FÖRSKOLA, FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "FÖRSKOLA, FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM"

Transkript

1 Barn- och ungdomsnämnden FÖRSKOLA, FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM Regler och taxa för abonnemang Antagen av kommunfullmäktige , 99 och , 110. Reviderad , 137 Rev BUN , 94, Rev Redaktionella ändringar Jan 2008, Juni Jan 2010

2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sida BARNOMSORGSFORMER 2 ANTAGNINGSPRINCIPER 3 Vem har rätt till barnomsorg? Anmälningsrutiner Köhantering PLACERING 4 - Inskolning, schema - Förändring och uppsägning NYTTJANDE AV PLATS 6 AVGIFTER Inkomstuppgifter 7 Betalningsprinciper 8 Avstängning 8 Avgiftsgrundande inkomst 9 TAXA 10 BOSATT I ANNAN KOMMUN 10 VERKSAMHETENS STYRNING 11 Synpunkter och klagomål ADRESSFÖRTECKNING 12 - Assistenter på förvaltningskontoret - Delegater 6 och 9 1 (12)

3 BARNOMSORGSFORMER FÖRSKOLEVERKSAMHET FÖR BARN 1 5 ÅR FÖRSKOLAN erbjuder omsorg samt främjar barns utveckling och lärande samtidigt som den är organiserad så att föräldrar kan förvärvsarbeta eller studera. FAMILJEDAGHEM är när en anställd dagbarnvårdare i sitt eget hem ger barnomsorg åt andras barn. ÖPPEN FÖRSKOLA erbjuder verksamhet för barn tillsammans med förälder eller annan vuxen ingen inskrivning behövs. ALLMÄN FÖRSKOLA erbjuder barn avgiftsfri förskola minst 525 timmar per år från höstterminen det år barnet fyller 3 år. (Gäller from hösten 2010) Förläggning av tiden beslutas av rektor. SKOLBARNSOMSORG FÖR BARN 6 12 ÅR FRITIDSHEM erbjuder sexåringar i förskoleklass (F-klass) och skolbarn en meningsfull fritid samt stöd i sin utveckling medan föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. För skolbarn finns också: lovverksamhet - för barn som endast har behov av barnomsorg under lov och ferier samt familjedaghem - för barn med särskilda skäl. 2 (12)

4 ANTAGNINGSPRINCIPER Vem har rätt till barnomsorg? Barn, vars föräldrar förvärvsarbetar eller studerar samt barn som av fysiska, psykiska eller sociala skäl behöver särskilt stöd i sin utveckling, har rätt till plats inom barnomsorgsverksamheten. Barn (1-5 år) till aktivt arbetslösa (intyg krävs från arbetsförmedlingen) och till föräldralediga har rätt till plats 3 timmar/dag eller 15 timmar/ vecka, på tider som beslutas av rektor. Barnet skall vara folkbokfört i kommunen och vara mellan 1 och 13 år. Föreligger behov och möjlighet finns, kan även barn under 12 månader placeras. Särskild prövning görs av Verksamhetschefen för förskolorna Anmälningsrutiner För anmälan och upplysningar om barnomsorg ska man vända sig till Barnoch Ungdomsförvaltningens kontor. Ansökan görs skriftligt på särskild blankett tillsammans med arbetstidschema Anmälan om plats inom barnomsorgen kan göras sex månader innan behov föreligger. Anmälan till plats i avgiftsfri allmän förskola görs senast under april månad. Kö Kön är gemensam för hela kommunen. Assistent registrerar och inplacerar barnet i kön utifrån anmälningsdatum, födelsedatum och önskad placering. Tid i kön kan tillgodoräknas högst sex månader innan behov av plats föreligger. 3 (12)

5 PLACERING Tillsammans med ansvarig rektor erbjuder assistent plats utifrån kommunens gemensamma kö. Placeringar av barn med eget behov eller behov av särskilt stöd enligt 2a Kap. 6 och 9 SL ska föregås av ett särskilt beslut. Beslutanderätt har två befattningshavare, som särskilt utsetts av barnoch ungdomsnämnden BUN (se adressförteckning) Barnomsorgsplats erbjuds i sådan omfattning att föräldrarna kan sköta sina arbeten/studier eller utifrån det särskilda behov som beslutats om i enlighet med SL 6 och 9. Vistelseschema upprättas grundat på de uppgifter som föräldrar lämnar avseende aktuella arbets- eller studietider samt restid. Barn till aktivt arbetslösa och föräldralediga erbjuds plats 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka. Barn (1-5 år) till aktivt arbetslösa får lämnas alla månader på året. Förläggning av tiden beslutas av rektor. Öppettider är vardagar från och med och fram till För familjer med omsorgsbehov utöver ordinarie öppettider finns Lilla Dag och Natt. En dygnet runt verksamhet förlagd på Jörgensgården. Jörgensgården har även förlängt öppethållande efter behov. 4 (12)

6 Inskolning Placeringen inleds med barnets inskolning, ca 2-3 veckor. (Även vid omplacering till annan enhet sker motsvarande). Fullständiga uppgifter om vårdnadshavarna lämnas Arbetstidsschema och inkomstuppgifter lämnas Särskild person inom enheten utses som kontaktperson för den enskilda familjen. Ordinarie avgift betalas under in- och utskolningstid Placeringen avslutas med utskolning vid vistelsens slut. Förändring och uppsägning av abonnemang När föräldrar blir arbetslösa, har föräldraledighet eller i samband med adoption erbjuds förskolebarn plats 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka, och nytt schema för vistelsetid tecknas efter en månad. För barn i allmän förskola med kompletterande abonnemang eller på fritidshem upphör abonnemanget efter en månad. När familjen får behov av ökad/ändrad omsorgstid kan det bli nödvändigt att barnet flyttas från en enhet till en annan. Förändring av barns schema skall meddelas minst en månad i förväg. Vid oregelbundna arbetstider så snart ändringen blir känd. Plats inom barnomsorgsverksamheten är ett abonnemang, som löper hela året, även under lov, semester och annan ledighet. Platsen står till förfogande, tills den sägs upp av föräldrar eller kommun. Uppsägning av abonnemanget skall ske skriftligen två månader i förväg. Avgift betalas under hela uppsägningstiden. 5 (12)

7 NYTTJANDE AV PLATS Förvärvsarbetande och studerande har abonnemanget kopplat till inlämnade arbetstider. Deltidsanställda och vikarierande föräldrar disponerar platsen under arbetstid, med den framförhållning som är möjlig. Vid föräldrars arbetslöshet eller föräldraledighet får barn (1-3år) med abonnemang i förskola behålla plats, men nytt schema för vistelsetid tecknas för 3 timmar/dag eller 15 timmar/vecka efter 1 månad. Förläggning av tiden beslutas av rektor. För barn i allmän förskola (3-5 år), förskoleklass (6år)och skolbarn (7-12 år) som har abonnemang gällande barnomsorg, upphör den placeringen efter 1 månad. När förälder återgår till arbete efter någon form av ledighet, skall plats om möjligt beredas på samma enhet som tidigare. Köplacering kan bli aktuell. Vid förälders sjukdom får plats behållas och nyttjas i en månad. Beslut om vistelsetid och om fortsatt behov av plats prövas därefter kontinuerligt av rektor. Allmän förskola (525 timmar/år) följer skolans termins- och lovtider. Barn i förskola, familjedaghem och fritidshem bör som regel ha minst fyra veckors uppehåll per år (semester eller annan ledighet).. 6 (12)

8 AVGIFTER Avgift betalas under årets alla månader. Månadsavgift debiteras och förfaller till betalning den siste i innevarande kalendermånad. Betalning kan ske via autogiro-överföring. Kommunen äger rätt att debitera dröjsmålsränta från förfallodagen enligt 6 Räntelagen. Inkomstuppgifter Inkomstuppgifter skall lämnas i samband med att barn placeras när anställnings- inkomst- eller familjeförhållanden förändras samt på uppmaning av BUN (Barn som endast deltar i allmän förskola eller i förskoleklass betalar ingen avgift och föräldrarna behöver då inte lämna inkomstuppgift.) I de fall begärda inkomstuppgifter inte inkommer inom angiven tid, höjs tidigare uppgiven månadsinkomst med kronor/person. Uteblivna inkomstuppgifter kan i förlängningen medföra, att familjen förlorar barnomsorgsplatsen. Felaktig information i inkomstuppgifter (inkomster, familjeförhållanden etc) kan medföra efterdebitering och rättsliga åtgärder. Kommunen kontrollerar inkomstuppgiften med skattemyndighet, försäkringskassan samt övriga eventuella bidragsgivare i efterhand. Kommunen har rätt att genomföra retroaktiva rättelser om den felaktiga uppgiften inneburit att för låg avgift debiterats. I de fall föräldrar får sänkt inkomst, ska förändring meddelas minst en månad i förväg för att reducering i fakturor ska kunna garanteras. 7 (12)

9 Betalningsprinciper Barn som avstängts jämlikt smittskyddslag eller som är hemma på grund av resistenta pneumokocker eller motsvarande får avgiftsbefrielse från barnomsorgsavgift efter en vecka efter det att beslut eller intyg av läkare anmälts. Ansökan om nedsättning inlämnas till rektor som fattar beslut. För barn, som skrivs in i särskild lovverksamhet eller som av andra skäl skrivs in under kortare tidsperiod, sker debitering för varje påbörjad månad enligt gällande barnomsorgstaxa. Alternativt debiteras kommunens självkostnad 100 kr/dag/ barn. Barn med särskilda behov (SL 2a Kap. 9 ), har rätt att avgiftsfritt nyttja plats i förskola tre timmar per dag eller 15 timmar/vecka under läsårstid, lov och ferier undantagna. Särskilt beslut krävs. Avstängning Om en avgiftsskyldig trots krav inte betalar sin avgift, avstängs barnet från barnomsorg. Normala kravåtgärder, omfattande betalningsföreläggande etc, fullföljs oberoende av en eventuell avstängning. Familjens barn får inte ny plats inom barnomsorgen, om tidigare uppkommen skuld kvarstår. 8 (12)

10 Avgiftsgrundande inkomst OBS! Avser skattepliktig inkomst före skatt och avdrag. - Förvärvsinkomst = bruttolön inklusive löneförmåner samt arvoden - Sjukpenning, sjukbidrag - Föräldrapenning - Samtliga pensionsförmåner utom barnpension - Livränta - Vårdbidrag för barn (60 % av bruttobeloppet) - Utbildningsbidrag avseende arbetsmarknadsutbildning - A-kassa (arbetslöshetsersättning) dagpenning - Familjebidrag i form av familjepenning - Dagpenning vid repetitionsutbildning m.m. för värnpliktiga - Arvode för vård av barn i familjehem. Avgiften grundas på den samlade ekonomin i platsinnehavarens familj där barnet vistas och taxan gäller för samtliga familjekonstellationer, d v s gifta, sammanboende med eller utan gemensamma barn samt för ensamstående. Som förvärvsinkomst för egna företagare räknas den bruttoinkomst som är högst av följande två alternativ: 1 Anmäld inkomst till försäkringskassan. 2 Nettointäkt av näringsverksamhet för föregående beskattningsår enligt RSV:s deklarationsblankett N1, N2 och/eller N3. Varierar den avgiftsgrundande månadsinkomsten, framräknas ett genomsnitt d v s familjens beräknade bruttoårsinkomst delat med 12 månader. 9 (12)

11 TAXA Plats i förskola eller familjedaghem Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 3% av familjens inkomst, högst 1260 kr/mån 2% av familjens inkomst, högst 840 kr/mån 1% av familjens inkomst, högst 420 kr/mån ingen avgift Plats i fritidshem Barn 1 Barn 2 Barn 3 Barn 4 2% av familjens inkomst, högst 840 kr/mån 1% av familjens inkomst, högst 420 kr/ mån 1% av familjens inkomst, högst 420 kr/mån ingen avgift Barn i avgiftsfri, allmän förskola (3-5-åringar) erlägger avgift som barn på fritidshem för plats i förskoleverksamheten utöver 3 timmar/dag eller 15 timmar /vecka när föräldrarna arbetar eller studerar. Det yngsta barnet i familjen betraktas som barn 1. Avgift betalas under årets alla tolv månader. Avgifterna betalas i % av familjens bruttoinkomster före skatt och avdrag. BOSATT I ANNAN KOMMUN Vid placering av barn bosatt i annan kommun eller vid familjs flyttning från Landskrona tillhandahålls plats endast under förutsättning att överenskommelse sker mellan kommunerna och att hemkommunen lämnar ersättning för platskostnaden. 10 (12)

12 VERKSAMHETENS STYRNING Barnomsorgsverksamheten i Landskrona styrs av: - Skollag (SL), Läroplan för förskolan (Lpfö 98) samt Skolverkets allmänna råd NATIONELL NIVÅ - Utbildningsplan enligt SL 2 kap 8 KOMMUNAL NIVÅ - Arbetsplaner Handlingsplaner LOKAL NIVÅ SYNPUNKTER OCH KLAGOMÅL Många delar av verksamheten bygger på att personalen kan etablera goda relationer till föräldrar och barn/elever och att ett förtroendefullt samarbete kan etableras, även för sådana vardagsrutiner som inte finns reglerade i skrivna dokument. I de fall någon vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål att framföra, finns idag dessa alternativ att använda: A. Samtal med ansvarig personal på avdelning eller i grupp/klass. B. Samtal med ansvarig rektor. C. Samtal med verksamhetschef. D. Samtal förvaltningschefen. E. Anmälan till Skolinspektionen. I övrigt hänvisas till kommunens synpunktshantering. 11 (12)

13 ADRESSFÖRTECKNING Kontakta någon av assistenterna på förvaltningskontoret på Stadshuset för ytterligare information. Elisabet Håkansson Telefon Birgitta Andersson Telefon Befattningshavare med rätt att besluta om placeringar enligt skollagens 2 Kap 6 och 9: Verksamhetschef förskola Yvonne Nilsson Barn- och Ungdomsförvaltningen Stadshuset Landskrona Verksamhetschef skola Pia Gagner Barn- och Ungdomsförvaltningen Stadshuset Landskrona (12)

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun

Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun Regler, taxor och e-tjänster för barnomsorg i Svalövs kommun 2 Innehållsförteckning Regler och taxor för barnomsorg i Svalövs kommun... 5 Mål och styrning... 5 Sekretess... 5 Barnomsorg... 5 Förskola 1-5

Läs mer

Taxa och regler för barnomsorg

Taxa och regler för barnomsorg Taxa och regler för barnomsorg i Eslövs kommun Antagen av kommunfullmäktige i Eslövs kommun 2015-06-15 Innehåll 1. Barnomsorg i Eslövs kommun 3 2. Ansöka om barnomsorgsplats 4 3. Allmän förskola 5 4. Omsorg

Läs mer

Barnomsorg i Tomelilla kommun

Barnomsorg i Tomelilla kommun Barnomsorg i Tomelilla kommun AVGIFTER OCH REGLER för förskoleverksamhet, pedagogisk omsorg och skolbarnsomsorg Taxor fastställda av Kommunfullmäktige 2009 Reviderad 2013-02-27 1 Innehåll för förskoleverksamhet,

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem.

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. 2015-06-01 Sid 1/7 Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. Reviderad 2015-06-01 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m.

Läs mer

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter

Välkommen. till barnomsorgen i Ydre kommun. Riktlinjer - Avgifter YDRE KOMMUN Välkommen till barnomsorgen i Ydre kommun Riktlinjer - Avgifter Fastställd av kommunfullmäktige 2003 02 24 Reviderad av kommunfullmäktige 2004 02 23 Reviderad av kommunfullmäktige 2005 02 21

Läs mer

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen

Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Riktlinjer och taxa för barnomsorgen Verksamheten bedrivs i kommunal eller extern regi, och riktar sig till alla barn i åldern 1-12 år som är bosatta i kommunen. Även barn bosatta utanför kommunen kan

Läs mer

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01)

Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) Regler för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem. (gäller fr.o.m. 2011-07-01) 1. Ansökan om plats Ansökan om plats kan göras av den som är bosatt i Sverige. Barnomsorg bedrivs fr.o.m. barnet är 1

Läs mer

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg

Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Förskoleverksamhet och Skolbarnsomsorg Information, tillämpningsanvisning och taxa Antaget av kommunfullmäktige 2010-06-30 INNEHÅLL SID Verksamhetsformer 2 Förskoleverksamhet Allmän förskola Skolbarnsomsorg

Läs mer

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem

Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem Tillämpning av regler och avgifter Förskola, pedagogisk omsorg och Fritidshem 1 Denna broschyr ger viktig information om regler och avgifter för kommunens pedagogiska omsorg, förskoleoch fritidshemsverksamhet.

Läs mer

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg i Helsingborg Principer för placering i förskola och annan pedagogisk verksamhet Tillämpningsanvisning och taxa Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla

Läs mer

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun

Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Tillämpningsregler för barnomsorg i Hagfors kommun Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg enligt Skollagen, kapitel 2 a 2 Förskoleverksamhet bedrivs i form av förskola och familjedaghem. Skolbarnsomsorg

Läs mer

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun

Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Riktlinjer för barnomsorg i Hylte kommun Antagna av barn- och ungdomsnämnden 2014-12-10 Innehåll 1. Barnomsorgsformer...4 Förskola och pedagogisk omsorg...4 Fritidshem...4 Öppen förskola...5 Allmän förskola...5

Läs mer

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun

REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM. Varbergs kommun REGLER OCH AVGIFTER FÖR FÖRSKOLA, PEDAGOGISK OMSORG OCH FRITIDSHEM Varbergs kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING REGLER FÖR FÖRSKOLA OCH PEDAGOGISK OMSORG BARN SOM SKA BÖRJA FÖRSKOLA ELLER PEDAGOGISK OMSORG 1 Rätt

Läs mer

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG

FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG Barn- och utbildningsnämnden 861 82 TIMRÅ Besöksadress: Köpmangatan 14 Telefon 060-16 31 00, Fax 060-16 33 68 Hemsida: www.timra.se FÖRESKRIFTER FÖR BARNOMSORG FÖRSKOLA ALLMÄN FÖRSKOLA FRITIDSHEM FAMILJEDAGHEM

Läs mer

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se

BARNOMSORGEN REGLER FÖR 1/11 2006. BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se BARN OCH UTBILDNINGSAVDELNINGEN Skolchef Stefan Linde 0251-804 57 stefan.linde@alvdalen.se Administration Susanne Enochsson 0253-105 50 barnomsorg susanne.enochsson@alvdalen.se ÄLVDALENS RO Rektor (Gläntan,

Läs mer

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet

Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Sida 1 av 13 Välkommen till vår förskoleoch fritidsverksamhet Beslutad av bildningsnämnden 2015-06-10 Gäller från och med 2015-08-01 Sida 2 av 13 FÖRSKOLAN SKA STIMULERA BARNS UTVECKLING OCH LÄRANDE Förskolan

Läs mer

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun

Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Utbildningsförvaltningen Rutiner för förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem i Älmhults kommun Antagen av Utbildningsnämnden 2014-06-11, 57 Gäller från 2014-08-01 Postadress Box 501, 343 23 Älmhult

Läs mer

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01

Avgifter och regler. inom förskola och skolbarnsomsorg. Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Avgifter och regler inom förskola och skolbarnsomsorg Barn, utbildning och fritid 2010-07-01 Härjedalens kommun har så kallad maxtaxa för barn i förskola och skolbarnsomsorg. Det innebär att Du betalar

Läs mer

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa

Barnomsorg i Munkedals kommun. Information och taxa Barnomsorg i Munkedals kommun Information och taxa Ansökan om plats Ansökan om barnomsorgsplats kan göras av den som bor i kommunen eller som erhållit bostad här men ännu inte flyttat in. Adress och inflyttningsdatum

Läs mer

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet

Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjer för kö och placering inom förskola, fritidshem och annan pedagogisk verksamhet Riktlinjerna tillämpas för de verksamheter som regleras i skollagens kapitel 8 (förskolan), kapitel 14 (fritidshemmet)

Läs mer

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn

FÖRSKOLAN. Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn FÖRSKOLAN Regler, taxa och tillämpningsföreskrifter för placering av barn Fastställd i Kommunfullmäktige 2005-11-28 55 Barn- och utbildningsnämnden 2005-04-26 27 Reviderad: 2006-06-13, 2008-09-16, 2010-05-24

Läs mer

Regler för barns placering i förskola

Regler för barns placering i förskola Regler för barns placering i förskola 2014-02-07 I den här broschyren får du veta det du behöver veta när du ska ansöka om plats för ditt barn i Piteå kommuns förskolor och pedagogisk omsorg. Broschyren

Läs mer

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun

Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Förskola och fritidshem i Munkfors kommun Antagna av Kultur och utbildningsnämnden 2012-12 - 03 gäller från och med 2013-01 - 01 Uppdaterad 2013-11-01 Bild: Diana Lundsten Innehållsförteckning Sida: Kultur

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun

Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Fotograf: Johan Lenell Välkommen till barnomsorgen i Karlshamns kommun Riktlinjer, regler och taxor gällande förskolor, pedagogisk verksamhet och fritidshem (reviderad 2015 09 11) Karlshamns kommun Utbildningsförvaltningen

Läs mer

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun

Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Sidan 1(9) Riktlinjer för Förskoleverksamhet och pedagogisk omsorg i Sandvikens kommun Verksamheten omfattar kommunal förskola samt pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare) Fastställd av Kunskapsnämnden februari

Läs mer

Information om barnomsorg i Munkedals kommun

Information om barnomsorg i Munkedals kommun Information om barnomsorg i Munkedals kommun Regler, rutiner och avgifter Ansökan om plats Med barnomsorg avses förskola, fritidshem samt pedagogisk omsorg (som exempelvis dagbarnvårdare/familjedaghem).

Läs mer

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter.

Namn. Personnummer. Överenskommelsen gäller endast under förutsättning att underskrift skett av berörda parter. Överenskommelse om fritidshemsplats vid tillfälligt arbete för arbetssökande Blanketten kan behållas på fritids under månaden och föräldern kan fylla på flera tider under månaden. Rektor skriver därefter

Läs mer

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem

Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Regler och avgifter Förskola Allmän förskola Fritidshem Foto Nina Hallin Fastställd av kommunfullmäktige 2001-09-24 Uppdaterad oktober 2013 Sid 2 - Regler och avgifter Förskola, Allmän förskola och Fritidshem

Läs mer

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN

Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Välkommen till barnomsorgen I KROKOMS KOMMUN Vart vänder jag mig i frågor om: Allmän förskola Områdesexpeditionen Ansökan om placering Frågor om barnomsorgsräkningar/autogiro Områdesexpeditionen eller

Läs mer

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun Reviderade 2013-04-18 (BUN 63) Reviderade 2015-03-19 (BUN 34) Gäller från 2015-08-01 Reviderade 2015-06-10 (KF 152) Gäller from 2015-08-01 Fritidshem, fritidsklubb och pedagogisk omsorg i Uddevalla kommun

Läs mer