistik för de dagliga mattransporterna mellan enheterna är. Ett flertal arbetsgrupper har startats upp bl.a. med omvårdnadsförvaltningens ledningspersonal på Åsgården. Samtidigt krävs att Sjukhuskökets tillagning och service med bl.a. matsal för landstingets primärvårdspersonal måste upphöra för att lämna plats i grytorna även för Åsgårdens matproduktion. Det nya centralköket beräknas tas i drift efter årsskiftet /2009. Vid höstterminens start är ombyggnationen av Norrtullsskolan till en F-9 skola klar. Skolorna Kvarnmyra och Faxe stängs och därmed upphör behovet av kostpersonal. Norrtullsskolans elevmatsal samt den nuvarande personalmatsalen har då blivit anpassade efter de nya behoven.

17 I Ljusne flyttar Turbinvägens förskola, där kostavdelningen ansvarar för köket, och integreras istället i Stenbergaskolans ombyggda lokaler. Matleveranserna till förskolan ska fortsätta att komma från Björkbacka kök men fr.o.m. höstterminen med gemensam kostpersonal/skolmåltidspersonal från Stenbergaskolan. Arbetsgrupper sammansatta av både kostpersonal och personal från BUN ska i båda fallen starta under våren för att tillsammans skapa nya och effektiva arbetssätt och rutiner. Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall för de som bor, verkar och vistas i kommunen utföra akuta räddningsinsatser, bistå med råd, information och erbjuda utbildningar kopplade till området Skydd mot olyckor. Den förebyggande verksamheten i form av tillsyn och som remissinstans i byggprocessen är mycket viktig och förvaltningen fungerar även som kontakt gentemot kommunens sotningsentreprenör. Räddningstjänsten skall dessutom svara för att de skyldigheter kommunen har enligt Lagen om skydd mot olyckor och verksamheten i övrigt genom de kommunala handlingsprogrammen hanteras enligt den kommunala ambitionsnivån. Verksamheten bedrivs med stort mått av samverkan i riktning mot de två nationella målen: att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt Inom den etablerade Räddningstjänstsamverkan södra Hälsingland samordnas kommunernas arbete med internt skydd och krishantering, denna samverkan skall fördjupas ytterligare enligt samstämmiga beslut i de tre kommunstyrelserna. Under kommer ett arbete för att bilda en gemensam organisation med en politisk ledning för hela området Skydd och säkerhet från och med 1 januari 2009, att genomföras.

18 Internkontrollplan Kontrollmoment Process/rutin etc Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer Kontrollmoment & metod Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område. Kontrollansvarig Ekonomienheten med stöd av förvaltningarna Frekvens/ tidpunkt En kontroll Klart 31/8 Nuläge - Är kontroll utförd? Prognos - Kommer kontroll att genomföras? Resultat? Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/ undertecknade Utifrån handbok för anställningsbeslut Assistent, personalr edogörare eller arbetsledare på resp förvaltn Varje gång ett nytt anställnings beslut upprättas

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015

Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Nämndernas och folkhälsorådets verksamhetsplaner 2013-2015 Innehållsförteckning 1 Kommunstyrelsen... 3 2 Byggnadsnämnden... 11 3 Fritidsnämnden... 17 4 Kulturnämnden... 24 5 Omvårdnadsnämnden... 27 6 Skolnämnden...

Läs mer

Söderhamns Kommun Årsredovisning

Söderhamns Kommun Årsredovisning Söderhamns Kommun Årsredovisning 2011 3 Kommunstyrelsens ordförande har ordet 4 Organisationschema 2011 5 Ekonomi i sammanfattning 7 Drift- och investeringsredovisning 9 Förvaltningsberättelse 13 Inriktningsmål,

Läs mer

SERVICE. Nämnd. budget

SERVICE. Nämnd. budget SERVICE Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget

MILJÖ & HÄLSOSKYDD. Nämnd. budget MILJÖ & HÄLSOSKYDD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 4 1.3 Nämnd/styrelse... 4 1.4 Förvaltningens

Läs mer

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING

SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING SÖDERHAMNS KOMMUN ÅRSREDOVISNING 2007 Innehållsförteckning Kommentarer och organisation...3 Ekonomi i sammanfattning...5 Drift- och investeringsredovisning...7 Förvaltningsberättelse...9 Nämndernas måluppfyllelse...12

Läs mer

Budget 2013 och plan 2014-2015

Budget 2013 och plan 2014-2015 Budget 2013 och plan 2014-2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING S i d I N L E D N I N G - K o m m u n a l r å d e t h a r o r d e t 3 - F e m å r i s a m m a n d r a g 4 V E L L I N G E O C H O M V ÄR L D E N V i

Läs mer

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016

Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Skara kommun Budget 2014 Plan 2015-2016 Beslutad 2013-11-18 KF 85 Layout ekonomikontoret december 2013 Innehållsförteckning Förord... 3 Framtidens Skara... 3 Medborgarnas skara kommun... 5 Utmaningar för

Läs mer

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text]

Kommunstyrelsen. Årsredovisning 2011. Kommunstyrelsen. [Skriv text] Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen Årsredovisning 2011 Kommunstyrelsen [Skriv text] Årsredovisning för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll Kommunfullmäktige... 3 Viktiga händelser... 3 Om kommunfullmäktige...

Läs mer

Reviderad budget och Verksamhetsplan

Reviderad budget och Verksamhetsplan Budget/Verksamhetsplan 2011 Kommunstyrelsen 2010-09-24 SID 1 (17) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Reviderad budget och Verksamhetsplan för 2011 Kommunstyrelsen Budget/verksamhetsplan för Kommunstyrelsen 2011 Innehåll

Läs mer

Budget 2012 med plan för 2013-2014

Budget 2012 med plan för 2013-2014 KOMMUNKONTORET 2011-11-28 Budget 2012 med plan för 2013-2014 Reviderad utifrån kommunfullmäktiges beslut den 21 november 2011 Jonas Nygren (S) Siyamak Sajadian Stefan Bergström (C) Bengt Sjöholm (KD) Sasanpour

Läs mer

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014

Söderhamns Kommun BUDGET. 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 Söderhamns Kommun BUDGET 2012-2015 Uppdaterad okt 2014 3 INLEDNING 4 FÖRORD 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 6 Arbetsmodell för Söderhamns kommun 9 Kommunfullmäktiges inriktningsmål 2012 2015 1 4 Strategiska

Läs mer

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN

BUDGET 2013 MUNKFORS KOMMUN BUDGET MUNKFORS KOMMUN Beslutad KF -10-30 Mål justerade enligt Sn 83, -11-06 INLEDNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING inledning MUNKFORS KOMMUN 1 INLEDNING 1 KOMMUNSTYRELSENS ORDFÖRANDE HAR ORDET 2 ORGANISATIONSÖVERSIKT

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2014 och ekonomisk plan 2015-2016 Beslutad av kommunfullmäktige 2013-11-18 157-162 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Organisation 4 Styrmodell 5 Övergripande mål och strategisk plan 10 Ekonomiska

Läs mer

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG

VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG VETLANDA - HÄR VÄXER BÅDE MÄNNISKOR OCH FÖRETAG MÅL & BUDGET 2013-2015 VISION INVESTERINGSPLAN 2013-2017 2013 Budgetversion 2012-06-20 till KF Delgivning i kommunfullmäktige den 19 december 2012 Sida

Läs mer

Verksamhetsplan 2012-2014

Verksamhetsplan 2012-2014 Verksamhetsplan 2012-2014 Antagen av Socialnämnden 2011-11-24 #{enhet}# INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Ordförandens inledning... 3 2 Vision och värdegrund... 4 3 Nämndens uppdrag... 5 4 Analys utifrån nämndens

Läs mer

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram

Vägledning för. Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Vägledning för Kommunala handlingsprogram Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) Redaktörer: Patrik Hjulström

Läs mer

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2014. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2014 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan

Budget 2015. Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Budget 2015 Kommunplan Resursplan Investeringsplan Exploateringsplan Innehållsförteckning Organisation och övergripande kommentar Fullmäktigebeslut 3 Kommunstyrelsens ordförande 4-5 Kommunens organisation

Läs mer

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015

TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 TRANEMO KOMMUN BUDGET 2013 och ekonomisk plan 2014-2015 Kommunfullmäktige 2012-11-19 138-143 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Styrmodell 3 Övergripande mål och strategisk plan 8 Ekonomiska förutsättningar 2013-2015

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen

ÅRSREDOVISNING 2014. Kommunstyrelsen ÅRSREDOVISNING Kommunstyrelsen Förvaltningsberättelse Målområdet ekologisk hållbarhet innehåller fem mål. Inköp av ekologiska livsmedel fortsätter öka och andelen av totalt inköpta livsmedel är 30 procent.

Läs mer

Verksamhetsplaner 2015

Verksamhetsplaner 2015 Verksamhetsplaner 2015 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsplaner 2015 Sid Verksamhetsstyrning Örnsköldsviks kommun 1 Resultatbudget 2015 3 Noter till Resultatbudget 2015 4 Investeringsbudget 2015-2017 5 Totalt

Läs mer

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg

Verksamhetsplan och budget 2010. Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg Verksamhetsplan och budget 2010 Gemensamma familjerättsnämnden Solna Sundbyberg 2 (17) Innehållsförteckning Inledning... 3 Ekonomi... 5 Uppdrag, mål och inriktning... 5 Verksamhetsplanering och uppföljning...

Läs mer

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.

ÅRSBUDGET 2006 FLERÅRSPLAN 07-08. och. 2006 är hundens år. K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006. ÅRSBUDGET 2006 och FLERÅRSPLAN 07-08 2006 är hundens år K:\EKON\Budarb06\Budgetdok BB försl 050530\Förstasida BB budget 2006.doc Budget 2006/flerårsplan 2007-2008 Innehållsförteckning Sid Sammandrag...

Läs mer

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014

Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 Färdplan Flen Strategisk plan 2014-2017 med budget 2014 2 INNEHÅLL 1 Majoritetens plattform... 7 1.1 Skola/Förskola... 7 1.2 Äldre och funktionshindrade... 7 1.3 Miljö/Energi... 7 1.4 Den offentliga maten...

Läs mer

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023

Vård- och omsorgsnämndens. Plan för funktionshinder 2014-2023 Vård- och omsorgsnämndens Plan för funktionshinder 2014-2023 Innehållsförteckning Inledning 3 Vision 3 Framgångsfaktorer 3 Värdegrund 3 Verksamhetsidé 4 Historik 4 Övergipande omvärldsperspektiv 6 Brukare

Läs mer

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014.

Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018. KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Verksamhetsplan Förvaltningsövergripande verksamhetsplan för energifrågor 2015 2018 KS 2013/0661. Antagen av kommunfullmäktige den 29 september 2014. Detta är en fyraårig förvaltningsövergripande verksamhetsplan

Läs mer

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden

Årsredovisning 2012. Service- och tekniknämnden Årsredovisning 2012 Service- och tekniknämnden Innehållsförteckning 1 Service- och teknikförvaltningen... 3 1.1 Ansvarsområden och verksamhetsfakta... 3 2 Förvaltningsberättelse... 4 2.1 God ekonomisk

Läs mer

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget

FUNKTIONSSTÖD. Nämnd. budget FUNKTIONSSTÖD Nämnd budget 2015 Innehållsförteckning 1 Översiktlig beskrivning av nämnden... 4 1.1 Nämndens uppdrag... 4 1.2 Verksamhetens omfattning... 6 1.3 Nämnd/styrelse... 7 1.4 Förvaltningens organisation...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20

ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014. Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 ÅRSREDOVISNING 2014 HAMMARÖ KOMMUNS ÅRSREDOVISNING 2014 2 Antagen av kommunfullmäktige 2015-04-20 Innehåll Sida Viktiga händelser 2014 4 Fem år i sammandrag 5 Vart gick skattepengarna? 6 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016

Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Budget för år 2013 med utblick 2014-2016 Katrin Thoor, 0531-52 60 38 katrin.thoor@bengtsfors.se TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2012-10-23 1(40) Budget för år 2013 (2014-2016) v:\klk\gemensam\tjänsteskrivelser\2012\kommunstrateg

Läs mer