Socialnämnden Föredragningslista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Socialnämnden 2011-05-17. Föredragningslista"

Transkript

1 2(25) Föredragningslista 106 Val av protokolljusterare 107 Anmälan av övriga ärenden 117 Informationsärenden a. Statistik boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård b. Kvarteret Örnen c. Politikerbesök d. Återrapport tillsynsrapport HO e. Information om Närvård Tingsryd f. Information om sommarsituationen inom hemsjukvården g. Information om Det goda föräldraskapet h. Brukarundersökning Ensamkommande flyktingbarn 118 Överförande av färdtjänsthandläggning till Regionförbundet 119 Förtydligande avseende tidigare beslut kring utlämnande av individhandlingar inför nämndssammanträde 120 Ansökan om utvecklingsmedel Kvinnorjouren Blenda 121 Platsbristen för ensamkommande flyktingbarn Rimshult 122 Uppföljning Projekt drivkraft 123 Antagande av förfrågningsunderlag gällande köp av vårdsängar 124 Patientsäkerhetsberättelse för Ansvar enligt Patientsäkerhetslagen 126 Beslut om eventuellt införande av valfrihetssystemet 127 Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år Remiss Delbetänkande Gårdsförsäljning SOU 2010: Delårsrapport 130 Budget Delegationsbeslut 132 Kurs- och konferensinbjudningar 133 Meddelanden

2 3(25) SN 106 Val av protokolljusterare att utse Ann-Christin Johansson till att justera dagens protokoll, måndagen den 23 maj 2011, kl.10.00

3 4(25) SN 107 Anmälan av övriga ärenden Extra ärende Ansökan om placering enligt LVU Ansökan om kostnad för neuropsykiatrisk utredning enligt SoL Utgår 14 Stimluansmedel ÄO I övrigt fastställes dagordningen

4 5(25) SN 117 Informationsärenden Statistik från boenderådet och meddelande om utskrivningsklara från heldygnssjukvård för mars 2011 gicks igenom. Kvarteret Örnen Ingen ny information denna gång. Politikerbesök Ordförande Kenneth Görtz informerade om sitt politikerbesök på samtliga äldreboenden. Återrapport tillsynsrapport HO Socialchef Magnus Wallinder informerade om återrapport avseende tillsynsbeslut från Socialstyrelsen. Diarienr:2010/173 SN 746 Information om Närvård Tingsryd Olle Björmsjö, verksamhetschef vid vårdcentralen i Tingsryd och Ryd informerade om Närvård Tingsryd som innebär ett ökat samarbete mellan Tingsryds kommun och Landstinget Kronoberg. Olle redovisade över den handlingsplan som upprättats i samband med projektet. Information om sommarsituationen inom hemsjukvården Jessika Svedberg informerade om svårigheterna gällande rekryteringen av sjuksköterskor inför sommaren. Förslag finns på att gå ner på bemanningen avseende nattpersonalen, från två personer till att en person finns i beredskap. Information om Det goda föräldraskapet Maria Myrefelt, kontaktperson för projektet Det goda föräldraskapet, informerade om projektet och dess syfte. Det övergripande syftet är att erbjuda föräldrastöd till alla föräldrar i länet. Projektet genomförs av Växjö kommun tillsammans med Örebro universitet i samverkan med samtliga kommuner i Kronobergs län, Landstinget Kronoberg, Regionförbundet södra Småland, Länsstyrelsen i Kronobergs län m fl.

5 6(25) Brukarundersökning Ensamkommande flyktingbarn Ragnhild Olsson, IFO-chef, informerade om resultatet av brukarundersökningen ensamkommande flyktingbarn. Det som främst varit i fokus för undersökningen är vilka förväntningar flyktingbarnen har på socialtjänsten. Resultatet visar att många flyktingbarn har en misstro för myndigheter överlag, men sammantaget finns ett bra förtroende för socialtjänsten.

6 7(25) SN /142 SN 736 Överförande av färdtjänsthandläggning till Regionförbundet Den 1 januari 2012 träder en ny kollektivtrafik i kraft. Lagen innebär bland annat att en regional kollektivtrafikmyndighet ska bildas. Förbundsstyrelsen beslutar att erbjuda kommunerna att överföra ansvaret för färdtjänst och riksfärdtjänst till regionala kollektivtrafikmyndigheten i enlighet med skrivelse daterad att till Kommunstyrelsen föreslå att överlåta verksamhetsansvaret för handläggning av färdtjänst samt riksfärdtjänst till Regionala kollektivtraffikmyndigheten från och med samt att låta Kommunstyrelsens ordförande samt kommunchef underteckna avtalet. Exp: Kommunstyrelsen Kristin Andersson

7 8(25) SN /174 SN 700 Förtydligande avseende tidigare beslut kring utlämnande av individhandlingar inför nämndssammanträde Socialnämnden fattade vid sitt sammanträde beslut om att handlingar avseende individärenden skulle hämtas ut på socialförvaltningen istället för som tidigare skickats ut med vanlig post. Kommunledningsförvaltningen har begärt ett förtydligande av beslutet så att det klart framgår att rätt till reseersättning kan utgå i detta sammanhang. Utredning i ärendet är daterad att sedvanlig reseersättning kan utgå i de fall ledamot har merkostnad för utkvittering av individhandlingar inför nämndssammanträde. Exp: Kommunledningsförvaltningen

8 9(25) SN /145 SN 750 Kvinnojouren Blenda utvecklingsmedel 2011 Föreligger ansökan till Länsstyrelsen i Kronobergs län avseende utvecklingsmedel om kronor för fortsättning av projektet Kvinnojouren Blenda. Växjö kommun står som sökande och projektet omfattar Alvesta, Lessebo, Växjö och Tingsryds kommuner samt Kvinnojouren Blenda. Projekttiden är Utredning i ärendet är daterad att godkänna ansökan om utvecklingsmedel avseende Kvinnojouren Blenda i samverkan med nämnda samarbetsparter med föreliggande ansökan avseende perioden Exp: Länsstyrelsen IFO-chef

9 10(25) SN /366 SN 133 Platsbristen för ensamkommande flyktingbarn Rimshult Socialnämnden beslutade vid sammanträde , att ge förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för att ta emot ytterligare ensamkommande flyktingbarn till Rimshult AB. Dessutom uppdrogs även att redovisa förutsättningarna för dem som hittills har tagits emot. Utredning i ärendet är daterad Av utredningen framgår följande slutsatser: Tingsryd kommun har god erfarenhet av att ta emot ensamkommande flyktingbarn Det finns en väl utvecklad samverkan mellan socialtjänsten- Rimshult-skolan-gode man Utökning kräver tillgång på bostäder, utbildning och arbeten för ungdomarna Olika delar av mottagandet behöver utvecklas som exempelvis fritidsaktiviteter som en väg in i samhället Utveckla stödet i de olika faserna av mottagandet, boendet, utslusslägenhet, egen lägenhet Fler gode män behöver rekryteras Ekonomin är inget hinder Utökning kräver fler handläggare och lärare Utökning kräver god bemannad elevhälsa och utökning av samarbete med primärvård/flyktingpsykiatri Boendets geografiska placering spelar roll Ett utökat mottagande är en möjlighet för kommunen att öka antalet unga invånare som bosätter sig i kommunen.

10 11(25) att nämnden ställer sig positiv till en utökning av ensamkommande flyktingbarn i någon tätort, dock ej Ryd och Konga att ta in anbud från exempelvis VoB Syd AB och Rimshult med flera samt att godkänna utredningen och överlämna den till Kommunstyrelsen. Exp: Kommunstyrelsen IFO-chef

11 12(25) SN /104 SN 753 Uppföljning Projekt drivkraft Föreligger utvärdering utförd av Caroline Nordahl och Ulf Grönevik avseende Ungdom i Tingsryd Projekt Drivkraft. Utredningen är daterad att ge förvaltningen i uppdrag att lämna förslag på fortsatta åtgärder till målgruppen för detta projekt samt att godkänna utvärderingen och överlämna den till Kommunstyrelsen. Exp. Kommunstyrelsen Kristin Andersson IFO-chef

12 13(25) SN /157 SN 730 Antagande av förfrågningsunderlag gällande köp av vårdsängar Föreligger förfrågningsunderlag, framtaget av Gunilla Freborn, Tingsryds Kommun, avseende upphandling av vårdsängar. Socialförvaltningen har för avsikt att upphandla ett ramavtal gällande köp av vårdsängar med en avtalsperiod mellan , med rätt till förlängning år. Enligt socialnämndens delegationsordning punkt 15:1 skall förfrågningsunderlag med ett upphandlingsvärde överstigande 5 prisbasbelopp godkännas av socialnämnden. Utredning i ärendet är daterad att anta de krav som ställs i de på mötet presenterade förfrågningsunderlaget gällande upphandling av ramavtal för successiva köp av vårdsängar. Exp: Inköpssamordnare Helen Östman Gunilla Freborn

13 14(25) SN /158 SN 774 Patientsäkerhetsberättelse för 2010 Enligt Patientsäkerhetslagen SFS 2010:659 är vårdgivaren skyldig att varje år upprätta en patientsäkerhetsberättelse. Av denna ska framgå hur patientsäkerhetsarbetet har bedrivits under förgående år, vilka åtgärder som vidtagits för att öka patientsäkerheten och vilka resultat som uppnåtts. Utredning i ärendet är daterad att lägga rapporten till handlingarna. Exp: ÄO-chef HO-chef Utvecklingsgruppen

14 15(25) SN /159 SN 770 Ansvar enligt Patientsäkerhetslagen trädde Patientsäkerhetslagen (2010:659) i kraft. Samtidigt upphörde Lagen om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område (1998:1513) att gälla. Patientsäkerhetslagen skärper kraven för vårdgivaren i patientsäkerhetsarbetet och innebär bland annat nya uppgifter för vårdgivaren. I 3 kapitlet i lagen föreskrivs vårdgivarens skyldighet att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. Vårdgivaren ska planera, leda och kontrollera verksamheten på ett sätt som leder till att kravet på god vård i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) upprätthålls. Utredning i ärendet är daterad att godkänna det förslag för hur det organisatoriska ansvaret är fördelat inom patientsäkerhetsarbetet enligt patientsäkerhetslagen, att ge medicinskt ansvarig sjuksköterska och verksamhetschef för hälso- och sjukvård ansvar för att upprätta en årlig patientsäkerhetsberättelse som ska godkännas av Socialnämnden samt att ge medicinskt ansvarig sjuksköterska eller dennes ersättare uppdrag att initiera samt verka som analysledare vid händelseanalys när en patient drabbats av eller riskerar att drabbas av allvarlig vårdskada. Exp: ÄO-chef HO-chef Utvecklingsgruppen

15 16(25) SN /352 SN 700 Beslut om eventuellt införande av valfrihetssystemet Socialnämnden beslutade att fastställa projektplan daterad avseende utredning om förutsättningar för införande av valfrihetssystem enligt LOV inom äldre- och handikappomsorgen. Föreligger utredning utförd av projektledare Caroline Nordahl om förutsättningarna inför ett eventuellt införande av valfrihetssystem enligt LOV i Tingsryds kommun. Utredningen är daterad Socialnämnden beslutade att valfrihetssystem enligt LOV införs i det östra hemtjänstdistriktet innefattande områdena Linneryd, Älmeboda, Rävemåla och Väckelsång. Kommunfullmäktige beslutade att återemittera ärendet till socialnämnden för fördjupad utredning med hänsyn till laglighetsbedömning. Vid förnyad behandling av ärendet under socialnämndens sammanträde framställs följande yrkanden: Kenneth Görtz (M) yrkar med instämmande av Gert Andersson (S) att avvakta införandet av LOV tills eventuell lagstiftning träder i kraft. Anna Johansson (C) yrkar med instämmande av Marie-Louise Hilmersson (C) samt Ann-Christin Johansson (C) att ställa sig positiv till införande av valfrihetssystem i Tingsryds kommun med start till våren Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att socialnämnden beslutar i enlighet med Kenneth Görtz`s (M) yrkande. Omröstning begärs.

16 17(25) Propositionsordning Socialnämnden godkänner följande propositionsordning: Ja-röst för bifall till Kenneth Görtz`s (M) yrkande Nej-röst för bifall Anna Johanssons (C) yrkande Med 6 röster för bifall till Kenneth Görtz`s (M) yrkande mot 3 röster för bifall till Anna Johanssons (C) yrkande beslutar socialnämnden i enlighet med Kenneth Görtz`s yrkande. Beslut Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att avvakta införandet av LOV tills eventuell lagstiftning träder i kraft. Reservationer: Anna Johansson (C), Marie-Louise Hilmersson (C), Ann-Christin Johansson (C) reserverar sig till förmån för Anna Johanssons yrkande. Exp: Kommunfullmäktige Avdelningschefer f.v.b Socialchef

17 18(25) SN /161 SN 750 Prestationsersättning till kommuner för införandet av lokala värdighetsgarantier år 2011 Tingsryds kommun ansöker hos Socialstyrelsen om prestationsersättning på totalt kronor för år Medlen är tänkt att användas till konkreta åtgärder för att förbereda genomförandet. Nödvändiga förberedelser innefattar bland annat ställningstagande till vilka delar som kan ingå i den lokala värdighetsgarantin, hur kommunen ska ta fram den lokala värdighetsgarantin och kompetensutvecklingsinsatser för personalen. Det andra tillfället som kommunen kan erhålla stimulansbidrag är när kommunen till Socialstyrelsen rapporterat in nödvändiga uppgifter. Socialstyrelsen fördelar ett prestationsbaserat bidrag baserat på personer 75 år och äldre. att Socialnämnden ansöker om de medel som Socialstyrelsen har att fördela för lokala värdighetsgarantier. Exp: Socialstyrelsen

18 19(25) SN /160 SN 705 Remiss Delbetänkande Gårdsförsäljning SOU 2010:98 Tingsryds kommun har av Socialdepartementet utsetts som remissinstans när det gäller Delbetänkande Gårdsförsäljning (SOU 2010:98). Kommunstyrelsen har skickat remissen vidare till Socialförvaltningen med uppdraget att skriva ett yttrande som återlämnas till Kommunstyrelsen senast Utredning i ärendet är daterad att gårdsförsäljning i sin ursprungliga mening skulle kunna få positiva effekter för framförallt turistindustrin i Tingsryds kommun. Det föreliggande förslaget är dock så mycket förändrat att vi i vår slutsats anser att det bör avvisas att till Kommunstyrelsen överlämna tjänsteskrivelsen som remissvar till Socialdepartementet avseende Delbetänkande Gårdsförsäljning SOU 2010:98. Exp: Kommunstyrelsen Alkoholhandläggare

19 20(25) SN /172 SN 042 Delårsrapport Föreligger delårsrapport 1:2011 efter de fyra första månaderna Prognosen för 2011 visar ett underskott på 2,1 mkr. att godkänna delårsrapport 1:2011 och överlämna den till kommunfullmäktige. Exp: Kommunfullmäktige

20 21(25) SN /169 SN 041 Budget 2012 Socialförvaltningen presenterade förslag till driftbudget och investeringsbudget för 2012 (bil 1). Förslag till budget för 2012 har förhandlats med de fackliga representanterna enligt 11 MBL. Anna Johansson (C) yrkar att avgiftshöjningen höjs med 2,2 % (index) istället för föreslagna 4 % Gert Andersson (S) yrkar att 0,6 mkr till merkostnad vid införande av valfrihetssystem i äldreomsorgen (LOV) används till minskad avgiftshöjning Anna Johansson (C) yrkar att införande av LOV (1tj) 0,6 mkr ska få vara kvar i budget men förändras till 0,2 mkr Ordförande ställer proposition på yrkandena och finner att Anna Johanssons (C) första yrkande samt Gert Anderssons (S) yrkande antas. att 0,6 mkr till merkostnad för införande av valfrihetssystem i äldreomsorgen (LOV) används till minskad avgiftshöjning, 2,2 % istället för 4 % att i övrigt anta föreliggande förslag till driftbudget för 2012 vilket innebär en nettokostnad av 241,6 mkr samt investeringsbudget på 610 tkr samt att nämnden ges utökad ram motsvarande generellt statsbidrag angående anhörigstöd (32 sek/invånare).

21 22(25) Reservation: Centerpartiet reserverade sig för eget yrkande (bil 2) Exp: Kommunfullmäktige

22 23(25) SN 131 Delegationsbeslut Anmäles beslut enligt följande delegeringsprotokoll: Listor med beslut avseende individ- och familjeomsorgen, april 2011 Lista med beslut avseende bostadsanpassningsbidrag Lista med beslut avseende tillfälliga serveringstillstånd

23 24(25) SN 132 Kurs- och konferensinbjudningar Inga kurs- eller konferensinbjudningar föreligger.

24 25(25) SN 133 Meddelanden: 2011/140 SN Migrationsverket; Beslut om ersättning för kostnader för vård av barn under 18 år i annat hem än barnets eget enligt 7 förordningen (2002:1118) 2011/144 SN Migrationsverket; Beslut om ersättning enligt 7 a förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. 2011/156 SN Kommunstyrelsen; Förslag till fortsättning av projekt för bättre stöd till gruppen nyanlända flyktingar genom förstärkning av Elevhälsan 2011/ Kommunledningsförvaltningen; Mål, vision och attraktivitet för Tingsryds kommun 5. Datainspektionen; Information om Datainspektionens projekt avseende utökat informationsutbyte 6. VoB Kronoberg; Årsredovisning Förvaltningsrätten i Växjö; dom om överklagat beslut om personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 8. Förvaltningsrätten i Växjö; dom om överklagat beslut om bistånd enligt socialtjänstlagen (SoL) 9. Förvaltningsrätten i Växjö; dom om beredande av vård enligt lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 10. Regionförbundet Södra Småland; inbjudan till presidiekonferens

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00

2015-01-22. Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 (36) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Gällivare, sammanträdesrum 1, torsdagen den 22 januari 2015 kl.10:00-16:00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Justeringens

Läs mer

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00.

PROTOKOLL. Maria Sellberg. Datum Omsorgsnämnden 2015-05-13. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-17:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Maria Molin (M), tjänstgörande ersättare

Läs mer

Socialnämnden 2012-08-22

Socialnämnden 2012-08-22 Socialnämnden 2012-08-22 201 Delegationsbeslut individ- och familjeomsorgen... 2 202 Delgivningar individ- och familjeomsorgen... 4 203 Redovisning av försörjningsstöd mer än sex månader... 5 204 Delegationsbeslut

Läs mer

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter

HÄRJEDALENS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL BLAD. Socialnämnden 2014-05-27 1. 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter Socialnämnden 2014-05-27 1 Ä R E N D E F Ö R T E C K N I N G Paragraf nr Ärenderubrik 53 Ekonomisk rapport 2014 socialnämndens verksamheter 54 Tertialrapport jan-april 2014 socialnämndens verksamheter

Läs mer

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag

ANSLAGSBEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag PROTOKOLL 1(60) Tid: kl 10:00 16:45 Plats: Bäcken Ledamöter: Bill Nilsson, s, ordförande Erika Sundström, s Peter Eriksson, s Helena Öhlund, s Tommy Lindgren, s vice ordförande Eva Westerlund, s Camilla

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Socialnämndens sammanträdesrum, Nämndhuset, klockan 08.15 16.10 med ajournering klockan 11.55 13.15 Beslutande Ledamöter Ann-Christine Myrgren (S), ordförande Hans Sefbom (M), 2: e vice ordförande

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem

1. Utredning LOV i Upplands-Bro kommun 2. Lagtext, Lag (2008:962) om valfrihetssystem Socialförvaltningen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Mikael Nissén 2011-08-26 Dnr 2011-7057 1 Socialnämnden Utredning angående införande av lagen om valfrihetssystem, LOV. Socialnämnden

Läs mer

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30

PROTOKOLL Kommunstyrelsen. Sammanträdesdatum 2015-03-30 KOMMUNSTYRELSEN Tid 10:00-15:45 Ajournering 11:05-11:15, 11:45-12:45, 14:10-14:25 Plats Ledamöter Skeppet, Kommunhuset Se bilaga Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef sektor stödfunktioner

Läs mer

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17

OSKARSHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 1 Socialnämnden 2010-06-17 Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Oskarshamnssalen, kl 09.00 - Beslutande Andreas Erlandsson (S) Ordförande Stig Nilsson (S) Ledamot Kenneth Gustafsson (S) Ledamot Dennis Rydh (S) Ledamot Bo Malm (V) 1:e

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Omsorgsnämnden 2015-02-11 1 (54) Plats och tid Stadshuset, Verdesalen, kl 13:00-15:25 Beslutande Daniel Andersson (FP), ordförande Andreas Ardenfors (KD), vice ordförande Lotta Bäckman (S) Per Wretman

Läs mer

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagetts genom anslag ARVIDSJAURS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Socialnämnden 2009-05-19 36 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur, klockan 08.00-17.00. Beslutande Henning Åhman (s), ordförande Marie Wikberg

Läs mer

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow

Socialnämnden. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00. Anders Malm Mikael von Krassow 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum grå, 2014-01-14, kl 14:00-16:00 Beslutande: Övriga närvarande: Jan-Olof Sewring (M) ordförande Anders Malm (M) Mikael von Krassow (S) Christina Hanstål (M)

Läs mer

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL)

Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist (C) ordförande Arne Rubin (KD) Ulla Werdin (GL) 1(33) Plats och tid Kommunhuset, Plenisalen, kl. 13.00 Beslutande Övriga närvarande Justerare Ledamöter Annalena Järnberg (S) Anne Horneman (S) Margeurite Wase (HOB) Thomas Eklund (V) Ulrika Mellkvist

Läs mer

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare

18. Kurs- och konferensinbjudningar. 19. Meddelanden. Tingsryd 2015-03-04. Magnus Carlberg Ordförande. Renate Tschap sekreterare SOCIALNÄMNDEN Tid: Tisdagen den lo mars 2015 kl.09.00 Plats: sammanträdesrum Tekniska, Torggatan lob, Tingsryd KALLELSE/ FÖREDRAGNINGSLISTA Ledamöter kallas Ersättare underrättas Ärende l. Upprop 2. Val

Läs mer

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45.

PROTOKOLL. Peter Engdahl. Datum Omsorgsnämnden 2014-01-23. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-16:45 Beslutande: Markus Evensson (S), ordförande Maria Andersson (S) Birgitta Ek (S) Jenny Breslin (S), tjänstgörande ersättare för Per Gunnar

Läs mer

Vallentuna den 12 juni 2011

Vallentuna den 12 juni 2011 KALLELSE SOCIALNÄMNDEN 2012-06-19 Tid och plats Kl 18.30 Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna Kallade tjänstemän Inga-Lill Björklund, socialchef Helena Åhman, avdelningschef Karin Peters, avdelningschef

Läs mer

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande...

PROTOKOLL. Underskrifter Sekreterare... Paragrafer: 55-71 Maria Hjärtmyr varav sekretess 71. Ordförande... Markus Evensson. Justerande... Plats och tid Ljusdalssalen, 8:30: - 14:20 Beslutande: Övriga deltagande Utses att justera Markus Evensson (S) ordf Maria Andersson (S), Birgitta Ek (S) Per Gunnar Larsson (S), Mona Wandel (SRD) Annasara

Läs mer

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande

Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10. Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 1(26) Plats och tid Sammanträdesrum 1, Gamla stadshuset, kl 13.20-18.10 Ledamöter Barbro Hietala Nordlund (S) ordförande Håkan Castor (S) 2:e vice ordförande Barbro Lindroth (S)

Läs mer

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24)

Socialnämnden 2009-01-13 1 (24) KLIPPANS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 (24) Plats och tid Sessionssalen, Kommunhuset, kl 18.30-20.40 Beslutande Övriga närvarande Hans-Bertil Sinclair (m) ordförande Janeth Norén

Läs mer

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009

Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 DANDERYDS KOMMUN Socialkontoret Handläggare: Karl-Olof Magnusson Millie Lindroth Tjänsteutlåtande 1(49) Socialnämnden 2010-03-08 SN 2010/0029 Bokslut och verksamhetsberättelse 2009 Förslag till beslut

Läs mer

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20

1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2007-12-05. Sammanträdestid 08.30-11.20 1 FALKENBERGS KOMMUN PROTOKOLL Nr 11 Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sammanträdestid 08.30-11.20 NÄRVARANDE Ledamöter Tjg ersättare Övr ersättare Rie Boulund, ordf. (m) Göran Persson (s)

Läs mer

Landstingsstyrelsens protokoll

Landstingsstyrelsens protokoll Landstingsstyrelsens protokoll Sammanträdet den 23 juni 1999 93-108 ande Toivo Hofslagare (s), ordförande Kenneth Backgård (ns) Yvonne Stålnacke (s), vice ordförande Harry Nyström (v) Maria Salmgren (m)

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 10 augusti 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista

A-salen, kommunhuset, Sollefteå. Enligt närvaro- och tjänstgöringslista 1 (41) Datum Tid Kl. 14.00 17.55 Ajournering Mötet ajourneras kl. 14.45-14.50 Plats Beslutande Övriga närvarande A-salen, kommunhuset, Sollefteå Enligt närvaro- och tjänstgöringslista Tomas Alsfjell, kommunchef

Läs mer

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00.

PROTOKOLL. Maud Jonsson. Datum Omsorgsnämnden 2015-04-15. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal 08:30-15:00 Beslutande: Helena Brink (C), ordförande László Gönczi (MP) Tommy Olsson (C) Kennet Hedman (M) Victoria Andersson (M) Maud Jonsson (FP)

Läs mer

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92

SJÖBO KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Vård- och omsorgsnämnden 2012-08-30 92 Plats och tid Kommunhuset, Sessionsalen, kl. 18.30-20.10 Beslutande Berit Lundström (M) Lena Blennow-Andersson (M) Irene Norrman (M) Bodil Czernyson (C) Ethel Thulin (SJP) Yvonne Roos (S) Liz-Beth Persson

Läs mer

Socialnämnden 2014-12-17

Socialnämnden 2014-12-17 267 Redovisning av delegationsbeslut enl. 35 Kommunallagen individ- och familjeomsorgen... 2 268 Internkontroll individ- och familjeomsorgen... 3 269 Delgivningar... 4 270 Ansökan om generellt bidrag med

Läs mer

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors

5 Riktlinjer för specialkost på grundskolan KS 2014/480 Föredragande: Tomas Karlsson. 6 Pedagogisk måltid KS 2013/128 Föredragande: Eva Thimfors Datum: kl 13:00 Plats: Nämndrummet Ordförande Carina Gullberg Sekreterare Britt-Marie Nilsson Vid ordinarie ledamots förhinder kontaktas i första hand personlig ersättare. Vid dennes förhinder kontaktas

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-18

Sammanträdesdatum 2015-02-18 PLATS OCH TID ANDE LEDAMÖTER TJG ERSÄTTARE Kommunhuset, Mellanfryken, onsdag 18 februari 2015, 15.00 16.20 Peter Krööse (C), ordförande Laila Norstedt Persson (M), vice ordförande, ej 40 (jäv) Inger Sundin

Läs mer