Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén"

Transkript

1 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (19) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred , kl ande Barbro Ström Margareta Åverling, 1-2, 5-11 Per-Inge Pettersson Konny Bogren Ivan Gunnarsson Edgar Hofvergård Börje Karlsson Gun Mauritzsson Arne Ljungberg Sylve Rydén Atli Einarsson Kenneth Rosén Övriga deltagande Anders Helgée Elisabeth Klasson Anders Åström Lars-Erik Larsson, 1 Margareta Roos Utses att justera Underskrifter Paragrafer 1-11 Sekreterare Ordförande Justerande.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos. Edgar Hofvergård. Börje Karlsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Miljö- och byggnadsnämnden Datum för anslags Datum för anslags uppsättande nedtagande Förvaringsplats av protokollet Underskrift Miljö- och byggnadskontoret.. Elisabeth Klasson/Margareta Roos

2 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Metria Lars-Erik Larsson 1 A Redovisning av projekt Länskarta i Kalmar län Läns-MBK gruppen har under några år diskuterat möjligheterna att kommunerna gemensamt skapar en Länskarta med tillhörande adressdatabas för tätorterna i Kalmar län. Länskartan skall vara en databas innehållande karta och adresser som på ett rationellt sätt ska kunna distribueras till blivande kunder. Geografiskt område är tätorterna i länet. Underlaget skall i första hand bygga på kommunernas befintliga material. Materialet måste dock anpassas så att enhetlig layout erhålles. Enhetlighet är av hög prioritet för att produkten skall få ett kommersiellt värde. Länskartan ska inte vara en applikation utan information med en struktur som uppfyller de krav som t ex polis, räddningstjänst, reklambyråer, näringsliv och kommunerna själva ställer. Upphovsrätten för databasen ligger kvar hos varje enskild kommun. De intäkter som licensavtal och försäljning av Länskartan ger skall fördelas med en fördelningstabell som upprättas gemensamt av Läns-MBK gruppen. Länskartan är beroende av att alla kommuner är med. Lars-Erik Larsson är kallad till Läns-MBK möte för att diskutera fortsättningen av det tilltänkta projektet. Metrias kontorschef Lars-Erik Larsson skall närvara i de inledande diskussionerna och erhålla behörigheten att bedöma kommunens fortsatta medverkan i projektet. Framtida intäkter och kostnader för projektet ligger under Metrias verksamhet och Miljö- och byggnadsnämndens budget.

3 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 2 OP Remissärende angående Översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun Oskarshamns kommun har för samråd översänt förslag till översiktsplan 2000 för Oskarshamns kommun. Komplett exemplar finns tillgängligt på miljö- och byggnadskontoret. Utdragna handlingar bifogas. Hultsfreds kommun har i sitt remissvar valt att särskilt studera frågor av mellankommunalt och regionalt intresse. Kärnavfallsfrågan behandlas i såväl Oskarshamn som Hultsfreds kommun i annan ordning men har stor omgivningspåverkan och är av stor regional betydelse. Oskarshamns kommuns förslag till översiktsplan 2000 innehåller inga kartbilagor (kommunöversikt, markdispositionsplan) redovisande den samlade markanvändningen i kommunen. Miljö- och byggnadsnämnden uppdrar åt stadsarkitekten att efter samråd med planförfattaren klargöra hur mellankommunala intressen vad avser vägar, järnvägar, hamn, flygplats samt mark- och vattenfrågor avses redovisas. Av särskilt intresse bedöms Viråns och Emåns avrinningsområden samt natur- och kulturområden i gränslandet mellan Hultsfreds och Oskarshamns kommuner.

4 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 3 OP Fördjupad översiktsplan för del av Hultsfreds tätort - Festivalområdet med omgivningar samt Hulingens norra stränder Miljö- och byggnadskontoret har upprättat förslag till område där verksamheterna kring Hultsfredsfestivalen föranleder fördjupade studier av markanvändningen. I Förstudie- Miljökonsekvensbeskrivningen för Hultsfredsfestivalen (Anders Åström ) belyses de frågor som bör beaktas. Detta kan lämpligen ske i en (eller flera) fördjupad översiktsplan. Dokumentet är fortfarande aktuellt och föreslås därför utgöra program och underlag för tidigt samråd i planärendet. Fördjupningen av översiktsplanen bör även omfatta Hulinges norra stränder för att beakta och bevara kommunens skötselutredning vad avser strandområden vid sjön Hulingen samt liggande fullmäktigemotioner vad avser attraktivt boende samt utvidgning av badplatsen med lek- och näringsverksamheter vid Hulingens västra strand. Naturinventeringen Kloster, är utförd och föreslås utökas och kompletteras. Förstudien visar frågor som bör utredas vidare. Det förutsätter bland annat att Hultsfredsfestivalen redovisar inte bara nuvarande inriktning utan i ett dokument klart redogör för sina framtida utvecklingsideér vad avser omfattning, storlek och periodisitet. Den fördjupade översiktsplanen bör föregås av en miljökonsekvensbeskrivning där planeringsförutsättningar närmare studeras vad avser: 1. Mark 2. Luft 3. Vatten 4. Växter 5. Djur 6. Landskapet 7. Kulturlandskapet

5 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 8. Hälsa och säkerhet 9. Rekreation 10. Klimat 11. Bebyggelse, anläggningar, infrastruktur, vägar, vatten, avlopp, sopor 12. Hushållning med mark och vatten 13. Användning av ändliga resurser; energi, grus mm 14. Indirekta följder beträffande: Bostäder, vägar, transporter, avfall, vatten, avlopp, brand och ordning För vidare utredning rekommenderas MBK-grupp med akustiker, biolog, hydrolog, arkitekt, antikvarie, räddningschef, polis och sociolog. Samråd bör kontinuerligt ske med berörda sakägare i det fortsatta arbetet. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar upprätta förslag till fördjupad översiktsplan för del av Hultsfreds tätort Festivalområdet med omgivningar samt Hulingens norra stränder. Arbetet prioriteras före revideringen av den kommuntäckande översiktsplanen. Den fördjupade översiktsplanen skall föregås av en miljökonsekvensbeskrivning där planeringsförutsättningarna närmare studeras. Naturinventeringen Kloster samt kommunens skötselutredning vad avser Hulingens stränder skall särskilt beaktas. Fullmäktigemotioner vad avser attraktivt boende samt utvidgning av badplatsen med lek- och näringsverksamheter vid Hulingens västra strand skall besvaras. Miljökonsekvensbeskrivningen (förstudie) för Hultsfredsfestivalen ( ) kan tillsammans med den utökade naturinventeringen Kloster, skötselutredningen, aktuella fullmäktigemotioner och Hultsfredsfestivalens 5-års plan utgöra program för den fördjupade översiktsplanen och underlag för tidigt samråd med länsstyrelsen i planärendet. Miljö- och byggnadsnämnden uppdrager åt förvaltningen att upprätta förslag till program, budget, tidplan och organisation för det fördjupade översiktsplanearbetet till den 14 februari 2002.

6 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 4 A Slutförvaring av kärnavfall, fortsatt lokal informationsverksamhet i Hultsfreds kommun Med anledning av Statens Kärnkraftsinspektions remissyttrande och regeringsbeslut vad avser fortsatt arbete i lokaliseringsfrågan vad avser använt kärnbränsle har projektledaren för kommunens förstudie, Anders Åström, framlagt förslag om fortsatt informationsverksamhet. Kommunstyrelsens arbetsutskott har i beslut , 446, på vissa villkor ställt sig positiv till förslaget och uppdragit åt projektledaren att upprätta förslag till ny organisation och budget för verksamhetsåret Verksamhetsplan, organisation och budget för fortsatt lokal informationsverksamhet i Hultsfreds kommun år 2002 avseende slutförvaring av kärnavfall lägges för kännedom till handlingarna.

7 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 Kommunstyrelsen Länsstyrelsen Kenneth Rosén 5 Dnr Hultsfred 40:175, 40:184 m fl. Markutnyttjande vid Klostersborg Kommunstyrelsens arbetsutskott har , 447 uppdragit åt miljöoch byggnadsnämnden att för utställande under mars 2002, utarbeta en fördjupad översikts,- och markanvändningsplan med konsekvensbeskrivning för området. Det aktuella området kan betraktas som ett delområde i det större influensområde som påverkas av verksamheterna kring Hultsfredsfestivalen. Hultsfredsfestivalens nuvarande verksamhet samt den utökning av verksamhetstillfällena med flera aktiviteter under sommarhalvåret som planeras av verksamhetsutövaren kommer att innebära ökad belastning inom området inte minst på fauna och flora. Ur allmän synpunkt är det därför viktigt att bevaka de stora naturvärden som finns och säkerställa dessa för allmänt nyttjande. Inom Hultsfredsfestivalens influensområde har kommunen tidigare genom fullmäktigebeslut , 16, beslutat att markanvändningen inte får försvåra framtida biotopskydd samt bildande av kommunalt naturreservat. Miljö- och byggnadsnämnden har , 32, beslutat utföra en inventering av det aktuella området. (Naturinventering Kloster, Kenneth Rosén) se bilaga. Området (200M SSV Klosterborg) har i skogskonsulent Stig Ohlssons skötselutredning upptagits bland objekt med naturvärden där naturen ges möjlighet till fri utveckling, Miljö- och byggnadschefen har i skrivelse påtalat att Hulingsryd 40:175 hyser mycket stora naturvärden avseende såväl fauna som flora. Länsstyrelsen har i yttrande , dnr , bedömt att området har reservatsstatus enligt Miljöbalken 7 kap 4. Området har också, med sin närhet till bebyggelse, stor potential för naturupplevelser och utbildning.

8 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Miljö- och byggnadsnämnden anser att kommunfullmäktiges beslut skall genomföras och att det kommunala naturreservatet dessutom skall omfatta de områden som föreslås i Kenneth Roséns inventering (Hulingsryd 40:175, 40:184 samt del av Hulingsryd 41:119 och Hultsfred 2:4 samt Hulingsryd 41:61). Miljö- och byggnadskontoret tar fram förslag till skötselföreskrifter i samråd med Länsstyrelsen och ansvarig inventerare. Områdesbegränsningar och skötselföreskrifter redovisas även i förslag till fördjupad översiktsplan för området.

9 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 6 Dnr Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken Kommunfullmäktige antog , 14, en taxa för miljö- och byggnadsnämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken. En stor del av taxan är uppbyggd kring bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. om ändringar förordningen och dess läsanvisningar togs av regeringen respektive Naturvårdsverket under hösten Ändringarna i förordningen påverkar i huvudsak taxebilaga 2. Exempel på ändringar är definitionen av djurenhet och bedömningen av verkstadsind ustri där antalet metallbearbetningsplatser bytts ut mot förbrukning av skärvätskor eller processoljor. I taxebilaga 1 finns ett antal olika avgifter för tillståndsprövning av inrättande av enskilt avlopp. Någon fast avgift för att hantera anmälan om ändring av avloppsanordning saknas dock varför en avgift på kronor föreslås. Miljö- och byggnadsnämnden antar de förändringar av taxan för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken enligt bilaga. Den reviderade taxan träder ikraft då detta beslut vunnit laga kraft. För övrigt gäller redan antagen taxa Kf:s beslut , 14.

10 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 7 Dnr Föreläggande enligt Djurskyddslagen Miljö- och byggnadskontorets personal gjorde inspektionsbesök på rubricerad fastighet den 6 december 2002 efter en anmälan om misstänkt vanvård av katt och fåglar. Djurägaren hade enligt uppgift från anmälaren varit bortrest i minst 6 dygn och lämnat en katt och två burfåglar ensamma hemma. Vid inspektionstillfället begärde djurskyddsinspektören handräckning från polisen för att komma in i bostaden. Där påträffades en katt och två nymfparakiter i en fågelbur. Tillsyn av dessa djur var eftersatt. Fåglarna hade inget foder och buren var mycket smutsig. Djuren matades och vattnades vid inspektionstillfället, och parakiterna återhämtade sig ganska snabbt efter att ha bokstavligen kastat sig på fodret. Vid senare kontakt med djurägaren och med en familj som skulle ha hjälpt till med skötsel av dessa djur framkom det att djuren hade fått vatten och foder vid högst två tillfällen under denna vecka. Djurskyddsinspektören anser dock att fåglarna hade utfodrats högst en gång under dessa dagar. Tillsyn av djuren efter ovan nämnd inspektion ordnades på ett tillfredsställande sätt fram till dess att djurägaren återvände hem. Djuren har därför inte omhändertagits. Samma djurägare anmäldes till miljö- och byggnadskontoret i somras av personal från Hultsfreds Bostäder AB. Djurägaren bodde då i en lägenhet i Hultsfred som hon övergav någon gång under juni månad När personal från bostadsbolaget upptäckte att lägenheten var tom (inga möbler eller sängar fanns kvar) så gick de in och upptäckte att djurägaren hade lämnat en katt i lägenheten. Katten var mager och mycket hungrig enligt uppgift. I lägenheten fanns det inget foder eller skål med vatten. Bostadsbolaget kunde inte komma i kontakt med djurägaren och lämnade då katten till ett djurpensionat i Vena. Där visade sig att katten var högdräktig och fick några kattungar efter bara några dagar. Miljö- och byggnadsnämndens bedömning Nämnden kan överväga att lämna ett sådant ärende till Länsstyrelsen för eventuellt beslut om djurförbud, eftersom djurhållaren har vid fler tillfällen visat att tillsyn på egna sällskapsdjur är mycket bristfällig. Under utredningen av detta ärende framgick det att djurhållaren reser bort väldigt ofta och lämnar sina djur hemma under dessa tillfällen.

11 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 Djurhållaren har dock meddelat att hon nu har bestämt sig för att avveckla all hållning av sällskapsdjur varför ett sådant beslut inte behöver fattas eftersom förutsättningarna inte längre föreligger. Katten och fåglarna är redan omplacerade. Nämnden anser dock att djurägaren bör föreläggas med stöd av djurskyddslagen, att anmäla framtida innehav av djur till tillsynsmyndigheten. Ett sådant beslut behövs för att kunna se om djurägaren efterlever djurskyddslagen om djurhållningen återupptas. Djurskyddsinspektören har vid återinspektion den 11 december 2001 meddelat djurägaren att nämnden skulle överväga ett sådant beslut om föreläggande med stöd av djurskyddslagstiftningen. Miljö- och byggnadsnämnden förelägger xxxxxxx enligt 26 Djurskyddslagen (1988:584), och med stöd av 27 andra stycket samma lag, att anmäla eventuellt innehav av egna djur till tillsynsmyndigheten enligt nedanstående punkt. Vid ett vite av (tretusen) kronor förpliktigas Ni att anmäla innehav av egna djur eller djur som inackorderas hos Er till miljö- och byggnadsnämnden. Kommentar Detta beslut gäller tills vidare. Det innebär att, så fort Ni skaffar ett djur (gäller alla slag djur), eller bestämmer Er för att vå rda/sköta någon annans djur, måste Ni anmäla detta till miljö- och byggnadsnämnden i Hultsfreds kommun.

12 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 8 Delegationsärenden (miljö) Följande delegationsbeslut har lämnats av miljö- och byggnadskontorets personal. AVLOPP Tillstånd till enskild avloppsanläggning Flathult 1:25, Målilla Sven Jansson, Ljungvägen 1, Upplands Väsby Slutbesiktningar Kängsebo 1:6, Mörlunda Erik Steffen Lundgren, Danmark Stenkulla 1:25, Vena Kerstin och Stig Karlsson, Lund Vena, Hultsfred Visböle 1:6, Vena Jonas Persson, Visböle Västangård, Hultsfred DJURSKYDD om djurskyddstillsynsavgift Semaforen 4, Virserum Marie H.C Fransson, Björkmossavägen 5, Virserum Hultsfred 3:54, Hultsfred Socialnämnden, Stegen, Box 500, Hultsfred Ässkögle 1:11, Virserum Inge Andersson, Öskögle, Virserum Bredvik 3:1, Vena Åke Hultgren, Östrahult 3, Hultsfred

13 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 Alsarp 1:2, Vena Katarina och Sven-Inge Svensson, Alsarp 3, Hultsfred Silverhult 1:3, Lönneberga Bertil Gustavsson AB, Silverhult, Lönneberga HÄLSOSKYDD Installation av värmepump Käreby 1:32, Vena Alexandre Barchiesi och Söra Åhlund, Fredrikslund, Hultsfred Målilla 5:48, Målilla Ingrid Johansson, Vetlandavägen 77B, Målilla Mörlunda 4:53, Mörlunda Gertz Gladh, Häradsvägen 26, Mörlunda Porfyren 6, Hultsfred Lennart Pettersson, Skifferstigen 12, Hultsfred Silverdalen 4:30, Silverdalen Jan Balk, Storgatan 89, Silverdalen Mörlunda 1:141, Mörlunda Mörlunda Kyrkliga Samfällighet, Pastorsexp. Präststigen, Mörlunda Norrhult 1:4, Hultsfred Inger Eriksson, Solgårdsgatan 21F, Tranemo Hägelåkra 5:85, Målilla Boyne Karlsson, Ringvägen 15, Målilla Inspektioner Bockefall 2:16, Lönneberga Lönneberga Vandrarhem, Lönnebergavägen 7, Hultsfred Aspen 12, Virserum; Hyresfastighet Kent Karlsson, Ålhult, Blackstad

14 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 om tillsynsavgift Aspen 12, Virserum Kent Karlsson, Ålhult, Blackstad LIVSMEDEL Inspektioner Verkstaden 3, Hultsfred ICA Mathuset, Vagngatan 4, Hultsfred Hultsfred 3:1, Hultsfred Oskarsgrillen, Aspedalsgatan 1A, Hultsfred Gnejsen 1, Hultsfred Stålhagens Förskola, Granitvägen 15, Hultsfred Oredan 16, Hultsfred Oredans Förskola, Nygatan 1, Hultsfred Alen 3, Virserum Café Ängeln, Brogatan 3, Virserum Cypressen 3, Virserum Centralkonditoriet, Björkmossavägen 22, Virserum Bandsågen 1 och 2, Virserum Virserums Bryggeri & Källvatten, Fabriksgatan 23, Virserum MILJÖSKYDD Inspektioner Mörlunda 4:21, Mörlunda Stefan Ström, Kyrkvägen 23, Mörlunda Målilla 14:53, Målilla Preem Petroleum AB, Stockholm Målilla 2:70, Målilla MB Lack & Bilservice, Furuvägen 1, Målilla

15 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 Mörlunda 7;23, Mörlunda Mörlunda Mackens Bilservice AB, Häradsvägen 1, Mörlunda om miljötillsynsavgift (timmar) Målilla 5:37, Målilla Petterssons Åkeri HB, Venhagsvägen 4, Målilla Mörlunda 4:21, Mörlunda Ströms Däck, Kyrkvägen 23, Mörlunda Målilla 14:53, Målilla Preem Petroleum AB, Stockholm Produkten 2, Hultsfred G Ström & Co Åkeri AB, Värnstigen 4, Hultsfred om fast årlig avgift Fröreda 2:28, Järeda Såbi AB, Box 394, Jönköping Anmälan om trädbränsleterminal Fröreda 2:28, Järeda Såbi AB, Box 394, Jönköping Anmälan om kvicksilversanering vid tandvårdsklinik Hägelåkra 3:44, Målilla Sweden Recyling AB, Järnvägsgatan 19, Hovmantorp Upprättad förteckning på lämnade delegationsbeslut antas.

16 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 9 Delegationsärenden (bygg) Stadsarkitektens delegationsbeslut A144-A146. Telefonen 1 (Grenvägen 3), Hultsfred. Delikatess-Skinkor AB, Hultsfred. Uppställning av tank Kloster 1:2, Vena. Karl-Gustav och Annika Ekström, Hultsfred. Om- och tillbyggnad av enbostadshus, nybyggnad av garage Prästfjärdingen 1:1 (Hultsfredsvägen 22), Målilla. Nybyggnad av fordonshall Byggnadsinspektörens delegationsbeslut B101-B105. Kontrollplaner Järeda 2:67, Järnforsen. Sven Tegner, Kassel. Nybyggnad av förråd Arkitekten 1, Hultsfred AB Hultsfreds Bostäder. Installation av ventilation och va-anläggning Ljungby 1:110, Gårdveda. Svelux Industri AB, Målilla. Om- och tillbyggnad kontor, personalutrymmen och tillverkningslokaler Funktionskontroll av ventilationsanläggning Hulingsryd 14:70, Silverdalen. Föreningen Folkets Hus UPA, Silverdalen Målilla 14:43. Målilla Byggnadsförening UPA Bekräftelse bygganmälningar Arkitekten 1 (Koppargatan 3B), Hultsfred. AB Hultsfreds Bostäder. Installation av ventilation och va-anläggning Läroverket 2 (Skogsgatan), Hultsfred Hultsfreds Näringslivscentrum AB. Ändrad användning av skyddsrum Hultsfred 3:40 (Östra Långgatan), Hultsfred. Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret. Installation av ventilationsanläggning servicehus Mimer 6 (Mimervägen 1), Hultsfred. Hultsfreds kommun, Tekniska kontoret. Installation av ventilationsanläggning skola- och kanslibyggnad

17 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 Slättemossa 3:5, Järnforsen. Bernt Axelsson, Järnforsen. Installation av VA- VVS-anläggning Bevis över godkända kvalitetsansvariga Graniten 1, Hultsfred. Stig Nilsson, Hultsfred. Tillbyggnad av garage (fritidslokaler) Arkitekten 1, Hultsfred. Stig Nilsson, Hultsfred. Installation av ventilation och va-anläggning Lägret 6, Hultsfred. Thomas Arvidsson, Hultsfred. Tillbyggnad av enbostadshus Slutbevis Drivbänken 5, Hultsfred. Rune Ström, Hultsfred. Installation av eldstad Hulingsryd 1:22, Silverdalen. Sanne Nytorpet, Silverdalen. Installation av eldstad och rökkanal Hulingsryd 15:23, Silverdalen. Royne och Bea Engström, Silverdalen. Tillbyggnad med altan och veranda Järeda 2:43, Järnforsen. Mats o Anne Uebel, Järnforsen. Installation av eldstad och rökkanal Fogden 6, Hultsfred. Kenneth Wacker, Hultsfred. Tillbyggnad av garage Transporten 1, Hultsfred. Schenker Property Sweden AB, Göteborg. Ändrad planlösning godsterminal, kontor Träförädlingen 6, Hultsfred. Hultsfreds Kommunala Industri AB. Om- och tillbyggnad av industrilokaler mm Upprättad förteckning på lämnade delegationsbeslut antas.

18 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Delgivningar KOMMUNALA Kommunfullmäktige Ändring av de lokala ordningsföreskrifterna för Hultsfreds kommun avseende katthållning, beslut , 114. Omdisponering av medel från miljö- och byggnadsnämndens driftbudget till investeringsbudgeten, beslut , 113. Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion om utvidgning av badplatsen vid sjön Hulingen, beslut , 474. Upprättad förteckning antas.

19 HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Vattenanalyser och provtagningar Följande analysresultat på utförda provtagningar redovisas: Enskilda brunnar 2 prover Prästgården, Virserum Ola Sandberg, Storgatan 7, Virserum Åkarp 1:11, Lönneberga Erland Nordin, Åkarp 10, Lönneberga Vattenverken Dricksvatten - mikrobiologiska Dricksvatten - mikrobiologiska/kemiska Råvatten - mikrobiologiska Råvatten - mikrobiologiska/kemiska Livsmedel Ica Nära Krysset, Virserum Konsum Virserum Ica Tärnan, Målilla Bisan Butik, Hultsfred Konsum Extra, Hultsfred Sundbergs Allivs, Mörlunda Konsum, Målilla 4 prover 5 prover 5 prover 1 prov 4 prover 3 prover 2 prover 2 prover 3 prover 4 prover 5 prover Upprättad förteckning på utförda provtagningar antas.

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16

Börje Karlsson, C Kenneth Rosén, V 11-14 Lennart Odengrund, C Britt Wireland Sorpola, S ersättare för Kenneth Rosén, V 15-16 Sammanträdesprotokoll 1(10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-12.15 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.10 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12)

HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) HULTSFREDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 10.00-12.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss

Per Rathsman, stadsarkitekt Susanne Jarl, miljöchef Annika Nilsson, sekreterare. Thomas Backelin. Andris Widuss 1(9) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 30 maj 2013, kl 08.30 10.00. Thomas Backelin (S) ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Andris Widuss (M) Övriga deltagande

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson

Sessionssalen, Hultsfred 2008-05-06 kl. 08.30-11.30. Per-Inge Pettersson 1(12) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Hotell Dacke, Virserum kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Annelie Milton-Björk Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande

Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande 1(9) +Plats och tid Sammanträdesrum KERIMÄKI, kommunhuset, torsdagen den 27 november 2014, kl 08.45 11.00. Beslutande Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.50 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Övriga deltagande

Läs mer

Jävsnämnden 2014-11-19

Jävsnämnden 2014-11-19 Jävsnämnden 2014-11-19 Jn 10 Indexjustering av timavgift för offentlig kontroll av livsmedel och foder... 2 Jn 11 Myran 3, Säter - Förlängt tidsbegränsat bygglov för förskolan Borgen till 2022-12-31...

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.25 Beslutande Sivert Bergström Jonny Bengtsson Gun-Yvonne Fahlström Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA

KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA Till miljö- och byggnämndens sammanträde Onsdagen den 11 juni 2008, kl. 14.00 Grums kommunhus, sammanträdesrummet Bruket Socialdemokratiska partigruppen har gruppmöte i

Läs mer

Miljö- och byggnadskontoret

Miljö- och byggnadskontoret 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2007-01-11, kl. 13.30-15.30 Beslutande Sivert Andersson (m) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Gunilla Abrahamsson Underskrifter Paragrafer. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 7.30-12.00 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Mikael Jonnerby,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c)

Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom (c) Plats och tid Kommunkontoret 2014-08-19, kl 13.00 14.05 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) Kurt Ek (s), ersättare för Ove Lindström (s) Ewa-Marie Westerlund (s) Ingrid Sundbom

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid

Sammanträdesprotokoll Sammanträdestid 2007-12-19 135 Organ Socialnämnden Plats och tid Vårdcentralens konferensrum, kl 17.00 19.30 Beslutande Bertil Nilsson (m), ordförande Margaretha Schneider Persson (m) Ulla Svensson (c) Annelie Nyberg

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-10.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-05-15. STORFORS KOMMUN Miljö- och byggnadsnämnden 1(12) Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum KERIMÄKI, Kommunhuset, torsdagen den 15 maj 2014, kl 08.30 10.25. Thomas Backelin (S), ordförande Lars-Erik Carlsson (V) Hans Lindqvist (C) Övriga deltagande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Miljönämnden 2016-12-14 1 Plats och tid Stora sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, kl. 13:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Lars-Göran Gustavsson (S), ordförande Bertil Helmersson (V) Hans Lind

Läs mer

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden

Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Föredragningslista - Bygg- och plannämnden Plats och tid för mötet: Gruppmöten Föredragande Samling kl 09.00 vid kommunhusets entré för besiktning av ärende nr 2. Tisdagen den 31 oktober 2006. Sammanträde

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Revelj 2002-08-28 kl 14.00-17.30 Beslutande Bengt Nilsson, s Åke Nilsson, kd Arne Jonsson, s Lars Eriksson, kd Mattias Wärnsberg,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-12.00 Beslutande Jonny Bengtsson Per-Inge Pettersson Åke Nilsson Tommy Ejnarsson Ove Engkvist Övriga deltagande

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(12) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 08.30-9.40 Beslutande Kira Berg, s Pia Rydh, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson,

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2009-12-16. Jan Emtenäs Hans Hedström Björn Johansson Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 13.15 14.45 Beslutande Catharina Fredriksson (S) Torbritt Bökman (M) Berit Karlsson (S) Birgitta Luoto (S) Arne Algothsson (S) Jan

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (14) Plats och tid Kommunhuset, Sessionssalen 13:30 14:30 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Ann-Charlotte Pihl-Larson Gunilla

Läs mer

Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10

Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10 KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Räddningsnämnden 2009-02-11 1 (9) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-14.10 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2004-01-19 1 (11 ) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2004-01-19 kl.16.00 17.00. Beslutande Kent Larsson (s), ordförande Kurt Andersson (s) Lars Nordkvist

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (12) Paragrafer 93-102 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 ande Övriga närvarande Torsten Johansson, ordförande Kent Lodesjö Knut Gyllenstierna Mats Waldermarsson Jesper Hansen

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Byggnadsnämnden 2005-12-15 1(12) Plats och tid Magistraten, Rådhuset, Askersund 2005-12-15 kl 15.00 15.35 Beslutande Roland Larsson (c) ordförande Bengt Averin (s) Lennart Lindvall

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(10) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, i samband med nämndens resa Kl. 09.30-11.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf Sten Johansson (M)

Läs mer

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla

Justering av kommunstyrelsens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens anslagstavla 2009-10-27 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Tierp, kl 14.00-15.10 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Bertil Ahlin (C), ordförande Gert Berlin (S) Karl-Bertil Wallin (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 MILJÖNÄMND Sammanträdesdatum Sida 1-7 2015-02-04 Plats och tid Miljökontoret, Orsa kommun kl. 8.00 11.00 ande Christina Bröms (C), ordförande Åke Falk (C), vice ordförande Margareta Ahlström (MOP) Karolina

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-03-20 1 (10) Plats och tid Björntorps konferensrum, kl 09.00-12.30 Beslutande Kerstin Eriksson Ann Svensson Ivan Abrahamsson Klas-Gunnar Appel Hans Nilsson Britt-Marie Kärngren

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl 09.00 11.15 ande Bengt Nilsson Elsie Larsson Märta Pettersson Lucie Hedmar Sivert Bergström Lennart Fäldt Sture Johansson

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35.

Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Måndagen den 20 november 2017 kl. 09:00 11:35. Beslutande Carin Walldin (S) Ordförande Martin Äng

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

Protokoll 2011-12-14

Protokoll 2011-12-14 2011-12-14 Miljö- och byggnadsnämnden Plats och tid Sammanträdesrum Åbytorp, 2011-12-14, klockan 17:00 Beslutande Katarina Hansson (S) Camilla Valfridsson (KD) Christer Thörner (S) Elisabet Ekestubbe (M)

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson

Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Ann Svensson Hans Nilsson Vård- och Omsorgsnämnden 2005-01-27 1 (12) Plats och tid Kommunhuset rum 293, kl 13.15 16.30 Beslutande Sören Carlsson (s) Ann Svensson (s) Hans Nilsson (fp) Klas-Gunnar Appel (s) Lennart Samuelsson (s)

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl ,

Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl , Plats och tid Centrumhuset, Henån, kl. 08.15-12.00, 13.00-17.45 Beslutande Lars-Åke Gustavsson Lars-Olof Hermansson Bror Simonsson, tjg ersättare Einar Jansson Lars Edström Ingemar Martinsson kl. 08.15-15.00

Läs mer

Jävsnämnden

Jävsnämnden Jävsnämnden 2013-12-18 Jn 27 Detaljplan för industrihuset del av Fabriken 6... 2 Jn 28 Redovisning av delegationsärenden... 3 Jn 29 Kalendarium 2014... 6 Jn 30 Delgivningar... 7 Jävsnämnden 2013-12-18

Läs mer

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida

HERRLJUNGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida 76 Plats och tid Kommunhusets B-sal, Herrljunga, onsdag, kl. 17.00-20.00 Beslutande Johnny Carlsson, (C) ordf. Bengt-Olof Gunnarsson, (C) Annica Qvarnström, (C) Birgitta Larsson, (S) Kerstin Johansson,

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdesprotokoll 1(9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl. 14.00-14.20 Beslutande Kira Berg, s Åke Bergh, m Jonny Bengtsson, s Sture Persson, m Silva Andersson, s Per-Inge Petterson,

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-16.00 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Laila

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö- och byggnadsnämnden. Miljö- och byggnadskontoret Sammanträdesprotokoll 1(11) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred, kl. 09.00-11.10 Beslutande Lennart Davidsson, KD Runa Petersson, KD Ulf Larsson, C Agneta Malmquist, S Konny Bogren, S Martin Rydén, S

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.15 Beslutande Bo Bergman Jonny Bengtsson Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Plats och tid Vena vandrarhem, Vena kl. 08.30-11.15 Beslutande Sven Gustavsson Lars Hagberg Laila Ekström Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande Sven

Läs mer

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011

Arne Svärm, räddningschef Eva Gardelin-Larsson, kommunsekreterare. Stig Axelsson Kommunstyrelsekontoret den 16 mars 2011 Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö 1 (9) Plats och tid Räddningsstationen, Åbacken Gnosjö, kl 14.00 16.00 Beslutande Bertil Valfridsson (M), ordförande Bength-Göran Johansson (C) Åke Ljunggren (S)

Läs mer

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22

Agneta Johansson (S) Charlott Lundberg (MP) Agneta Sellholm (M) Tore Segerström (M) Lennart Eriksson (FP) Sabine Olsson miljöinspektör, 20-22 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Rådhuset, Köping, kl 14.00 16.35 ande Per Carleson (S) ordförande Arne Hedkvist (S) Fatma Taki (S) Agneta Johansson (S) Peter Ekelund

Läs mer

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16

Annica Malmer, förvaltningschef Margareta Levin, sekreterare Sofia Magnusson, miljöinspektör 12. Harriet Cajfeldt-Carlsson Paragrafer: 12-16 13 Plats och tid: Beslutande: Vänstra kammaren i kommunhuset, Habo, torsdagen den 17 februari 2011 klockan 15.00-17.20 Erik Johansson(M), ordförande Nina Zacho (MP) tjg ersättare för Bertil Engström (MP)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-02-17 sid 21 Plats och tid Konferensrum Moberg, kommunhuset, 2014-02-17, kl. 13:00-16:15 Beslutande Övriga deltagande Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Per Adolfsson (S) ersättare för Kristina Ideström,

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 75 Information från Länsstyrelsen om klimatförändringar... 111 76 Presentation av förslag på verksamhetsplan för miljönämnden 2012... 112 77 Uppföljning av internkontrollen 2011...

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (8) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 14.00-15.20 Beslutande Bo Bergman Annelie Milton-Björk Lars Hagberg Jonny Bengtsson Jan Kennmark Göran Berglund Sivert

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden

PROTOKOLL Plan- och byggnämnden 1 (11) Paragrafer 86-94 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 15.00 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset 31 januari 2017 kl. 08:30-13:30 ande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD Åke Bergh, M Rosie Folkesson, S Lena Hasting, S Övriga deltagande Lars Rönnlund, kommunchef

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida

Sammanträdesprotokoll Sida Sammanträdesdatum 1(8) Plats och tid Beslutande Ersättare Miljö- och byggförvaltningen, Kommunfullmäktiges sessionssal, första våningen Kl. 14.00-17.00 Inga-Lill Engdahl (C) Kjell Åke Nottemark (M) ordf

Läs mer

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner

Mjölby Kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KS 114. Information angående remissvar på översiktsplaner för vindkraft från Ödeshög och Vadstena kommuner Kommunstyrelsen 2009-08-19 1 (7) Plats och tid Kommunstyrelsesalen, kl 14:00-16.15 Beslutande Monika Gideskog, M Carina Johansson, FP Birgitta Engholm, M Ingemar Nycander, C Håkan Wass, KD Carina Jönsson,

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.30 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Sivert Bergström Åke Nilsson Lennart Beijer Övriga deltagande Gun-Yvonne

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden

Miljö- och byggnadsnämnden 1 (15) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 13.15. Ajournering 12.30-12.35. Beslutande Övriga närvarande Günter Ruchatz (M), ordf Jimmy Odenäng (M) Johan Sigvardsson (C) Anne Wilks

Läs mer

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott

Per-Inge Pettersson. Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll 1 (9) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuet i kl. 08.30-10.40 Beslutande Kira Berg, s Tommy Ejnarsson, v ej 173 Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2014-05-12 34 (39) Plats och tid Kommunhuset Vingåker, måndagen den 12 maj 2014, kl. 08.00-09.00 Beslutande Håkan Persson (S) ordf Raul Sevefjord (M) Övriga deltagande Utses att justera Gunnar Karlsson,

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Haffragården Kölsillre, tisdagen den 26 september 2006 OBS se nedan Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Borgsjöbyn 8:13,

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 11 september 1996 klockan 17.00-17.40 Beslutande Annica Eriksson, ordf Björn Eriksson, tjg ers Marianne Arvidsson Sofia Jonsson, tjg ers Sven-Ove Cederstrand

Läs mer

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9)

Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (9) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 1996- kl. 11.30-11.40 Beslutande Bo Bergman Lars Hagberg Göran Berglund Lars Rosander Lennart Beijer Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) klockan Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit Lagergren (M) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2011-04-04 Tekniska nämndens arbetsutskott Plats och tid Rådhuset, Särslöv, måndagen den 4 april 2011, klockan 08.30-11.20 Beslutande Bertil Persson (M) Pia Jönsson (S) Berit

Läs mer

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN 2009-11-11 1 Plats och Tid Norrtull, kl. 09:00 12:15 Beslutande Kjell Kaså (C), ordförande Sven Callenberg (C) Ann-Louise Svensson (C) Anders Hansson (C) Harald Hårdstedt (KD),

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Miljönämnden 2012-06-20 1 Plats och tid Kommunalkontoret 14.00-16.30 Beslutande Lisa Johansson (V), ordförande Lars-Göran Gustavsson (S) Jörgen Norén (S) Lars Björlin (S) Ulf Andersson (M) Conny Sivertsen

Läs mer

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare

DEGERFORS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida. Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Susanna Weiberg, stadsarkitekt Gun Ehrnström, sekreterare Byggnadsnämnden 2004-06-17 1 (15) Plats och tid Folkets Hus, D-salen kl 15.00 16.15 ande: Franz Maretta (s), ordförande Kjell Agtorp (s) Alf Carlsson (s) Bertil Persson (c) Nils Björk (kd), ersättare för

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Socialutskottet 2014-04-03 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6 ) Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal, torsdagen den 3 april 2014 kl 08.30-13.30 Beslutande Jonas Erlandsson (S), ordförande Diana Bergeskans (S), v ordförande

Läs mer

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48

Övriga Elisabeth Eriksson 40 Bosse Svensson, social- och utbildningschef. Justeringstid Socialkontoret 2009-04-30 kl. 07.30 Paragrafer 37-48 Sida 1 Sammanträdesdatum 2009-04-22 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16.40 Beslutande Eva Aronsson (C), ordförande Pia Fahlgren (C) Erik Mali (S) Kerstin Karlberg (S) Lena Brolin (M) Stefan

Läs mer

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30

Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2011-12-13 1 (8) Plats och tid: Kommunkontoret Ängen, Kisa kl 13.30 15.30 Beslutande: Göran Olsson (c) Göran Lindgren (m) Göran Frisk (s) Margareta Holm (mp) Rune Larsson

Läs mer

Räddningsnämnden (3) Kommunhuset i Klippan, kl

Räddningsnämnden (3) Kommunhuset i Klippan, kl KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Räddningsnämnden 2009-08-26 1 (3) Plats och tid Kommunhuset i Klippan, kl 13.30-13.40 Beslutande Bengt Svensson, ordförande Bengt Alfredsson Bodil Andersson Rune

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Hultsfred kl. 08.30-11.00 Beslutande Jonny Bengtsson, s Ove Engqvist, s Ingrid Rosen Per-Inge Pettersson Åke Bergh Övriga deltagande Sven Carlsson Bo Strangnefjord

Läs mer

Föredragningslista Bygg- och plannämnden

Föredragningslista Bygg- och plannämnden Föredragningslista Bygg- och plannämnden Plats och tid för sammanträdet Backetjärns camping, 2004-09-30 kl 09.00 Gruppmöten Föredragande Ärenden 1 Justering 2 Klöstre 37:11, nybyggnad ATV-bana utgått 3

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23)

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (23) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2000-09-14, kl. 13.30 15.30 ande Barbro Ström Atli Einarsson Anders Harrysson Konny Bogren Ivan Gunnarsson Edgar Hofvergård

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 12 november (7) Miljö- och byggnadsnämnden 12 november 2014 1 (7) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-11.00 Beslutande Ersättare: Bengt-Olof Persson, ordförande Åsa Hååkman-Felth Ann-Marie Rosö Iréne Frisk

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-09-21 Sida 1(12) Plats och tid Utbildningslokalen, Västra Storgatan 10, Hallsberg 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 19 februari 2013 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2005-02-10. Lennart Davidsson.

11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- och byggnadsnämnden 2005-02-10. Lennart Davidsson. 11 Hultsfreds kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunhuset, Hultsfred 2005-02-10, kl. 13.30 16.30 Beslutande Mauritz Bergman (fp) Konny Bogren (s) Börje Karlsson (c) Edgar Hofvergård (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Tjänsteskrivelse 1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Med stöd av 9 kap. 7-8 och 10-13 miljöbalken (1998:808), 13-14, 17, 39-40 och 42-44 förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603

Sessionssalen, Hultsfred 2007-11-20 kl. 08.30-10.45. Per-Inge Pettersson. Bo Bergman Tommy Ejnarsson 599-602 604-610 603 1(13) Plats och tid Sessionssalen, Hultsfred kl. 08.30-10.45 Beslutande Bo Bergman, s Tommy Ejnarsson, v Per-Inge Pettersson, c Jonny Bengtsson, s Åke Nilsson, kd Övriga deltagande Sven Carlsson, kommunchef

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v

Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Plats och tid Beslutande Ören, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 10 00 11 00. Evert Johansson, s, ordförande, Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg, kp Övriga

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl

Barn- och utbildningsförvaltningen, kl Plats och tid Barn- och utbildningsförvaltningen, kl. 10.30-11.40 Beslutande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sidan 2 Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD)

Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Plats och tid: Trosa kommunhus, kl. 15:00-15:50 Beslutande ledamöter Sune G Jansson (M), ordf. Annika Lundström (S) Staffan Malm (M) Åke Wallman (KD) Övriga närvarande: Bengt Larsson (M) Göran Hammarlund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden 1(15) Sammanträdesprotokoll Tid och plats 2013-11-11 - i Kommunhuset klockan 15.00. Beslutande Övriga deltagande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande, ej 109 Ursel

Läs mer

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL JÖNKÖPINGS KOMMUN Miljönämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-03-12 1 Plats och tid Sessionssalen, Juneporten, Västra Storgatan 16, Jönköping, kl. 13.30-16.00 Beslutande Bert-Åke Näslund (M) 1:e vice ordf

Läs mer

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00

Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Vård- och Omsorgsnämnden 2002-02-21 1 (15) Plats och tid Beslutande Kommunhuset rum 293, kl 13.15-17.00 Heikki Perttula (s) Kerstin Eriksson (s) Ivan Abrahamsson (m) Klas-Gunnar Appel (s) Birgitta Luoto

Läs mer