Fler i arbete. första året med alliansregeringen. Allians för Sverige.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler i arbete. första året med alliansregeringen. Allians för Sverige."

Transkript

1 Fler i arbete första året med alliansregeringen Allians för Sverige.

2 Fler i arbete första året med alliansregeringen

3 Foton: Gruppbild ute på Harpsund, foto: Bo Arrhed. Regalskeppet Vasa, foto: Hans Hammarskiöld. Övriga bilder kommer från bildbyrån stock.xchng. Formgivning: nya moderaterna. Tryckeri: Strokirk-Landströms AB i Lidköping. Luften har blivit lättare att andas 6-7 Tillväxt och arbete åt fler Minskat utanförskap 9 Fler och växande företag 10 Fungerande infrastruktur och kommunikationer 11 Ett konkurrenskraftigt jordbruk 12 Regional tillväxt 13 Utveckling av den statliga förvaltningen 13 Ökad valfrihet i boendet 14 Kunskap lyfter Sverige Förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan 17 Satsning på kunskap i grundskolan 17 Höjd kvalitet i gymnasieskolan 18 Universitet och högskolor 18 Satsning på forskning 19 Ett reformerat studiestödssystem 19 Minskad detaljstyrning i kulturpolitiken 19 Sjukvård, omsorg och hälsa God hälso- och sjukvård för alla 23 Fler platser i äldreomsorgen 24 Ny familjepolitisk reform 24 Skärpt socialtjänstlag 24 Valfrihet för personer med funktionshinder 26 Ekonomisk trygghet 26 Arbete mot droger 27 Satsning på idrott 27 Miljö och hållbar utveckling Kommission för hållbar utveckling 30 Energi och förnybara bränslen 30 Miljövänligare fordon 31 Insatser för förbättrad havsmiljö 31 Förslag om fosfatförbud 33 Trygghet, jämställdhet och integration Ett tryggt land att leva i 34 Utökat jämställdhetsarbete 36 Kvinnors företagande 36 Delat ansvar för hem och familj 36 Krafttag mot hatbrott och diskriminering 38 Snabbare integration 38 Migration och flyktingmottagande 39 Aktör i en globaliserad värld Sveriges röst i världen 40 Sverige i kärnan av EU 41 Landfokusering i biståndet 41 Ett flexibelt försvar 43 Handel med omvärlden 44 Globaliseringsrådet 44 Här är alliansens överenskommelser Appendix 47 53

4 Luften har blivit lättare att andas Så formulerade sig en väljare för ett år sedan när det stod klart att Allians för Sverige hade vunnit valet och skulle bilda regering. Uttrycket speglar väl den längtan som många kände efter ett nytt tänkande och ett nytt idéklimat i Sverige. Vi har gjort vårt bästa för att förvalta medborgarnas förtroende. Allians för Sverige lovade väljarna att minska utanförskapet genom att återupprätta arbetets värde och genom fler och växande företag. Vi lovade att förbättra välfärden och att skapa ett samhälle där fler kan finna en plats. Allting kan så klart inte genomföras på en gång. Trots det har alliansregeringen gjort mer än vad många hade hoppats och trott. Arbetslösheten och utanförskapet minskar i Sverige. Jobbskatteavdragets första steg innebar en tusenlapp mer i hushållskassan för en vanlig LO-familj. Snart kommer nästa steg med ytterligare lättnader för dem som behöver det mest. Nystartsjobben har hittills inneburit att långtidsarbetslösa kommit in på arbetsmarknaden. I början av juli infördes de instegsjobb som gör det möjligt för nyanlända invandrare att kombinera arbete med språkundervisning och handledning. Flera reformer har genomförts för att underlätta för företagande och ge fler möjlighet att förverkliga sina idéer. Avskaffad förmögenhetsskatt, förlängd momsinbetalningsperiod, stoppade planer på att öka medfinansieringen i sjukförsäkringen och införandet av en skattereduktion för hushållstjänster, är några exempel. Kvaliteten inom vården har stärkts genom ökade resurser till en rejäl vårdgaranti. Äldreomsorgen har förbättrats genom kvalitetshöjningar och en stor satsning på att bygga fler äldreboenden. Stopplagen blir en startlag. Kvalitetsgranskning av skolan införs och vi satsar på lärares fortbildning, forskning och högre utbildning. Vi tar nu också de första stegen mot en ny gymnasieskola samt tidigare och mer rättvisa betyg. Människors rättstrygghet ökar genom att betydligt mer resurser har tillförts rättsväsendet i år jämfört med ifjol. Det öppnar för vad vi lovat i fler poliser och bättre brottsbekämpning. Samtidigt stärker vi rättigheterna för brottsoffer och insatserna mot våld mot kvinnor. Steg för steg för vi Sverige i riktning mot att bli ett land där svensk lag gäller lika för alla i hela landet. Samarbete och framtidstro leder till resultat. Vi vann väljarnas förtroende som Allians för Sverige, för fler jobb och fler växande företag som kan grundlägga en bättre välfärd. Nu gör vi det vi har lovat. Det vi gör i dag är avgörande för våra barn och barnbarn. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Jan Björklund Göran Hägglund 6 INLEDNING INLEDNING 7

5 Tillväxt och arbete åt fler Minskat utanförskap Alliansregeringens främsta uppgift är att minska det stora utanförskapet och att få fler i arbete. Den viktigaste delen i att få fler i arbete är att det måste löna sig bättre att arbeta. Regeringen har därför, från den 1 januari 2007, infört ett särskilt jobbskatteavdrag som riktar sig till alla som arbetar och främst till låg- och medelinkomsttagare. Avdraget är i sitt första steg utformat så att ingen behöver betala skatt på de första kronorna som man tjänar. Vårdbiträdet får kronor mer i månaden efter skatt. Det räcker mer än väl till att betala den förhöjda egenavgiften till a-kassan, som gäller från den 1 januari 2007, och som syftar till att öka försäkringsmässigheten i försäkringen. Jobbskatteavdraget utgör en viktig del av regeringens samlade skattesänkningar. Skattekvoten sjunker kraftigt från 49,8 procent av bruttonationalprodukten 2006, till 47,7 procent av bruttonationalprodukten i år. Det är det lägsta skatteuttaget sedan mitten av 1980-talet. Med ett lägre skattetryck ges enskilda och företag större makt över sina inkomster. Vid sidan av jobbskatteavdraget har ett flertal andra reformer satts i verket. Regeringen har bland annat infört nystartsjobben, vars syfte är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som under minst ett år, för ungdomar sex månader, varit frånvarande från arbetslivet. Reformen gäller även för nyanlända invandrare. Nystartsjobben är vanliga anställningar med skillnaden att arbetsgivaren slipper stå för arbetsgivaravgifterna, vilket påtagligt sänker trösklarna för alla som under en lång tid varit borta från arbetsmarknaden. Hittills har fler än personer fått ett nystartsjobb. Över av dessa hade varit arbetslösa i över 2 år. Av dessa hade drygt personer varit arbetslösa i över 5 år. Regeringen har även kraftigt sänkt kostnaden för arbetsgivare att anställa äldre upp till och med 69 års ålder. Detta genom att arbetsgivaren enbart behöver betala ålderspensionsavgift och inte den särskilda löneskatten för den anställde. Genom skärpta villkor och kvalifikationskrav Hittills har fler än personer fått ett nystartsjobb. har arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring mellan två arbeten tydliggjorts. Regeringen har också inrättat en ny tidsbegränsad anställningsform i lagen om anställningsskydd (las). Arbetsgivare kan, oavsett skäl, anställa en person under maximalt 24 månader, så kallad allmän visstidsanställning. Vikariats anställningar begränsas till två år och möjlig heten 8 XXXX TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER 9

6 till säsongsanställning finns kvar. Regeringen har tillsatt en utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som ska garantera ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet för alla som arbetar. Arbetet mot ungdomsarbetslösheten är av särskilt stor vikt för regeringen. Regeringen inrättar en jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år som inte fått ett arbete efter tre månader. Ungdomarna får inledningsvis coachning i arbetssökande följt av förstärkta insatser såsom praktik eller utbildning. Dessutom har en särskild satsning på halverad socialavgift genomförts för alla mellan 19 och 24 år. En jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa har inrättats sedan den 2 juli. Ambitionen med jobb- och utvecklingsgarantin är att få ut deltagarna på arbetsmarknaden så snart som Ambitionen med jobboch utvecklingsgarantin är att få ut deltagarna på arbetsmarknaden. möjligt. Inledningsvis fokuseras på intensifierade jobbsökaraktiviteter med coachning. I ett senare skede finns tillgång till ett utbud av arbetsmarknadspolitiska program som inkluderar arbetsträning, arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjande insatser. För den som inte fått ett arbete efter sammanlagt nästan tre år av arbetssökande och deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin avses en varaktig samhällsnyttig sysselsättning ordnas. Många människor som tidigare levt i utanförskap har tagit steget från arbetslöshet eller sjukskrivning till arbete. På ett år har utanförskapet minskat med personer. Regeringens åtgärder visar sig nu ge effekt. Fler och växande företag För att fler ska få jobb och för att vi ska ha en välfärd att fördela behöver Sverige fler och växande företag. Det handlar inte bara om jobb och tillväxt, utan också om att ge fler möjligheten att utveckla och förverkliga sina idéer. Det ska vara roligt, enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. De regler som omger företag ska vara ändamålsenliga och enkla att förstå och följa. Ett omfattande arbete har påbörjats för att uppnå målet att sänka de administrativa kostnaderna med 25 procent till Regeringen samarbetar med det svenska näringslivet på olika sätt när det gäller regelförenklingsfrågor. Vid sidan av arbetet med att förenkla regler har flera andra åtgärder genomförts för att underlätta företagandet i Sverige. Förmögenhetsskatten har avskaffats och en starkare företagsinteckning införts för att stimulera företagandet och underlätta möjligheten att låna kapital. En sänkning av arbetsgivaravgiften för tjänstesektorn planeras att träda i kraft Reger- ingen ser också över konkurslagstiftningen, stärker konkurrenslagstiftningen och inför en ändrad redovisningsperiod för momsinbetalningar från en månad till tre månader för mindre företag. Regeringen har infört en skattereduktion för hushållstjänster och stoppat planerna på en utökad med finansiering i sjukförsäkringen. Bland fler åtgärder som genomförts kan nämnas reformering av 3:12 reglerna, en stor satsning på kvinnors företagande och att utreda förbättrad förmånsrätt. Det ska bli lättare att få F-skattsedel. En utredning har därför tillsatts för att göra en översyn av reglerna som bland annat innebär att det inte ska krävas fler uppdragsgivare för att få F-skatt. Rådgivnings- och finansieringsmöjligheterna för små och medelstora företag har förbättrats och Almis finansiering förstärkts. Det sistnämnda innebär att Almi kan utveckla flera arbetsområden för att stärka småföretagens konkurrensförmåga. Almis mikrolån, som utnyttjas i hög grad av kvinnor och invandrare som vill starta företag, har fördubblats från kronor till kronor. Vidare har regeringen infört ett så kallat exportlån, som möjliggör för mindre företag att Det ska vara roligt, enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. ta sig an stora affärer och minskar riskerna med att exportera. Exportlånet uppgår till en halv miljard kronor och är resultatet av ett samarbete mellan Almi, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Exportrådet och Swedfund. Ett gott företagsklimat förutsätter en tydlig rollfördelning mellan det privata och det offentliga. Regeringen har därför aviserat om att minska ägandet i sex hel- eller delägda företag: Vasaskronan, SBAB, Vin & Sprit, Telia Sonera, Nordea och OMX. Våren 2007 sålde regeringen delar av statens aktieinnehav i Telia Sonera. Intäkterna från försäljningarna ska användas till att minska statsskulden. Fungerande infrastruktur och kommunikationer En förutsättning för fler jobb i hela Sverige är en väl fungerande infrastruktur. Regeringen vill skapa moderna kommunikationer som underlättar vardagen för människor och företag. Sverige ska leda utvecklingen mot hållbara transportlösningar. Ett viktigt steg blir den infrastrukturproposition som förbereds just nu och som ska lämnas till riksdagen under våren Regeringen har inlett en översyn av de transportpolitiska målen. Transport systemet bidrar till Sveriges internationella konkurrenskraft och ska ses som en helhet där trafikslagen samverkar och kompletterar varandra. Klartecken har getts till att bygga Citybanan. Järnvägskapaciteten genom 10 TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER 11

7 Stockholm utökas kraftigt vilket är av betydelse för tillväxten och miljön i regionen, men också för hela landet. För att komma tillrätta med förseningar har regeringen satsat 125 miljoner kronor på att förbättra järnvägens infrastruktur i Stockholm och Mälardalen. Trängselskatten återinfördes den 1 augusti 2007 för att skapa en bättre miljö och minska trängseln för stockholmarna. Miljöbilar är fortsatt undantagna från trängselskatten, vilket syftar till att ge en positiv effekt på efterfrågan och användandet av miljö bilar. Regeringen överväger alternativa former för upphandling samt nya metoder för att organisera finansieringslösningar för infrastruktur. I en rapport till regeringen har Vägverket, Banverket och VTI föreslagit en modell för OPS-upphandling (offentlig-privat samverkan), rekommenderat att modellen prövas samt pekat ut ett antal tänkbara objekt för upphandling. En utredning är tillsatt för att främja bredbandsutbyggnad i små orter och på landsbygd samt föreslå eventuella stödinsatser av dessa. I uppdraget ingår också att utvärdera nuvarande bredbandsstöd. Uppdraget ska redovisas senast 18 april Regeringen utreder också möjligheten att förbättra konkurrensen inom bredbandsmarknaden, vilket bland annat kommer att leda till lägre priser och ett bättre utbud. Ett konkurrenskraftigt jordbruk Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap och en levande landsbygd. Regeringen har i landsbygdsprogrammet gett en tydligare inriktning på Jordbruket ger oss livsmedel, öppna landskap och en levande landsbygd. investeringsstöd för att markera satsningar på nya jobb och tillväxt. Landsbygdsprogrammet omfattar 5 miljarder kronor per år i sju år, totalt 35 miljarder kronor. Utbetalningen av gårdsstödet har också förändrats så att det numera görs det år ansökningen gäller. Genom omfördelningar har regeringen avsatt 26 miljoner kronor för att kunna bekämpa granbarkborrens skador efter stormarna och 30 miljoner kronor satsas på vägar som skadats i samband med stormen. Den 1 juli överflyttades djurskyddsmyndighetens ansvar till jordbruksdepartementet som ett led i att minska antalet myndigheter. Överflyttningen av ansvaret påverkar inte djurskyddslagstiftningen som ligger kvar. Regeringen har beslutat om ett tillägg i 28 i jaktförordningen. Det innebär att det är möjligt att skjuta ett rovdjur som är i begrepp att angripa ett tamdjur utanför inhägnade hagar. Bestämmelsen gäller i två år och dess konsekvenser för rovdjursstammens utveckling ska utvärderas. Genom ett aktivt arbete inom EU har regeringen fått gehör för många ståndpunkter på jordbruks- och miljöområdet. Ministerrådet har exempelvis antagit en plan för återhämtningen av torsk i Östersjön. Planen innebär årliga sänkningar med 10 procent av kvoterna tills en hållbar nivå uppnåtts. Regeringen har även verkat för att fortsätta reformera, marknadsanpassa och minska utgifterna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Regional tillväxt Regeringens politik för regional tillväxt ska omfatta hela landet. Det övergripande målet är väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet. De regionala strukturfondsprogrammen är en viktig satsning på att stärka Sveriges regioners och företags konkurrenskraft. Programmen fokuserar främst på förutsättningar för företagande och entreprenörskap, innovationer samt att öka tillgängligheten. Nya program för perioden har därför utarbetats inom åtta områden som täcker hela landet. Dessa finansieras till hälften av EU med cirka 8,4 miljarder kronor. Anslaget har ökats för transportstödet som Den nya regionalpolitiken bygger på att alla delar av landet ska kunna bidra till Sveriges tillväxt. kompenserar för längre godstransportsträckor i de nordligaste länen. Vidare har regeringen beviljat fortsatta driftbidrag till icke statliga flygplatser och fortsatt stöd till bredbands utbyggnad i små orter och på landsbygd. Även lägre energiskatter i många kommuner och sänkt liftkortsmoms är betydelsefulla bidrag till den regionala utvecklingen. Tillgång till offentlig och kommersiell service och väl fungerande kommunikationer över hela landet är viktigt. Därför har regeringen tillskjutit Konsumentverket ytterligare medel för uppdraget att utveckla och testa nya lösningar inom det kommersiella serviceområdet. Utveckling av den statliga förvaltningen Regeringen har inlett ett arbete för att reformera utnämningspolitiken. Syftet är att återupprätta grundlagens intentioner om förtjänst och skicklighet som vägledande för utnämningar till högre statliga tjänster. Regeringen har gjort en bred utvärdering och genomgång av statliga bolagsstyrelser för att låta framtida tillsättningar bättre spegla bolagens kompetensbehov. Det upprättas nu även kravprofiler inför nyutlysningar av chefsbefattningar vid myndigheter. En annan viktig reform är det införda 12 TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER 13

8 systemet med offentliga annonseringar inför statliga tjänstetillsättningar och innan rekryteringsprocessen har påbörjats. Att på detta sätt utlysa tjänster externt, informera om kvalifikationskraven och göra det möjligt för alla att söka dem innebär ett viktigt trendbrott för utnämningsmaktens funktionssätt. Regeringen strävar efter en gemensam värdegrund för den offentliga förvaltningen ett offentligt etos. Syftet är att tydliggöra de värden som ska vara vägledande, att stärka de enskilda statstjänstemännen i deras roll och att förtydliga uppdraget gentemot medborgarna. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska se över den statliga förvaltningen och stärka medborgaruppdraget. En samordningsledare ska verka för en god tillgänglighet till offentlig service i hela landet genom att etablera lokala service kontor. Statskontoret ska lämna förslag till hur medborgarna bättre ska kunna utnyttja möjligheten till fria val. Flera initiativ har tagits för att bygga upp en effektiv och medborgarorienterad e-förvaltning. Ökad valfrihet i boendet Ett hem att trivas i är ofta nyckeln till människors välmående och utveckling. Under många år har det byggts för lite bostäder i Sverige. Regeringen har genomfört flera åtgärder för att få bostadsmarknaden att fungera bättre. De snedvridande byggsubventionerna avvecklas. Bostäderna kan nu anpassas till vad människor efterfrågar istället för vad politikerna bestämmer. Långsiktigt stabila och goda villkor ska lägga grunden för att fler bostäder byggs. Fastighetsskatten slopas från och med den 1 januari 2008 och ersätts med en låg kommunal avgift. Sista steget i avskaffandet finansieras fullt ut inom bostadssektorn. Regeringen anser att det är viktigt att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden. Många har i dag tim- eller projektanställningar som gör att de inte får förstahandskontrakt. För att hjälpa dessa att komma in på bostadsmarkanden har regeringen infört möjlighet till kommunala hyresgarantier. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens proposition i våras att avskaffa tillståndsplikten vid ombildning och försäljning av kommunalt ägda hyresrätter. Vill de boende i en hyresfastighet köpa sina lägenheter ska inte staten sätta stopp för detta. Dessutom utreds möjligheten att underlätta andrahandsuthyrning. Ytterligare ett led för att öka mångfalden är regeringens ambition att införa ägarlägenheter. Det är en boendeform som är vanlig i många andra länder och kommer att innebära att fler kan investera i och hyra ut bostäder. 14 TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER XXXX 15

9 Kunskap lyfter Sverige Förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan F örskoleverksamheten är i dag en självklar del av barnfamiljernas vardag och en förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Inom Regeringskansliet pågår just nu en utredning om exakt hur det familjepolitiska paketet ska utformas. I det paketet ingår att det pedagogiska uppdraget i förskolan ska stärkas i takt med barnens utveckling. För att fler barn än tidigare ska få tillgång till pedagogisk verksamhet utvidgas därför den allmänna förskolan till att omfatta alla barn från tre års ålder. Mångfalden i barnomsorgen ska öka genom införande av en barnomsorgspeng. Ett system med barnomsorgspeng ökar både variationen av barnomsorg och antalet utförare. Det förbättrar föräldrarnas möjligheter att hitta en barnomsorg som passar sina barns behov. Kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg kvarstår. Satsning på kunskap i grundskolan En av tio elever lämnar grundskolan utan att ha godkänt i svenska, engelska eller matematik. Regeringen har därför föreslagit en läsa-skriva-räkna satsning. Den innehåller bland annat en fortbildningssatsning för lärare, ny speciallärarutbildning och utvärderingsbara kunskapsmål i läsning, skrivning och räkning i årskurs tre. Målen ska kontrolleras med nationella prov i svenska och matematik. Regeringens avsikt är att de första nationella proven ska kunna genomföras vår terminen För att fånga upp de elever som behöver extra hjälp måste skolan tillåtas utvärdera vad eleverna har lärt sig. Betyg ska införas från årskurs sex, vara målrelaterade och ges i fler steg. Exakt hur det ska se ut är under utredning. Skolor som För att minska problemet med mobbning har regeringen avsatt 40 miljoner kronor. så önskar ska få ge kunskapsomdömen till eleverna redan från första klass. Många elever har svårt att klara skolarbetet när det är stökigt i klassrummet. För att minska öka tryggheten i skolan, genomföra lärarplanens värdegrund och minska problemet med mobbning har regeringen avsatt 40 miljoner kronor för att öka kunskapen om hur mobbning uppstår, förebyggs och förhindras. Det är numera också möjligt för skolan att flytta mobbare och splittra gäng som mobbar. Regeringen har även gjort det lagligt för lärare att omhänderta föremål som kan störa undervisningen, exempelvis mobiltelefoner. 16 XXXX KUNSKAP LYFTER SVERIGE 17

10 Höjd kvalitet i gymnasieskolan Gymnasieskolan ska innehålla utbildningsvägar både för elever som vill gå vidare till högskolan och för dem som vill gå direkt ut i yrkeslivet. Ett av regeringens första beslut var att riva upp GY 07, den förra regeringens förslag till en ny gymnasieskola, och i stället tillsätta en ny utredning. Den nya utredningen arbetar utifrån att den nya gymnasieskolan ska delas upp i tre tydliga utbildningsvägar. Syftet är både att höja yrkesprogrammens status och ge elever som vill studera vidare incitament att fördjupa sina kunskaper. Flit och ansträngning ska löna sig. Den stora satsningen på lärares fortbildning har redan påbörjats. Mellan åren 2007 och 2010 har regeringen föreslagit att 3,6 miljarder kronor ska satsas på att stärka lärarnas kunskaper. Regeringen har också tillsatt en utredning med uppgift att se över hur behörighetsreglerna för läraryrket kan skärpas. Skolverkets utbildningsinspektion ska skärpas. Inspektionen ska få till huvuduppgift att granska betygens likvärdighet och skolornas kvalitet, samt att se till att alla skolor följer läroplanerna. Universitet och högskolor För att Sverige ska vara ett land med en långsiktigt uthållig ekonomisk utveckling krävs välutbildad arbetskraft. Regeringen vill prioritera kvalitet framför kvantitet för att öka andelen studenter som framgångsrikt avslutar sina studier. Under 2007 har 120 miljoner kronor satsats på de utbildningar som har minst antal resurser per student, nämligen humaniora och samhällsvetenskap. Flit och ansträngning ska löna sig. Regeringen har därför arbetat fram ett förslag om nya tillträdesregler till högskolan. I framtiden ska eleverna alltid tjäna på att läsa fördjupningskurser i matematik och språk eller kurser som har särskild betydelse för den sökta utbildningen. Det ska inte gå att taktikvälja bort svåra ämnen för att höja sitt betygssnitt. Regeringens vision för den högre utbildningen är en självständig akademi där kunskap har ett egenvärde. Genom en lagändring har det politiska inflytandet över tillsättningen av högskolornas styrelser minskat. En utredning har tillsatts för att komma fram till hur kårobligatoriet ska avskaffas utan att studentinflytandet blir lidande. Satsning på forskning En livskraftig forskning är en nödvändig investering för att skapa tillväxt och hävda sig i den internationella konkurrensen. Sverige behöver skapa rimliga villkor åt dem som ägnar sig åt forskning på universitet och hög skolor så att vi kan behålla begåvningarna i vetenskapen. Regeringen har därför ökat resurserna till forskning med 200 miljoner kronor för 2007, utöver tidigare beslutade satsningar. Forskningsanslagen ökar även de kommande åren. Dessutom har förhandlingar påbörjats för att bygga den stora forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Sverige. Sverige har unika fördelar när det gäller forskning på patienter, inte minst genom våra register, men de utnyttjas inte fullt ut. En utredning om klinisk forskning har därför tillsatts. Ett reformerat studiestödssystem Regeringen eftersträvar ett rättvist och sammanhållet studiestödssystem. Villkoren ska vara lika förmånliga för ungdomar som kommer direkt från gymnasiet som för dem som har varit ute i arbetslivet. Regeringen har därför avskaffat det så kallade rekryteringsbidraget och bidrag som fördelats av TCO och LO. Brister i studiestödssystemet för personer med funktionshinder som läser på folkhögskola har rättats till. Beslut har fattats om att tillsätta en studiesocial utredning för att se över hur studenternas ekonomi och trygghet generellt kan förbättras. Minskad detaljstyrning i kulturpolitiken En fri och obunden forskning, fria medier och ett levande kulturliv är grunden för det öppna samhället. Kulturen är en viktig del av ett gott samhälle och bidrar till människors och samhällets utveckling. Regeringen arbetar för att minska detaljstyrningen i kulturpolitiken, bland annat genom att minska öronmärkningen av statliga medel. Barn- och ungdomskultur är särskilt prioriterat av regeringen. Under mandatperioden kommer regeringen att presentera en strategi för hur barnoch ungdomskulturen ska stärkas. Redan nu har Regeringen arbetar för att minska detaljstyrningen i kulturpolitiken. en reform för scenkonst för barn och unga genomdrivits genom att anslaget till den fria scenkonsten höjs med 10 miljoner kronor per år från och med Beslut har också fattats om att alla barn och ungdomar upp till 19 år 18 KUNSKAP LYFTER SVERIGE KUNSKAP LYFTER SVERIGE 19

11 även i framtiden ska kunna besöka de centrala museerna utan att behöva betala entréavgift. Flera museer, bland dem Moderna museet, Vasamuseet, National museum med Prins Eugens Waldemarsudde och Naturhistoriska riksmuseet har fått permanenta förstärkningar av sina anslag. De sedan flera år tillbaka underfinansierade verksamheterna vid våra centrala museer har förstärkts med drygt 20 miljoner kronor för att tillgodose många gånger grundläggande behov och eftersatta bevarandeåtgärder. En kulturpolitisk utredning har tillsatts. Mycket av den organisation och de institutioner som kulturpolitiken bygger på har vuxit fram under omständigheter som i hög grad skiljer Upp till 19 år är det fortfarande gratis på vissa centrala museer. sig från det som präglar vår tid. Kulturpolitiken ställs också inför flera nya viktiga uppgifter. Regeringen vill medverka till att kulturpolitiken förnyas och utvecklas i takt med sin tid. Att slå vakt om tidigare landvinningar får inte utesluta en kulturpolitisk för nyelse. I direktiven till den kulturpolitiska utredningen har regeringen formulerat ett öppet mandat för en sådan översyn. Regeringen har beslutat genomföra en bred översyn av radio och tv i allmänhetens tjänst public service. Syftet är att stärka public service och se över hur verksamheten på bästa sätt kan utvecklas i det nya mediesamhället. Regeringen har vidare beslutat se över den kommersiella radions villkor. En livskraftig kommersiell radio är viktig för mångfalden och konkurrensen på radioområdet. 20 XXXX KUNSKAP LYFTER SVERIGE 21

12 Sjukvård, omsorg och hälsa God hälso- och sjukvård för alla Regeringens mål är att alla medborgare ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv vård av god kvalitet. Tillgänglighet, kvalitet och valfrihet är ledorden för vad regeringen önskar uppnå inom svensk hälso- och sjukvård. I syfte att förbättra tillgängligheten och öka mångfalden av utövare och valfriheten för den enskilde har regeringen avskaffat stopplagen. Regeringen har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting gjort stora satsningar på IT i vården, vilket är en förutsättning för förbättrad tillgänglighet och en säker och effektiv behandling. Varje år skadas, eller riskerar att skadas, patienter i hälso- och sjukvården. Regeringen har därför tillsatt särskild utredare för att göra en översyn av patientsäkerheten. Patientens ställning och inflytande över vården behöver stärkas. Regeringen har tillsatt en utredare som ska lämna förslag till lagreglering av det fria vårdvalet och den nationella vårdgarantin. I uppdraget ingår även stärkt rätt till fast vårdkontakt och fri etableringsrätt i primärvården. Sverige ska bli världsledande i arbetet mot cancer. Därför tar regeringen fram en nationell Vi ska bli världsledande i arbetet mot cancer. cancerstrategi. Strategin ska ta ett helhetsgrepp om hela vårdkedjan, från förebyggande insatser och forskning till behandling och palliativ vård. Vidare ska apoteksmarknaden omregleras. Syftet är en mer effektiv och tillgänglig handel med läkemedel. En utredare har fått i uppdrag att lämna förslag som möjliggör för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland barn och unga. Psykiatrin behöver såväl mer resurser som förstärkt kvalitet och genomgående förändringar på det organisatoriska planet. Regeringen har påbörjat arbetet med att upprusta psykiatrin. Det är ett långsiktigt arbete där insatser från såväl kommuner, landsting som ideella krafter kommer att spela stor roll. Regeringen har beslutat att satsa 500 miljoner kronor extra under såväl 2007 som 2008 för att stärka psykiatrin. Regeringen avser att förbättra den enskildes skydd mot höga tandvårdskostnader och att stimulera vuxna till regelbundna tandvårdsbesök. Arbete pågår med att införa ett förbättrat tandvårdsstöd. Genom utvecklad styrning samt förstärkt uppföljning och utvärdering är målet att kvaliteten inom tandvården ska förbättras. 22 XXXX SJUKVÅRD, OMSORG OCH HÄLSA 23

13 Fler platser i äldreomsorgen Regeringen har sjösatt en rad åtgärder för att förbättra äldreomsorgen. 1,35 miljarder kronor avsätts årligen för att kommuner och landsting ska utveckla kvaliteten inom äldreomsorg och äldrevård. Det kan handla om att minska läkemedelsberoendet, utveckla det sociala innehållet och kosten samt förbättra demensvård, läkartillgång och rehabilitering för äldre. Regeringen har också beslutat om ett investeringsstöd för byggande av fler platser i särskilt boende. Redan har det ansökts om medel till nya platser i särskilt boende. Det tas fram nationella kvalitetsindikatorer för att börja mäta och jämföra kvaliteten i äldreomsorgen. Teknik och hjälpmedel som underlättar vardagen har fått stöd, både för att utveckla nya produkter och för att göra dem tillgängliga. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor ska öka. Satsningar på äldreforskning görs och utredningar om värdighetsgaranti och valfrihet i äldreomsorgen har tillsatts. Två nya nationella kompetenscentra ska startas; ett inom demensområdet och ett inom anhörigområdet. De ska sprida kunskaper och stödja utvecklings arbetet inom sina områden och bidra till högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen. Ny familjepolitisk reform Familjepolitiken syftar till att stärka föräldrars makt över sin livssituation och öka familjernas valfrihet. Familjepolitiken ska göra det möjligt för föräldrar att kombinera yrkesliv med familjeliv genom förbättrade möjligheter för båda föräldrarna att ta hand om barnen. Den ska också underlätta för föräldrar som själva vill ta hand om sina barn genom ett kommunalt vårdnadsbidrag. Regeringen har under året initierat arbetet med en familjepolitisk reform. Delarna i reformen är barnomsorgspeng, jämställdhetsbonus, ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag och ökat pedagogiskt inslag i förskolan. Skärpt socialtjänstlag Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor ska öka. Socialtjänstlagen har skärpts så att kommuner alltid ska ge den våldsutsatta kvinnan stöd och hjälp. De barn som bevittnar våld ska betraktas som brottsoffer och har rätt till stöd. Flera förslag har lagts fram för att stärka barns och ungas ställning 24 SJUKVÅRD, OMSORG OCH HÄLSA XXXX 25

14 i utsatta situationer. Barn ska ha rätt att få information, bli lyssnade på och deras berättelser ska vara en del av beslutsunderlaget. Varje barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld och övergrepp. Arbete pågår för att intensifiera samhällets insatser mot sexuella utnyttjanden av barn. Under de senaste åren har antalet hemlösa ökat. En ny strategi mot hemlöshet har tagits fram av regeringen där rätten till tak över huvudet ska vara en inledande åtgärd. För att förhindra att vräkning sker måste olika myndigheter samverka. Metodverktyg för sådant arbete har tagits fram. Valfrihet för personer med funktionshinder Personer med funktionshinder ska få ökad valfrihet. Man ska själv kunna välja hjälpmedel och inte vara begränsad till hjälpmedelscentralernas utbud. Satsningen Fritt Val av hjälpmedel innebär att regeringen vill ta tillvara det faktum att utbudet Personer med funktions hinder ska få ökad valfrihet. av hjälpmedel har ökat och att de som använder dem har blivit mer aktiva och välinformerade. En försöksperiod i tre län startar hösten Ekonomisk trygghet Det övergripande syftet med transfereringssystemet är att ge stöd och hjälp till personer som av olika skäl inte kan försörja sig själva. Regeringens mål är att rätt ersättning ska gå till rätt person i tid. Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Därför har regeringen sänkt taket i sjukpenningen samtidigt som arbetskrafts utbudet stimulerats inom andra områden genom bland annat jobbskatteavdrag och nystartsjobb. Regeringen har avskaffat arbetsgivarnas medfinansiering som uppgick till 15 procent av sjukpenningen för heltidssjukskrivna. En proposition med förslag om att avskaffa arbetsgivarnas ansvar för att lämna in en rehabiliteringsutredning till försäkringskassan har lagts fram. Förslaget utgör en del av regeringens program för återgång i arbete. En proposition med lagförslag som ger alla arbetsgivare rätt att begära sjukintyg från första dagen har överlämnats till riksdagen. I syfte att stimulera sjukvårdens arbete med att förbättra sjukskrivningsprocessen och medicinsk rehabilitering har drivkrafterna i den så kallade sjukvårdsmiljarden förstärkts. Landstingen kan numera tillgodogöra sig upp till hälften av de minskade sjukpenningskostnader som sådana insat- ser åstadkommer. Nya riktlinjer som syftar till att förbättra sjukskrivningsprocessen införs under hösten. Regeringen har förbättrat bostadstillägget för dem som är 65 år eller äldre. Dessutom har avräkningen av arbetsinkomster från bostadstillägget förändrats så att det lönar sig bättre för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning att arbeta. En utredning om överföring av hela ansvaret för kostnader som hänförs till trafikskador från staten till den obligatoriska trafikförsäkringen har tillsatts. Arbete mot droger Regeringens folkhälsopolitik syftar till att motverka orsakerna till ohälsa och förbättra människors möjligheter och motivation att själva ta ett större ansvar för sin hälsa. Därför har regeringen ökat anslagen till det alkohol- och drogförebyggande arbetet. En kraftsamling har initierats under 2007 för att förbättra stödet till utsatta barn vars föräldrar missbrukar alkohol. Arbetet mot narkotika är en viktig del i regeringens folkhälsopolitik. I dag finns en rad olika lagar som reglerar ämnen som kan användas i ett missbrukssyfte. För att En kraftsamling har initierats under året för att förbättra stödet till barn vars föräldrar missbrukar alkohol. ytterligare skärpa arbetet mot narko tikan har regeringen tillsatt en utredning som ska se över och analysera nuvarande regler om kontroll av bland annat narkotika och dopningsmedel. Satsning på idrott Idrott spelar en viktig roll i människors liv, såväl för aktiva idrottsutövare som intresserade åskådare. För att fler ska kunna delta har regeringen tillfört svensk idrott 500 miljoner kronor i en särskild satsning. Bidraget ska skapa nya möjligheter för svensk idrott att utveckla verksamheten efter sina egna villkor och förutsättningar. Regeringen har också tillsatt en utredare som ska utvärdera effekterna av statens stöd till idrotten samt föreslå en framtida inriktning av stödet. Ut redaren ska även pröva om färre villkor kan knytas till det samlade stödet som staten ger till idrottsrörelsen. 26 SJUKVÅRD, OMSORG OCH HÄLSA SJUKVÅRD, OMSORG OCH HÄLSA 27

15 28 XXXX XXXX 29

16 Miljö och hållbar utveckling Kommission för hållbar utveckling Miljöfrågorna har under de senaste decennierna skiftat allt mer från ett nationellt fokus till ett gränsöverskridande globalt perspektiv. Klimathotet är till sin karaktär globalt och måste därför mötas med internationellt samarbete. Sverige driver en aktiv klimatpolitik, både nationellt och inom ramen för internationella forum. Regeringen har ställt sig bakom målet att minska utsläppen av växthusgaser i EU med 30 procent mellan 1990 till Sverige är pådrivande i frågan om hur en framtida klimatregim bör utformas efter att Kyotoprotokollets åtagandeperiod upphör. Ämnet kommer Klimathotet måste mötas med internationellt samarbete. att bli centralt under det svenska ordförandeskapet i EU hösten Ett viktigt led i arbetet är regeringens Kommission för hållbar utveckling. Klimatförändringarna står i fokus för kommissionens arbete som samlar näringsliv, politik och forskning för samverkan. Vid sidan av kommissionen har regeringen tillsatt en parlamentarisk beredning och ett vetenskapligt råd för klimatfrågor. De sammanställer bland annat information på klimatområdet för att ge regeringen ett aktuellt och balanserat beslutsunderlag. Initiativen kommer dessutom att utmynna i en klimatpolitisk proposition som regeringen avser att lämna nästa år. Energi och förnybara bränslen Regeringen har ställt sig bakom EU:s ambition att öka energieffektiviseringen inom unionen för att uppnå besparingsmålet på 20 procent av EU:s energikonsumtion, jämfört med beräkningarna för Regeringen har också anslagit 140 miljoner kronor per år i tre år för åtgärder för en effektivare energianvändning. Elcertifikatsystemet är ett viktigt instrument för att skapa ny hållbar produktion. För att stimulera en snabbare utbyggnad fortsätter regeringen satsningen på elcertifikat. Även småskalig vattenkraft ska ha möjlighet att få elcertifikat. Regeringen har inlett en flerårig satsning på att utveckla svensk miljöteknik. Grön teknik kommer att efterfrågas när energi- och transportsystemen ställs om och miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång. Ett planeringsstöd har införts som riktar sig främst till kommuner med goda vindförutsättningar. Stödet är på 30 miljoner kronor om året under två år. Det kommunala planeringsarbetet är viktigt vid utbyggnaden av vindkraft. I den kommunala planeringen kan goda vindlägen tas fram och konflikter mellan olika intressen hanteras. Regeringen kommer att under 2008 lägga samman de båda myndigheterna Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion. Det kommer att leda till en stark tillsynsmyndighet med ansvar för hela strålskydds- och kärnsäkerhetsområdet. Regeringen har även aviserat en förstärkning av tillsynen av de svenska kärnkraftverken. Denna förstärkning finansieras via ökade avgifter från ägarna till de svenska kärnkraftverken. Miljövänligare fordon En miljöbilspremie har införts för att stimulera försäljningen av bilar som är bränsleeffektiva och bilar som drivs med miljöbränslen. Premien har bidragit till att det nu råder försäljningsrekord i Sverige av miljöbilar. Regeringen har också vidtagit steg för att förbättra möjligheten att tanka miljövänligt. 150 miljoner kronor har satsats på utbyggnaden av tankställen för biogas. Dessutom har skattebefrielsen från energioch koldioxidskatt för förnybara drivmedel förlängts. Ett nytt system har skapats för skrotning av uttjänta bilar. Det gamla systemet har ersatts 150 miljoner har satsats på utbyggnaden av tankställen för biogas. av ett producentansvar som bland annat innebär tydligare information till konsumenterna och kostnadsfri skrotning. I samband med att det nya systemet trädde i kraft, infördes även en tillfällig skrotningspremie med de medel som fanns kvar i bilskrotningsfonden. Den tillfälliga skrotningspremien ledde till att tiotusentals äldre bilar utan katalysator skrotades under kort tid. Insatser för förbättrad havsmiljö Med den ekonomiska vårpropositionen infördes en ny post i budgeten för förbättrad havsmiljö. En halv miljard kronor har avsatts för insatser inom havsmiljö fram till Regeringen föreslår ett paket av åtgärder som är valda utifrån vad som kan ge relativt snabba miljöförbättringar. Vissa åtgärder har karaktären av pilotprojekt för att i mindre skala testa nya metoder och tekniker. Andra insatser är valda för att komplettera kunskapsbasen så att rätt beslut om miljö- och kostnadseffektiva åtgärder ska kunna fattas framöver. Internationellt samarbete och miljöteknik- 30 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 31

17 utveckling är andra viktiga inslag. Några av satsningarna kan komma igång i mindre skala redan under 2007 och i ökad omfattning Förslag om fosfatförbud Enskilda avlopp med otillräcklig rening står för betydande utsläpp av fosforföroreningar. För att minska utsläppen från dessa avlopp har regeringen till EG-kommissionen i april 2007 anmält ett förslag till förbud i Sverige mot fosfater i tvättmedel, med sikte på ett beslut som träder i kraft tidigast den 1 januari Vidare har Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att utreda möjligheten att förbjuda fosfater även i maskindiskmedel. Sverige driver också förslaget om fosfatförbud både inom ramen för Östersjösamarbetet och inom EU. 32 XXXX MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 33

18 Trygghet, jämställdhet och integration Straffen för grova brott ska skärpas. Ett tryggt land att leva i R egeringens rättspolitik utgår från ett medborgarperspektiv. Målet är att alla människor ska uppleva att polis, domstolar och övriga rättsvårdande myndigheter fungerar väl och att man får ett gott bemötande. Brottsbekämpningen ska vara effektiv och rättssäker. Brott ska inte löna sig. En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatsen. Föräldrar har ett huvudansvar för att förmedla normer och värderingar till sina barn och ungdomar. En historisk satsning på polisen har gjorts av regeringen med det huvudsakliga syftet att kraftigt öka antalet poliser. Senast 2010 ska Sverige ha minst poliser, jämfört med dagens Genom fler och mer synliga poliser ska människors trygghet bli bättre och rättsstatens förmåga att gripa och lagföra brottslingar bli större. Ungdoms brottsligheten ska mötas med tidigare och tydligare insatser. Polisen får 875 miljoner kronor extra för 2007 och ytterligare 495 miljoner kronor för Detta innebär att den totala budgeten för polisen under 2007 ökar från 16 miljarder kronor till 17 miljarder kronor. Samtidigt har Kriminal vården fått 370 miljoner kronor för att bygga ut fler platser och dom stolarna 125 miljoner kronor mer för att påskynda handläggningen. En särskild satsning på Säpo har gjorts för arbetet mot terrorism. Totalt har 1,5 miljarder kronor extra satsats 2007 på rättsväsendet vilket är en rekordsatsning. Straffen för grova våldsbrott ska skärpas och en utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på lagändringar så att hela straffskalan används. För att ge polisen bättre möjligheter att bekämpa internationell terrorism och grov organiserad brottslighet har regeringen enats om en tidsbegränsad lag som under tre år inför buggning som ett nytt tvångsmedel för att utreda grova brott. Samtidigt stärks rättssäkerheten kring hemliga tvångsmedel och det blir till exempel förbjudet att bugga massmedieredaktioner. För att få in illegala vapen beslutade regeringen att under tre månader låta alla som har illegala vapen lämna in dem utan att riskera straff. Över vapen lämnades in under denna tid. Regeringen har fattat beslut om att genomföra ett antal reformer som förbättrar situationen för dem som utsatts för brott eller som hotas av våld 34 TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION XXXX 35

19 och trakasserier. Det rör till exempel synen på våldsbrott som regeringen vill skärpa. Hur straffskalorna används ska överensstämma med det allmänna rättsmedvetandet och lagstiftarens intentioner. Utökat jämställdhetsarbete Det är viktigt att tillvarata hela befolkningens kunskaper och kompetens. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Regeringen har gjort en stor satsning på att utöka och förbättra jämställdhetsarbetet. Anslaget till jämställdhet har tiofaldigats och uppgår nu till 400 miljoner kronor. De ökade resurserna har bland annat använts till att prioritera arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målet är att alla våldsutsatta ska få ett ökat skydd, att samhällets åtgärder ska kvalitetssäkras och att de förebyggande insatserna ska öka. Flera beslut har redan fattats för att förbättra polisens, socialtjänstens och sjukvårdens kunskap och bemötande av kvinnor som utsatts för våld och sexuella övergrepp. Alla våldsutsatta kvinnor ska få ett professionellt bemötande oavsett var i landet de bor. Stödet till kvinnojourerna stärks. Kvinnors företagande Det finns en stor potential för ökat företagande bland kvinnor. Regeringen lanserade därför i budgetpropositionen för 2007 en omfattande satsning om 100 miljoner kronor i tre år för att främja kvinnors företagande. Insatserna genomförs på såväl nationell som regional nivå. En stor del av satsningen går till rådgivning och affärsutvecklingsinsatser, men även till exempelvis webbaserade informationstjänster, förstärkt innovationsfinansiering och forskning. Delat ansvar för hem och familj Såväl kvinnor som män ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. En skattereduktion för hushållstjänster har därför införts. Syftet är att underlätta vardagslivet för både kvinnor och män. Skattereduktion har på kort tid fått stor effekt på branschen. Enligt en prognos från Skatteverket väntas den leda till att hushåll anlitar vit städhjälp fram tills årsskiftet, vilket ska jämföras med endast tidigare. Båda föräldrarna ska ha möjlighet att ta hand om barnen när de är små. Regeringen förbereder en familjepolitisk reform där en jämställdhetsbonus ingår. Den syftar till att förbättra möjlig heterna för kvinnor och män att ta ett ökat delat föräldraansvar under barnens första år. 36 TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION XXXX 37

20 Krafttag mot hatbrott och diskriminering Regeringen ser allvarligt på de hatbrott mot HBT-personer (homo-, bi- och transsexuella) som strider mot de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde. Därför har nyligen Rikspolisstyrelsen och åklagarmyndigheten fått i uppdrag att tillsammans säkerställa att hatbrottsmotiv identifieras och utreds. Arbetet med den nya gemensamma diskrimineringslagen pågår i Regeringskansliet. Diskrimineringslagstiftningen och tillsynen av den förstärks genom sammanslagningen av diskrimineringslagarna och ombudsmännen. Ett nytt inslag i lagen är att skydd mot diskriminering på grund av könsidentitet tillkommer. Sidas arbete med att lyfta fram HBT-frågorna i utvecklingssamarbetet fortsätter. Myndigheten har tagit fram en särskild handlingsplan som redan implementerats. Arbetet ska pågå till 2009 då en utvärdering ska göras. Snabbare integration Sverige måste bli bättre på att ta tillvara den potential och den drivkraft som många människor med utländsk bakgrund har. Fokus för integrationspolitikens inriktning ligger på åtgärder som kan bryta utanförskapet. I regeringens vårproposition presenterades ett integrationspaket där drygt 3,6 miljarder kronor satsas under mandatperioden. Fokus ligger på en snabb arbetsmarknadsetablering vilket för många invandrare leder till ett minskat bidragsberoende. Integrationsverket avvecklandes den 1 juli Samtidigt trädde en ny organisation för flyktingmottagande i kraft där länsstyrelserna och Migrationsverket är centrala aktörer. Beslut har fattats om att 2008 inleda försöksverksamhet med Nystartscentrum för att minska utanförskapet i landets mest invandrartäta förorter och stadsdelar. Syftet är att samla olika aktörer under ett och samma tak för att underlätta exempelvis jobbmatchning eller starta eget. Som ett steg på vägen har också 20 miljoner kronor avsatts för ett åtgärdsprogram för invandrares företagande. Kompetensutvecklingen av lärare i Svenska för invandrare (Sfi) har utvidgats och individbaserad bonus till dem som blir godkända på Sfi införs under Sedan halvårsskiftet finns instegsjobben. Det är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och anhöriginvandrare under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i svenska för invandrare och innehålla tydliga handledande inslag. Arbetsförmedlingens resurser för snabbare yrkesbedömning har förstärkts. Valideringsdelegationen har också fått i uppdrag att genomföra en geografiskt begränsad pilotverksamhet för att validera personers utländska yrkeskompetens enligt branschmodeller. Migration och flyktingmottagande En extra ersättning för flyktingmottagande har införts till kommunerna. Ersättningen utgår till kommuner som under 2007 träffar en treårig överenskommelse om flyktingmottagande mellan 2007 och För att öka antalet kommuner som tar emot asylsökande ensamkommande barn och ungdomar har ersättningarna till kommunerna höjts. Den årliga grundersättningen för 2007 har dubblerats. Till detta kommer att kommunerna framöver kommer att kunna få ersättning för vård även efter 18-årsdagen fram till 21 års ålder. Ett återetableringsstöd har införts för att personer som fått avslag på sin asylansökan ska ges möjlighet att återvända på ett värdigt sätt och kunna bygga upp sitt liv på nytt i hemlandet. Regeringen ser återvändande som en naturlig del av en rättssäker asylprocess. Sverige har aktivt drivit frågan om behovet av att det internationella samfundet tar ansvar för vidarebosättning av irakiska flyktingar samt vikten av stöd till Iraks närområde. Efter att regeringen fått upp frågan på EU:s agenda har EU-kommissionen utlovat En extra ersättning för flyktingmottagande har införts till kommunerna. ekonomiskt stöd till såväl Iraks närområde som till de EU-länder som tar emot många irakiska asylsökande. Ett förslag till ny lagstiftning för en öppnare arbetskraftsinvandring har skickats på remiss. Förslaget innebär att det blir lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft utanför EU och att personer kan komma till Sverige på ett arbetssökarvisum för att söka jobb. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden som varit på plats i ett drygt ett år. Utredningen ska bland annat se över frågor som rör sekretess i asylärenden och förordnanden av offentliga ombud. 38 TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION 39

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren

Vitbok # 1. Alliansregeringen. de fyra första åren Vitbok # 1 Alliansregeringen de fyra första åren 2 # Vitbok OM vitboken Utgiven av Alliansen maj 2010 Text Samordningskansliet Johan Forssell Mattias Keresztesi Foto: Sid 6 och 30 Johan Jeppsson Sid 44

Läs mer

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf)

Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Sven Wimnell 061023+061031+070110: Politik efter valet 2006. (http://wimnell.com/omr36-39p.pdf) Innehåll 3 Alliansens sänkta inkomstskatter. 4 Regeringsförklaringen 6 oktober 2006. 19 Ministrarna i den

Läs mer

2010-08-26. 2 Innehåll

2010-08-26. 2 Innehåll 1 Alliansens löf te till väljarna Moderata Samlingspartiet, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna söker gemensamt väljarnas förtroende i valet 2010. Alliansen är vårt erbjudande

Läs mer

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se

Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 www.kristdemokraterna.se Gemenskap - inte utanförskap Kristdemokraternas vårmotion 2015 1 www.kristdemokraterna.se Innehåll FÖRSLAG TILL RIKSDAGSBESLUT... 3 1. KRISTDEMOKRATERNAS UTGÅNGSPUNKTER... 3 2. PRIORITERINGAR I DEN EKONOMISKA

Läs mer

Alliansen i halvtid september 2008

Alliansen i halvtid september 2008 Alliansen i halvtid september 2008 Sammanfattning Hur ser småföretagare på alliansregeringens första två år vid makten? Hur ser de på de kommande två åren? Och vad har Alliansen egentligen genomfört som

Läs mer

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad

En stad för alla. Budget 2011. Uppdaterad En stad för alla Budget 2011 Uppdaterad Innehållsförteckning 1. Inledning 4 Välfärden främst 4 En stad för alla 4 En bättre skola 5 En värdig omsorg 5 Bättre miljö och ökad trygghet 6 2. Alliansen i regering

Läs mer

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport

ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING. Arbetsgruppens rapport ANSVAR FÖR EKONOMIN OCH FULL SYSSELSÄTTNING Arbetsgruppens rapport Innehåll En politik som håller ihop... 5 En samlad reformagenda för ansvar, jobb, kunskap och trygghet... 6 1. Ansvar för ekonomin och

Läs mer

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport

Arbetsgrupp för äldrepolitik. Slutrapport Arbetsgrupp för äldrepolitik Slutrapport 20100526 Förord... 4 2 Äldrepolitikens inriktning... 6 3 Alliansens äldrepolitik 2006-2010... 8 4 Arbetsgruppens förslag... 12 4.1 Ta till vara äldres kompetens

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018. Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Valmanifest A5.indd 3 2014-08-30 17:13:15 Valmanifest A5.indd 4 2014-08-30 17:13:15 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter

Läs mer

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018

Vi bygger. Sverige. Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Vi bygger Sverige Alliansens valmanifest 2014-2018 Innehåll Partiledarnas förord: Alliansens löfte till väljarna 6 Utgångspunkter för Alliansens politik

Läs mer

Sveriges nationella reformprogram

Sveriges nationella reformprogram 2010-11-15 Utkast till Sveriges nationella reformprogram Europa 2020 EU:s strategi för smart och hållbar tillväxt för alla 1. Inledning Den svenska regeringens långsiktiga målsättning för den ekonomiska

Läs mer

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande

Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Promemoria 2008-12-19 Näringsdepartementet Så skapar regeringen ett bättre företagsklimat - 69 åtgärder och områden som främjar företagande Jobbskatteavdrag för näringsinkomster - Jobbskatteavdraget innebär

Läs mer

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE

31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM FÖR HELA SVERIGE 31 AUGUSTI 2010 SOCIALDEMOKRATERNAS, MILJÖPARTIETS OCH VÄNSTERPARTIETS REGERINGS- PLATTFORM 2011 2014 2/18 3/22 Innehållsförteckning ANSVAR...3 4 ETT FRAMGÅNGSRIKT SVERIGE...4 5 1. 100 000 FLER JOBB,

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014

Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Rösta för skolan Folkpartiet liberalernas valmanifest 2014 Innehåll Innehåll... 2 Vi vill mer... 3 Mycket har åstadkommits... 3 Folkpartiet liberalerna vill mer... 4 Framtiden börjar i klassrummet... 5

Läs mer

100 förslag för ökade klyftor

100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor 100 förslag för ökade klyftor...1 100 250 miljarder i skattesänkningar...3 99 Dyrare bredband...3 98 Avskaffad bibliotekslag...4 97 Skärpt arbetsvillkor i a-kassan...4 96

Läs mer

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008

SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2007-04-03 Bilaga till protokoll nr 6 vid regeringssammanträde 2007-04-03 Socialdepartementet SVERIGES STRATEGIRAPPORT FÖR SOCIAL TRYGGHET OCH SOCIAL DELAKTIGHET 2006-2008 2 Innehållsförteckning 1. Gemensam

Läs mer

Ett starkare Sverige

Ett starkare Sverige Ett starkare Sverige Gemensam budgetmotion för 2015 1. Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna lägger gemensamt fram en budget för fler jobb, mer kunskap

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Regeringens skrivelse 2007/08:23

Regeringens skrivelse 2007/08:23 Regeringens skrivelse 2007/08:23 Sveriges handlingsprogram för tillväxt och sysselsättning Uppföljningsrapport 2007 Skr. 2007/08:23 Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen. Stockholm den 18

Läs mer

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden

Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Partimotion Motion till riksdagen 2008/09:s61013 mm av Mona Sahlin m.fl. (s) Jobb och utbildning - en investering för framtiden Sammanfattning...4 Investera i stärkt konkurrenskraft...4 Fler jobb genom

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige

Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:M001 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen godkänner de riktlinjer för den ekonomiska politiken

Läs mer

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000

Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Socialdemokraternas budgetmotion 2006/07:s9000 Motion till riksdagen 2006/07:s9000 Mf av Göran Persson i Stjärnhov m.fl. (s) med anledning av prop. 2006/07:1 Budgetproposition för 2007 2 Stockholm den

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige

Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:3002 av Fredrik Reinfeldt m.fl. (M, C, FP, KD) Ett starkare Sverige 1 Sammanfattning Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet liberalerna och Kristdemokraterna

Läs mer

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad

Kommitté 9 Företagande och arbetsmarknad Centerpartiets partistämma 2011 i Åre 87 Kommitté - Företagande och arbetsmarknad Kommitté Företagande och arbetsmarknad Bär och Bärplockning, motion :1 1. Att Centerpartiet verkar för att bärplockare

Läs mer

Sju av tio vallöften i hamn

Sju av tio vallöften i hamn 6 RIKSDAG & DEPARTEMENT #12 2014 WWW.ROD.SE Riksdag & Departement har med hjälp av Göteborgs universitet identifierat 274 vallöften. Av dem är 167 infriade, 55 är påbörjade och 25 kommer inte att infrias.

Läs mer

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen.

Valmanifest 2006 Arbete åt alla Rättvisa och trygghet 1) Ett konkurrenskraftigt Sverige 2) Sverige - en förebild i den gröna omställningen. Valmanifest 2006 Arbete åt alla är socialdemokratins viktigaste mål. Den höga tillväxten skapar många nya jobb varje arbetsdag. Stabila priser och låga räntor lägger grunden för framtida höga reallöneökningar.

Läs mer

Sven Wimnell 051003: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt.

Sven Wimnell 051003: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. Sven Wimnell 051003: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. Sven Wimnell 051003: Välfärd, skatter, arbete, tillväxt. (http://web.telia.com/~u86119282/omr36-39i.pdf) (sid1-121) Detta är en fortsättning på

Läs mer

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa.

Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. 1 Som motionären mycket riktigt anger är Fas 3 ett stort misslyckande för de arbetslösa. I Fas 3, numera omdöpt av regeringen till sysselsättningsfasen fanns i januari 2013 mer än 33 700 personer, vilket

Läs mer

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken

En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken En strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011 2016 Produktion: Socialdepartementet Form: Blomquist Annonsbyrå Tryck: Edita Västra Aros, Västerås, 2011 Foto: Ester Sorri Artikelnummer:

Läs mer