Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl ande Barbro Ström Margareta Åverling, 1-2, 5-11 Per-Inge Pettersson Konny Bogren Ivan Gunnarsson Edgar Hofvergård Börje Karlsson Gun Mauritzsson Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén Övriga deltagande Anders Helgée Elisabeth Klasson Anders Åström Lars-Erik Larsson, 1 Margareta Roos Utses att justera Underskrifter Paragrafer 1-11 Sekreterare Ordförande Justerande.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Börje Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Metria Lars-Erik Larsson 1 A Redovisning av projekt Länskarta i Kalmar län Läns-MBK gruppen har under några år diskuterat möjligheterna att kommunerna gemensamt skapar en Länskarta med tillhörande adressdatabas för tätorterna i Kalmar län. Länskartan skall vara en databas innehållande karta och adresser som på ett rationellt sätt ska kunna distribueras till blivande kunder. Geografiskt område är tätorterna i länet. Underlaget skall i första hand bygga på kommunernas befintliga material. Materialet måste dock anpassas så att enhetlig layout erhålles. Enhetlighet är av hög prioritet för att produkten skall få ett kommersiellt värde. Länskartan ska inte vara en applikation utan information med en struktur som uppfyller de krav som t ex polis, räddningstjänst, reklambyråer, näringsliv och kommunerna själva ställer. Upphovsrätten för databasen ligger kvar hos varje enskild kommun. De intäkter som licensavtal och försäljning av Länskartan ger skall fördelas med en fördelningstabell som upprättas gemensamt av Läns-MBK gruppen. Länskartan är beroende av att alla kommuner är med. Lars-Erik Larsson är kallad till Läns-MBK möte för att diskutera fortsättningen av det tilltänkta projektet. Metrias kontorschef Lars-Erik Larsson skall närvara i de inledande diskussionerna och erhålla behörigheten att bedöma kommunens fortsatta medverkan i projektet. Framtida intäkter och kostnader för projektet ligger under Metrias verksamhet och Miljö- och byggnadsnämndens budget.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 2 OP Remissärende angående Översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun Oskarshamns kommun har för samråd översänt förslag till översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun. Komplett exemplar finns tillgängligt på miljö- och byggnadskontoret. Utdragna handlingar bifogas. Hultsfreds kommun har i sitt remissvar valt att särskilt studera frågor av mellankommunalt och regionalt intresse. Kärnavfallsfrågan behandlas i såväl Oskarshamn som Hultsfreds kommun i annan ordning men har stor omgivningspåverkan och är av stor regional betydelse. Oskarshamns kommuns förslag till översiktsplan 2000 innehåller inga kartbilagor (kommunöversikt, markdispositionsplan) redovisande den samlade markanvändningen i kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt stadsarkitekten att efter samråd med planförfattaren klargöra hur mellankommunala intressen vad avser vägar, järnvägar, hamn, flygplats samt mark- och vattenfrågor avses redovisas. Av särskilt intresse bedöms Viråns och Emåns avrinningsområden samt natur- och kulturområden i gränslandet mellan Hultsfreds och Oskarshamns kommuner.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 3 OP Fördjupad översiktsplan för del av Hultsfreds tätort - Festivalområdet med omgivningar samt Hulingens norra stränder Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till område där verksamheterna kring Hultsfredsfestivalen föranleder fördjupade studier av markanvändningen. I Förstudie- Miljökonsekvensbeskrivningen för Hultsfredsfestivalen (Anders Åström ) belyses de frågor som bör beaktas. Detta kan lämpligen ske i en (eller flera) fördjupad översiktsplan. Dokumentet är fortfarande aktuellt och föreslås därför utgöra program och underlag för tidigt samråd i planärendet. Fördjupningen av översiktsplanen bör även omfatta Hulinges norra stränder för att beakta och bevara kommunens skötselutredning vad avser strandområden vid sjön Hulingen samt liggande fullmäktigemotioner vad avser attraktivt boende samt utvidgning av badplatsen med lek- och näringsverksamheter vid Hulingens västra strand. Naturinventeringen Kloster, är utförd och föreslås utökas och kompletteras. Förstudien visar frågor som bör utredas vidare. Det förutsätter bland annat att Hultsfredsfestivalen redovisar inte bara nuvarande inriktning utan i ett dokument klart redogör för sina framtida utvecklingsideér vad avser omfattning, storlek och periodisitet. Den fördjupade översiktsplanen bör föregås av en miljökonsekvensbeskrivning där planeringsförutsättningar närmare studeras vad avser: 1. Mark 2. Luft 3. Vatten 4. Växter 5. Djur 6. Landskapet 7. Kulturlandskapet

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 8. Hälsa och säkerhet 9. Rekreation 10. Klimat 11. Bebyggelse, anläggningar, infrastruktur, vägar, vatten, avlopp, sopor 12. Hushållning med mark och vatten 13. Användning av ändliga resurser; energi, grus mm 14. Indirekta följder beträffande: Bostäder, vägar, transporter, avfall, vatten, avlopp, brand och ordning För vidare utredning rekommenderas MBK-grupp med akustiker, biolog, hydrolog, arkitekt, antikvarie, räddningschef, polis och sociolog. Samråd bör kontinuerligt ske med berörda sakägare i det fortsatta arbetet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar upprätta förslag till fördjupad översiktsplan för del av Hultsfreds tätort Festivalområdet med omgivningar samt Hulingens norra stränder. Arbetet prioriteras före revideringen av den kommuntäckande översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen skall föregås av en miljökonsekvensbeskrivning där planeringsförutsättningarna närmare studeras. Naturinventeringen Kloster samt kommunens skötselutredning vad avser Hulingens stränder skall särskilt beaktas. Fullmäktigemotioner vad avser attraktivt boende samt utvidgning av badplatsen med lek- och näringsverksamheter vid Hulingens västra strand skall besvaras. Miljökonsekvensbeskrivningen (förstudie) för Hultsfredsfestivalen ( ) kan tillsammans med den utökade naturinventeringen Kloster, skötselutredningen, aktuella fullmäktigemotioner och Hultsfredsfestivalens 5-års plan utgöra program för den fördjupade översiktsplanen och underlag för tidigt samråd med länsstyrelsen i planärendet. Miljö- och byggnadsnämnden uppdrager åt förvaltningen att upprätta förslag till program, budget, tidplan och organisation för det fördjupade översiktsplanearbetet till den 14 februari 2002.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 4 A Slutförvaring av kärnavfall, fortsatt lokal informationsverksamhet i Hultsfreds kommun Med anledning av Statens Kärnkraftsinspektions remissyttrande och regeringsbeslut vad avser fortsatt arbete i lokaliseringsfrågan vad avser använt kärnbränsle har projektledaren för kommunens förstudie, Anders Åström, framlagt förslag om fortsatt informationsverksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut , 446, på vissa villkor ställt sig positiv till förslaget och uppdragit åt projektledaren att upprätta förslag till ny organisation och budget för verksamhetsåret Verksamhetsplan, organisation och budget för fortsatt lokal informationsverksamhet i Hultsfreds kommun år 2002 avseende slutförvaring av kärnavfall lägges för kännedom till handlingarna.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen Kenneth Rosén 5 Dnr Hultsfred 40:175, 40:184 m fl. Markutnyttjande vid Klostersborg Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 447 uppdragit åt miljöoch byggnadsnämnden att för utställande under mars 2002, utarbeta en fördjupad översikts,- och markanvändningsplan med konsekvensbeskrivning för området. Det aktuella området kan betraktas som ett delområde i det större influensområde som påverkas av verksamheterna kring Hultsfredsfestivalen. Hultsfredsfestivalens nuvarande verksamhet samt den utökning av verksamhetstillfällena med flera aktiviteter under sommarhalvåret som planeras av verksamhetsutövaren kommer att innebära ökad belastning inom området inte minst på fauna och flora. Ur allmän synpunkt är det därför viktigt att bevaka de stora naturvärden som finns och säkerställa dessa för allmänt nyttjande. Inom Hultsfredsfestivalens influensområde har kommunen tidigare genom fullmäktigebeslut , 16, beslutat att markanvändningen inte får försvåra framtida biotopskydd samt bildande av kommunalt naturreservat. Miljö- och byggnadsnämnden har , 32, beslutat utföra en inventering av det aktuella området. (Naturinventering Kloster, Kenneth Rosén) se bilaga. Området (200M SSV Klosterborg) har i skogskonsulent Stig Ohlssons skötselutredning upptagits bland objekt med naturvärden där naturen ges möjlighet till fri utveckling, Miljö- och byggnadschefen har i skrivelse påtalat att Hulingsryd 40:175 hyser mycket stora naturvärden avseende såväl fauna som flora. Länsstyrelsen har i yttrande , dnr , bedömt att området har reservatsstatus enligt Miljöbalken 7 kap 4. Området har också, med sin närhet till bebyggelse, stor potential för naturupplevelser och utbildning.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Miljö- och byggnadsnämnden anser att kommunfullmäktiges beslut skall genomföras och att det kommunala naturreservatet dessutom skall omfatta de områden som föreslås i Kenneth Roséns inventering (Hulingsryd 40:175, 40:184 samt del av Hulingsryd 41:119 och Hultsfred 2:4 samt Hulingsryd 41:61). Miljö- och byggnadskontoret tar fram förslag till skötselföreskrifter i samråd med Länsstyrelsen och ansvarig inventerare. Områdesbegränsningar och skötselföreskrifter redovisas även i förslag till fördjupad översiktsplan för området.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 6 Dnr Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken Kommunfullmäktige antog , 14, en taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken. En stor del av taxan är uppbyggd kring bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. om ändringar förordningen och dess läsanvisningar togs av regeringen respektive Naturvårdsverket under hösten Ändringarna i förordningen påverkar i huvudsak taxebilaga 2. Exempel på ändringar är definitionen av djurenhet och bedömningen av verkstadsind ustri där antalet metallbearbetningsplatser bytts ut mot förbrukning av skärvätskor eller processoljor. I taxebilaga 1 finns ett antal olika avgifter för tillståndsprövning av inrättande av enskilt avlopp. Någon fast avgift för att hantera anmälan om ändring av avloppsanordning saknas dock varför en avgift på kronor föreslås. Miljö- och byggnadsnämnden antar de förändringar av taxan för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken enligt bilaga. Den reviderade taxan träder ikraft då detta beslut vunnit laga kraft. För övrigt gäller redan antagen taxa Kf:s beslut , 14.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 7 Dnr Föreläggande enligt Djurskyddslagen Miljö- och byggnadskontorets personal gjorde inspektionsbesök på rubricerad fastighet den 6 december 2002 efter en anmälan om misstänkt vanvård av katt och fåglar. Djurägaren hade enligt uppgift från anmälaren varit bortrest i minst 6 dygn och lämnat en katt och två burfåglar ensamma hemma. Vid inspektionstillfället begärde djurskyddsinspektören handräckning från polisen för att komma in i bostaden. Där påträffades en katt och två nymfparakiter i en fågelbur. Tillsyn av dessa djur var eftersatt. Fåglarna hade inget foder och buren var mycket smutsig. Djuren matades och vattnades vid inspektionstillfället, och parakiterna återhämtade sig ganska snabbt efter att ha bokstavligen kastat sig på fodret. Vid senare kontakt med djurägaren och med en familj som skulle ha hjälpt till med skötsel av dessa djur framkom det att djuren hade fått vatten och foder vid högst två tillfällen under denna vecka. Djurskyddsinspektören anser dock att fåglarna hade utfodrats högst en gång under dessa dagar. Tillsyn av djuren efter ovan nämnd inspektion ordnades på ett tillfredsställande sätt fram till dess att djurägaren återvände hem. Djuren har därför inte omhändertagits. Samma djurägare anmäldes till miljö- och byggnadskontoret i somras av personal från Hultsfreds Bostäder AB. Djurägaren bodde då i en lägenhet i Hultsfred som hon övergav någon gång under juni månad När personal från bostadsbolaget upptäckte att lägenheten var tom (inga möbler eller sängar fanns kvar) så gick de in och upptäckte att djurägaren hade lämnat en katt i lägenheten. Katten var mager och mycket hungrig enligt uppgift. I lägenheten fanns det inget foder eller skål med vatten. Bostadsbolaget kunde inte komma i kontakt med djurägaren och lämnade då katten till ett djurpensionat i Vena. Där visade sig att katten var högdräktig och fick några kattungar efter bara några dagar. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning Nämnden kan överväga att lämna ett sådant ärende till Länsstyrelsen för eventuellt beslut om djurförbud, eftersom djurhållaren har vid fler tillfällen visat att tillsyn på egna sällskapsdjur är mycket bristfällig. Under utredningen av detta ärende framgick det att djurhållaren reser bort väldigt ofta och lämnar sina djur hemma under dessa tillfällen.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Djurhållaren har dock meddelat att hon nu har bestämt sig för att avveckla all hållning av sällskapsdjur varför ett sådant beslut inte behöver fattas eftersom förutsättningarna inte längre föreligger. Katten och fåglarna är redan omplacerade. Nämnden anser dock att djurägaren bör föreläggas med stöd av djurskyddslagen, att anmäla framtida innehav av djur till tillsynsmyndigheten. Ett sådant beslut behövs för att kunna se om djurägaren efterlever djurskyddslagen om djurhållningen återupptas. Djurskyddsinspektören har vid återinspektion den 11 december 2001 meddelat djurägaren att nämnden skulle överväga ett sådant beslut om föreläggande med stöd av djurskyddslagstiftningen. Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxx enligt 26 Djurskyddslagen (1988:584), och med stöd av 27 andra stycket samma lag, att anmäla eventuellt innehav av egna djur till tillsynsmyndigheten enligt nedanstående punkt. Vid ett vite av (tretusen) kronor förpliktigas Ni att anmäla innehav av egna djur eller djur som inackorderas hos Er till miljö- och byggnadsnämnden. Kommentar Detta beslut gäller tills vidare. Det innebär att, så fort Ni skaffar ett djur (gäller alla slag djur), eller bestämmer Er för att vå rda/sköta någon annans djur, måste Ni anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfreds kommun.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 8 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsbeslut har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. AVLOPP Tillstånd till enskild avloppsanläggning Flathult 1:25, Målilla Sven Jansson, Ljungvägen 1, Upplands Väsby Slutbesiktningar Kängsebo 1:6, Mörlunda Erik Steffen Lundgren, Danmark Stenkulla 1:25, Vena Kerstin och Stig Karlsson, Lund Vena, Hultsfred Visböle 1:6, Vena Jonas Persson, Visböle Västangård, Hultsfred DJURSKYDD om djurskyddstillsynsavgift Semaforen 4, Virserum Marie H.C Fransson, Björkmossavägen 5, Virserum Hultsfred 3:54, Hultsfred Socialnämnden, Stegen, Box 500, Hultsfred Ässkögle 1:11, Virserum Inge Andersson, Öskögle, Virserum Bredvik 3:1, Vena Åke Hultgren, Östrahult 3, Hultsfred

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Alsarp 1:2, Vena Katarina och Sven-Inge Svensson, Alsarp 3, Hultsfred Silverhult 1:3, Lönneberga Bertil Gustavsson AB, Silverhult, Lönneberga HÄLSOSKYDD Installation av värmepump Käreby 1:32, Vena Alexandre Barchiesi och Söra Åhlund, Fredrikslund, Hultsfred Målilla 5:48, Målilla Ingrid Johansson, Vetlandavägen 77B, Målilla Mörlunda 4:53, Mörlunda Gertz Gladh, Häradsvägen 26, Mörlunda Porfyren 6, Hultsfred Lennart Pettersson, Skifferstigen 12, Hultsfred Silverdalen 4:30, Silverdalen Jan Balk, Storgatan 89, Silverdalen Mörlunda 1:141, Mörlunda Mörlunda Kyrkliga Samfällighet, Pastorsexp. Präststigen, Mörlunda Norrhult 1:4, Hultsfred Inger Eriksson, Solgårdsgatan 21F, Tranemo Hägelåkra 5:85, Målilla Boyne Karlsson, Ringvägen 15, Målilla Inspektioner Bockefall 2:16, Lönneberga Lönneberga Vandrarhem, Lönnebergavägen 7, Hultsfred Aspen 12, Virserum; Hyresfastighet Kent Karlsson, Ålhult, Blackstad

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 om tillsynsavgift Aspen 12, Virserum Kent Karlsson, Ålhult, Blackstad LIVSMEDEL Inspektioner Verkstaden 3, Hultsfred ICA Mathuset, Vagngatan 4, Hultsfred Hultsfred 3:1, Hultsfred Oskarsgrillen, Aspedalsgatan 1A, Hultsfred Gnejsen 1, Hultsfred Stålhagens Förskola, Granitvägen 15, Hultsfred Oredan 16, Hultsfred Oredans Förskola, Nygatan 1, Hultsfred Alen 3, Virserum Café Ängeln, Brogatan 3, Virserum Cypressen 3, Virserum Centralkonditoriet, Björkmossavägen 22, Virserum Bandsågen 1 och 2, Virserum Virserums Bryggeri & Källvatten, Fabriksgatan 23, Virserum MILJÖSKYDD Inspektioner Mörlunda 4:21, Mörlunda Stefan Ström, Kyrkvägen 23, Mörlunda Målilla 14:53, Målilla Preem Petroleum AB, Stockholm Målilla 2:70, Målilla MB Lack & Bilservice, Furuvägen 1, Målilla

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Mörlunda 7;23, Mörlunda Mörlunda Mackens Bilservice AB, Häradsvägen 1, Mörlunda om miljötillsynsavgift (timmar) Målilla 5:37, Målilla Petterssons Åkeri HB, Venhagsvägen 4, Målilla Mörlunda 4:21, Mörlunda Ströms Däck, Kyrkvägen 23, Mörlunda Målilla 14:53, Målilla Preem Petroleum AB, Stockholm Produkten 2, Hultsfred G Ström & Co Åkeri AB, Värnstigen 4, Hultsfred om fast årlig avgift Fröreda 2:28, Järeda Såbi AB, Box 394, Jönköping Anmälan om trädbränsleterminal Fröreda 2:28, Järeda Såbi AB, Box 394, Jönköping Anmälan om kvicksilversanering vid tandvårdsklinik Hägelåkra 3:44, Målilla Sweden Recyling AB, Järnvägsgatan 19, Hovmantorp Upprättad förteckning på lämnade delegationsbeslut antas.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 9 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsbeslut A144-A146. Telefonen 1 (Grenvägen 3), Hultsfred. Delikatess-Skinkor AB, Hultsfred. Uppställning av tank Kloster 1:2, Vena. Karl-Gustav och Annika Ekström, Hultsfred. Om- och tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage Prästfjärdingen 1:1 (Hultsfredsvägen 22), Målilla. Nybyggnad av fordonshall Byggnadsinspektörens delegationsbeslut B101-B105. Kontrollplaner Järeda 2:67, Järnforsen. Sven Tegner, Kassel. Nybyggnad av förråd Arkitekten 1, Hultsfred AB Hultsfreds Bostäder. Installation av ventilation och va-anläggning Ljungby 1:110, Gårdveda. Svelux Industri AB, Målilla. Om- och tillbyggnad kontor, personalutrymmen och tillverkningslokaler Funktionskontroll av ventilationsanläggning Hulingsryd 14:70, Silverdalen. Föreningen Folkets Hus UPA, Silverdalen Målilla 14:43. Målilla Byggnadsförening UPA Bekräftelse bygganmälningar Arkitekten 1 (Koppargatan 3B), Hultsfred. AB Hultsfreds Bostäder. Installation av ventilation och va-anläggning Läroverket 2 (Skogsgatan), Hultsfred Hultsfreds Näringslivscentrum AB. Ändrad användning av skyddsrum Hultsfred 3:40 (Östra Långgatan), Hultsfred. Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret. Installation av ventilationsanläggning servicehus Mimer 6 (Mimervägen 1), Hultsfred. Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret. Installation av ventilationsanläggning skola- och kanslibyggnad

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Slättemossa 3:5, Järnforsen. Bernt Axelsson, Järnforsen. Installation av VA- VVS-anläggning Bevis över godkända kvalitetsansvariga Graniten 1, Hultsfred. Stig Nilsson, Hultsfred. Tillbyggnad av garage (fritidslokaler) Arkitekten 1, Hultsfred. Stig Nilsson, Hultsfred. Installation av ventilation och va-anläggning Lägret 6, Hultsfred. Thomas Arvidsson, Hultsfred. Tillbyggnad av enbostadshus Slutbevis Drivbänken 5, Hultsfred. Rune Ström, Hultsfred. Installation av eldstad Hulingsryd 1:22, Silverdalen. Sanne Nytorpet, Silverdalen. Installation av eldstad och rökkanal Hulingsryd 15:23, Silverdalen. Royne och Bea Engström, Silverdalen. Tillbyggnad med altan och veranda Järeda 2:43, Järnforsen. Mats o Anne Uebel, Järnforsen. Installation av eldstad och rökkanal Fogden 6, Hultsfred. Kenneth Wacker, Hultsfred. Tillbyggnad av garage Transporten 1, Hultsfred. Schenker Property Sweden AB, Göteborg. Ändrad planlösning godsterminal, kontor Träförädlingen 6, Hultsfred. Hultsfreds Kommunala Industri AB. Om- och tillbyggnad av industrilokaler mm Upprättad förteckning på lämnade delegationsbeslut antas.

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delgivningar KOMMUNALA Kommunfullmäktige Ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för Hultsfreds kommun avseende katthållning, beslut , 114. Omdisponering av medel från miljö- och byggnadsnämndens driftbudget till investeringsbudgeten, beslut , 113. Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion om utvidgning av badplatsen vid sjön Hulingen, beslut , 474. Upprättad förteckning antas.

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vattenanalyser och provtagningar Följande analysresultat på utförda provtagningar redovisas: Enskilda brunnar 2 prover Prästgården, Virserum Ola Sandberg, Storgatan 7, Virserum Åkarp 1:11, Lönneberga Erland Nordin, Åkarp 10, Lönneberga Vattenverken Dricksvatten - mikrobiologiska Dricksvatten - mikrobiologiska/kemiska Råvatten - mikrobiologiska Råvatten - mikrobiologiska/kemiska Livsmedel Ica Nära Krysset, Virserum Konsum Virserum Ica Tärnan, Målilla Bisan Butik, Hultsfred Konsum Extra, Hultsfred Sundbergs Allivs, Mörlunda Konsum, Målilla 4 prover 5 prover 5 prover 1 prov 4 prover 3 prover 2 prover 2 prover 3 prover 4 prover 5 prover Upprättad förteckning på utförda provtagningar antas.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2007-01-11, kl. 13.30-15.30 Beslutande Sivert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Bo Bergman, s Per-Inge Pettersson, c Åke Nilsson, kd Tommy Ejnarsson, v Ove Engkvist, s Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-03-21. Miljönämnden 10 Information om projektet tillfälliga boenden... 16 11 Information om REACH projektet... 17 12 Svar på remiss, Begäran om upprättande av handlingsplan för att skydda de tysta områden i Habo och Mullsjö

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-16.30 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Per-Inge Pettersson, c Åke Bergh, m Tommy Ejnarsson, v Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57

Per-Inge Pettersson, C Rosie Folkesson, S Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Carina Littorin 57 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-16.20 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Pär Edgren, M ej 57 Carola

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Schollin Borg Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (8) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 8.30 10.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby, C

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef

Arne Svärm, räddningstjänstchef Yvonne Thelin Karlsson, sekreterare Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare Johan Nilsson, stf räddningschef Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (5) Plats och tid Räddningsstationen i Gislaved, kl 14.00 15.30 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (8) Plats och tid Konferensrummet Uret, kl 13.00-14.25 Beslutande Mats Åstrand (s) ordförande Jörgen Alkberg (s) Elisabeth Henningsson (s) Elsie-Britt Eriksson (s) Peter Agelii (s) Birgitta Åstrand

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35-

Agneta Johansson (S) Peter Ekelund (V) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Torbjörn Holmström (M) ersättare, 86-87, 14.35- Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Miljökontoret, Köping, kl 14.00 16.45 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Arne Hedkvist (S) ersättare

Läs mer

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP

Per-Inge Pettersson, C Lennart Beijer, V Gunilla Aronsson, C Tommy Ejnarsson, V Mikael Petersson, FP Sammanträdesprotokoll 1 (14) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-15.30 Beslutande Lars Rosander,C Mattias Wärnsberg, S Åke Nilsson, KD Tomas Söreling, S Gunvor Nilsson, M Carola

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2010-04-19 35 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 19 april 2010, kl 13.00. Per Adolfsson, ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Plats och tid $$%&'% Beslutande ( )*+$ *-+./-*0+ )*+ *1+ 2 0*1+ 3-405*+ *+$(6 57*+ 857*+ 7 7*+ 23*+ )9*+$(: *+$(:6 Övriga deltagande 5$0 2/-$ ;

Läs mer

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman

Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00. Aimo Konttinen Peter Bökman Kultur- och Fritidsnämnden 2004-08-23 1 (10) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Beslutande Olle Berg Aimo Konttinen Peter Bökman Hans Molin Birgitta Ringshagen Solveig Mäkinen Charlotte

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2012-08-20 1-6 Plats och tid: Kommunkontoret, Lessebo måndagen den 20 augusti 2012 kl 14.00-15.30 Beslutande Anders Palmengren (s) ordf Tommy Truedsson (s) Eva Kabanda

Läs mer

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson

Anders Axelsson, räddningschef Yvonne Thelin Karlsson, nämndsekreterare Ulrika Dagård, projektledare, 24. Ordförande Bertil Valfridssson Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen i Mossarp onsdagen den 13 juni 2012, kl. 14.00 17.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden 2013-11-18 113 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Moberg, Rådhusgatan 2, Emmaboda, måndagen den 18 november 2013, kl 13:00 16:00. Bo Eddie Rossbol (S) ordförande

Läs mer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer

Sida 2008-12-12 1 (26) Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt. Underskrifter Paragrafer 1 (26) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Eva Ferlinger, planarkitekt Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2460-2484 Sekreterare Ordförande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7)

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) arbetsutskott 2011-04-06 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 6 april 2011 kl 08.30-10.00 Kl. 10.00-12.00 deltog arbetsutskottets ledamöter i information om ekonomisk brottslighet Beslutande Anders Pettersson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 12 Plats och tid Lessebo kommunkontor, tisdagen den 7 maj 2013, kl. 15.00 15.45 ande Monica Widnemark, (s) ordf. Evert Nilsson (s), 2:e vice ordf. Göran Borg (s) Jan O Eriksson (s) Annette Severinsson-Åstrand

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Miljö- och byggnadsnämnden 14 maj 2014 1 ( 5) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-09.45 Beslutande Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Henrik Forsberg Iréne Frisk Per Herou Ersättare:

Läs mer

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden

Gunilla Abrahamsson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Barn- o utbildningsnämnden Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Samlingssalen, Hultsfreds gymnasium, Hultsfred kl. 13.30 17.20 Beslutande Pär Edgren, M Gunilla Abrahamsson, S Gunvor Nilsson, M Ove Karlsson, S Monica Bergh,

Läs mer

Tekniska nämnden 2008-09-11 1

Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Tekniska nämnden 2008-09-11 1 Plats och tid kl 13.00 15.35 Beslutande Ersättare Arne Dahlström, kd, ordf. Benny Petersson, s, 2:e vice ordf Gösta Hedin, m, tj gj som ers för Pär Palmgren, m Kristina Berglund,

Läs mer

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Tommy Persson, kommunsekreterare Claes Lewander, kommunchef. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-25 92 Plats och tid Mobergsalen, kommunhuset Emmaboda, 2012-06-25, 17:00 17:30 Beslutande Övriga deltagande Ann-Marie Fagerström (s) Stig-Ove Andersson (s) Bo Eddie Rossbol (s) Jan-Olof Jäghagen

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden 2009-08-20 39 (46) Plats och tid Kommunhuset, Vingåker, den 20 augusti 2009, klockan 18.00-19.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Jörgen

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman

Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund Lars Bohman SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-10-19 Sida 1(8) Plats och tid Kommunalhuset Utsikten 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Kari Räihä Katarina Odell Krister Eklund Emma Ode Cecilia Hedlund

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (5) Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma. se nästa sida. Miljö- och byggförvaltningen 2009-09-22 Sammanträdesdatum s. 1 (5) Plats Kommunhuset, sammanträdesrum Lilla Lomma Tid Tisdagen den 15 september 2009, kl. 17.30-18.15 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Måndagen den 31 augusti 2009 kl. 13.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Sågen OBS! Inget gruppmöte för Socialdemokratiska partigruppen.

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 4. Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Lena Engdahl Stefan Hellman Nr 4 Melleruds Bolagshus AB 2007-08-15 1(7) Plats och tid Melleruds kommunkontor, onsdagen den 15 augusti 2007, klockan 11.20-11.55 Beslutande Robert Svensson, ordf. (c) Johnny Stücken, v. ordf. (s) Anette

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott

PROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott 1 (6) Paragrafer 247-250 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.30-16.05 Beslutande Kenneth Dådring (M), ordförande Carl-Axel Wilhelmsson (C), 1:e vice ordförande Bodil Andersson (KD)

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2007-06-18 1 (15) Plats och tid Konferensrummet, Västergården, Askersund, 2007-06-18 kl. 15.00 17.00. Beslutande Torbjörn Karlsson (s), ordförande Kurt Andersson

Läs mer

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s

Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s 1(14) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 14.00-15.15 Beslutande Bo Bergman, s Jonny Bengtsson, s Konny Bogren, s Christel Rudiger-Karlsson, s Ove Engqvist, s Tommy Ejnarsson, v Allan Seger, s Peter

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE

PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 BESLUTANDE PLATS OCH TID Mellanfryken, tisdag 16 april 2013, kl. 15.00-16.30 ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Leif Askeröd (C), Ordförande Björn Tholén (M), Vice ordförande Thomas Grönberg (S) Eilert Carlsson (S) Kenneth

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-15.20 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson 830-12.00 Tommy Ejnarsson Övriga

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunfullmäktige 2005-12-19 1 (10) Plats och tid Folkets Hus, Askersund, 2005-12-19 kl. 19.00-19.10. Beslutande Ordinarie ledamöter Bo Trygg (s) Eva Arvidsson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande.

Allmänheten representeras av ca 15 personer. Utses att justera Ann-Marie Jacobsson och Håkan Gusteus Paragrafer 25-33. Ordförande. SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.15 Beslutande Övriga deltagare 30 ordinarie ledamöter och 5 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(18) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30 15.30 Beslutande Konny Bogren (s) Lars Nilsson (c) Edgar Hofvergård (s) Åke Arvidsson (s) Lennart Davidsson (kd) Martin Rydén

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 arbetsutskott 2011-01-19 1 (7) Plats och tid Osby, onsdagen den 19 januari 2011, kl 08.30-12.30 Beslutande Anders Pettersson, ordförande (c) Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson (tjänstgör t.o.m. kl. 10.40)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.50 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 09.00-12.00 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Sivert Bergström Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande Magnus

Läs mer

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors.

Ingela Bergare, ekonomichef Mikael Jareke, kommunchef Lennart Aronsson, sekreterare. Torsdagen den 2 april 2015, Kommunhuset Storfors. 1(6) Plats och tid Beslutande Ersättare Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, torsdagen den 2 april 2015, kl 08.15-10.20. Ajournering kl 09.10-09.40. Hans Jildesten (S) Christina Skogström (S)

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-21 1 (13) Paragrafer 36-45 Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen kl. 15.00 16.30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten Johansson,

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M)

Socialnämnden 2014-11-11 1. Ingela Melchersson (S) Birgitta Antonsson (KD) Britt Hogenstedt (M) Rune Sandberg (KD) Elisabeth Cobb (M) 2014-11-11 1 Plats och tid Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Carl August-rummet, kommunkontoret Tisdagen den 11november 2014 klockan 9:30-11:30 Ove Bäck (C), ordförande Maria Gustafsson (S), 2:e vice

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2013-05-02. Miljönämnden Innehåll 15 Förslag till yttrande över remiss, Anslutning till kommunalt spill- och dagvattensystem i Jönköpings län... 23 16 Fastställande av provtagningsfrekvens och analysomfattning för dricksvattenanläggning

Läs mer

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Rosie Folkesson Underskrifter Paragrafer. Rosie Folkesson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 08:30-12.15 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Tomas Söreling, S Övriga deltagande Lars-Erik Rönnlund,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C

Kommunhuset, Revelj 2012-10-10 kl 13.00 16.45. Gunilla Aronsson, C Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Revelj kl 13.00 16.45 Beslutande Per-Inge Pettersson, C, ordf Göran Lundberg, S Evert Möller, KD Eva Svedberg, S Monica Bergh, KD Stig Andersson,

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-16.00 Beslutande Bo Andersson, ej 98 Einar Jansson Lotta Bäckberg, tjg ersättare Lars Edström Ingemar Martinsson, ej 105 Hans Stevander kl. 08.15-14.30

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Kommunstyrelsens arbetsutskott. Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson

Mikael Jareke, kommunchef Ingela Bergare, ekonomichef Lennart Aronsson, sekreterare. Andris Widuss (M) Lennart Aronsson 1(6) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum Kerimäki, Kommunhuset Storfors, tisdagen den 16 juni 2015, kl 08.15-08.50. Hans Jildesten (S) Thomas Backelin (S) tjänstgörande Steve Nilsson (S) tjänstgörande

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Kommunledningsutskottet 2012-05-10 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 11.40 Beslutande Kent Ingvarsson (M) Hans Sabelström (C) Malin Hedberg (S) Anette Håkansson (FP) Sven-Åke

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens presidium 1 (14) Paragrafer 1-12 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sammanträdesrum 1, kl. 13.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Jesper Hansen Göran Lönnqvist, stadsarkitekt Roger

Läs mer

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna Markgren (m), ersättare. Dick Andersson, enhetschef. Socialkontoret, Tuna torg 15, Vallentuna. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag AB VALLENTUNA KOMMUN Socialnämnden 1998-10-06 1(7) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna tisdag 6 oktober 1998 kl 18.30-18.50.

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Medborgarhuset, Rosenfors den 27 oktober 2003 klockan. 18.30-21.10 Beslutande Se särskild närvarolista sid 9-10 Övriga deltagande Magnus Blomberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7)

BURLÖVS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Planutskott Sammanträdesdatum 2014-05-15 Sida 1 (7) Plats och tid Stora Sessionssalen, kl. 9:00-11.00 Beslutande Katja Larsson (S), ordförande Lars-Erik Wollmér (S) Lars Johnson (M) Carl-Olof Landgren

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Kommunstyrelsens arbetsutskott 2008-05-06 105 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, Hyltebruk, klockan 08.30-16.00 Beslutande Lennart Ohlsson (c) ordförande Micael Arnström (s) vice ordförande Krister Mattsson

Läs mer