LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad:

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "LEDIGHETER 2. Senast uppdaterad: 13-11-12"

Transkript

1 LEDIGHETER 2 FÖRÄLDRALEDIGHET 2 MAMMALEDIGHET 3 PAPPALEDIGHET 3 OMPLACERING VID RISKFYLLDA ARBETSFÖRHÅLLANDEN 3 LEDIGHETENS FÖRLÄGGNING 4 LEDIGHET, ENSKILDA ANGELÄGENHETER (AB 98 31) 5 LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 6 LEDIGHET AV TRÄNGANDE FAMILJESKÄL 7 LEDIGHET, ÖVRIGT 7

2 LEDIGHETER Föräldraledighet Arbetstagare har som förälder rätt till ledighet från sin anställning enligt bestämmelser i lag. Sådan rätt har även arbetstagare som: - utan att vara förälder är rättslig vårdnadshavare och har vårdnad om ett barn - har tagit emot ett barn för stadigvarande vård och fostran i sitt hem - stadigvarande sammanbor med förälder och som är eller har varit gift med eller har haft barn med föräldern, om de varaktigt bor tillsammans Arbetstagare har rätt till ledighet för vård av barn dels i form av hel ledighet, dels i form av förkortning av arbetstiden till tre fjärdedelar av normal arbetstid (heltid). Rätten till hel ledighet gäller till dess barnet har uppnått ett och ett halvt års ålder. Rätten till förkortning av arbetstiden gäller tills dess barnet har uppnått åtta års ålder eller till den senare tidpunkt då barnet har avslutat det första skolåret. Som villkor för rätt till ledighet gäller att arbetstagaren vid ledighetens början har varit anställd hos arbetsgivaren antingen de senaste sex månaderna eller sammanlagt minst tolv månader under de senaste två åren. För arbetstagare som påbörjar föräldraledighet efter gäller ingen kvalifikationstid. Ingen kvalifikationstid krävs heller vid mammaledighet eller för rätt till ledighet under tid då arbetstagaren uppbär tillfällig föräldrapenning enligt lagen om allmän föräldraförsäkring. Rätt till ledighet för vård av barn gäller även vid överlåtelse av tillfällig föräldrapenning till annan som i stället för förälder avstår från förvärvsarbete för vård av barn i samband med sjukdom eller smitta hos barnet eller dess ordinarie vårdare.

3 Mammaledighet Kvinnliga arbetstagare har rätt till hel ledighet i samband med barns födelse under sju veckor före den beräknade tidpunkten före och efter nedkomsten. Mamman har också rätt att vara ledig för att amma. Pappaledighet En nybliven pappa har rätt till 10 dagars ledighet med ersättning (föräldrapenning) i samband med barns födelse eller adoption. (Samtidigt som mamman är ledig med ersättning.) Vid tvillingfödsel eller när två barn adopteras samtidigt gäller rätt till 20 dagars ledighet med ersättning. Mer information om föräldrapenning får du hos försäkringskassan. Omplacering vid riskfyllda arbetsförhållanden För kvinnliga arbetstagare som ej kan utföra fysiskt påfrestande arbetsuppgifter på grund av havandeskap eller som nyligen fött och ammar barn är arbetsgivaren skyldig att fortlöpande pröva möjligheten till omplacering. Är omplacering inte möjlig har arbetstagaren rätt till tjänstledighet (utan bibehållna anställningsförmåner) så länge det krävs för att skydda hennes hälsa och säkerhet.

4 Ledighetens förläggning Ledighet får delas upp på högst tre perioder för varje kalenderår. Berör ledighetsperiod mer än ett kalenderår skall den hänföras till det kalenderår under vilken ledigheten har påbörjats. Ledighet under tid då arbetstagare uppbär föräldrapenning eller tillfällig föräldrapenning får delas upp utan hinder av ovan angivna bestämmelser. Så länge barnet är under ett och ett halvt år har förälder rätt att vara ledig. Den som vill utnyttja sin rätt till ledighet skall anmäla detta till arbetsgivaren minst två månader före ledighetens början eller så snart som möjligt. I samband med anmälan skall det framgå hur lång tid ledigheten är avsedd att pågå. Ledighet under tid då arbetstagaren avser att uppbära tillfällig föräldrapenning enligt lagen om allmän föräldraförsäkring skall anmäla detta till arbetsgivaren minst en vecka före ledighetens början. Detta gäller ej vid ledighet p g a sjukdom eller smitta. Ledigheten skall förläggas till dag som arbetstagaren begär. Vid förkortning av arbetstiden till hälften eller till tre fjärdedelar av normal arbetstid (åtta timmar) skall förkortningen spridas över arbetsveckans samtliga dagar om det inte finns särskilda skäl till annat. Samråd skall ske om ledighetens förläggning under dagen m m. Ledighet enligt föräldraledighetslagen (även under ev. tid med havandeskapspenning) är semesterlönegrundande upp till 120 dagar. För ensamstående 180 dagar.

5 Ledighet, enskilda angelägenheter Som förutsättning för att löneförmån skall medges vid ledigheten för nära anhörigs sjukdom gäller att arbetstagarens närvaro - med hänsyn till sjukdomens allvarliga karaktär och kritiska skede - anses erforderlig. Lön utgår alltså inte vid ledighet av andra orsaker i samband med anhörigs sjukdom, t ex för att täcka behovet av vård och tillsyn av anhörig. Såsom synnerliga skäl skall anses nära anhörigs svårare sjukdom i samband med bortgång, begravning och gravsättning av urna samt bouppteckning efter sådan anhörig. Med nära anhörig avses make, maka, registrerad partner, sambo, barn, barnbarn, föräldrar, syskon, svärföräldrar samt mor- och farföräldrar. Såsom nära anhörig kan även anses adoptivföräldrar resp. adoptivbarn eller fosterbarn och personer i föräldrars ställe. För att ledighet med löneförmån skall kunna medges vid bouppteckning krävs utöver sådant släktskap mellan arbetstagaren och den avlidne som anges, att arbetstagaren är dödsbodelägare eller enligt lag eller förordnande har att företräda dödsbodelägare. Vid barns svårare sjukdom utges förmån enligt momentet endast om arbetstagare inte har rätt till ersättning enligt AFL, (allmänna föräldraledighetslagen). Varje ansökan måste prövas individuellt och några fasta normer för antal lediga dagar kan inte och bör inte fastställas. För att få en enhetlig bedömning och för att undvika missförstånd då arbetsledare beviljar ledighet har i Munkedal följande riktlinjer föreslagits betr ledighet för enskilda angelägenheter av vikt enl. AB. Avtalet medger att ledighet beviljas högst 10 arbetsdagar per kalenderår: För tid då den anställde varit vid anhörigs sjukbädd (under förutsättningar som angivits enl. avtal och kommentar jämte restid i samband därmed). Begravningsdagen jämte tid som kan åtgå för resa till den plats där begravningen äger rum och åter till den anställdes bostadsort. Tid för bouppteckning och restid i samband därmed om den anställde skall delta.

6 Ledighet för närståendevård Försäkringskassan beviljar ersättning för närståendevård. I och med att den är beviljad har också personen rätt att vara ledig från sitt arbete. Arbetsgivaren har alltså ingen rättslig möjlighet att i det läget ifrågasätta, t ex om en viss person verkligen är närstående. Ersättning ska beviljas om: någon lider av en livshotande sjukdom och den sjuke kan vårdas i hemmet eller på annat ställe utanför vårdinstitution och en person som kan betecknas som närstående kan ställa upp som vårdare. Ersättningen utgår maximalt 100 dagar/vårdad och liv. Vid vård av person som blivit hiv-smittad vid användning av blodprodukter inom den svenska hälso- och sjukvården gäller 240 dagar. Varseltid för ledigheten: Så snart som möjligt skall arbetsgivaren underrättas. I akuta fall behövs ingen varseltid alls. Ledigheten är semestergrundande.

7 Ledighet av trängande familjeskäl I juni 1998 trädde en ny lag ikraft som medger arbetstagare rätt till ledighet för trängande familjeskäl. Rätten till ledighet gäller i samband med sjukdom eller olycksfall som gör arbetstagarens omedelbara närvaro absolut nödvändig. Lagen är tänkt att användas i de situationer inte rätten att vara ledig uppfylls genom föräldraledigslagen, ledig vid närståendevård eller annan ledighet som är reglerad i kollektivavtal. Ledighet, övrigt De anställda skall så långt möjligt med hänsyn till verksamheten och den övriga personalens arbetssituation, medges önskad tjänstledighet.

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Föräldraledighetslag (1995:584) Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder rätt att vara ledig från sin anställning enligt denna lag. Samma rätt har också en arbetstagare som 1. utan

Läs mer

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp=

Föräldraledighetslag. I lydelse fr.o.m. 2009-01-01. PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= Föräldraledighetslag I lydelse fr.o.m. 2009-01-01 PN=N=NT=MQ=Ô=hljjbkqrp=c oi^d= bêë ííéê=pn=n=nt=mp= fååéü ää= Vilka som omfattas av lagen... 3 Överenskommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare...

Läs mer

Föräldraledighetslag (1995:584)

Föräldraledighetslag (1995:584) Sida 1 av 6 SFS 1995:584 Källa: Rixlex Utfärdad: 1995-05-24 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2008:933 Föräldraledighetslag (1995:584) [Fakta & Historik] Vilka som omfattas av lagen 1 En arbetstagare har som förälder

Läs mer

Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO

Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Kommunstyrelseförvaltningen LEDIGHET/FRÅNVO Falkenbergs kommun 311 80 Falkenberg. Telefon växel: 0346-88 60 00. Fax: 0346-133 40 e-post: kommun@falkenberg.se www.falkenberg.se LEDIGHET/FRÅNVARO INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Frågor och svar om föräldraledighet

Frågor och svar om föräldraledighet Frågor och svar om föräldraledighet Att vara föräldraledig kan vara problematiskt på dagens arbetsmarknad. Uppsägning under ledigheten, omplacering vid återkomsten och sämre löneutveckling är saker som

Läs mer

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1

en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 Om föräldraförmåner en vägledning för statliga arbetsgivare Om föräldraförmåner 2008:1 d Utgiven av Arbetsgivarverket 2008 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs

Läs mer

Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet

Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet Lagar och avtal mm 2009 om föräldraledighet Sammanställt, uppdaterad 2009-04-22 som informationsmaterial vid medlemsmöte samma dag Hans Eric Lindahl Lärarnas Riksförbund Uppsala kommunförening 018-727

Läs mer

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare

Om ledighet. en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet en vägledning för statliga arbetsgivare Om ledighet 2009:6 Utgiven av Arbetsgivarverket 2009 Produktion & grafisk form: Arbetsgivarverket informationsenheten Tryck: Tabergs Media Group STHLM

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund

Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Sveriges universitetslärarförbund / Box 1227 / 111 82 Stockholm tel: 08-505 836 00/fax: 08-505 836 01 / e-post: kansli@sulf.se Råd inför din föräldraledighet /Sveriges universitetslärarförbund Innehåll:

Läs mer

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

VÅRD OCH OMSORGSAVTALET VÅRD OCH OMSORGSAVTALET 2012-04-01 2013-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Vision Vårdförbundet Förtecknade Saco-förbund VÅRD OCH OMSORGSAVTALET

Läs mer

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn

Barnfamilj. Information om socialförsäkringen för dig som har barn Barnfamilj Information om socialförsäkringen för dig som har barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen gäller för alla

Läs mer

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet

PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet PERSONALHANDBOKEN Information till anställda vid Karolinska Institutet Reviderad 2012-09-06 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 4 1.1 ANSTÄLLNING... 4 1.2 ALFA, ALLMÄNT LÖNE- OCH FÖRMÅNSAVTAL... 4 1.3 LÖNEUTBETALNING...

Läs mer

Vägledning 2001:6 Version 11. Tillfällig föräldrapenning

Vägledning 2001:6 Version 11. Tillfällig föräldrapenning Tillfällig föräldrapenning Vägledningarna innehåller en samlad information om vad som gäller på ett visst område och är ett stöd i handläggningen. En vägledning kan innehålla beskrivningar av författningsbestämmelser

Läs mer

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND

BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND BRANDMÄNNENS RIKSFÖRBUND 1 En Branschorganisation för all räddningstjänstpersonal Semesterlag 1 Arbetstagare har rätt till semesterförmåner enligt denna lag. Sådana förmåner är semesterledighet, semesterlön

Läs mer

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn

Blivande förälder. Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Blivande förälder Information om socialförsäkringen för dig som väntar eller nyligen fått barn Om socialförsäkringen Socialförsäkringen är en viktig del av det svenska trygghetssystemet. Den svenska socialförsäkringen

Läs mer

Lag (1962:381) om allmän försäkring

Lag (1962:381) om allmän försäkring 1 of 47 21/09/2010 14:05 SFS 1962:381 Vill du se mer? Klicka för att ta fram Rättsnätets menyer. Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser Utfärdad: 1962-05-25 Upphävandedatum: 2011-01-01 Omtryck: SFS 1982:120

Läs mer

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet

Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Personalavdelningen Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. juli 2013 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER... 3 1.1 Anställning... 3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31

Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Anläggningsavtalet 2010-04-01 2012-03-31 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal Facket för Service och Kommunikation, SEKO SKTF Ledarna Sveriges Ingenjörer

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i staten FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i staten INNEHÅLL 1. Inledning... 3 2. Anställningsvillkor i lag och avtal... 3 3. Anställningsform... 3 Tillsvidareanställning... 3 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m.

Personalbyrån. och. din arbetsplats. en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet. Ändringar t.o.m. Personalbyrån Du och din arbetsplats en sammanfattning av anställningsvillkoren vid Stockholms universitet Ändringar t.o.m. december 2006 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER...3 1.1 Anställning...3 1.2 Tidsbegränsad

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring; SFS 2008:861 Utkom från trycket den 18 november 2008 utfärdad den 6 november 2008. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i kommuner och landsting FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i kommuner och landsting Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL

Läs mer

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun

KALIX KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING. Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun Mål och riktlinjer för introduktionsersättning i Kalix kommun 1 Riktlinjer för introduktionsersättning fr o m 1 januari 2011 Enligt lag (1992:1068) om introduktionsersättning för flyktingar och vissa andra

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer

Reviderad 2014-12-16. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2014-12-16. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2014-12-16 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem

Reviderad 2015-06-29. Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Reviderad 2015-06-29 Villkor och regler för plats i förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem 2 Ansökan förskoleverksamhet och annan pedagogisk verksamhet Förälder och barn som är folkbokförda, på väg

Läs mer

Välkommen till Försäkringskassan

Välkommen till Försäkringskassan Arbetsgivare Välkommen till Försäkringskassan Den här broschyren tar upp delar av socialförsäkringen ur ett arbetsgivarperspektiv. Det handlar om ditt ansvar för dina anställdas hälsa och arbetsmiljö,

Läs mer

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS

FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS FAGERSTA KOMMUN 1(10) FAGERSTA KOMMUN DIN ARBETSPLATS Du som är nyanställd vid Fagersta kommun har kanske frågor rörande Din anställning. Här ges en kortare information om det vi tror är mest viktigt för

Läs mer

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier

Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Sjuk- och föräldraförsäkring för doktorander med stipendier Försäkringsvillkor 2014-01-01 [Titel 3] Sid 2 (13) 2013-11-13 Högskoleförordningen (1993:100) 1 kapitlet 11 c. En högskola ska genom överenskommelse

Läs mer