Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO"

Transkript

1 Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Falkenbergs kommun Falkenberg. Telefon växel: Fax: e-post:

2 LEDIGHET/FRÅNVARO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SJUKDOM Ersättningsnivåer Vilka har rätt till sjuklön? Sjukanmälan, läkarintyg, anmälan till Försäkringskassan Karensdag Sjuk ofta allmänt högriskskydd Särskilt högriskskydd Återinsjuknande Beräkning av sjuklön Läkarbesök SEMESTER Semester Semesterledighet Intjänandeår Semesterdagsberäkning Semesterlönegrundande frånvaro Semesterlön Semesterersättning till intermittenta arbetstagare Sparande av semesterdagar Löpande semesterlön Förläggning av semester Semesterledighet i timmar Uppehållslön Ferielön FÖRÄLDRALEDIGHET... 11

3 3.1 Havandeskapspenning/omplacering vid graviditet Besök mödravårdscentral Föräldraledighet/Föräldrapenning Föräldrapenningstillägg Tillfällig föräldrapenning Pappadagar Kontaktdagar för vissa funktionshindrade barn Nedsättning av tjänst (partiell ledighet) TJÄNSTLEDIGT MED STUDIER Studieledighet utan lön Arbetsgivarens rätt att uppskjuta ledigheten Arbetstagaren vill avbryta ledigheten och komma tillbaka NÄRSTÅENDEVÅRD Vård av närstående Ledighet Ersättning LAG OM RÄTT TILL LEDIGHET AV TRÄNGANDE FAMILJESKÄL Förutsättningar för ledigheten TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN LEDIGHETER FÖR ENSKILDA ANGELÄGENHETER... 18

4 1. SJUKDOM 1.1 Ersättningsnivåer Arbetsgivaren betalar sjuklön de första 14 dagarna i sjukperioden. Dag 1 Dag 2-14 Karensdag, 0 % ersättning 80 % ersättning Från dag 15 i sjukperioden betalar Försäkringskassan ut sjukpenning. Dag Sjukpenning, 80 % + 10 % sjuklön från arbetsgivaren Dag 91 - Sjukpenning, 80 % (+ ersättning från AGS-KL, se flik 21 Försäkringar). 1.2 Vilka har rätt till sjuklön? Arbetstagarens rätt till sjuklön gäller fr.o.m. den första dagen av anställningen. Är anställningen kortare än en månad inträder dock rätten till sjuklön endast om arbetstagaren tillträtt anställningen och därefter varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Vid beräkning av kvalifikationstiden skall tidigare anställningar medräknas om tiden mellan anställningarna inte överstiger 14 kalenderdagar. 1.3 Sjukanmälan, läkarintyg, anmälan till Försäkringskassan Den anställde skall anmäla sjukdom till sin chef (arbetsplats) den första dagen han/hon är hemma. Fr.o.m. åttonde kalenderdagen skall läkarintyg uppvisas (arbetsgivaren kan kräva läkarintyg även vid kortare sjukfall). Om den anställde är sjuk mer än 14 dagar aviserar arbetsgivarenheten det till Försäkringskassan. 1.4 Karensdag Begreppet karensdag behöver inte innebära en hel dags frånvaro, utan kan även vara del av dag. 1.5 Sjuk ofta allmänt högriskskydd Man kan ha högst 10 karensdagar under en tolvmånadersperiod. Fr.o.m. 11:e sjukperioden under tolvmånadersperioden utbetalas 80 % sjuklön även för första sjukdagen. 1.6 Särskilt högriskskydd Försäkringskassan kan besluta om särskilt högriskskydd, då skall sjuklön utbetalas från första dagen (ingen karensdag). Det är den anställde själv som ansöker om detta. Högriskskydd ges till personer som har en sjukdom som kan antas medföra 4

5 ett större antal sjukperioder eller medför risk för en eller flera längre sjukperioder. För de personer som har särskilt högriskskydd, ersätter Försäkringskassan arbetsgivarens kostnader för personens sjuklön. 1.7 Återinsjuknande En ny sjukperiod som börjar inom fem dagar från det en tidigare sjukperiod avslutas betraktas som en fortsättning på den tidigare sjukperioden när det gäller karensdag, ersättningens storlek och sjuklöneperiodens längd. Femdagarsregeln kan illustreras med att den som återgått i arbete en torsdag således skall insjukna på nytt senast följande måndag för att omfattas av bestämmelsen. 1.8 Beräkning av sjuklön För månadsavlönad personal görs löneavdrag med kalenderdagsfaktor för varje arbetsdag under de första 14 kalenderdagarna av varje sjukdomsperiod, därefter med kalenderdagsavdrag. Kalenderdagsfaktorn är beroende av antalet arbetsdagar under schemaperioden. De tillägg för obekväm arbetstid och jour- och beredskapsersättning personen skulle ha haft under dag 2-14 utbetalas med 80 %. För timavlönad personal utbetalas dag 2-14, 80 % av den timlön, obekväm arbetstid och jour- och beredskapsersättning personen skulle ha haft. 1.9 Läkarbesök Om det är nödvändigt att besöket sker på arbetstid har arbetstagaren rätt till ledighet med bibehållen lön för förstagångsbesök hos läkare vid akut sjukdom eller olycksfall. 5

6 2. SEMESTER 2.1 Semester Semesterlagen innehåller de minimiförmåner i fråga om semester som gäller för alla anställda. På det kommunala avtalsområdet finns semesteravtal, som på flera punkter är förmånligare för den anställde än semesterlagen. Här följer en presentation av de viktigaste bestämmelserna i semesterlagen och det kommunala semesteravtalet. När avtalet skiljer sig från semesterlagen, d.v.s. är förmånligare för de anställda, redogörs endast avtalsinnehållet. 2.2 Semesterledighet Till arbetstagare anställda enligt AB utges semesterdagar enligt följande: t.o.m. 39 år fr.o.m. 40 år fr.o.m. 50 år 25 dagar 31 dagar 32 dagar Arbetstagare som anställs för högst 3 månader och som under semesteråret inte haft tidigare anställning hos arbetsgivaren har ej rätt till semesterledighet. 2.3 Intjänandeår Månadsavlönad: Semesterår = intjänandeår, 1 januari 31 december. Timavlönade samt BEA- och PAN avtalen semesterlagen, 1 april 31 mars. Nyanställd som börjar före den 1 september har rätt till minst 25 dagars semesterledighet (obs. alla dagarna ej betalda). Nyanställd som börjar efter den 1 september har rätt till minst fem dagars semesterledighet. Krav på intjänande finns ej för obetald semesterledighet. Betald semesterledighet: Krav på intjänande. Anställningstidens längd under intjänandeåret bestämmer antalet betalda dagar. 2.4 Semesterdagsberäkning För anställd med ordinarie arbetstid måndag-fredag räknas varje ordinarie arbetsdag, som infaller under semesterledigheten, som en semesterdag. För anställd som ej har ordinarie arbetstid fem dagar per vecka framräknas en semesterfaktor. Denna semesterfaktor multipliceras med antal arbetsdagar för att räkna fram uttagna semesterdagar. Semesterfaktor = 5/Arbetsdagar per vecka. För personer som har längre schemaperiod än en vecka, multipliceras 5 med antal veckor som schemaperioden omfattar. Ex. en person som arbetar 18 dagar på fyra veckor får semesterfaktor 20/18 = För arbetstagare med ordinarie arbetstid förlagd även till så kallad lätthelg gäller följande. Om helgdag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton är ordinarie arbetsdag och infaller 6

7 på måndag-fredag under semesterledighet som omfattar minst en vecka skall antalet semesterdagar som beräknas ingå i semesterledigheten minskas med en dag för varje sådan helgdag eller helgdagsafton. 2.5 Semesterlönegrundande frånvaro 1. Sjukdom under högst 180 dagar per intjänandeår (vid sjukdom utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i en följd under 1 helt intjänandeår är fortsatt frånvaro inte semesterlönegrundande). Arbetsskada (vid arbetsskada utan längre avbrott i frånvaron än 14 dagar i en följd under 1 helt intjänandeår är fortsatt frånvaro inte semesterlönegrundande). 2. Föräldraledighet vid barns födelse eller adoption under högst 120 dagar (ensamstående förälder 180 dagar) samt för tillfällig vård av barn. 3. Ledighet enligt lagen om ersättning åt smittbärare (högst 180 dagar). 4. Ledighet för utbildning om arbetstagaren får ersättning till deltagare i teckenspråksutbildning för vissa föräldrar (TUFF) eller om utbildningen till väsentlig del avser fackliga eller med facklig verksamhet sammanhängande frågor, i den mån frånvaron under intjänandeåret icke överstiger 180 dagar per intjänandeår (intyg om rätt till semesterlönegrundande tid skall alltid lämnas). 5. Militärtjänstgöring på grund av grundutbildning om högst 60 dagar eller repetitionsutbildning enligt lagen om totalförsvarsplikt, om frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 60 dagar. 6. Ledighet med lön eller del av lön för vissa förtroendeuppdrag eller för enskilda angelägenheter av vikt. 7. Ledighet för centralt fackligt förtroendemannauppdrag. 8. Ledighet med havandeskapspenning. 9. Ledighet enligt lagen om ersättning och ledighet för närståendevård, i den mån frånvaron under intjänandeåret inte överstiger 45 dagar. 10. Ledighet enligt lagen om rätt till ledighet för svenskundervisning för invandrare. Med dagar avses i ovanstående punkter kalenderdagar per intjänandeår. Undantag: Föräldraledighet vid barns födelse eller adoption (punkt 3) där antal semesterlönegrundande dagar utgår per födsel. Om det under semesterledigheten infaller sådana dagar som finns uppräknade under punkterna 1-12 (t.ex. vid sjukdom) skall arbetstagare, som vill utbyta ledigheten, omedelbart anmäla detta. I detta fall utbytes löneförmånerna. 2.6 Semesterlön För anställd med månadslön är semesterlön den fasta kontanta lönen, som utgår under semesterledigheten samt semesterdagstillägg. Semesterdagstillägg utgår i samband med semesterledigheten per semesterdag och beräknas: 7

8 0,605 % av fasta kontanta lönen. (Fast kontant lön= månadslön samt fasta lönetillägg som utges för kalendermånad). Semesterlönetillägg utgår till arbetstagare med fast kontant lön som, för motsvarande heltidsanställning, understiger kr (fr.o.m ) per månad. För deltidsanställd minskas beloppet med hänsyn till sysselsättningsgraden. Vid partiell ledighet minskas beloppet med hänsyn till arbetstagarens arbetstid. Semesterlönetillägg utges för varje betald semesterdag av årssemestern, dock till ett antal av högst 25, med belopp som beräknas på följande sätt: 5,21 % x (a b), varvid a = kr b = den överenskomna fasta kontanta lönen. Utbetalning av semesterdagstillägg och semesterlönetillägg sker i samband med den löneutbetalning som görs månaden efter semesterledigheten. För icke månadsavlönad arbetstagare gäller: Semesterlön utgår för varje betald semesterdag med 12 % av semesterlöneunderlaget dividerat med det antal semesterdagar (ej sparade), som den anställde är berättigad till. För anställd som är berättigad till 31 eller 32 semesterdagar skall procentsatsen vara 14,88 respektive 15,36. Timavlönad arbetstagare med en lön som understiger 128 kr (fr.o.m ) får följande semestererlön; fr.o.m år 15,40 kr per timma 40 år - 49 år 15,40 kr per timma + 2,88 % av timlönen 50 år - 15,40 kr per timma + 3,36 % av timlönen Till anställd som ej har rätt till semesterledighet utbetalas ersättning månaden efter anställningens upphörande. 2.7 Semesterersättning till intermittenta arbetstagare Arbetstagare som anställs som t.ex. sjuk- och semestervikarier under kortare perioder får preliminär semesterersättning utbetald varje månad. Detta betyder att när timlönen för april utbetalas i maj månad kommer semesterersättning med lägst 12 % på lönen att samtidigt betalas ut. I juni månad utbetalas för arbetad tid i maj o.s.v., = preliminär á- contoutbetalning. Resterande semesterlön/ersättning, för ev. semestergrundande frånvaro, utbetalas när anställningen avslutas eller efter semesterårets slut (1/4-31/3) i juni månad. 8

9 2.8 Sparande av semesterdagar Arbetstagare med rätt till mer än 20 betalda semesterdagar har rätt att spara outtagna semesterdagar (överstigande 20) till ett senare år. Antalet sparade semesterdagar får inte sammanlagt överstiga 40 dagar. Obetalda outtagna semesterdagar kan ej sparas. Om mer än 40 semesterdagar sparats utgår kontant ersättning för de dagar som överstiger 40. Någon femårsgräns inom vilken sparade dagar skall vara uttagna finns ej. Uttag av sparade semesterdagar bör anmälas två månader före ledighetens början. Den aktuella årssemestern tages ut innan uttag av sparade dagar kan börja. Endast betalda semesterdagar kan sparas. 2.9 Löpande semesterlön Semesterlönen utgör den på den betalda semestertidens belöpande lön och beräknas efter sysselsättningsgrad som varit tillämplig om arbetstagaren skulle arbetat under semesterledigheten. Obs! Detta innebär att om arbetstagare får ändrad sysselsättningsgrad, bör den semester som intjänats på den tidigare sysselsättningsgraden förläggas till den tid då den tidigare sysselsättningsgraden gäller (d.v.s. även sparade dagar bör regleras innan övergång till annan sysselsättningsgrad sker) Förläggning av semester Vid förläggning av semester bör det eftersträvas att den anställde får en ledighetsperiod om minst fyra veckor under tiden juni-augusti. Semestern kan förläggas även till maj och september efter förhandling enligt 11 MBL. Om den anställde själv begär det kan semestern förläggas till annan tid än maj-september. Så kan även ske efter lokal överenskommelse eller om det finns särskilda skäl till en sådan förläggning av semestern. Arbetstagaren skall i god tid anmäla önskemål om huvudsemesterns förläggning. Därefter upprättar arbetsgivaren förslag till semesterlista, som arbetstagaren får ta del av. Förslaget översänds till de lokala fackliga organisationerna som senast inom 10 dagar kan påkalla förhandlingar enligt 12 MBL om ändringar i förslaget. Om förhandlingar inte påkallats inom 10 dagar är förslaget godkänt. Arbetstagaren skall då underrättas om fastställd semester. 9

10 2.11 Semesterledighet i timmar Arbetstagare har rätt att omvandla semesterdagar till semestertimmar om de har mer än 25 betalda semesterdagar (40 år eller äldre) eller har mer än 25 sparade semesterdagar. (Det är dagarna över 25 som kan omvandlas). Den arbetstagare som önskar omvandla dagar till timmar anmäler detta till sin lönerapportör. Semesterdagstillägg utbetalas när omvandlingen sker. Hur många timmar en semesterdag motsvarar beräknas med veckarbetstiden/5. Ex. en person som arbetar 40 timmar per vecka och omvandlar en semesterdag får åtta semestertimmar (40/5). Den som arbetat timmar per vecka får 5.55 semestertimmar för en semesterdag. Semestertimmar kan endast tas ut som ledighet del av dag. Har man omvandlat semesterdagar till timmar kan man ej omvandla dem tillbaks till dagar igen. Man har rätt att spara 180 semestertimmar till kommande semesterår Uppehållslön För anställd med uppehållslön ingår semesterlönen i uppehållslönen. Semesterdagstillägg utgår ej. Ett uppehållstillägg utgår till personer som har en månadslön som understiger kr (fr.o.m ) per månad. Anställd med uppehållsanställning har ej rätt att spara semesterdagar Ferielön Anställd med ferielön tillförsäkras semesterdagstillägg enligt punkt 2.6, semesterdagstilläggen utbetalas i juni månad. Dessutom utgår ferielönetillägg, beräknat på samma sätt som semesterlönetillägg enligt punkt 2.6. Arbetstagare med ferielön har inte rätt att spara semesterdagar. 10

11 3. FÖRÄLDRALEDIGHET 3.1 Havandeskapspenning/omplacering vid graviditet Den som är gravid har rätt att bli omplacerad till andra arbetsuppgifter om de har: förbjudits att fortsätta sitt vanliga arbete med stöd av arbetsmiljölagen. ett fysiskt påfrestande arbete som man inte kan fortsätta med på grund av graviditeten. Den som vill utnyttja sin rätt till omplacering skall anmäla detta till arbetsgivaren minst en månad i förväg. Arbetsgivaren prövar omplaceringsmöjligheten. Finns inte denna har den anställde möjlighet att få havandeskapspenning. Havandeskapspenningen är 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Personal som har sådana arbetsuppgifter att de skulle kunna arbeta del av dag, kan ansöka om tre fjärdedels, halv eller en fjärdedels havandeskapspenning. Havandeskapspenning på grund av fysiskt påfrestande arbete betalas ut under högst 50 dagar, dock tidigast från och med den 60:e dagen före beräknad förlossning. Om du blivit förbjuden att fortsätta ditt arbete med stöd av arbetsmiljölagen utbetalas havandeskapspenning för varje dag som förbudet gäller. De sista 10 dagarna före beräknad förlossning kan man inte få havandeskapspenning. Havandeskapspenning är en semestergrundande ledighet. 3.2 Besök mödravårdscentral Om det är nödvändigt att besöket sker på arbestid har arbetstagare i egenskap av blivande förälder rätt till ledighet för att besöka mödravårdscentral vid högst två tillfällen. Under sådan ledighet utges ersättning motsvarande 100 procent av lönen. 3.3 Föräldraledighet/Föräldrapenning Rätt till föräldrapenning har: barnets föräldrar (biologiska eller adoptivföräldrar) den som sammanbor med föräldern om de har eller har haft gemensamma barn eller om de är eller har varit gifta med varandra en rättslig vårdnadshavare En förälder har enligt lag rätt till hel ledighet för vård av barn till dess barnet är 18 månader oavsett om föräldern får föräldrapenning eller inte. En förälder har därutöver rätt till ledighet medan föräldern får föräldrapenning. Falkenbergs kommun har beslutat att, utöver lagen om rätt till ledighet för vård av barn, i princip medge förlängd tjänstledighet vid barnafödelse upp till tre år. Ledighet kan medgivas endast under förutsättning att allvarlig störning inte uppkommer i förvaltningens verksamhet. 11

12 Föräldrapenning för ett barn betalas ut i 480 dagar. 60 dagar som är reserverade för var och en av föräldrarna. Under 390 dagar är föräldrapenningen 80 % av den sjukpenningsgrundande inkomsten (SIG) dock lägst 180 kronor per dag (grundnivå). Vid tvillingfödsel förlängs föräldrapenningen med 180 dagar, 90 dagar med ersättning enligt SGI och 90 dagar enligt lägsta nivå ut. Föräldrapenningen kan betalas ut enligt fem olika omfattningar hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels ersättning. Föräldrapenningsdagar kan tas ut tills barnet är åtta år eller slutar första klass i skolan. Den som vill ta ut föräldraledighet skall anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller, om det inte kan ske, så snart som möjligt. I samband med sin anmälan skall arbetstagaren ange hur lång tid ledigheten är planerad att pågå. Ledigheten får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Om en ledighetsperiod löper över ett årsskifte, skall den anses höra till det kalenderår då ledigheten påbörjades. Om en arbetstagare önskar bryta sin föräldraledighet och återgå i arbete får arbetsgivaren skjuta på återgången högst en månad efter det att arbetsgivaren tagit emot underrättelsen. 3.4 Föräldrapenningstillägg Arbetstagare, som sammanhängande varit anställd hos arbetsgivaren under minst 365 kalenderdagar före ledighet med föräldrapenning, får föräldrapenningtillägg under sammanlagt 180 kalenderdagar med belopp motsvarande 10% av lönebortfallet. 3.5 Tillfällig föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning betalas ut till den förälder som behöver avstå från sitt arbete för att vårda barn av något av följande skäl: barnet är sjukt eller smittat ordinarie vårdare är sjuk eller smittad för att besöka barnavårdscentralen eller en annan mottagning i samhällets förebyggande barnhälsovård, till exempel tandläkare eller psykisk barn- och ungdomsvård (BUP) Om barnet är sjukt eller smittat längre tid än sju dagar krävs intyg från läkare eller sjuksköterska från och med den åttonde dagen. Föräldrarna kan få ersättning under högst 60 dagar per barn och år. När de 60 dagarna är uttagna kan ersättning betalas ut under ytterligare högst 60 dagar per barn och år. De ytterligare 60 dagarna kan inte tas ut vid ordinarie vårdares sjukdom eller smitta. 12

13 Rätten till tillfällig föräldrapenning kan överlåtas till en annan person som, i stället för föräldern, stannar hemma från sitt arbete för att vårda barnet. Det innebär att föräldern fortsätter sitt förvärvsarbete och en annan försäkrad avstår från sitt förvärvsarbete för att vårda barnet i förälderns ställe. Den tillfälliga föräldrapenningen är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Ersättningen kan tas ut för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. Rätten till tillfällig föräldrapenning gäller tills barnet fyller 12 år. För barn mellan 12 och 16 år kan man i vissa fall få tillfällig föräldrapenning, då krävs särskilt läkarutlåtande. För barn som omfattas av LSS finns speciella regler. På kan man hitta mer information. 3.6 Pappadagar I samband med barns födelse har en pappa rätt till i tio dagar tillfällig föräldrapenning, tvillingfödsel 20 dagar. Ersättningen brukar kallas pappadagar. Vid barns födelse får dagarna tas ut till och med den sextionde dagen efter det att barnet kommit hem från förlossningen. Vid adoption kan dagarna tas ut till och med den sextionde dagen efter den dag adoptivföräldrarna fått barnet i sin vård. Ersättning är 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Ersättningen kan tas ut för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. 3.7 Kontaktdagar för vissa funktionshindrade barn Föräldrar till barn upp till 16 år som omfattas av LSS har rätt till kontaktdagar. Kontaktdagar har man rätt till när man avstår från förvärvsarbete och; man deltar i föräldrautbildning (t.ex. kurs anordnad av handikapporganisation) man besöker barnets förskola eller skola man medverkar i någon aktivitet som anordnas av skolan. Föräldrar kan få ersättning under högst 10 dagar per barn och år för barn mellan 0 16 år. Dagarna kan inte sparas. Ersättningen är 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten (SGI). Ersättningen kan tas ut för hel, tre fjärdedels, halv, en fjärdedels eller en åttondels dag. 3.8 Nedsättning av tjänst (partiell ledighet) Föräldrar har rätt till upp till 25 % ledighet av sin tjänst för vård av ett barn som inte har fyllt åtta år eller som är äldre än så men ännu inte har avslutat sitt första skolår. 13

14 4. TJÄNSTLEDIGT FÖR STUDIER 4.1 Studieledighet utan lön Enligt lagen om rätt till ledighet för utbildning har arbetstagare, oavsett anställningsform, som varit anställd hos arbetsgivaren (Falkenbergs Kommun) minst 6 månader, eller sammanlagt 12 månader under de senaste 2 åren, rätt att vara tjänstledig för studier. Vid facklig utbildning gäller inget krav på anställningstid. Någon begränsning i fråga om utbildningens art görs inte utan arbetstagaren avgör själv vad hon/han vill studera. Utbildningen skall dock vara planmässig, man skall kunna precisera till deltagande i viss kurs eller närmare angiven utbildning. Lagen omfattar inte rena självstudier. Ledighetens längd regleras inte i lagen. Arbetstagaren har rätt till behövlig ledighet. 4.2 Arbetsgivarens rätt att uppskjuta ledigheten Om arbetsgivaren vill utnyttja sin rätt att uppskjuta ledigheten skall han genast underrätta arbetstagaren och den lokala arbetstagarorganisationen och ange skälen för detta. Arbetstagarorganisationen har sedan rätt att inom en vecka påkalla överläggning i frågan. Arbetsgivaren kan skjuta på ledigheten i 6 månader såvida det inte rör sig om facklig utbildning då är tiden två veckor. Samtycke till uppskovet fordras av den lokala arbetstagarorganisationen. Om tvist uppkommer om denna lag har den berörda lokala arbetstagarorganisationen tolkningsföreträde. Lagen innehåller även regler för turordning om flera på samma arbetsplats vill ha studieledigt samtidigt. Prioritering är; fackliga studier, korttidsutbildade (ex. grundskolestudier) samt de som har oregelbunden arbetstid 4.3 Arbetstagaren vill avbryta ledigheten och komma tillbaka Arbetstagare som avbryter studierna och vill komma tillbaka har rätt till samma eller likvärdigt arbete som före studieledigheten. Han har rätt att komma tillbaka två veckor efter det att han har meddelat arbetsgivaren. Om ledigheten har varat ett år eller mer har han rätt att komma tillbaka en månad efter underrättelsen till arbetsgivaren. 14

15 5. NÄRSTÅENDEVÅRD 5.1 Vård av närstående Lagen ger rätt till ersättning och ledighet vid vård av närstående person som drabbats av livshotande sjukdom. När en anställd avstår från förvärvsarbete för att vårda en närstående person, som är svårt sjuk, kan den anställde få ersättning från försäkringskassan, s.k. närståendepenning. Med svårt sjuk menas sådana sjukdomstillstånd, som innebär ett påtagligt hot mot den sjukes liv. Som närstående räknas anhöriga men även andra personer, som man har nära relationer till, t ex vänner och grannar. (Den som av den sjuke utpekas som närstående är kvalificerad). Både den anställde och den sjuke måste vara inskrivna vid försäkringskassan. Vården måste ges i Sverige. 5.2 Ledighet Den som önskar få ersättning skall göra en skriftlig ansökan hos försäkringskassan. Ett utlåtande av läkaren som ansvarar för den sjukes vård, skall bifogas (om inte utredning sedan tidigare finns hos försäkringskassan). Arbetstagare har rätt till ledighet från arbetet under den tid man får närståendepenning. Ledigheten är semestergrundande i högst 45 dagar under intjänandeåret. Kvoteras enligt 1,4.- regeln. 5.3 Ersättning Närståendepenning betalas ut för de dagar den anställde skulle ha arbetat. Närståendepenning kan betalas ut under högst 100 dagar sammanlagt för varje person som vårdas. Dagarna kan disponeras som 100 heldagar, 200 halvdagar eller 400 fjärdedels dagar. Närståendepenningen är 80 % av den sjukpenninggrundande inkomsten. Om arbetstagaren, för att vårda den sjuke, avstår helt från förvärvsarbete får denne hel närståendepenning. Halv eller fjärdedels ersättning utbetalas om man avstår från arbete till hälften respektive en fjärdedel av arbetstiden. Närståendepenning kan inte betalas ut till flera vårdtagare för samma tid. 15

16 6. LAG OM RÄTT TILL LEDIGHET AV TRÄNGANDE FAMILJESKÄL 6.1 Förutsättningar för ledigheten Ledigheten förutsätter att det; rör trängande familjeskäl som har samband med sjukdom eller olycksfall och som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Lagen anger inte hur lång frånvaron får vara, men det rör sig om begränsad tid och bedömningen av närvaron och omfattningen får avgöras från fall till fall. Det krävs ingen anställningstid, anställningsform eller dyl. för rätten till ledighet. En arbetstagare som vill utnyttja sin rätt till ledighet får inte av detta skäl sägas upp eller avskedas. Under ledigheten utgår ingen lön eller andra anställningsförmåner. Ledigheten är inte semestergrundande. Kvoteras enligt 1,4.- regeln. 16

17 7. TJÄNSTLEDIGHET UTAN LÖN Rättigheten att vara ledig, men ändå behålla sitt arbete, är numera reglerat i ett stort antal lagar t.ex. semester-, föräldra-, ledighets- och studieledighetslagen. Förutom dessa lagar kan möjlighet ges till ledighet med bibehållen lön enligt AB 05 10, 28, 31 samt 32. Övrig tjänstledighet utan lön kan beviljas varvid följande grundregler skall gälla: - all kompensationstid för övertidsarbete är uttagen - den anställde har inte kunnat planera denna ledighet Exempel på tillfällen då ledighet utan lön kan beviljas: - begravning, i de fall då AB inte är tillämplig. - olycksfall i familjen - vid barns (över 12 år) sjukdom, i fall då AB inte är tillämplig - om skada inträffar på hus eller inventarier (som kräver snabba insatser; t.ex. brand, vattenskada och dyl.) - sjukvårdande behandling under ickesjukskrivning i fall då AB mom 11 inte är tillämplig - flyttning, egen eller egen familjs - för att söka annat arbete - för att vårda nära anhörig vid sjukdom (till dess att annan vårdform ordnats) - inställelse vid domstol eller annan offentlig myndighet - bröllop, barndop, konfirmation och examen då byte av arbetspass med annan inte går att genomföra - annat av intresse för kommunen - kortare tjänstledighet för annat arbete kan beviljas om verksamheten tillåter detta Ansökan om tjänstledighet: - skall göras i så god tid att frågan om vikariebehov och eventuell anskaffning av vikarie kan åtgärdas - vid längre tjänstledighet bör ansökan inlämnas minst två månader före ledighetens början Beslut om ledighet lämnas av anställningsmyndighet eller i enlighet med gällande delegationsbestämmelser. 17

18 8. LEDIGHETER FÖR ENSKILDA ANGELÄGENHETER Anvisningar till tillämpning AB 05 32, BEA 21 (se ovan) Ledighet med bibehållen lön kan erhållas sammanlagt högst 10 arbetsdagar per kalenderår för orsaker enligt avtalen. Vid beslut skall beaktas eventuellt redan erhållna ledighetsdagar under kalenderåret. 1. Anhörigs bortgång och begravning Antal ledighetsdagar med lön som medgives 1.1 Make/maka, registrerad partner, sambo, i övrigt lever i äktenskapsliknande förhållande eller barn boende i hemmet 6 arbetsdagar 1.2 Barn icke boende i hemmet, ensamstående syskon, föräldrar, barnbarn (om den anställde ensam har hand om begravningen) 4 arbetsdagar + eventuell resdag 1.2a - om den anställde tillsammans med någon har hand om begravningen 2 arbetsdagar + eventuell resdag 1.2b - om den anställde deltager som begravningsgäst 1 arbetsdag + eventuell resdag 1.3 Svärföräldrar, mor- och farföräldrar, syskon som har familj 1 arbetsdag + eventuell resdag 1.4 Svägerska, svåger, kusin, moster, faster, farbror, morbror 0 arbetsdagar 2. Gravsättning som ej äger rum i samband med begravningen 2.1 Make/maka, registrerad partner, sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon, mor- och farföräldrar, svärföräldrar 1 arbetsdag + eventuell resdag 2.2 Svägerska, svåger, kusin, moster, faster, farbror morbror, svärson, svärdotter 0 arbetsdagar 3. Bouppteckning 3.1 Make/maka, registrerad partner, sambo, barn, föräldrar, syskon, svärföräldrar, barnbarn, moroch farföräldrar. 18

19 För att arbetstagaren skall kunna få behålla lönen vid ledighet för bouppteckning krävs utöver sådant släktskap som anges, att arbetstagaren är dödsbodelägare eller enl. lag eller förordnande företräder dödsbodelägare. 1 arbetsdag + eventuell resdag 4. Anhörigs svårare sjukdom 4.1 Akuta sjukdomsfall som inger allvarlig oro hos Normalt högst 2 arbetsdagar närstående med hänsyn till sjukdomens vid ett och samma tillfälle. Har allvarliga karaktär och kritiska skede - läkare inte rådfrågats skall och där den anställdes närvaro anses nödvändig dock förmån icke utgå. 4.1 Lön utges alltså inte vid ledighet av andra orsaker i samband med anhörigs sjukdom, t ex för vård av den sjuke eller tillsyn av barn. Bestämmelsen gäller alltså inte om arbetstagaren har rätt till tillfällig föräldrapenning enligt AFL. Ej heller när närståendepenning utgår. 4.2 Planerade sjuk- eller återbesök 0 arbetsdagar Med barn jämställs adoptivbarn och fosterbarn. Med föräldrar kan också förstås annan person i förälders ställe. Ansvarig chef, kan efter samtal med den anställde och efter bedömning, medge ytterligare arbetsdagar per tillfälle, om synnerliga skäl finns. Obs! Lön under ledighet för eventuellt erforderliga resdagar kan utgå om resan omfattar mer än 30 mil enkel resa dock maximalt för två resdagar vid samma ledighetstillfälle. Ansvarig chef, kan efter bedömning, medge maximalt två resdagar även om avståndet är mindre än 30 mil, men att resan tar onormalt lång tid. 19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2013-05-01 201-05-01 1(7) SEMESTERLEDIGHET Semesterlagen gäller för alla arbetstagare. Genom lagen garanteras arbetstagaren semesterförmåner i sin anställning. De flesta bestämmelserna är tvingande till arbetstagarnas

Läs mer

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12

LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD

Läs mer

Mall & Guide inför Semesterberäkning

Mall & Guide inför Semesterberäkning Mall & Guide inför Semesterberäkning Semesterlagen gäller för alla anställda Semesterlagen gäller alla arbetstagare, även medlemmar av arbetsgivarens familj. 25 dagars semester Varje anställd har rätt

Läs mer

Rutiner. Förteckning över ledigheter

Rutiner. Förteckning över ledigheter Rutiner Förteckning över ledigheter Klicka på den typ av ledighet du är intresserad av för att läsa tillhörande kommentarer och anvisningar. Föräldraledighet...2 1. Havandeskapspenning...2 2. För kvinna

Läs mer

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget

Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans med kopia på lönespecifikationen. Kontaktperson Tfn/mobil Tfn/växel på företaget Ansökan om ersättning för semesterlönegrundande frånvaro enligt 17 Semesterlagen för arbetare inom MEs kollektivavtalsområden ARBETSGIVARE Företagsnamn Intyg från Försäkringskassan ska bifogas tillsammans

Läs mer

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs.

Ansökan om ledighet ska rapporteras i Egenrapporteringen i så god tid som möjligt innan ledigheten börjar eller förlängs. Innehåll Semester... 2 Antal semesterdagar... 2 Föräldraledighet... 2 Vård av sjukt barn... 3 Vård av sjukt barn från dag 11... 3 Föräldraledighet, föräldrapenning... 3 Föräldraledighet, lägstanivådagar...

Läs mer

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19

PERSONALHANDBOK FAGERSTA KOMMUN Personalkontoret Datum 2014-01-19 1() FÖRÄLDRALEDIGHET Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande

Läs mer

Samverkat i FÖS 2014-01-17. Rutiner kring Ledigheter

Samverkat i FÖS 2014-01-17. Rutiner kring Ledigheter Samverkat i FÖS 2014-01-17 Rutiner kring Ledigheter Förteckning över ledigheter Föräldraledighet... 2 1. Havandeskapspenning... 2 2. För kvinna i samband med förlossning... 2 3. Ledighet för amning...

Läs mer

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008

Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Föräldraledighetslagen en handledning juli/2008 Förord Ledighet från arbetet för vård av barn har inte alltid varit en självklarhet. Inte heller har det varit självklart att man skulle få ersättning under

Läs mer

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske.

Innan beslut fattas om provanställning ska förhandling enligt 11 lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) ske. Kyrkans allmänna bestämmelser AB 12 Ändringar i AB 4 Anställningsform Mom.2. 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. Provanställning kan komma i fråga under sammanlagt högst 6 kalendermånader

Läs mer

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND

PERSONALHANDBOK NORRA VÄSTMANLANDS KOMMUNALTEKNIKFÖRBUND 1(5) Vem har rätt till föräldrapenning De arbetstagare som är föräldrar är rättslig vårdnadshavare och har vård om ett barn har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran stadigvarande sammanbor

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Ferielön. Beräkning av ferielön

Ferielön. Beräkning av ferielön Ferielön Ferielön är den lön som läraren erhåller under ferieperioderna (sommarlov och jullov). Grunden för ferielön är att en lärare arbetar mer än 40 timmar i veckan under 194 dagar per arbetsår, utan

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

Semester så funkar det

Semester så funkar det Semester så funkar det Information om reglerna i semesterlagen Semesterlagen Alla anställda har rätt till fem veckors semester (25 dagar) per år. Semesterlagen skiljer på betald och obetald semester. Semesteråret,

Läs mer

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning

Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Bilaga U till AB Särskilda bestämmelser för uppehållsanställning Inledande bestämmelser 1. För anställning med uppehåll (ferier) gäller följande. Denna bestämmelse gäller endast för arbetstagare med fast

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare

Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB 01 Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare Tillämpningsområde 1. Dessa bestämmelser gäller för lärare vars huvuduppgift är undervisning, förlagd till läsår inom det offentliga

Läs mer

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken

Föräldraledighet. Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen. Kollektivavtalet Bidrag från banken Föräldraledighet Lag Föräldraledighetslagen ledigheten Socialförsäkringsbalken ersättningen Kollektivavtalet Bidrag från banken Uttag av föräldraledighet utan ersättning Som hel ledighet till dess barnet

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2011-01-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2010-04-01 Arbetstider m.m. för lärare SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA Innehåll Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Tillämpningsområde...

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare

Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01. Arbetstider m.m. för lärare Bilaga M till AB i lydelse 2007-07-01 Arbetstider m.m. för lärare fååéü ää= Särskilda bestämmelser om arbetstider m.m. för lärare... 3 Särskilda bestämmelser till AB... 4 Anställningsform... 4 Vissa bestämmelser

Läs mer

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser

ARBETSGIVARNYTT. Avdelningen för arbetsgivarpolitik. Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser 1 2016-03-11 Nr 6/16 ARBETSGIVARNYTT Avdelningen för arbetsgivarpolitik Planering av semesterledighet för arbetstagare anställda på Allmänna bestämmelser Enligt Allmänna bestämmelser (AB) 27 mom. 2 är

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV LEDIGHETER

RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV LEDIGHETER Reviderad 2013-01-07 Sidan 1 av 21 Dnr [nr] Kommunstyrelseförvaltningen Personalkontoret RIKTLINJER FÖR BEVILJANDE AV LEDIGHETER Reviderad 2013-01-07 Sidan 2 av 21 Härnösands kommun, som arbetsgivare,

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2001:141 Utkom från trycket den 10 april 2001 utfärdad den 29 mars 2001. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m.

Särskilda ersättningar m.m. Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. I de särskilda ersättningarna enligt 20 24 ingår semesterlön och semesterersättning med belopp som förutsätts i semesterlagen. 1. Övertid m.m. ( 20) Övertidskompensation

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

En enklare ledighetslagstiftning

En enklare ledighetslagstiftning Ds 2009:15 En enklare ledighetslagstiftning Arbetsmarknadsdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag

Läs mer

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller

Särskilda ersättningar m.m. och tabeller Bilaga A till AB 01 Särskilda ersättningar m.m. och tabeller SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET ARBETSGIVARFÖRBUNDET KFF Innehåll Särskilda ersättningar m.m.... 3 1. Övertid m.m. ( 20)... 3 2. Färdtid ( 21)... 3

Läs mer

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm,

Klicka här för att ändra format. Almega express. Semester och annan ledighet Stockholm, Almega express på Semester och annan ledighet Stockholm, 2017-03-09 Louise Bjarnestam Klicka louise.bjarnestam@almega.se här för att ändra format Anders Bergqvist på anders.bergqvist@almega.se Mål för

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: Vi tar ditt företagande personligt

Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: Vi tar ditt företagande personligt Löneguide nr 6 för dig som är eller ska bli löneadministratör. Tjänstledighet. Senast uppdaterad: 2016-08-30 Vi tar ditt företagande personligt Den här guiden hjälper dig att fatta beslut och betala ur

Läs mer

Nytt semesteravtal för montör er

Nytt semesteravtal för montör er Nytt semesteravtal för montör er Gäller från och med den 1 januari 2006 om semesterår1 DO OCH LAGEN 1 Förord Du känner säkert redan till att VVS-Installatörernas semesterkassa upphör efter den 31 december

Läs mer

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs lilla lathund. Om ferielön. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs lilla lathund Om ferielön Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Om ferielön 3 Så räknar du ferielön 3 Vad är ferielön? 3 Beräkning av ferielön 4 Några exempel

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i semesterlagen (1977:480); SFS 2009:1439 Utkom från trycket den 18 december 2009 utfärdad den 3 december 2009. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om

Läs mer

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg

KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER. Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg KFOs LILLA LATHUND OM SEMESTER Förskolor, fritidshem och fristående skolor samt hälsa, vård och övrig omsorg 4-6 7-10 10-14 Om semester Vanliga frågor om ledighet Vanliga frågor om lön Vanliga frågor

Läs mer

Lagar och avtal. om föräldraledighet

Lagar och avtal. om föräldraledighet Lagar och avtal om föräldraledighet Sammanställt 2003-10-19 som kursmaterial till lokalombudsutbildningen Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727 24 22 helinda@bahnhof.se

Läs mer

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd.

KFOs LATHUND OM FERIELÖN. Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. KFOs LATHUND OM FERIELÖN Information från KFO och Lärarförbundets och Lärarnas Riksförbunds Samverkansråd. Så räknar du ferielön I korthet innebär ferielönesystemet att läraren måste tjäna in sin ferielön,

Läs mer

personalärenden Allmänna anvisningar

personalärenden Allmänna anvisningar Delegationsordning för beslutanderätt i personalärenden Allmänna anvisningar DOKUMENTNAMN Delegationsordning för beslutanderätt i personalärenden GILTIGHETSPERIOD DOKUMENTTYP Allmänna anvisningar BESLUTAT/ANTAGET

Läs mer

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1

Semester. Skatte- och ekonomikurs i Thailand 2010 1 Nya semesterregler från 1 april 2010 Från 1 april 2010 gäller nya semesterregler. Semesterlagen har förenklats och en sammalöneregel och en förenklad version av procentregeln har införts i semesterlagen.

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m.

SemL. Semesterlag. I lydelse fr.o.m. 2010-04-01. Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete. I lydelse fr.o.m. SemL Semesterlag I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 Lag om förlängd semester för vissa arbetstagare med radiologiskt arbete I lydelse fr.o.m. 2010-04-01 SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING ARBETSGIVARFÖRBUNDET PACTA

Läs mer

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid

Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Frågor och svar om växling av semesterdagstillägg till ledig tid Region Gävleborg vill att alla medarbetare ska ha ett hållbart arbetsliv och en bra balans mellan arbete och fritid. I den mån det är möjligt

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2014 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m.

6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. . 1 (8) 6 kap. Lön under sjukfrånvaro m. m. Rätten till lön under sjukfrånvaro 1 Varje arbetstagare har rätt till lön under sjukfrånvaro enligt bestämmelserna i detta kapitel. Dessutom gäller lagen (1991:1047)

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Om föräldraförmåner. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om föräldraförmåner. en vägledning för statliga arbetsgivare 2005 Om föräldraförmåner en vägledning för statliga arbetsgivare 4 Om föräldraförmåner en vägledning för statliga arbetsgivare Produktion: Arbetsgivarverket, 2005 Layout: Ozelot Konsult AB Tryck: Elanders

Läs mer

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 Om föräldraförmåner en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 d Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober september 2017 Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2016 30 september 2017 Folkets hus och parker Avtal 1/10 2016 30/9 2017 KOLLEKTIVAVTAL mellan

Läs mer

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2016 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2016-04-20 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013.

Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013. Avtal mellan Arbetsgivarföreningen KFO och Handelsanställdas förbund Supplement till folkrörelseavtal 1 oktober 2012 30 september 2013 Folkets hus och folkparkrörelsens förhandlingsorganisation Avtal 1/10

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. 1 2 När gäller etableringsersättning?

Läs mer

Semesterlagen. på enkelt språk

Semesterlagen. på enkelt språk Semesterlagen på enkelt språk 2011 Från 0 till 25 dagars semester 3 Grundregler 4 Utläggning av semester 6 Uträkning av semesterledighet 8 Semesterlönegrundande frånvaro 9 Så räknas semesterdagar 10 Semesterlön

Läs mer

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete.

Förvaltningschef (motsvarande) har inte rätt till kompensation för övertidsarbete. 20 Övertid m.m. (gäller från och med 2014-10-01) Heltid Mom. 1 En heltidsanställd arbetstagare, som har en enligt detta avtal fastställd arbetstid och utför arbete på tid överstigande den fastställda tiden,

Läs mer

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser

Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser Förhandlingsprotokoll AB 98 1999-11-01 Överenskommelse om ändringar i Allmänna bestämmelser AB 98 Parter Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet och Svenska kyrkans Församlingsförbund å ena sidan,

Läs mer

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11

PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 L A N D S T I N G S S T Y R E L S E N S P E R S O N A L U T S K O T T D ATUM 2011-05-04 D IAR IENR LS- LE D1 1-009 PROTOKOLLSUTDRAG PU 24/11 LS-LED11-384 24 Nytt avtal HÖK 11 med OFR:s område Hälso- och

Läs mer

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal.

Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. DEFINITIONER Nedanstående definitioner används genomgående i detta kollektivavtal. Månadslön Fast kontant månadslön Dagslön Månadslön x 12/365 Timlön Månadslön x 12/52 x veckoarbetstiden 1 AVTALETS OMFATTNING

Läs mer

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas

1. Följande arbetsrättsliga villkor ska tillämpas 1 [5] Bilaga 1a Arbetsrättsliga villkor med nivåer för lön, semester och arbetstid enligt Kollektivavtal Serviceentreprenad 2017 2020 mellan Almega Tjänsteförbunden och Fastighetsanställdas förbund och

Läs mer

Ändringar i avtalet om allmänna villkor

Ändringar i avtalet om allmänna villkor Bilaga 2 Ändringar i avtalet om allmänna villkor 2 mom 2 andra stycket utgår. 5 Lön får ett nytt moment 1 med följande lydelse: Mom 1 Löneform Löneformen är månadslön för de arbetstagare som i anställningsavtalet

Läs mer

Kort & Znabbt Om Avtalet

Kort & Znabbt Om Avtalet Kollektivavtalet, som tecknats mellan Maskinentreprenörerna och SEKO, gäller under perioden 2013-05-01 2016-05-31. Den här sammanställningen omfattar perioden 2013-05-01 2014-04-30. REGEL: Alla lönebelopp

Läs mer

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i

Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i Den här presentationen innehåller svaret på frågor som vi ofta får från både medlemmar och er ombud. Tanken är att du här får en lathund med svaren i huvuddrag när du får frågor från dina medlemmar på

Läs mer

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet

8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet 8. Föräldrarnas förvärvsarbete och föräldraledighet Nästan alla barn idag har föräldrar som förvärvsarbetar. Under barnets första levnadsår är vanligtvis mamman föräldraledig. Därefter går mamman ofta

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Föräldrars förvärvsarbete

Föräldrars förvärvsarbete 74 Föräldrars förvärvsarbete Se tabellerna 8 i Barn och deras familjer 2001 Del 1 Tabeller Nästan alla barn har föräldrar som förvärvsarbetar. Föräldrar med barn upp till 8 års ålder har rätt till deltidsarbete

Läs mer

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor

Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Äldreförvaltningen Bilaga 1 Planeringsavdelningen Sida 1 (6) 2017-04-26 Särskilda kontraktsvillkor avseende arbets- och anställningsvillkor Arbets- och anställningsvillkor - Inledning Utföraren ska vid

Läs mer

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE

AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE FÖRSÄKRINGSKASSEFÖRBUNDET AVTAL 1 (10) AVTAL OM LÖNER FÖR HOS ALLMÄNNA FÖRSÄKRINGS- KASSOR ARVODESANSTÄLLDA LOKALVÅRDARE () 1 Tillämpningsområde Avtalet gäller tjänsteman med arvodestjänst vid allmän försäkringskassa,

Läs mer

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation Protokoll Arbetsgivarpart Arbetstagarpart Ärende Plats 14 januari, 13 februari, 27 mars, 29 april, 15 och 26 maj, 12 juni samt den 5 september 2014 Fastigo, Fastighetsbranschens Arbetsgivarorganisation

Läs mer

Etableringsersättning

Etableringsersättning Svenska Etableringsersättning Etableringsersättning FÖR DIG SOM ÄR NY I SVERIGE Den här information vänder sig till dig som omfattas av lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare.

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2015-09-30 FM2015-18293:1 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Kommentar till Branschavtal Utbildning

Kommentar till Branschavtal Utbildning 1 (14) Kommentar till Branschavtal Utbildning Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3 Kommentar till Branschavtal Utbildning...1 Ferielönebestämmelser för lärare 6 mom 3...1 Utgångspunkter...2 Definitioner

Läs mer

8 kap. Lön under föräldraledighet

8 kap. Lön under föräldraledighet . LÄSVERSION 1 (6) 8 kap. Lön under föräldraledighet 8 kap. Lön under föräldraledighet Löneavdrag 1 Vid föräldraledighet görs löneavdrag för varje kalenderdag som föräldraledigheten omfattar med ett belopp

Läs mer

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011

NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 ST inom Sveriges Domstolar NYA SEMESTERREGLER TRÄDER I KRAFT 1 JANUARI 2011 Innehåll Ändringar fr.o.m. 2011-01-01... 2 Nyheter i Semesterlagen... 2 Övergångsbestämmelser... 3 Outtagna semesterdagar...

Läs mer

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13

Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Ledighet för facklig förtroendeman 2007-09-13 Anmälan av facklig förtroendeman Anmälan av facklig förtroendeman till arbetsgivaren är en förutsättning för att förtroendemannalagen och avtalet om fackliga

Läs mer

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter

Tillägg. till. Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal. avseende personliga assistenter Bilaga 1 Tillägg till Branschavtal Arbetsgivaralliansen Branschkommitté VÅRD OCH OMSORG Kommunal avseende personliga assistenter 2 Avtalets omfattning Tillägget avser anställningsvillkor för personliga

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldrapenning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35

Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 Allmänna bestämmelser AB med ändringar i 1, 4, 13, 15, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 33 och 35 1 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens

Läs mer

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor

Ändringar i Allmänna anställningsvillkor Bilaga 2 SIF & CF Ändringar i Allmänna anställningsvillkor 1 Omfattning Stycke ett får följande nya lydelse Avtalet gäller för samtliga medarbetare i företag anslutna i Almega Tjänsteförbunden, Almega

Läs mer

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst

SJUKLÖN M.M. Svensk Scenkonst 2007-07-01 SJUKLÖN M.M. Särtryck ur kollektivavtal mellan å ena sidan Svensk Scenkonst och å andra sidan Sveriges Yrkesmusikerförbund riksavtal avseende tillsvidare och tillfälligt anställda musiker, korister

Läs mer

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning

LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning LöneNytt!APRIL 2005 Semesterårsskifte innebär semesterberäkning Semesterberäkning gör du vid intjänandeårets slut för att beräkna semesterförmåner för det nya semesteråret. Hanterar man semester enligt

Läs mer

Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening

Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening Nytt avtal mellan ALMEGA och Sveriges Fartygs Befälsförening 2011-02-21/AL Den 18/2 2011 kom ALMEGA och Sveriges Fartygsbefälsförening överens om ett nytt kollektivavtal för perioden 2010-10-01 2011-12-31.

Läs mer

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT

TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT 0161 SVERIGES BUSSFÖRETAG SUPPLEMENT KEOLIS SVERIGE AB 2016-05-01 2017-04-30 TJÄNSTEMANNAAVTALEN SUPPLEMENT Innehållsförteckning Supplement avseende Keolis Sverige AB (ej vid dotterbolagen)... 3 5 Tillägg

Läs mer

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare.

Här är en praktisk handbok om semestertid. Vi tar ditt företagande personligt. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Varsågod! För dig som ska anställa eller är ny som arbetsgivare. Här är en praktisk handbok om semestertid. Senast uppdaterad: 2016-04-28 Vi tar ditt företagande personligt Din guide i lönedjungeln är

Läs mer

Anställningsvillkor. Personalavdelningen

Anställningsvillkor. Personalavdelningen Personalavdelningen Anställningsvillkor Uppdaterad 2011-10-21 Du som är anställd vid Uppsala universitet har kanske många frågor rörande din anställning. Här ges en kort information om det vi tror är mest

Läs mer

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00

FÖRBUNDSINFO. Handläggare: Samtliga avtalssekreterare Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, växel 08-737 70 00 Kopiera gärna FÖRBUNDSINFO FÖRBUNDSINFO Nr 15 juni 2010 Ändringar i semesterlagen Nya ändringar i semesterlagen har trätt i kraft den 1 april 2010. Materiellt innebär förslaget i huvudsak samma förmåner

Läs mer

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN

ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN ÄNDRINGAR AV SEMESTERLAGEN Semesterlagen ändras 1.5.2013. Bakgrunden till detta är EU-domstolens beslut, enligt vilket Finlands lagstiftning måste ändras så att den motsvarar EU-lagstiftningens krav. Lagändringen

Läs mer

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo

Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo Green Cargo Avtal om facklig verksamhet inom Green Cargo AB Sammanställt av SEKO Green Cargo 2 1 TILLÄMPNINGSOMRÅDE... 3 2 VISSA DEFINITIONER... 3 3 ANMÄLAN AV FACKLIG FÖRTROENDEMAN... 3 4 BEGREPPEN FACKLIG

Läs mer

Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2009-04-22 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser.

Mom. 1 Arbetstagare anställs enligt grunderna för lagen om anställningsskydd (LAS). Mom. 2 6 LAS, provanställning, ersätts av följande bestämmelser. 1 Inledning Anställningsvillkoren i detta avtal ska stimulera till förbättringar av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet samt genom flexibla lösningar bidra till att nå verksamhetsmålen.

Läs mer

Riktlinjer för längre tjänstledighet

Riktlinjer för längre tjänstledighet Riktlinjer för längre tjänstledighet Fastställda av rektor att gälla från och med samma datum. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Royal College of Music Valhallavägen 105 Box 27711 SE-115 91 Stockholm Sweden

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan

Sjukpenning. Om du saknar anställning eller är ledig. Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan Sjukpenning Du har rätt till sjukpenning från Försäkringskassan när du inte kan arbeta på grund av sjukdom. Du kan få sjukpenning i högst 364 dagar under en 15-månaders period. I vissa fall kan tiden förlängas.

Läs mer

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man?

Föräldra penning. Vem har rätt till föräldrapenning? Hur mycket får man? Föräldra penning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning?

Föräldrapenning. Hur mycket får man? Vem har rätt till föräldra penning? Föräldrapenning Föräldrapenning är den ersättning föräldrar får för att kunna vara hemma med sina barn i stället för att arbeta. Den betalas ut i sammanlagt 480 dagar per barn. Föräldrapenningen har tre

Läs mer

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar

Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar 2013-06-13 16 115:59094 Sida 1 (5) Försvarsmaktens avtal om semester för arbetstagare tillhörande OFR/O FM, OFR/S och SEKO Försvar Allmänt 1 Detta avtal är träffat med stöd av 2 kap. 2 villkorsavtalet

Läs mer

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön

Klicka här för att ändra format Välkommen! Ferielön Välkommen! Ferielön på Program Vad är ferietjänst? Hur tjänas ferielön in? När utbetalas ferielön? Anställd del av år Ferietjänst och föräldraledighet Ferietjänst och sjukdom på Ferietjänst och semester

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2010:418 Utkom från trycket den 4 juni 2010 utfärdad den 27 maj 2010. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs att 3

Läs mer