Årsberättelse t u l s Bok

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "www.vacon.com Årsberättelse 2006 06 20 t u l s Bok"

Transkript

1 Årsberättelse 2006

2 Every AC motor des Varje elmotor är värd en frekvensomriktare från Vacon.

3 Vacons årsberättelse 2006 Lorem ipsum dolor 1 erves a Vacon drive Innehåll 2 Verkställande direktörens översikt 4 Kort om Vacon 5 Vacons mission, vision och värderingar 6 Strategi 8 År Verksamhetsförhållanden 12 Forskning och produktutveckling 14 Försäljning och marknadsföring 16 Produktion och logistik 18 Samhällsansvar 20 Personal 22 Miljön 24 Förvaltningsprinciper 32 Kontaktuppgifter och information för investerare

4 2 Vacons årsberättelse 2006 Lorem ipsum dolor

5 Vacons årsberättelse 2006 verkställande direktörens översikt 3 Lönsam tillväxt genom energibesparingar Frekvensomriktaren representerar en teknologi som effektiverar elmotorns funktion och sparar energi. Frekvensomriktare möjliggör en mer kostnadseffektiv produktion, dämpar växthuseffekten och bidrar till att utsläppsmålen blir lättare att nå. Trots detta är endast en dryg tiondedel av elmotorerna ute i världen för närvarande utrustade med frekvensomriktare. Redan nu vore det ekonomiskt motiverat att installera en frekvensomriktare vid åtminstone var tredje elmotor. Vår verksamhetsidé bygger just på att varje elmotor är värd en frekvensomriktare från Vacon. För Vacon var år 2006 ett år av lönsam tillväxt. Vår marknadsställning stärktes på alla viktiga marknadsområden. Investeringarna på den växande marknaden i Asien började också ge resultat och vår fabrik i Kina började gå med vinst i början av året. Vi lyckades förbättra lönsamheten trots stigande priser på koppar och stål. Den positiva trenden inom omsättning och lönsamhet avspeglade sig i en fortgående värdestegring av Vacons aktie. I slutet av år 2006 hade Vacons marknadsvärde stigit till 397 miljoner euro, medan det var 266 miljoner euro ett år tidigare. Vacons resultat/aktie år 2006 var 1,04 euro. Nära kunden överallt i världen Vårt mål är att expandera till en av världens ledande tillverkare av frekvensomriktare. I strategiarbetet under år 2006 framträdde det växande behovet av att agera globalt och betjäna kunderna, där de har sin verksamhet. Under de närmaste åren kommer vår verksamhet att bli ännu mer global och vår strävan är att täcka marknaderna både regionalt och segmentvis via vårt försäljningsnät med många kanaler. Frekvensomriktare används överallt inom industri, samhällsteknik och i byggnader. Det höga energipriset är för närvarande den viktigaste tillväxtfaktorn på marknaden. Dessutom medför den ökade automatiseringen att allt flera elmotorer styrs via frekvensomriktare. Under år 2006 stärkte vi vår position framför allt inom den marina industrin och inom byggnadsautomation tillsammans med våra skickliga samarbetspartners. Genom avtalet med Converteam i november kommer den kraftigt expanderande olje- och gasindustrimarknaden att öppna sig för oss. Målet är lönsam tillväxt Vacons mål är lönsam tillväxt, förbättrad lönsamhet samt att säkerställa god avkastning på det egna kapitalet åt ägarna. Enligt den förväntade utvecklingen växer Vacon till största delen organiskt. Målen är högt ställda och förutsätter långsiktig utveckling, som ger våra ägare äkta och hållbart värde. En eventuell försvagning av dollarns värde från det nuvarande kan påverka möjligheten att nå målen. Utgående från de här antagandena tror vi att omsättningen under det innevarande året kommer att växa med procent och lönsamheten att förbättras något jämfört med år Jag tackar våra kunder för ett fruktbart samarbete och våra övriga samarbetspartners för deras bemödanden i utvecklingen av Vacon. De Vaconanställda förtjänar vår erkänsla för sitt arbete, som har gett företaget framgång under år Våra aktieägare vill jag tacka för deras förtroende. Vi på Vacon kommer att fortsätta våra ansträngningar för att bli en av världens ledande tillverkare av frekvensomriktare. Den positiva trenden inom omsättning och lönsamhet avspeglade sig i en fortgående värdestegring av Vacons aktie. Vesa Laisi, Verkställande direktör Vacon-koncernen

6 4 Vacons årsberättelse 2006 kort om vacon En global leverantör av frekvensomriktare Vi på Vacon har en passion för att utveckla och producera frekvensomriktare för krävande behov. Vacon är en global leverantör av frekvensomriktare som erbjuder full service. Vi inriktar oss på produktion, utveckling, försäljning och marknadsföring av enbart frekvensomriktare. Bolaget grundades år Ända från början har vi på Vacon haft en passion för att utveckla och producera frekvensomriktare för krävande behov. Vacons framgång grundar sig på kundorientering och en ambitiös inställning hos de anställda. Vacons produkter kan lätt anpassas till olika användningsområden och arbetsmiljöer. Vacon kan erbjuda frekvensomriktare för effektområdet 0,25 kw kw. Vacons produkter säljs i över hundra länder. Förutom egen försäljning levererar Vacon produkter till distributörer och systemleverantörer samt till brand label-kunder. År 2006 var Vacons omsättning 186 miljoner euro. Vacons aktier (VAC1V) noteras på Helsingfors värdepappersbörs (OMX). Frekvensomriktare sparar energi En frekvensomriktare är en kraftelektronikapparat med vars hjälp en elmotors varvtal kan regleras för att motsvara processens aktuella behov. Elmotorer används allmänt inom industri, byggverksamhet och samhällsteknik. Med styrning via frekvensomriktare uppnår man betydande energibesparingar, eftersom motorer sällan används med full effekt. Belastningen på elnätet och den mekaniska belastningen på maskinen eller apparaten när den startas, minskar samtidigt. En motor med frekvensomriktare kan också anslutas till automatiseringssystem och då regleras motorns hastighet automatiskt. En frekvensomriktare passar nästan alla elmotorer. Ett av de mest typiska användningsområdena, och där också den största energibesparingen uppstår, är pumpar och fläktar. Andra områden är lyftkranar, pappersmaskiner, ventilationsanläggningar, hasplar, kompressorer och vinschar. Den globala marknaden för frekvensomriktare är enorm. För närvarande styrs mindre än tio procent av alla elmotorer med frekvensomriktare.

7 Vacons årsberättelse 2006 mission, vision och värderingar 5 Mission Vision Värderingar Varje elmotor är värd en frekvensomriktare från Vacon. Utgångspunkten för vår verksamhetsidé är att varje elmotor behöver en frekvensomriktare från Vacon. Med Vacons frekvensomriktare kan elmotorn styras och regleras optimalt. Processtyrningen effektiveras och energi sparas. Användningen av frekvensomriktare gör produktionen mer kostnadseffektiv och bidrar till att mins- Vacon är en global, kundinriktad och dynamisk leverantör av frekvensomriktare med en målmedvetet passionerad inställning till produktledarskap och kundservice. Vacons värderingar kommer fram i det dagliga arbetet genom sättet att agera med kunder, affärspartners, underleverantörer och anställda. Värderingarna förnyades under 2006: Kunden i främsta rummet Vi utgår från kundens behov. Vi agerar flexibelt och vi ser till att kunden får bästa möjliga service. Vi bemöter våra kunder och samarbetspartners med samma respekt, vare sig de är interna Företagsamhet och vilja till framgång Vår verksamhet grundar sig på inre företagsamhet: vi tar ansvar, vi är orädda och vi agerar på eget initiativ. Vi förbinder oss att nå de uppställda målen på samma gång som vi är öppna för nya utmaningar. Vår verksamhet är effektiv och vi utvecklar den för att den skall bli ännu bättre. Vår passion att vara bäst ka växthuseffekten. Därför är varje elmotor värd en Genom att vara den mest engagerade leverantören eller externa. Vi satsar på kvalitet i fråga om frekvensomriktare från Vacon. av frekvensomriktare är Vacon det bästa alternativet för sin kund överallt i världen. Med respekt för individen både produkter, verksamhet och service. Vi erbjuder kunden vår Vacons överlägsenhet grundar sig såväl på en Vår verksamhet utgår från är- bästa möjliga sakkunskap. Vi kundorienterad, passionerad och ambitiös attityd lighet och rättvisa. Respekt för utvecklar innovativa lösningar. Vi som på högklassigt kunnande och produktledar- individen, förtroende och hän- använder ändamålsenlig tekno- skap. Vacon är en partner det är lätt att samarbeta synstagande är en naturlig del logi i våra produkter. med, som har förmåga att tillförlitligt, snabbt och av det inbördes umgänget med effektivt svara på sina kunders behov. kunden.

8 6 Vacons årsberättelse 2006 strategi Koncentrering och lönsam tillväxt Vacons nya strategi är en ännu starkare internationalisering under de närmaste åren. Ekonomiska mål i genomsnitt procents årlig ökning av omsättningen över 14 procent i rörelsevinst (EBIT) senast år 2010 minst 30 procents avkastning (ROE) på eget kapital i dividend utdelas ca 50 procent av räkenskapsperiodens vinst Vacon har som mål att bli en av världens ledande leverantörer av frekvensomriktare. De strategiska hörnstenarna för Vacon är lönsam tillväxt och koncentrering enbart på frekvensomriktare. De övriga strategiska valen stöder dessa mål. Lönsam tillväxt År 2006 ökade Vacons omsättning med 24,3 procent. Även i fortsättningen är målet en tillväxt på procent, men utan att lönsamheten sätts på spel. Vårt mål är tillväxt av verksamheten genom ökat antal kunder. Tillväxten omfattar även utveckling av affärsverksamheten. Koncentrering på frekvensomriktare Vacon koncentrerar sig enbart på frekvensomriktare. Genom fokuseringen blir Vacon en föregångare med stor teknisk sakkunskap på det här området. Bolagets mål är att vara en av världens ledande leverantörer av frekvensomriktare. Företagets andel av världsmarknaden är för närvarande 3,5 procent. Vacon är det största bolaget med tillverkning av enbart frekvensomriktare. Produktledarskap Vacon har blivit produktledande då det gäller tillverkning av frekvensomriktare för särskilda applikationer. För Vacon innebär produktledarskapet ett stort produktutbud, högtstående kompetens i fråga om frekvensomriktare, behärskande av kundkontakter, den nyaste teknologin och skräddarsydd massproduktion. Försäljning via många kanaler Vid sidan av sin egen sälj- och kundserviceorganisation kompletterar Vacon sin försäljning via ett världsomspännande sälj- och samarbetsnät. Förutom egen försäljning tillverkar Vacon produkter för distributörer och systemleverantörer samt för brand label-kunder. Vacons strävan är att nå hela marknaden både regionvis och segmentvis via sitt säljnät med många olika kanaler. Effektivitet, flexibilitet och oberoende Vacon strävar efter flexibilitet och effektivitet i all verksamhet. Den kostnadseffektiva produktions- och logistikmodellen och försäljningen via många kanaler gör det möjligt att hålla ett mångsidigt och stort produktutbud tillsammans med ett snabbt och flexibelt leveranssätt. Vacon är en oberoende leverantör av frekvensomriktare, som stöder öppen automation och internationella standarder. Oberoendet ger Vacon en klar konkurrensfördel, eftersom produkterna inte konkurrerar med kundernas produkter. Nära kunden överallt i världen Strategin går ut på att Vacon för sin service och produkt allt närmare kunden. Vacons nya strategiska val är ännu starkare internationalisering under de närmaste åren. Vacon vill betjäna kunderna där kunderna har sin verksamhet. För närvarande är Vacon närvarande i över etthundra länder genom sina samarbetspartners. Vacons produktionsanläggningar finns tillsvidare i Finland och Kina. Andra alternativ undersöks planmässigt.

9 Vacons årsberättelse 2006 strategi 7 Omsättning, MEUR Resultat/aktie, EUR 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Marknadsvärde, MEUR FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS ,0 FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Rörelsevinst, MEUR FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Dividend/aktie, EUR *) 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,0 FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Avkastning på eget kapital, % FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Avkastning på investerat kapital, % 50 Beställningar, MEUR **) 200 Affärsverksamhetens kassaflöde, MEUR FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 *) För räkenskapsperioden 2006 motsvarar utdelningen styrelsens förslag till bolagstämman. **) 2002 års siffra ej tillgänglig

10 8 Vacons årsberättelse 2006 år 2006 Höjdpunkter under det gångna året Converteam och Vacon slöt ett världsomspännande avtal Den multinationella systemtillverkaren Converteam och Vacon slöt ett världsomspännande samarbetsavtal i november Converteam är en betydande aktör inom den marina industrin, fartygs-, olje-, gasoch processindustrin samt inom de branscher som sysslar med förnybara energikällor. Avtalet är viktigt för Vacon, eftersom det öppnar vägen till den kraftigt växande olje- och gasindustrin. Filial i Bangkok, dotterbolag i Indien och Australien I oktober öppnade Vacon en filial i Bangkok, Thailand. Dotterbolagen i Indien och Australien inledde verksamheten i november. Investeringarna förväntas förbättra kundservicen och sätta fart på Vacons försäljning i Asien redan under år Vacons eget försäljningsnät består av 14 dotterbolag och två filialer de nya medräknade. Fabriksutbyggnader i Kina och Finland I januari öppnade Vacon sin Kinafabrik i nya över 5000 m2 stora utrymmen i Suzhou. Den ökade produktionskapaciteten svarar i främsta rummet på den ökade efterfrågan på marknaderna i Asien och Fjärran Östern. Tillbyggnaden av den finländska fabriken i Vasa invigdes i juni. Totalt omfattar tillbyggnaden ca 7100 m 2. Produktserien utökades och fick nya egenskaper Vacon utökade sitt utbud av högeffektiva produkter, så att det nu omfattar produkter upp till 5 MW från tidigare 3 MW. Bolaget introducerade sin förnyade frekvensomriktare Vacon NXL på marknaden i år. Produkterna hör till marknadens minsta av detta slag.

11 Vacons årsberättelse 2006 år Frost & Sullivan belönade Vacons kundorienterade attityd Ett av världens högst värderade konsultföretag, Frost & Sullivan, beviljade Vacon priset Global Excellence Award in Customer Value Leadership år Priset utdelas årligen till ett företag som har lyckats utvidga sin kundkrets samtidigt som de behållit sina tidigare kunder och som dessutom är mer innovativt och har större utvecklingsförmåga än sina konkurrenter. Scandinavian Electric Systems beställde Vacons frekvensomriktare till 16 fartyg I april slöt Vacon flera avtal med sin norska partner Scandinavian Electric Systems AS om leverans av frekvensomriktare. Vacons vätskekylda frekvensomriktare lämpar sig utmärkt för den marina industrin, eftersom förhållandena är krävande på grund av saltvatten, fukt, damm och värme. Trend Control Systems har sålt över Vacon-frekvensomriktare i Storbritannien Europas ledande leverantör av byggnadsautomationssystem för den globala marknaden, det brittiska företaget Trend Control Systems har levererat över Vacon NX-frekvensomriktare till sina kunder. Vacons NX-serie håller snabbt på att bli den mest populära frekvensomriktaren inom byggnadsautomationsbranschen i Storbritannien. Vacon sponsrar Finlands alpina landslag Finlands alpina herr-, dam- och ungdomslandslag har ingått ett samarbetsavtal med Vacon för säsongen Vacon blir officiell sponsor för Finlands alpina landslag samt officiell huvudsponsor för det alpina ungdomslandslaget och teamet Tehotytöt.

12 10 Vacons årsberättelse 2006 verksamhetsförhållanden Efterfrågan fortsätter öka Frekvensomriktarteknologin blir allt viktigare för att spara energi och dämpa klimatförändringen. Marknaden för frekvensomriktare uppvisade kraftig tillväxt för andra året i följd. Efterfrågan har gynnats av prisutvecklingen på energi, som lockar till anskaffning av frekvensomriktare. I typiska fall har investeringskostnaderna för frekvensomriktaren tjänats in på en tid som i genomsnitt är under två år och då är det lätt att motivera denna investering inom industrin. Även den ökande automatiseringen medför att elmotorer allt oftare styrs av frekvensomriktare. En bidragande orsak till den positiva utvecklingen var även industriinvesteringarna och den intensiva byggverksamheten i Asien och utvecklingsländerna. I Ryssland växte marknaden till och med snabbare än i Kina. Det höga energipriset sporrar Ryssland att investera lokalt och att trygga sin egen energiförsörjning. Vacon växer snabbare än marknaden Den globala marknaden för frekvensomriktare uppgår till ca 6,3 miljarder US dollars (källa: The worldwide market for AC & DC Motor Drives 2006 Edition, IMS 2006). Vacons marknadsandel av den internationella marknaden för frekvensomriktare är 3,5 procent, vilket ger Vacon en plats bland de tio största tillverkarna. Vacon har vuxit snabbare än marknaden i sig och Vacons position förstärktes på alla viktiga marknadsområden. Marknaden för frekvensomriktare splittrades upp. Vacons viktigaste konkurrenter är globala mångbranschbolag, som har många produkter vid sidan av frekvensomriktare. Vacon är det största företaget som enbart koncentrerar sig på frekvensomriktare. På marknaden finns dessutom åtskilliga små tillverkare av frekvensomriktare. Den största utmaningen för branschen är att hitta billigare tillverkningsmetoder. Råvarukostnaderna har stigit i någon mån, särskilt då det gäller stål och koppar. Däremot har priset på produkterna inte ändrats. Vacon uppehöll kostnadseffektiviteten genom utveckling av den egna verksamheten. Utsikterna positiva också nästa år Utsikterna inom branschen är positiva för nästa år. Någon sänkning av energipriset är inte att vänta på lång sikt och detta tvingar kunderna att överväga lösningar som effektiverar energianvändningen. Frekvensomriktarteknologin blir allt viktigare, då man vill spara energi och stävja klimatförändringar. Inom branschen finns en förhoppning om ökad reglering av energiförbrukningen inom industriell produktion, vilket också skulle avspegla sig positivt i efterfrågan på frekvensomriktare. Det finns en stark tilltro till fortsatt tillväxt för Vacon. Under nästa år är Vacons strävan att bygga ut sitt globala nät kraftigt och finna kunniga samarbetspartners. Då det gäller kundrekrytering fokuserar Vacon på stora och mellanstora kunder. De mindre kunderna tar Vacon ännu bättre hand om och ännu sakkunnigare med hjälp av sitt samarbetsnät. I en nära framtid kommer Vacon att introducera nya, konkurrenskraftigare produkter, som förväntas få fotfäste på marknaden snabbt.

13 Vacons årsberättelse 2006 Lorem ipsum dolor 11 Frekvensomriktare sparar energi genom att optimera bl.a. ventilationsanläggningarnas funktion.

14 12 Vacons årsberättelse 2006 forskning och produktutveckling Produktutveckling utgående från kunden F&PU:s andel av omsättningen, MEUR FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Personal enligt funktion Försäljning och marknadsföring 44 % Produktion 39 % Produktutveckling 13 % Administration 4 % Produktledarskap är utgångspunkten för Vacons forskning och produktutveckling. Vacons mål är att vara den tillförlitligaste och mest mångsidiga tillverkaren av frekvensomriktare i världen. Till skillnad från många konkurrenter koncentrerar sig Vacon helt på frekvensomriktare, vilket gör det lättare att ställa in tyngdpunkten för forskningen och produktutvecklingen. Vacon kan koncentrera sig på att utveckla ännu mer applikationsanpassade, användarvänliga och kostnadseffektiva frekvensomriktare. Inom produktutvecklingen färdigställdes den framgångsrika Vacon NX -produktgenerationen och produktutbudet utvidgades med frekvensomriktare inom högeffektsområdet under det gångna året. Frekvensomriktare som täcker effektområdet 5 MW introducerades på marknaden. Också den skräddarsydda massproduktionen för kundspecifika behov ökade jämfört med tidigare. Vacons produktutbud är nu det mest omfattande det någonsin varit. Utvecklandet av en ny produktgeneration har startat Under året inleddes det mångsidiga utvecklandet av plattformen för den nya produktgenerationen liksom utvecklandet av nya produkter för den. Målet är att förnya produktserien under de närmaste åren. De första frekvensomriktarna av den nya generationen levererades under år Genom sina satsningar på forskning och produktutveckling är Vacon en av de främsta på området. Cirka var sjunde Vaconanställd sysslar med forskning och produktutveckling. För att Vacon skall kunna vara produktledande på detta område krävs betydande investeringar i forskning och produktutveckling, eftersom världens bästa frekvensomriktare endast kan skapas som ett resultat av långsiktig produktutveckling, goda och nära kundkontakter och innovativitet. Produktutvecklingen är tillsvidare koncentrerad till Finland och även i fortsättningen förblir Finland Vacons viktigaste produktutvecklingsland. I enlighet med Vacons strategiska beslut måste Produktlederskap produktutvecklingen ske nära kunden, för är utgångspunkten att varje enskilt marknadsområde för produktutveckling. skall kunna betjänas så kundorienterat och snabbt som möjligt. I enlighet med den här linjedragningen fattade Vacon beslut om att grunda en produktutvecklingsenhet i samband med Kinafabriken. Tyngdpunkten i produktutvecklingen under nästa år är planeringen av den nya plattformen för nästa produktgeneration och de produkter som hör till den. Meningen är att de nya produkterna introduceras stegvis på marknaden.

15 Vacons årsberättelse 2006 forskning och produktutveckling 13 FREKVENSOMRIKTARE SOM PASSION Datateknikingenjör Marko Koskela leder ett tio personers team som arbetar på Vacons forsknings- och produktutvecklingsavdelning i Vasa. Sedan Marko kom till Vacon som elektronikplanerare år 2000 har hans karriär varit uppåtgående. De senaste tre åren har han varit projektchef. Utvecklandet av produkter kräver långsiktigt arbete, som utgår från kundernas krav. Produktutvecklingsteamets uppgift är att avgöra hur kraven kan anpassas i praktiken, därefter görs ett produktkoncept och prototyper byggs. Då strukturen har konstaterats fungera och ha tillräcklig kvalitet, kommer produkten till pilotskedet, då man studerar hur produkten fungerar ute på fältet. Efter pilotskedet lanseras produkten på marknaden. Det bästa i mitt arbete är att kunna följa projektets framskridande och se en ny produkt födas. Att vi gemensamt lyckas skapa en ny produkt sporrar till att fortsätta, berättar Marko om de goda sidorna i sitt arbete. Vacon satsar kraftigt på forskning och produktutveckling. Kunniga arbetstagare uppskattas och man litar på dem. Vacon är ett internationellt företag, som hela tiden utvecklas och kan erbjuda utmanande uppgifter. Jag uppskattar att mitt arbete är självständigt och att företaget uppmuntrar till utbildning och utvecklande av den egna kompetensen. Marko Koskela lovordar också Vaconandan. Då jag kom till huset, var vi kring 200. Nu sysselsätter Vacon redan över 650 personer, men ändå finns samma Vaconanda kvar, säger han och berömmer sina trevliga arbetskamrater. Genom sina satsningar på forskning och produktutveckling är Vacon en av de främsta på området. Cirka 13 procent av Vaconanställda sysslar med forskning och produktutveckling.

16 14 Vacons årsberättelse 2006 försäljning och marknadsföring Vacon tar sikte på marknader i utveckling Omsättningen enligt marknadsområde 2006 Europa 69,6 % Nordamerika 20,3 % Asia och Australien 8,5 % Övriga 1,6 % Omsättning enligt distributionskanal 2006 Egen direktförsäljning 41 % Distributörer 13 % Maskin- och anläggningstillverkare 24 % Brand label-kunder 22 % Försäljning/anställd i genomsnitt, MEUR 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,05 0 FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Vacon tar sikte på marknader i utveckling Heikki Hiltunen är vice verkställande direktör med försäljning, marknadsföring, produktförvaltning och kundservice som sitt ansvarsområde. Enligt honom är Vacon känt för sin sakkunskap, service och goda pris-kvalitetsförhållande. Hur ser marknaden för frekvensomriktare ut för tillfället? Frekvensomriktare används överallt inom industrin, samhällstekniken och i byggnader. Marknaden har bra drag och utsikterna är goda, automatiseringen ökar och användningen av frekvensomriktare växer. För närvarande är efterfrågan god inom alla industrisektorer. Vilka är Vacons starka sidor? Kunderna vill ha mer lättanvända produkter än tidigare. Man förutsätter dessutom att produkterna skall kunna varieras enligt applikationsobjekt. Vårt särdrag är att vi utgår från kunden och tillverkar tillförlitliga produkter med ett bra pris-kvalitetsförhållande. Samtidigt har vi kunnat utveckla vår service och beakta kundernas behov bättre än tidigare. Hur har Vacon utvecklat sitt produktutbud? Vår affärsverksamhet som produktbolag bygger på ett brett produktsortiment. Vi investerar ca 8 procent av omsättningen i produktutveckling och som bäst håller vi på att introducera följande generations produkter på marknaden. Av tradition har Vacon tillverkat små och medelstora frekvensomriktare, men under de senaste åren har Vacons produktfamilj utvidgats så att den täcker effektområdet 0,25 Tillförlitliga produkter med bra pris-kvalitetsförhållande och attityden Driven by drives. kw 5000 kw. Det höga energipriset har ökat efterfrågan på apparater med stor effekt. I Vacons strategiska tyngdpunkter ingår nu även en synligare närvaro på den internationella marknaden. Vad innebär detta konkret? Vi vill vara med på marknader, där våra nuvarande och potentiella kunder bygger upp sin egen affärsverksamhet. Närvaron innebär också att Vacon har motiverade och yrkeskunniga anställda och know-how nära kunden. Var ligger tyngdpunkten i Vacons internationalisering? Asien är den snabbast växande marknaden, men erbjuder samtidigt många utmaningar. Förutom fabriken i Kina, grundade vi också säljbolag i Indien och Australien och filialer i Thailand och Brasilien senaste år. Indien och Ryssland är lika stora och viktiga för Vacon. Också andra marknader under utveckling intresserar, såsom Sydamerika. Vad betyder Ryssland för Vacon? Vi har funnits i Ryssland sedan år Tillväxttakten på den ryska marknaden är snabb, ca 25 % årligen. Vår strävan är att öka vår marknadsandel där från nuvarande 5 procent till 10 procent under de närmaste åren. I Ryssland har Vacon ett gott rykte inom pappersindustrin och då det gäller vattenbehandling och energilösningar, men i jämförelse med de stora mångbranschföretagen är Vacon fortfarande i utmanarens ställning i Ryssland.

17 Vacons årsberättelse 2006 försäljning och marknadsföring 15 Vad innebär strategin med många säljkanaler? En av hörnstenarna i Vacons strategi är försäljningen via många kanaler. Förutom försäljning direkt till slutkunden, säljer Vacon apparater via maskin- och apparattillverkare, distributörer och systemleverantörer. Som oberoende leverantör kan Vacon tillverka frekvensomriktare till brand label-kunder under deras egna varumärken. Med hjälp av mångkanalförsäljningen har vi möjlighet att betjäna våra kunder bättre och vara en lättillgänglig och kundorienterad leverantör. Enligt kundresponsen är det just för vår sakkunskap och det goda pris-kvalitetsförhållandet vi har fått erkännande. Hur stor betydelse har serviceförsäljningen för Vacon? Vacon är ett produkthus, men det finns även efterfrågan på försäljning av reservdelar, service, energispar- och utbildningsservice. Hur har processen för förvaltning och utvecklande av klientskap (CRM) avancerat? De första gångerna processen har använts har visat att den kommer att underlätta utvecklandet av kundförhållandena och servicen. Meningen är att integrera alla bolag i samma CRM-system under år VACON STARKT MED I OLJE- OCH GASINDUSTRIN I november undertecknade Vacon ett kontrakt med den multinationella systemtillverkaren Converteam. Converteam erbjuder skräddarsydda lösningar för omvandling av elenergi på den internationella marknaden. Enligt kontraktet levererar Vacon luftkylda frekvensomriktare för lågspänningsapplikationer till Converteam i hela världen. Converteam förstärker Vacons marknadsföringskanaler och öppnar vägen bl.a. till den kraftigt växande olje- och gasindustrin. Converteam Group är världsledande då det gäller planering och optimering av elanvändning. Företaget som varit verksamt över hundra år är internationellt erkänd teknologiledare inom elenergianvändning. Dess kärnverksamhetsområden är marin- och offshoreindustri, olje-, gas- och processindustri samt förnybara energikällor. Företaget betjänar även ett flertal andra specialbranscher. Antalet anställda är Vilka är säljmålen för år 2007? Tillväxt är målet på alla marknadsområden både genom gamla och nya kunder och samt via nya kundförhållanden. Vi strävar efter allt mer omfattande kundförhållanden. Vi vill också fästa uppmärksamhet vid resultatet av marknadsföringen och utvecklandet av säljarnas yrkeskunskap.

18 16 Vacons årsberättelse 2006 I hamnar möjliggör frekvensomriktare effektivt stuveriarbete, till exempel i olika lyft- och lastanordningar.

19 Vacons årsberättelse 2006 produktion och logistik 17 Produktionen flyttas närmare kunden Direktören för produktion och logistik, Jari Koskinen, besvarade sina frågor i Kina, där han ansvarar för både Vacons globala produktionsfunktioner och Vacons verksamhet i Kina. Vilka är utgångspunkterna för Vacons produktionsoch logistikbeslut? Vacon har en produktions- och logistikmodell som utgår från nätverksbildning och skräddarsydd massproduktion. Produktions- och logistikbesluten styrs av kvalitet, snabbhet, flexibilitet och kostnadseffektivitet i alla funktioner. Vad gjordes för att utveckla Vacons produktion under år 2006? Vi testade konceptet Minifactory, som utgår från snabb kundservice. Logistikpunkten är belägen nära kunden och är uppbyggd så att den tillhandahåller det kunnande och kapacitet som fabriken har. Konceptet gör det möjligt att hålla en högs service på kundnivån lokalt och erbjuder på samma gång snabba leveranstider. Hur har ibruktagandet av Kinafabriken lyckats? Inkörningen av en ny fabrik är alltid utmanande. Vi har satsat mycket på rekrytering av personal och uppbyggnad av team. Det har gått bra. Mätt i form av leveranssäkerhet och med kvalitetsmätare är Vacons Kinafabrik i världsklass och teamet har uppnått sina mål enligt de nämnda mätarna. Tillverkningen av produkter för stora effektbehov kräver djupgående kunskaper om frekvensomriktare vid testning och montering. Ju större effekt produkterna är gjorda för, desto mer komplicerade och krävande är de. I Finland sker en allt större fokusering på Global Sourcing-funktioner, med vars hjälp allt mer material importeras till den finländska fabriken även från utomeuropeiska länder. Syftet med Global sourcing-funktionen är att även i fortsättningen garantera att den finländska fabriken är konkurrenskraftig i fråga om kostnader. Kommer produktionen att öka utanför Finland? Vacons affärsverksamhet är stadd i mycket kraftig tillväxt. Därför är det naturligt att det finns produktion på flera ställen nära kundens behov. Vi undersöker möjligheterna att inleda produktion också på andra ställen än i Europa och Asien. Vilka logistikbeslut togs under året? Vi har pilottestat och tagit i bruk lösningar enligt modellen DFT (Demand Flow Technology). Vår materiallösning grundar sig på sugstyrning, dvs. enligt modellen JIT (Just In Time). Vid sugstyrning går informationen motströms och material och delmonteringar medströms under produktionsprocessen. Via den här styrningsmetoden befrias lagret från bundet kapital och man säkerställer att material finns på rätt ställe på rätt tid och i rätt mängd. Nätverksbildning och skräddarsydd massproduktion Vilken betydelse har produktionen i Kina för Vacon? Under år 2006 byggdes fabrikerna ut både i Finland och i Kina. Vacons bolag i Kina kommer i fortsättningen att få mer globalt ansvar än tidigare och därför kommer Vacons Kinafabrik att bli viktigare i framtiden. Hur skall produktionen och logistiken vidareutvecklas? Vi fortsätter utvecklandet av konceptet Minifactory liksom av materialstyrningen i vår produktion. I takt med att Vacon internationaliseras växer också betydelsen av Global Sourcing-funktionerna. Finlands roll då? På Finlandsfabriken ökas fokuseringen på funktioner, som kräver stort kunnande och erfarenhet av frekvensomriktare.

20 18 Vacons årsberättelse 2006 samhällsansvar Ansvarstagande styr all verksamhet Miljö-, arbetshälsooch arbetarskyddsfrågor granskas grundligt. Ansvarstagande företagsverksamhet kan delas in i tre delområden som stöder varandra: ekonomiskt och socialt ansvarstagande och miljöansvarstagande. Ett ansvarstagande företag skapar välmående för sina kunder, anställda, ägare och övriga intressegrupper. Vår verksamhet grundar sig på bolagets mission, vision, strategi och värderingar samt våra intressegruppers och samhällets föränderliga behov. Med respekt för mänskan och miljön Vacons produkter, frekvensomriktarna, sparar energi. Energibesparingar gagnar nuvarande och kommande generationers liv. Vi deltar i kampen mot klimatförändring och växande energibehov genom att utveckla allt effektivare och miljövänligare frekvensomriktare. Vid tillverkningen av dem använder vi naturtillgångarna ansvarsfullt. Vi stöder att våra arbetstagare och intressegrupper är med och fortlöpande förbättrar ansvarstagandet inom Vacons verksamhet. Vi deltar aktivt i dialogen om energisparande. Ansvarsfullt agerande ingår i vårt dagliga arbete. I hela vår verksamhet följer vi lagar och författningar, vi agerar etiskt och ärligt, vi tar ansvar för miljön och respekterar principerna för de mänskliga rättigheterna tillsammans med våra affärspartners överallt där vi är verksamma. DE HÄR TROR VI PÅ, SÅ HÄR AGERAR VI Endast en nöjd kund är en lönsam kund Vi utgår alltid från våra kunders behov, då vi utvecklar, tillverkar och levererar frekvensomriktare och service i anslutning till dem överallt i världen. Mänskan är vår viktigaste resurs Vi slår vakt om hög kvalitet i frågor som gäller miljö, arbetshälsa och arbetarskydd. Genom detta skapar vi en hälsosam, trygg och trivsam arbetsmiljö, som vi mår bra i. Vårt arbete ger oss motivation och vi betjänar våra kunder på bästa möjliga sätt. Hög kvalitet vår konkurrensfördel Vi levererar felfria produkter på överenskommen tid. Vårt mål är att ha marknadens mest flexibla och snabbaste service. Vi ser till att våra produkter och vårt agerande alltid motsvarar kundens förväntningar och anspråk bättre än våra konkurrenter. Vi kräver hög kvalitet också av underleverantörerna Ett nära och långsiktigt samarbete med omsorgsfullt utvalda underleverantörer garanterar kvaliteten. Vi förutsätter att våra samarbetspartners har hög kvalitet och samma ovillkorliga inställning till miljö-, arbetshälso- och arbetarskyddsfrågor som vi själva har. Vi ser till miljön Vi engagerar oss för att ta hand om vår närmiljö och i all verksamhet ta hänsyn till miljö-, arbetshälso- och arbetarskyddsaspekterna. Vi tillverkar energisparande produkter, som förbättrar prestandan i olika processer och minskar belastningen på miljön. Alla vi på Vacon engagerar oss för våra gemensamma mål Alla vi Vaconanställda engagerar oss för att förverkliga våra gemensamma mål. Vacons ledning fattar sådana beslut som medverkar till att vår affärsverksamhet, verksamhetsprocess och resurser utvecklas i enlighet med våra mål och syften. Varje Vaconanställd är förtrogen med företagets verksamhetspolicy, arbetar hela tiden för att förbättra den och tar ansvar för att uppfylla de överenskomna målen inom sitt eget verksamhetsområde. I all verksamhet världen över följer vi lagstiftning, författningar och godkända standarder.

21 Vacons årsberättelse 2006 Lorem ipsum dolor I fartyg har frekvensomriktare en central roll. Med dem regleras bl.a. vinschars, propellrars och ventilationsanordningars funktion. 19

22 20 Vacons årsberättelse 2006 personal Värderingarna återspeglas i praktiken Vacon utvecklar, uppmuntrar och växer. Vacons styrka ligger i dess kunniga och entusiastiska personal, som känner sig starkt förbunden till bolaget målsättning. Vacons personalstrategi uppdateras i samband med att strategin för affärsverksamheten uppdateras. Personalstrategin är uppbyggd på fyra stenfötter: ledarskap, prestationsledning, intern kommunikation och helhetskondition. Varje år fastställs var tyngdpunkten skall ligga inom de olika delområdena och de operativa planerna. Under år 2006 fokuserades ledarskapets del på att förnya värderingarna och ta dem i bruk i det praktiska arbetet. Tyngdpunkterna inom prestationsledningen låg på utvecklandet av utvecklingssamtalen och den interna utbildningen. Inom den interna kommunikationen var förnyandet av intranet det viktigaste. Temat för helhetskonditionen under det gångna året var det sociala välmåendet, vilket kom till synes i form av olika slags tillställningar med samvaro som syfte, t.ex. en gemensam dag i nöjesparken för de anställda och deras familjer. Gemensamma värderingar skapar gemensamma spelregler Värderingarna beskriver företagets sätt att fungera i förhållande till sina kunder, anställda och övriga intressegrupper. Under det gångna året satte Vacon mycket tid på att finslipa värderingarna. De tidigare sju värderingarna reducerades till fyra. Vacons förnyade värderingar är: kunden har högsta prioritet, respekt för individen, företagande och målmedvetenhet samt passion för att vara bäst. Representanter för de anställda har varit med ända från början i arbetet med att förnya värderingarna. Styrelsen godkände de förnyade värderingarna på våren. Efter detta inleddes arbetet med att skapa fotfäste för värderingarna inom hela organisationen. Varje team reflekterade över hur värderingarna kommer till synes för deras del. Värderingarna kommer till nytta även senare som verktyg vid ledande och utvecklande.

23 Vacons årsberättelse 2006 personal 21 Personalen i siffror 2006 Vacon anställda i genomsnitt år 2006 Personalens medelålder Den genomsnittliga anställningstiden Personalen bestod till 618 personer 35,3 år 4,1 år 27,2 % av kvinnor 72,8 % av män Vacon är en uppmuntrande och trygg arbetsgivare Vacons framgång bottnar i kunnig och entusiastisk personal. Goda prestationer, kunnande, utveckling och förbundenhet med målen belönas. Incitamentsystemet omfattar hela personalen. Härutöver finns ett snabbpremieringssystem som förmännen kan använda för att premiera förtjänstfulla underställda under hela året. Vacon stöder även de anställdas fritidsverksamhet och erbjuder bland annat förmånliga semesteraktier till de anställda. Varje år mäts personalens tillfredsställelse med sin arbetsplats med en personalenkät. Enligt enkäten är arbetstagarna nöjda med sin arbetsmiljö och anser att Vacon är en trygg arbetsgivare. De berömmer också företaget för att budskapet om bolaget mål förs fram på ett tydligt sätt och för möjligheten till självständigt beslutsfattande. Vacon har anställt många nya arbetstagare under de två senaste åren. Rekryteringen fortsätter att öka kraftigt både i Finland och utomlands. Internationaliseringen påverkar även Vacons personaladministration. Kännedom om lokal lagstiftning och kultur blir allt viktigare för att Vacons värderingar och kunnande skall kunna bevaras enhetliga från kontinent till kontinent. Även utlandsuppdragen för personalen har blivit fler genom internationaliseringen. Arbetet med att skapa fotfäste för värderingarna fortsätter Inom personalledning och ledarskap ligger tyngdpunkten under nästa år på förstärkning av Vacons organisationskultur och skapandet av fotfäste för värderingarna fortsätter. Då det gäller prestationsledningen prioriteras ökad kunskap om frekvensomriktare. Inom den interna kommunikationen fokuseras på utvecklandet av chefskommunikationen och för helhetskonditionens del kommer året att ha det mentala välmåendet som tema. Med utgångspunkt från dessa tyngdpunkter gör varje enhet upp en egen åtgärdsplan för att förverkliga målen. Antalet anställda i snitt FAS 2002 FAS 2003 IFRS 2004 IFRS 2005 IFRS 2006 Personalen Tjänstemän 68 % Arbetare 32 %

24 22 Vacons årsberättelse 2006 miljön Frekvensomriktaren är en miljövänlig produkt Viktiga miljömätare för produktionen 2006 Mätare Mängd Enhet Energiförbrukning 9700 MWh Vattenförbrukning 8600 m 3 Återvinning av elektronikavfall* kg Övrigt återvinnbart avfall* kg * Uppgifter endast från Finland Övrigt återvinningsbart avfall Grovavfall 5 % Köksavfall 9 % Returpapper 1 % Paff 35 % Brännbart avfall 27 % Trä 18 % Datasekretesspapper 4 % Kontorspapper 1 % Vacon deltar i kampen mot klimatförändringar och den ökade energiförbrukningen genom att utveckla bättre och mer miljövänliga frekvensomriktare än tidigare. En elmotor som styrs av en frekvensomriktare sparar energi, eftersom den fungerar så optimalt som möjligt under alla tänkbara förhållanden. Också en liten sänkning av motorns varvtal medför stora inbesparingar i de flesta applikationer. En frekvensomriktare passar nästan alla elmotorer. Mest energi sparas i olika fläkt- och pumptillämpningar, det vill säga i allt sådant, där vätska eller luft överförs från ett ställe till ett annat. Betydelsen av frekvensomriktare i energibesparingssyfte ökar i och med att levnadsstandarden stiger och klimatförändringen fortsätter. Bland annat väntas användningen av ventilation och bevattningssystem öka i utvecklingsländerna. Dyr energi driver fram energibesparingar Att få energin att räcka till samt hur energiutvinningen belastar miljön är de väsentligaste problemen i vår tid. Över hälften av jordklotets el produceras fortsättningsvis med fossila bränslen. De elproducerande kraftverkens verkningsgrad är låg och ungefär hälften av den energi som uppstår genom förbränning utnyttjas inte. Med hjälp av frekvensomriktare kan stenkolets eller oljans verkningsgrad vid förbränning höjas. På detta sätt gör frekvensomriktaren dubbel nytta, när stenkols- eller oljeförbränningen först effektiveras i kraftverket och sedan optimeras användningen av el inom industrin med hjälp av frekvensomriktare. Möjligheterna till besparingar är betydande, då man kommer ihåg att hälften av elen i världen används inom industrin och av industrielen förbrukas ca 60 procent av elmotorer. Ju dyrare energin är, desto större betydelse har också små inbesparingar. Energisparandet har även betydelse genom att nyinvesteringar senareläggs och teknologin ges tid för utveckling. Ofta uppstår också besparingar genom att processen fungerar effektivare än tidigare tack vare frekvensomriktaren. Vi bär ansvar för vår miljö Utöver att Vacons produkt är miljövänlig, tar Vacon också sitt eget miljöansvar på allvar. Vacon har ett certifierat miljöhanteringssystem, som uppfyller kraven i standarden ISO Företaget har förbundit sig att erkänna och följa miljölagar och -bestämmelser samt kontinuerligt utveckla sin verksamhet. Vacons miljöarbete syftar till att förbättra miljövänligheten i verksamheten och för produkternas del miljövänligheten under hela deras livscykel. Företaget strävar efter att välja sådana råvaror, arbetssätt och processer, som vållar minsta möjliga skada på miljön. Bolaget utvärderar årligen miljöaspekterna och utför en miljökonsekvensbedömning. Med dessa som grund uppgörs en åtgärdsplan för att minimera olägenheterna. Produktionen förorenar inte miljön Produktionen av frekvensomriktare belastar inte miljön i någon större grad. De viktigaste miljöaspekterna under det gångna året gällde minskandet av föroreningar i luften. Dessa föroreningar uppstod främst i lackeringsskedet i produktionen och åtgärdades genom att isoleringen kring lackeringsplatsen förbättrades. Dessutom byggdes ett ventilationssystem vid testplatsen för att eliminera rökgaser. En annan aspekt var minimeringen av miljöeffekterna från de elektromagnetiska fälten vid provningssystemen. Ytterligare fästes uppmärksamhet vid avfallssorteringen och energiförbrukningen i samband med avfallshantering. Genom fortlöpande planering och förbättring har Vacon avsevärt lyckats öka återanvändningen och återvinningen. Inga olyckor eller överskridningar av riktvärden i något produktionsskede rapporterades under det gångna året. Vacon förutsätter att underleverantörer, leverantörer och samarbetspartners agerar ansvarsfullt och följer miljöbestämmelser. Efterföljelsen av de här bestämmelserna övervakas regelbundet i samband med utvärderingen av leverantörerna. Vacon utbildar också sina anställda så att de skall vara medvetna om hur deras arbete påverkar miljön.

25 Vacons årsberättelse Bevattningssystemens funktion effektiveras allt oftare med frekvensomriktare.

26 24 Vacons årsberättelse 2006 förvaltningsprinciper Vacon Abp är ett finländskt publikt aktiebolag, som i beslutsfattandet och förvaltningen följer finska aktiebolagslagen, övriga författningar som gäller offentligt noterade bolag samt Vacon Abp:s bolagsordning. Vacon Abp följer likaså de insideranvisningar Helsingfors Börs, centralhandelskammaren och Industrins och Arbetsgivarnas Centralförbund fastställt som trädde i kraft den samt den rekommendation om börsnoterade bolags förvaltnings- och styrsystem ( Corporate Governance-rekommendationen ) som trädde i kraft den Vacon Abp:s bolagsordning återfinns på bolagets webbsidor på adressen Governance. Bolagsstämma Den högsta beslutanderätten på Vacon Abp utövas av bolagets aktieägare på bolagsstämman, som sammankallas av bolagets styrelse. Den ordinarie bolagsstämman hålls årligen den dag som styrelsen bestämt före utgången av juni. Vid behov sammankallas extraordinarie bolagsstämmor. Till de viktigaste ärendena som omfattas av bolagsstämmans beslutanderätt hör: fastställande av bokslut användningen av vinstmedel beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören val av styrelseledamöter och revisorer samt fastställande av antalet ledamöter och deras arvoden eventuella ändringar av bolagsordningen och ökning eller minskning av aktiekapitalet Förhandsinformation Aktieägarna kallas till bolagsstämma antingen per rekommenderat brev eller genom annons i åtminstone en riksomfattande dagstidning, som styrelsen utsett. Av kallelsen framgår vilka ärenden som skall behandlas på bolagsstämman. Kallelsen och styrelsens förslag till bolagsstämman offentliggörs även i ett börsmeddelande och framläggs till påseende på bolagets webbsidor. Kandidaterna till styrelsen offentliggörs i samband med kallelsen till bolagsstämman, eller på annat sätt efter publiceringen av kallelsen före bolagsstämman, förutsatt att personen skriftligen har samtyckt till uppdraget och understöds av aktieägare, som tillsammans har åtminstone 10 % av det sammanlagda röstetalet bolagets samtliga aktier medför. På motsvarande sätt offentliggörs före bolagsstämman även det eventuella förslaget till revisor för bolaget som styrelsen berett. Deltagande Anmälan till bolagsstämman skall ske på förhand, före utgången av den i kallelsen till bolagsstämman utsatta tiden. En aktieägare kan delta i bolagsstämman antingen själv eller genom befullmäktigat ombud. Aktieägare eller ombud får ha en medhjälpare närvarande på bolagsstämman. Ett protokoll upprättas från bolagsstämman och framläggs till aktieägarnas påseende två veckor efter bolagsstämman. Bolagsstämmans beslut offentliggörs omedelbart efter bolagsstämman i ett börsmeddelande. Styrelseledamöternas och verkställande direktörens närvaro på bolagsstämman Bolagets målsättning är att alla styrelseledamöter skall vara närvarande på den ordinarie bolagsstämman. Personer som för första gången kandiderar till styrelsen skall vara närvarande på den bolagsstämma som förrättar valet, såvida inget särskilt tungt vägande skäl till frånvaron föreligger. Beslutsfattande Vacon Abp har en aktieserie och varje aktie en röst. Vid omröstningar som hålls på bolagsstämman gäller som beslut det förslag som erhållit mer än hälften av de avgivna rösterna eller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden. Undantag utgörs av t.ex. ändring av bolagsordningen och beslut om riktad aktieemission, då beslut enligt den finländska aktiebolagslagen förutsätter lagstadgad förhöjd kvalificerad majoritet i förhållande till aktiernas antal och det antal röster aktierna medför. Enligt Vacon Abp:s bolagsordning är aktieägare, vars andel av bolagets samtliga aktier eller dessas sammanlagda röstetal antingen ensam eller tillsammans med andra aktieägare enligt vad som fastställs nedan uppnår eller överstiger 33 1/3 procent eller 50 procent

27 Vacons årsberättelse 2006 förvaltningsprinciper 25 skyldig att på andra aktieägares anmodan inlösa dessas aktier och de värdepapper som enligt aktiebolagslagen berättigar till dessa, i enlighet med vad ifrågavarande paragraf i bolagsordningen stadgar om. Bolaget känner varken till aktieägaravtal som skulle reglera utnyttjandet av rösträtten i bolaget eller avtal som skulle begränsa överlåtandet av bolagets aktier. Riskhantering Vacon-koncernens riskhantering ingår i ledandet av bolagets affärsverksamhet. Strävan är att med hjälp av riskhantering säkerställa att riskerna i anslutning till affärsverksamheten är klarlagda och effektivt hanterade. Målet är att minimera eventuella skador som härrör från riskerna samt identifiera riskerna i samband med ledningen av affärsverksamheten. Denna verksamhet har som mål att säkerställa en lönsam tillväxt för bolaget. Riskhanteringen behandlas närmare i årsberättelsens bokslutsdel. Insiderärenden Vacon följer de insideranvisningar för börsnoterade bolag som Helsingfors Börs fastslagit. Dessutom har bolaget godkänt sina egna insideranvisningar, som till vissa delar ställer strängare krav på behandlingen av insiderinformation än Helsingfors Fond anvisningar. Uppgifter om insiderinnehav inom Vacon finns i Finlands Värdepapperscentrals SIRE-system. Till de personer inom bolaget som har offentlig insynsställning räknas enligt värdepappersmarknadslagen styrelsens medlemmar, den verkställande direktören och revisorn. Utöver dessa hör även ledningsgruppens medlemmar och styrelsens sekreterare samt de nämnda personernas make/maka och registrerad partner samt omyndiga och inom samma hushåll boende familjemedlemmar, som hört till familjen minst ett år, till de personer som har offentlig insyn enligt styrelsens beslut. Också personer från ekonomiavdelningen och kommunikationen samt den högsta ledningens sekreterare hör till Vacons insiders. Bolaget upprätthåller även projektvisa insiderregister. Längden på Vacons s.k. stängda fönster är tre veckor. Bolaget kommenterar inte marknadsutsikterna och träffar inte finansmarknadens eller massmediernas representanter under de tre veckor som föregår offentliggörandet av delårs- eller bokslutsrapporten. Det stängda fönstret berör även Vacons permanenta insiders, som inte får handla med bolagets värdepapper under de 21 dygn som föregår offentliggörandet av rapporteringsperiodens resultat. Vacon Abp förvärvar heller inte egna aktier under den här tiden. Aktier, aktiekapital, de största aktieägarna och flaggningsmeddelanden under de senaste 12 månaderna Basuppgifter om bolagets aktier, aktiekapital och om de största aktieägarna återfinns under Aktier och Aktieägare i årsberättelsens bokslutsdel. Bolaget har lämnat följande flaggningsmeddelanden under de senaste 12 månaderna: : Threadneedle Asset Management Holdings Limited tillkännagav att dess ägarandel av Vacon Abp:s aktiekaptial och röster överskred 5 procent : Fidelity International Limited tillkännagav att dess egen och de till koncernen hörande bolagens ägarandel av Vacon Abp:s aktiekaptial och röster överskred 5 procent. Revision Bolagsstämman har valt CGR-samfundet KPMG Oy Ab till revisor och inom den har CGR-revisor Pekka Pajamo utsetts till huvudansvarig. Vid sidan om sina stadgeenliga uppgifter rapporterar han även observationer under revisionsarbetet till koncernledningen. Vid fastställandet av revisionens omfattning och innehåll beaktas att bolaget inte har någon egen intern revision. Vacon-koncernen utbetalade ett arvode om euro till revisorerna för revisionen år Dessutom utbetalades till revisorsamfundet ett arvode om euro för tjänster utan anknytning till revisionsarbetet.

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen

16 Kundinriktad produktutveckling. 18 Personal. 19 Värderingar. 20 Miljön. 22 Förvaltningsprinciper. 24 Styrelsen 1 Vad är en frekvensomriktare? 3 Driven by drives - detta är Vacon 4 År 2003 6 Verkställande direktörens översikt 8 Ledningens resultatöversikt 10 Vision och strategiska val 12 Vacons kraftiga tillväxt

Läs mer

The engine of industry

The engine of industry The engine of industry Wärtsilä Årsredovisning 2006 WE ARE DOERS VERKSAMHETSÖVERSIKT / WÄRTSILÄ I KORTHET 1 Wärtsilä i korthet Wärtsilä är en föregångare som leverantör av anläggningar, lösningar samt

Läs mer

Information till aktieägarna

Information till aktieägarna Årsredovisning 2000 Information till aktieägarna BOLAGSSTÄMMA :s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 20 mars 2001 kl. 16 i Helsingfors i Finlandia-husets kongressflygel. Aktieägare som senast den

Läs mer

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling

06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi. Hållbar utveckling WÄRTSILÄ OYJ ABP WÄRTSILÄ OYJ ABP 2 Centralt 06 Koncernchefens hälsning 09 Detta är Wärtsilä 10 Affärsverksamheten i korthet 11 Verksamhetsomgivning 12 Koncernstrategi 13 Hållbar utveckling 14 Finansiella

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning...

Koncernchefens hälsning... 1. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... 6. Verksamhetsomgivning... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet...

Koncernchefens hälsning... 1. Detta är Wärtsilä... 3. År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4. Affärsverksamheten i korthet... WÄRTSILÄS ÅRSREDOVISNING 2010 Innehåll Koncernchefens hälsning... 1 Detta är Wärtsilä... 3 År 2010 i korthet - stabil utveckling på alla nivåer... 4 Affärsverksamheten i korthet... 6 Verksamhetsomgivning...

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund.

ÅRSREDOVISNING 2011. Ser en människa i varje kund. ÅRSREDOVISNING 2011 Ser en människa i varje kund. Aktia erbjuder individuella lösningar inom bank, förmögenhetsförvaltning, försäkring och fastighetsförmedling. Aktia verkar inom huvudstadsregionen, kustområdet

Läs mer

Aspo Årsredovisning 2006

Aspo Årsredovisning 2006 Aspo Årsredovisning 2006 INNEHÅLL 1 Aspo i korthet 2 Affärsidé 3 Verkställande direktörens översikt 4 Aspo Chemicals 6 Aspo Shipping 12 Aspo Systems 18 Miljö och personal 24 Corporate Governance 26 Sammanställning

Läs mer

Fazer-koncernens årsredovisning 2014

Fazer-koncernens årsredovisning 2014 Fazer-koncernens årsredovisning 2014 2 03 2014 i ett nötskal 05 Koncernchefens översikt 07 Strategi 11 Företagsansvar 16 Fazer Bageri 19 Fazer Konfektyr 22 Fazer Food Services 26 Fazer Cafés 27 Fazer Mill

Läs mer

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev

INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev INNEHÅLL 2 Konecranes i korthet 4 2014 höjdpunkter 6 Tema: Uppkopplad. Framtid. Överallt. 8 VD:s översikt 10 Styrelseordförandes brev Industriellt internet tar uppkoppling till nya höjder Unika produkter

Läs mer

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012

Together we move the. world. Volvokoncernen Årsredovisning 2012 Together we move the world Volvokoncernen Årsredovisning 2012 En global koncern 2 VD-kommentar omvärldsfaktorer 4 Morgondagens transportbehov Strategi 8 Strategisk inriktning Affärsmodell 22 Produkterbjudandet

Läs mer

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y

KCI Konecranes Årsredovisning 2005. Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y KCI Konecranes Årsredovisning 2005 2005 Årsredovisning 2005 W O R L D L E A D I N G C R A N E T E C H N O L O G Y Produkter och tjänster MODERNISERINGAR Förbättrar tillgängligheten, prestandan och säkerheten.

Läs mer

FRÅN BÖNA TILL KOPP. Företagsansvarsrapport 2010

FRÅN BÖNA TILL KOPP. Företagsansvarsrapport 2010 FRÅN BÖNA TILL KOPP Företagsansvarsrapport 2010 INNEHÅLL Ett internationellt kvalitetskaffehus... 3 Tillväxt och internationalisering på ett ansvarsfullt sätt... 4 Kaffets resa från böna till kopp... 6

Läs mer

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013

OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 OP-Pohjola-gruppens samhällsansvarsrapport 2013 Chefdirektörens översikt 2 OP-Pohjola-gruppen i korthet 3 Samhällsansvaret inom OP-Pohjola-gruppen Finansbranschens megatrender, risker och möjligheter 6

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE

ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE VOLVOKONCERNEN ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 OMFATTANDE PRODUKT- FÖRNYELSE EN GLOBAL KONCERN VD-kommentar 2 OMVÄRLDSFAKTORER Transportbehov i dag och i framtiden 4 STRATEGI Vision, kärnvärden,

Läs mer

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31.

EKONOMISK RAPPORTERING ÅR 2006 Bokslutskommuniké för år 2005 9.2.2006 Årsredovisning för år 2005 vecka 11 Delårsrapporter 4.5, 1.8 och 31. Årsredovisning 2005 2005 Information till investerare BASUPPGIFTER OM V-AKTIEN: Antal 31.12.2005 130 585 788 varav bolaget innehar 3 738 000 Börsnotering på Helsingforsbörsens huvudlista Börskod RAIVV

Läs mer

Hållbarhetsrapport 2010

Hållbarhetsrapport 2010 FORTUM HÅLLBARHETSRAPPORT 2010 Hållbarhetsrapport 2010 FORTUM I KORTHET 02 KONCERNSTRUKTUR 03 RAPPORTENS INNEHÅLL 04 VD HAR ORDET 06 HÅLLBAR UTVECKLING KÄRNAN I FORTUMS STRATEGI 08 HÅLLBARHET EN INTEGRERAD

Läs mer

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014

Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Addtechs Hållbarhetsredovisning 2013/2014 Redovisningens syfte och mål Syftet med denna hållbarhetsredovisning är att beskriva Addtechkoncernens mål, strategier och styrning samt ansvarstagande, risker

Läs mer

årsredovisning 2012 skapar glädje och löser vardagens problem

årsredovisning 2012 skapar glädje och löser vardagens problem årsredovisning 2012 Hållbara produkter som skapar glädje och löser vardagens problem INNEHÅLL Fiskars 2012 Året 2012 i korthet Verkställande direktörens översikt Strategi Tillväxtstrategi Verksamhet Ikoniska

Läs mer

Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY

Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY Årsredovisning 2001 WORLD LEADING CRANE TECHNOLOGY INNEHÅLL År 2001...1 KCI Konecranes-koncernen... 2 KCI Konecranes och kranbranschen... 4 Verkställande direktörens brev... 6 Personal... 8 Forskning och

Läs mer

Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Det här är Orio 3 2014 i korthet 4 Verksamhetsberättelse 5 Vd har ordet 6 Omvärld och marknad 9 Strategi och mål 12 Medarbetare 16 Bolagsstyrningsrapport 17

Läs mer

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012

o stnor år sredovisnin Årsredovisning 2012 g 2 012 Årsredovisning 2012 Detta är Ostnor Innehållsförteckning 1 Året i korthet 2 VD har ordet 4 Affärsidé, mål och strategier 6 Marknad 8 Varumärkesstrategi 10 Mora Armatur 12 FM Mattsson 14 Design och innovation

Läs mer

hållbarhetsredovisning 2013

hållbarhetsredovisning 2013 hållbarhetsredovisning 2013 Människan och ljuset i centrum Fagerhult är experter på belysningslösningar och vårt största bidrag till en hållbar utveckling är att skapa allt energieffektivare system och

Läs mer

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK

Kundnärhet för fortsatt. tillväxt. Resultat, MSEK Kundnärhet för fortsatt tillväxt 2005 Resultat, MSEK SECO TOOLS Årsredovisning 2005 Innehåll Verksamhetsberättelse Året i korthet 1 Seco Tools i korthet 2 Koncernchefens kommentar 4 Seco Tools-aktien 6

Läs mer

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014

AKTIA BANK ABP. Företagsansvarsrapport 2014 AKTIA BANK ABP Företagsansvarsrapport 2014 Innehåll ALLMÄNT VD har ordet 1 Kort om Aktia 2 Våra intressenter 4 Finansbranschen i förändring 5 FÖRETAGSANSVARET I AKTIA Företagsansvaret en integrerad del

Läs mer

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande

Innehåll NOTE i korthet Kundsegment VD har ordet Året i korthet Mål och strategi 5 år i sammandrag Verksamheten Organisation NOTEs erbjudande Årsredovisning 2005 Innehåll NOTE i korthet 1 Kundsegment 3 VD har ordet 10 Året i korthet 12 Mål och strategi 13 5 år i sammandrag 14 Verksamheten 16 Organisation 17 NOTEs erbjudande 18 Positionering

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Aspo. Vuosikertomus. Årsredovisning. lever upp till förtroendet. Aspo Årsredovisning 2009

Aspo. Vuosikertomus. Årsredovisning. lever upp till förtroendet. Aspo Årsredovisning 2009 Vuosikertomus 2009 Årsredovisning 2009 Aspo Årsredovisning 2009 Aspo Oyj PB 70, Fågelviksgränden 10 FI-00501 Helsingfors, Finland Tfn +358 9 5211 Fax +358 9 521 49 99 www.aspo.com Aspo lever upp till förtroendet

Läs mer

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik...

Året i sammandrag... 1. Koncernpresentation... 2. Mission, vision och värderingar... 4. Strategi... 5. Till aktieägarna... 8. Företagsetik... Innehåll Året i sammandrag........................................................ 1 Koncernpresentation....................................................... 2 Mission, vision och värderingar...............................................

Läs mer