Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2005-05-02. Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll"

Transkript

1 Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll

2 Sidan 2 (18)

3 Arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll I denna rapport redovisas genomfört tillsynsprojekt avseende arbetslöshetskassornas styrelsearbete och protokoll. Uppgiften har varit att kartlägga hur styrelsearbetet inom arbetslöshetskassorna dokumenterades, om de följde de krav som ställs på sådan dokumentation samt vilka typer av beslut som fattas av styrelserna. I uppdraget ingick även att kartlägga omfattningen av arbetsutskott inom arbetslöshetskassorna samt vilka beslutsbefogenheter dessa har tilldelats av respektive styrelse. Deltagare i projektet har varit Ulf Staffansson, projektledare, Inger Fernholm, Katarina Mattsson och Urban Nilsson. Sidan 3 (18)

4 Sidan 4 (18)

5 Innehåll Sammanfattning... 7 Bakgrund och syfte... 9 Metod... 9 Kartläggning av rättsläget Styrelse Krav på formalia vid styrelsesammanträden Arbetsutskott Kartläggningen av styrelseprotokoll Iakttagelser avseende formalia Innehållsmässiga iakttagelser Kartläggningen av AU-protokoll och gällande beslutsordning AU-protokoll Beslutsordning Arbetsutskotten Iakttagelser avseende formalia Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Slutsatser Förslag Sidan 5 (18)

6 Sidan 6 (18)

7 Sammanfattning I lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor (LAK) och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor (LAKFo) samt i därtill hörande föreskrifter finns de regler som gäller för en arbetslöshetskassas ledning. Genom granskning av protokoll får Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, information huruvida arbetslöshetskassans styrelse tar sitt ansvar för verksamheten i arbetslöshetskassan. IAF har under våren 2004 kartlagt hur arbetslöshetskassornas styrelsearbete dokumenteras, om kraven på sådan dokumentation följs samt vilka typer av beslut som fattas av styrelserna. I de fall styrelserna inrättat arbetsutskott har kartläggningen även omfattat dessa och deras beslutsbefogenheter. Kartläggningen har utförts genom att styrelse- och AU-protokoll från arbetslöshetskassorna samt beslutsordningar granskats utifrån perspektivet rätt eller fel. En kartläggning av rättsläget har gjorts för att fastställa vad som allmänt gäller för styrelseprotokoll samt vilka uttryckliga regler som finns för arbetslöshetskassornas del. Uppgifter har inhämtats från arbetslöshetskassorna gällande förekomsten av arbetsutskott och aktuella besluts- och mötesordningar för De formella krav som finns för arbetslöshetskassornas styrelsesammanträden och styrelseprotokoll framgår i huvudsak av LAK samt av 6 LAKFo. Kartläggningen visade att styrelsernas protokoll i stort följer de formella kraven samt att styrelserna var beslutföra. Protokollen var genomgående justerade trots att justeringsman inte utsågs vid hälften av sammanträdena. Innehållsmässigt gjordes iakttagelsen att några arbetslöshetskassors styrelseprotokoll helt saknade beslut i ärenden gällande uteslutning av medlem och frånkännande. Sådana beslut kan bara fattas av styrelsen. I de flesta arbetslöshetskassornas protokoll saknades också behandling av ärenden gällande fortsatt medlemskap för medlem som inte inom rätt tid erlagt medlemsavgift, vilket även detta endast kan beslutas av styrelsen. Avsaknaden av dessa typer av ärenden i styrelseprotokoll kan vara ett tecken på att de behandlas på fel beslutsnivå inom arbetslöshetskassan eller inte tas upp över huvud taget. Arbetslöshetskassornas ekonomi behandlades regelmässigt på styrelsesammanträdena. Däremot togs Sidan 7 (18)

8 arbetslöshetskassornas aktuella handläggningstider endast upp sporadiskt. En styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott som har till uppgift att förbereda styrelsebeslut. Ett arbetsutskott kan också självständigt få besluta i vissa ärenden. Arbetsutskottets uppgifter och befogenheter måste klargöras genom styrelsebeslut. Styrelsens delegation får dock inte gå så långt att styrelsen frånhänder sig sitt ansvar enligt 23 och 24 LAK, det vill säga att styrelsen svarar för arbetslöshetskassans organisation och förvaltning samt ser till att organisationen av bokföringen och medelsförvaltningen innefattar en tillfredsställande kontroll. Styrelserna i flertalet arbetslöshetskassor hade inrättat arbetsutskott som handlade ärenden på styrelsens ansvar. Arbetsutskottens ställning har inte reglerats i lag eller förordning. Arbetsmarknadsstyrelsen har i sina tillämpningsföreskrifter behandlat arbetsutskotten och av 1 AMSFS 1997:14 framgår att i en arbetslöshetskassa ska finnas en beslutsordning och denna ska ange vilka beslut som har delegerats till arbetsutskott. Granskningen av AU-protokoll visade att arbetsutskotten hade varierande funktioner; endast förberedande, förberedande och beslutande eller beslutande. Arbetsutskottens vanligaste funktion var att fatta beslut i enskilda ärenden. Granskningen av arbetslöshetskassornas beslutsordningar visade på ett flertal brister. Hälften av dem bedömdes som i någon del ogiltiga. Vanligast var att styrelsen delegerat beslut som enligt lag ska tas av styrelsen. Det fanns även arbetslöshetskassor där beslutsordning saknades men där beslut ändå togs av arbetsutskotten. Under granskningsarbetet konstaterades att arbetsutskotten i många arbetslöshetskassor behandlade frågor om frånkännande av ersättning och uteslutning. I vissa fall fattade också arbetsutskotten beslut i dessa frågor vilket inte överensstämmer med ordalydelsen i 37 LAK. Detta förfarande är under prövning av Kammarrätten i Stockholm. Det finns ett behov att av rättsäkerhetsskäl förändra regeln om vilken nivå som prövning av frånkännande av ersättning skall ske inom en arbetslöshetskassa. En sådan förändring kräver ändring av 37 LAK. Det finns också ett behov av att arbetslöshetskassornas beslutsordningar granskas av och finns tillgängliga hos tillsynsmyndigheten. Det bör därför föreskrivas att dessa i särskild ordning ska anmälas till IAF. Sidan 8 (18)

9 Bakgrund och syfte I lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor samt i därtill hörande föreskrifter finns de regler som gäller för en arbetslöshetskassas ledning. Protokoll från styrelsesammanträden och arbetsutskott är en viktig källa till information för IAF. Styrelsernas protokoll ska insändas till IAF inom en månad efter avhållet styrelsesammanträde (6 LAKFo). Genom granskning av protokoll får IAF information huruvida arbetslöshetskassans styrelse tar sitt ansvar för verksamheten i arbetslöshetskassan. Även annan information av vikt för IAF framgår av protokollen, till exempel beslut i enskilda ärenden samt att anmälan görs av ärenden som ska registreras eller godkännas av IAF. Styrelserna i flertalet arbetslöshetskassor har inrättat arbetsutskott som handlägger ärenden på styrelsens ansvar. Sammanträden inom arbetsutskotten ska antecknas i styrelsens protokoll eller protokollföras i särskild nummerserie. IAF har gjort en kartläggning av hur arbetslöshetskassornas styrelsearbete dokumenteras i protokoll. Även protokoll från arbetsutskotten har kartlagts. Syftet med kartläggningen har varit att fastställa om styrelserna tar det ansvar för arbetslöshetskassornas organisation och förvaltning som krävs enligt LAK och därtill hörande förordning och föreskrifter samt om arbetslöshetskassornas beslutsordningar är giltiga och följs. Metod En kartläggning av rättsläget har gjorts för att fastställa vad som allmänt gäller för styrelseprotokoll samt vilka uttryckliga regler som finns för arbetslöshetskassornas del. Styrelseprotokoll från samtliga arbetslöshetskassor har granskats. Granskningen har utgått från perspektivet rätt eller fel samt inriktats på dels de formella krav som ställs på styrelsens protokoll, dels protokollens innehåll. Arbetslöshetskassorna tillskrevs om de har inrättat ett arbetsutskott eller inte. I samma skrivelse begärdes aktuell besluts- och mötesordning för Beslutsordningarnas formella giltighet har granskats och tillgängliga AU-protokoll har gåtts igenom för att se om de beslut som fattats av arbetsutskotten inte står i strid med gällande beslutsordning och lagstiftning. Sidan 9 (18)

10 Kartläggning av rättsläget Arbetslöshetskassorna som föreningar och deras verksamhet regleras i lagen (1997:238) om arbetslöshetskassor och förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor. Arbetsmarknadsstyrelsen har med stöd av förordningen utfärdat tillämpningsföreskrifter, AMSFS 1997:14 1. För att göra en bedömning av arbetslöshetskassornas styrelsearbete har en genomgång gjorts av de krav på formalia som reglerar hur styrelsearbete ska dokumenteras i protokoll. Vidare kartlades vilka beslut som endast får tas av en styrelse i en arbetslöshetskassa. Arbetsutskottens beslutsbehörighet i arbetslöshetskassorna samt de krav som finns på dokumentation av utskottens arbete ingick också i kartläggningen. Styrelse En arbetslöshetskassas ledning utgörs av styrelsen som utses vid föreningsstämman. Styrelsen skall bestå av minst tre ledamöter samt suppleanter (15 LAK). Styrelsen företräder arbetslöshetskassan och tecknar dess firma. Styrelsen får delegera till någon annan att företräda arbetslöshetskassan och teckna dess firma om det inte strider mot arbetslöshetskassans stadgar (22 LAK) eller lag. I en arbetslöshetskassa skall det finnas en beslutsordning (1 AMSFS 1997:14) 2 som klargör vem som får handlägga och besluta i en fråga. Utöver eventuella inskränkningar i stadgar finns det vissa ingripande beslut mot enskilda medlemmar i en arbetslöshetskassa som enligt lag måste fattas av styrelsen. Det gäller frågan om uteslutning och frånkännande av arbetslöshetsersättning för medlem (37 LAK). Även frågan om fortsatt medlemskap i arbetslöshetskassan vid bristande betalning av medlemsavgift (47 LAK) skall beslutas av styrelsen. Arbetslöshetskassans styrelse har ansvaret för arbetslöshetskassans organisation och förvaltning och fastställer riktlinjer och anvisningar för den löpande förvaltningen (23 LAK). 1 Föreskriften har från den 1 september 2004 ersatts av IAF:s föreskrift IAFFS 2004:2. 2 Från den 1 september i IAFFS 2004:2. Sidan 10 (18)

11 Krav på formalia vid styrelsesammanträden För att fullgöra styrelsens uppgifter skall styrelseordföranden i en arbetslöshetskassa se till att sammanträden hålls när det behövs eller när styrelseledamot eller kassaföreståndare begär det (25 LAK). Det grundläggande syftet med att det skall upprättas protokoll vid styrelsemöten är att det skall finnas en dokumentation över vad som har avhandlats på dessa. I linje med det syftet skall protokollet också tjäna som bekräftelse på vad som har beslutats vid ett styrelsemöte. Vid styrelsesammanträde i en arbetslöshetskassa skall det föras protokoll som undertecknas av ordföranden, samt justeras av den ledamot som styrelsen utser. Det finns även angivet att styrelseledamot och kassaföreståndare har rätt att få en avvikande mening antecknad i protokollet (26 LAK). Avseende styrelseprotokollens innehåll finns vissa uppgifter reglerade (se nedan) medan andra får anses framgå av det grundläggande syftet med styrelseprotokoll, nämligen att protokoll ska bekräfta vad mötet har beslutat. Tid och plats för styrelsens sammanträde ska framgå av ett protokoll för att kunna säkerställa vilket möte som protokollet avser 3. Även kravet på att protokollen skall föras i nummerföljd och förvaras på ett betryggande sätt (27 LAK) får anses tjäna detta syfte. I protokollet skall också anges vilka som har varit närvarande vid mötet samt om någon av dem har varit frånvarande under ett ärendes behandling. Dessa uppgifter är nödvändiga för att det utifrån protokollet skall gå att pröva styrelsens beslutförhet (26 LAK) och om reglerna om jäv har beaktats (30 LAK). Ett protokoll skall redogöra för varje ärende som upptagits till behandling, vilka yrkanden som framställts och vilket beslut som har fattats i frågan 4. Om och i vad mån protokollet skall innehålla uppgifter om den förda diskussionen tillkommer styrelsen att bestämma 5. Protokollet skall även ange röstfördelning vid omröstning för att säkerställa att röstreglerna enligt 29 LAK eller arbetslöshetskassans stadgar har följts. 3 Anders Mallmén, Lag om ekonomiska föreningar, 3:e upplagan 2002, s Anders Mallmén, Lag om ekonomiska föreningar, 3:e upplagan 2002, s Erik Hagberg Sal. Nisell: Lag om ekonomiska föreningar, 4:e upplagan 1970, s 86. Sidan 11 (18)

12 En bestyrkt kopia av styrelseprotokoll skall sändas in till IAF inom en månad från mötet (6 LAKFo). Arbetsutskott Det är inte nödvändigt att arbetslöshetskassans stadgar innehåller regler om arbetsutskott. En styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott som har till uppgift att förbereda styrelsebeslut. Ett arbetsutskott kan också självständigt få besluta i vissa ärenden. Arbetsutskottets uppgifter och befogenheter måste dock klargöras genom styrelsebeslut och framgår normalt av arbetslöshetskassans beslutsordning. Styrelsen beslutar själv vilka beslut som delegeras inom en arbetslöshetskassa och begränsas bara av arbetslöshetskassans stadgar och lag. Styrelsens delegation till arbetsutskotten får dock inte gå så långt att styrelsen frånhänder sig sitt yttersta ansvar enligt 23 och 24 LAK. Arbetsutskottens ställning har inte reglerats i lag eller förordning. Arbetsmarknadsstyrelsen har emellertid i sina tillämpningsföreskrifter behandlat arbetsutskotten och av 1 AMSFS 1997:14 framgår att det i en arbetslöshetskassa ska finnas en beslutsordning och att det i denna ska anges vilka beslut som delegerats till arbetsutskottet 6. Vidare finns det när det gäller handläggning av omprövningsärenden reglerat i 29 AMSFS 1997:14 att beslut som fattats av arbetsutskott ska omprövas på samma nivå 7. I förarbetena till LAK har inte frågan om arbetsutskott belysts. Inom aktiebolagsrätten har däremot arbetsutskottets ställning behandlats. I lag (1987:1245) om styrelserepresentant för privatanställda har uppmärksammats att en fråga reellt kan avgöras av ett arbetsutskott inom styrelsen även om det formella beslutet tas i styrelsen i plenum. Därför har arbetstagarrepresentanten getts möjlighet att närvara och delta i arbetsutskott enligt 13 lag (1987:1245) om styrelserepresentant för privatanställda. I prop. 1997/1998:99 avseende vissa änd- 6 Från den 1 september 2004 gäller IAFFS 2004:2 och där anges i 1 endast att det skall finnas en beslutsordning. 7 Från den 1 september 2004 gäller IAFFS 2004:2 och där anges i 16 att har det ursprungliga beslutet fattats av arbetslöshetskassans styrelse skall omprövningen ske på samma nivå. Har det ursprungliga beslutet fattats av en tjänsteman, skall omprövningen göras på en högre nivå. Sidan 12 (18)

13 ringar i aktiebolagslagen uppmärksammades också arbetsutskottens roll i aktiebolag. Om en styrelse väljer att det i ett bolag skall ingå en grupp av personer med uppgift att ta hand om vissa frågor av större betydelse för bolaget bör man, enligt vad som föreslogs där, vara skyldig att precisera det nya organets uppgifter, arbetssätt och rapportskyldighet. Instruktioner kan bli aktuella om styrelsen inrättar t.ex. en revisionskommitté. Genom en instruktion av detta slag kan styrelsen mejsla fram en organisation där ingen kan tveka om arbetsfördelningen mellan styrelse, styrelsens arbetsutskott, VD, direktion och övriga organ som kan ingå i organisationen enligt 8 kap. 3 aktiebolagslagen (1975:1385). Styrelsen skall också varje år fastställa en skriftlig arbetsordning för sitt arbete och i förekommande fall skall den innehålla en beskrivning av hur arbetet fördelas mellan styrelsens ledamöter (8 kap. 5 aktiebolagslagen). I Arbetsmarknadsverkets regelbok för arbetslöshetskassor, Föreningsrättsliga bestämmelser, finns viss vägledning avseende arbetsutskott inom arbetslöshetskassorna. Där finns en beskrivning av delegationen från styrelsen av vilken det framgår att arbetsutskottet bör stå under styrelseordförandes ledning. Statens representant bör ingå i arbetsutskottet. Om statens representant inte ingår i arbetsutskottet skall han eller hon delta om det på grund av ärendets natur är påkallat. I de fall där arbetsutskottets sammanträden inte antecknas i styrelsens protokoll, bör protokoll föras över sammanträdena i särskild nummerserie 8. Ett arbetsutskotts beslutsbehörighet i fråga om uteslutning av medlem är föremål för prövning av Kammarrätten i Stockholm. Kartläggningen av styrelseprotokoll Kartläggningen omfattar alla 38 arbetslöshetskassor som fanns då och sammanlagt 192 styrelseprotokoll. Huvuddelen av protokollen avser sammanträden under år I de fall där underlaget var för litet har även protokoll från 2004 inhämtats. De formella krav som finns för arbetslöshetskassornas styrelsesammanträden och dess protokoll framgår i huvudsak av LAK samt av 6 LAKFo. 8 Uppslag 3 sidan 9 i Regelbok för arbetslöshetskassor, Föreningsrättsliga bestämmelser. Sidan 13 (18)

14 Iakttagelser avseende formalia Samtliga arbetslöshetskassor för protokoll vid sina styrelsemöten och alla protokoll är försedda med datum och numrerade. I hälften av de granskade styrelseprotokollen har ingen särskild justeringsman utsetts. Justering av protokollen förekommer dock regelmässigt och vanligtvis är det ordförande som justerat, antingen ensam eller i förening med den som är protokollförare vid sammanträdet. I vissa fall har ständig justeringsman utsetts. Antalet styrelsemöten per år varierar mellan arbetslöshetskassorna. Styrelsemöten under sommarmånaderna juni, juli och augusti är dock generellt sett ovanliga. Kassaföreståndaren närvarar regelmässigt vid sammanträdena. Det kunde konstateras att styrelserna var beslutföra vid samtliga möten utifrån närvaroanteckning i protokollen, trots att det inte framgår av protokollen att kassastyrelserna prövar sin beslutförhet vid mötet. Huvuddelen av protokollen, 80 procent, är insända inom rätt tid. De protokoll som inte hade inkommit i tid var försenade med som mest 26 veckor. Innehållsmässiga iakttagelser Några arbetslöshetskassors styrelseprotokoll saknar helt beslut i ärenden gällande uteslutning och frånkännande (37 LAK). I de flesta arbetslöshetskassornas protokoll saknas också behandling av ärenden gällande fortsatt medlemskap för medlem som inte inom rätt tid erlagt medlemsavgift (47 LAK). I de fåtal arbetslöshetskassor där dessa ärenden behandlas på styrelsemöten är antalet betydande. Arbetslöshetskassornas ekonomi behandlas regelmässigt på styrelsemöten. Däremot tas frågor om arbetslöshetskassornas handläggningstider upp endast sporadiskt. De flesta styrelser behandlade rättsfrågor, och då främst sådana som avsåg ärenden på den egna arbetslöshetskassan. Kartläggningen av AU-protokoll och gällande beslutsordning AU-protokoll Granskningen av AU-protokoll har utgått från de 30 arbetslöshetskassor som uppgivit att de har arbetsutskott. Sidan 14 (18)

15 Totalt har 70 protokoll granskats och dessa daterar sig huvudsakligen till år Beslutsordning Arbetslöshetskassornas beslutsordningar är utformade på olika sätt. Vissa är mer tydliga och detaljerade än andra. Det förekommer beslutsordningar där beslutanderätten är delegerad till en viss namngiven person. Vanligast är dock att beslutanderätt delegerats till viss befattning. Vid granskningen bedöms 17 arbetslöshetskassor ha en giltig beslutsordning. Två av dessa arbetslöshetskassors arbetsutskott fattar dock beslut i ärenden i strid med gällande beslutsordningen. Vidare har 17 arbetslöshetskassor beslutsordningar som bedöms vara ogiltiga i någon del. Vanligaste bristen är att styrelsen delegerat beslut till arbetsutskott, kassaföreståndare eller handläggare som enligt lag skall tas av styrelsen. En annan brist är oklarheter i arbetsutskottens sammansättning och beslutförhet. Vid tillfället för kartläggningen är det två arbetslöshetskassor som helt saknar beslutsordning. Trots att beslutsordning saknas tas beslut i arbetsutskotten. Arbetsutskotten Granskningen av AU-protokoll visar att arbetsutskotten har varierande funktioner. Två arbetslöshetskassor har arbetsutskott som endast är förberedande. De övriga 28 arbetslöshetskassornas arbetsutskott är beslutande, alternativt både förberedande och beslutande. I några fall framgår det inte klart om arbetsutskottet fattar beslut eller bara förbereder ärenden. Det förekommer också AU-protokoll där det framstår som att arbetsutskottet är beslutande men där det i senare styrelseprotokoll visar sig att det endast har en beredande funktion. Arbetsutskottens vanligaste funktion är att fatta beslut i enskilda ärenden. De behandlar också frågor som rör ekonomi, organisation, arbetsläge, personalsituation, handläggningstider, rättspraxis etc. Iakttagelser avseende formalia Det framgår sällan av beslutsordning eller annan handling när arbetsutskotten är beslutföra. Vid genomgången av protokoll och beslutsordningar framkommer att inte alla arbetslöshetskassor sänder in AU-protokollen till IAF. Detta förekommer även i fall då Sidan 15 (18)

16 protokollen behandlas vid ett styrelsemöte. I något fall finns arbetsutskott som inte protokollför sina möten. Det finns i många fall ett behov av att förtydliga arbetsutskottens protokoll. Bland annat genom att klart ange om beslut tagits i frågor eller om det är förslag till beslut som ska föreläggas styrelsen. AU-protokollen är genomgående daterade, numrerade, underskrivna och justerade. Kassaföreståndaren är regelmässigt närvarande vid arbetsutskottens möten. I en tredjedel av arbetslöshetskassornas arbetsutskott ingår statens representant som ledamot. Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Under kartläggningsarbetet konstateras stora brister i arbetslöshetskassornas beslutsordningar. Inom vissa arbetslöshetskassor fattar arbetsutskotten beslut om uteslutning av medlemmar och frånkännanden vilket inte överensstämmer med ordalydelsen i 37 LAK, som säger att styrelsen skall fatta denna typ av beslut. Detta förfarande är under prövning av Kammarrätten i Stockholm. Av beslutsordningen bör det tydligt framgå hur många ledamöter som ingår i arbetsutskottet, när arbetsutskottet är beslutmässigt och om det krävs viss majoritet för vissa beslut. Beslutsordningen bör också vara daterad. Slutsatser Den formella delen i styrelsernas arbete är en viktig uppgift för IAF:s tillsynsarbete framöver. Särskild tonvikt skall läggas vid att styrelseprotokollen inklusive bilagor inkommer i rätt tid samt att beslut som enligt lag och förordning skall fattas av styrelsen inte tas av annan instans inom arbetslöshetskassan. Vid genomgången av styrelseprotokollen konstateras att det finns brister i hanteringen av de formella reglerna kring upprättande av protokollen. Flertalet arbetslöshetskassor uppvisar sådana brister. Kartläggningen visar att arbetsutskottens arbete består av att dels fatta olika beslut, dels vara ett beredande organ för styrelsen. Det framgår av vissa AU-protokoll att styrelserna har delegerat mycket av sitt ansvar till arbetsutskotten. För att säkerställa att kassastyrelserna i alla delar tar det övergripande ansvaret för arbetslöshetskassornas Sidan 16 (18)

17 verksamhet som åligger dem är det av stor betydelse att även frågor rörande bland annat handläggningstider, arbetsbelastning, personalsituation och organisation behandlas på styrelsemöten. Av gjord kartläggning av rättsläget framgår att det varken i LAK eller i förordningen till LAK finns någon reglering av arbetsutskotten. Enligt lagstiftaren har styrelsen det övergripande ansvaret för verksamheten i arbetslöshetskassorna (23 1 st. LAK) medan kassaföreståndaren ansvarar för den löpande verksamheten (23 2 st. LAK). Lagstiftningen ger inget stöd för tolkningen att arbetsutskotten kan vara en egen beslutsnivå inom arbetslöshetskassan. I praktiken är det dock så, vilket också bekräftades i 1 och 29 i AMSFS (1997:14) 9. Arbetsutskotten ska huvudsakligen bereda ärenden för styrelsen samt i viss begränsad omfattning även besluta i ärenden på styrelsens uppdrag. Arbetsutskottens arbetsuppgifter får dock inte bli så långtgående att de ersätter nödvändigt styrelsearbete. En slutsats av ovan nämnda blir att en översyn måste göras av arbetslöshetskassornas styrelser för att tillse att arbetslöshetskassorna har en beslutsordning som är giltig och att den följs och att brister i formalia avseende protokollen åtgärdas. Enligt 6 LAKFo skall en arbetslöshetskassa till IAF lämna in en styrkt kopia av samtliga styrelseprotokoll. Arbetsutskottet har rätt att fatta beslut på styrelsens ansvar, i de fall delegering skett enligt gällande beslutsordning och med de begränsningar som finns enligt lag. Att styrelsen tar del av och godkänner arbetsutskottets arbete är en förutsättning för att styrelsen skall kunna ta ansvar för verksamheten. Det som styrelsen behandlar vid styrelsemöten skall nedtecknas i protokoll och skickas in till IAF. I de fall arbetsutskottets protokoll infogas som en bilaga i styrelseprotokollet skall också detta bifogas. Förslag Under granskningsarbetet har det konstaterats att arbetsutskotten i många arbetslöshetskassor behandlar frågor om frånkännande av ersättning och uteslutning. I vissa fall fattar också arbetsutskotten beslut i dessa frågor, vilket inte överensstämmer med ordalydelsen i 37 LAK. 9 Från den 1 september 2004 ersatt av IAFFS 2004:2. Sidan 17 (18)

18 Detta förfarande är som tidigare nämnts under prövning av Kammarrätten i Stockholm. IAF har funnit att det finns ett behov av att förändra regeln om på vilken nivå inom en arbetslöshetskassa en prövning av frånkännande av ersättning skall ske. Det bakomliggande skälet till en sådan förändring skulle främst vara att få en enkel, mer rättssäker och tydligare hantering hos arbetslöshetskassorna. En lämplig ordning borde i stället vara att arbetslöshetskassan först prövar om frånkännande skall ske, och om så är fallet tar beslut enligt gällande beslutsordning. Finner arbetslöshetskassan däremot att uteslutning av medlemmen skall ske så hänskjuts ärendet till styrelsen för beslut om uteslutning av medlem. En alternativ ordning skulle kunna vara att prövning enligt 37 LAK om uteslutning och frånkännande kan ske på en lägre nivå inom arbetslöshetskassan än styrelsen. Styrelsen kan i stället bli den instans som behandlar eventuell omprövning av en uteslutning. Båda förslagen kräver ändring av 37 LAK. Under kartläggningen har det konstaterats brister i utformningen av arbetslöshetskassornas beslutsordningar. Vidare har det konstaterats att IAF inte har tillgång till gällande beslutsordningar i arbetslöshetskassorna. Med hänsyn till vikten av att arbetslöshetskassorna fattar giltiga beslut finns det ett behov av att beslutsordningarna granskas och finns tillgängliga på tillsynsmyndigheten. Därför föreslås att gällande beslutsordning skall sändas in till IAF i särskild ordning. Förslaget kräver ändring i Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor, IAFFS 2004:2. Sidan 18 (18)

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar

Arbetslöshetskassornas beslutsordningar 2007-07-09 Dnr 2007/738 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Rättelseblad 2007-11-05, tillhörande rapport 2007:12 Arbetslöshetskassornas beslutsordningar Sjätte meningen i första stycket sidan

Läs mer

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB

Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB Antagen 2014-03-27 Arbetsordning styrelsen i Svensk Privattandvård AB 1 Inledning 1.1 Denna arbetsordning för styrelsen i Svensk Privattandvård Aktiebolag ( Bolaget ), har upprättats som ett komplement

Läs mer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer

Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer Uppdragsbeskrivning för styrelseledamöter, valberedning och revisorer STYRELSE Styrelsen väljs av medlemmarna på föreningsstämman. 1.8 Valbar till förtroendeuppdrag. Röstberättigad medlem, enligt 5.3,

Läs mer

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande

Styrelsearbetets uppläggning och genomförande 2015-04-15 Arbetsordning STYRELSE Styrelsearbetets uppläggning och genomförande Denna arbetsordning har antagits av styrelsen för YSTAD ENERGI AB nedan kallat bolaget den 24 mars 1997 och skall med årlig

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 1 (7) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 471.2 STADGAR FÖR STIFTELSEN VÄSTERVIKS MUSEUM Fastställda av kommunfullmäktige 1994-02-24, 25 med ändringar 1997-05-29, 41, 1998-06-25, 75 och 2012-12-17 242

Läs mer

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE

STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE KAPITEL 1 Firma, säte och ändamål STADGAR FÖR LINJEFÖRENINGEN BEWARE 1:1 Namn 1:2 Säte Föreningens namn är Linjeföreningen BEWARE. Föreningens styrelse har sitt säte i Västerås. 1:3 Föreningstyp Linjeföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA

STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA STADGAR FÖR FÖRENINGEN UNGDOMENS HUS I UPPSALA 1 Allmänt Innehåller de grunder på vilka föreningen vilar dess namn, säte, syfte och eventuella ideologiska ställningstaganden. Sida 2. 2 Medlemskap Innehåller

Läs mer

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser

Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Stadgar för den ideella föreningen Rådet för främjande av kommunala analyser Reviderade 2011-04-26 ÄNDAMÅL 1 Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA) är en ideell förening. Föreningen ska tillhandahålla

Läs mer

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB

G3 2004-03-17. Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB G3 2004-03-17 Arbetsordning för styrelsen i ITS-Sweden AB ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I ITS Intelligenta TransportSystem Sweden AB med organisationsnummer 556655-6279 ITS Intelligenta TransportSystem Sweden

Läs mer

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt.

3 En arbetslöshetskassas beslut att bevilja en inträdesansökande medlemskap ska vara skriftligt. FÖRFATTNINGSSAMLING Ansvarig utgivare: Lars Seger Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens föreskrifter om arbetslöshetskassor; beslutade den xx månad 2012. IAFFS 2012: Utkom från trycket den Inspektionen

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER

STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER STADGAR FÖR DEN IDEELLA FÖRENINGEN KÄRRA VÄNNER 1 Ändamål KÄRRA VÄNNER är en ideell förening, vars syfte är att verka för att bevara byn Kärradals karaktär och verka för en god, trivsam och innehållsrik

Läs mer

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17

STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND. Giltiga från 2013-06-17 STADGAR STOCKHOLMS SCHACKFÖRBUND Giltiga från 2013-06-17 1 Förbundets namn och geografiska omfattning Förbundets namn är Stockholms Schackförbund, i fortsättningen benämnt Förbundet, bildat den 28 januari

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB

Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1(8) Arbetsordning för styrelsen i GWS Production AB 1. Inledning 1.1 Denna arbetsordning utgår från aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. Den gäller för styrelsearbetet inom GWS Production

Läs mer

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag.

Föreningen kan i fullgörandet av sin uppgift verka genom ett helägt servicebolag. STADGAR för den ideella föreningen ByggDialog Dalarna 1 Ändamål ByggDialog Dalarna är en ideell förening med ändamål att inom Dalarnas län utifrån alla aktörers perspektiv arbeta proaktivt för att bidra

Läs mer

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening

Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1 Allmänna bestämmelser Stadgar för Hovenäsets Intresseförening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Hovenäsets Intresseförening 2. Föreningens ändamål Föreningens ändamål är att verka för åretrunt-

Läs mer

SIG Securitys stadgar

SIG Securitys stadgar SIG Securitys stadgar Fastställda 2002-10-08. Reviderade 2006-03-16. Reviderade 2008-03-14. Reviderade 2013-04-18. 1 Firma Föreningens benämning skall vara SIG Security. 2 Ändamål SIG Security är en intressegrupp

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF)

Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Mall för stadgar för lokal organisation inom Sveriges universitetslärarförbund (SULF) Ändamål och uppgifter 1 Sveriges Universitetslärarförbunds lokalförening SULF/X, är lokal organisation för SULFs medlemmar

Läs mer

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN

KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING MOTALA KOMMUN 92/KK542 107 KFS 1995:3 Ers KFS 1993:5 STADGAR FÖR BOSTADSSTIFTELSEN PLATEN (Antagna av KF 1995-09-25, 121, att gälla fr o m 1 oktober 1995) 1 Stiftelsens firma

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i aktiebolagslagen (2005:551); SFS 2014:539 Utkom från trycket den 25 juni 2014 utfärdad den 12 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om aktiebolagslagen

Läs mer

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000

STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 STADGAR FÖR STIFTELSEN FOLKTEATERN I GÄVLEBORGS LÄN antagna av teaterstyrelsen vid sammanträde 29 februari 2000 1 Stiftelsens namn är Stiftelsen Folkteatern i Gävleborgs län. 2 Stiftelsens styrelse har

Läs mer

Nya stadgar 2011-01-01

Nya stadgar 2011-01-01 Kvinnocirkeln Sverige, KCS Fastställd extra årsmöte 2010-10-23 Nya stadgar 2011-01-01 1. NAMN Föreningens namn är KCS, Kvinnocirkeln Sverige. 2. UPPTAGNINGSOMRÅDE Föreningens upptagningsområde är i hela

Läs mer

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1

Bilaga 1 INSTRUKTION. för LOKALAVDELNINGARNA SOS BARNBYAR SVERIGE. LEGAL#1483290v1 Bilaga 1 INSTRUKTION för LOKALAVDELNINGARNA i SOS BARNBYAR SVERIGE Antagen vid årsmöte den 15 maj 2004 Antagen vid årsmötet den 23 april 2005 Antagen vid årsmötet den 22 april 2006 Antagen vid årsmötet

Läs mer

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015

STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 STADGAR i lydelse efter årsmötet 2015 1. ÄNDAMÅL Svenska Motorvagnsklubben (SMoK) är en riksomfattande ideell förening. Dess huvudsyfte är att bevara kulturarvet i form av äldre svenska motorvagnar, och

Läs mer

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare

Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare Stadgar för Årsta-Runstens Sportryttare 1 Ändamål Årsta-Runstens Sportryttare (ÅRS) är en ideell förening ansluten till Svenska Ridsportförbundet. Föreningen skall bedriva utbildnings- och tävlingsverksamhet

Läs mer

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011

STYRDOKUMENT 1. Bolagsordning. Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 STYRDOKUMENT 1 Bolagsordning Beslutad av ordinarie bolagsstämma den 13 april 2011 och godkänd av Finansinspektionen den 29 juni 2011 1 (5) Bolagsordning för Länsförsäkringar Jönköping 1 Bolaget, vars firma

Läs mer

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun.

Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. STADGAR FÖR HILTI BJJ VÄSTERÅS Enligt årsmöte 30 december 2013 Dessa stadgar gäller för den ideella föreningen Hilti BJJ Västerås med hemort i Västerås kommun. Hilti BJJ Västerås bildades 2013. 1 ÄNDAMÅL

Läs mer

Stadgar för Leader Kustbygd

Stadgar för Leader Kustbygd Stadgar för Leader Kustbygd 1 Föreningens namn Leader Kustbygd ideell förening 2 Föreningens säte Styrelsen har sitt säte i Hyltebruk i Hylte kommun. 3 Verksamhetsområde Föreningens geografiska verksamhetsområde

Läs mer

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA

WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA WINGS HOCKEY CLUB ARLANDA STADGAR Antagna vid extra årsmöte 2015- xx- xx ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål, sammansättning och hemort Wings Hockey Club Arlanda ( Föreningen ) har som ändamål att bedriva

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH

STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH STADGAR FÖR FÖRENINGEN SVALORNA INDIEN BANGLADESH Antagna 2008-04- 19 1 FÖRENINGEN 1.1 Namn och Säte Föreningens namn är Svalorna Indien Bangladesh. Föreningen har sitt säte i Lund, Lunds kommun. 1.2 Symbol

Läs mer

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD

Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Stadgar för föreningen för Byggvarudeklarationer, BVD Antagna vid konstituerande stämma 2012-11-15 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen för byggvarudeklarationer. 2 Ändamål och verksamhet

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7)

HÖRBY KOMMUN Flik: 6 Författningssamling Sida: 1 (-7) Författningssamling Sida: 1 (-7) REGLEMENTE FÖR SOCIALNÄMNDEN Utöver det som föreskrivs om nämnder i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. SOCIALNÄMNDENS ANSVARSOMRÅDE 1 Nämnden fullgör

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014)

STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) STADGAR FÖR VÄSTERSOCKENS MOTIONSFÖRENING (aug 2014) 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla, stödja och bedriva motionsverksamhet för alla åldrar, samt i övrigt verka

Läs mer

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015)

Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) Midsona AB:s tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning (april 2015) 1. BOLAGSSTÄMMA Kodens innehåll Följs Kommentar 1.1 Tidpunkt och ort för stämman samt ärende på stämman 1.2 Kallelse och övrigt underlag

Läs mer

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna

Barnfonden Insamlingsstiftelse. Organisationsnummer 846003-9020. Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna Sida 1 av 5 Barnfonden Insamlingsstiftelse Organisationsnummer 846003-9020 Har vid sammanträde den 23 februari 2015 beslutat fastställa denna INSTRUKTION FÖR GENERALSEKRETERAREN MED INSTRUKTION FÖR DEN

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm (Förslag antaget av Utrikespolitiska Föreningens medlemsmöte 7 oktober 2008) 1 Föreningen Firma, Säte och Firmateckning - Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Reglemente för fastighets- och servicenämnden

Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente för fastighets- och servicenämnden Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Reglemente för fastighets- och servicenämnden Reglemente 2014-11-17 181 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd

Stadgar. för ideella föreningen. Gnosjöregionens Näringslivsråd Stadgar för ideella föreningen Gnosjöregionens Näringslivsråd 1 Firma Föreningens firma är Gnosjöregionen Näringslivsråd ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningen har som ändamål att - främja

Läs mer

Antagen av styrelsen den [datum] 2007

Antagen av styrelsen den [datum] 2007 ARBETSORDNING FÖR STYRELSEN I MÄLARHAMNAR AB Antagen av styrelsen den [datum] 2007 1 (7) 1. INLEDNING Styrelsens uppgifter och arbete i Mälarhamnar AB ( Bolaget ) regleras av aktiebolagslagen (2005:551)

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI)

STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) STADGAR FÖR IDEELLA INTRESSEFÖRENINGEN BRANSCHORGANISATIONEN FÖR TEKNIKINFORMATION (BOTI) 1 Föreningens firma Föreningens namn är Branschorganisationen för Teknikinformation (BOTI) 2 Föreningens ändamål

Läs mer

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige

STADGAR FÖR. SOS-Animals Sverige STADGAR FÖR SOS-Animals Sverige Stadgarna fastställda/ändrade av årsmöte den 31a maj 2008 1 Ändamål SOS-Animals Sverige är en ideell förening som skall verka för djurs välbefinnande i och utanför Sverige.

Läs mer

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund

Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund Stadgar för Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund 1 Ändamål Förbundets namn är Sveriges Bygg- och Järnhandlareförbund, i det följande kallat Förbundet. Förbundet har till ändamål att tillvarata medlemmarnas

Läs mer

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1

Reviderad. Informationsdag för nya kodbolag. Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 Reviderad Svensk kod för bolagsstyrning Avsnitt 6-9. Styrelseordförandes uppgifter, styrelseutvärdering m m Informationsdag för nya kodbolag Stockholm 2008-10-24 2008-10-24 1 6. Styrelseordförande Styrelsens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem

Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem Stadgar för Föreningen Hundar Utan Hem 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hundar Utan Hem 2 Bakgrund Varje år avlivas fler än 70 000 friska unga hundar på Irland, i onödan. Situationen är densamma

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet

Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Stadgar för SULF-föreningen vid Linköpings universitet Förslag till stadgar antogs av SULF/LiU vid årsmöte 2014-01-14 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse 2014-02-07. Innehåll Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27

Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 Stadgar för distrikt inom Autism- och Aspergerförbundet reviderade vid riksmöte 2014-09-27 1 Namn och Distriktets namn och geografiska verksamhetsområde geografiskt fastställs av Autism- och Aspergerförbundets

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden

Reglemente för vård- och omsorgsnämnden 1(5) Gäller från och med den 1 januari 2011 Reglemente för vård- och omsorgsnämnden VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDENS VERKSAMHET Övergripande verksamhet 1 Vård- och omsorgsnämnden fullgör kommunens uppgifter vad

Läs mer

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01

Reglemente. för. barn- och utbildningsnämnd. från och med 2012-04-01 2012-01-18 Dnr BUN 2012.0002 Antaget fullmäktige 2012-03- 29, 25 Reglemente för barn- och utbildningsnämnd från och med 2012-04-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Barn- och utbildningsnämndens övergripande uppgifter...

Läs mer

STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING

STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING STADGAR FÖR VINTERVIKENS TRÄDGÅRD - IDEELL FÖRENING 1 Föreningens namn, firma och säte Föreningens namn och firma är Vintervikens trädgård ideell förening. Föreningens styrelse har sitt säte i Stockholms

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning Föreningen består av de fysiska eller juridiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen Föreningen Fair Trade Shop i Norrköping, organisationsnummer 825001-7731 med hemort i Norrköping. Bildad den 1983-01-26. Stadgarna justerade vid föreningsmöte 2013-12-05

Läs mer

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA

STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Blad 1 STADGAR FÖR HSB NORRA BOHUSLÄNS STIFTELSE JAKOBSBERG I UDDEVALLA Antagna av kommunfullmäktige den 8 december 1992, 312, med ändringar den 12 december 1995, 263. 1 Firma Stiftelsens benämning är

Läs mer

Arbetsordning för styrelsen

Arbetsordning för styrelsen 1 Arbetsordning för styrelsen Arbetsordning för styrelsen BRF Måttbandet i Stockholm Brf Måttbandet är en bostadsrättsförening vars främsta uppdrag är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

STADGAR för World Animal Protection Sverige

STADGAR för World Animal Protection Sverige STADGAR för World Animal Protection Sverige FÖRENINGENS FIRMA OCH SÄTE Föreningens firma är World Animal Protection Sverige, med organisationsnummer 802447-4481. Föreningen är en allmännyttig ideell förening

Läs mer

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning

Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN. Innehållsförteckning Styrdokument REGLEMENTE FÖR INTERNA MYNDIGHETSNÄMNDEN Innehållsförteckning Dokumenttyp: Regler Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 51 Ansvarig: Samhällsbyggnadschefen Revideras:

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE

KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE Ersätter KF 125/2006 Utbytt den Sign 1:1 KULTUR- OCH UTBILDNINGSNÄMNDENS VERKSAM- HETSOMRÅDE 1 kap. Ansvarsområden 1 Kultur- och utbildningsnämnden ska i enlighet med skollag, läroplaner och förordningar

Läs mer

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling.

Föreningens ändamål är att främja landsbygdsutveckling i enlighet med Leader Nedre Dalälven 3 utvecklingsstrategi inom lokalt ledd utveckling. Antagna vid konstituerande stämma 2015-05-08 STADGAR FÖR LEADER NEDRE DALÄLVEN 3 IDEELL FÖRENING 1. NAMN Föreningens namn är Leader Nedre Dalälven 3 ideell förening. 2. ÄNDAMÅL Föreningens ändamål är att

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12

Rödmyrans Förskola. STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 STADGAR FÖR RÖDMYRANS FÖRSKOLA Nya stadgar beslutade 2007-05-12 1 (5) 1 Firma Föreningen firma är Rödmyrans förskola ekonomisk förening 2 Ändamål m m Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas

Läs mer

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.

STADGAR. 2 Sammansättning. Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar. STADGAR för den ideella föreningen 1300 RallyCup med hemort i Rejmyre. Bildad den 5 November 2011. Stadgarna är fastställda på styrelsemöte 2011-11-05 och befästade på extra föreningsmöte 2012-02-04. Föreningens

Läs mer

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring

Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring 2014-06-02 1 (8) Arbetsmarknadsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Begäran om ändringar i lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring (ALF) och förordningen (1997:835) om arbetslöshetsförsäkring IAF föreslår

Läs mer

Stadgar för Kallhälls scoutkår

Stadgar för Kallhälls scoutkår Sid 1(7) Stadgar för Kallhälls scoutkår Organisationsnummer: 813200-5128 Antagna av kårstämman den 2014-10-05 1 Allmänt Scoutkåren är en sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att bedriva

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening

STADGAR. Stora Rörs Intresseförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Intresseförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper

Stadgar för MediUm Kårföreningen för studenter vid Institutionen för kultur- och mediavetenskaper Ändamål 1 MediUm har som huvudsakligt syfte att bevaka och medverka i utvecklingen av utbildningen och förutsättningarna för studier vi Umeå universitet. 2 Föreningen fungerar som kårförening inom Humanistiska

Läs mer

Stadgar för "Operainitiativet ideell förening"

Stadgar för Operainitiativet ideell förening Stadgar för "Operainitiativet ideell förening" 1. Firma Föreningens namn är Operainitiativet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen skall främja utvecklingen av den svenska operaverksamheten. Detta kan

Läs mer

Stadgar för Svenska Vård

Stadgar för Svenska Vård Stadgar för Svenska Vård 1 Uppgift och ändamål Svenska Vård är den bransch- och näringspolitiska organisationen för verksamheter inom vård, behandling, omsorg och rehabilitering. Svenska Vård ska bl.a:

Läs mer

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden

Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Reglemente för kultur- och fritidsnämnden Antagen av kommunfullmäktige 2014-12-15, 193 Avsnitt A A1. Ansvar och rapporteringsskyldighet 1 Samtliga nämnder ska se till att deras verksamhet bedrivs i enlighet

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Stadgar för Agronomförbundet

Stadgar för Agronomförbundet 1. Ändamål [STADGAR FÖR AGRONOMFÖRBUNDET] Antagna den 9 mars 2013 Stadgar för Agronomförbundet Medlemskap i Agronomförbundet tillkommer den som besitter agronomexamen eller som bedriver studier för att

Läs mer

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb.

Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Stadgar för Jönköpings Läns Dreverklubb. Inledning Lokalklubbar ingår som medlemsorganisationer i Svenska Dreverklubben. Utöver dessa stadgar gäller också SKKs och Svenska Dreverklubbens stadgar och av

Läs mer

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala

Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Stadgar för Skarholmens båtklubb i Uppsala Föreningens firma och ändamål 1 Föreningens firma är Skarholmens båtklubb i Uppsala 2 Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas intresse genom att se

Läs mer

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN

REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN REGLEMENTE SERVICENÄMNDEN I ÄLVDALEN Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell

Läs mer

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28.

Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. Sid 1 Stadgar för Forum Östersjön allmännyttig ideell förening antagna 2010-06-28. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Forum Östersjön - allmännyttig ideell förening. 2 Föreningens ändamål Föreningens

Läs mer

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt

2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN. 2 Nämnden åligger särskilt 2015-03-30 REGLEMENTE FÖR KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN Antaget av kommunfullmäktige 2004-01-19, 10 reviderad KF 2007-09- 24, 87, 2007-12-10, 142, 2011-02-21 34, 2015-03-30 65. Utöver det som föreskrivs om

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun.

För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningens stadgar För den ideella föreningen Vallentuna skate- och BMX-förening med hemort i Vallentuna kommun. Föreningen bildades den 27 november 2007 med antagande av nedanstående stadgar. Föreningens

Läs mer

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening

STADGAR. Stora Rörs Företagarförening STADGAR för den ideella föreningen Stora Rörs Företagarförening med hemort i Stora Rör, Borgholm och Mörbylånga kommuner. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Ändamål Föreningen har som ändamål att ta till vara och

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA

STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA STADGAR FÖR ASSISTANSANORDNARNA Med personlig assistans förstås i dessa stadgar insatsen personlig assistans i enlighet med lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, eller

Läs mer

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014)

Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Stadgar för Utrikespolitiska Föreningen Stockholm orgnr 802406-3888 (Förslaget antaget av årsmötet den 13:e februari 2014) Kapitel 1 Föreningen 1 Firma, Säte och Firmateckning i. Föreningens firma är Utrikespolitiska

Läs mer

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer.

Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter om nämndernas verksamhet och arbetsformer. 1 (6) REGLEMENTE Gäller från och med 2013-03-25 KF 85.2013 Antagen av kommunfullmäktige den 25 mars 2013. Enligt kommunallagen 6 kap. 32 ska kommunfullmäktige utfärda reglementen med närmare föreskrifter

Läs mer

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län.

Dokumentansvarig Senast reviderad. 1 Säte Södertörns Förenade Ekonomers säte är Huddinge kommun i Stockholms län. Stadgar Kapitel 1 Säte, sammansättning och ändamål 1 Säte Södertörns s säte är Huddinge kommun i Stockholms län. 2 Sammansättning Södertörns är en opolitisk, icke religiös sammanslutning av studenter vid

Läs mer

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19

STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 1 1979-01-22 beviljade Länsstyrelsen i Stockholms län Organisationsnummer registrering av Fjällhöjdens samfällighetsförening 716417-0560 /Anders Brodd STADGAR Sammanträdesdatum 1978-11-19 Stadgar för samfällighetsförening,

Läs mer

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad

Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Stadgar för Handikappföreningarnas Samarbetsorgan i Göteborgs stad Antagna vid årsmötet 2014-04-24 I det följande lämnas förslag till nya stadgar för Handikappföreningarnas samarbetsorgan i Göteborgs stad,

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM

STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM STADGAR FÖR IDROTTSFÖRENINGEN FRISKIS&SVETTIS STOCKHOLM 1 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1.1 Friskis&Svettis idé och ändamål 1.2 Föreningens sammansättning 1.3 Tillhörighet 1.4 Beslutsnivåer 1.5 Firma 1.6 Firmatecknare

Läs mer

Styrelsen och dess arbete

Styrelsen och dess arbete Styrelsen och dess arbete 2014-10-02 Vilka Associationsformer har/skall ha en styrelse Aktiebolag Ekonomiska föreningar Ideella föreningar Handelsbolag (behöver inte men kan i avtal ha reglerat detta)

Läs mer

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012

Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund Organisationsnummer 857200-5083 Antagna vid Förbundsstyrelsens årsmöte den 20 september 2012 Stadgar för Majblommans Riksförbund 1 Förbundets namn Förbundets namn är

Läs mer

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754

Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 2015-05-28 Stadgar LEADER Mellansjölandet ideell förening Org.nr 802441-2754 1. Föreningens Firma Föreningens firma är Leader Mellansjölandet, ideell förening. 2. Ändamål Föreningen har som vision att

Läs mer

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun.

STADGAR. 2 Styrelsens säte Styrelsen har sitt säte i Stockholms kommun. STADGAR 1 Ändamål Dagligvaruleverantörers Förbund (DLF), nedan kallat Förbundet, är en branschorganisation för företag som säljer dagligvaror till handel, restauranger och storhushåll i Sverige. Förbundets

Läs mer

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland

Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 2013-11-21 Sida 1 (5) Stadgar för ideella föreningen FMK Södermanland 1.kap Ändamål FMK Södermanland är en ideell förening med verksamhet inom trafiksäkerhet, trafikmiljö och konsumentfrågor. Föreningen

Läs mer

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening

Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening Stadgar för Registrars.se, Ideell Förening 1 Firma Föreningens namn är Registrars.se, Ideell Förening 2 Ändamål Registrars.se är en icke vinstdrivande intresseförening, bildad av registrarer för den nationella

Läs mer