Mig / Mag Svets. Modell MIG180Y. Artikelnummer 89300

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mig / Mag Svets. Modell MIG180Y. Artikelnummer 89300"

Transkript

1 Mig / Mag Svets Modell MIG180Y Artikelnummer 89300

2 Om Verktygsboden: Vi har arbetat med verktyg och maskiner sedan mitten av åttiotalet. Vår marknad är Sverige och Borås är vår bas. Här fi nns kvm butik och huvudkontor med 30 medarbetare som har fått vara med om en fantastisk resa, en resa som bara blir roligare och roligare. Sedan 2007 fi nns vår distanshandelsverksamhet, verkstad och produktutveckling i Borgstena med lokaler på kvm. Vi jobbar för att ge kompetent service som tillför mervärde och sparar tid för dig som kund. Vi ser fram emot nya kontakter! 2003 startade vi vårt eget varumärke PELA. Vår idé och tanke var att själva kunna ta fram och vidareutveckla det vi sålde och framför allt att hoppa över ett mellanled för att kunna sälja kvalitetsprodukter till väldigt bra priser. Att valet var rätt visar sig tydligt i företagets utveckling som är fantastisk. Garanti: Vi lämnar 1 års garanti vid fabrikations eller materialfel från det ursprungliga inköpsdatumet. Spara alltid din faktura som gäller som garantisedel. Varan ska inte ha utsatts för onormal användning eller vanvård och garantin omfattar inte slitagedelar och förbrukningsvaror. Garantin gäller inte om felet beror på en olyckshändelse efter att du fått varan eller om du låtit bli att följa skötsel- och serviceanvisningar. Verktygsboden förbehåller sig rätten att reparera varan eller byta ut den. Reklamation: Enligt konsumentköplagen har du 3 år på dig att reklamera ett ursprungligt fel på en vara. Du måste lämna ett meddelande om felet inom skälig tid efter det att du har upptäckt det. När garantitiden har gått ut är det köparen som ska bevisa att felet fanns från början. Kontaktinformation: Verktygsboden Erfi lux AB Källbäcksrydsgatan 1 SE Borås Telefon: Mejl: Miljöskydd / Skrotning Återvinn oönskat material i stället för att slänga det bland hushållssoporna. Alla maskiner, tillbehör och förpackningsmaterial skall sorteras och lämnas till en återvinningscentral och där kasseras på ett miljövänligt sätt. Kontakta återförsäljaren eller lokala myndighet för ytterligare information om hantering av avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar. Viktigt! Läs noga igenom bruksanvisningen och säkerhetsinstruktionerna innan du använder produkten. På så sätt får du ut mesta möjliga av din apparat och felaktig användning undviks. Förvara bruksanvisningen på en säker plats i anslutning till maskinen och vid en eventuell försäljning ska anvisningen följa med maskinen. Allmänna säkerhetsföreskrifter Vid arbete med maskiner bör följande punkter alltid beaktas. Ta även hänsyn till arbetsplatsens säkerhetsföreskrifter och respektera alla de lagar, regler och förordningar som gäller där maskinen används. Städa ofta. Damm, avfall och bråte på en arbetsplats ökar risken för olycka, brand och explosion. Arbeta inte i mörker eller dålig belysning. Förvara aldrig explosiva eller brandfarliga vätskor och gaser inom arbetsområdet. Håll barn utanför arbetsområdet. Var särskilt uppmärksam på maskinens varningssymboler. Använd inte maskinen om du är trött eller påverkad av droger, alkohol eller medicin. Använd vid behov, skyddsutrustning såsom andningsskydd, skyddshandskar, hörselskydd och skyddsglasögon. 2

3 Bär för ändamålet lämpliga arbetskläder och halksäkra skor. Använd hårnät om du har långt hår, bär inte smycken eller löst sittande kläder som kan fastna. Låt aldrig din vana vid maskinen leda till oförsiktighet. Kontrollera att alla skydd sitter på plats och är i god funktion. Kontrollera att alla maskindelar, är hela och sitter korrekt monterade. Använd ej en defekt maskin. Lämna in den till en auktoriserad serviceverkstad för reparation. Använd endast rekommenderade tillbehör och reservdelar. Eventuella reparationer och kabelbyte ska utföras av behörig elektriker för att undvika fara. Använd endast maskinen för avsett användningsområde. Arbetet går alltid säkrare och fortare om maskinen används till det den är konstruerad för. Överskrid inte apparatens kapacitet. Förhindra oavsiktligt start genom att bryta strömmen före service och reparation eller när maskinen inte används. Lämna aldrig en maskin obevakad då strömmen är påslagen. Rengör maskinen efter användning och serva den regelbundet. Förvara maskinen på en torr och skyddad plats, oåtkomlig för barn. Utsätt inte elektriska maskiner för regn eller fukt om de inte är godkända för det. Utomhus ska endast förlängningskablar som är godkända för utomhusbruk användas. Behandla kablar varsamt och skydda dem från värme, olja och vassa kanter. Förlängningskabel får ej vara virad på en rulle, drag ut hela kabeln från kabelvindan. Använd enbart korrekt dimensionerade förlängningskablar med tanke på längd och kabelarea i förhållande till uttagen strömstyrka. Undvik kontakt med jordade ytor. Risken för elstöt ökar när du är jordad. Varning! Svets och skär arbeten kan vara farliga för operatören, medarbetare i omedelbar närhet och för omgivningen om utrustningen inte hanteras på rätt sätt. 3 Risk för ögonskada Svetsbågen avger ultravioletta strålar, använd alltid godkänd svetshjälm. Eventuell åskådare måste också skydda sina ögon. Risk för brännskada Använd läderhandskar, kraghandskar när det behövs och flamsäker overall, knäpp ända upp i halsen och vid handlederna så att eventuell svetsloppa ej kan komma innanför kläderna. Rör aldrig arbetsstycket, elektroden eller jordklämman under eller precis efter arbetet. Risk för brandfara, svetsa aldrig i närheten av brännbart material. Gnistor kan antända materialet lång tid efter det att arbetet avslutats. Om brandfara föreligger skall brandvakt vara utplacerad i minst en timma. Svetsa inte bränsletankar, såvida du inte är en kvalifi cerad svetsare och har rengjort tanken ordentligt och säkerställt att alla ångor är borta. Risk för förgiftning Det bildas giftig rök vid svetsning. Svetsa enbart i välventilerad lokal. I mindre lokaler skall rökutsug användas. Risk för starkt magnetiskt fält, det magnetiska fältet kan skada bärare av pacemaker. Allmän Fara! Använd skyddsutrustning och ta hänsyn till de faror och risker som fi nns. Läs manualen innan arbete med svetsen påbörjas. Utsätt inte svetsen för regn eller fukt. Slangpaketet är alltid strömförande då strömbrytaren är i läge ON. Tomgångsspänningen U0 anges på typskylten. Stickkontakten är jordad och får enbart anslutas till ett jordat uttag. Anslut endast till jordat 230 V/50 Hz eluttag. Utrustningen kan skadas om strömmen stängs av när man svetsar.

4 Svetsen är utrustad med ett termiskt överhettningsskydd som löser ut då den är överhettad. Skyddet återställs automatiskt då svetsen svalnat. Undvik överhettning genom att ta hänsyn till intermittensförhållandet som är angivet på baksidan. Specifikationer TYPE Input voltage Rated input current (A) 23,8 MIG 180Y AC230V±15% 50Hz Output current adj. (A) Output voltage adj (V) Power factor 0,93 Effi ciency (%) 85 Wire feeder type Inbuilt Wire feed speed (m/min) 2 15 After blow time (s) 1 sek Wire spool diam. (mm) 200 Wire diameter (mm) 0,6 / 0,8 / 1,0 Protection class Insulation class IP21 Sheet thickness (mm) Above 0,5 Weight (kg) 14 Size (mm) L x W x H F 480x197x466 En kort introduktion av produkten I våra svetsar är likriktaren konstruerad med avancerad inversion teknologi. I den inverterade strömförsörjningsteorin gynnas utvecklingen gasbågsvetsning. Gasbågsvetsningens strömförsörjning skapas av MOSFET högeffekts kretsar som omvandlar den inkommande spänningens frekvens 50 Hz till en hög frekvens (t.ex. 100kHz), och sedan omvandlas spänning och ström till utgången genom Pulse Width Modulation (PWM), på så sätt minskas vikt och volym på transformatorn, 4 samtidigt ökar effektiviteten till över 30%. Utvecklingen av inversionsvetsar är ansedd av experter som en revolution i svetsindustrin. Denna gasbågsvets är av inversion typ och tillverkas med den mest avancerade inversionteknologin i världen. Denna maskin är byggd med en unik elektronisk reaktorkrets, som styr svetsprocessen för kortbågsvetsning och spraybågsvetsning och därmed gör att maskinen får utmärkta svetsegenskaper. Jämfört med SCR-svetsar och pinnsvets har denna svets följande fördelar: stabil trådmatning, bekväm, energibesparande och fri från elektromagnetiska störningar. Den fungerar stabilt även vid låg ström, så den är särskilt lämpad för svetsning av låghaltigt kolstål, kolstål, legerat stål och rostfri plåt. Dessutom är den tålig mot elnätets variationer genom en själv-kompenserande funktion och den kännetecknas av lite sprut, utmärkt stabil båge, djupt smältbad, hög intermittens, etc. MAG - Gasmetallbågsvetsning med aktiv skyddsgas Karakteristiskt för denna metod är att likström används och att tillsatsmaterialet som är i trådform, fungerar som elektrod och frammatas automatiskt. Ljusbågen omges av en skyddsgas, koldioxid (CO 2 ) eller med en gasblandning. Strömkällans negativa pol är ansluten till arbetsstycket. Tillsatsmaterialet består av trådelektrod med en diameter 0,8 eller 1,0 mm (även 0,6 mm). Kortbåg svetsning är den bästa metoden för tunnplåtssvetsning. Med kortbågsvetsning kan alla svetslägen svetsas. Svetsmetodens fördelar Inga avbrott för elektrodbyte (jämfört med manuell bågsvetsning). Mindre formförändring pga krympning vid jämförelse med MMA. Inget behov av slaggning. En metalloxid bildas på svetssträngen och bör tas bort om noggranna krav på ytbehandling av svetsfogen krävs. MIG- Gasmetallbågsvetsning med inert skyddsgas Metoden är likformig med MAG- svetsning. Den vanligaste skyddsgasen är argon, men blandningar av argon och helium används även. Alla typer av svetslägen. Material som svetsas med MIG- metoden skall inte svetsas med lika hög strömstyrka som används vid

5 svetsning av olegerade eller låglegerade stål. MIG-metoden tillämpas främst vid svetsning av, nickel och nickellegeringar, aluminium och aluminiumlegeringar, koppar och kopparlegeringar. Arbetsplatsen bör vara skyddad från drag. Gasmetallbågsvetsning med rörelektrod Principen för svetsning med rörelektrod är densamma som för MIG/MAG-svetsning med tråd-elektrod. En rörelektrod består av ett stålhölje fyllt med pulver. Höljet är antingen ett svetsat rör, eller ett ihopvikt stålband. Pulvret stabiliserar ljusbågen, tillför legeringsämnen för att påverka svetsens mekaniska egenskaper och skyddar smältan under stelning och påverkar svetsens form. Se ombyggnad för rörtråd på sidan 11. Installation Matningstryck Trådledare Trådledare till svetspistol Styrledare Matarrulle Trådbobin Skyddsgas A B C D E F Funktioner A SOLID / FLUX CORED. Ställ omkopplaren efter vilken typ av tillsatsmaterial som används. SOLID: homogen metalltråd som skall skyddas av en gas. FLUX CORED: självskyddande rörtråd som har en kärna av fl ussmedel och inte behöver någon skyddande gas. B Överhettning. Om svetsen arbetar kontinuerligt under en längre tid med stort strömuttag kan elektroniken inuti maskinen bli överhettad och komponenter kan brännas sönder. För att undvika detta så kommer varningslampan att tändas när temperaturen blir för hög, avbryt då arbetet, men stäng inte av maskinen utan låt den återhämta sig och kylas ner under några minuter. C Power Led. Spänningsindikator, visar att svetsen är ansluten till nätspänning. D VOLTAGE. Spänningen ställs in i förhållande till materialets tjocklek. En högre spänning ger en längre ljusbåge. E CURRENT. Inställning av trådmatningshastighet (som i sin tur bestämmer strömmen). Svetsströmmen blir så hög att smälthastigheten blir lika med trådmatningshastigheten. F Minus terminal. Uttag av negativ svetsspänning, ansluts till arbetsstycket med jordklämman. H J K L 5

6 H 0.8 / 1.0. Omkopplare för tillsatsmaterialets dimension. Vid svetsning med 0.6 mm / 0.8 mm matas svetstråden snabbare än vid användning av 1.0 mm tråddiameter. J Trådmatning. Håll inne knappen för att mata fram tillsatsmaterial (svetstråd), tex vid byte av trådbobin. K INDUCTANCE. Förutom trådmatning, spänning och skyddsgas,kan svetsresultatet påverkas genom valet av induktans. Låg induktans betyder mindre värme till arbetsstycket, högre kortslutningsfrekvens och ett kallare smältbad, vilket är lämpligt vid tunnplåtssvetsning. Högre induktans ger en lägre kortslutningsfrekvens och en längre bågtid vilket resulterar i ett varmare smältbad. Vid svetsning av grövre material vill man tillföra mera värme och väljer därför en högre induktans. L TORCH SOCKET. Terminal för anslutning av slangpaketet. Fixera slangen genom att skruva låsringen medurs. Användning Vid MIG/MAG-svetsning styrs processen av ett antal olika svetsparametrar, nämligen följande: Spänning (båglängd) Trådmatningshastighet (som i sin tur bestämmer strömstyrkan) Induktans Skyddsgas Framföringshastighet Pistollutning Elektrodutstick/kontakt rörsavstånd För att uppnå bästa svetsresultat måste dessa parametrar avpassas till varandra. De tre första parametrarna reglerar man på strömkällan. Inställningen av dessa beror på grundmaterial, godstjocklek, typ av svetsfog, svetsläge, tillsatsmaterial och skyddsgas Installation av svetstråd Kontrollera att stickkontakten är avlägsnad från eluttaget. Drag av gashylsan från svetspistolens mynning och skruva av kontaktmunstycket. Öppna luckan på sidan av svetsen. Lossa tryckrullens (A) fjäderbelastning (B). 6 Rengör matarrullen (C) och tryckrullen (A). Vid byte av trådrulle, blås ren trådledaren (D) med lite tryckluft. Placera trådrullen över axeln på trådvindan. Håll fast tråden tills dess rullen är fastlåst i trådvindan. Klipp av yttersta änden på svetstråden. På matarhjulet står angivet hur stort spåret är. Matarrullen (C) har två spår beroende på svetstrådens diameter. För att byta spår, lyft ut och vänd på matarhjulet. OBS! Om fel spår används, kan det bli problem med trådmatningen. För in svetstråden genom styrledaren (E) och vidare in genom slangpaketets trådledare ca 5-10 cm. Spänn fast matarhjulet och kontrollera att svetstråden löper i sitt spår på matarhjulet. Starta svetsen med strömbrytaren och tryck på trådmatningsknappen så att tråden matas fram. Håll slangpaketet så rakt som möjligt under denna manöver. Varning! Tråden har spänning och mekanisk matning. Akta så att du inte får en elstöt, tänder ljusbågen eller sticker dig på tråden då den matas ut från svanhalsen. När tråden kommer ut ca 5 cm från svetspistolens svanhals, släpp avtryckaren så att matningen upphör. Kontrollera att kontaktmunstycket har rätt storlek med hänsyn till svetstrådens diameter, skruva därefter fast det och tryck tillbaka gashylsan.

7 Justera matarhjulets tryck genom att skruva på ratten (B) på trådmatningen. Svetstråden ska matas fram även om du applicerar ett tryck på tråden men den får inte deformeras vid matarhjulet om den stoppas. Man skiljer på svetstråd, som är solid tråd, och rörelektrod. Den senare består av ett metallhöje fyllt med flux eller metallpulver. Rörelektroder är lämpliga att svetsa med utomhus, eftersom de inte är känsliga för luftdrag på samma sätt som gasskyddade elektroder. Nackdelen med dem är att de producerar mycket sprut, slagg och svetsrök. Vid svetsning med rörelektrod så vänder man på polariteten på slangpaketet och jordklämman. Jordklämman ansluts till plus. Skyddsgas Skyddsgasens främsta uppgift vid MIG/MAGsvetsning är att skydda smältan, elektroden och ljusbågen från den omgivande luftens skadliga inverkan. Vid MIG-svetsning av aluminium används de inerta gaserna argon och helium eller blandningar av dessa. Ren argon kan inte användas för svetsning av stål eftersom ljusbågen då blir allt för instabil. För rostfritt används därför argonblandningar med några enstaka procent koldioxid eller oxygen. Vid svetsning av olegerade och låglegerade stål används argonblandningar med ganska höga halter koldioxid. Dessa gasblandningar räknas som aktiva och därför talar man här om MAG-svetsning. Olegerade stål kan även svetsas med ren koldioxid. Fördelen med koldioxid är att den är billigare, men nackdelen är att svetshastigheten är lägre, dessutom produceras avsevärt mera rök och sprut. Skyddsgasen har också betydelse för svetsarens arbetsmiljö. Ozon är en hälsovådlig gas som bildas vid all bågsvetsning i mer eller mindre utsträckning. Även mängden svetsrök kan påverkas genom valet av skyddsgas, svetsröken kan minskas med upp till 50%. Förutom valet av rätt skyddsgas är inställningen av gasflödet viktig. Om gasflödet är för lågt, orkar det inte tränga undan luften ordentligt. Om flödet däremot är för högt blir det turbulent och då finns det risk för att luft sugs med in i ljusbågen. En grundinställning av gasflödet i l/min är lika stort som gaskåpans diameter i mm. Inställning av spänning och trådmatningshastighet Är inställningen riktig, erhålls en stabil ljusbåge med rätt längd. Värmetillförseln till arbetsstycket blir riktig och inget sprut bildas. Svetsen blir slät och får en fin anslutning till grundmaterialet. Ökar man spänningen med bibehållen matning så hinner trådmatningen inte mata fram tråd i samma takt som nedsmältningen sker. Ljusbåg en blir för lång och orolig och en del svetssprut uppstår. Svetsen blir för låg och får smältdiken i kanterna. Genom att öka trådmatningen blir ljusbågen åter stabil, men värmeeffekten blir för hög och ljusbågen blir för het i förhållande till arbetsstycket. Speciellt vid svetsning i tunt material finns nu risk för genombränning. Med för låg spänningen i förhållande till utgångsläget men med bibehållen trådmatning, blir värmeeffekten inte tillräcklig för att hinna smälta av elektroden. Resultatet blir en kort ljusbåge där elektroden stöter mot grundmaterialet. Vi känner att svetspistolen vill lyfta sig. Den lägre värmeeffekten medför också att svetsen inte flyter ut tillräckligt och resultatet blir en hög bullig svets med dålig inträngning. Man minskar trådmatningen men hamnar då på en för låg nivå. Ljusbågen blir nu åter stabil, men värmeeffekten blir alldeles för låg. Resultatet blir en kall svets som inte flyter ut ordentligt. Inträngningen blir dessutom otillräcklig. För att hitta en riktig arbetspunkt igen måste spänningen och trådmatningen ökas parallellt. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att sambandet mellan spänning och trådmatning ska uppfylla två villkor: 1. Arbetspunkten ska befinna sig inom arbetsområdet för den aktuella kombinationen av skyddsgas och tillsatsmaterial. 2. Arbetspunkten ska befinna sig på en sådan nivå att ljusbågens värmeeffekt blir riktig i förhållande till arbetsstycket. Förutom spänning och trådmatningshastighet kan induktansen justeras. Låg induktans betyder mindre värme till arbetsstycket och en mer trögflytande smälta. Vid svetsning av grövre material vill man tillföra mera värme och väljer därför en högre induktans. 7

8 Pistollutning Hur svetspistolen lutas i förhållande till svetsen har stor betydelse för svetsens form och inträngningens storlek. Hur mycket svetspistolen bör lutas i förhållande till svetsens längdriktning beror på svetsläget. En tumregel är att lutningsvinkeln i förhållande till svetsens normallinje inte ska överstiga 15. Vid motsvetsning lutas pistolen mot den färdiga svetsen under svetsningens gång. Mycket värme tillförs då smältan och inträngningen blir djup. Svetshastighet Även svetshastigheten har stor inverkan på svetsens form och inträngning. För hög svetshastighet i förhållande till spänning och trådmatning innebär att värmetillförseln per längdenhet blir för liten. Svetsen blir smal och får en otillräcklig inträngning. Vid för låg svetshastighet blir värmetillförseln och mängden nedsmält material per längdenhet för stor. Resultatet blir en för stor svetssmälta och en stor värmepåverkad zon runt svetsgodset. Kontaktrörsavstånd Kontaktrörsavståndet, kan svetsaren ändra genom att ändra pistolens läge i förhållande till arbetsstycket. Avståndet bör hållas konstant under hela svetsningen, annars leder det till strömvariationer och varierande värmetillförsel till arbetsstycket. Korrekt kontaktrörsavstånd är 10 till 20 mm vid svetsning med trådelektrod och upp till 25 mm vid svetsning med rörtrådselektrod. Säkerhetsföreskrifter All svetsning och skärningsutrustning är designat i enlighet med relevanta säkerhetsföreskrifter ställda av ISO R 700. Vi rekommenderar att innan man använder svets eller skärutrustning säkerställer att operatören är väl förtrogen med gällande säkerhetsförordning för arbetsuppgiften. Innan du avlägsnar skyddsplåtar eller hölje för underhåll gör alltid maskinen strömlös genom att dra ur stickkontakten. Elchocker kan döda. Ställ strömbrytaren i läge 0 när du justerar brännaren (säkrast är att dra ur stickkontakten). Håll alltid svetsens sladdar och nätsladden i mycket god kondition. Om en skada på ledningarna uppstår byt genast ut den till en originalreservdel. Brännarens ledning kan vara uppladdad med högspänning. Kontrollera dem regelbundet för att upptäcka förslitning och skador. Arbeta aldrig med höljet avmonterat. Risker från ultraviolett strålning Använd svetsskärm och klä dig ändamålsenligt när du svetsar. UV-strålningen är farligast för ögonen. Den orsakar s.k. svetsblänk (en temporär skada på hornhinnan). UV-strålning kan skada oskyddad hud, skadan liknar stickande solbränna. Försäkra dig om att personer som arbetar intill inte utsätts för fara när du svetsar. Använd svetshandskar. Risker från gaser och ångor Ventilera svetsområdet för att minska höga koncentrationer av gaser och ångor. Undvik inandning av damm. Underhåll & Skötsel Kontrollera dagligen och innan användning, brännaren och ledningar, efter skador och försämring. Undersök dagligen kontaktröret och gashylsan. Ersätt röret om hålet blivit förstorat, deformerat eller slitet. Inspektera regelbundet alla ledningar så att de är oskadade och säkra. Rengör periodiskt svetsens innanmäte från damm. Svetsen är designad och konstruerad för att ge en problemfri användning. Driftsavbrott som uppstår härrör i de flesta fall från felaktig användning och överbelastning. Reparation och service skall utföras av en kompetent elektriker. Vid frågor kontakta återförsäljaren av utrustningen. 8

9 Slitdelar Svetspistol UG ,0 och 4,0 m Trådledare Spiral 0,6-0,9 mm Tefl on 0,6-0,9 mm Svetstråd Svetspistol Med Europaanslutning (Bintzel). Komplett med svanhals 3 m slang. 60% intermitens 180 A C02 (kolsyra). 150 A blandgas (argon) Tillbehörslåda till Mex 150 svetspistol. 10 st kontaktrör 0,8 mm tråd 10 st kontaktrör 1,0 mm tråd 5 st gaskåpa 2 st kontaktrörsfäste 2 st fjäder 2 st värmesköld Art.nr Benämning Stål 0,8 mm 15 kg Stål 1,0 mm 15 kg Alu. ALSI 1,0 mm 6,5 kg Rostfri 0,8 mm 15 kg Allo svetsspray, 400 m Svetsspray förhindrar att svetsstänk fastnar på gaskåpor, fi xturer och arbetsstycken. Helt vattenlöslig. Helt utan brandfarlig drivgas som påverkar ozonlagret. Fri från silikon, lösningsmedel och mineralolja. Biokemiskt nedbrytbar i naturen. Art.nr Benämning Svetsspray Mighållare på magnetfot Art.nr Benämning 1700 Svetspistol 3 m 1701 Svetspistol 4 m Mexlåda till 150-pistol Gaskåpa 2 st/frp Kontaktrör 0,6 mm 10 st/frp Kontaktrör 0,8 mm, 10 st/frp Kontaktrör 1,0 mm, 10 st/frp K-rörsfäste 2 st/frp Svanhals SB150A 9 Praktisk och lättplacerad hållare på magnetfot för MIG-svetspistoler. Magnetfotens dimension: 75 mm Art.nr Benämning Mighållare

10 Felsökning Viktigt! Klarar du inte att avhjälpa felet på egen hand tveka inte att kontakta vår verkstad på telefon eller e-post Enklast är om du kan mejla ett foto på ditt problem så är det lättare att avhjälpa felet och vi sparar tid åt alla. Problem Ojämn ljusbåge, överflödigt svetssprut och porös svetssträng Det spottar och fräser vid svetsarbetet Svetssträngen blir porös Svetsfogen är ej sammanhängande eller har dålig genomträngning Överhettningsskyddet löser ut Gashylsan, trådmunstycket eller svanhalsen smälter Det bränner hål i arbetsstycket Maskinen startar inte Det tänds ingen ljusbåge Möjlig orsak För stort avstånd till arbetsstycket Rost, färg eller fett på arbetsstycket För lite skyddsgas Dåligt utfört förarbete För stort avstånd till arbetsstycket För lite skyddsgas Svetsarbetet sker för snabbt För låg trådmatningshastighet Svetsning pågår för länge i förhållande till intermittensförhållandet Innandömet är dammigt Delarna överhettas Du arbetar för sakta och oregelbundet För hög spänning Överhettningsskyddet har utlöst Kopplingar, säkringar eller elnät Ingen spänning till svetsen Återledarklämman ej ansluten, har dålig kontakt eller är defekt Överhettningsskyddet har löst ut Åtgärd Håll svetspistolen närmare arbetsstycket Avbryt svetsningen och rengör arbetsstycket Rengör arbetsstycket från föroreningar såsom rost, färg med mera Minska avståndet mellan trådmunstycket och arbetsstycket Öka gasflödet Svetsa långsammare Öka strömstyrkan / trådmatningshastigheten Följ intermittens förhållandet och svetsa i kortare intervall Blås rent svetsens innandöme Byt svetsposition så att värmen inte studsar tillbaka Svetsa i kortare intervall Öka takten på arbetet Minska spänningen och trådmatningshastighet Låt maskinen svalna Kontrollera och byt Kontrollera att stickkontakten är ansluten och att det finns ström i eluttaget Kontrollera att återledarklämman har kontakt med arbetsstycket Avvakta tills dess svetsen har svalnat Svetstråden bränns fast i kontaktmunstycket För litet avstånd till arbetsstycket Kretsen bryts på grund av löst eller defekt trådmunstycke Svetstråden har korroderat Fel spår används på matarhjulet eller så är det slitet Matarhjulets inställning är felaktig Matarhjulet fastnar Öka avståndet Skruva fast eller byt ut trådmunstycket Byt ut hela rullen Kontrollera och byt eventuellt ut matarhjulet Justera tills lätt fingertryck på svetstråden inte stoppar matningen Smörj med lite olja 10

11 Ombyggnad för rörtråd 1 Byt ut anslutningen (markerad) till svetspistolen mot en förlängd modell. 2 3 Växla därefter anslutningarna mellan svart och minus för att erhålla pluspolaritet på jordklämman. Kontrollera rörtrådens diameter och välj rätt spår på matarhjulet. Matarhjulet har två spår, 1,0 och 0,8, anpassade för svetstrådens diameter. På matarhjulets kant står det angivet hur stort spåret är. För att byta spår, lyft ut och vänd på matarhjulet. Vid användning av rörtråd kan matarhjulet behöva bytas ut för att passa rörtrådens diameter. OBS! Om fel spår används, kan det bli problem med trådmatningen. Innan du avlägsnar skyddsplåtar eller hölje för underhåll gör alltid maskinen strömlös genom att dra ur stickkontakten. Elchocker kan döda. Blockschema 11

12 Verktygsboden Erfi lux AB, Källbäcksrydsgatan 1, Borås Verktygsboden Borås Sweden

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287 Handbok Gysmi 165 Art. nr 9517287 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA

TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA Svets och Skärspecialisten S. Långebergsgatan 18 421 32 Västra Frölunda Tel 031-748 52 80 Fax 031-748 52 81 www.axson.se version 2003-10-01 ÄRADE FRONIUS

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter 1534 1.0 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET... 2 Säkerhetsanvisningar och symboler... 2-3 Instruktioner för installation och handhavande... 3 Svetsa med belagda elektroder...

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y)

Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) Instruktionsbok & reservdelslista DC-16MB (Y) TEKNISKA DATA - BENDOF DC-16MB Batteridriven armeringsklipp (fr.o.m. serienr. Y007001) Vikt ca. 5,5 kg Laddare: Batterikapacitet: Klippkapacitet ca. 60-95

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Easy wash Portabel tvätt

Easy wash Portabel tvätt Easy wash Portabel tvätt Art.nr. T95-05 Låg vattenförbrukning och högt vattentryck Låg energiförbrukning miljövänlig Portabel, långlivad, säker och stänkskyddad I hushållet: Badrum, diskbänk, husdjur,

Läs mer

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning

Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning Frontblad 2,0m - 2,2m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 1 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5.

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4

SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 SVETSNING I RF & PE FÖRELÄSNING 4 1 SVETSMETODER Svetsning förekommer inom en mängd olika branscher. Svetsning kan utföras manuellt men i vissa fall så sker det lämpligen i en maskin. De metoder som främst

Läs mer

Rotorslåtter Bruksanvisning

Rotorslåtter Bruksanvisning Rotorslåtter Bruksanvisning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA SÄKERHETSREGLER OCH SKYDDSANORDNINGAR 7. HANDHAVANDE 8.

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING TAHKOSMIRGELI 350W SMÄRGEL 350W DAO 0402 Rev A Lue ja perehdy tähän ohjeeseen ennen koneen käyttöönottoa! Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du använder maskinen 1 OBS!

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA.

Modell ZB06-25A LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. Modell ZB06-25A V I K T I G S Ä K E R H E T S I N F O R M A T I O N LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN DU BÖRJAR ANVÄNDA DAMMSUGAREN. FÅR ENDAST ANVÄNDAS I ENLIGHET MED ANVISNINGARNA. INNEHÅLL VIKTIGA

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet.

INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. INFORMATION OM FUKT All luft innehåller en viss mängd vatten i ångform. Mängden ånga fastslår omgivningens luftfuktighet. Luftens kapacitet att innehålla vattenånga är större ju högre temperatur luften

Läs mer

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315

Bruksanvisning. Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil V3/0315 SV Bruksanvisning Vattenbad/ bain-marie med tömningsventil 200207 V3/0315 SVENSKA Översättning av bruksanvisning i original 1. Säkerhet... 2 1.1 Anvisningar gällande säkerhet... 2 1.2 Symbolbeskrivning...

Läs mer

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning

Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning Sandspridare 1,8m - 2,1m - 2,4m Bruksanvisning 2015-09-07 Bon Net AB 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. INTRODUKTION 2. ANVÄNDNINGSOMRÅDE 3. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR 4. TEKNISKA DATA 5. MONTERING 6. SÄRSKILDA

Läs mer

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827

Bruksanvisning. Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Bruksanvisning Värmekanon, Galaxy 25 AP Art.: 90 42 827 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use

INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use EN Stand Mixer CHKA100 INSTRUCTION MANUAL Please read this guide carefully before use SWE Köksmaskinen CHKA100 BRUKSANVISNING Läs bruksanvisningen noga innan apparaten sätts i drift Allmänna säkerhetsanvisningar

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion

KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion KCC Vinkylare 370 Drift & skötselinstruktion Läs igenom instruktionen noga innan aggregatet tas i bruk! Förord Instruktionen är universell för flera producerade vinkylaremodeller, utseende och illustrationer

Läs mer

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460

INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 I26143-S-13.04 INSTRUKTIONSBOK FETTSPRUTA 907254, 0102459, 0102460 ASSALUB AB - 1 - www.assalub.se GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER OBS! Läs instruktionen noga innan fettpistolen tas i bruk. Om inte instruktionerna

Läs mer

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT

BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT BRUKSANVISNING (SE) INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 2. SÄKERHETSANVISNINGAR 3. REKLAMATIONSRÄTT 1. FUNKTIONSÖVERSIKT 6 Elektrisk anslutning Fläkten är dubbelisolerad så det krävs ingen jordförbindelse.

Läs mer

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen.

Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. Bruksanvisning Läs igenom bruksanvisningen noggrant och förstå innehållet innan du använder maskinen. INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄNT... 3 BESKRIVNING AV ANVÄNDNINGSOMRÅDE... 3 SYMBOLER...

Läs mer

Ulefos Plasson Tiny MF

Ulefos Plasson Tiny MF Ulefos Plasson Tiny MF 1 Innehåll 1 Introduktion 3 1.1 Service 3 2 Användningsområde och tekniska data 4 2.1 Användningsområde 4 2.2 Inställning av svetsparametrar 4 2.3 Dimensionsområde på rördelar 4

Läs mer

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702

BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 BRUKSANVISNING SPÄNNINGSPROVARE E4201193, 42.6702 Säkerhet Internationella säkerhetssymboler Varning för farlig spänning, läs bruksanvisningen. Varning! Farlig spänning. Risk för elektrisk chock Dubbel

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W

JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W JBL-AquaCristal-Handbuch2008:JBL-AquaCristal-Handbuch 19.06.2008 15:53 Uhr Page 30 JBL AquaCristal UV-C 5 W, 9 W, 11 W, 18 W, 36 W UV-C enhet Viktiga säkerhetsanvisningar: OBS! För att undvika personskador

Läs mer

Portabel luftavfuktare

Portabel luftavfuktare Portabel luftavfuktare Bruksanvisning MRD10/12/15 1. LÄS BRUKSANVISNINGEN FÖRST. 2. KONTAKTA ÅTERFÖRSÄLJAREN OM DU UNDRAR ÖVER NÅGOT. 3 1 2 VIKTIGA DELAR 7 4 ➀ Reglagepanel ➁ Handtag ➂ Torrluftutblås ➃

Läs mer

Expobar. S/N: Rev.: 2.0

Expobar. S/N: Rev.: 2.0 .$))(.9$51 Expobar,QVWDOODWLRQVRFKDQYlQGQLQJVDQYLVQLQJDU S/N: Rev.: 2.0 Bästa kund, Vi gratulerar till att Ni valde en Metos-apparat för Era köksaktiviteter. Ni gjorde ett gott val. Vi gör vårt bästa

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Sumake Instruktion för EW-1941L

Sumake Instruktion för EW-1941L Sumake Instruktion för EW-1941L A. Hammarhus i aluminium B. Slagtåligt komposithus C. Utbytbara kol D. LED lyse E. Omkastare för fram/back F. Avtryckare med elektronisk broms G. Softgrip handtag H. Ergonomiskt

Läs mer

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM

Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Crux Lite TM Crux Lite Piezo TM Elektra FE Cook System TM Canister mounted stove for outdoor use OIMUS clever COOKING SINCE 1899 Figure [1] Figure [2] Figure [3] Figure [4] Figure [5] Figure [6] Figure

Läs mer

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten

Street Savage. MSD0388 Bruksanvisning. Varning! Varning! ÅLDER FRÅ 6 ÅR. Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten ÅLDER FRÅ 6 ÅR Street Savage MSD0388 Bruksanvisning Läs denna bruksanvisning innan Ni använder produkten Varning! - Tänk på följande vid användningen av laddaren: Vid rök, stark lukt eller ljud, bör Ni

Läs mer

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll

För din säkerhet SVENSKA. Vägledning till användning av bruksanvisningen. När produkten används. Om installation, rengöring och underhåll SVENSKA För din säkerhet Dessa varningar är till för allas säkerhet. Du MÅSTE läsa dem noggrant innan du installerar eller använder produkten. Det är mycket viktigt att bruksanvisningen hålls tillgänglig

Läs mer

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se

Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning. klimatfabriken.se Badrumsfläkt och Värmeförflyttare Bruks- och monteringsanvisning klimatfabriken.se Viktigt! Läs noga igenom denna anvisning innan användning. Fläkten är anpassad för fast installation och ska installeras

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning för Tracer 1206RN Tracer 1210RN V 1.57 Vitsand 406, 685 94 Torsby, +46 (0) 560 284 717 fragor@solexperten.se, www.solexperten.se Innehåll Allmänna säkerhetsföreskrifter... 4 Översikt... 4 Beskrivning av

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll. Bordsvärmeri/ Chafings dish 5-007,5-008. Bruksanvisningen i orginal 5-007,5-008 Bordsvärmeri/ Chafings dish HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521 35 12-00 Edition0 2015/02 Om handboken I den här handboken hittar

Läs mer

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 100 Med inbyggd ficklampa för 6 240Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam

Bruksanvisning MODELL 615P. Stryksystem modell 615P - Double steam Bruksanvisning Ånga från strykjärnsspetsen och från sulan MODELL 615P Stryksystem modell 615P - Double steam Ånga från strykjärnsspetsen Ånga från strykjärnsspetsen Om vi tittar på de strykjärn som används

Läs mer

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800

VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 INSTRUKTIONSBOK VÄRMEHÄLLAR 3113400, 3113500, 3113600, 3112800 Värmehäll utan vulstkant Modell 3113400, 3113500, 3113600 Värmehäll med vulstkant Modell 3112800 AB Hallins Verkstäder Box 24 S-599 21 ÖDESHÖG

Läs mer

ZAFIR 45 Batteriladdare

ZAFIR 45 Batteriladdare ZAFIR 45 Batteriladdare För bly-syra batterier 1.2 90Ah Bruksanvisning och guide till professionell laddning av start- och djupcyklingsbatterier. SE INTRODUKTION Vi gratulerar till köpet av din nya professionella

Läs mer

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell

Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell MANUAL Installation och drift av Ankarspel South Pacific 710Fs - Frifallsmodell Du har valt ankarspel 710Fs från South Pacific. Det utmärks av kompakt uppbyggnad, enkelt att sköta och lätt att installera.

Läs mer

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL

FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL FM/MW BORDSRADIO RETROSTIL I TRÄ HRA1500N SVENSK MANUAL Vad roligt att du köpt en av våra produkter! Visste du att... grundades 1976, och var dom första att tillverka bilstereo med autoreverse deck funktion

Läs mer

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning

Hurricane 32 och 42. Bruksanvisning Hurricane 32 och 42 Bruksanvisning 1 Innehållsförteckning 1. Allmänt... 3 1.1 Egenskaper... 3 1.2 Allmänna säkerhetsanvisningar... 3 1.3 Användning... 3 2. Service och underhåll... 4 2.1 Driftsunderhåll...

Läs mer

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 50 Med inbyggd ficklampa för 6 200Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier

Läs mer

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning

CLDC-55D Batteriladdare med motorstart. Bruksanvisning CLDC-55D Batteriladdare med motorstart Bruksanvisning I. Säkerhetsinstruktioner 1. Denna manual innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner. Spara bruksanvisningen för framtida bruk. 2. Denna serie av batterier

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING:

VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR FARA: VARNING: VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR DET ÄR MYCKET VIKTIGT ATT DU VÄRNAR OM DIN EGEN OCH ANDRAS SÄKERHET. Detta häfte innehåller en mängd viktiga säkerhetsanvisningar som även återfinns på apparaten. Läs och iaktta

Läs mer

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522

Din manual ELEKTRA FG2468 http://sv.yourpdfguides.com/dref/830522 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för ELEKTRA FG2468. Du hittar svar på alla dina frågor i instruktionsbok (information,

Läs mer

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier

BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL BatterIaddare Smart 20 för 1-20Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd vid hantering av batterier INTRODUKTION Tack för

Läs mer

GARDENA Batteridriven pump 1500/1

GARDENA Batteridriven pump 1500/1 GARDENA Batteridriven pump 1500/1 Välkommen till GARDENA trädgård... Läs omsorgsfullt igenom bruksanvisningen och följ dess anvisningar. Gör dig med hjälp av bruksanvisningen väl förtrogen med pumpen och

Läs mer

Ozonpro-200Home OZONLUFTRENARE

Ozonpro-200Home OZONLUFTRENARE Ozonpro-200Home OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! Vänligen läs bruksanvisningen noga, speciellt säkerhetsföreskrifterna Ozonproffsen Scandinavia AB OZONGENERATOR FÖR LUFTRENING OZX-A200N Ozonutsläpp

Läs mer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer

Handbok. Automatiska tysta kompressorer Handbok Automatiska tysta kompressorer Innehåll 1 Allmänt...3 1.1 Använda handboken...3 1.2 Innehåll...3 1.3 Förvarning...3 1.4 Bortskaffande av förpackningsmateriel...3 1.5 Lyftning...3 1.6 Säkerhet...4

Läs mer

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899

Crux TM. Canister mounted stove for outdoor use SWE OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 EN Crux TM Canister mounted stove for outdoor use FR DE NL DK SWE NO FI IT ES PT PL CZ OPTIMUS CLEVER COOKING SINCE 1899 RU FIGURE [1] FIGURE [2] O-ring Art. No. 8017867 FIGURE [3] FIGURE [4] FIGURE [5]

Läs mer

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882

Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17. Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 1 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 GR DK Printed in U.S.A. Form 48882 Agrifab_A4_Lawn_sweeper.book Seite 37 Freitag, 4. März 2005 5:30 17 Bruksanvisning Gräs- och lövuppsamlare

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb

Leveransinformation. Godskontroll. Garanti. CE-märke. EG-försäkran. KTIFb MONTERINGSANVISNING I-LINE KTIFb ZMA03613SE 2012-12-01 Leveransinformation Godskontroll Kontrollera att antalet kolli stämmer överens med följesedeln och att emballaget och godset är oskadat. Notera eventuella

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier

Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier ANVÄNDARMANUAL Batteriladdare Smart 75 Med inbyggd ficklampa och konstant 13.7VDC-läge för 1-150Ah bly-syra batterier Läs igenom denna manual noggrant innan du använder laddaren Använd alltid ögonskydd

Läs mer

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll

Innehållsförteckning. Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll SE Innehållsförteckning Miljöskydd Beskrivning av värmelådan Säkerhetstips Installation Inneslutning Använda värmelådan Rengöring och underhåll MILJÖSKYDD Förpackningsmaterialen som används för denna apparat

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Installations- och användningsmanual. Zaragoza

Installations- och användningsmanual. Zaragoza Installations- och användningsmanual Zaragoza Bäste Kund, Tack för att Ni valde en kamin från Kaminexperten. Denna produkt kommer ge Er många år av trivsel och värme. För att få optimal livslängd är det

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier.

Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Konstantspänningslikriktare med inbyggda batterier. Sidan 1 av 6 Mekanisk uppbyggnad Likriktaren är monterad i en låda avsedd att hängas på vägg. Lådan har ventilationshål för att erhålla god kylning med

Läs mer

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide

SOUNDSTICKS WIRELESS. Installationsguide SOUNDSTICKS WIRELESS Installationsguide 2 SOUNDSTICKS WIRELESS 1. Läs dessa anvisningar. 2. Spara anvisningarna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4. Följ alla anvisningar. 5. Använd inte apparaten nära

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124

B R U K S A N V I S N I N G. Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 B R U K S A N V I S N I N G Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 1 Multiverktyg 250W Artikelnummer 3110-1124 ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER VARNING! Läs säkerhetsföreskrifterna och bruksanvisningen

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning

MG 190 S Shiatsu-dyna Bruksanvisning MG 190 S S Shiatsu-dyna Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Medföljande delar

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se

EC Declaration of Conformity. Decon Wheel AB Tel 0345-40880 Södra Ekeryd 115 Fax 0345-40895 314 93 Hyltebruk www.decon.se Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 EC Declaration of Conformity... 2 Easywheel... 3 Leveranskontroll... 3 Ingående komponenter... 3 Identifiering och märknig av Easywheel... 4 CE-märkning...

Läs mer

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken

För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken OB115N SV För att säkerställa en säker och korrekt användning är det viktigt att läsa igenom och beakta instruktionerna i handboken. Förvara användarhandboken som uppslagsbok på en säker plats. ELEKTRISK

Läs mer

Bruksanvisning PreVento Soft 2 2016-02-11

Bruksanvisning PreVento Soft 2 2016-02-11 Bruksanvisning PreVento Soft 2 2016-02-11 Artikelnummer bruksanvisning: 570 069 Innehållsförteckning Användningsområde 3 Leveransinnehåll 3 Produktbeskrivning 3 Installation- och användarinstruktioner

Läs mer

LM400e-serien Snabbguide

LM400e-serien Snabbguide LM400e-serien Snabbguide Funktioner i LM400e-serien LM400e-serien den robusta industriella generationen av högpresterande skrivare med högupplöst kapacitet. LM400e är en användarvänlig skrivare som tillhandahåller

Läs mer

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING

ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING ISDISPENSER FOSTER FID-40 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_fid-40_85.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen - Tel.

Läs mer

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning

RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning RÖRELEKTRODER AVESTA FCW-2D OCH FCW-3D maximal och flexibel svetsning Hög produktivitet i alla svetslägen! Svetsning med rörelektroder, FCW, är en flexibel svetsmetod som ger ett högt insvetstal. Den kan

Läs mer

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual

365009 / 3650112 luftkonditionering. Användarmanual 365009 / 3650112 luftkonditionering Användarmanual Tack för att du har valt denna utmärkta bärbara luftkonditionerare. Läs manualen noga före användningen. I händelse av problem, kontakta behörig underhållspersonal

Läs mer

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING

YSTAD. Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING YSTAD Tucker elgrill MONTERINGS - OCH BRUKSANVISNING LÄS ALLA ANVISNINGAR NOGGRANT, ÄVEN OM DU TROR ATT DU ÄR BEKANT MED DEN ELEKTRISKA GRILLEN OCH HUR DU SKA ANVÄNDA DEN. SÄKERHETSINFORMATION! VIKTIGA

Läs mer

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål

Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Effektiv flamvärmning vid svetsning och skärning av moderna stål Jakten på hållfasthet, och därmed minskad vikt hos svetsade konstruktioner har drivit på utvecklingen av nya höghållfasta stål. Med de förbättrade

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok

TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok TREJON SOPMASKIN Instruktionsbok MODELL L850-AC24 MODELL L850-FM35 OBS! Läs igenom instruktionsboken innan användning. G:\Instruktionsböcker\Orginal\Vägunderhåll\Sopmaskin_1.doc - 2 - ! INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk.

Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. SANGEAN PR-D4 Svensk Bruksanvisning Läs igenom hela bruksanvisningen Spara den för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETS ANVISNINGAR 1. Läs dessa instruktioner. 2. Spara dessa instruktioner. 3. Beakta alla

Läs mer

K 5185 LS. Bruksanvisning

K 5185 LS. Bruksanvisning K 5185 LS Bruksanvisning Register INNAN DU BÖRJAR...2 Säkerhetsinstruktioner... 2 Rekommendationer... 3 Installation och uppstart av apparaten... 4 Innan du börjar använda apparaten... 4 FUNKTIONER OCH

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer