Kultur och samhällsutvecklingsnämnd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur och samhällsutvecklingsnämnd"

Transkript

1 Kultur och samhällsutvecklingsnämnd Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget * Intäkter 204,0 203,8 220,4 128,2 129,6 129,6 129,6 Kostnader -344,1-349,5-355,7-205,1-210,4-209,4-210,7 Nettokostnader -140,1-145,7-135,3-76,9-80,8-79,8-81,1 Ränta 0,0 0,0 0,0-30,1-30,1-30,1-30,1 Avskrivning 0,0 0,0 0,0-30,5-30,5-30,5-30,5 Nettokostnader inkl kapitaltjänst -140,1-145,7-135,3-137,5-141,4-140,4-141,7 Skattemedel 137,4 145,7 145,7 137,5 141,4 140,4 141,7 Resultat -2,7 0,0 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 Nettoinvesteringar ,7-92,8-49,3-5,4 4,6 3,3 * Inklusive tilläggsbudget Omvärldsanalys Globala miljöproblemen påverkar alla. De orsakar klimatförändringar som kan ge upphov till katastrofer som översvämningar, stormar, svår torka och kollapsande ekosystem. På lokal nivå kan vitala samhällsfunktioner hotas av extrema vädersituationer. Problemen kan minskas genom att vi förebygger och försöker ta hänsyn till konsekvenserna. Exempelvis energieffektivisering, en genomtänkt bebyggelsestruktur och optimerade transporter. Söderhamns kommun har ett fortsatt stort behov av att balansera sin service i förhållandet mellan en minskad befolkning och vikande skatteintäkter. Vi har behov av att söka modeller för effektiv resursanvändning. Infrastrukturen är skapad under en period med betydligt större befolkningsmängd och positivare prognoser än vi kan se idag. Detta ger en hög kostnad för t.ex. gator och vägar i relation till antalet innevånare. Kultur- och fritidssektorn blir allt mer involverad i tillväxtfrågor och de materiella och immateriella värden som sektorn representerar får allt större betydelse inom andra samhällssektorer som turism och näringsliv, samt att biblioteken får en allt viktigare roll som mötesplats och arena. Befolkningsutvecklingen och förändringar av samhällsstrukturen får olika konsekvenser för avdelningen, exempelvis resulterar det i ett minskat antal besökare hos våra verksamheter och att det blir allt svårare för föreningslivet att samla ideella krafter. Den Blå vågen alltså människors vilja att bo och vistas i närheten av vatten framför allt i närheten av havet har blivit allt starkare. Snabbare tåg och motorvägsutbyggnad betyder minskade restider hit för Stockholm/Uppsalaregionen men även andra regioner samtidigt som turismen ökar inom hela EU-området. Sammantaget ger detta nya möjligheter till företagsamhet och en ökad efterfrågan på attraktivt boende i kommunen.

2 Den Blå vågen märks även då antalet ärenden om bygglov och strandskyddsdispenser i skärgården har varit stort de senaste åren. Trenden är även klart uppåtgående. De flesta ärenden rör ersättningsbyggnader och kompletterande bebyggelse inom etablerade tomter. Men även nya lokaliseringar söks på tidigare obebyggda platser i anslutning till befintlig bebyggelse. Dessa ärenden blir oftast komplicerade och tidskrävande att handlägga pga negativa reaktioner från ägare till befintliga bostadshus samt pga gällande strandskyddsregler, vilka är utformade som ett generellt förbud till bebyggelse inom strandområde. Särskilda skäl krävs alltid till dispens från förbudet. Ständigt ökande energipriser och miljökrav skapar ett fortsatt behov av minskad energiförbrukning. Nya regler för energideklarationer av fastigheter innebär ökad administration. Nytt är också krav på PCB-inventeringar och sanering samt att kraven på handikappanpassningar ökar. Myndighetsutövningen påverkas ständigt av nya och förändrade lagstiftningar. Den senaste större förändringen är en helt ny livsmedelslagstiftning som gäller from Den nya lagstiftningen innebär ökande arbetsmängd då bland annat befintliga tillsynsobjekt måste klassificeras om och få nya godkännanden. Ett arbete som påverkar tillsynsarbetet de närmaste åren. Ett sjunkande elevunderlag minskar köpen av kostavdelningens tjänster och därmed resultatenhetens intäkter, men också behovet av skollokaler vilket i sin tur förändrar behovet av personal inom fastighets- och kostavdelningarna. Ett ökat antal äldre och förändrad inriktning av äldrevården påverkar även det verksamheten. Den datoriserade utvecklingen ger ständigt möjligheter till effektivisering, för att möta omvärldens krav kommer KUS förvaltningens central service att arbetar i projekt tillsammans med ekonomiavdelningen för att införa fakturaskanning och elektronisk fakturahantering, hur detta kommer att påverka personaltätheten vet man inte i nuläget. Lagen om skydd mot olyckor har inneburit förändringar i förvaltningens verksamhet på en rad områden. Tillsynsverksamheten har minskat och därmed dess intäkter medan den enskildes ansvar för brandskyddet tydliggörs i lagen och en ökad efterfrågan på råd, information och utbildning förväntas. Lagen ger kommunen ökat ansvar för skadeförebyggande arbete och utredning av olyckor, här har Räddningstjänsten få utökade arbetsuppgifter. Heltidsbrandmännen får därför ett bredare arbetsområde, där beredskapsstyrkan splittras i det vardagliga arbetet men dras ihop till en fungerande insatsstyrka vid behov. Trygghetsfrågorna blir allt mer centrala för medborgarna och motivationen att arbeta med denna typ av frågor ökar i samhället. EU s nya programperiod innebär stora möjligheter att växla upp egna resurser med hjälp av EU-bidrag inom många olika områden. Modell för fortlöpande utveckling av produktivitet och effektivitet Ett utvecklingsprojekt kommer att starta i början av med representanter från kommunens samtliga förvaltningar och bolag vilket ska utveckla en modell för att fortlöpande arbeta med att öka produktivitet och effektivitet i kommunens och bolagens verksamhet.

3 Kommunfullmäktige har , 199 beslutat om ett generellt effektiviseringskrav på 1,25 % för alla nämnders och bolags verksamhet. Fördelningen av effektiviseringskravet per nämnd kommer att beslutas i september och skall ge full kostnadsmässig effekt fr.o.m. 1 okt Uppföljning Det ekonomiska utfallet redovisas varje månad som första punkt vid kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ordinarie sammanträde. Rapporteringen görs avdelningsvis och med fokus på avvikelser från gällande budget. Varje avdelningschef ansvarar för rapporteringens aktualitet och att erforderliga analyser finns tillgängliga vid nämndens sammanträde. Budgetansvariga på lägre nivåer sammanställer och analyserar sitt ekonomiska resultat och lämnar detta till sin avdelningschef. Inför uppföljningsrapporterna den 30 april, 31 oktober samt vid delårs- och helårsbokslut kompletteras den ekonomiska informationen med information om resultat mot mål och verksamhetsplan utifrån samma ansvarsordning. Rapportering till KUS-nämnden bereds av förvaltningens ledningsgrupp som utgörs av förvaltningschefen och avdelningscheferna och som leds av förvaltningschefen. Ekonomikontoret biträder arbetet samt deltar vid nämndens behandling av ekonomi- och verksamhetsrapportering.

4 för att nå inriktningsmålen Inriktningsmål: Senast 2011 ska minst 90 % av de som brukar barn-, äldre- och handikappomsorgen känna sig nöjda med den tjänst de får. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Analysera resultaten av mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten 2007 och återkomma med ett uppdaterat handlingsprogram med åtgärder till KS senast 31 mars. (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Synliggöra mätresultaten från mätningarna inom barn- och handikappomsorg från hösten (Finns hos BUN, KUS, LA och ON. Arbetet samordnas i arbetsgruppen för handlingsprogrammet) Via ONs kostprojekt undersöka förutsättningarna för införande av flerrättssystem. (Finns hos ON och KUS, samarbete) Inriktningsmål: Senast 2011 ska kommunmedborgarnas nöjdhet med Söderhamn som plats att bo och leva på överträffa rikssnittet. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Analysera resultatet av SCB:s medborgarenkät (Varje nämnd, och bolag ska analysera sina områden. Den kommunövergripande analysen görs av arbetsgruppen för nöjda medborgare som KUS leder). Arrangera benchmarking hos kommuner som kan tjäna som goda exempel i det fortsatta arbetet för nöjda medborgare. (Samordnas av arbetsgruppen för nöjda medborgare, som KUS leder, KS har budgeten) (Arbetsgruppen lämnar förslag till KUS) Inriktningsmål: Senast 2012 ska Söderhamn vara utsedd till Årets ungdomskommun. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos

5 Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlaget kring spontanidrottsanläggning, t ex lokalisering, utformning och innehåll (Finns hos KUS och KS, KS ansvarar) Förbättrade förbindelser; lämna förslag på Ungdomskort till KS/KF (Finns hos KUS och KS. KUS ansvarar för framtagandet) Följa och utveckla planen för ungdomsbrandkår i Söderhamn (Gäller för -10, KUS ansvarar) Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppet av koldioxid ha minskat med 25 % jämfört med 207. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Planera den tunga trafikens övergång till nya bränslen (KUS ansvarar, men samverkar med BUN, LA, SVRAB, SEAB och Faxeholmen) Utbilda den personal som dagligen kör i tjänsten i sparsam körning. (Finns hos alla förvaltningar och bolag, men samordnas av KUS som ska ge förslag på tillvägagångssätt) Planera och genomföra utfasning av fossila bränslen för uppvärmning i kommunägda byggnader. (Gäller -11, KUS ansvarar) Till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlag angående utbyggnad av vindkraft. (Gäller -11, KUS ansvarar) Arbeta enligt Energimyndighetens program för Uthållig kommun (KUS ansvarar) Marknadsföra inriktningsmålet (KUS ansvarar) Genomföra en intern kundundersökning till nämnder, bolagsstyrelser och kommunstyrelsen ang behovet av stöd i arbetet med koldioxidreduktion (KUS ansvarar) Guldkorn: Vindkraftverk Inriktningsmål: Senast 2011 ska det i Söderhamn nyskapas x antal moderna bostäder byggda i förnyelsebart material, som tillgodoser befolkningens och marknadens krav. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Skapa fler tomter i vattennära lägen (Gäller -11, KUS ansvarar, men åtgärden ska konkretiseras i det kommande handlingsprogrammet.)

6 Inriktningsmål: Senast 2011 ska företagsklimatet i Söderhamn överträffa rikssnittet. Nämndens aktiviteter Nuläge Prognos Inom Den Företagsamma Förvaltningen, utarbeta, följa och uppdatera en förvaltnings-/bolagsspecifik plan. (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar/stöttar arbetet) Inrätta tjänstegarantier (Finns hos samtliga förvaltningar och bolag. Var och en ansvarar för sitt arbete. KS samordnar/stöttar arbetet) Utvecklingssatsningar Nämnden ska senast 31 mars till KS/KF inkomma med ett utvecklat beslutsunderlag för satsningar inom fem utvecklingsområden. Skärgårdsutveckling Det vattennära området i Söderhamns stad Ljusne vid Ljusnans mynning Sport- och friluftsområdet Hällåsen Hällmyra med omnejd Landsbygdsutveckling Utveckling av Östra berget har tillkommit i ett särskilt beslut av kommunfullmäktige De guldkorn som vaskats fram under visionsprocessen har sorterats in under passande utvecklingssatsningar och inriktningsmål. KUS-nämnden har ett särskilt uppdrag att bearbeta guldkornet Konferenshotell. Nämnden ska föreslå olika ambitionsnivåer, inkl driftskostnader, samt rangordna förslagen. Därtill skall ett utvecklat beslutsunderlag presenteras.

7 Utvecklingssatsning: Skärgårdsutveckling Skärgårdsverksamheten har byggts upp i två EU-projekt. kommer det att finnas 100 sängplatser fördelade i 13 hus på fyra öar Under kommer det att vara viktigt att göra färdigt det som påbörjats i tidigare projekt. Nuläge Prognos Skärgårdsutvecklingen arbetar med tre utgångspunkter; Öka områdets attraktivitet genom att skapa och marknadsföra homogent område och varumärke Hälsingekusten samt peka ut och beskriva attraktiva skärgårdsmiljöer. Öka områdets tillgänglighet genom att skapa förutsättningar för alla att kunna bo och vistas i vår skärgård. Öka områdets tillväxt genom att skapa nya jobb i kommunernas besöksnäringar. Guldkorn: Mer aktiviteter på Stenö Utvecklingssatsning: Det vattennära området i Söderhamns stad Utredningsuppdraget innehåller åtgärder som omfattar de centrala delarna av Söderhamn med det vattennära området öster, väster och norr om Faxeholmen, området längs gamla Ostkustbanan och området i anslutning till resecentrum. Nuläge Prognos Utredningsuppdraget har följande syften: Ge bättre boendemiljöer genom att skapa förutsättningar för vattennära bebyggelse. Förbättra kvaliteterna för det rörliga friluftslivet genom att se över standard och skötselnivåer på de till Söderhamnsån/fjärden närliggande strövområden. Förbättra kvaliteterna för både innevånare och besökare genom att höja standard och skötselnivåer på omkringliggande grönytor. Förbättra åns värden genom förbättrad vattenkvalitet, ökad biologisk mångfald och regelbunden skötsel.

8 Guldkorn Byggnad på Köpmantorget Vattenkvalitet i Söderhamnsån Utvecklingssatsning: Ljusne vid Ljusnans mynning Området mellan nuvarande Ljusne centrum och älven är en barriär med förfallna byggnader och industriområden som saknar användning. Genom att ta fasta på den ursprungliga bruksmiljön, riva vissa byggnader samt renovera andra och återskapa äldre miljöer och kontakten med Ljusnan kan Ljusne ges ett nytt ansikte och därmed en mer positiv identitet. Utredningsprogrammet syftar till att: Nuläge Prognos Öka kontakten mellan Ljusne centrum och älv- och havslandskapet. Utveckla ursprungliga och vackra delar av den vattennära bebyggelsemiljön på Ljusnans stränder i Ljusne genom att återanvända och ta till vara gamla byggnader, strukturer och anläggningar innan de förfallit för långt. Skapa vatten- och havsnära bebyggelse i visionens anda genom återanvändning och kanske nybebyggelse. Skapa intressanta besöksmål för besöksnäring och rörligt friluftsliv med både kulturhistoriska och miljömässiga kvaliteter. Förbättra älvens värden för besöksnäringen genom utveckling av fiske och biologisk mångfald. Motion Kommunfullmäktige beslutade bifalla en motion om att skapa ett utvecklingsprojekt för miljö- och klimatfrågor med Ljusne som centrum samt överlämna motionen till pågående arbete om åtgärder vid Ljusnans mynning. Utvecklingssatsning: Sport- och friluftsområdet Hällåsen Hällmyra med omnejd Nämndens aktiviteter Utredningsuppdraget har som syfte att inventera och fördjupa områdets utvecklingsmöjligheter för folkhälsa, idrottsturism och näringsliv. Nuläge Prognos

9 Guldkorn: Idrottsturism på Hällåsen Motorsportanläggning på flyget Utvecklingssatsning: Landsbygdsutveckling KUS ansvarar i första hand för landsbygdsutveckling via föreningslivet. Landsbygdsföretagande handhas av näringslivsenheten. Landsbygdsutvecklingen kommer att vara starkt kopplat till de övriga utredningsuppdragen som KUS ansvarar för. Nuläge Prognos Handlingsprogrammet syftar till att stärka föreningslivets möjligheter att medverka i de olika utvecklingssatsningarna som ryms inom utredningsuppdragen. Utvecklingssatsning: Utveckling av Östra berget I 216/07 gav kommunstyrelsen kultur- och samhällsutvecklingsnämnden i uppdrag att upprätta en långsiktig utvecklingsplan för Östra Berget. På lång sikt är den viktigaste frågan vilken kommunens roll ska vara för Östra Berget. Följande kan konstateras. Östra Berget är, har varit och kommer att vara en viktig del av Söderhamns identitet. Genom det stora allmänna intresset bör kommunen kvarstå som markägare och upplåta mark och anläggningar genom tidsbegränsade avtal. Detta innebär även att det är kommunen som bör bestämma vilka anläggningar som ska finnas på berget. Lokaler och anläggningar kan naturligtvis modifieras och anpassas utifrån entreprenörernas önskemål men kommunens ägande garanterar att en ej önskvärd utveckling kan brytas. Nuläge Prognos För att tydliggöra syftet med utvecklingsplanen har följande förslag till mål formulerats: Utvecklingsplanens syfte är att på ett respektfullt sätt utveckla Östra Berget som en utsiktsplats mitt i Söderhamn för möten, fester och upplevelser.

10 Guldkorn: Konferenshotell I promemorian om guldkornen ges några exempel på syftet med ett konferenshotell. Nuläge Prognos Det finns ingen självklar lösning till hur frågan löses utan någon form av idéfas föreslås få inleda arbetet. Kus-nämnden har uppdraget att arbeta vidare med idén. Efter idéfasen får ny ställning tas till fortsatt hantering. Nämndens egna mål och aktiviteter Nämndens inriktningsmål: Nuläge Prognos Mätmetod: Nämndens inriktningsmål: Nuläge Prognos

11 Mätmetod: Nämndens inriktningsmål: Nuläge Prognos Mätmetod: Planerade förbättringssatsningar Nuläge Prognos Satsningar inom medarbetarskap & ledarskap Ledarskapsutbildning för alla chefer i Söderhamns kommun Skall genomföras under Förbättringar utifrån medarbetarenkäten Påbörjad Satsningar för kundnöjdhet Genom brukarenkäterna på andra förvaltningar förbättra nöjdheten med den service KUS erbjuder (kost och lokaler). er efter Kommunkompassen Förbättra tillgänglighet/medborgar och brukarorientering genom information på medborgardialoger, på webb och i media. Verksamhetsutveckling tydliggöra roller inom KUS Satsningar för att synliggöra Rekrytera en informatör som bl a arbetar fram goda exempel.

12 Övriga förbättringssatsningar Införa fakturaskanning Förändrad entré i Förvaltningshuset Ingen skanning i nuläget Mottagning av besökare sker vid inglasad disk i undanskymt läge Samverka med ekonomienheten för att använda skanning Bygga om entrén för att få ett mer välkomnande intryck när vi möter besökare Förbättringsbehov som upptäcks under löpande år Inom den egna nämnden Kommunövergripande Budget per verksamhet (mkr)

13 Budget Verksamhetsplan Bokslut Budget Prognos Budget Budget Budget Budget Program 05 Intäkter 9,0 Kostnader -15,1 Nettokostnader 0,0 0,0 0,0-6,1 0,0 0,0 0,0 Program 07 Intäkter 0,4 3,6 3,6 3,6 Kostnader -73,3-3,8-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader 0,0 0,0-73,3-3,4-72,0-72,4-72,6 Program 08 Intäkter 3,7 3,9 5,3 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-16,2-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4 0,0-11,0-72,0-72,4-72,6 Program 11 Intäkter 3,7 3,9 10,9 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-11,7-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-0,8-72,0-72,4-72,6 Program 14 Intäkter 3,7 3,9 2,4 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-2,9-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-0,5-72,0-72,4-72,6 Program 17 Intäkter 3,7 3,9 0,0 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-0,2-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-0,2-72,0-72,4-72,6 Program 19 Intäkter 3,7 3,9 0,4 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-1,4-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-1,0-72,0-72,4-72,6 Program 21 Intäkter 3,7 3,9 2,3 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-6,3-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-4,0-72,0-72,4-72,6 Program 22 Intäkter 3,7 3,9 3,9 0,0 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-0,3-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-69,4-0,3-72,0-72,4-72,6 Program 23 Intäkter 3,7 3,9 1,9 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-1,5-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3 0,4-72,0-72,4-72,6 Program 25 Intäkter 3,7 3,9 0,0 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-9,4-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-9,4-72,0-72,4-72,6 Program 26 Intäkter 3,7 3,9 78,8 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-70,0-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3 8,8-72,0-72,4-72,6 Program 27 Intäkter 3,7 3,9 0,2 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-0,3-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-0,1-72,0-72,4-72,6 Program 28 Intäkter 3,7 3,9 0,0 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-3,4-75,6-76,0-76,2 Nettokostnader -69,0-69,4-73,3-3,4-72,0-72,4-72,6 Program 30 Intäkter 3,7 3,9 1,2 3,6 3,6 3,6 Kostnader -72,7-73,3-73,3-23,4-75,6-76,0-76,2

14 I ovanstående ekonomiruta redovisas verksamheterna på programnivå Övriga rubriker Verksamhetsbeskrivning

15 KUS förvaltningen arbetar gentemot två nämnder, kultur- och Samhällsutvecklingsnämnden (KUS) och myndighetsnämnden (MYN). Förvaltningen är uppdelad i nedanstående avdelningar. Räddningstjänsten är en egen förvaltning som rapporterar till KUS och MYN. I vissa ärenden arbetar båda förvaltningarna även direkt mot Kommunstyrelsen. Centrala Service Central service ansvarar för förvaltningens administrativa göromål, diarieföring, posthantering, arkivering, förvaltningshusets reception, nämndsadministration, fakturahantering, löne- och personal administration, IT samordning. Ett förebyggande hälsoarbete bedrivs som ett viktigt led i att bevara och främja personalens fysiska och psykiska hälsa. Kopiering och postutkörning till kommunens alla arbetsplatser sker av vaktmästeriet. Under året kommer ett projekt tillsammans med ekonomienheten att bedrivas med att införa faktura skanning och elektronisk fakturahantering. För att synliggöra förvaltningen/nämnden kommer ett arbete med kommunens hemsida att prioriteras. Planerings- och utvecklingsavdelningen Avdelningen utför planerings- och utvecklingsarbete och utarbetar dokument som planer, program, utredningar med mera. Avdelningen arbetar även med genomförandefasen i exempelvis markprojekt, fiskeprojekt, naturvårdsprojekt, trafikprojekt med flera. Arbetet innebär även rena förvaltningsuppdrag framför allt inom skärgårdsverksamheten. Vi handlägger även linjetrafik, färdtjänst och andra infrastrukturfrågor. En insikt som det första verksamhetsåret gett är att avdelningens viktigaste roll som utvecklingsorganisation är att beakta den strategiska nivån i frågorna och att anledningen till att delta i genomförande och förvaltning är att detta kan vara nödvändigt för att projekten ej är mogna eller för att garantera kvaliteten. Verkligheten förändras kontinuerligt. Nya anspråk, nya förutsättningar. För att möta den förändrade verkligheten måste en planeringsberedskap finnas med resurser och tidsutrymme föra att arbeta med nya frågor som alltid kommer och som ej finns på prioriteringslistor eller liknande. Utvecklingsfrågor kan ha utgångspunkt både i kommunens organisation och i kommunens territorium. Avdelningens utvecklingsroll gör att man har ett särskilt ansvar att samordna utvecklingsfrågor inom kultur- och samhällsförvaltningen och då i första hand sådana med bäring mot kommunens territorium. Kultur- och fritidsavdelningen Kultur- och fritidsavdelningen ansvarar för att möjliggöra ett rikt kultur- och fritidsutbud i Söderhamn kommun. Får att uppnå detta förfogar avdelningen över olika redskap. De ideella organisationerna inom sektorn representerar den stora volymen av verksamhet. För att ge dessa goda förutsättningar att verka i kommunen finns olika former av bidrag och stöd. Anläggningar, avdelningen ansvarar för verksamheten på kommunens kultur- och fritidsanläggningar. Vår ambition är att tillhandahålla väl fungerande anläggningar inom många olika områden för idrott, kultur, rekreation och rehabilitering. Inspiration och kompetens. Våra anställdas olika kompetenser och kontaktnät används för att inspirera och förstärka kommunens kultur- och fritidsliv genom enskilda satsningar och genom nätverksbyggande. Söderhamns Stadsbibliotek arbetar med fem tydliga inriktningar: språkutveckling, information, folkbildning, upplevelse/rekreation och kommunens minne. Aquarena Hällåsen, vår simhall är en viktig källa för aktivitet och rörelse hos en stor bredd av kommunens invånare. Anläggningen blir dessutom ett allt tydligare nav i Hällåsenanläggningarna Bygg - och miljöavdelningen Bygg - och miljöavdelningen bedriver i huvudsak myndighetsutövning som innebär beslut om lov och tillstånd samt tillsyn enligt ett flertal lagstiftningar. Verksamheten vänder sig till både privatpersoner och företag i kommunen. Myndighetsärenden är ärenden om bygglov, strandskyddsdispenser, miljö- och hälsoskydd, djurskydd, livsmedelshantering, bostadsanpassning, tillstånd brandfarlig vara samt ärenden enligt ett flertal speciallagstiftningar. Myndighetsutövningen bedrivs av handläggare som har en omfattande delegation från Myndighetsnämnden. Alla ärenden som beslutats på delegation redovisas till nämnden. Endast ärenden av principiell natur eller av större vikt tas upp i Myndighetsnämnden för beslut. Inom avdelningen finns även energirådgivning och konsumentvägledning som inte är myndighetsutövning.

16 Verksamhetsfrågor för avdelningen som berör personal, planering mm samt ekonomi behandlas och redovisas till kultur- och samhällsutvecklingsnämnden. Tekniska avdelningen Tekniska avdelningen ansvarar för att förvalta kommunens fasta tillgångar i form av mark, skog, byggnader, gator, parker och broar. Under året kommer utöver löpande skötsel särskilt fokus att vara på att förtydliga skötseluppdraget och skötselplaner att tillsammans med nyttjarna uppdatera den långsiktiga fastighetsplanen att inventera och dokumentera den offentliga belysningen att arbeta vidare med avvecklat engagemang i enskilda vägar att genomföra beslutad underhållsplan för gatuverksamheterna att arbeta vidare med energieffektiviseringar och miljövänligare energikällor att inventera PCB i byggnader att göra energideklarationer att handikappanpassa lekparker trädvård och renovering av grusgångar i parkerna Utöver det kommer flera stora investeringar i byggnader samt i ny Forsbackabro att pågå. Inom avdelningen kommer flera nyckelpersoner inom kort att erhålla pension varför den interna fördelningen av arbetsuppgifter och behov av nyrekryteringar ska ses över. Inom städverksamheten skall systemet för interndebitering ses över eftersom inte full kostnadstäckning för löneökningar sker. Kostavdelningen Kostavdelningen ansvarar för tillagning, och på skolorna även servering, av måltider till barn, elever och boende i Söderhamns kommuns förskolor, skolor och servicehus samt till Söderhamns Dagliga Verksamhet (SDV) och portioner till Hemtjänstens matdistribution. Verksamheten följer de nationella råd och riktlinjer som finns utifrån de olika kundkategoriernas behov och med ett syfte att genom förbättrade matvanor främja hälsa samt förebygga sjuklighet i kostrelaterade sjukdomar. Barn och elever erbjuds mat som är hälsosam ur ett förebyggande perspektiv och tillsammans med pedagogernas arbete ökar förutsättningarna för att skapa goda mat och måltidsvanor. De äldre på servicehusen har behov som är av annan karaktär, att försöka bevara och upprätthålla bästa möjliga livskvalité och funktion i ett överblickbart perspektiv. Maten och måltiden har dessutom en social aspekt, dagens huvudsakliga glädjeämne. Kostavdelningen drivs som en resultatenhet, vilket innebär att kosttaxan ska utgöras av de verkliga kostnaderna. Verksamheten omsatte under 2007 drygt 55mkr varav ca 2,7mkr var externa intäkter. Ett gemensamt arbete i kostchefsgruppen i Hälsingland har påbörjats för att möjliggöra inköp av ekologiska livsmedel i större omfattning. Under året ska ett specifikt IT-stöd med inriktning mot kostverksamhet köpas in, för att integreras med befintliga system, bl.a. ekonomisystemet. Integrationen ska medföra ökad effektivitet inom flera olika administrativa rutiner bl.a. genom ökad automatisering Under våren startar ombyggnationen av tillagningsköket på Åsgårdens äldreboende, till ett nytt stort centralkök för de tre äldreboendena i centrala Söderhamn (Västerbacken, Enriset och Åsgården) och kommunens samlade matdistribution för Hemtjänsten. Förutsättningen för att ombyggnationen ska kunna genomföras med oförändrad service till äldreomsorgsverksamheten på Åsgården är en förändrad och anpassad personalorganisationen, integrering i sjukhuskökets verksamhet och en ny logistik för de dagliga mattransporterna mellan enheterna är. Ett flertal arbetsgrupper har startats upp bl.a. med omvårdnadsförvaltningens ledningspersonal på Åsgården. Samtidigt krävs att Sjukhuskökets tillagning och service med bl.a. matsal för landstingets primärvårdspersonal måste upphöra för att lämna plats i grytorna även för Åsgårdens matproduktion. Det nya centralköket beräknas tas i drift efter årsskiftet /2009. Vid höstterminens start är ombyggnationen av Norrtullsskolan till en F-9 skola klar. Skolorna Kvarnmyra och Faxe stängs och därmed upphör behovet av kostpersonal. Norrtullsskolans elevmatsal samt den nuvarande personalmatsalen har då blivit anpassade efter de nya behoven.

17 I Ljusne flyttar Turbinvägens förskola, där kostavdelningen ansvarar för köket, och integreras istället i Stenbergaskolans ombyggda lokaler. Matleveranserna till förskolan ska fortsätta att komma från Björkbacka kök men fr.o.m. höstterminen med gemensam kostpersonal/skolmåltidspersonal från Stenbergaskolan. Arbetsgrupper sammansatta av både kostpersonal och personal från BUN ska i båda fallen starta under våren för att tillsammans skapa nya och effektiva arbetssätt och rutiner. Räddningstjänsten Räddningstjänsten skall för de som bor, verkar och vistas i kommunen utföra akuta räddningsinsatser, bistå med råd, information och erbjuda utbildningar kopplade till området Skydd mot olyckor. Den förebyggande verksamheten i form av tillsyn och som remissinstans i byggprocessen är mycket viktig och förvaltningen fungerar även som kontakt gentemot kommunens sotningsentreprenör. Räddningstjänsten skall dessutom svara för att de skyldigheter kommunen har enligt Lagen om skydd mot olyckor och verksamheten i övrigt genom de kommunala handlingsprogrammen hanteras enligt den kommunala ambitionsnivån. Verksamheten bedrivs med stort mått av samverkan i riktning mot de två nationella målen: att bereda människors liv och hälsa samt egendom och miljö ett med hänsyn till de lokala förhållandena tillfredsställande och likvärdigt skydd mot olyckor att räddningstjänsten ska planeras och organiseras så att räddningsinsatserna kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt Inom den etablerade Räddningstjänstsamverkan södra Hälsingland samordnas kommunernas arbete med internt skydd och krishantering, denna samverkan skall fördjupas ytterligare enligt samstämmiga beslut i de tre kommunstyrelserna. Under kommer ett arbete för att bilda en gemensam organisation med en politisk ledning för hela området Skydd och säkerhet från och med 1 januari 2009, att genomföras.

18 Internkontrollplan Kontrollmoment Process/rutin etc Genomföra analys av avtalstrohet mot kommunens avtalsleverantörer Kontrollmoment & metod Kartlägga de 10 största leverantörerna med följande urval: - Antal fakturor Omsättning 2007 Kontrollera om avtal finns inom leverantörernas område. Kontrollansvarig Ekonomienheten med stöd av förvaltningarna Frekvens/ tidpunkt En kontroll Klart 31/8 Nuläge - Är kontroll utförd? Prognos - Kommer kontroll att genomföras? Resultat? Stickprovskontroll av fakturor för avstämning mot eventuella avtal Anställningsbeslut som ej är fullständigt ifyllda/ undertecknade Utifrån handbok för anställningsbeslut Assistent, personalr edogörare eller arbetsledare på resp förvaltn Varje gång ett nytt anställnings beslut upprättas

19 Anmälan om tjänstledighet Handläggning av ärenden bygg- och miljö. Tillse att obligatoriska uppgifter är ifyllda Bevakningslistor Rollbeskrivning Assistent, personalr edogörare eller arbetsledare på resp förvaltn Avdelnings chef Roller, rutiner, gränsdragningar för avdelningarna i KUSförvaltningen Förvaltn.- chef /KUS Varje gång en ny ansökan om tjänstledighet upprättas Två gånger/år Lednings gruppens möten Andra åtgärder inom internkontroll Utvecklingsåtgärder inom internkontroll Ansvarig Klart datum Tjänstegaranti, fem områden inom KUS Avdelning schef Våren Nuläge - Är åtgärden utförd? Prognos - Kommer åtgärden att genomföras? Utreda administrativa rutiner kring ärendegången mellan KUS och KS/KF Administr ativ chef Under Rutin för redovisning till nämnden av detaljplanearbetets prioriteringar,. Plan o utv chef Okt

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr)

Kommunstyrelsen. Kommunfullmäktiges ram (mkr) Kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges ram (mkr) Resultatbudget Bokslut Budget Bokslut Budget Budget Budget Budget 2006 2007* 2007 2009 2010 2011 Intäkter 29,3 16,1 20,4 21,6 21,1 21,6 22,1 Kostnader -94,2-86,2-90,1-101,8-98,6-98,5-98,5

Läs mer

Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten.

Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Revisionsrapport Granskning av kultur- och samhällsutvecklingsnämndens ledning, styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Söderhamns kommun Mars 2009 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Läs mer

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008

Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Söderhamn Teknikpark Verksamhetsplan 2008 Allmänt/inledning Bolaget har under de senaste åren genomgått stora förändringar i organisationen. From 2005-04-01 finns inga anställda i bolaget, dessa är överflyttade

Läs mer

Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internkontrollplaner 2008

Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internkontrollplaner 2008 Söderhamns kommun Nämnders och Bolags Internplaner Kommunstyrelsen...3 Kultur och samhällsutvecklingsnämnd...5 Barn och utbildningsnämnden...7 Nämnden för Lärande och Arbete...9 Socialnämnden...10 Omvårdnadsnämnden...13

Läs mer

Näringslivsprogram Karlshamns kommun

Näringslivsprogram Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2014-04-07 Näringslivsprogram Karlshamns kommun 1 (7) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Näringslivsenheten Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810

Läs mer

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Plan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03 56 Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan Version: 2009-12-03 Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25 % jämfört med 2007 Varför detta

Läs mer

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015

Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål 2015 Kommunstyrelsens inriktnings- och effektmål Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen År: Förvaltning/bolag: Kommunstyrelsens förvaltning Kommun- Inriktningsmål Effektmål gemensamt mål Nr. Önskvärt resultat: Nuläge

Läs mer

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Direkt telefon Vår beteckning Er beteckning Datum Ann-Christin Östbergh, Hans Juhlin 0455-303611, 303267 DIA 2012.3907 2012-11-19 Internbudget 2013 och verksamhetsplan 2013-2015 för Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen

SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen SKÄRGÅRDSMILJÖER FÖR ALLA Vision 2020 Framtidsstrategi för Skärgårdsstiftelsen 1 Sammanfattning Skärgårdsstiftelsens styrelse

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 12 juni 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden Mariestad den 10 maj 1 Syftet med mål- och styrningsarbetet Externt (utåt) Visa att Mariestad, Töreboda och Gullspång är attraktiva kommuner med en effektiv verksamhet som grundas på invånarnas behov.

Läs mer

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun

2013-02-20 Ks 848/2011. Internationell policy Örebro kommun 2013-02-20 Ks 848/2011 Internationell policy Örebro kommun Innehållsförteckning Internationell policy för Örebro kommun... 3 Varför internationellt arbete?...3 Syfte... 3 Mål... 3 Beslutsnivåer... 4 Policy

Läs mer

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern

PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern PERSONALPOLICY för Gävle kommunkoncern Vårt olika, gemensamma uppdrag Den här policyn beskriver samspelet mellan arbetsgivare och medarbetare. Detta samspel måste fungera för att vi ska nå våra mål och

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst

VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst VERKSAMHETSPLAN 2013 Gästrike Räddningstjänst Fastställd i Direktion Innehållsförteckning VERKSAMHETSPLAN 2013... 1 Fastställd i Direktion... 1 Innehållsförteckning... 2 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Befolkningsstatistik...

Läs mer

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp

Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp Handlingsprogram Minskad klimatpåverkan/ Minskade koldioxidutsläpp Version: 2009-05-04 Inriktningsmål: Senast 2011 ska nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25 % jämfört

Läs mer

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum

Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Handlingsprogram om Söderhamn som en attraktiv Skärgårdskommun med ett levande stadscentrum Version 2012 Uppdaterat med förslag på aktiviteter för Utveckla förutsättningar för en bra livsmiljö Handlingsprogram

Läs mer

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU

RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Sida 1(5) RIKTLINJER FÖR MARKS KOMMUNS INTERNATIONELLA ARBETE OCH SAMARBETE INOM EU Bakgrund Marks kommuns riktlinjer för internationellt arbete och samarbete inom EU är grunden för kommunens internationella

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16

Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 w BARN- OCH UNGDOMSPOLITISKT PROGRAM för Skövde kommun 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 25 januari 2016, 14/16 Arbetet med att ta fram barn- och ungdomspolitiskt program har skett under 2014 2015

Läs mer

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa

Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Plan för en pandemisk influensa 1 (6) Dnr: KS 2008/461 Kommunstyrelsens plan för pandemisk influensa Kommunstyrelsens plan för en pandemisk influensa (pandemi) kompletterar den kommunövergripande planen

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion

Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Missiv 1(1) Kommunstyrelsens förvaltning 2016-01-29 KS/2014:380 Handläggare Carina Stolt Tfn 0142-851 11 Kommunstyrelsen Kommunfullmäktige Systematiskt effektiviseringsarbete - svar på motion Bakgrund

Läs mer

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------

Läs mer

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering

- Budget och uppföljning - Kundfakturor fakturor till kund/brukare - Leverantörsfakturor fakturor från leverantör - Lönehantering 1(5) KS 2011/0014 Svar på revisionsrapport- Granskning av ekonomiadministrativa processer - Effektivitetsgranskning Bakgrund Danderyds förtroendevalda revisorer har uppdragit till PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors

Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Tjänsteskrivelse 2013-02-12 Handläggare: Madelene Hedström FHN 2013.0007 Information om Årsbokslut 2012, Degerfors Sammanfattning Folkhälsoförvaltningen har upprättat ett årsbokslut för Folkhälsonämnden

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB

ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB ÄGARDIREKTIV FÖR HALMSTAD & CO AB Bolagets syfte Halmstad & Co AB skall enligt bolagsordningen Bolagets har till föremål för sin verksamhet att arbeta för att stärka Halmstads kommuns varumärke och attraktionskraft

Läs mer

Förbundsöverenskommelse

Förbundsöverenskommelse Förbundsöverenskommelse 2012-12-17 Överenskommelse mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland KS-834/2012 Antaget av kommunfullmäktige i Norrköpings kommun 2012-12-17 210

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011

KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 KVALITETSREDOVISNING Mark och Plan 2011 ENHET/ BUDGETENHET Budgetenhet Mark och Plan TIDSPERIOD 2011 2012-02-07 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR KVALITET GRUNDFAKTA OM ENHETEN Mark och Plan omfattar näringslivsutveckling,

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Ägardirektiv för Övik Energi AB

Ägardirektiv för Övik Energi AB Ägardirektiv för Övik Energi AB Fastställda av moderbolaget Rodret i Örnsköldsvik AB den10 november 2014, 73. 1. Föremålet för verksamheten i bolaget (syftet) Bolaget har till föremål för sin verksamhet;

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling Kommunens författningssamling Kvalitetspolicy för Österåkers kommun ÖFS 2010:14 Fastställd av Kommunfullmäktige 2010-06-14, 88 (dnr KS 2009.31 009) 1. Sammanfattning Kvalitetspolicyn utgör en del av kommunens

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Verksamhetsplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden/miljökontoret Köpings kommun Rapporten skriven av: Linda Eriksson och Göran Nilsson Antagen av: Miljö- och byggnadsnämnden, 2015-11-12 Innehåll Innehåll

Läs mer

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017

Uppdragsplan Kommunstyrelsens uppdragsplan KS 2017/0406. Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplan 2017 2017-04-03 Kommunstyrelsens uppdragsplan 2017 KS 2017/0406 Fastställd av kommunstyrelsen den 3 april 2017 Uppdragsplanen innehåller planeringsförutsättningar, uppdrag, mål och fokusområden

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

En stad. 9000 medarbetare. En vision.

En stad. 9000 medarbetare. En vision. guide till År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Helsingborg är staden för dig som vill något. En stad. 9000 medarbetare.

Läs mer

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016

Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Handläggare Barbro Rinander Datum 2016-11-24 Diarienummer GSN-2015-2632 Uppföljning av plan för intern kontroll 2016 Gatu- och samhällsmiljönämnden föreslås besluta att godkänna

Läs mer

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad

Strategi för Stockholm som smart och uppkopplad stad Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Tjänsteutlåtande Dnr 1.6.1-6148/2016 Sida 1 (7) 2016-08-31 Handläggare Somia Frej Telefon: 08-508 33 027 Till Utbildningsnämnden 2016-09-22

Läs mer

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar

Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad. sysselsättningsgrad för ungdomar Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad sysselsättningsgrad för ungdomar Version februari 2009 23 Handlingsprogram om ökad sysselsättningsgrad för ungdomar Inriktningsmål: Senast 2011 ska Söderhamns

Läs mer

Granskning av och införandet av ny målmodell och kartläggningen av verksamhetsprocessen

Granskning av och införandet av ny målmodell och kartläggningen av verksamhetsprocessen Revisionsrapport* Granskning av och införandet av ny målmodell och kartläggningen av verksamhetsprocessen Söderhamns kommun Januari 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor *connectedthinking Innehållsförteckning

Läs mer

Budget- och verksamhetsplan 2014

Budget- och verksamhetsplan 2014 Budget- och verksamhetsplan 2014 med mål och aktiviteter samt investeringsbudget 2014 Godkänd av direktionen 2014-01-31 2 Budget- och verksamhetsplan 2014 1 Förbundet Jämtlands Räddningstjänstförbund styrs

Läs mer

Kommunstyrelsens prioriterade mål

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2011 2014 Antaget: Kommunfullmäktige 2013-10-14 36 Kommunstyrelsens prioriterade mål För mandatperioden 2011 2014 BJURHOLMS KOMMUN 2011 2014 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Beskrivning av arbetsgång...

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft

Fem mål för framtiden Köping rikare på fantasi, laganda och drivkraft Fantasi Laganda Drivkraft Mål 2006-2012 Fem mål för framtiden I det här dokumentet anges de mål som ska vara vägledande för den kommande utvecklingen av Köpings kommun. För att vi ska stå starkare i framtiden behöver vi tydliga

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Verksamhetsplan Räddningstjänsten

Verksamhetsplan Räddningstjänsten Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal

Läs mer

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa

Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet ViVVfdfdsa Vision, mål och budget i korthet Arboga kommuns mål- och budgetdokument för år 2015 heter Strategisk- och ekonomisk plan 2015-2017 och antogs av kommunfullmäktige

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden

Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Verksamhetsplan 2009 för barn- och ungdomsnämnden Inledning Kommunfullmäktige har beslutat om kommunledningsmål för planeringsperioden 2008-2011 i form av kommunövergripande mål som gäller för all verksamhet

Läs mer

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken Att Christina Frimodig Naturvårdsverket 106 48 Stockholm Stockholm 2011-11-17 Ert dnr: NV-00636-11 Vårt dnr: 214/2011 Naturskyddsföreningens remissvar angående förslag till mätbara mål för friluftspolitiken

Läs mer

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Mål för Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015-2018 Vårt uppdrag - vårt ansvar I ekokommunen Eslöv ansvarar Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för energi- och klimatarbete samt att tillgängliggöra och

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge

Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge Personal- och kompetensstrategi för Landstinget Blekinge 2014-09-29 1. Syfte och mål... 3 2. Styrkor och utmaningar inom personal- och kompetensområdet... 4 3. Stödfunktionen personal... 4 4. Kompetensförsörjning...

Läs mer

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13

Policy för brandskydd. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Policy för brandskydd Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09, 90/13 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 1 Lagstiftning, föreskrifter mm... 2 Övergripande mål... 3 Systematiskt brandskyddsarbete

Läs mer

Personalpolitiskt program. Motala kommun

Personalpolitiskt program. Motala kommun Personalpolitiskt program Motala kommun Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Diarienummer: 12/KS0167 Datum: 2013-10-21 Paragraf: KF 90 Reviderande instans: Datum: Gäller från: 2013-10-21 Diarienummer: Paragraf:

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden

Verksamhetsplan Budget Överförmyndarnämnden Verksamhetsplan 2018-2020 Budget 2018 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund

KS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014

Nämndsplan för räddningsnämnden 2013-2014 Dokumenttyp: Nämndsplan Datum: 2013-04-24 Tjänsteställe: Räddningsnämnden Handläggare: Per Hampus E-postadress: per.hampus@malung-salen.se Telefonnr: 0280-182 61 Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: 2013.33

Läs mer

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag

Verksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

Verksamhetsplan 2013-2015

Verksamhetsplan 2013-2015 Verksamhetsplan 2013-2015 10.5. KOMMUNSTYRELSEN...19 10.5.1. Ledningssidé...19 10.5.2. Uppdraget...19 10.5.3. Inriktningar med resultatmål...19 10.5.4. Kvalitetsmål...20 10.5.5. Servicegarantier...21 10.5.6.

Läs mer

haninge kommuns styrmodell en handledning

haninge kommuns styrmodell en handledning haninge kommuns styrmodell en handledning Haninge kommuns styrmodell Styrmodellen ska bidra till fullmäktiges mål om god ekonomisk hushållning genom att strukturen för styrning blir begriplig och distinkt.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv

Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Tjänsteskrivelse 1 (4) Handläggare Per Blom Barn- och utbildningsnämnden Svar på motion om inrättande av koordinator för samordning av arbetet skola-näringsliv Sammanfattning Barn- och utbildningsnämnden

Läs mer

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella

Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella Malmö stad Stadskontoret Pm att söka om medel till insatser för jämställdhet, antidiskriminering, barnrättsperspektivet och nationella minoriteter Inledning Kommunstyrelsens utskott för demokrati, jämställdhet

Läs mer

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad

Program för barnets rättigheter och inflytande i Stockholms stad Socialförvaltningen Avdelningen för stadsövergripande sociala frågor Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2017-08-31 Handläggare Annelie Sjöberg Tfn: 08-508 25 008 Till Socialnämnden 2017-09-19 Program för barnets

Läs mer

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010

Nr 15. Landstingsstyrelsen. 2015-05-19 Dnr 2015/00010 2015-05-19 Dnr 2015/00010 Nr 15 Landstingsstyrelsen Landstingsstyrelsens arbetsutskott har vid sitt sammanträde den 18 maj 2015 behandlat ärende angående svar på 2014 års revisionsberättelse. Landstingsstyrelsens

Läs mer

Strategi för kommunens fastigheter

Strategi för kommunens fastigheter Datum Strategi för kommunens fastigheter Antagen av kommunstyrelsen 2014 Antagen av: Kommunstyrelsen 2014-11-04, 181 Dokumentägare: Mark- och planeringschef Ersätter dokument: Regler för lokaler Dokumentnamn:

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010

HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 HANDLINGSPROGRAM FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTENS SKADEFÖREBYGGANDE VERKSAMHET 2009-2010 ENLIGT LAGEN OM SKYDD MOT OLYCKOR LINDESBERGS KOMMUN RÄDDNINGS- OCH SÄKERHETSNÄMNDEN Fastställd i Kommunfullmäktige LINDESBERGS

Läs mer

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning

Revisionsrapport 2010. Landskrona stad. Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Revisionsrapport 2010 Landskrona stad Kommunstyrelsens styrning och ledning avseende personalavdelning Jakob Smith Februari 2011 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 1 UPPDRAGET... 4 1.1 Bakgrund och

Läs mer

Kommunstyrelsens förslag Budget

Kommunstyrelsens förslag Budget 2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931

Läs mer

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01

Dnr 26/2014-041. Budget 2015. Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Dnr 26/2014-041 Budget 2015 Fastställd av förbundsdirektionen den 15 oktober 2014, 89 2014-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...

Läs mer

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet

Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Vägen till förnyelse och höjd kvalitet Nära Enkelt Öppet Marie Larsson Det här är Skellefteå Sveriges till ytan största kustkommun 72 000 invånare - hälften i stan Nya tider Nya utmaningar Nya arbetssätt

Läs mer

Policy för verksamhetsstyrning

Policy för verksamhetsstyrning Policy för verksamhetsstyrning Antagen av 20150929, 105 Bakgrund Halmstads kommuns policy för verksamhetsstyrning är framtagen för att fastställa hur arbetet med planering, genomförande, uppföljning och

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden

Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende. Budget 2016 för Socialnämnden Den sinnliga trädgården vid Lilldals äldreboende Budget 2016 för Socialnämnden Reidun Lorentzon Ordförande Socialnämnden Shujaat Noormohamed Förvaltningschef Socialförvaltningen Inledning Uppdrag till

Läs mer

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret

Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Kommunstyrelsen, Kommunledningskontoret Ordförande: Cecilia Lind Förvaltningschef: Eje Ringborn Vårt uppdrag Vi svarar för Kommunledningskontoret svarar för att Kommunfullmäktiges och Kommunstyrelsens

Läs mer

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan

VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan VISIONER Vision 2015 Visioner för översiktsplanen Strategisk plan Visioner Vision 2015 Kommunfullmäktige antog i maj 2004 en vision för Hammarö, Vision 2015. Utarbetandet av visionen har varit en process

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Delårsbokslut och prognos för miljö- och byggnadsnämnden per den 30 april 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-05-26 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 26 maj 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen.

ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008. Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. ÄGARDIREKTIV TILL ESKILSTUNA KOMMUNFÖRETAG AB FÖR ÅR 2008 ALLMÄNT Eskilstuna Kommunföretag AB är moderbolag i den kommunala bolagskoncernen. Bolagets syfte är att minska risktagandet inom bolagssfären,

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden

Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden Verksamhetsplan Miljö- och byggnadsnämnden 2012-2015 171 Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-19 85 Verksamhetsplan Sidan 1 (7) Innehållsförteckning Inledning... 2 Vägen till visionen... 2 Nationella förutsättningar...

Läs mer

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun

Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Revisionsrapport* Granskning av delårsbokslut per 31 augusti 2008 Söderhamns kommun Oktober 2008 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Pär Månsson Certifierad kommunal revisor Auktoriserad revisor

Läs mer

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03

Kvalitetsstrategi. för Umeå Kommun. Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) ver.1.2 2003-11-03 Kvalitetsstrategi för Umeå Kommun Fastställd av kommunfullmäktige 2003-03-31 1(10) 1. UMEÅ KOMMUNS UTVECKLING OCH INRIKTNING PÅ KVALITETSARBETET... 3 2. VERKSAMHETSANPASSAT KVALITETSARBETE... 4 3. VILKA

Läs mer

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland

Verksamhetsinriktning 2012-2015. Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning Räddningstjänsten Östra Götaland Verksamhetsinriktning All verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska genomsyras av alla människors lika värde. Såväl kvinnor och män respektive

Läs mer