HYLTE. Kommunfullmäktige sammanträde Handlingar till. Hyltebruk Kommunfullmäktige

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HYLTE. Kommunfullmäktige sammanträde 2011-12-15. Handlingar till. Hyltebruk 2011-12-01. Kommunfullmäktige"

Transkript

1 HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk Handlingar till Kommunfullmäktige sammanträde

2 HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk KALLELSE Kommunfullmäktige kallas till sammanträde: Plats: Forum, Hyltebruk Datum: Tid: kl Till ersättare för kännedom Ärendellsta: 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Mål- och resursplan Hylte kommun MRP Planeringsförutsättningar 4. Internkontrollreglemente för Hylte kommun 5. Revidering av fokusområden 6. Revidering: Policy för POSOM Psykiskt och socialt omhändertagande vid kriser, olyckor och katastrofer i Hylte kommun 7. Revidering: Ledningsplan vid en kris eller extraordinär händelse i Hylte kommun 8. Revidering: Informationsplan vid en kris eller extraordinär händelse i Hylte kommun 9. Policy för information i Hylte kommun 10. Samhällsbyggnadsnämnden Tilläggsbudgetering och omdisponering av medel 11. Återredovisning av fullmäktigeuppdrag Återredovisning av motioner Tider för fullmäktige Annonsering av fullmäktige Avsägelse: ersättare i arbets- och näringslivsnämnden 16. Val: ersättare i arbets- och näringslivsnämnden 17. Meddelanden 18. Övriga ärenden 19. Övrigt I anslutning till sammanträdet kommer 2011 års ungdomsledarpris och kulturpris att delas ut. Handlingarna finns tillgängliga på kommunkontoret och på kommunens hemsida

3 HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk Allmänheten hälsas välkommen att närvara. Karl-Anders Thorsson Ordförande Carolina Winkler Sekreterare

4 Kommunfullmäktige HYLTE Hyltebruk Mål- och resursplan Hylte kommun MRP Planeringsförutsättningar Dnr 2011 KS0229 Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen: Protokollsutdrag kommunstyrelsen 176/11 Bilaga 1 Resultatbudget Alliansen Bilaga 2 Resultatbudget Röd-gröna gruppen Kompletterande information till ramar 2013 Resultatbudget Budgetförutsättningar Protokollsutdrag Kommunstyrelsens arbetsutskott 309/11 Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret (Per Borg/Ulrika Hjort) Ärendebeskrivning kommunledningskontoret Ulrika Hjort

5 HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 9 (22) 176 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP Planeringsförutsättningar Dnr 2011 KS0229 Sammanfattning Ramar för mål- och resursplan grundar sig på mål- och resursplan samt kommunstyrelsens föreslagna justeringar. Skatteunderlaget bygger på den befolkningsprognos som statistiska centralbyrån tagit fram daterad i övrigt bygger förutsättningar från senast kända prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för löner och prisökning, riksbankens senaste ränteprognos samt KPAs prognos för pensioner. Beslutsunderlag - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 3 09/1 1 - Kompletteringar och justering av resultaträkning, Ulrika Hjort Arbetsutskottets förslag Efter kompletteringar och justering av resultaträkningen föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anta ramar för Mål- och resursplan , baserade på beskrivna budgetförutsättningar Yrkanden Lennart Ohlsson (C) delar ut en justerad resultatbudget "Budgetförutsättningar ", enligt bilaga 1 och meddelar att Hyltealliansen yrkar att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige anta ramar för Mål- och resursplan , baserad på "Budgetförutsättningar " i enlighet med bilaga 1. Ronny Löfquist (S) begär ajournering. Sammanträdet ajourneras kl Ronny Löfquist (S) meddelar att Rödgröna-gruppen yrkar enligt bilaga 2 - Skattesatsen är 21,75 kr. - Verksamhetens nettokostnad ökar med 5.1 miljoner kr, dvs blir för miljoner kr. Proposition Ordförande ställer proposition på de båda yrkandena och finner att kommunstyrelen beslutat i enlighet med Hyltealliansens yrkande. Kommunstyrelsens förslag Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige antar ramar för Mål- och resursplan , baserad på "Budgetförutsättningar ", bilaga 1. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

6 Kompletterande information till ramar Exempel på påverkan på det egna kapitalet vid investeringar som kräver nyupplåning. IT investeringar motsvarande tkr påverkar det egna kapitalet med ca 700 tkr uppdelat på räntekostnader om ca 100 tkr och avskrivningar motsvarande 600 tkr. Avskrivningarna försvinner efter 5 år då enbart räntekostnaden påverkar det egna kapitalet. Investeringar i en skola t ex motsvarande tkr påverkar det egna kapitalet med ca 700 tkr uppdelat på räntekostnader om ca 400 tkr och avskrivningar motsvarande 300 tkr. Avskrivningarna försvinner efter 33 år då enbart räntekostnaden påverkar det egna kapitalet. Känslighetsanalysen Prisökningskompensation 1 % tkr (prisökningskompensationen är 1,7 % för 2013)

7 Sedan Kommunstyrelsens sammanträde har en justering gjorts på skatteintäkterna samt inkomstutjämningen pg nya beräkningar.

8 MRP Nämnder am tota t Verksamhet Ram 2013 Ram 2014 Ram 2015 MRP Kommunstyrelsen Valnämnd Räddningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Tillsynsnämnden Arbets- och näringslivsnämnden Revision Överförmyndaren Barn- och ungdomsnärnnden Omsorgsnämnden Nettokostnad

9 RödGrönas ramförslag SK , 21: Ram Ram Ram erksamhetens nettokostnad -476,9-476,9-477,1 Lönekompensation -8,2-15,1-22,1 Okat underhåll 5 kr/kvm -0,3-0,5-0,8 Prisökningskompensation -3,1-6,3-9,5 Ej fördelat till nämnderna -5,1-5,1-5,1 Organisationsutveckling 3,7 6,7 8,2 Nämndernas förslag -489,9-497,2-506,5 Ej fördelat verksamhetsnetto -5,1-5,3-5,4 Oförutsedda utgifter -1,5-1,5-1,5 Kapitalkostnad 58,6 58,6 58,6 Avskrivningar -31,0-31,0-31,0 Arbetsgivaravgift < 26 år 4,0 4,0 4,0 KP 17,0 17,0 17,0 Premie pensioner -2,4-2,4-2,3 Avgiftsbestämd ålderspension -15,1-15,7-16,4 Utbetalning pensioner -10,0-10,5-11,1 Verksamhetens nettokostnad 1-475,5-484,0-494,6 Skatteintäkter 381,2 396,8 415,4 Inkomstutjämning 89,1 89,8 91,1 Kostnadsutjämning 9,6 9,6 9,6 Generella bidrag 3,3 0,7-2,7 LSS-utjämning -12,8-12,8-12,8 Fastighetsavgift 18,5 18,5 18,5 Finansnetto -11,3-14,7-16,0 Resultat före extraordinära poster 11 2,2 4,1 8,7 Förändring av eget kapital 111 2,2 4,1 8,7 Utrymme till amorteringar och investeringar 33,2 35,1 39,7 Amortering -4,1-4,2-5,3 Utrymme till investeringar 29,1 30,9 34,4

10 MRP Nämnder am tota t Verksamhet Ram 2013 Ram 2014 Ram 2015 MRP Kommunstyrelsen Valnämnd Räddningsnämnden Samhällsbyggnadsnämnden Tillsynsnämnden Arbets- och näringslivsnämnden Revision Överförmyndaren Barn- och ungdomsnämnden Omsorgsnänmden Nettokostnad

11 Budgetförutsättningar SK , 21: Ram Ram Ram Verksamhetens nettokostnad -476,9-476,9-477,1 Lönekompensation -8,2-16,2-25,8 Ökat underhåll 5 kr/kvm -0,3-0,5-0,8 Prisökningskompensation -3,5-8,0-13,4 Organisationsutveckling 3,7 6,7 8,2 Nämndernas förslag -485,2-494,9-508,9 Ej fördelat verksamhetsnetto -6,0-7,2-8,3 Oförutsedda utgifter -1,5-1,5-1,5 Kapitalkostnad 58,6 58,6 58,6 Avskrivningar -31,0-31,0-31,0 Arbetsgivaravgift < 26 år 4,0 4,0 4,0 KP 17,0 17,0 17,0 Premie pensioner -2,4-2,4-2,3 Avgiftsbestämd ålderspension -15,1-15,7-16,4 Utbetalning pensioner -10,0-10,5-11,1 Verksamhetens nettokostnad 1-471,6-483,6-499,9 Skatteintäkter 371,1 383,8 399,3 Inkomstutjämning 93,5 96,7 100,6 Kostnadsutjämning 9,6 9,6 9,6 Generella bidrag 3,3 0,7-2,7 LSS-utjämning -12,8-12,8-12,8 Fastighetsavgift 18,5 18,5 18,5 Finansnetto -11,3-14,7-16,0 Resultat före extraordinära poster 11 0,4-1,7-3,4 Förändring av eget kapital 111 0,4-1,7-3,4 Utrymme till amorteringar och investeringar 31,4 29,3 27,6 Amortering -4,1-4,2-5,3 Utrymme till investeringar 27,3 25,1 22,3

12 HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdaturn Sida 9 (24) 309 Mål- och resursplan Hylte kommun MRP Planeringsförutsättningar ( Ramar) Dnr 2011 KS0229 Sammanfattning Ramar för mål- och resursplan grundar sig på mål- och resursplan samt kommunstyrelsens föreslagna justeringar. Skatteunderlaget bygger på den befolkningsprognos som statistiska centralbyrån tagit fram daterad i övrigt bygger förutsättningar från senast kända prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för löner och prisökning, riksbankens senaste ränteprognos samt KPAs prognos för pensioner. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Ulrika Hjort Framtagna förutsättning för MRP Framtagen Resultatbudget för MPR Omräkningar av resultaträkningen till invånare och kompletteringar av Förutsättningar MRP kommer att göras till kommunstyrelsens sammanträde Arbetsutskottets förslag Efter kompletteringar och justering av resultaträkningen föreslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att anta ramar för Mål- och resursplan , baserade på beskrivna budgetförutsättningar Signatur lusterare Utdragsbestyrkande

13 HYLTE Kommunledningskontoret Ulrika Hjort, Ekonomichef Tfn: E-post: TJÄNSTESKRIVELSE Dnr :2011 KS0229 Kommunstyrelsen Ramar för mål- och resursplan Ramar för mål- och resursplan grundar sig på mål- och resursplan samt kommunstyrelsens föreslagna justeringar. Skatteunderlaget bygger på den befolkningsprognos som statistiska centralbyrån tagit fram daterad i övrigt bygger förutsättningar från senast kända prognoser från Sveriges kommuner och landsting (SKL) för löner och prisökning, riksbankens senaste ränteprognos samt KPAs prognos för pensioner. Beslutsunderlag Framtagna förutsättning för MRP Framtagen Resultatbudget för MPR Kommunledningskontorets förslag till beslut Föreslagna ramar för Mål och Resursplan baserade på beskrivna budgetförutsättningar antas. Per Borg Ulrika Hjort kommunchef Ekonomichef Beslutet skickas till: Hylte kommun Kommunledningskontoret Storgatan 8 Tfn vx Hyltebruk Fax Postgiro Bankgiro

14 HYLTE Ärendebeskrivning nämndsärende Kommun led ningskontoret 1 (3) Ulrika Hjort, Ekonomichef Tfn: E-post: Ulrika.Hjort hylte.se Kom munstyrelsen 2011 KS0229 Förutsättningar MRP Befolkning I skatteberäkningen för mål- och resursplanen görs beräkningen med utgångspunkt från statistiska centralbyråns befolkningsprognos daterad Prognosen visar på invånare vid ingången av år 2013 vilket är en lägre nivå än i MPR för 2012 med 41 invånare. Invånarantalet uppgick till stycken den 6 september2011. En ökning med 10 invånare 2013 innebär en ökning av skatteintäkter med cirka 500 tusen kronor. Räntekostnader Upplåningsbehovet för perioden motsvarar cirka 100 miljoner kronor. I dagsläget är räntenivån i Sverige relativt låg med en styrränta på 2,0 %, prognoser visar på en stigande ränta för perioden. I beräkningarna har en räntenivå 1 procentenhet över riksbankens ränteprognos använts vilket 2013 motsvarar på 3,9 % och 4,5 % för En ökning av räntan för 2013 med motsvarande 1,0 procentenheter innebär en ökad kostnad för kommunen på cirka3,4 miljoner kronor. Lönekostnader 1 ramen för 2013 kompenseras nämnderna för löneavtal 2012 med motsvarande 8,2 miljoner kronor på helår, vilket motsvarar de 6,2 miljoner kronor som är beslutade i MRP , under ej fördelat verksamhetsnetto. Löneavtalet förväntas blir 2,9 % för 2013, 3,40 % 2014 och 3,80 % 2015, siffrorna baseras på SKLs cirkulär 11:42. Kompensationen för nio månader irnyms under ej fördelat verksamhetsnetto för att tilläggsbudgeteras nämnderna när avtalen är klara. 1 ramen året efter avtalet är klart kompenseras nämnderna motsvarande tolvmånader, Samhällsbyggnadsnämnden kompenseras endast med 15 %. Ökat underhåll För 2012 uppgår underhållet på kommunens fastigheter till 55 kr/kvm, en ökning av detta belopp med motsvarande 5 kr/kvm sker under mål- och resursperioden. Den sammanlagda kostnaden för ökningen uppgår till 283 tusen kronor per år. Hylte kommun Storgatan 8 Tfn vx Postgiro Kommunledningskontoret Hyltebruk Fax Bankgiro

15 HYLTE Kommuntedningskontoret 2 (3) Nämnder Organisationsutveckling I posten organisationsutveckling ingår elevminskningen inom Barn- och ungdomsnämnden med motsvarande 3,2 miljoner kronor för 2013 och 3,0 miljoner kronor för 2014 och 1,5 miljoner kronor för Prognosen för elevminskningen baseras på statistiska centralbyråns befolkningsprognos daterad I organisationsutvecklingen ingår även en minskad kostnad vid införandet av den långsiktiga fastighetsplanen med 0,3 miljoner kronor för Dessutom ingå ökade intäkter i samband med uppdateringen av markarrendet med 0,2 miljoner kronor för Den totala organisationsutvecklingen som ingår i budgetförutsättningarna är 3,7 miljoner kronor för 2013, 3,0 miljoner kronor för 2014 och 1,5 miljoner kronor för Omvärldsanalys Kommunstyrelsen I ekonomiska termer leder den vikande befolkningsutvecklingen till ett minskat skatteunderlag. Däremot, om förslaget till förändringar i utjämningssystemet går igenom så påverkar det kommunen positivt, den beräknade effekten blir kronor per invånare. Troligt är att det blir övergångsregler vilket gör att det inte får full effekt första åren under planperioden. Utöver detta medför det osäkra konjunkturläget även osäkerhet i ränteläget. Det allmänna kraven på offentlig service ökar, samtidigt kan vi se en ökad konkurrens om arbetskraften, vilket medför ökat behov av kompetensutveckling, investeringar i kommunens IT-infrastruktur samt insatser för att lyfta fram kommunen som en attraktiv arbetsgivare.

16 HYLTE Kommunledningskontoret 3 (3) Arbets- och näringslivsnämnden Konjunkturen är mycket osäker, inom perioden kan vi komma att ha problem med både ökande arbetskraftsbrist och arbetslöshet. Folkhälsa kommer vara i fokus under perioden. Vi ser en ökande medvetenhet i hälsofrågor men samtidigt finns det en risk för ökad ohälsa i grupper i utanförskap. Arbetslivet förändras och det blir alltmer viktigt med en fungerande infrastruktur. Vi behöver tillgång till bra vägar, fungerande kollektivtrafik,bredband, telefoni och el utan driftstörningar. Barn- och ungdomsnämnden Kraven på elevernas prestation och därmed på verksamheten i våra skolor ökar med den nya skollagen, bland annat genom att behörighetskravet för fortsatta studier sätts högre än idag. Specialpedagogorganisationen behöver utökas för att möta detta. Hylte kommun har svårt att behålla pedagoger. En reflektion är att det kan kopplas till löneläget jängört med kringliggande kommuner och att en stor del av vår personal pendlar in till kommunen. En satsning på duktiga förskollärares och lärares löner bör övervägas. En enkel framskrivning av nu fddda (förutsatt att utflyttningar och inflyttningar tar ut varandra under åren) visar att vi läsåret 2015/16 kommer att ha 1125 elever i fiirskoleklass årskurs 9. Det innebär en ökning mot dagenselevtal på 1093 elever för Omsorgsnämnden Förändringar i Socialtjänstlagen från och med 1 januari 2011 innebär högre krav på den reella delaktigheten och inflytandet för omsorgstagarna, bland annat när det gäller NÄR och HUR stöd och hjälp ska ges. Detta leder till ökade personalkostnader. Andelen utåtagerande demenssjuka ökar både i Hylte kommun och i riket. Den här utvecklingen kommer att kräva en högre personaltäthet för att bemöta de utåtagerandes behov och de boendes säkerhet. I nämndens omvärldsbevakning har man även kunnat identifiera att behoven inom socialpsykiatrin ökar i samhället. Också detta medför ökande kostnader, bland annat för ökat boendestöd. Samhällsbyggnadsnämnden Viktiga, strategiska påverkansfaktorer är Göra upp avtal med samhällsföreningama om skötsel av mindre gräsytor och cykelvägar. Medvetna strategiska val av samarbets (kornmuner) partners i ex. miljö/tillsynsarbetet. En sårbarhetsanalys för dag och avloppssystemen skall tas fram. Hur påverkas Hylte kommuns VA-nät av ett förändrat klimat och hur kan vi förebygga risker. Känslighetsanalys 10 nya invånare 2010 Ränteförändring +/- 1 % 1 % ökad lönekostnad (inkl PO) 0,5 mkr 3,4 mkr 3,0 mkr Per Borg kommunchef Ulrika Hjort Ekonomichef

17 HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk Internkontrollreglemente för Hylte kommun Dnr 2011 KS0251 Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen: Protokollsutdrag kommunstyrelsen 174/11 Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 307/11 Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret (Per Borg/Anders Dryselius) Intern kontrollplan Kommunstyrelsen Styr- och Ledningsdokument, Interkontrollreglemente samt anvisningar, Bilaga till Finans- och kvalitetsplan

18 HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 5 (22) 174 Intern kontrollplan KS 2012 Dnr 2011 KS0251 Sammanfattning Syftet med intem kontroll är att förbättra och stödja organisationens må1uppfy11e1se. Processen som en god intem kontroll utgör är på så sätt ett komplement till organisationens styrmodell. Målet är att respektive nämnd, med rimlig säkerhet, ska kunna säga sig ha en betryggande intem kontroll inom sitt område. Därmed fullgör man också kommunallagens krav (6 kap. 7 ). Intem kontroll är alltså till för att säkerställa ordning och reda och skapa trygghet i hela organisationen. Fokus ligger på: en effektiv verksamhet, en tillförlitlig rapportering samt regelefterlevnad (lagar, förordningar, interna beslut och kommunala riktlinjer). Uppdraget kring intern kontroll är uppdelat i två delar: a) den första delen består i att ta fram ett internkontrollreglemente samt anvisningar som ska vara det styrande dokumentet för hur den intema kontrollen ska gå till i Hylte kommun; b) den andra delen av uppdraget består i att samordna nämndemas respektive kontrollplaner för a) Internkontrollreglementet samt anvisningar innehåller: Kopplingen till COSO:s definition av intern kontroll Kommunstyrelsens övergripande ansvar Nämndernas ansvar Förvaltningschefens ansvar för den operativa interna kontrollen Uppföljning av den interna kontrollen b) Kommunledningskontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån den föreslås att följande områden tas med i kommunstyrelsens intema kontrollplan för 2012: Rekryteringsprocessen Representation Reseräkningar Hantering av motioner Direktupphandling Inköpstrohet Personuppgiftslagen Redovisning Leverantörsfakturor Kundfakturor Kassor Arbetsutskottet föreslog vid sitt sammanträde följande förändringar: Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Ekonomienhetens kont rollmoment för rutinen Rättvisande redovisning ska vara "Efterlevnad enligt bilaga" I bilagan regleras i detalj hur efterlevnaden ska hanteras. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

19 HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (22) Intemkontrollreglementet Sid 3 Uppföljning av intem kontroll 12. Sista meningen ska lyda "Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den intema kontrollen fungerar i kommunägda företag och stiftelser." Sid 4 Vad är intern kontroll, sista stycket före punktlistan. Näst sista meningen ska lyda "Syftet med den intema kontrollplanen är alltså att säkra en effektiv förvaltning och att undvika fel." Beslutsunderlag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 307/11 Kommunstyrelsens förslag Med nämnda justeringar föreslås fullmäktige att anta internkontroll-reglemente för Hylte kommun. Kommunstyrelsens beslut Med föreslagen justering antar kommunstyrelsen sin intema kontrollplan för Signatur justerare Utdragsbestyrkande

20 HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 5 (24) 307 Intern kontrollplan KS 2012 Dnr 2011 KS0251 Sammanfattning Syftet med intern kontroll är att förbättra och stödja organisationens måluppfyllelse. Processen som en god intern kontroll utgör är på så sätt ett komplement till organisationens styrmodell. Målet är att respektive nämnd, med rimlig säkerhet, ska kunna säga sig ha en betryggande intern kontroll inom sitt område. Därmed fullgör man också kommunallagens krav (6 kap. 7 ). Intern kontroll är alltså till för att säkerställa ordning och reda och skapa trygghet i hela organisationen. Fokus ligger på: en effektiv verksamhet, en tillförlitlig rapportering samt regelefterlevnad (lagar, förordningar, interna beslut och kommunala riktlinjer). Uppdraget kring intern kontroll är uppdelat i två delar: a) den första delen består i att ta fram ett internkontrollreglemente samt anvisningar som ska vara det styrande dokumentet för hur den interna kontrollen ska gå till i Hylte kommun; b) den andra delen av uppdraget består i att samordna nämndernas respektive kontrollplaner för a) Internkontrollreglementet samt anvisningar innehåller: Kopplingen till COSO:s definition av intern kontroll Kommunstyrelsens övergripande ansvar Nämndernas ansvar Förvaltningschefens ansvar för den operativa interna kontrollen Uppföljning av den interna kontrollen b) Kommunledningskontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån den föreslås att följande områden tas med i kommunstyrelsens interna kontrollplan för 2012: Rekryteringsprocessen Representation Reseräkningar Hantering av motioner Direktupphandling Inköpstrohet Personuppgiftslagen Redovisning Leverantörsfakturor Kundfakturor Kassor Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Anders Dryselius Internkontrollreglemente samt anvisningar (Bilaga till Finans- och kvalitetsplan ) Internkontrollplan 2012 Kommunstyrelsen Signatur jus erare Utdragsbestyrkande

21 HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 6 (24) Följande tre redaktionella ändringar föreslås: Intern kontrollplan för kommunstyrelsen Ekonomienhetens kont rollmoment för rutinen Rättvisande redovisning ska vara "Efterlevnad enligt bilaga" I bilagan regleras i detalj hur efterlevnaden ska hanteras. Internkontrollreglementet Sid 3 Uppföljning av intern kontroll 12. Sista meningen ska lyda "Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i kommunägda företag och stiftelser." Sid 4 Vad är intern kontroll, sista stycket före punktlistan. Näst sista meningen ska lyda "Syftet med den interna kontrollplanen är alltså att säkra en effektiv förvaltning och att undvika fel." Arbetsutskottets förslag Med nämnda justeringar föreslår kommunstyrelsen fullmäktige att anta internkontrollreglemente för Hylte kommun. Med föreslagen justering föreslås kommunstyrelsen anta sin interna kontrollplan för Signalur justerare Utdragsbestyrkande

22 HYLTE Kommuntedningskontoret Anders Dryselius, Utredare/analytiker Tfn: E-post: TJÄNSTESKR1VELSE Dnr :2011 KS0251 Kommunstyrelsen 1 (2) Tjänsteskrivelse Intern kontroll - reglemente och plan KS 2012 Sammanfattning Syftet med intern kontroll är att förbättra och stödja organisationens måluppfyllelse. Processen som en god intern kontroll utgör är på så sätt ett komplement till organisationens styrmodell. Målet är att respektive nämnd, med rimlig säkerhet, ska kunna säga sig ha en betryggande intem kontroll inom sitt område. Därmed fullgör man också kommunallagens krav (6 kap. 7 ). Intem kontroll är alltså till för att säkerställa ordning och reda och skapa trygghet i hela organisationen. Fokus ligger på: en effektiv verksamhet, en tillförlitlig rapportering samt regelefterlevnad (lagar, förordningar, intema beslut och kommunala riktlinjer). Uppdraget kring intem kontroll är uppdelat i två delar: a) den första delen består i att ta fram ett internkontrollreglemente samt anvisningar som ska vara det styrande dokumentet för hur den interna kontrollen ska gå till i Hylte kommun; b) den andra delen av uppdraget består i att samordna nämndernas respektive kontrollplaner för a) Intemkontrollreglementet samt anvisningar innehåller: Kopplingen till COSO:s definition av intern kontroll Kommunstyrelsens övergripande ansvar Nämndernas ansvar Förvaltningschefens ansvar för den operativa intema kontrollen Uppföljning av den intema kontrollen b) Kommunledningskontoret har genomfört en risk- och väsentlighetsanalys och utifrån den föreslås att följande områden tas med i kommunstyrelsens intema kontrollplan för 2012: Rekryteringsprocessen Representation Reseräkningar Hantering av motioner Direktupphandling Inköpstrohet Personuppgiftslagen Redovisning Leverantörsfakturor Kundfakturor Kassor Hylte kommun Kommunledningskontoret Storgatan B Tfn vx Hyltebruk Fax w».hylte.se Postgiro Bankgiro

23 HYLTE Kommunledningskontoret TJÄNSTESKRIVELSE 2 (2) Beslutsunderlag Internkontrollreglemente samt anvisningar (Bilaga till Finans- och kvalitetsplan ) Internkontrollplan 2012 Kommunstyrelsen Kommunledningskontorets förslag a) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta internkontrollreglemente för Hylte kommun. b) Kommunstyrelsen antar sin interna kontrollplan för Per Borg kommunchef Anders Dryselius Utredare/analytiker Beslutet skickas till:

24 HYLTE Intern kontrollplan Komm unst relsen Plan för: 2012 Diarienummer 2011 KS0251 : Kontrolldatum i inov. _.,., maj, nov jmal, nov ' imaj, nov i Irlij Imaj nov V'jnuonv i, dec :nov,.,nov ;Kommentarer, Jörtydliganden, förkortningar f! :,,. i,, :

25 HYLTE Ekonomienheten Styr- och Ledningsdokument Internkontrollreglemente samt anvisningar Bilaga till Finans- och kvalitetsplan Reglemente antagen av kommunfullmäktige X Anvisningar framtagna av ekonomienheten

26 Internkontrollreglemente i Hylte kommun Allmänt 1 Reglementet innehåller en miniminivå för den interna kontrollen i Hylte kommun. Varje nämnd/styrelse skall dessutom lokalt utforma de regler som anses nödvändiga fdr den egna verksamheten. 2 Reglementet syftar till att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller en tillfredställande intern kontroll, det vill säga de skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande sker: Att ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet bedrivs Att tillförlitliga finansiella rapporter och information om verksamheten görs Att efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer med mera sker Organisation av den interna kontrollen 3 Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas. Kommunstyrelsen har även ansvaret för att nämndsövergripande reglemente, regler och anvisningar upprättas. 4 Nämnderna har det yttersta ansvaret för den interna kontrollen inom respektive verksamhetsområde. Den enskilda nämnden har därvid att tillse: Att en organisation upprättas för den interna kontrollen Att regler och anvisningar antas för den interna kontrollen 5 Inom nämndens verksamhetsområde ansvarar kontorschefen eller motsvarande för att konkreta regler och anvisningar utformas så att en god intern kontroll kan upprätthållas. Dessa regler skall antas av respektive nämnd. I detta ansvar ligger att vederbörande skall tillse att kunskapen om dessa sprids i organisationen. Kontorschefen skall löpande rapportera till nämnden om hur den interna kontrollen fungerar. 6 De verksamhetsansvariga cheferna på olika nivåer i organisationen är skyldiga att följa regler och anvisningar om intern kontroll samt att informera övriga anställda om reglernas och anvisningarna innebörd. Vidare har de att verka för att de arbetsmetoder som används bidrar till en god intern kontroll. 7 Övriga anställda är skyldiga att följa antagna regler och anvisningar i sin arbetsutövning.

27 Brister i den interna kontrollen skall omedelbart rapporteras till närmaste överordnad eller den som nämnden utsett. Uppföljning av intern kontroll 8 Varje nämnd har en skyldighet att löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden ska som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. 9 Nämnden skall varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. 10 Resultatet av uppföljningen av den intema kontrollen skall, med utgångspunkt från antagen plan, löpande rapporteras till nämnden i den omfattning som fastställts i internkontrollplanen. 11 Nämnden skall senast i samband med årsbokslutets upprättande rapportera resultatet från uppföljningen av den intema kontrollen inom nämnden till kommunstyrelsen. Rapporteringen skall samtidigt ske till kommunens revisorer. 12 Kommunstyrelsen skall med utgångspunkt från närnndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens samlade system för intern kontroll, och i de fall förbättring behövs föranstalta om sådana. Kommunstyrelsen skall även informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunägda företagen.

28 Anvisningar Internkontrollreglemente i Hylte kommun Vad är intern kontroll God intem kontroll behövs i alla organisationer: Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse för både den politiska ledningen och kontoren. Kontrollsystemet bidrar till att säkra att beslut vilar på ett korrekt underlag. De skyddar också mot förluster eller fdrstörelser av kommunens tillgångar. Detta gäller både oavsiktliga och avsiktliga fel. De oavsiktliga är ofta lättare att fånga upp med en god intern kontroll. De avsiktliga kan ibland bara förhindras genom mycket sofistikerade kontroller och väl genomtänkt ansvarsfördelning. Det kan finnas stora vinster i att ha goda rutiner för intern kontroll. Risken för ekonomiska förluster minskar, och om rutiner är pålitl iga minskar behovet av att kontrollera varje enskild transaktion, saldo, fordran, skuld etc. Intern kontroll är viktigt med andra ord. Syftet med den interna kontrollen är alltså att säkra en effektiv förvaltning och att undgå allvarliga fel. Detta uppnås genom att anpassa organisationen och införa metoder och rutiner som syftar till att: Öka kontorens effektivitet Trygga kommunens tillgångar Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser efterlevs Minimera risker, säkra system och rutiner Säkra att pengar och andra resurser används i överensstämmelser med tagna beslut Säkra en riktig och ändamålsenlig redovisning Skydda politiker och personalen mot oberättigade misstankar och oegentligheter. Vem ansvar fdr den interna kontrollen Kommunstyrelsen ansvarar för att: Kommunövergripande reglementen, regler och policys upprättas Det finns en god intem kontroll hos nämnder och kontor Utifrån nämndens uppföljningsrapporter utvärderar kommunens samlade system för intern kontroll och vid behov beslutar och förbättringar. Nämnden ansvarar för att:

29 En intem kontroll finns Kommunövergripande reglementen, regler och policys följs inom nämndens ansvarsområde Upprätta nämndsspecifika regler som behövs för en god intern kontroll Årligen upprätta och anta en plan för den interna kontrollen Rapportera resultat och uppföljning till kommunstyrelsen och revisorerna. Kontorschefen ansvarar för att: Kontorsspecifika regler och anvisningar utformas så att en god intern kontroll kan upprätthållas Löpande rapportera till nämnden hur den intema kontrollen fungerar Verksamhetsansvariga ansvarar för att: Antagna reglementen, policys och regler följs samt informerar övriga anställda Arbetsmetoder används som bidrar till en god intern kontroll Revisorema ansvar för att: Pröva om den kontroll som görs inom nämnderna år tillräcklig Pröva om verksamheten sköts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredställande sätt Pröva om räkenskaper är rättvisande 1 samband med den årliga revisionsberättelsen lämna redovisning till kommunfullmäktige om hur den intema kontrollen fungerar Alla anställda har en skyldighet att omedelbart rapportera fel och brister i den interna kontrollen till närmaste överordnad som i sin tur är skyldig att rapportera vidare uppåt i organisationen. Den interna kontrollkedjan Fullmäktige anger mål och ramar för nämndernas verksamhet. Kommunstyrelsen utarbetar gemensamma reglementen, policys och anvisningar i fdrvaltningsövergripande frågor. Respektive nämnd har sedan ett ansvar för att utarbeta tillämningsregler och anvisningar inom sin verksamhet. För att tala om god intem kontroll är det sedan mycket viktigt att det finns en fungerande uppföljning. Detta ömsesidiga utbyte av information kan kallas den interna kontrollkedjan. För att kedjan inte skall brista måste det finnas ett väl utvecklat rapporteringssystem mellan de olika nivåerna, från verksamhetsnivå upp till kommunfullmäktige. Rapporteringen skall vara kort, enkel och ändamålsenlig.

30 Plan för uppföljning Nämnden ska inom sin organisation tydliggöra ansvaret för den interna kontrollen och innebörden av denna. Nämnden ska också planera och prioritera arbetet med utveckling av rutiner för att stärka den interna kontro len. Som grund för planering, prioritering och uppföljning av internkontrollarbetet ska en risk- och väsentlighetsanalys göras (bilaga 1). För att kunna säga att den interna kontrollen fungerar väl krävs alltså en kontinuerlig uppföljning. Internkontrollplanen för innevarande år ska antas senast under januari månad. Planen ska minst innehålla (bilaga 2):: Vad som skall granskas under året Vilka reglementen, regler eller policys som berörs Vilken tidsperiod som granskningen avser Granskningsmetod Vem som är ansvarig fbr granskningen När granskningen skall rapporteras till nämnde Planen skall överlämnas till kommunstyrelsen senast den 31 januari varje år. Rapportering Genomfiird uppföljning rapporteras till nämnden oavsett utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag på åtgärder Rir att förbättra kontrollen. Ekonomienheten fastställer senast vid utfårdande av bokslutsanvisningar när rapporten senast skall avlämnas till kommunstyrelsen. Rapporten ska innehålla omfattning av utförd uppföljning, utfallet och eventuella vidtagna åtgärder. Rapporten ska också vid behov innehålla förslag på åtgärder för förbättring av kommunens rutiner. Allvarliga brott mot eller brister i den interna kontrollen ska omedelbart rapporteras till kommunstyrelsen.

31 Risk och väsentlighetsanalys Bilaga 1 I alla organisationer, oavsett storlek, finns en risk för att oönskade situationer ska inträffa. I kommuner kan det exempelvis röra sig om felaktigheter eller otillbörlig användning av medel, att mobbade bam får hjälp alltför sent, en hårddiskkrasch, felaktig hantering av mediciner eller felaktigt utbetalda löner. Om risken realiseras, påverkas organisationens möjlighet att nå sina mål. Intem kontroll handlar därför även om att kartlägga och analysera befintliga risker samt vidta åtgärder för att minimera dessa. Att identifiera och analysera risker är en ständigt pågående process och är avgörande för organisationens möjligheter att nå sina mål. Kontrollprocessen ska prioritera områden där högre risk föreligger för att det ska bli fel. En del intema risker har en inneboende karaktär. Inneboende risker uppstår på grund av arten av verksamheten. Som exempel kan nämnas processer där konsumtionsvaror likvida medel, förrådsvaror, lunchkuponger med mera används. Där finns alltid en risk för att kommunens egendom används på ett otillbörligt sätt. Situationer/processer som innehåller en inneboende risk bör särskilt beaktas vid riskbedömningar. En väl genomförd risk- och väsentlighetsanalys ska tydliggöra vilka hot som finns till följd av påverkbara eller opåverkbara risker och som kan inverka på organisationens möjlighet att nå sina mål. Den process som benämns riskbedömning inkluderar: Kartläggningsprocessen Uppskattning av väsentlighetsgraden (konsekvensema) och risken (sannolikheten) för relevanta rutiner/processer och system. Beaktande av hur riskema ska bearbetas vad måste vi ta itu med och på vilket sätt? Väsentlighet kan uttryckas som ekonomiska, politiska/förtroendemässiga, tekniska, mänskliga och inte minst verksamhetsmässiga konsekvenser för kommunen som kan uppstå vid fel. Risk kan uttryckas som fel, misskötsel, brister i måluppfyllelsen med mera som finns i olika grad. Det är risken för att negativa konsekvenser av väsentlig betydelse kan uppstå som ska bedömas. Arbetet men intern kontroll hör därför prioritera väsentliga områden där det finns risk för allvarliga fel med stora konsekvenser. Vid risk- och väsentlighetsanalysen kan en matris graden av sannolikhet och konsekvens inom skal I 4 användas. Se exempel nedan:

32 Konsekvens 4. Allvarlig 4 3. Kännbar 3 2. Lindrig 2 1. Försumbar Osannolik 2. Mindre sannolik 3. Möjlig 4. Sannolik Sannolikhet Varje ruta i matrisen svarar mot en kombination av bedömd sannolikhet och ekonomisk, verksamhetsmässig eller annan konsekvens. Konsekvenserna och sannolikheten graderas från ett till fyra med nedanstående innebörd: 1. Försumbar är obetydlig fdr de olika intressenterna och kommunen 2. Lindrig uppfattas som liten av såväl intressenter som kommunen 3. Kännbar uppfattas som hesvärande för intressenter och kommun 4. Allvarlig är så stor att fel helt enkelt inte får inträffa 1. Osannolik risken är praktiskt taget obefmtlig för att fel ska uppstå 2. Mindre sannolik risken är mycket liten för att fel ska uppstå 3. Möjlig det finns en möjlig risk för att fel ska uppstå 4. Sannolik det är mycket troligt att fel ska uppstå De olika komponenterna multipliceras med varandra. Denna siffra/bedömning påverkar sedan om åtgärder behöver sättas in. En grov indelning av bedömningen kan vara: 1 3 Ingen agerade krävs. Vi accepterar risken 4 8 Rutinen/processen bör hållas under uppsikt Rutinen/processen bör åtminstone tas med i kommande interna kontrollplan. Eventuellt behövs nya regelverk och/eller utbildning av personal. Vi reducerar risken. 16 Direkt åtgärd krävs! Vi försöker minimera risken.

33 Risk och väsentlighetsanalys (exempel) Nämnd. Datum. Rutin/process Sannolikhet Konsekvens Bedömning Kommentar Upphandling och inköp Rutinen skall tas med i planen Attestrutiner Rutinen skall tas med i planen Kundfakturor Rutinen anses tillräckligt kontrollerad Leverantörsfakturor Rutinen skall tas med i planen

34 Kontrollplan Bilaga 2 Kontrollaktiviteter är de konkreta åtgärder som vidtas för att motverka, minimera eller i vissa fall eliminera risker. internkontrollplanen och de tillhörande rapporteringsrutinerna utgör således kontrollaktiviteter för att helt enkelt säkerställa att den interna kontrollen fungerar på avsett sätt. Det handlar i princip om en självdeklaration för intemkontrollen. Planen skall fastställas av nämnden. Kontrollansvariga kan vara personer inom det egna kontoret, men de bör inte vara direkt involverade i arbetet med den rutin de ska kontrollera. Kontrollplanen för innevarande år skall antas senast i januari månad och resultatet av kontrollen skall fortlöpande under året rapporteras till nämnden samt i samban med bokslutet även till kommunstyrelsen.

35 KontroHplan (exempel) Nämnd Rutin/process/system Kontrollmoment Upphandling och inköp Att regelverk för upphandling följs Datum Kontrollansvar Kontrolldatum Kontrollmetod Rapport till Risk och väsentlighet Carolina Winkler Stickprov Ekonomichefen 12 Attestrutiner Att aktuella attestrutiner följs Ulrika Jansson Kontroll mot aktuell lista Ekonomichef 9 Leverantörsfakturor Att fakturor är korrekta ur attest och konteringssynpunkt Ann-Kristin Stickprov Ekonomichef 9 Isacsson

36 Kontrollrapport Nämnd/Kontor/Enhet Process/rutin Resultat iaktagelser 0 Rutinen fungerar 0 Rutinen fungerar men behöver utvecklas 0 Rutinen har brister och bör ses över 0 Rutinen brister helt och bör åtgärdas direkt Förslag till åtgärder Kontroll utförd (datum) Kontrollansvarig Rapporterat till

37 HYLTE Kommunfullmäktige Hyltebruk Revidering av fokusområden Dnr 2011 KS0252 Handlingar i ärendet som bifogas kallelsen: Protokollsutdrag kommunstyrelsen 175/11 Kompletteringar och ändringar av förslag till revidering av fokusområden och mål, arbetsutskottes förslag Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 308/11 Tjänsteskrivelse kommunledningskontoret (Per Borg/Anders Dryselius) Förslag till revidering av Hylte kommuns fokusområden och kommunövergripande mål

38 - HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida (22) 175 Revidering av fokusområden Dnr 2011 KS0252 Sammanfattning På uppdrag av kommunfullmäktige har förslag till revidering av kommunens fokusområden arbetats fram. Förslaget bygger på det diskussionsunderlag som låg till grund för en genomlysning av kommunens politiska mål i samband med EU-projektanalysen tidigare i år, den s.k. WEPA-analysen. Utifrån diskussionsunderlaget och den politiska diskussionen under WEPA-processen har fem kommunövergripande mål formulerats och inordnats i tre fokusområden. De reviderade fokusområdena är: Kommuninvånare Samhälle Organisation De fem målen är: Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor Kommuninvånama i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Till varje mål finns en målbeskrivning med mått och uppsatta målnivåer för uppföljning. En utförligare beskrivning av dessa finns i beslutsunderlaget. Arbetsutskottet beslutade vid sitt sammanträde föreslå kommunstyrelsen vissa förändringar och kompletteringar vilka skulle läggas fram till kommunstyrelsens sammanträde De tre målnivåerna för Barn och unga ska vara "Andelen elever ska öka med minst 2 % varje år för att på sikt nå 100 %. Målnivå 2 för Kommuninvånarna om valdeltagandet ska vara att Valdeltagandet ska öka jämfört med valet Målnivåerna för Organisationen har fel typ av kriterer. Personalchefen ges i uppdrag att ta fram mätområden som är kontkret mätbara som t ex friskhälsotal och lönenivåer. Beslutsunderlag - Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 308/11 - Skrivelse med kompletteringar och ändringar utifrån arbetsutskottets beslut 308/11, Anders Dryselius Följande kompletteringar och ändringar föreslås Signatur jasterare Utdragsbestyrkande

39 HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammantradesdatum Sida 8 (22) Fokusområde Kommuninvånare Kommunövergripande mål om Barn och Unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor De tre målnivåerna föreslås sättas till: 1 Andelen elever med fullständiga slutbetyg ska öka med minst 2 % varje år för att på sikt nå 100 %. 2 Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska öka med minst 2 % varje år för att på sikt nå 100 %. 3 Andelen elever som upplever trivsel i skolan ska öka med minst 2 % varje år för att på sikt nå 100 %. Kommunövergripande mål om Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut För målnivå 2,om valdeltagande, föreslås ändring till: 2 Valdeltagandet ska öka jämfört med valet Fokusområde Or anisation Kommunövergripande mål om Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare På uppdrag från arbetsutskottet föreslås följande mätmetoder och tillhörande nivåer: Mätmetoder 1 Andel nöjda medarbetare mäts genom medarbetarundersökningar 2 Antal sökande per annons 3 Friskhälsotal, statistik från personalredovisningen 4 Statistisk jämförelse av lönenivåer med jämförbara kommuner utifrån SKL:s partgemensamma lönestatistik. Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med fårre än invånare samt jämförelsegrupp södra Sverige (Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kommuner och regionen. Nulägesnivå 1 Andel nöjda medarbetare 2010: okänt, ingen undersökning genomförd 2 Antal sökande per annons 2011: 19,46 3 Friskhälsotalet 2011: 95,6 % 4 Lönenivåer 2010: Hylte kommun ligger något under jämförbara kommuner (enligt SKL:s kommungruppering). Detaljerad statistik finns tillgängligt per yrke enligt AID-kod på personalenheten. Målnivå 1 Andelen nöjda medarbetare 2013: 75 % 2 Antal sökande per annons 2014: 30 3 Friskhälsotalet 2014: 97 % 4 Lönenivåer 2014: Hylte kommun ska ha ett löneläge som motsvarar jämförbara kommuner (enligt SKL:s kommungruppering). Kommunstyrelsens förslag Fullmäktiges beslut Med föreslagna kompletteringar och ändringar antar kommunfullmäktige reviderade fokusområden och kommunövergripande mål Signatur justerare Utdragsbestyrkande

40 Kompletteringar och ändringar av förslag till revidering av fokusområden och mål, Arbetsutskottets förslag Följande ändringar och kompletteringar görs i enlighet med arbetsutskottets förslag. Fokusområde Kommuninvånare Kommunövergripande mål om Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor De tre målnivåerna föreslås sättas till: 1. Andelen elever med fullständiga slutbetyg ska öka med minst 2 % varje år för att på sikt nå 100 %. 2. Andelen elever med behörighet till gymnasiet ska öka med minst 2 % varje år för att på sikt nå 100 %. 3. Andelen elever som upplever trivsel i skolan ska öka med minst 2 % varje år för att på sikt nå 100 %. Kommunövergripande mål om Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut För målnivå 2,om valdeltagande, föreslås ändring till: 2. Valdeltagandet ska öka jämfört med valet Fokusområde Or anisation Kommunövergripande mål om Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare På uppdrag från arbetsutskottet föreslås följande mätmetoder och tillhörande nivåer: Mätmetoder 1. Andel nöjda medarbetare mäts genom medarbetarundersökningar 2. Antal sökande per annons 3. Friskhälsotal, statistik från personalredovisningen 4. Statistisk jämförelse av lönenivåer med jämförbara kommuner utifrån SKL:s partgemensamma lönestatistik. Med jämförbara kommuner menas kommungrupperingen som inkluderar: kommuner med fårre än invånare samt jämförelsegrupp södra Sverige (Halland, Kronoberg, Blekinge och Skåne). Utöver detta finns även referensstatistik i förhållande till Hallands kommuner och regionen. Nulägesnivå 1. Andel nöjda medarbetare 2010: okänt, ingen undersökning genomförd 2. Antal sökande per annons 2011: 19,46 3. Friskhälsotalet 2011: 95,6 %

41 4. Lönenivåer 2010: Hylte kommun ligger något under jämförbara kommuner (enligt SKL:s kommungruppering). Detaljerad statistik finns tillgängligt per yrke enligt AID-kod på personalenheten. Målnivå 1. Andelen nöjda medarbetare 2013: 75 % 2. Antal sökande per annons 2014: Friskhälsotalet 2014: 97 % 4. Lönenivåer 2014: Hylte kommun ska ha ett löneläge som motsvarar jämförbara kommuner (enligt SKL:s kommungruppering).

42 - HYLTE KOMMLIN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 7 (24) 308 Revidering av fokusområden Dnr 2011 KS0252 Sammanfattning På uppdrag av kommunfullmäktige har förslag till revidering av kommunens fokusområden arbetats fram. Förslaget bygger på det diskussionsunderlag som låg till grund för en genomlysning av kommunens politiska mål i samband med EU-projektanalysen tidigare i år, den s.k. WEPA-analysen. Utifrån diskussionsunderlaget och den politiska diskussionen under WEPA-processen har fem kommunövergripande mål formulerats och inordnats i tre fokusområden. De reviderade fokusområdena är: Kommuninvånare Samhälle Organisation De fem målen är: Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Till varje mål finns en målbeskrivning med mått och uppsatta målnivåer för uppföljning. En utförligare beskrivning av dessa finns i beslutsunderlaget. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Per Borg/Anders Dryselius Förslag till revidering av fokusområden och mål (111107) Yrkanden Micael Arnström (S) yrkar följande: Följande ändringar görs och kompletteringar tas fram till kommunstyrelsens sammanträde : De tre målnivåerna för Barn och unga ska vara "Andelen elever ska öka med minst 2 % varje år för att på sikt nå 100 %. Målnivå 2 för Kommuninvånarna om valdeltagandet ska vara att Valdeltagandet ska öka jämfört med valet Målnivåerna för Organisationen har fel typ av kriterer. Personalchefen ges i uppdrag att ta fram mätområden som är kontkret mätbara som t ex friskhälsotal och lönenivåer. Signatur justerare Utdragsbestyrkande

43 ITYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sarnmantradesdatum Sida 8 (24) Proposition Ordförande ställer proposition bifall eller avslag till Micael Arnströnns yrkande och finner att arbetsutskottet har beslutat bifalla yrkandet. Arbetsutskottets förslag Efter föreslagna kompletteringar och ändringar förslås kommunstyrelsen föreslå fullmäktige anta reviderade fokusområden och kommunövergripande mål. S ignal ur justerare Utdragsbeslyrkande

44 HYLTE Kommunledningskontoret Anders Dryselius, Utredare/analytiker Tfn: E-post: TJÄNSTESKRIVELSE Dnr :2011 KS0252 Kommunstyrelsen Tjänsteskrivelse Revidering av fokusområden 2011 Sammanfattning På uppdrag av kommunfullmäktige har förslag till revidering av kommunens fokusområden arbetats fram. Förslaget bygger på det diskussionsunderlag som låg till grund för en genomlysning av kommunens politiska mål i samband med EU-projektanalysen tidigare i år, den s.k. WEPA-analysen. Utifrån diskussionsunderlaget och den politiska diskussionen under WEPA-processen har fem kommunövergripande mål formulerats och inordnats i tre fokusområden. De reviderade fokusområdena är: Kommuninvånare Samhälle Organisation De fem målen är: Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte kommun ger en bra service med god kvalitet Barn och unga i Hylte ska ha bra uppväxtvillkor Kommuninvånarna i Hylte ska uppleva att de har inflytande på kommunens verksamheter och beslut Kommuninvånarna ska uppleva att Hylte är en attraktiv kommun att leva och bo i Hylte kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare Till varje mål finns en målbeskrivning med mått och uppsatta målnivåer för uppföljning. En utförligare beskrivning av dessa finns i beslutsunderlaget. Beslutsunderlag Förslag till revidering av fokusområden och mål (111107) Kommuniedningskontorets förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige att anta reviderade fokusområden och kommunövergripande mål. Per Borg kommunchef Anders Dryselius Utredare/analytiker Beslutet skickas till: Hylte kommun Kommunledningskontoret Storgatan 8 Tfn vx Hyttebruk Fax klk hylte.se Postgiro Bankgiro

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden

Tillämpningsanvisningar för intern kontroll, teknik- och servicenämnden 1/8 Beslutad: Teknik- och servicenämnden 2015-03-24 36 Gäller fr o m: 2015-04-01 Myndighet: Teknik- och servicenämnd Diarienummer: TSN/2015:136-012 Ersätter: - Ansvarig: Teknik- och servicekontoret Tillämpningsanvisningar

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x.

Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige 2001-01-31, x. KUNGÄLVS KOMMUN eller hur vi klarlägger att uttalade och outtalade regler efterlevs, dvs att den interna kontrollen fungerar som det var tänkt. Ekonomgruppen i Kungälvs kommun oktober 1999 Antagen av kommunfullmäktige

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument

Sida 1(8) Regler för internkontroll. Styrdokument Sida 1(8) Regler för internkontroll Styrdokument 2(8) Styrdokument Dokumenttyp Regler Beslutad av Kommunfullmäktige 201-10-0 154 Dokumentansvarig Kommunchefen Reviderad av (8) Innehållsförteckning Regler

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll

Kommunledning. Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS Reviderad: KS RIKTLINJE. Intern kontroll Kommunledning Ärendenr: 2016/61 Fastställd: KS 2016-03-09 Reviderad: KS 2017-06-28 RIKTLINJE Intern kontroll 2/8 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 God

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Allmänt om intern kontroll

Allmänt om intern kontroll Allmänt om intern kontroll Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-11-28, 242 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa

Läs mer

S Intern kontroll Regler

S Intern kontroll Regler www.hassleholm.se S Intern kontroll Regler Diarienummer: 2015/342 049 Fastställt den: 2015-09-28 125 Fastställt av: Kommunfullmäktige För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige För uppföljning ansvarar:

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras

INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras INTERN KONTROLL GULLSPÅNG KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-31, 47 Dnr: KS 2013/45 Revideras Kommunledningskontoret Torggatan 19, Box 80 548 22 HOVA Tel: 0506-360 00 www.gullspang.se Innehåll

Läs mer

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006

Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1(6) Styrelsen för konsult- och service Arbetet med intern kontroll inom KSK och förslag till tidplan för upprättade av intern kontrollplan under 2006 1. Syftet med den interna kontrollen Intern kontroll

Läs mer

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag

Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag Policy för internkontroll för Stockholms läns landsting och bolag 2 (6) Innehållsförteckning Policy för internkontroll... 1 för Stockholms

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan

Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Kommunstyrelsen 2014-01-27 1 (5) Kommunledningskontoret Ekonomi och kvalitet KSKF/2014:65 Ann-Sofi Salomon, 5026 Riktlinjer för internkontroll och internkontrollplan Definition och syfte 1 Definition internkontroll

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen

Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen TJÄNSTEUTLÅTANDE Utvecklingsavdelningen Dnr KS/2016:648-003 1/2 Handläggare Fredrik Lindell 0152-291 79 Remiss av riktlinjer för internkontroll till berörda nämnder och kommunrevisionen Förslag till beslut

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll

Riktlinje för riskanalys och intern kontroll KOMMUNLEDNINGSKONTORET Riktlinje för riskanalys och intern kontroll Ett normerande dokument som kommunstyrelsen fattade beslut om 17 juni 2015. Dokument-ID Dokumentnamn Fastställd av Gäller från Sida [XX-00-00]

Läs mer

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll

Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Riktlinjer för arbetet med intern kontroll Förskoleförvaltningen Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-12-16 1.0 Olof Fredholm Förskoleförvaltningen Ekonomiavdelningen Innehållsförteckning

Läs mer

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne

Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne Bilaga 1 Reglemente för god hushållning och intern kontroll inom Region Skåne 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att och dess nämnder samt de majoritetsägda bolagens styrelser upprätthåller

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Bilaga 2, LS 167 /02 Ekonomienheten DATUM DIARIENR 2006-01-10 LKD 02558 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Allmänt Detta reglemente avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Riktlinje för intern styrning och kontroll

Riktlinje för intern styrning och kontroll Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för intern styrning och kontroll KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för ekonomistyrning, det

Läs mer

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17

Reglemente. Intern kontroll. Mariestad. Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Reglemente Intern kontroll Mariestad Antaget av Kommunstyrelsen Mariestad 2000-04-17 Datum: 2012-01-24 Dnr: Sida: 2 (6) Reglemente för intern kontroll Kommunfullmäktiges beslut 36/00. 1 Styrelsen Kommunstyrelsen

Läs mer

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut

21 Övrigt - Nämndens ledamöter rapporterar från styrelser etcetera - Omvärldsbevakning / konferenser - Delegationsbeslut fritidsnämnden Föredragningslista Tid Onsdagen den 4 maj, 8:30-12 Plats Valjeviken, Sölvesborg Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående mötes protokoll Godkännande av dagordning Beslut 20 Internkontrollplan

Läs mer

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen

Sida 1(1) /ALN0028. Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård Kommunstyrelsen Arbetslivsförvaltningen Per-Olof Jinnegård 033-35 38 85 Sida 1(1) 2017-02-20 2016/ALN0028 Kommunstyrelsen Intern kontrollplan 2017 Intern kontroll är primärt ett ledningsverktyg med väsentlig betydelse

Läs mer

Internkontrollplan, Miljönämnden

Internkontrollplan, Miljönämnden Dnr. 2013-MN0199 Dnr 2013-KS0247 / 003 Internkontrollplan, 2013-2014 Miljönämnden Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-08-28 73 För revidering ansvarar: Kommunfullmäktige Dokumentet gäller för:

Läs mer

Policy för Essunga kommuns internkontroll

Policy för Essunga kommuns internkontroll Policy för Essunga kommuns internkontroll Dokumenttyp Fastställd Detta dokument gäller för Policy 2017-02-20, 6 av Kommunfullmäktige Samtliga nämnder, bolag och stiftelser Giltighetstid 2017-02-21 2021-12-31

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande

Ärende 18. Internkontroll 2016 kommunövergripande Ärende 18 Internkontroll 2016 kommunövergripande Tjänsteskrivelse 1 (5) KS 2015.0375 Kommunstyrelsen Internkontrollplan kommunövergripande för Karlskoga kommun 2016 Sammanfattning Syftet med internkontrollen

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Omsorgsnämnden sammanträde

Omsorgsnämnden sammanträde Handlingar till Omsorgsnämnden sammanträde 2013-11-21 KALLELSE Omsorgsnämnden kallas till sammanträde: Plats: Datum: Tid: Till ersättare för kännedom Ärendelista: 1. Val av justerare 2. Uppföljning och

Läs mer

Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Organisation av och uppföljning av intern kontroll Dnr VON-2015-91 Dpl 00 sid 1 (7) VÅRD- OCH OMSORGSFÖRVALTNINGEN Biståndskontoret Tjänsteyttrande 2015-03-05 Mikael Lind, 0545405452 mikael.lind@karlstad.se Organisation av och uppföljning av intern kontroll

Läs mer

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106

Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Sida 1 av 2 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Anna Landerholm Datum KS-2014/1106 Verksamhetscontroller 2014-10-29 Kommunstyrelsen Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Förslag

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Internkontrollplan

Internkontrollplan Internkontrollplan 2015-2016 Beslutad av kommunstyrelsen 2014-xx-xx Dnr KS-SA.2015.18 Internkontroll Internkontroll handlar om tydlighet, ordning och reda. Det handlar om att säkra att det som ska göras

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 1 (1) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2015-02-13 2015-638- AD Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 4 mars 2015 Plan för intern kontroll 2015 Förslag till beslut: Miljö-

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014

Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 1 (3) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-01-08 2013-005797- AD Miljö- och hälsoskyddsnämndens plan för intern kontroll 2014 Reglemente för intern kontroll 1 ger anvisningar för hur intern

Läs mer

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Diarienummer: 2015/560-KS-004 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll Beslutad av kommunstyrelsen 2015 XX - XX program policy handlingsplan riktlinje 1 Riktlinje för Riskanalys och Intern kontroll

Läs mer

PROTOKOLL

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 252 Utdrag ur PROTOKOLL 2014-12-01 Reglemente för internkontroll avseende kvalitet KS-2014/1106 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att anta reviderat Reglemente för

Läs mer

Internkontrollplan för 2014

Internkontrollplan för 2014 1 (2) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2013-11-25 Sbn 2013-3 Förvaltningsadministration Agneta Bergquist Samhällsbyggnadsnämnden Internkontrollplan för 2014 FÖRSLAG TILL BESLUT Förslaget internkontrollplan

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden

Plan Intern kontroll Barn och Utbildningsnämnden Plan Intern kontroll 2016 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016

Intern kontrollplan. Kommunstyrelse 2016 Intern kontrollplan Kommunstyrelse 2016 Bakgrund Syftet med intern kontroll är att säkra en effektiv förvaltning och att undvika att allvarliga fel begås. Vidare ska den interna kontrollen ge medarbetare

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13

Hällefors kommun. Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport. Offentlig sektor KPMG AB 2014-05-16 Antal sidor: 13 Revisionsrapport Offentlig sektor KPMG AB Antal sidor: 13 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 2.1 Definition av intern kontroll 2.2 Exempel på uppföljning av den interna kontrollen 3. Syfte 4. Avgränsning

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun. Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Kf 80 Den 2016-11-14 80 Dnr 2016/00327 Ekonomiska styrprinciper - styrmodell och ekonomistyrningsprinciper Kommunfullmäktiges beslut

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-12-01 154

Kommunstyrelsen 2009-12-01 154 Kommunstyrelsen 2009-12-01 154 Plats och tid Hörsalen, Hyltebruk, klockan 14.00-16.45 Beslutande se bif närvarolista Övriga deltagande Per Borg, kommunchef Ulrika Jansson, ekonomichef Gun Nilsson, sekreterare

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar

Socialnämndens arbetsutskott PROTOKOLL Riskbedömning inför internkontrollplan Beslut. Arbetsutskottet beslutar Socialnämndens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2015-12-17 75 Riskbedömning inför internkontrollplan 2016 Beslut Arbetsutskottet beslutar att verksamhetskontroller och socialchef ska sammanställa de punkter

Läs mer

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23)

Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Wl KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (23) Sa mmanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTIET 2015-09-09 Au 148 Dnr KS 208/2015 Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen

Läs mer

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden

Plan- Intern kontroll 2015. Barn och Utbildningsnämnden Plan- Intern kontroll 2015 Barn och Utbildningsnämnden 1 Inledning Enligt kommunallagen 6 kap 7 skall nämnden tillse att verksamheten bedrivs i enlighet med gällande mål, riktlinjer och föreskrifter. Detta

Läs mer

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna

Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll. Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Jönköpings kommun Övergripande granskning av intern kontroll Revisionsrapport 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1. Inledning... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Syfte...

Läs mer

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35

Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 PROTOKOLL UTDRAG Regionstyrelsens arbetsutskott 18-35 Tid: 2016-02-22, kl. 13:00-13:15 Plats: Regionens hus, sal A 24 Intern kontrollplan 2016 Diarienummer: RJL 2016-289 Beslut Regionstyrelsen föreslås

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll

RIKTLINJE. Riktlinjer för internkontroll RIKTLINJE Riktlinjer för internkontroll Typ av styrdokument Riktlinje Beslutsinstans Kommunstyrelsen Fastställd 2016-11-30 227 Diarienummer KS 2016/467 Giltighetstid Fr.o.m. 2017-01-01 och tills vidare

Läs mer

Hallstahammars kommun

Hallstahammars kommun Revisorerna REVISIONSRAPPORT Granskning av Intern kontroll Hallstahammars kommun Utarbetad av Komrev inom Öhrlings PricewaterhouseCoopers på uppdrag av kommunens revisorer och antagen vid revisorernas

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Finspångs kommun 2010-01-25 Karin Jäderbrink, Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.1 Bakgrund...1 1.2 Revisionsfrågor

Läs mer

[1:711-1(1//101i. 009:

[1:711-1(1//101i. 009: Arvidsjaurs konunun Revisorerna Dataut 2012-06-13 22-06- 13 [1:711-1(1//101i. 009: För kännedom: Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden Fulimäktiges presidium Gruppledarna

Läs mer

Riktlinje för ekonomistyrning

Riktlinje för ekonomistyrning Riktlinje 2015-03-30 Riktlinje för ekonomistyrning KS 2015/0144 Beslutad av kommunfullmäktige den 30 mars 2015. Denna riktlinje ersätter, tillsammans med Riktlinje för intern styrning och kontroll, det

Läs mer

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1

Säters kommun. Granskning av Intern kontroll Revisionsrapport. Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Revisionsrapport Advisory/Offentlig sektor KPMG AB 2 december 2015 Antal sidor: 14 Bilaga: 1 Innehåll 1. Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Syfte 3 1.3 Avgränsning 4 1.4 Revisionskriterier

Läs mer

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018

Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens direktiv för budget och verksamhetsplan 2016 med plan för åren 2017 till 2018 Koncernkontoret Koncernstab för ekonomistyrning Åsa Adolfsson Enheten för budget, redovisning och finans Datum version 2015-05-19 Mall för yttrande till nämnder och beredningar Utifrån regionstyrelsens

Läs mer

Plan för intern kontroll 2015

Plan för intern kontroll 2015 Timrå Kommun SocialförvaltningenTimrå Kommun Socialförvaltningen Plan för intern kontroll 2015 Intern kontroll Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort

Läs mer

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015

Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 SOCIALFÖRVALTNINGEN Handläggare Ehlin Bengt Datum 2015-05-29 Diarienummer SCN-2015-0033 Socialnämnden Avrapportering av intern kontroll för socialnämnden, första halvåret 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut

PROTOKOLL Kommunstyrelsen 55 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Beredning Yrkande Kommunstyrelsens beslut PROTOKOLL Sammanträdesdatum Blad nr Kommunstyrelsen 2013-02-26 15 55 Dnr 2012.397 107 Svar på Revisionsrapport kommunstyrelsens uppsikt över bolagen Kommunens revisorer har gett Kommunal Sektor inom PwC

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare

Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Eva Engström Sekreterare NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Måndag 18 februari 2008 kl. 08:30-11:30. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Sven-Åke Eriksson

Läs mer

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare

Johan Edenholm (KV) Tommy Edenholm (KV) Marie-Louise Lindström (S) Per Borg, kommunchef Susanne Ohlsson, mötessekreterare Kommunstyrelsen 2014-12-18 1 (7) Plats och tid Forum, Hyltebruk. Kl. 16:00-16:30 Beslutande Henrik Erlingson (C) ordförande Gunnel Johansson (S) Karin Åkesson (C) Micael Arnström (S) Carl Larsson (M) Maria

Läs mer

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S)

Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm, (KV) Desirée Hultberg (M) Micael Arnström (S) Ronny Löfquist (S) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2014-01-28 1 (15) Plats och tid Kommunhuset Hyltebruk, kl 8:30-11 Beslutande Övriga deltagare Henrik Erlingson (C) ordförande Ronny Löfquist (S) vice ordförande Johan Edenholm,

Läs mer

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg

Thim Borg. Kommunkontoret 2011-02-25. Cecilia Håkansson. Ordförande Arnold Andréasson. Justerande Thim Borg Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrummet Karpen, kl 14.00-14.50, 15.05-15.55 1 (16) Beslutande Arnold Andréasson (c), ordförande Bo Dahlqvist (pf), 1:e vice ordförande Ulrika Thulin (s), 2:e vice

Läs mer