KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-12-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid Plats Tisdagen den 16 december 2014, kl (handlingar finns tillgängliga från kl. 8.30) Sammanträdeslokalen Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärenden l Val av protokolljusterare (enligt turlista Marie-Louise Hilmersson, måndagen den 22 december 2014, kl ) 2 Anmälan av övriga ärenden 3 Informationsärenden a. Information från förvaltningen b. Politikerbesök c. statistik d. Kostnadsredovisning av individärende e. Information från MAS f. PRIO g. Redovisning julpengar försäljningsstöd h. ÅtelTemiss "Omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen" i. Granskningsrapport "Granskning av socialnämndens styrning av den kommunala hälsooch sjukvården" j. Utveckling seniorträffen 4 Internbudget Ekonomisk månadsrappmi samt redovisning besparingsåtgärder 6 Intern Kontroll Intern kontroll Svar på revisionsrappmi: Granskning av "Äldreomsorgen - med fokus på meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll" 9 Rapport och framställan om fortsättning på projekt arbetsmarknadsanställningar l O PUL-Ombud 11 Förslag till ny revisor i stiftelsen Solängen

2 12 Delegationsbeslut 13 Kurs- och konferensinbjudningar 14 Meddelanden Kenneth Gö1iz Ordförande Renate Tschap sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19, måndagen den 15 december 2014, kl.l3.00 Pressinformation på Socialkontoret onsdagen den 17 december 2014, kl I vissa ärenden kan finnas ytterligare handlingar som lmn rekvireras vid behov. Önskas ytterligare beslutsunderlag, kontakta Renate Tschap, Socialkontoret, telefon eller e-post

3 statistik Al dreomsorg 2014 Särskilt boende (SB) (den sista varje månad) Lediga lght (SB) Lediga i gmsnitt Gmsnitt dgr korttid Antal korttid Antal bifall (SB) Antal Avslag (SB) Ej verkställda SB Orsak januari o 2 inväntar önskat SB februari o 2 inväntar önskat SB mars 14 10, o 1 inväntar önskat SB april 10 10, o maj 7 9, s 2 o juni 6 9, o 1 inväntar önskat SB juli 7 8,85 6 o o augusti o o september 1 7, Inväntar specifikt SB oktober 1 6, o 1 Inväntar specifikt SB november , o 6 4 verkstäl ls 1/ 12 december l utförd tid OB r 1

4 Lediga platser Särskilt boende 27 l l l l o l l o o l o l 20 2 l l o l o l 15 l l o o o 7 l o 01 7 l l l l 22 l l o l o l 40 o l o o l l 22 3 l 22 3 l l 22 o l 22 o l o l 16 o l 16 o l o o 7 l o 8 o o o l 22 l l l o l 39 o l o l o uthyr Lediga T r/k A/VX 27 l 2 27 l l o l 28 o o l o 2 25 o 21 l l 22 o l l l 21 l 16 o l 16 o l o l 16 o 7 l o 01 7 l o 01 8 o o 8 o 23 o l o l o l 23 o l l o o l l Totalt antal uthyrda lägenheter- "bebodda" i väntan på beslut eller beslut på särskilt boende Totalt antallediga för uthyrning Trygghetsplats eller korttidsplats Avlastningsplats eller växelvårsplats 2 l o l l l l l o l l l o l o l o o 01 7 l o o l o l o o o o w () (',.;

5 Socialförvaltningen Information till socialnämnden från MAS Punktprevalensmätning är utförd och har kommit in till MAS. Analysarbetet är inte klart, men tendenser visar att det finns behov av att arbeta vidare med läkemedelshanteringen, hjälpmedel, rehabilitering och skyddsåtgärder. Alllegitimerad personal har nu fått utbildning i kommunikationsverktyget ISBAR och ska använda det. När det gäller baspersonalen har inte alla hunnit få utbildning än. Det pågår ett förbättringsarbete i Ryd när det gäller rutiner och tydlig information mellan personalgrupper i hemsjukvården. Ny patientlag träder i kraft 1/1-15 (SOSFS 2014:821) MAS arbetets prioriteringsområden 2015 Hjälpmedel och skyddsprocesser, där vi kommer att arbeta med informationer/utbildning till alllegitimerad personal i första skedet och utveckla arbetsprocesser för att säkra patientsäkerheten. Här är senior Alert arbetet när det gäller fallprevention en viktig del. Senior Alert arbetet är i centrum genom att vi fortsätter arbetet efter inkontinens utbildningen som all personal har fått under 2014 och som har varit en uppskattad utbildning av alla och Kost/nutrition för att utveckla samverkan mellan personalgrupper och göra patienten mer delaktig. Det kommer under hösten 2015 att hållas utbildning/information till all personal. Det kommer nya riktlinjer från socialstyrelsen 1/1-15 när det gäller undernäring, som ett stöd i det fortsatta arbetet Maria Ljung Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3

6 2 0/'-f, l '+0 g Tingsryds kommun Personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l /'>!1.\ l f /,,,f, \{l i ]f' h. ( 4 AuP 10 Dnr 2014/ Omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen SIV {A c Ro Socialnämnden föreslår (SN , 265) en omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen. Enligt formuleringen i protokollsparagrafen görs "finansieringen av tjänsterna förslagsvis genom medel :från etableringsschablon och medel från konto för ensamkommande, samt viss omfördelning inom ram för öppenvårdsverksamhet" Beslutsunderlag Socialnämnden , 265 Skrivelse IFO-chefRagnhild Olsson, :20 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialnämnden för en precisering av hur nämnden avser att finansiera de nya tjänsterna, samt uttalar att ärendet därefter bör föras upp till kommunfullmäktige för beslut eftersom det är beslut om inrättande av nya tillsvidareanställningar. Exp: Socialnämnden Justeran e ~

7 Socialförvaltningen Ragnhild Olsson Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(3) Tjänsteskrivelse Förtydligande i ärende omvandling av visstidsanställningar inom socialförvaltn i ngen/lfo Au P 10 Dnr 2014/538 Bal\:grund Socialnämnden beslutade att göra framställan hos KSau att omvandla l,o+ 1,0 visstidsanställningar socialsekreterare till tillsvidareanställningar. I framställan föreslogs att finansiering av tjänstemaskulle ske genom användning av statliga medel från konto för ensamkommande och medel från etableringsschablon. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att åtenemittera ärendet till socialnämnden för en precisering av finansieringen av tjänsterna. Förtydligande statliga bidrag ensamkommande Socialnämnden har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande bam, för enbart tecknande av avtal får kommunen ersättning med kr/år. För vmje ensamkommande asylsökm1de barn återsöks ersättning från Migrationsverket(MV) för genomförd barnavårdsutredning. Ersättningen är kr/utredning. För 2014 beräknar vi 13 barnavårdsutredningar asylsökande ensamkommande barn, vilket blir kr för året. Tillsanunans ger det ca kr i statlig ersättning för administration och handläggning för Det finansierar de två socialsekreterare som idag redan handlägger ensan1kommande-ärenden. F rån och med l har socialnämnden milförhandlat grundavtal med Rimshult HVB omfattande 20 platser. Avtalet är differentierat utifrån ålder på inskrivna ungdomar, från 1900 h/dygn upp ti1118 år, från år 1500 kr/dygn -600 ler/dygn. Från Migrationsverket får socialnämnden 1900 h/dygn och placerad ungdom. NuvaJande avtal med MV är på 7 asylplatser + 21 platser PUT(pennanent uppehållstillstånd), för 2015 höjs talet till9 asyl+ 21 PUT. Med nya avtalet med Rimshult stannm en del av den statliga ersättningen för boendeplatser, på socialnänmdens konto för ensamkommande. Hittills tmder 2014(t o m oktober)är det ca 2 miljoner som finns tillgängliga för andra insatser och konunande behov. Kapitalet komn1er att byggas på under 2015 med nuvarande avtal med MV och Rimshult. Det är i detta utrymmet som 1,0 socialsekreterartjänst är tänkt att finansieras, berälcnad kostnad ler/år. Kommunalt boende för ensamkommande Frågan om kommunen ska driva eget boende för ensamkmmnande är under utredning. Statliga ersättningen för anorduandet av boendeplatser är densamma oavsett i vems regi. Skillnaden med boende i kmmnunal regi blir att kommunen förfogar över hela ersätt- Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fa x Dackegatan (vx) Tingsryd 5 e-post/hemsida

8 (3) ningen, vilket ytterligare ökar handlingsutrymmet och ger även fortsättningsvis utrymme för minst tre handläggare. Underskottet Med finansieringen av socialsekreterartjänst från ensamkommande-kontot så minskar kostnaderna på IFO-Barnavård och kan ses som en åtgärd för att få budget i balans. Aktuell situation Barn- och familj/ifo I framställan till KSau beskrivs arbetssituationen på Barn och familj med ökad arbetsbelastning, aktuell situation beshevs också i samband med delårsrappmi 2. Antalet socialsekreterare som är anställda idag(inldusive visstidsanställda) bedöms som lägsta grundbemmming för att klara situationen med en ökad ström av anmälningar /ansökningar Barn- och familjegruppen har Idarat den ökade arbetsbelastningen med den bemamling vi är idag, men bemmmingen måste säkras på sikt. Att utreda barn som riskerar att fara illa, samt besluta och följa upp nödvändiga insatser, är inget vi som myndighet kan välja. Det är ett uppdrag som vi måste fullfölja. Om vi missar/ej hinner kan det få ödesdigra konsekvenser för utsatta barn. Tappar vi kompetenta handläggare för att anställningen är osäker, riskerar förvaltningen att få köpa konsulttjänster akut till mer än dubbla priset. Runt om i länet och landet hörs Förtydligande om statliga medel från etableringsschablon Kommunen får lite olika ersättningar från Migrationsverket för personer som fått uppehållstillstånd och bosätter sig i kommunen. På Migrationsverkets hemsida fi1ms uppräknat alla olika ersättningm som betalas ut, omfattning, vilka man behöver ansöka om, vilka som kommer automatiskt mm Tings1yds kommun får en grundersättning för att kommunen har en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända personer om kr/år. Grundbeloppet är det samma oavsett antal som står i avtalet. Denna grundersättning används idag till del av lön till integrationshandläggare 1,0 tjänst, resten av lönen tas av etableringsschablon, se nedan. Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp för vmje nyanländ person är schablonen kr för barn samt vuxna som inte fyllt 65 år. För vuxna över 65 år är smmnan h. Schablonen betalas ut i omgångar under en tvåårsperiod och följer personen om den flyttar till annan kmmnun. För ett mottagande på 80 personer ger det drygt 6 miljoner i etableringsschablon. Det betalas visserligen ut under två år men samtidigt har vi haft ett högt mottagande lmder flera år så man kan rälrna 80 personer som det årligen betalas ut schablon för år l eller 2. Etableringsschablonen ska räcka till mycket, på MV:s hemsida står uppräknat, hjälp med bosättning, SFI, tolkar, särskilda intoroduktionsinsatser i skolan, samhällsorientering, arbetsmarlmadsinsatser, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration mm. Etableringsschablonen är konmmnens pengar som ska användas till att göra mottagandet av flyktingar så bra som möjligt. Det är bara att "kavla upp ärmama" ochjobba intensivt inom områdena SFI, introduktion i förskola/skola, arbetsmarlmadsinsatser och Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-postlhemsida

9 (3) insatser i bostadsområden, allt för att uppnå egenförsörjning och integrering i samhället så fort som möjligt. Etableringsschablonen ska inte förväxlas med den prestationsbaserade ersättningen som Migrationsverket betalar ut för att kommunen har haft ett högt mottagande. Prestationsersättningen betalas ut i samband med schablonen för varje mottagen nyanländ men är markerad som prestationsersättning. Det är av den beräknade prestationsersättningen som vi lagt upp budgeten för integrationsprojektet med projektledare, Träffpunkter, Medborgarkontor, faddrar och annan verksamhet som syftar till att underlätta integrationen. Prestationsersättningen för är beräknad till ca 1,2 miljoner, beroende på hur stort mottagandet blir för Från Migrationsverket har inte hörts något annat än att modellen fortsätter under kommande år. Aktuell situation ek bistånd Inom området ek bistånd ser vi alltfler som har gått igenom etableringsperioden på två år men det har inte räckt för att lära sig svenska och komma ut i arbete/egenförsö1jning. För att kunna hantera den ökade mängden ärenden från etableringen och för att hitta effektiva fortsatta insatser i form av utbildning/arbetsmarknadsinsatser för denna grupp så krävs den 4:e tjänsten socialsekreterare. Tar vi kostnaden för den extra tjänsten av etableringsschablonen minskar underskottet på IFO ek bistånd och det är pengar som finns tillgängliga i kommunen. Kostnaden för ökat försäljningsstöd har vi oavsett, erfarenheten visar att kostnaden tenderar att öka om man har för få handläggare, då hinns inte j o b bet på djupet med. Som tidigare sagts så ska pengarna räcka till mycket, samtidigt är det ett kontinuerligt inflöde av pengar eftersom det kommer nya personer som genererar ny schablon osv. Sammantaget så är socialförvaltningens bedömning att det finns ett behov av fortsatt ökad bemanning av socialsekreterare inom området ekbistånd. Behovet är bedömt som icke kortvarigt eller övergående och därför görs framställan om att imätta tillsvidaretjänst med 1,0 socialsekreterare och att kostnaden för tjänsten tas av kommunens konto för etableringsschablon för nyanlända. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förlängning av nämnda visstidsanställningar, 1,0 socialsekreterare Barn och familj och 1,0 socialsekreterare Ek bistånd, från och fram tills dess att Kommunfullmäktige kan besluta om imättandet av tillsvidaretj änster. Och att finansiering sker genom att ta medel från ensamkommandekonto och från kommunens gemensamma flyktingkonto/etableringsschablon enligt ovanstående förtydligande. Tingsryd Ragnhild Olsson A vd chef Individ-och familjeomsorg Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd 7 e-postlhemsida

10 20 l~, /lfg 2_ TINGSRYDS KOMMUN Kommunens revisorer TINGSRYDS KOMMUN Socialnämnden Ank O _~r. 20 l'f-/4-0 ~Jr{ 1-00 Till Socialnämnden För kännedom till Kommunfullmäktiges presidium ~~) /1{ /('c rzc; ha-s Granskning av socialnämndens styrning av den kommunala hälso- och sjukvården Revisorerna i Tingsryds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra rubricerad granskning. Vi instämmer i den revisionellabedömning som framgår i bifogad rapport och överlämnar rapporten till socialnämnden. Revisorerna önskar ett svar på rapportens bedömningar senast den 28 februari Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. För Tingsryds kommuns revisorer Sven-Erik Svensson Ordförande ~q~ Vice ordförande 8

11 p wc 9

12 UTKAST Innehållsforteckning 1. Sammanfattande bedömning... ;,, Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollfrågor Metod Nuvarande organisation Har nämnden beslutat om mål alternativt uppdrag för HSLverksallllleten? Iakttagelser Bedömning Har medicinskt ansvarig sjuksköterska utsetts och har dr dl..? upp aget cy. IggJorts. " Iakttagelser Bedömning Har verksamhetschefsansvaret för HSL beslutats? Iakttagelser Bedömning Finns det ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i HSL-verksamheten? Iakttagelser Bedömning Finns det rutiner för rapportering av avvikelser samt analys av dessa samt rapporteras avvikelser till nämnden? Iakttagelser Bedömning Har uppföljning av HSL-verksallllleten planerats och rapporterats till nämnden? Iakttagelser Bedömning Fastställs årligen en patientsäkerhets berättelse? Iakttagelser Bedömning... 8 Tingsryds kommun P wc November

13 UTKAST 1e Sammanfattande bedömning Gransimingen visar att socialnämnden, endast, delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning av hälso- och sjukvårdsverksamheten. Främst bör fokus riktas mot följande brister: 1. Det är anmärkningsvärt att patientsäkerhetsberättelsen för 2013läggs till handlingarna istället för att politiska åtgärdsbeslut tas då där redovisas ett antal brister. 2. Målen för maximalt antalläkemedelsavvikelser och fallskador bör analyseras och omprövas. Antalet läkemedelsavvikelser och fallskador avviker kraftigt från de fastställda målen. En åtgärdsagenda bör tas fram för att minska både antalet läkemedelsavvikelser och fallskador. 3. Det politiska intresset för HSL-verksamheten bör öka. Idag bärs ett stort ansvar för denna verksamhet på MAS:en. En tydligare ansvarsfördelning mellan ledning och stab bör skapas. 2. Inledning Bakgrund Revisorerna i Tingsryds kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av socialnämndens styrning av hälso- och sjukvårdsverksamheten Revisionsfråga och kontrollfrågor Revisionsfråga: Utövar socialnämnden en ändamålsenlig styrning av hälso- och sjukvårdsverksamheten? Kontrollmål: o Har nämnden beslutat om mål alternativt uppdrag för HSL-verksamheten? e e o o o e Har medicinskt ansvarig sjuksköterska utsetts och har uppdraget tydliggjorts? Har verksamhetschefsansvaret för HSL beslutats? Finns det ett ledningssystem för systematiskt levalitetsarbete i HSLver ksamheten? Finns det rutiner för rapportering av avvikelser samt analys av dessa samt rapporteras avvikelser till nämnden? Har uppföljning av HSL-verksamheten planerats och rapporterats till nämnden? Fastställs årligen en patientsäkerhetsberättelse? Tingsryds kommun P wc November av 8

14 UTKAST 2.3o Metod Följande dokument har granskats: Bokslut 2013 för socialnämnden e Bokslut 2013 för hälso- och sjukvård Delårsrapport 2; 2014 för hälso- och sjukvård e Patientsäkerhetsberättelse för 2013 e e Funktionsbeskrivning för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Delegationsordning Intervjuer har genomförts med: e Förvaltningschefen Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) o o Avdelningschefen för HSL Vice ordförande i socialnämnden Rapporten har faktakontrollerats av förvaltningschefen. 3 Nuvarande organisation Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL) är sedan två år tillbaka en egen avdelning inom socialförvaltningen med en avdelningschef som leder verksamheten. I staben finns en tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Verksamhetschef för HSL är idag förvaltningschefen som tillika är socialchef. Hälso- och sjukvårsorganisationen har en årsbudget om 29,5 mnkr varav 17,6 mnkr för sjuksköterskeverlzsamheten och 9,5 mnkr för rehabiliteringsverksamheten. Det finns totalt knappt 43 årsarbetare varav 28,15 årsarbetare som sjuksköterskor och 14,80 inom rehabilitering. Tingsryds kommun P wc November av 8

15 UTKAST 4 Har nämnden beslutat om mål alternativt uppdrag for HSLverksamheten? 4.1. Iakttagelser I bol<slut och delårsrapport avseende HSL kan utläsas uppdrag, ansvarsområde samtverksamhetens mål och utveclding på ett mer allmänt sätt. Där finns även till viss del redovisat vad som har utförts respektive vad som behöver utvecldas. Vid intervjuerna framkommer att, det i stort sett, är MAS:en själv som har fått aktualisera och driva utvecldingen av kommunens HSL-verksamhet samt att det politiska intresset för dessa frågar har varit av ringa grad. Avdelningschefen för HSL har varit långtidssjukskriven men har nu återgått i tjänst på deltid. Enligt, av socialnämnden behandlad, patientsäkerhetsberättelse för 2013 anges följande resultatmål: o God vård (se avsnitt 10, patientsäkerhetsberättelse, i denna rapport). Antalet läkemedelsavvikelser; mål högst 150, resultat 571. Antalet fallskador; mål högst 400, resultat 126. Av övriga granskade dokument samt efter genomförda intervjuer har några tydliga politiskt fastställda mål för HSL-verksamheten ej kunnat identifieras. Under avsnitt 10 patientsäkerhetsberättelse för 2013 beskrivs det systematiska patientsäkerhetsarbetet Bedömning Mer tydliga mål och uppdrag för HSL-verksamheten bör tas fram och beslutas. Det politiska intresset för verksamhetområdet bör öka. 5 Har medicinskt ansvarig sjuksköterska utsetts och har uppdraget tydliggjorts? 5.1. Iakttagelser Det finns en tjänst tillsatt som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. MAS:en har själv fått aktualisera ett förslag till funktionsbeskrivning då någon sådan tidigare ej har funnits och ej heller har efterfrågats. Funktionsbeskrivningen har antagits av socialnämnden. Yingsryds kommun P wc November av 8

16 UTKAST I funktionsbeskrivningen redovisas bl a organisatorisk ställning samt ansvar. Arbetsuppgifterna är bl a följande: Kontrollera patientsäkerheten, informera om detta arbete samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Hålla möte med legitimerad personal om bl a författningar, rutiner och andra regler. e Ansvarig för upprättande av rutiner. 0 Ansvar för att delegeringsrutiner och beslut om att delegera är förenligt med patientsäker vård. e Utreda händelser och avvikelser, t ex Lex Maria och klagomål, upprätta handlingsplan för åtgärder samt rapportera till ledningen. Ansvar för att systematiskt kvalitetsgranska hemsjukvården samt vid behov upprätta handlingsplan för åtgärd. Bedömning Det bedöms som ändamålsenligt att det finns en tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillsatt. Uppdraget har genom funktionsbeskrivningen tydliggjorts. 6. Har verksamhetschefsansvaret for HSL beslutats? 6o1. Iakttagelser Enligt delegationsordningen är förvaltningschefen delegat/ verksamhetschef för HSL-verksamheten. Vid intervjuerna framkommer att det framöver övervägs att delegera detta ansvar vidare till avdelningschefen. Det är delegerat till MAS att besluta om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg av skada eller sjukdom i samband med vård, behandling, undersökning eller utsatts för risk att drabbas av vårdska da. Ansvaret för medicinsktekniska produkters säkerhet är delegerat till MAS och avdelningschef Bedömning Det är ändamålsenligt att verksamhetchefsansvaret är beslutat. Tingsryds kommun P wc November av 8

17 UTKAST Finns det ett ledningssystemfor systematiskt kvalitetsarbete i HSL-verksamheten? Iakttagelser I patientsäkerhetsberättelsen för 2013 tas upp att det är en stor risk för patientsäkerheten att socialförvaltningen inte har ett kvalitetsledningssystem. 7o2. Bedömning Det bedöms som en brist att det inte finns ett fungerande och samlat ledningssystem för HSL-ver la;amheten. Finns det rutiner for rapportering av avvikelser samt analys av dessa samt rapporteras avvikelser till nämnden? 8.JJ... Iakttagelser Enligt patientsäkerhetsberättelsen för 2013 framgår följande: En rutin är skriven och finns på intranätet. Avvikelser ska systematiskt återkopplas till personalen på arbetsplatsträffar för att få en lärande miljö. Detta har inte fungerat för den legitimerade personalen, av olika anledningar och är ett förbättringsområde som ska fortsätta. På några områden i kommunen har chefen börjat skapa_ teamträffar där avvikelser regelbundet hanteras. Det har visat sig att det finns olika rutiner i olika delar av förvaltningen och att de inte överensstämmer med varandra. Utvecklingsledaren har fått ansvar för att skapa en gemensam rutin Bedömning Det är av stor vikt att en fungerande avvikelshantering säkerställs framöver. Det bedöms som otillfredsställande att denna hanteras på olika sätt inom olika delar av förvaltningen. Tingsryds kommun PwC November av 8

18 UTKAST 9o Har uppföljning av HSLverksamheten planerats och rapporterats till nämnden? 9.1. Iakttagelser Viss uppföljning görs i bokslut och delårsrapport. Patientsäkerhetsberättelsen är, till viss del, en uppföljning av HSL-verksamheten. MAS:en har närvarorätt och en punkt på dagordningen på varje socialnämndssammanträde Bedömning Det bör preciseras mer tydligt när, var och hur uppföljning av HSL-verksamheten, utöver patientsäkerhets berättelsen, ska göras till socialnämnden. 10o Fastställs årligen en patientsäkerhetsberättelse? Iakttagelser MAS:en upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse som återrapporteras till socialnämnden. I berättelsen anges att det finns tillräckligt med utbildad personal för att bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård samt att patientsäkerheten har varit god under året. Nämndens resultatmål och utfall2012 och 2013: 2012 mål 2012 utfall 2013 mål 2013 utfall Läkemedelsavvikelser Fall med skada I patientsälmrhetsberättelsen för 2013 lyfts bl a följande fram: Det finns flera olika problem kring nuvarande avvikelsehantering. Det finns olika avvikelserutiner inom olika delar av förvaltningen. o Patientdokumentationen är bristfällig med bl a lösa lappar och muntlig information. Specialistkompetensen för diabetes har, p ga tidsbrist, inte varit aktiv. Tingsryds kommun P wc November av 8

19 UTKAST e e e Införandet av ett enhetligt smärtskattningssystem har, p ga tidsbrist, ej införts. Det finns delar av handlingsplanen för läkemedelshanteringen som inte har åtgärdats. Var sjuksköterska har haft sitt personliga arbetssätt i hur de utbildar inför delegeringar. I december 2013 har var sjuksköterska på heltid varit ansvarig för i snitt 30 delegeringar. 0 Det finns brister i vårdhygienen såsom vissa svårigheter med bl a hand- och klädhygien. 0 Det är en stor risk för patientsäkerheten att det saknas ett kvalitetsledningssystem för verksamheten och att rutiner inte blir dokumenterade. 0 Arbets- och ansvarfördelningen i ledning och stab är oklar vilket leder till att arbetsuppgifter inte blir utförda och att det i förlängningen blir en patientsäkerhetsrisk. Plan för det systematiska patientsäl<:erhetsarbetet Godvård Läl<:emedelsavvikelse och fallskador Processmål Kvalitetsäkrad patientdokumentation. Vårdhygien som når upp till föreskrifterna. Säker och kvalitetsgranskad läkemedelshantering och antibiotika. God introduktion för nyanställda. Tillförlitlig avvikelsehantering. Systematisk återkoppling till personal för att få ett lärande nätverk. Förebyggande arbete för att minska fall och läkemedelsavvikelser. strukturmål Tydlig arbetsstruktur för legitimerad personal. Rutiner för samverkan mellan yrkesgrupper. Tydlig ledning. Tydliga rutiner på ett tydligt intranät där alla kan hitta. Simpa förutsättningar för avvikelsehan te ring. Tingsryds kommun P wc November av 8

20 UTKAST r. l! Vid intervjuerna framkommer att socialnämnden under 2014 har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2013 samt lagt denna till handlingarna utan att vidta åtgärder trots flertalet påtalade brister. Bedömning Målen för maximalt antalläkemedelsavvikelser och fallskador bör analyseras och omprövas. Antalet läkemedelsavvikelser och fallskador avviker kraftigt från de fastställda målen. En åtgärdsagenda bör tas fram för att minska både antalet läkemedelsavvikelser och fallskador. Det måste betraktas som anmärlmingsvärt att målet för antalet läkemedelsavvikelser är 150 och att resultatet är 571 och att målet för antalet fallskador är 400 och att resultatet är 126. En översyn av nuvarande delegationsordning och hanteringen av denna bör göras. En ändamålsenlig arbetsfördelning mellan sjuksköterskor och undersköterskor bör säkerställas. Det måste bedömas som anmärlmingsvärt att socialnämnden lämnar patientsäkerhetsberättelsen utan åtgärd trots flera påtalade brister. Arbets- och ansvarsfördelning mellan ledning och stab bör tydliggöras. r Ja;yJ~~ ~~- s_s_o_n Projektledare Certifierad kommunal revisor Uppdragsledare Tingsryds kommun P wc November av 8

21 2D 14-. /S"IS 1IYmn~rrycrll \_..._, lk<rdmmnnmumn Socialförvaltningen 2 O l Lf-/ if-t f? Sw } J o (2) ~j : / Till Socialnämnden för information Utveckling av Seniorträffen Äldreomsorgen Socialförvaltningen Tingsryd kommun. Bakgrund Enligt den genomlysning som Marianne Noren gjorde på uppdrag, hösten 2012 så behövde verksamheten Äldrecenter utvecldas. Verksamheten behöver vara tillgänglig i hela kommunen. Hösten 2013 förändrades Äldrecenters verksamhet till att erbjuda äldre i ordinärt boende att besöka den öppna verksamheten och de fasta grupperna upphörde. I samband med att de fasta grupperna upphörde utökades den öppna verksamheten till två timmar i veckan mot tidigare två timmar varannan vecka i kommunens sju orter, Ryd, Urshult, Tingsryd, Väckelsång, Konga, Linneryd och Älmeboda. Sammarbetet med frivilligorganisationerna fortsatte men tltvecldades inte, frivilliga fanns med i verksamheten men inte på alla träffar och frivilligas insatser behövde bli fler. Uppdrag I september 2014 får undertedmad i uppdrag av Socialchef Katarina Carlzon, att med brukarfokus och frivilligmedverkan samordna och utveckla verksamheten seniorträffen i Tingsryd kommun. Nedan följer information med föreslagen förändring och tillägg i verksamheten Seniorträffen. Verksamheten Seniorträffen utgår från vmje område inom äldreomsorgen där ett antal personal/undersköterskor från respektive personalgrupp ansvarar för Seniorträffen i sitt område tillsammans med frivilliga. En bestämd dag i veckan, två timmar är verksamheten öppen för gäster. Lokal km1 vara äldreboende, föreningslokal eller lilmande. Tid för öppen verksamhet kan ligga förmiddag eller efte1middag. Samordning för Senimiräffen ansvarar anhörig- och frivilligsamordnaren för. En gemensam planering för Senimiräffen görs regelbundet i den personalgrupp som arbetar med Seniorträffen. Seniorträffens i1mehåll ska ha fokus på välmående och hälsa. Seniorträffen ska ha verksamheten öppen året runt men i mindre skala under juni, juli, augusti och december. Feriearbetare ska erbjudas att arbeta i verksamheten under sommarmånadema tillsammans med personal då frivilliga vill vara lediga. V mje termin ska biståndshandläggare, sjukgynmast och arbetsterapeut i vmje om- Tingsryds l<ommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dacl<egatan (vx) Tingsryd e-posuhemsida

22 råde delta för att ge information. I Serumträffens verksamhet ingår också att vmje termin skicka ett nyhetsbrev per brev eller mail, till kommunens 65+ i ordinäti boende utan insatser från kommunen. Nyhetsbrevet ska innehålla information om vad som är på gång och annat som kan vara till nytta för gruppen seniorer. Vmje år skickas en informationsbroschyr med information om var man vänder sig, om behov av stöd finns, till kommunens 75 och 80 åringar i ordinäli boende utan insatser från kommunen. Ansvarar för utskick gör anhörig- och frivilligsamordnaren. o o Frivilligas engagemang och deltagande i senimträffen skall utvecklas. Vmje år besöks pensionärsorganisationer och andra föreningar för information om verksamheten. Detta för att skapa nya kontakter som kan stötta upp i Senimträffen men också i andra verksamheter inom äldreomsorgen. Anhörig- och frivilligsamordnm en tillsammans med den personalen i det specifika området ger information. Frivilliga ska också ges utbildning/föreläsning vmje år. Förslag på utbildning: förflyttningsteknik, HLR, sjukdomar (strake, demens) Samverkan bör utvecklas med övriga verksamheter inom förvaltningen. Information om seniorträffarna ska ges också via andra yrkesgrupper inom förvaltningen. (hemtjänst, SG, AT m.fl.) Samverkan med kultur -och fi:itidsförvaltningen ska inledas. Genom regelbundna dialogmöten skapar vi en ökad samverkan. Anhörig -och frivilligsamordnare ansvarar och smmnanlcallar till möten. ~ Ökad samverkan med studieförbtmdet för att ta del av deras utbud, vad kan studieförbunden "hjälpa" till med? En kvalitetsdeldaration upprättas för Seniorträffen. K valitetsdeldarationen är ett komplement till värdighetsgarantin som i första hand rör den biståndsbedömda verksamheten. I kvalitetsdeldarationen anges vad man som medborgare kan förvänta sig i kontakten med Seniorträffens verksamhet, i form av bemötande, service och tjänster. Kvalitetsdeldarationen ska följas upp i den ordinarie uppföljnings -och planeringsprocessen och ska vara så tydlig att avvikelser i innehåll, kvalitet och kvantitet kan identifieras och åtgärdas. Den budget som fi1ms idag för verksamheten Seniorträffen följer med i föreslagen förändring av verksamheten. Anna Pastoor Anl1örig-och frivilligsamordnare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd 20 e-post/hemsida

23 20 llf-. l 5'1 ~ Tingsryds kommun Socialförvaltningen 1(2) 4-./ Socialnämnden Internbudget 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en nettobudget på tkr för Socialnämnden ska nu besluta om fördelningen av budgeten efter den förvaltningsorganisation som ska gälla under 2015, så att vmje ekonomiskt ansvarig får sin detaljerade budget att arbeta efter. Ett sammandrag av intembudgeten redovisas här. Tillskott och satsningar 2015 års budget förstärktes med 2,25 mkr, vilket i huvudsak använts till att täcka stora inbyggda budgetunderskott inom personlig assistans, vårdköp FO samt hemtjänst. Dessutom har socialnänmdens del av satsningen på "Framtid Kronoberg" budgeterats. För övrigt är budgetarna i stmi sett uppräknade enligt tilldelad ram. Organist01 iska förändringar Q Trygghetslmm För att minska sårbarheten överförs det tekniska ansvaret från hemtjänstens områdeschef till h j älpmedelsteknikerna. Personalkostnaderna clearas genom internt tjänsteköp. N attpatrullen För att öka effektiviteten och förbättra arbetsmiljön flyttas nattpatrullen i Urshult till Tingsryd. Bostadsanpassning Handläggaren är redan i dagsläget placerad direkt under socialchefen och budgeten flyttas i enlighet med detta. Tingsryds lwmmnn Box TINGSRYD Ilcsöl<Sadress Dackegatan 12 Telefon Telefax Ilanl<giro vx E-post: Postgiro

24 . TINGSRYDS KOMMUN Socialförvaltningen (2) Senimiräffar V erksarnheten håller på att utvärderas och budgeten placeras centralt i avvaktan på hur den ska bedrivas i fmisättningen. Sparåtgärder Här hänvisas till särskild shivelse om åtgärder Nya krav och behov som inte budgeterats Utökning av antalet särskilt boendeplatser i samband med öppnandet av kvarteret Ömen. Skärpta hav på bemalllling i äldreboenden Remisstiden pågår till och med den 29 december. Sedan planeras föresla-iftema träda i haft den 31 mars Det förutsätter att regeringen lämnar sitt medgivande, enligt en ny förordning fi:ån i somras. Social beredskap inom individ- och familjeomsorgen Bedömning av budgetens hållbarhet Socialnämndens imiktning har under hela året varit att internbudgeten för 2015 ska vara i balans, om än med reservation för oförutsägbara yttre omständigheter. Det har dock sedan i våras kommit ytterligare utmaningar, då ett antal enskilda ärenden tillkommit som var for sig, med stor sallllolikhet illllebär stora resursbehov även under Dfumed filllls risk att budgettillskottet och vidtagna besparingar inte räcker. Förslag till beslut: Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till intembudget för Kmi Nilsson ekonom 22

25 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 4: Total INTÄKTER KOSTNADER NETTOKOsTNADER Socialchef INTÄKTER 7050 Alkohollagen KOSTNADER 0160 Socialnämnd Gem. adm. vård och omsorg Utbildning Alkohollagen Personligt ombud Bostadsanpassningsbidrag Anhörigstöd/Öppen verksam Förenings bidrag Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER IFO-chef INTÄKTER 7511 Institutionsv, behandlhem F am il j ehemsvård Institutionsvård F am il j ehemsvård Strukt öppen barn o ungd -l -l -l 7800 F örsö1jningsstöd Arbetsmarknadsåtgärder SummaINTÄKTER KOSTNADER 7013 Gem. adm. individ- o fam Utbildning Miss brukarvård för vuxna Institutionsv, behandlhem l 764 l 564 l F ami l j ehemsvård Strukt öppen missbr vård Övriga öppna insatser Sida l

26 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget Bam- och ungdomsvård Institutionsvård l 702 l 702 l F ami l j e hemsvård Strukt öppen bam o ungd Övriga öppna insatser F ami l j erådgivning Övrig familjerätt Försörjningsstöd Övrig vuxenvård ej missb Arbetsmarknadsåtgärder l 432 l 766 Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Flyktingsamordnare INTÄKTER 8111 Flyktingadministration Flyktingar Ensamkommande flyktingb SummaINTÄKTER KOSTNADER 8111 Flyktingadministration Flyktingar l Ensamkommande flyktingb Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER ÄO-chef INTÄKTER 7212 Korttids boende Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7010 Gem. adm. vård och omsorg l 506 l Gem. adm. äldreomsorg Utbildning Biståndshandläggning l Hem~/ServicehJSjuldhem Korttidsboende Hemtjänst Sida 2

27 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget Äldreboende Färdtjänst Riksfårdtj än st Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Resursenhet KOSTNADER 7060 Resurspool l NETTOKOSTNADER l Resursfördelning INTÄKTER 7210 flem~/serviceh!sjuldhem -102 KOSTNADER 7210 flemtj/serviceh!sjukhem flerotjänst Äldreboende 959 Summa KOSTNADER NETTOKOsTNADER O mr chef Tingsgården INTÄKTER 7214 Äldreboende KOSTNADER 7214 Äldreboende NETTOKOsTNADER O mr chef Tingsg hemtjänst INTÄKTER 7211 Dagverksamhet flerotjänst SummaINTÄKTER Sida 3

28 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7211 Dagverksamhet Hemtjänst Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Områdeschef Solängen INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7213 Hemtjänst 995 l 196 l Äldreboende Summa KOSTNADER NETTOKOsTNADER Områdeschef Älmegården INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7213 Hemtjänst l 540 l 529 l Äldreboende Summa KOSTNADER lo NETTOKOSTNADER Områdeschef Lindegården INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER Sida4

29 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7213 Hemtjänst l 547 l Äldreboende Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Områdeschef Konga Allhus INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende : SummaINTÄKTER KOSTNADER 7213 Hemtjänst l 282 l 271 l Äldreboende lo Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Områdeschef Solhaga INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7213 Hemtjänst l 543 l 825 l Äldreboende Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Områdeschef Äppelgården INTÄKTER 7212 Korttidsboende Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER Sida 5

30 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7212 Kolitidsboende Hemtjänst Äldreboende Summa KOSTNADER NETTOKOsTNADER Områdeschef öppen vht KOSTNADER 7310 Anhörigstöd/Öppen verksam NETTOKOSTNADER FO-chef INTÄKTER 7112 Ensldld verksamhet LSS Bostad b o u LSS Korttidsvistelse/boende -lo -lo -lo 7215 Särskilt boende (FO) -130 SummaINTÄKTER KOSTNADER 7011 Gem. adm. handikappomsorg Utbildning LSS-handläggning LSS-bostäder 546 l 067 l Enskild verksamhet LSS l 550 l Bostad b o u LSS l Daglig verksamhet LSS Kontaktpersoner Korttidsvistelse familj Korttidsvistelse/boende l Övrigt LSS Särskilt boende (FO) 700 l stödboende Kontaktpers (soc psyk) Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Sida 6

31 Y.. 9 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget Omr chef korttidsenhet INTÄKTER 7111 LSS-bostäder Servicebostad Korttidsvistelse/boende Smnma INTÄKTER KOSTNADER 7111 LSS-bostäder Servicebostad l Korttidsvistelse/boende l 866 l Fritidsverksamhet Summa KOSTNADER NETTOKOsTNADER O mr chef pers assistans INTÄKTER 7123 Personlig ass enl SFB KOSTNADER 7121 Personlig ass enl LSS Personlig ass enl SFB Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Om r chef LSS-bostäder INTÄKTER 7111 LSS-bostäder KOSTNADER 7111 LSS-bostäder NETTOKOSTNADER Omr chef daglig vht INTÄKTER 7131 Daglig verksamhet LSS Boendestöd FO Summa INTÄKTER Sida 7

32 lt -: /0 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN JINTERNBUDGJE1' 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7131 Daglig verksamhet LSS Ledsagarservice A vlösal'service Boendestöd FO l 587 l 745 l 990 Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Om r chef socialpsykiatri INTÄKTER 7111 LSS-bostäder Personlig ass enl SFB Aktivitetshuset Stödboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7111 LSS-bostäder Personlig ass enl SFB Aktivitetshuset stödboende Kontaktpers (soc psyk) 180 Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER HSL-chef INTÄKTER 7220 Hemsjukvård Rehabilitering Smm11a INTÄKTER Sida 8

33 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7014 GemadmHSL Hemsjukvård Rehabilitering Bostadsanpassningsbidrag l 394 Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER l Sida 9

34 2e t s- t + 2o ' Ll-/111.SN Ekonomisk månadsrapport mgs:ryc s k orn.i:n.:un 2014 Socialnämnden Nov Månad nr 11 Riktpkt 0 /o 91,7% ~: / Arsbudg Redovisat Linjär Ars- Prognos Prognos Tidigare 2014 t o m 30/11 % prognos prognos avvikelse % prognos Gemensamt (ansv 51) ,3% o 0% o Individ- och familjeoms (ansv 511) ,6% % varav missbruksvård (vht 75) ,1% % barn- och ungdomsvård (vht 76) ,9% % försörjningsstöd (vht 78) ,2% % Äldreomsorg (ansv 512) ,4% % varav hemtjänst (vht 7213) ,7% % äldre- och korttidsboende (vht ) ,7% % Funktionshinderomsorg (ansv 513) ,8% % varav personlig assistans (vht 712) ,0% % boende (vht ) ,4% % -274 daglig verksamhet (vht ) ,2% O% -95 stödboende/boendestöd (vht ) ,1% % -833 Hälso- och sjukvård (ansv 514) ,2% % -700 varav sjuksköterskor (vht 722) ,9% % rehabilitering (vht 728) ,4% % Nettokostnad ,4% % Utfall period Förbrukningen ligger hittills 4,7 procentenheter över riktpunkten (budgeten). Motsvarande siffra förra året var 5,1 procentenheter. skillnaden mellan åren är att det i år genomförts sparåtgärder som successivt fått genomslag. IFO har dessutom ca l mkr i fordran på Migrationsverket som inte ingår i redovisningen. Samtidigt finns en viss kostnadseftersläpning att beakta. Prognos helår (-11,0 mkr) Liksom tidigare uppföljningar indikerar utfallet efter november ett betydande budgetunderskott. Bedömningen i nuläget är 11,0 mkr, en förbättring som beror på aviserade prestationsmedel (bättre liv för sjuka äldre) på 2,2 mkr som Regeringen beslutar om den 11 december. Beloppet översteg förhoppningarna och är ett kvitto på ett gott kvalitetsarbete. De nya kostnadsökningar (framförallt inom IFO och FO) som tidigare aviserats bedöms i stor sett vara oförändrade. Det gäller LVM (missbruk), placeringar av barn, personlig assistans, socialpsykiatri samt köp av boende inom FO. Att kostnaderna för försörjningsstöd reviderats till det bättre beror dels på en viss minskning av utbetalat bistånd och dels på att en del av kostnaderna för handläggning m m rätteligen ska finansieras med statliga pengar från Migrationsverket. Efter augusti hade semesterlöneskulden ökat med 370 tkr, men det ska förhoppningsvis vara eliminerat till årsskiftet och ingår således inte i prognosen. 32

35 SOCIALNAMNDEN UPPFÖLJNING NOV Riktpunkt: 91,7% ansvar Netto- Redo v Förbr Linjär Prognos Budgetverksamhet (vht) budget Jan-Nov % framskr helår diff.51 Socialchef.016 Socialnämnd ,2% o.701 Gem. adm ,4% Utbildning ,5% Alkohollagen ,7% Anhörigstöd ,8% Föreningsbidrag ,3% Totalt gemensamt ,3% o.511 IFO-chef.701 Gem. adm ,4% Utbildning ,7% o.750 Missbrukarvård för vuxna ,2% Institutionsvård vuxna ,2% Familjehemsvård ,1% Öppen vård o beh vuxna ,6% Barn- och ungdomsvård ,9% l nstitutionsvård ,8% Familjehemsvård ,6% Öppen vård o behandling ,5% Familjerådgivning ,3% o.772 övrig familjerätt ,8% Försörjningsstöd ,2% övrig vuxenvård ej missb ,0% Vägvalet ,0% ,9% Flyktingsamordnare.8111 Flyktingadministration 30 o 0,0% o o Flyktingar m uppehålist ,7% 8 o Ensamkommande 47 o 0,0% o o ,8% 8 o 84 Totalt IFO ,6%

36 ansvar Netto- Redov Förbr Linjär Prognos Budgetverksamhet (vht) budget Jan-Nov % framskr helår diff.512 A O-chef.701 Gem. adm ,2% Utbildning 32 o 0,0% o 32 o.720 Biståndshandläggning ,7% Korttidsboende ,8% -125 o Hemtjänst ,1% Äldreboende ,0% Färdtjänst ,4% Riksfärdtjänst ,0% o ,8% Resurspool.706 Resurspool ,3% ,3% Biståndsenhet.7213 Resursfördelning hemtj ,8% Ofördelade medel särbo ,4% ,7% Tingsgårdens boende.7214 Äldreboende ,8% ,8% Tingsryds hemtj.7211 solglimten ,1% Hemtjänst ,4% ,5% o.5122 solängen.7213 Hemtjänst ,8% Äldreboende ,0% ,6% Älmegården.7213 Hemtjänst ,2% Äldreboende ,4% ,5% Lindegården.7213 Hemtjänst ,3% Äldreboende ,6% ,8% Konga Allhus.7213 Hemtjänst ,4% Äldreboende ,5% ,8% Solhaga.7213 Hemtjänst ,9% Äldreboende ,2% ,0% Äppelgården.7212 Korttidsboende ,0% o.7213 Hemtjänst ,9% Äldreboende ,8% ,5% Öppen verksamhet.731 Öppen vht ,9% ,9% TotaltÄO ,4%

Socialnämnden 2012-06-12. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-06-12. Föredragningslista 2 Föredragningslista 132 Val av protokolljusterare 133 Anmälan om övriga ärenden 134 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista

Socialnämnden 2012-02-09. Föredragningslista 2 Föredragningslista 25 Val av protokolljusterare 26 Anmälan om övriga ärenden 27 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret

Läs mer

Ekonomisk rapport efter september 2015

Ekonomisk rapport efter september 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-10-15 SN 2014/0652.03.01 Tel 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter september 2015 Förslag till beslut Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13)

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida 2013-01-22 1 (13) 2013-01-22 1 (13) Plats och tid Älmhults kommunhus 22 januari 2013 kl. 8.30 10.45 Beslutande Övriga deltagande Vidar Lundbäck (C), ordförande Ann Johansson (S), andre vice ordförande Annelie Olin (C) Gun-Britt

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2015-05-21 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Tid och plats Socialnämnden Onsdag 27 maj 2015 kl 8.30 i Öckerösalen, Kommunhuset Öckerö Förmöte: Öckeröalliansen kl

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2014-12-03 1 Innehållsförteckning Ärende 118 Godkännande av dagordning... 3 119 Individärende... 4 120 Individärende... 5 121 Uppsökande verksamhet... 6 122 Ekonomi... 7 123 Avdelningschefstjänst inom

Läs mer

Ekonomisk rapport efter april 2015

Ekonomisk rapport efter april 2015 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2015-05-15 SN 2014/0652.03.01 0480-45 09 50 Socialnämnden Ekonomisk rapport efter april 2015 Förslag till beslut Socialnämnden godkänner

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16) Datum Tid kl 08.15-15.00 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Helena Wikström (C) Justeringens plats och tid LSS-kontoret fredagen den 31 augusti Justerade

Läs mer

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning

Personlig omvårdnad. Service. Städning. Snöröjning Individuell prövning Alla insatser inom äldreomsorgen prövas individuellt och utgår från dina specifika behov. Varje område har en biståndshandläggare som utreder dina behov vid hembesök och/eller vårdplanering.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23

Sammanträdesdatum 2013-03-20. Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00. 4 Månadsuppföljning t o m februari SN 13/23 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-03-20 PLATS OCH TID Kommunhuset, Nedre Fryken, onsdag 20 mars 2013, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35

Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 1 (14) Plats och tid Frida Kvinnojour, Hässleholm kl. 14.00 17.35 Beslutande Pehr Magnusson (M), ordförande Viveca Dahlqvist (PF), 1:e vice ordf Elisabeth Holmer (S), 2:e vice ordf Marianne Zackrisson

Läs mer

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg

Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg Kvalitetsberättelse för område Vård och omsorg År 2012 2013-02-25 Maria Ottosson Lundström Dnr: 2013-80 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Övergripande mål och strategier... 4 Organisatoriskt ansvar... 4 Struktur

Läs mer

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen

Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 1 (9) Vår handläggare Jan Nilsson Antaget av vård- och omsorgsnämnden 2012-10-25, 122 Kvalitetsledningssystem inom vård- och omsorgsförvaltningen STYRDOKUMENT 2 (9) Innehållsförteckning Bakgrund...

Läs mer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer

Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Kvalitetsledningssystem för Socialnämnden i Timrå kommun Utgångspunkter, ansvar och processer Upprättad 2013-12-18 2(5) Kvalitetsledningssystem i Timrå Bakgrund Socialtjänstlagen (SoL) 3 kap 3 säger insatserna

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-08-27 2 SN 98 Dnr 92.12 750 Förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning Föreligger förslag till nya riktlinjer gällande hemutrustning och spädbarnsutrustning

Läs mer

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg

Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg www.pwc.se Revisionsrapport Inger Kullberg Cert. kommunal revisor Tillgänglighet och bemötande inom individ- och familjeomsorg Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell

Läs mer

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun

Statsbidrag inom flyktingmottagandet. Höörs kommun www.pwc.se Revisionsrapport Fredrik Ottosson Cert. kommunal revisor Maj 2014 Statsbidrag inom flyktingmottagandet Höörs kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...2

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 ()

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2013-11-19 () SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2013-11-19 () Plats och tid Kommunhuset, klockan 16.00-18.45 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Tjänstemän Justering Kent Lagrell (M) ordförande Anders Kjellgren

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun

Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket. Härjedalens kommun Revisionsrapport Granskning av rutiner för ansökan om ersättning från Migrationsverket Härjedalens kommun 30 april 2015 Innehåll Sammanfattning... 2 2. Granskningsresultat... 4 3. Bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710

Rutin. Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun. Diarienummer: Hälso-och sjukvård. Gäller från: 20130710 Diarienummer: Hälso-och sjukvård Rutin Avvikelsehantering inom hälso-och sjukvård i Ljungby Kommun Gäller från: 20130710 Gäller för: Socialförvaltningen Fastställd av: Socialförvaltningens ledningsgrupp

Läs mer

Protokoll 2012-05-29

Protokoll 2012-05-29 2012-05-29 Socialnämnden Plats och tid Rum Kumla, 2012-05-29, klockan 13:30 Beslutande Gunnel Kask (S) Jan Engman (C) Annica Moberg (S) Göran Andersson (M) Lars Malmberg (S) Barbro Backlund (FP) Sölve

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 11 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 28 augusti 2013 kl 14.00 16.00 ande Övriga deltagare Utses att justera Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45

Sammanträdesdatum 2012-12-19. Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00. 3 Delegationsbeslut SN 12/45 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2012-12-19 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Nedre Fryken, onsdag 19 december 2012, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerande 2 Föregående mötesprotokoll

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2015-04-08, kl. 09:00 12:00 Beslutande Anna Kumpula Kostet, V Johny Lantto, S Anita Sköld, M Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08:30 10:25 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg (S), ordförande Peder Griph (S) Astrid-Marie Jonsson, (C) Övriga närvarande Linda

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2007-06-20 Socialnämnden 2007-05-23 4 Socialnämndens arbetsutskott 2007-05-09 4 SN 62 SN 52 SNAU 51 Dnr 76.07 754 Försörjningsstöd till kommunplacerade flyktingar där deras uppehållstillstånd

Läs mer

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12

Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c), 2:e vice ordförande. Anna Rönn. Socialkontoret 2008-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (21) Plats och tid Kommunförvaltningens sammanträdesrum Eken kl 14.00 17.00 Beslutande Bengt Ingvarsson (s), ordförande Anna Rönn (v), 1:e vice ordförande Rose-Marie Jönsson (c),

Läs mer

PROTOKOLL 2014-04-07

PROTOKOLL 2014-04-07 Tid och plats Beslutande Ledamöter Ersättare Övriga närvarande Ersättare Måndag 7 april 2014 kl. 17.00-18.25 i konferensrum Yngern Nykvarns kommunhus. Björn Håkansson (m), ordförande Jan Linderhielm (np)

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Gällivare kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Gällivare kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115

Fernando Germond Corrêa Susanne Wirstedt Johansson Alexander Ramsing 107-110 Karin Johansson 115, 112-113 Karin Svensson 111 Viktoria Karlsson 115 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 23 september 2015 kl. 14:00-16:00 ande Övriga deltagare Utses att justera Lars Altgård, ordf. (s) Emil Wetterling (s) Jim Lindberg (s) Gull-Britt Sandefors

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS

Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS 2008-07-04 Socialnämnd Eva Martinsson Andersson Planeringsledare Ledningssystem för kvalitet i verksamhet enligt SoL, LVU, LVM och LSS Bakgrund År 2006 utkom socialstyrelsens föreskrifter och allmänna

Läs mer

Socialnämnden 2011-10-18. Föredragningslista

Socialnämnden 2011-10-18. Föredragningslista 2 Föredragningslista 210 Val av protokolljusterare 211 Anmälan av övriga ärenden 212 Informationsärenden a. Statistik från boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Politikerbesök

Läs mer

Rutin för hantering av avvikelser

Rutin för hantering av avvikelser LERUM2000, v2.1, 2013-02-21 RUTIN 1 (9) Dokumentbenämning/typ: Rutin Verksamhet/process: Sektor stöd och omsorg Ansvarig: Majed Shabo Fastställare: Anette Johannesson, Maria Terins Gäller fr.o.m: 2014-09-01

Läs mer

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet.

Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Socialnämnden 2015-03-31 1(10) Tid och plats Tisdagen den 31 mars 2015, klockan 08.30 12.15, i Skållerudrummet. Beslutande Ledamöter Michael Melby, ordf. (S) Daniel Jensen, vice ordf. (KD) Kerstin Lindberg

Läs mer

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04

HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) Socialutskottet 2015-06-04 HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (16 ) WEBB-VERSION. Protokollet finns i sin helhet på kommunledningskontoret Plats och tid IFO:s sammanträdeslokal,torsdagen den 4 juni 2015 kl 13,00-17,10 Beslutande

Läs mer

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista

TINGSRYDS KOMMUN. Socialnämnden 2010-02-11 2. Föredragningslista Socialnämnden 2010-02-11 2 Föredragningslista 18 Val av protokolljusterare 19 Anmälan av övriga ärenden 30 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård

Läs mer

Socialnämnden 2012-12-05

Socialnämnden 2012-12-05 PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(19) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2012-12-05, kl. 09.00-1615 ande Övriga deltagande Ann-Sofi Larsson, V Jan Larsson, S Owe Pekkari, S Anita Sköld, M Lena Elsasdotter

Läs mer

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12

Ledningssystem för kvalitet enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 1(9) enligt SOSFS 2006:11 och SOSFS 2005:12 Inledning Socialstyrelsen har angett föreskrifter och allmänna råd för hur kommunerna ska inrätta ledningssystem för kvalitet i verksamheter enligt SoL, LVU,

Läs mer

System för systematiskt kvalitetsarbete

System för systematiskt kvalitetsarbete Ansvarig Bengt Gustafson, Tf verksamhetschef Dokumentnamn Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Upprättad av Elisabet Olsson Gunilla Marcusson Ledningssystem enligt SOSFS 2011:9 Berörda verksamheter

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Anslags uppsättande: 2012-01-26 Anslags nedtagande: 2012-02-16 Socialnämnden 2012-01-19 1 (15) Plats och tid: Kommunkontoret, Kisa, torsdagen 2012-01-19, kl. 10.10-12.15, 13.15-15.00 Gruppsammanträde: 8.00-9.30 Beslutande: Pontus Wessman (MP), ordf Siw Nordin (M)

Läs mer

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10)

ÖCKERÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Socialnämnden 2014-12-11 1(10) SAMMANTRÄDES Socialnämnden 2014-12-11 1(10) Plats och tid Kommunhuset, klockan 10.00-12.20 ande Tjänstgörande ersättare Kent Lagrell (M) ordförande Stig Ottosson (M) Maj-Britt Dahlborg (S) Helena Larsson

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014

www.pwc.se Revisionsrapport Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Anna Carlénius Pajala kommun December 2014 www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Hantering och ansökning av statsbidrag inom flyktingmottagandet Pajala kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Bysjön, kommunhuset, kl. 08:30 12:05 Utskottet ajournerade sammanträdet kl. 11:50-12:00 24 Beslutande Ledamöter Thomas Lidberg, (S), ordförande Kenneth Axelsson,

Läs mer

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4

Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 Kapitel Sida Generella bestämmelser och förutsättningar för delegation 3 Anmälan av beslut som fattas med stöd av delegering 4 Lagar och förordningar 4 1 Sekretesslagen 2 2 Socialtjänstlagen, SoL 3 3 Stöd

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 14 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 17 december 2014 kl 14.00-16.15 ande Lars Altgård, ordf (s) Jim Lindberg (s) Marianne Nilsson (m) Gull-Britt Sandefors (c) Charlotta Book (s)

Läs mer

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen

RIKTLINJE. Riktlinje för hantering av avvikelser inom äldreomsorgen uniform KUB663 v 1.0, 2010-06-09 RIKTLINJE Version Datum Utfärdat av Godkänt 1 2009-09-24 Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann- Eva Franzén, Anneli Hafström, Ann-Helen Helen Svensson Svensson, Ann-Marie Svensson

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (15) Plats och tid Västergården, Askersund, den 12 oktober 2010 kl 13.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Siv Ahlstrand, ordförande (S) Johan

Läs mer

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Protokoll. Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M) Sammanträdesdatum Sida 1/13 Plats och tid Sammanträdesrummet, socialkontoret kl 13:00 15:15 Beslutande Övriga Åsa Johansson (S) Gunilla Östlund (V) Ulla Lundh (S) Ingemar Tönnberg (S) Dennis Byberg (M)

Läs mer

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist

Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda. Vänersborgs kommun. Revisionsrapport. Datum 2011-01-27. Författare Hans-Lennart Stenqvist Nämndens insyn och kontroll av vårdentreprenad i Brålanda Vänersborgs kommun Revisionsrapport Datum 2011-01-27 Författare Hans-Lennart Stenqvist Innehållsförteckning Uppdraget... 3 Bakgrund och revisionsfråga...

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-03-28 2 SN 43 Dnr 144.11 730 Arbetslagsutbildning för Lessebo hemtjänstområde Ingmar Bernthsson har fått i uppdrag att utföra arbetslagsutbildning för hemtjänstpersonal inom Lessebo

Läs mer

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M)

Socialnämnden. Susanna Karlsson (S), Linda Söder Jonsson (S), Elisabeth Järvinen (MP), Lena Norstedt (C), Yvonne Ericsson (M) Socialnämnden 1 Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 17 mars 2015, klockan 15:00-18.15 ande Marie Norin Junttila (S) ordförande, Kristin Fernerud (S), Marita Pettersson (S),

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2011-05-25 2 SN 66 Dnr 35.11 700 Fastställande av patientsäkerhetsplan 2011 Patientsäkerhetslag (SFS 2010:659) syftar till att främja hög patientsäkerhet inom hälso- och sjukvården. Vårdgivaren

Läs mer

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00

2015-02-09 Sektion Behandling och omsorg Äldreomsorgen Allmänna ärenden Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Servicehuset Bjursdalen, gröna rummet klockan 08.30-11.00 Plats och tid 1(16) Beslutande Ann-Marie Flink, (s) ordförande Siw Karlsson, (s) Helena Stålhandske, (s) Sören Norrby, (m) Ian Jamieson, (c) Övriga

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2012-04-25 2 SN 53 Dnr 60.12 700 Muntlig information från hygiensjuksköterskan Hygiensjuksköterska Katarina Madehall, Landstinget Kronoberg informerade om vårdhygien inom vården. 1. Lägga

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1. Socialnämnden 2015-05-13 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.00 ande Emma Magnusson (C) Agnetha Landberg (C) Håkan Spärlin (C) Inga Jonsson (C) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Plats och tid Stadshuset, Kumla, kl 13:30-17:30 ande Tjänstgörande ersättare Ej tjänstgörande ersättare Övriga Annica Eriksson (s) Sölve Persson (s) Gunnel Kask (s) Stefan Svensson (s) Lisbet Björklund

Läs mer

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde

Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Riktlinje med rutiner Utgåva nr 1 sida 1 av 5 Dokumentets namn Gränsdragning av Sjukvård och Egenvård samt Biståndsbeslut och samordning av det praktiska stödet till den enskilde Utfärdare/handläggare

Läs mer

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun

Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Riktlinje för avvikelsehantering i hälso- och sjukvården samt anmälningsskyldighet enl. Lex Maria inom Socialförvaltningen Klippans kommun Antagen i socialnämnden 2006-12-05 138 Riktlinjen grundar sig

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering

Rutin för avvikelsehantering 1(8) SOCIALFÖRVALTNINGEN Beslutsdatum: 2014-04-15 Gäller från och med: 2015-03-01 Beslutad av (namn och titel): Framtagen av (namn och titel): Reviderad av (namn och titel): Reviderad den: Amelie Gustafsson

Läs mer

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP)

Rose-Marie Ahlström (M) Anne Johansson (FP) Plats och tid Kommunhuset, "Tryggö", Kungshamn, kl 08.30-12.15. Öppet sammanträde Beslutande Närvarande ersättare Nils Olof Bengtson (M), ordförande Kristina Frigert (M) Kenny Thärnström (FP) Birgitta

Läs mer

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson

Pia Möller ekonom 13. May-Brith Jansson. Helena Andersson Sammanträdesdatum Sida 1 Beslutande organ Plats och tid Hemön, Stadshuset kl. 08:30-13:10 Beslutande Jan Hallström (FP) ordförande Janne Jansson (S) vice ordförande Leif Johansson (S) ledamot May-Brith

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 stans www.pwc.se Revisionsrapport FredrikOttosson Certifieradkommunal revisor Mars2015 av insyn utförd assi- Granskning kommunens vid privat personlig stans Karlshamns kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015

2015-04-27. Uppdragshandling. Socialnämnden 2015 -04-27 Uppdragshandling Socialnämnden 1 -04-27 1 UPPDRAG 1.1 Uppgift Vision Verksamheten skall bidra till att: - Skapa ekonomisk och social trygghet för invånarna - Skapa jämlikhet i levnadsvillkor och

Läs mer

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna

kvalitet God service och nöjda kunder Resultat på minst 2% Anvar Mod Fantasi Positiv befolkningsutveckling God folkhälsa Valfrihet för medborgarna Anvar Mod Fantasi Dnr 2/2013.041 Id 2014. 21398 Nämndsplan Socialnämnden Verksamhetsbeskrivning Socialnämnden ansvarar för verksamhet enligt: socialtjänstlagen (SoL) lagen om stöd och service till vissa

Läs mer

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR

MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR MALMÖ KOMMUNFULLMÄKTIGES HANDLINGAR BIHANG Ansv. utg.: Siv Gyllix 2014 Nr 106 Motion av Magnus Olsson (SD) angående att säga upp avtalen med Migrationsverket och Länsstyrelsen i Skåne län (Dnr STK-2014-200)

Läs mer

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård

Meddelandeblad. Socialstyrelsens föreskrifter om bedömningen av egenvård Meddelandeblad Berörda: nämnder med ansvar för äldre- och handikappomsorg enl. SoL och LSS, landsting och kommuner (sjukvårdshuvudmän), enskilda vårdgivare, enskilda verksamheter enl. SoL och LSS, samverkansnämnder,

Läs mer

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7

Hofors kommun. Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport. KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Granskning av verksamhet för ensamkommande barn och ungdomar Revisionsrapport KPMG AB 2011-03-04 Antal sidor: 7 ABCD Hofors kommun Ensamkommande barn och ungdomar 2011-03-04 Innehåll

Läs mer

Kostnad per brukare 2013

Kostnad per brukare 2013 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Kristina Appert 2014-05-14 SN 2013/0688 0480-45 09 50 Socialnämnden Kostnad per brukare 2013 Förslag till beslut Socialnämnden fattar inget beslut med

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott 2014-08-12 1. Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Maria Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög

Socialnämndens arbetsutskott 2014-08-12 1. Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Maria Gustafsson. Kommunkontoret, Ödeshög 2014-08-12 1 Plats och tid Beslutande Ellen Key-rummet, kommunkontoret, Ödeshög Tisdagen den 12 augusti 2014, kl 08:15-11:30 Weine Bäck (KD), ordförande Maria Gustafsson (S) Ove Bäck (C) Frånvarande -

Läs mer

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida

Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida Patientsäkerhetsberättelse för Norrköping Psykiatri Nytida År 2014 Datum och ansvarig för innehållet 2015-03-19 Fredric Tesell Sammanfattning Norrköping Psykiatri bedriver omsorg för personer med bl.a.

Läs mer

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun

Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Rapport Granskning av flyktingverksamheten. Ragunda Kommun Augusti 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 Inledning... 2 Rutinbeskrivning... 3 Granskningsresultat... 7 Sammanfattning Kommunen tar emot flyktingar

Läs mer

Reglemente för Socialnämnden

Reglemente för Socialnämnden Nummer: 50:1 Blad: (1) Reglemente för Socialnämnden A Socialnämndens uppgifter Verksamhetsområde 1 Socialnämnden har att enligt gällande lagstiftning fullgöra kommunens uppgifter vad avser individ- och

Läs mer

Socialnämnden 2014-01-14 2

Socialnämnden 2014-01-14 2 Socialnämnden 2014-01-14 2 SN 1 Dnr 118/13-072 Riktlinjer för utbetalning av habiliteringsersättning inom daglig verksamhet Habiliteringsersättning betalas ut med stöd av 9 punkt 10 lagen om stöd och service

Läs mer

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19

Protokoll 1(29) Sammanträdesdatum Socialnämnden 2010-05-19 Protokoll 1(29) Plats och tid Polstjernan 9:00-11.15 Beslutande Övriga närvarande Per-Arne Frisk (S) Pirjo Jonsson (S) Ann-Margret Bäckström (S) tjg ersättare Alf Söderlund (S) tjg ersättare Elisabeth

Läs mer

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet.

Plan för anhörigstöd #+3+ +39 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +%& 9+333 99 & A1 ' Socialutskottets beslut. Beskrivning av ärendet. Sammanträdesdatum Sida Plan för anhörigstöd Socialutskottets beslut 83 #+3+ +39 +333& Beskrivning av ärendet 51 1 %# #13+3 +39% %1 31 +&#%333 +%& 9+333 99 & Beslutsunderlag A1 ' /+333 :::::! "#$ TJÄNSTEUTLÅTANDE

Läs mer

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10

Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Sida 1 Sammanträdesdatum 2012-09-12 Plats och tid Kommunkontoret, Nossebro kl. 15.00 16:10 Beslutande Elsy Lundberg Östrand (FP), ordförande Bengt-Göran Henningsson (S) Pia Fahlgren (C) Gunilla Ekblad

Läs mer

Revisionsrapport Habo kommun

Revisionsrapport Habo kommun Revisionsrapport Översiktlig granskning av vissa delar av hanteringen av ensamkommande flyktingbarn Habo kommun Johan Bokinge 2012-02-2 Johan Bokinge Habo kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2

Läs mer

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12

Socialnämnden Protokoll 2014-11-12 Socialnämnden 204--2 Tid och plats 204--2, Åsasalen, 3:00 4.50 Tjänstgörande Ledamöter Kurt Persson (KD), ordförande Karina Eliasson (S), vice ordförande Yvonne Takvam (KD) Eva Madestam (KD) Rolf Lygård

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(9) Plats och tid Yxningen, kommunhuset, kl. 08.30 11.15 Ledamöter Thomas Lidberg (S) ordförande Mira Wedenberg (M) vice ordförande Sören Söderström (C) Carl Donnér (M) Maria

Läs mer

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden Ledningssystem för kvalitet inom socialtjänsten i Härjedalens kommun Ledningssystem Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete Socialnämnden

Läs mer

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se

Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) Sociala nämndernas förvaltning 2014-11-19 Dnr: 2014/947-IFN-063 Yvonne Pettersson - snsyp01 E-post: yvonne.pettersson@vasteras.se Kopia till Individ- och familjenämnden Överenskommelse

Läs mer

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

LESSEBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialnämnden 2008-12-17 2 SN 169 Dnr 143.07 700 Lägesbeskrivning skolprojektet Socialpedagog Anders Liljekvist, socialsekreterare Annalena Löfgren, familje-och ungdomspedagog Mikael Jeansson och IFO-chef

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Socialnämnden 2015-09-10

Socialnämnden 2015-09-10 100 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen... 2 101 Budgetuppföljning med delårsredovisning... 3 102 Delgivningar... 4 103 Internkontroll... 5 104 Verksamhetsinformation... 6 105 Rapport

Läs mer

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare.

Socialnämnden. Sammanträdesprotokoll 2014-05-27. Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande. Ej tjänstgörande ersättare. Sida 1/12 Plats och tid Lokal Roten, kl. 15.25 16.20 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Krister Olsson (S), ordförande J Håkan Andersson (C), vice ordförande Thomas Löfgren (M) Anneli

Läs mer

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd

Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Vad får vi för pengarna? Omsorgsnämnd Äldrenämnd Omsorgsnämnd Förebyggande insatser samt insatser till personer med psykosocial problemtik samt psykisk eller fysisk funktionsnedsättning. Ungefär 7 500

Läs mer

Integrationsenheten Haparanda Stad

Integrationsenheten Haparanda Stad Integrationsenheten Haparanda Stad Verksamhetsbeskrivning Innehåll Verksamhetsbeskrivning... 3 Överenskommelse med Migrationsverket... 3 Integrationsenheten... 3 Kvalitetsarbete... 3 Mottagning och integration

Läs mer

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation

SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation SOCIALTJÄNSTEN Verksamhet & organisation Socialtjänsten i Uddevalla kommun Socialtjänsten i Uddevalla har 2000 anställda och en budget på en miljard. Dagligen kommer tusentals människor i kontakt med de

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Datum Tid kl 08.15--12.30 Plats Sammanträdesrummet Hesselgrenska Närvarande Se sidan 2 Birgit Winges (V) Justeringens plats och tid Hofors Folkets Hus tisdagen den 16 april

Läs mer

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering

Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Riktlinje 3/Avvikelser Rev. 2014-12-22 Nämndkontor Social Annicka Pantzar Medicinskt ansvarig sjuksköterska Rutiner för avvikelsehantering och riskhantering Författningar Patientsäkerhetslagen (SFS 2010:

Läs mer

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn

Catarina Harden, ekonom Rolf Delcomyn SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(13) Plats och tid Högalidshemmet Storstugan, 2014-09-30, kl. 13.30-16.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Föredragande 78 Utses att

Läs mer

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10

MÖNSTERÅS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2015-06-10 1 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30 16.20 ande Emma Magnusson (C) Inga Jonsson (C) Åsa Ottosson (M) Chatrine Pålsson Ahlgren (KD) Karin L Folkegård (FP) Alexandra Ekstrand (S) Renée Solstad (S) Gerd Johansson

Läs mer

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA

NÄMNDEN FÖR OMSORG OCH HÄLSA 2012-11-20 1(1) Plats och tid: Konferensrum, Förvaltningen för omsorg och hälsa, Gärdesvägen, Alvesta kl 13.00-14.30 Beslutande Helen Gustavsson (M) Kia Johnsson (M) Lars Andersson (FP) Margaretha Berggren

Läs mer

Socialnämnden 2014-10-15

Socialnämnden 2014-10-15 2014-10-15 226 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 227 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 228 Delgivningar... 4 229 Ansökan från Adoptionscentrum,

Läs mer

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sida 1 av 21 Plats och tid Kommunhuset, Lessebo onsdagen den 22 maj 2013 kl 14.00 17.30 ande Mats Högberg ordf (s) Angelica Karlsson (c) Per-Magnus Pettersson (m) Birgitta Valdemarsson (s) Jim Lindberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Socialnämnden 2014-10-08 1 Innehållsförteckning Ärende 82 Godkännande av dagordning... 3 83 Presentation av ny enhetschef... 4 84 Information om slutrapport delprojektet barn som anhöriga... 5 85 Mått avseende äldreomsorgen...

Läs mer

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun

Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet. Socialförvaltningen, Motala kommun Rutin för avvikelsehantering inom äldreomsorg och social resursverksamhet Socialförvaltningen, Motala kommun Beslutsinstans: Medicinskt ansvarig sjuksköterska Diarienummer: Datum: 2011-03-09 Paragraf:

Läs mer