INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1"

Transkript

1 INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

2 Beställare: Svensk Kärnbränslehantering AB är formell beställare av de parallella uppdragen. Arbetsgrupp: Ida Aronsson, Pär Hansson Erik Hjertqvist, Frida Kjäll, Kent Svensson, Viktor Zettergren Bedömningsgrupp: Oskarshamns Kommunstyrelses presidium, Samhällsbyggnadsnämndens presidium, Ordförande Tekniska nämnden, Kommundirektör, Samhällsbyggnadschef, Teknisk chef, Stadsarkitekt, huvudansvarig planarkitekt, representant från SKB. Samtliga kommunala förvaltningar har varit delaktiga i underlagets upprättande, och diskussioner har förts i fokusgrupper och varierande nätverk beroende på frågeställningens ämne. Kartor och text har upprättats av kommunens planfunktion. Foton har tagits av Dzenana Basic, Lars Olofsson, Ted Lindquist samt av kommunens planfunktion. April

3 Oskarshamns kommun har ett fantastiskt kust- och skärgårdslandskap med mer än öar, kobbar och skär, liksom ett vackert inland med skogsbygd och vackra småländska byar. Vi har ett mycket starkt näringsliv med såväl internationella storföretag som unga drivna entreprenörer. Stora investeringar står för dörren inom turismnäringen, industrin och handeln i Oskarshamn. Dessutom inleds under året ett av Sveriges största miljöprojekt, saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Saneringen är en viktig del i förbättringen av miljön i Östersjön. Oskarshamn andas optimism. Nu är vi redo att ta nästa steg i utvecklingen mot vårt mål att vara den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna. Planeringen av Inre hamnen i Oskarshamn är en synnerligen spännande stadsplaneringsuppgift. Vi har ett stort område i ett attraktivt läge som ska omvandlas till att bli en del av staden och stadslivet. I Inre hamnen ska alla kunna trivas, oavsett om du bor, arbetar, besöker eller bara vill promenera på platsen. Det unika läget runt hamnbassängen ska bjuda på upplevelser, utblickar och mötesplatser som bidrar till att flytta staden ett steg närmare vattnet. Genom de parallella uppdragen hoppas vi på tre intressanta och kreativa förslag till hur Inre hamnen i Oskarshamn kan utvecklas till en hållbar, levande och attraktiv del av staden. Förväntningarna och förhoppningarna är högt ställda! Vi önskar ett stort lycka till med ert arbete. Peter Wretlund Kommunalråd Oskarshamns kommun 3

4 4

5 INNEHÅLL INLEDNING 9 Bakgrund 10 Uppgiften 12 Vision för Inre hamnen 14 OMRÅDET 23 Områdets lokalisering och avgränsning 24 Historik 26 Beskrivning av området 27 FÖRUTSÄTTNINGAR 31 Riksintresse 32 Pågående projekt 33 Omgivning - beskrivning 36 Kommunikationer 38 Grön- och blåstruktur 39 Service 40 Störningar och begränsningar 41 Administrativa föreskrifter 44 5

6 6

7 7

8 8

9 INLEDNING 9

10 BAKGRUND Oskarshamn har sedan början på 1900-talet varit en utpräglad industristad, där stadens varvs- och hamnverksamhet haft en betydande roll i stadens bärkraft. Runt hamninloppet etablerade sig olika industrier och hamnanknutna verksamheter under talen. En följd av detta har blivit att hamnbassängens bottensediment innehåller olika miljögifter som kontinuerligt läcker ut i skärgården och Östersjön. Under 2013 beräknas ett av landets i särklass största saneringsprojekt starta och det syftar till att muddra och rena hamnens bottensediment. Muddringen är startskottet och en förutsättning för en rad förändringar som kommer att ske i Oskarshamns hamn. Hamnverksamheten kan flyttas längre ut mot hamninloppet och frigöra ytor i det vi kallar Inre hamnen. Inre hamnen ligger nära stadens kommersiella centrum och är delvis redan idag av publik karaktär, dock påtagligt öde och underutnyttjat av stadens invånare. Stora delar präglas ännu av industrier, råvaruupplag och godshantering. Med muddermassorna från hamnsaneringen ska ett helt nytt verksamhetsområde skapas (se karta s.5, område 1). Nuvarande färjeterminalen (område 2a) som har en av landets två färjeförbindelser med Visby flyttar cirka 200 meter österut och får ett för färjetrafiken och stadens infrastruktur bättre läge (nya färjeterminalen, område 2b). Kvarteret Laxen står i stort sett tomt. Här har en fanérfabrik legat fram till för ett par år sedan. Fastigheten är privatägd och fastighetsägaren har intresse av att sälja fastigheten för bostads och handelsändamål (område 3). Ovanstående har medfört att vi idag har ett mycket stort område (cirka 32 hektar landareal) som kan omvandlas till en ny del av staden (område 4). Det är förmodligen det största stadsplaneringsprojektet som Oskarshamn någonsin kommer att ställas inför. Områdets centrala läge och kontakt med vattnet gör projektet mycket intressant. 10

11 Kommunen har ett starkt näringsliv, med betoning på industri. Under de senaste 10 åren har befolkningsmängden legat mer eller mindre oförändrad på cirka invånare. Det har byggts förhållandevis få bostäder under perioden. Det är i princip uteslutande kommunala villatomter som exploaterats. Idag andas Oskarshamn optimism och det är många spännande projekt på gång. Bland annat i centrum där flera förtätningsprojekt pågår samt arbete med centrumutveckling. Ett av de spännande projekten är planeringen av Inre hamnen. Här ska vi planera staden så att Oskarshamn vänder sig mot vattnet. Vi ska öppna upp delar av strandlinjen och skapa nya attraktiva bostäder, arbets- och mötesplatser. 11

12 UPPGIFTEN Syftet med de parallella uppdragen är att föreslå en stadsbyggnadsstruktur som ska vara utgångspunkt för Inre hamnens framtida utveckling. Förslagen ska utgå ifrån en hållbar utveckling och god arkitektur för att skapa attraktivt och kvalitativt stadsliv med bostäder och verksamheter. Bebyggelse, stråk, kajer, mötesplatser och relationen till omgivningen ska sammantaget öka förutsättningarna för en mångfald och ett flöde i stadsrummet och ge upplevelsemässiga mervärden för boende, verksamma och besökande. Hållbara och innovativa energilösningar ska genomsyra hela stadsdelen. De parallella uppdragen ska ske i nära dialog med beställaren och med medborgare. Processen ska resultera i en helhetslösning för Inre hamnen med förslag på områdets huvudstruktur med markanvändning, byggnader, offentliga rum, trafik etc. Inre hamnen är ett stort område. En genomtänkt strategi för hur stadsdelen ska utvecklas över tid är en viktig del av uppdraget. Viktigt är att stadsdelen ska fungera och vara integrerad med övriga staden och kunna ske i olika utbyggnadsetapper. De parallella uppdragen ska leda fram till en bärande idé om hur Inre Hamnen i Oskarshamn kan utvecklas. Idéförslagen kommer att ligga till grund för etappvis detaljplanering av området. 12

13 Flygfoto över hamnbassängen i Oskarshamn sett västerifrån, med stadens centrum rakt under, utanför bild. Flygfoto över Oskarshamns stad och hamnbassängen sett från havet. 13

14 VISION FÖR INRE HAMNEN Inre hamnen ska vara en tät stadsdel med bostäder, kontor och till viss del handel. Stadslivet ska stimuleras genom höga ambitioner för mötesplatser i form av torg, strandpromenad, lekplats, utomhusscen etc. Livsglädje, liv och rörelse ska känneteckna området. Tillgängligheten ska vara god för allmänheten, särskilt till strandlinjen. Trafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska minskas och bli en attraktivare del av staden samtidigt som Inre hamnen kan stärka sin koppling till den befintliga staden. Bebyggelse- och upplåtelseformerna för bostäder ska variera. Gestaltningen ska spegla Oskarshamns identitet. Planering och byggnation ska genomsyras av klimatsmart tänkande och stadsdelen ska vara en demosajt för innovativa energilösningar. (Sammanställning av mål/planeringsinriktning för Inre hamnen, utformat av politiker tillsammans med tjänstemän under seminarium om Inre hamnen i September 2011.) Blandad stad med mötesplatser - mångfald Inre hamnen ska vara en tät stadsdel och ha blandad bebyggelse. Det ska vara en plats för alla oskarshamnare liksom för besökande och turister. Viktigt är att kunna skapa och identifiera målpunkter, såväl större besöksmål som kan fungera som dragplåster liksom spontanaktiviteter som ger utrymme för lek och sport. Grönska och gröna ytor är viktigt för att öka stadskvaliteten. En variation i boende- och upplåtelseformer ska ge utrymme för olika livsstilar och en blandning av människor. Bostadsgårdar och allmänna platser ska utformas så att de tilltalar såväl barnfamiljer som äldre och yngre. Bostäder och olika verksamheterer, såsom handel och kontor, ska bidra till områdeskvaliteter och samtidigt komplettera och stärka befintlig stadskärna utan att konkurrera med denna som kommersiellt centrum. Verksamheter i Inre hamnen har att hantera säsongsvariationer och får inte utvecklas för att enbart hantera en kort sommar. Förslaget ska vara socialt hållbart vilket innebär att skapa ett tryggt område med en mångfald av människor i olika åldrar och med olika social och kulturell bakgrund. Inre hamnen ska 14

15 kunna erbjuda mötesplatser för alla, vara tillgängligt för människor med funktionsnedsättning och utformas med ett barnperspektiv. Allmänhetens tillgänglighet till området och vattnet är en viktig aspekt. Läs mer om förutsättningar för att bedriva handel och service i bilaga PM - Inre hamnen Oskarshamn förutsättningar att driva handel och besöksnäring. Tillgänglighet och koppling till omgivningen Integration med stadskärnan Inre hamnen ska stärka sin koppling till den befintliga staden. Genom Inre hamnen ska staden kopplas samman med vattnet och stadskärnan stärkas som kommersiellt centrum. Stråk och naturliga rörelser från och till omkringliggande områden och bebyggelse är betydelsefulla. Tillgänligheten ska vara stor för allmänheten, särskilt till strandlinjen. Inre hamnen ska vara en plats för alla och vara en integrerad del i staden. Platser ska identifieras som idag kan utgöra barriärer mellan området och omgivningande stadsbebyggelse samt mellan staden och vattnet. Dessa ska överbryggas genom att förändra eller förhålla sig till dem. Exempel på barriärer är överdimensionerade trafikleder, topografi, transporter, verksamheter med mera. Trafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska minskas och bli en attraktivare del av staden. Trafikmängden, framförallt den tunga trafiken och de överdrivna dimensionerna på vägområdet, utgör idag en barriär för staden att skapa god kontakt med hamnen. Gaturummet ska utgå från en mänsklig skala där gång- och cykeltrafikanters framkomlighet 15

16 prioriteras. Trygga promenad- och cykelstråk ska finnas. Likaså ska kollektivtrafiken ha hög prioritet. Lösningar för att tillgodose bil-, transport- och parkeringsbehovet för området ska belysas. Detta ska ske utifrån de oskyddade trafikanternas villkor och säkerhet och bidra till ett attraktivt stadsrum. Vattenkontakt En till stor del outnyttjad potential i Oskarshamns stad är allmänhetens tillgänglighet till vattnet. Speciellt i de centralaste delarna där inre hamnen fortfarande präglas av industrier, råvaruupplag och godshantering. Inre hamnen är den plats där centrala Oskarshamn möter vattnet. Denna vattenkontakt behöver lyftas fram och vara en del av utformningen och identiteten av området med vattenanknutna upplevelser och boendemöjligheter. Att kunna erbjuda vatten- och centrumnära bostäder och verksamheter är viktigt för att Oskarshamn ska kunna konkurrera i attraktivitet. Så långt det är möjligt ska strandlinjen inom staden vara tillgänglig för stadens invånare och besökare vilket den planerade strandpromenaden från Havslätt till Gunnarsö (stadens två centrala badplatser) bidrar till. I centrum runt inre hamnen ska denna strandpromenad ges en stadsmässig utformning, längre ut från centrum anpassas den efter landskapet vilket ger promenaden en mer naturlig karaktär. Identitet Hur kan vi bygga något nytt och fortfarande ge känslan av att vara i Oskarshamn? I den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad är visionen att bevara och utveckla Oskarshamn som den attraktivsa småstaden 16

17 med de stora livskvaliteterna. Oskarshamns stad är starkt förknippad med hamnen och dess utveckling. Hur kan områdets historia tas till vara på i utformningen av den nya Inre hamnen? För att kunna skapa ett område med identitet är det viktigt att bevara en del av de befintliga byggnaderna. Det finns flera byggnader med karaktär som berättar om hamnens historia och bakgrund. Identitet handlar inte bara om byggnadernas utformning utan även om Oskarshamns läge som hamnstad, stadens topografi, skala och relationen mellan stadskärnan och vattnet. Det är viktigt att kunna bevara mångfalden, blanda gammalt och nytt, att tydliggöra områdets årsringar och att kunna koppla den nya arkitekturen till det som redan finns i Oskarshamn. Den arkitektoniska utformningen av byggnader och offentliga rum/allmänna platser ska vara av hög kvalitet. FÖP Oskarshamns stad: Verka för att nya byggnader och utemiljöer ges en god gestaltning utifrån platsens förutsättningar och visar på hög arkitektonisk ambition. Läs mer om områdets kulturhistoriska sammanhang och karaktärsdrag i den bebyggelsehistoriska utredningen och den historiska novellen. Energi och klimat Inre Hamnen ska stå för en hållbar utveckling där målet är att området ska innebära så liten klimatpåverkan som möjligt. Området ska ha en tydlig energiprofil och sträva efter att vara en demosajt för nya energilösningar och spetsenergiteknik inom energiområdet. Kretsloppstänk och resurshushållning liksom miljöriktigt resande är andra viktiga delar. Byggnation ska genomsyras av klimatsmart 17

18 tänkande i såväl materialval, byggnadsteknik, uppvärmning, elförsörjning samt vatten-, avlopp och avfallshantering. Förslaget ska ta hänsyn till ett framtida förändrat klimat. Enligt de scenarier som Länsstyrelsen beskriver kan Oskarshamn bla. räkna med ökad nederbörd och att havsvattennivån stiger med omkring 1 meter de närmaste 100 åren. Högsta högvattenstånd på en 100-årsperiod beräknas vara 2,5 meter över dagens medelvattenstånd. För att minska risken för olyckor, översvämning och erosion ska den lägsta färdiga golvhöjden vid nybyggnation vara +2,7 meter över normal vattennivå. Alternativt ska andra tekniska skyddsåtgärder vidtas som uppfyller motsvarande krav. Dagvatten kommer att behöva hanteras inom området, både från området och från omgivningen då flera av centrums dagvattenledningar mynnar i hamnbassängen. Kan det finnas metoder för dagvattenhantering som kan bli ett gestaltningsmässigt tillskott i stadsmiljön samtidigt som det positivt bidrar till att uppnå miljökvalitetsnormen för recepienten? Ett viktigt mål för regionen och kommunen är att fasa ut användningen av fossila bränslen, att effektivisera energianvändningen samt gynna etablering och användning av förnybar energiproduktion. Regionens, och kommunens, mål ar ett samhälle utan nettoutsläpp av fossilt koldioxid Utbyggnadsstrategi Inre Hamnen behöver en genomtänkt strategi för hur stadsdelen ska utvecklas över tid. Det är avgörande att stadsdelen kan fungera och vara integrerad med övriga staden i olika utbyggnadsetapper. 18

19 Oskarshamn kommun har under de senaste 10 åren haft en befolkningsmängd på ca invånare, Idag andas staden optimism och det är många projekt på gång inom fler områden än industri, inte minst i stadens centrala delar. Kommunens vision är att bli invånare till år Även om befolkningen skulle stå oförändrad till 2030 visar analyserna i Bostadsförsörjningsprogrammet att 500 nya lägenheter behöver byggas i Oskarshamn. I den fördjupade översiktsplanen ges riktlinjen att cirka 350 bostäder skulle kunna byggas i Inre hamnen. Förslagen ska vara realistiska för platsen och staden. I alla utbyggnadsetapper ska kopplingen till övriga staden säkerställas. Medborgardeltagande Inre hamnen ska vara en plats för alla Oskarshamnare, med god tillgänglighet och höga ambitioner i form av mötesplatser som ska stimulera till livsglädje, liv och rörelse. Medborgardeltagande ska följa projektet från förslag till genomförande. De parallella uppdragen ska bidra till att allmänheten ges möjlighet att få vara med och tycka till om sin nya stadsdel redan i ett tidigt skede. Området ska vara socialt hållbart och inte minst barnperspektivet är en viktig utgångspunkt. Barn tänker kloka tankar och deras idéer vill vi ta på allvar. Det ska synas att barnen är en lika stor del av Oskarshamns kommun som vi vuxna. Barn vet något mer, något annat, om den fysiska miljön, de upplever och använder den på ett annat sätt än vuxna. Barns känslighet och upplevelser vad det gäller kvaliteter i närmiljön behöver vi vuxna påminna oss om i vårt strategiska arbete med att utveckla en 19

20 framtida livsmiljö. Mot ovanstående bakgrund har en projektidé formulerats som handlar om barns och ungas visioner om inre hamnen där förskolorna Humlan och Norrtorn deltar. Målet är att inspirera till att tänka kritiskt och kreativt kring sin närmiljö och hur människor och miljö står i ett växelvis förhållande till varandra. Inte minst vill vi få ta del av barnens syn på hur Inre hamnen kan utvecklas. Under de parallella uppdragens genomförande ska allmänheten ha tillfälle att möta de deltagande kontoren för utbyte av frågor, idéer och förslag samt senare ges möjlighet att tycka till och komma med synpunkter om de framarbetade förslagen. 20

21 Följande ska omfattas i förslaget: Området närmast vattnet ska vara allmänt tillgängligt Förslagen ska ta hänsyn till framtida klimatförändringar Byggnader som stärker områdets identitet ska bevaras (användning bör föreslås med inriktning mot publika målpunkter) Inre hamnen ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv med klimatsmarta lösningar, dvs. energieffektiva, resurssnåla och säkra lösningar. Följande funktioner/verksamheter ska finnas med i förslaget: Gästhamn (Den gästhamn som finns på Brädholmen ska vara kvar. Utvecklingsmöjligheter ska finnas). Ölandsfärja (Ölandsfärjan trafikerar Oskarshamn- Byxelkrok med en tur i vardera riktning per dag under sommaren i juni-aug. Vid eventuell flytt ska nytt läge föreslås inom området. Alternativt läge kan med fördel vara i nära anslutning till järnvägsstationen/nya resecentrum). Evenemangsyta (dagens är på Brädholmen, vid eventuell flytt ska nytt läge föreslås inom Inre hamnen.). Strand-/kajpromenad med platser/upplevelser (ska finnas för allmänheten längs kajkanten). Följande funktioner/verksamheter kan innefattas i förslaget: Husbilsuppställning, ca platser (Kan det inrymmas i förslaget är det positivt. Kan berika med visst liv och rörelse. En växande form av turism som vill ha närhet till staden med dess nöjes- och serviceutbud. Som alternativ till resecentrum vid nuvarande järnvägsstation kan ett läge vid Skeppsbrokajen studeras. 21

22 22

23 OMRÅDET 23

24 OMRÅDETS LOKALISERING OCH AVGRÄNSNING Området är beläget i centrala Oskarshamns stad i den inre hamnbassängen. Övre bilden: Området, markerat i rosa, sett från nordväst. Större vägar är markerade med vitt. E 22:an går parallelt med kusten i norr/södergående riktning. Tre trafikplatser längs E 22:an leder in mot Oskarshamns stad. Rv 37/47 angör centrala trafikplatsen väster ifrån. Nedre bilden: Oskarshamns hamnbassäng sett söderifrån med området markerat i rosa. Området har en landareal på cirka 32 hektar. 24

25 Områdets avgränsning ska läsas som en flytande gräns där det är av största vikt att hitta kopplingar och knyta samman Inre hamnen med omgivande stad. Genom Inre hamnen ska staden kopplas samman med vattnet och stadskärnan stärkas som kommersiellt centrum. Det handlar om att hitta stråk och naturliga rörelser från och till omkringliggande områden och bebyggelse. Inre hamnen ska vara en plats för alla och vara en integrerad del i staden. STADS- KÄRNAN STADS- PARKEN NORRA HAMNEN SÖDRA HAMNEN 25

26 HISTORIK Första gången Döderhultsvik nämns i en skriftlig källa är år 1604 i samband med att Vimmerby får sina stadsprivilegier. År 1634 noterar fornforskaren J H Rhezelius att Döderhultsvik är ett gammalt köpingställe, vilket antyder att platsen har äldre anor och att den användes som handelsplats under kanske större delen av 1500-talet. Den första bebyggelsen uppfördes på den plats som idag kallas Brädholmen. Härifrån utvidgades bebyggelsen upp i stadens äldsta bevarade delar Besväret och Fnyket och längs den tidigare landsvägen mot väster, nuvarande Hamngatan och Köpmangatan. I slutet av 1700-talet förändrades köpingens status så att den fungerade som så kallad friköping. Fler handlare och hantverkare kunde därmed etablera sig på orten. Handel och sjöfart tilltog. Decennierna kring år 1800 fick orten flera hantverksmässiga industrier, garverier och färgerier som förlades utmed Döderhultsbäcken. Brädholmen fortsatte att användas för upplag och hamn. Bebyggelsen förtätades och utökades utmed landsvägen och Döderhults bäcken. Hamnverksamheten kom att bedrivas i mer organiserad form från 1845 då köpingens municipalstyrelse fastställde den första hamnordningen. En ny hamn för fiskebåtar samt ett rymligt torg för saluhandel av fisk anlades. Skeppsbyggeri och varvsrörelse kom att utvecklas till att, under perioden , vara den mest betydelsefulla industriverksamheten i Oskarshamn startade Jungnerverkens ackumulatorfabrik (idag SAFT) på den norra stranden där det Thorénska varvet legat. Året efter byggdes Oskarshamns kopparverk på den södra stranden. Under slutet av 1900-talet och början av talet utökades hamnen betydligt åt nordost. Trots att hamnfunktionerna idag förskjutits till den nya hamnen i nordost, präglas stora delar av den inre hamnen ännu av industrier, råvaruupplag och godshantering. Läs mer om områdets historia i den bebyggelsehistoriska utredningen och den historiska novellen 26 Fotot är taget direkt efter en sjösättning vid Oskarshamns varv på 1950-talet. Det var tätt melan sjösättningarna på 50-talet, nästa fartyg ligger på slipen till vänster. Musikkåren som spelat under sjösättningen plockar ihop sina instrument.

27 BESKRIVNING AV OMRÅDET På grund av områdets storlek har en uppdelning i delområden gjorts för att ge en beskrivning av området. För varje delområde inleds med en allmän beskrivning följt av en sammanfattning av tankar och ledord kring karaktär och förutsättningar för fortsatt utveckling. 1. Terminalområdet 2. Resecentrum med omnejd 3. Kajområdet 4. Brädholmen 5. Trafik/vatten-nod 6. Bohmans (kvarteret Laxen) 1. Terminalområdet Färjetrafik mellan Oskarshamn och Visby har pågått sedan 1800-talet. Vid mitten av talet flyttades Gotlandstrafikens färjeterminal till sitt nuvarande läge. Gotlandstrafiken har cirka resenärer årligen. Den västra, gamla delen av varvet fungerar bland annat som påfart till Gotlandsfärjorna. En planerad flytt av färjeterminalen frigör stora ytor för omvandling. En del byggnader i området har rivits och de som ännu finns kvar har en varierad användning som kontor, magasin och för mindre verksamheter. Bostadshus återfinns på en höjd ovanför kajområdet. Före detta terminalområde som till stora delar omvandlas Robust industrikaj Storskaliga industribyggnader med karaktär Centralt område, på en höjd Nära nytt föreslaget resecentrum Visst avstånd från stadskärnan Gränsar till varvsområdet med karaktäristisk bockkran Norrvänt område Ölandsfärjan kan eventuellt angöra här I förgrunden syns påfart till färjan följt av SKB:s kapsellabratorium och varvets bockran. Översikt över delområdet sett från motsatt håll (sydost) 27

28 2. Resecentrum med omnejd Oskarshamns järnvägsstation är förklarad som byggnadsminne. I den fördjupade översiktsplanen föreslås ett samlat resecentrum vid nuvarande järnvägsstation. För övrigt består området av en blandning av bebyggelse för bostadsändamål och mindre verksamheter. Långtidsparkering till befintlig färjeterminal finns här. Några fastigheter ägs av Oskarshamns kommun och har rivningslov. Ny knutpunkt för kollektivtrafiken Höjdskillnader Vänt mot vattnet, baksida mot spårområde Vissa tomma ytor, parkering och rivningstomter Skeppsbron var tidigare stadens finrum och ansikte utåt. Skeppsbroleden invigdes runt 1970 och fungerar idag som en barriär och stadens närhet till vattnet är inte längre lika direkt som tidigare. Längs Skeppsbron finns flera representativa byggnader som idag inhyser olika företag, nattklubb samt lägenheter. I stadshuset har kommunen delar av sin verksamhet. Skeppsbron består också av naturterrasser och Långa soffan som mäter 72 meter (världens äldsta längsta träsoffa). Under sommartid går en färja mellan Oskarshamn och Öland med utgångspunkt från delområdets norra del. Kajen har också blivit en populär plats för fiske. Smalt avsnitt Topografi med terrasser och Långa soffan Representativa byggnader Skuggigt norrvänt läge Används av fiskare Trafikutrymmet kan krympas Eventuell ny bro mot Badholmen ger nya intressanta gångstråk Eventuell utfyllnad för att möjliggöra bättre exploateringsmöjligheter? Kan hus på vatten vara ett alternativ? Oskarshamns järnvägsstation. Skeppsbron med kajkant sett frånsydost. Översikt över delområdet sett från sydväst. Skeppsbron med omnejd sett från sydväst. 3. Kajområdet 4. Brädholmen Under 2000-talet har Brädholmen och Badholmen renodlats som rekreationsområde. Brädholmen har omdanats, bland annat har ett ny byggnad, kallad Portalhuset, uppförts på holmen och en gästhamn anlagts med plats för 100 fritidsbåtar. Badholmsrestaurangen upp- 28

29 fördes år 2010 sedan föregångaren brunnit ned. Flera restauranger finns i Portalhuset. Sommartid har ett kafé öppet. Godståg trafikerar ännu kajerna i de inre och norra delarna av hamnen. Hamnen är också den naturliga platsen för ett flertal evenemang, till exempel Hamnfestivalen och Latitud 57 (musikfestival). Oskarshamns evenemangsplats Gästhamn Förbindelselänk till Badholmen Attraktiv öppen plats med en strategisk första exploateringsmöjlighet. Öppet eller bebyggt? Kan bli hjärtpunkten i det nya Oskarshamn Trafikerad fyrvägskorsning och Döderhultsbäckens mynning. Järnvägsbron går även att använda för gående och cyklister 6. Bohmans En bro leder över till ön Badholmen från Brädholmen. 5. Trafik- och vattennod I den innersta delen av hamnen gjordes betydelsefulla förändringar under och 1980-talen. Vid mitten av 1970-talet skapades korsningen Skeppsbron/ Björngatan Norra Fabriksgatan/Norra Strandgatan genom uträtning och breddning av gatunätet samt kulvertering av Döderhultsbäcken. En järnvägsbro byggdes öster om korsningen för att ytterligare underlätta biltrafikens flöden. Under sommartid avgår båtturer till Blå Jungfrun (Nationalpark i Kalmar sund) ifrån dettta område. Inom kvarteret Laxen huserade fram till 2008 Bohmans Fanerfabrik AB. Idag står stora delar av lokalerna tomma och vissa ytor hyrs ut till diverse verksamheter. Stora delar av kajområdet söder om Norra Strandgatan och industrispåret, utanför Bohmans område, står obebyggt med undantag för det Båt- och maskinmuseum som byggts samt fiskhandlare och sommarcafé. Delar av platsen fungerar även som tillfällig uppställningsyta för husbilar utan direkt anordnade platser. Gammalt industriområde med vissa karaktäristiska byggnader Batteritillverkare nästgårds Spåret och vägen delar av mot kajen Söderläge, plant, goda förutsättningar för exploatering Bra solläge Nära skola, förskola, fritidshem och matbutik Implementyta som idag är ett trafik- och tillfartsområde. Tung trafik passerar Koppling till Hamngatan upp mot stadens centrum Restauranger och bostäder i anslutning Döderhultsbäcken mynnar här, kan omformas och göras mer attraktiv Eventuellt fylla igen och exploatera Del av kvarter Laxen. 29

30 30

31 FÖRUTSÄTT- NINGAR 31

32 RIKSINTRESSE Hamn (MB 3 kap 8 ) Oskarshamns hamn med anslutande farled är av riksintresse enligt Sjöfartsverkets beslut. Oskarshamn hamn har en viktig roll som knutpunkt mellan olika transportslag och hamnen har ett strategiskt läge på Sveriges östkust. Inseglingen till hamnen är mycket kort och normalt förekommer inga isproblem. Staden har direkt järnvägsförbindelse med stambanan. E 22 och Rv 37/47 utgör goda vägförbindelser. Hamnen i Oskarshamn är viktig för regionen med bland annat utskeppning av förädlade trävaror. Tillsammans med Nynäshamn svarar Oskarshamn för färjeförbindelsen till Gotland. Riksintresset för hamnen sträcker sig även utanför själva hamnområdet i form av influensområde. Hänsyn måste tas till hamnens drift och framtida utveckling vid planläggning och tillståndsprövning inom influensområdet. Influensområdets bredd bestäms av de restriktioner till följd av miljöstörningar som buller, vibrationer och luftföroreningar med mera som är kopplade till hamnverksamheten. Idag ingår befintlig färjeterminal (Gotlandstrafiken) i riksintresset, men i beslutet för riksintresse står att detta kan omprövas om färjeterminalen flyttar i framtiden. Detta blir en nödvändighet för att realisera planens ambitioner med en ny stadsdel i Inre hamnen. Väg (MB 3 kap 8 ) E22, Rv 37/47 (f.d. Rv. 23), Björngatan, Norra Strandgatan, Åsavägen och Gröndalsgatan är av riksintresse för kommunikation. Järnväg (MB3 kap 6 ) Järnvägsförbindelsen Nässjö Oskarshamn liksom industrispåren runt inre hamnen är av riksintresse för kommunikationer. En eventuell järnvägsförbindelse till den nya färjeterminalen vid Månskensviken ska komma att ingå i riksintresset. En utveckling och exploatering av den inre hamnen måste ske med hänsyn till riksintresset med tillhörande förbindelselänkar. Läs mer om hänsyn till riksintresset i samband med utveckling av Inre hamnen i Riskutredningen. 32

33 PÅGÅENDE PROJEKT I avsnittet beskrivs de projekt som är igång samt planeras för i och runt Inre hamnen som på olika sätt påverkar och har betydelse för utvecklingen av Inre hamnen. 1. Resecentrum 2. Färjeterminalen 3. Strandpromenaden 4. Hamnens utbyggnadsplaner 5. Hamnsaneringen 1. Resecentrum Dagens resecentrum ligger beläget mitt i stadens centrum och är trafikerat av bussar. Sedan december 2011 är återigen tågtrafiken mellan Oskarshamn-Nässjö igång. Som alternativ till resecentrum vid nuvarande järnvagsstationen kan ett läge vid Skeppsbrokajen studeras. Fördelen med ett sådant läge är närheten till centrum, och att den rörelse och puls av människor som ett resecentrum för med sig kan få liv i Skeppsbron och Hamngatan samt vända staden mot vattnet. Bland de negativa konsekvenserna finns att investeringarna skulle bli höga och plattformar och bussar riskerar att upplevas som en barriär mellan stad och vatten. I den fördjupade översiktsplanen föreslås ett samlat resecentrum vid nuvarande järnvägsstation. Det ligger i utkanten av stadskärnan men får ett allt mer strategiskt läge i takt med att den nya stadsdelen Inre hamnen växer fram. Som komplement till resecentrum vid järnvägsstationen föreslås en storbusshållplats i centrum längs Södra Långgatan där samtliga busslinjer passerar. På längre sikt och när en eventuell kustjärnväg är klar föreslås resecentrum flytta ut mot mellersta infarten. Tidigt skissförslag över nytt föreslaget resecentrum vid järnvägsstationen. 33

34 2. Färjeterminalen Ett nytt färjeläge ska anläggas vid Månskensviken i Södra hamnen. Byggnationen är beroende av hur hamnsaneringsprojektet fortlöper, men bedöms kunna stå klart Ett mycket attraktivt område för till exempel bostäder frigörs därmed vid den befintliga färjeterminalen. En viktig konsekvens av att flytta färjetrafiken är att Skeppsbron kan avlastas från färjetrafik genom att trafik till och från färjan styrs via Åsavägen mot E22 och riksväg 37/47. Den nya lokaliseringen, tillsammans med eventuella nya verksamheter bedöms öka trafikmängden kraftigt på Gröndalsgatan. Även farligt gods kommer att passera via Gröndalsgatan till den nya färjeterminalen. Gatan har bedömts ha kapacitet för att klara denna trafikökning. Den nya färjeterminalen skall försörjas med kollektivtrafik. Framtida planering får avgöra hur det görs på lämpligast sätt men troligen handlar det om att bussar, anpassade efter färjans ankomst- och avgångstider, används mellan resecentrum och färjeterminalen. 3. Strandpromenaden Det har länge funnits tankar på att anlägga en strandpromenad i Oskarshamn. Planer på att göra de centrala kajerna inom inre hamnen mer publika har aktualiserat frågan om möjligheterna att därifrån kunna röra sig längs kusten på en säker, attraktiv och tillgänglig strandpromenad. En strandpromenad skulle hjälpa till att öka Oskarshamns attraktivitet som boendeoch besöksort samt vara ett rekreationsstråk som erbjuder varierande upplevelser, alltifrån hamnverksamhet till skärgårdsmiljö. Visionen är att Oskarshamns ska ha en strandpromenad, ett sammanhängande promenadstråk som sträcker sig ifrån Gunnarsö i söder till Havslätt i norr (stadens två centrala badplatser) med en total längd på över 8 kilometer. Strandpromenaden ska vara ett komplement till de ordinarie gång- och cykelvägarna och möjliggöra för användaren att komma nära havet samt kunna erbjuda intressanta målpunkter. En förstudie har upprättats som underlag för anläggandet av strandpromenaden. Förstudien berör den södra promenaden mellan Inre hamnen och Gunnarsö (se karta nedan). För att inte föregå stadsomvandlingsprojektet Inre hamnen Situationsplan över strandpromenadens södra sträckning mellan Inre hamnen och Gunnarsö. 34

35 behandlar inte förstudien detta område. Endast en föreslagen sträckning längs kajerna presenteras. Meningen är att promenaden ges olika karaktär beroende på läge. I centrum runt inre hamnen bör en stadsmässig stranpromenad eftersträvas, medan man längre ut från centrum kan anpassa sig efter landskapet och ge promenaden en mer naturlig karaktär. 4. Hamnens utbyggnadsplaner Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror. Verksamheten drivs av det kommunala bolaget Oskarshamns hamn AB och förutom trävaror hanteras olja, papper, pappersmassa med mera. Daglig färjeförbindelse med Gotland är en viktig del av hamnens verksamhet och för det nationella kommunikationssystemet. Hamnen med anslutande farled är sedan 2001 av riksintresse enligt Sjöfartsverkets beslut. Även landbaserad anslutande infrastruktur såsom järnvägen, E22, Riksväg 37/47, Björngatan och Åsavägen utgör riksintresse. Ett nytt stort verksamhetsomrade för hamnen föreslås vid den sa kallade Grimskallen. Gällande detaljplan tillåter uppfyllnad och anläggande av ny hamn och kajer, och detta kan utnyttjas i samband med hamnsaneringen då stora massor av muddrade sediment kan användas för utfyllnad. Det nya verksamhetsområdet är en förutsättning för att hamnverksamheten ska kunna flytta längre ut i hanminloppet. 5. Hamnsaneringen Industrin är viktig för Oskarhamn. Dock har 150 års industriell verksamhet satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen. Målet med Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng är att miljögifter i hamnbassängen inte ska skada människors hälsa eller påverka Östersjöns havsmiljö. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov. Syftet är att undersöka spridning och effekter av miljögifter från hamnbassängen för att åstadkomma ett underlag för beslut om och hur en efterbehandling ska genomföras. Mark- och miljödomstolen beviljade tillstånd för saneringen i november Saneringen beräknas pågå i cirka 3 år. Läs mer om saneringen av Oskarshamns hamn på 35

36 OMGIVNING- beskrivning 1. Norra hamnen 2. Fnyket och Besväret 3. Stadskärnan 4. Stadsparken 5. Södra hamnen 1. Norra hamnen Norra hamnen består av Oskarshamns hamns verksamhet samt andra större verksamheter. Oskarshamns Hamn AB utför, förutom all slags traditionell hamn- och stuveriarbeten, även ren terminalhantering där godset är helt landbaserat. Hamnen är Smålands största hamn med närmare 3 km kaj där, bland annat petroleumprodukter och fraktcontainers lastas och lossas. Den dominerande lasten är sågade trävaror. Även verkstadsverksamhet, åkerirörelse samt uthyrning av truck finns inom Oskarshamns Hamns verksamhet. Nästan längst ut i hamnens verksamhetsområde ligger Almer Oil & Chemical Storage AB samt Nordic Storage som bland annat hanterar petroleum- och kemikalieprodukter på uppdrag av kunder genom förvaring i cisterner och bergrum. Anläggningarna är Seveso-klassade och därmed bakom låsta grindar. Inom hamnens område finns även Kustbevakningen som hyr in sig på hamnens markområde. Norr om Norra Strandgatan har Oskarshamns energi fått bygglov för ett nytt värmekraftverk. Angränsande till området för Inre hamnen- omvnadlingen ligger SAFT med tillverkning av batterier och batterisystem. Verksamheten startade 1917 under namnet Jugnerverkens ackumolatorfabrik. Längre norrut, bort från hamnbassängen tar en blandad bebyggelse av mindre verksamheter och bostäder vid och och därefter Kolberga med övervägande del villor. Norra hamnen med oceankajen i förgrunden. 2. Fnyket och Besväret Besväret och Fnyket är Oskarshamns äldsta bevarade stadsdelar. Besvärsgatan utgör en passage förbi den under 1800-talet uppförda trähusbebyggelsen ner mot hamnområdet. Det idag välhållna området kallas i dagligt tal för Besväret. Grannområdet av likartad karaktär, 36

37 med till de naturliga förutsättningarna med bergig terräng anpassade låga husen, kalllas för Fnyket. Drottninggatan som leder in i området är anlagd 1802, Drottningtorget, den lilla kullerstensbelagda torgytan med pump och vilobänk, delar Drottninggatan, som här får namnen Raketgränd och Klyvgränd. Båda gränderna leder ner mot Hamngatan. mossar. Området skulle användas som stadspark, förutom en del som var avsedd att bli kyrkogård. Stadsparken är relativt stor för en stad av Oskarshamns skala och ligger centralt belägen strax söder om stadskärnan. Parken innehåller planteringar, gräsmattor, skogbevuxna platser, dammar och skulpturer men även tennisbana, frisbeegolf och lekplats. På sommarhalvåret hålls vissa uppträdande, bland annat nationaldagsfirande vid parkens utomhusscen. Fnyket och Besvärets småskaliga bebyggelse sett uppifrån. 3. Stadskärnan Att kunna erbjuda en attraktiv stadskärna är en hållbarhetsfråga för Oskarshamn. Med mysiga miljöer, vattenkontakt, uteserveringar, stark handel och rikt kulturutbud kan staden på sikt bjuda på ett stadsliv som skulle stärka Oskarshamns attraktion och dragningskraft. Stadskärnans roll som kommunens nav, handelsplats och mötesplats ska stärkas. Flera åtgärder föreslås för att stimulera stadslivet i stadskärnan och stärka dess funktion som kommunens nav och naturliga handelsplats. Förtätning i stadskärnan och det stora stadsbyggnadsprojektet Inre hamnen är viktiga faktorer för att öka befolkningen, köpkraften och stadslivet i centrum. Oskarshamns stadspark. 5. Södra hamnen På den östra, nyare delen av varvsområdet har varvsverksamheten drivits vidare som reparationsvarv och en av hallbyggnaderna har byggts om till kapsellaboratorium för Svensk Kärnbränslehantering. Kopparverkets område övertogs först av varvet, senare av Press & Plåtindustri (Press Kogyo Sweden i Oskarshamn). På den södra sidan utökades industrioch hamnområdet med Liljeholmsfabriken. Bortom Liljeholmens Ligger hotell Corallen, Oskarshamns marina och stadens största småbåtshamn med plats för 500 fritidsbåtar. Här finns även stadens avloppsreningsverk. Söder om Gröndalsgatan tar villaområdet Gröndal vid. Centrum upp mot Lilla torget. 4. Stadsparken År 1864 inköptes från Fredriksbergsgodset tre Södra hamnen och hamnbassängen, i förgrunden bostadsområden i södra delen av staden. 37

38 Kommunikationer Kollektivtrafik Oskarshamn är en av landets minsta städer som har regelbunden stadsbusstrafik. Genom att fortsätta utveckla staden i redan befintliga bebyggelsestrukturer kan underlaget för stadsbussarna stärkas. Sedan december 2011 är återigen tågtrafiken mellan Oskarshamn-Nässjö igång. Övrig länstrafik trafikeras av bussar. Kartan till höger visar ett utsnitt av stadsbussarnas olika linjer och körvägar Den sträckade linjen är tågtrafik mellan Oskarshamn-Nässjö. Oranga cirkeln visar dagens resecentrum och den gröna visar tågstationen där nytt resecentrum föreslås lokaliseras. Kollektivtrafiken i staden är under översyn. Huvudinriktningen för framtidens kollektivtrafik är att trafiken ska köras rakare och genare för att resan ska gå snabbare. Alla bussar är tänkta att passera tre bytespunkter i staden. Dessa är nya resecentrum vid stationen, nya storbusshållplatsen i centrum samt vid mellersta infarten vid E 22:an. Stadsbussarnas linjesträckning. Gång- och cykeltrafik Inom Oskarshamns stad är det cykelavstånd till de allra flesta målpunkter. Genom att arbeta för ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät kan cykeln bli ett attraktivt alternativ till bilen. Att satsa på gång- och cykeltrafiken är en investering i folkhälsa och en viktig pusselbit i en hållbar samhällsbyggnad. Befintliga gång- och cykelvägar i centrala Oskarshamn. 38

39 Grön- och blåstruktur Inom området finns ett antal mindre parkanläggningar, planteringar och träd längs med vägarna. Badholmen bidrar med ett grönt inslag och har fina utblickar över hela hamnområdet. På Brädholmens södra del finns gröna ytor som utgör kontaktlänk mellan Badholmens grönska och hamnens hårdgjorda ytor. Rådhusparken ligger i anslutning till stadshuset på terrasser med utsikt över hamnen. Vid den stora fyrvägskorsningen i nordvästra området finns en mindre parkanläggning, som i dagligt tal kallas Fisktorget samt planteringar för att avgränsa den stora trafikplatsen. För övrigt finns idag minimalt med grönska och gröna ytor inom området för Inre hamnen. Stora delar av området består av utfyllnader i form av kajer som till stora delar än idag har karaktären av industri, råvaruupplag och godshantering. Med stadsutvecklingsprojektet ska Inre hamnen göras om från industrihamn till en del av staden och stadslivet. Grönska är ett viktigt inslag och bidrag för att höja stadskvaliteten. Ett annat viktigt bidrag till stads- och boendekvaliteten är närheten till havet. I och med utvecklingen av Inre hamnen kan Oskarshamns centrala delar knytas till vattnet och erbjuda attraktiva allmänna platser, boendeoch rekreationsmöjligheter. Norr och söder om området tar bostadsområden med övervägande del villor över. Grönoch skogsområden intill och kring liksom villaträdgårdarnas grönska bidrar till gröna inslag. Glest trädbevuxna hällmarker och klippor som möter havet börjar också göra sig gällande relativt stadsnära. Öster om planområdet bidrar Stadsparken med sin grönska. Skeppsbron norrut nedanför stadshuset. Rådhusparkens lövträd kan ses vänster i bild och Badholmen till höger. KOLONIOMRÅDE Fisktorget FNYKET & BESVÄRET Badholmen Rådhusparken STADS- PARKEN Översiktlig karta över grön- och blåstruktur i och kring området. Parkanläggning vid fyrvägskorsningen (där även Döderhultsbäcken mynnar), Badholmen samt Rådhusparken är markerade i mörkgrönt. 39

40 Service På Badholmen finns en restaurang- och konferensanläggning och i områdets södra del ett hotell. På norra kajen ligger ett båt- och maskinmuseum, en fiskhandlare samt ett sommarcafé. På Brädholmen finns ett antal restauranger och ett sommaröppet café. I anslutning till området finns detaljhandelsverksamheter. Stadens centrum ligger nära med Kråkumsbacken och Hamngatans restauranger och butiker som ett naturligt stråk ner mot hamnen. En handelsutredning har genomförts och ger rekomendationer för vilken typ av handel/service som kan vara lämplig inom området samt i vilken utsträckning det kan vara möjligt. Väsentligt är att tillkommande handel och service ska komplettera staden och kommunen samt bidra till områdeskvaliteter. Förutom andel och typ av verksamheter behandlar utredningen vikten av tillkommande verksamheters placering. Även säsongsvariationer behöver beaktas för att ge verksamheter rätt förutsättningar. En attraktiv hamnmiljö får inte utvecklas till att enbart hantera en kort sommarperiod. Det handlar också om att hitta stråk som fysiskt förbinder staden med Inre hamnen och vattnet och skapa en fungerande helhet. Restaurang och konferens på Badholmen. Hamngatan ner mot Inre hamnen. STADS- KÄRNAN Service i och omkring området. Stadens centrum ligger nära med Hamngatan/Kråkumsbacken, markerat i gult, som ett stråk ner mot hamnen. 40

41 Störningar och begränsningar Vägar Trafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska begränsas. Trafikmängden och framförallt den tunga trafiken samt de överdrivna dimensionerna på vägområdet utgör idag en barriär för staden att skapa god kontakt med hamnen. På lång sikt finns planer på en ny länk mellan norra trafikplatsen vid E22:an och norra hamnen. Vägdragningen syftar till att minska andelen tung trafik på och omkring Skeppsbron samt säkerställa utvecklingsmöjligheter för hamnverksamheten på Norra hamnen. Dagens trafiklösning på Norra Fabriksgatan och Björngatan förbi Norra skolan och Inre hamnen är inte hållbara lösningar för framtiden när såväl Inre hamnen skall bli en publik stadsdel och hamnen ska kunna utveckla sin verksamhet. Ett grovt reservat har lagts ut i den fördjupade översiktsplanen för staden för en väg mellan norra trafikplatsen och norra hamnen. Exakt sträckning behöver studeras närmare i framtiden. Än så länge ska lösningen med ny väg läsas som en idé. Norra Fabriksgatan kan ges en trevligare och mer stadsmässig karaktär. Den idag kulverterade Döderhultsbäcken kan lyftas fram och rinna i ett parkstråk längs gatan ner mot Inre hamnen. Järnväg Godståg trafikerar ännu kajerna i de inre och norra delarna av hamnen. Industrispåren runt inre hamnen är av riksintresse för kommunikationer. Järnvägsspåret löper över skeppsbron till norra hamnen dit godstransporterna idag har sin målpunkt. I markreservatet för ny förbindelselänk till norra hamnen ingår även reservat för kustjärnväg med anslutning direkt till hamnverksamheten i norra hamnen. Transporter av farligt gods För att belysa vilken inverkan transporter av farligt gods kan få på fortsatt planering och exploatering i Inre hamnen har en riskutredning genomförts. Riskutredningen rekommenderar ett avstånd på mellan meter från vägar Karta över infrastrukturen till och från hamnen. Järnvägen är markerat med svart linje, vägar i vitt och Döderhultsbäcken som delvis är kulverterad markerad i blått. 41

42 där farligt gods transporteras till närmaste bebyggelse. För att erhålla frihetsgrader i utformningen av nya bostadsområden längs Norra Strandgatan skulle en annan led för farligt gods behöva etableras till industrierna i områdets närhet. Buller från trafik och verksamheter En riskanalys har tagits fram med avseende på hur bullersituationen kan komma att påverka kommande planering av Inre hamnen. Den största enskilda bullerkällan är vägtrafikbuller, både privatbilism och transporter till och från hamnverksamheten samt närbelägna industrier. En mängd andra bullerkällor finns från hamnverksamhet och industrier. Ljudnivåerna är ingenstans så höga i utredningsområdet så att man där inte kan ha kontors- eller kommersiella lokaler. Däremot måste uppförandet av bostäder planeras noga. Biltrafiken gör att man antingen måste placera bostäderna en bit från vägarna eller hitta lösningar med tyst sida genom slutna kvarter eller tyst sida ut mot vattnet. Seveso En riskanalys med avssende på de SEVSOanläggningar som finns i närheten av området för Inre hamnen har gjorts. Framförallt är det närheten till SAFT och möjligheterna att bygga nya bostäder som står i fokus. Där inte bostäder kan byggas kan andra användningar och verksamheter istället vara mer lämpade. Enligt utredningen är det möjligt med bebyggelse närmare än 200 meter till SAFT om det finns en fungerande organisation och planer för att säkerställa utrymning i händelse av brand. Även allvarliga olyckor inom Almer Oil och Nordic Storage behöver då beaktas. En beräkning av samhällsrisken indikerar att man ligger inom det tillåtna området för samhällsrisk med 150 meter avstånd till bostäderna om samtliga möjliga säkerhetsåtgärder införs. Om man väljer att planera bostäder så nära som meter bör detaljerad riskutredning göras avseende utförandet när det finns konkreta ritningar för området. Miljö- och geotekniska markförhållanden Den översiktliga geotekniska utredning som tagits fram visar på att delar av området består av fast mark men till övervägande del består annars översta markskiktet av fyllning med ett djup på mellan 0,5-6 meter. I vissa fall har inte fast mark påträffats vid provtagningarna. För huvuddelen av området erfordras troligen grundförstärkning för tyngre byggnader. Förstärkningsmetoden kan tex utföras genom pålning. Mer detaljerade geotekniska markundersökningar krävs vid detaljplanering och projektering. Den översiktliga miljötekniska utredningen utgår från Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. De tre kategorierna delas in i lägre än riktvärden för känslig markanvändning, halter mellan känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning samt halter över riktvärden för mindre känslig markanvändning. Alla tre kategorier återfinns i området. Föroreningarna är i huvudsak kopplade till fyllnadsmassorna. Påträffade föroreningar i fyllnadsmassorna kan härledas till framförallt tidigare verksamheter i och i anslutning till området. Då platsen ska användas som bostadsändamål ökar risken för exponering av människor och djur. Exponeringsvägar såsom spridning av ångor till byggnader och inandning av dessa, intag av växter från området med mera bör då beaktas. Vid detaljplanering eller projektering bör mer detaljerade undersökningarutföras och utgöra underlag för åtgärdsutredning och kostnadsuppskattning. Klimatförändringar Bland de scenarier kring ett förändrat klimat som Boverket beskriver kan Oskarshamn bland annat räkna med ökad och kraftigare nederbörd samt att havsvattennivån stiger med omkring 1 meter de närmaste 100 åren. Högsta högvattenstånd på en 100-årsperiod beräknas vara 2,5 meter över dagens medelvattenstånd. Vid planering av Inre hamnen måste hänsyn tas till beräknade klimatförändringar. För att minska risken för olyckor, översvämning och erosion ska den lägsta färdiga golvhöjden vid 42

43 nybyggnation vara +2,7 meter över normal vattennivå inom Oskarshamns kommun, aletrnativt föreslå andra tekniska skyddsåtgärder som uppfyller motsvarande krav. Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Området tillhör vattenförekomst Inre Oskarshamnsområdet. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status och den ekologiska statusen är måttlig. Vattnets kvalitet får inte försämras utan ska skyddas och förbättras. Alla föroreningar av prioriterade ämnen ska upphöra och vattenförvaltningen inom avrinningsområdena ska leda till en hållbar vattenkonsumtion. Åtgärder som planeras för att förbättra statusen är hamnsaneringsprojektet, åtgärder i Döderhultsbäcken samt metoder för rening av dagvatten. Strandskydd Bild från utförd riskanalys. Det mörkblå området visar högvattennivån för + 2,7 meter. Läs mer om transporter av farligt gods, buller, SEVESO-anläggningar och klimatpåvrerkan i de riskanalyser som gjorts samt om markförhållandena i de miljö- och geotekniska utredningarna. Området för Inre hamnen är belägen på redan ianspråktagen mark, vilket är ett särskilt skäl för att upphäva det strandskydd som återinträder när en ny detaljplan vinner laga kraft. Strandskyddets intressen avseende allmänhetens tillgång till strandlinjen ska säkerställas vid en exploatering av inre hamnen. risken för olyckor, översvämning och erosion ska den lägsta färdiga golvhöjden vid nybyggnation vara +2,7 meter över normal vattennivå inom Oskarshamns kommun, aletrnativt föreslå andra tekniska skyddsåtgärder som uppfyller motsvarande krav. 43

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030

Staden möter havet. Strategier för staden Ystad 2030 Staden möter havet Strategin går ut på att bättre utnyttja Ystads unika läge vid havet och bättre koppla ihop staden med havet. Att koppla staden till havet handlar om att flytta ut hamnverksamheten till

Läs mer

F Ö R S L A G 11 V I S I O N O C H Ö V E R G R I P A N D E S T R A T E G I E R Järna 2025 - En kreativ småstad i en ekologisk landsbygd År 2025 är Järna en ort med karaktär av småstad där närheten till

Läs mer

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars

TYCK TILL. om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD. Samråd 16 januari till 9 mars TYCK TILL om den fördjupade översiktsplanen över OSKARSHAMNS STAD Samråd 16 januari till 9 mars Vår vision: "Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna". Oskarshamn ska ha 30 000 invånare år

Läs mer

Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun

Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun Detaljplan för VERKSTADEN 18 m.fl. fastigheter Nytt färjetrafikområde vid Månskensviken, Södra hamnområdet Centralorten, Oskarshamns Kommun Planbeskrivning Handlingar Syfte Läge Areal Detaljplanen omfattar

Läs mer

Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna Oskarshamns stad Vision 2030

Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna Oskarshamns stad Vision 2030 Upprättad 2011 av samhällsbyggnadskontoret, Oskarshamns kommun, som del av arbetet med en fördjupning av översiktsplanen. Den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna Oskarshamns stad Vision

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 198/2014 FASTIGHETEN DANMARK 29 SÖDER, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Ansökan om planändring inkom från fastighetsägaren Fastighets AB Danmarkshuset den 6 februari 2014. SYFTE

Läs mer

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K.,

ANALYS B20 B21 B22. vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping. Lynch, K., vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Norra Munksjön, Jönköping I d e n t i t e t - H e l h e t - R ö r e l s e ANALYS B20 B21 B22 För att få en förståelse av Norra Munksjö-området och dess karaktär

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Området Ångfärjan Mål och motiv

Området Ångfärjan Mål och motiv Området Ångfärjan Mål och motiv w w w. h e l s i n g b o r g. s e /a n g f a r j a n Området Ångfärjan ska utvecklas till en ny mötesplats för helsingborgarna. Här ska man ses, flanera, umgås, äta, underhållas

Läs mer

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv.

Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och berikas med stadsliv. NÄR BAKSIDAN SKA BLI FRAMSIDA 2013-01-09 Av: Movium Foto: Oskarshamns kommun Oskarshamn ska bygga ut staden i sin gamla industrihamn. Ambitionen är att låta staden möta vattnet. Området ska befolkas och

Läs mer

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal

Forsåker. central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö. Socialdemokraterna i Mölndal Forsåker En ny central stadsdel omgiven av gammal stadsmiljö Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Mölndals stad köpte 2009 området där det gamla pappersbruket Papyrus låg. Idag benämns området Forsåkersområdet.

Läs mer

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde!

Återbruk av pappersbruk. En ny stadsdel på 24 hektar skall utvecklas ur ett äldre industriområde! Vision 2.1 Denna Vision är ett levande dokument och ett arbetsredskap för att utveckla en ny attraktiv stadsdel. Det innebär att Visionen kommer uppdateras allt eftersom utvecklingsprocessen fortsätter.

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden.

8 Så här vill vi utveckla våra stadsdelar, byar och vattenområden. Mjölkudden. Skutviken. Östermalm. Gültzauudden Norra Hamn. Malmudden. Mjölkudden Skutviken Östermalm Gammelstadsv Gültzauudden Norra Hamn Kungsgatan Repslagargatan Storgatan Rådstugatan Residensg Sandviksgatan Malmudden Södra Hamn Bergnäset 8 Så här vill vi utveckla våra

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet

Identitet. SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city. Rörelse Helhet vatten vs stad - ett bebyggelseförslag till Masthuggskajen i Göteborg Rörelse Helhet SWOT- analys Södra Älvstranden Space syntax Image of the city A N A L Y S Analyserna i detta kapitel är utarbetad utifrån

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING

BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING FASTIGHETEN HUSENSJÖ 8:11 M FL FILBORNA, HELSINGBORGS STAD BEGÄRAN OM PLANLÄGGNING 1(5) Dnr 2353/2008 SÖKANDE Öresundskraft AB, Sem-System Fastighets AB och Pauliskolan. SYFTE Detaljplanen är föranledd

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 28(65) 28(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 29(65) TRAFIK Järnväg Cirka 2 km väster om Tanumshede ligger järnvägsstationen med tåg mot Strömstad samt Uddevalla/Göteborg.

Läs mer

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun

Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad. Frukostmöte 23/ Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Förslag till utveckling 2030 Nynäshamns stad Frukostmöte 23/9-2014 Heli Rosendahl, översiktsplanerare, Nynäshamns kommun Upplägg Uppdraget och processen Sammanfattning av planförslaget Större ställningstaganden

Läs mer

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun

Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun 1 SAMHÄLLSBYGGNAD Diarienr: Miljöreda 11/0246a Upprättad: 2012-02-01 Behovsbedömning av miljöbedömning för detaljplan för del av Anden 3, Vårgårda tätort i Vårgårda kommun I samband med upprättande av

Läs mer

Centrumutveckling är Moderat politik!

Centrumutveckling är Moderat politik! Hur skapar vi en attraktionskraft som lockar? Vanligtvis så talar man om områden som: Invånarantal Näringsliv Bostäder Arbetstillfällen Skola och välfärd Handel och turism Livskvalitet När vi under året

Läs mer

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050

Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 En sammanfattning Västerås översiktsplan 2026 med utblick mot 2050 lägger grunden för den fortsatta planeringen. Den har tagits fram i samarbete mellan

Läs mer

Måldokument: Infrastruktur Oskarshamns tätort

Måldokument: Infrastruktur Oskarshamns tätort Måldokument: Infrastruktur Oskarshamns tätort December 2010 Innehållsförteckning 1. Bakgrund 3 2. Syn på framtidens infrastruktur...3 3. Utredningens mål.5 4. Metod...5 4.1 Seminarier....5 5. Slutsatser...

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö

Jönköpings kommun. PM Skeppsbron. Malmö Jönköpings kommun Malmö 2016-01-08 Datum 2016-01-08 Uppdragsnummer 1320006609-001 Utgåva/Status 1 Johan Svensson Anna Persson Johan Jönsson Uppdragsledare Handläggare Granskare Ramböll Sverige AB Skeppsvägen

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun

Bedömning av miljöpåverkan för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun www.mjolby.se/planer Bedömning av för ÖSTRA OLOFSTORP i Mantorp, Mjölby kommun Antagen: åååå-mm-dd Laga kraft: åååå-mm-dd Genomförandetidens sista dag: åååå-mm-dd Miljöar för planer och program Om en plan

Läs mer

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11

Idéuppdrag Stationsområdet, HÖÖR 2012.05.11 HÅLLBART? Frågan om stationsområdet i Höör handlar Frågan om tillgänglighet till platsen rör sig på flera nivåer. Det handlar både om hur man kommer till och från, men också om hur man kan röra sig på

Läs mer

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal

Papyrus. Från bruksområde till blandstad för alla. Socialdemokraterna i Mölndal Papyrus Från bruksområde till blandstad för alla Socialdemokraterna i Mölndal Inledning Det här är en Socialdemokratisk idé, eller vision om man så vill, för hur vi tycker att Papyrusområdet skall utvecklas.

Läs mer

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län

Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Förslag till ändring av detaljplan för del av Getterö Lilla 2:2, Gryt, Valdemarsviks kommun, Östergötlands län GRANSKNINGSHANDLING 2014-09-10 P L A N B E S K R I N N I N G HANDLINGAR

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009

Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg. DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Särskild sammanställning för Verksamheter vid Trafikplats Rosersberg DNR BTN 2007/0931-214:R 14 april 2009 Planförslaget Detaljplanen omfattar två områden, ett större väster om Norrsundavägen (väg 859)

Läs mer

Pågående markanvändning

Pågående markanvändning Inledning Pågående markanvändning Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror. Hamnen är lätt att angöra från Östersjöns farleder. En yttre pir skyddar hamnen. Den inre hamnen

Läs mer

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av

Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Yttrande Fördjupning av översiktsplanen för Trelleborgs stad 2025 Sammanfattning Trafikverket ser positivt på många delar av Fördjupning av Översiktsplanen för Trelleborgs Stad 2025. Som tidigare gör kommunen

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203

DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB. Antagandehandling Dnr 2013/0357 KS.203 DETALJPLAN FÖR DEL AV TUREBERG 29:52, EDSBERGS BÅTKLUBB Antagandehandling 2014-05-15 Dnr 2013/0357 KS.203 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT

Läs mer

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM

VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM VALLKÄRRA STATIONSBY TAR FORM I arbetet med Vallkärra Stationsby är det viktigt att finna områdets gränser och därmed dess form. Nedan följer en diskussion kring hur Vallkärra Stationsby bör växa. En av

Läs mer

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar

Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar 30 Del 2.4 Översiktliga konsekvensbeskrivningar Nedan beskrivs översiktligt översiktsplanens konsekvenser vad gäller miljökonsekvenser, konsekvenser ur hälso-, säkerhet- och riskaspekter, sociala konsekvenser

Läs mer

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun

Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping. Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Vi planerar för en större och säkrare farled till Norrköping Ett samprojekt mellan Sjöfartsverket och Norrköpings kommun Säkrare farled till Norrköping Farleden in till Norrköpings hamn är en viktig transportlänk

Läs mer

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text

1(8) Dnr: Venus, Sirius och. Mars. Datum: Datum och beslut: Text 1(8) Dnr: Mars. Venus, Sirius och Datum: 2015-02-17 Datum och beslut: Text Inledning... 4 1.1 Bakgrund... 4 1.2 Verksamhetens övergripande mål och strategier... 4 2 Beställare... 5 3 Mål... 5 3.1 Effektmål...

Läs mer

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214

Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 1(5) Stadsarkitektkontoret PROGRAM Program för detaljplan för fastigheten Stockby 1:99, 4:13 m fl (SÖDRA KLYVARESTIGEN) Ekerö kommun, Stockholms län Dnr 1998.8.214 Handlingar Detta program med programskisser

Läs mer

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL

LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL LINNÉUNIVERSITET I KALMAR - KALMAR NYCKEL ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 ARALLELLT UDRAG 2009-09-30 1/4 UNIVERSITETSGATAN Området vid Kalmar Nyckel har en mycket intressant potential. De positiva effekterna

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635

DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO. Laga kraft Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 DETALJPLAN FÖR RÖDLUVAN 11, ROTEBRO Laga kraft 2013-11-19 Dnr 2012/0180 KS.203 Nr 635 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.

Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN. Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg. Tryck: december 2012 Foton: sida 1 & 2 - Flygare Palmnäs, sida 3 - Hans Wretling VISION ÄLVSTADEN summering Läs den fullständinga visionen på alvstaden.goteborg.se/ ladda-ner Vision Älvstaden är antagen

Läs mer

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden

Sociala och ekonomiska konsekvenser som berör projekt och planer inom Stadsmiljöavdelningens ansvarsområden Checklista Hållbar utveckling vad gäller sociala och ekonomiska aspekter. De ekologiska aspekterna tas upp i Beslutsunderlag för BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Sociala

Läs mer

Reflektion från seminarium 5

Reflektion från seminarium 5 Reflektion från seminarium 5 Jonas Borglund Projektledare för GOS-projektet Erfarenheter från forskningsprojekten Klimatsmarta och attraktiva transportnoder och Urbana stationssamhällen - Ulf Ranhagen,

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och

De gröna och öppna miljöerna som en gång fanns i området, är idag både få till antalet och fattiga i sin utformning. Stora verksamhetskomplex och 04 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e r l a g o c h r i k t l i n j e r - f r å n t e o r i t i l l i d é 0 4 0 4 U t v e c k l i n g a v u t g å n g s p u n k t e r, u n d e

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt

Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt Stadsbyggnadskontoret September 2008 Sophia Norrman, Planarkitekt PLANBESKRIVNING TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR Cirkulationsplats vid Alléplan Del av Kumla 3:1264, inom Tyresö kommun, Stockholms län Postadress

Läs mer

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen

Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Gestaltningsprogram för handels- och verksamhetsområdet vid Ältabergsvägen Del av fastigheterna Skrubba 1:1 och Skarpnäcks Gård 1:1 i stadsdelarna Flaten och Skrubba i Stockholms stad och del av fastigheterna

Läs mer

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen

Referens Anders Forsberg. Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Referens Anders Forsberg Behovsbedömning av detaljplan för del av Kv Rotemannen Tumba, februari 2011 Behovsbedömningen av detaljplan för del av kvarteret Rotemannen är framtagen som ett underlag inför

Läs mer

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID

3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 3/ INNEHÅLL 4/ INTRODUKTION 5/ BAKRUND 6/ SITUATIONSPLAN 9/ ÖVERSVÄMMNING 10/ ATT BO I OMRÅDET 3 / 12/ KVARTER 14/ ENHETER 18/ DIAGRAM ÖVER TID 21/ SLUTSATSER Ön Sanden är en fantastisk och attraktiv plats

Läs mer

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102

2009-06-12 1. För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon 073-77 88 102 1 Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden 2008-11-26 Pressinformation inför teknik- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde För ytterligare information, kontakta nämndordförande Muharrem Demirok (c) telefon

Läs mer

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar

Program för Gråberget DAGORDNING. Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar DAGORDNING Välkomna till samrådsmöte! Inledning Politiska mål Planprocessen Bakgrund och förutsättningar 40 min Förslag till bebyggelse Fortsatt arbete Frågestund 50 min Medverkande: stadsbyggnadskontoret,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628

DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND. Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 DETALJPLAN FÖR TENNBRICKAN 2, HELENELUND Laga kraft 2013-08-23 Dnr 2008/524 KS.203 Nr 628 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 3 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista Gårdsväg 3, i stadsdelen Kista (170 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (7) 2011-10-05 Handläggare: Renoir Danyar Tfn 08-50826659 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av del av Akalla 4:1, Kista

Läs mer

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000

ILLUSTRATIONSPLAN - SKALA 1:2000 VARBERG VÄSTERPORT PARALLELLUPPDRAG VARBERG MÖTER HAVET VÄXANDE VARBERG Varberg växer och vill vända sig mot havet! Staden planerar nu för en stor hamnflytt och tunnelförläggning av järnvägsspåren. Det

Läs mer

Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i Landskrona

Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i Landskrona Analys och utvecklingsförslag över Väster industriområde i Landskrona 007 C h r i s t o f f e r L i n d s k o v E x a m e n s a r b e t e 3 0 h p M a g i s t e r p r o g r a m m e t i F y s i s k p l a

Läs mer

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck

Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Ändring av detaljplan (1283K-15079) för del av Kvarteret Asien med mera, Gåsebäck Helsingborgs stad Planområdets läge Planbeskrivning BEGRÄNSAT STANDARDFÖRFARANDE Program godkänt av stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Planbeskrivning. Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDSHANDLING 2015-01-15 DNR: 14BMN96 HANDLÄGGARE: JOSEF WÅRDSÄTER Planbeskrivning Del av Brynäs 86:1, Södra Hamnpiren Detaljplan för centrumändamål Gävle kommun, Gävleborgs län

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt 1:16 i stadsdelen Marieberg (ca 100 lägenheter) STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (8) 2013-01-21 Handläggare: Julia Nedersjö Tfn 08-508 27 585 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Marieberg 1:29 samt

Läs mer

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län

Behovsbedömning. För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning För tillägg av detaljplan del av Vimmerby 3:6 och Vimmerby 3:313 i Vimmerby stad, Vimmerby kommun, Kalmar län Behovsbedömning Enligt 6 kap 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(5) Dnr 518/2014 FASTIGHETEN KATTARP 13:67 KATTARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Fastighetsägaren Ab Helsingborgshem inkom med ansökan om detaljplaneändring den 10 april 2014. SYFTE

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Vårt framtida Gnosjö

Vårt framtida Gnosjö Vårt framtida Gnosjö Översiktsplan 2001 Tidsplan Samråd 19 mars-31 maj 2014 Granskning Preliminärt september-oktober 2014 Antagande i kommunfullmäktige januari-februari 2015 Dialogen hösten 2012 339 förslag

Läs mer

Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration. Ett exempel på hur området skulle kunna utformas

Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration. Ett exempel på hur området skulle kunna utformas Bilaga till detaljplan för Sjöparken - byggrätt och strandkant Illustration Möjlighet till handel, hantverk och kontor Ett eempel på hur området skulle kunna utformas Elinor Bjärnborg Planarkitekt P P

Läs mer

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren

Detaljplan för Ronneby 27:1, Östra piren Detaljplan för Ronneby 27:1 m fl, Östra piren Ronneby kommun Blekinge län Samrådshandling PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av följande handlingar daterade 2013-01-23: Plankarta skala 1:1000

Läs mer

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen STADSBYGGNADSKONTORET TJÄNSTEUTLÅTANDE PLANAVDELNINGEN SID 1 (5) 2012-11-26 Handläggare: Katarina Borg Tfn 08-508 275 39 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för program för Hammarbyhöjden och Björkhagen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping

P LANBESKRIVNING. fastigheten Pelikanen 25 1(11) tillhörande detaljplan för. inom Gamla staden i Norrköping 1(11) P LANBESKRIVNING tillhörande detaljplan för fastigheten Pelikanen 25 inom Gamla staden i Norrköping, fysisk planering den 4 juni 2010 A N T A G A N D E H A N D L I N G Antagen i SPN: 2010-09-07,

Läs mer

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625

Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Handläggare Tjänsteskrivelse Diarienummer Sara Frykberg Datum KS-2014/625 2014-05-19 Kommunstyrelsen Länsstyrelsens remiss om utökat strandskydd KS-2014/625 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen

Start-PM. Ärendet Kommunstyrelsen 2010-04-08 Kommunstyrelsen Start-PM Fråga om planuppdrag Detaljplan för del av Lidingö 9:159 (Motorgården), stadsdelen Gångsätra. Dnr MSN/2010:369 Ärendet Planens huvudsakliga syfte är att pröva möjligheten

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag) Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (6) Datum 2014-05-28 Vår referens Katarina Carlsson Utvecklingschef Tjänsteskrivelse Yttrande över remiss angående Fördjupad översiktsplan för södra Hyllie (samrådsförslag)

Läs mer

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030

Stad möter land. Strategier för staden Ystad 2030 Stad möter land Strategin går ut på att hantera mötet mellan stad och land, den stadsnära landsbygden. Ystad är en väl avgränsad stad där gränsen mellan stad och land är viktig. Strategin tar ett grepp

Läs mer

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016

Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen. Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Samråd om ny regional utvecklingsplan i Stockholmsregionen Frukost seminarium grönstruktur 22 juni 2016 Dagordning 8.00-8.10 Välkomna o information om RUFS 2050 8.10-8.25 Grönstrukturen i RUFS 2050 8.25-8.40

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING. 1 Dnr:KS-SA.2013.66. Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 1 Detaljplan för fastigheten köpmannen 3 och del av Valdemarsvik 3:1 Valdemarsviks kommun, Östergötlands län. PLANBESKRIVNING 2 Innehållsförteckning 1 HANDLINGAR 3 2 PLANPROCESSEN- EN ÖVERSIKT AV NORMALT

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap

Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Stadsbyggnadskvaliteter i Malmö, Gynnar byggemenskap Josephine Nellerup Planeringsarkitekt FRP/MSA PLANCHEF Stadsbyggnadskontoret Josephine.nellerup@malmo.se PRIOTERADE INRIKTNINGAR Regional motor för

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER

TILLÄGG TILL PLANBESTÄMMELSER Ändring av detaljplan Tillägg till Detaljplan för del av fastigheten Stuverum 1:9 (La 040924) Lofta, i Västerviks kommun Kalmar län KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING Enheten för samhällsbyggnad 2016-12-13 TILLÄGG

Läs mer

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping

P ROGRAM 1(15) tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. inom Arkösund i Norrköping 1(15) P ROGRAM tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping, fysisk planering den 22 september 2009 G O D K Ä N N A N D E H A N D L I N G

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län

Samrådsredogörelse. Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län 1 (5) 2015-04-09 Dnr: Samrådsredogörelse Detaljplan för del av Köpmanberget 2:9 (hotell/restaurang) i Hudiksvall, Gävleborgs län För att ge möjlighet till insyn och påverkan har förslag till detaljplan

Läs mer

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter)

Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln (Renseriet 25 mf l) i stadsdelen Årsta (ca 500 lägenheter) Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Planavdelningen Sida 1 (6) 2015-05-22 Handläggare Niklas Zetterberg Telefon 08-508 27 335 Till Stadsbyggnadsnämnden Startpromemoria för planläggning av Bolidentriangeln

Läs mer

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100

PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 PM Hantering av översvämningsrisk i nya Inre hamnen - med utblick mot år 2100 Innehåll 1 Riktlinjer för bebyggelse och översvämningsrisk... 1 1.1 Ökande översvämningsrisk och principer för att hantera

Läs mer

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil.

Förslag. Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Förslag Växjö en nära, tät och tillgänglig stad Växjö ska fortsätta vara en attraktiv stad att bo och verka i med bibehållen hög miljöprofil. Målet är en hållbar stads- och transportutveckling. Struktur

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING 2010-02-19 PLAN PLAN.2007.76 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Detaljplan för Kolartorp 3 Haninge kommun har i samarbete med kommunekolog genomfört en behovsbedömning enligt PBL 5 kap 18 och miljöbalken

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY

BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY PM BERÄKNING AV TRAFIKFLÖDEN INOM SVARTÅ STRAND, MJÖLBY SLUTRAPPORT 2013-12-16 Sammanfattning Det centrala området Svartå strand i Mjölby planeras genomgå en omvandling från verksamhetsområde till ett

Läs mer

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30

A 4993 PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 A 4993 Detaljplan för del av Kolberga 2:69 Centralorten, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2009-08-30 Uppdragsbeslut 2009-06-17 Samrådsbeslut 2009-10-14 Utställningsbeslut 2010-02-10

Läs mer

M I L J Ö REDOVISNING

M I L J Ö REDOVISNING Miljö & Stadsbyggnad Dnr KFKS 496/2003 214 Projektnr 9174 M I L J Ö REDOVISNING Detaljplan för del av Sicklaön 37:41, Finnboda pirar, Nacka kommun Upprättad på Planenheten i november 2006 INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer