KALLELSE/UNDERRÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "2014-12-10 KALLELSE/UNDERRÄTTELSE"

Transkript

1 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Tid Plats Tisdagen den 16 december 2014, kl (handlingar finns tillgängliga från kl. 8.30) Sammanträdeslokalen Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ärenden l Val av protokolljusterare (enligt turlista Marie-Louise Hilmersson, måndagen den 22 december 2014, kl ) 2 Anmälan av övriga ärenden 3 Informationsärenden a. Information från förvaltningen b. Politikerbesök c. statistik d. Kostnadsredovisning av individärende e. Information från MAS f. PRIO g. Redovisning julpengar försäljningsstöd h. ÅtelTemiss "Omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen" i. Granskningsrapport "Granskning av socialnämndens styrning av den kommunala hälsooch sjukvården" j. Utveckling seniorträffen 4 Internbudget Ekonomisk månadsrappmi samt redovisning besparingsåtgärder 6 Intern Kontroll Intern kontroll Svar på revisionsrappmi: Granskning av "Äldreomsorgen - med fokus på meningsfull vardag, aktiviteter och socialt innehåll" 9 Rapport och framställan om fortsättning på projekt arbetsmarknadsanställningar l O PUL-Ombud 11 Förslag till ny revisor i stiftelsen Solängen

2 12 Delegationsbeslut 13 Kurs- och konferensinbjudningar 14 Meddelanden Kenneth Gö1iz Ordförande Renate Tschap sekreterare Berörda fackliga organisationer kallas till MBL 19, måndagen den 15 december 2014, kl.l3.00 Pressinformation på Socialkontoret onsdagen den 17 december 2014, kl I vissa ärenden kan finnas ytterligare handlingar som lmn rekvireras vid behov. Önskas ytterligare beslutsunderlag, kontakta Renate Tschap, Socialkontoret, telefon eller e-post

3 statistik Al dreomsorg 2014 Särskilt boende (SB) (den sista varje månad) Lediga lght (SB) Lediga i gmsnitt Gmsnitt dgr korttid Antal korttid Antal bifall (SB) Antal Avslag (SB) Ej verkställda SB Orsak januari o 2 inväntar önskat SB februari o 2 inväntar önskat SB mars 14 10, o 1 inväntar önskat SB april 10 10, o maj 7 9, s 2 o juni 6 9, o 1 inväntar önskat SB juli 7 8,85 6 o o augusti o o september 1 7, Inväntar specifikt SB oktober 1 6, o 1 Inväntar specifikt SB november , o 6 4 verkstäl ls 1/ 12 december l utförd tid OB r 1

4 Lediga platser Särskilt boende 27 l l l l o l l o o l o l 20 2 l l o l o l 15 l l o o o 7 l o 01 7 l l l l 22 l l o l o l 40 o l o o l l 22 3 l 22 3 l l 22 o l 22 o l o l 16 o l 16 o l o o 7 l o 8 o o o l 22 l l l o l 39 o l o l o uthyr Lediga T r/k A/VX 27 l 2 27 l l o l 28 o o l o 2 25 o 21 l l 22 o l l l 21 l 16 o l 16 o l o l 16 o 7 l o 01 7 l o 01 8 o o 8 o 23 o l o l o l 23 o l l o o l l Totalt antal uthyrda lägenheter- "bebodda" i väntan på beslut eller beslut på särskilt boende Totalt antallediga för uthyrning Trygghetsplats eller korttidsplats Avlastningsplats eller växelvårsplats 2 l o l l l l l o l l l o l o l o o 01 7 l o o l o l o o o o w () (',.;

5 Socialförvaltningen Information till socialnämnden från MAS Punktprevalensmätning är utförd och har kommit in till MAS. Analysarbetet är inte klart, men tendenser visar att det finns behov av att arbeta vidare med läkemedelshanteringen, hjälpmedel, rehabilitering och skyddsåtgärder. Alllegitimerad personal har nu fått utbildning i kommunikationsverktyget ISBAR och ska använda det. När det gäller baspersonalen har inte alla hunnit få utbildning än. Det pågår ett förbättringsarbete i Ryd när det gäller rutiner och tydlig information mellan personalgrupper i hemsjukvården. Ny patientlag träder i kraft 1/1-15 (SOSFS 2014:821) MAS arbetets prioriteringsområden 2015 Hjälpmedel och skyddsprocesser, där vi kommer att arbeta med informationer/utbildning till alllegitimerad personal i första skedet och utveckla arbetsprocesser för att säkra patientsäkerheten. Här är senior Alert arbetet när det gäller fallprevention en viktig del. Senior Alert arbetet är i centrum genom att vi fortsätter arbetet efter inkontinens utbildningen som all personal har fått under 2014 och som har varit en uppskattad utbildning av alla och Kost/nutrition för att utveckla samverkan mellan personalgrupper och göra patienten mer delaktig. Det kommer under hösten 2015 att hållas utbildning/information till all personal. Det kommer nya riktlinjer från socialstyrelsen 1/1-15 när det gäller undernäring, som ett stöd i det fortsatta arbetet Maria Ljung Medicinskt ansvarig sjuksköterska 3

6 2 0/'-f, l '+0 g Tingsryds kommun Personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL l /'>!1.\ l f /,,,f, \{l i ]f' h. ( 4 AuP 10 Dnr 2014/ Omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen SIV {A c Ro Socialnämnden föreslår (SN , 265) en omvandling av visstidsanställningar till tillsvidareanställningar inom socialförvaltningen. Enligt formuleringen i protokollsparagrafen görs "finansieringen av tjänsterna förslagsvis genom medel :från etableringsschablon och medel från konto för ensamkommande, samt viss omfördelning inom ram för öppenvårdsverksamhet" Beslutsunderlag Socialnämnden , 265 Skrivelse IFO-chefRagnhild Olsson, :20 Beslut Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet till socialnämnden för en precisering av hur nämnden avser att finansiera de nya tjänsterna, samt uttalar att ärendet därefter bör föras upp till kommunfullmäktige för beslut eftersom det är beslut om inrättande av nya tillsvidareanställningar. Exp: Socialnämnden Justeran e ~

7 Socialförvaltningen Ragnhild Olsson Till Kommunstyrelsens arbetsutskott 1(3) Tjänsteskrivelse Förtydligande i ärende omvandling av visstidsanställningar inom socialförvaltn i ngen/lfo Au P 10 Dnr 2014/538 Bal\:grund Socialnämnden beslutade att göra framställan hos KSau att omvandla l,o+ 1,0 visstidsanställningar socialsekreterare till tillsvidareanställningar. I framställan föreslogs att finansiering av tjänstemaskulle ske genom användning av statliga medel från konto för ensamkommande och medel från etableringsschablon. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade att åtenemittera ärendet till socialnämnden för en precisering av finansieringen av tjänsterna. Förtydligande statliga bidrag ensamkommande Socialnämnden har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande bam, för enbart tecknande av avtal får kommunen ersättning med kr/år. För vmje ensamkommande asylsökm1de barn återsöks ersättning från Migrationsverket(MV) för genomförd barnavårdsutredning. Ersättningen är kr/utredning. För 2014 beräknar vi 13 barnavårdsutredningar asylsökande ensamkommande barn, vilket blir kr för året. Tillsanunans ger det ca kr i statlig ersättning för administration och handläggning för Det finansierar de två socialsekreterare som idag redan handlägger ensan1kommande-ärenden. F rån och med l har socialnämnden milförhandlat grundavtal med Rimshult HVB omfattande 20 platser. Avtalet är differentierat utifrån ålder på inskrivna ungdomar, från 1900 h/dygn upp ti1118 år, från år 1500 kr/dygn -600 ler/dygn. Från Migrationsverket får socialnämnden 1900 h/dygn och placerad ungdom. NuvaJande avtal med MV är på 7 asylplatser + 21 platser PUT(pennanent uppehållstillstånd), för 2015 höjs talet till9 asyl+ 21 PUT. Med nya avtalet med Rimshult stannm en del av den statliga ersättningen för boendeplatser, på socialnänmdens konto för ensamkommande. Hittills tmder 2014(t o m oktober)är det ca 2 miljoner som finns tillgängliga för andra insatser och konunande behov. Kapitalet komn1er att byggas på under 2015 med nuvarande avtal med MV och Rimshult. Det är i detta utrymmet som 1,0 socialsekreterartjänst är tänkt att finansieras, berälcnad kostnad ler/år. Kommunalt boende för ensamkommande Frågan om kommunen ska driva eget boende för ensamkmmnande är under utredning. Statliga ersättningen för anorduandet av boendeplatser är densamma oavsett i vems regi. Skillnaden med boende i kmmnunal regi blir att kommunen förfogar över hela ersätt- Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fa x Dackegatan (vx) Tingsryd 5 e-post/hemsida

8 (3) ningen, vilket ytterligare ökar handlingsutrymmet och ger även fortsättningsvis utrymme för minst tre handläggare. Underskottet Med finansieringen av socialsekreterartjänst från ensamkommande-kontot så minskar kostnaderna på IFO-Barnavård och kan ses som en åtgärd för att få budget i balans. Aktuell situation Barn- och familj/ifo I framställan till KSau beskrivs arbetssituationen på Barn och familj med ökad arbetsbelastning, aktuell situation beshevs också i samband med delårsrappmi 2. Antalet socialsekreterare som är anställda idag(inldusive visstidsanställda) bedöms som lägsta grundbemmming för att klara situationen med en ökad ström av anmälningar /ansökningar Barn- och familjegruppen har Idarat den ökade arbetsbelastningen med den bemamling vi är idag, men bemmmingen måste säkras på sikt. Att utreda barn som riskerar att fara illa, samt besluta och följa upp nödvändiga insatser, är inget vi som myndighet kan välja. Det är ett uppdrag som vi måste fullfölja. Om vi missar/ej hinner kan det få ödesdigra konsekvenser för utsatta barn. Tappar vi kompetenta handläggare för att anställningen är osäker, riskerar förvaltningen att få köpa konsulttjänster akut till mer än dubbla priset. Runt om i länet och landet hörs Förtydligande om statliga medel från etableringsschablon Kommunen får lite olika ersättningar från Migrationsverket för personer som fått uppehållstillstånd och bosätter sig i kommunen. På Migrationsverkets hemsida fi1ms uppräknat alla olika ersättningm som betalas ut, omfattning, vilka man behöver ansöka om, vilka som kommer automatiskt mm Tings1yds kommun får en grundersättning för att kommunen har en överenskommelse med länsstyrelsen om att ta emot nyanlända personer om kr/år. Grundbeloppet är det samma oavsett antal som står i avtalet. Denna grundersättning används idag till del av lön till integrationshandläggare 1,0 tjänst, resten av lönen tas av etableringsschablon, se nedan. Kommunen får ersättning med ett schablonbelopp för vmje nyanländ person är schablonen kr för barn samt vuxna som inte fyllt 65 år. För vuxna över 65 år är smmnan h. Schablonen betalas ut i omgångar under en tvåårsperiod och följer personen om den flyttar till annan kmmnun. För ett mottagande på 80 personer ger det drygt 6 miljoner i etableringsschablon. Det betalas visserligen ut under två år men samtidigt har vi haft ett högt mottagande lmder flera år så man kan rälrna 80 personer som det årligen betalas ut schablon för år l eller 2. Etableringsschablonen ska räcka till mycket, på MV:s hemsida står uppräknat, hjälp med bosättning, SFI, tolkar, särskilda intoroduktionsinsatser i skolan, samhällsorientering, arbetsmarlmadsinsatser, vissa kostnader för ekonomiskt bistånd och administration mm. Etableringsschablonen är konmmnens pengar som ska användas till att göra mottagandet av flyktingar så bra som möjligt. Det är bara att "kavla upp ärmama" ochjobba intensivt inom områdena SFI, introduktion i förskola/skola, arbetsmarlmadsinsatser och Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd e-postlhemsida

9 (3) insatser i bostadsområden, allt för att uppnå egenförsörjning och integrering i samhället så fort som möjligt. Etableringsschablonen ska inte förväxlas med den prestationsbaserade ersättningen som Migrationsverket betalar ut för att kommunen har haft ett högt mottagande. Prestationsersättningen betalas ut i samband med schablonen för varje mottagen nyanländ men är markerad som prestationsersättning. Det är av den beräknade prestationsersättningen som vi lagt upp budgeten för integrationsprojektet med projektledare, Träffpunkter, Medborgarkontor, faddrar och annan verksamhet som syftar till att underlätta integrationen. Prestationsersättningen för är beräknad till ca 1,2 miljoner, beroende på hur stort mottagandet blir för Från Migrationsverket har inte hörts något annat än att modellen fortsätter under kommande år. Aktuell situation ek bistånd Inom området ek bistånd ser vi alltfler som har gått igenom etableringsperioden på två år men det har inte räckt för att lära sig svenska och komma ut i arbete/egenförsö1jning. För att kunna hantera den ökade mängden ärenden från etableringen och för att hitta effektiva fortsatta insatser i form av utbildning/arbetsmarknadsinsatser för denna grupp så krävs den 4:e tjänsten socialsekreterare. Tar vi kostnaden för den extra tjänsten av etableringsschablonen minskar underskottet på IFO ek bistånd och det är pengar som finns tillgängliga i kommunen. Kostnaden för ökat försäljningsstöd har vi oavsett, erfarenheten visar att kostnaden tenderar att öka om man har för få handläggare, då hinns inte j o b bet på djupet med. Som tidigare sagts så ska pengarna räcka till mycket, samtidigt är det ett kontinuerligt inflöde av pengar eftersom det kommer nya personer som genererar ny schablon osv. Sammantaget så är socialförvaltningens bedömning att det finns ett behov av fortsatt ökad bemanning av socialsekreterare inom området ekbistånd. Behovet är bedömt som icke kortvarigt eller övergående och därför görs framställan om att imätta tillsvidaretjänst med 1,0 socialsekreterare och att kostnaden för tjänsten tas av kommunens konto för etableringsschablon för nyanlända. Förslag till beslut Att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar om förlängning av nämnda visstidsanställningar, 1,0 socialsekreterare Barn och familj och 1,0 socialsekreterare Ek bistånd, från och fram tills dess att Kommunfullmäktige kan besluta om imättandet av tillsvidaretj änster. Och att finansiering sker genom att ta medel från ensamkommandekonto och från kommunens gemensamma flyktingkonto/etableringsschablon enligt ovanstående förtydligande. Tingsryd Ragnhild Olsson A vd chef Individ-och familjeomsorg Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd 7 e-postlhemsida

10 20 l~, /lfg 2_ TINGSRYDS KOMMUN Kommunens revisorer TINGSRYDS KOMMUN Socialnämnden Ank O _~r. 20 l'f-/4-0 ~Jr{ 1-00 Till Socialnämnden För kännedom till Kommunfullmäktiges presidium ~~) /1{ /('c rzc; ha-s Granskning av socialnämndens styrning av den kommunala hälso- och sjukvården Revisorerna i Tingsryds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra rubricerad granskning. Vi instämmer i den revisionellabedömning som framgår i bifogad rapport och överlämnar rapporten till socialnämnden. Revisorerna önskar ett svar på rapportens bedömningar senast den 28 februari Rapporten lämnas till kommunfullmäktiges presidium för kännedom. För Tingsryds kommuns revisorer Sven-Erik Svensson Ordförande ~q~ Vice ordförande 8

11 p wc 9

12 UTKAST Innehållsforteckning 1. Sammanfattande bedömning... ;,, Inledning Bakgrund Revisionsfråga och kontrollfrågor Metod Nuvarande organisation Har nämnden beslutat om mål alternativt uppdrag för HSLverksallllleten? Iakttagelser Bedömning Har medicinskt ansvarig sjuksköterska utsetts och har dr dl..? upp aget cy. IggJorts. " Iakttagelser Bedömning Har verksamhetschefsansvaret för HSL beslutats? Iakttagelser Bedömning Finns det ett ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete i HSL-verksamheten? Iakttagelser Bedömning Finns det rutiner för rapportering av avvikelser samt analys av dessa samt rapporteras avvikelser till nämnden? Iakttagelser Bedömning Har uppföljning av HSL-verksallllleten planerats och rapporterats till nämnden? Iakttagelser Bedömning Fastställs årligen en patientsäkerhets berättelse? Iakttagelser Bedömning... 8 Tingsryds kommun P wc November

13 UTKAST 1e Sammanfattande bedömning Gransimingen visar att socialnämnden, endast, delvis säkerställer en ändamålsenlig styrning av hälso- och sjukvårdsverksamheten. Främst bör fokus riktas mot följande brister: 1. Det är anmärkningsvärt att patientsäkerhetsberättelsen för 2013läggs till handlingarna istället för att politiska åtgärdsbeslut tas då där redovisas ett antal brister. 2. Målen för maximalt antalläkemedelsavvikelser och fallskador bör analyseras och omprövas. Antalet läkemedelsavvikelser och fallskador avviker kraftigt från de fastställda målen. En åtgärdsagenda bör tas fram för att minska både antalet läkemedelsavvikelser och fallskador. 3. Det politiska intresset för HSL-verksamheten bör öka. Idag bärs ett stort ansvar för denna verksamhet på MAS:en. En tydligare ansvarsfördelning mellan ledning och stab bör skapas. 2. Inledning Bakgrund Revisorerna i Tingsryds kommun har givit PwC i uppdrag att genomföra en granskning av socialnämndens styrning av hälso- och sjukvårdsverksamheten Revisionsfråga och kontrollfrågor Revisionsfråga: Utövar socialnämnden en ändamålsenlig styrning av hälso- och sjukvårdsverksamheten? Kontrollmål: o Har nämnden beslutat om mål alternativt uppdrag för HSL-verksamheten? e e o o o e Har medicinskt ansvarig sjuksköterska utsetts och har uppdraget tydliggjorts? Har verksamhetschefsansvaret för HSL beslutats? Finns det ett ledningssystem för systematiskt levalitetsarbete i HSLver ksamheten? Finns det rutiner för rapportering av avvikelser samt analys av dessa samt rapporteras avvikelser till nämnden? Har uppföljning av HSL-verksamheten planerats och rapporterats till nämnden? Fastställs årligen en patientsäkerhetsberättelse? Tingsryds kommun P wc November av 8

14 UTKAST 2.3o Metod Följande dokument har granskats: Bokslut 2013 för socialnämnden e Bokslut 2013 för hälso- och sjukvård Delårsrapport 2; 2014 för hälso- och sjukvård e Patientsäkerhetsberättelse för 2013 e e Funktionsbeskrivning för medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) Delegationsordning Intervjuer har genomförts med: e Förvaltningschefen Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) o o Avdelningschefen för HSL Vice ordförande i socialnämnden Rapporten har faktakontrollerats av förvaltningschefen. 3 Nuvarande organisation Hälso- och sjukvårdsorganisationen (HSL) är sedan två år tillbaka en egen avdelning inom socialförvaltningen med en avdelningschef som leder verksamheten. I staben finns en tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS). Verksamhetschef för HSL är idag förvaltningschefen som tillika är socialchef. Hälso- och sjukvårsorganisationen har en årsbudget om 29,5 mnkr varav 17,6 mnkr för sjuksköterskeverlzsamheten och 9,5 mnkr för rehabiliteringsverksamheten. Det finns totalt knappt 43 årsarbetare varav 28,15 årsarbetare som sjuksköterskor och 14,80 inom rehabilitering. Tingsryds kommun P wc November av 8

15 UTKAST 4 Har nämnden beslutat om mål alternativt uppdrag for HSLverksamheten? 4.1. Iakttagelser I bol<slut och delårsrapport avseende HSL kan utläsas uppdrag, ansvarsområde samtverksamhetens mål och utveclding på ett mer allmänt sätt. Där finns även till viss del redovisat vad som har utförts respektive vad som behöver utvecldas. Vid intervjuerna framkommer att, det i stort sett, är MAS:en själv som har fått aktualisera och driva utvecldingen av kommunens HSL-verksamhet samt att det politiska intresset för dessa frågar har varit av ringa grad. Avdelningschefen för HSL har varit långtidssjukskriven men har nu återgått i tjänst på deltid. Enligt, av socialnämnden behandlad, patientsäkerhetsberättelse för 2013 anges följande resultatmål: o God vård (se avsnitt 10, patientsäkerhetsberättelse, i denna rapport). Antalet läkemedelsavvikelser; mål högst 150, resultat 571. Antalet fallskador; mål högst 400, resultat 126. Av övriga granskade dokument samt efter genomförda intervjuer har några tydliga politiskt fastställda mål för HSL-verksamheten ej kunnat identifieras. Under avsnitt 10 patientsäkerhetsberättelse för 2013 beskrivs det systematiska patientsäkerhetsarbetet Bedömning Mer tydliga mål och uppdrag för HSL-verksamheten bör tas fram och beslutas. Det politiska intresset för verksamhetområdet bör öka. 5 Har medicinskt ansvarig sjuksköterska utsetts och har uppdraget tydliggjorts? 5.1. Iakttagelser Det finns en tjänst tillsatt som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) i kommunen. MAS:en har själv fått aktualisera ett förslag till funktionsbeskrivning då någon sådan tidigare ej har funnits och ej heller har efterfrågats. Funktionsbeskrivningen har antagits av socialnämnden. Yingsryds kommun P wc November av 8

16 UTKAST I funktionsbeskrivningen redovisas bl a organisatorisk ställning samt ansvar. Arbetsuppgifterna är bl a följande: Kontrollera patientsäkerheten, informera om detta arbete samt årligen upprätta patientsäkerhetsberättelse. Hålla möte med legitimerad personal om bl a författningar, rutiner och andra regler. e Ansvarig för upprättande av rutiner. 0 Ansvar för att delegeringsrutiner och beslut om att delegera är förenligt med patientsäker vård. e Utreda händelser och avvikelser, t ex Lex Maria och klagomål, upprätta handlingsplan för åtgärder samt rapportera till ledningen. Ansvar för att systematiskt kvalitetsgranska hemsjukvården samt vid behov upprätta handlingsplan för åtgärd. Bedömning Det bedöms som ändamålsenligt att det finns en tjänst som medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) tillsatt. Uppdraget har genom funktionsbeskrivningen tydliggjorts. 6. Har verksamhetschefsansvaret for HSL beslutats? 6o1. Iakttagelser Enligt delegationsordningen är förvaltningschefen delegat/ verksamhetschef för HSL-verksamheten. Vid intervjuerna framkommer att det framöver övervägs att delegera detta ansvar vidare till avdelningschefen. Det är delegerat till MAS att besluta om anmälan till Inspektionen för vård och omsorg av skada eller sjukdom i samband med vård, behandling, undersökning eller utsatts för risk att drabbas av vårdska da. Ansvaret för medicinsktekniska produkters säkerhet är delegerat till MAS och avdelningschef Bedömning Det är ändamålsenligt att verksamhetchefsansvaret är beslutat. Tingsryds kommun P wc November av 8

17 UTKAST Finns det ett ledningssystemfor systematiskt kvalitetsarbete i HSL-verksamheten? Iakttagelser I patientsäkerhetsberättelsen för 2013 tas upp att det är en stor risk för patientsäkerheten att socialförvaltningen inte har ett kvalitetsledningssystem. 7o2. Bedömning Det bedöms som en brist att det inte finns ett fungerande och samlat ledningssystem för HSL-ver la;amheten. Finns det rutiner for rapportering av avvikelser samt analys av dessa samt rapporteras avvikelser till nämnden? 8.JJ... Iakttagelser Enligt patientsäkerhetsberättelsen för 2013 framgår följande: En rutin är skriven och finns på intranätet. Avvikelser ska systematiskt återkopplas till personalen på arbetsplatsträffar för att få en lärande miljö. Detta har inte fungerat för den legitimerade personalen, av olika anledningar och är ett förbättringsområde som ska fortsätta. På några områden i kommunen har chefen börjat skapa_ teamträffar där avvikelser regelbundet hanteras. Det har visat sig att det finns olika rutiner i olika delar av förvaltningen och att de inte överensstämmer med varandra. Utvecklingsledaren har fått ansvar för att skapa en gemensam rutin Bedömning Det är av stor vikt att en fungerande avvikelshantering säkerställs framöver. Det bedöms som otillfredsställande att denna hanteras på olika sätt inom olika delar av förvaltningen. Tingsryds kommun PwC November av 8

18 UTKAST 9o Har uppföljning av HSLverksamheten planerats och rapporterats till nämnden? 9.1. Iakttagelser Viss uppföljning görs i bokslut och delårsrapport. Patientsäkerhetsberättelsen är, till viss del, en uppföljning av HSL-verksamheten. MAS:en har närvarorätt och en punkt på dagordningen på varje socialnämndssammanträde Bedömning Det bör preciseras mer tydligt när, var och hur uppföljning av HSL-verksamheten, utöver patientsäkerhets berättelsen, ska göras till socialnämnden. 10o Fastställs årligen en patientsäkerhetsberättelse? Iakttagelser MAS:en upprättar årligen en patientsäkerhetsberättelse som återrapporteras till socialnämnden. I berättelsen anges att det finns tillräckligt med utbildad personal för att bedriva en patientsäker hälso- och sjukvård samt att patientsäkerheten har varit god under året. Nämndens resultatmål och utfall2012 och 2013: 2012 mål 2012 utfall 2013 mål 2013 utfall Läkemedelsavvikelser Fall med skada I patientsälmrhetsberättelsen för 2013 lyfts bl a följande fram: Det finns flera olika problem kring nuvarande avvikelsehantering. Det finns olika avvikelserutiner inom olika delar av förvaltningen. o Patientdokumentationen är bristfällig med bl a lösa lappar och muntlig information. Specialistkompetensen för diabetes har, p ga tidsbrist, inte varit aktiv. Tingsryds kommun P wc November av 8

19 UTKAST e e e Införandet av ett enhetligt smärtskattningssystem har, p ga tidsbrist, ej införts. Det finns delar av handlingsplanen för läkemedelshanteringen som inte har åtgärdats. Var sjuksköterska har haft sitt personliga arbetssätt i hur de utbildar inför delegeringar. I december 2013 har var sjuksköterska på heltid varit ansvarig för i snitt 30 delegeringar. 0 Det finns brister i vårdhygienen såsom vissa svårigheter med bl a hand- och klädhygien. 0 Det är en stor risk för patientsäkerheten att det saknas ett kvalitetsledningssystem för verksamheten och att rutiner inte blir dokumenterade. 0 Arbets- och ansvarfördelningen i ledning och stab är oklar vilket leder till att arbetsuppgifter inte blir utförda och att det i förlängningen blir en patientsäkerhetsrisk. Plan för det systematiska patientsäl<:erhetsarbetet Godvård Läl<:emedelsavvikelse och fallskador Processmål Kvalitetsäkrad patientdokumentation. Vårdhygien som når upp till föreskrifterna. Säker och kvalitetsgranskad läkemedelshantering och antibiotika. God introduktion för nyanställda. Tillförlitlig avvikelsehantering. Systematisk återkoppling till personal för att få ett lärande nätverk. Förebyggande arbete för att minska fall och läkemedelsavvikelser. strukturmål Tydlig arbetsstruktur för legitimerad personal. Rutiner för samverkan mellan yrkesgrupper. Tydlig ledning. Tydliga rutiner på ett tydligt intranät där alla kan hitta. Simpa förutsättningar för avvikelsehan te ring. Tingsryds kommun P wc November av 8

20 UTKAST r. l! Vid intervjuerna framkommer att socialnämnden under 2014 har tagit del av patientsäkerhetsberättelsen för 2013 samt lagt denna till handlingarna utan att vidta åtgärder trots flertalet påtalade brister. Bedömning Målen för maximalt antalläkemedelsavvikelser och fallskador bör analyseras och omprövas. Antalet läkemedelsavvikelser och fallskador avviker kraftigt från de fastställda målen. En åtgärdsagenda bör tas fram för att minska både antalet läkemedelsavvikelser och fallskador. Det måste betraktas som anmärlmingsvärt att målet för antalet läkemedelsavvikelser är 150 och att resultatet är 571 och att målet för antalet fallskador är 400 och att resultatet är 126. En översyn av nuvarande delegationsordning och hanteringen av denna bör göras. En ändamålsenlig arbetsfördelning mellan sjuksköterskor och undersköterskor bör säkerställas. Det måste bedömas som anmärlmingsvärt att socialnämnden lämnar patientsäkerhetsberättelsen utan åtgärd trots flera påtalade brister. Arbets- och ansvarsfördelning mellan ledning och stab bör tydliggöras. r Ja;yJ~~ ~~- s_s_o_n Projektledare Certifierad kommunal revisor Uppdragsledare Tingsryds kommun P wc November av 8

21 2D 14-. /S"IS 1IYmn~rrycrll \_..._, lk<rdmmnnmumn Socialförvaltningen 2 O l Lf-/ if-t f? Sw } J o (2) ~j : / Till Socialnämnden för information Utveckling av Seniorträffen Äldreomsorgen Socialförvaltningen Tingsryd kommun. Bakgrund Enligt den genomlysning som Marianne Noren gjorde på uppdrag, hösten 2012 så behövde verksamheten Äldrecenter utvecldas. Verksamheten behöver vara tillgänglig i hela kommunen. Hösten 2013 förändrades Äldrecenters verksamhet till att erbjuda äldre i ordinärt boende att besöka den öppna verksamheten och de fasta grupperna upphörde. I samband med att de fasta grupperna upphörde utökades den öppna verksamheten till två timmar i veckan mot tidigare två timmar varannan vecka i kommunens sju orter, Ryd, Urshult, Tingsryd, Väckelsång, Konga, Linneryd och Älmeboda. Sammarbetet med frivilligorganisationerna fortsatte men tltvecldades inte, frivilliga fanns med i verksamheten men inte på alla träffar och frivilligas insatser behövde bli fler. Uppdrag I september 2014 får undertedmad i uppdrag av Socialchef Katarina Carlzon, att med brukarfokus och frivilligmedverkan samordna och utveckla verksamheten seniorträffen i Tingsryd kommun. Nedan följer information med föreslagen förändring och tillägg i verksamheten Seniorträffen. Verksamheten Seniorträffen utgår från vmje område inom äldreomsorgen där ett antal personal/undersköterskor från respektive personalgrupp ansvarar för Seniorträffen i sitt område tillsammans med frivilliga. En bestämd dag i veckan, två timmar är verksamheten öppen för gäster. Lokal km1 vara äldreboende, föreningslokal eller lilmande. Tid för öppen verksamhet kan ligga förmiddag eller efte1middag. Samordning för Senimiräffen ansvarar anhörig- och frivilligsamordnaren för. En gemensam planering för Senimiräffen görs regelbundet i den personalgrupp som arbetar med Seniorträffen. Seniorträffens i1mehåll ska ha fokus på välmående och hälsa. Seniorträffen ska ha verksamheten öppen året runt men i mindre skala under juni, juli, augusti och december. Feriearbetare ska erbjudas att arbeta i verksamheten under sommarmånadema tillsammans med personal då frivilliga vill vara lediga. V mje termin ska biståndshandläggare, sjukgynmast och arbetsterapeut i vmje om- Tingsryds l<ommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dacl<egatan (vx) Tingsryd e-posuhemsida

22 råde delta för att ge information. I Serumträffens verksamhet ingår också att vmje termin skicka ett nyhetsbrev per brev eller mail, till kommunens 65+ i ordinäti boende utan insatser från kommunen. Nyhetsbrevet ska innehålla information om vad som är på gång och annat som kan vara till nytta för gruppen seniorer. Vmje år skickas en informationsbroschyr med information om var man vänder sig, om behov av stöd finns, till kommunens 75 och 80 åringar i ordinäli boende utan insatser från kommunen. Ansvarar för utskick gör anhörig- och frivilligsamordnaren. o o Frivilligas engagemang och deltagande i senimträffen skall utvecklas. Vmje år besöks pensionärsorganisationer och andra föreningar för information om verksamheten. Detta för att skapa nya kontakter som kan stötta upp i Senimträffen men också i andra verksamheter inom äldreomsorgen. Anhörig- och frivilligsamordnm en tillsammans med den personalen i det specifika området ger information. Frivilliga ska också ges utbildning/föreläsning vmje år. Förslag på utbildning: förflyttningsteknik, HLR, sjukdomar (strake, demens) Samverkan bör utvecklas med övriga verksamheter inom förvaltningen. Information om seniorträffarna ska ges också via andra yrkesgrupper inom förvaltningen. (hemtjänst, SG, AT m.fl.) Samverkan med kultur -och fi:itidsförvaltningen ska inledas. Genom regelbundna dialogmöten skapar vi en ökad samverkan. Anhörig -och frivilligsamordnare ansvarar och smmnanlcallar till möten. ~ Ökad samverkan med studieförbtmdet för att ta del av deras utbud, vad kan studieförbunden "hjälpa" till med? En kvalitetsdeldaration upprättas för Seniorträffen. K valitetsdeldarationen är ett komplement till värdighetsgarantin som i första hand rör den biståndsbedömda verksamheten. I kvalitetsdeldarationen anges vad man som medborgare kan förvänta sig i kontakten med Seniorträffens verksamhet, i form av bemötande, service och tjänster. Kvalitetsdeldarationen ska följas upp i den ordinarie uppföljnings -och planeringsprocessen och ska vara så tydlig att avvikelser i innehåll, kvalitet och kvantitet kan identifieras och åtgärdas. Den budget som fi1ms idag för verksamheten Seniorträffen följer med i föreslagen förändring av verksamheten. Anna Pastoor Anl1örig-och frivilligsamordnare Tingsryds kommun Box Tingsryd besöksadress telefon fax Dackegatan (vx) Tingsryd 20 e-post/hemsida

23 20 llf-. l 5'1 ~ Tingsryds kommun Socialförvaltningen 1(2) 4-./ Socialnämnden Internbudget 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat att tilldela socialnämnden en nettobudget på tkr för Socialnämnden ska nu besluta om fördelningen av budgeten efter den förvaltningsorganisation som ska gälla under 2015, så att vmje ekonomiskt ansvarig får sin detaljerade budget att arbeta efter. Ett sammandrag av intembudgeten redovisas här. Tillskott och satsningar 2015 års budget förstärktes med 2,25 mkr, vilket i huvudsak använts till att täcka stora inbyggda budgetunderskott inom personlig assistans, vårdköp FO samt hemtjänst. Dessutom har socialnänmdens del av satsningen på "Framtid Kronoberg" budgeterats. För övrigt är budgetarna i stmi sett uppräknade enligt tilldelad ram. Organist01 iska förändringar Q Trygghetslmm För att minska sårbarheten överförs det tekniska ansvaret från hemtjänstens områdeschef till h j älpmedelsteknikerna. Personalkostnaderna clearas genom internt tjänsteköp. N attpatrullen För att öka effektiviteten och förbättra arbetsmiljön flyttas nattpatrullen i Urshult till Tingsryd. Bostadsanpassning Handläggaren är redan i dagsläget placerad direkt under socialchefen och budgeten flyttas i enlighet med detta. Tingsryds lwmmnn Box TINGSRYD Ilcsöl<Sadress Dackegatan 12 Telefon Telefax Ilanl<giro vx E-post: Postgiro

24 . TINGSRYDS KOMMUN Socialförvaltningen (2) Senimiräffar V erksarnheten håller på att utvärderas och budgeten placeras centralt i avvaktan på hur den ska bedrivas i fmisättningen. Sparåtgärder Här hänvisas till särskild shivelse om åtgärder Nya krav och behov som inte budgeterats Utökning av antalet särskilt boendeplatser i samband med öppnandet av kvarteret Ömen. Skärpta hav på bemalllling i äldreboenden Remisstiden pågår till och med den 29 december. Sedan planeras föresla-iftema träda i haft den 31 mars Det förutsätter att regeringen lämnar sitt medgivande, enligt en ny förordning fi:ån i somras. Social beredskap inom individ- och familjeomsorgen Bedömning av budgetens hållbarhet Socialnämndens imiktning har under hela året varit att internbudgeten för 2015 ska vara i balans, om än med reservation för oförutsägbara yttre omständigheter. Det har dock sedan i våras kommit ytterligare utmaningar, då ett antal enskilda ärenden tillkommit som var for sig, med stor sallllolikhet illllebär stora resursbehov även under Dfumed filllls risk att budgettillskottet och vidtagna besparingar inte räcker. Förslag till beslut: Socialnämnden föreslås besluta att anta föreliggande förslag till intembudget för Kmi Nilsson ekonom 22

25 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 4: Total INTÄKTER KOSTNADER NETTOKOsTNADER Socialchef INTÄKTER 7050 Alkohollagen KOSTNADER 0160 Socialnämnd Gem. adm. vård och omsorg Utbildning Alkohollagen Personligt ombud Bostadsanpassningsbidrag Anhörigstöd/Öppen verksam Förenings bidrag Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER IFO-chef INTÄKTER 7511 Institutionsv, behandlhem F am il j ehemsvård Institutionsvård F am il j ehemsvård Strukt öppen barn o ungd -l -l -l 7800 F örsö1jningsstöd Arbetsmarknadsåtgärder SummaINTÄKTER KOSTNADER 7013 Gem. adm. individ- o fam Utbildning Miss brukarvård för vuxna Institutionsv, behandlhem l 764 l 564 l F ami l j ehemsvård Strukt öppen missbr vård Övriga öppna insatser Sida l

26 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget Bam- och ungdomsvård Institutionsvård l 702 l 702 l F ami l j e hemsvård Strukt öppen bam o ungd Övriga öppna insatser F ami l j erådgivning Övrig familjerätt Försörjningsstöd Övrig vuxenvård ej missb Arbetsmarknadsåtgärder l 432 l 766 Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Flyktingsamordnare INTÄKTER 8111 Flyktingadministration Flyktingar Ensamkommande flyktingb SummaINTÄKTER KOSTNADER 8111 Flyktingadministration Flyktingar l Ensamkommande flyktingb Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER ÄO-chef INTÄKTER 7212 Korttids boende Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7010 Gem. adm. vård och omsorg l 506 l Gem. adm. äldreomsorg Utbildning Biståndshandläggning l Hem~/ServicehJSjuldhem Korttidsboende Hemtjänst Sida 2

27 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget Äldreboende Färdtjänst Riksfårdtj än st Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Resursenhet KOSTNADER 7060 Resurspool l NETTOKOSTNADER l Resursfördelning INTÄKTER 7210 flem~/serviceh!sjuldhem -102 KOSTNADER 7210 flemtj/serviceh!sjukhem flerotjänst Äldreboende 959 Summa KOSTNADER NETTOKOsTNADER O mr chef Tingsgården INTÄKTER 7214 Äldreboende KOSTNADER 7214 Äldreboende NETTOKOsTNADER O mr chef Tingsg hemtjänst INTÄKTER 7211 Dagverksamhet flerotjänst SummaINTÄKTER Sida 3

28 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7211 Dagverksamhet Hemtjänst Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Områdeschef Solängen INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7213 Hemtjänst 995 l 196 l Äldreboende Summa KOSTNADER NETTOKOsTNADER Områdeschef Älmegården INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7213 Hemtjänst l 540 l 529 l Äldreboende Summa KOSTNADER lo NETTOKOSTNADER Områdeschef Lindegården INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER Sida4

29 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7213 Hemtjänst l 547 l Äldreboende Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Områdeschef Konga Allhus INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende : SummaINTÄKTER KOSTNADER 7213 Hemtjänst l 282 l 271 l Äldreboende lo Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Områdeschef Solhaga INTÄKTER 7213 Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7213 Hemtjänst l 543 l 825 l Äldreboende Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Områdeschef Äppelgården INTÄKTER 7212 Korttidsboende Hemtjänst Äldreboende SummaINTÄKTER Sida 5

30 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7212 Kolitidsboende Hemtjänst Äldreboende Summa KOSTNADER NETTOKOsTNADER Områdeschef öppen vht KOSTNADER 7310 Anhörigstöd/Öppen verksam NETTOKOSTNADER FO-chef INTÄKTER 7112 Ensldld verksamhet LSS Bostad b o u LSS Korttidsvistelse/boende -lo -lo -lo 7215 Särskilt boende (FO) -130 SummaINTÄKTER KOSTNADER 7011 Gem. adm. handikappomsorg Utbildning LSS-handläggning LSS-bostäder 546 l 067 l Enskild verksamhet LSS l 550 l Bostad b o u LSS l Daglig verksamhet LSS Kontaktpersoner Korttidsvistelse familj Korttidsvistelse/boende l Övrigt LSS Särskilt boende (FO) 700 l stödboende Kontaktpers (soc psyk) Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Sida 6

31 Y.. 9 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget Omr chef korttidsenhet INTÄKTER 7111 LSS-bostäder Servicebostad Korttidsvistelse/boende Smnma INTÄKTER KOSTNADER 7111 LSS-bostäder Servicebostad l Korttidsvistelse/boende l 866 l Fritidsverksamhet Summa KOSTNADER NETTOKOsTNADER O mr chef pers assistans INTÄKTER 7123 Personlig ass enl SFB KOSTNADER 7121 Personlig ass enl LSS Personlig ass enl SFB Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Om r chef LSS-bostäder INTÄKTER 7111 LSS-bostäder KOSTNADER 7111 LSS-bostäder NETTOKOSTNADER Omr chef daglig vht INTÄKTER 7131 Daglig verksamhet LSS Boendestöd FO Summa INTÄKTER Sida 7

32 lt -: /0 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN JINTERNBUDGJE1' 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7131 Daglig verksamhet LSS Ledsagarservice A vlösal'service Boendestöd FO l 587 l 745 l 990 Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER Om r chef socialpsykiatri INTÄKTER 7111 LSS-bostäder Personlig ass enl SFB Aktivitetshuset Stödboende SummaINTÄKTER KOSTNADER 7111 LSS-bostäder Personlig ass enl SFB Aktivitetshuset stödboende Kontaktpers (soc psyk) 180 Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER HSL-chef INTÄKTER 7220 Hemsjukvård Rehabilitering Smm11a INTÄKTER Sida 8

33 SOCIALNÄMNDEN I TINGSRYDS KOMMUN INTERNBUDGET 2015 (SAMMANDRAG) Budget2013 Budget2014 Budget2015 KOSTNADER 7014 GemadmHSL Hemsjukvård Rehabilitering Bostadsanpassningsbidrag l 394 Summa KOSTNADER NETTOKOSTNADER l Sida 9

34 2e t s- t + 2o ' Ll-/111.SN Ekonomisk månadsrapport mgs:ryc s k orn.i:n.:un 2014 Socialnämnden Nov Månad nr 11 Riktpkt 0 /o 91,7% ~: / Arsbudg Redovisat Linjär Ars- Prognos Prognos Tidigare 2014 t o m 30/11 % prognos prognos avvikelse % prognos Gemensamt (ansv 51) ,3% o 0% o Individ- och familjeoms (ansv 511) ,6% % varav missbruksvård (vht 75) ,1% % barn- och ungdomsvård (vht 76) ,9% % försörjningsstöd (vht 78) ,2% % Äldreomsorg (ansv 512) ,4% % varav hemtjänst (vht 7213) ,7% % äldre- och korttidsboende (vht ) ,7% % Funktionshinderomsorg (ansv 513) ,8% % varav personlig assistans (vht 712) ,0% % boende (vht ) ,4% % -274 daglig verksamhet (vht ) ,2% O% -95 stödboende/boendestöd (vht ) ,1% % -833 Hälso- och sjukvård (ansv 514) ,2% % -700 varav sjuksköterskor (vht 722) ,9% % rehabilitering (vht 728) ,4% % Nettokostnad ,4% % Utfall period Förbrukningen ligger hittills 4,7 procentenheter över riktpunkten (budgeten). Motsvarande siffra förra året var 5,1 procentenheter. skillnaden mellan åren är att det i år genomförts sparåtgärder som successivt fått genomslag. IFO har dessutom ca l mkr i fordran på Migrationsverket som inte ingår i redovisningen. Samtidigt finns en viss kostnadseftersläpning att beakta. Prognos helår (-11,0 mkr) Liksom tidigare uppföljningar indikerar utfallet efter november ett betydande budgetunderskott. Bedömningen i nuläget är 11,0 mkr, en förbättring som beror på aviserade prestationsmedel (bättre liv för sjuka äldre) på 2,2 mkr som Regeringen beslutar om den 11 december. Beloppet översteg förhoppningarna och är ett kvitto på ett gott kvalitetsarbete. De nya kostnadsökningar (framförallt inom IFO och FO) som tidigare aviserats bedöms i stor sett vara oförändrade. Det gäller LVM (missbruk), placeringar av barn, personlig assistans, socialpsykiatri samt köp av boende inom FO. Att kostnaderna för försörjningsstöd reviderats till det bättre beror dels på en viss minskning av utbetalat bistånd och dels på att en del av kostnaderna för handläggning m m rätteligen ska finansieras med statliga pengar från Migrationsverket. Efter augusti hade semesterlöneskulden ökat med 370 tkr, men det ska förhoppningsvis vara eliminerat till årsskiftet och ingår således inte i prognosen. 32

35 SOCIALNAMNDEN UPPFÖLJNING NOV Riktpunkt: 91,7% ansvar Netto- Redo v Förbr Linjär Prognos Budgetverksamhet (vht) budget Jan-Nov % framskr helår diff.51 Socialchef.016 Socialnämnd ,2% o.701 Gem. adm ,4% Utbildning ,5% Alkohollagen ,7% Anhörigstöd ,8% Föreningsbidrag ,3% Totalt gemensamt ,3% o.511 IFO-chef.701 Gem. adm ,4% Utbildning ,7% o.750 Missbrukarvård för vuxna ,2% Institutionsvård vuxna ,2% Familjehemsvård ,1% Öppen vård o beh vuxna ,6% Barn- och ungdomsvård ,9% l nstitutionsvård ,8% Familjehemsvård ,6% Öppen vård o behandling ,5% Familjerådgivning ,3% o.772 övrig familjerätt ,8% Försörjningsstöd ,2% övrig vuxenvård ej missb ,0% Vägvalet ,0% ,9% Flyktingsamordnare.8111 Flyktingadministration 30 o 0,0% o o Flyktingar m uppehålist ,7% 8 o Ensamkommande 47 o 0,0% o o ,8% 8 o 84 Totalt IFO ,6%

36 ansvar Netto- Redov Förbr Linjär Prognos Budgetverksamhet (vht) budget Jan-Nov % framskr helår diff.512 A O-chef.701 Gem. adm ,2% Utbildning 32 o 0,0% o 32 o.720 Biståndshandläggning ,7% Korttidsboende ,8% -125 o Hemtjänst ,1% Äldreboende ,0% Färdtjänst ,4% Riksfärdtjänst ,0% o ,8% Resurspool.706 Resurspool ,3% ,3% Biståndsenhet.7213 Resursfördelning hemtj ,8% Ofördelade medel särbo ,4% ,7% Tingsgårdens boende.7214 Äldreboende ,8% ,8% Tingsryds hemtj.7211 solglimten ,1% Hemtjänst ,4% ,5% o.5122 solängen.7213 Hemtjänst ,8% Äldreboende ,0% ,6% Älmegården.7213 Hemtjänst ,2% Äldreboende ,4% ,5% Lindegården.7213 Hemtjänst ,3% Äldreboende ,6% ,8% Konga Allhus.7213 Hemtjänst ,4% Äldreboende ,5% ,8% Solhaga.7213 Hemtjänst ,9% Äldreboende ,2% ,0% Äppelgården.7212 Korttidsboende ,0% o.7213 Hemtjänst ,9% Äldreboende ,8% ,5% Öppen verksamhet.731 Öppen vht ,9% ,9% TotaltÄO ,4%

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, 362 22 Tingsryd, tfn 0477-443 11 eller renate.tschap@tingstyd.

Om Ni önskar ta del av ytterligare handlingar kontaktarenate Tschap, Dackegatan 12, 362 22 Tingsryd, tfn 0477-443 11 eller renate.tschap@tingstyd. SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den 16 Juni 2015 kl.09.00 Plats: Sammanträdesrum Asnen, Torggatan 12, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare unclenättas Ärende Föredragande Anteckningar

Läs mer

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande:

Gruppsammanträden för politisk beredning i partigrupperna sker före sammanträdet enligt följande: KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2014-04-21 Sociala omsorgsnämndens ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i Säven, Sociala omsorgsförvaltningen, Bryggaregatan 15, plan 5, tisdagen den 21 april,

Läs mer

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293

Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-11-26 kl. 08.30 i kommunhuset, rum 293 OBS! Heldag

Läs mer

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020

Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009. Internbudget för socialnämndens verksamhet 2009 Dnr 2008-7020 Socialnämnden KALLELSE 2009-02-10 1(3) Socialnämnden Socialnämnden sammanträder torsdag den 18 februari 2009 Kung Birger 1, Kommunhuset, kl. 15.30 Val av justerare: Anders Åkerlind (M) Dag för justering:

Läs mer

Nr Ärendemening Sid Anm

Nr Ärendemening Sid Anm KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Vård- och omsorgsnämnden Tid och plats: Vård- och omsorgsnämnden kallas till sammanträde 2013-08-26 kl. 13.15 i kommunhuset, rum 293 Mattias Jensen

Läs mer

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013

Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Handlingar till Socialnämndens sammanträde den 19 september 2013 Sidan 3 av 115 Ärende 1 Sidan 4 av 115 Socialkontoret TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Martin Taavola, 08-58169116

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001

NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden. Reviderad 2014-01-29, 1001 NÄMNDPLAN 2014 Socialnämnden Reviderad 2014-01-29, 1001 Innehållsförteckning 1 Inledning... 2 1.1 Socialnämnden... 2 1.2 Gemensam omvärldsanalys... 2 1.3 Socialnämndens budget 2014... 3 2 Socialnämndens

Läs mer

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson

Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten. September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Västerviks Kommun Granskning av hemtjänsten September 2013 Torbjörn Bengtsson och Sofia Josefsson Innehåll Sammanfattning 1 Revisionsfråga... 1 Svar på revisionsfråga... 1 Iakttagelser... 1 Rekommendationer...

Läs mer

Verksamhetsplan 2011-2013

Verksamhetsplan 2011-2013 VÅRD- OCH OMSORGSNÄMNDEN 3 (32) PRESENTATION AV KOMMUNENS STYRMODELL KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION av hur kommunen skall utvecklas är utgångspunkten för målstyrningsprocessen. Utifrån visionen beslutar fullmäktige

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN

ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN ÅRSREDOVISNING 2012 SOCIALNÄMNDEN INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING Sida 1.1 Verksamhet 5 1.2.Entreprenader 5 1.3 Ekonomi 6 1.4 Framtid 6 2.EKONOMI 7 2.1 Resultaträkning 7 2.2 Avvikelser 7 2.3 Driftsredovisning

Läs mer

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014

Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 SOLNA STAD Socialförvaltningen Björn Löfholm 2015-02-09 SID 1 (11) SN/2015:23 TJÄNSTESKRIVELSE Årsredovisning och bokslut för socialnämnden 2014 Förslag till beslut i socialnämnden Sammanfattning Den positiva

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17)

TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (17) TRELLEBORGS KOMMUN Socialnämnden Protokoll 1 (17) Mötesdatum 2015-03-30 Innehåll 45 Val av justerare 46 Information - Patientsäkerhetsberättelse 2014 47 Information - Socialnämndens verksamheter 48 Anmälningsärenden

Läs mer

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012

Revisionsrapport. LSS-verksamheten. Marks kommun. Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Augusti 2012 Revisionsrapport LSS-verksamheten Marks kommun Ingrid Norman Cert. kommunal revisor Kommunens LSS-verksamhet Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning... 1 2. Bakgrund...3 2.1. Uppdrag och revisionsfråga...3

Läs mer

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen

Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Kvalitetsbokslut 2014 Socialförvaltningen Innehåll Sid 1. Inledning 5 2. Förvaltningsövergripande... 5 2.1 Systematiskt kvalitetsarbete. 5 2.2 Samverkan 6 2.3 Processer och rutiner 7 2.4 Personalens medverkan

Läs mer

Socialnämnden beslutar

Socialnämnden beslutar ARVIDSJAURS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 2011-03-01 24 Sn 17 Dnr 00031/2011 042 Bokslut år 2010 Bokslut för socialnämnden år 2010 har upprättats. beslutar./. att godkänna redovisningen

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16. Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 2014-10-16 1 (2) Socialförvaltningen Lena Brosché, 0340-889 06 Beslutsorgan Socialnämnden Tid Torsdagen den 23 oktober 2014, kl. 13.30 Plats Sammanträdesrum Fävren, kv. Postmästaren

Läs mer

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar

Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Ärenden enligt följande förteckning och bilagda handlingar Socialnämnden Ordförande/ Niklas Borg Sekreterare/ Arne Linder KALLELSE 1 (2) 2012-03-20 Onsdagen den 28 mars, 2011 kl 14.15 Nämndrummet, Socialkontoret, Barnhemsgatan 2. Gruppmöten 13.00 Ärenden enligt

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094

NÄMNDPLAN 2015 Socialnämnden 2014-11-26, 1094 NÄMNDPLAN Socialnämnden -11-26, 1094 Tyresös vision Strategiska målområden och mål VISION STRATEGISKA MÅLOMRÅDEN KOMMUNENS MÅL SOCIALNÄMNDENS MÅL Tyresö är en av Sveriges mest attraktiva boendekommuner

Läs mer

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden

Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Vuxen- och omsorgsnämnden KALLELSE KUNGÖRELSE Sammanträde i vuxen- och omsorgsnämnden Tid och plats för sammanträde Torsdagen den 4 juni 2015, kl. 09.00. Frösjön/Lockvattnet, Västra Storgatan 15, Gnesta

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-02-02 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Onsdag den 8 februari 2012 kl 14.00 OBS! Tiden Kommunhuset - Öckerösalen Öckeröalliansens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) 2014-04-23 36-53 SOCIALNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1 (18) Plats och tid Socialkontoret i Borgholm, 13.00 17.00 Beslutande Eva Karlström (M) Björn Andreen (M) Eva Wahlgren (C) 36-42, 45-50, 52-53 Elisabeth Svensson (C) Eva-Lena

Läs mer

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN

NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN NÄMNDPLAN 2013 SOCIALNÄMNDEN Innehållsförteckning sid 1. Inledning 3 2. Verksamhetsområden 5 2.1 Individ- och familjeomsorg 5 2.2 Äldreomsorg 11 2.3 Omsorg om personer med funktionsnedsättning 17 3. Gemensamma

Läs mer

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka

Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Jean Odgaard Cert. kommunal revisor Revisionsrapport Vård och omsorg av demenssjuka Innehållsförteckning Sammanfattning 1 1. Inledning 3 1.1. Bakgrund 3 1.2. Uppdrag och revisionsfråga 4 1.3. Metod och

Läs mer

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare

KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Öckerö 2012-09-13 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare Beslutsorgan Socialnämnden Tid och plats Tisdag den 18 september 2012 kl 14.00 Kommunhuset - Lejonet Öckeröalliansens gruppmöte kl

Läs mer