Fler i arbete. första året med alliansregeringen. Allians för Sverige.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Fler i arbete. första året med alliansregeringen. Allians för Sverige."

Transkript

1 Fler i arbete första året med alliansregeringen Allians för Sverige.

2 Fler i arbete första året med alliansregeringen

3 Foton: Gruppbild ute på Harpsund, foto: Bo Arrhed. Regalskeppet Vasa, foto: Hans Hammarskiöld. Övriga bilder kommer från bildbyrån stock.xchng. Formgivning: nya moderaterna. Tryckeri: Strokirk-Landströms AB i Lidköping. Luften har blivit lättare att andas 6-7 Tillväxt och arbete åt fler Minskat utanförskap 9 Fler och växande företag 10 Fungerande infrastruktur och kommunikationer 11 Ett konkurrenskraftigt jordbruk 12 Regional tillväxt 13 Utveckling av den statliga förvaltningen 13 Ökad valfrihet i boendet 14 Kunskap lyfter Sverige Förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan 17 Satsning på kunskap i grundskolan 17 Höjd kvalitet i gymnasieskolan 18 Universitet och högskolor 18 Satsning på forskning 19 Ett reformerat studiestödssystem 19 Minskad detaljstyrning i kulturpolitiken 19 Sjukvård, omsorg och hälsa God hälso- och sjukvård för alla 23 Fler platser i äldreomsorgen 24 Ny familjepolitisk reform 24 Skärpt socialtjänstlag 24 Valfrihet för personer med funktionshinder 26 Ekonomisk trygghet 26 Arbete mot droger 27 Satsning på idrott 27 Miljö och hållbar utveckling Kommission för hållbar utveckling 30 Energi och förnybara bränslen 30 Miljövänligare fordon 31 Insatser för förbättrad havsmiljö 31 Förslag om fosfatförbud 33 Trygghet, jämställdhet och integration Ett tryggt land att leva i 34 Utökat jämställdhetsarbete 36 Kvinnors företagande 36 Delat ansvar för hem och familj 36 Krafttag mot hatbrott och diskriminering 38 Snabbare integration 38 Migration och flyktingmottagande 39 Aktör i en globaliserad värld Sveriges röst i världen 40 Sverige i kärnan av EU 41 Landfokusering i biståndet 41 Ett flexibelt försvar 43 Handel med omvärlden 44 Globaliseringsrådet 44 Här är alliansens överenskommelser Appendix 47 53

4 Luften har blivit lättare att andas Så formulerade sig en väljare för ett år sedan när det stod klart att Allians för Sverige hade vunnit valet och skulle bilda regering. Uttrycket speglar väl den längtan som många kände efter ett nytt tänkande och ett nytt idéklimat i Sverige. Vi har gjort vårt bästa för att förvalta medborgarnas förtroende. Allians för Sverige lovade väljarna att minska utanförskapet genom att återupprätta arbetets värde och genom fler och växande företag. Vi lovade att förbättra välfärden och att skapa ett samhälle där fler kan finna en plats. Allting kan så klart inte genomföras på en gång. Trots det har alliansregeringen gjort mer än vad många hade hoppats och trott. Arbetslösheten och utanförskapet minskar i Sverige. Jobbskatteavdragets första steg innebar en tusenlapp mer i hushållskassan för en vanlig LO-familj. Snart kommer nästa steg med ytterligare lättnader för dem som behöver det mest. Nystartsjobben har hittills inneburit att långtidsarbetslösa kommit in på arbetsmarknaden. I början av juli infördes de instegsjobb som gör det möjligt för nyanlända invandrare att kombinera arbete med språkundervisning och handledning. Flera reformer har genomförts för att underlätta för företagande och ge fler möjlighet att förverkliga sina idéer. Avskaffad förmögenhetsskatt, förlängd momsinbetalningsperiod, stoppade planer på att öka medfinansieringen i sjukförsäkringen och införandet av en skattereduktion för hushållstjänster, är några exempel. Kvaliteten inom vården har stärkts genom ökade resurser till en rejäl vårdgaranti. Äldreomsorgen har förbättrats genom kvalitetshöjningar och en stor satsning på att bygga fler äldreboenden. Stopplagen blir en startlag. Kvalitetsgranskning av skolan införs och vi satsar på lärares fortbildning, forskning och högre utbildning. Vi tar nu också de första stegen mot en ny gymnasieskola samt tidigare och mer rättvisa betyg. Människors rättstrygghet ökar genom att betydligt mer resurser har tillförts rättsväsendet i år jämfört med ifjol. Det öppnar för vad vi lovat i fler poliser och bättre brottsbekämpning. Samtidigt stärker vi rättigheterna för brottsoffer och insatserna mot våld mot kvinnor. Steg för steg för vi Sverige i riktning mot att bli ett land där svensk lag gäller lika för alla i hela landet. Samarbete och framtidstro leder till resultat. Vi vann väljarnas förtroende som Allians för Sverige, för fler jobb och fler växande företag som kan grundlägga en bättre välfärd. Nu gör vi det vi har lovat. Det vi gör i dag är avgörande för våra barn och barnbarn. Fredrik Reinfeldt Maud Olofsson Jan Björklund Göran Hägglund 6 INLEDNING INLEDNING 7

5 Tillväxt och arbete åt fler Minskat utanförskap Alliansregeringens främsta uppgift är att minska det stora utanförskapet och att få fler i arbete. Den viktigaste delen i att få fler i arbete är att det måste löna sig bättre att arbeta. Regeringen har därför, från den 1 januari 2007, infört ett särskilt jobbskatteavdrag som riktar sig till alla som arbetar och främst till låg- och medelinkomsttagare. Avdraget är i sitt första steg utformat så att ingen behöver betala skatt på de första kronorna som man tjänar. Vårdbiträdet får kronor mer i månaden efter skatt. Det räcker mer än väl till att betala den förhöjda egenavgiften till a-kassan, som gäller från den 1 januari 2007, och som syftar till att öka försäkringsmässigheten i försäkringen. Jobbskatteavdraget utgör en viktig del av regeringens samlade skattesänkningar. Skattekvoten sjunker kraftigt från 49,8 procent av bruttonationalprodukten 2006, till 47,7 procent av bruttonationalprodukten i år. Det är det lägsta skatteuttaget sedan mitten av 1980-talet. Med ett lägre skattetryck ges enskilda och företag större makt över sina inkomster. Vid sidan av jobbskatteavdraget har ett flertal andra reformer satts i verket. Regeringen har bland annat infört nystartsjobben, vars syfte är att stimulera arbetsgivare att anställa personer som under minst ett år, för ungdomar sex månader, varit frånvarande från arbetslivet. Reformen gäller även för nyanlända invandrare. Nystartsjobben är vanliga anställningar med skillnaden att arbetsgivaren slipper stå för arbetsgivaravgifterna, vilket påtagligt sänker trösklarna för alla som under en lång tid varit borta från arbetsmarknaden. Hittills har fler än personer fått ett nystartsjobb. Över av dessa hade varit arbetslösa i över 2 år. Av dessa hade drygt personer varit arbetslösa i över 5 år. Regeringen har även kraftigt sänkt kostnaden för arbetsgivare att anställa äldre upp till och med 69 års ålder. Detta genom att arbetsgivaren enbart behöver betala ålderspensionsavgift och inte den särskilda löneskatten för den anställde. Genom skärpta villkor och kvalifikationskrav Hittills har fler än personer fått ett nystartsjobb. har arbetslöshetsförsäkringens roll som omställningsförsäkring mellan två arbeten tydliggjorts. Regeringen har också inrättat en ny tidsbegränsad anställningsform i lagen om anställningsskydd (las). Arbetsgivare kan, oavsett skäl, anställa en person under maximalt 24 månader, så kallad allmän visstidsanställning. Vikariats anställningar begränsas till två år och möjlig heten 8 XXXX TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER 9

6 till säsongsanställning finns kvar. Regeringen har tillsatt en utredning om en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring som ska garantera ett ekonomiskt skydd vid arbetslöshet för alla som arbetar. Arbetet mot ungdomsarbetslösheten är av särskilt stor vikt för regeringen. Regeringen inrättar en jobbgaranti för ungdomar mellan 16 och 24 år som inte fått ett arbete efter tre månader. Ungdomarna får inledningsvis coachning i arbetssökande följt av förstärkta insatser såsom praktik eller utbildning. Dessutom har en särskild satsning på halverad socialavgift genomförts för alla mellan 19 och 24 år. En jobb- och utvecklingsgaranti för långtidsarbetslösa har inrättats sedan den 2 juli. Ambitionen med jobb- och utvecklingsgarantin är att få ut deltagarna på arbetsmarknaden så snart som Ambitionen med jobboch utvecklingsgarantin är att få ut deltagarna på arbetsmarknaden. möjligt. Inledningsvis fokuseras på intensifierade jobbsökaraktiviteter med coachning. I ett senare skede finns tillgång till ett utbud av arbetsmarknadspolitiska program som inkluderar arbetsträning, arbetspraktik, subventionerade anställningar och kompetenshöjande insatser. För den som inte fått ett arbete efter sammanlagt nästan tre år av arbetssökande och deltagande i jobb- och utvecklingsgarantin avses en varaktig samhällsnyttig sysselsättning ordnas. Många människor som tidigare levt i utanförskap har tagit steget från arbetslöshet eller sjukskrivning till arbete. På ett år har utanförskapet minskat med personer. Regeringens åtgärder visar sig nu ge effekt. Fler och växande företag För att fler ska få jobb och för att vi ska ha en välfärd att fördela behöver Sverige fler och växande företag. Det handlar inte bara om jobb och tillväxt, utan också om att ge fler möjligheten att utveckla och förverkliga sina idéer. Det ska vara roligt, enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. De regler som omger företag ska vara ändamålsenliga och enkla att förstå och följa. Ett omfattande arbete har påbörjats för att uppnå målet att sänka de administrativa kostnaderna med 25 procent till Regeringen samarbetar med det svenska näringslivet på olika sätt när det gäller regelförenklingsfrågor. Vid sidan av arbetet med att förenkla regler har flera andra åtgärder genomförts för att underlätta företagandet i Sverige. Förmögenhetsskatten har avskaffats och en starkare företagsinteckning införts för att stimulera företagandet och underlätta möjligheten att låna kapital. En sänkning av arbetsgivaravgiften för tjänstesektorn planeras att träda i kraft Reger- ingen ser också över konkurslagstiftningen, stärker konkurrenslagstiftningen och inför en ändrad redovisningsperiod för momsinbetalningar från en månad till tre månader för mindre företag. Regeringen har infört en skattereduktion för hushållstjänster och stoppat planerna på en utökad med finansiering i sjukförsäkringen. Bland fler åtgärder som genomförts kan nämnas reformering av 3:12 reglerna, en stor satsning på kvinnors företagande och att utreda förbättrad förmånsrätt. Det ska bli lättare att få F-skattsedel. En utredning har därför tillsatts för att göra en översyn av reglerna som bland annat innebär att det inte ska krävas fler uppdragsgivare för att få F-skatt. Rådgivnings- och finansieringsmöjligheterna för små och medelstora företag har förbättrats och Almis finansiering förstärkts. Det sistnämnda innebär att Almi kan utveckla flera arbetsområden för att stärka småföretagens konkurrensförmåga. Almis mikrolån, som utnyttjas i hög grad av kvinnor och invandrare som vill starta företag, har fördubblats från kronor till kronor. Vidare har regeringen infört ett så kallat exportlån, som möjliggör för mindre företag att Det ska vara roligt, enkelt och lönsamt att driva företag i Sverige. ta sig an stora affärer och minskar riskerna med att exportera. Exportlånet uppgår till en halv miljard kronor och är resultatet av ett samarbete mellan Almi, Svensk Exportkredit (SEK), Exportkreditnämnden (EKN), Exportrådet och Swedfund. Ett gott företagsklimat förutsätter en tydlig rollfördelning mellan det privata och det offentliga. Regeringen har därför aviserat om att minska ägandet i sex hel- eller delägda företag: Vasaskronan, SBAB, Vin & Sprit, Telia Sonera, Nordea och OMX. Våren 2007 sålde regeringen delar av statens aktieinnehav i Telia Sonera. Intäkterna från försäljningarna ska användas till att minska statsskulden. Fungerande infrastruktur och kommunikationer En förutsättning för fler jobb i hela Sverige är en väl fungerande infrastruktur. Regeringen vill skapa moderna kommunikationer som underlättar vardagen för människor och företag. Sverige ska leda utvecklingen mot hållbara transportlösningar. Ett viktigt steg blir den infrastrukturproposition som förbereds just nu och som ska lämnas till riksdagen under våren Regeringen har inlett en översyn av de transportpolitiska målen. Transport systemet bidrar till Sveriges internationella konkurrenskraft och ska ses som en helhet där trafikslagen samverkar och kompletterar varandra. Klartecken har getts till att bygga Citybanan. Järnvägskapaciteten genom 10 TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER 11

7 Stockholm utökas kraftigt vilket är av betydelse för tillväxten och miljön i regionen, men också för hela landet. För att komma tillrätta med förseningar har regeringen satsat 125 miljoner kronor på att förbättra järnvägens infrastruktur i Stockholm och Mälardalen. Trängselskatten återinfördes den 1 augusti 2007 för att skapa en bättre miljö och minska trängseln för stockholmarna. Miljöbilar är fortsatt undantagna från trängselskatten, vilket syftar till att ge en positiv effekt på efterfrågan och användandet av miljö bilar. Regeringen överväger alternativa former för upphandling samt nya metoder för att organisera finansieringslösningar för infrastruktur. I en rapport till regeringen har Vägverket, Banverket och VTI föreslagit en modell för OPS-upphandling (offentlig-privat samverkan), rekommenderat att modellen prövas samt pekat ut ett antal tänkbara objekt för upphandling. En utredning är tillsatt för att främja bredbandsutbyggnad i små orter och på landsbygd samt föreslå eventuella stödinsatser av dessa. I uppdraget ingår också att utvärdera nuvarande bredbandsstöd. Uppdraget ska redovisas senast 18 april Regeringen utreder också möjligheten att förbättra konkurrensen inom bredbandsmarknaden, vilket bland annat kommer att leda till lägre priser och ett bättre utbud. Ett konkurrenskraftigt jordbruk Jordbruket är en viktig del av Sverige. Det ger oss livsmedel, öppna landskap och en levande landsbygd. Regeringen har i landsbygdsprogrammet gett en tydligare inriktning på Jordbruket ger oss livsmedel, öppna landskap och en levande landsbygd. investeringsstöd för att markera satsningar på nya jobb och tillväxt. Landsbygdsprogrammet omfattar 5 miljarder kronor per år i sju år, totalt 35 miljarder kronor. Utbetalningen av gårdsstödet har också förändrats så att det numera görs det år ansökningen gäller. Genom omfördelningar har regeringen avsatt 26 miljoner kronor för att kunna bekämpa granbarkborrens skador efter stormarna och 30 miljoner kronor satsas på vägar som skadats i samband med stormen. Den 1 juli överflyttades djurskyddsmyndighetens ansvar till jordbruksdepartementet som ett led i att minska antalet myndigheter. Överflyttningen av ansvaret påverkar inte djurskyddslagstiftningen som ligger kvar. Regeringen har beslutat om ett tillägg i 28 i jaktförordningen. Det innebär att det är möjligt att skjuta ett rovdjur som är i begrepp att angripa ett tamdjur utanför inhägnade hagar. Bestämmelsen gäller i två år och dess konsekvenser för rovdjursstammens utveckling ska utvärderas. Genom ett aktivt arbete inom EU har regeringen fått gehör för många ståndpunkter på jordbruks- och miljöområdet. Ministerrådet har exempelvis antagit en plan för återhämtningen av torsk i Östersjön. Planen innebär årliga sänkningar med 10 procent av kvoterna tills en hållbar nivå uppnåtts. Regeringen har även verkat för att fortsätta reformera, marknadsanpassa och minska utgifterna för EU:s gemensamma jordbrukspolitik. Regional tillväxt Regeringens politik för regional tillväxt ska omfatta hela landet. Det övergripande målet är väl fungerande och hållbara lokala arbetsmarknadsregioner med en god servicenivå i alla delar av landet. De regionala strukturfondsprogrammen är en viktig satsning på att stärka Sveriges regioners och företags konkurrenskraft. Programmen fokuserar främst på förutsättningar för företagande och entreprenörskap, innovationer samt att öka tillgängligheten. Nya program för perioden har därför utarbetats inom åtta områden som täcker hela landet. Dessa finansieras till hälften av EU med cirka 8,4 miljarder kronor. Anslaget har ökats för transportstödet som Den nya regionalpolitiken bygger på att alla delar av landet ska kunna bidra till Sveriges tillväxt. kompenserar för längre godstransportsträckor i de nordligaste länen. Vidare har regeringen beviljat fortsatta driftbidrag till icke statliga flygplatser och fortsatt stöd till bredbands utbyggnad i små orter och på landsbygd. Även lägre energiskatter i många kommuner och sänkt liftkortsmoms är betydelsefulla bidrag till den regionala utvecklingen. Tillgång till offentlig och kommersiell service och väl fungerande kommunikationer över hela landet är viktigt. Därför har regeringen tillskjutit Konsumentverket ytterligare medel för uppdraget att utveckla och testa nya lösningar inom det kommersiella serviceområdet. Utveckling av den statliga förvaltningen Regeringen har inlett ett arbete för att reformera utnämningspolitiken. Syftet är att återupprätta grundlagens intentioner om förtjänst och skicklighet som vägledande för utnämningar till högre statliga tjänster. Regeringen har gjort en bred utvärdering och genomgång av statliga bolagsstyrelser för att låta framtida tillsättningar bättre spegla bolagens kompetensbehov. Det upprättas nu även kravprofiler inför nyutlysningar av chefsbefattningar vid myndigheter. En annan viktig reform är det införda 12 TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER 13

8 systemet med offentliga annonseringar inför statliga tjänstetillsättningar och innan rekryteringsprocessen har påbörjats. Att på detta sätt utlysa tjänster externt, informera om kvalifikationskraven och göra det möjligt för alla att söka dem innebär ett viktigt trendbrott för utnämningsmaktens funktionssätt. Regeringen strävar efter en gemensam värdegrund för den offentliga förvaltningen ett offentligt etos. Syftet är att tydliggöra de värden som ska vara vägledande, att stärka de enskilda statstjänstemännen i deras roll och att förtydliga uppdraget gentemot medborgarna. Regeringen har också tillsatt en utredning som ska se över den statliga förvaltningen och stärka medborgaruppdraget. En samordningsledare ska verka för en god tillgänglighet till offentlig service i hela landet genom att etablera lokala service kontor. Statskontoret ska lämna förslag till hur medborgarna bättre ska kunna utnyttja möjligheten till fria val. Flera initiativ har tagits för att bygga upp en effektiv och medborgarorienterad e-förvaltning. Ökad valfrihet i boendet Ett hem att trivas i är ofta nyckeln till människors välmående och utveckling. Under många år har det byggts för lite bostäder i Sverige. Regeringen har genomfört flera åtgärder för att få bostadsmarknaden att fungera bättre. De snedvridande byggsubventionerna avvecklas. Bostäderna kan nu anpassas till vad människor efterfrågar istället för vad politikerna bestämmer. Långsiktigt stabila och goda villkor ska lägga grunden för att fler bostäder byggs. Fastighetsskatten slopas från och med den 1 januari 2008 och ersätts med en låg kommunal avgift. Sista steget i avskaffandet finansieras fullt ut inom bostadssektorn. Regeringen anser att det är viktigt att underlätta för unga att komma in på bostadsmarknaden. Många har i dag tim- eller projektanställningar som gör att de inte får förstahandskontrakt. För att hjälpa dessa att komma in på bostadsmarkanden har regeringen infört möjlighet till kommunala hyresgarantier. Riksdagen beslutade i enlighet med regeringens proposition i våras att avskaffa tillståndsplikten vid ombildning och försäljning av kommunalt ägda hyresrätter. Vill de boende i en hyresfastighet köpa sina lägenheter ska inte staten sätta stopp för detta. Dessutom utreds möjligheten att underlätta andrahandsuthyrning. Ytterligare ett led för att öka mångfalden är regeringens ambition att införa ägarlägenheter. Det är en boendeform som är vanlig i många andra länder och kommer att innebära att fler kan investera i och hyra ut bostäder. 14 TILLVÄXT OCH ARBETE ÅT FLER XXXX 15

9 Kunskap lyfter Sverige Förstärkt pedagogiskt uppdrag i förskolan F örskoleverksamheten är i dag en självklar del av barnfamiljernas vardag och en förutsättning för att kunna kombinera föräldraskap och förvärvsarbete. Inom Regeringskansliet pågår just nu en utredning om exakt hur det familjepolitiska paketet ska utformas. I det paketet ingår att det pedagogiska uppdraget i förskolan ska stärkas i takt med barnens utveckling. För att fler barn än tidigare ska få tillgång till pedagogisk verksamhet utvidgas därför den allmänna förskolan till att omfatta alla barn från tre års ålder. Mångfalden i barnomsorgen ska öka genom införande av en barnomsorgspeng. Ett system med barnomsorgspeng ökar både variationen av barnomsorg och antalet utförare. Det förbättrar föräldrarnas möjligheter att hitta en barnomsorg som passar sina barns behov. Kommunernas skyldighet att erbjuda barnomsorg kvarstår. Satsning på kunskap i grundskolan En av tio elever lämnar grundskolan utan att ha godkänt i svenska, engelska eller matematik. Regeringen har därför föreslagit en läsa-skriva-räkna satsning. Den innehåller bland annat en fortbildningssatsning för lärare, ny speciallärarutbildning och utvärderingsbara kunskapsmål i läsning, skrivning och räkning i årskurs tre. Målen ska kontrolleras med nationella prov i svenska och matematik. Regeringens avsikt är att de första nationella proven ska kunna genomföras vår terminen För att fånga upp de elever som behöver extra hjälp måste skolan tillåtas utvärdera vad eleverna har lärt sig. Betyg ska införas från årskurs sex, vara målrelaterade och ges i fler steg. Exakt hur det ska se ut är under utredning. Skolor som För att minska problemet med mobbning har regeringen avsatt 40 miljoner kronor. så önskar ska få ge kunskapsomdömen till eleverna redan från första klass. Många elever har svårt att klara skolarbetet när det är stökigt i klassrummet. För att minska öka tryggheten i skolan, genomföra lärarplanens värdegrund och minska problemet med mobbning har regeringen avsatt 40 miljoner kronor för att öka kunskapen om hur mobbning uppstår, förebyggs och förhindras. Det är numera också möjligt för skolan att flytta mobbare och splittra gäng som mobbar. Regeringen har även gjort det lagligt för lärare att omhänderta föremål som kan störa undervisningen, exempelvis mobiltelefoner. 16 XXXX KUNSKAP LYFTER SVERIGE 17

10 Höjd kvalitet i gymnasieskolan Gymnasieskolan ska innehålla utbildningsvägar både för elever som vill gå vidare till högskolan och för dem som vill gå direkt ut i yrkeslivet. Ett av regeringens första beslut var att riva upp GY 07, den förra regeringens förslag till en ny gymnasieskola, och i stället tillsätta en ny utredning. Den nya utredningen arbetar utifrån att den nya gymnasieskolan ska delas upp i tre tydliga utbildningsvägar. Syftet är både att höja yrkesprogrammens status och ge elever som vill studera vidare incitament att fördjupa sina kunskaper. Flit och ansträngning ska löna sig. Den stora satsningen på lärares fortbildning har redan påbörjats. Mellan åren 2007 och 2010 har regeringen föreslagit att 3,6 miljarder kronor ska satsas på att stärka lärarnas kunskaper. Regeringen har också tillsatt en utredning med uppgift att se över hur behörighetsreglerna för läraryrket kan skärpas. Skolverkets utbildningsinspektion ska skärpas. Inspektionen ska få till huvuduppgift att granska betygens likvärdighet och skolornas kvalitet, samt att se till att alla skolor följer läroplanerna. Universitet och högskolor För att Sverige ska vara ett land med en långsiktigt uthållig ekonomisk utveckling krävs välutbildad arbetskraft. Regeringen vill prioritera kvalitet framför kvantitet för att öka andelen studenter som framgångsrikt avslutar sina studier. Under 2007 har 120 miljoner kronor satsats på de utbildningar som har minst antal resurser per student, nämligen humaniora och samhällsvetenskap. Flit och ansträngning ska löna sig. Regeringen har därför arbetat fram ett förslag om nya tillträdesregler till högskolan. I framtiden ska eleverna alltid tjäna på att läsa fördjupningskurser i matematik och språk eller kurser som har särskild betydelse för den sökta utbildningen. Det ska inte gå att taktikvälja bort svåra ämnen för att höja sitt betygssnitt. Regeringens vision för den högre utbildningen är en självständig akademi där kunskap har ett egenvärde. Genom en lagändring har det politiska inflytandet över tillsättningen av högskolornas styrelser minskat. En utredning har tillsatts för att komma fram till hur kårobligatoriet ska avskaffas utan att studentinflytandet blir lidande. Satsning på forskning En livskraftig forskning är en nödvändig investering för att skapa tillväxt och hävda sig i den internationella konkurrensen. Sverige behöver skapa rimliga villkor åt dem som ägnar sig åt forskning på universitet och hög skolor så att vi kan behålla begåvningarna i vetenskapen. Regeringen har därför ökat resurserna till forskning med 200 miljoner kronor för 2007, utöver tidigare beslutade satsningar. Forskningsanslagen ökar även de kommande åren. Dessutom har förhandlingar påbörjats för att bygga den stora forskningsanläggningen European Spallation Source (ESS) i Sverige. Sverige har unika fördelar när det gäller forskning på patienter, inte minst genom våra register, men de utnyttjas inte fullt ut. En utredning om klinisk forskning har därför tillsatts. Ett reformerat studiestödssystem Regeringen eftersträvar ett rättvist och sammanhållet studiestödssystem. Villkoren ska vara lika förmånliga för ungdomar som kommer direkt från gymnasiet som för dem som har varit ute i arbetslivet. Regeringen har därför avskaffat det så kallade rekryteringsbidraget och bidrag som fördelats av TCO och LO. Brister i studiestödssystemet för personer med funktionshinder som läser på folkhögskola har rättats till. Beslut har fattats om att tillsätta en studiesocial utredning för att se över hur studenternas ekonomi och trygghet generellt kan förbättras. Minskad detaljstyrning i kulturpolitiken En fri och obunden forskning, fria medier och ett levande kulturliv är grunden för det öppna samhället. Kulturen är en viktig del av ett gott samhälle och bidrar till människors och samhällets utveckling. Regeringen arbetar för att minska detaljstyrningen i kulturpolitiken, bland annat genom att minska öronmärkningen av statliga medel. Barn- och ungdomskultur är särskilt prioriterat av regeringen. Under mandatperioden kommer regeringen att presentera en strategi för hur barnoch ungdomskulturen ska stärkas. Redan nu har Regeringen arbetar för att minska detaljstyrningen i kulturpolitiken. en reform för scenkonst för barn och unga genomdrivits genom att anslaget till den fria scenkonsten höjs med 10 miljoner kronor per år från och med Beslut har också fattats om att alla barn och ungdomar upp till 19 år 18 KUNSKAP LYFTER SVERIGE KUNSKAP LYFTER SVERIGE 19

11 även i framtiden ska kunna besöka de centrala museerna utan att behöva betala entréavgift. Flera museer, bland dem Moderna museet, Vasamuseet, National museum med Prins Eugens Waldemarsudde och Naturhistoriska riksmuseet har fått permanenta förstärkningar av sina anslag. De sedan flera år tillbaka underfinansierade verksamheterna vid våra centrala museer har förstärkts med drygt 20 miljoner kronor för att tillgodose många gånger grundläggande behov och eftersatta bevarandeåtgärder. En kulturpolitisk utredning har tillsatts. Mycket av den organisation och de institutioner som kulturpolitiken bygger på har vuxit fram under omständigheter som i hög grad skiljer Upp till 19 år är det fortfarande gratis på vissa centrala museer. sig från det som präglar vår tid. Kulturpolitiken ställs också inför flera nya viktiga uppgifter. Regeringen vill medverka till att kulturpolitiken förnyas och utvecklas i takt med sin tid. Att slå vakt om tidigare landvinningar får inte utesluta en kulturpolitisk för nyelse. I direktiven till den kulturpolitiska utredningen har regeringen formulerat ett öppet mandat för en sådan översyn. Regeringen har beslutat genomföra en bred översyn av radio och tv i allmänhetens tjänst public service. Syftet är att stärka public service och se över hur verksamheten på bästa sätt kan utvecklas i det nya mediesamhället. Regeringen har vidare beslutat se över den kommersiella radions villkor. En livskraftig kommersiell radio är viktig för mångfalden och konkurrensen på radioområdet. 20 XXXX KUNSKAP LYFTER SVERIGE 21

12 Sjukvård, omsorg och hälsa God hälso- och sjukvård för alla Regeringens mål är att alla medborgare ska erbjudas en behovsanpassad och effektiv vård av god kvalitet. Tillgänglighet, kvalitet och valfrihet är ledorden för vad regeringen önskar uppnå inom svensk hälso- och sjukvård. I syfte att förbättra tillgängligheten och öka mångfalden av utövare och valfriheten för den enskilde har regeringen avskaffat stopplagen. Regeringen har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting gjort stora satsningar på IT i vården, vilket är en förutsättning för förbättrad tillgänglighet och en säker och effektiv behandling. Varje år skadas, eller riskerar att skadas, patienter i hälso- och sjukvården. Regeringen har därför tillsatt särskild utredare för att göra en översyn av patientsäkerheten. Patientens ställning och inflytande över vården behöver stärkas. Regeringen har tillsatt en utredare som ska lämna förslag till lagreglering av det fria vårdvalet och den nationella vårdgarantin. I uppdraget ingår även stärkt rätt till fast vårdkontakt och fri etableringsrätt i primärvården. Sverige ska bli världsledande i arbetet mot cancer. Därför tar regeringen fram en nationell Vi ska bli världsledande i arbetet mot cancer. cancerstrategi. Strategin ska ta ett helhetsgrepp om hela vårdkedjan, från förebyggande insatser och forskning till behandling och palliativ vård. Vidare ska apoteksmarknaden omregleras. Syftet är en mer effektiv och tillgänglig handel med läkemedel. En utredare har fått i uppdrag att lämna förslag som möjliggör för andra aktörer än Apoteket AB att bedriva detaljhandel med receptbelagda och receptfria läkemedel. Den psykiska ohälsan ökar, inte minst bland barn och unga. Psykiatrin behöver såväl mer resurser som förstärkt kvalitet och genomgående förändringar på det organisatoriska planet. Regeringen har påbörjat arbetet med att upprusta psykiatrin. Det är ett långsiktigt arbete där insatser från såväl kommuner, landsting som ideella krafter kommer att spela stor roll. Regeringen har beslutat att satsa 500 miljoner kronor extra under såväl 2007 som 2008 för att stärka psykiatrin. Regeringen avser att förbättra den enskildes skydd mot höga tandvårdskostnader och att stimulera vuxna till regelbundna tandvårdsbesök. Arbete pågår med att införa ett förbättrat tandvårdsstöd. Genom utvecklad styrning samt förstärkt uppföljning och utvärdering är målet att kvaliteten inom tandvården ska förbättras. 22 XXXX SJUKVÅRD, OMSORG OCH HÄLSA 23

13 Fler platser i äldreomsorgen Regeringen har sjösatt en rad åtgärder för att förbättra äldreomsorgen. 1,35 miljarder kronor avsätts årligen för att kommuner och landsting ska utveckla kvaliteten inom äldreomsorg och äldrevård. Det kan handla om att minska läkemedelsberoendet, utveckla det sociala innehållet och kosten samt förbättra demensvård, läkartillgång och rehabilitering för äldre. Regeringen har också beslutat om ett investeringsstöd för byggande av fler platser i särskilt boende. Redan har det ansökts om medel till nya platser i särskilt boende. Det tas fram nationella kvalitetsindikatorer för att börja mäta och jämföra kvaliteten i äldreomsorgen. Teknik och hjälpmedel som underlättar vardagen har fått stöd, både för att utveckla nya produkter och för att göra dem tillgängliga. Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor ska öka. Satsningar på äldreforskning görs och utredningar om värdighetsgaranti och valfrihet i äldreomsorgen har tillsatts. Två nya nationella kompetenscentra ska startas; ett inom demensområdet och ett inom anhörigområdet. De ska sprida kunskaper och stödja utvecklings arbetet inom sina områden och bidra till högre kvalitet och produktivitet i vården och omsorgen. Ny familjepolitisk reform Familjepolitiken syftar till att stärka föräldrars makt över sin livssituation och öka familjernas valfrihet. Familjepolitiken ska göra det möjligt för föräldrar att kombinera yrkesliv med familjeliv genom förbättrade möjligheter för båda föräldrarna att ta hand om barnen. Den ska också underlätta för föräldrar som själva vill ta hand om sina barn genom ett kommunalt vårdnadsbidrag. Regeringen har under året initierat arbetet med en familjepolitisk reform. Delarna i reformen är barnomsorgspeng, jämställdhetsbonus, ett frivilligt kommunalt vårdnadsbidrag och ökat pedagogiskt inslag i förskolan. Skärpt socialtjänstlag Socialtjänstens stöd till våldsutsatta kvinnor ska öka. Socialtjänstlagen har skärpts så att kommuner alltid ska ge den våldsutsatta kvinnan stöd och hjälp. De barn som bevittnar våld ska betraktas som brottsoffer och har rätt till stöd. Flera förslag har lagts fram för att stärka barns och ungas ställning 24 SJUKVÅRD, OMSORG OCH HÄLSA XXXX 25

14 i utsatta situationer. Barn ska ha rätt att få information, bli lyssnade på och deras berättelser ska vara en del av beslutsunderlaget. Varje barn har rätt till skydd mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld och övergrepp. Arbete pågår för att intensifiera samhällets insatser mot sexuella utnyttjanden av barn. Under de senaste åren har antalet hemlösa ökat. En ny strategi mot hemlöshet har tagits fram av regeringen där rätten till tak över huvudet ska vara en inledande åtgärd. För att förhindra att vräkning sker måste olika myndigheter samverka. Metodverktyg för sådant arbete har tagits fram. Valfrihet för personer med funktionshinder Personer med funktionshinder ska få ökad valfrihet. Man ska själv kunna välja hjälpmedel och inte vara begränsad till hjälpmedelscentralernas utbud. Satsningen Fritt Val av hjälpmedel innebär att regeringen vill ta tillvara det faktum att utbudet Personer med funktions hinder ska få ökad valfrihet. av hjälpmedel har ökat och att de som använder dem har blivit mer aktiva och välinformerade. En försöksperiod i tre län startar hösten Ekonomisk trygghet Det övergripande syftet med transfereringssystemet är att ge stöd och hjälp till personer som av olika skäl inte kan försörja sig själva. Regeringens mål är att rätt ersättning ska gå till rätt person i tid. Det ska alltid vara mer lönsamt att arbeta än att leva på bidrag. Därför har regeringen sänkt taket i sjukpenningen samtidigt som arbetskrafts utbudet stimulerats inom andra områden genom bland annat jobbskatteavdrag och nystartsjobb. Regeringen har avskaffat arbetsgivarnas medfinansiering som uppgick till 15 procent av sjukpenningen för heltidssjukskrivna. En proposition med förslag om att avskaffa arbetsgivarnas ansvar för att lämna in en rehabiliteringsutredning till försäkringskassan har lagts fram. Förslaget utgör en del av regeringens program för återgång i arbete. En proposition med lagförslag som ger alla arbetsgivare rätt att begära sjukintyg från första dagen har överlämnats till riksdagen. I syfte att stimulera sjukvårdens arbete med att förbättra sjukskrivningsprocessen och medicinsk rehabilitering har drivkrafterna i den så kallade sjukvårdsmiljarden förstärkts. Landstingen kan numera tillgodogöra sig upp till hälften av de minskade sjukpenningskostnader som sådana insat- ser åstadkommer. Nya riktlinjer som syftar till att förbättra sjukskrivningsprocessen införs under hösten. Regeringen har förbättrat bostadstillägget för dem som är 65 år eller äldre. Dessutom har avräkningen av arbetsinkomster från bostadstillägget förändrats så att det lönar sig bättre för personer som har sjuk- och aktivitetsersättning att arbeta. En utredning om överföring av hela ansvaret för kostnader som hänförs till trafikskador från staten till den obligatoriska trafikförsäkringen har tillsatts. Arbete mot droger Regeringens folkhälsopolitik syftar till att motverka orsakerna till ohälsa och förbättra människors möjligheter och motivation att själva ta ett större ansvar för sin hälsa. Därför har regeringen ökat anslagen till det alkohol- och drogförebyggande arbetet. En kraftsamling har initierats under 2007 för att förbättra stödet till utsatta barn vars föräldrar missbrukar alkohol. Arbetet mot narkotika är en viktig del i regeringens folkhälsopolitik. I dag finns en rad olika lagar som reglerar ämnen som kan användas i ett missbrukssyfte. För att En kraftsamling har initierats under året för att förbättra stödet till barn vars föräldrar missbrukar alkohol. ytterligare skärpa arbetet mot narko tikan har regeringen tillsatt en utredning som ska se över och analysera nuvarande regler om kontroll av bland annat narkotika och dopningsmedel. Satsning på idrott Idrott spelar en viktig roll i människors liv, såväl för aktiva idrottsutövare som intresserade åskådare. För att fler ska kunna delta har regeringen tillfört svensk idrott 500 miljoner kronor i en särskild satsning. Bidraget ska skapa nya möjligheter för svensk idrott att utveckla verksamheten efter sina egna villkor och förutsättningar. Regeringen har också tillsatt en utredare som ska utvärdera effekterna av statens stöd till idrotten samt föreslå en framtida inriktning av stödet. Ut redaren ska även pröva om färre villkor kan knytas till det samlade stödet som staten ger till idrottsrörelsen. 26 SJUKVÅRD, OMSORG OCH HÄLSA SJUKVÅRD, OMSORG OCH HÄLSA 27

15 28 XXXX XXXX 29

16 Miljö och hållbar utveckling Kommission för hållbar utveckling Miljöfrågorna har under de senaste decennierna skiftat allt mer från ett nationellt fokus till ett gränsöverskridande globalt perspektiv. Klimathotet är till sin karaktär globalt och måste därför mötas med internationellt samarbete. Sverige driver en aktiv klimatpolitik, både nationellt och inom ramen för internationella forum. Regeringen har ställt sig bakom målet att minska utsläppen av växthusgaser i EU med 30 procent mellan 1990 till Sverige är pådrivande i frågan om hur en framtida klimatregim bör utformas efter att Kyotoprotokollets åtagandeperiod upphör. Ämnet kommer Klimathotet måste mötas med internationellt samarbete. att bli centralt under det svenska ordförandeskapet i EU hösten Ett viktigt led i arbetet är regeringens Kommission för hållbar utveckling. Klimatförändringarna står i fokus för kommissionens arbete som samlar näringsliv, politik och forskning för samverkan. Vid sidan av kommissionen har regeringen tillsatt en parlamentarisk beredning och ett vetenskapligt råd för klimatfrågor. De sammanställer bland annat information på klimatområdet för att ge regeringen ett aktuellt och balanserat beslutsunderlag. Initiativen kommer dessutom att utmynna i en klimatpolitisk proposition som regeringen avser att lämna nästa år. Energi och förnybara bränslen Regeringen har ställt sig bakom EU:s ambition att öka energieffektiviseringen inom unionen för att uppnå besparingsmålet på 20 procent av EU:s energikonsumtion, jämfört med beräkningarna för Regeringen har också anslagit 140 miljoner kronor per år i tre år för åtgärder för en effektivare energianvändning. Elcertifikatsystemet är ett viktigt instrument för att skapa ny hållbar produktion. För att stimulera en snabbare utbyggnad fortsätter regeringen satsningen på elcertifikat. Även småskalig vattenkraft ska ha möjlighet att få elcertifikat. Regeringen har inlett en flerårig satsning på att utveckla svensk miljöteknik. Grön teknik kommer att efterfrågas när energi- och transportsystemen ställs om och miljöutmaningarna ska nyttjas som en ekonomisk hävstång. Ett planeringsstöd har införts som riktar sig främst till kommuner med goda vindförutsättningar. Stödet är på 30 miljoner kronor om året under två år. Det kommunala planeringsarbetet är viktigt vid utbyggnaden av vindkraft. I den kommunala planeringen kan goda vindlägen tas fram och konflikter mellan olika intressen hanteras. Regeringen kommer att under 2008 lägga samman de båda myndigheterna Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion. Det kommer att leda till en stark tillsynsmyndighet med ansvar för hela strålskydds- och kärnsäkerhetsområdet. Regeringen har även aviserat en förstärkning av tillsynen av de svenska kärnkraftverken. Denna förstärkning finansieras via ökade avgifter från ägarna till de svenska kärnkraftverken. Miljövänligare fordon En miljöbilspremie har införts för att stimulera försäljningen av bilar som är bränsleeffektiva och bilar som drivs med miljöbränslen. Premien har bidragit till att det nu råder försäljningsrekord i Sverige av miljöbilar. Regeringen har också vidtagit steg för att förbättra möjligheten att tanka miljövänligt. 150 miljoner kronor har satsats på utbyggnaden av tankställen för biogas. Dessutom har skattebefrielsen från energioch koldioxidskatt för förnybara drivmedel förlängts. Ett nytt system har skapats för skrotning av uttjänta bilar. Det gamla systemet har ersatts 150 miljoner har satsats på utbyggnaden av tankställen för biogas. av ett producentansvar som bland annat innebär tydligare information till konsumenterna och kostnadsfri skrotning. I samband med att det nya systemet trädde i kraft, infördes även en tillfällig skrotningspremie med de medel som fanns kvar i bilskrotningsfonden. Den tillfälliga skrotningspremien ledde till att tiotusentals äldre bilar utan katalysator skrotades under kort tid. Insatser för förbättrad havsmiljö Med den ekonomiska vårpropositionen infördes en ny post i budgeten för förbättrad havsmiljö. En halv miljard kronor har avsatts för insatser inom havsmiljö fram till Regeringen föreslår ett paket av åtgärder som är valda utifrån vad som kan ge relativt snabba miljöförbättringar. Vissa åtgärder har karaktären av pilotprojekt för att i mindre skala testa nya metoder och tekniker. Andra insatser är valda för att komplettera kunskapsbasen så att rätt beslut om miljö- och kostnadseffektiva åtgärder ska kunna fattas framöver. Internationellt samarbete och miljöteknik- 30 MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 31

17 utveckling är andra viktiga inslag. Några av satsningarna kan komma igång i mindre skala redan under 2007 och i ökad omfattning Förslag om fosfatförbud Enskilda avlopp med otillräcklig rening står för betydande utsläpp av fosforföroreningar. För att minska utsläppen från dessa avlopp har regeringen till EG-kommissionen i april 2007 anmält ett förslag till förbud i Sverige mot fosfater i tvättmedel, med sikte på ett beslut som träder i kraft tidigast den 1 januari Vidare har Kemikalieinspektionen fått i uppdrag att utreda möjligheten att förbjuda fosfater även i maskindiskmedel. Sverige driver också förslaget om fosfatförbud både inom ramen för Östersjösamarbetet och inom EU. 32 XXXX MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING 33

18 Trygghet, jämställdhet och integration Straffen för grova brott ska skärpas. Ett tryggt land att leva i R egeringens rättspolitik utgår från ett medborgarperspektiv. Målet är att alla människor ska uppleva att polis, domstolar och övriga rättsvårdande myndigheter fungerar väl och att man får ett gott bemötande. Brottsbekämpningen ska vara effektiv och rättssäker. Brott ska inte löna sig. En trygg uppväxt är den mest effektiva brottsförebyggande insatsen. Föräldrar har ett huvudansvar för att förmedla normer och värderingar till sina barn och ungdomar. En historisk satsning på polisen har gjorts av regeringen med det huvudsakliga syftet att kraftigt öka antalet poliser. Senast 2010 ska Sverige ha minst poliser, jämfört med dagens Genom fler och mer synliga poliser ska människors trygghet bli bättre och rättsstatens förmåga att gripa och lagföra brottslingar bli större. Ungdoms brottsligheten ska mötas med tidigare och tydligare insatser. Polisen får 875 miljoner kronor extra för 2007 och ytterligare 495 miljoner kronor för Detta innebär att den totala budgeten för polisen under 2007 ökar från 16 miljarder kronor till 17 miljarder kronor. Samtidigt har Kriminal vården fått 370 miljoner kronor för att bygga ut fler platser och dom stolarna 125 miljoner kronor mer för att påskynda handläggningen. En särskild satsning på Säpo har gjorts för arbetet mot terrorism. Totalt har 1,5 miljarder kronor extra satsats 2007 på rättsväsendet vilket är en rekordsatsning. Straffen för grova våldsbrott ska skärpas och en utredning har fått i uppdrag att ta fram förslag på lagändringar så att hela straffskalan används. För att ge polisen bättre möjligheter att bekämpa internationell terrorism och grov organiserad brottslighet har regeringen enats om en tidsbegränsad lag som under tre år inför buggning som ett nytt tvångsmedel för att utreda grova brott. Samtidigt stärks rättssäkerheten kring hemliga tvångsmedel och det blir till exempel förbjudet att bugga massmedieredaktioner. För att få in illegala vapen beslutade regeringen att under tre månader låta alla som har illegala vapen lämna in dem utan att riskera straff. Över vapen lämnades in under denna tid. Regeringen har fattat beslut om att genomföra ett antal reformer som förbättrar situationen för dem som utsatts för brott eller som hotas av våld 34 TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION XXXX 35

19 och trakasserier. Det rör till exempel synen på våldsbrott som regeringen vill skärpa. Hur straffskalorna används ska överensstämma med det allmänna rättsmedvetandet och lagstiftarens intentioner. Utökat jämställdhetsarbete Det är viktigt att tillvarata hela befolkningens kunskaper och kompetens. Kvinnor och män ska ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter inom livets alla områden. Regeringen har gjort en stor satsning på att utöka och förbättra jämställdhetsarbetet. Anslaget till jämställdhet har tiofaldigats och uppgår nu till 400 miljoner kronor. De ökade resurserna har bland annat använts till att prioritera arbetet med att bekämpa mäns våld mot kvinnor. Målet är att alla våldsutsatta ska få ett ökat skydd, att samhällets åtgärder ska kvalitetssäkras och att de förebyggande insatserna ska öka. Flera beslut har redan fattats för att förbättra polisens, socialtjänstens och sjukvårdens kunskap och bemötande av kvinnor som utsatts för våld och sexuella övergrepp. Alla våldsutsatta kvinnor ska få ett professionellt bemötande oavsett var i landet de bor. Stödet till kvinnojourerna stärks. Kvinnors företagande Det finns en stor potential för ökat företagande bland kvinnor. Regeringen lanserade därför i budgetpropositionen för 2007 en omfattande satsning om 100 miljoner kronor i tre år för att främja kvinnors företagande. Insatserna genomförs på såväl nationell som regional nivå. En stor del av satsningen går till rådgivning och affärsutvecklingsinsatser, men även till exempelvis webbaserade informationstjänster, förstärkt innovationsfinansiering och forskning. Delat ansvar för hem och familj Såväl kvinnor som män ska kunna kombinera familjeliv och arbetsliv. En skattereduktion för hushållstjänster har därför införts. Syftet är att underlätta vardagslivet för både kvinnor och män. Skattereduktion har på kort tid fått stor effekt på branschen. Enligt en prognos från Skatteverket väntas den leda till att hushåll anlitar vit städhjälp fram tills årsskiftet, vilket ska jämföras med endast tidigare. Båda föräldrarna ska ha möjlighet att ta hand om barnen när de är små. Regeringen förbereder en familjepolitisk reform där en jämställdhetsbonus ingår. Den syftar till att förbättra möjlig heterna för kvinnor och män att ta ett ökat delat föräldraansvar under barnens första år. 36 TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION XXXX 37

20 Krafttag mot hatbrott och diskriminering Regeringen ser allvarligt på de hatbrott mot HBT-personer (homo-, bi- och transsexuella) som strider mot de grundläggande värderingarna i samhället om alla människors lika värde. Därför har nyligen Rikspolisstyrelsen och åklagarmyndigheten fått i uppdrag att tillsammans säkerställa att hatbrottsmotiv identifieras och utreds. Arbetet med den nya gemensamma diskrimineringslagen pågår i Regeringskansliet. Diskrimineringslagstiftningen och tillsynen av den förstärks genom sammanslagningen av diskrimineringslagarna och ombudsmännen. Ett nytt inslag i lagen är att skydd mot diskriminering på grund av könsidentitet tillkommer. Sidas arbete med att lyfta fram HBT-frågorna i utvecklingssamarbetet fortsätter. Myndigheten har tagit fram en särskild handlingsplan som redan implementerats. Arbetet ska pågå till 2009 då en utvärdering ska göras. Snabbare integration Sverige måste bli bättre på att ta tillvara den potential och den drivkraft som många människor med utländsk bakgrund har. Fokus för integrationspolitikens inriktning ligger på åtgärder som kan bryta utanförskapet. I regeringens vårproposition presenterades ett integrationspaket där drygt 3,6 miljarder kronor satsas under mandatperioden. Fokus ligger på en snabb arbetsmarknadsetablering vilket för många invandrare leder till ett minskat bidragsberoende. Integrationsverket avvecklandes den 1 juli Samtidigt trädde en ny organisation för flyktingmottagande i kraft där länsstyrelserna och Migrationsverket är centrala aktörer. Beslut har fattats om att 2008 inleda försöksverksamhet med Nystartscentrum för att minska utanförskapet i landets mest invandrartäta förorter och stadsdelar. Syftet är att samla olika aktörer under ett och samma tak för att underlätta exempelvis jobbmatchning eller starta eget. Som ett steg på vägen har också 20 miljoner kronor avsatts för ett åtgärdsprogram för invandrares företagande. Kompetensutvecklingen av lärare i Svenska för invandrare (Sfi) har utvidgats och individbaserad bonus till dem som blir godkända på Sfi införs under Sedan halvårsskiftet finns instegsjobben. Det är en subventionerad anställning inom privat eller offentlig sektor för asylsökande som fått uppehållstillstånd, kvotflyktingar och anhöriginvandrare under de första 18 månaderna efter uppehållstillstånd. Anställningen ska vara kopplad till deltagande i svenska för invandrare och innehålla tydliga handledande inslag. Arbetsförmedlingens resurser för snabbare yrkesbedömning har förstärkts. Valideringsdelegationen har också fått i uppdrag att genomföra en geografiskt begränsad pilotverksamhet för att validera personers utländska yrkeskompetens enligt branschmodeller. Migration och flyktingmottagande En extra ersättning för flyktingmottagande har införts till kommunerna. Ersättningen utgår till kommuner som under 2007 träffar en treårig överenskommelse om flyktingmottagande mellan 2007 och För att öka antalet kommuner som tar emot asylsökande ensamkommande barn och ungdomar har ersättningarna till kommunerna höjts. Den årliga grundersättningen för 2007 har dubblerats. Till detta kommer att kommunerna framöver kommer att kunna få ersättning för vård även efter 18-årsdagen fram till 21 års ålder. Ett återetableringsstöd har införts för att personer som fått avslag på sin asylansökan ska ges möjlighet att återvända på ett värdigt sätt och kunna bygga upp sitt liv på nytt i hemlandet. Regeringen ser återvändande som en naturlig del av en rättssäker asylprocess. Sverige har aktivt drivit frågan om behovet av att det internationella samfundet tar ansvar för vidarebosättning av irakiska flyktingar samt vikten av stöd till Iraks närområde. Efter att regeringen fått upp frågan på EU:s agenda har EU-kommissionen utlovat En extra ersättning för flyktingmottagande har införts till kommunerna. ekonomiskt stöd till såväl Iraks närområde som till de EU-länder som tar emot många irakiska asylsökande. Ett förslag till ny lagstiftning för en öppnare arbetskraftsinvandring har skickats på remiss. Förslaget innebär att det blir lättare för arbetsgivare att rekrytera arbetskraft utanför EU och att personer kan komma till Sverige på ett arbetssökarvisum för att söka jobb. Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över den nya instans- och processordningen i utlännings- och medborgarskapsärenden som varit på plats i ett drygt ett år. Utredningen ska bland annat se över frågor som rör sekretess i asylärenden och förordnanden av offentliga ombud. 38 TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION TRYGGHET, JÄMSTÄLLDHET OCH INTEGRATION 39

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar

fler Jobb åt gör sverige unga grönare utveckla småföretagen möjligheter hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar fler gör sverige grönare Jobb åt unga ge småföretagen möjligheter utveckla hela landet Budgetpropositionen 2014 centerframgångar BP14 en framgång för Centerpartiet Budgeten för 2014 är en arbetsseger för

Läs mer

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE!

VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! VI VILL GÖRA ETT BRA SVERIGE BÄTTRE! Sverige har blivit bättre men vi är inte klara. Valet 2014 handlar om hur jobben ska bli fler. Nu är det ett år kvar till valet. Nya Moderaterna har tillsammans med

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas.

Finansiering av förslagen sker i huvudsak genom att flera typer av skatteplanering stoppas. Promemoria 2008-09-08 Bättre villkor för företagande och konkurrens För att möta Sveriges utmaningar kommer Alliansregeringen i samband med höstens budgetproposition att lägga fram nya förslag för att

Läs mer

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se

Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se Valmaterial från socialdemokraterna. Läs lite mer om stora skillnader på socialdemokraterna.se politik 0ör 0ler och tr3gga jobb. Att alla som kan och vill arbeta ska få ett jobb. Att anslagen till forskning

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Ett Sverige som håller ihop

Ett Sverige som håller ihop Ett Sverige som håller ihop VÅRBUDGETEN FÖR 2015 Vårbudgeten på 5 minuter Foto: Folio Bildbyrå / Maskot, Jyrki Komulainen, David Schreiner Vårbudgeten för 2015 Den 15 april lämnade regeringen sin ekonomiska

Läs mer

Budgetproposition Signild Östgren

Budgetproposition Signild Östgren Budgetproposition 2017 Signild Östgren 2 7,7 miljarder till välfärd, kommuner 2,3 miljarder till välfärd, landsting Axplock av nyheter i budgeten Kommuner Mer resurser till välfärden, 7,7 miljarder

Läs mer

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar

Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar 2013-09-16 Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Ansvar för jobb och tillväxt Mer kvar av lönen för dem som jobbar Alliansregeringenvillstärkadrivkrafternaförjobbgenomattgelågoch

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2017 inom

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

105 genomförda vallöften

105 genomförda vallöften 105 genomförda vallöften Inkomstskattesänkningar (jobbskatteavdrag) i fyra steg. Nystartsjobb (för arbetslösa, sjukskrivna, förtidspensionerade och socialbidragstagare). Vidgade möjligheter för visstidsanställning.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla

2014-03-12. Läxhjälp i skolan för alla 2014-03-12 Läxhjälp i skolan för alla Läxhjälp i skolan för alla Skolan ska se varje elev och tidigt upptäcka den som behöver mer stöd. Alliansregeringen vill stärka kunskapsinriktningen i skolan, med

Läs mer

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Kommittémotion otion till riksdagen 2016/17:3265 av Elisabeth Svantesson m.fl. () Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet Sammanfattning oderaterna vill förbättra integrationen med tidiga insatser

Läs mer

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration

Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Avsiktsförklaring mellan Regeringen, Svenska Kommunförbundet, Landstingsförbundet, LO, TCO och SACO om insatser för bättre integration Gemensam utmaning gemensamt ansvar Utgångspunkter Ett effektivt tillvaratagande

Läs mer

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv

Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2275 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) Bättre omställning och ett längre arbetsliv Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs

Läs mer

Klart att det spelar roll!

Klart att det spelar roll! roll! Klart att det spelar Vi kräver en politik för fler jobb I ett litet land som Sverige är den ekonomiska och sociala utvecklingen beroende av en framgångsrik exportindustri. I den globala konkurrensen

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-27 Mer trygghet för Sveriges äldre Sverige är världens bästa land att åldras i. Alliansregeringens

Läs mer

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen MOTIONSSVAR Vårt dnr: 15/4292 2015-10-23 Ekonomi och styrning Lena Svensson Motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen Förslag till beslut Styrelsen föreslår kongressen besluta att motion 59 Valfrihet i välfärdsystemen

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Projektplan Integrationsstrategi

Projektplan Integrationsstrategi Projektplan Integrationsstrategi Bakgrund Kommunfullmäktige tog i samband med målarbetet 2011 ett beslut om under 2012 arbeta fram en strategi för integration. Uppdraget riktades till kommunstyrelsen,

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap

Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Kommittémotion Motion till riksdagen 2017/18:3071 av Olof Lavesson m.fl. (M) Kultur och idrott för större gemenskap och minskat utanförskap Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det

Läs mer

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen

Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen Sida 1 av 5 PRESSMEDDELANDE 21 januari 2010 Socialdepartementet Lagrådsremiss: Värdigt liv i äldreomsorgen med mera. - Regeringen har idag beslutat om en lagrådsremiss - Värdigt liv i äldreomsorgen. En

Läs mer

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder

Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Promemoria 2009-08-26 Fler utbildningsplatser och förstärkta arbetsmarknadsåtgärder Den ekonomiska krisen har präglat världen i snart ett år. Det som startade som en finansiell bubbla har övergått till

Läs mer

Omfattande reformarbete

Omfattande reformarbete 2017-09-14 Omfattande reformarbete Politikutveckling och omprövning för att lösa samhällsproblem Fem reformgrupper tillsattes hösten 2016 Brett arbete med företrädare från hela landet Regelbunden intern

Läs mer

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift

Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Promemoria 2012-04-12 Ökad tillgång till hyreslägenheter och lägre fastighetsavgift Den globala skuldkrisen har påverkat också Sverige. Tillväxten har dämpats och arbetsmarknaden har försämrats. Det råder

Läs mer

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland

På rätt väg. - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland På rätt väg - men inte riktigt framme! 19 steg mot ett bättre Gotland 19 steg mot ett bättre Gotland Dessa 19 steg är socialdemokratiska tankar och idéer om hur vi tillsammans här på Gotland kan skapa

Läs mer

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Promemoria 2010-10-07 Integrations- och jämställdhetsdepartementet Ny förordning om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare Bakgrund Den 1 december 2010 träder en reform för att påskynda nyanlända

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET.

MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. VI ÄLSKAR VÄLFÄRD MER ÄN BARA GRUNDTRYGGHET. Välfärden ska erbjuda mer än bara grundtrygghet. Den ska omfatta alla oavsett inkomst och finansieras solidariskt. Välfärden ska hålla en hög kvalitet och styras

Läs mer

Har vi råd med arbete?

Har vi råd med arbete? Har vi råd med arbete? 1. Kraftigt ökad efterfrågan av arbetskraft genom sänkta skatter och arbetsgivareavgifter 2. Kraftigt ökat utbud av arbetskraft genom anställningsstöd och nedskärningar i t.ex. A-kassa

Läs mer

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman

Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Möjligheternas Mark dit når vi tillsamman Handlingsprogram 2011-2014 Socialdemokraterna i Mark Frihet är grunden för att du ska ha ett gott liv och kunna ta vara på möjligheternas Mark men friheten ska

Läs mer

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i

Lätt svenska. Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i Lätt svenska Vi kan inte vänta med att göra Sverige till världens bästa land att leva i MÖJLIGHETERNAS LAND BYGGER VI TILLSAMMANS Vi vill att Sverige ska vara möjligheternas land. Här ska alla få möjlighet

Läs mer

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016!

Då vill jag även å SKL:s vägnar hälsa er alla varmt välkomna till arbetsmarknads- och näringslivsdagarna 2016! 1 Anförande Lena Micko SKL:s arbetsmarknads- och näringslivsdagar i Uppsala, 17 mars 2016 Plats: Uppsala Konsert och Kongress Tid: ca kl 10.10-10.35 (inkl Marlenes välkomsthälsning) ca 15 min Tack för

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val.

Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Byt politik! Rösta för en ny regering den 14 september! Information inför höstens allmänna val. Jag bryr mig om valet i höst! För jag tror på alla människors lika värde och rätt. Och jag vägrar ge upp.

Läs mer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer

En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer 2010-03-27 En tredje skattesänkning för Sveriges pensionärer Sverige ser ut att ha klarat sig igenom finanskrisen bättre än många andra länder. Aktiva insatser för jobben och välfärden, tillsammans med

Läs mer

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel.

Fem förslag för ett bättre Sverige. så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet och människohandel. Fredrik Reinfeldts jultal 16 december 2013 Fem förslag för ett bättre Sverige så bekämpar vi ungdomsbrottslighet

Läs mer

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar.

En regering måste kunna ge svar. Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. En regering måste kunna ge svar Alliansregeringen förbereder sig tillsammans. Vi håller vad vi lovar. 2014-08-26 Mer kunskap bygger Sverige starkt Svensk utbildning ska hålla hög kvalitet och vara tillgänglig

Läs mer

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan

2013-09-13. Mer kunskap och högre kvalitet i skolan 2013-09-13 Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Mer kunskap och högre kvalitet i skolan Enskolasomrustarmedkunskapochundervisningavgodkvalitetär grundläggandeförattskapalikvärdigalivschanserochstärkasammanhållningeni

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september!

!! 1. Feminism för alla. Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september! Feminism för alla Nu äntligen kan feminister få mer makt. Rösta på Feministiskt initiativ i valet 14 september Vi har en feministisk politik som också arbetar med antirasism och mänskliga rättigheter.

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar

Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Arbetsmarknadsdepartementet Bilaga till regeringskansli beslut Arbetsmarknadsenheten Uppdrag att utreda förutsättningarna för matchningsanställningar Övergripande om uppdraget En utredare ska utreda förutsättningarna

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen

Tjänsteutlåtande 2010-08-17. DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth. Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 2010-08-17 1(5) Socialnämnden 2010-08-23 SN 2010/0068 Svar på motion angående värdighetsgaranti i äldreomsorgen Förslag till

Läs mer

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska

Framtiden. är här. valmanifest på lättläst svenska Framtiden är här valmanifest på lättläst svenska De val vi gör i dag är viktiga för våra liv i framtiden. Miljöpartiet vill skydda djuren, naturen, miljön, världen och människorna. Vi vill ha ett miljövänligare

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb

HÖSTBUDGET. Investeringar för fler jobb HÖSTBUDGET 2018 Investeringar för fler jobb 1 Sammanfattning Tydligare krav under etableringen 90 000 fler utbildningsmöjligheter Enkelt anställningsstöd Sänkt skatt för växande företag 2 AGENDA Läget

Läs mer

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA

VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA VI VILL HA ETT BÄTTRE VÄXJÖ FÖR ALLA SÄTT VÄXJÖ I ARBETE Det viktigaste Växjö står inför är att klara jobben. Genom att fler växjöbor kommer i arbete så lägger vi grunden till att skapa det Växjö vi vill

Läs mer

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA

OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA OM 14 DAGAR STÄNGER VAL- LOKALERNA - 14 FRÅGOR SOM ÅTERSTÅR FÖR VÄNSTERPARTIERNA ATT BESVARA 20100905 SÄGER VÄNSTERPARTIERNA NEJ TILL ALLIANSENS JOBBSATSNINGAR? Oppositionen har gett ett tydligt besked

Läs mer

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv

Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ökade klyftor och ett otryggare arbetsliv Ett PM om konsekvenserna av en borgerlig regerings politik Dyrare och lägre a-kassa, fler otrygga jobb, skrotad rätt till heltid och uteblivna satsningar på arbetsmiljö

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola

2014-03-11. Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola 2014-03-11 Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Mindre klasser, fler lärare och tioårig grundskola Alliansregeringen vill öka kunskapsinriktningen i skolan. Utbildningen i Sverige ska ha

Läs mer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer

Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer Vår viktigaste uppgift är att utveckla reformer för fler i arbete och fler jobb i växande företag Därför satsar vi 15 miljarder kronor på reformer för fler jobb i årets budgetmotion Sverige står inför

Läs mer

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens.

Tack så mycket för att ni anordnar denna viktiga konferens. Förslag till inledande tal med rubriken Regeringens plan för klimatanpassning vid konferensen Klimatanpassning Sverige 2015 den 23 september 2015. Temat för konferensen är Vem betalar, vem genomför och

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-07-29 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Kommitténs uppdrag Regeringen tillsatte i juni 2015 en Parlamentarisk Landsbygdskommitté

Läs mer

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB

Ägardirektiv ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB 1 (2) Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering TJÄNSTEUTLÅTANDE 2012-10-29 LS 1209-1261 Handläggare: Roland Engkvist Landstingsstyrelsens arbetsutskott Ägardirektiv ALMI Företagspartner

Läs mer

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION

9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 9 PUNKTER FÖR BÄTTRE INTEGRATION 20100830 Bakgrund Sverige ska vara ett rättvist samhälle som håller ihop. Oavsett bakgrund ska alla ha möjligheter att växa och utvecklas som självständiga människor. Bakgrund,

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3

Almegas proposition 2012/ Del 3. Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering ALMEGA- Prop. 2012/3 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 3 Förslag för bättre arbetsförmedling och rehabilitering Prop. 2012/3 I mars fick 143 000 personer sjukpenning, samtidigt konstaterade Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fler jobb till kvinnor

Fler jobb till kvinnor Fler jobb till kvinnor - Inte färre. Socialdemokraternas politik, ett hårt slag mot kvinnor. juli 2012 Elisabeth Svantesson (M) ETT HÅRT SLAG MOT KVINNOR Socialdemokraterna föreslår en rad förslag som

Läs mer

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen

Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Tabell 3. Översikt åtgärder med bäring på de nationella Europa 2020-målen Mål Lista på åtgärder som vidtagits Bedömd påverkan av åtgärderna (kvalitativ eller kvantitativ) Nationellt 2020 mål för sysselsättning

Läs mer

"Aktiv väntan - asylsökande i Sverige" remissyttrande

Aktiv väntan - asylsökande i Sverige remissyttrande HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS STADSDELSFÖRVALTNING SOCIAL OMSORG TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2009-03-16 SDN 2009-04-16 Handläggare: Inger Nilsson Telefon: 508 23 305 Till Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Läs mer

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015

Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro. Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 Regeringens åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister 22 september 2015 jan-95 jan-96 jan-97 jan-98 jan-99 jan-00 jan-01 jan-02 jan-03 jan-04 jan-05

Läs mer

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden.

Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda förhållanden. 090531 Göran Hägglund Talepunkter inför Barnhälsans dag i Jönköping 31 maj. [Det talade ordet gäller.] Sverige är ett unikt bra land att växa upp i. De flesta svenska barn mår bra och växer upp under goda

Läs mer

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län

Tomas Tobé Riksdagsledamot Gävleborgs län. Margareta B Kjellin. Lars Beckman. Riksdagsledamot Gävleborgs län Svensk skola står inför stora utmaningar. Under mer än 20 år har svenska elevers kunskapsresultat fallit. Samtidigt har läraryrkets status försämrats. Alliansen har påbörjat arbetet för att vända den här

Läs mer

Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden. Janine Alm Ericson, Linköping

Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden. Janine Alm Ericson, Linköping Hållbart samhällsbygge halvvägs i mandatperioden Janine Alm Ericson, Linköping 161029 1. Vad vi gjort hittills. Resultat efter två år av mandatperioden 2. Vad vi gör nu. Gröna framsteg i BP 17 3. Höstbudgeten

Läs mer

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81

Kommittédirektiv. Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare. Dir. 2011:81 Kommittédirektiv Ökad valfrihet och individuell anpassning av utbildning i svenska för invandrare Dir. 2011:81 Beslut vid regeringssammanträde den 15 september 2011 Sammanfattning En särskild utredare

Läs mer

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn

Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2352 av Johan Forssell m.fl. (M) Utgiftsområde 12 Ekonomisk trygghet för familjer och barn Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen avslår propositionen i de

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser

Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser Riktlinjer för Arbetsmarknadsenhetens insatser i Nordanstigs kommun Dokumentnamn Riktlinjer för arbetsmarknadsenhetens insatser Reviderad datum Dokumentansvarig Verksamhetschef Social omsorg Fastställd

Läs mer

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad

Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Utlåtande 2009: RI (Dnr 031-2279/2008) Nationell IT-strategi för vård och omsorg tillämpning för Stockholms stad Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande 1. Den Nationella IT-strategin

Läs mer

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga

Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Stockholm 2014-08-26 Vallöfte: 90-dagarsgaranti för alla unga Socialdemokraterna presenterar idag ett viktigt vallöfte: Vid regeringsskifte kommer en 90-dagarsgaranti för alla unga att införas. Genomförandet

Läs mer

En starkare arbetslinje

En starkare arbetslinje RÅDSLAG JOBB A R B E T E Ä R BÅ D E E N R Ä T T I G H E T OC H E N S K Y L D I G H E T. Den som arbetar behöver trygghet. Den arbetslöses möjligheter att komma åter. Sverige har inte råd att ställa människor

Läs mer

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla

Moderaternas politik för sänkt a-kassa och lägre löner. Socialdemokraternas politik för fler jobb och trygghet för alla Rött Blått politik för fler jobb och trygghet för alla Ge 100 000 soloföretagare möjlighet att anställa en medarbetare genom sänkt arbetsgivaravgift. Ge 7 500 arbetslösa akademiker arbete eller praktik

Läs mer

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl

HÖSTBUDGET. Statssekreterare Annica Dahl HÖSTBUDGET 2018 Statssekreterare Annica Dahl 2017-09-28 1 Underskott har vänts till tydliga överskott i finanserna Finansiellt sparande, konsoliderad offentlig sektor Miljarder kronor Regeringsskifte 109

Läs mer

För Sveriges landsbygder

För Sveriges landsbygder s slutbetänkande För Sveriges landsbygder en sammanhållen politik för arbete, hållbar tillväxt och välfärd SOU 2017:1 Därför behövs ny sammanhållen landsbygdspolitik Det behövs tydliga mål för olika. politikområdens

Läs mer

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA

VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA VI INVESTERAR I JOBB OCH FRAMTIDSTRO FÖR ALLA Vårt vägval för Sverige Vilket framtida Sverige vill du leva i? Vi vill skapa ett jämlikt samhälle där alla inte bara några kan känna frihet, trygghet och

Läs mer

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2

Almegas proposition 2012/ Del 2. Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv ALMEGA- Prop. 2012/2 ALMEGA- Biblioteket Almegas proposition 2012/ Del 2 Förslag för ett längre och mer dynamiskt arbetliv Prop. 2012/2 I framtiden kommer de flesta av oss att behöva arbeta längre och byta karriär oftare.

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (6) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige

De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige De fyra sveken - En granskning av Stefan Löfvens regering utifrån fyra centrala frågor för Sverige Alliansens partisekreterare 2016-07-05 De fyra sveken Historiskt svag regering som blundar för samhällsproblemen

Läs mer

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region

Internationalisering. Globaliseringen. 26 Program E: Ledande nordlig region Internationalisering Globaliseringen Ökat informationsutbyte och minskade hinder för migration, investeringar och handel har påverkat den ekonomiska utvecklingen i världen. Globaliseringen har dessutom

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Flerpartimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2986 av Beatrice Ask m.fl. (M, C, FP, KD) Utgiftsområde 4 Rättsväsendet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen anvisar anslagen för 2015 inom utgiftsområde

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018

Överförmyndarnämnden Budgetförslag 2015 2016 med plan för 2017-2018 1 Överförmyndarnämnden 2015 2016 med plan för 2017-2018 Rev 2015-05-15 Nämndens viktigaste mål för 2015 2016 Överförmyndarnämndens målarbete har rättssäkerhet och trygghet som fokusområden. Dessa begrepp

Läs mer

Själv är bäste dräng

Själv är bäste dräng Själv är bäste dräng nationell strategi för lokal utveckling september 2006 www.centerpartiet.se Sammanfattning Sverige behöver fler människor som arbetar, fler jobb och mer tillväxt. Den socialdemokratiska

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget

Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget Ska världens högsta marginalskatter bli ännu högre? - en granskning av S, V och MP:s förslag till avtrappning av jobbskatteavdraget 2013-10-15 Moderaterna i riksdagens skatteutskott Inledning... 3 1. Marginalskatterna

Läs mer

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Kommittémotion Motion till riksdagen 2015/16:2700 av Ewa Thalén Finné m.fl. (M) Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning och byggande samt konsumentpolitik Förslag till riksdagsbeslut 1.

Läs mer

socialdemokraterna.se/dalarna

socialdemokraterna.se/dalarna ETT KOMPETENSLYFT FÖR DALARNA DALARNA SKA KONKURRERA MED KUNSKAP OCH INNOVATIONER RÖSTA DEN 14 SEPTEMBER.. ETT BÄTTRE DALARNA.. FÖR ALLA.. socialdemokraterna.se/dalarna 2 (6) Kompetensbrister i dagens

Läs mer