BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter"

Transkript

1 BRUKSANVISNING BUSTER 150X Svetsinverter

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SÄKERHET... 2 Säkerhetsanvisningar och symboler Instruktioner för installation och handhavande... 3 Svetsa med belagda elektroder Arc... 5 Arc Force... 7 Svetsa Tig... 8 Fjärrkontroll... 9 Fabriksinställningar... 9 Elektromagnetisk kompatibilitet EMC Tekniska specifikationer Reservdelar Tillbehör Återvinn förbrukad svetsmaskin Bruksanvisning 1

3 SÄKERHET Denna svetsmaskin får endast användas av behörig personal. Låt endast behörig personal utföra installation, underhåll, drift och reparation. Läs noga igenom denna bruksanvisning för att få full förståelse för svetsmaskinen innan den tas i bruk. Det kan medföra allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på svetsmaskinen om inte instruktionerna i bruksanvisningen följs. Det är viktigt att läsa och förstå varningssymbolerna. Svetskompaniet tar inget ansvar för skador som är orsakade av felaktig installation, eftersatt underhåll eller onormala driftsförhållanden. VARNING: Symbolen innebär att instruktionerna måste följas för att allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på svetsmaskinen skall kunna undvikas. Skydda dej själv och andra mot allvarliga skador eller dödsfall. LÄS OCH FÖRSTÅ INSTRUKTIONERNA: Läs igenom och förstå den här bruksavisningen före svetsmaskinen används. Ljusbågsvetsning kan vara farligt. Underlåtenhet att följa instruktionerna i bruksanvisningen kan medföra allvarliga personskador, förlust av liv eller skador på svetsmaskinen. ELEKTRISK STÖT KAN DÖDA: En svetsutrustning skapar höga spänningar. Rör därför aldrig vid elektroden, jordklämman eller anslutna arbetsstycken när utrustningen är aktiv. Isolera dej från elektroden, jordklämman och anslutna arbetsstycken. Kontrollera regelbundet spänningsmatningen och kablarna till elektroden och jordklämman. Byt omedelbart ut kablar med skadad isolering. För att undvika att det oavsiktligt uppstår en ljusbåge får man aldrig placera elektrodhållaren direkt på svetsbordet eller på någon annan yta som är i kontakt med jordklämman. ELEKTRISK UTRUSTNING: Stäng av matningsspänningen med hjälp av strömställaren på säkringsboxen innan något arbete utförs på utrustningen. Jorda utrustningen i enlighet med lokala elektriska föreskrifter. HÖGA LJUD KAN SKADA DIN HÖRSEL: Vissa höga eller långvariga ljud kan skada din hörsel. Använd alltid hörselskydd vid arbeten med svetsmaskinen. Varna personal om faran med höga ljud. ELEKTRISKA OCH MAGNETISKA FÄLT KAN VARA FARLIGA: En elektrisk ström som flyter genom en ledare ger upphov till elektriska och magnetiska fält. Dessa kan störa vissa pacemakers och svetsare som har pacemaker måste konsultera sin läkare innan de använder den här utrustningen. CE - MÄRKNING: Denna utrustning är tillverkad i enlighet med relevanta EU direktiv. ÅNGOR OCH GASER KAN VARA FARLIGA: Vid svetsning kan det bildas hälsovådliga ångor och gaser. Undvik att andas in dessa ångor och gaser. För att undvika dessa risker måste operatören ha tillgång till tillräcklig ventilation eller utsug för att hålla ångorna och gaserna borta från andningszonen. STRÅLNING FRÅN LJUSBÅGEN KAN GE BRÄNNSKADOR: Använd en skärm eller svetshjälm med ett, för uppgiften, lämpligt filter för att skydda ögonen mot sprut och strålning från ljusbågen under svetsningen och när ljusbågen betraktas. Använd en lämplig klädsel av flamskyddat material för att skydda Din och Dina medhjälpares hud. Skydda personal i närheten med en lämplig skärm av icke brännbart material och varna dem så att de inte tittar på ljusbågen eller exponerar sig för ljusbågens strålning. SVETSSPRUT KAN ORSAKA BRÄNDER ELLER EXPLOSION: Avlägsna brännbara föremål från svetsområdet och ha alltid en eldsläckare till hands. Svetssprut och heta partiklar från svetsprocessen kan lätt passera genom små springor eller öppningar in till omkringliggande områden. Svetsa aldrig på tankar, fat, containers eller andra föremål innan Du har förvissat Dig om att det inte finns några brännbara eller giftiga ångor närvarande. Använd aldrig utrustningen i närheten av brännbara gaser, ångor eller vätskor. SVETSAT MATERIAL KAN ORSAKA BRÄNNSKADOR: Svetsning genererar mycket värme. Heta ytor och material i arbetsområdet kan orsaka allvarliga brännskador. Använd handskar och en tång för att flytta eller hantera material inom arbetsområdet. Bruksanvisning 2

4 SÄKERHETSMÄRKNING: Denna utrustning får användas för svetsning i en miljö där det föreligger en förhöjd risk för elektrisk stöt. GASFLASKOR KAN EXPLODERA OM DE ÄR SKADADE: Använd bara föreskrivna gasflaskor med en skyddsgas som är avpassad för den aktuella processen. Var noga med att enbart använda en regulator som är avsedd för den aktuella skyddsgasen och det aktuella trycket. Förvara alltid gasflaskor stående upprätt och fastsatta vid ett fast föremål. Flytta eller transportera aldrig gasflaskor utan att först montera skyddshuven. Låt aldrig elektroden, elektrodhållaren, jordklämman eller någon annan del som är spänningssatt komma i kontakt med gasflaskan. Gasflaskor skall förvaras på ett sådant sätt att de inte utsätts för fysisk åverkan eller för sprut och värmestrålning från svetsprocessen. Instruktioner för Installation och Handhavande Läs hela detta avsnitt innan maskinen installeras eller tas i bruk. Placering och Arbetsmiljö Svetsmaskinen är tillverkad för att klara besvärliga förhållanden. Det är emellertid viktigt att vidta vissa försiktighetsåtgärder för att säkerställa lång livslängd och tillförlitlig drift. Placera aldrig svetsmaskinen på en yta som lutar mer än 15. Svetsmaskinen måste placeras så att luften till och från ventilationsöppningarna inte hindras. Täck aldrig över svetsmaskinen med papper, trasor eller annat som kan hindra ventileringen. Smuts och damm måste förhindras att sugas in i svetsmaskinen så långt det är möjligt. Svetsmaskinens skyddsklass är IP23 Håll maskinen torr så långt det är praktiskt möjligt. Placera inte svetsmaskinen på våt mark eller i vattenpölar. Placera inte svetsmaskinen i närheten av radiostyrd utrustning. Även vid normal användning kan funktionen hos radiostyrd utrustning störas allvarligt vilket kan leda till olyckor eller skada på utrustningen. Läs avsnittet om elektromagnetisk kompabilitet i denna manual. Använd inte maskinen om omgivningstemperaturen överstiger 40 C. Inkoppling av Matningsspänning Kontrollera matningsspänningen och frekvensen innan maskinen startas. Tillåten matningsspänning finns angiven på maskinens märkskylt och i bruksanvisningens avsnitt om tekniska data. Se till att maskinen är jordad. Kontrollera att den installerade effekten är tillräcklig i förhållande till maskinens normala drift. Uppgifter om säkringsstorlek och kabelarea är angivna i avsnittet Tekniska Specifikationer i denna bruksanvisning. Bruksanvisning 3

5 Komma igång Du har köpt en kvalitets svetsmaskin som du kommer att ha mycket glädje av. Läs detta avsnitt så kommer du att förstå maskinens finesser. C D A B Svetsa med belagd elektrod MMA 1) Anslut elektrodhållaren till plus + (A) (om inte annat anges på elektrodförpackningen) och återledarklamman till negativ (B). 2) Starta genom att trycka nätbrytaren on/off brytaren till on (C) på maskinens ovansida. Efter detta kommer ledlampan (D) att lysa, detta indikerar att maskinen är på och maskinen är skyddad genom G-Boxen och är redo att börja användas för svetsning. Bruksanvisning 4

6 3) Digital kontroll. I F E D J G H BUSTER 150X är digitalt kontrollerad och kan användas i olika lägen: ARC, ARC Force och Tig med Tig lift. Välj med lägesväljaren Weld Mode (G). Beroende på vad du behöver kan du välja vilken funktion som passar dej bäst, detta väljer du med funktionsväljare (H) förklaring följer. ARC : 1) Anslut elektrodhållaren till plus + (A) (om inte annat anges på elektrodförpackningen) och återledarklamman till negativ - (B). 2) Starta genom att trycka nätbrytaren on/off brytaren till on (C) på maskinens ovansida. Efter detta kommer ledlampan (D) att lysa, detta indikerar att maskinen är på och maskinen är skyddad genom G-Boxen och är redo att börja användas för svetsning. 3) Välj läge ARC med lägesväljaren (G). 4) Ställ in önskad svetsström med vredet (E) på panelen tills displayen (F) visar den önskade svetsströmmen i amper. Bruksanvisning 5

7 5) HOT START i ARC läge kan du använda funktionen HOT START välj HOT START med funktionsväljaren (H). Med denna funktion kan du ställa in din Hot Start i % av inställd svetsström. Ställ in din HOT START med vredet (E) till t ex 30 du får då 30% mer amper i 1 sekund enligt diagrammet nedan. I (A) Welding current 90A + 30% = 117A 90A 1s 2s HOT START diagram Time 6) Funktionen VRD: Genom att aktivera VRD med FUNKTIONSVÄLJAREN (H) kan du sänka tomgångsspänningen till mindre än 30 V. Detta kan vara nödvändigt vid arbeten på arbetsplatser med höjda säkerhets krav. Om led lampan (I) börjar lysa under svetsning betyder det att maskinen är överhettad. Maskinen stänger nu ned sig och låter nu bara kylfläkten arbeta, nu kan du bara vänta tills led lampan slocknar. Bruksanvisning 6

8 ARC FORCE: HOT START Denna funktion kan inte användas i läge ARC FORCE 1) Anslut elektrodhållaren till plus + (A) (om inte annat anges på elektrodförpackningen) och återledarklamman till negativ - (B). 2) Starta genom att trycka nätbrytaren on/off brytaren till on (C) på maskinens ovansida. Efter detta kommer ledlampan (D) att lysa, detta indikerar att maskinen är på och maskinen är skyddad genom G-Boxen och är redo att börja användas för svetsning. 3) Välj läge ARC FORCE med lägesväljaren (G). 4) Ställ in önskad svetsström med vredet (E) på panelen tills displayen (F) visar den önskade svetsströmmen i amper. 5) Välj ARC FORCE med FUNKTIONSVÄLJAREN (H). använd POTENTIOMETERN (E) för att höja intensiteten i ljusbågen till önskad % av inställd svetsström värdet visas i displayen (F). till exempel ett värde på 30 % ARC FORCE: I = 100A I = 100A + 30% = 130A 6) Funktionen VRD: Genom att aktivera VRD med FUNKTIONSVÄLJAREN (H) kan du sänka tomgångsspänningen till mindre än 30 V. Detta kan vara nödvändigt vid arbeten med höjda säkerhets krav. Om led lampan (I) börjar lysa under svetsning betyder det att maskinen är överhettad. Maskinen stänger nu ned sig och låter nu bara kylfläkten arbeta, nu kan du bara vänta tills led lampan slocknar. Bruksanvisning 7

9 TIG Lift läge: (Lift arc) 1) Anslut återledarklamman till plus + (A) och tigbrännaren med gasventil till negativ - (B) och anslut gasslangen från tigbrännaren till gasregulatorn på gastuben. 2) Starta genom att trycka nätbrytaren on/off brytaren till on (C) på maskinens ovansida. Efter detta kommer ledlampan (D) att lysa, detta indikerar att maskinen är på och maskinen är skyddad genom G-Boxen och är redo att börja användas för svetsning. 3) Välj läge TIG Lift med lägesväljaren (G). 4) Ställ in önskad svetsström med vredet (E) på panelen tills displayen (F) visar den önskade svetsströmmen i amper. Ställ in gasflödet med ventilen på tigbrännaren. För att börja svetsa Tig Lift: lägg den keramiska gaskåpan mot arbetsstycket och luta upp tigbrännaren tills wolframelektroden trycker mot arbetsstycket, lyft nu upp wolframelektroden från arbetsstycket till ett lämpligt anstånd, ljusbågen startar i samma ögonblick som wolframelektroden lyfter. För att avsluta svetsningen: lyft wolframelektroden tills ljusbågen släcks. Se diagrammet nedan. Om led lampan (I) börjar lysa under svetsning betyder det att maskinen är överhettad. Maskinen stänger nu ned sig och låter nu bara kylfläkten arbeta, nu kan du bara vänta tills led lampan slocknar. Bruksanvisning 8

10 Anslutning av fjärrkontroll: Denna maskin är utrustad med D.R.C. (Dynamic Remote Control) Detta system tillåter att arbeta både med potentiometern på fjärrkontrollen och potentiometern på maskinens frontpanel samtidigt, varje puls är en amper och vid varje ändrad puls blinkar den blå led lampan (J) Anslutning för fjärrkontroll. Fjärrkontroll 5 meter Återställ fabriksinställningarna: Starta maskinen och håll in lägesväljaren (G) och funktionsväljaren (H) samtidigt i ca: 2-3 sekunder. När displayen visar FAB är fabriksinställningarna återställda och dina egna inställningar är nu raderade. Nedan ser du fabriksinställningarna: Amper: 100 A Weld mode: Arc % Hot Start: 30 % Arc Force: 30 VRD: AV Bruksanvisning 9

11 Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) 11/04 Den här maskinen är tillverkad i enlighet med alla relevanta direktiv och standarder. Trots detta kan den ge upphov till elektromagnetiska störningar som kan påverka andra system, som t.ex. telekommunikationer (telefon, radio och television) eller andra säkerhetssystem. Dessa störningar kan ge upphov till säkerhetsproblem i de påverkade systemen. Läs det här avsnittet för att få en bättre kunskap om hur man eliminerar eller minskar de elektromagnetiska störningar som maskinen ger upphov till. Maskinen är konstruerad för att användas i industriell miljö. Om den skall användas i hemmiljö är det nödvändigt att vidta särskilda försiktighetsåtgärder för att undanröja dom elektromagnetsiska störningar som kan tänkas uppträda. Utrustningen måste installeras och manövreras på det sätt som beskrivs i den här bruksanvisningen. Om elektromagnetiska störningar upptäcks under drift måste man vidta lämpliga åtgärder för att eliminera dessa. Om det är nödvändigt kan detta ske med hjälp från Svetskompaniet. Det är inte tillåtet att genomföra förändringar eller modifieringar på maskinen utan skriftligt tillstånd från Svetskompaniet. Innan maskinen installeras måste man kontrollera arbetsområdet så att där inte finns några maskiner, apparater eller annan utrustning vars funktion kan störas av elektromagnetiska störningar. Beakta särskilt följande: Nätkablar, svetskablar, manöverkablar och telefonkablar som befinner sig inom eller i närheten av maskinens arbetsområde. Radio och/eller televisionssändare eller mottagare. Datorer och datorstyrd utrustning. Säkerhets- och övervakningssystem för industriella processer. Utrustning för mätning och kalibrering. Medicinska hjälpmedel för personligt bruk som t.ex. pacemaker och hörapparater. Kontrollera den elektromagnetiska störkänsligheten för utrustning som skall arbeta i arbetsområdet eller i dess närhet. Operatören måste förvissa sig om att all utrustning inom området är kompatibel i detta avseende vilket kan kräva ytterligare skyddsåtgärder. Arbetsområdets storlek är beroende av områdets utformning och de övriga aktiviteter som kan förekomma där. Beakta följande riktlinjer för att reducera maskinens elektromagnetiska strålning. Koppla in maskinen till spänningsförsörjningen enligt anvisningarna i den här bruksanvisningen. Om störningar uppstår kan det bli nödvändigt att installera ett filter på primärsidan. Svetskablarna skall hållas så korta som möjligt och de skall placeras intill varandra. Jorda arbetsstycket, om det är möjligt, för att på så sätt minska den elektromagnetiska strålningen. Man måste emellertid kontrollera att jordningen inte medför andra problem eller medför risker för utrustning och personal. Att använda skärmade kablar inom arbetsområdet kan reducera den elektromagnetiska strålningen. Detta kan bli nödvändigt för vissa speciella tillämpningar. Bruksanvisning 10

12 Tekniska Data Anslutningsspänning 1-fas 50/60Hz Volt Anslutningseffekt vid max ström 40 % 150 A 4,6 kva Strömområde MMA 5-150A Tig 5-150A Säkring 40 % 16A 100 % 10A Tomgångsspänning 75-85V VRD < 30V Intermittens vid + 40 C 10 min 100 % 90A 40 % 150A Skyddsklass Mått l x h x b (mm) IP23 370x305x155 Vikt 5,9 Förvaringstemeratur 20 C +60 C Driftstemperatur 20 C +40 C Bruksanvisning 11

13 Reservdelar 1 SK ON/OFF SWITCH 2 SK MASKINKOPPLING 35-50mm² 3 SK PANELKORT 4 SK FLÄKT 5 SK KRETSKORT 6 SK KRETSKORT G-BOX TDI 7 SK KRETSKORT CONTROL CPU BOARD C-30B 8 SK KRETSKORT TDI CONTROL BOARD V2.0 9 SK BÄRREM 10 SK VRED D.21 6mm. BLACK 10a SK LOCK VRED D.21 RED 11 SK STRÖMKABEL 2M 3x1.5mm2 12 SK AVLASTNIG, GENOMFÖRING 13 SK PANELSKYDD syns inte på bilden 14 SK PLASTKÅPOR 15 SK ANSLUTNING FJÄRR HONA a Bruksanvisning 12

14 Tillbehör SVETSKABELSET 3+3M 25mm² SVETSKABELSET 5+5M 25mm² 3 SK FJÄRRKONTROLL FÖR HÖGERHAND 5 METER 4 SK FJÄRRKONTROLL FÖR VÄNSTERHAND 5 METER TIGBRÄNNARE MED GASVENTIL 4 METER WEEE Släng inte uttjänt elektrisk utrustning tillsammans med annat avfall! Enligt Europadirektiv 2002/96/EC ang. Uttjänt Elektrisk och Elektronisk Utrustning (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE) och dess implementering enligt nationella lagar, ska elektrisk utrustning som tjänat ut sorteras separat och lämnas till en miljögodkänd återvinningsstation. Som ägare till utrustningen, bör du skaffa information om godkända återvinningssystem från dina lokala myndigheter. Genom att följa detta Europadirektiv bidrar du till att skydda miljö och hälsa! Kontakt: Tel Bruksanvisning 13

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287

Handbok. Gysmi 165 Art. nr 9517287 Handbok Gysmi 165 Art. nr 9517287 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

LINC 405 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING

LINC 405 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING LINC 405 IM3001 04/2004 Rev. 3 MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING INSTRUKCJA OBSŁUGI BESTER

Läs mer

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare

PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare PT-20AMX och PT-21AMX Plasmarc Skärbrännare Användarhandbok för installation, drift och underhåll. (SE) 0558004291 Se till att operatören får den här informationen. Du kan få extra kopior från återförsäljaren.

Läs mer

HANDY MIG / HANDY CORE

HANDY MIG / HANDY CORE IM3000 06/2003 Rev. 0 HANDY MIG / HANDY CORE OPERATOR S MANUAL MANUALE OPERATIVO BEDIENUNGSANLEITUNG MANUAL DE INSTRUCCIONES MANUEL D'UTILISATION BRUKSANVISNING OG DELELISTE GEBRUIKSAANWIJZING BRUKSANVISNING

Läs mer

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING

PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING PORTABEL LUFTKONDITIONERING BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vänligen läs noggrant igenom bruksanvisningen för att säkerställa korrekt användning, underhåll och installation. Spara manualen för framtida

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045

Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Bruksanvisning för gasolkamin 430-045 Värna om miljön! Får ej slängas bland hushållssopor! Denna produkt innehåller elektriska eller elektroniska komponenter som skall återvinnas. Lämna produkten för återvinning

Läs mer

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr

Handbok. Gysmi 250 TRi Art. nr Handbok Gysmi 250 TRi Art. nr 9517288 Vi tackar för att du valt den här produkten. Vi uppmanar dig att läsa instruktionen noggrant, så att du får största möjliga nytta av din nya apparat. Beskrivning Gysmi

Läs mer

EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning

EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning EPP-200 Plasmarc enhet för precisionsskärning Handbok 0558005166 VARNING SE TILL ATT DENNA INFORMATION KOMMER OPERATÖREN TILLHANDA Dessa INSTRUKTIONER är avsedda för erfarna användare. Om du inte är helt

Läs mer

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * *

HK 25, 35 40, 63 HK 35 HK 25 HK 40 HK 63. S Värmedyna Brugsanvisning * * HK 25, 35 40, 63 HK 25 * HK 35 * HK 40 HK 63 * * S Värmedyna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm, Germany Tel.: +49 (0)731 / 39 89-144 Fax: +49 (0)731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail:

Läs mer

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST

Bruksanvisning. Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Sidan 1 Bruksanvisning Trådlöst kopplingsuttag FS20ST Artikelnummer: 623004 Denna bruksanvisning avser denna produkt, och innehåller viktig information om driftsättning och handhavande. Spara därför denna

Läs mer

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN.

Luftkylare AirCool 6C. Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Luftkylare AirCool 6C Bruksanvisning LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER APPARATEN. Innehåll VARNING - FÖRSIKTIG... 2 VIKTIGT... 3 FUNKTIONER... 3 UPPBYGGNAD... 4 REGLAGEPANEL - FUNKTION... 5 REGLAGEPANEL

Läs mer

Installationsmanual 10/2015

Installationsmanual 10/2015 1 Installationsmanual 10/2015 SÄKERHET OCH KORREKT ANVÄNDNING För att säkerställa en säker och hållbar prestanda på denna produkt måste instruktionerna i denna manual följas. Underlåtande att efterfölja

Läs mer

Installationsinstruktioner

Installationsinstruktioner Installationsinstruktioner T20RX-02AKL, T20RX-02AKM, T20/T60RX-03ADL, T20RX-03ADM, T60RX-04ASL, T60RX-04ASM, T60RX-04BSL, T60RX-04BSM,T60RX-04CSL, T60RX-04CSM, T60RX-04DSL, T60RX-04DSM, T60RX-08ASL, T60RX-08ASM,

Läs mer

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064

GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 1 GASOLKAMIN BLUEGAZ BG 64 MED ELEKTRISK VÄRME OCH FLÄKT ARTIKEL NR 780064 ANVÄNDARMANUAL Innehåll: A. Bra att veta före användning. B. Säkerhetsanordningar C. Installation och Användning D. Installera

Läs mer

TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA

TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA TRANSPOCKET 1100 BRUKSANVISNING RESERVDELSLISTA Svets och Skärspecialisten S. Långebergsgatan 18 421 32 Västra Frölunda Tel 031-748 52 80 Fax 031-748 52 81 www.axson.se version 2003-10-01 ÄRADE FRONIUS

Läs mer

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480

Gaggenau Bruksanvisning. Frihängande fläkt AI 480 Gaggenau Bruksanvisning Frihängande fläkt AI 480 Innehåll Säkerhetsanvisningar 4 Före första användningstillfället 5 Apropå användningen 5 Detta är din nya apparat 6 Frihängande fläkt AI 480 6 Kontrollpanel

Läs mer

IM /2016 REV01 LACI Production Monitoring Module

IM /2016 REV01 LACI Production Monitoring Module IM3063 03/2016 REV01 LACI Production Monitoring Module BRUKSANVISNING Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Handbok Gysmi Tiginverter

Handbok Gysmi Tiginverter Handbok Gysmi Tiginverter Överensstämmelsedeklaration Den här utrustningen överensstämmer med direktiv 83/336/EEG, avseende elektromagnetisk kompatibilitet, och 73/23/EEG, om lågspänningsapparater. Den

Läs mer

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11

IL 50. Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 IL 50 S Infraröd-värmestrålapparat Bruksanvisning...2-11 Beurer GmbH Söflinger Str. 218 D-89077 Ulm (Germany) Tfn: +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de E-post: kd@beurer.de

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning

GS 42 S Glasvåg Bruksanvisning GS 42 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de S svenska Bästa kund! Vi gläder

Läs mer

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1

BLENDER METOS HBB250 MG4117102. Bruksanvisningar. 07.09.2015 Rev.1.1 BLENDER METOS HBB250 MG4117102 Bruksanvisningar 07.09.2015 Rev.1.1 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER VARNING När man använder elektriska apparater bör man följa de elementära säkerhetsanvisningarna, inklusive

Läs mer

echarger Bruksanvisning

echarger Bruksanvisning echarger Bruksanvisning Innehåll Innehåll Din echarger 58 Avsedd användning 59 Viktiga noteringar 60 Om batterierna 63 Så här laddar du 64 Användbara tips vid laddning 69 Underhåll och skötsel 70 Tekniska

Läs mer

Bruksanvisning för gasolkamin

Bruksanvisning för gasolkamin Bruksanvisning för gasolkamin 430-042 Bruksanvisning i original 21.03.2013 Jula AB SÄKERHETSANVISNINGAR Läs bruksanvisningen noggrant innan användning! Läs bruksanvisningen innan du använder värmaren.

Läs mer

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning

FS 50. S Kasvosauna Brugsanvisning FS 50 S S Kasvosauna Brugsanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de Svenska Bästa/bäste kund,

Läs mer

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem

Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Användarhandbok AirQlean High ett takmonterat luftfiltreringssystem Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Säkerhetsinformation 1.1. Inledning Detta kapitel innehåller säkerhetsinformation. AirQlean

Läs mer

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning

GS 43. S Glasvåg. Bruksanvisning GS 43 S S Glasvåg Bruksanvisning Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Germany) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.de Mail: kd@beurer.de svenska Innehåll 1. Bör läsas...2

Läs mer

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING

GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING GASHÄLL AS 26 BRUKS- OCH INSTALLATIONSANVISNING 1 Innehåll Innehåll 2 Allmän information 2 Viktig information rörande säkerhet. 3 Installation 4 Inbyggning av apparaten 4 Ventilation 5 Elektrisk anslutning

Läs mer

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok

KULFORMAD HÖGTALARE. Bluetooth-högtalare med NFC-teknik. Användarhandbok Bluetooth-högtalare med NFC-teknik Användarhandbok Bäste kund, Tack för att du köpt en IRC-produkt. Vi är mycket glada att du har valt en av våra produkter. Vi är säkra på att du kommer att ha mycket glädje

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18)

BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) BRUKSANVISNING VÄGGUTTAGSPROVARE 42.4610 (E42 002 18) OBSERVERA! Läs igenom hela bruksanvisningen före användandet. 1. INLEDNING a. Allmänt Denna provare är konstruerad i samarbete med ingenjörer, auktoriserade

Läs mer

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt

DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR. 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt DECOR 810/830 PRODUKTENS DELAR PRODUKTENS DELAR 2 1 3 4 5 2 1 3 4 5 1 - Inre skorstensdel 2 - Yttre skorstensdel 3 - Kontrollpanel 4 - Belysning 5 - Delad kantsugsplåt 32 Svenska VARNINGAR OCH SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

INVERTEC 135S, 150S & 170S

INVERTEC 135S, 150S & 170S IM2013 07/2012 REV05 INVERTEC 135S, 150S & 170S BRUKSANVISNING SWEDISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Försäkran om överensstämmelse

Läs mer

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning

TRÄNINGSCYKEL. Bruksanvisning TRÄNINGSCYKEL Bruksanvisning Modell:MCL130 VIKTIGT! Läs bruksanvisningen innan du börjar träna med det här redskapet. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Specifikationerna för den här produkten

Läs mer

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00

PPA 20. Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje Инструкция по зксплуатации. Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 PPA 20 Operating instructions Bruksanvisning Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Инструкция по зксплуатации en da no fi ru Printed: 24.03.2014 Doc-Nr: PUB / 5175069 / 000 / 00 1 2 Printed: 24.03.2014

Läs mer

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning

Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Smart laddare SBC - 8168 Bruksanvisning Inledning SBC-8168 är en switchad batteriladdare med mikrodatorstyrning. Laddningen sker på effektivast möjliga sätt i fyra steg (batterianalys, bulkladdning, pulsladdning

Läs mer

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data

TMT-918 Fjärrkontroll med timer. Säkerhet. Tekniska data TMT-918 Fjärrkontroll med timer KOMPATIBILITET Den här sändaren är kompatibel med alla självlärande mottagare från System Nexa. Timerfunktionerna bör dock inte användas på mottagare med dimmer. FUNKTIONALITET

Läs mer

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039

Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 BRUKSANVISNING Värmekudde Artikelnummer 7580-1039 1 Värmekudde Värmekudden har 4 olika värmenivåer och har timer där automatisk avstängning till standby-läge kan väljas mellan 1 4 timmar. Sensorkabeln

Läs mer

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B

Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B Batteriladdare 420.093.050, 420.093.050.A, 420.093.050.B schwedisch 12.09 2009 AUDI AG AUDI AG arbetar ständigt med vidareutveckling av alla typer

Läs mer

Instruktioner för att använda MathackareN

Instruktioner för att använda MathackareN Instruktioner för att använda MathackareN Innehållsförteckning Säkerhet när det gäller MathackareN...86 Viktiga säkerhetsföreskrifter...87 Elektriska krav...88 Avfallshantering av elektrisk utrustning...88

Läs mer

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING CHILI GASOLGRILL - 69003 DENNA GASOLGRILL ÄR ENBART AVSEDD FÖR UTOMHUSBRUK LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN NOGA INNAN DU ANVÄNDER GRILLEN 1 VIKTIGT: LÄS IGENOM BRUKSANVISNINGEN

Läs mer

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin

BRUKSANVISNING SMART. Äggkläckningsmaskin BRUKSANVISNING SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING Bruksanvisning - SMART Äggkläckningsmaskin A. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 B. KOMPONENTBESKRIVNING 2 C. FÖRE ANVÄNDNING 3 Packa upp maskinen 3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162

B R U K S A N V I S N I N G. Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 B R U K S A N V I S N I N G Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 1 Hårtrimmer Professional Series Artikelnummer 9070-1162 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Hårtrimmern är avsedd för klippning och

Läs mer

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal

5-100. Värmehäll infällnad HANDBOK. viktiga handlingar för installation och underhåll. Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09. Bruksanvisningen i orginal 5-100 Värmehäll infällnad HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Bruksanvisningen i orginal Doc. nr. 521345400 Edition0 2015/09 Om handboken I den här handboken hittar du all information

Läs mer

ASPECT 300 BRUKSANVISNING IM2051 07/2014 REV01 SWEDISH

ASPECT 300 BRUKSANVISNING IM2051 07/2014 REV01 SWEDISH ASPECT 300 IM2051 07/2014 REV01 BRUKSANVISNING SWEDISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Försäkran om överensstämmelse 13 Lincoln

Läs mer

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110

BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 BLUETOOTH SPEAKER BLUEBEAT GSB 110 SV 2 8 + A AUX IN MICRO USB 3 5 SÄKERHET OCH INSTALLATION 5 RF-exponeringsvarning 5 Viktig varningsinformation om batteri 6 ÖVERSIKT 6 Kompatibilitet med Bluetooth-enhet

Läs mer

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning

Lumitester PD-20. Användarmanual. Innehållsförteckning Innehållsförteckning Lumitester PD-20 Användarmanual Tack för att du har valt Lumitester PD-20. Hela användarmanualen måste läsas innan produkten används, för att garantera en säker och korrekt användning.

Läs mer

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar

AV Receiver. Svenska. Säkerhetsanvisningar AV Receiver Svenska Säkerhetsanvisningar Svenska OBSERVERA: LÄS DETTA INNAN ENHETEN TAS I BRUK. 1 Läs noga denna bruksanvisning för att kunna ha största möjliga nöje av enheten. Förvara bruksanvisningen

Läs mer

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion

Riello Gulliver RG2 Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion Montage- och driftsinstruktion Oljebrännare Enstegsfunktion 1 INNEHÅLL 1. BRÄNNAREBESKRIVNING 2 1.1 Utrustning 2 2. TEKNISKA DATA 3 2.1 Tekniska data 3 2.2 Mått 3 2.3 Arbetsdiagram 3 3. INSTALLATION 4

Läs mer

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING

ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING ELEKTRISKT LÖPBAND PD111 BRUKSANVISNING Läs anvisningarna noggrant före användning och spara på lämpligt ställe. Kontrollpanel sökning hastighet tid avstånd kalorier På/av Bruksanvisning Nödstoppbrytare

Läs mer

Compressor Cooler Pro

Compressor Cooler Pro en fr it nl es Bedienungsanleitung Instructions for Use Mode d emploi Istruzioni per l uso Gebruiksaanwijzing Manual Manual de instruções Bruksanvisning Руководство по эксплуатации pt ru yp JURA 570 Din

Läs mer

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren.

Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. VITAMIX MIXERS Bruksanvisning Återförsäljare / Distributör: Denna handbok MÅSTE levereras till slutanvändaren. Användare: Läs och spara dessa instruktioner. Modeller som omfattas av denna bruksanvisning:

Läs mer

BeoVision 4. Handbok

BeoVision 4. Handbok BeoVision 4 Handbok CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN VIKTIGT: För att minska risken för elektriska stötar får inte höljet (eller baksidan) avlägsnas. Det finns inga delar inuti som användaren

Läs mer

Ljudnivåmätare C.A 832

Ljudnivåmätare C.A 832 Ljudnivåmätare C.A 832 SVENSKA Användarmanual 1 Symbolens betydelse Varning! Läs igenom användarmanualen innan instrumentet används. Instruktioner som i manualen är märkta med symbolen ovan måste följas

Läs mer

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER

BRUKSANVISNING ICOPAL FIRESMART DETAIL WELDER BRUKSANVISNING ICOPAL DETAIL WELDER 4550 ! SÄKERHET! VIKTIGT: LÄS BRUKSANVISNINGEN NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. SPARA BRUKSANISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK. VARNING! ENDAST FÖR UTOMHUSBRUK. FÅR ENDAST ANVÄNDAS

Läs mer

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL

ORIGINAL LINE A ANVÄNDARMANUAL ANVÄNDARMANUAL Maskiner med automatisk vattenpåfyllning UM_SV Part No.: 1764079_01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 2 ALLMÄN INFORMATION... 4 Inledning...4 Varningar...4 Försiktighetsåtgärder...4

Läs mer

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY

KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY KRYMP & STRÄCK MASKIN HEAVY-DUTY Monterings och bruksanvisning Art # 74103 Specifikationer Art # 180-0305 Kapacitet Stål 1.6/16 (mm/gauge) Alluminium 1.8/15 Öppning(mm//in) 120//4-3/4 Nettovikt/Bruttovikt

Läs mer

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning

FT 45. S Panntermometer Bruksanvisning FT 45 S S Panntermometer Bruksanvisning Model: FHT 6 Medisim LTD, G.G. Neve Ilan, Harey Yehuda, Neve Ilan 90850 Distributed by: Beurer GmbH, Söflinger Str. 218, 89077 Ulm, Germany EU representative: MEDES

Läs mer

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4

INNEHÅLL. Din spisfläkt. Säkerhet. Användning. Underhåll. Installation. Bilaga. Beskrivning 4 Inledning 4 INNEHÅLL Din spisfläkt Beskrivning 4 Inledning 4 Säkerhet Användning Underhåll Installation Försiktighetsåtgärder som du måste vidta 5 Utsugningssystem 6 Reglage 7 Rengöring 9 Fettfilter 10 Kolfilter 10

Läs mer

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31

RU 24 NDT. Manual 9000-608-26/31 RU 24 NDT Manual SV 9000-608-26/31 SV 2 9000-608-26/31 2009/03/10 Innehåll Viktig information 1. Allmänt...4 1.1 Direktiv...4 1.2 Allmänna anvisningar...4 1.3. Avfallshantera produkten...4 1.4 Ändamålsenlig

Läs mer

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk

Lindab Bruksanvisning - vädertätning. Lindab Doorline 1409.01. Bruksanvisning Vädertätning. LP403 mekanisk LP407 elektrisk Lindab Bruksanvisning - vädertätning 1409.01 Lindab Doorline Bruksanvisning Vädertätning LP403 mekanisk LP407 elektrisk Innehåll 1. Allmänt...3 1.1 Användande av manual...3 1.2 Funktion/Teknik...3 1.3

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning

Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05. Art.nr: 57 16 50. Avsedd användning ANVÄNDARMANUAL www.conrad.com Solljusdriven husnummerslampa Version 06/05 Avsedd användning Art.nr: 57 16 50 Säkerhetsföreskrifter Denna produkt är tänkt att användas för att lysa upp husnumret. Under

Läs mer

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens.

Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. LOSSNAY FÖR HEMMABRUK TYP VL-100U-E Bruksanvisning (Till kunden) Läs igenom denna bruksanvisning innan Lossnay-fläkten tas i bruk. Spara bruksanvisningen som framtida referens. Viktiga säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8

Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Radiomottagare typ DB317 & DBR1-M4 Bruksanvisning, utgåva 8 Mottagare typ DB317 Mottagare typ DBR1-M4 2-knappsändare i olika färger 4-knappsändare Hållare för 4-knappsändare Teknisk data DB317 DBR1-M4-1

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning SPISVAKT STARTKNAPP LÄCKAGEVAKT 20837 v4.5.3 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 1 8.4.2015 21.21 Athena-Spisec-AddOn-installation-manual-v4-SWE.indd 2 8.4.2015 21.21

Läs mer

Manual Loctite 97032. Innehåll: Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant. Framsidespanel Baksidespanel.

Manual Loctite 97032. Innehåll: Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant. Framsidespanel Baksidespanel. Manual Loctite 97032 Innan du använder din Loctite 97032 bör du läsa denna manual noggrant Innehåll: Ritning Ritning Framsidespanel Baksidespanel Byte av lampmodulen Avlägsnande av transportsäkringskuddar

Läs mer

FOSTER F130, F200 och F300

FOSTER F130, F200 och F300 ISMASKINER FOSTER F130, F200 och F300 INSTALLATION ANVÄNDNING Vi reserverar oss rättigheten att ändra specifikationerna. man_f130_300.indd / april 06 Hobart Foster Scandinavia ApS Box 2101-196 02 Kungsängen

Läs mer

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02

BRUKSANVISNING KSI 160 95-02 BRUKSANVISNING SE KSI 160 95-02 1 SE VIKTIG INFORMATION Vi gratulerar till din nya GRAM kyl Vi önskar dig lycka till med din nya kyl. Kylen är utvecklat med stor hänsyn tagen till livsmedlens olika krav

Läs mer

CV 425 & 510 BRUKSANVISNING IM /2016 REV03 SWEDISH

CV 425 & 510 BRUKSANVISNING IM /2016 REV03 SWEDISH BRUKSANVISNING CV 425 & 510 IM3032 09/2016 REV03 SWEDISH Lincoln Electric Bester Sp. z o.o. ul. Jana III Sobieskiego 19A, 58-263 Bielawa, Poland www.lincolnelectric.eu Försäkran om överensstämmelse Lincoln

Läs mer

BRUKSANVISNING VE ISO

BRUKSANVISNING VE ISO BRUKSANVISNING ISOLATIONSPROVARE VE ISO E9019200 Referenser märkta på instrumentet eller i manualen Mått i mm Varning för potentiell fara, kontrollera i manualen. Referens: Läs detta noga. Försiktighet!

Läs mer

Trådlös Rök Detektor SD14

Trådlös Rök Detektor SD14 Instruktions manual Trådlös Rök Detektor SD14 Passar till följande larm: Home Prosafe SC9100 och Homesafe SC14 Innehållsförteckning Kapitel: Sida: 1. Introduktion... 3 2. Funktion... 3 3. Säkerhets- och

Läs mer

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll

Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Installation, användning och underhåll Luftridå Optima R Beskrivning Luftridå för infällt montage Användningsområden Curant Optima R är avsedd att användas inomhus som luftridå vid olika

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации 1700583

Läs mer

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar

Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar Trådlös Styrning För Båtar med Autopilot/Drivenhet Användarmanual & Installationsanvisningar 1 Innehållsförteckning Viktigt...3 1 Inledning...4 2 Installation...4 2.1 Paketets Innehåll...4 2.2 Verktyg

Läs mer

INVERTEC 270SX & 400SX

INVERTEC 270SX & 400SX IM2025 07/2009 Rev. 0 INVERTEC 270SX & 400SX BRUKSANVISNING SWEDISH LINCOLN ELECTRIC ITALIA S.r.l Via Fratelli Canepa 8, 16010 Serrà Riccò (GE), Italia www.lincolnelectric.eu Försäkran om överensstämmelse

Läs mer

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903

Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Utgåva 1.0 SV Användarhandbok Trådlös laddningsplatta DT-903 Innehåll Säkerhet 3 Om ditt tillbehör 4 Knappar och delar 5 Ladda telefonen 6 Få meddelanden

Läs mer

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning

PARTYKYLARE HN 10170. Bruksanvisning PARTYKYLARE HN 10170 Bruksanvisning För att säkerställa tillförlitlig och säker användning av partykylaren måste alla instruktioner i denna bruksanvisning läsas noga och följas. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Läs mer

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP

Bruksanvisning. Wood s avfuktare WP-200AP Bruksanvisning Wood s avfuktare WP-200AP Tack Tack för att du valt en Wood s avfuktare. Du är en av mer än 300.000 människor som har valt Wood s avfuktare för att förebygga skador orsakade av fukt och

Läs mer

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar Användarhandbok Säkerhetsanvisningar Vid installation och användning av spabadet ska grundläggande försiktighetsåtgärder alltid iakttas, inklusive följande: Läs dessa anvisningar: VARNING! För att minska

Läs mer

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning

Spiskåpa 392 12. SV Bruksanvisning Spiskåpa 392 12 SV Bruksanvisning Säkerhetsföreskrifter... 3 Installation... 4 injustering av luftflöden... 7 Användning... 9 Service och garanti... 10 991.0314.284/125788/2013-11-15 (6005) SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Hälsa, säkerhet och installationsguider

Hälsa, säkerhet och installationsguider Hälsa, säkerhet och installationsguider www.whirlpool.eu/register SV SVENSKA Hälsa och säkerhet 3 SÄKERHETSINSTRUKTIONER 3 MILJÖSKYDD 6 FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE 6 Installationsguider 7 2 Hälsa och

Läs mer

Comfort Duett Svenska

Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Comfort Duett Svenska Bruksanvisning Innehållsförteckning Sid Introduktion 3 Presentation av Comfort Duett 3 Funktioner - Comfort Duett 4 Komma igång 6 Volym 7 Batteri 7 Comfort Duett som

Läs mer

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

PAINT ZOOM SÄKERHETSFÖRESKRIFTER PAINT ZOOM Tack för att du har köpt en Paint Zoom-sprutpistol. Läs bruksanvisningen och säkerhetsföreskrifterna noga innan du använder Paint Zoom. Spara handboken för framtida behov. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Aquaris 701, 501 BTE

Aquaris 701, 501 BTE English Dansk Norsk Svenska Suomi Aquaris 701, 501 BTE User Guide Brugervejledning Brukerveiledning Bruksanvisning Käyttöopas Innehåll Innehåll Din Aquaris-hörapparat 90 Avsedd användning 91 Viktig säkerhetsinformation

Läs mer

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex

Tack för att du har köpt vår produkt. Vi hoppas att du får glädje av den under en lång tid. Thermex Innhold DANSK... 3 SVENSKA... 12 1. Beskrivning av hällen... 13 2. Beståndsdelar... 13 3. Specifikation... 14 4. Förutsättningar för användningen... 14 5. Installation... 15 5.1 Installera spiskåpan...

Läs mer

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing

Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Libretto di Istruzioni Instructions Manual Manuel d Instructions Bedienungsanleitung Manual de instrucciones Manual de Instruções Gebruiksaanwijzing Bruksanvisning Руководство по эксплуатации SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs mer

Milliamp Process Clamp Meter

Milliamp Process Clamp Meter 771 Milliamp Process Clamp Meter Instruktionsblad Inledning Fluke 771 Milliamp Processklämmätare ( mätare ) är en handhållen, batteridriven klämmätare som mäter 4-20 ma likström utan att den elektriska

Läs mer

SPEEDTEC 400S & 500S

SPEEDTEC 400S & 500S SPEEDTEC 400S & 500S IM3020 09/2009 Rev. 0 BRUKSANVISNING SWEDISH Svetskompaniet 0320 210660 www.svetskompaniet.se Försäkran om överensstämmelse LINCOLN ELECTRIC BESTER S.A. Försäkrar att svetsomriktaren:

Läs mer

TomTom LINK 200 Referenshandbok

TomTom LINK 200 Referenshandbok TomTom LINK 200 Referenshandbok Innehåll Förpackningens innehåll 3 Läs mig först 4 Grattis... 4 Vad du behöver för installationen... 4 Säkerheten först 5 Viktig säkerhetsinformation och varningar... 5

Läs mer

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal

Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal Bruksanvisning Patientstol Lynea Översättning av bruksanvisning i orginal VIKTIGT! Läs bruksanvisningen noga innan Du börjar använda patientstolen! Tillägg till bruksanvisning i orginal: Innan Ni börjar

Läs mer

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16)

WaterFuse - Stuga. Användarmanual. Monteringsanvisning 1(16) WaterFuse - Stuga Användarmanual & Monteringsanvisning 1(16) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar på ett

Läs mer

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar

Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Camina Art Paris Bioetanolkamin Utgåva 1.2016 Montage- skötsel- och eldningsanvisningar Innehållsförteckning Allmänt Mottagning av gods Kontrollera att antalet kollin överensstämmer med fraktsedeln. Undersök

Läs mer

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data

LBST-609. NEXA LBST-609 Skymningsrelä. Säkerhet. Tekniska data LBST-609 NEXA LBST-609 Skymningsrelä KOMPATIBILITET Den här mottagaren fungerar med alla självlärande Nexa-mottagare. FUNKTIONALITET Skymningsrelä med timer för automatisk avstängning. För utomhusbruk

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV

BN30 BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV BN30 SV BRUKSANVISNING KONTAKTUTTAGSTERMOSTAT TRT-BA-BN30-TC-001-SV Innehållsförteckning Information om bruksanvisningen... 1 Säkerhet... 2 Information om apparaten... 2 Teknisk information... 3 Transport

Läs mer

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion.

INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. SNABBGUIDE INNAN DU ANVÄNDER RADION Laddning av batteri Det finns 3 olika tillbehör för laddning till Proline Plus. Laddare ingår ej vid köp av radion. Fler tillbehör hittar du på www.zodiac.se. Snabb

Läs mer

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET

SWE. Styrenhet RC-2 modul. Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT CLEAN RESET SWE Styrenhet RC-2 modul Bruksanvisning INSTALLATION OCH DRIFT 1. INNAN DU BÖRJAR Beskrivning av symbolerna i manualen: Symbol OBS! GLÖM INTE! TEKNISK INFORMATION Meaning Varning! Viktigt! Detaljerad teknisk

Läs mer

Novus LUFTKUDDEMASKIN

Novus LUFTKUDDEMASKIN Novus LUFTKUDDEMASKIN MANUAL Luftkuddemaskin Novus Kära kund Gratulerar och tack för att du har valt denna luftkuddemaskin från oss. Den är tillverkad enligt senaste teknologiska rön och är av mycket hög

Läs mer

Handbok Byggavfuktare modell Attack

Handbok Byggavfuktare modell Attack Handbok Byggavfuktare modell Attack Drift och underhåll INNEHÅLL SÄKERHET...3 TILLÄMPLIGA TEKNISKA STANDARDER OCH REGELVERK...4 DRIFT OCH UNDERHÅLL...5 INKOPPLING AV DRÄNERINGSRÖR...8 PERIODISKT UNDERHÅLL...9

Läs mer