Kultur- och fritidsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Och plan för

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kultur- och fritidsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Och plan för 2015-2018"

Transkript

1 Kultur- och fritidsförvaltning Verksamhetsberättelse 2014 Och plan för Vimmerby kommun

2 Innehållsförteckning ORGANISATION/FÖRVALTNING... 3 FRITID OCH FÖRENINGAR... 5 FOLKHÄLSA... 8 BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET FABRIKEN KULTURSKOLAN BIBLIOTEK KULTUR MEDIA PARK OCH SERVICE STATISTIK BILAGOR: BOKSLUT 2014 SAMMANSTÄLLNING FÖRENINGAR 2014 MEDIA, HISTORIK 2

3 Organisation/Förvaltning Verksamhetsbeskrivning Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för kommunens fritids- och kulturverksamhet. I nämndens ansvarsområden ingår bland annat: fritids- och rekreationsverksamhet, drift av kommunala idrottsoch fritidsanläggningar, kommunens museiverksamhet och hembygdsvård, folkbiblioteksverksamhet, kulturskoleverksamhet, bidrag till föreningar och studieförbund, fritidsgårdsverksamhet, feriearbeten och sommarkoloni, samordning av kommunens folkhälsoverksamhet samt att utse kultur- och fritidsstipendiat. Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen är det dokument som skall styra den verksamhet förvaltningen bedriver. Dokumentet skall innehålla beskrivningar för hur förvaltningen skall arbeta med kultur- och fritidsfrågor. Verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen tas i nämnden och uppdateras varje vår. Ekonomisk utvärdering Resultatet blev -818 tkr, enligt bokslut. Orsakat bland annat av hjälp till Ryttargårdens driftkostnader (125 tkr), reparationer av Parkavdelningens traktorer/maskiner (264 tkr utöver budget) och semesterlöneskulden (311 tkr). Semesterlöneskulden är stor del av vårt underskott, detta beror på flera långtidssjukskrivningar och föräldraledigheter. De största avvikelserna 2014 är: Underskott: Kulturskola -270 tkr beroende på ej beviljade bidragsansökningar för utbildning samt vikariekostnader och utökad lokalvård Parker -263 tkr till stor del beroende på reparationer av traktorer Vaktmästeri -180 tkr bland annat på grund av utbetalning av semersterersättning vid pensionsavgång och semesterlöneskuld Övriga idrottsanläggningar -164 tkr på grund av årets byggnation på Ceosvallen och kostnader till drift av Ryttargården som nämnden hjälp till med Förvaltning -97 tkr beroende bland annat på semesterlöneskuld Media- och serviceenheten -60 tkr mer intäkter och högre kostnader bland annat på grund av AMS-bidrag/anställningar och ökad semesterlöneskuld Badanläggningar utomhus -52 tkr orsakat av tjänster för skötseln av kommunala badplatser Postservice -47 tkr på grund av mindre intäkter och högre kostnader för porto Programverksamhet -47 tkr beroende på dyrare produktioner (samma antal och samma budget sedan flera år tillbaka) Astrid Lindgren-konferensen -39 tkr orsakat av högre kostnader än intäkter Överskott: Stöd kulturverksamhet +96 tkr Stöd fritidsverksamhet +80 tkr på grund av att diskussioner/processer med föreningar inte är klara Kommunala telesystem +78 tkr fick mindre kostnader än förväntat, Projekt ungdomsverksamhet +68 tkr orsakat av positiv vikarielöneskuld Museet Näktergalen +68 tkr orsakat av mer intäkter (försäljning av årsboken) Källängsparken +64 tkr. Personal De närmaste åren kommer förvaltningen att få ett antal pensionsavgångar. Ingen pensionsavgång under 2014, men två medarbetarna är över 65 år. Under 2014 anställdes en ungdomspedagog på 3

4 100 % inom Folkhälsa, en trädgårdsmästare 50 % på Parkavdelningen, och en tekniker/vaktmästare på 100 % på Fabriken/Kulturskolan. Förvaltningen har haft låg sjukfrånvaro under Ett par långtidssjukskrivningar som inte är jobbrelaterat utan orsakats av fritidsaktiviteter. Personalen ska kontinuerligt erbjudas en hälsoundersökning, samt utbildning i hjärt-lungräddning och brandskydd. Plan Det närmaste året kommer nämnden att inrikta sig på att utarbeta en kultur- och fritidsvision för Vimmerby kommun. Alla ska få ta del av men också kunna vara medskapande i kultur- och fritidsaktiviteter. När människor får vara med i och ta del av kultur- och fritidsaktiviteter leder det till bättre hälsa och större välbefinnande och dessa aktiviteter är alltså ett väsentligt inslag i folkhälsoarbetet. En kommun som har ett brett kultur- och fritidsutbud visar att den vill värna om sina ungdomar och innevånare. Ideella krafter inom kultur- och fritidsverksamheter leder till ett rikare utbud av aktiviteter och en mer attraktiv kommun att leva i. Bredden och kvaliteten i kultur- och fritidsutbudet i en kommun är ofta en avgörande faktor för att attrahera nya innevånare. När människor väljer så tycks de välja att bo där kultur- och fritidslivet är bra. Om människor väljer att flytta hit tack vare att det finns ett brett kultur- och fritidsutbud kommer det att leda till att vi får impulser utifrån som leder till nyföretagande och därmed till nya jobb inom olika branscher i kommunen. Vi betonar vikten av att få ta del av men också vara delaktig i teater, dans, konst, musik m.m. Kommunen och föreningarna skall arrangera föreställningar, konserter, utställningar med mera så att vi når ut till så många som möjligt, i detta fall är det viktigt att barnen får ta del av verksamheten. Kultur- och fritidsaktiviteterna leder till delaktighet och egen kreativitet. Vi arbetar för att stödja kommuninnevånarnas och föreningarnas idéer och initiativ. Att hitta samarbeten mellan kommun, föreningar och privat näringsliv är viktigt för att leda utvecklingen framåt. Samverkan och samordning är en förutsättning för att satsningen på kultur, fritid och ungdomsfrågor i Vimmerby kommun skall nå ett kvalitativt bra resultat. Fabriken, Allaktivitetshuset i Vimmerby, ger bra förutsättningar för att ungdomar skall vara delaktiga i utvecklingen av verksamheten. Att utveckla arbetet med barnkonventionen och utbildningar kring frågor om barns rättigheter är en stor uppgift. Hela Kalmar län och Regionförbundet samarbetar kring Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken). Kommunen och föreningarna skall samarbeta för att gemensamt vidareutveckla föreningsverksamheterna i alla delar av kommunen. Mer av pengarna skall gå till föreningarnas aktiviteter och mindre till lokaler. Föreningarnas aktiviteter skall göra landsbygden och alla orter mer levande och för att människor skall trivas att bo där. Vimmerby kommun garanterar samtliga barn och ungdomar från förskolan till och med gymnasiet minst en kulturupplevelse per läsår. Kulturgarantin bygger på ett samarbete mellan kultur- och fritidsförvaltningens verksamheter och barn- och utbildningsförvaltningen. Kulturgarantin skall utökas successivt för att nå målet som ett brett kulturutbud. Vi tror att satsningen på kulturgarantin kommer att bidra till ökad måluppfyllelse i skolan. 4

5 I Vimmerby kommun samarbetar vi med länets kulturinstitutioner. Vi vill att det skall vara ett naturligt inslag och en självklarhet att de kommer till vår kommun. Vår Kulturskolas arbete och satsningen på kulturgarantin som ska ge alla barn minst en kulturupplevelse av skiftande slag varje år, ledde till att vi deltog i projektet om Skola kultur tillsammans med Regionförbundet. Projektet avslutades 2014 De närmaste åren Visionsarbetet kommer att genomsyra både nämndens och förvaltningen. Stödja kommuninnevånarnas och föreningarnas idéer och initiativ. Utveckla arbetet med kulturgarantin i kommunens skolor Arbeta för en fortsatt låg sjukfrånvaro bland personalen Inrikta arbete på att tillsammans föreningarna i kommunen bygga upp mötesplatser. Genomföra förändringar i organisationen för att möta de nya ekonomiska förutsättningarna i kommunen Fritid och föreningar Fritid/idrottsanläggningar Huvuddelen av de fritidsanläggningar som finns inom kommunen ägs och drivs av föreningarna. Kommunen ger föreningarna skötselbidrag till anläggningarnas drift. Ridhuset ägs av kommunen och drivs av en förening. Bowlinghallen ägs av kommunen och drivs av en privat entreprenör. Ishallen ägs av kommunen och Vimmerby Hockey betalar en månadshyra för att bedriva sin verksamhet i Ishallen. Dessutom betalar skolan en avgift för att använda Ishallen dagtid. Ceosvallen (kommunens största fotbollsanläggning) ägs av kommunen och arrenderas ut till Vimmerby IF. Omklädningsrum och duschar är renoverade i Idrottshallen under Förslag har kommit fram under 2014 att bygga en ny idrottshall, men det finns inget beslut om detta. Åtta allmänna badplatser är i kommunens drift och har renoverats och moderniserats. Dessa har skötts kontinuerligt av teknik- och serviceförvaltningen. Från och med övergår parkoch serviceenheten till kultur- och fritidsnämnden. Bidrag/anslag till föreningar Under 2014 har ca 50 ungdoms- och idrottsföreningar delat på ca 2,6 milj.kr i bidrag, ca 75 föreningar fått dela på ca 1,3 milj.kr i anslag och SISU och 6 studieförbund delat på 434 tkr. stödjer de föreningar som finns i kommunen. Särskilt viktigt är det att prioritera ungdomar. Det är viktigt att stödja de lokalägande föreningarna i varje kommundel, så att föreningar och allmänhet kan hyra dem för olika aktiviteter. Nya bidragsregler gäller från och med för ungdoms- och idrottsföreningar. Nya skötselbidrag för ungdoms- och idrottsföreningar gäller från och med Nya regler för de lokalägande föreningarna gäller från och med Överenskommelser har skrivits med de lokalägande föreningarna från och med Under har investeringsbidrag inte betalats ut från kommunen, enligt beslut av kommunfullmäktige , 208, Dnr 200/2009, Kod 805. Utbetalning av 5

6 investeringsbidrag återupptogs från och med Ansökan ska inlämnas till förvaltningen senast 30 april varje år. Beslut togs i kultur- och fritidsnämnden att inte bevilja investeringsbidrag, verksamhetsbidrag, maskinbidrag, ungdoms- /kulturprojektbidrag under Under 2014 har det utbetalats verksamhetsbidrag, maskinbidrag och ungdoms- /kulturprojektbidrag till föreningarna Vimmerby Hockey, Vimmerbyortens Ryttarförening, Vimmerby Skytteförening, Storebro IF, Vimmerby Motorsällskap, Tunabygdens Hästsportklubb, Storebro Sportclub, Gullringens Sportfiskeklubb, Djursdala SK, Södra Vi IF, Vimmerby Golfklubb och Tobo Golfklubb. Se bifogad bilaga angående sammanställning av bidrag 2014 samt sammanställning av bidrag Skåp till hjärtstartare har inköpts 2014 till Ceosvallen. Tidigare har hjärtstartare samt utbildning inköpts till Vimmerby Motorsällskap, Vimmerby IF, Vimmerby Hockey (Ishallen) samt till Biblioteket, Fabriken, Kulturskolan och Idrottshallen. Förvaltningen har en hjärtstartare för utlåning vid större evenemang/arrangemang. En pulsoxymeter har inköpts till Vimmerby Motorsällskap. Under 2010 påbörjades arbetet med konstgräsplanen på Ceosvallen och den färdigställdes under våren Byggnation av nytt omklädningsrum färdigställdes under Överenskommelser med fotbollsföreningarna, förutom Vimmerby IF, angående skötselbidrag har skrivits från och med Nya avtal med Vimmerby IF och Vimmerby Hockey påbörjades under Avtal med Vimmerbyortens Ryttarförening pågår. Under ett antal år har diskussioner förts angående investeringsbidrag avseende anläggningarna vid Södra Vi IF, Frödinge/Brantestad SK, Vimmerby Hockey, Idrottshallen och Ryttargården. Dessa diskussioner pågår fortfarande. Förslag på investeringar i framtiden finns. Detta är viktiga åtgärder för att utveckla grundförutsättningarna inom idrottsverksamheten i kommunen. Presentation och information har lagts in på kommunens hemsida om de lokalägande föreningarna i kommunen. Under 2013 har även andra föreningar haft chansen att marknadsföra sig på kommunens hemsida, via Månadens förening. Plan Kultur- och fritidsnämnden har beslutat om en investeringsplan för fritids- och idrottsanläggningar. En ökning av bidrag till föreningarna har skett, för att kunna stödja investeringar i anläggningarna. Under 2015 är dock dessa bidrag frysta, efter beslut i kultur- och fritidsnämnden Anläggningen vid Ceosvallen ska byggas färdigt och övergick till kommunens regi, vad gäller drift och skötsel från och med Vimmerby IF arrenderar mark utanför Ceosvallen och färdigställde där en bollhall Föreningarna har problem på grund av att kostnaderna för föreningar att driva anläggningar är höga, till exempel elkostnader. 6

7 Många föreningar har också svårt att engagera frivilliga till att lägga ner många timmar på att sköta sina anläggningar. Det är viktigt att föra dialog med föreningarna för att se hur situationen är och ta fram alla möjligheter som finns till att hjälpa föreningarna. I Vimmerby är det fortfarande självklart för många att delta i de föreningar som finns. Problemet är att få personer till styrelser och att leda verksamheten, man orkar inte vara med överallt. Projektbidrag fördelas till föreningar som har nya tankar om föreningens utveckling. Detta bidrag är fryst under Möten och samtal med föreningar är viktiga så att föreningarna får rätt stöd. Av tradition har föreningslivet och kommunen samarbetat på ett nära och bra vis i Vimmerby. Föreningslivet tar ett mycket stort ansvar för att se till att ungdomarna mellan 7-20 år aktiveras och har en meningsfull fritid. Föreningarna i kommunen kommer att ha behov av att kommunen ger dem stöd både ekonomiskt och med samordning mellan de olika föreningarna. Det är också viktigt att se över föreningslivet i de olika kommundelarna. Under 2013 påbörjades, i samarbete med arbetsmarknadsenheten, ett arbete med utveckling av ytterområden i Vimmerby kommun. Man har börjat arbeta med att utveckla mer samarbete mellan föreningarna i Gullringen. Kommunen ska bygga vidare på det goda samarbetet som finns med föreningarna. De närmaste åren Fördela bidrag och anslag för att stödja och stimulera ett aktivt föreningsliv i kommunen. Tillgodose ungdomars möjligheter till en aktiv fritid. Fortsätta att utreda lokal- och anläggningsbehov för idrotts- och fritidsaktiviteter i hela kommunen. Se över och eventuellt ändra bidragsregler för föreningarna. Träffa studieförbund, fotbollsföreningar och de lokalägande föreningarna, enligt överenskommelser. Anordna enskilda möten mellan övriga föreningar och förvaltningen i alla orter i kommunen för diskussioner om framtida gemensamma satsningar för barn- och ungdomar. Utveckla presentation och information om föreningarnas verksamhet på kommunens hemsida. Hyresavtal måste göras färdiga under 2015 med Vimmerby IF och Ryttargården. Kommentarer Under 2014 har ett antal enskilda möten med föreningar anordnats. Möten med föreningar kommer att fortsätta under Dessa möten ger positiva reaktioner från föreningarna och fritidsförvaltningen får en god kunskap om föreningarna. Förvaltningen arbetar vidare med att hitta former för de ungdomar som idag är aktiva, för att få dem mer engagerade och fortsätta delta i föreningslivet. Förvaltningen ska se över bidragsreglerna under SISU och studieförbunden Överenskommelse finns mellan Vimmerby kommun och SISU och de övriga studieförbunden. 7

8 Uppföljning sker årligen mellan förvaltningen och SISU respektive studieförbunden. Vid möten ser man en positiv utveckling och många bra idéer förverkligas inom kommunen. Plan Vimmerby kommun ska fortsätta att ha ett bra samarbete med SISU och studieförbunden med årliga uppföljningar av överenskommelserna. Folkhälsa Under slutet av 2014 antog kommunfullmäktige en ny Folkhälsoplan för Vimmerby kommun. Planen är ett samlingsdokument för samtliga ansvarsområden inom folkhälsan, d.v.s. folkhälsa, barnkonventionsarbetet, ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), det brottsförebyggande arbetet samt ungdomspolitik. I februari tillsattes en ny tjänst inom folkhälsoområdet. Tjänsten, en ungdomspedagog, ska främst arbeta främjande och förebyggande med syfte att motverka ohälsa. I februari arrangerades även Frammis, arbetsmarknadsmässan som ungdomsrådet tagit över och utvecklat till ett koncept som fått många intressenter från hela landet. Fr.o.m är Fryshuset en samarbetspartner och näringslivet bjuds in att vara delaktiga. Inom arbetet med våld i nära relationer informationsmaterialet reviderats och en utbildningssatsning gjorts. Personal från Linköping, samma som utbildar socialförvaltningens personal, föreläste för allmänheten om ämnet. Arbetet med Lupp fortsatte om än inte lika intensivt då det 2014 inte genomförts någon enkätundersökning. Istället har vi arbetat vidare med resultatet och låtit det vara vägledande i beslut som rört ungdomars situation. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor (MUCF), som är den myndighet som administrerar Lupp, har under året arbetat med att revidera enkäten. Syftet har varit att göra Lupp mer användarvänlig, kortare och med frågor som följer samhällsutvecklingen. I det arbetet har Vimmerby ingått tillsammans med ytterligare tre kommuner och två regioner i Sverige. Nätverket seniorkraft (som samordnas av socialförvaltningen) har genomfört två större arrangemang, seniordagen i Södra Vi och Seniormässan på Fabriken med ca 400 deltagare. 4 folkhälsopolitiska forum har genomförts under I februari föreläste Gertrud Åström om jämställdhet på ett utökat forum där samtliga kommunens chefer, de fackliga organisationerna samt de kommunala bolagen bjöds in. I april föreläste Elizabeth Englundh från SKL om barnkonventionen och erbjöd då Vimmerby att bli ett modellområde för barnkonventionsarbetet i Sverige (se nedan under barnkonventionen). I oktober genomfördes två forum under samma vecka, dels ett där beslutsfattarna träffade elevråden där de unga överlämnade årets budkavel, dels ett forum i vår 4242-konferens om barnkonventionen (se nedan under barnkonventionen). I september anordnades en HBTQ-dag (Homo, Bi, Trans och Queer) för att öka kännedomen inom dessa frågor så att personal som arbetar med ungdomar i kommunen kan arbeta utifrån HBTQfrågor. Två föreläsare bjöds in för att göra tre föreläsningar under en dag. Förmiddagen för anställda, eftermiddagen för gymnasieelever samt kvällen för allmänheten. Sammanlagt tog cirka 8

9 100 personer del av föreläsningarna. Arbetet inom HBTQ har tänk att fortgå och det planeras en soppkväll med HBTQ-tema samt en ny föreläsning för anställda i kommunen om hur man integrerar HBTQ-frågorna i sitt arbete med ungdomar. I oktober bjöds två föreläsare från United Sisters hit till att hålla i två dagars utbildning inom tjejoch killgruppsverksamhet. Fabrikens personal, fritidsledare och kuratorer från högstadieskolorna samt ungdomsledare från Korskyrkan deltog i denna kostnadsfria utbildning. I samarbete med folkhögskolan arrangerades en kvällsföreläsning om trafficking. I november deltog folkhälsan på en Hälsomässa i Hultsfred under en fredag-lördag. På mässan visades exempel från arbetet med tjej- och killgruppsverksamheten upp samt en beskrivning av folkhälsans arbete i Vimmerby. Efter önskemål från ungdomar om bättre kommunikationer, främst till och från kransorterna, bjöds Kalmar länstrafik in för att informera om Närtrafiken. Mötesplats Bullerbyn Verksamheten i Röda tvättstugan, numer Mötesplats Bullerbyn, har utvecklats under Rädda barnens har fortsatt med sin läxhjälp och flyttat in i hyresgästföreningens lokal då intresset för läxläsning har ökat och tvättstugan blivit för trång. Den största förändringen ligger dock på ett helt annat plan. Mötesplats Bullerbyn är ett samverkansprojekt mellan kultur- och fritidsförvaltningen, arbetsmarknadsenheten, integrationsenheten, Vimmerby IF, Vimarhem och Hyresgästföreningen. Syftet med är att skapa en mötesplats för föreningssamverkan, hyres- och boendefrågor, integrations- och bemötande frågor och fritidsverksamhet. Genom Arbetsmarknadsenheten har en person anställts och en har praktik men tanken är att flera ska få arbete genom verksamheten. När det gäller föreningssamverkan har framför allt Vimmerby IF varit den aktiva parten och haft kontakt och samarbete med flera andra föreningar, t.ex. prova på ridning i Ryttargården, prova på ishockey men även haft kontakter med Gullringens GOIF och Tennisklubben. När det gäller hyres- och bostadsfrågor har hyresgästföreningen varit delaktiga bl.a. genom att dela sin lokal, Vimarhem har rustat upp Röda tvättstugan och det är nu där de boende får lämna sina felanmälningar. Vi ser också att Mötesplatsen har varit trygghetsskapande för området. Inom området integration och bemötande har det framför allt varit mycket aktiviteter. Biblioteket har haft sagoläsning och bokutlåning, Kulturskolan är på gång med prova på, det har arrangerats Kvinnoträffar, bokcirklar, starta eget kurser och mycket mer. Integrationsenheten har ett nära samarbete med mötesplatsen som stöder de som behöver med myndighetskontakter och kontakter med integrationsenheten. Fabriken har fortsatt med fritidsgårdsverksamhet två kvällar i veckan. Ofta har man börjat i Bullerbyn för att sedan gemensamt ta sig till Fabriken. Det har varit ett stort intresse för schack och de som vill har fått lära sig. Ett samarbete har inletts med Astrid Lindgrensskolans fritidshem genomfördes 2 stora val i Sverige, valet till EU-parlamentet i maj och val till riksdag, kommun och landsting i september. Information om valet samt möjlighet att förtidsrösta erbjöds i Bullerbyn. En resa till Ullared arrangerades före jul och tomten kom med julklappar till 70 barn (julklapparna skänkt av Erikshjälpen till Vimmerby IF). Under året (sept dec) har mötesplats Bullerbyn haft 2052 besökare (varav 916 barn, 468 kvinnor och 461 män). 9

10 Plan Folkhälsofrågorna ska in i budgetprocessen och kunskapen om folkhälsoekonomi ska öka. Arbetet utifrån Lupp (Lokal uppföljning av ungdomspolitiken) ska utvecklas så att barn och unga i Vimmerby känner större delaktighet, mer trygghet och känner ett bättre bemötande. En ny folkhälsoplan för har antagits av kommunfullmäktige. Denna ska nu implementeras och former ska hittas för nå de uppsatta målen. En ökad samsyn kring problem och lösning bör komma till. Folkhälsoarbetet bör breddas och fördjupas så att det involverar fler aktörer, men även fördjupas bland de redan aktiva. Mötesplats Bullerbyn ska utvecklas för att skapa en bättre förutsättningar till integration. De närmaste åren Engagemanget och förståelsen för folkhälsoarbetet bör öka och därigenom få en större inverkan på politiken. Detta ska ske genom en kunskapshöjning hos tjänstemän och politiker. Flermötesplatser ska skapas runt om i kommunen. Drog- och brottsförebyggande Örebromodellen fick under 2014 en nystart på gymnasiet. Samtliga lärare och en del övrig personal fick en genomgång av modellen och en presentation av de som arbetar med den. Arbetet mot doping genom nätverket Ren kraft har utvecklats. Tillsammans med Smålandsidrotten har informationsmöten hållits i både Västervik och Hultsfred där nu nätverk är på gång. Målet är att ha en gemensam policy och att samverka när det gäller utbildningar och föreläsningar. En föreläsning med Roddy Hero Benjaminsson arrangerades. Drogvaneundersökningen för 2014 genomfördes i årskurs åtta på högstdiet. Undersökningen visade bland annat att det nu är under 50 procent av åttorna som har druckit alkohol och att föräldrar är mer restriktiva vad gäller om deras barn får dricka alkohol eller inte. När det kommer till rökning fanns det ingen markant skillnad från tidigare år vilket innebär att vi behöver arbeta ännu mer för att förebygga ungdomars användande av tobak. Tillsammans med gymnasieskolan, parkavdelningen och polisen startades ett arbete för att förebygga problem under den s.k. studentveckan. Aktiviteter arrangerades under veckan och föräldrar informerades. En informationsdag om alkohol arrangerades på gymnasiet där bl.a. UNF deltog. Under tobaksveckan besöktes gymnasiet och högstadieskolorna där det erbjöds tipspromenad och information. Ett informationsmöte om Spice arrangerades där föräldrar, föreningar och andra intresserade bjöds in. Personal från ambulans, polis och socialtjänst informerade om Spice och dess konsekvenser, vad man som förälder kan tänka på samt hur stort problemet med Spice egentligen är. Sedan 2012 har Vimmerby kommun en kommunikationsplan för hur vi ska kommunicera främst det drogförebyggande budskapet till föräldrar. Vi har givit ut 3 nyhetsbrev, skickat ett föräldrabrev inför skolavslutning samt påbörjat ett kortfilmsprojekt med ungdomar som ska visas på ICA Kvantum i Vimmerby under 2015 och riktas till föräldrar. 10

11 Under tobaksveckan (vecka 47) gjordes en mindre kampanj innehållande information om UMO:s sluta-röka-app anpassad till ungdomar samt en tipsrunda med frågor kring tobak och rökning. Båda högstadieskolorna besöktes samt gymnasieskolan. Cirka 60 elever deltog i tipsrundan. Förutom drogvanundersökningen, tobaksveckan och kortfilmsprojektet har det medverkats på droginformation på gymnasiet tillsammans med beroendeenheten. Medieelever på gymnasiet fick även i uppdrag att ta fram drogförebyggande marknadsföring vilka sedan publicerades i kommunens skolkataloger. Motorprojektet FF Brum har kommit in på sitt andra av tre år. Ca ungdomar är engagerade och träffas kontinuerligt. En styrelse har bildats som under året har gått en styrelseutbildning. Grannsamverkan har under året bildat 2 nya områden, Toverum och Östantorp.. En trygghetsundersökning genomfördes tillsammans med polisen. Inga stora förändringar märktes utan det är fortfarande problem med buskörning som bekymrar människor samt att man anser att polisen inte bryr sig. Undersökningen kommer att ligga till grund för den nya samverkansöverenskommelsen som ska skrivas tillsammans med polisen under Bullerbydagen arrangerades traditionsenligt den 5 juni med många utställare, aktiviteter och besökare. Plan Ett långsiktigt, strukturerat arbetssätt bl.a. med evidensbaserade metoder ska göra att färre nyttjar tobak, alkohol och andra droger i Vimmerby. Det drogpreventiva arbetet behöver fördjupas och breddas. En samsyn om problem och lösning bör komma till. Folkhälsoplanen ska ligga som en god grund för det drogpreventiva arbetet. Arbetet med att utveckla Grannsamverkan i Vimmerby ska fortsätta. Målet är att få fler aktiva områden. Överenskommelsen mellan Polismyndigheten i Kalmar län och Vimmerby kommun är styrande för det brottsförebyggande arbetet. De närmaste åren Utveckla och stärka samarbetet mellan samhällets olika aktörer Noggrant kartlägga och följa samhällsutvecklingen gällande brott och droger Fortsätta och utveckla det goda samarbetet inom Grannsamverkan Samordna alla olika instanser på ett effektivt sätt som leder till ett gott samarbete Barn- och ungdomsverksamhet Inom ungdomsverksamheten är det viktigt att tillgodose ungdomars möjlighet till en aktiv fritid med fysiska aktiviteter och delaktighet. Särskilt märks behovet bland flickor. Arbetet med barnkonventionen, integration, drog- och demokratifrågor blir allt viktigare att bedriva bland barn och ungdomar. Stor vikt skall läggas på att samverka och samordna arbetet med ungdomsverksamheten i kommunen, mellan förvaltningar, organisationer, föreningar och fritidsledarna, för en bra uppväxtmiljö och en bra fritid för barn och ungdomar. Ungdomarna skall göras delaktiga i processen och verksamheten, genom att skapa nätverk av grupper som tar hand om särskilda aktiviteter. 11

12 Fabriken ger bättre möjligheter till möten mellan ungdomar, äldre och föreningsliv. Samordning, gemensamma mål och att tillsammans med andra utveckla arbetet är en förutsättning för en fungerande verksamhet. Barnkonventionen Arbetet med barnkonventionen har utvecklats under Vimmerby är nu ett av SKL:s modellområde för hur man kan arbeta med barns rättigheter. Vår 4242 vecka, där vi särskilt uppmärksammar artikel 42 (kunskapsspridning om barnkonventionen), arrangerades även 2014 och avslutades med en konferens om barns rätt. Ca 100 deltagare från Vimmerby och våra grannkommuner samlades på Näs för att lyssna på intressanta föreläsare. 12 s.k. barnpiloter anställdes inom de kommunala sommarjobben för att vidareutveckla barnkonventionsspåret och hålla work shop för kommunens alla åk 6 elever. En metodbank med material om barnkonventionen har öppnats på Fabriken. Syftet är att verksamheter (och andra intresserade) ska kunna låna böcker och material om barnkonventionen. I övrigt har barnkonventionsarbetet bestått av möten inom Globträdsmodellen som är en årscykel för möten mellan unga och beslutsfattare och barnbilaga/barnboksslut som är ett arbetsredskap för att planera och följa upp barnkonventionsarbetet för kommunens nämnder och förvaltningar. Ungdomsrådet Vimmerby ungdomsråd har under 2014 genomgått ett generationsskifte och de har inte varit så aktiva. Utöver de ordinarie träffarna inom Globträdsmodellen genomfördes det i april ett ungdomsparlament där Ungdomsrådet deltog. Ungdomsrådet har även varit aktiva i Globträdsmodellen där man varit en länk mellan unga och beslutsfattare och de har arrangerat Frammis, mässan för att lyfta ungas initiativ. Ungdomsrådet var också en viktig aktör i arrangemanget av Bullerbydagen. Feriejobb Ungdomar från årskurs 9 och gymnasiet årskurs 1 och 2 kunde sommaren 2014 söka feriearbete genom Vimmerby kommun. Ungdomarna erbjöds möjlighet att söka sommarjobb 3 veckor, 4 timmar/dag inom kommunala förvaltningar, föreningslivet eller kommunala bolag. Sommaren 2014 kunde 150 ungdomar, mer än hälften av alla sökande, erbjudas ett kommunalt feriearbete. Ungdomarna började med en dags utbildning med information om blanketter, utbetalningsdag och hur lönerapporten ska ifyllas. Vi informerar även om etik och moral, regler för raster. Representanter för de fackliga organisationerna informerade om arbetsmiljö, lagar och avtal. Sommarvärd Vi gav även sex ungdomar möjligheten till ett annat sommarjobb, att agerade sommarvärdar i Vimmerby stad under 6 veckor. Sommarvärdarna gick runt på olika platser till exempel centrum, Källängsparken, Kalles Lek och Lattjo och i anslutning till Astrid Lindgrens Värld och Näs. För att skapa en positiv bild av Vimmerby skapade de en dialog mellan dem och gästen som besöker Vimmerby. De var behjälplig för äldre människor som rör sig i stadsmiljön fånga upp önskemål, klagomål och beröm. De dokumenterade i en anteckningsbok under varje pass. Här kan de dokumentera sådant som är bra och som kommunen skulle kunna förbättra för gästen inför nästa år. Kollo 12

13 Förvaltningen anordnar tillsammans med Södra Vi IF under fyra veckor, sommarkollo vid Stjärneviksbadet i Djursdala. I barnkonventionens anda så hade alla barn i hela kommunen möjlighet att anmäla sitt intresse. Det anordnades aktiviteter såsom fiske, kanotning, volleyboll, fotboll, plocka blommor, övernattningar, midsommarfirande med mera samt att barnpiloterna besökte barnen på kollot och på så sätt pröva sina aktiviteter på barnen. Källängsfestivalen På skolavslutningskvällen anordnade vi tillsammans med Sensus och sju ungdomar en skolavslutningsfest med DJ och liveframträdande. Räddningstjänsten tjänstgjorde med jourhavande brandmän efter midnatt och framåt, föräldrar på stan, personal från högstadieskolorna, sex ordningsvakter samt personal från socialförvaltningen. Målsättningen var att rikta sig till 400 ungdomar mellan år varvid det kom cirka 400 besökare. Idrottsskola Idrottsskolan genomfördes under hela läsåret 2014 och fortsättning Idrottsskolan är till för de barn/ungdomar med någon funktionsnedsättning och som har svårt att delta i ordinarie idrotter. Målet är att de ska få möjlighet att komma in i föreningslivet och hitta en fritidssysselsättning som passar dem individuellt. Ett samarbete med Hultsfred Kommun. Mukono År 2006 inledde Vimmerby kommun och Mukono municipality/uganda, via internationella organisationen Globträdet, ett samarbete vilket föranlett två samverkansprojekt. Projekten har finansierats genom ICLD och ungdomar, politiker och tjänstemän har träffats samt gjort besök i respektive kommun för utbyte av erfarenheter kring demokratiska, kulturella och etiska rättigheter. Under 2014 har ungdomar och personal arbetat med en ny ansökan för 3 år och under 2015 fick vi möjlighet att ansöka. Fabriken, Allaktivitetshuset i Vimmerby Till Fabriken är alla ungdomar välkomna. För att stärka det arbetet har personalen under året arbetat med målen i Folkhälsoplanen och att all verksamhet planeras och utvärderas utifrån ungdomsinflytande, jämställdhet, inkludering och tillgänglighet. Fabriken är en mötesplats för kommunens ungdomar i åldern 10 år och uppåt. Grundtanken är att alla ska kunna mötas och vara delaktiga i verksamheten. Fritidsgårdsdelen har under öppettiderna i Fabriken i snitt besökare/dag. Om man tar med all verksamhet, boule, replokalerna, dans m m är det dubbelt så många besökare per dag. Många ungdomar kommer på sina håltimmar och raster och det är många barn år som besöker Fabriken på eftermiddagarna. Det har också genomförts träffar med ytterområdena för att försöka få till bra ungdomsverksamhet. Två stormöten har genomförts med alla aktörer/föreningar som finns och använder sig av Fabriken. Vi erbjuder repetitionslokaler för rockmusik i samarbete med studieförbundet Sensus. Under det gångna året har vi även fått in studieförbundet Folkuniversitetet som har tillgång till en replokal och Studiefrämjandet som har musik/sång för handikappade ungdomar. Många aktörer har sin verksamhet i Fabriken så som Vimmerby Wargaming (rollspel med små figurer) med mera, Rädda Barnen, FN-föreningen har möteslokal i Fabriken, Vimmerby IF har hyrt kontorslokaler (men 13

14 avslutat under året), Föreningen Norden, Tjejjouren m.fl. Vi hyr även ut en kontorslokal till två personal inom Ensamkommande ungdomar. Dagligen erbjuds på Fabriken datorer med Internet, våldsfria data-, tv- och sällskapsspel, kortspel, biljard samt tv och film. Det har varit biljardturnering, bakning, dansshower, konsert, film, pyssel, tjejkvällar, Tjejgrupp, LAN, disco, Ullaredsresa, Valborgsresa till Liseberg, lovaktiviteter, Stjärneviks kollo. Sportlovs resa till Sälen. Fabriken ordnade tillsammans med skolan lussevaka för åk 9 i Parken med disco. Startat med nattcafé på lördagar tillsammans med UR. Vecka 42/42, barnkonventionen. Tipspromenad korpen. Arrangemang tillsammans med Sensus. Vi erbjöd basketträning i gymnasiets idrottshall tisdagar, en aktivitet som elever från fritidsledarutbildningen tagit över. Tårtbakar tävling, Rock mot cancer - Fabriken arrangerade en konsert 24 maj med hjälp av ungdomar vilket lockade 130 besökare/ kr, Rock mot cancer - ett tiotal ungdomar planerade ihop en konsert 20 september med sex olika akter, både lokala men även från Horn och Kisa med 130 besökare/4100 kr, Rock mot cancer Fabriken tillsammans med Boston Clothing och Rock mot cancer anordnade en fotbollsturnering i Idrottshallen med fullsatt hall 500 besökare/ kr, resa till Solna med sex ungdomar för att delta på en danstävling Bust A Move med övernattning tillsammans med Solnaungdomar, Boda Borg med tjejgruppen, Bullerbydagen, Varit på krön med nya 7:or på AL även pratat på Föräldramötet. Svenska kyrkan har pyssel 1 gång i veckan, Seniormässa, Radio XX är här 1 dag i veckan sänder radio. Vi genomförde en ungdomsmässa, Frammis fredag 7 februari 2014 på Ronja tillsammans med bl.a. representanter från näringslivet, kommun och bankväsende m m. Vårt syfte är att lyfta fram ungas initiativ och kraft i Vimmerby kommun och bjuder in ungdomar allt från UF-företag till föreningsverksamhet. Personalen stöttar och hjälper ungdomar att skriva CV. 12 äldre ungdomar fick hjälp med detta under året. De närmaste åren Skapa verksamhet i Fabriken där alla ungdomar är välkomna och får möjlighet att vara delaktiga Fabriken ska se till att få in fler föreningar i huset. Använda Apollostugan till ungdomsläger och annan verksamhet mer frekvent. Utflyttad verksamhet till Källängsparken under sommaren Verksamhet kvällstid under sista studentveckan i Källängsparken Samordning av ungdomsarbetet i kommunen med utgångspunkt i Fabriken, Allaktivitetshuset I samarbete med andra, t ex boendekonsulent och föreningar, arbeta med utvecklingen av verksamheten på mötesplats Bullerbyn. Föra in Barnkonventionen i det kommunala arbetet Arbeta fram en form för hur vi ska bedriva verksamhet i ytterområdena, mötesplatser. Förberedelser för LUPPEN Skate 14

15 Kulturskolan Verksamhetsbeskrivning Kulturskolan når de flesta barn och ungdomar vid förskolan, grundskolan och gymnasiet i kommunen genom kulturgarantin. Vi genomför bland annat rytmikundervisning, orkesterverksamhet, skolkonserter, skolbio, drama- och teaterföreställningar samt olika projekt under läsåret. De för verksamheten anpassade lokalerna i Kulturskolans Hus skapar förutsättningar att bedriva en kvalitativt bra undervisning med eleverna. Med anledning av att Kulturskolan firar tioårsjubileum under 2014 startade läsåret med en stor parad genom Vimmerby med alla Kulturskolans elever, och läsåret invigdes med tal och bandklippning av kommunfullmäktiges ordförande, Ingela Nachtweij, och kultur- och fritidsnämndes ordförande, Annika Karlson. Efter paraden bjöds deltagarna på saft och tårta. Hösten 2010 startade gymnasiet en dansinriktning samtidigt som kulturskolans dansgrupper ökat i popularitet. Hösten 2014 deltog dansprofilen i en Ungdomskoreografitävlingen i Växjö med gott resultat. Under året har Kulturskolans dansgrupper och dansprofil genomfört ett antal dansföreställningar: ID (slutprojekt för dansprofil) v.15, Dansens dag, v.18, Liten dansafton v. 20, Koreografiafton, v.40, Medverkan av Dansgrupper vid Astrid Lindgrens Världs höstmarknad, v. 44, Stadsmusikanterna från Bremen (samarbete mellan dans- och teatergrupper), v.46, På Gränsen v De senaste åren har intresset för drill ökat. Under året har det funnits tre grupper indelade i yngre, mellan och äldre grupp. Mellangruppen deltog i en tävlig i Västervik, Kulijuldrillen, där de kom på andra plats! bland 15 startande grupper. De äldre drillflickorna är nu utbildade i att hantera eldstavar och de har bl.a. uppträtt på Näs julmarknad och Tomtenatta. Skolbioverksamheten har på ett par år etablerats och blivit ett fast inslag i verksamheten. Varje år deltar mediepedagogen samt representanter för skolan till barn- och ungdomsfilmfestivalen (BUFF) i Malmö. Mediepedagogen har bland annat undervisat i en filmkurs med elever från Vimmerby gymnasium, Teknik/design. Under året undervisades ca. 320 elever. Dessa elever kan delta i flera olika aktiviteter, såsom orkester, kör och musikaler. I dagsläget når Kulturskolan genom kulturgarantin omkring barn i hela kommunen. Utvecklingen av Kulturskolan pågår hela tiden och verksamheten utökas, trots att lärarresurserna är de samma som tidigare år. Målet att Kulturskolan skall nå alla barn och ungdomar i kommunen uppfylls. Instrumentalundervisningen utgör en stor del av verksamheten. Intresset för orkesterverksamheten har vuxit bland barnen de senaste åren, efter medveten satsning har kvaliteten förbättrats. Detta beror på en tydligare rekrytering av elever till dessa instrument med bland annat skolkonserter och Öppet hus med instrumentprovning. Ett målmedvetet arbete för de elever som redan spelar i verksamheten, t e x genom samarbete internt med dans, drill och rytmikelever och externt med Vimmerby Musikkår samt på en omstrukturerad lektionsmodell har gett goda resultat. Kulturskolans tre orkestrar har under 2014 medverkat i flera konserter i kommunen. Bl.a. spelade Showbandet för SPF i april och Sonora, Mellanblåset och Nybörjarna spelade på skolkonserter för alla kommunens elever i år 2 och 3. Traditionsenligt spelade Mellanblåset och Sonora en julkonsert vid Församlingskårens julavslutning i församlingshemmet. Fyra av Kulturskolans ungdomar har under året varit medlemmar i Vimmerby Musikkår. Körverksamheten består av två körer: Ungdomskören och Kulören. Båda dessa körer har glädjande ökat sitt medlemsantal under året. Körerna får många inbjudningar att medverka i olika 15

16 sammanhang och är mycket ute och sjunger, framförallt i samband med Luciafirandet. Kören har under året samarbetat med Kulturskolans flöjtensemble, med konserter på flera äldreboenden i kommunen samt i samband med Astrid Lindgrenkonferensen. Teaterverksamheten har arbetat med drama i årskurs 5, med mycket improvisation, kroppsspråk, fantasi, skapande och gestaltande. Fem (under våren) / sex (under hösten) teatergrupper har under året arbetat med flera pjäser som sedan spelats för publik. Kulturskolan startade under hösten en teatergrupp i Tuna, som alltså är den första grupp som inte har Kulturskolans Hus som repetitionslokal. Teater Stora deltog under året i Riksteaterns projekt LÄNK Flera teaterföreställningar har arbetats fram av barn tillsammans med dramapedagogen; Ensam är stark, Om det vore en film alltså, Det egendomliga huset, Drömlandet, Hyenor, Frost, Den magiska diskborsten, Tidsresan, TV-kväll, samt Stadsmusikanterna från Bremen. Drama/teaterläraren har arbetat i flera projekt tillsammans med grundskolan: drama i samtliga grupper i år 5, temaveckor och toleransprojekt inom Skapande skola på de båda högstadieskolorna i Vimmerby. Vecka 46, Astrid Lindgrens födelsevecka, uppmärksammades på Kulturskolan. Temat för veckan var mod, med utgångspunkt från ett citat ur filmen om Bröderna Lejonhjärta: Annars är man ingen människa utan bara en liten lort, sa Jonatan. Kulturskolan bjöd in alla barn, 5-6 år, till en teater- och dansföreställning Stadsmusikanterna från Bremen i Kulturskolans Teater med medverkan av Kulturskolans elever. Innan föreställningen hade barnen sett film på biografen Grand, Ville och Vilda Kanin. En konsert på äldreboenden genomfördes även under veckan. Kulturskolans stora show hade i år temat Kvinna. Den genomfördes 8 mars, Internationella Kvinnodagen, med två förställningar. Omkring 120 av Kulturskolans elever deltog och det var cirka 700 personer som såg föreställningen. Under året har Kulturskolan fortsatt att utveckla samarbetet med grundskolorna i Vimmerby kommun, men även med vår grannkommun Kisa inom Skapande skola - projekt. Under höstterminen genomfördes en gemensam studiedag för kommunens alla lärare där Olle Zandén, Linnéuniversitetet, Magnus Engvall, Reaktor Sydost, Anna-Greta Larsson, Byteatern, Katarina Malmberg, Mattias Grusell och David Ekströmer, Kalmar Länsmusik samt Maud Cederlöw, Mamma Måd medverkade i olika seminarier och workshops. Regionförbundet och Riksteatern drev under tre år ett nationellt pilotprojekt om Skola och Kultur i Kalmar län. Vimmerby var med sitt arbete med kulturskolan och kulturgarantin en av tre kommuner i länet som ingick i projektet. Projektet avslutades under rankades Vimmerby Kulturskola som nr 14 i riket och som nr 1 i Kalmar län i Lärarförbundets ranking Bästa musik- och kulturskolekommun. Därmed har Vimmerby Kulturskola nått målet att bli länets bästa Kulturskola! Plan Kulturskolans verksamhet är sedan ett par år samlad på ett ställe i den f.d. gymnasiebyggnaden vilket gör det lättare att bedriva en kvalitativt bra undervisning för eleverna. Orkesterspelningar, trappkonsert, körsång, musikaler, film- och dansföreställningar, stor sommaravslutning på Vimmerby torg med sång, musik, dans och drill, stora gemensamma shower med alla kulturskolans inriktningar, är exempel på kulturskolans utveckling. En bra grundverksamhet är förutsättningen för en kvalitativ utveckling av kulturskolan. Parametrar ska arbetas fram för att mäta verksamheten. Övriga kulturskolor i länet bör bjudas in i detta arbete. 16

17 De närmaste åren En större show med alla kulturskolans ämnen bör vara årligen återkommande. Vecka 46, Astrid veckan ett återkommande arrangemang. Utveckla verksamheten mot en allt bättre kvalitet. Utveckla samarbetet med gymnasiet om dansprofilen och övriga estetiska ämnen. Kulturskolan skall i samarbete med skolan utveckla arbetet med kulturgarantin. Samarbeta med kulturarbetare och föreningar. Biblioteket Verksamhetsbeskrivning Barn- och ungafuturum, det projekt, som bedrivits i Kalmar län, Kronoberg och Blekinge, avslutades under året med Disajn-projektet. Det har inneburit att vi har fått hjälp av en arkitekt med förslag på hur ungdomsavdelningen ska kunna utvecklas och förbättras. Under kommande år ska dessa förslag vara en hjälp att genomföra förändringar. Våren 2014 ordnades Astrid Lindgren-konferensen, denna gång med klassiker som tema. Som vanligt besöktes konferensen av deltagare från hela landet. Under hösten färdigställdes bibliotekets nya webbplats, Arena, där katalogen är integrerad och som är mer användarvänlig och tilltalande. Förberedelserna för det nya systemet för in- och utlåning, RFID, påbörjades på senhösten genom att medierna förseddes med nya etiketter och konverterades. Vid årets slut var arbetet i stort sett färdigt. Vid två val var biblioteken lokaler för förtidsröstningen, på våren vid valet till EU-parlamentet och på hösten vid de allmänna valen. Utlåningen och besöken Den sammanlagda utlåningen vid kommunens bibliotek låg under 2014 på ungefär samma nivå, som året innan uppgick den totala utlåningen till , under 2014 var den Utlåningen vid huvudbiblioteket var 2014 mindre än tidigare år, men utlåningen vid filialerna i Storebro och Södra Vi var mycket större. Antalet besök på huvudbiblioteket ökade också under året, från till Delvis kan detta bero på att vi hade förtidsröstningen vid årets två val i biblioteket. Bibliotekets nya webbplats hade under december 68 besök per dag. Den gamla webbplatsen hade under samma månad besök per dag. Vuxenstuderande Behovet av kurslitteratur är stort och mycket arbete läggs ner på att genom fjärrlån förse de studerande med böcker. Biblioteket köper även in studielitteratur, företrädesvis till kurser, som ett stort antal Vimmerbystudenter läser. Studiebibliotekarien arbetar kontinuerligt med att stötta och handleda vuxenstuderande, som är i behov av hjälp, både oplanerat vid behov, men också planerat för större genomgångar. Under 2014 genomfördes åtta sådana planerade handledningstillfällen. 17

18 Fyra biblioteksvisningar för grupper av studerande har gjorts under året. Barnverksamhet Barnverksamheten är en viktig del av bibliotekets verksamhet. Dess mål är att ge barn tillgång till litteratur och att förmedla läslust. För att nå ut vänder vi oss, förutom direkt till barnen, även till de vuxna förmedlarna, föräldrar, lärare och förskolepersonal. Kommunens kulturgaranti, som vår barnverksamhet är en del av, fungerar väl och ger struktur åt arbetet med kulturförmedling till barn och ungdomar. Olika typer av musik- och teaterföreställningar har i enlighet med Kulturgarantin, ordnats för barn och ungdomar från 3 år till och med gymnasiet. De minsta barnen och deras föräldrar når vi genom ett väl etablerat samarbete med barnavårdscentralen. Barnbibliotekarien deltog under året i tre träffar med nyblivna föräldrar. Sammanlagt fick 15 personer information om vad biblioteket erbjuder nyblivna föräldrar och barnfamiljer. Från ett av kommunens fritidshem har en grupp barn kommit regelbundet till biblioteket. De har lånat böcker och barnbibliotekarien har gett boktips och läst för dem. Under sommarlovet uppmuntrades barnen till läsning genom Sommarlovsboken. De barn som lämnade in en redovisning av böcker de läst under sommarlovet fick en bok som present. I samband med att barnen fick sina vinstböcker ordnades en bokfest på biblioteket. Till festen kom i år författaren Kerstin Lundberg Hahn. Sextio barn deltog i festen, som också innehöll popcorn, godis och pyssel. Under våren ordnades sju sagostunder för barn mellan tre och fem år på biblioteket. Under hösten förlades de sju sagostunderna i stället till Mötesplats Bullerbyn. Bokprojektet Lässurr för förskoleklasserna avslutades som vanligt på biblioteket med författarbesök och läsfest. Årets författare var Grethe Rottböll och barnen hade arbetat med hennes bok Hästfesten. I samband med författarbesöket och festen visades elevernas arbete med boken i en utställning på biblioteket. Läsprojektet Bokbiten ordnades för kommunens samtliga barn i årskurs 3, också med författarträff och presentbok. Årets författare var Marie Oscarsson. Biblioteket arrangerar besöket, men författaren besöker barnen i deras skolor. Under hösten ordnades en barndag i samarbete med Rädda Barnen, en lördag som hade som mål att öka kännedomen om barnkonventionen och Rädda Barnens arbete. Dagen innehöll besök av piraten Poff, som berättade en saga för de mindre barnen och författarbesök av två unga lokala författare för de äldre. För att inspirera och informera vuxna om barnböcker och barns läsning, deltog barnbibliotekarien vid tre föräldramöten och hade information om nya böcker för förskolepersonal vid två tillfällen. För att ta in barnens egna önskemål när barn- och ungdomsrummet ska omformas i Disajnprojektet, samlade barnbibliotekarien en fokusgrupp med 11 barn och ungdomar, som har kommit med synpunkter. Barnbibliotekarien har också medverkat i projektet Med ALMA i handen i samband med 18

19 pristagarveckan för ALMA. Inför pristagarens besök på Astrid Lindgren-skolan, träffade hon åk 4 och berättade om priset, gav boktips och läste ur böckerna. Social verksamhet De grupper som hör hit är talboks- och boken-kommer-låntagare, de som finns inom äldreomsorgen och läshandikappade. Även verksamhet som riktar sig mot pensionärer hör hit. Antalet boken-kommer-låntagare är för närvarande runt 60 st. Under året har man haft bokprat om talböcker för SRF, för Folkhögskolans seniorgrupp och på äldreboendet Granen. Biblioteksvisningar har ordnats för omsorgspersonal och för boende på Stenbäckens behandlingshem. Biblioteket deltog också i en seniordag i Brunnsparken och en seniormässa på Fabriken. Den bibliotekarie, som ansvarar för den sociala verksamheten deltar i arbetet med Seniorkraft, samordnar frivilligverksamhet och socialt innehåll för äldre personer i Vimmerby. Programverksamhet för vuxna Under året arrangerades 16 Onsdagskvällar och en föreläsning som låg på en tisdag. Störst publik hade en föreläsning av Peter Englander om att skapa en medelhavsträdgård, som drog 63 personer och visningen av Agneta Ulfsäter Troells film Med fötterna på jorden, som sågs av 100 personer. Onsdagskvällarna arrangeras gemensamt för kultur- och fritidsförvaltningens olika verksamheter och flera av programmen har genomförts i samarbete med olika föreningar och studieförbund. Inför höstens kommunval ordnades en välbesökt debattkväll i plenisalen med representanter för alla de partier, som ställde upp i valet. Måndagar träffades schackspelare i biblioteket och en onsdag i månaden bjöd släktforskarföreningen in intresserade forskare för att visa och hjälpa. Biblioteket deltog med ett bokbord under vårens Bullerbydag. Fem utställningar ordnades på huvudbiblioteket under året, huvudsakligen med lokala utställare. På huvudbiblioteket och i Tuna ordnades läsecirklar vår och höst. I samarbete med Astrid Lindgrens Näs och bokhandeln arrangerades Bokens dag under hösten. Filialer Utlåningen på båda filialerna ökade under 2014 jämfört med 2013 Filialen i Södra Vi är en viktig möteslokal för föreningar och studieförbund. Under året användes lokalen till sådana möten vid 30 tillfällen. Fyra utställningar visades också på biblioteket under året. Under våren ordnades en tipspromenad med start och slut på filialen. Lokalen i Storebro är mindre och erbjuder inte samma möjligheter till utställningar och föreningsmöten, men en utställning ordnades ändå under våren. Biblioteket i Storebro används mycket av de asylsökande, som bor på orten och elever från skolan kommer på schemalagda besök för att låna. 19

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden

Årsbokslut 2013. Kultur- och fritidsnämnden Årsbokslut Kultur- och fritidsnämnden Innehållsförteckning 1 Verksamhet... 3 1.1 Året som gått... 3 1.2 Uppföljning av uppdrag... 5 2 Måluppföljning... 7 2.1 Hållbara förutsättningar för boende och företagsamhet...

Läs mer

skapande skola en första uppföljning

skapande skola en första uppföljning skapande skola en första uppföljning Statens kulturråd 2009 Dokumentation och forskarsamtal är utförda av Amelie Tham, Ord, Ljud och Bildbyrån Statens kulturråd, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen

Läs mer

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011

Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 2012-02-01 1(13) Verksamhetsberättelse Kultur- och fritidsnämnden 2011 Innehållsförteckning Verksamhetsberättelse bildningsnämnden 2011...1 Övergripande redovisning...2 Nämnd- och styrelseverksamhet...3

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden

ÅRSREDOVISNING 2014. Kultur- och fritidsnämnden ÅRSREDOVISNING 2014 Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsnämndens årsredovisning 2014 Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Viktiga händelser... 4 Ansvarsområde... 4 Mål och indikatorer...

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 14 maj 2013, klockan 18:00 Plats Huddinge Folkets Hus, Folkes konferens, lilla salen, Sjödalstorget

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2014 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2015 Kdn 2015/53 2015-02-16 2 (44) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT... 6

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009

Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2009 KULTURNÄMNDEN Kulturnämndens verksamhetsberättelse redovisar viktiga händelser, framtidsutsikter och resultat för kulturnämndens mål 2009. Under respektive målområde

Läs mer

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2

Så mycket. bättre. Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2011:2 Så mycket bättre Verksamheter med engagemangsguider 2010 Förord Under 2010 hade Ungdomsstyrelsen i uppdrag att

Läs mer

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22

INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 INFORMATIONSÄRENDEN TILL SOCIALNÄMNDEN 2010-04-22 ÄRENDE 8 Slutrapport 2009 Socialt frivilligarbete riktat till äldre Socialförvaltningen Besöksadress: Riddarplatsen 5 Vård och Omsorg, Järfälla hemstöd

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

För en levande demokrati

För en levande demokrati För en levande demokrati Regeringens satsning på dialog om samhällets värdegrund PAWEL FLATO I vår globaliserade värld sker förändringar snabbt. Samhället är inte detsamma i dag som det var för tjugo eller

Läs mer

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013

Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Bokslut & verksamhetsbera ttelse 2013 Kultur och fritid Karin Mannström, Controller Februari 2014 Kun 2013/166 2014-02-10 2 (51) Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 4 1. KULTUR OCH FRITID TOTALT...

Läs mer

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet

Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså. erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun. Carina Petersson Växjö universitet UNGDOMSSTYRELSEN www.ungdomsstyrelsen.se Sektorsövergripande arbete är så svårt alltså erfarenheter och lärdomar från Ronneby och Växjö kommun 6 Carina Petersson Växjö universitet Carina Petersson Växjö

Läs mer

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp

På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp ledare Barnkultur mycket retorik, men lite pengar På 70-talet deltog jag i en barnkulturgrupp som det nyinrättade Statens kulturråd skapat i efterdyningarna av den stora kulturpolitiska reformen 1974.

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅRSBERÄTTELSE 2014 KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN KARLSTADS KOMMUN KARLSTADS KOMMUN, KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN 2015 Omslag: Bild från Kronoparkens parklek Fotograf: Claes Thimar KULTUR- OCH FRITIDSDIREKTÖREN

Läs mer

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden

Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (1) Cecilia Strömberg, 033 35 73 03 Datum 2015-09-11 Diarienummer 2015/FF0137 042 Tertialrapport 2 - Fritids- och folkhälsonämnden Förslag till beslut Fritids- och folkhälsonämnden godkänner

Läs mer

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...

Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts... Slutrapport av Vinnaprojektet Juli 2014 Sammanfattning...3 Projektets resultat och goda lösningar på olika nivåer...4 Syfte och mål med projektet...6 Kvantitativa mål som uppfyllts...6 Kvalitativa mål

Läs mer

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1

Ideellt arbete med socialt ansvar. stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat våld UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2007:1 Ideellt arbete med socialt ansvar stöd till tjejjourernas arbete mot hedersrelaterat

Läs mer

Mer kultur till fler!

Mer kultur till fler! Mer kultur till fler! Bilaga till förslag till Haninge kulturskola Haninge 2013-02-14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Styrdokument och program... 6 1.1 Internationell nivå... 6 1.2 Nationell nivå... 6 1.3 Kommunal

Läs mer

Årsredovisning 2011 - 1 -

Årsredovisning 2011 - 1 - Årsredovisning 2011-1 - Version 2012-05-25, Antagen KF Arboga kommun 2011 Box 45 732 21 Arboga Telefon: 0589 870 00 Organisationsnummer: 212000 2122 Besöksadress: Smedjegatan 5 Web: www.arboga.se E post:

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014

Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 1(17) Kultur- och fritidsförvaltningen Handläggare Birgitta Hellman Magnusson Tel. 0142-85104 Birgitta.hellman@mjolby.se Verksamhetsberättelse för Mjölby bibliotek 2014 Bibliotekets uppdrag Bibliotekslagen

Läs mer

[Ange dokumen. rubrik]

[Ange dokumen. rubrik] [Ange dokumen. rubrik] Krönika Börje Sandgren, ordförande Tack för ett härligt och framgångsrikt Idrottsår 2014! Som framgår av årsberättelsen är vi mycket nöjda med genomförd verksamhet vilket vi kommer

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Tio lokala brottsförebyggande råd

Tio lokala brottsförebyggande råd Tio lokala brottsförebyggande råd LOKALT BROTTSFÖREBYGGANDE ARBETE IDÉSKRIFT # 11 FRÅN BROTTSFÖREBYGGANDE RÅDET RAPPORT 2003:13 DENNA RAPPORT KAN BESTÄLLAS HOS BOKHANDELN ELLER HOS FRITZES KUNDSERVICE,

Läs mer

Verksamhetsplan IM Malmö 2014

Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Verksamhetsplan IM Malmö 2014 Namn på verksamheten: Läxläsning Lindängen Antal volontärer: Ett 10 tal på ett år. Antal deltagare: Ett 30 tal på ett år. Volontärsamordning: Den hjälp och det stöd som skulle

Läs mer

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15

Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Kultur- och fritidsnämnd 2013-02-20 1 (24) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare ersättare Övriga deltagare Arken, Örnsköldsvikt, sammanträdesrum Korallen 15:00-15:15 Ordförande: Leif Lindholm (S)

Läs mer

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8

Delaktighet och information för ungdomar UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Delaktighet och information för ungdomar En uppföljning av Europeiska kommissionens vitbok Nya insatser för Europas ungdom UNGDOMSSTYRELSENS SKRIFTER 2005:8 Förord Regeringen har gett Ungdomsstyrelsen

Läs mer