Teckna hängavtal med Sveriges Ingenjörer

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teckna hängavtal med Sveriges Ingenjörer"

Transkript

1 Teckna hängavtal med Sveriges Ingenjörer

2 Vad är ett hängavtal? Ett hängavtal är ett kollektivavtal mellan en arbetsgivare, som inte är medlem i en arbetsgivarorganisation, och en arbetstagarorganisation. Genom hängavtalet kan arbetsgivaren erbjuda sina anställda de standardvillkor som är gällande på arbetsmarknaden och som annars är förbehållna anställda i företag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation. Avtalstecknande parter är arbetsgivaren och arbetstagarorganisationen, det vill säga kollektivavtalet tecknas inte av de centrala parterna (arbetsgivarorganisation och arbetstagarorganisation). Vad är ett kollektivavtal? Kollektivavtalet definieras i 23 Medbestämmandelagen (MBL) som ett skriftligt avtal mellan arbetsgivarorganisation eller arbetsgivare och arbetstagarorganisation om anställningsvillkor för arbetstagare eller om förhållandet i övrigt mellan arbetsgivare och arbetstagare. Exempel på kollektivavtal är: Allmänna villkorsavtal som bland annat reglerar formerna för anställning, sjukdom, semester, övrig ledighet och övertidsarbete. Löneavtal som bland annat reglerar lönerevisionsdatum. Hängavtalen har samma rättsverkan som de centrala kollektivavtalen med undantag för förhandlingsordningen. Detta innebär förhandlingsordningen är reducerad med ett steg, den centrala förhandlingen. Vid oenighet efter den lokala förhandlingen kan ärendet endast prövas i domstol.

3 Fördelar med ett hängavtal för den anställde Med ett hängavtal omfas de anställda bland annat av: Anställningsvillkor utarbetade av de centrala parterna. Trygghetsrådets verksamhet som ger de anställda extra trygghet vid till exempel driftsinskränkning. Avtal om lönerevision, utvecklingsavtal, avtal om jämställdhet, förslagsverksamhet, uppfinningar med mera. ITP (Industrins och Handelns tilläggspension), TGL (Tjänstegrupplivförsäkring), TFA (Trygghetsförsäkring vid arbetsskada). De anställda får även en möjlighet till fackligt inflytande på arbetsplatsen. Fördelar med ett hängavtal för företaget Konkurrensneutrala och enhetliga anställningsvillkor för företagets tjänstemän. Anställningsvillkor som är standard på arbetsmarknaden. Hjälp från Trygghetsrådet vid driftsinskränkning. Avtalet underlättar kommunikationen mellan arbetsgivare och arbetstagare. Fredsplikt. Lättare rekrytera kvalificerad personal. Hur tecknar du hängavtal? Kontakta Sveriges Ingenjörer för komma överens om vilket branschavtal som passar bäst för dig. Därefter får du avtalshandlingarna för underskrift samt ytterligare information.

4 Förhandlingar Formerna för förhandlingar på arbetsplatsen regleras i Medbestämmandelagen (MBL). I och med hängavtal tecknas så har arbetstagarna rätt enligt lagen om facklig förtroendevald bilda en lokalförening eller utse en kontaktman. Den lokala representationen blir därefter arbetsgivarens motpart i de lokala förhandlingarna. Arbetsgivaren vet då vilka som är utsedda företräda de anställda och har därigenom en samtalspartner som kan framföra de anställdas åsikter, vara bärare av information, kan förankra beslut bland de anställda, med mera. mars ex Tryckeri: e-print Exempel på situationer då arbetsgivaren ska/bör förhandla är vid lönesättning, organisationsförändring, personalpolitiska frågor, omplacering, arbetsbrist, med mera. Om lokalförening/ kontaktperson saknas, blir Sveriges Ingenjörer förhandlingspart. Box 1419, Stockholm, Telefon , Fax

5 HÄNGAVTAL 1 (2) Avtalsparter ARBETSGIVARE ORG.NR UTDELNINGSADRESS POSTNUMMER OCH ORT TELEFON e-post: SVERIGES INGENJÖRER ORG.NR BOX STOCKHOLM Avtalsområde SVERIGES INGENJÖRER och FÖRETAGETS HUVUDSAKLIGA VERKSAMHETSINRIKTNING Parterna överenskommer anställningsvillkoren för företagets tjänstemän skall regleras enligt vid varje tidpunkt gällande kollektivavtal för ovan angivet avtalsområde. Parterna överenskommer om den förhandlingsordning och de avtalsvillkor som framgår av omstående sida. Detta avtal gäller från och med nedan angivet ikraftträdandedatum och till och med den 31 mars året därefter. Har avtalet inte från någondera parten sagts upp senast tre månader före giltighetstidens utgång, förlängs det för ett år åt gången. Undertecknad arbetsgivare förbinder sig ansöka om anslutning till IT P-planen (Industrins och Handelns tilläggspension) och sända in anmälan till Collectum. Antal tjänstemän som kommer anmälas i samband med anslutningen: Vi ansöker om IT P 1 för samtliga tjänstemän oavsett ålder. Se avtalsvillkoren, p. 7 på sidan 2. Vi ansöker om IT P 1 och IT P 2 där födelseåret avgör vilken pensionsplan som ska gälla. Se avtalsvillkoren, p. 7 på sidan 2. Antal personer som arbetsgivaren vill undanta från anslutningen (se avtalsvillkoren, p. 7 och 8 på sidan 2): Collectum tillhandahåller blanketter för ansökan om undantag. Undertecknad arbetsgivare förbinder sig ansöka om anslutning till T rygghetsrådet. Undertecknad arbetsgivare förbinder sig hos Fora teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada i AFA försäkring och upprätthålla denna försäkring. Tjänstegrupplivförsäkring (TGL) tecknas / har tecknats i Alecta Folksam Skandia Liv Movestic (f.d. Moderna) Bliwa Länsförsäkringar Grupplivförs.ab. SEB Trygg Liv Fondförs.ab. SEB Trygg liv Gamla Livförsäkringsab. Underskrifter Ort och datum Datum för ikraftträdande Arbetsgivare SVERIGES INGENJÖRER (Namnteckning) (Namnteckning) (Namnförtydligande) (Namnförtydligande)

6 HÄNGAVTAL 2 (2) Förhandlingsordning Det förutsätts, arbetsgivare och tjänstemän genom ömsesidigt hänsynstagande söker i samförstånd ordna sina gemensamma angelägenheter och såvitt möjligt förebygga uppkomsten av tvist. Uppkommer rättstvist skall arbetsgivaren omgående hänskjuta tvistefrågan till SVERIGES INGENJÖRER. Förhandling skall påkallas av part inom fyra månader efter det han har fått kännedom om den omständighet vartill yrkandet hänför sig och senast inom två år efter det omständigheten har inträffat. Har rättstvisten därefter inte kunnat lösas i förhandling, skall talan väckas vid arbetsdomstolen inom tre månader från den dag förhandlingen förklaras avslutad. Väcks inte talan inom föreskriven tid är anspråket preskriberat. Om det förhållande, vartill rättsanspråket hänför sig, regleras i lagen om anställningsskydd, skall i nämnda lag angivna tidsfrister gälla istället för i föregående stycken angivna tidsfrister. De tidsfrister som gäller för påkallande av förhandling och för väckande av talan i domstol finns i 34, 35, 37, 64 och 65 medbestämmandelagen samt i 40 och 41 anställningsskyddslagen. I frågor som inte är uttryckligt reglerade enligt detta avtal råder inte fredsplikt. Avtalsvillkor 1. Utgår genom nu gällande avtal eller reglementen eller kommer genom framtida avtal eller reglementen utgå förmåner utöver gällande kollektivavtal skall avtalet eller reglementet i denna del gälla. Detsamma skall vara, om arbetsgivaren enligt praxis utger eller kommer utge förmåner utöver gällande kollektivavtal. 2. SVERIGES INGENJÖRER påtar sig snarast möjligt, då nytt avtal träffats eller överenskommelse om ändringar i tidigare gällande avtal träffats, förse arbetsgivaren med nytt avtalstryck eller supplement med ny avtalstext. 3. Arbetsgivaren påtar sig hålla SVERIGES INGENJÖRER informerat om namn- och adressförändringar samt andra förändringar av verksamheten exempelvis ägarbyte, försäljning av verksamheten eller del därav och dylikt som har betydelse för avtalsförhållandet. Detta för SVERIGES INGENJÖRER skall kunna hålla arbetsgivaren informerad om förändringar i avtalen. 4. Begreppet tjänstemän innefar i detta avtal även arbetsledare. 5. Avtalet innebär arbetsgivaren ansöker om anslutning till Kollektivavtalsstiftelsen Trygghetsrådet för samtliga i företaget anställda tjänstemän och - om anslutning erhålls - förbinder sig arbetsgivaren: tillämpa reglerna i Omställningsavtalet mellan SVENSKT NÄRINGSLIV och PTK jämte övriga av de avtalsslutande parterna träffade överenskommelser med anknytning till Omställningsavtalet, följa av Trygghetsrådet fade beslut eller gjorda rekommendationer, erlägga den av Trygghetsrådet för företaget fastställda avgiften, till Fora lämna underlag för avgiftsdebitering. 6. Arbetsgivaren förbinder sig hos Fora teckna trygghetsförsäkring vid arbetsskada i AFAförsäkring och upprätthålla denna försäkring. 7. Arbetsgivaren förbinder sig teckna tjänstepensionsförsäkring (ITP) och tjänstegrupplivförsäkring (TGL) för sina anställda, antingen i Alecta eller annat av Collectum godkänt försäkringsbolag. (Se framsidan). Anslutningen skall avse samtliga tjänstemän som uppfyller uppgörelsens ålders- och anställningsvillkor. I anslutningen kan även ingå följande kategorier: A Verkställande direktör och företagsledare samt personer i företagsledande ställning. B Anställda som tillsammans med maka/make och barn/förälder äger 1/3 eller mer av aktierna i företaget. C Företagaren personligen (ägaren av enskild firma, delägare i handelsbolag m m). ITP går inte teckna för anställda under 18 år. Collectum erkänner mottagen anmälan om anslutning genom en försäkringsbekräftelse, varigenom pensioneringsavtal har träffats mellan arbetsgivaren och försäkringsbolaget. Härutöver tillämpas försäkringsbolagets vid varje tidpunkt gällande försäkringsvillkor. Collectum prövar ansökningarna om ITP 1 för samtliga tjänstemän på uppdrag av de centrala förbundsparterna. Skulle tjänstemännen redan omfas av ett gällande kollektivavtal om ITP, eller om ett sådant kollektivavtal sagts upp under de senaste 18 månaderna, kan en ansökan om ITP 1 för samtliga tjänstemän inte godkännas. I detta fall kommer det tecknas ett pensioneringsavtal med både ITP 1 och ITP 2. För tjänstemän födda 1979 och senare tecknas ITP 1 och för tjänstemän födda 1978 eller tidigare tecknas ITP 2. Undantag från ITP-försäkringen medges anställd som före anslutningen har tjänstepensionsförsäkring och som kvarstår i denna. Skriftlig överenskommelse om detta skall föreligga mellan arbetsgivaren och den anställde och biläggas detta avtal. TGL-försäkring skall dock tecknas. 8. Personer som tillsammans med maka/make eller barn/förälder äger mindre än 1/3 av aktierna omfas av ITP-uppgörelsen men kan, om särskilda skäl föreligger, efter särskild prövning av ITPnämnden undantas. TGL-försäkring skall dock tecknas. 9. SVERIGES INGENJÖRER, som lokal part, företräder akademiker anslutna till med SVERIGES INGENJÖRER samverkande akademikerförbund, för närvarande A k a d e mik er fö r bu nde t S S R, C i v i l e k o n o me r n a, DIK - fö r b u n d e t, J US E K, K y r k an s A k a d e mi k e r - fö r b u n d, L e g i t i me r a d e S ju k g y mn a s t e r s R i k s - fö r b u n d, L ä r a r n a s R i k s fö r b u n d, S v e r i g e s S k o l l e d a r fö r b u n d, S v e r i g e s A r k i t e k t e r, S v e r i g e s F a r ma c e v t fö r b u n d, N a t u r v e t a r n a, S v e r i g e s P s y k o l o g fö r b u n d, S v e r i g e s u n i v e r s it et sl är ar fö r bun d, S v e r i ge s V e t e r i n ä r - fö r b u n d

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor

SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30. Tjänstemannaavtalen. Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor 0265 SVENSK HANDEL TJÄNSTEMANNAAVTALET 2013-05-01 2016-04-30 Tjänstemannaavtalen Med Unionens tolkningar till avtal om allmänna villkor Innehållsförteckning Förteckning över särskilda överenskommelser

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 vid

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS Journalistavtalet 2013 2016 Innehållsförteckning FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. DAGSPRESS 1 Avtal om löner och villkor... 12 2 16 och 8 mom 8 borttagen ur avtal 2010-2012... 12 3 Lokalredaktör... 13 4 Avtal om

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Försäkringar på arbetsmarknaden. och kollektivavtal 2011. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2011 vid

Läs mer

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen

6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30. Tjänstemannaavtalen 6903 Tele2 Sverige 2012-05-01 2013-04-30 Tjänstemannaavtalen Innehållsförteckning Avtal om allmänna anställningsavtal 3 1 Avtalets omfattning 3 2 Anställning 3 3 Allmänna åligganden 4 4 Bisyssla 4 5 Lön

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v.

KOLLEKTIVAVTAL. Parter. Avtalsområde. Giltighetstid. Svenska FlygBranschen Vårdförbundet. Legitimerade sjuksköterskor. 15 mars 2011 t.v. KOLLEKTIVAVTAL Parter Svenska FlygBranschen Vårdförbundet Avtalsområde Legitimerade sjuksköterskor Giltighetstid 15 mars 2011 t.v. Innehållsförteckning 1 Avtalets omfattning... 1 2 Anställning... 1 3 Allmänna

Läs mer

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Försäkringsvillkor Utgivna i maj 2011 Gemensamma villkor 2011TFA Trygghetsförsäkring vid arbetsskada Svenskt Näringsliv-LO PTK Avtalspension SAF-LO Omställningsförsäkring

Läs mer

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv

Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015. vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund inom Svenskt Näringsliv Introduktion till försäkringar på arbetsmarknaden 2015 vid medlemskap i ett arbetsgivarförbund

Läs mer

Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Varsel, arbetsbrist, uppsägning Varsel, arbetsbrist, uppsägning verksamhetsförändringar i privat sektor Akademikerförbundet för jurister, civilekonomer, systemvetare, personalvetare och samhällsvetare. Varsel, arbetsbrist, uppsägning

Läs mer

KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER

KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER KOLLEKTIVAVTAL ALMÄNNA VILLKOR, LÖNER Bransch E Vård och behandlingsverksamhet och för omsorgsverksamhet samt Bransch F Äldreomsorg 2012 2013 Giltighetstid: Tills vidare (i lydelse fr o m 30 januari 2013)

Läs mer

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor.

Fackligt arbete. så funkar det. Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Fackligt arbete så funkar det Introduktion för dig som är förtroendevald inom privat sektor. Den här broschyren riktar sig till dig som nyligen har fått ett fackligt för troendeuppdrag vid din arbetsplats.

Läs mer

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar, Omställningsförsäkring och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2006 2006 Gemensamma villkor AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring vid

Läs mer

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/13 Mål nr A 203/12

ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/13 Mål nr A 203/12 ARBETSDOMSTOLEN Beslut nr 80/13 Mål nr A 203/12 Fråga om rättegångshinder. I 18 i mellan SAF, LO och PTK träffad överenskommelse om gemensamma försäkringsvillkor för AFAförsäkringarna och Avtalspension

Läs mer

PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30

PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 Kommunala Företagens Samorganisation, KFS Svenska Kommunalarbetareförbundet, Kommunal PERSONLIG ASSISTANS 2012-10-01 2013-09-30 INNEHÅLL Förkortningar i avtalstexten...............................

Läs mer

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser

AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser AFA-försäkringar och Avtalspension SAF-LO Försäkringsvillkor och bestämmelser Utgivna i maj 2004 2004 Gemensamma villkor AGB Försäkring om avgångsbidrag AGS Avtalsgruppsjukförsäkring TFA Trygghetsförsäkring

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE. Stockholm den 26 april 2004 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET SKOGS- OCH TRÄFACKET SIF

ÖVERENSKOMMELSE. Stockholm den 26 april 2004 SKOGS- OCH LANTARBETSGIVAREFÖRBUNDET SKOGS- OCH TRÄFACKET SIF ÖVERENSKOMMELSE Parterna till denna överenskommelse är överens om att härmed anta Avtal om en avgiftsbestämd omställningsförsäkring som tecknas mellan Föreningen Svenskt Näringsliv och Landsorganisationen

Läs mer

Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet

Göran Tunhammar, ordförande, Gösta Larsson, Anders Modig, Malena Rosman och Hans Gidhagen vid protokollet 1996-06-25 FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende: Gemensamma försäkringsvillkor för AMF-försäkringarna för år 1996 Parter: Närvarande: för SAF för LO för PTK Svenska Arbetsgivareföreningen (SAF) Landsorganisationen

Läs mer

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare.

Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. 4 maj 2011 Hur bör ett VD-avtal se ut? Som VD i ett aktiebolag har du en särskild förtroendeställning i förhållande till din arbetsgivare. Eftersom du är i företagsledande ställning gäller varken lagen

Läs mer

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016

2013-2016. maskinföraravtalet MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 maskinföraravtalet 2013-2016 Maskinentreprenörerna Box 1609 111 86 Stockholm Tel 08-762 70 65 Besöksadress: Storgatan 19, 5 tr www.me.se MASKINFÖRARAVTALET - 2013-2016 Service- och Kommunikationsfacket

Läs mer

AVTAL. Bransch A - Tandvård. Föreningen Vårdföretagarna SRAT. (2007-01-01 tillsvidare)

AVTAL. Bransch A - Tandvård. Föreningen Vårdföretagarna SRAT. (2007-01-01 tillsvidare) AVTAL Bransch A - Tandvård Föreningen Vårdföretagarna SRAT (2007-01-01 tillsvidare) Innehållsförteckning 1 Allmänna bestämmelser... 1 2 Anställning... 1 Tillsvidareanställning... 1 Tidsbegränsade anställningar...

Läs mer

Löneavtal Tjänstemän. Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30. Akademikerförbunden

Löneavtal Tjänstemän. Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30. Akademikerförbunden Löneavtal Tjänstemän Giltighetstid: 2012-05-01 2013-04-30 Akademikerförbunden Kontaktförbund för Akademikerförbunden är Jusek I Akademikerförbunden ingår: Akademikerförbundet SSR Civilekonomerna DIK Förbundet

Läs mer

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare.

Begreppet tjänsteman i texten nedan innefattar arbetsledare. Bilaga 1 ITP-planen (2015-06-01) Avtal om ITP-planen mellan (arbetsgivareförbundet) och (tjänstemannaförbundet) eller förbunden) för tjänstemän med undantag för befattningsskikt högre än 2 i befattningsnomenklaturen,

Läs mer

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31

IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 IT-AVTALET IT&TELEKOMFÖRETAGEN INOM ALMEGA 2010-04-01 2012-03-31 Innehållsförteckning Övriga avtal på avtalsområdet 3 Kommentarer till avtal om allmänna anställningsvillkor mellan IT&-Telekom-företagen

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2014 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjätte reviderade

Läs mer

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4

Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Innehåll Inledning 2 Tidig information viktig 3 Gången till avgångspensionering 3 Råd till de förtroendevalda 3 Arbetsgivaren måste förhandla 4 Två förhandlingssteg 4 Omställningsavtalet 5 Lokala överenskommelser

Läs mer

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor

FACKLIG HANDBOK. om anställningsvillkor i privat/enskild sektor FACKLIG HANDBOK om anställningsvillkor i privat/enskild sektor Akademikerförbundet SSR, DIK, Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter, Naturvetarna, Sveriges Farmacevtförbund, Sveriges Ingenjörer INNEHÅLL Facklig

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 2013 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2013 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiofemte reviderade

Läs mer

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015

Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Försäkringar på arbetsmarknaden enligt lag och kollektivavtal 2015 Svenskt Näringsliv Försäkringsinformation AB Trettiosjunde reviderade

Läs mer

Välkommen som förtroendevald

Välkommen som förtroendevald Välkommen som förtroendevald Din handbok 1 Innehåll Välkommen som förtroendevald 4 Den svenska modellen 5 Så här är fackförbunden organiserade 5 Så här är arbetsgivarorganisationerna organiserade 6 Förhandlingssamverkan

Läs mer