Kommentarer till DIGI

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer till DIGI"

Transkript

1 Kommentarer till DIGI Kommentarer till DIGI angående föreslagen förändring av föreskrifter om IT-standarder Utfärdare: Bitr. Prof. Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group, Informatics Research Centre, Högskolan i Skövde, Sverige Version: Inledning Som aktiv forskare inom området IT-standarder har jag tagit del av de förslag till förändringar i föreskrifter för offentlig förvaltning i Norge som redovisas på denna webbsida: i dokumentet "Høring - forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning" som publicerats på DIFIs webbplats: Utifrån redovisade förslag till förändringar i föreskrifterna presenterar detta dokument ett antal kommentarer och förslag som baseras på publicerade resultat från den forskning som bedrivs inom ramen för den forskningsgrupp jag företräder (Software Systems Research Group, Informatics Research Centre, vid Högskolan i Skövde, Sverige). Kommentarerna baseras även på analys av resultat från annan forskning som i hög grad relaterar till förslagen om förändringar i de norska föreskrifterna (se referenslistan nedan). Dessa kommentarer och förslag presenteras utifrån ett generellt intresse av att föra ut resultat från genomförd forskning och det finns således inget specifikt uppdrag för att skriva denna kommentar. Kommentarerna är även influerade av undertecknads erfarenheter från policyområdet, såväl i Sverige som internationellt, exempelvis genom medlemskap av det svenska IT-standardiseringsrådet (som är en del av den svenska e- Delegationen) och genom bidrag till EU:s pågående arbete med förändring av IT-standardisering (Action 23) inom den Digitala Agendan (bl.a. genom medverkan i en panel vid "The First Digital Agenda Assembly" om framtidens standardisering och IT-upphandling) i Bryssel. Utifrån detta vill jag med dessa kommentarer ta tillfället att bidra till den norska processen avseende de av DIGI förslagna förändringar i föreskrifter om IT-standarder i offentlig förvaltning i Norge. De kommentarer som presenteras i detta dokument omfattar även rapporten: "Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter" (Versjon 1.0, ) som utfärdats av "Direktoratet for forvaltning og IKT ": Skälet till att detta dokument även inkluderar kommentarer angående de argument som presenteras i rapporten "Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter" (Versjon 1.0, ) är att det i förslaget till förändringar av föreskrifter hänvisas till denna rapport och att de argument som presenteras i rapporten är bristfälligt underbyggda. 1 (8)

2 Om argument i rapporten "Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter": En övergripande kommentar om denna rapport är att den innehåller flera mycket anmärkningsvärda brister och de fyra förslagen till förändring av föreskrifterna har klar förbättringspotential. Det är vidare anmärkningsvärt att ODF 1.2 inte alls berörs i något av de fyra förslagen, speciellt som den nu aktuella versionen av ODF som antagits av OASIS den 29 september 2011 (se https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office, där det framgår att "29 September 2011 ODF 1.2 has been approved as an OASIS Standard" och dessutom https://www.oasis-open.org/news/pr/odf-1-2-approval för ytterligare detaljer). För det första, rapporten använder centrala begrepp på ett mycket bristfälligt sätt. Exempelvis används begreppet "standard" på ett sätt som inte är förenligt med gängse terminologi inom området (rapporten blandar exempelvis ihop "standard" med implementation av en standard). För de andra, rapporten hänvisar till en tidigare rapport, "Bouvetrapporten" (Garshol, 2010), men det kan konstateras att den redovisning av programvarusystem och dess stöd för olika standarder är ett bristfälligt underlag för de föreslagna förändringarna. Tidigare forskning visar att en "skrivbordsgenomgång" inte kan utgöra ett fullgott beslutsunderlag för att justera en föreskrift och genom funktionstester genomförda i tidigare forskning har det visats att den information som finns i de tabeller som redovisas är direkt vilseledande eftersom ett påstående om stöd inte är detsamma som att stöd faktiskt finns (se exempelvis Gamalielsson och Lundell, 2011; Lundell et al., 2011). För det tredje, rapporten bygger flera argument på en "skrivbordsundersökning" som inte redovisas närmare i rapporten (för de fyra alternativen som redovisas i rapporten). För ODF hävdas: "Difi har gjennomført en skrivebordundersøkelse av 29 kontorstøtteprogrammer, som fungerer på ulike plattformer " och utifrån detta hävdas att 16 ger stöd för standarden ODF (men det redovisas inte för vilken version och ej heller i vilken utsträckning det finns stöd). Denna redovisning i förslaget till förändring av föreskrifter kan inte uppfattas på annat sätt än som ren spekulation om det verkliga förhållandet. På motsvarande sätt hävdas för OOXML att flera programvarusystem ger stöd: "Etter hvert har flere kontorstøttepakker fått støtte for OOXML i varierende grad. LibreOffice ser ut til å være det alternativet som har best støtte, ved siden av MS Office." Enligt BSI (2012) utgörs en standard av ett publicerat dokument som innehåller en teknisk specifikation. Resultat från en aktuell EU-studie (Europe Economics 2012) visar att den publicerade ISO-standarden OOXML har flera olika typer av allvarliga brister, såsom beroenden till ett enskilt företags webbplats (d.v.s. specifikationen är dynamisk), referenser till specifika produkter och varumärken i själva standarden, samt att det saknas en komplett teknisk specifikation som är publikt tillgänglig genom standarden (vilket är en grundförutsättning för att det ska vara möjligt att implementera en teknsik specifikation och även en grundförutsättning, enligt BSI (2012), för att utgöra en standard). Av dessa skäl är det kanske inte så konstigt att filformatet ".docx" (så som implementerat av Microsoft) avviker från filformatet ".docx" (så som implementerat av andra leverantörer, som exempelvis LibreOffice). Att tolka ett filformat så som implementerat genom att göra reverse engineering av en specifik implementation av ett filformat är långt ifrån trivialt. Vidare, av tidigare företrädare för standardiseringsprocessen har det även framförts tvivel om angående huruvida ISO-standarden OOXML kommer att implementerats (Brown, 2010). Utifrån detta kan inte uppgiften i rapporten om att det var "12 programmer som hadde støtte for OOXML samt 2 som hadde støtte hvis det ble installert en plug-in" uppfattas på annat sätt än som en ren spekulation av det verkliga förhållandet. När en teknisk specifikation av en standard inte är komplett kan det, rimligen, som en konsekvens därmed också heller inte existera någon implementation av denna standard. Sammanfattningsvis, 2 (8)

3 eftersom ingen funktionstest har genomförts och inga data redovisas för exakt vad som avses med ODF respektive OOXML framstår rekommendationerna om att föreslå justeringar i föreskrifterna för offentlig sektor i Norge som mycket anmärkningsvärda och närmast vara baserade på ren spekulation om det verkliga förhållandet angående existerande stöd för olika standardiserade filformat. Frågan om risker för plattformsinlåsning är inte heller behandlad i anslutning till förslagen om förändringar av föreskrifterna (vilket behöver analyseras specifikt utifrån föreslagna krav på att organisationer ska kunna läsa Microsofts implementation av ".docx" eftersom det riskerar att exkludera all användning av alla befintliga Open Source-lösningar från norsk offentlig sektor, genom att det idag saknas OSS-licensierade programvarusystem som implementerar den tolkningen av ".docx"-formatet med önskvärd kvalitet). Risker för olika former av plattformsinlåsningar behöver således analyseras innan föreslagna förändringar av föreskrifter genomförs för offentlig sektor. Detta är viktigt eftersom upprättade data i en specifik version av formatet ".docx" successivt riskerar att skapa skapa nya former av problematiska inlåsningar (där det är osäkert om behov av framtida möjliga migreringsvägar till öppna filformat kommer att kunna erbjudas av flera olika skäl, jfr. dagens problem med att migrera ".doc"-formatet, se exempelvis Lundell et al., 2011). För det fjärde, ett filformat (exempelvis ODF 1.2) preciseras i en teknisk specifikation och utgör en fundamental del av en standard som antagits och publicerats (av OASIS). Den tekniska specifikationen (som tillgängliggörs genom att standarden publiceras i ett dokument) innehåller de detaljer som behövs för att kunna implementeras i ett programvarusystem (exempelvis LibreOffice). Således, ett filformat så som specificerat i en viss version av en viss standard (exempelvis ODF 1.2) som tillgängliggörs av en viss standardiseringsorganisation (exempelvis OASIS) är inte detsamma som ett filformat så som tolkats (från den tekniska specifikationen) och så som realiserats i ett programvarusystem (där filer som upprättats i formatet ".odt" utgör den specifika implementationen av filformatet). För ODF 1.2 finns det flera programvarusystem (exempelvis Apache OpenOffice och LibreOffice) som realiserar filformatet, men för ISO/IEC finns de inte en enda känd implementation som realiserar filformatet, vilket kanske inte är så konstigt eftersom filformatet inte är komplett specificerat (se Eurpe Economics, 2012). Alternativt, om rapporten avser att redovisa "standarder" (utifrån specifika implementationer) så borde hela rapporten döpas om till "Produkter för redigerbara dokumentformat", men i så fall handlar ju analysen inte längre om standarder (och föreskrifterna blir då föreskrifter om val av produkter istället för standarder). Övergripande kommentarer om förslagen till förändringar av föreskrifter om IT-standarder: Av dokumentet "Høring - forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning " som publicerats på DIFIs webbplats: framgår: "Difi mener at det kan være hensiktsmessig å endre kravene til redigerbare dokumenter ved publisering på offentlige virksomheters nettsider og ved utveksling av redigerbare dokumenter som vedlegg til e-post. Det foreslås at det ikke stilles krav til standarder for redigerbare dokumenter innen anvendelsesområdet. Samtidig foreslås det obligatoriske krav til hvilke redigerbare formater offentlig sektor plikter å ta i mot. " 3 (8)

4 I sektion 3.2 framgår: "Difi har foretatt en revisjonsvurdering<fotnot 2> av krav som stilles til redigerbare dokumenter i Forskrift om IT-standarder i forvaltningen, og anbefaler at kravet til ODF fjernes. " I fotnoten vid "revisjonsvurdering" finns en referens till dokumentet "Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter " (som kommenteras ovan). I sektion 3.2 framgår vidare: "Imidlertid bør det stilles strengere krav til hvilke formater offentlige virksomheter plikter å motta redigerbare dokumenter. Vi mener at det ikke bør skilles mellom mottak av redigerbare dokumenter som sendes i ODF eller OOXML3, som begge er åpne standarder." I denna rekommendation föreslås även att det ska ställas krav på att kunna ta emot ännu ett slutet (proprietärt) filformat (doc) som inte ens är en standard: "Krav om å støtte OOXML vil indirekte sikre støtte for doc formatet, som er utbredt både blant offentlige virksomheter, næringsliv og innbyggere " Att referera till OOXML som en öppen standard (när det saknas ett publicerat dokument som innehåller en komplett teknisk specifikation, d.v.s. när ISO-standarden OOXML inte ens uppfyller BSIs krav på att utgöra en standard) är anmärkningsvärt. Se exempelvis Lundell (2012a) för en översikt av vad en öppen standard är och vilka effekter sådana kan ge på en marknad för att stimulera konkurrens (och innovation), samt minimera risker för olika typer av inlåsning. Även om tidigare forskning visar (se exempelvis Lundell, 2011a, Lundell et al., 2011)) att det finns flera programvaror ger visst stöd för doc-formatet förefaller det mycket anmärkningsvärt att i ett dokument som handlar om standarder behandla specifika (icke-standardiserade) filformat som kontrolleras av en enskild leverantör. Speciellt som forskningsresultat visar att just detta filformat inte ger stöd för långa livscykler (vilket är viktigt för många organisationer, speciellt inom offentlig sektor, se exempelvis Lundell et al., 2011). Att ställa krav på att ge stöd för OOXML är direkt olämpligt (eftersom det idag inte finns någon känd programvara som ger fullt stöd för detta filformat, se ovan) och detta riskerar att skapa ytterligare förvirring på marknaden för många organisationer (se exempelvis Lundell (2011) där resultat visar att många praktiker i offentliga organisationer i Sverige (kommuner) refererar till standarder i betydelsen "den vanligaste produkten på marknaden"). Om skrivningen "OOXML" i denna rekommendation istället avser att krav ska ställas på att organisationer ska kunna hantera en specifik version av ".docx"-formatet så behöver rekommendationen precisera exakt vilket programvarusystem, vilken version av denna och vilken konfiguration av denna som avses (men i så fall blir föreskriften snarare en föreskrift om ett krav på en viss specifik produkt, istället för en standard). Av skäl som anges ovan är det heller inte meningsfullt att ställa ett generellt krav på filer i alla olika typer av implementationer av ".docx" (d.v.s. oberoende av och oavsett vilket programvarusystem som ska används för att producera och läsa filer i detta format) eftersom det kommer att resultera i interoperabilitetsproblem genom att de exakta detaljerna angående hur formatet är realiserat i varje specifik implementation inte är kända och heller inte (enkelt) kan studeras, speciellt inte i slutna programvarusystem. I dagens läge saknas också en användbar implementation som (enklare) kan studeras (genom att det inte finns någon OSS-implementation som ger fullgott stöd för ".docx"-formatet). 4 (8)

5 Forskningsresultat från Europeisk programvaruindustri visar att endast en liten del av kunders önskemål beaktas av leverantörer av slutna programvaror: "At most 20% of Features Requests are usually taken into account by proprietary software vendors as they implement tradeoffs between the needs of their customer base." (Blondelle et al., 2012). Av detta skäl ses Open Source software som en strategi för att hantera förvaltning av verksamhetskritiska system, speciellt där det finns behov av långa livscykler (Blondelle et al., 2012). Många organisationer har behov av långa livcykler på mer än 30 år och idag finns inga leverantörer som är villiga att skriva så långa kontrakt. Att införskaffa system som baseras på standarder för vilka det inte existerar någon användbar implementation som licensierats och tillgängliggjorts som Open Source software innebär en avsevärd risk för olika typer av inlåsningseffekter (se vidare Lundell, 2011b, Lundell, 2012a). När den organisation som kontrollerar en viss teknologi väljer att begränsa hur denna tillhandahålls och på så sätt "styr" leverantörer att agera på ett sätt som missgynnar en organisation utsätts organisationen för stora risker (se vidare Lundell, 2012a). Speciellt i situationer då en offentlig organisation redan gjort stora investeringar i specifik sluten teknologi innebär detta ökad risk, eftersom det då finns olika former av beroende till annan sluten teknologi (vilket begränsar möjligheterna till interoperabilitet, se vidare Ghosh (2005)). Om det i samband med införskaffande, upphandling och utveckling av system ställs krav på interoperabilitet minimeras risken för offentliga organisationer (Lundell, 2011a, 2012a). Utifrån en önskan om att skapa förutsättningar för konkurrens på en marknad är det i sammanhanget också viktigt att notera att det finns direktiv som reglerar att en teknisk specifikation av en standard shall not refer to a specific make or source, or to a particular process, or to trade marks, patents, types or a specific origin or production with the effect of favouring or eliminating certain undertakings or certain products. (Directive 2004/17/EC (Article 34) and Directive 2004/18/EC (Article 23)). Vidare, om en organisation dessutom ställer krav på att utvecklade och levererade system baseras på öppna standarder (med krav på, och med övertygande evidens för, att dessa system realiserar de öppna standarder som de baseras på, s.k. öppna referensimplementationer) minimeras risken för inlåsning ytterligare för myndigheten (DAE 2011). Denna rekommendation ligger även i linje med rekommendationer från DoD (OTD, 2011) om att använda öppna standarder, enligt den definition som presenteras i "Eurpeoan Interoperability Framework version one" (EU, 2004). I OTD (2011) hävdas att en öppen standard "at least" (p. 25) ska uppfylla EU:s definition av öppen standard enligt EU:s interoperabilitetsramverk version ett (EU 2004). Rapporten (OTD, 2011) betonar vidare vikten av att noggrant värdera risker förknippade med att använda specifika specifikationer av standarder och avråder från att använda de facto standarder enligt följande: "beware of 'de facto standards' that are not specifications at all, or where the published specifications have little relationship to the interfaces or formats that are actually used." Från sammanfattningen av panelen "The importance of procuring open ICT systems" som arrangerades under den första Digital Agenda Assembly i Bryssel presenterades ett antal rekommendationer baserat på forskning från Sverige (bl.a. Lundell (2011a) och Lundell et al. (2011)) och i sammanfattningen från workshopen rekommenderas att "in procurement and documentation policies, public-sector organisations should only refer to standards which are fully implemented in sustainable (OSS- licensed) products. For each file format he said we need open reference implementations of standards under 'keep-open' and 'share-alike' OSS-licences to help long-term maintenance of reusable assets, archiving, and to avoid lock-in and promote interoperability" (DAE, 2011). 5 (8)

6 Resultat från analys av existerande OSS-licensierade implementationer av OOXML som redovisas av Bouvetrapporten (vid tillfället för analysen fanns endast en) visar att det inte finns någon "sustainable" OSS-licensierad implementation av OOXML (se vidare Gamalielsson och Lundell, 2011). Se vidare Engelfriet (2011) för en analys av olika OSS-licenser, däribland "keep-open" och "share-alike". Om en öppna referensimplementation dessutom licensieras och tillhandahålls under en licens som ger maximalt skydd för precisering av standarden (LGPLv3 eller GPLv3) minimeras risken för den offentliga organisationen ytterligare (notera att valet av licens för den öppna referensimplementationen inte på något sätt påverkar valet av licens för det system som den offentliga organisationen avser införa), men att det är en stor fördel för analysen inför ett införskaffande av ett nytt system om det för varje standard som det hänvisas till i upphandlingen finns en komplett implementation av standarden som visar hur (och att) standarden kan implementeras samt att denna implementation fungerar (med önskvärd kvalitet) och är tillgängligjord under licensen LGPLv3 (d.v.s. under en "keep-open" med tillhörande OSSlicensierade applikation som nyttjar denna komponent) alternativt en komplett implementation under licensen GPLv3 (d.v.s. en "share-alike" licens). För att minimera risken ytterligare bör det ställas krav på att det för de öppna standarder som det hänvisas till av offentlig sektor existerar öppna (OSS-licensierade) referensimplementationer av god kvalitet med vars hjälp det demonstreras att det existerar implementationer av den öppna standarden (se vidare en rekommendation från DoD i USA (OTD, 2011). Om en organisation väljer att införskaffa system som baseras på sluten teknologi medför detta, på sikt, en kostsam inlåsning. I en studie bland svenska kommuner framgår tydligt att ingen enda kommun säkerställer detta inför införskaffande av system (se Lundell, 2011a) och det är anmärkningsvärt att en ansenlig del (35%) av alla kommuner i Sverige endast föredrar slutna standarder (som kontrolleras av ett enskilt företag). Se vidare Lundell (2011a) för mer detaljer från resultaten av studien och Lundell (2012b) för en relaterad studie om IT-användning som genomförs i samtliga svenska grund och gymnasieskolor vars initiala resultat bland annat visar att det ställs krav på att elever använder slutna standarder i än större utsträckning. Avslutningsvis förefaller det mycket märkligt att inte ens överväga ODF 1.2 (som en ersättning för nuvarande föreskrift om ODF 1.1), eftersom det finns flera implementationer från flera olika leverantörer av detta format. ODF 1.2 förespråkas exempelvis i Nederländerna sedan juni 2012 (http://www.opendocsociety.org/news/odf1.2-forumstandaardisatie) och i Frankrike uttalas rekommendationer för en specifik programvara (https://joinup.ec.europa.eu/news/french-guidelinefavours-use-free-and-open-source) som ger stöd för ODF 1.2. Utifrån kunskapsläget inom området är det min samlade bedömning att de förslag till förändringar av föreskrifterna som presenteras av DIFI är baserade på ett mycket bristfälligt underlag och att förslagen saknar stöd i aktuellt kunskapsläge inom området. Eftersom föreslagna förändringar, vid ett eventuellt införande, kommer att få stora konsekvenser för offentlig sektor finns det all anledning av genomföra en mer djupgående analys innan förändringar av föreskrifterna genomförs. Speciellt kan det förväntas att en rekommendation om att organisationer ska kunna ta emot OOXML stimulerar en monopolsituation, vilket knappast kan vara önskvärt för offentlig sektor på vare sig kort eller lång sikt. Konsekvensen av att införa en föreskrift som ställer krav på att organisationer ska kunna läsa ".docx" (så som implementerat av Microsoft) blir att öppna (d.v.s. OSS-liensierade) lösningar exkluderas från offentlig sektor i Norge då det idag saknas fullgott stöd för detta format (som redovisats ovan). Vidare förefaller det finnas goda skäl för att analysera effekterna av att ställa krav på den senaste versionen av ODF (OFF 1.2) som görs i Nederländerna. 6 (8)

7 EUs standardiseringspaket öppnar för att standarder från välrenommerade konsortier, som OASIS, W3C och IETF, utöver ISO-standarder kommer att kunna åberopas i en offentlig upphandling. Även om Norge inte är medlem av EU skulle en nationell föreskrift som ställer krav på att organisationer ska kunna ta emot slutna filformat (som specifika implementationer av ".docx") ge en nätverkseffekt som på sikt kan bli problematisk i ett internationellt kontext. Med vänliga hälsningar! Bitr. Prof. Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group Informatics Research Centre Högskolan i Skövde, Sverige E-post: bjorn.lundell [ at ] his.se Referenser: Bird, G. B. (1998). The Business Benefit of Standards, StandardsView, 6(2): Blondelle, G., Arbaret, P., Rossignol, A., Lundell, B., Labezin, C., Berrendonner, R., Gaufillet, P, Faudou, R, Langlois, B., Maisonobe, L., Moro, P., Rodriguez, J., Puerta Pena, J.-M., Bonnafous, E., and Mueller, R. (2012) Polarsys: towards Long-Term Availability of Engineering Tools for Embedded Systems, In ERTS 2012, 8p. Brown, A. (2010) Microsoft Fails the Standards Test, March 31, 2010, Microsoft-Fails-the-Standards-Test.aspx. BSI (2012) What is a standard?, is-a-standard/ DAE (2011) Report from workshop 03 : "Interoperability and Standards: Making it happen - DAE actions 23 and 25, Digital Agenda Assembly, Brussels, June, Engelfriet, A (2010) Choosing an Open Source License, IEEE Software, Vol. 27, No. 1, pp EU (2004). European Interoperability Framework for pan-european egovernment Services, European Commission, Version 1.0, Doca2cd.pdf?id= Europe Economics (2012) Guidelines for Public Procurement of ICT Goods and Services: SMART 2011/0044, D2 - Overview of Procurement Practices, Final Report, Europe Economics, London, 1 Mar. cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/study44-d2-finalreport.pdf 7 (8)

8 Gamalielsson, J. & Lundell, B. (2011) Open Source communities for long-term maintenance of digital assets: what is offered for ODF & OOXML?, In Hammouda, I. & Lundell, B. (Eds.) Proceedings of SOS 2011: Towards Sustainable Open Source, Tampere University of Technology, Tampere, ISBN , ISSN X, pp Garshol, L. M. (2010). Redigerbare dokumentformater: Anbefaling om sammensetning, Bouvet ASA, Version 1.0, Revision 1.25, Ghosh, R. A. (2005) Open Standards and Interoperability Report: An Economic Basis for Open Standards, FLOSSPOLS, Deliverable D4, 12 Dec., flosspols.org/deliverables/flosspols-d04- openstandards-v6.pdf Krechmer, K. (2005) The Meaning of Open Standards, In Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences 2005, IEEE Computer Society, Los Alamitos, 10p. Kroes, N. (2008) Being Open About Standards, Brussels, SPEECH/08/317, 10 June, European Commissioner for Competition Policy. Lundell, B. (2011a) e-governance in public sector ICT procurement: what is shaping practice in Sweden?, European Journal of epractice, 12(6), <http://www.epractice.eu/en/document/ > Lundell, B. (2011b) Public sector ICT procurement : Policy & Practice, Presentation & Workshop participation (host: Anne-Marie Sassen): EU, The Importance of procuring open ICT systems, Digital Agenda Assembly workshop on Interoperability and Standards, The First Digital Agenda Assembly, Brussels, Belgium, June, Lundell, B. (2012a) Why do we need Open Standards?, In Orviska, M. and Jakobs, K. (Eds.) Proceedings 17th EURAS Annual Standardisation Conference 'Standards and Innovation', The EURAS Board Series, Aachen, ISBN: , pp Lundell, B. (2012b) IT Usage in Swedish Primary Schools: Observations on Innovation and Educational Lock-In, In Coughlan, S. (Ed.) The First OpenForum Academy Conference Proceedings, OpenForum Europe, ISBN: , pp Lundell, B., Gamalielsson, J. & Mattsson, A. (2011) Exploring Tool Support for Long-term Maintenance of Digital Assets: a Case Study, In Fomin, V. & Jakobs, K. (Eds.) Proceedings: 16th EURAS Annual Standardization Conference, European Academy of Standardisation, The EURAS Board, pp OTD (2011) Open Technology Development (OTD): Lessons Learned & Best Practices for Military Software, 16 May, Sponsored by the Assistant Secretary of Defense (Networks & Information Integration) (NII) / DoD Chief Information Officer (CIO) and the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics (AT&L), Version 1.0, 8 (8)

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

Om Open Source är så himla bra, varför används det inte?

Om Open Source är så himla bra, varför används det inte? Om Open Source är så himla bra, varför används det inte? eller är det en myt att det inte används? Bitr. Prof. Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group Informatics Research Centre Högskolan

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

EU:s krav på open access

EU:s krav på open access EU:s krav på open access Dialogmöte om open access-krav, VR 111012 Jan Hagerlid, samordnare för OpenAccess.se, avd f nationell samverkan, KB Open access inom EU - bakgrund EU-rapport om den vetenskapliga

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

AccuRead OCR. Administratörshandbok

AccuRead OCR. Administratörshandbok AccuRead OCR Administratörshandbok April 2015 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt...3 Program som stöds...3 Format och språk som stöds...4 OCR-prestanda...4 Exempeldokument...6 Konfigurera program...10

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09

Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot. Självstyrda bilar. Datum: 2015-03-09 Teknikprogrammet Klass TE14A, Norrköping. Jacob Almrot Självstyrda bilar Datum: 2015-03-09 Abstract This report is about when you could buy a self-driving car and what they would look like. I also mention

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION

Registrerade / Registered 14/05/2009. No 001137400-0001. Ordförande / The President. Wubbo de Boer REGISTRERINGSBEVIS CERTIFICATE OF REGISTRATION Registrerade / Registered No 00300-0001 KHIM - KONTORET FÖR HARMONISERING I DEN INRE MARKNADEN GEMENSKAPSVARUMÄRKEN OCH GEMENSKAPSFORMGIVNING REGISTRERINGSBEVIS Registreringsbevis utfärdas för nedan angivna,

Läs mer

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation

Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation Tekniskt ramverk för Svensk e- legitimation ELN-0600-v1.4 Version: 1.4 2015-08-14 1 (10) 1 INTRODUKTION 3 1.1 IDENTITETSFEDERATIONER FÖR SVENSK E- LEGITIMATION 3 1.2 TILLITSRAMVERK OCH SÄKERHETSNIVÅER

Läs mer

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID

TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID TOUCH POINTS AND PRACTICES IN THE SMART GRID EGRD Workshop, Oslo 2015-06-03 CECILIA KATZEFF, ADJ. PROFESSOR IN SUSTAINABLE INTERACTION DESIGN INTERACTIVE SWEDISH ICT AND CESC, KTH SOME FACTS Founded in1998.

Läs mer

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012

IBS BI & FS & OP. Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 IBS BI & FS & OP Bengt Jensfelt Product Manager, PD IBS Kunddag 29 November 2012 RPM Teknologi och lösningar IBS Statement of Direction RPM är IBS plattform för Business Intelligence-och SOP-lösningar

Läs mer

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB

Packbridge Frukostmöte om Open Innovation. Susanna Bill, Sustenance AB Packbridge Frukostmöte om Susanna Bill, AB Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Incremental Innovation Process Innovation Innovation Systemn Customer driven Innovation External

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning

ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER. Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning ATT BYGGA STARKA IDEELLA STYRELSER Perspektiv från amerikansk Nonprofit Governance -forskning Agenda Bakgrund Vad är stryelsens (och de förtroendevaldas) uppgift? Lite styrelsedata (storlek, sammansätting

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Senaste revision: 2007/03/27 Joachim Strömbergson 1 & Stefan Görling 2 Sammanfattning Dokument inom offentlig verksamhet skapas och utbyts i

Läs mer

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg

EUROPARÅDSGUIDEN. Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala. Equalis okt 2013 Jan Swg EUROPARÅDSGUIDEN Docent Jan Säfwenberg Klinisk immunologi och transfusionsmedicin Uppsala Europarådet Europarådet grundades 1949 47 länder och ett antal observatörer 820 millioner innevånare 28 medlemsländer

Läs mer

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB

Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Riskhantering för informationssäkerhet med ISO 27005 Lars Söderlund, TK 318 Ag 7 Lüning Consulting AB Varför ISO/IEC 27005 Information Security Management?? Riskanalys och riskhantering är centrala aktiviteter

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

Remissvar: Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47)

Remissvar: Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47) 1 (6) 2007-10-15 Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM Remissvar: Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering (SOU 2007:47).SE lämnar följande synpunkter på

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker

Hälsan tiger still och medborgaren samtycker Hälsan tiger still och medborgaren samtycker En betraktelse över medborgarsamverkan i två regionala projekt inom e hälsa och e government Annelie Ekelin och Sara Eriksén Det europeiska perspektivet Genom

Läs mer

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård

Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Implementering - teori och tillämpning inom hälso- och sjukvård Siw Carlfjord Leg sjukgymnast, Med dr IMH, Linköpings universitet There are not two sciences There is only one science and the application

Läs mer

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson

Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Lyckad implementation av Idéhanteringsssystem inom Ericsson Cai Strand, Silverhanden AB [Agenda] 1. Bakgrund och Ericssons krav 2. Lösning 3. Resultat 4. Framgångsfaktorer 5. Nästa steg 6. Betydelsen av

Läs mer

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.

Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader. Tomas Stålnacke Huvudprojektledare Project Manager Stadsomvandlingen City in transformation Kirunabostäder AB tomas.stalnacke@kirunabostader.se 9 1 Upphandling Procurement Alla projekt kommer att upphandlas

Läs mer

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB

Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra Crayon AB Optimering av licenshantering Hur arbetar FMV? Björn Spåra 2008 01 29 2 Bakgrund 3 SAM arbete 4 SAM arbete 5 SAM arbete 6 SAM arbete Genom ett outsourcingavtal mellan FMV och WM-data fick Crayon, som SAM

Läs mer

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY

THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN. ISSOP 2014 Nordic School of Public Health. Gothenburg SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY THE SALUT PROGRAMME A CHILD HEALTH INTERVENTION PROGRAMME IN SWEDEN UMEÅ UNIVERSITY VÄSTERBOTTEN COUNTY COUNCIL Epidemiology and Global Health Strategic Development Office Public Health Unit ANNELI IVARSSON

Läs mer

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare.

Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. ÅRSSTÄMMA REINHOLD POLSKA AB 7 MARS 2014 STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT I 17 Beslut om bolaget skall gå i likvidation eller driva verksamheten vidare. Styrelsen i bolaget har upprättat en kontrollbalansräkning

Läs mer

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad

Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Managing addresses in the City of Kokkola Underhåll av adresser i Karleby stad Nordic Address Meeting Odense 3.-4. June 2010 Asko Pekkarinen Anna Kujala Facts about Kokkola Fakta om Karleby Population:

Läs mer

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret

Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Fallstudie Den svenska Försvarsmakten Meddelandeinfrastruktur redo för det nya nätverksbaserade försvaret Copyright 2002 - Xware AB. All rights reserved. xtrade is a registered trademark of Xware AB. Version

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29)

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än bara gratis 1(29) Fri programvara Mycket mer än bara gratis Copyright 2005,2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

Labelling in the European automotive industry

Labelling in the European automotive industry Labelling in the European automotive industry OTL1, Odette Transport Label GTL, Global Transport Label, small Bar Code 2-D OTL3, Odette Transport Label 3 GTL, Global Transport Label A5 KLT 1 Labelling

Läs mer

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR

FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR FÖRBERED UNDERLAG FÖR BEDÖMNING SÅ HÄR Kontrollera vilka kurser du vill söka under utbytet. Fyll i Basis for nomination for exchange studies i samråd med din lärare. För att läraren ska kunna göra en korrekt

Läs mer

Amir Rostami 2012-09-16 1

Amir Rostami 2012-09-16 1 Amir Rostami 2012-09-16 1 Översikt Begreppsförvirring Den svenska gängutvecklingen Stockholm Gang Intervention and Prevention Project Sveriges största polisiära EU projekt Alternativt brottsbekämpning

Läs mer

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord

Revidering av ISO 9001. 2013-11-05 Peter Allvén SIS TK-304/PostNord Revidering av ISO 9001 Förändringar i ny version av ISO 9001 Det är inte bara ISO 9001 (kraven) som är under översyn utan även ISO 9000 som omfattar Concepts and Terminology. Viktigt att notera är att

Läs mer

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! -

- den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - - den bredaste guiden om Mallorca på svenska! - Driver du företag, har en affärsrörelse på Mallorca eller relaterad till Mallorca och vill nå ut till våra läsare? Då har du möjlighet att annonsera på Mallorcaguide.se

Läs mer

Collaborative Product Development:

Collaborative Product Development: Collaborative Product Development: a Purchasing Strategy for Small Industrialized House-building Companies Opponent: Erik Sandberg, LiU Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling Vad är egentligen

Läs mer

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE

William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse REDOGÖRELSE FÖR EFTERLEVNAD STATEMENT OF COMPLIANCE N.B. The English text is an in-house translation. William J. Clinton Foundation Insamlingsstiftelse (organisationsnummer 802426-5756) (Registration Number 802426-5756) lämnar härmed följande hereby submits

Läs mer

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN

PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN PDM Implementation & Change Management 2013-11-12/FRN Affärsområdet Industriteknik Vad är Windchill PDMLink? Product data and information overview - today Mailed Excel files Shared file folders PDMLink

Läs mer

Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations

Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations Informationssäkerhet och medicintekniska produkter eller Information security with respect to safety considerations Mats Ohlson Informationssäkerhet = Information security Informationssäkerhet the preservation

Läs mer

Internationella Engelska Gymnasiet

Internationella Engelska Gymnasiet Gymnasiet Skolan erbjuder Gymnasiet Study in English on Södermalm Gymnasiet Södermalm (IEGS) is an international school located on Södermalm with a strong academic and multicultural tradition, committed

Läs mer

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar

Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar Introduktion till molntjänster Tekniken bakom molntjänster och legala utmaningar 19 november 2012 - Erica Wiking Häger och Mikael Moreira Innehåll 1. Vad är molntjänster? 2. Legala utmaningar 3. EU:s förslag

Läs mer

Open Source - Utmaningar och fördelar

Open Source - Utmaningar och fördelar Open Source - Utmaningar och fördelar Johan Hübner Emil Dicksved 16 mars 2011 Agenda Vad är open source? Historik och utveckling över tid Krav på open source-licenser Översiktlig genomgång av några vanliga

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner

Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1(5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY SKRIVELSE 2014-04-02 Ärendenr: NV-00641-14 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Redovisning av regeringsuppdrag miljöskadliga subventioner 1. Uppdraget Naturvårdsverket

Läs mer

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1

Svensk presentation. 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Svensk presentation 2012-12-28 Anita Lennerstad 1 Trailereffekter AB Bild Specialisten på delar till trailers och släpvagnar 2012-12-28 Anita Lennerstad 2 Utveckling bild bild Axel Johnson AB BRIAB bild

Läs mer

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519

Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering. Therese Nilsson therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Informatik C, VT 2014 Informationssökning och referenshantering therese.nilsson@ub.umu.se 0660-292519 Umeå UB Datorer och nät, utskrifter, kopiering Studieplatser Böcker, avhandlingar, uppslagsverk E-resurser

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet

I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige. Näringsdepartementet I välfärdens tjänst En nationell strategi för ett enklare, öppnare och smartare Sverige Det finns nu ett första utkast till strategidokument baserat på strategigruppens arbete. Det bygger på de förslag

Läs mer

Scaled Agile Framework

Scaled Agile Framework Scaled Agile Framework Grunder för självorganisation Vad är det och är det bra? @svante_lidman svante.lidman@coreboost.se 1 Vem är Svante? Senaste 6-7 åren Konsultat inom Large-Scale Lean/Agile De +20

Läs mer

Middleware vad, hur, varför när?

Middleware vad, hur, varför när? Middleware vad, hur, varför när? Anders Kingstedt Askus AB Ersättas med en bild 1 Disposition Vad? Hur? Varför? När? Målsättning Ge er möjlighet att skilja på och 2 Vad? - är Middleware Ersättas med en

Läs mer

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt

Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Sänk kostnaderna genom a/ ställa rä/ krav och testa effektivt Kravhantering / Testprocess - Agenda AGENDA Grundläggande kravhanteringsprocess. Insamling, dokumentation, prioritering, Test och förvaltning

Läs mer

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold

Nya möjligheter med M3 Technology. Björn Svensson, Björn Torold Nya möjligheter med Technology Björn Svensson, Björn Torold Vem är vi? 2 Copyright 2011 Lawson. All rights reserved. Nya möjligheter med Technology System Foundation Grid Förändrar basen i Installation

Läs mer

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst

Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt. Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Intellektuell )llgångsinventering En bra start på EU- projekt Anna Aspgren & Lena Holmberg Innova)onskontor Väst Persontyper vi möc inom akademin Jag har en affärsidé som kan bli det nya Google! Men jag

Läs mer

Import från databaser till RefWorks

Import från databaser till RefWorks 2014-10-13 Linköpings universitetsbibliotek Import från databaser till RefWorks Instruktioner för att importera referenser från fler databaser är tillgängliga när du är inloggad i RefWorks under menyvalet:

Läs mer

Nationellt forum efaktura 130117

Nationellt forum efaktura 130117 Nationellt forum efaktura 130117 Agenda Va lkomna! Ulrica Storset Status i arbetsgrupperna: o Arb.grupp 1 Temperaturma tning o Arb.grupp2 Goda exempel o Arb.grupp3 Juridiska hinder o Arb.grupp 4 Standards

Läs mer

Molnet ett laglöst land?

Molnet ett laglöst land? Molnet ett laglöst land? 31 januari 2012 Pernilla Borg, CISA Magnus Ahlberg Om Ernst & Young IT Risk and Assurance Inom IT Risk and Assurance hjälper vi organisationer att hantera IT-risker på ett sätt

Läs mer

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET

UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET UNITE-IT NÄTVERK FÖR DIGITAL DELAKTIGHET Hanteras av UNITE-IT 2014 ALLMÄN ÖVERSIKT Unite-IT-nätverket har firat sitt andra projektår, men endast det första året med fullskalig verksamhet. Vi fortsätter

Läs mer

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT

DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT DIGITALISERING: SPORT + IKT = TILLVÄXT Jin Moen Affärs- och innovationsområdeschef Internet of Sports @ Swedish ICT Riksidrottsförbundets Elitidrottskonferens 11 maj 2015, Chalmers Conference Center INTERNET

Läs mer

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012

Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Klimatförtroendebarometern Så tycker folket 2012 Sifo undersökning, beställd av Hagainitiativet, om svenska folkets syn företags klimatinformation och deras trovärdighet (juni 2012) BAKGRUND Hagainitiativet

Läs mer

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat?

Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Hur kan kompetenscentrum och högskolan kommersialisera forskningsresultat? Klas Hjort Genom att ge den bästa innovationsmiljön! Hjälp till att kommersialisera resultaten: + Företag i ert kompetenscentrum

Läs mer

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar

Enterprise App Store. Sammi Khayer. Igor Stevstedt. Konsultchef mobila lösningar. Teknisk Lead mobila lösningar Enterprise App Store KC TL Sammi Khayer Konsultchef mobila lösningar Familjen håller mig jordnära. Arbetar med ledarskap, mobila strategier och kreativitet. Fotbollen ger energi och fokus. Apple fanboy

Läs mer

En titt på öppna dokumentformat och Open XML. Predrag Mitrovic Teknisk Chef, Microsoft predrag.mitrovic@microsoft.com blogs.msdn.

En titt på öppna dokumentformat och Open XML. Predrag Mitrovic Teknisk Chef, Microsoft predrag.mitrovic@microsoft.com blogs.msdn. En titt på öppna dokumentformat och Open XML Predrag Mitrovic Teknisk Chef, Microsoft predrag.mitrovic@microsoft.com blogs.msdn.com/swesecurity Agenda Dokumentformat definition och genomgång Microsoft

Läs mer

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden

Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Innovation och Entreprenörskap på Landsbygden Martin Andersson Lund University and Blekinge Institute of Technology (BTH) martin.andersson@circle.lu.se

Läs mer

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation

Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Aditro Our focus benefits yours Molnet -- Presentation Konsulting Outsourcing Molntjänster Utbildning Programvara HR Löner Ekonomi Administration KPI er 2013-10-28 Copyright Aditro. All rights reserved.

Läs mer

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80)

Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) YTTRANDE 2014-03-12 N Fi2009:01/2014/1 E-delegationen N Fi 2009:01 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande (SOU 2013:80) Sammanfattning: E-delegationen anser att

Läs mer

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software

Manual. EZ-Equip. Artologik. Plug-in till EZbooking version 3.2. Artisan Global Software Artologik EZ-Equip Plug-in till EZbooking version 3.2 Artologik EZbooking och EZ-Equip Till EZbooking, ditt webbaserade system för bokningar av lokaler och objekt, kan du även ansluta olika typer av plugins.

Läs mer

SIS och Ledningssystem för hållbar IT

SIS och Ledningssystem för hållbar IT SIS och Ledningssystem för hållbar IT Standardisering En framgångsrik beprövad modell för att ta fram accepterade lösningar på gemensamma utmaningar hos företag, myndigheter och organisationer 2014-11-14

Läs mer

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN

BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGOR - STÄMNIGSANSÖKAN BILAGA 1 - Friday TV hade ingått ett avtal med moderbolaget Metronome kring BUMP Productions TV-programförslaget: Minute Winner. Friday TV och Metronomes hade skapat ett annat

Läs mer

Övergripande kommentarer

Övergripande kommentarer SNUS Remissvar avseende SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning Föreningen SNUS, Swedish Network Users Society har beretts möjlighet att lämna synpunkter på rubricerade betänkande.

Läs mer

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems

Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Workshop Building Applied and Building Integrated PV Systems Results from group discussions and interactive session Chalmers, Göteborg 2015-03-03 Barriärer för spridning Regelverken är komplicerade och

Läs mer

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education

Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation making competences visible Pär Sellberg National Validation Coordinator The Swedish Agency for Higher Vocational Education Validation of NFIL becomes central for matching individuals to the

Läs mer

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300

PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 PROFINET MELLAN EL6631 OCH EK9300 Installation och beskrivningsfil Exemplet visar igångkörning av profinet mellan Beckhoff-master och Beckhoff-kopplare för EL-terminaler. Med ny hårdvara är det viktigt

Läs mer

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð

CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð CUSTOMER VALUE PROPOSITION ð IN BUSINESS MARKETS JAMES C. ANDERSSON, JAMES A. NARUS, & WOUTER VAN ROSSUMIN PERNILLA KLIPPBERG, REBECCA HELANDER, ELINA ANDERSSON, JASMINE EL-NAWAJHAH Inledning Företag påstår

Läs mer

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014

Arla Foods. UC som innovationsskapare. Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 Arla Foods UC som innovationsskapare Marie Enbuske, Stockholm 7 maj 2014 2 01 May 2014 Arla Foods Business Groups Consumer Denmark Denmark Consumer Sweden Sweden Finland Consumer UK UK plc AFF Consumer

Läs mer

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production

End consumers. Wood energy and Cleantech. Infrastructure district heating. Boilers. Infrastructu re fuel. Fuel production End consumers Wood energy and Cleantech Infrastructure district heating Boilers Infrastructu re fuel Fuel production Forest harvesting and transport infrastructure Sustainable forestry Information and

Läs mer

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering

Skriv din titel här Pär Johansson Affärsområdeschef Kommersialisering LTU s proaktiva metoder mer än dubblerar idéinflödet! Skriv din titel här Pär Johansson Skriv din titel här Affärsområdeschef Kommersialisering The University our USP World class in developing succesful

Läs mer

4/2013. PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en framtid.

4/2013. PDF/A - det rekommenderade formatet för att information skall kunna läsas och återskapas i en framtid. OpenFormat är nyhetsbrevet för alla verksamheter som hanterar information och dokument i digital form där krav finns på att informationen är tillgänglig, sökbar, läsbar och återanvändbar även i framtiden.

Läs mer

Informationssäkerhetsutmaningar

Informationssäkerhetsutmaningar Informationssäkerhetsutmaningar Dan Larsson Informationssäkerhetsexpert/analytiker (cyberterrorgrupper) En av 2 författare till boken Terror on Line Myndighetssamordnare/ISA Svensk ordförande i ISO/IEC

Läs mer

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22

NoSoy - 1. Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter 2010-11-22 NoSoy - 1 Stig Widell Jordbruksverket Avdelningen för djurskydd och hälsa Enheten för foder och djurprodukter NoSoy - 2 Exempel på lagstiftning som styr foder & utfodring: (EG) nr 178/2002 om allm. principer

Läs mer

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information

Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information Nya sätt att sälja Livsmedel - nya krav på information GS1 Seminarium Lena Sparring 28 Maj 2013 Detta är ICA Det här är ICA-idén Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och

Läs mer

Kommunikation och Automation

Kommunikation och Automation Kommunikation och Automation STRI Kraftsystemsdagen Ludvika 2010-09-22 nicholas@stri.se SU- Power Utility Automation (Skydd och Automation) Tjänster: Tjänster inom IAT/FAT/ SAT Tjänster inom IEC61850 och

Läs mer