SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen Sidan 1/9

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Direktionen 2011-01-20 Sidan 1/9"

Transkript

1 Direktionen Sidan 1/9 Plats och tid Tobaksgatan 11 i Ystad, kl Ajournering kl , Beslutande Bo Sterner Ystad, ordförande, ordförande fr.o.m. 10 Tommy Andersson, Ystad Magnus Holst, Ystad, Kent Ivan Andersson, Sjöbo, ordförande t.o.m. 9 Rolf Nilsson, Sjöbo Anne-Maj Råberg, Tomelilla Lena Persson, Tomelilla, ordinarie ersättare för Anders Albäck Övriga närvarande Katarina Johansson, ersättare Ystad Paula Larsson Jarl, ersättare Ystad Christina Lönnborn, ersättare Ystad Liselotte Wågö, ersättare Tomelilla Hans-Inge Persson, t.f. gymnasieförbundsdirektör, sekreterare Kent Svensson, personalrepresentant Sven-Åke Gottfridsson, personalrepresentant Tommy Andersson Justeringens tid och plats kl , Tobaksgatan 11, Ystad Underskrifter Sekreterare... Paragraf 1-23 Ordförande Ordförande Anslag / bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ Sydskånska gymnasieförbundet Datum då Anslaget sätts upp Datum då anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Tobaksgatan 11 Underskrift

2 Direktionen Sidan 2/9 1 Presentation av ledamöter och tjänstemän Ledmöter, suppleanter, personalrepresentanter samt närvarande tjänsteman presenterar sig. 2 Val av ordförande under 1-9 Kent-Ivan Andersson leder förhandlingarna under Närvaroförteckningen fastställs och utgör också röstlängd. Lena Persson tjänstgör som ordinarie ledamot för frånvarande Anders Albäck. 4 Till justerare utsågs Tommy Andersson. Justering den 26/1 kl på Tobaksgatan Val av ordförande i Direktionen Tommy Andersson förslår Bo Sterner, Ystad, som ordförande för mandatperioden utse Bo Sterner som ordförande för mandatperioden Val av 1:e vice ordförande i Direktionen Tommy Andersson föreslår Kent-Ivan Andersson, Sjöbo, som 1:e vice ordförande för mandatperioden utse Kent-Ivan Andersson som 1:e vice ordförande för mandatperioden

3 Direktionen Sidan 3/9 7 Val av 2:e vice ordförande i Direktionen Anne-Maj Råberg, Tomelilla föreslår sig själv till posten som 2:e vice ordförande. Lena Persson föreslår Anders Albäck. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Anders Albäck, Tomelilla, utses som 2:e vice ordförande för mandatperioden Votering begärs och Tommy Andersson utses till rösträknare. Sammanträdet ajournerades kl Förhandlingarna återupptogs kl Sluten omröstning genomföres och utföll med röstsiffrorna tre röster för Anne-Maj Råberg och en röst för Anders Albäck. utse Anne-Maj Råberg som 2:e vice ordförande för mandatperioden Val av Presidium Enligt Direktionens reglemente skall presidiet bestå av ordförande och de båda vice ordförandena. utse Bo Sterner, Kent-Ivan Andersson och Anne-Maj Råberg utgöra Direktionens presidium 9 Val av Arbetsutskott samt ersättare i Arbetsutskottet Föreslås Presidiet också utgör Direktionens Arbetsutskott. Kort diskussion ang. val av ersättare i Arbetsutskottet. Ordföranden föreslår Tommy Andersson, Rolf Nilsson och Anders Albäck som ersättare i Arbetsutskottet Sammanträdet ajournerades kl Förhandlingarna återupptogs kl

4 Direktionen Sidan 4/9 Förslag av ersättare: Bo Sterner föreslår Tommy Andersson, Magnus Karlsson och Anders Albäck Anne-Maj Råberg föreslår Magnus Holst, Rolf Nilsson och Anders Albäck. Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner Direktionen beslutat enligt Bo Sterners förslag. Votering begärs Sluten omröstning genomföres och utföll med röstsiffrorna fyra för Bo Sterners förslag och tre för Anne-Maj Råbergs förslag. Presidiet också utgör Direktionens Arbetsutskott samt Tommy Andersson, Magnus Karlsson och Anders Albäck väljs som ersättare i Arbetsutskottet Magnus Holst reserverade sig skriftligt och Rolf Nilsson muntligt mot besluten i ärende 8-9 med motiveringen dessa ej var beredda. Reservationen bifogas protokollet Bo Sterner övertar ordförandeskapet fr.o.m Sammanträdestider 2011 (dnr 260/10) Sammanträdestider för 2011 fastställdes i Direktionen Förslag på ändring föreligger. fastställa förslaget till sammanträdestider 11 Kontaktpolitiker samt organisation och riktlinjer för denna verksamhet (dnr 285/10) Upprättat förslag till kontaktpolitiker samt Riktlinjer för kontaktpolitiker föreligger.

5 Direktionen Sidan 5/9 Förslag som kontaktpolitiker vid : Ro 1 utse Tommy Andersson och Liselotte Wågö, Ro 2 utse Katarina Johansson och Magnus Karlsson, Ro 4 utse Christina Lönnborn och Jörgen Carlsson, Ro 5 utse Paula Larsson Jarl och Anne-Maj Råberg, Ro 6 utse Kent-Ivan Andersson och Anders Albäck, Ro 7 utse Magnus Holst och Rolf Nilsson Ro 8 utse Magnus Holst och Lena Persson. Riktlinjer för kontaktpolitiker Av Direktionen utsedd kontaktpolitiker ska: genom besök vid och kontakt med respektiver rektorsområde öka egen och Direktionens kunskap om verksamheten samt lära känna personal och elever vara en kompletterande kontakt mellan Direktionen och verksamheten vid rektorsområdet lämna redogörelse och erfarenhet från besöket till Direktionen (muntlig eller skriftlig) så snart som möjligt efter besök planera sina besök tillsammans med aktuell rektor och i samband med detta ange eventuella önskemål ingå i de programråd som finns erhålla förrättningsarvode (timarvode) enligt Ystad kommuns bestämmelser för max 16 timmar per år erhålla förrättningsarvode för deltagande i programråd utse de föreslagna kontaktpolitikerna samt fastställa Riktlinjer för kontaktpolitiker 12 Ekonomisk uppföljning (dnr 92/10) Förvaltningen har upprättat en preliminär redogörelse för det ekonomiska utfallet per den 31 december 2010 som visar på ett resultat på kkr. Ytterligare periodiseringar återstår göra innan bokslutet kan avslutas. Förvaltningen bedömer det slutliga resultatet till ca kkr. En stor orsak till det preliminära resultatet avviker från tidigare prognos är förbundet har kunnat upplösa fonderade medel för framtida hyreskostnader för Berghusagymnasiet på grund av Ystads kommun from. 1 januari 2011 tar över lokalerna. Rektorsområdena lämnar ett överskott gentemot budget på kkr Bokslutet ska enligt tidplan vara klart överlämnas till medlemskommunerna den 8 februari. lägga informationen till handlingarna

6 Direktionen Sidan 6/9 13 Geografisk koncentration av inriktningarna inom Byggoch anläggningsprogrammet (dnr 11/11) Idag arrangeras Bygg- och anläggningsprogrammet såväl i Sjöbo som i Ystad. Enligt Gy-11 finns tre inriktningar: Anläggningsfordon, Husbyggnad samt Mark och anläggning. fr.o.m. hösten 2011 koncentreras utbudet så inriktningen Husbyggnad arrangeras enbart i Ystad, medan inriktningarna Anläggningsfordon samt Mark och anläggning enbart arrangeras i Sjöbo. 14 Verksamhets- och rektorsorganisation (dnr 281/10) Förvaltningen fick vid sammanträdet den 3 juni 2010 i uppdrag göra en översyn av verksamhets- och rektorsorganisationen. Förslaget har under hösten processats med medarbetarna, rektorsgruppen och de fackliga organisationerna. Även externa kontakter har tagits. Förslaget föredrogs vid direktionsmötet den 16 december anta förslaget till verksamhets- och rektorsindelning. Förslaget skall träda i kraft fr.o.m. höstterminen Medarbetarundersökning (dnr12/11) Gymnasieförbundet har genomfört en medarbetarundersökning vartannat år under en följd av år. Frågeberiet har i stort varit detsamma, varför en jämförelse över tid varit möjlig. Den senaste undersökningen enligt gängse periodicitet genomfördes under Runt årsskiftet genomfördes en extra medarbetarundersökning med anledning av den situation förbundet då befann sig i. Med tanke på de åtgärder Direktionen vidtog vid detta tillfälle, bör en uppföljande medarbetarundersökning göras under tidig vår ge förvaltningen i uppdrag, genomföra en medarbetarundersökning. Undersökningen bör genomföras under februari och ska redovisas till Direktionen i april.

7 Direktionen Sidan 7/9 16 Introduktionsprogrammen inom ramen för Gy-11 (dnr 13/11) I samband med genomförandet av 2011-års gymnasiereform skall särskilda introduktionsprogram arrangeras. Förvaltningen har upprättat förslag på introduktionsprogram som Sydskånska gymnasiet erbjuder HT 2011 Sydskånska gymnasiet arrangerar introduktionskurser enligt förvaltningens förslag. 17 Utbildningar inom gymnasiesärskolan fr.o.m. hösten 2011 (dnr14/11) Gymnasiesärskolan förändras inför läsårsstarten Förvaltningen har upprättat förslag på programutbud för Sydskånska gymnasisärskolan erbjuder HT Sydskånska gymnasiet fr.o.m. läsåret inom gymnasiesärskolan har ett programutbud enligt förvaltningens förslag. 18 Utbildning av Direktionens ledamöter För Direktionens ledamöter arrangeras en utbildning 1-2 mars med internat samt rundresa den 17 mars. ge förvaltningen i uppdrag arrangera ett utbildningsinternat för direktionsledamöterna. Utbildningen skall äga rum den 1-2 mars samt Direktionen den 17 mars avsätter en heldag för sammanträdet för under förmiddagen besöka våra skolor i Sjöbo och Ystad och senare under våren förlägga ett direktionssammanträde i Tomelilla Hantverksgymnasium, så ledamöter även kan studera denna verksamhet.

8 Direktionen Sidan 8/9 19 Rapport från kontaktpolitiker Fanns inget rapportera 20 Ledningen informerar Från Ystad kommuns information om Budgetförutsättningar Inbjudan till utbildning inom området intern kontroll, arrangerad av Ystads kommun 27/1 Möte med Teknikcollege 25/1 Skolinspektionens rapport efter inspektion på Parkgymnasiet (dnr 56/10) Beviljad verksamhet för friskolor lägga informationen till handlingarna samt anmäla deltagare i utbildning inom området intern kontroll 21 Övrig information Ordförande kommer den 27 januari tillsammans med medlemskommunerna träffa konsulten, som ska avsluta utredningen om förbundets framtid. Förvaltningen kommer i ökad utsträckning informera Direktionen via mejl. Ystads Allehandas uppföljning av förra vinterns händelser inom förbundet. lägga informationen till handlingarna 22 Delegationsärenden, anmälan Gymnasieförbundsdirektören m.fl. anmäler beslut fade på delegation per den 20 januari 2011 lägga informationen till handlingarna

9 Direktionen Sidan 9/9 23 Meddelanden om handläggning Meddelande om ärenden som förvaltningen handlagt lägga informationen till handlingarna

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 11:10 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson, (M), vice ordförande Peder Griph, (S) Marianne

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17

ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2012-12-19. Kommunstyrelseförvaltningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-17 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(31) 2012-12-17 Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, kl 18.30-20.45 Beslutande 44 ledamöter enligt närvarolista Övriga deltagande Niklas Tiedermann Utses att justera Solveig Eriksson

Läs mer

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Mikael Lång. Mikael Lång. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Plats och tid Sessionssalen, torsdagen den 16:e april 2015 kl. 13:30 18:15 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Per Theorin, barn- och utbildningschef Lena Carlsson, nämndsekreterare Alf

Läs mer

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118

Ersättare: Justeringens plats och tid: Kommunstyrelsens kansli den 14 november 2008. Underskrifter Sekreterare Bo Forsberg Paragrafer 103-118 Kommunstyrelsen 12 november 2008 1 (29) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl.13.30-17.00 Ajournering kl. 15.50-16.30 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Per-Åke Sandberg Sune Frisk Bengt-Olov

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Styrelsen Sammanträdesdatum 2009-04-08 1 (27) 2009-04-08 1 (27) Tid Onsdagen den 8 april 2009, kl.10.00 14.00 med ajournering kl. 12.00 12.45 Plats ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Övriga förtroendevalda Tjänstemän

Läs mer

~~~' ~. I~atiineholms kommun \

~~~' ~. I~atiineholms kommun \ ~~~' ~. I~atiineholms kommun \ KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-01-28 1 Plats och tid KTS-salen, Vita Huset klockan 8.15-13.50 Beslutande Göran Dahlström, ordförande (S), Lars Härnström, l :e

Läs mer

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner.

1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs, Eslövs, Kävlinge, Lunds och Malmö kommuner. FÖRBUNDSORDNING FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD 1 Namn och säte 1.1. Kommunalförbundets namn är Räddningstjänsten Syd. 1.2 Förbundet har sitt säte i Malmö. 2 Medlemmar 2.1. Medlemmar i kommunalförbundet är Burlövs,

Läs mer

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C)

Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith Schelin (C) Plats och tid Kulturchefens kontor, kl 15.00-16.30 Sida SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Beslutande Ledamöter Monica Marker (M), ordf Bjarne Olsson (S), vice ordf Cecilia Koch Danielsson (FP) tjg ers för Birgith

Läs mer

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS

MORA. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-06-18 sida 1-12. Gymnasienämnden ANSLAG/BEVIS sida 1-12 Gymnasienämnden Plats och tid ande Konfefensmmmet, S:t Mikael, Mora, Onsdagen den 18 juni 2014, 09.00-11.30 Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice ordförande

Läs mer

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare

Simon Sjögren (KD) Tjänstgörande ersättare Robin Karlsson (FP) Tjänstgörande ersättare 1(11) Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Kommunkontoret, Silen, kl. 16.00 17.50 Beslutande Ledamöter Therese Gustafsson (FP) ordförande Daniel Markstedt (S) Jörgen Berglund (M) Ulla-Britt Svensson

Läs mer

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista

Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50. Se bilagda sammanträdeslista 2015-02-25 1 (12) Plats och tid Beslutande Älvkullen Onsdagen den 25 februari 2015 kl 19:00 19:50 Se bilagda sammanträdeslista Utses att justera Magnus Marvéus (FP), Maria Oscarsson (V) Paragrafer 18-23

Läs mer

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG

ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG HELSINGBORGS STAD 1 ARBETSORDNING FÖR KOMMUNFULLMÄKTIGE I HELSINGBORG Antagen av kommunfullmäktige 1991-12-18, 258. Reviderad 1996-09-24 124, 1998-02-24, 27, 1999-12-14, 210, 2005-12-14 185, 2006-12-14

Läs mer

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30

PROTOKOLL. Victoria Andersson. Datum Utbildningsnämnden 2015-04-16. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal klockan 08:30-13:30 Beslutande: Allan Cederborg (M) ordförande Victoria Andersson (M) ersättare för Nathalie Häll (M) Monika Ingerhed (C) ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-03-18 VIMMERBY KOMMUN Sammanträdesdatum SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidm 1(1) Plats och sammanträdestid Tunasalen, stadshuset, Vimmerby Tisdagen den 18 mars 2014 Klockan 09.00-12.00,13.00-15:50, Ajournering 09:05-10.00.

Läs mer

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30

Datum 2015-04-14. Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande kl 13-18.30 1(73) Plats och tid Folkets Hus, Hällefors, kl. 13.00-19.00 Beslutande Ledamöter Se bilagd förteckning Ersättare Ulrika Jonsson (M), ej tjänstgörande kl 13-18.20 Göran Strömqvist (M), ej tjänstgörande

Läs mer

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M)

Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson (M) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen Kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00 17.50 Beslutande Kari Andersson (HEL), ordförande Birgitta Olsson (HEL) Sylvia Jonasson (C) Lena Olsson (S) Hanna Andersson

Läs mer

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M)

Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 89-99. Hanna Evelyndotter (MP) Thomas Johnsson (M) Mikaela Brentel (M) Kommunfullmäktige 2015-06-1616 1(18) Plats och tid Thalia, Folkets Hus i Alvesta 16 juni 2015 kl. 09.00 13.00 Ajournering under 99 kl. 10.30 10.45 samt under 99 kl. 11.30 11.40 Justerade paragrafer 89-99

Läs mer

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2

Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00. Enl. särskild förteckning, sid. 2. Enl. särskild förteckning, sid. 2 1 (19) Plats och tid Förvaltningskontoret kl. 15.00 20.00 Beslutande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Övriga närvarande Enl. särskild förteckning, sid. 2 Utses att justera Justeringens plats och tid Förvaltningskontoret

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 av 23 Omsorgsnämnden Sammanträdesdatum 2015-06-18 Plats och sammanträdestid Närvarande ledamöter Frånvarande ledamöter Närvarande ersättare Tjänstgörande ersättare Frånvarande ersättare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Kommunstyrelsens sessionssal

Läs mer

Att starta en förening

Att starta en förening Att starta en förening Fritidskontoret Hur du bildar en förening En grupp människor med samma intresse samlas till ett möte för att bilda en förening. En provisorisk styrelse (interimsstyrelse) utses som

Läs mer

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV)

Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Tillsynsnämnden 2015-02-06 1 (9) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 08:00-09:50 Beslutande Ann-Kristin Petersson (S) ordförande Jane Skytt (MP) Gunilla Magnusson (KV) Övriga deltagare

Läs mer

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27)

Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14. Innehåll 1 (27) 2015-04-14 Sida 1 (27) Protokoll från Ledningsutskottets sammanträde 2015-04-14 Innehåll Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 4 Attraktivitet, Tillväxtverket - medfinansiering... 5 Placering

Läs mer

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU)

Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Stadgar för Nyköpings Ungdomsfullmäktige (NU) Nyköpings Ungdomsfullmäktige har som uppgift Att ge ungdomar möjligheter att påverka i Nyköpings kommun. Att göra politiken mer levande och öka kvaliteten

Läs mer

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare

Jan-Åke Bredberg, fritidschef Lars Lundkvist, fritidsintendent Marie-Louise Bornholm, förvaltningssekreterare Fritidsnämnden 6 november 2001 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Bällstarummet, Kommunalhuset, Tuna torg 1, Vallentuna, tisdagen den 6 november 2001 kl 20.30-21.30 Ray Idermark

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 2014-04-15. Atriumsalen, Utvandrarnas hus Plats Atriumsalen, Utvandrarnas hus Tid Kl. 14:00 22:05 Beslutande Ledamöter Nils Posse, ordförande M Lars Edqvist MP Bo Svensson MP Tobias Adersjö MP Örjan Mossberg V Wirginia Bogatic V 66 68, 70-86 Hossein

Läs mer

Ann-Britth Fröjd (c)

Ann-Britth Fröjd (c) 2006-10-26 1 (19) Plats Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Torsdagen 26 oktober 2006, kl 15.00 17.25 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista, sid 2 Övriga deltagande

Läs mer

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015

Se bilaga. Björn Pettersson (C) och Lillemor Bodman (M) med Anders Persson (C) och Anna Öfverström (M) som ersättare. Kanslienheten, 21 april 2015 Plats och tid Fellingsbro folkhögskola, kl. 17-20.15 ande Se bilaga Övriga deltagande Anna Nilsson, sekreterare Christer Lenke, kommunchef Carina Fyrpihl, personalchef 60 63 Sten Fransson, Arvika kommun

Läs mer

Barn- och skolnämndens arbetsutskott

Barn- och skolnämndens arbetsutskott BARN- OCH SKOLNÄMNDENS 2013-05-29 Sida 1 (19) Plats och tid Stadshuset kl 08.30-12.30 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ordförande Mario Melani (S), Ann-Carin Landström (V), Christina Åkerman

Läs mer

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30)

Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Utbildnings- och fritidsnämnden 2012-11-22 1(30) Plats och tid Kommunkontoret, stora sammanträdesrummet, torsdag den 22 november 2012 kl. 08.00-14.10. Ajournering för lunch kl. 12.30-13.20. Beslutande

Läs mer