Kommentarer till DIGI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommentarer till DIGI"

Transkript

1 Kommentarer till DIGI Kommentarer till DIGI angående föreslagen förändring av föreskrifter om IT-standarder Utfärdare: Bitr. Prof. Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group, Informatics Research Centre, Högskolan i Skövde, Sverige Version: Inledning Som aktiv forskare inom området IT-standarder har jag tagit del av de förslag till förändringar i föreskrifter för offentlig förvaltning i Norge som redovisas på denna webbsida: i dokumentet "Høring - forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning" som publicerats på DIFIs webbplats: Utifrån redovisade förslag till förändringar i föreskrifterna presenterar detta dokument ett antal kommentarer och förslag som baseras på publicerade resultat från den forskning som bedrivs inom ramen för den forskningsgrupp jag företräder (Software Systems Research Group, Informatics Research Centre, vid Högskolan i Skövde, Sverige). Kommentarerna baseras även på analys av resultat från annan forskning som i hög grad relaterar till förslagen om förändringar i de norska föreskrifterna (se referenslistan nedan). Dessa kommentarer och förslag presenteras utifrån ett generellt intresse av att föra ut resultat från genomförd forskning och det finns således inget specifikt uppdrag för att skriva denna kommentar. Kommentarerna är även influerade av undertecknads erfarenheter från policyområdet, såväl i Sverige som internationellt, exempelvis genom medlemskap av det svenska IT-standardiseringsrådet (som är en del av den svenska e- Delegationen) och genom bidrag till EU:s pågående arbete med förändring av IT-standardisering (Action 23) inom den Digitala Agendan (bl.a. genom medverkan i en panel vid "The First Digital Agenda Assembly" om framtidens standardisering och IT-upphandling) i Bryssel. Utifrån detta vill jag med dessa kommentarer ta tillfället att bidra till den norska processen avseende de av DIGI förslagna förändringar i föreskrifter om IT-standarder i offentlig förvaltning i Norge. De kommentarer som presenteras i detta dokument omfattar även rapporten: "Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter" (Versjon 1.0, ) som utfärdats av "Direktoratet for forvaltning og IKT ": Skälet till att detta dokument även inkluderar kommentarer angående de argument som presenteras i rapporten "Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter" (Versjon 1.0, ) är att det i förslaget till förändringar av föreskrifter hänvisas till denna rapport och att de argument som presenteras i rapporten är bristfälligt underbyggda. 1 (8)

2 Om argument i rapporten "Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter": En övergripande kommentar om denna rapport är att den innehåller flera mycket anmärkningsvärda brister och de fyra förslagen till förändring av föreskrifterna har klar förbättringspotential. Det är vidare anmärkningsvärt att ODF 1.2 inte alls berörs i något av de fyra förslagen, speciellt som den nu aktuella versionen av ODF som antagits av OASIS den 29 september 2011 (se https://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=office, där det framgår att "29 September 2011 ODF 1.2 has been approved as an OASIS Standard" och dessutom https://www.oasis-open.org/news/pr/odf-1-2-approval för ytterligare detaljer). För det första, rapporten använder centrala begrepp på ett mycket bristfälligt sätt. Exempelvis används begreppet "standard" på ett sätt som inte är förenligt med gängse terminologi inom området (rapporten blandar exempelvis ihop "standard" med implementation av en standard). För de andra, rapporten hänvisar till en tidigare rapport, "Bouvetrapporten" (Garshol, 2010), men det kan konstateras att den redovisning av programvarusystem och dess stöd för olika standarder är ett bristfälligt underlag för de föreslagna förändringarna. Tidigare forskning visar att en "skrivbordsgenomgång" inte kan utgöra ett fullgott beslutsunderlag för att justera en föreskrift och genom funktionstester genomförda i tidigare forskning har det visats att den information som finns i de tabeller som redovisas är direkt vilseledande eftersom ett påstående om stöd inte är detsamma som att stöd faktiskt finns (se exempelvis Gamalielsson och Lundell, 2011; Lundell et al., 2011). För det tredje, rapporten bygger flera argument på en "skrivbordsundersökning" som inte redovisas närmare i rapporten (för de fyra alternativen som redovisas i rapporten). För ODF hävdas: "Difi har gjennomført en skrivebordundersøkelse av 29 kontorstøtteprogrammer, som fungerer på ulike plattformer " och utifrån detta hävdas att 16 ger stöd för standarden ODF (men det redovisas inte för vilken version och ej heller i vilken utsträckning det finns stöd). Denna redovisning i förslaget till förändring av föreskrifter kan inte uppfattas på annat sätt än som ren spekulation om det verkliga förhållandet. På motsvarande sätt hävdas för OOXML att flera programvarusystem ger stöd: "Etter hvert har flere kontorstøttepakker fått støtte for OOXML i varierende grad. LibreOffice ser ut til å være det alternativet som har best støtte, ved siden av MS Office." Enligt BSI (2012) utgörs en standard av ett publicerat dokument som innehåller en teknisk specifikation. Resultat från en aktuell EU-studie (Europe Economics 2012) visar att den publicerade ISO-standarden OOXML har flera olika typer av allvarliga brister, såsom beroenden till ett enskilt företags webbplats (d.v.s. specifikationen är dynamisk), referenser till specifika produkter och varumärken i själva standarden, samt att det saknas en komplett teknisk specifikation som är publikt tillgänglig genom standarden (vilket är en grundförutsättning för att det ska vara möjligt att implementera en teknsik specifikation och även en grundförutsättning, enligt BSI (2012), för att utgöra en standard). Av dessa skäl är det kanske inte så konstigt att filformatet ".docx" (så som implementerat av Microsoft) avviker från filformatet ".docx" (så som implementerat av andra leverantörer, som exempelvis LibreOffice). Att tolka ett filformat så som implementerat genom att göra reverse engineering av en specifik implementation av ett filformat är långt ifrån trivialt. Vidare, av tidigare företrädare för standardiseringsprocessen har det även framförts tvivel om angående huruvida ISO-standarden OOXML kommer att implementerats (Brown, 2010). Utifrån detta kan inte uppgiften i rapporten om att det var "12 programmer som hadde støtte for OOXML samt 2 som hadde støtte hvis det ble installert en plug-in" uppfattas på annat sätt än som en ren spekulation av det verkliga förhållandet. När en teknisk specifikation av en standard inte är komplett kan det, rimligen, som en konsekvens därmed också heller inte existera någon implementation av denna standard. Sammanfattningsvis, 2 (8)

3 eftersom ingen funktionstest har genomförts och inga data redovisas för exakt vad som avses med ODF respektive OOXML framstår rekommendationerna om att föreslå justeringar i föreskrifterna för offentlig sektor i Norge som mycket anmärkningsvärda och närmast vara baserade på ren spekulation om det verkliga förhållandet angående existerande stöd för olika standardiserade filformat. Frågan om risker för plattformsinlåsning är inte heller behandlad i anslutning till förslagen om förändringar av föreskrifterna (vilket behöver analyseras specifikt utifrån föreslagna krav på att organisationer ska kunna läsa Microsofts implementation av ".docx" eftersom det riskerar att exkludera all användning av alla befintliga Open Source-lösningar från norsk offentlig sektor, genom att det idag saknas OSS-licensierade programvarusystem som implementerar den tolkningen av ".docx"-formatet med önskvärd kvalitet). Risker för olika former av plattformsinlåsningar behöver således analyseras innan föreslagna förändringar av föreskrifter genomförs för offentlig sektor. Detta är viktigt eftersom upprättade data i en specifik version av formatet ".docx" successivt riskerar att skapa skapa nya former av problematiska inlåsningar (där det är osäkert om behov av framtida möjliga migreringsvägar till öppna filformat kommer att kunna erbjudas av flera olika skäl, jfr. dagens problem med att migrera ".doc"-formatet, se exempelvis Lundell et al., 2011). För det fjärde, ett filformat (exempelvis ODF 1.2) preciseras i en teknisk specifikation och utgör en fundamental del av en standard som antagits och publicerats (av OASIS). Den tekniska specifikationen (som tillgängliggörs genom att standarden publiceras i ett dokument) innehåller de detaljer som behövs för att kunna implementeras i ett programvarusystem (exempelvis LibreOffice). Således, ett filformat så som specificerat i en viss version av en viss standard (exempelvis ODF 1.2) som tillgängliggörs av en viss standardiseringsorganisation (exempelvis OASIS) är inte detsamma som ett filformat så som tolkats (från den tekniska specifikationen) och så som realiserats i ett programvarusystem (där filer som upprättats i formatet ".odt" utgör den specifika implementationen av filformatet). För ODF 1.2 finns det flera programvarusystem (exempelvis Apache OpenOffice och LibreOffice) som realiserar filformatet, men för ISO/IEC finns de inte en enda känd implementation som realiserar filformatet, vilket kanske inte är så konstigt eftersom filformatet inte är komplett specificerat (se Eurpe Economics, 2012). Alternativt, om rapporten avser att redovisa "standarder" (utifrån specifika implementationer) så borde hela rapporten döpas om till "Produkter för redigerbara dokumentformat", men i så fall handlar ju analysen inte längre om standarder (och föreskrifterna blir då föreskrifter om val av produkter istället för standarder). Övergripande kommentarer om förslagen till förändringar av föreskrifter om IT-standarder: Av dokumentet "Høring - forslag om endring av forskrift om IT-standarder i offentlig forvaltning " som publicerats på DIFIs webbplats: framgår: "Difi mener at det kan være hensiktsmessig å endre kravene til redigerbare dokumenter ved publisering på offentlige virksomheters nettsider og ved utveksling av redigerbare dokumenter som vedlegg til e-post. Det foreslås at det ikke stilles krav til standarder for redigerbare dokumenter innen anvendelsesområdet. Samtidig foreslås det obligatoriske krav til hvilke redigerbare formater offentlig sektor plikter å ta i mot. " 3 (8)

4 I sektion 3.2 framgår: "Difi har foretatt en revisjonsvurdering<fotnot 2> av krav som stilles til redigerbare dokumenter i Forskrift om IT-standarder i forvaltningen, og anbefaler at kravet til ODF fjernes. " I fotnoten vid "revisjonsvurdering" finns en referens till dokumentet "Revisjonsvurdering standarder for redigerbare dokumenter " (som kommenteras ovan). I sektion 3.2 framgår vidare: "Imidlertid bør det stilles strengere krav til hvilke formater offentlige virksomheter plikter å motta redigerbare dokumenter. Vi mener at det ikke bør skilles mellom mottak av redigerbare dokumenter som sendes i ODF eller OOXML3, som begge er åpne standarder." I denna rekommendation föreslås även att det ska ställas krav på att kunna ta emot ännu ett slutet (proprietärt) filformat (doc) som inte ens är en standard: "Krav om å støtte OOXML vil indirekte sikre støtte for doc formatet, som er utbredt både blant offentlige virksomheter, næringsliv og innbyggere " Att referera till OOXML som en öppen standard (när det saknas ett publicerat dokument som innehåller en komplett teknisk specifikation, d.v.s. när ISO-standarden OOXML inte ens uppfyller BSIs krav på att utgöra en standard) är anmärkningsvärt. Se exempelvis Lundell (2012a) för en översikt av vad en öppen standard är och vilka effekter sådana kan ge på en marknad för att stimulera konkurrens (och innovation), samt minimera risker för olika typer av inlåsning. Även om tidigare forskning visar (se exempelvis Lundell, 2011a, Lundell et al., 2011)) att det finns flera programvaror ger visst stöd för doc-formatet förefaller det mycket anmärkningsvärt att i ett dokument som handlar om standarder behandla specifika (icke-standardiserade) filformat som kontrolleras av en enskild leverantör. Speciellt som forskningsresultat visar att just detta filformat inte ger stöd för långa livscykler (vilket är viktigt för många organisationer, speciellt inom offentlig sektor, se exempelvis Lundell et al., 2011). Att ställa krav på att ge stöd för OOXML är direkt olämpligt (eftersom det idag inte finns någon känd programvara som ger fullt stöd för detta filformat, se ovan) och detta riskerar att skapa ytterligare förvirring på marknaden för många organisationer (se exempelvis Lundell (2011) där resultat visar att många praktiker i offentliga organisationer i Sverige (kommuner) refererar till standarder i betydelsen "den vanligaste produkten på marknaden"). Om skrivningen "OOXML" i denna rekommendation istället avser att krav ska ställas på att organisationer ska kunna hantera en specifik version av ".docx"-formatet så behöver rekommendationen precisera exakt vilket programvarusystem, vilken version av denna och vilken konfiguration av denna som avses (men i så fall blir föreskriften snarare en föreskrift om ett krav på en viss specifik produkt, istället för en standard). Av skäl som anges ovan är det heller inte meningsfullt att ställa ett generellt krav på filer i alla olika typer av implementationer av ".docx" (d.v.s. oberoende av och oavsett vilket programvarusystem som ska används för att producera och läsa filer i detta format) eftersom det kommer att resultera i interoperabilitetsproblem genom att de exakta detaljerna angående hur formatet är realiserat i varje specifik implementation inte är kända och heller inte (enkelt) kan studeras, speciellt inte i slutna programvarusystem. I dagens läge saknas också en användbar implementation som (enklare) kan studeras (genom att det inte finns någon OSS-implementation som ger fullgott stöd för ".docx"-formatet). 4 (8)

5 Forskningsresultat från Europeisk programvaruindustri visar att endast en liten del av kunders önskemål beaktas av leverantörer av slutna programvaror: "At most 20% of Features Requests are usually taken into account by proprietary software vendors as they implement tradeoffs between the needs of their customer base." (Blondelle et al., 2012). Av detta skäl ses Open Source software som en strategi för att hantera förvaltning av verksamhetskritiska system, speciellt där det finns behov av långa livscykler (Blondelle et al., 2012). Många organisationer har behov av långa livcykler på mer än 30 år och idag finns inga leverantörer som är villiga att skriva så långa kontrakt. Att införskaffa system som baseras på standarder för vilka det inte existerar någon användbar implementation som licensierats och tillgängliggjorts som Open Source software innebär en avsevärd risk för olika typer av inlåsningseffekter (se vidare Lundell, 2011b, Lundell, 2012a). När den organisation som kontrollerar en viss teknologi väljer att begränsa hur denna tillhandahålls och på så sätt "styr" leverantörer att agera på ett sätt som missgynnar en organisation utsätts organisationen för stora risker (se vidare Lundell, 2012a). Speciellt i situationer då en offentlig organisation redan gjort stora investeringar i specifik sluten teknologi innebär detta ökad risk, eftersom det då finns olika former av beroende till annan sluten teknologi (vilket begränsar möjligheterna till interoperabilitet, se vidare Ghosh (2005)). Om det i samband med införskaffande, upphandling och utveckling av system ställs krav på interoperabilitet minimeras risken för offentliga organisationer (Lundell, 2011a, 2012a). Utifrån en önskan om att skapa förutsättningar för konkurrens på en marknad är det i sammanhanget också viktigt att notera att det finns direktiv som reglerar att en teknisk specifikation av en standard shall not refer to a specific make or source, or to a particular process, or to trade marks, patents, types or a specific origin or production with the effect of favouring or eliminating certain undertakings or certain products. (Directive 2004/17/EC (Article 34) and Directive 2004/18/EC (Article 23)). Vidare, om en organisation dessutom ställer krav på att utvecklade och levererade system baseras på öppna standarder (med krav på, och med övertygande evidens för, att dessa system realiserar de öppna standarder som de baseras på, s.k. öppna referensimplementationer) minimeras risken för inlåsning ytterligare för myndigheten (DAE 2011). Denna rekommendation ligger även i linje med rekommendationer från DoD (OTD, 2011) om att använda öppna standarder, enligt den definition som presenteras i "Eurpeoan Interoperability Framework version one" (EU, 2004). I OTD (2011) hävdas att en öppen standard "at least" (p. 25) ska uppfylla EU:s definition av öppen standard enligt EU:s interoperabilitetsramverk version ett (EU 2004). Rapporten (OTD, 2011) betonar vidare vikten av att noggrant värdera risker förknippade med att använda specifika specifikationer av standarder och avråder från att använda de facto standarder enligt följande: "beware of 'de facto standards' that are not specifications at all, or where the published specifications have little relationship to the interfaces or formats that are actually used." Från sammanfattningen av panelen "The importance of procuring open ICT systems" som arrangerades under den första Digital Agenda Assembly i Bryssel presenterades ett antal rekommendationer baserat på forskning från Sverige (bl.a. Lundell (2011a) och Lundell et al. (2011)) och i sammanfattningen från workshopen rekommenderas att "in procurement and documentation policies, public-sector organisations should only refer to standards which are fully implemented in sustainable (OSS- licensed) products. For each file format he said we need open reference implementations of standards under 'keep-open' and 'share-alike' OSS-licences to help long-term maintenance of reusable assets, archiving, and to avoid lock-in and promote interoperability" (DAE, 2011). 5 (8)

6 Resultat från analys av existerande OSS-licensierade implementationer av OOXML som redovisas av Bouvetrapporten (vid tillfället för analysen fanns endast en) visar att det inte finns någon "sustainable" OSS-licensierad implementation av OOXML (se vidare Gamalielsson och Lundell, 2011). Se vidare Engelfriet (2011) för en analys av olika OSS-licenser, däribland "keep-open" och "share-alike". Om en öppna referensimplementation dessutom licensieras och tillhandahålls under en licens som ger maximalt skydd för precisering av standarden (LGPLv3 eller GPLv3) minimeras risken för den offentliga organisationen ytterligare (notera att valet av licens för den öppna referensimplementationen inte på något sätt påverkar valet av licens för det system som den offentliga organisationen avser införa), men att det är en stor fördel för analysen inför ett införskaffande av ett nytt system om det för varje standard som det hänvisas till i upphandlingen finns en komplett implementation av standarden som visar hur (och att) standarden kan implementeras samt att denna implementation fungerar (med önskvärd kvalitet) och är tillgängligjord under licensen LGPLv3 (d.v.s. under en "keep-open" med tillhörande OSSlicensierade applikation som nyttjar denna komponent) alternativt en komplett implementation under licensen GPLv3 (d.v.s. en "share-alike" licens). För att minimera risken ytterligare bör det ställas krav på att det för de öppna standarder som det hänvisas till av offentlig sektor existerar öppna (OSS-licensierade) referensimplementationer av god kvalitet med vars hjälp det demonstreras att det existerar implementationer av den öppna standarden (se vidare en rekommendation från DoD i USA (OTD, 2011). Om en organisation väljer att införskaffa system som baseras på sluten teknologi medför detta, på sikt, en kostsam inlåsning. I en studie bland svenska kommuner framgår tydligt att ingen enda kommun säkerställer detta inför införskaffande av system (se Lundell, 2011a) och det är anmärkningsvärt att en ansenlig del (35%) av alla kommuner i Sverige endast föredrar slutna standarder (som kontrolleras av ett enskilt företag). Se vidare Lundell (2011a) för mer detaljer från resultaten av studien och Lundell (2012b) för en relaterad studie om IT-användning som genomförs i samtliga svenska grund och gymnasieskolor vars initiala resultat bland annat visar att det ställs krav på att elever använder slutna standarder i än större utsträckning. Avslutningsvis förefaller det mycket märkligt att inte ens överväga ODF 1.2 (som en ersättning för nuvarande föreskrift om ODF 1.1), eftersom det finns flera implementationer från flera olika leverantörer av detta format. ODF 1.2 förespråkas exempelvis i Nederländerna sedan juni 2012 (http://www.opendocsociety.org/news/odf1.2-forumstandaardisatie) och i Frankrike uttalas rekommendationer för en specifik programvara (https://joinup.ec.europa.eu/news/french-guidelinefavours-use-free-and-open-source) som ger stöd för ODF 1.2. Utifrån kunskapsläget inom området är det min samlade bedömning att de förslag till förändringar av föreskrifterna som presenteras av DIFI är baserade på ett mycket bristfälligt underlag och att förslagen saknar stöd i aktuellt kunskapsläge inom området. Eftersom föreslagna förändringar, vid ett eventuellt införande, kommer att få stora konsekvenser för offentlig sektor finns det all anledning av genomföra en mer djupgående analys innan förändringar av föreskrifterna genomförs. Speciellt kan det förväntas att en rekommendation om att organisationer ska kunna ta emot OOXML stimulerar en monopolsituation, vilket knappast kan vara önskvärt för offentlig sektor på vare sig kort eller lång sikt. Konsekvensen av att införa en föreskrift som ställer krav på att organisationer ska kunna läsa ".docx" (så som implementerat av Microsoft) blir att öppna (d.v.s. OSS-liensierade) lösningar exkluderas från offentlig sektor i Norge då det idag saknas fullgott stöd för detta format (som redovisats ovan). Vidare förefaller det finnas goda skäl för att analysera effekterna av att ställa krav på den senaste versionen av ODF (OFF 1.2) som görs i Nederländerna. 6 (8)

7 EUs standardiseringspaket öppnar för att standarder från välrenommerade konsortier, som OASIS, W3C och IETF, utöver ISO-standarder kommer att kunna åberopas i en offentlig upphandling. Även om Norge inte är medlem av EU skulle en nationell föreskrift som ställer krav på att organisationer ska kunna ta emot slutna filformat (som specifika implementationer av ".docx") ge en nätverkseffekt som på sikt kan bli problematisk i ett internationellt kontext. Med vänliga hälsningar! Bitr. Prof. Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group Informatics Research Centre Högskolan i Skövde, Sverige E-post: bjorn.lundell [ at ] his.se Referenser: Bird, G. B. (1998). The Business Benefit of Standards, StandardsView, 6(2): Blondelle, G., Arbaret, P., Rossignol, A., Lundell, B., Labezin, C., Berrendonner, R., Gaufillet, P, Faudou, R, Langlois, B., Maisonobe, L., Moro, P., Rodriguez, J., Puerta Pena, J.-M., Bonnafous, E., and Mueller, R. (2012) Polarsys: towards Long-Term Availability of Engineering Tools for Embedded Systems, In ERTS 2012, 8p. Brown, A. (2010) Microsoft Fails the Standards Test, March 31, 2010, Microsoft-Fails-the-Standards-Test.aspx. BSI (2012) What is a standard?, is-a-standard/ DAE (2011) Report from workshop 03 : "Interoperability and Standards: Making it happen - DAE actions 23 and 25, Digital Agenda Assembly, Brussels, June, Engelfriet, A (2010) Choosing an Open Source License, IEEE Software, Vol. 27, No. 1, pp EU (2004). European Interoperability Framework for pan-european egovernment Services, European Commission, Version 1.0, Doca2cd.pdf?id= Europe Economics (2012) Guidelines for Public Procurement of ICT Goods and Services: SMART 2011/0044, D2 - Overview of Procurement Practices, Final Report, Europe Economics, London, 1 Mar. cordis.europa.eu/fp7/ict/ssai/docs/study44-d2-finalreport.pdf 7 (8)

8 Gamalielsson, J. & Lundell, B. (2011) Open Source communities for long-term maintenance of digital assets: what is offered for ODF & OOXML?, In Hammouda, I. & Lundell, B. (Eds.) Proceedings of SOS 2011: Towards Sustainable Open Source, Tampere University of Technology, Tampere, ISBN , ISSN X, pp Garshol, L. M. (2010). Redigerbare dokumentformater: Anbefaling om sammensetning, Bouvet ASA, Version 1.0, Revision 1.25, Ghosh, R. A. (2005) Open Standards and Interoperability Report: An Economic Basis for Open Standards, FLOSSPOLS, Deliverable D4, 12 Dec., flosspols.org/deliverables/flosspols-d04- openstandards-v6.pdf Krechmer, K. (2005) The Meaning of Open Standards, In Proceedings of the 38th Hawaii International Conference on System Sciences 2005, IEEE Computer Society, Los Alamitos, 10p. Kroes, N. (2008) Being Open About Standards, Brussels, SPEECH/08/317, 10 June, European Commissioner for Competition Policy. Lundell, B. (2011a) e-governance in public sector ICT procurement: what is shaping practice in Sweden?, European Journal of epractice, 12(6), <http://www.epractice.eu/en/document/ > Lundell, B. (2011b) Public sector ICT procurement : Policy & Practice, Presentation & Workshop participation (host: Anne-Marie Sassen): EU, The Importance of procuring open ICT systems, Digital Agenda Assembly workshop on Interoperability and Standards, The First Digital Agenda Assembly, Brussels, Belgium, June, Lundell, B. (2012a) Why do we need Open Standards?, In Orviska, M. and Jakobs, K. (Eds.) Proceedings 17th EURAS Annual Standardisation Conference 'Standards and Innovation', The EURAS Board Series, Aachen, ISBN: , pp Lundell, B. (2012b) IT Usage in Swedish Primary Schools: Observations on Innovation and Educational Lock-In, In Coughlan, S. (Ed.) The First OpenForum Academy Conference Proceedings, OpenForum Europe, ISBN: , pp Lundell, B., Gamalielsson, J. & Mattsson, A. (2011) Exploring Tool Support for Long-term Maintenance of Digital Assets: a Case Study, In Fomin, V. & Jakobs, K. (Eds.) Proceedings: 16th EURAS Annual Standardization Conference, European Academy of Standardisation, The EURAS Board, pp OTD (2011) Open Technology Development (OTD): Lessons Learned & Best Practices for Military Software, 16 May, Sponsored by the Assistant Secretary of Defense (Networks & Information Integration) (NII) / DoD Chief Information Officer (CIO) and the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology, and Logistics (AT&L), Version 1.0, 8 (8)

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS.

Open Source Sweden. Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 1 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. 2 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: 3 Jakob Sandgren, styrlseledamot i OSS. Jobbar till vardags på: South Pole är ett 10 år gammalt (litet)

Läs mer

Data överlever applikationer!

Data överlever applikationer! Data överlever applikationer! Hur blir organisationer inlåsta? och hur bidrar (vissa) standarder till denna inlåsning? Bitr. Professor Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group Högskolan i Skövde

Läs mer

Rapport från öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen

Rapport från öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen Björn Lundell (Red.) Rapport från öppet seminarium om öppna standarder i Riksdagen Stockholm, 18 mars 2015 Skövde University Studies in Informatics 2015:2 Referens: Lundell, B. (Red.) (2015) Rapport från

Läs mer

Om Open Source är så himla bra, varför används det inte?

Om Open Source är så himla bra, varför används det inte? Om Open Source är så himla bra, varför används det inte? eller är det en myt att det inte används? Bitr. Prof. Björn Lundell, Ph.D. Software Systems Research Group Informatics Research Centre Högskolan

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Öppna standarder. Olle Olsson World Wide Web Consortium - Svenska W3C-kontoret Swedish Institute of Computer Science (SICS) Ivan Herman

Öppna standarder. Olle Olsson World Wide Web Consortium - Svenska W3C-kontoret Swedish Institute of Computer Science (SICS) Ivan Herman Ivan Herman Öppna standarder Olle Olsson World Wide Web Consortium - Svenska W3C-kontoret Swedish Institute of Computer Science (SICS) lit-standardiseringsrådet, Stockholm, 1 nov 2010 Innehåll

Läs mer

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet

EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet EU:s ministerkonferens för e-förvaltning under det svenska ordförandeskapet Seminarium 1:6 Föreläsare Urban Funered, urban.funered@finance.ministry.se Offentliga Rummet, Norrköping, 26 Maj 2009 Urban Funered

Läs mer

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering

IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig ITstandardisering REMISSVAR 1 (9) 2007/214 ERT ER BETECKNING N2007/5876/ITP Näringsdepartementet ITP 103 33 STOCKHOLM IT-standardiseringsutredningens betänkande Den osynliga infrastrukturen om förbättrad samordning av offentlig

Läs mer

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform.

2) att vi som deltar ska öka vårt EU pro-aktiva arbete i Bryssel för respektive påverkansplattform. Syfte med dagen är att: 1) De som sitter i styrelserna för resp Strategisk Innovations Program (SIP) plattform ska ges en förståelse för att genom att ha strategier för sitt deltagande i ramprogrammet

Läs mer

Öppna standarder & dokumentformat. 13 Mars 2007 Stefan Görling,

Öppna standarder & dokumentformat. 13 Mars 2007 Stefan Görling, Öppna standarder & dokumentformat 13 Mars 2007 Stefan Görling, stefan@gorling.se Om dokumentet Joachim Strömbergson, utvecklingschef InformAsic, aktiv i IETF Stefan Görling, doktorand i industriell ekonomi,

Läs mer

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS

Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS Internet of Things (IoT) Sara Noman, SIS SARA NORMAN IoT Joint Technical Committee 1, arbetsgrupp Internet of Things Två års förberedande arbete IoT rapport presenterad i nov 2014 Uppdrag IoT referensarkitektur

Läs mer

Nationellt forum efaktura 121024

Nationellt forum efaktura 121024 Nationellt forum efaktura 121024 Agenda Välkomna! Ulrica Storset Avrapportering från mötet i Bryssel 26 september Karina Duvinger och Peter Norén o Arb.grupp 1 Temperaturmätning o Arb.grupp2 Goda exempel

Läs mer

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik

En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik En skola på vetenskaplig grund gränsöverskridande mellan akademi, lärarutbildning och skolpraktik Stephan Rapp Högskolan för lärande och kommunikation Gränsöverskridande 3. Skolpraktik 1. Lärarutbildning

Läs mer

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson

Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CENTER FOR INNOVATION, RESEARCH AND COMPETENCE IN THE LEARNING ECONOMY Att analysera företagsdynamik med registerdata (FAD) Martin Andersson CIRCLE, Lunds universitet Industriell Ekonomi och Management,

Läs mer

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel

Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel Nya upphandlingsdirektiv och upphandling av livsmedel 2014-04-03 Monica Sihlén, projektledare livsmedel och måltidstjänster, monica@msr.se Miljöstyrningsrådet är Sveriges expertorgan som ger stöd att ställa

Läs mer

Isolda Purchase - EDI

Isolda Purchase - EDI Isolda Purchase - EDI Document v 1.0 1 Table of Contents Table of Contents... 2 1 Introduction... 3 1.1 What is EDI?... 4 1.2 Sending and receiving documents... 4 1.3 File format... 4 1.3.1 XML (language

Läs mer

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering

Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Den nya lagstiftningens konsekvenser för momshantering Bengt Hansson Financial Process Improvement Volvo Business Services AB bengt.hansson@volvo.com Phone +46 31 327 5823 November 2, 2004, Slide 1 Business

Läs mer

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1

Mönster. Ulf Cederling Växjö University Ulf.Cederling@msi.vxu.se http://www.msi.vxu.se/~ulfce. Slide 1 Mönster Ulf Cederling Växjö University UlfCederling@msivxuse http://wwwmsivxuse/~ulfce Slide 1 Beskrivningsmall Beskrivningsmallen är inspirerad av den som användes på AG Communication Systems (AGCS) Linda

Läs mer

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura

130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura 130426 Möte svenska efakturaforumet EMSF arb.grupp 4 rekommendation kring standarder för efaktura Agenda för dagen 1. Välkomna, intro & sallad Ulrica 2. Kort beskrivning av det fortsatta arbetet Karina

Läs mer

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program

Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Innovation Enabled by ICT A proposal for a Vinnova national Strategic innovation Program Ulf Wahlberg, VP INdustry and Research Relations Ericsson AB Ericsson AB 2012 April 2013 Page 1 Five technological

Läs mer

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater

Utveckling av energimarknader i EU. politik och framgångsrika medlemsstater Utveckling av energimarknader i EU Utveckling av energimarknader i EU politik och framgångsrika medlemsstater Jonas Norrman & Anders Ahlbäck Vision för Västsverige Visionen är att göra Västsverige till

Läs mer

Regressionstestning teori och praktik

Regressionstestning teori och praktik Regressionstestning teori och praktik Lic. Emelie Engström emelie.engstrom@cs.lth.se Software Engineering Research Group LUND UNIVERSITY Sweden SWELL the Swedish Research School in Software Verification

Läs mer

Arbetstillfällen 100 000.

Arbetstillfällen 100 000. 2 3 4 Arbetstillfällen 100 000. 5 6 7 Vissa anspråk ställs I de internationella direktiv och konventioner Sverige antingen är ålagt att följa eller frivilligt valt att följa. Här har jag listat några exempel

Läs mer

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils

The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils The reception Unit Adjunkten - for newly arrived pupils Shortly on our work Number of received pupils: - 300 for school year 2014-2015 - 600 for school year 2015-2016 - 220 pupils aug-dec 2016 - ca. 45

Läs mer

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014

Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri. HLG on Business Services 2014 Kunskapsintensiva företagstjänster en förutsättning för en konkurrenskraftig industri HLG on Business Services 2014 Patrik Ström Centrum för Regional Analys (CRA), Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Läs mer

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten

Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Att rekrytera internationella experter - så här fungerar expertskatten Johan Sander, partner Deloitte. jsander@deloitte.se 0733 97 12 34 Life Science Management Day, 14 mars 2013 Expertskatt historik De

Läs mer

Innovation in the health sector through public procurement and regulation

Innovation in the health sector through public procurement and regulation Innovation in the health sector through public procurement and regulation MONA TRUELSEN & ARVID LØKEN 1 14/11/2013 Copyright Nordic Innovation 2011. All rights reserved. Nordic Innovation An institution

Läs mer

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16

VINNOVA & egovernment. Sundsvall 07-10-16 VINNOVA & egovernment Sundsvall 07-10-16 VINNOVAs uppgift VINNOVA är en statlig myndighet, budget 1,8 mrd Ansvarsområde innovationer kopplade till forskning och utveckling det vill säga nyskapande, framgångsrika

Läs mer

Framtidens IT-upphandling, molntjänster och långsiktig förvaltning av vår information

Framtidens IT-upphandling, molntjänster och långsiktig förvaltning av vår information Framtidens IT-upphandling, molntjänster och långsiktig förvaltning av vår information Observationer och erfarenheter från en analys genomförd på uppdrag av Konkurrensverket med idéer om framtida samverkansprojekt

Läs mer

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA

EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA EXPERT SURVEY OF THE NEWS MEDIA THE SHORENSTEIN CENTER ON THE PRESS, POLITICS & PUBLIC POLICY JOHN F. KENNEDY SCHOOL OF GOVERNMENT, HARVARD UNIVERSITY, CAMBRIDGE, MA 0238 PIPPA_NORRIS@HARVARD.EDU. FAX:

Läs mer

Guide till RefWorks Skapa ett RefWorks-konto Under Citera och referera > RefWorks Hjälp funktioner i RefWorks Help Tutorial Help

Guide till RefWorks Skapa ett RefWorks-konto Under Citera och referera > RefWorks Hjälp funktioner i RefWorks Help Tutorial Help Guide till RefWorks Denna guide beskriver kort hur du kommer igång med RefWorks, hur du importerar referenser till RefWorks, delar dina referenser med andra samt hur du refererar och skapar referenslistor.

Läs mer

ISO Guidance on Sustainable Procurement

ISO Guidance on Sustainable Procurement ISO 20400 Guidance on Sustainable Procurement (prel. Vägledning för hållbar upphandling ) Bakgrund, översikt och framtid Staffan Söderberg - frivillig oberoende ordförande i intressentgruppen som tar fram

Läs mer

Kostnadskontroll genom kvalitetssäkrad Programvaruhantering 2008-03-05 1

Kostnadskontroll genom kvalitetssäkrad Programvaruhantering 2008-03-05 1 Kostnadskontroll genom kvalitetssäkrad Programvaruhantering 2008-03-05 1 ISO/IEC 19770 ny internationell standard Björn Westerlund Medlem i ISO/IEC via SIS sen 2001 Editor (redaktör) för ISO/IEC 19770

Läs mer

UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT

UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT IT-standarder, inlåsning och konkurrens En analys av policy och praktik inom svensk förvaltning Av Björn Lundell, Jonas Gamalielsson och Stefan Tengblad på uppdrag av Konkurrensverket UPPDRAGSFORSKNINGSRAPPORT

Läs mer

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige

PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer i Sverige Datum Vår referens Sida 2011-04-26 Dnr: 11-1262 1(6) Ert datum Er referens 2011-04-26 N2011/559/ITP Näringsdepartementet 103 33 Stockholm PTS remissvar på betänkandet om E-legitimationsnämnd och e-legitimationer

Läs mer

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås

Schenker Privpak AB Telefon VAT Nr. SE Schenker ABs ansvarsbestämmelser, identiska med Box 905 Faxnr Säte: Borås Schenker Privpak AB Interface documentation for web service packageservices.asmx 2012-09-01 Version: 1.0.0 Doc. no.: I04304b Sida 2 av 7 Revision history Datum Version Sign. Kommentar 2012-09-01 1.0.0

Läs mer

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET

Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET Stiftelsen Allmänna Barnhuset KARLSTADS UNIVERSITET National Swedish parental studies using the same methodology have been performed in 1980, 2000, 2006 and 2011 (current study). In 1980 and 2000 the studies

Läs mer

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan

Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Välkommen Övergång skola arbetsliv, ur ett europeiskt perspektiv. European Agency/SPSM och Karlstad kommun i samverkan Vår presentation European Agency? Vad är VET? VET i Karlstad Final Conference, VET

Läs mer

Förändrade förväntningar

Förändrade förväntningar Förändrade förväntningar Deloitte Ca 200 000 medarbetare 150 länder 700 kontor Omsättning cirka 31,3 Mdr USD Spetskompetens av världsklass och djup lokal expertis för att hjälpa klienter med de insikter

Läs mer

EU integration Internationell Politik

EU integration Internationell Politik EU integration Internationell Politik Tisdag 12 maj 2009 Idag Definitioner vad menar vi egentligen? Kontext EU:s utvecklingspolitik EU ekonomisk supermakt Handel som bistånd Malin Stegmann McCallion 1

Läs mer

Den framtida redovisningstillsynen

Den framtida redovisningstillsynen Den framtida redovisningstillsynen Lunchseminarium 6 mars 2015 Niclas Hellman Handelshögskolan i Stockholm 2015-03-06 1 Källa: Brown, P., Preiato, J., Tarca, A. (2014) Measuring country differences in

Läs mer

KPMG Stockholm, 2 juni 2016

KPMG Stockholm, 2 juni 2016 KPMG Stockholm, 2 juni 2016 Inställningen till skatt förändras fundamentalt ses inte längre bara som en kostnad som behöver hanteras Förväntningarna på transparens kring skatt ökar Skatt framförallt rättviseaspekter

Läs mer

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method

Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Alla Tiders Kalmar län, Create the good society in Kalmar county Contributions from the Heritage Sector and the Time Travel method Goal Bring back the experiences from the international work of Kalmar

Läs mer

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course

Kursplan. MT1051 3D CAD Grundläggande. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. 3D-CAD Basic Course Kursplan MT1051 3D CAD Grundläggande 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 3D-CAD Basic Course 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Studenten ska efter avslutad kurs ha inhämtat grunderna

Läs mer

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga?

Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Hur fattar samhället beslut när forskarna är oeniga? Martin Peterson m.peterson@tue.nl www.martinpeterson.org Oenighet om vad? 1.Hårda vetenskapliga fakta? ( X observerades vid tid t ) 1.Den vetenskapliga

Läs mer

Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar

Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar CeHis Arkitekturledning Sida: 1 (8) Policy för öppen källkod RIV Tekniska Anvisningar 2011-12-14 UTKAST ENDAST PRELIMINÄRT REGELVERK Sida 1 (8) CeHis Arkitekturledning Sida: 2 (8) Utgåvehistorik Utgåva

Läs mer

Var finns kunderna, branschen, Sverige?

Var finns kunderna, branschen, Sverige? Reflektioner påp Var finns kunderna, branschen, Sverige? Anders Comstedt, Turnover AB anders@ssvl.kth.se Internetdagarna 2006 Rica Talk Hotel 2006-10 10-24 Layered networks model Nästan allt tänkande utgår

Läs mer

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( )

Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 ( ) Norrbottens Innovationsstrategi 1.0 (2011-2013) Antagen den 25 januari 2013 Regionens resurser för att stödja och stimulera innovation är begränsade. Det är därför nödvändigt med en fokusering d v s, en

Läs mer

Stålstandardiseringen i Europa

Stålstandardiseringen i Europa Stålstandardiseringen i Europa Erfarenheter, möjligheter, utmaningar Hans Groth Avesta Research Center Innehåll 1. En idé om ett nytt material - Tidslinje 2. Förutsättningar Regelverket som det var då

Läs mer

Svensk forskning näst bäst i klassen?

Svensk forskning näst bäst i klassen? Svensk forskning näst bäst i klassen? - ett seminarium om vad som måste göras i ett tioårsperspektiv för att Sverige inte ska tappa mark STIFTELSEN FÖR STRATEGISK FORSKNING World Trade CenterStockholm

Läs mer

H0008 Skrivskydd FBWF

H0008 Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF Skrivskydd FBWF (File-Based Write Filter) är en Microsoft komponent som finns med i Windows Embedded image. Det finns inte för Windows CE/Compact 7 operativ, hanteringen av skrivningar

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version

Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering. Dossier 3. European Language Portfolio 16+ Europeisk språkportfolio 16+ English version Fortbildningsavdelningen för skolans internationalisering Dossier 3 English version European Language Portfolio Europeisk språkportfolio Council of Europe The Council of Europe was established in 1949

Läs mer

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016

Seminarium nya revisionsberättelsen. 23 september 2016 Seminarium nya revisionsberättelsen 23 september 2016 Disposition 1. Introduktion 2. Kort sammanfattning av de större förändringarna 3. Key Audit Matters / Särskilt betydelsefulla områden 4. Annan information

Läs mer

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics

Kursplan. NA1032 Makroekonomi, introduktion. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. Introductory Macroeconomics Kursplan NA1032 Makroekonomi, introduktion 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 Introductory Macroeconomics 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Det övergripande målet med kursen är att studenterna

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Rapportnummer PTS-ER-2011:3 Datum 2011-01-26 Internationellt arbete Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU Council) 2010-2014 Svenskt medlemskap i Internationella teleunionens råd (ITU

Läs mer

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden

D6.7 Press book Documentation of media coverings. Sweden D6.7 Press book Documentation of media coverings Sweden Transparense project This document has been conducted within the framework of project Transparense Increasing Transparency of Energy Service Markets

Läs mer

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar

PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar PIRATE EU-projekt om attraktivare bytespunkter med fokus på de svenska studieobjekten Lund C och Vellinge Ängar Svenska delen Petra Carlson Lena Fredriksson Jan Hammarström P G Andersson Christer Ljungberg

Läs mer

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC

Service och bemötande. Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Service och bemötande Torbjörn Johansson, GAF Pär Magnusson, Öjestrand GC Vad är service? Åsikter? Service är något vi upplever i vårt möte med butikssäljaren, med kundserviceavdelningen, med företagets

Läs mer

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning

Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Användning av Erasmus+ deltagarrapporter för uppföljning Internationaliseringsdagarna 2016 2016-11-02 Anders Clarhäll Participant Report Form Identification of the Participant and General Information (Motivation)

Läs mer

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision

Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Hållbar efterbehandling NICOLE s vision Bertil Grundfelt Nätverket Renare Marks vårmöte Göteborg 28-29 Mars 2012 www.nicole.org 1 Innehåll Historisk återblick Nicole s definition av Hållbar Efterbehandling

Läs mer

Licenser - Jo, tack, men så få som möjligt

Licenser - Jo, tack, men så få som möjligt Rejås 1(22) Licenser - Jo, tack, men så få som möjligt Copyright 2006 Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet på något sätt

Läs mer

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care

Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Bridging the gap - state-of-the-art testing research, Explanea, and why you should care Robert Feldt Blekinge Institute of Technology & Chalmers All animations have been excluded in this pdf version! onsdag

Läs mer

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser

Hur skandinaviska undertextare förmedlar. kulturella referenser Att översätta realia Hur skandinaviska undertextare förmedlar kulturella referenser Svensk-finskt översättarseminarium, 12 september 2008. Jan Pedersen, Ph.D. Scandinavian Subtitles Undersökning baserad

Läs mer

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm

Årsmöte 4 februari BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm. Döbelnsgatan 17, Stockholm Årsmöte 4 februari 2016 BEST WESTERN Kom Hotel Stockholm Döbelnsgatan 17, Stockholm Svenska Industrins Patentingenjörers Förening (SIPF) grundades år 1939. Föreningen bytte namn till Svenska Industrins

Läs mer

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015

Självkörande bilar. Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Självkörande bilar Alvin Karlsson TE14A 9/3-2015 Abstract This report is about driverless cars and if they would make the traffic safer in the future. Google is currently working on their driverless car

Läs mer

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg

Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa. Cristina Mattsson Lundberg Internationell utblick - HKB som verktyg för jämlikhet i hälsa Cristina Mattsson Lundberg WHO:s definition av hälsokonsekvensbedömningar (HKB) En kombination av metoder genom vilka politiska beslut, ett

Läs mer

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Cross-border. www.msb.se/eucrossborder. Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Cross-border www.msb.se/eucrossborder Åsa Kyrk Gere, asa.kyrkgere@msb.se Fakta och resultat 4 nordiska länder: Danmark, Beredskabsstyrelsen Norge, DSB Sverige, MSB, Finland, MoI Två år Budget: 546 754

Läs mer

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media

PEC: European Science Teacher: Scientific Knowledge, Linguistic Skills and Digital Media PEC: Fredagen den 22/9 2006, Forum För Ämnesdidaktik The aim of the meeting A presentation of the project PEC for the members of a research group Forum För Ämnesdidaktik at the University of Gävle. The

Läs mer

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan

Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv. Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Sociala hänsyn enligt EU:s nya upphandlingsdirektiv Sjuhärads samordningsförbund 2014-04-29 Mathias Sylwan Regeringen: Jag vill i detta sammanhang betona vikten av att miljöhänsyn vägs in i all offentlig

Läs mer

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April

VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft. Miljardkonferensen 29 April VINNOVA stärker Sveriges innovationskraft Miljardkonferensen 29 April Lång tradition och ledande position Sveriges ranking Innovation Union Scoreboard 2014 Switzerland Sweden Denmark Germany Finland Luxembourg

Läs mer

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB

Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 1 Senaste trenderna inom redovisning, rapportering och bolagsstyrning Lars-Olle Larsson, Swedfund International AB 2 PwC undersökning av börsföretag & statligt ägda företag Årlig undersökning av års- &

Läs mer

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC

ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC ICDE OPERATIONAL NETWORK (ON)_BOLDIC SVERDs HÖSTKONFERENS DEN 22 OKTOBER, 2015. KK-STIFTELSEN STOCKHOLM Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson, V Ordförande SVERD, ansvarig för ICDE ON_BOLDIC Fil. Dr. Ebba Ossiannilsson

Läs mer

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden

ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden ISO/IEC 20000, marknaden och framtiden Frukostseminarium 2009-10-05 Anita Myrberg BiTA Service Management anita.myrberg@bita.eu Agenda ISO/IEC 20000 Vad, varför, hur börja? Relation till andra standarder

Läs mer

Skicka drivrutin. Administratörshandbok

Skicka drivrutin. Administratörshandbok Skicka drivrutin Administratörshandbok Januari 2013 www.lexmark.com Översikt 2 Översikt Med Skicka drivrutin kan du enkelt hämta en skrivardrivrutin för en specifik skrivarmodell. Programmet skickar ett

Läs mer

The Municipality of Ystad

The Municipality of Ystad The Municipality of Ystad Coastal management in a local perspective TLC The Living Coast - Project seminar 26-28 nov Mona Ohlsson Project manager Climate and Environment The Municipality of Ystad Area:

Läs mer

Avveckla patentsystemet - Går det?

Avveckla patentsystemet - Går det? Avveckla patentsystemet - Går det? IPC-forum 6 september 2009 Jacob Hallén jacob@openend.se Det finns vissa hinder TRIPS Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights EPC European Patent Convention

Läs mer

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang

146/2010. 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010. Remissvar. Kommissionens förslag till förordning för EU-patentets översättningsarrangemang Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt Vår referens/dnr: 146/2010 Rosenbad Er referens/dnr: 103 33 Stockholm Ju 2010/326/L3146/2010 Stockholm 2010-08-27 Remissvar Kommissionens

Läs mer

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching

Kursplan. EN1088 Engelsk språkdidaktik. 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1. English Language Learning and Teaching Kursplan EN1088 Engelsk språkdidaktik 7,5 högskolepoäng, Grundnivå 1 English Language Learning and Teaching 7.5 Higher Education Credits *), First Cycle Level 1 Mål Efter genomgången kurs ska studenten

Läs mer

familjerådslag för dementa

familjerådslag för dementa TADD-resa till Skottland 2014 familjerådslag för dementa Carina Olsson Enhetschef Ewa Näslund Socialt Ansvarig Socionom Socialstyrelsen skriver i sin vägledning Att ge ordet och lämna plats Individen ska

Läs mer

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok

Säkra pausade utskriftsjobb. Administratörshandbok Säkra pausade utskriftsjobb Administratörshandbok April 2013 www.lexmark.com Innehåll 2 Innehåll Översikt... 3 Konfigurera säkra pausade utskriftsjobb... 4 Konfigurera och säkra programmet...4 Använda

Läs mer

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1)

Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation (Ju2012/7472/L1) Justitiedepartementet Enheten för fastighetsrätt och associationsrätt 103 33 Stockholm Stockholm 14 juni 2013 Europeiska kommissionens förslag till direktiv om redovisning av icke-finansiell- och mångfaldsinformation

Läs mer

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI

Europa standardiserar BIM. 25 november, 2014 ULI Europa standardiserar BIM 25 november, 2014 ULI SIS, Swedish Standards Institute Sveriges medlem i CEN (europastandarder) och ISO (globala standarder) SS Svensk standard Ideell förening, ägs av medlemmar

Läs mer

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter.

Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Digital agenda i Europa - tar tillvara på digitaliserings möjligheter. Europa 2020 - Kommisionens program för att hantera vägen ut ur krisen - Består av sju huvudinitiativ - Smart tillväxt - En digital

Läs mer

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income

SÖ 2005:10. Agreement in the Form of an Exchange of Letters on the Taxation of Savings Income Nr 10 Avtal med Anguilla om automatiskt utbyte av information om inkomster från sparande i form av räntebetalningar Stockholm och The Valley den 9 september och 19 november 2004 Regeringen beslutade den

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(36) Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås

Svenska Linuxföreningen. Fri programvara Mycket mer än gratis 1(36) Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås <marcus@rejas.se> Fri programvara Mycket mer än gratis Copyright 2005, 2006 Marcus Rejås Jag ger härmed rätten till alla att nyttja denna presentation på alla sätt som anses lämpliga så länge som syftet

Läs mer

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020)

ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) ERASMUS FÖR ALLA? - ett integrerat program för utbildning, ungdom och sport (2014-2020) Presentation vid Erasmus Mundus seminarium, Uppsala 24 februari 2012 Anna Gudmundsson, Nuvarande program Ett nytt

Läs mer

Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter

Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter Om vikten av enhetliga definitioner, t.ex. i föreskrifter TNC, van der Nootska palatset, Stockholm, 25 maj 2010 Magnus Olofsson Agenda 1. Kort om Elsäkerhetsverket 2. Terminologi inom standardiseringen

Läs mer

Testning som beslutsstöd

Testning som beslutsstöd Testning som beslutsstöd Vilken typ av information kan testning ge? Vilken typ av testning kan ge rätt information i rätt tid? Hur kan testning hjälpa din organisation med beslutsstöd? Hur kan produktiviteten

Läs mer

Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg

Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg Datavetenskap Opponenter: Erik Hansen Mats Almgren Respondent: Martin Landälv ioftpd-verktyg Oppositionsrapport, C-nivå 2006:12 1 Sammanfattat omdöme av examensarbetet Examensarbetet är intressant eftersom

Läs mer

Öppna standarder, dokumentformat & Sender Policy Framework. 25 Maj 2007 Stefan Görling, stefan@gorling.se

Öppna standarder, dokumentformat & Sender Policy Framework. 25 Maj 2007 Stefan Görling, stefan@gorling.se Öppna standarder, dokumentformat & Sender Policy Framework 25 Maj 2007 Stefan Görling, stefan@gorling.se Del 1: Öppna standarder & dokumentformat Standarder, dokument, (program) Program Internet Explorer

Läs mer

IT-miljö för Undervisning Solna. Roland Orre Solna Gymnasium

IT-miljö för Undervisning Solna. Roland Orre Solna Gymnasium IT-miljö för Undervisning Solna Roland Orre Solna Gymnasium Några av dagens datorer Några användare Solnas IT I skolan: mer designad för detta än detta IT system kan irritera! Det är irriterande att inte

Läs mer

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP

FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP FORSKNINGSKOMMUNIKATION OCH PUBLICERINGS- MÖNSTER INOM UTBILDNINGSVETENSKAP En studie av svensk utbildningsvetenskaplig forskning vid tre lärosäten VETENSKAPSRÅDETS RAPPORTSERIE 10:2010 Forskningskommunikation

Läs mer

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09

EXTERNAL ASSESSMENT SAMPLE TASKS SWEDISH BREAKTHROUGH LSPSWEB/0Y09 EXTENAL ASSESSENT SAPLE TASKS SWEDISH BEAKTHOUGH LSPSWEB/0Y09 Asset Languages External Assessment Sample Tasks Breakthrough Stage Listening and eading Swedish Contents Page Introduction 2 Listening Sample

Läs mer

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen

Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Öppna standarder och dokumentformat inom statsförvaltningen Senaste revision: 2007/03/27 Joachim Strömbergson 1 & Stefan Görling 2 Sammanfattning Dokument inom offentlig verksamhet skapas och utbyts i

Läs mer

Learning study elevers lärande i fokus

Learning study elevers lärande i fokus Learning study elevers lärande i fokus En teoretiskt förankrad modell för systematisk utveckling av undervisning Innehåll Vad har betydelse för elevernas lärande? Vad är en Learning study? Variationsteori

Läs mer

En gemensam nordisk slutkundsmarknad

En gemensam nordisk slutkundsmarknad En gemensam nordisk slutkundsmarknad Anne Vadasz Nilsson Energimarknadsinspektionen Vår vision Att skapa förutsägbarhet på ständigt föränderliga marknader. Vår största utmaning är att både säkra spelreglerna

Läs mer

Quality & innovation

Quality & innovation Quality & innovation establ. 1956 Utbildningar SCM : -inköp - logistik - affärsförhandling Internationell certifiering (IFPSM & ELA) Kompetensinventering Lots & Navigatör Seminarier Medlemsorganisationen

Läs mer