Mig / Mag Svets. Modell MIG 190. Artikelnummer 53580

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mig / Mag Svets. Modell MIG 190. Artikelnummer 53580"

Transkript

1 Mig / Mag Svets Modell MIG 190 Artikelnummer 53580

2 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns kvm butik och huvudkontor med 30 medarbetare som har fått vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och roligare. Sedan 2007 fi nns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med lokaler på kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för dig som kund. Vi ser fram emot nya kontakter! 2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvalitetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är fantastisk. Garanti: Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. Reklamation: Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garantitiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början. Kontaktinformation: Verktygsboden Erfi lux AB Källbäcksrydsgatan 1 SE Borås Telefon: Mejl: Miljöskydd / Skrotning Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. Kontakta återförsäljaren eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar. Viktigt! Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten. På så sätt får du ut mesta möjliga av din apparat och felaktig användning undviks. Förvara bruksanvisningen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska anvisningen följa med maskinen. Allmänna säkerhetsföreskrifter Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. Städa ofta. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara aldrig explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser inom arbetsområdet. Håll barn utanför arbetsområdet. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd vid behov, skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. 2

3 Bär för ändamålet lämpliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, är hela och sitter korrekt monterade. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker för att undvika fara. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte apparatens kapacitet. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen före service och reparation eller när maskinen inte används. Lämna aldrig en maskin obevakad då strömmen är påslagen. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. Utsätt inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de inte är godkända för det. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Förlängningskabel får ej vara virad på en rulle, drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Undvik kontakt med jordade ytor. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Varning! Svets och skär arbeten kan vara farliga för operatören, medarbetare i omedelbar närhet och för omgivningen om utrustningen inte hanteras på rätt sätt. 3 Risk för ögonskada Svetsbågen avger ultravioletta strålar, använd alltid godkänd svetshjälm. Eventuell åskådare måste också skydda sina ögon. Risk för brännskada Använd läderhandskar, kraghandskar när det behövs och fl amsäker overall, knäpp ända upp i halsen och vid handlederna så att eventuell svetsloppa ej kan komma innanför kläderna. Rör aldrig arbetsstycket, elektroden eller jordklämman under eller precis efter arbetet. Risk för brandfara, svetsa aldrig i närheten av brännbart material. Gnistor kan antända materialet lång tid efter det att arbetet avslutats. Om brandfara föreligger skall brandvakt vara utplacerad i minst en timma. Svetsa inte bränsletankar, såvida du inte är en kvalifi cerad svetsare och har rengjort tanken ordentligt och säkerställt att alla ångor är borta. Risk för förgiftning Det bildas giftig rök vid svetsning. Svetsa enbart i välventilerad lokal. I mindre lokaler skall rökutsug användas. Risk för starkt magnetiskt fält, det magnetiska fältet kan skada bärare av pacemaker. Allmän Fara! Använd skyddsutrustning och ta hänsyn till de faror och risker som fi nns. Läs manualen innan arbete med svetsen påbörjas. Utsätt inte svetsen för regn eller fukt. Betrakta slangpaketet som alltid strömförande då strömbrytaren är i läge ON. Stickkontakten får enbart anslutas till ett jordat 3-fas uttag. Utrustningen kan skadas om strömmen stängs av när man svetsar.

4 ergoline svetsmaskiner är konstruerade för att vara lätta att svetsa med och lämpliga för varierande applikationer. Strömförsörjningen erhålles från en kopparlindad transformator utrustad med fullt överströmsskydd för att uppnå en hög intermitensfaktor. ergoline maskinerna är utrustade med en kraftfull trådmatningsenhet. Allmänt Vid MIG/MAG-svetsning styrs processen av ett antal olika svetsparametrar, nämligen följande: Spänning (båglängd) Trådmatningshastighet (som i sin tur bestämmer strömstyrkan) Skyddsgas Framföringshastighet Pistollutning Elektrodutstick/kontaktrörsavstånd För att uppnå bästa svetsresultat måste dessa parametrar avpassas till varandra. De två första parametrarna reglerar man på strömkällan. Inställningen av dessa beror på grundmaterial, godstjocklek, typ av svetsfog, svetsläge, tillsatsmaterial och skyddsgas. MAG - Gasmetallbågsvetsning med aktiv skyddsgas Karakteristiskt för denna metod är att likström används och att tillsatsmaterialet som är i trådform, fungerar som elektrod och frammatas automatiskt. Ljusbågen omges av en skyddsgas, koldioxid (CO 2 ) eller med en gasblandning. Strömkällans negativa pol är ansluten till arbetsstycket. Tillsatsmaterialet består av trådelektroder med diameter 0,6-0,8-1,0 mm (rörelektrod 0,9 mm). Kortbåg svetsning är den bästa metoden för tunnplåtssvetsning. Med kortbågsvetsning kan alla svetslägen svetsas. En annan metod är spraybåge. Vid tillräckligt hög ström och spänning i förhållande till elektroddiameter och skyddsgas överförs det smälta materialet i form av fi nfördelade doppar som inte kortsluter ljusbågen. Spraybågsvetsning innebär en stabil ljusbåge utan fastsittande sprut. Mycket hög produktivitet kan uppnås och metoden utnyttjas därför bland annat till att 4 svetsa fyllnadssträngarna i grövre godstjocklekar. Värmetillförseln till arbetsstycket är stor, vilket betyder att en stor och lättfl ytande svetssmälta bildas. Spraybågsvetsning lämpar sig därför bäst för svetsning i horisontalläge. Svetsmetodens fördelar Inga avbrott för elektrodbyte (jämfört med manuell bågsvetsning). Mindre formförändring pga krympning vid jämförelse med MMA. Inget behov av slaggning. En metalloxid bildas på svetssträngen och bör borttagas om noggranna krav på ytbehandling av svetsen krävs. MIG- Gasmetallbågsvetsning med inert skyddsgas Metoden är likformig med MAG- svetsning. Den vanligaste skyddsgasen är argon, men blandningar av argon och helium används även. Alla typer av svetslägen. Material som svetsas med MIG- metoden skall inte svetsas med lika hög strömstyrka som används vid svetsning av olegerade eller låglegerade stål. MIG-metoden tillämpas främst vid svetsning av, nickel och nickellegeringar, aluminium och aluminiumlegeringar, koppar och kopparlegeringar. Arbetsplatsen bör vara skyddad från drag. Viktigt - Läs noggrant Installation Läs igenom användarmanualen noggrant före användning. Försäkra dig om att alla användare läser och förstår denna manual. Tveka inte att ta kontakt om du har frågor om produkten. Telefon eller Lokal Använd svetsen i en torr lokal fri från damm och fett. Elektrisk anslutning Svetsen behöver en 3 fas 400V anslutning men använder inte nolla. Maskinen levereras med en 4-ledad kabel med en CEE 3~ stickpropp (16A). Om du behöver byta uttag, försäkra dig om att du ansluter gul/gröna kabeln till jord. Om du är osäker kontakta en behörig elektriker. Maskinen skall anslutas till ett uttag som är säkrad med minst, trög 16A. Försäkra dig om att jordklämman har en god elektrisk kontakt.

5 Justera matarhjulets tryck genom att skruva på ratten (B) på trådmatningen. Svetstråden ska matas även om du applicerar ett lätt tryck på den med ett finger men trycket skall inte vara för så hårt att svetstråden deformeras om den stoppas. Installation av svetstråd Kontrollera att stickkontakten är avlägsnad från eluttaget. Drag av gashylsan från svetspistolens mynning och skruva av kontaktmunstycket. Öppna luckan på sidan av svetsen. Lossa tryckrullens (A) fjäderbelastning (B). Rengör matarrullen (C) och tryckrullen (A). Vid byte av trådrulle, blås ren trådledaren (D) med lite tryckluft. Placera trådrullen över axeln på trådvindan. Håll fast tråden tills dess rullen är fastlåst i trådvindan. Klipp av yttersta änden på svetstråden. På matarhjulet står angivet hur stort spåret är. Matarrullen (C) har två spår beroende på svetstrådens diameter. För att byta spår, lyft ut och vänd på matarhjulet. OBS! Om fel spår används, kan det bli problem med trådmatningen. För in svetstråden genom styrledaren (E) och vidare in genom slangpaketets trådledare ca 5-10 cm. Spänn fast matarhjulet och kontrollera att svetstråden löper i sitt spår på matarhjulet. Starta svetsen med strömbrytaren och tryck på trådmatningsknappen så att tråden matas fram. Håll slangpaketet så rakt som möjligt under denna manöver. Varning! Tråden har spänning och mekanisk matning. Akta så att du inte får en elstöt, tänder ljusbågen eller sticker dig på tråden då den matas ut från svanhalsen. När tråden kommer ut ca 5 cm från svetspistolens svanhals, släpp avtryckaren så att matningen upphör. Kontrollera att kontaktmunstycket har rätt storlek med hänsyn till svetstrådens diameter, skruva därefter fast det och tryck tillbaka gashylsan. Inställning av spänning och trådmatningshastighet Är inställningen riktig, erhålls en stabil ljusbåge med rätt längd. Värmetillförseln till arbetsstycket blir riktig och inget sprut bildas. Svetsen blir slät och får en fin anslutning till grundmaterialet. Ökar man spänningen med bibehållen matning så hinner trådmatningen inte mata fram tråd i samma takt som nedsmältningen sker. Ljusbåg en blir för lång och orolig och en del svetssprut uppstår. Svetsen blir för låg och får smältdiken i kanterna. Genom att öka trådmatningen blir ljusbågen åter stabil, men värmeeffekten blir för hög och ljusbågen blir för het i förhållande till arbetsstycket. Speciellt vid svetsning i tunt material finns nu risk för genombränning. Med för låg spänningen i förhållande till utgångsläget men med bibehållen trådmatning, blir värmeeffekten inte tillräcklig för att hinna smälta av elektroden. Resultatet blir en kort ljusbåge där elektroden stöter mot grundmaterialet. Vi känner att svetspistolen vill lyfta sig. Den lägre värmeeffekten medför också att svetsen inte flyter ut tillräckligt och resultatet blir en hög bullig svets med dålig inträngning. Man minskar trådmatningen men hamnar då på en för låg nivå. Ljusbågen blir nu åter stabil, men värmeeffekten blir alldeles för låg. Resultatet blir en kall svets som inte flyter ut ordentligt. Inträngningen blir dessutom otillräcklig. För att hitta en riktig arbetspunkt igen måste spänningen och trådmatningen ökas parallellt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sambandet mellan spänning och trådmatning ska uppfylla två villkor: 1. Arbetspunkten ska befinna sig inom arbetsområdet för den aktuella kombinationen av skyddsgas och tillsatsmaterial. 5

6 2. Arbetspunkten ska befinna sig på en sådan nivå att ljusbågens värmeeffekt blir riktig i förhållande till arbetsstycket. Val av svetsenergi Valet av energiutbytet i svetsbågen görs genom att ställa spänningen med omkopplaren. I läge 0 är svetsen avstängd. Efter att omkopplaren ställts i önskad position tänds strömindikatorn för att visa att svetsen är klar att använda. Justering av trådmatningshastighet Valet av trådmatningshastighet ställs in Strömindikator automatiskt i förhållande till spänningen, 1 0 Trådmatning 1 emellertid kan 2 2 man behöva 3 3 att justera 4 4 båglängden 5 5 och då justerar man trådmatningshastigheten. Vrid till vänster Mitten position Vrid till höger Minska hastigheten Grundinställning Öka hastigheten Längre båge Kortare båge Trådmatningshastigheten är också beroende av dimensionen på tillsatstråden, val av skyddsgas och spänningsläge, så en fi njustering är oftast nödvändig. Försäkra dig alltid om att trådmatningshastigheten är korrekt, eftersom detta är en viktig faktor för ett perfekt svetsresultat. Kontinuerlig svetsning Håll gasmunstycket ca 5-10 mm från arbetsstycket. På detta avstånd är skyddsgasen som mest effektiv och båglängden blir som effektivast (4-7 mm). En kort båge skapar ett djupare genomslag vilket gör den lämplig för stumsvetsning. En längre båge ger mindre genomslag och en bredare svets som är lämplig i många svetssituationer. Ställ maskinen för normal svetsning genom att vrida punktsvetskontrollen moturs till ett klick hörs. Tryck in manöverknappen på brännaren och svetsen startar, skyddsgasen flödar och bågen tänds när tråden når arbetsstycket. Släpp manöverknappen på brännaren så släcks bågen och trådmatningen stoppas. Använd trådmatningskontrollen för att ställa in ljusbågen. Från en korrekt inställd ljusbåge hörs ett knattrande. Ibland kan man behöva att justera både spänning trådmatning för ett optimalt resultat. För låg trådmatning ger en lång utdragen båge och mycket sprut. För hög trådmatning ger en kort ostabil ljusbåge där elektroden stöter mot grundmaterialet. Vi känner att svetspistolen vill lyfta sig. Den för låga värmeeffekten medför också att svetsen inte fl yter ut tillräckligt och resultatet blir en hög bullig svets med dålig inträngning. Gasmetallbågsvetsning med rörelektrod Principen för svetsning med rörelektrod är densamma som för MIG/MAG-svetsning med tråd-elektrod. En rörelektrod består av ett stålhölje fyllt med pulver. Höljet är antingen ett svetsat rör, eller ett ihopvikt stålband. Pulvret stabiliserar ljusbågen, tillför legeringsämnen för att påverka svetsens mekaniska egenskaper och skyddar smältan under stelning och påverkar svetsens form. Rörelektroder är lämpliga att svetsa med utomhus, eftersom de inte är känsliga för luftdrag på samma sätt som gasskyddade elektroder. Nackdelen med dem är att de producerar mycket sprut, slagg och svetsrök. Vid svetsning med rörelektrod så vänder man på polariteten mellan slangpaketet och jordklämman. Jordklämman ansluts till plus. Burn-back time. Avser tiden mellan att trådmatningen stannar och strömmen stängs av så att tråden framför munstycket (efter avslutad svetsning) kan kontrolleras. 6

7 Skyddsgas Anslut gasslangen till tryckregulatorn, kontrollera att inga läckor uppstår. Justera fl ödet till 9 12 liter / minut. Skyddsgasens främsta uppgift vid MIG/MAG svetsning är att skydda smältan, elektroden och ljusbågen från den omgivande luftens skadliga inverkan. Vid MIGsvetsning av aluminium används de inerta gaserna argon och helium eller blandningar av dessa. Ren argon kan inte användas för svetsning av stål eftersom ljusbågen då blir allt för instabil. För rostfritt används därför argonblandningar med några enstaka procent koldioxid eller oxygen. Vid svetsning av olegerade och låglegerade stål används argonblandningar med ganska höga halter koldioxid. Dessa gasblandningar räknas som aktiva och därför talar man här om MAG-svetsning. Olegerade stål kan även svetsas med ren koldioxid. Fördelen med koldioxid är att den är billigare, men nackdelen är att svetshastigheten är lägre, dessutom produceras avsevärt mera rök och sprut. Skyddsgasen har också betydelse för svetsarens arbetsmiljö. Ozon är en hälsovådlig gas som bildas vid all bågsvetsning i mer eller mindre utsträckning. Även mängden svetsrök kan påverkas genom valet av skyddsgas, svetsröken kan minskas med upp till 50%. Förutom valet av rätt skyddsgas är inställningen av gasfl ödet viktig. Om gasfl ödet är för lågt, orkar det inte tränga undan luften ordentligt. Om fl ödet däremot är för högt blir det turbulent och då fi nns det risk för att luft sugs med in i ljusbågen. En grundinställning av gasfl ödet i l/min är lika stort som gaskåpans diameter i mm. Pistollutning Hur svetspistolen lutas i förhållande till svetsen har stor betydelse för svetsens form och inträngningens storlek. Hur mycket svetspistolen bör lutas i förhållande till svetsens längdriktning beror på svetsläget. En tumregel är att lutningsvinkeln i förhållande till svetsens normallinje inte ska överstiga 15. Vid motsvetsning lutas pistolen mot den färdiga svetsen under svetsningens gång. Mycket värme tillförs då smältan och inträngningen blir djup. Svetshastighet Även svetshastigheten har stor inverkan på svetsens form och inträngning. För hög svetshastighet i förhållande till spänning och trådmatning innebär att värmetillförseln per längdenhet blir för liten. Svetsen blir smal och får en otillräcklig inträngning. Vid för låg svetshastighet blir värmetillförseln och mängden nedsmält material per längdenhet för stor. Resultatet blir en för stor svetssmälta och en stor värmepåverkad zon runt svetsgodset. Kontaktrörsavstånd Kontaktrörsavståndet, kan svetsaren ändra genom att ändra pistolens läge i förhållande till arbetsstycket. Avståndet bör hållas konstant under hela svetsningen, annars leder det till strömvariationer och varierande värmetillförsel till arbetsstycket. Säkerhetsföreskrifter All svetsning och skärningsutrustning är designat i enlighet med relevanta säkerhetsföreskrifter ställda av ISO R 700. Vi rekommenderar att innan man använder svets eller skärutrustning säkerställer att operatören är väl förtrogen med gällande säkerhetsförordning för arbetsuppgiften. Innan du avlägsnar skyddsplåtar eller hölje för underhåll gör alltid maskinen strömlös genom att dra ur stickkontakten. Elchocker kan döda. Ställ strömbrytaren i läge 0 när du justerar brännaren (säkrast är att dra ur stickkontakten). Håll alltid svetsens sladdar och nätsladden i mycket god kondition. Om en skada på ledningarna uppstår byt genast ut den till en originalreservdel. Brännarens ledning kan vara uppladdad med högspänning. Kontrollera dem regelbundet för att upptäcka förslitning och skador. Arbeta aldrig med höljet avmonterat. 7

8 Risker från ultraviolett strålning Använd svetsskärm och klä dig ändamålsenligt när du svetsar. UV-strålningen är farligast för ögonen. Den orsakar s.k. svetsblänk (en temporär skada på hornhinnan). UV-strålning kan skada oskyddad hud, skadan liknar stickande solbränna. Försäkra dig om att personer som arbetar intill inte utsätts för fara när du svetsar. Använd svetshandskar. Risker från gaser och ångor Ventilera svetsområdet för att minska höga koncentrationer av gaser och ångor. Skydda mun och näsborrar från inandning av damm. Underhåll & Skötsel Kontrollera dagligen och innan användning, brännaren och ledningar, efter skador och försämring. Undersök dagligen munstycket och gashylsa. Ersätt munstycket om hålet blivit ovalt förstorat. Inspektera regelbundet alla ledningar så att de är oskadade och säkra. Rengör periodiskt svetsens innanmäte från damm. Svetsen är designad och konstruerad för att ge en problemfri användning. Driftsavbrott som uppstår härrör i de fl esta fall från felaktig användning och överbelastning. Reparation och service skall utföras av en kompetent elektriker. Vid frågor kontakta återförsäljaren av utrustningen. Slitdelar Svetspistol SB ,0 och 4,0 m Svetspistol Med Europaanslutning (Bintzel). Komplett med svanhals 3 m slang. 60% intermitens 180 A C02 (kolsyra). 150 A blandgas (argon) Tillbehörslåda till Mex 150 svetspistol. 10 st kontaktrör 0,8 mm tråd 10 st kontaktrör 1,0 mm tråd 5 st gaskåpa 2 st kontaktrörsfäste 2 st fjäder 2 st värmesköld Svetstråd Art.nr Benämning Stål 0,8 mm 15 kg Stål 1,0 mm 15 kg Alu. ALSI 1,0 mm 6,5 kg Rostfri 0,8 mm 15 kg Rörtråd 0,9 mm 5 kg Rörtråd 0,9 mm 1 kg 8 Art.nr Benämning 1700 Svetspistol 3 m 1701 Svetspistol 4 m Tillbehörslåda till 150-pistol Gaskåpa 2 st/frp Kontaktrör 0,6 mm 10 st/frp Kontaktrör 0,8 mm, 10 st/frp 1367 Kontaktrör 0,9 mm, 10 st/frp Kontaktrör 1,0 mm, 10 st/frp K-rörsfäste 2 st/frp Svanhals SB150A Trådledare Spiral 0,6-0,9 mm Tefl on 0,6-0,9 mm

9 Specifikationer 9

10 Felsökning Viktigt! Klarar du inte att avhjälpa felet på egen hand tveka inte att kontakta vår verkstad på telefon eller e-post Enklast är om du kan mejla ett foto på ditt problem så är det lättare att avhjälpa felet och vi sparar tid åt alla. Problem Ojämn ljusbåge, överflödigt svetssprut och porös svetssträng Det spottar och fräser vid svetsarbetet Svetssträngen blir porös Svetsfogen är ej sammanhängande eller har dålig genomträngning Överhettningsskyddet löser ut Gashylsan, trådmunstycket eller svanhalsen smälter Det bränner hål i arbetsstycket Maskinen startar inte Det tänds ingen ljusbåge Möjlig orsak För stort avstånd till arbetsstycket Rost, färg eller fett på arbetsstycket För lite skyddsgas Dåligt utfört förarbete För stort avstånd till arbetsstycket För lite skyddsgas Svetsarbetet sker för snabbt För låg trådmatningshastighet Svetsning pågår för länge i förhållande till intermittensförhållandet Innandömet är dammigt Delarna överhettas Du arbetar för sakta och oregelbundet För hög spänning Överhettningsskyddet har utlöst Kopplingar, säkringar eller elnät Ingen spänning till svetsen Återledarklämman ej ansluten, har dålig kontakt eller är defekt Överhettningsskyddet har löst ut Åtgärd Håll svetspistolen närmare arbetsstycket Avbryt svetsningen och rengör arbetsstycket Rengör arbetsstycket från föroreningar såsom rost, färg med mera Minska avståndet mellan trådmunstycket och arbetsstycket Öka gasflödet Svetsa långsammare Öka strömstyrkan / trådmatningshastigheten Följ intermittens förhållandet och svetsa i kortare intervall Blås rent svetsens innandöme Byt svetsposition så att värmen inte studsar tillbaka Svetsa i kortare intervall Öka takten på arbetet Minska spänningen och trådmatningshastighet Låt maskinen svalna Kontrollera och byt Kontrollera att stickkontakten är ansluten och att det finns ström i eluttaget Kontrollera att återledarklämman har kontakt med arbetsstycket Avvakta tills dess svetsen har svalnat Svetstråden bränns fast i kontaktmunstycket För litet avstånd till arbetsstycket Kretsen bryts på grund av löst eller defekt trådmunstycke Svetstråden har korroderat Fel spår används på matarhjulet eller så är det slitet Matarhjulets inställning är felaktig Matarhjulet fastnar Öka avståndet Skruva fast eller byt ut trådmunstycket Byt ut hela rullen Kontrollera och byt eventuellt ut matarhjulet Justera tills lätt fingertryck på svetstråden inte stoppar matningen Smörj med lite olja 10

11 Anteckningar 11

12 Verktygsboden Erfi lux AB, Källbäcksrydsgatan 1, Borås Verktygsboden Borås Sweden

Mig / Mag Svets. Modell MIG 260-DUO. Artikelnummer 80258

Mig / Mag Svets. Modell MIG 260-DUO. Artikelnummer 80258 Mig / Mag Svets Modell MIG 260-DUO Artikelnummer 80258 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000

Läs mer

Mig / Mag Svets. Modell MIG180Y. Artikelnummer 89300

Mig / Mag Svets. Modell MIG180Y. Artikelnummer 89300 Mig / Mag Svets Modell MIG180Y Artikelnummer 89300 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm

Läs mer

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 1 SVETSMETODER Svetsning förekommer inom en mängd olika branscher. Svetsning kan utföras manuellt men i vissa fall så sker det lämpligen i en maskin. De metoder som främst

Läs mer

Plasmaskärare PS660 / PS990. Artikelnummer

Plasmaskärare PS660 / PS990. Artikelnummer Plasmaskärare PS660 / PS990 Artikelnummer 80261 2779 Inledning Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

ESAB TRAINING & EDUCATION. MIG/MAGsvetsning

ESAB TRAINING & EDUCATION. MIG/MAGsvetsning ESAB TRAINING & EDUCATION MIG/MAGsvetsning Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning... 4 Princip... 5 Svetsparametrar...5-6 Vad händer i ljusbågen?... 7 Kortbåge... 7 Blandbåge... 7 Spraybåge... 7 Kortpulsning...

Läs mer

LMC 175. Bruksanvisning

LMC 175. Bruksanvisning LMC 175 Bruksanvisning 1 Innehåll Inledning 3 Presentation..3 LMC 175..4 Leverans...4 Anslutning till elnätet..4 Montering av utrustningen...5 Montering av tillsatstrådspole..6 Att inleda svetsarbetet...8

Läs mer

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr Handbok Gysmi 250 TRi Art. nr 9517288 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare.

MIG/MAG Svetsning: Svetskurs. XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. Svetskurs XP har ett antal olika svetsar och metalbearbetningsverktyg till förfogan. Bl.a. TIG, MIG och plasmaskärare. MIG/MAG Svetsning: Metal Inert/Active Gas är en bågsvetsmetod som lämpar sig till

Läs mer

Saxlyft. 2700kg HP-L6000 HP-L6000L. Lyftkapacitet. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder lyften.

Saxlyft. 2700kg HP-L6000 HP-L6000L. Lyftkapacitet. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder lyften. Saxlyft HP-L6000 HP-L6000L Lyftkapacitet Artikelnummer 69439 76864 2700kg Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder lyften. Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Användarmanual och bruksanvisning

Användarmanual och bruksanvisning ElectroGEAR Användarmanual och bruksanvisning VÄRMEFLÄKT LÄS ANVISNINGARNA NOGGRANT: Läs och följ alla instruktioner. Förvara instruktionerna på en säker plats för framtida behov. Låt ingen som inte läst

Läs mer

Foto: Stian Elton. Skyddsgaser för svetsning

Foto: Stian Elton. Skyddsgaser för svetsning Foto: Stian Elton Skyddsgaser för svetsning Skyddsgasens uppgift Skyddsgasens huvuduppgift är att skydda smältbadet mot den omgivande luften. Under de höga temperaturer som uppstår i en svetsljusbåge kan

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning?

Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Finns det ökad risk för bindfel med gasmetallbågsvetsning? Del 1 av 2. Svetsområdet är ett område som både ger en känsla av nyfikenhet och nyckfullhet blandad med en stor skopa respekt utifrån att det

Läs mer

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS

Användarmanual. Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual Modell: SLIM M602W / M602SS Användarmanual till HN 8395 och HN 8397 spisfläkt slim M602W / M602SS VIKTIGT Läs denna användarmanual noggrant innan installation och användning av spisfläkten.

Läs mer

MISON skyddsgaser. Utsätter du dig för skadligt ozon?

MISON skyddsgaser. Utsätter du dig för skadligt ozon? MISON skyddsgaser Utsätter du dig för skadligt ozon? 2 MISON skyddsgaser Undvik skadligt ozon använd alltid MISON skyddsgaser när du svetsar. Vid svetsning bildas skadlig ozon. Även i väl ventilerade lokaler

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040

B R U K S A N V I S N I N G. Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 B R U K S A N V I S N I N G Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Fotmassage Artikelnummer 7580-1040 Följ nedanstående säkerhetsföreskrifter noggrant när du använder fotmassagen, särskilt

Läs mer

Inverter. Plasma / Tig / MMA. Modell CT416. Artikelnummer 2804

Inverter. Plasma / Tig / MMA. Modell CT416. Artikelnummer 2804 Inverter Plasma / Tig / MMA Modell CT416 Artikelnummer 2804 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns

Läs mer

Vedkap. Modell LS500. Artikelnummer

Vedkap. Modell LS500. Artikelnummer Vedkap Modell LS500 Artikelnummer 488446 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm butik och

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer

B R U K S A N V I S N I N G. Varmluftspistol Artikelnummer B R U K S A N V I S N I N G Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 1 Varmluftspistol Artikelnummer 3110-1123 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen noggrant.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031

B R U K S A N V I S N I N G. Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 B R U K S A N V I S N I N G Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 1 Värmemadrass Artikelnummer 7580-1031 Värmemadrassen har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstänging kan väljas mellan

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA

DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA DRIFT & SKÖTSELMANUAL AVFUKTARE KCC-610HA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER 1.Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan ni tar aggregatet Idrift. 2. VARNING. Låt inte barn leka med Aggregatet är inte

Läs mer

Tiginverter. AC/DC Modell TIG200P AC/DC. Artikelnummer

Tiginverter. AC/DC Modell TIG200P AC/DC. Artikelnummer Tiginverter AC/DC Modell TIG200P AC/DC Artikelnummer 89293 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här nns 3 000

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

MiniGuide. Aluminiumsvetsning.

MiniGuide. Aluminiumsvetsning. MiniGuide. Aluminiumsvetsning. 2 Innehåll. 3 Aluminium 4 Aluminiumlegeringar 5 Svetsning av aluminium Deformationer 6 Rengöring före svetsning Tillsatsmaterial 7 Skyddsgaser MISON skyddsgaser 8 Skyddsgaser

Läs mer

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk.

GRÄSTRIMMER LTA350 HN Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. GRÄSTRIMMER LTA350 HN 10052 Användarmanual Läs användarmanualen noggrant innan grästrimmern tas i bruk. 1 2 GRÄSTRIMMERENS HUVUDDELAR 1. Handtag 2. Startkontakt 3. Kabelhållare 4. Kabel och kontakt 5.

Läs mer

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I

Bruksanvisning. ATV spruta Art.: Annelundsgatan 7A I Enköping I Tel I Fax I Bruksanvisning ATV spruta Art.: 90 15 552 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan du installerar

Läs mer

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V

Handbok. Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V Handbok Batteridriven borrmaskin/ skruvdragare DE3-1920V SÄKERHET Säkerhet VARNING! 1. Tänk på arbetsmiljön. Exponera inte verktyget för regn. Använd inte verktyget på fuktig eller våt plats. Se till att

Läs mer

Skogsvagn - hydraulisk kran Bruksanvisning

Skogsvagn - hydraulisk kran Bruksanvisning Skogsvagn - hydraulisk kran Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100

Riskokare 1,5L. Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W. Instruktionsmanual Engelska Svenska. Modell: RE100 Riskokare 1,5L Rostfritt stål Varmhållningsfunktion 500W Instruktionsmanual Engelska Svenska Modell: RE100 INLEDNING Med din nya riskokare kan du nu koka det perfekta riset, på ett enkelt och problemfritt

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur?

Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur? Metallpulverfylld eller fluxfylld rörelektrod Var, När, Hur? Lite historia Försök till Mig-svetsning i USA på 20-talet. Maskinell matning av en metalltråd till en ljusbåge som brann i ädelgasatmosfär.

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING PYLVÄSPORAKONE PELARBORRMASKIN DAO 0420 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 PELARBORRMASKIN

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön)

B R U K S A N V I S N I N G. Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) B R U K S A N V I S N I N G Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) 1 Dammsugare Artikelnummer 9015-1151 (lila), 9015-1152 (grön) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen

Läs mer

INDUSTRIRÖR SVETS VVS

INDUSTRIRÖR SVETS VVS INDUSTRIRÖR SVETS VVS Ämnet industrirör svets VVS behandlar sammanfogning med olika svetsmetoder och är till sin karaktär både praktiskt och teoretiskt. I ämnet läggs grunderna för hantverkskunnande, yrkesidentitet

Läs mer

WUB5511 Elektrisk Värmefilt

WUB5511 Elektrisk Värmefilt WUB5511 Elektrisk Värmefilt Svensk Bruksanvisning Läs alltid först igenom bruksanvisningen och spara den för framtida hänvisningar Sid 2 VIKTIGA anvisningar! Spara för framtida bruk! VARNING: EJ avsedd

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Vedklyv, turbo. Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER Vedklyv, turbo Användarmanual SÄKERHETS- OCH ANVÄNDARINSTRUKTIONER VIKTIGT: Läs igenom säkerhetsanvisningar och instruktioner ordentligt innan användning. Säkerhetsföreskrifter: Du måste använda maskinen

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287 Handbok Gysmi 165 Art. nr 9517287 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

Bruksanvisning. Mjölkskummare

Bruksanvisning. Mjölkskummare Bruksanvisning Mjölkskummare 423008 SV Bruksanvisning och säkerhetsföreskrifter. Läs igenom den här bruksanvisningen noggrant. Endast för hushållsbruk. g SVENSKA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs den här handboken

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC

PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Sida 1 PRODUKTINFORMATION enligt EG förordning 73/23/EC, 93/63/EC och 93/465/EC Produktnamn: BCD 220 Limpistol med termostat Skapad: 14 juni, 2007 PRODUKT OCH LEVERANTÖR Produktnamn: Användning: Leverantör:

Läs mer

Kung Fu Massage MANUAL OD 600

Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage MANUAL OD 600 Kung Fu Massage INNEHÅLL Viktiga säkerhetsanvisningar 13 Lämplig för 14 Fördelar 14 För bästa resultat 14 Funktionsknappar och användningsanvisningar 15 1. Funktionsknappar

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING

NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING NACK & SKULDROR MASSAGE UTRUSTNING MSS-303B Användarmanual Tack för ert köp av Nack & Skuldror massage utrustning Förvara bruksanvisningen på en lättåtkomlig plats så du kan läsa den senare Vänligen, läs

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo

Handbok. Textil- & våtdammsugare Apollo Handbok Textil- & våtdammsugare Apollo TORRDAMMSUGNING - Sätt i filtret (E) i behållaren (I). - Haka fast motorn (A) på behållaren (I) och lås den med de båda krokarna (G). - Sätt fast den rörliga slangen

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment

FE/MMT/PMT/WS MIG/MAG svetspistoler sortiment Högkvalitativa material och effektiv design Svetspistolalternativ Den bästa kombinationen av vikt och balans gör att skickliga svetsare utan besvär kan demonstrera sitt kunnande i svets efter svets. Välj

Läs mer

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB

VARNING. Bruksanvisning. Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN ADESSO AB VARNING Slow Juicer Modell nr: ZZI-802 DRA ALLTID UR KONTAKTEN EFTER ANVÄNDANDET LÅT INTE BARN LEKA MED MASKINEN Bruksanvisning Endast för hushållsbruk ADESSO AB Denna slowjuicer är endast avsedd för hushållsbruk.

Läs mer

WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING

WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING WiseRoot+ HÖGEFFEKTIV ROTSTRÄNGSSVETSNING "WiseRoot+ är otroligt användarvänlig och presterar som utlovat. Processen gör det möjligt att hantera en rad olika passningsavvikelser, exempelvis kantförskjutning

Läs mer

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är

Din Cool Control. Symbolbeskrivning Varningar: OBSERVERA Följ alltid de anvisningar som är Din Cool Control Cool Control Symbolbeskrivning...41 Viktig information 43 Användning för avsett ändamål...43 För din säkerhet...43 1 Förberedelse och idrifttagning 44 Leverans...44 Uppställning och anslutning...44

Läs mer

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL

RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL RB-16 ELEKTRISK BOCKMASKIN MANUAL LÄS NOGGRANNT DENNA MANUAL INNAN MASKINEN TAS I BRUK. Felaktig användning kan orsaka skada på människa och material. Innehåll Sida Generell instruction 2 Delar och specifikationer...

Läs mer

ELVISP BRUKSANVISNING

ELVISP BRUKSANVISNING ELVISP BRUKSANVISNING Modell: BBR1000 Läs bruksanvisningen noggrant innan du börjar använda vispen och spara den för framtida behov. SÄKERHET! Tänk på att alltid sätta säkerheten främst när du använder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas.

Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas. Handbok om skyddsgas Handbok om skyddsgas. 2 Innehåll Innehåll. 4 Skyddsgasens syfte 7 Skyddsgasprogrammet MISON 9 Arbetsmiljön 14 Skyddsgasens effekt på produktivitet 21 Skyddsgaser och kvalitet 26 Skyddsgaser

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok

Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696. Användarhandbok Register your product and get support at www.philips.com/welcome HP8696 Användarhandbok o n a m b l k c j d e i f g h p q r 3 4 16mm 22mm 7~10 sec. 5 7~10 sec. 6 7~10 sec. 7 Svenska Gratulerar till din

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning.

BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE / E / E OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) användning. BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE 42.3012 / E42 061 15 42.3013 / E42 061 20 OBSERVERA! Läs kapitel 3 (Säkerhetsföreskrifter) noggrant innan användning. INNEHÅLL 1. Inledning a. Allmänt... 2 b. Speciella

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TSS Tovenco Support System Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Handbok. Svetsaggregat SMARTMIG

Handbok. Svetsaggregat SMARTMIG Handbok Svetsaggregat SMARTMIG Vi tackar för ditt val av svetsaggregat. Läs denna bruksanvisning noggrant, så får du mesta möjliga nytta och glädje av din nya svets. PRESENTATION SMARTMIG är ett traditionellt

Läs mer

Lyftbord SD1005A. 450 kg. Lyftkapacitet. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder liften.

Lyftbord SD1005A. 450 kg. Lyftkapacitet. Artikelnummer. Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder liften. Lyftbord SD1005A Lyftkapacitet 450 kg Artikelnummer 64891 Läs hela manualen komplett och noggrant innan du monterar eller använder liften. Inledning Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner

Läs mer

TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA

TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA Svets och Skärspecialisten S. Långebergsgatan 18 421 32 Västra Frölunda Tel 031-748 52 80 Fax 031-748 52 81 www.axson.se version 2003-10-01 ÄRADE FRONIUS

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL

ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL ANVÄNDARMANUAL MASKINDRIVEN FETTSPRUTA UNIVERSAL Tack för att du valde ett IDG-Tools verktyg. Detta verktyg är tillverkat efter IDG-Tools krav på kvalitet och tillförlitlighet. Rätt hanterat kommer detta

Läs mer

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET

1.0 INLEDNING 2.0 SÄKERHET 1.0 INLEDNING Tack för att du har valt oss! Du har valt en maskin som har tillverkats av högkvalitativa material och med den allra senaste tekniken. Din egen, dina kunders och dina användares säkerhet

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter 1534 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET... 2 Säkerhetsanvisningar och symboler... 2-3 Instruktioner för installation och handhavande... 3 Svetsa med belagda elektroder...

Läs mer

VATTENKOKARE WK-2015SC

VATTENKOKARE WK-2015SC VATTENKOKARE WK-2015SC ANVÄNDARMANUAL 1 Läs denna användarmanual noggrant innan vattenkokaren tas i bruk. Manualen innehåller viktig information för vattenkokarens användning och underhåll. SYMBOLER I

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

LASAL. Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se

LASAL. Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se LASAL TM Gaser, utrustning och tjänster som vässar din laser! www.airliquide.se Valet av gas och gasförsörjningssystem har avgörande betydelse Valet av gas och gasförsörjningssystem har stor betydelse

Läs mer

Handbok TIG 180 AC/DC

Handbok TIG 180 AC/DC Handbok TIG 180 AC/DC INLEDNING Vi tackar för att du valt just den här produkten. Läs den här handboken noggrant, så får du mesta möjliga nytta av din nya tigsvets. BESKRIVNING Svetsaggregatet TIG 180

Läs mer

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ...

Användarmanual HVA / HVM. Din återförsäljare. U_SE Rev. 080915 ... ... ... Användarmanual HVA / HVM Din återförsäljare U_SE Rev. 080915 1. Allmänt. HVA/HVM hetvattenautomat Vi gratulerar till ert val av en hetvattenautomat HVA/HVM. Läs igenom bruksanvisningen innan du använder

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

BRUKSANVISNING RG 2000

BRUKSANVISNING RG 2000 BRUKSANVISNING RG 2000 T E X T I L V Å R D S M A S K I N Obs! Läs igenom bruksanvisningen noga innan du sätter ihop och startar maskinen. VIKTIGA ANMÄRKNINGAR! Kontrollera att nätspänningen överensstämmer

Läs mer

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7

Spiskåpa SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 Spiskåpa 394 12 SE...3 Säkerhetsföreskrifter...3 Installation...4 Bruksanvisning...7 991.0292.876/125675/2013-10-23 (5406) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom denna bruksoch monteringsanvisning, i synnerhet

Läs mer

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C.

Platsen för placering av äggkläckningsapparaten bör vara så pass ventilerad och torr så att temperaturen är konstant ca 17-23 C. Innan användning. Innan maskinen används för första gången, ta del av denna bruksanvisning, teknisk data, och kontrollera att följande är med: bruksanvisning termometer (Fahrenheit) metalllåda för termometer

Läs mer

Gasolvärmare Modell 12015

Gasolvärmare Modell 12015 12015 01/02 Bt 1 Gasolvärmare Modell 12015 Utan bord! Läs noggrant igenom monterings- och bruksanvisningen innan Du tar Din LANDMANN-kvalitetsgrill i bruk. Vid användning enligt föreskrifterna är funktionsstörningar

Läs mer

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar.

Använd endast rätt typ av gasbehållare (se sidan 2) och sätt i den som bilden uppe till höger i denna illustration visar. BRuKSANVISNING Läs noga bruksanvisningen innan kaminen tas i bruk. Om instruktionerna och säkerhetsföreskrifterna inte följs kan det leda till att människor dör, allvarliga personskador och/eller att saker

Läs mer

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen!

Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR PRO Den självreglerande gasspararen! Regula EWR ( Electronic Welding Regulator ) anpassar automatiskt gasflödet efter den svetsström som används. Vid högre svetsström ger EWR mer gasflöde och

Läs mer

www.dt-shop.com Den innovativa finsvetstekniken Denta Puk Endast hos DT&SHOP

www.dt-shop.com Den innovativa finsvetstekniken Denta Puk Endast hos DT&SHOP Den innovativa finsvetstekniken Denta Puk Endast hos DT&SHOP Precisionsarbete; Flexibel inställningsrutin; Optimalt utnyttjande av utrymmet; Högvärdigt utförande. DT&SHOP www.dt-shop.com www.dt-shop.com

Läs mer

Mutterdragare. Modell YU-1281T. Artikelnummer

Mutterdragare. Modell YU-1281T. Artikelnummer Mutterdragare Modell YU-1281T Artikelnummer 74923 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns 3 000 kvm

Läs mer

Svensk Bruksanvisning

Svensk Bruksanvisning Skivspelare TT01 Svensk Bruksanvisning Läs igenom denna bruksanvisning innan användning av produkten och spara bruksanvisningen för framtida användning. VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR Läs dessa anvisningar.

Läs mer