Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl ande Barbro Ström Margareta Åverling, 1-2, 5-11 Per-Inge Pettersson Konny Bogren Ivan Gunnarsson Edgar Hofvergård Börje Karlsson Gun Mauritzsson Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén Övriga deltagande Anders Helgée Elisabeth Klasson Anders Åström Lars-Erik Larsson, 1 Margareta Roos Utses att justera Underskrifter Paragrafer 1-11 Sekreterare Ordförande Justerande.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Börje Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Metria Lars-Erik Larsson 1 A Redovisning av projekt Länskarta i Kalmar län Läns-MBK gruppen har under några år diskuterat möjligheterna att kommunerna gemensamt skapar en Länskarta med tillhörande adressdatabas för tätorterna i Kalmar län. Länskartan skall vara en databas innehållande karta och adresser som på ett rationellt sätt ska kunna distribueras till blivande kunder. Geografiskt område är tätorterna i länet. Underlaget skall i första hand bygga på kommunernas befintliga material. Materialet måste dock anpassas så att enhetlig layout erhålles. Enhetlighet är av hög prioritet för att produkten skall få ett kommersiellt värde. Länskartan ska inte vara en applikation utan information med en struktur som uppfyller de krav som t ex polis, räddningstjänst, reklambyråer, näringsliv och kommunerna själva ställer. Upphovsrätten för databasen ligger kvar hos varje enskild kommun. De intäkter som licensavtal och försäljning av Länskartan ger skall fördelas med en fördelningstabell som upprättas gemensamt av Läns-MBK gruppen. Länskartan är beroende av att alla kommuner är med. Lars-Erik Larsson är kallad till Läns-MBK möte för att diskutera fortsättningen av det tilltänkta projektet. Metrias kontorschef Lars-Erik Larsson skall närvara i de inledande diskussionerna och erhålla behörigheten att bedöma kommunens fortsatta medverkan i projektet. Framtida intäkter och kostnader för projektet ligger under Metrias verksamhet och Miljö- och byggnadsnämndens budget.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 2 OP Remissärende angående Översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun Oskarshamns kommun har för samråd översänt förslag till översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun. Komplett exemplar finns tillgängligt på miljö- och byggnadskontoret. Utdragna handlingar bifogas. Hultsfreds kommun har i sitt remissvar valt att särskilt studera frågor av mellankommunalt och regionalt intresse. Kärnavfallsfrågan behandlas i såväl Oskarshamn som Hultsfreds kommun i annan ordning men har stor omgivningspåverkan och är av stor regional betydelse. Oskarshamns kommuns förslag till översiktsplan 2000 innehåller inga kartbilagor (kommunöversikt, markdispositionsplan) redovisande den samlade markanvändningen i kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt stadsarkitekten att efter samråd med planförfattaren klargöra hur mellankommunala intressen vad avser vägar, järnvägar, hamn, flygplats samt mark- och vattenfrågor avses redovisas. Av särskilt intresse bedöms Viråns och Emåns avrinningsområden samt natur- och kulturområden i gränslandet mellan Hultsfreds och Oskarshamns kommuner.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 3 OP Fördjupad översiktsplan för del av Hultsfreds tätort - Festivalområdet med omgivningar samt Hulingens norra stränder Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till område där verksamheterna kring Hultsfredsfestivalen föranleder fördjupade studier av markanvändningen. I Förstudie- Miljökonsekvensbeskrivningen för Hultsfredsfestivalen (Anders Åström ) belyses de frågor som bör beaktas. Detta kan lämpligen ske i en (eller flera) fördjupad översiktsplan. Dokumentet är fortfarande aktuellt och föreslås därför utgöra program och underlag för tidigt samråd i planärendet. Fördjupningen av översiktsplanen bör även omfatta Hulinges norra stränder för att beakta och bevara kommunens skötselutredning vad avser strandområden vid sjön Hulingen samt liggande fullmäktigemotioner vad avser attraktivt boende samt utvidgning av badplatsen med lek- och näringsverksamheter vid Hulingens västra strand. Naturinventeringen Kloster, är utförd och föreslås utökas och kompletteras. Förstudien visar frågor som bör utredas vidare. Det förutsätter bland annat att Hultsfredsfestivalen redovisar inte bara nuvarande inriktning utan i ett dokument klart redogör för sina framtida utvecklingsideér vad avser omfattning, storlek och periodisitet. Den fördjupade översiktsplanen bör föregås av en miljökonsekvensbeskrivning där planeringsförutsättningar närmare studeras vad avser: 1. Mark 2. Luft 3. Vatten 4. Växter 5. Djur 6. Landskapet 7. Kulturlandskapet

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 8. Hälsa och säkerhet 9. Rekreation 10. Klimat 11. Bebyggelse, anläggningar, infrastruktur, vägar, vatten, avlopp, sopor 12. Hushållning med mark och vatten 13. Användning av ändliga resurser; energi, grus mm 14. Indirekta följder beträffande: Bostäder, vägar, transporter, avfall, vatten, avlopp, brand och ordning För vidare utredning rekommenderas MBK-grupp med akustiker, biolog, hydrolog, arkitekt, antikvarie, räddningschef, polis och sociolog. Samråd bör kontinuerligt ske med berörda sakägare i det fortsatta arbetet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar upprätta förslag till fördjupad översiktsplan för del av Hultsfreds tätort Festivalområdet med omgivningar samt Hulingens norra stränder. Arbetet prioriteras före revideringen av den kommuntäckande översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen skall föregås av en miljökonsekvensbeskrivning där planeringsförutsättningarna närmare studeras. Naturinventeringen Kloster samt kommunens skötselutredning vad avser Hulingens stränder skall särskilt beaktas. Fullmäktigemotioner vad avser attraktivt boende samt utvidgning av badplatsen med lek- och näringsverksamheter vid Hulingens västra strand skall besvaras. Miljökonsekvensbeskrivningen (förstudie) för Hultsfredsfestivalen ( ) kan tillsammans med den utökade naturinventeringen Kloster, skötselutredningen, aktuella fullmäktigemotioner och Hultsfredsfestivalens 5-års plan utgöra program för den fördjupade översiktsplanen och underlag för tidigt samråd med länsstyrelsen i planärendet. Miljö- och byggnadsnämnden uppdrager åt förvaltningen att upprätta förslag till program, budget, tidplan och organisation för det fördjupade översiktsplanearbetet till den 14 februari 2002.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 4 A Slutförvaring av kärnavfall, fortsatt lokal informationsverksamhet i Hultsfreds kommun Med anledning av Statens Kärnkraftsinspektions remissyttrande och regeringsbeslut vad avser fortsatt arbete i lokaliseringsfrågan vad avser använt kärnbränsle har projektledaren för kommunens förstudie, Anders Åström, framlagt förslag om fortsatt informationsverksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut , 446, på vissa villkor ställt sig positiv till förslaget och uppdragit åt projektledaren att upprätta förslag till ny organisation och budget för verksamhetsåret Verksamhetsplan, organisation och budget för fortsatt lokal informationsverksamhet i Hultsfreds kommun år 2002 avseende slutförvaring av kärnavfall lägges för kännedom till handlingarna.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen Kenneth Rosén 5 Dnr Hultsfred 40:175, 40:184 m fl. Markutnyttjande vid Klostersborg Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 447 uppdragit åt miljöoch byggnadsnämnden att för utställande under mars 2002, utarbeta en fördjupad översikts,- och markanvändningsplan med konsekvensbeskrivning för området. Det aktuella området kan betraktas som ett delområde i det större influensområde som påverkas av verksamheterna kring Hultsfredsfestivalen. Hultsfredsfestivalens nuvarande verksamhet samt den utökning av verksamhetstillfällena med flera aktiviteter under sommarhalvåret som planeras av verksamhetsutövaren kommer att innebära ökad belastning inom området inte minst på fauna och flora. Ur allmän synpunkt är det därför viktigt att bevaka de stora naturvärden som finns och säkerställa dessa för allmänt nyttjande. Inom Hultsfredsfestivalens influensområde har kommunen tidigare genom fullmäktigebeslut , 16, beslutat att markanvändningen inte får försvåra framtida biotopskydd samt bildande av kommunalt naturreservat. Miljö- och byggnadsnämnden har , 32, beslutat utföra en inventering av det aktuella området. (Naturinventering Kloster, Kenneth Rosén) se bilaga. Området (200M SSV Klosterborg) har i skogskonsulent Stig Ohlssons skötselutredning upptagits bland objekt med naturvärden där naturen ges möjlighet till fri utveckling, Miljö- och byggnadschefen har i skrivelse påtalat att Hulingsryd 40:175 hyser mycket stora naturvärden avseende såväl fauna som flora. Länsstyrelsen har i yttrande , dnr , bedömt att området har reservatsstatus enligt Miljöbalken 7 kap 4. Området har också, med sin närhet till bebyggelse, stor potential för naturupplevelser och utbildning.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Miljö- och byggnadsnämnden anser att kommunfullmäktiges beslut skall genomföras och att det kommunala naturreservatet dessutom skall omfatta de områden som föreslås i Kenneth Roséns inventering (Hulingsryd 40:175, 40:184 samt del av Hulingsryd 41:119 och Hultsfred 2:4 samt Hulingsryd 41:61). Miljö- och byggnadskontoret tar fram förslag till skötselföreskrifter i samråd med Länsstyrelsen och ansvarig inventerare. Områdesbegränsningar och skötselföreskrifter redovisas även i förslag till fördjupad översiktsplan för området.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 6 Dnr Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken Kommunfullmäktige antog , 14, en taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken. En stor del av taxan är uppbyggd kring bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. om ändringar förordningen och dess läsanvisningar togs av regeringen respektive Naturvårdsverket under hösten Ändringarna i förordningen påverkar i huvudsak taxebilaga 2. Exempel på ändringar är definitionen av djurenhet och bedömningen av verkstadsind ustri där antalet metallbearbetningsplatser bytts ut mot förbrukning av skärvätskor eller processoljor. I taxebilaga 1 finns ett antal olika avgifter för tillståndsprövning av inrättande av enskilt avlopp. Någon fast avgift för att hantera anmälan om ändring av avloppsanordning saknas dock varför en avgift på kronor föreslås. Miljö- och byggnadsnämnden antar de förändringar av taxan för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken enligt bilaga. Den reviderade taxan träder ikraft då detta beslut vunnit laga kraft. För övrigt gäller redan antagen taxa Kf:s beslut , 14.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 7 Dnr Föreläggande enligt Djurskyddslagen Miljö- och byggnadskontorets personal gjorde inspektionsbesök på rubricerad fastighet den 6 december 2002 efter en anmälan om misstänkt vanvård av katt och fåglar. Djurägaren hade enligt uppgift från anmälaren varit bortrest i minst 6 dygn och lämnat en katt och två burfåglar ensamma hemma. Vid inspektionstillfället begärde djurskyddsinspektören handräckning från polisen för att komma in i bostaden. Där påträffades en katt och två nymfparakiter i en fågelbur. Tillsyn av dessa djur var eftersatt. Fåglarna hade inget foder och buren var mycket smutsig. Djuren matades och vattnades vid inspektionstillfället, och parakiterna återhämtade sig ganska snabbt efter att ha bokstavligen kastat sig på fodret. Vid senare kontakt med djurägaren och med en familj som skulle ha hjälpt till med skötsel av dessa djur framkom det att djuren hade fått vatten och foder vid högst två tillfällen under denna vecka. Djurskyddsinspektören anser dock att fåglarna hade utfodrats högst en gång under dessa dagar. Tillsyn av djuren efter ovan nämnd inspektion ordnades på ett tillfredsställande sätt fram till dess att djurägaren återvände hem. Djuren har därför inte omhändertagits. Samma djurägare anmäldes till miljö- och byggnadskontoret i somras av personal från Hultsfreds Bostäder AB. Djurägaren bodde då i en lägenhet i Hultsfred som hon övergav någon gång under juni månad När personal från bostadsbolaget upptäckte att lägenheten var tom (inga möbler eller sängar fanns kvar) så gick de in och upptäckte att djurägaren hade lämnat en katt i lägenheten. Katten var mager och mycket hungrig enligt uppgift. I lägenheten fanns det inget foder eller skål med vatten. Bostadsbolaget kunde inte komma i kontakt med djurägaren och lämnade då katten till ett djurpensionat i Vena. Där visade sig att katten var högdräktig och fick några kattungar efter bara några dagar. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning Nämnden kan överväga att lämna ett sådant ärende till Länsstyrelsen för eventuellt beslut om djurförbud, eftersom djurhållaren har vid fler tillfällen visat att tillsyn på egna sällskapsdjur är mycket bristfällig. Under utredningen av detta ärende framgick det att djurhållaren reser bort väldigt ofta och lämnar sina djur hemma under dessa tillfällen.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Djurhållaren har dock meddelat att hon nu har bestämt sig för att avveckla all hållning av sällskapsdjur varför ett sådant beslut inte behöver fattas eftersom förutsättningarna inte längre föreligger. Katten och fåglarna är redan omplacerade. Nämnden anser dock att djurägaren bör föreläggas med stöd av djurskyddslagen, att anmäla framtida innehav av djur till tillsynsmyndigheten. Ett sådant beslut behövs för att kunna se om djurägaren efterlever djurskyddslagen om djurhållningen återupptas. Djurskyddsinspektören har vid återinspektion den 11 december 2001 meddelat djurägaren att nämnden skulle överväga ett sådant beslut om föreläggande med stöd av djurskyddslagstiftningen. Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxx enligt 26 Djurskyddslagen (1988:584), och med stöd av 27 andra stycket samma lag, att anmäla eventuellt innehav av egna djur till tillsynsmyndigheten enligt nedanstående punkt. Vid ett vite av (tretusen) kronor förpliktigas Ni att anmäla innehav av egna djur eller djur som inackorderas hos Er till miljö- och byggnadsnämnden. Kommentar Detta beslut gäller tills vidare. Det innebär att, så fort Ni skaffar ett djur (gäller alla slag djur), eller bestämmer Er för att vå rda/sköta någon annans djur, måste Ni anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfreds kommun.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 8 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsbeslut har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. AVLOPP Tillstånd till enskild avloppsanläggning Flathult 1:25, Målilla Sven Jansson, Ljungvägen 1, Upplands Väsby Slutbesiktningar Kängsebo 1:6, Mörlunda Erik Steffen Lundgren, Danmark Stenkulla 1:25, Vena Kerstin och Stig Karlsson, Lund Vena, Hultsfred Visböle 1:6, Vena Jonas Persson, Visböle Västangård, Hultsfred DJURSKYDD om djurskyddstillsynsavgift Semaforen 4, Virserum Marie H.C Fransson, Björkmossavägen 5, Virserum Hultsfred 3:54, Hultsfred Socialnämnden, Stegen, Box 500, Hultsfred Ässkögle 1:11, Virserum Inge Andersson, Öskögle, Virserum Bredvik 3:1, Vena Åke Hultgren, Östrahult 3, Hultsfred

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Alsarp 1:2, Vena Katarina och Sven-Inge Svensson, Alsarp 3, Hultsfred Silverhult 1:3, Lönneberga Bertil Gustavsson AB, Silverhult, Lönneberga HÄLSOSKYDD Installation av värmepump Käreby 1:32, Vena Alexandre Barchiesi och Söra Åhlund, Fredrikslund, Hultsfred Målilla 5:48, Målilla Ingrid Johansson, Vetlandavägen 77B, Målilla Mörlunda 4:53, Mörlunda Gertz Gladh, Häradsvägen 26, Mörlunda Porfyren 6, Hultsfred Lennart Pettersson, Skifferstigen 12, Hultsfred Silverdalen 4:30, Silverdalen Jan Balk, Storgatan 89, Silverdalen Mörlunda 1:141, Mörlunda Mörlunda Kyrkliga Samfällighet, Pastorsexp. Präststigen, Mörlunda Norrhult 1:4, Hultsfred Inger Eriksson, Solgårdsgatan 21F, Tranemo Hägelåkra 5:85, Målilla Boyne Karlsson, Ringvägen 15, Målilla Inspektioner Bockefall 2:16, Lönneberga Lönneberga Vandrarhem, Lönnebergavägen 7, Hultsfred Aspen 12, Virserum; Hyresfastighet Kent Karlsson, Ålhult, Blackstad

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 om tillsynsavgift Aspen 12, Virserum Kent Karlsson, Ålhult, Blackstad LIVSMEDEL Inspektioner Verkstaden 3, Hultsfred ICA Mathuset, Vagngatan 4, Hultsfred Hultsfred 3:1, Hultsfred Oskarsgrillen, Aspedalsgatan 1A, Hultsfred Gnejsen 1, Hultsfred Stålhagens Förskola, Granitvägen 15, Hultsfred Oredan 16, Hultsfred Oredans Förskola, Nygatan 1, Hultsfred Alen 3, Virserum Café Ängeln, Brogatan 3, Virserum Cypressen 3, Virserum Centralkonditoriet, Björkmossavägen 22, Virserum Bandsågen 1 och 2, Virserum Virserums Bryggeri & Källvatten, Fabriksgatan 23, Virserum MILJÖSKYDD Inspektioner Mörlunda 4:21, Mörlunda Stefan Ström, Kyrkvägen 23, Mörlunda Målilla 14:53, Målilla Preem Petroleum AB, Stockholm Målilla 2:70, Målilla MB Lack & Bilservice, Furuvägen 1, Målilla

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Mörlunda 7;23, Mörlunda Mörlunda Mackens Bilservice AB, Häradsvägen 1, Mörlunda om miljötillsynsavgift (timmar) Målilla 5:37, Målilla Petterssons Åkeri HB, Venhagsvägen 4, Målilla Mörlunda 4:21, Mörlunda Ströms Däck, Kyrkvägen 23, Mörlunda Målilla 14:53, Målilla Preem Petroleum AB, Stockholm Produkten 2, Hultsfred G Ström & Co Åkeri AB, Värnstigen 4, Hultsfred om fast årlig avgift Fröreda 2:28, Järeda Såbi AB, Box 394, Jönköping Anmälan om trädbränsleterminal Fröreda 2:28, Järeda Såbi AB, Box 394, Jönköping Anmälan om kvicksilversanering vid tandvårdsklinik Hägelåkra 3:44, Målilla Sweden Recyling AB, Järnvägsgatan 19, Hovmantorp Upprättad förteckning på lämnade delegationsbeslut antas.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 9 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsbeslut A144-A146. Telefonen 1 (Grenvägen 3), Hultsfred. Delikatess-Skinkor AB, Hultsfred. Uppställning av tank Kloster 1:2, Vena. Karl-Gustav och Annika Ekström, Hultsfred. Om- och tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage Prästfjärdingen 1:1 (Hultsfredsvägen 22), Målilla. Nybyggnad av fordonshall Byggnadsinspektörens delegationsbeslut B101-B105. Kontrollplaner Järeda 2:67, Järnforsen. Sven Tegner, Kassel. Nybyggnad av förråd Arkitekten 1, Hultsfred AB Hultsfreds Bostäder. Installation av ventilation och va-anläggning Ljungby 1:110, Gårdveda. Svelux Industri AB, Målilla. Om- och tillbyggnad kontor, personalutrymmen och tillverkningslokaler Funktionskontroll av ventilationsanläggning Hulingsryd 14:70, Silverdalen. Föreningen Folkets Hus UPA, Silverdalen Målilla 14:43. Målilla Byggnadsförening UPA Bekräftelse bygganmälningar Arkitekten 1 (Koppargatan 3B), Hultsfred. AB Hultsfreds Bostäder. Installation av ventilation och va-anläggning Läroverket 2 (Skogsgatan), Hultsfred Hultsfreds Näringslivscentrum AB. Ändrad användning av skyddsrum Hultsfred 3:40 (Östra Långgatan), Hultsfred. Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret. Installation av ventilationsanläggning servicehus Mimer 6 (Mimervägen 1), Hultsfred. Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret. Installation av ventilationsanläggning skola- och kanslibyggnad

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Slättemossa 3:5, Järnforsen. Bernt Axelsson, Järnforsen. Installation av VA- VVS-anläggning Bevis över godkända kvalitetsansvariga Graniten 1, Hultsfred. Stig Nilsson, Hultsfred. Tillbyggnad av garage (fritidslokaler) Arkitekten 1, Hultsfred. Stig Nilsson, Hultsfred. Installation av ventilation och va-anläggning Lägret 6, Hultsfred. Thomas Arvidsson, Hultsfred. Tillbyggnad av enbostadshus Slutbevis Drivbänken 5, Hultsfred. Rune Ström, Hultsfred. Installation av eldstad Hulingsryd 1:22, Silverdalen. Sanne Nytorpet, Silverdalen. Installation av eldstad och rökkanal Hulingsryd 15:23, Silverdalen. Royne och Bea Engström, Silverdalen. Tillbyggnad med altan och veranda Järeda 2:43, Järnforsen. Mats o Anne Uebel, Järnforsen. Installation av eldstad och rökkanal Fogden 6, Hultsfred. Kenneth Wacker, Hultsfred. Tillbyggnad av garage Transporten 1, Hultsfred. Schenker Property Sweden AB, Göteborg. Ändrad planlösning godsterminal, kontor Träförädlingen 6, Hultsfred. Hultsfreds Kommunala Industri AB. Om- och tillbyggnad av industrilokaler mm Upprättad förteckning på lämnade delegationsbeslut antas.

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delgivningar KOMMUNALA Kommunfullmäktige Ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för Hultsfreds kommun avseende katthållning, beslut , 114. Omdisponering av medel från miljö- och byggnadsnämndens driftbudget till investeringsbudgeten, beslut , 113. Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion om utvidgning av badplatsen vid sjön Hulingen, beslut , 474. Upprättad förteckning antas.

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vattenanalyser och provtagningar Följande analysresultat på utförda provtagningar redovisas: Enskilda brunnar 2 prover Prästgården, Virserum Ola Sandberg, Storgatan 7, Virserum Åkarp 1:11, Lönneberga Erland Nordin, Åkarp 10, Lönneberga Vattenverken Dricksvatten - mikrobiologiska Dricksvatten - mikrobiologiska/kemiska Råvatten - mikrobiologiska Råvatten - mikrobiologiska/kemiska Livsmedel Ica Nära Krysset, Virserum Konsum Virserum Ica Tärnan, Målilla Bisan Butik, Hultsfred Konsum Extra, Hultsfred Sundbergs Allivs, Mörlunda Konsum, Målilla 4 prover 5 prover 5 prover 1 prov 4 prover 3 prover 2 prover 2 prover 3 prover 4 prover 5 prover Upprättad förteckning på utförda provtagningar antas.

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2006-01-19 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (251) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-01-19, kl. 13.30 16.20 Beslutande Johan Svensson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (40) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2006-10-05, kl. 13.30 16-50 ande Nils-Olof Petersson (kd) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 1(35) Plats och tid Mariehamn, kl. 09.00.12.15 Beslutande Sievert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s) Ivan Gunnarsson (c) Agneta Bergman (s) Lennart Davidsson (kd) Sven

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(433) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 13.30-17.00 Beslutande Lennart Davidsson (kd) Runa Petersson (kd) Ulf Larsson (c) Agneta Malmquist (s) Konny Bogren (s) Martin Rydén

Läs mer

Sophia Berggren 108-109

Sophia Berggren 108-109 Sammanträdesprotokoll 1(30) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 10.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Lars-Inge Green, S Agneta Malmquist,

Läs mer

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70

Ulf Larsson, C ej 66 Martin Rydén, S 71-77 Åke Arvidsson, S, ersättare för Martin Rydén, S 62-70 Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Anders Sundberg, S

Läs mer

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN

MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN MILJÖ-, BYGG- OCH RÄDDNINGSNÄMNDEN * Tid och plats Beslutande Torsdag 29 januari kl. 9.00 12.45 Kommunkontoret Torsby Anna Nyström, ordförande (S) Kari Lewin (S) 1 14, 18 19 Marianne Ohlsson (S) Peo Brodén

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2010-05-06. Miljö- och byggnadsnämnden. Beslutande organ 2010-05-06 Beslutande organ Innehållsförteckning Mbn 69... 1 Val av protokollsjusterare... 1 Mbn 70... 2 Godkännande av dagordning... 2 Mbn 71 2006.171... 3 Mariestad Bredsäter 4:14 och Sjöberg 5:1 Yttrande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2006-11-21 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 14.00-16.20 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadsförvaltningen Sammanträdesprotokoll 1(37) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9-12.30 Beslutande Lars-Inge Green, S Sievert Andersson, M Lennart Davidsson, KD Martin Rydén, S Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Bo

Läs mer

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S

Jonas T Sandelius 121-129, 134 Edgar Hofvergård, S Sammanträdesprotokoll 1(31) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-12.15 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Håkan Carlsson, M Konny Bogren, S Johan Blomberg, M Lars-Inge

Läs mer

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden

ANSLAG / BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Bygg- och miljönämnden Bygg- och miljönämnden 2011-04-20 36 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Sammanträdesrum Rasken, Järnvägsgatan 28, Emmaboda, onsdagen den 20 april 2011, kl 13.00. Bo Eddie Rossbol,

Läs mer

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande

Underskrifter Sekreterare Paragraf 1-26 Gullan Eriksson. Ordförande Jan Fredriksson (s) Justerande TJÖRNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Blad Plats och tid Kommunhuset. Tid kl. 17.00 21.00 Beslutande Jan Fredriksson (s), ordf. Berne Pettersson (kd) 1:e vice ordf., t o m 15 Karl-Erik Persson (ka), 2:e

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS

Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala Heby, 17 december, kl. 16.15. Mats Jennische Olof Nilsson 94 ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Ebbasalen, Sala kommun 14.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(M), ordförande Ordförande anmäler jäv 94 Olof Nilsson(S), vice ordförande Ordförande 94 Henry Lundström

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2012-12-12 Innehållsförteckning Ärende 106 Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, Mossen 1:1... 198 107 Bygglov för ändrad användning, Gunnarsbo 1:264... 200 108 Förhandsbesked

Läs mer

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av)

2012-01-19. Tjänstgörande ersättare. Kenneth Gummesson, B.insp. 19-24,30(del av),32,33 Anja Jonsson, B.lovs.handl. 7,9-16,19-21,30(del av) Sammanträdesprotokoll 1(70) 2012-01-19 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 10.00 16.50. Ajournering kl. 12.25-13.15 (under 5) för lunch och 14.30-14.45 för kaffe

Läs mer

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman.

Catarina Bernau, miljöchef Sören Linder, bygglovchef Johan Åkerman, sekreterare Hans Flack, byggnadsinspektör. Johan Åkerman. Sammanträdesprotokoll 1 (31) Plats och tid stadshuset, Kongsvinger, Ö:a Esplanaden 5, 671 81 Arvika, kl. 09.00 11.45 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, Ordförande (S) Gerd Karlsson,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2014-08-26 1 Plats och tid: Stadshuset Värnamo, 2014-08-26, kl 13.30 16.40 ande: Övriga närvarande: Gottlieb Granberg (M) Margaretha Fransson (M) Lena Freij (KD) Göran Andersson

Läs mer

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22

Ulf Hedman, miljö- och byggchef Siw Lidström, sekreterare Anna-Karin Lundberg, 24 Sara Berg och Lennart Lindelöf, 20 Åsa Wikman, 1, 2, 3 och 22 Sammanträdesdatum Sida 2006-02-07 2 Plats och tid Beslutande Övriga deltagande Sammanträdesrummet Ovalen, stadshuset Piteå, tisdag den 7 februari 2006, kl. 09.00 15:00 Björn Berglund, ordförande Daniel

Läs mer

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Kommunhuset 2013-02-28 kl 13:00. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (27) Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-20.30 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Utses att justera Lennart Eklund

Läs mer

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung

Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00. Mats Granlund. Martin Nilsson Mats Klockljung Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2012-09-19 113 Plats och tid Informationsbyggnaden i Gallejaur, klockan 11.00-15.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Ulla Lundberg

Läs mer

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden

Stora sessionssalen, Kommunhuser. se nästa sida. Bengt Rask Miljö- och byggförvaltningen 2013-04-02. Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum s. 1 (57) Plats Stora sessionssalen, Kommunhuser Tid Tisdagen den 26 februari 2013, kl. 18.30-22.00 Beslutande se nästa sida Övriga deltagande se nästa sida Utses att justera Justeringens

Läs mer

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP

Anders Karlsson 229-232 Margaretha Hultgren, FP Sammanträdesprotokoll 1(25) Plats och tid Stadshuset, Vimmerby, kl. 9.00-11.40 Beslutande Bo Svensson, C Runa Petersson, KD Lennart Davidsson, KD Johan Blomberg, M Konny Bogren, S Håkan Carlsson, M Lars-Inge

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 2009-12-09 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18:00 20:00 Beslutande Christian Sonesson (M) Maria Andersson (M) Carina Dilton (S)

Läs mer

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00

Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 BORGHOLMS l!! llll! IKOMMUN SAMHÄLLSBYGGNADS- SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (21) Sammantradesdatum 2012-03-28 45-63 Plats och tid Stadshuset i Borgholm, kl 09.00-15.00 Beslutande Jan Enci, ordförande Mats

Läs mer

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30

2008-08-18. Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 Sammanträdesprotokoll 1(22) 2008-08-18 Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid: Listerbysalen, Stadshuset, Ronneby 08.30 11.30 ande JanAnders Palmqvist (s) Margareta Yngveson (s) Roger Fredriksson

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Kommunfullmäktige. Bo Strangnefjord Bertil Karlström ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige 2001-03-26 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (46) Plats och tid Stålhagsskolans samlingssal, Hultsfred kl. 18.30-21.30 Beslutande Se särskild närvarolista sid 43-44 Övriga deltagande Bo Strangnefjord Bertil

Läs mer

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40

Sal Balder, Valhall, Hultsfred 2015-03-30 kl. 18.30-21.40 Plats och tid Sal Balder, Valhall, Hultsfred kl. 18.30-21.40 Beslutande Se särskild närvarolista Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef Mats Stenström, tidigare ekonomichef 41-52 Henric Svensson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 1 2007-01-30 Organ Miljö- och byggnämnden Plats och tid Kommunhuset, Gnosjösalen, Gnosjö kl. 15.00-17.30 Beslutande Ingemar Svensson (c), ordf Kennet Josefsson

Läs mer

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN

KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN KARLSHAMNS KOMMUN PROTOKOLL 010 (084) PROTOKOLL FRÅN SAMMANTRÄDE MED BYGGNADSNÄMNDEN Plats och tid: Årydssalen i Rådhuset, kl 13.15 19.15 Deltagande: Närvarande ledamot och ersättare markerade med x, ersättare

Läs mer