Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden 2009-11-04"

Transkript

1 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL INNEHÅLL 98 Skolmåltider 99 Elevhälsovård 100 Förslag till översiktsplan för Trelleborgs kommun ÖP Trafikstrategi för Trelleborg Dnr 813/ Implementering av ny kostorganisation Dnr 72/ Överklagande om fördelning av busskort Dnr 788/ Medborgarförslag 2009:21 att skolmåltiderna skall vara gratis. Dnr 64/ Elevenkät, presentation 106 Intag, information 107 Surfzoner 108 Översyn av programutbud 109 Skylt på Bastionskolan 110 Interimistiskt beslut avseende avstängning elev 111 Interimistiskt beslut avseende avstängning elev 112 Förvaltningschefen informerar 113 Anmälningsärenden 114 Delegationsärenden 115 Frågor 116 Övrigt

2

3 TRELLEBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Gymnasie- och vuxenutbildningen Johan Kocksgatan 4 Kl Beslutande Lars Hemzelius FP ordförande Lars Mikkelä M 1:e vice ordförande Johnny Nilsson S 2:e vice ordförande Göran Gärtner M Jolanta Karlsson S Eva Svensson KD Per Klarberg SD Lars-Eric Nilsson S Jeléna Simic S Kaija Green SPI Kerry Johansson S Lars Bygnell C Ersättare Susana Apostolovska M Ulla-Britt Johansson S Brith Fryklund M Gert Persson S Monica Burman-Lindstedt KD Leif Roos SD Frånvarande Vita Åstrand S Tommy Nordh SPI Carina Lindholm S Ulla Bengtsson FP Frånvarande Mattias Sellbach S Frånvarande Richard Johansson C Frånvarande Oksana Fomina SD Frånvarande Ulf Persson TS Frånvarande. Övriga deltagare Personalföreträdare SACO Personalföreträdare TCO Förvaltningschef Lisbeth Netteberg Verksamhetscontroller Boris Blumenfeld Sverker Hagman Vik nämndsekreterare Mickael Segerström ARS Ronnie Johansson Justeringens plats och tid Skolkontoret Paragrafer Sekreterare Ordförande Justerare Sverker Hagman Lars Hemzelius Brith Fryklund Johnny Nilsson

4 BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och datum Datum för anslagsuppsättande nedtagande Förvaringsplats Underskrift Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Skolkontoret Trelleborg Sverker Hagman

5 98 Skolmåltider Ärendeberedning Till följd av Länsrättens dom mål nr , att upphäva gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens beslut den 10 juni 2009, 60 i den del det avser införande av skolmåltidsavgifter för gymnasieelever från och med skolstarten 2009, föreslås förvaltningen av nämnden få i uppdrag att - på det sätt hänsynen till verksamheten kräver - upphöra med avgiftsbeläggningen av skolmåltiderna - återbetala inbetalda avgifter - under restoden av 2009 vidta åtgärder för att korrigera det underskott som blir en följd av att intäkten från skolmåltidsavgiften faller bort. S begär ajournering 5min vilket bifalls. Mötet återupptas S yrkar om omedelbar justering av protokollet. Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar enligt förslaget att ge förvaltningen i uppdrag att med hänsyn till vad verksamheten kräver - upphöra med avgiftsbeläggningen av skolmåltiderna - återbetala inbetalda avgifter - under restoden av 2009 vidta åtgärder för att korrigera det underskott som blir en följd av att intäkten från skolmåltidsavgiften faller bort.

6 99 Elevhälsovård Punkten flyttas till nästa sammanträde och avser information om elevhälsovården av verksamhetschefen.

7 100 Förslag till översiktsplan för Trelleborgs kommun ÖP 2010 Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till ny kommuntäckande översiktsplan som avses ersätta tidigare översiktsplaner, ÖP 2002 och fördjupad översiktsplan för Stavstensudde Synpunkter på översiktsplanförslaget, ÖP 2010, skall vara stadsbyggnadskontoret tillhanda senast den 27 november Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar svara att man inte har några särskilda synpunkter att framlägga utifrån sitt specifika verksamhetsperspektiv. M lämnar en protokollsanteckning som tillförs protokollet; Förslaget till Översiktsplan 2010 visar på ett bra sätt visionen om hur Trelleborg kan utvecklas. Med utgångspunkt i mänskliga perspektiv som hälsa, möten, trygghet, tillgänglighet, framtid och möjligheter, vill vi speciellt betona följande; Den växande staden i en växande region och med ett levande centrum kräver infrastruktur för goda kommunikationer, både internt och med omvärlden. Fortsatt arbete för regionaltågsförbindelse skall befästa Trelleborg som en del i regionen för arbete och boende. Ringvägen är en nödvändig del i såväl lokal som regional och nationell infrastruktur. Den nordliga dragningen i den västra delen är en långsiktig hållbar lösning, samtidigt som barriäreffekten minskas genom en dragning intill järnvägen i den östra delen. Ringvägen är viktig för att avlasta andra trafikstråk, men också för att möjliggöra för näringslivsetableringar på öster. Kusten är en unik tillgång som måste tas tillvara för rekreation och boende. Strandparken, Sjöstaden och Väster strand ger stora möjligheter, men kräver att hamnverksamheten flyttas från de centrala delarna. Detta tillsammans med att genomfartstrafik tas bort bidrar till att hamnens miljöpåverkan minskar, och öppnar samtidigt för en nära kontakt mellan centrum och havet. Bostadsbyggande på tidigare hamnytor och förtätning i centrum ger positiva miljöeffekter och är ett sätt att spara åkermark när befolkningen växer. Varierande boendeformer skall kunna erbjudas en befolkning som kommer att förändras med nya företags- och utbildningsmöjligheter. Speciellt för gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens område gäller att utbildningsmöjligheterna skall utvecklas som en del i det regionala utbudet, med målsättningen att det skall finnas en naturlig koppling till både högre studier och forskning, byggd på de lokala förutsättningarna. Lars Mikkelä (M) Göran Gärtner (M) Susana Apostolovska (M) Brith Fryklund (M)

8 101 Trafikstrategi för Trelleborg Dnr 813/09 6 En tillsatt projektgrupp med uppdrag av kommunstyrelsen har utarbetat ett förslag till trafikplanering, Trafikstrategi för Trelleborg Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ska lämna yttrande till kommunstyrelsen senast 12 november. Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar svara att man inte har några särskilda synpunkter att framlägga utifrån sitt specifika verksamhetsperspektiv.

9 102 Implementering av ny kostorganisation Dnr 72/ Trelleborgs kommun har tidigare utfört en översyn av den kommunala måltidsförsörjningen som har resulterat i ett beslut att lyfta hela kostverksamheten ur skol- respektive socialförvaltningen och skapa en gemensam organisatorisk enhet som ansvarar för hela måltidsförsörjningen inom kommunen. I ett efterföljande uppdrag avseende stöd vid implementeringen av den nya kostorganisationen har en övergripande utredning gjorts avseende organisatorisk placering. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden anmodas ge svar till kommunstyrelsen i ärendet senast den 12 november Beredning Ordföranden föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svara att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig positiv till utredningens förslag. S- gruppen ställer ett eget yrkande enligt följande; Vi vill se över servicen totalt inom kommunen i avvaktan på en slutgiltig lösning. Under denna tid ska kostorganisationen tillfälligtvis ligga som ett utskott under kommunstyrelsen med representanter från berörda förvaltningar. SD yrkar bifall till ordförandens förslag. Ordföranden finner att det finns två förslag/yrkanden till beslut i ärendet och frågar nämnden om de är rätt uppfattade innan han ställer propositionsordning, först proposition på huvudförslaget(a), ordförandens förslag, därefter på S, förslag (B). Votering begärs. Den som röstar för huvudförslaget (A), svarar ja, och den som röstar för förslag (B), svarar nej. 6 ledamöter röstar ja. 6 ledamöter röstar nej. Ordförandens röst blir utslagsgivande till fördel för huvudförslaget A. Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar svara att man ställer sig positiv till utredningens förslag.

10 103 Överklagande om fördelning av busskort Dnr 788/ Skrivelse har inkommit till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden Dnr 788/ avseende överklagan av fattat beslut när det gäller fördelning av busskort rörande linje 190. Beredning Nämnden har tagit del av bifogad skrivelse. Beslut avseende fördelning av busskort är ett verkställighetsbeslut. Ansvarig tjänsteman har följt de kriterier som gäller för beslut och nämnden har inget att erinra. Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har inget att erinra i ärendet och lägger ärendet till Handlingarna.

11 104 Medborgarförslag 2009:21 att skolmåltiderna skall vara gratis. Dnr 64/ Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden yttrande på remissen ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 23 november Förvaltningens förslag till yttrande; Trelleborgs-alliansen föreslår gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden svara att motionen anses besvarad då måltidsavgiften är avskaffad. S yrkar bifall till fördel för förslaget. Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar svara att motionen/medborgarförslaget är besvarat då måltidsavgiften är avskaffad.

12 105 Elevenkät, presentation Beslut Nämnd ( ) Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar ge förvaltningen i uppdrag att i samband med redovisning av resultat elevenkät 2009 redovisa varje rektorsområdes arbete med värdegrundsfrågorna att inom 14 dagar bjuda samtlig personal inom gymnasieskolan på tårta som en bekräftelse på gott arbete med anledning av resultatet i 2008 års elevenkät. Beredning ( ) Förvaltningen redogör kortfattat om resultatet och de förbättringar som under 2009 skett till följd av arbete med värdegrundsfrågor. Beslut Nämnd ( ) Ärendet följs upp vid nästa nämndsammanträde Beredning Ärendet följs upp under nämndsammanträde då nämndssammanträde har beslutas ställas in. Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar lägga ärendet till handlingarna.

13 106 Intag, information Förvaltningen redogör för årets intagningsstatistik. Informationen kommer att länkas till ledamöterna.

14 107 Surfzoner Förvaltningen har i uppdrag av nämnden att se till att eleverna får tillgång till trådlösa accesspunkter för internet som täcker även skolgårdarna vid St Nicolai och Bastionen, och att surfzonerna skall vara i drift till höstterminens start Beredning Förvaltningen meddelar att uppdraget är genomfört till fullo. Ärendet läggs till nämndens handlingar.

15 108 Översyn av programutbud Inför nästa läsårs planering av programutbud föreslår ordföranden att förvaltningen gör en översyn av existerande program och utreder eventuellt förutsättningarna för införande av nya program. Fritt sök i Skåne har skapat nya sökandeströmningar hos de studerande både inom kommunen och i närliggande kommuner vilket har inneburit påtagliga förändringar avseende sökandesituation i förhållande till planerad programstruktur. Hantverksprogrammet är ett populärt val hos de sökande i Trelleborgs kommun vilket gör det intressant för ett eventuellt etablerande. Förslag till beslut; Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över programstrukturen/utbudet inför läsår 2010/11och utreda förutsättningarna för att inrätta hantverksprogrammet i Trelleborgs kommun. Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ger förvaltningen i uppdrag att se över programstrukturen/utbudet inför läsåret 2010/11och utreda förutsättningarna för att inrätta hantverksprogrammet, naturbruksprogrammet särskola som är ett tilläggsförslag från S, fordonsprogrammet inriktning transport samt i en jämförelse se över friskolornas programutbud. Utredningen ska presenteras nämnden vid det tredje sammanträdet under våren 2010.

16 109 Skylt på Bastionskolan Trelleborgs kommuns barn och ungdomsberedning har till gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden påtalat behovet av en skylt med skolans namn på Bastionskolan. Beredning Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden finner behovet av en tydlig skylt med skolans namn som berättigat och skickar ärendet vidare till förvaltningen för utförande och verkställighet.

17 110 Interimistiskt beslut avseende avstängning elev Rektor har den 21 september med stöd av Gymnasieförordning (1992:394) kap 6 23, 24 interimistiskt beslutat avstänga eleven xx från all undervisning vid Söderslättgymnasiet under 14 dagar, tom 4 oktober Se bilagd utredning. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna det interimistiska beslutet om avstängning av eleven xx tills vidare. Elevens vårdnadshavare ska beredas möjlighet att muntligen yttra sig inför nämnden avseende avstängning och förvisning och informeras om rätten att överklaga besluten till allmän förvaltningsdomstol (Länsrätten i Skåne). Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna det interimistiska beslutet om avstängning av eleven xx.

18 111 Interimistiskt beslut avseende avstängning elev Rektor har den 21 september med stöd av Gymnasieförordning (1992:394) kap 6 23, 24 interimistiskt beslutat avstänga eleven xx från all undervisning vid Söderslättgymnasiet under 14 dagar, tom 4 oktober Se bilagd utredning. Förslag till beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden föreslås besluta att godkänna det interimistiska beslutet om avstängning av eleven xx. Elevens vårdnadshavare ska beredas möjlighet att muntligen yttra sig inför nämnden avseende avstängning och förvisning och informeras om rätten att överklaga besluten till allmän förvaltningsdomstol (Länsrätten i Skåne). Beslut Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar att godkänna det interimistiska beslutet om avstängning av eleven xx.

19 112 Förvaltningschefen informerar A. Lärarförsörjningsprogram B. Föreningsvägledare C. Campus Trelleborg, egen domän. D. SFI-bonus E. IV-integreringen

20 113 Anmälningsärenden Nämnden har inget att erinra. 114 Delegationsärenden Nämnden har inget att erinra. 115 Frågor Fråga från Johnny Nilsson Vad tänker alliansen följa, ks eller kf beslut? Ordföranden svarar, 0,9 för årets budget. 116 Övrigt Ordföranden förslår att nämnden intar en enklare måltid i samband med sista nämndsammanträdet för året. Ingen har något att erinra däremot.

21

22

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23

PROTOKOLL. Grundskolenämnden 2000-05-23 Grundskolenämnden 2000-05-23 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Tuna Torg 1, Vallentuna tisdagen den 23 maj 2000 kl. 19.00 21.45 Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27

Utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2013-03-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Utbildningskansliets sessionsrum, 3:e vån, kl 17:00-21:30 Ordförande: Rehn Winsborg Louise (M) Vice ordförande: Kristensson Berit (FP) Andre vice ordförande: Gunnarsson

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 91-111 Christina Månsson. Ordförande... Malin Ängerå. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset klockan 08:00-16:15 Beslutande: Malin Ängerå (s) ordförande Lis Elvinsson (c) 91-93, jäv 94, 95-105 ersättare Michael Robertsson (s) Bo Hedin (s) Leif Persson

Läs mer

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen

Kommunhuset, Krokom, kansliavdelningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(30) Plats och tid Beslutande Almdalen, Apotekshuset, Krokom, tisdagen den, kl 08.30-16.20 Ledamöter Lisa Sallin, M, ordf Göte W Swén, M, tjg ers för Maria Söderberg, C Rolf Lilja,

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer

Helene Björkqvist förv.chef, Agneta Svallin sekr., Anna Thörn verks.chef, Johanna Siverskog ekonom 28-35. Paragrafer BILDNINGSNÄMNDEN 2014-05-06 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset, Drottninggatan 18, klockan 13-16 Beslutande Anneli Hedberg (S), 1:e vice ordf., Carina Björk-Andersson (FP) 2:e vice ordf., Johan Söderberg

Läs mer

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering

93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan. 95 Anmälan om kränkande behandling och/ eller diskriminering vv,vv ===--=--~ ~ 1(2) BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN BEHANDLADEÄRENDEN 92 Ändring av föredragningslistan 93 Begäran om slutförande av högsta årskursen i grundskolan 94 SKUIT 2014 95 Anmälan om kränkande

Läs mer

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE

KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 1 (2) KALLELSE KOMMUNFULLMÄKTIGE 2014-09-18 VÄLKOMMEN Kommunfullmäktige i Höganäs kommun kallas till sammanträde. Datum och tid: 2014-09-18, kl 18:30 Plats: Stadshuset, Sessionssalen Ledamot som är förhindrad

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden

TRELLEBORGS KOMMUN Bildningsnämnden Kallelse 1 (25) Tid Onsdagen den 29 april 2015 klockan 15:00 Plats Konferensrum, Sjöormen, Johan Kocksgatan 4,4:e vån Ärenden 73 Upprop 74 Val av justerare, tid och plats för justering samt föredragningslista

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30-16:00 PROTOKOLL 1 Beslutande: Roland Bäckman (s) ordförande Malin Ängerå (s) Elisabeth Fransson (s) Leif Persson (s) Ulla Grönstedt (c) Ingrid Olsson (c) Bodil Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2010-06-17 1 (16) Barn- och utbildningsnämnden 2010-06-17 1 (16) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, torsdagen den 17 juni 2010, kl 08:30-12:30. Beslutande Åke Ahl (M), ordförande Helene Axell (C), ersättare för Elisabeth Berglund (C)

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40

Kommunhuset, Revelj 2012-11-07 kl 13.00 17.40 Sammanträdesprotokoll 1(20) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 17.40 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD 111-121 Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD, 111-121

Läs mer

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels

Krister Uddén (c), icke tjänstgörande ersättare Utbildnings- och arbetsmarknadschef Roland Beijer Administrativ chef Anna Liss-Daniels Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna tisdagen den 20 februari kl 19.00-20.15 Lars Rundgren (m),

Läs mer

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40

Protokoll. Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Tid Onsdagen den 4 februari 2009 kl. 14:00 16:40 Plats Sessionssalen, Rådhuset Närvarande ledamöter Rasmus Persson (C) Lars Elamson (M) Carina Dahl (S) t o m 28 Olof Johansson (MP) Murad Artin (V) Ronnie

Läs mer

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter

Protokoll Nr 10. Närvarande. Ledamöter Protokoll Nr 10 Sammanträdesdatum 2011-08-24 Sammanträdestid 08.30-12.10 Socialnämnden Närvarande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Tjänstemän Rie Boulund (M), ordförande Britt-Marie Jonsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid C4-huset, sammanträdeslokal 5:5 13:30 17.45 Beslutande Radovan Javurek (FP), jäv Qalinle Dayib (C) 97, 98, Katarina Honoré (S) 103 100-104 Elisabeth Jörgensen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utbildningsnämnden 2015-05-13 Tid och plats A-salen, kl. 14:00-17:20 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Personalföreträdare Tjänstemän Anna Tenje (M) Stefan Bergström (FP) Johanna Martin (C) Pernilla

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-06-11 Utbildningsnämndens arbetsutskott Tid och plats 2015-06-11 - i Kommunhuset klockan 13.00-15.30 Beslutande Björn Zorec (FP) - ordförande Kenny Lärkevie (C) - 1:e vice ordförande Leif Svensson (S) - 2:e vice ordförande Gunilla Edman (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2009-03-30 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 18.00 21.30 (ajournering kl. 18.50-19.30 & kl. 20.45-21.00) Beslutande Se bifogat närvaroprotokoll

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22)

Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Barn- och utbildningsnämnden 2007-03-19 1 (22) Plats och tid Hjortviken konferens, måndagen den 19 mars 2007, kl. 16.00-19.15 Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Leif Karlsson (c) ordförande

Läs mer

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll

Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64. Se bifogat närvaroprotokoll SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (28) Plats och tid: Djäkneskolans aula, klockan 18:30-21:00 Sammanträdet ajournerades 20:25-20:35 under 64 Beslutande: Övriga närvarande: Se bifogat närvaroprotokoll Ulrika Strandroth

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (56) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 20 Val av justerare samt tid och plats för justering 21 Medborgarförslag Samordningen inom kommunens förvaltningar 22 Val av kommunens företrädare

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 1 (78) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen, kl. 13.00 21.25 Beslutande Se sida 2 Övriga deltagare Johan Forssell, kommunsekreterare Inger Ronkainen, kommunsekreterare Anders Nordin, förslagställare,

Läs mer

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31

RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Kommunfullmäktige 2006-08-31 RONNEBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid Stadshuset, Ronnebysalen, Ronneby kl 18.30 21.50 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Kungörelse om sammanträdet, bilaga B, har anslagits

Läs mer

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07

VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Kultur- och utbildningsnämnden 2009-09-07 VILHELMINA KOMMUN Protokoll 1(106) Plats och tid Kanslihuset, rum Volgsjön, 2009-09-07, Kl 08.00-16.30 Beslutande Jonny Kärkkäinen, Ordförande (KD) Sanja Tadic (FP) Ingrid Ericsson (C) Gun-Inger Fryklund

Läs mer