SVENSKA KOMM: TEKN: FÖRENINGEN år KONFERENSPROGRAM. KommunalTeknik september i Malmö. S:t GERTRUD KONGRESSER Östergatan 7 B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA KOMM: TEKN: FÖRENINGEN. 1902-100 år - 2002 KONFERENSPROGRAM. KommunalTeknik 2001. 4 6 september i Malmö. S:t GERTRUD KONGRESSER Östergatan 7 B"

Transkript

1 SVENSKA KOMM: TEKN: FÖRENINGEN SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN år Foto: Malmö Turism KONFERENSPROGRAM KommunalTeknik september i Malmö S:t GERTRUD KONGRESSER Östergatan 7 B Kommunal-tekniska utbildningsdagar med årsmöte I samarbete med Foto: Alex Brandell Foto: Alex Brandell Foto: Lasse Strandberg Foto: Pierre Mens

2 VÄLKOMMEN TILL KT:s 99:e ÅRSKONGRESS I MALMÖ TEMA GRÄNSLÖS KOMMUNALTEKNIK Årets kongress är den 99: e i ordningen i KT: s nu snart 100-åriga historia. Kongressen är det formella årsmötet men än viktigare ett av årets många erbjudanden i KT: s rika utbud av olika kurser och seminarier. Årskongressen innehåller ett varierat program där både bredd och djup tillgodoses. Huvudprogrammet innehåller en bred redovisning av framtidens gränslösa samhälle där visioner och verklighet presenteras av välkända och kunniga föredragshållare. Utbildningsdagen innehåller ett antal intressanta teman där respektive fackgrupp med experter djupare presenterar tankar och erfarenheter. Slutligen arrangeras ett antal intressanta studiebesök där inte minst den europeiska bostadsutställningen Bo01 ingår. Temat för årets kongress gränslösheten - vill med olika infallsvinklar spegla den snabba och genomgripande förändring som även kommunaltekniken påverkas av. Detta gäller denna sektors del och betydelse för samhällsbyggandet som helhet och för skapandet av en god välfärd och livsmiljö. Stora förväntningar knyts till Malmö och Öresundsregionen, där den nya Öresundsförbindelsen nu skapar förutsättningar för en spännande och gynnsam utveckling och skapandet av en stark och expansiv region i Europa. Ny gränslös samverkan krävs där nationer - regioner och kommuner måste finna effektiva samverkansformer både politiskt och operativt. Malmös egen utveckling och satsningar under 90-talet och fortsatt på en god infrastruktur och stadsmiljö med hög standard och kvalitet på stadsbyggandet är en viktig del i denna satsning och utveckling. En annan gränslös nyckelfråga är generationsväxlingen, där kommunaltekniken liksom många andra yrkessektorer nu står inför stora utmaningar och ökad konkurrens. Det gäller inte bara det traditionella kunnandet utan också nya kompetenser krävs för ökad helhetssyn och samverkan. Genom KT:s yngresatsning vill vi medverka till att denna sektor kan hävda sig i den hårdnande konkurrensen om framtidens kompetens och möjligheterna till en spännande och bred personlig utveckling. Detta kommer att speglas under kongressen. Slutligen uppmärksammar kongressen den stora och spännande europeiska bostadsmässan Bo01 där framtidens bostadsbyggande och dess ekologiska försörjning i City of Tomorrow presenteras och besöks under sakkunnig ledning. Detta tillsammans, kvalificerade föredrag, intressanta studiebesök och den breda kontakten med dina kolleger gör att du säkert får stor behållning av ditt deltagande och inspiration i din yrkesroll. VÄLKOMMEN! Leif Josefson Ordförande i KT 2

3 HUVUDPROGRAM GRÄNSLÖS KOMMUNALTEKNIK Tisdagen den 4 september Kl Registrering och kaffe Kl Officiell öppning av Kommunalteknisk Utställning 2001 Gatudirektör Rolf Jonsson, Malmö Kl Utbildningsdagarna öppnas Leif Josefson, Ordförande i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Välkommen till Malmö Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, kommunalrådet Ilmar Reepalu Kl Visioner och verklighet i Öresundsregionen Programvärd: Leif Josefson, Ordf. Svenska Kommunaltekniska Föreningen Malmö stads vision och framtid - politiskt perspektiv och ambition. Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, kommunalrådet Ilmar Reepalu Malmö har under 90-talet genomfört ett omfattande visionsarbete som grund och inspiration för Malmös utveckling och framtid. Detta arbete har letts av kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu, tillika ordförande i Kommunförbundet och i Öresundskommittén. Ilmar Reepalus breda politiska erfarenhet av samhällsfrågorna tillsammans med hans höga fackkompetens i stadsbyggnadsfrågor har varit en stark kraft i Malmös och regionens utveckling. Inte minst gäller detta infrastrukturen och stadsplaneringen. Öresundsregionens hot och möjligheter - framtidsforskarens perspektiv. Forskningschef Uffe Palludan, Instituttet For Fremtidsforskning i Malmö Instituttet sysslar med en bred forskning för näringslivet och den offentliga sektorn. Uffe Palludan är forskningschef och har under sina många år inriktat sitt arbete på den offentliga sektorn, trafik och transport samt infrastruktur. Han har speciellt ägnat sig åt Öresundsregionens möjligheter. Öresundsregionens utveckling - realitet och realiserbart Direktör Birger Olofsson, Öresundskommittén Öresundskommittén är en sammanslutning av regionens lokala och regional politiker. Dess uppgift är att bidraga till en stark utveckling av regionen. Ett stort antal projekt har etablerats inom miljö med benchmarking, kollektivtrafik, kultur, utbildning samt för harmonisering. Nya spännande projekt med bl.a. samverkan mellan Skåne-Öresundsregionen-norra Tyskland pågår där bl.a. en fast förbindelse Femarn-Belt belyses. Birger Olofsson har med sitt starka engagemang som chef för kommittén blivit lite av en pappa för dessa lyckade insatser. 3

4 Gränslös kommunikation -kollektivtrafiken gränsbrytare för integration och utbyte Trafikdirektör Gösta Ahlberg, Skånetrafiken Från 90-talets struktur med ett antal lokala trafikhuvudmän via två länstrafikhuvudmän har en organisation, Skånetrafiken, bildats med uppgift att svara för hela Skånes kollektivtrafik inklusive Öresundstrafiken. En lyckosam start för kollektivtrafiken inte minst med ett stort antal tågresenärer har gett stora förväntningar. Samtidigt skall även mera glest befolkade delar av Skåne tillgodoses med en miljöanpassad trafik av hög kvalitet. Gösta Ahlberg med lång erfarenhet både från trafikföretag och nu i rollen som vd ser vikten och värdet av kollektivtrafiken som gränsbrytare och resurs för en lyckad integration. Kl Kl Lunch och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Framtida kompetens och ledarskap Framtidens ledarskap - min syn och erfarenhet Projektchef Christer Möller, Banverket Personliga reflektioner och erfarenheter av en erfaren ledare från tunnelprojektet Hallandsås och landanslutningarna till Öresundsbron. Synpunkter på dialog och kommunikation med allmänheten vid stora och kontroversiella projekt. Engagemang Malmö - Malmös personalutvecklingssatsning Gatudirektör Rolf Jonsson, Malmö Som en del i Malmös visionsarbete har ett omfattande personalutvecklingsprogram, P 2006, tagits fram och styr nu Malmös personalutveckling. Inom den tekniska sektorn finns ett antal projekt med ledarutveckling och utvecklingsinsatser där den personliga utvecklingen tillsammans med teknisk och social kompetensutveckling ingår. I samverkan med entreprenörer, konsulter m.fl. håller ett speciellt kompetenscenter att bildas i regionen. Rolf Jonsson med mångårig erfarenhet av personalfrågor i olika roller samt nu i rollen som gatudirektör är en ledande kraft i detta arbete. Bra start för mentorskap Lokalförsörjningschef Ulrica Blomgren, Gävle Redovisning av KT:s Yngrekommittés mentorprojekt med medverkan av någon mentor och adept, som är med i projektet. Kl Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Kl Kommunalteknisk Malmörevy Programvärd: Leif Josefson, Ordf. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Varför Bo01 i Malmö Allan Karlsson f.d. vd. för Malmö Kommunala Bostads AB, MKB, nu vd för Bo01-Framtidsstaden Efter en lång och i vissa avseende turbulent process är Bo01 nu verklighet.varför en bomässa och till nytta för vem? Lyssna till Allan Karlsson med lång erfarenhet från bostadssektorn och som i ett kritiskt skede av projektet tog ansvaret för att förverkliga denna europeiska bostadsmässa. 4

5 Malmös stadsplanering och stadsbyggande mångfald och kvalitet. Stadsbyggnadsdir. Mats Olsson, Stadsbyggnadskontoret Malmös stadsbyggande innehåller en mängd intressanta och spännande projekt. Vad händer med skyskrapan Scandinavian Tower, Arenaanläggningen för ishockey och underhållning samt Västra Hamnen med Kockumskranen efter Bo01? Mats Olsson har under de senaste åren lett stadsbyggnadskontoret och dess visionsarbete, översiktsplaneprocess och att stimulera och koordinera ett antal idéer från kreativa och visionära entreprenörer. Citytunneln - dröm eller verklighet? Proj.ledare Klas Nydahl, Gatukontoret I snart 10 år har Malmö arbetat med Citytunneln som är en viktig nyckel till Malmös framtida förverkligande av sin stadsplanering och utveckling. Ett antal utredningar och beslut har tagits och ett konsortium för genomförandet har arbetat med projektet några år. Ännu har inte de avgörande besluten om tillåtlighet, finansiering etc. tagits. Vad händer??? Klas Nydahl, Malmö stads projektledare sedan projektet startade kan kanske ge svaret och dagsläget. Miljöprojekt nytta och/eller nöje Proj.ledare Roland Fridh, Gatukontoret Malmö har som många andra kommuner via bl.a. olika statliga stöd etc. satsat på ett antal intressanta miljöprojekt alltifrån gröna tak till miljöanpassade transporter. Inte minst inom Bo01-projektet sker satsningar. Roland Fridh har varit en av inspiratörerna och projektledare för dessa projekt. Geografisk informationsteknik i Malmö Stad Stadsing. Allan Almqvist, Stadsbyggnadskontoret Geografisk IT får en allt viktigare roll i förvaltningarnas verksamhet. Idag är det inte bara de tekniska förvaltningarna som använder tekniken utan även stadsdelarna med ansvar för den mjuka sektorn. För att effektivisera och samordna verksamheten på olika förvaltningar har Malmö Stad tagit fram en gemensam GIT-strategi som innehåller mål, organisation, ansvarsfördelning, teknik mm. Allan Almqvist är ordförande i GIT-rådet, som har som uppgift att utveckla och samordna GIT i Malmö Stad. Kl Kl Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årsmöte Kongressmiddag på Hippodromteatern (HIPP) med gränslös underhållning 5

6 BLOCKPROGRAM Onsdagen den 5 september BLOCK A KOMPETENSFÖRSÖRJNING Programvärd: Anita Wallin, Malmö Stad Ledamot av Yngrekommittén KNUT (Kommunalt Nätverk Unga Tekniker) Inledning Anita Wallin, ledamot av Yngrekommittén KNUT Ett nytt sätt att vara Per-Ingemar Persson, Skanska Skanska vill bilda mönster för svenskt näringsliv. Ett bättre och mer förtroendefullt samarbete i branschen och bättre möjligheter att rekrytera unga medarbetare. Det är de viktigaste målen för Skanskas arbete med värderingar. På sikt vill företaget bli en förebild för hela det svenska näringslivet Generationsväxling inom kommunalteknik. Ulf Ramberg, KEFU (Kommunalekonomisk forskning och utbildning) Sektorns framtida kompetensförsörjning, hot eller möjlighet? Hur ser det ut och vad kan vi göra? Malmö stads satsning på framtida ledare. Kerstin Lejonqvist, Stadskontoret, Malmö Susanne Käsper, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Franciska Nermark, Fastighetskontoret, Malmö Inom detta årtionde kommer merparten av de högre cheferna i Malmö stad att gå i ålderspension. För att inte en brist på chefer ska uppstå satsar kommunen årligen ca en miljon för att identifiera och utveckla potentiella chefsämnen Kerstin Lejonqvist berättar om bakgrunden till satsningen, den bedömningsprocess som inledde arbetet samt hur man har jobbat i projektet. Nu två år efter starten kan vi också få veta lite om projektets resultat samt hur man planerar att jobba vidare. En av deltagarna berättar utifrån sina erfarenheter om projektet. Vilka förväntningar har en av deltagarna i årets satsning? Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen 6

7 Onsdagen den 5 september BLOCK B GATU- OCH TRAFIKFRÅGOR Programvärdar: Håkan Bergeå, Borlänge kommun, ordf i Gatukommittén Lars Hansson, Göteborgs Stad, ordf i Trafikkommittén En framtid för kommunalteknik och infrastruktur Inledning Håkan Bergeå och Lars Hansson Förväntningar på regeringens infrastruktur proposition Lars-Gunnar Tannerfors, VD, Svenska Vägföreningen Stora investeringsbehov, ett eftersatt vägunderhåll och en försenad infrastrukturproposition har skapat stor frustration i kommunerna. Regeringen har gett löften om en kraftig ökning av väganslagen och förväntningarna på höstens infrastrukturproposition är stora Väghållningens finansiering Jan Söderström, Sektionschef, Svenska Kommunförbundet Hur klarar vi den nödvändiga finansieringen av våra gator och vägar? Annan kommunalteknisk infrastruktur Svenska Kommunförbundet finansieras genom taxor och avgifter. Varför skall gator och vägar finansieras genom skatter, med standardsänkningar och kapitalförstöring som följd? Effektsamband 2000 Hans Cedermark, Vägverket Vägverket kommer under hösten 2001 att publicera kataloger med aktuell kunskap om sambanden mellan tillstånd och trafikanteffekter för olika väghållningsåtgärder. Katalogerna utgör ett viktigt underlag i den kommande långsiktiga infrastrukturplaneringen Lunch och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Tekniska framsteg inom kommunaltekniken Ogräsbekämpning Strategier för att undvika ogräsproblem Håkan Schroeder, Hortonom, avd.chef Inst. för lantbruksteknik, SLU Alnarp Förutsättningarna för att bekämpa ogräsen har förändrats radikalt genom begränsningar i användningen av kemiska bekämpningsmedel, nedskärningar av anslag etc. En framgångsrik bekämpningsstrategi kräver kunskap om metodernas möjligheter och begränsningar, samt en organisation som skapar förutsättningar för att rätt metod används vid rätt tidpunkt Nationell VägDataBas NVDB Mari-Louise Lundgren, Projektledare, Vägverket Vägverket har regeringens uppdrag att utveckla en nationell vägdatabas NVDB. NVDB skall vara rikstäckande, och data skall registreras vid källan. Kommunernas medverkan är viktig. 7

8 Vinterväghållning i tätort Anna Bergström, Vägtekniska Institutet Information om forskningsprojekt om vinterväghållning av cykelvägar samt färdmedelsval vintertid Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Säkerhet och tillgänglighet i trafiken Världens största fältförsök med ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) är i full gång i Sverige Torbjörn Biding, Projektledare ISA Nu får 5000 bilförare i fyra kommuner hjälp att hålla hastighetsgränserna genom informerande och stödjande ISA-system i bilarna. Projektet ska visa vad användarna tycker, hur tekniken integreras med fordonet och vilka effekter ISA har på trafiksäkerhet och miljö. Slutrapport beräknas vara färdig i augusti 2002, men redan nu kan en del både intressanta och i vissa fall oväntade erfarenheter redovisas Dalhem-Stattena ett tillgänglighetsprojekt Agneta Hyberg, Utredningssekretare Gatukontoret, Helsingborg Syftet har varit att åstadkomma en hel fungerande reskedja, särskilt med hänsyn tagen till funktionshindrade personer. Redovisning av arbetsmetod, genomförda åtgärder och deras effekter samt kommunens fortsatta arbete Vandrade skolbuss Christina Nilsson, Projektledare Tekniska Förvaltningen Lunds kommun Kommunens initiativ till en vandrande skolbuss blev till ett spännande miljö-, trafiksäkerhets- och hälsoprojekt. Den vandrande skolbussen är ett organiserat samgående där föräldrar turas om att följa barn till och från skola Avslutning Sektionsgasque, Köpenhamn 8

9 Onsdagen den 5 september BLOCK C STADSBYGGNADSKOMMITTÉNS/STADSARKITEKTFÖRENINGENS BLOCKPROGRAM Programvärdar: Claes-Åke Kindlund, Karlskrona kommun, ordf. i Stadsbyggnadskommittén Göran Åberg, Karlstads kommun, ordf. i Sveriges Stadsarkitektförening Inledning och presentation av dagens program Göran Åberg, Ordförande i Sveriges Stadsarkitektförening Presentation av debattskrift om stadsarkitektrollen Staffan Carenholm, Förbundsdirektör ArkitektFörbundet TEMA Bo Visionen om en europeisk bostadsmässa Klas Tham, Mässarkitekt Bo Bostadsmässans betydelse för Västra Hamnen och Malmös utveckling Mats Olsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Utdelning av Stadsarkitektföreningens Hedersdiplom Göran Åberg, Ordförande i Sveriges Stadsarkitektförening Lunch på S:t Gertrud Busstransport till Bo01 Bussen utgår från Norra Vallgatan Övergripande planeringsstrategier för Bo01 och Västra Hamnen Christer Larsson, Stadsarkitekt, Malmö Hållbar stadsbyggnad Per-Arne Nilsson, projektledare för Malmö Stads miljösatsning på Bo01 Kvalitetsfrågor i planeringen Eva Dalman, Områdesarkitekt för Västra Hamnen Analys av Bo01-planen Bo Grönlund, Professor vid Arkitektskolan i Köpenhamn Kaffe Bo Arkitekturen och de offentliga rummen Klas Tham, Mässarkitekt Bo01 Gunnar Ericson, Stadsträdgårdsmästare, Malmö Introduktion till studietur Agneta Persson, Mässplanechef Bo Sektionsgasque, Köpenhamn 9

10 Onsdagen den 5 september BLOCK D MÄTNING OCH FASTIGHETSBILDNING Programvärd: Per Johansson, Västerås Stad Ordf. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén Digital kartor i Gränslandet Geoinformation i Öresundsregionen Lars Bröms, Lantmäteriet, Skåne Ett Gränslöst samarbete Gemensam standard för basdata och metadata Översiktskarta Skåne Allan Almqvist Regional samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Malmö Stad Förstudie och pilotprojekt Produktion och avtal Statligt-kommunalt samarbete om kartläggning i Köpenhamnsområdet Göran Jönsson, Geodatakontoret Köpenhamn Optimering av offentlig kartläggning Anpassning av standarder Avtal och ekonomi Lunch S.t Gertrud och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Geografisk Information och Internet Samhällets grundläggande information C-G Sjögren, Svenska Kommunförbundet Kan informationen entydigt definieras? Hur skall den finansieras? Hur kan den distribueras? Juridik för GIS Karin Berglind, Författare till StrateGIS-Juridik Den personliga integriteten Offentlighetsprincipen Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen 10

11 Geografisk Information i Verksamheten Planer och bestämmelser i kommunens Intranet Tomas Persson, Västerås Stad Hantering av registerkartans bestämmelseoriginal Digital avisering mellan myndigheter Tillgång för användarna i WEB-GIS KRIS-GIS, Arvika en blöt fläck på kartan Jan Wikner, Håkan Axelsson, Arvika kommun Bakgrund och problem som översvämningen skapade Användningen av GIS i arbetet Erfarenheter samt önskemål inför framtiden Sektionsgasque, Köpenhamn 11

12 Onsdagen den 5 september BLOCK E MARK- OCH EXPLOATERINGSFRÅGOR Programvärd: Marianne Cedervall, Linköpings kommun, Ordf. Mark- och Exploateringskommittén Gränslöst samarbete i Norr - vi bygger ihop två städer Staffan Isling, Haparanda kommun Två städer-haparanda och Torneå- på var sin sida av gränsälven mellan Sverige och Finland byggs samman! Vilka problem och möjligheter innebär detta? Hur påverkar den nya broförbindelsen fastighetsmarknad och fastighetspriser? Jan Wejdmark, Newsec Analys AB Vinnare och förlorare på den nyfödda Öresundsregionens hyres- och fastighetsmarknad. Hur blir utvecklingen för kontor, butiker och bostäder? Lunch S.t Gertrud och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Konkurrens skall mötas inte stoppas En analys av handelns strukturomvandling Fredrik Bergström, Handelns utredningsinstitut Handeln har under de senaste decennierna förändrats. Stora butiker ersätter små, ägandet har blivit alltmer internationellt, externa köpcentrum tar marknadsandelar och e-handeln har blivit ett komplement. Hur skall handeln möta konkurrensen? Storbutiker ett resultat av detaljhandelns efterfrågan Peter Suur, TK-Development Om kundens önskemål/krav vid butiksetablering (storbutiker) och begränsningar som gör att kunden ibland inte kan utveckla sin verksamhet så som han önskar men också de möjligheter som finns både för kunden (detaljhandelsföretaget), konsumenten och andra omvärldsintressenter (bla kommunen). Handels utveckling på en transparent marknad Mats Larsson, Acando AB Allting tyder på att internethandeln kommer att växa kraftigt och förändra våra vanor på många områden. Hur påverkar detta - inte bara handeln utan även samhället i stort, på gott och ont Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Exploateringsprocessen, organisation och övervägande inom Bo01-området och centrumområdet vid Hyllie station Börje Klingberg m fl, Malmö Stad Exploatering av två nya stadsdelar har påbörjats. Stadsdelar som profileras och marknadsförs på olika sätt. Under sessionen diskuteras bl.a. visioner för stadsdelarna, intressentmedverkan, frågor om kvalitet och ekonomi för utbyggnaderna, etappindelning, styrning genom bl.a. markanvisningsavtal samt organisationsformer i olika skeden av exploateringsprocessen Sektionsgasque, Köpenhamn 12

13 Onsdagen den 5 september BLOCK F HUSBYGGNAD OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING Programvärd: Gunder Häggström, Ordf. Bygg- och Förvaltningskommittén Säkerhetsarbete i kommunerna, behövs det? Nils Hiedland, Gävle kommun Erfarenheter av säkerhetsarbete i Gävle kommun. Nils Hiedland har stor erfarenhet av säkerhetsarbete för en kommunal fastighetsförvaltare och kommer att ge oss tips om hur säkerhetsarbetet kan bedrivas i en kommun Lunch S:t Gertrud och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Erfarenheter från skadefall och restvärdesplanering Måns Krook, Malmö Stad En viktig del av arbetet efter en inträffad skada är restvärdesplaneringen. Måns Krook har stor erfarenhet av detta arbete i Malmö Så här arbetar vi med säkerhetsfrågor i Göteborg Lars Olander Göteborgs Stad På Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborg har man kommit långt med det förebyggande säkerhetsarbetet. Lars Olander kommer att ge oss exempel som kan användas i alla kommuner Går det att försäkra kommunala byggnader? Christer Witeus, Marsh Försäkringsmäklare AB Försäkringskostnaderna ökar dramatiskt för alla kommuner. Det har t.o.m. blivit så att vissa kommuner, framförallt i storstadsregionerna, inte kan teckna försäkringar för sin fasta egendom. Christer Witeus kommer att ge oss en aktuell bild av hur det ser ut på försäkringssidan Kaffe under vilken förflyttning sker till kv. Rönnen Från slutet sjukhusområde till en integrerad stadsdel. Anders Hultgren, Malmö Stad I Malmö har man ett centralt beläget gammalt sjukhusområde, som nu ska byggas om till annan verksamhet. Anders Hultgren kommer att berätta om de idéer och problem som finns med projektet. Säkerligen finns det mycket tankar och erfarenhet, som man kan ta med till andra ombyggnadsprojekt. Passet avslutas med ett studiebesök Sektionsgasque, Köpenhamn 13

14 Onsdagen den 5 september BLOCK G MILJÖFRÅGOR Programvärd: Agneta Sundberg, Nynäshamns kommun, Vice ordf. Miljökommittén Presentation av blocket Agneta Sundberg Kvalitetssäkring i boendet Ingvar Göran, Göteborgs Stad (Några exempel från arbetet i Göteborg) Buller Giftfri miljö Närmiljön i bostadsområden Hur kan vi tillgodose den biologiska mångfalden i planarbetet Peter Ståhl, Gävle kommun Lunch S.t Gertrud och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Miljöstatus för byggnader Thomas Dahl, Vasakronan Malmö (Miljöinventering och bedömning) Arbete med förorenade markområden Göran Husebye, Göteborgs Stad (Några exempel från arbetet i Göteborg) Inventering Bedömning/klassning Hantering Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Markföroreningar och sanering inför byggandet av Bo01 T. Nilsson, Malmö Stad Lokala investeringsprogram med knytning till Bo01 P A Nilsson, Malmö Stad Miljöaspekter på Citytunnelprojektet Ola Gustafsson, Malmö Stad Summering och avslutning Agneta Sundberg Sektionsgasque, Köpenhamn 14

15 4, 5, 6 september BLOCK H KOMMUNAL-TEKNISK UTSTÄLLNING Programvärd: Göte Gustavsson, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen I foajén på S:t Gertrud Kongresser och utomhus i anslutning till entrén finns en Kommunal-Teknisk Utställning med intressanta nyheter inom våra skilda fack. Samhällsplaneringsfrågor med inriktning på miljön förevisas av Malmö Stad och konsultföretag inom branschen. Företag med utrustning för den yttre miljön, som parkmöbler och belysning, ställer ut. Intresse för utställningen har också visats av dataföretag, kartföretag och entreprenörer, såväl för anläggning som för husbyggnad. Utställningen integreras i programmet på sådant sätt att konferensdeltagarna får tid avsatt för utställningsbesök. STUDIEUTFÄRDER Utfärd A för medföljande onsdagen den 5 september kl ca Utfärden går till det skånska Österlen där så många av Sveriges kulturpersoner funnit sig till rätta. Vi besöker en kryddgård, äppelodlingar vid Kivik, gallerier, spettkakebageri m.m. Buss avgår från Elite Hotel Savoy kl Utfärd B torsdagen den 6 september kl Bussarna avgår från S:t Gertrud kl Utfärden besöker ett antal intressanta projekt inom stadsbyggandet och infrastruktur samt intressanta stadsmiljöupprustningar, unika trafiklösningar och servicecentra för kollektivtrafiken med bl.a. följande projekt: De nya bostadsområdena på Potatisåkern och Ön i Limhamn, framtida exploateringsområden kring Kalkbrottet och Brostaden där Scandinavian Tower och Arenaanläggningen planeras, Svågertorps station för Öresundstågen, Katrinetorpsgården där f.m. kaffe serveras. Södervärns bussstation, Regementsgatans ombyggnad till paradgata, Gustav Adolfs Torgs ombyggnad, Högskoleområdet och Västra Hamnen. Avslutning på Bo01 där lunchen intages kl Visning av bostadsmässan med utställningar under sakkunnig guidning. Möjligheter till besök på egen hand finns. Återresa på egen hand med linjebussar från mässan till centrum. Utfärd C torsdagen den 6 september kl ca Färd med egna bilar till Kvarnby Golfklubb. Naturområde Kvarnby. Jan Ramqvist, Malmö Stad Öster om Malmös breder ett mjukt böljande backlandskap ut sig. Här är horisonten fri och från de högsta kullarna har man en svindlande utsikt över den bördiga odlingsmarken i söder. I väster syns Malmös siluett med sina tydliga landmärken som Kockumskranen, Kronprinsen och sen ett år tillbaka Öresundsbron. Riktar man blicken österut syns Lund och delar av Skånes bokskogsbälte. Backlandskapet genomkorsas av den nybyggda Yttre Ringvägen som fungerar som förbifart för trafikanter mot Öresundsbron. Det ställdes speciella krav på Vägverket och deras entreprenörer när vägen skulle byggas. Arbetet skedd i nära samarbete med Kvarnby golfklubb eftersom vägen går rakt genom golfbanan. Kraven var att vägen på intet sätt skulle störa golfspelet lika lite som golfbollar aldrig kan tillåtas komma ut på vägen. Samtidigt skulle vägen och främst de omgivande skyddsvallarna anpassas till backlandskapet. Hur man lyckats kommer vi att se direkt på plats under vår inspektionsrunda. Utfärden avslutas med en golfturnering, Officiellt Kommunal-Tekniskt Mästerskap med inteckning i KT:s vandringspris. En 18-håls poängbogey. Första start ca kl och prisutdelning ca kl SOCIALA ARRANGEMANG Kongressmiddag tisdagen den 4 september kl Kongressmiddagen hålles på Hipp, en av malmöborna under decennier välkänd mötesplats som fungerat som cirkusbyggnad, teatersalong, nattklubb och frikyrka. Under 90-talet restaurerades lokalerna som idag är byggnadsminnesförklarade och används bl.a. som teaterlokal. I dess magninfika Spegelsal intar vi en middag enligt skånsk tradition: möed mad, goer mad o mad i rättan ti. Till avec bjuds vi på gränslös underhållning av Lundaspexare. Sektionsgasque onsdagen den 5 september kl Med de nya Öresundstågen åker vi från Malmö Central via Kontinentalbanan och Öresundsbron till Kastrup, där vi besöker Kastrups nya tågstation och sedan samlas i det nyöppnade Hotel Copenhagen Airport Hilton. Här får vi lyssna till Kastrups framtidsplaner och dess fortsatta samarbete med Malmö-Sturup. Efter en dansk buffé fortsätter vi med tåget till Københavns Hovedbangaard varefter kvällen är fri för att på egen hand uppleva Köpenhamns pulserande nöjesliv. 15

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12

Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret. FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmös framtida Kollektivtrafik Jan Haak, stadskontoret FODRAL Stockholm 2008.03.12 Malmö regionens tillväxtcentrum - Motiv till utredning Malmö växer snabbast bland Sveriges 10 största städer sedan 2000,

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

STOCKHOLM ON THE MOVE

STOCKHOLM ON THE MOVE STOCKHOLM ON THE MOVE UtställninG, debatter, seminarier och workshops om StockholmreGionens framtida utveckling 22 november 2012 24 mars 2013 på FärGfabriken STOCKHOLM O N T H E M O V E InnehållsförteckninG

Läs mer

Utveckla ditt företag i Hedemora

Utveckla ditt företag i Hedemora Utveckla ditt företag i Hedemora Inger Wilstrand, VD Hedemora Näringsliv AB Attraktiva Hedemora Ett näringsliv som präglas av engagemang och bredd I Hedemora går det ett företag på var tionde invånare.

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark

Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle. Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Fysisk samhällsplanering för ett hållbart samhälle Malmö den 24/5 2013. Jon Resmark Hur ser det hållbara samhället ut år 2025 om vi ska nå de nationella målen till år 2050? Omvärldsanalyser Dialog med

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM

PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM PROGRAM INBJUDAN 22 24 SEPTEMBER SUNDSVALL GÖTEBORG STOCKHOLM 2009 VÄLKOMMEN ATT DELTA I DESIGN OPEN 2009 Ett designäventyr som ger spänning, kunskap och färdighet. Vi vill öka intresset för design. På

Läs mer

Vi gör så att Gävle växer

Vi gör så att Gävle växer Gävle kommun 801 84 Gävle www.gavle.se Vi gör så att Gävle växer Jobba med oss! satsar för framtiden och erbjuder varje år praktikplatser, examensjobb och traineeplatser. Praktik Vi söker engagerade universitets-

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

Kommunens strategiska udvikling

Kommunens strategiska udvikling Kommunens strategiska udvikling Per Fredrik von Platen Arkitekt civilingenjör Ittur Progressum AB Helsingborg Foto: B Hagberg/Sesamphoto Foto: B Hagberg/Sesamphoto Knutpunkten Foto: B Hagberg/Sesamphoto

Läs mer

Skåne Livskvalitet i världsklass

Skåne Livskvalitet i världsklass Skåne Livskvalitet i världsklass 1 Region Skåne är ansvarig för kollektivtrafiken i Skåne. Pågatågen och busstrafiken knyter samman Skåne tillsammans med Öresundstågen, som även sträcker sig över övriga

Läs mer

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn

Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö Lokal: J.F. Horn Etablerad år 1902 Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 3 september 2001, kl 13.00-16.15 Plats: Elite Hotel Savoy, Norra Vallgatan 62, Malmö

Läs mer

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ

UTSTÄLLARINFORMATION. IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ UTSTÄLLARINFORMATION IT-MÄSSOR Öresund 2011 5-6 oktober MALMÖ ARENA / MALMÖ Vi hälsar Er välkomna som utställare och ser fram emot två givande dagar tillsammans. Nedan följer information som är viktig

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Stadstransportpaketet strategier för samverkan. Citytunneln i Malmö. Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012

Stadstransportpaketet strategier för samverkan. Citytunneln i Malmö. Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012 Stadstransportpaketet strategier för samverkan Citytunneln i Malmö Klas Nydahl Malmö stad NVF Reykjavik 13 juni 2012 Exempel Citytunneln i Malmö som strategiskt redskap för - stadsutveckling i större sammanhang

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

PROGRAMMET FÖR. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning PROGRAMMET FÖR Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 Finsamkonferens Program 2015 Moderator: Anna Lena Waller

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy

Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Med engagemang och ansvar ger vi varje dag service med god kvalitet till Malmöborna. Personalpolicy Innehåll

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING STOCKHOLS ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNING Kortversion, maj 2009 Framtida Stockholm formas idag! Stockholm har vuxit kraftigt de senaste åren och mycket pekar på en fortsatt tillväxt. Denna utveckling ställer

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Lärande för hållbar utveckling i Malmö

Lärande för hållbar utveckling i Malmö Lärande för hållbar utveckling i Malmö Verksamhetsplan 2010 Upprättad Datum: Version: Ansvariga: Förvaltning: Enhet: 2010-06-15 1.0 Johanna Ekne, Åsa Hellström, Per-Arne Nilsson Miljöförvaltningen Miljöstrategiska

Läs mer

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media

Framtidens kollektivtrafik. Kommunikation och media Framtidens kollektivtrafik Kommunikation och media Detta är en delrapport inom det förvaltningsövergripande projektet Framtidens kollektivtrafik i Malmö. Detta pm är sammanställt av: Linda Herrström, Gatukontoret

Läs mer

Gatukontorsdagar. Malmö 16-18 maj 2006. - forum för stadsmiljö SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 APRIL. Utdelning av NTF:s Guldtriangel 2006

Gatukontorsdagar. Malmö 16-18 maj 2006. - forum för stadsmiljö SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 APRIL. Utdelning av NTF:s Guldtriangel 2006 Gatukontorsdagar - forum för stadsmiljö Malmö 16-18 maj 2006 SISTA ANMÄLNINGSDAG 5 APRIL Utdelning av NTF:s Guldtriangel 2006 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen i samarbete med Sveriges Kommuner och

Läs mer

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation

Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Välkommen till CareSam - Kvalitetssäkring i den offentlige äldreomsorg/äldrevården och utbildning i Øresundsregionen Presentation Länk till artikel Caresam http://www.mah.se/nyheter/nyheter-2014/merfokus-pa-att-gora-an-pa-att-vara-i-svenskaldreomsorg/

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

Våga se, våga fråga och våga agera!

Våga se, våga fråga och våga agera! Våga se, våga fråga och våga agera! Utbildningsdag om barn som lever med våld i nära relationer den 12 december 2012 i Malmö För er som arbetar i Malmö, Burlöv, Trelleborg, Svedala och Vellinge inom framförallt

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan

En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan En dag om Danmark och danskarna med Uffe Palludan Förvaltnin g Öres und Adm inis tration Politik Leders kap H is toria Identitet Religion Ekonom i Danmark och danskarna KURS Nu ges du och dina medarbetare

Läs mer

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se

Venture Cup. Läs mer på www.venturecup.se Venture Cup Det börjar alltid med en idé! Venture Cup är Sveriges ledande tävling för dig som vill utveckla din affärsidé till ett framgångsrikt affärskoncept och starta företag. Vi tar dig som tävlande

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer

Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Yttrande. Datum 2016-04-06. Adress August Palms Plats 1. Till. Diarienummer Malmö stad Kommunstyrelsen 1 (7) Datum 2016-04-06 Adress August Palms Plats 1 Diarienummer STK-2016-82 Yttrande Till Näringsdepartementet Remiss från Näringsdepartementet - Delrapport från Sverigeförhandlingen:

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Stina Nilsson Projektledare 040-675 32 58 Stina.J.Nilsson@skane.se YTTRANDE Datum 2016-03-18 Dnr 1600335 1 (7) Näringsdepartementet n.registrator@regeringskansliet.se Remiss.

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24

Näringslivsrådet Mötesprotokoll 2012-05-24 Tid och plats: den 24 maj 2012 kl 15.00-17.00 på Ekebyhovs slott Närvarande: Gunnar Pihl (FP), vice ordförande Carina Braun (M) Sivert Åkerljung ( KD) Lena Holst (MP) Lars Holmström (S) Bengt Tedemyr,

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2011-05-26-27 1(5) Styrelsemöte 2011/3 med kommittéordf. och funktionärer. Tid: Torsdagen den 26 maj 2011 kl 16.00-18.00 Fredagen den 27 maj 2011 kl 08.30-12.00 Plats: Samhällsbyggnadskontoret, Storgatan

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden

Mångfald för ökad konkurrenskraft. Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Mångfald för ökad konkurrenskraft Detta projekt finansieras av Europeiska Unionen/Europeiska Socialfonden Vår framtid Skåne har väldigt bra förutsättningar att bli en av Europas mest konkurrenskraftiga

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Fenologiworkshop. för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket. Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012

Fenologiworkshop. för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket. Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012 Fenologiworkshop för de professionella observationsstationerna inom Svenska fenologinätverket Asa Herrgård, Lammhult 9 februari 10 februari 2012 Kjell Bolmgren Ola Langvall Åslög Dahl www.swe-npn.se Ekonomiskt

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte november, Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ

MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ MALMÖ UNIVERSITET RAPPORT OM MALMÖ HÖGSKOLAS FRAMTID FRAMTIDSPARTIET I MALMÖ FÖRORD Malmö högskola var redan från början en viktig pusselbit i stadens omvandling från industristad till kunskapsstad och

Läs mer

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08

SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Beredningen för Samhällsbyggnad och tillväxt 2014-04-08 SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista Ledamöter Sverker Nordgren, M Bengt Ohlsson, M Bertil Holmgren, M Göran Jepsson, M Björn Jönsson, S, vice ordf Anders Gsaxner, S Lars-Owe Edberg, S Tom

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare

Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Varför ARBETA som sekreterare hos oss? Därför att en bra advokatbyrå blir ännu bättre med duktiga sekreterare Väx i rollen 2 & 3 EN ADVOKATBYRÅ är mer än bara advokater MANNHEIMER SWARTLING är en av Sveriges

Läs mer

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna

Att skapa möjligheter för erfarenhets- och kompetensutbyten mellan parkerna och trädgårdarna Vision Sverige ska vara en självklar destination för trädgårdsturism och vara en medpart i flera europeiska sammanhang när det gäller tillvaratagandet och utvecklingen av det gemensamma trädgårdskulturarvet.

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Söndagen den 27 augusti 1995 kl 14.00-17.45 Plats: Stadsbyggnadskontoret, Köpmansgatan 20, Göteborg. Lokal: Sessionssalen.

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer

Motion. Landskrona i arbete

Motion. Landskrona i arbete Motion Socialdemokraterna LANDSKRONA 2008-04-28 Socialdemokratisk politik det är att vilja förändring därför förändring ger löften om förbättring, näring åt fantasi och handlingskraft, stimulans åt drömmar

Läs mer

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering

RUFS erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering RUFS 2010 - erfarenheter från samverkan i regional fysisk planering Reglab 3 september 2014 Bette Malmros och Ulrika Palm TMR i Stockholms läns landsting Tillväxt, miljö och regionplanering Dagens presentation

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen

VERKSAMHETSPLAN 2015. Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen VERKSAMHETSPLAN 2015 Internationella Kvinnoföreningen Lokalt ResursCentrum för kvinnor i Öresundsregionen Inledning Internationella Kvinnoföreningen i Malmö, IKF i Malmö, är en väl etablerad ideell förening

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

Internationellt program för Karlshamns kommun

Internationellt program för Karlshamns kommun Programmet antaget av kommunfullmäktige 2012-04-02, Internationellt program för Karlshamns kommun 1 (13) Karlshamns kommun Kommunledningsförvaltningen Rådhuset 374 81 Karlshamn Tel +46 454-810 00 E-post:

Läs mer

Regionala och mellankommunala frågor

Regionala och mellankommunala frågor Regionala och mellankommunala frågor 235 236 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Många frågor inom offentlig verksamhet har ofta en kommunöverskridande karaktär och måste lösas i samförstånd med andra

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Strategi för internationellt arbete

Strategi för internationellt arbete SID 1(6) Strategi för internationellt arbete Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se Beslutat av: Kommunfullmäktige Datum: 28 mars 2012

Läs mer

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet

Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Kulturnäring Skåne 33 kommuner i samverkan Slutrapport för Media Evolutions uppdrag i projektet Inom ramen för Region Skånes satsning på projektet Kulturnäring Skåne, har Media Evolution på uppdrag av

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Skärhamns Samhällsförening

Skärhamns Samhällsförening Skärhamns Samhällsförening Prepared: Magnus Gustavsson Anna Karlsson Anders Sundling Marianne Sundling Berndt Axelsson Susanne Axelsson Date: 2014-11-15 Agenda Introduktion Bakgrund Samhällsförening Vision

Läs mer

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november

Inbjudan. Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Inbjudan Säkerhetsdagarna 2010 Grand Hôtel 18 19 november Mänskligt, personligt eller omöjligt För 24:e året i rad arrangeras Säkerhetsdagarna säkerhetsbranschens exklusiva kunskapsseminarium och en mötesplats

Läs mer

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning

Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Fyra gånger Nolia. Mässor Konferens Event Uthyrning Kreativitet Personlighet Mässor Konferens Event Uthyrning Lust Nyskapande När människor och idéer möts. Det är då det händer. Tankar utbyts, erfarenheter

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet

Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet Hållbar stad öppen för världen Inbjudan Inspirationsdag om Göteborgs arbete med att bekämpa hemlöshet Göteborg Folkets hus (Draken) 14 april 2016 Göteborgs Stad i samarbete med: www.goteborg.se Välkommen

Läs mer

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog

Kreativ. Kreativ coaching. Lärgruppsplan COACHING. när det snurrar i bollen. PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Kreativ COACHING när det snurrar i bollen PG Fahlström Carl-Axel Hageskog Lärgruppsplan Kreativ coaching Inledning Nästan alla barn och ungdomar i vårt land är under någon period av sitt liv med i idrotten.

Läs mer

Program. Fjärrvärmedagarna april, Elite Stadshotellet, Västerås

Program. Fjärrvärmedagarna april, Elite Stadshotellet, Västerås Program Fjärrvärmedagarna 26-28 april, 2016 Elite Stadshotellet, Västerås PROGRAM Tisdag 26 april 18.30 20.30 "Uppvärmning" och mingel med branschkolleger: Bowling med hamburgare och dryck på Strike, Torggatan

Läs mer