SVENSKA KOMM: TEKN: FÖRENINGEN år KONFERENSPROGRAM. KommunalTeknik september i Malmö. S:t GERTRUD KONGRESSER Östergatan 7 B

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SVENSKA KOMM: TEKN: FÖRENINGEN. 1902-100 år - 2002 KONFERENSPROGRAM. KommunalTeknik 2001. 4 6 september i Malmö. S:t GERTRUD KONGRESSER Östergatan 7 B"

Transkript

1 SVENSKA KOMM: TEKN: FÖRENINGEN SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN år Foto: Malmö Turism KONFERENSPROGRAM KommunalTeknik september i Malmö S:t GERTRUD KONGRESSER Östergatan 7 B Kommunal-tekniska utbildningsdagar med årsmöte I samarbete med Foto: Alex Brandell Foto: Alex Brandell Foto: Lasse Strandberg Foto: Pierre Mens

2 VÄLKOMMEN TILL KT:s 99:e ÅRSKONGRESS I MALMÖ TEMA GRÄNSLÖS KOMMUNALTEKNIK Årets kongress är den 99: e i ordningen i KT: s nu snart 100-åriga historia. Kongressen är det formella årsmötet men än viktigare ett av årets många erbjudanden i KT: s rika utbud av olika kurser och seminarier. Årskongressen innehåller ett varierat program där både bredd och djup tillgodoses. Huvudprogrammet innehåller en bred redovisning av framtidens gränslösa samhälle där visioner och verklighet presenteras av välkända och kunniga föredragshållare. Utbildningsdagen innehåller ett antal intressanta teman där respektive fackgrupp med experter djupare presenterar tankar och erfarenheter. Slutligen arrangeras ett antal intressanta studiebesök där inte minst den europeiska bostadsutställningen Bo01 ingår. Temat för årets kongress gränslösheten - vill med olika infallsvinklar spegla den snabba och genomgripande förändring som även kommunaltekniken påverkas av. Detta gäller denna sektors del och betydelse för samhällsbyggandet som helhet och för skapandet av en god välfärd och livsmiljö. Stora förväntningar knyts till Malmö och Öresundsregionen, där den nya Öresundsförbindelsen nu skapar förutsättningar för en spännande och gynnsam utveckling och skapandet av en stark och expansiv region i Europa. Ny gränslös samverkan krävs där nationer - regioner och kommuner måste finna effektiva samverkansformer både politiskt och operativt. Malmös egen utveckling och satsningar under 90-talet och fortsatt på en god infrastruktur och stadsmiljö med hög standard och kvalitet på stadsbyggandet är en viktig del i denna satsning och utveckling. En annan gränslös nyckelfråga är generationsväxlingen, där kommunaltekniken liksom många andra yrkessektorer nu står inför stora utmaningar och ökad konkurrens. Det gäller inte bara det traditionella kunnandet utan också nya kompetenser krävs för ökad helhetssyn och samverkan. Genom KT:s yngresatsning vill vi medverka till att denna sektor kan hävda sig i den hårdnande konkurrensen om framtidens kompetens och möjligheterna till en spännande och bred personlig utveckling. Detta kommer att speglas under kongressen. Slutligen uppmärksammar kongressen den stora och spännande europeiska bostadsmässan Bo01 där framtidens bostadsbyggande och dess ekologiska försörjning i City of Tomorrow presenteras och besöks under sakkunnig ledning. Detta tillsammans, kvalificerade föredrag, intressanta studiebesök och den breda kontakten med dina kolleger gör att du säkert får stor behållning av ditt deltagande och inspiration i din yrkesroll. VÄLKOMMEN! Leif Josefson Ordförande i KT 2

3 HUVUDPROGRAM GRÄNSLÖS KOMMUNALTEKNIK Tisdagen den 4 september Kl Registrering och kaffe Kl Officiell öppning av Kommunalteknisk Utställning 2001 Gatudirektör Rolf Jonsson, Malmö Kl Utbildningsdagarna öppnas Leif Josefson, Ordförande i Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Välkommen till Malmö Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, kommunalrådet Ilmar Reepalu Kl Visioner och verklighet i Öresundsregionen Programvärd: Leif Josefson, Ordf. Svenska Kommunaltekniska Föreningen Malmö stads vision och framtid - politiskt perspektiv och ambition. Kommunstyrelsens ordförande i Malmö, kommunalrådet Ilmar Reepalu Malmö har under 90-talet genomfört ett omfattande visionsarbete som grund och inspiration för Malmös utveckling och framtid. Detta arbete har letts av kommunstyrelsens ordförande Ilmar Reepalu, tillika ordförande i Kommunförbundet och i Öresundskommittén. Ilmar Reepalus breda politiska erfarenhet av samhällsfrågorna tillsammans med hans höga fackkompetens i stadsbyggnadsfrågor har varit en stark kraft i Malmös och regionens utveckling. Inte minst gäller detta infrastrukturen och stadsplaneringen. Öresundsregionens hot och möjligheter - framtidsforskarens perspektiv. Forskningschef Uffe Palludan, Instituttet For Fremtidsforskning i Malmö Instituttet sysslar med en bred forskning för näringslivet och den offentliga sektorn. Uffe Palludan är forskningschef och har under sina många år inriktat sitt arbete på den offentliga sektorn, trafik och transport samt infrastruktur. Han har speciellt ägnat sig åt Öresundsregionens möjligheter. Öresundsregionens utveckling - realitet och realiserbart Direktör Birger Olofsson, Öresundskommittén Öresundskommittén är en sammanslutning av regionens lokala och regional politiker. Dess uppgift är att bidraga till en stark utveckling av regionen. Ett stort antal projekt har etablerats inom miljö med benchmarking, kollektivtrafik, kultur, utbildning samt för harmonisering. Nya spännande projekt med bl.a. samverkan mellan Skåne-Öresundsregionen-norra Tyskland pågår där bl.a. en fast förbindelse Femarn-Belt belyses. Birger Olofsson har med sitt starka engagemang som chef för kommittén blivit lite av en pappa för dessa lyckade insatser. 3

4 Gränslös kommunikation -kollektivtrafiken gränsbrytare för integration och utbyte Trafikdirektör Gösta Ahlberg, Skånetrafiken Från 90-talets struktur med ett antal lokala trafikhuvudmän via två länstrafikhuvudmän har en organisation, Skånetrafiken, bildats med uppgift att svara för hela Skånes kollektivtrafik inklusive Öresundstrafiken. En lyckosam start för kollektivtrafiken inte minst med ett stort antal tågresenärer har gett stora förväntningar. Samtidigt skall även mera glest befolkade delar av Skåne tillgodoses med en miljöanpassad trafik av hög kvalitet. Gösta Ahlberg med lång erfarenhet både från trafikföretag och nu i rollen som vd ser vikten och värdet av kollektivtrafiken som gränsbrytare och resurs för en lyckad integration. Kl Kl Lunch och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Framtida kompetens och ledarskap Framtidens ledarskap - min syn och erfarenhet Projektchef Christer Möller, Banverket Personliga reflektioner och erfarenheter av en erfaren ledare från tunnelprojektet Hallandsås och landanslutningarna till Öresundsbron. Synpunkter på dialog och kommunikation med allmänheten vid stora och kontroversiella projekt. Engagemang Malmö - Malmös personalutvecklingssatsning Gatudirektör Rolf Jonsson, Malmö Som en del i Malmös visionsarbete har ett omfattande personalutvecklingsprogram, P 2006, tagits fram och styr nu Malmös personalutveckling. Inom den tekniska sektorn finns ett antal projekt med ledarutveckling och utvecklingsinsatser där den personliga utvecklingen tillsammans med teknisk och social kompetensutveckling ingår. I samverkan med entreprenörer, konsulter m.fl. håller ett speciellt kompetenscenter att bildas i regionen. Rolf Jonsson med mångårig erfarenhet av personalfrågor i olika roller samt nu i rollen som gatudirektör är en ledande kraft i detta arbete. Bra start för mentorskap Lokalförsörjningschef Ulrica Blomgren, Gävle Redovisning av KT:s Yngrekommittés mentorprojekt med medverkan av någon mentor och adept, som är med i projektet. Kl Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Kl Kommunalteknisk Malmörevy Programvärd: Leif Josefson, Ordf. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Varför Bo01 i Malmö Allan Karlsson f.d. vd. för Malmö Kommunala Bostads AB, MKB, nu vd för Bo01-Framtidsstaden Efter en lång och i vissa avseende turbulent process är Bo01 nu verklighet.varför en bomässa och till nytta för vem? Lyssna till Allan Karlsson med lång erfarenhet från bostadssektorn och som i ett kritiskt skede av projektet tog ansvaret för att förverkliga denna europeiska bostadsmässa. 4

5 Malmös stadsplanering och stadsbyggande mångfald och kvalitet. Stadsbyggnadsdir. Mats Olsson, Stadsbyggnadskontoret Malmös stadsbyggande innehåller en mängd intressanta och spännande projekt. Vad händer med skyskrapan Scandinavian Tower, Arenaanläggningen för ishockey och underhållning samt Västra Hamnen med Kockumskranen efter Bo01? Mats Olsson har under de senaste åren lett stadsbyggnadskontoret och dess visionsarbete, översiktsplaneprocess och att stimulera och koordinera ett antal idéer från kreativa och visionära entreprenörer. Citytunneln - dröm eller verklighet? Proj.ledare Klas Nydahl, Gatukontoret I snart 10 år har Malmö arbetat med Citytunneln som är en viktig nyckel till Malmös framtida förverkligande av sin stadsplanering och utveckling. Ett antal utredningar och beslut har tagits och ett konsortium för genomförandet har arbetat med projektet några år. Ännu har inte de avgörande besluten om tillåtlighet, finansiering etc. tagits. Vad händer??? Klas Nydahl, Malmö stads projektledare sedan projektet startade kan kanske ge svaret och dagsläget. Miljöprojekt nytta och/eller nöje Proj.ledare Roland Fridh, Gatukontoret Malmö har som många andra kommuner via bl.a. olika statliga stöd etc. satsat på ett antal intressanta miljöprojekt alltifrån gröna tak till miljöanpassade transporter. Inte minst inom Bo01-projektet sker satsningar. Roland Fridh har varit en av inspiratörerna och projektledare för dessa projekt. Geografisk informationsteknik i Malmö Stad Stadsing. Allan Almqvist, Stadsbyggnadskontoret Geografisk IT får en allt viktigare roll i förvaltningarnas verksamhet. Idag är det inte bara de tekniska förvaltningarna som använder tekniken utan även stadsdelarna med ansvar för den mjuka sektorn. För att effektivisera och samordna verksamheten på olika förvaltningar har Malmö Stad tagit fram en gemensam GIT-strategi som innehåller mål, organisation, ansvarsfördelning, teknik mm. Allan Almqvist är ordförande i GIT-rådet, som har som uppgift att utveckla och samordna GIT i Malmö Stad. Kl Kl Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens årsmöte Kongressmiddag på Hippodromteatern (HIPP) med gränslös underhållning 5

6 BLOCKPROGRAM Onsdagen den 5 september BLOCK A KOMPETENSFÖRSÖRJNING Programvärd: Anita Wallin, Malmö Stad Ledamot av Yngrekommittén KNUT (Kommunalt Nätverk Unga Tekniker) Inledning Anita Wallin, ledamot av Yngrekommittén KNUT Ett nytt sätt att vara Per-Ingemar Persson, Skanska Skanska vill bilda mönster för svenskt näringsliv. Ett bättre och mer förtroendefullt samarbete i branschen och bättre möjligheter att rekrytera unga medarbetare. Det är de viktigaste målen för Skanskas arbete med värderingar. På sikt vill företaget bli en förebild för hela det svenska näringslivet Generationsväxling inom kommunalteknik. Ulf Ramberg, KEFU (Kommunalekonomisk forskning och utbildning) Sektorns framtida kompetensförsörjning, hot eller möjlighet? Hur ser det ut och vad kan vi göra? Malmö stads satsning på framtida ledare. Kerstin Lejonqvist, Stadskontoret, Malmö Susanne Käsper, Stadsbyggnadskontoret, Malmö Franciska Nermark, Fastighetskontoret, Malmö Inom detta årtionde kommer merparten av de högre cheferna i Malmö stad att gå i ålderspension. För att inte en brist på chefer ska uppstå satsar kommunen årligen ca en miljon för att identifiera och utveckla potentiella chefsämnen Kerstin Lejonqvist berättar om bakgrunden till satsningen, den bedömningsprocess som inledde arbetet samt hur man har jobbat i projektet. Nu två år efter starten kan vi också få veta lite om projektets resultat samt hur man planerar att jobba vidare. En av deltagarna berättar utifrån sina erfarenheter om projektet. Vilka förväntningar har en av deltagarna i årets satsning? Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen 6

7 Onsdagen den 5 september BLOCK B GATU- OCH TRAFIKFRÅGOR Programvärdar: Håkan Bergeå, Borlänge kommun, ordf i Gatukommittén Lars Hansson, Göteborgs Stad, ordf i Trafikkommittén En framtid för kommunalteknik och infrastruktur Inledning Håkan Bergeå och Lars Hansson Förväntningar på regeringens infrastruktur proposition Lars-Gunnar Tannerfors, VD, Svenska Vägföreningen Stora investeringsbehov, ett eftersatt vägunderhåll och en försenad infrastrukturproposition har skapat stor frustration i kommunerna. Regeringen har gett löften om en kraftig ökning av väganslagen och förväntningarna på höstens infrastrukturproposition är stora Väghållningens finansiering Jan Söderström, Sektionschef, Svenska Kommunförbundet Hur klarar vi den nödvändiga finansieringen av våra gator och vägar? Annan kommunalteknisk infrastruktur Svenska Kommunförbundet finansieras genom taxor och avgifter. Varför skall gator och vägar finansieras genom skatter, med standardsänkningar och kapitalförstöring som följd? Effektsamband 2000 Hans Cedermark, Vägverket Vägverket kommer under hösten 2001 att publicera kataloger med aktuell kunskap om sambanden mellan tillstånd och trafikanteffekter för olika väghållningsåtgärder. Katalogerna utgör ett viktigt underlag i den kommande långsiktiga infrastrukturplaneringen Lunch och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Tekniska framsteg inom kommunaltekniken Ogräsbekämpning Strategier för att undvika ogräsproblem Håkan Schroeder, Hortonom, avd.chef Inst. för lantbruksteknik, SLU Alnarp Förutsättningarna för att bekämpa ogräsen har förändrats radikalt genom begränsningar i användningen av kemiska bekämpningsmedel, nedskärningar av anslag etc. En framgångsrik bekämpningsstrategi kräver kunskap om metodernas möjligheter och begränsningar, samt en organisation som skapar förutsättningar för att rätt metod används vid rätt tidpunkt Nationell VägDataBas NVDB Mari-Louise Lundgren, Projektledare, Vägverket Vägverket har regeringens uppdrag att utveckla en nationell vägdatabas NVDB. NVDB skall vara rikstäckande, och data skall registreras vid källan. Kommunernas medverkan är viktig. 7

8 Vinterväghållning i tätort Anna Bergström, Vägtekniska Institutet Information om forskningsprojekt om vinterväghållning av cykelvägar samt färdmedelsval vintertid Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Säkerhet och tillgänglighet i trafiken Världens största fältförsök med ISA (Intelligent Stöd för Anpassning av hastighet) är i full gång i Sverige Torbjörn Biding, Projektledare ISA Nu får 5000 bilförare i fyra kommuner hjälp att hålla hastighetsgränserna genom informerande och stödjande ISA-system i bilarna. Projektet ska visa vad användarna tycker, hur tekniken integreras med fordonet och vilka effekter ISA har på trafiksäkerhet och miljö. Slutrapport beräknas vara färdig i augusti 2002, men redan nu kan en del både intressanta och i vissa fall oväntade erfarenheter redovisas Dalhem-Stattena ett tillgänglighetsprojekt Agneta Hyberg, Utredningssekretare Gatukontoret, Helsingborg Syftet har varit att åstadkomma en hel fungerande reskedja, särskilt med hänsyn tagen till funktionshindrade personer. Redovisning av arbetsmetod, genomförda åtgärder och deras effekter samt kommunens fortsatta arbete Vandrade skolbuss Christina Nilsson, Projektledare Tekniska Förvaltningen Lunds kommun Kommunens initiativ till en vandrande skolbuss blev till ett spännande miljö-, trafiksäkerhets- och hälsoprojekt. Den vandrande skolbussen är ett organiserat samgående där föräldrar turas om att följa barn till och från skola Avslutning Sektionsgasque, Köpenhamn 8

9 Onsdagen den 5 september BLOCK C STADSBYGGNADSKOMMITTÉNS/STADSARKITEKTFÖRENINGENS BLOCKPROGRAM Programvärdar: Claes-Åke Kindlund, Karlskrona kommun, ordf. i Stadsbyggnadskommittén Göran Åberg, Karlstads kommun, ordf. i Sveriges Stadsarkitektförening Inledning och presentation av dagens program Göran Åberg, Ordförande i Sveriges Stadsarkitektförening Presentation av debattskrift om stadsarkitektrollen Staffan Carenholm, Förbundsdirektör ArkitektFörbundet TEMA Bo Visionen om en europeisk bostadsmässa Klas Tham, Mässarkitekt Bo Bostadsmässans betydelse för Västra Hamnen och Malmös utveckling Mats Olsson, Stadsbyggnadsdirektör, Malmö Utdelning av Stadsarkitektföreningens Hedersdiplom Göran Åberg, Ordförande i Sveriges Stadsarkitektförening Lunch på S:t Gertrud Busstransport till Bo01 Bussen utgår från Norra Vallgatan Övergripande planeringsstrategier för Bo01 och Västra Hamnen Christer Larsson, Stadsarkitekt, Malmö Hållbar stadsbyggnad Per-Arne Nilsson, projektledare för Malmö Stads miljösatsning på Bo01 Kvalitetsfrågor i planeringen Eva Dalman, Områdesarkitekt för Västra Hamnen Analys av Bo01-planen Bo Grönlund, Professor vid Arkitektskolan i Köpenhamn Kaffe Bo Arkitekturen och de offentliga rummen Klas Tham, Mässarkitekt Bo01 Gunnar Ericson, Stadsträdgårdsmästare, Malmö Introduktion till studietur Agneta Persson, Mässplanechef Bo Sektionsgasque, Köpenhamn 9

10 Onsdagen den 5 september BLOCK D MÄTNING OCH FASTIGHETSBILDNING Programvärd: Per Johansson, Västerås Stad Ordf. Mätnings- och Fastighetsbildningskommittén Digital kartor i Gränslandet Geoinformation i Öresundsregionen Lars Bröms, Lantmäteriet, Skåne Ett Gränslöst samarbete Gemensam standard för basdata och metadata Översiktskarta Skåne Allan Almqvist Regional samverkan mellan kommunerna och Lantmäteriet Malmö Stad Förstudie och pilotprojekt Produktion och avtal Statligt-kommunalt samarbete om kartläggning i Köpenhamnsområdet Göran Jönsson, Geodatakontoret Köpenhamn Optimering av offentlig kartläggning Anpassning av standarder Avtal och ekonomi Lunch S.t Gertrud och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Geografisk Information och Internet Samhällets grundläggande information C-G Sjögren, Svenska Kommunförbundet Kan informationen entydigt definieras? Hur skall den finansieras? Hur kan den distribueras? Juridik för GIS Karin Berglind, Författare till StrateGIS-Juridik Den personliga integriteten Offentlighetsprincipen Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen 10

11 Geografisk Information i Verksamheten Planer och bestämmelser i kommunens Intranet Tomas Persson, Västerås Stad Hantering av registerkartans bestämmelseoriginal Digital avisering mellan myndigheter Tillgång för användarna i WEB-GIS KRIS-GIS, Arvika en blöt fläck på kartan Jan Wikner, Håkan Axelsson, Arvika kommun Bakgrund och problem som översvämningen skapade Användningen av GIS i arbetet Erfarenheter samt önskemål inför framtiden Sektionsgasque, Köpenhamn 11

12 Onsdagen den 5 september BLOCK E MARK- OCH EXPLOATERINGSFRÅGOR Programvärd: Marianne Cedervall, Linköpings kommun, Ordf. Mark- och Exploateringskommittén Gränslöst samarbete i Norr - vi bygger ihop två städer Staffan Isling, Haparanda kommun Två städer-haparanda och Torneå- på var sin sida av gränsälven mellan Sverige och Finland byggs samman! Vilka problem och möjligheter innebär detta? Hur påverkar den nya broförbindelsen fastighetsmarknad och fastighetspriser? Jan Wejdmark, Newsec Analys AB Vinnare och förlorare på den nyfödda Öresundsregionens hyres- och fastighetsmarknad. Hur blir utvecklingen för kontor, butiker och bostäder? Lunch S.t Gertrud och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Konkurrens skall mötas inte stoppas En analys av handelns strukturomvandling Fredrik Bergström, Handelns utredningsinstitut Handeln har under de senaste decennierna förändrats. Stora butiker ersätter små, ägandet har blivit alltmer internationellt, externa köpcentrum tar marknadsandelar och e-handeln har blivit ett komplement. Hur skall handeln möta konkurrensen? Storbutiker ett resultat av detaljhandelns efterfrågan Peter Suur, TK-Development Om kundens önskemål/krav vid butiksetablering (storbutiker) och begränsningar som gör att kunden ibland inte kan utveckla sin verksamhet så som han önskar men också de möjligheter som finns både för kunden (detaljhandelsföretaget), konsumenten och andra omvärldsintressenter (bla kommunen). Handels utveckling på en transparent marknad Mats Larsson, Acando AB Allting tyder på att internethandeln kommer att växa kraftigt och förändra våra vanor på många områden. Hur påverkar detta - inte bara handeln utan även samhället i stort, på gott och ont Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Exploateringsprocessen, organisation och övervägande inom Bo01-området och centrumområdet vid Hyllie station Börje Klingberg m fl, Malmö Stad Exploatering av två nya stadsdelar har påbörjats. Stadsdelar som profileras och marknadsförs på olika sätt. Under sessionen diskuteras bl.a. visioner för stadsdelarna, intressentmedverkan, frågor om kvalitet och ekonomi för utbyggnaderna, etappindelning, styrning genom bl.a. markanvisningsavtal samt organisationsformer i olika skeden av exploateringsprocessen Sektionsgasque, Köpenhamn 12

13 Onsdagen den 5 september BLOCK F HUSBYGGNAD OCH FASTIGHETSFÖRVALTNING Programvärd: Gunder Häggström, Ordf. Bygg- och Förvaltningskommittén Säkerhetsarbete i kommunerna, behövs det? Nils Hiedland, Gävle kommun Erfarenheter av säkerhetsarbete i Gävle kommun. Nils Hiedland har stor erfarenhet av säkerhetsarbete för en kommunal fastighetsförvaltare och kommer att ge oss tips om hur säkerhetsarbetet kan bedrivas i en kommun Lunch S:t Gertrud och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Erfarenheter från skadefall och restvärdesplanering Måns Krook, Malmö Stad En viktig del av arbetet efter en inträffad skada är restvärdesplaneringen. Måns Krook har stor erfarenhet av detta arbete i Malmö Så här arbetar vi med säkerhetsfrågor i Göteborg Lars Olander Göteborgs Stad På Lokalförsörjningsförvaltningen i Göteborg har man kommit långt med det förebyggande säkerhetsarbetet. Lars Olander kommer att ge oss exempel som kan användas i alla kommuner Går det att försäkra kommunala byggnader? Christer Witeus, Marsh Försäkringsmäklare AB Försäkringskostnaderna ökar dramatiskt för alla kommuner. Det har t.o.m. blivit så att vissa kommuner, framförallt i storstadsregionerna, inte kan teckna försäkringar för sin fasta egendom. Christer Witeus kommer att ge oss en aktuell bild av hur det ser ut på försäkringssidan Kaffe under vilken förflyttning sker till kv. Rönnen Från slutet sjukhusområde till en integrerad stadsdel. Anders Hultgren, Malmö Stad I Malmö har man ett centralt beläget gammalt sjukhusområde, som nu ska byggas om till annan verksamhet. Anders Hultgren kommer att berätta om de idéer och problem som finns med projektet. Säkerligen finns det mycket tankar och erfarenhet, som man kan ta med till andra ombyggnadsprojekt. Passet avslutas med ett studiebesök Sektionsgasque, Köpenhamn 13

14 Onsdagen den 5 september BLOCK G MILJÖFRÅGOR Programvärd: Agneta Sundberg, Nynäshamns kommun, Vice ordf. Miljökommittén Presentation av blocket Agneta Sundberg Kvalitetssäkring i boendet Ingvar Göran, Göteborgs Stad (Några exempel från arbetet i Göteborg) Buller Giftfri miljö Närmiljön i bostadsområden Hur kan vi tillgodose den biologiska mångfalden i planarbetet Peter Ståhl, Gävle kommun Lunch S.t Gertrud och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Miljöstatus för byggnader Thomas Dahl, Vasakronan Malmö (Miljöinventering och bedömning) Arbete med förorenade markområden Göran Husebye, Göteborgs Stad (Några exempel från arbetet i Göteborg) Inventering Bedömning/klassning Hantering Kaffe och besök på den Kommunaltekniska Utställningen Markföroreningar och sanering inför byggandet av Bo01 T. Nilsson, Malmö Stad Lokala investeringsprogram med knytning till Bo01 P A Nilsson, Malmö Stad Miljöaspekter på Citytunnelprojektet Ola Gustafsson, Malmö Stad Summering och avslutning Agneta Sundberg Sektionsgasque, Köpenhamn 14

15 4, 5, 6 september BLOCK H KOMMUNAL-TEKNISK UTSTÄLLNING Programvärd: Göte Gustavsson, Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen I foajén på S:t Gertrud Kongresser och utomhus i anslutning till entrén finns en Kommunal-Teknisk Utställning med intressanta nyheter inom våra skilda fack. Samhällsplaneringsfrågor med inriktning på miljön förevisas av Malmö Stad och konsultföretag inom branschen. Företag med utrustning för den yttre miljön, som parkmöbler och belysning, ställer ut. Intresse för utställningen har också visats av dataföretag, kartföretag och entreprenörer, såväl för anläggning som för husbyggnad. Utställningen integreras i programmet på sådant sätt att konferensdeltagarna får tid avsatt för utställningsbesök. STUDIEUTFÄRDER Utfärd A för medföljande onsdagen den 5 september kl ca Utfärden går till det skånska Österlen där så många av Sveriges kulturpersoner funnit sig till rätta. Vi besöker en kryddgård, äppelodlingar vid Kivik, gallerier, spettkakebageri m.m. Buss avgår från Elite Hotel Savoy kl Utfärd B torsdagen den 6 september kl Bussarna avgår från S:t Gertrud kl Utfärden besöker ett antal intressanta projekt inom stadsbyggandet och infrastruktur samt intressanta stadsmiljöupprustningar, unika trafiklösningar och servicecentra för kollektivtrafiken med bl.a. följande projekt: De nya bostadsområdena på Potatisåkern och Ön i Limhamn, framtida exploateringsområden kring Kalkbrottet och Brostaden där Scandinavian Tower och Arenaanläggningen planeras, Svågertorps station för Öresundstågen, Katrinetorpsgården där f.m. kaffe serveras. Södervärns bussstation, Regementsgatans ombyggnad till paradgata, Gustav Adolfs Torgs ombyggnad, Högskoleområdet och Västra Hamnen. Avslutning på Bo01 där lunchen intages kl Visning av bostadsmässan med utställningar under sakkunnig guidning. Möjligheter till besök på egen hand finns. Återresa på egen hand med linjebussar från mässan till centrum. Utfärd C torsdagen den 6 september kl ca Färd med egna bilar till Kvarnby Golfklubb. Naturområde Kvarnby. Jan Ramqvist, Malmö Stad Öster om Malmös breder ett mjukt böljande backlandskap ut sig. Här är horisonten fri och från de högsta kullarna har man en svindlande utsikt över den bördiga odlingsmarken i söder. I väster syns Malmös siluett med sina tydliga landmärken som Kockumskranen, Kronprinsen och sen ett år tillbaka Öresundsbron. Riktar man blicken österut syns Lund och delar av Skånes bokskogsbälte. Backlandskapet genomkorsas av den nybyggda Yttre Ringvägen som fungerar som förbifart för trafikanter mot Öresundsbron. Det ställdes speciella krav på Vägverket och deras entreprenörer när vägen skulle byggas. Arbetet skedd i nära samarbete med Kvarnby golfklubb eftersom vägen går rakt genom golfbanan. Kraven var att vägen på intet sätt skulle störa golfspelet lika lite som golfbollar aldrig kan tillåtas komma ut på vägen. Samtidigt skulle vägen och främst de omgivande skyddsvallarna anpassas till backlandskapet. Hur man lyckats kommer vi att se direkt på plats under vår inspektionsrunda. Utfärden avslutas med en golfturnering, Officiellt Kommunal-Tekniskt Mästerskap med inteckning i KT:s vandringspris. En 18-håls poängbogey. Första start ca kl och prisutdelning ca kl SOCIALA ARRANGEMANG Kongressmiddag tisdagen den 4 september kl Kongressmiddagen hålles på Hipp, en av malmöborna under decennier välkänd mötesplats som fungerat som cirkusbyggnad, teatersalong, nattklubb och frikyrka. Under 90-talet restaurerades lokalerna som idag är byggnadsminnesförklarade och används bl.a. som teaterlokal. I dess magninfika Spegelsal intar vi en middag enligt skånsk tradition: möed mad, goer mad o mad i rättan ti. Till avec bjuds vi på gränslös underhållning av Lundaspexare. Sektionsgasque onsdagen den 5 september kl Med de nya Öresundstågen åker vi från Malmö Central via Kontinentalbanan och Öresundsbron till Kastrup, där vi besöker Kastrups nya tågstation och sedan samlas i det nyöppnade Hotel Copenhagen Airport Hilton. Här får vi lyssna till Kastrups framtidsplaner och dess fortsatta samarbete med Malmö-Sturup. Efter en dansk buffé fortsätter vi med tåget till Københavns Hovedbangaard varefter kvällen är fri för att på egen hand uppleva Köpenhamns pulserande nöjesliv. 15

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035

Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4 Lokal: Bolindersalen, 9:035 Sid 1(5) Etablerad år 1902 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Onsdagen den 29 maj 2002, kl 13.00-16.30 Plats: Stockholm, Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4

Läs mer

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN

KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN KOMMUNALTEKNISKA FÖRENINGEN TRAFIKKOMMITTÉN Möte Stockholm 17 februari 1999 Närvarande: Hans Eberfors Sören Flodin Maria Karlsson Håkan Johansson Per Öhgren Mats Fager Ej närvarande: Fredrik Forssell Lars

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till Linköping och SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Kompetensförsörjning och internationalisering Inriktningen på årets konferens är

Läs mer

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012

Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Välkommen till SKNT:s årskonferens den 9-11 maj 2012 Camilla Lejon Bengt Westman Linda Wennerholm Leif Erlandsson Björn Nordén Colin Moon Klas Danerlöv Hans Stråberg Robert Wickman Troed Troedsson Annete

Läs mer

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGEN 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 30 mars 2001 kl 10.30-12.00 Plats: Skogshem, Lidingö Lokal: Sal 1-2

Läs mer

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared

HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 INSPIRERANDE FÖRELÄSARE MODESHOW MED BUTIKER. Fotograf: Gekås Ullared FÖRELÄSNINGAR MODESHOW KONTAKTER INSPIRATION ETABLERINGAR HANDELNS DAG TORSDAG 17 NOVEMBER LANDSKRONA TEATER 2011 MODESHOW MED BUTIKER INSPIRERANDE FÖRELÄSARE Fotograf: Gekås Ullared VÄLKOMMEN TILL HANDELNS

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7

Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen, vån.7 Etablerad år 1902 SS 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Måndagen den 18 september 2000, kl 13.00-17.00 Plats: Jönköping, Juneporten, kv. Hoven Lokal: Sammanträdessalen,

Läs mer

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015

BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 BUSINESS ARENA MALMÖ 2015 Clarion Hotel & Congress Malmö Live 7 maj Programöversikt CMYK Positiv/svart, används där färg inte är möjligt Negativ/vit, används mot färgade mörka bakgrunder partners Business

Läs mer

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande FÖRENINGEN SVERIGES KYRKOGÅRDSCHEFER OCH SVENSKA KYRKANS ARBETSGIVARORGANISATION inbjuder till kyrkogårdskongress den 5 7 september 2011 i Varberg Framtidens begravningsplatser utveckling samspel bevarande

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2014-01-29 1(6) Styrelsemöte 2014/1 med funktionärer. PROTOKOLL Tid: onsdagen den 29 januari kl. 10.00 15:00. Plats: Stockholm, KT:s kansli Styrelse, ledamöter och suppleanter: Närvarande: Bo Bäckström,

Läs mer

Urban Transition Forum 19 september 2013

Urban Transition Forum 19 september 2013 Urban Transition Forum 19 september 2013 Dokumentation Av Boel Kjellsdotter, projektkoordinator Urban Transition Öresund www.urban-transition.org Innehåll Urban Transition Forum 19 september 2013... 3

Läs mer

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten.

Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Anmälningsblankett för hotellbokning. Endast en person per anmälan. Kopiera gärna blanketten. Hotellbokning Hotel Scandic Sundsvall City, Esplanaden 29 MEX-dagarna 2003 Vi har förbokat rum på Hotel Scandic

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Kommunens strategiska udvikling

Kommunens strategiska udvikling Kommunens strategiska udvikling Per Fredrik von Platen Arkitekt civilingenjör Ittur Progressum AB Helsingborg Foto: B Hagberg/Sesamphoto Foto: B Hagberg/Sesamphoto Knutpunkten Foto: B Hagberg/Sesamphoto

Läs mer

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte

Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Inbjudan till nätverksträff för erfarenhetsutbyte Leadergrupper och andra som är engagerade i Leaderfrågor från hela landet nu träffas vi åter för att utbyta erfarenheter! På anmälningsblanketten kan du

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452

Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Torsdagen den 19 mars 1998 kl 13.00-17.15 Plats: Gatukontoret, Torpgatan 2, Malmö Lokal: Rum 3452 Närvarande: Leif Josefson

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access

Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider. Inbjudan till seminarium med. business matchmaking. En aktivitet inom Deloitte Access Så skapar du en framgångsrik ägarförändring i tuffare tider En aktivitet inom Deloitte Access Inbjudan till seminarium med business matchmaking Ägarförändring är en komplicerad process i vanliga fall och

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011

FRAMTIDEN. Staden och Naturen. STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 Föreningen Sveriges Stadsträdgårdsmästare och Lunds Kommun bjuder in till STADSTRÄDGÅRDSMÄSTARKONGRESS i Lund 24-26 augusti 2011 FRAMTIDEN Staden och Naturen Illustration; SOFIA SCHEUTZ DESIGN www.sofiadesign.se

Läs mer

Tog og vei ga regionvekst i en fei!

Tog og vei ga regionvekst i en fei! Tog og vei ga regionvekst i en fei! Historien om to byer I to land - Öresundsbron 3 september 2015 av Johan Wessman, vd Øresundsinstituttet Skapar broar och tunnlar nya regioner? NEJ ofta är förhoppningarna

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013

VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 VÄLKOMMEN TILL KARLSTAD OCH SKNT:s ÅRSKONFERENS DEN 22-24 MAJ 2013 Framtiden är temat på SKNT:s konferens som i år hålls i solstaden Karlstad. Under rubrikerna Attraktivitet & Mötesplatser och Samverkan

Läs mer

Välkommen till konferens den 27 november

Välkommen till konferens den 27 november Välkommen till konferens den 27 november Är kommunala och regionala vänortssamarbeten dörröppnare för svenska företag och deras exportaffärer? Kina är idag Sveriges viktigaste marknad i Asien och får en

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. 1/5 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Fredagen den 14 mars 1997 kl 08.30-12.00 Plats: Eklundshof i Uppsala ( Här är gudagott att vara ) Lokal: Biblioteket Närvarande:

Läs mer

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm

24 25 september 2008. Kulturhuset i Hässleholm Inventering av lavar. Foto Johan Johnmark Miljöövervakningsdagarna 2008 24 25 september 2008 Kulturhuset i Hässleholm Vid årets miljöövervakningsdagar presenteras nyheter inom miljöövervakningen av nationella

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015

Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Preliminärt Program Restaurering i marin miljö 3 4 februari 2015 Havsmiljön mår inte bra. Olika EU direktiv betonar betydelsen av att uppnå eller upprätthålla en god miljöstatus i den marina miljön, att

Läs mer

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006

STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Välkommen till STADSINGENJÖRSDAGARNA 2006 Göteborg 31 maj 1 juni Stadsmuseet i Göteborg Norra Hamngatan 12 Wallenstamsalen SVENSKA KOMMUNAL-TEKNISKA FÖRENINGENS lantmäterikommitté inbjuder till Stadsingenjörsdagarna

Läs mer

Praktikantprogram 2010

Praktikantprogram 2010 Praktikantprogram 2010 Inledning Svensk Fastighetsförmedling i sydvästra Skåne skapar nu en ny möjlighet för en utvald skara mäklarstudenter. Det är inte en traditionell mäklarpraktik där du går bredvid

Läs mer

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014

INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 INBJUDAN TILL ÅRSKONFERENSEN 2014 Svenska stadskärnor VÄLKOMMEN TILL ÅRSKONFERENSEN I VÄSTERÅS DEN 21-22 MAJ 2014 Årets största konferens och bankett håller vi i Västerås, Årets Stadskärna 2013! Här samlas

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2013-09-10 1(5) Styrelsemöte 2013/4 med funktionärer. Tid: Tisdagen den 10 september 2013 kl 13.30-15.30 Plats: Stockholmsmässan, Älvsjö STYRELSEN: Närvarande: Bo Bäckström ordf., Jan G Nilsson vice ordf.,

Läs mer

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1)

Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Malmö stad Arbetsmarknads, gymnasie och vuxenutbförvaltningen 1 (1) Datum 2015-10-08 Vår referens Sofia Sjödin Utredningssekreterare sofia.sjodin@malmo.se Tjänsteskrivelse Ansökan från Transfer Syd GYVF-2015-3852

Läs mer

Cykelkonferensen 2009

Cykelkonferensen 2009 Cykelkonferensen 2009 29 30 september i Linköping Sveriges Kommuner och Landsting i samarbete med Välkommen till SKL:s cykelkonferens 2009! Cykelfrågorna upplever just nu en renässans, med klimatfrågorna

Läs mer

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR

VARMT VÄLKOMMEN TILL SEMINARIUM VÄRDESKAPANDE FÖRHANDLINGAR Värdeskapande förhandlingar Hur skapar vi förutsättningar att genomföra stora investeringar i infrastruktur och andra betydelsefulla samhällsinvesteringar Hur får vi igång byggandet? INBJUDAN Seminarium

Läs mer

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011

Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 Nationellt forum TRAFIKPLANERING Inbjudan till konferens i Stockholm den 30-31 augusti 2011 TALARE Särskilt inbjuden talare Näringsdepartementet Kent Johansson Uppsala kommun Sven Ekman Göteborgs Stad

Läs mer

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå

Program. Årsmöte 2015. 24-25 november, 2015. Clarion Hotel Sense, Luleå Program Årsmöte 2015 24-25 november, 2015 Clarion Hotel Sense, Luleå PROGRAM Tisdagen den 24 november Förändringens vindar - medvind eller motvind? 11.00 Registreringen öppnar 11.30 Lunch Luleå Energi

Läs mer

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE

KOMMUNALT BOSTADSBYGGANDE inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 april 2015 MODERATOR Ramböll Mariell Juhlin Chefekonom VÅRA TALARE Borås Stad Tomas Rossing Stadsarkitekt Malmö stad Marléne Engström Bolots Växjö kommun Henrik

Läs mer

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab

Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Förförstudie 2013-08-19 Anders Svensson CaseLab Innehåll 1. Bakgrund 2. Amiralsstaden Vad är Amiralsstaden? Varför Amiralsstaden? Framgångsfaktorer Strategier Hot 3. Förslag till Förstudie 2013-08-19 Amiralsstaden

Läs mer

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR

SNS SAMHÄLLS PROGRAM. etapp 2, 10-13 oktober ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR SNS SAMHÄLLS PROGRAM 2012 ETT UNIKT UTVECKLINGSPROGRAM FÖR CHEFER I PRIVAT OCH OFFENTLIG SEKTOR etapp 2, 10-13 oktober onsdag 10 oktober 09:30-10:30 Mona Sahlin 10:30-11:30 regeringssamarbetet Arvid Wallgren,

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT. Investerings- och fastighetsmässan, MIPIM, i Cannes. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2011-10-19

GRANSKNINGSRAPPORT. Investerings- och fastighetsmässan, MIPIM, i Cannes. Projektledare: Lotta Onsö. Beslutad av revisorskollegiet 2011-10-19 GRANSKNINGS Investerings- och fastighetsmässan, MIPIM, i Cannes Projektledare: Lotta Onsö Beslutad av revisorskollegiet 2011-10-19 RAPP Investerings- och fastighetsmässan, MIPIM, i Cannes.doc Postadress:

Läs mer

Inbjudan till Internrevisionsdagarna

Inbjudan till Internrevisionsdagarna Inbjudan till Internrevisionsdagarna 23-24 november 2006 på Scandic Infra City i Upplands Väsby 1 Internrevisionsdagarna Bäste kollega Du inbjuds härmed att delta vid årets Internrevisionsdagar, vilka

Läs mer

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1

Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 2012-04-18 1(5) Styrelsemöte 2012/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 18 april 2012 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Flemminggatan 4, Stockholm Lokal: K1 STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström,

Läs mer

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne

Skånetrafiken. Det självklara valet för dig som reser i Skåne Skånetrafiken Det självklara valet för dig som reser i Skåne Allt började 1999 Två skånska län blir ett Flygande start för Skånetrafiken Vilka vi är och vad vi gör En förvaltning inom Region Skåne Driva

Läs mer

Årsstämma Sveriges Grisföretagare

Årsstämma Sveriges Grisföretagare Årsstämma Sveriges Grisföretagare Karlstad 16-17 juni 2009 Arrangör: Värmlands Grisföretagare Program, anmälan etc i denna pdf samt i Stämmotidningen (bilaga till Svensk Gris med knorr nr 5-2009) 9 Välkommen!

Läs mer

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat

Hyllie Connect. 50 m. Miljöcertifierat Hyllie Connect Tågstation 50 m Garage Miljöcertifierat Vad händer i Hyllie? Tolv minuter från Kastrup och sex minuter från Malmö central växer Hyllie fram. En ny och klimatsmart stadsdel med kontor, handel

Läs mer

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret

Politisk styrgrupp. Projektledning Stadskontoret Politisk styrgrupp Malmö Live Projektorganisation Projektledning Stadskontoret Operativ projektgrupp Projektledare: Anders Hultgren, Serviceförvaltn. Mikael Derving - MSO Teknik Meta Alm - MSO Programplanering

Läs mer

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens Malmö stad Fritidsförvaltningen 1 (1) Datum 2013-05-03 Vår referens Malin Midler Norén Planeringssekreterare Malin.Midler-Noren@malmo.se Tjänsteskrivelse Fritidnämndens deltagande på utbildning och konferens

Läs mer

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg

Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Rapport från studieresa 15-16 april 2015 Köpenhamn Malmö Helsingborg Deltagare: Pia Aspegren Jonas Hallberg Bertil Jonsson Anita Gyllensten Ritva Lidskog Marie-Louise Bengtsson Camilla Axelsson Albin Andersson

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Framgångsrika lösningar för seniorboende

Framgångsrika lösningar för seniorboende Framgångsrika lösningar för seniorboende Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 mars 2011 TALARE FRÅN SABO Ylva Sandström Karlskrona Seniorhusförening Fredrik von Platen HSB Anna Olofsson Så skapar

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnar styrelsemötet och hälsar de närvarande välkomna. 2010-04-08 1(5) Styrelsemöte 2010/2 med funktionärer. Tid: Torsdagen den 8 april 2010 kl 09.15-11.10 Plats: Telefonmöte STYRELSEN: Närvarande: Inger Sundström, ordf., Allan Almqvist, vice ordf., Åke Persson,

Läs mer

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by.

Östra Karup. Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. Östra Karup Vid foten av Hallandsåsen bor du granne med ett naturreservat men också nästgårds till kommunikationer i en växande by. ÖSTRA KARUP 2 Fotograf: Mette Ottosson, mettesfoto.blogg.se BÅSTADS KOMMUN

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna.

1. Styrelsemötets öppnande Ordföranden öppnade styrelsemötet och hälsade de närvarande välkomna. Sid 1/5 Styrelsemöte med KT:s kommittéordförande och funktionärer. Tid: Fredagen den 4 februari 2005 kl 10.00-16.00 Plats: Tekniska Nämndhuset, Fleminggatan 4, Stockholm Rum: Jungska Rummet, 9:034 STYRELSEN:

Läs mer

Malmös väg mot en hållbar framtid

Malmös väg mot en hållbar framtid Malmös väg mot en hållbar framtid En unik kommission för social hållbarhet Ojämlikhet i hälsa i Malmö p.g.a. sociala bestämningsfaktorer och samhällsstrukturer Ur direktiven till Malmökommissionen: Innovativa

Läs mer

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full

att bli kunskapsstaden. En rad projekt sattes igång för att rädda Malmö. Projekteringen av Citytunneln började 1991 och är i skrivande stund i full 2 MALMÖS UTVECKLING 2.1 Malmö från industristad till kunskapsstad Malmö var länge starkt förknippat som industristad med arbetarrörelsen och varvet. I Malmö var industrin främst koncentrerad till textil,

Läs mer

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla

Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla Sammanfattning från uppföljande kvällsseminarium 13 juni 2013 på Sigtuna golfklubb Sigtunaprojektet - Ett landskap För alla SEMINARIUM 2 13 juni 2013 kl. 18.00-21.00 Sigtuna golfklubb Arrangörer: Seminariet

Läs mer

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013

Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Handlingsplan Nationell satsning citylogistik 2012-2013 Bakgrund Ett nationellt nätverk för citylogistik har bildats med representanter för storstadsregionerna, Trafikverkets region Syd, Väst och Stockholm

Läs mer

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas

Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Svealandsbanan tågtrafik där den efterfrågas Oskar Fröidh, KTH oskar.froidh@abe.kth.se Jernbaneforum 7 mars 2012 Målen för förbättrad tågtrafik Möjliggöra pendling till starka arbetsmarknader Lättare för

Läs mer

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN

BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN BRAND GUIDELINES VÄLKOMMEN TILL MALMÖMÄSSAN 3 Malmö Arena Hotell Öresundsbron SKANDINAVIENS MEST LÄTTILLGÄNGLIGA MÖTESANLÄGGNING! Hotell Quality View Tågstation Malmö Arena Emporia Köpcentrum Endast fantasin

Läs mer

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet

Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på social hållbarhet Möjligheten att etablera en återkommande, internationell konferens med fokus på Upprättad Datum: Version: Ansvarig: Förvaltning: Enhet: 2014-11-04 1.0 Marie Holmberg Stadskontoret Näringslivsavdelningen

Läs mer

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012

Hjärtligt välkommen till. Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Hjärtligt välkommen till Lärande Lysekil KONFERENS 9-10 MAJ 2012 Medverkande Agneta Essén Agneta Stenqvist Socialchef, Kvalitets- och utvecklingschef, Socialförvaltningen, Eli Mundheim Ingela Josefson

Läs mer

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010.

Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Föreningen SydostGIS inbjuder till GIS-dag i Växjö onsdagen den 3 november 2010. Konferensens målgrupper är: - Arbetsledare och planerare inom skola, samhällsberedskap och räddningstjänst. - Fysiska planerare.

Läs mer

Stadsarkitektdagarna

Stadsarkitektdagarna dagarna 2009 Inbjudan till konferens i Stockholm den 5-6 oktober 2009 PRAKTIKFALL FRÅN Delegationen för hållbara städer Peter Örn Ordförande Malmö stad Katarina Pelin Direktör för miljöförvaltningen KTH

Läs mer

aspekterna, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Helst ska alla tre tillgodoses. Går det överhuvudtaget?

aspekterna, miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Helst ska alla tre tillgodoses. Går det överhuvudtaget? stadsbyggnadsdagar! Hållbar stadsutveckling. Två dagar med aktuella frågor om ett hållbart samhälle. Plats: Wennergrens Center i Stockholm Sveavägen 166 Tid: 6 och 7 februari 2008 Frågorna om hållbar utveckling

Läs mer

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model

The 9 th Swedish National ITS Conference 2012. From Action Plans to Action the Swedish Model The 9 th Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plans to Action the Swedish Model 19 September Kista, Stockholm Hosts: Partners: The Swedish National ITS Conference 2012 From Action Plan to Action

Läs mer

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst

Gatukontorsdagar 2010. Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Gatukontorsdagar 2010 Håkan Wennerström Regionchef Region Väst Varför bildas Trafikverket? Ett trafikslagsövergripande synsätt Ett tydligare kundperspektiv Stärkt regional förankring En effektivare organisation

Läs mer

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt

Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt www.pwc.com/se Infrastrukturfrågor. Aktuella projekt Höghastighetstågutredningen, HH-tunnel samt ny metroförbindelse Malmö Köpenhamn, Fehmarn bält 2 Höghastighetstågutredningen På nationell nivå : Gunnar

Läs mer

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011

Unga arbetslösa. Från utanförskap till anställningsbara. Arbetsmarknaden. förändras gör du? Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 Unga arbetslösa Inbjudan till konferens i Stockholm den 22-23 augusti 2011 KEY NOTE SPEAKER Ordförande, Riksdagens arbetsmarknadsutskott Tomas Tobé (m) PRAKTIKFALL FRÅN Jobba i Västerås Björn Nordén Temagruppen

Läs mer

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde.

Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Sid 1/8 Protokoll från Svenska Kommunal-Tekniska Föreningens styrelsesammanträde. Tid: Tisdagen den 24 augusti 1999 kl 13.00-16.15 Plats: Stadshuset, Järnvägsgatan 22, Helsingborg Lokal: Rum 452, Kubiken

Läs mer

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter

Början på en grönare resa. Väg- och järnvägsdata. ISA för smidigare, grönare. och tryggare transporter 000100010000111101010111000111110000101000010011100000100101110000100000010001111100010101010100011110000100001111100011111000010100001001110000 000100000010001111100010101011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110011110101000010001000011110101011100011111000010100001001110

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE ENSKILDA PERSPEKTIV

SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE ENSKILDA PERSPEKTIV SAMMANSATTA PERSPEKTIV YRKESGRUPPER OCH MEDBORGARE Arkitektur Konst Form Kulturhistoria SUBOPTIMERING OFFENTLIG MILJÖ Sociala värden Ekologi Ekonomi Teknik ENSKILDA PERSPEKTIV TRADITIONELL PROCESS ENPROCENTSREGELN

Läs mer

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK

Riksfotoutställningen. RIFO 2014 9 11 maj. på Fotografiska i Stockholm. Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Riksfotoutställningen RIFO 2014 9 11 maj på Fotografiska i Stockholm Arrangör: Enskede FK, Midsommargårdens FK och Stockholms FK Fotografiska En av världens främsta samlingsplatser för fotografi År 2010

Läs mer

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling.

Syftet med samverkan inom Entreprenörsregionen är att stärka förutsättningar för tillväxt, konkurrenskraft och ekonomisk utveckling. Verksamhetsplan Entreprenörsregionen 2015-2018 Entreprenörsregionen De elva kommunerna i Entreprenörsregionen har starka traditioner som en kreativ industribygd med framgångsrika företag och aktiva entreprenörer.

Läs mer

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia...

Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Möt ett nytt bolag med en 400-årig historia... Den 1 maj 2011 övergick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett statligt aktiebolag. Därmed skapades en förutsättning för varumärket

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm

I N B J U D A N. Användarmöte för. 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm I N B J U D A N Användarmöte för Klinisk i immunologi i 15-16 april 2010 Scandic Foresta Lidingö, Stockolm Välkommen! Välkommen! Årets användarmöte är förlagt till Scandic Foresta på Lidingö Årets användarmöte

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar

Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Göteborg Stockholm Malmö Certifierad controller 1-årsprogram Controllerutbildning 3 dagar Controllerutbildning 3 dagar Utbildningen ger dig under tre dagar en inblick i den moderna synen på controllerfunktionen

Läs mer

Program för mentorprojekt

Program för mentorprojekt Program för mentorprojekt Upprättat av en arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen 2000-05-22 Program för mentorprojekt Upprättad av: Arbetsgrupp inom ITQ Östra Kretsen Datum: 2000-05-22 Innehåll sida 1 Inledning

Läs mer

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö.

20+21 september DRIV SUNDSVALL FRAMTIDEN. Teknik SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN LÄRANDE ATTRAKTIV. Bygg HANDEL. Besöksnäring. Miljö. Inbjudan HANDEL Teknik Bygg IT Hälso/sjukvård Utbildning Transport Besöksnäring Miljö Energi FRAMTIDEN DRIV SE FÖRMÅGOR SAMARBETA TILLVÄXT SAMSYN NYA UTBILDNINGAR LÄRANDE ATTRAKTIV 20+21 september SUNDSVALL

Läs mer

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014

Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 2015-01-25 Sidan 1 av 5 Sveriges Ingenjörer Distrikt Väst Verksamhetsberättelse 2014 Sammanfattning av verksamhetsåret Under året har vi genomfört ett antal evenemang och aktiviteter där vi mött cirka

Läs mer

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar!

Medlemsblad. Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Medlemsblad Nr 2 Årg. 21 (2012) Bästa medlemmar! Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar infunnit sig. Efter årsmötesförhandlingarna höll vår inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson,

Läs mer

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10

Landskrona stad. Samrådshandling. Översiktsplan 2010 Landskrona Stad Samrådshandling 2009-09-01 Enligt KS beslut 220 20 09-09-10 Landskrona stad Översiktsplan 2010 Samrådshandling 2009-09-01 enligt KS beslut 220 2009-09-10 1 Arbetsorganisation Styrgrupp: Styrgruppen för fysisk planering : Torkild Strandberg (Kommunstyrelsens ordförande)

Läs mer

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com

Konferens och utställning om hållbart ytskydd. 23-24 januari Arken, Göteborg. www.ytskydd.com Konferens och utställning om hållbart ytskydd 23-24 januari Arken, Göteborg www.ytskydd.com Arrangör: Medarrangör: I samarbete med: Ytskydd, en nyckel till ökad livslängd och bättre driftsäkerhet Tack

Läs mer

M-båtsförbundets årsmöte 2010

M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 (5) Protokoll 2010-11-28 M-båtsförbundets årsmöte 2010 1 Årsmötet öppnades Förbundets ordförande Kristina Lundevall hälsade närvarande medlemmar välkomna till mötet. Erik Persson anmäler frågan om mässan

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND Rikskonferens på Lidingö den 23-24 maj 2011 på Skogshem & Wijk Tema: Konsten att Samverka Skogshem & Wijk Konferenscenter Lidingö kyrka Lidingö kyrkogård. Dödsängeln

Läs mer

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna.

Infrastrukturminister Åsa Torstensson leder Persontransportforum och har utsett de 22 ledamöterna. Nybildade Persontransportforum Soooorry, Åsa Torstensson, av 22 ledamöter har 2 gedigen verklighetsanknytning som egen företagare, 2 ytterligare i verksamheter som kan betraktas som möjligen företagsamhet

Läs mer

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling

Program. 8-9 september. FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta. nya vägar. MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling Program 8-9 september FRAMGÅNG I KRISTIDER Utnyttja lågkonjunkturen och ta nya vägar MOTIVERA DIN PERSONAL Inspirera till utveckling VAD KRÄVS AV FRAMTIDENS LEDARE? Experterna talar TA ANSVAR FÖR DIN OMVÄRLD

Läs mer

Simrishamnsbanan med på banan

Simrishamnsbanan med på banan Utvecklingsplan Simrishamnsbanan med på banan Sammanfattning av rapport från februari 2010 Gemensamt initiativ Kommunal samverkan för ett genomförande En stråkplanering med en livskvalitativ samhällsbyggnad

Läs mer

Landsbygdskonferensen 2009

Landsbygdskonferensen 2009 Inbjudan Landsbygdskonferensen 2009 21-22 Oktober Emmaboda Tema: De tre S:en för landsbygden Service - Småskalighet - Social ekonomi Göran Persson 21 Onsdag oktober Program dag 1 Onsdagen den 21 oktober

Läs mer

Simrishamnsbanan. - på räls mot en hållbar framtid. Från hamn till hamn

Simrishamnsbanan. - på räls mot en hållbar framtid. Från hamn till hamn Simrishamnsbanan - på räls mot en hållbar framtid Från hamn till hamn Köpenhamn 96 min» 39 min Malmö 57 min Staffanstorp 47 min Dalby 41 min Veberöd 35 min Sjöbo 27 min Tomelilla 14 min Simrishamn 0 min

Läs mer

Skånes Energiting 2008

Skånes Energiting 2008 Skånes Energiting 2008 Tid: 17 juni Plats: Stadionmässan, Malmö Arrangör: Energikontoret Skåne Förnybar energi Effektiv energianvändning Hållbara transporter Skånes Energiting är mötesplatsen för alla

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med

Mentorskapsprogram 2013/2014. i samarbete med Mentorskapsprogram 2013/2014 i samarbete med REDIRE - att återvända och avkastning Mentor - handledare och förebild med uppdrag att vägleda en yngre person i dennes personliga och professionella utveckling

Läs mer