INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1"

Transkript

1 INRE HAMNEN - OSKARSHAMN Underlag för parallellla uppdrag 1

2 Beställare: Svensk Kärnbränslehantering AB är formell beställare av de parallella uppdragen. Arbetsgrupp: Ida Aronsson, Pär Hansson Erik Hjertqvist, Frida Kjäll, Kent Svensson, Viktor Zettergren Bedömningsgrupp: Oskarshamns Kommunstyrelses presidium, Samhällsbyggnadsnämndens presidium, Ordförande Tekniska nämnden, Kommundirektör, Samhällsbyggnadschef, Teknisk chef, Stadsarkitekt, huvudansvarig planarkitekt, representant från SKB. Samtliga kommunala förvaltningar har varit delaktiga i underlagets upprättande, och diskussioner har förts i fokusgrupper och varierande nätverk beroende på frågeställningens ämne. Kartor och text har upprättats av kommunens planfunktion. Foton har tagits av Dzenana Basic, Lars Olofsson, Ted Lindquist samt av kommunens planfunktion. April

3 Oskarshamns kommun har ett fantastiskt kust- och skärgårdslandskap med mer än öar, kobbar och skär, liksom ett vackert inland med skogsbygd och vackra småländska byar. Vi har ett mycket starkt näringsliv med såväl internationella storföretag som unga drivna entreprenörer. Stora investeringar står för dörren inom turismnäringen, industrin och handeln i Oskarshamn. Dessutom inleds under året ett av Sveriges största miljöprojekt, saneringen av Oskarshamns hamnbassäng. Saneringen är en viktig del i förbättringen av miljön i Östersjön. Oskarshamn andas optimism. Nu är vi redo att ta nästa steg i utvecklingen mot vårt mål att vara den attraktiva småstaden med de stora livskvaliteterna. Planeringen av Inre hamnen i Oskarshamn är en synnerligen spännande stadsplaneringsuppgift. Vi har ett stort område i ett attraktivt läge som ska omvandlas till att bli en del av staden och stadslivet. I Inre hamnen ska alla kunna trivas, oavsett om du bor, arbetar, besöker eller bara vill promenera på platsen. Det unika läget runt hamnbassängen ska bjuda på upplevelser, utblickar och mötesplatser som bidrar till att flytta staden ett steg närmare vattnet. Genom de parallella uppdragen hoppas vi på tre intressanta och kreativa förslag till hur Inre hamnen i Oskarshamn kan utvecklas till en hållbar, levande och attraktiv del av staden. Förväntningarna och förhoppningarna är högt ställda! Vi önskar ett stort lycka till med ert arbete. Peter Wretlund Kommunalråd Oskarshamns kommun 3

4 4

5 INNEHÅLL INLEDNING 9 Bakgrund 10 Uppgiften 12 Vision för Inre hamnen 14 OMRÅDET 23 Områdets lokalisering och avgränsning 24 Historik 26 Beskrivning av området 27 FÖRUTSÄTTNINGAR 31 Riksintresse 32 Pågående projekt 33 Omgivning - beskrivning 36 Kommunikationer 38 Grön- och blåstruktur 39 Service 40 Störningar och begränsningar 41 Administrativa föreskrifter 44 5

6 6

7 7

8 8

9 INLEDNING 9

10 BAKGRUND Oskarshamn har sedan början på 1900-talet varit en utpräglad industristad, där stadens varvs- och hamnverksamhet haft en betydande roll i stadens bärkraft. Runt hamninloppet etablerade sig olika industrier och hamnanknutna verksamheter under talen. En följd av detta har blivit att hamnbassängens bottensediment innehåller olika miljögifter som kontinuerligt läcker ut i skärgården och Östersjön. Under 2013 beräknas ett av landets i särklass största saneringsprojekt starta och det syftar till att muddra och rena hamnens bottensediment. Muddringen är startskottet och en förutsättning för en rad förändringar som kommer att ske i Oskarshamns hamn. Hamnverksamheten kan flyttas längre ut mot hamninloppet och frigöra ytor i det vi kallar Inre hamnen. Inre hamnen ligger nära stadens kommersiella centrum och är delvis redan idag av publik karaktär, dock påtagligt öde och underutnyttjat av stadens invånare. Stora delar präglas ännu av industrier, råvaruupplag och godshantering. Med muddermassorna från hamnsaneringen ska ett helt nytt verksamhetsområde skapas (se karta s.5, område 1). Nuvarande färjeterminalen (område 2a) som har en av landets två färjeförbindelser med Visby flyttar cirka 200 meter österut och får ett för färjetrafiken och stadens infrastruktur bättre läge (nya färjeterminalen, område 2b). Kvarteret Laxen står i stort sett tomt. Här har en fanérfabrik legat fram till för ett par år sedan. Fastigheten är privatägd och fastighetsägaren har intresse av att sälja fastigheten för bostads och handelsändamål (område 3). Ovanstående har medfört att vi idag har ett mycket stort område (cirka 32 hektar landareal) som kan omvandlas till en ny del av staden (område 4). Det är förmodligen det största stadsplaneringsprojektet som Oskarshamn någonsin kommer att ställas inför. Områdets centrala läge och kontakt med vattnet gör projektet mycket intressant. 10

11 Kommunen har ett starkt näringsliv, med betoning på industri. Under de senaste 10 åren har befolkningsmängden legat mer eller mindre oförändrad på cirka invånare. Det har byggts förhållandevis få bostäder under perioden. Det är i princip uteslutande kommunala villatomter som exploaterats. Idag andas Oskarshamn optimism och det är många spännande projekt på gång. Bland annat i centrum där flera förtätningsprojekt pågår samt arbete med centrumutveckling. Ett av de spännande projekten är planeringen av Inre hamnen. Här ska vi planera staden så att Oskarshamn vänder sig mot vattnet. Vi ska öppna upp delar av strandlinjen och skapa nya attraktiva bostäder, arbets- och mötesplatser. 11

12 UPPGIFTEN Syftet med de parallella uppdragen är att föreslå en stadsbyggnadsstruktur som ska vara utgångspunkt för Inre hamnens framtida utveckling. Förslagen ska utgå ifrån en hållbar utveckling och god arkitektur för att skapa attraktivt och kvalitativt stadsliv med bostäder och verksamheter. Bebyggelse, stråk, kajer, mötesplatser och relationen till omgivningen ska sammantaget öka förutsättningarna för en mångfald och ett flöde i stadsrummet och ge upplevelsemässiga mervärden för boende, verksamma och besökande. Hållbara och innovativa energilösningar ska genomsyra hela stadsdelen. De parallella uppdragen ska ske i nära dialog med beställaren och med medborgare. Processen ska resultera i en helhetslösning för Inre hamnen med förslag på områdets huvudstruktur med markanvändning, byggnader, offentliga rum, trafik etc. Inre hamnen är ett stort område. En genomtänkt strategi för hur stadsdelen ska utvecklas över tid är en viktig del av uppdraget. Viktigt är att stadsdelen ska fungera och vara integrerad med övriga staden och kunna ske i olika utbyggnadsetapper. De parallella uppdragen ska leda fram till en bärande idé om hur Inre Hamnen i Oskarshamn kan utvecklas. Idéförslagen kommer att ligga till grund för etappvis detaljplanering av området. 12

13 Flygfoto över hamnbassängen i Oskarshamn sett västerifrån, med stadens centrum rakt under, utanför bild. Flygfoto över Oskarshamns stad och hamnbassängen sett från havet. 13

14 VISION FÖR INRE HAMNEN Inre hamnen ska vara en tät stadsdel med bostäder, kontor och till viss del handel. Stadslivet ska stimuleras genom höga ambitioner för mötesplatser i form av torg, strandpromenad, lekplats, utomhusscen etc. Livsglädje, liv och rörelse ska känneteckna området. Tillgängligheten ska vara god för allmänheten, särskilt till strandlinjen. Trafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska minskas och bli en attraktivare del av staden samtidigt som Inre hamnen kan stärka sin koppling till den befintliga staden. Bebyggelse- och upplåtelseformerna för bostäder ska variera. Gestaltningen ska spegla Oskarshamns identitet. Planering och byggnation ska genomsyras av klimatsmart tänkande och stadsdelen ska vara en demosajt för innovativa energilösningar. (Sammanställning av mål/planeringsinriktning för Inre hamnen, utformat av politiker tillsammans med tjänstemän under seminarium om Inre hamnen i September 2011.) Blandad stad med mötesplatser - mångfald Inre hamnen ska vara en tät stadsdel och ha blandad bebyggelse. Det ska vara en plats för alla oskarshamnare liksom för besökande och turister. Viktigt är att kunna skapa och identifiera målpunkter, såväl större besöksmål som kan fungera som dragplåster liksom spontanaktiviteter som ger utrymme för lek och sport. Grönska och gröna ytor är viktigt för att öka stadskvaliteten. En variation i boende- och upplåtelseformer ska ge utrymme för olika livsstilar och en blandning av människor. Bostadsgårdar och allmänna platser ska utformas så att de tilltalar såväl barnfamiljer som äldre och yngre. Bostäder och olika verksamheterer, såsom handel och kontor, ska bidra till områdeskvaliteter och samtidigt komplettera och stärka befintlig stadskärna utan att konkurrera med denna som kommersiellt centrum. Verksamheter i Inre hamnen har att hantera säsongsvariationer och får inte utvecklas för att enbart hantera en kort sommar. Förslaget ska vara socialt hållbart vilket innebär att skapa ett tryggt område med en mångfald av människor i olika åldrar och med olika social och kulturell bakgrund. Inre hamnen ska 14

15 kunna erbjuda mötesplatser för alla, vara tillgängligt för människor med funktionsnedsättning och utformas med ett barnperspektiv. Allmänhetens tillgänglighet till området och vattnet är en viktig aspekt. Läs mer om förutsättningar för att bedriva handel och service i bilaga PM - Inre hamnen Oskarshamn förutsättningar att driva handel och besöksnäring. Tillgänglighet och koppling till omgivningen Integration med stadskärnan Inre hamnen ska stärka sin koppling till den befintliga staden. Genom Inre hamnen ska staden kopplas samman med vattnet och stadskärnan stärkas som kommersiellt centrum. Stråk och naturliga rörelser från och till omkringliggande områden och bebyggelse är betydelsefulla. Tillgänligheten ska vara stor för allmänheten, särskilt till strandlinjen. Inre hamnen ska vara en plats för alla och vara en integrerad del i staden. Platser ska identifieras som idag kan utgöra barriärer mellan området och omgivningande stadsbebyggelse samt mellan staden och vattnet. Dessa ska överbryggas genom att förändra eller förhålla sig till dem. Exempel på barriärer är överdimensionerade trafikleder, topografi, transporter, verksamheter med mera. Trafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska minskas och bli en attraktivare del av staden. Trafikmängden, framförallt den tunga trafiken och de överdrivna dimensionerna på vägområdet, utgör idag en barriär för staden att skapa god kontakt med hamnen. Gaturummet ska utgå från en mänsklig skala där gång- och cykeltrafikanters framkomlighet 15

16 prioriteras. Trygga promenad- och cykelstråk ska finnas. Likaså ska kollektivtrafiken ha hög prioritet. Lösningar för att tillgodose bil-, transport- och parkeringsbehovet för området ska belysas. Detta ska ske utifrån de oskyddade trafikanternas villkor och säkerhet och bidra till ett attraktivt stadsrum. Vattenkontakt En till stor del outnyttjad potential i Oskarshamns stad är allmänhetens tillgänglighet till vattnet. Speciellt i de centralaste delarna där inre hamnen fortfarande präglas av industrier, råvaruupplag och godshantering. Inre hamnen är den plats där centrala Oskarshamn möter vattnet. Denna vattenkontakt behöver lyftas fram och vara en del av utformningen och identiteten av området med vattenanknutna upplevelser och boendemöjligheter. Att kunna erbjuda vatten- och centrumnära bostäder och verksamheter är viktigt för att Oskarshamn ska kunna konkurrera i attraktivitet. Så långt det är möjligt ska strandlinjen inom staden vara tillgänglig för stadens invånare och besökare vilket den planerade strandpromenaden från Havslätt till Gunnarsö (stadens två centrala badplatser) bidrar till. I centrum runt inre hamnen ska denna strandpromenad ges en stadsmässig utformning, längre ut från centrum anpassas den efter landskapet vilket ger promenaden en mer naturlig karaktär. Identitet Hur kan vi bygga något nytt och fortfarande ge känslan av att vara i Oskarshamn? I den fördjupade översiktsplanen för Oskarshamns stad är visionen att bevara och utveckla Oskarshamn som den attraktivsa småstaden 16

17 med de stora livskvaliteterna. Oskarshamns stad är starkt förknippad med hamnen och dess utveckling. Hur kan områdets historia tas till vara på i utformningen av den nya Inre hamnen? För att kunna skapa ett område med identitet är det viktigt att bevara en del av de befintliga byggnaderna. Det finns flera byggnader med karaktär som berättar om hamnens historia och bakgrund. Identitet handlar inte bara om byggnadernas utformning utan även om Oskarshamns läge som hamnstad, stadens topografi, skala och relationen mellan stadskärnan och vattnet. Det är viktigt att kunna bevara mångfalden, blanda gammalt och nytt, att tydliggöra områdets årsringar och att kunna koppla den nya arkitekturen till det som redan finns i Oskarshamn. Den arkitektoniska utformningen av byggnader och offentliga rum/allmänna platser ska vara av hög kvalitet. FÖP Oskarshamns stad: Verka för att nya byggnader och utemiljöer ges en god gestaltning utifrån platsens förutsättningar och visar på hög arkitektonisk ambition. Läs mer om områdets kulturhistoriska sammanhang och karaktärsdrag i den bebyggelsehistoriska utredningen och den historiska novellen. Energi och klimat Inre Hamnen ska stå för en hållbar utveckling där målet är att området ska innebära så liten klimatpåverkan som möjligt. Området ska ha en tydlig energiprofil och sträva efter att vara en demosajt för nya energilösningar och spetsenergiteknik inom energiområdet. Kretsloppstänk och resurshushållning liksom miljöriktigt resande är andra viktiga delar. Byggnation ska genomsyras av klimatsmart 17

18 tänkande i såväl materialval, byggnadsteknik, uppvärmning, elförsörjning samt vatten-, avlopp och avfallshantering. Förslaget ska ta hänsyn till ett framtida förändrat klimat. Enligt de scenarier som Länsstyrelsen beskriver kan Oskarshamn bla. räkna med ökad nederbörd och att havsvattennivån stiger med omkring 1 meter de närmaste 100 åren. Högsta högvattenstånd på en 100-årsperiod beräknas vara 2,5 meter över dagens medelvattenstånd. För att minska risken för olyckor, översvämning och erosion ska den lägsta färdiga golvhöjden vid nybyggnation vara +2,7 meter över normal vattennivå. Alternativt ska andra tekniska skyddsåtgärder vidtas som uppfyller motsvarande krav. Dagvatten kommer att behöva hanteras inom området, både från området och från omgivningen då flera av centrums dagvattenledningar mynnar i hamnbassängen. Kan det finnas metoder för dagvattenhantering som kan bli ett gestaltningsmässigt tillskott i stadsmiljön samtidigt som det positivt bidrar till att uppnå miljökvalitetsnormen för recepienten? Ett viktigt mål för regionen och kommunen är att fasa ut användningen av fossila bränslen, att effektivisera energianvändningen samt gynna etablering och användning av förnybar energiproduktion. Regionens, och kommunens, mål ar ett samhälle utan nettoutsläpp av fossilt koldioxid Utbyggnadsstrategi Inre Hamnen behöver en genomtänkt strategi för hur stadsdelen ska utvecklas över tid. Det är avgörande att stadsdelen kan fungera och vara integrerad med övriga staden i olika utbyggnadsetapper. 18

19 Oskarshamn kommun har under de senaste 10 åren haft en befolkningsmängd på ca invånare, Idag andas staden optimism och det är många projekt på gång inom fler områden än industri, inte minst i stadens centrala delar. Kommunens vision är att bli invånare till år Även om befolkningen skulle stå oförändrad till 2030 visar analyserna i Bostadsförsörjningsprogrammet att 500 nya lägenheter behöver byggas i Oskarshamn. I den fördjupade översiktsplanen ges riktlinjen att cirka 350 bostäder skulle kunna byggas i Inre hamnen. Förslagen ska vara realistiska för platsen och staden. I alla utbyggnadsetapper ska kopplingen till övriga staden säkerställas. Medborgardeltagande Inre hamnen ska vara en plats för alla Oskarshamnare, med god tillgänglighet och höga ambitioner i form av mötesplatser som ska stimulera till livsglädje, liv och rörelse. Medborgardeltagande ska följa projektet från förslag till genomförande. De parallella uppdragen ska bidra till att allmänheten ges möjlighet att få vara med och tycka till om sin nya stadsdel redan i ett tidigt skede. Området ska vara socialt hållbart och inte minst barnperspektivet är en viktig utgångspunkt. Barn tänker kloka tankar och deras idéer vill vi ta på allvar. Det ska synas att barnen är en lika stor del av Oskarshamns kommun som vi vuxna. Barn vet något mer, något annat, om den fysiska miljön, de upplever och använder den på ett annat sätt än vuxna. Barns känslighet och upplevelser vad det gäller kvaliteter i närmiljön behöver vi vuxna påminna oss om i vårt strategiska arbete med att utveckla en 19

20 framtida livsmiljö. Mot ovanstående bakgrund har en projektidé formulerats som handlar om barns och ungas visioner om inre hamnen där förskolorna Humlan och Norrtorn deltar. Målet är att inspirera till att tänka kritiskt och kreativt kring sin närmiljö och hur människor och miljö står i ett växelvis förhållande till varandra. Inte minst vill vi få ta del av barnens syn på hur Inre hamnen kan utvecklas. Under de parallella uppdragens genomförande ska allmänheten ha tillfälle att möta de deltagande kontoren för utbyte av frågor, idéer och förslag samt senare ges möjlighet att tycka till och komma med synpunkter om de framarbetade förslagen. 20

21 Följande ska omfattas i förslaget: Området närmast vattnet ska vara allmänt tillgängligt Förslagen ska ta hänsyn till framtida klimatförändringar Byggnader som stärker områdets identitet ska bevaras (användning bör föreslås med inriktning mot publika målpunkter) Inre hamnen ska genomsyras av ett hållbarhetsperspektiv med klimatsmarta lösningar, dvs. energieffektiva, resurssnåla och säkra lösningar. Följande funktioner/verksamheter ska finnas med i förslaget: Gästhamn (Den gästhamn som finns på Brädholmen ska vara kvar. Utvecklingsmöjligheter ska finnas). Ölandsfärja (Ölandsfärjan trafikerar Oskarshamn- Byxelkrok med en tur i vardera riktning per dag under sommaren i juni-aug. Vid eventuell flytt ska nytt läge föreslås inom området. Alternativt läge kan med fördel vara i nära anslutning till järnvägsstationen/nya resecentrum). Evenemangsyta (dagens är på Brädholmen, vid eventuell flytt ska nytt läge föreslås inom Inre hamnen.). Strand-/kajpromenad med platser/upplevelser (ska finnas för allmänheten längs kajkanten). Följande funktioner/verksamheter kan innefattas i förslaget: Husbilsuppställning, ca platser (Kan det inrymmas i förslaget är det positivt. Kan berika med visst liv och rörelse. En växande form av turism som vill ha närhet till staden med dess nöjes- och serviceutbud. Som alternativ till resecentrum vid nuvarande järnvägsstation kan ett läge vid Skeppsbrokajen studeras. 21

22 22

23 OMRÅDET 23

24 OMRÅDETS LOKALISERING OCH AVGRÄNSNING Området är beläget i centrala Oskarshamns stad i den inre hamnbassängen. Övre bilden: Området, markerat i rosa, sett från nordväst. Större vägar är markerade med vitt. E 22:an går parallelt med kusten i norr/södergående riktning. Tre trafikplatser längs E 22:an leder in mot Oskarshamns stad. Rv 37/47 angör centrala trafikplatsen väster ifrån. Nedre bilden: Oskarshamns hamnbassäng sett söderifrån med området markerat i rosa. Området har en landareal på cirka 32 hektar. 24

25 Områdets avgränsning ska läsas som en flytande gräns där det är av största vikt att hitta kopplingar och knyta samman Inre hamnen med omgivande stad. Genom Inre hamnen ska staden kopplas samman med vattnet och stadskärnan stärkas som kommersiellt centrum. Det handlar om att hitta stråk och naturliga rörelser från och till omkringliggande områden och bebyggelse. Inre hamnen ska vara en plats för alla och vara en integrerad del i staden. STADS- KÄRNAN STADS- PARKEN NORRA HAMNEN SÖDRA HAMNEN 25

26 HISTORIK Första gången Döderhultsvik nämns i en skriftlig källa är år 1604 i samband med att Vimmerby får sina stadsprivilegier. År 1634 noterar fornforskaren J H Rhezelius att Döderhultsvik är ett gammalt köpingställe, vilket antyder att platsen har äldre anor och att den användes som handelsplats under kanske större delen av 1500-talet. Den första bebyggelsen uppfördes på den plats som idag kallas Brädholmen. Härifrån utvidgades bebyggelsen upp i stadens äldsta bevarade delar Besväret och Fnyket och längs den tidigare landsvägen mot väster, nuvarande Hamngatan och Köpmangatan. I slutet av 1700-talet förändrades köpingens status så att den fungerade som så kallad friköping. Fler handlare och hantverkare kunde därmed etablera sig på orten. Handel och sjöfart tilltog. Decennierna kring år 1800 fick orten flera hantverksmässiga industrier, garverier och färgerier som förlades utmed Döderhultsbäcken. Brädholmen fortsatte att användas för upplag och hamn. Bebyggelsen förtätades och utökades utmed landsvägen och Döderhults bäcken. Hamnverksamheten kom att bedrivas i mer organiserad form från 1845 då köpingens municipalstyrelse fastställde den första hamnordningen. En ny hamn för fiskebåtar samt ett rymligt torg för saluhandel av fisk anlades. Skeppsbyggeri och varvsrörelse kom att utvecklas till att, under perioden , vara den mest betydelsefulla industriverksamheten i Oskarshamn startade Jungnerverkens ackumulatorfabrik (idag SAFT) på den norra stranden där det Thorénska varvet legat. Året efter byggdes Oskarshamns kopparverk på den södra stranden. Under slutet av 1900-talet och början av talet utökades hamnen betydligt åt nordost. Trots att hamnfunktionerna idag förskjutits till den nya hamnen i nordost, präglas stora delar av den inre hamnen ännu av industrier, råvaruupplag och godshantering. Läs mer om områdets historia i den bebyggelsehistoriska utredningen och den historiska novellen 26 Fotot är taget direkt efter en sjösättning vid Oskarshamns varv på 1950-talet. Det var tätt melan sjösättningarna på 50-talet, nästa fartyg ligger på slipen till vänster. Musikkåren som spelat under sjösättningen plockar ihop sina instrument.

27 BESKRIVNING AV OMRÅDET På grund av områdets storlek har en uppdelning i delområden gjorts för att ge en beskrivning av området. För varje delområde inleds med en allmän beskrivning följt av en sammanfattning av tankar och ledord kring karaktär och förutsättningar för fortsatt utveckling. 1. Terminalområdet 2. Resecentrum med omnejd 3. Kajområdet 4. Brädholmen 5. Trafik/vatten-nod 6. Bohmans (kvarteret Laxen) 1. Terminalområdet Färjetrafik mellan Oskarshamn och Visby har pågått sedan 1800-talet. Vid mitten av talet flyttades Gotlandstrafikens färjeterminal till sitt nuvarande läge. Gotlandstrafiken har cirka resenärer årligen. Den västra, gamla delen av varvet fungerar bland annat som påfart till Gotlandsfärjorna. En planerad flytt av färjeterminalen frigör stora ytor för omvandling. En del byggnader i området har rivits och de som ännu finns kvar har en varierad användning som kontor, magasin och för mindre verksamheter. Bostadshus återfinns på en höjd ovanför kajområdet. Före detta terminalområde som till stora delar omvandlas Robust industrikaj Storskaliga industribyggnader med karaktär Centralt område, på en höjd Nära nytt föreslaget resecentrum Visst avstånd från stadskärnan Gränsar till varvsområdet med karaktäristisk bockkran Norrvänt område Ölandsfärjan kan eventuellt angöra här I förgrunden syns påfart till färjan följt av SKB:s kapsellabratorium och varvets bockran. Översikt över delområdet sett från motsatt håll (sydost) 27

28 2. Resecentrum med omnejd Oskarshamns järnvägsstation är förklarad som byggnadsminne. I den fördjupade översiktsplanen föreslås ett samlat resecentrum vid nuvarande järnvägsstation. För övrigt består området av en blandning av bebyggelse för bostadsändamål och mindre verksamheter. Långtidsparkering till befintlig färjeterminal finns här. Några fastigheter ägs av Oskarshamns kommun och har rivningslov. Ny knutpunkt för kollektivtrafiken Höjdskillnader Vänt mot vattnet, baksida mot spårområde Vissa tomma ytor, parkering och rivningstomter Skeppsbron var tidigare stadens finrum och ansikte utåt. Skeppsbroleden invigdes runt 1970 och fungerar idag som en barriär och stadens närhet till vattnet är inte längre lika direkt som tidigare. Längs Skeppsbron finns flera representativa byggnader som idag inhyser olika företag, nattklubb samt lägenheter. I stadshuset har kommunen delar av sin verksamhet. Skeppsbron består också av naturterrasser och Långa soffan som mäter 72 meter (världens äldsta längsta träsoffa). Under sommartid går en färja mellan Oskarshamn och Öland med utgångspunkt från delområdets norra del. Kajen har också blivit en populär plats för fiske. Smalt avsnitt Topografi med terrasser och Långa soffan Representativa byggnader Skuggigt norrvänt läge Används av fiskare Trafikutrymmet kan krympas Eventuell ny bro mot Badholmen ger nya intressanta gångstråk Eventuell utfyllnad för att möjliggöra bättre exploateringsmöjligheter? Kan hus på vatten vara ett alternativ? Oskarshamns järnvägsstation. Skeppsbron med kajkant sett frånsydost. Översikt över delområdet sett från sydväst. Skeppsbron med omnejd sett från sydväst. 3. Kajområdet 4. Brädholmen Under 2000-talet har Brädholmen och Badholmen renodlats som rekreationsområde. Brädholmen har omdanats, bland annat har ett ny byggnad, kallad Portalhuset, uppförts på holmen och en gästhamn anlagts med plats för 100 fritidsbåtar. Badholmsrestaurangen upp- 28

29 fördes år 2010 sedan föregångaren brunnit ned. Flera restauranger finns i Portalhuset. Sommartid har ett kafé öppet. Godståg trafikerar ännu kajerna i de inre och norra delarna av hamnen. Hamnen är också den naturliga platsen för ett flertal evenemang, till exempel Hamnfestivalen och Latitud 57 (musikfestival). Oskarshamns evenemangsplats Gästhamn Förbindelselänk till Badholmen Attraktiv öppen plats med en strategisk första exploateringsmöjlighet. Öppet eller bebyggt? Kan bli hjärtpunkten i det nya Oskarshamn Trafikerad fyrvägskorsning och Döderhultsbäckens mynning. Järnvägsbron går även att använda för gående och cyklister 6. Bohmans En bro leder över till ön Badholmen från Brädholmen. 5. Trafik- och vattennod I den innersta delen av hamnen gjordes betydelsefulla förändringar under och 1980-talen. Vid mitten av 1970-talet skapades korsningen Skeppsbron/ Björngatan Norra Fabriksgatan/Norra Strandgatan genom uträtning och breddning av gatunätet samt kulvertering av Döderhultsbäcken. En järnvägsbro byggdes öster om korsningen för att ytterligare underlätta biltrafikens flöden. Under sommartid avgår båtturer till Blå Jungfrun (Nationalpark i Kalmar sund) ifrån dettta område. Inom kvarteret Laxen huserade fram till 2008 Bohmans Fanerfabrik AB. Idag står stora delar av lokalerna tomma och vissa ytor hyrs ut till diverse verksamheter. Stora delar av kajområdet söder om Norra Strandgatan och industrispåret, utanför Bohmans område, står obebyggt med undantag för det Båt- och maskinmuseum som byggts samt fiskhandlare och sommarcafé. Delar av platsen fungerar även som tillfällig uppställningsyta för husbilar utan direkt anordnade platser. Gammalt industriområde med vissa karaktäristiska byggnader Batteritillverkare nästgårds Spåret och vägen delar av mot kajen Söderläge, plant, goda förutsättningar för exploatering Bra solläge Nära skola, förskola, fritidshem och matbutik Implementyta som idag är ett trafik- och tillfartsområde. Tung trafik passerar Koppling till Hamngatan upp mot stadens centrum Restauranger och bostäder i anslutning Döderhultsbäcken mynnar här, kan omformas och göras mer attraktiv Eventuellt fylla igen och exploatera Del av kvarter Laxen. 29

30 30

31 FÖRUTSÄTT- NINGAR 31

32 RIKSINTRESSE Hamn (MB 3 kap 8 ) Oskarshamns hamn med anslutande farled är av riksintresse enligt Sjöfartsverkets beslut. Oskarshamn hamn har en viktig roll som knutpunkt mellan olika transportslag och hamnen har ett strategiskt läge på Sveriges östkust. Inseglingen till hamnen är mycket kort och normalt förekommer inga isproblem. Staden har direkt järnvägsförbindelse med stambanan. E 22 och Rv 37/47 utgör goda vägförbindelser. Hamnen i Oskarshamn är viktig för regionen med bland annat utskeppning av förädlade trävaror. Tillsammans med Nynäshamn svarar Oskarshamn för färjeförbindelsen till Gotland. Riksintresset för hamnen sträcker sig även utanför själva hamnområdet i form av influensområde. Hänsyn måste tas till hamnens drift och framtida utveckling vid planläggning och tillståndsprövning inom influensområdet. Influensområdets bredd bestäms av de restriktioner till följd av miljöstörningar som buller, vibrationer och luftföroreningar med mera som är kopplade till hamnverksamheten. Idag ingår befintlig färjeterminal (Gotlandstrafiken) i riksintresset, men i beslutet för riksintresse står att detta kan omprövas om färjeterminalen flyttar i framtiden. Detta blir en nödvändighet för att realisera planens ambitioner med en ny stadsdel i Inre hamnen. Väg (MB 3 kap 8 ) E22, Rv 37/47 (f.d. Rv. 23), Björngatan, Norra Strandgatan, Åsavägen och Gröndalsgatan är av riksintresse för kommunikation. Järnväg (MB3 kap 6 ) Järnvägsförbindelsen Nässjö Oskarshamn liksom industrispåren runt inre hamnen är av riksintresse för kommunikationer. En eventuell järnvägsförbindelse till den nya färjeterminalen vid Månskensviken ska komma att ingå i riksintresset. En utveckling och exploatering av den inre hamnen måste ske med hänsyn till riksintresset med tillhörande förbindelselänkar. Läs mer om hänsyn till riksintresset i samband med utveckling av Inre hamnen i Riskutredningen. 32

33 PÅGÅENDE PROJEKT I avsnittet beskrivs de projekt som är igång samt planeras för i och runt Inre hamnen som på olika sätt påverkar och har betydelse för utvecklingen av Inre hamnen. 1. Resecentrum 2. Färjeterminalen 3. Strandpromenaden 4. Hamnens utbyggnadsplaner 5. Hamnsaneringen 1. Resecentrum Dagens resecentrum ligger beläget mitt i stadens centrum och är trafikerat av bussar. Sedan december 2011 är återigen tågtrafiken mellan Oskarshamn-Nässjö igång. Som alternativ till resecentrum vid nuvarande järnvagsstationen kan ett läge vid Skeppsbrokajen studeras. Fördelen med ett sådant läge är närheten till centrum, och att den rörelse och puls av människor som ett resecentrum för med sig kan få liv i Skeppsbron och Hamngatan samt vända staden mot vattnet. Bland de negativa konsekvenserna finns att investeringarna skulle bli höga och plattformar och bussar riskerar att upplevas som en barriär mellan stad och vatten. I den fördjupade översiktsplanen föreslås ett samlat resecentrum vid nuvarande järnvägsstation. Det ligger i utkanten av stadskärnan men får ett allt mer strategiskt läge i takt med att den nya stadsdelen Inre hamnen växer fram. Som komplement till resecentrum vid järnvägsstationen föreslås en storbusshållplats i centrum längs Södra Långgatan där samtliga busslinjer passerar. På längre sikt och när en eventuell kustjärnväg är klar föreslås resecentrum flytta ut mot mellersta infarten. Tidigt skissförslag över nytt föreslaget resecentrum vid järnvägsstationen. 33

34 2. Färjeterminalen Ett nytt färjeläge ska anläggas vid Månskensviken i Södra hamnen. Byggnationen är beroende av hur hamnsaneringsprojektet fortlöper, men bedöms kunna stå klart Ett mycket attraktivt område för till exempel bostäder frigörs därmed vid den befintliga färjeterminalen. En viktig konsekvens av att flytta färjetrafiken är att Skeppsbron kan avlastas från färjetrafik genom att trafik till och från färjan styrs via Åsavägen mot E22 och riksväg 37/47. Den nya lokaliseringen, tillsammans med eventuella nya verksamheter bedöms öka trafikmängden kraftigt på Gröndalsgatan. Även farligt gods kommer att passera via Gröndalsgatan till den nya färjeterminalen. Gatan har bedömts ha kapacitet för att klara denna trafikökning. Den nya färjeterminalen skall försörjas med kollektivtrafik. Framtida planering får avgöra hur det görs på lämpligast sätt men troligen handlar det om att bussar, anpassade efter färjans ankomst- och avgångstider, används mellan resecentrum och färjeterminalen. 3. Strandpromenaden Det har länge funnits tankar på att anlägga en strandpromenad i Oskarshamn. Planer på att göra de centrala kajerna inom inre hamnen mer publika har aktualiserat frågan om möjligheterna att därifrån kunna röra sig längs kusten på en säker, attraktiv och tillgänglig strandpromenad. En strandpromenad skulle hjälpa till att öka Oskarshamns attraktivitet som boendeoch besöksort samt vara ett rekreationsstråk som erbjuder varierande upplevelser, alltifrån hamnverksamhet till skärgårdsmiljö. Visionen är att Oskarshamns ska ha en strandpromenad, ett sammanhängande promenadstråk som sträcker sig ifrån Gunnarsö i söder till Havslätt i norr (stadens två centrala badplatser) med en total längd på över 8 kilometer. Strandpromenaden ska vara ett komplement till de ordinarie gång- och cykelvägarna och möjliggöra för användaren att komma nära havet samt kunna erbjuda intressanta målpunkter. En förstudie har upprättats som underlag för anläggandet av strandpromenaden. Förstudien berör den södra promenaden mellan Inre hamnen och Gunnarsö (se karta nedan). För att inte föregå stadsomvandlingsprojektet Inre hamnen Situationsplan över strandpromenadens södra sträckning mellan Inre hamnen och Gunnarsö. 34

35 behandlar inte förstudien detta område. Endast en föreslagen sträckning längs kajerna presenteras. Meningen är att promenaden ges olika karaktär beroende på läge. I centrum runt inre hamnen bör en stadsmässig stranpromenad eftersträvas, medan man längre ut från centrum kan anpassa sig efter landskapet och ge promenaden en mer naturlig karaktär. 4. Hamnens utbyggnadsplaner Oskarshamns hamn är en av Sveriges största utskeppningshamnar för trävaror. Verksamheten drivs av det kommunala bolaget Oskarshamns hamn AB och förutom trävaror hanteras olja, papper, pappersmassa med mera. Daglig färjeförbindelse med Gotland är en viktig del av hamnens verksamhet och för det nationella kommunikationssystemet. Hamnen med anslutande farled är sedan 2001 av riksintresse enligt Sjöfartsverkets beslut. Även landbaserad anslutande infrastruktur såsom järnvägen, E22, Riksväg 37/47, Björngatan och Åsavägen utgör riksintresse. Ett nytt stort verksamhetsomrade för hamnen föreslås vid den sa kallade Grimskallen. Gällande detaljplan tillåter uppfyllnad och anläggande av ny hamn och kajer, och detta kan utnyttjas i samband med hamnsaneringen då stora massor av muddrade sediment kan användas för utfyllnad. Det nya verksamhetsområdet är en förutsättning för att hamnverksamheten ska kunna flytta längre ut i hanminloppet. 5. Hamnsaneringen Industrin är viktig för Oskarhamn. Dock har 150 års industriell verksamhet satt sina spår. Undersökningar har visat att det finns en mängd miljögifter i bottensedimenten i hamnbassängen. Målet med Projekt Sanering av Oskarshamns hamnbassäng är att miljögifter i hamnbassängen inte ska skada människors hälsa eller påverka Östersjöns havsmiljö. Hamnområdet ska långsiktigt kunna utvecklas i takt med sjöfartens krav och samhällets behov. Syftet är att undersöka spridning och effekter av miljögifter från hamnbassängen för att åstadkomma ett underlag för beslut om och hur en efterbehandling ska genomföras. Mark- och miljödomstolen beviljade tillstånd för saneringen i november Saneringen beräknas pågå i cirka 3 år. Läs mer om saneringen av Oskarshamns hamn på 35

36 OMGIVNING- beskrivning 1. Norra hamnen 2. Fnyket och Besväret 3. Stadskärnan 4. Stadsparken 5. Södra hamnen 1. Norra hamnen Norra hamnen består av Oskarshamns hamns verksamhet samt andra större verksamheter. Oskarshamns Hamn AB utför, förutom all slags traditionell hamn- och stuveriarbeten, även ren terminalhantering där godset är helt landbaserat. Hamnen är Smålands största hamn med närmare 3 km kaj där, bland annat petroleumprodukter och fraktcontainers lastas och lossas. Den dominerande lasten är sågade trävaror. Även verkstadsverksamhet, åkerirörelse samt uthyrning av truck finns inom Oskarshamns Hamns verksamhet. Nästan längst ut i hamnens verksamhetsområde ligger Almer Oil & Chemical Storage AB samt Nordic Storage som bland annat hanterar petroleum- och kemikalieprodukter på uppdrag av kunder genom förvaring i cisterner och bergrum. Anläggningarna är Seveso-klassade och därmed bakom låsta grindar. Inom hamnens område finns även Kustbevakningen som hyr in sig på hamnens markområde. Norr om Norra Strandgatan har Oskarshamns energi fått bygglov för ett nytt värmekraftverk. Angränsande till området för Inre hamnen- omvnadlingen ligger SAFT med tillverkning av batterier och batterisystem. Verksamheten startade 1917 under namnet Jugnerverkens ackumolatorfabrik. Längre norrut, bort från hamnbassängen tar en blandad bebyggelse av mindre verksamheter och bostäder vid och och därefter Kolberga med övervägande del villor. Norra hamnen med oceankajen i förgrunden. 2. Fnyket och Besväret Besväret och Fnyket är Oskarshamns äldsta bevarade stadsdelar. Besvärsgatan utgör en passage förbi den under 1800-talet uppförda trähusbebyggelsen ner mot hamnområdet. Det idag välhållna området kallas i dagligt tal för Besväret. Grannområdet av likartad karaktär, 36

37 med till de naturliga förutsättningarna med bergig terräng anpassade låga husen, kalllas för Fnyket. Drottninggatan som leder in i området är anlagd 1802, Drottningtorget, den lilla kullerstensbelagda torgytan med pump och vilobänk, delar Drottninggatan, som här får namnen Raketgränd och Klyvgränd. Båda gränderna leder ner mot Hamngatan. mossar. Området skulle användas som stadspark, förutom en del som var avsedd att bli kyrkogård. Stadsparken är relativt stor för en stad av Oskarshamns skala och ligger centralt belägen strax söder om stadskärnan. Parken innehåller planteringar, gräsmattor, skogbevuxna platser, dammar och skulpturer men även tennisbana, frisbeegolf och lekplats. På sommarhalvåret hålls vissa uppträdande, bland annat nationaldagsfirande vid parkens utomhusscen. Fnyket och Besvärets småskaliga bebyggelse sett uppifrån. 3. Stadskärnan Att kunna erbjuda en attraktiv stadskärna är en hållbarhetsfråga för Oskarshamn. Med mysiga miljöer, vattenkontakt, uteserveringar, stark handel och rikt kulturutbud kan staden på sikt bjuda på ett stadsliv som skulle stärka Oskarshamns attraktion och dragningskraft. Stadskärnans roll som kommunens nav, handelsplats och mötesplats ska stärkas. Flera åtgärder föreslås för att stimulera stadslivet i stadskärnan och stärka dess funktion som kommunens nav och naturliga handelsplats. Förtätning i stadskärnan och det stora stadsbyggnadsprojektet Inre hamnen är viktiga faktorer för att öka befolkningen, köpkraften och stadslivet i centrum. Oskarshamns stadspark. 5. Södra hamnen På den östra, nyare delen av varvsområdet har varvsverksamheten drivits vidare som reparationsvarv och en av hallbyggnaderna har byggts om till kapsellaboratorium för Svensk Kärnbränslehantering. Kopparverkets område övertogs först av varvet, senare av Press & Plåtindustri (Press Kogyo Sweden i Oskarshamn). På den södra sidan utökades industrioch hamnområdet med Liljeholmsfabriken. Bortom Liljeholmens Ligger hotell Corallen, Oskarshamns marina och stadens största småbåtshamn med plats för 500 fritidsbåtar. Här finns även stadens avloppsreningsverk. Söder om Gröndalsgatan tar villaområdet Gröndal vid. Centrum upp mot Lilla torget. 4. Stadsparken År 1864 inköptes från Fredriksbergsgodset tre Södra hamnen och hamnbassängen, i förgrunden bostadsområden i södra delen av staden. 37

38 Kommunikationer Kollektivtrafik Oskarshamn är en av landets minsta städer som har regelbunden stadsbusstrafik. Genom att fortsätta utveckla staden i redan befintliga bebyggelsestrukturer kan underlaget för stadsbussarna stärkas. Sedan december 2011 är återigen tågtrafiken mellan Oskarshamn-Nässjö igång. Övrig länstrafik trafikeras av bussar. Kartan till höger visar ett utsnitt av stadsbussarnas olika linjer och körvägar Den sträckade linjen är tågtrafik mellan Oskarshamn-Nässjö. Oranga cirkeln visar dagens resecentrum och den gröna visar tågstationen där nytt resecentrum föreslås lokaliseras. Kollektivtrafiken i staden är under översyn. Huvudinriktningen för framtidens kollektivtrafik är att trafiken ska köras rakare och genare för att resan ska gå snabbare. Alla bussar är tänkta att passera tre bytespunkter i staden. Dessa är nya resecentrum vid stationen, nya storbusshållplatsen i centrum samt vid mellersta infarten vid E 22:an. Stadsbussarnas linjesträckning. Gång- och cykeltrafik Inom Oskarshamns stad är det cykelavstånd till de allra flesta målpunkter. Genom att arbeta för ett väl utvecklat gång- och cykelvägnät kan cykeln bli ett attraktivt alternativ till bilen. Att satsa på gång- och cykeltrafiken är en investering i folkhälsa och en viktig pusselbit i en hållbar samhällsbyggnad. Befintliga gång- och cykelvägar i centrala Oskarshamn. 38

39 Grön- och blåstruktur Inom området finns ett antal mindre parkanläggningar, planteringar och träd längs med vägarna. Badholmen bidrar med ett grönt inslag och har fina utblickar över hela hamnområdet. På Brädholmens södra del finns gröna ytor som utgör kontaktlänk mellan Badholmens grönska och hamnens hårdgjorda ytor. Rådhusparken ligger i anslutning till stadshuset på terrasser med utsikt över hamnen. Vid den stora fyrvägskorsningen i nordvästra området finns en mindre parkanläggning, som i dagligt tal kallas Fisktorget samt planteringar för att avgränsa den stora trafikplatsen. För övrigt finns idag minimalt med grönska och gröna ytor inom området för Inre hamnen. Stora delar av området består av utfyllnader i form av kajer som till stora delar än idag har karaktären av industri, råvaruupplag och godshantering. Med stadsutvecklingsprojektet ska Inre hamnen göras om från industrihamn till en del av staden och stadslivet. Grönska är ett viktigt inslag och bidrag för att höja stadskvaliteten. Ett annat viktigt bidrag till stads- och boendekvaliteten är närheten till havet. I och med utvecklingen av Inre hamnen kan Oskarshamns centrala delar knytas till vattnet och erbjuda attraktiva allmänna platser, boendeoch rekreationsmöjligheter. Norr och söder om området tar bostadsområden med övervägande del villor över. Grönoch skogsområden intill och kring liksom villaträdgårdarnas grönska bidrar till gröna inslag. Glest trädbevuxna hällmarker och klippor som möter havet börjar också göra sig gällande relativt stadsnära. Öster om planområdet bidrar Stadsparken med sin grönska. Skeppsbron norrut nedanför stadshuset. Rådhusparkens lövträd kan ses vänster i bild och Badholmen till höger. KOLONIOMRÅDE Fisktorget FNYKET & BESVÄRET Badholmen Rådhusparken STADS- PARKEN Översiktlig karta över grön- och blåstruktur i och kring området. Parkanläggning vid fyrvägskorsningen (där även Döderhultsbäcken mynnar), Badholmen samt Rådhusparken är markerade i mörkgrönt. 39

40 Service På Badholmen finns en restaurang- och konferensanläggning och i områdets södra del ett hotell. På norra kajen ligger ett båt- och maskinmuseum, en fiskhandlare samt ett sommarcafé. På Brädholmen finns ett antal restauranger och ett sommaröppet café. I anslutning till området finns detaljhandelsverksamheter. Stadens centrum ligger nära med Kråkumsbacken och Hamngatans restauranger och butiker som ett naturligt stråk ner mot hamnen. En handelsutredning har genomförts och ger rekomendationer för vilken typ av handel/service som kan vara lämplig inom området samt i vilken utsträckning det kan vara möjligt. Väsentligt är att tillkommande handel och service ska komplettera staden och kommunen samt bidra till områdeskvaliteter. Förutom andel och typ av verksamheter behandlar utredningen vikten av tillkommande verksamheters placering. Även säsongsvariationer behöver beaktas för att ge verksamheter rätt förutsättningar. En attraktiv hamnmiljö får inte utvecklas till att enbart hantera en kort sommarperiod. Det handlar också om att hitta stråk som fysiskt förbinder staden med Inre hamnen och vattnet och skapa en fungerande helhet. Restaurang och konferens på Badholmen. Hamngatan ner mot Inre hamnen. STADS- KÄRNAN Service i och omkring området. Stadens centrum ligger nära med Hamngatan/Kråkumsbacken, markerat i gult, som ett stråk ner mot hamnen. 40

41 Störningar och begränsningar Vägar Trafiken och dimensionerna på Skeppsbron ska begränsas. Trafikmängden och framförallt den tunga trafiken samt de överdrivna dimensionerna på vägområdet utgör idag en barriär för staden att skapa god kontakt med hamnen. På lång sikt finns planer på en ny länk mellan norra trafikplatsen vid E22:an och norra hamnen. Vägdragningen syftar till att minska andelen tung trafik på och omkring Skeppsbron samt säkerställa utvecklingsmöjligheter för hamnverksamheten på Norra hamnen. Dagens trafiklösning på Norra Fabriksgatan och Björngatan förbi Norra skolan och Inre hamnen är inte hållbara lösningar för framtiden när såväl Inre hamnen skall bli en publik stadsdel och hamnen ska kunna utveckla sin verksamhet. Ett grovt reservat har lagts ut i den fördjupade översiktsplanen för staden för en väg mellan norra trafikplatsen och norra hamnen. Exakt sträckning behöver studeras närmare i framtiden. Än så länge ska lösningen med ny väg läsas som en idé. Norra Fabriksgatan kan ges en trevligare och mer stadsmässig karaktär. Den idag kulverterade Döderhultsbäcken kan lyftas fram och rinna i ett parkstråk längs gatan ner mot Inre hamnen. Järnväg Godståg trafikerar ännu kajerna i de inre och norra delarna av hamnen. Industrispåren runt inre hamnen är av riksintresse för kommunikationer. Järnvägsspåret löper över skeppsbron till norra hamnen dit godstransporterna idag har sin målpunkt. I markreservatet för ny förbindelselänk till norra hamnen ingår även reservat för kustjärnväg med anslutning direkt till hamnverksamheten i norra hamnen. Transporter av farligt gods För att belysa vilken inverkan transporter av farligt gods kan få på fortsatt planering och exploatering i Inre hamnen har en riskutredning genomförts. Riskutredningen rekommenderar ett avstånd på mellan meter från vägar Karta över infrastrukturen till och från hamnen. Järnvägen är markerat med svart linje, vägar i vitt och Döderhultsbäcken som delvis är kulverterad markerad i blått. 41

42 där farligt gods transporteras till närmaste bebyggelse. För att erhålla frihetsgrader i utformningen av nya bostadsområden längs Norra Strandgatan skulle en annan led för farligt gods behöva etableras till industrierna i områdets närhet. Buller från trafik och verksamheter En riskanalys har tagits fram med avseende på hur bullersituationen kan komma att påverka kommande planering av Inre hamnen. Den största enskilda bullerkällan är vägtrafikbuller, både privatbilism och transporter till och från hamnverksamheten samt närbelägna industrier. En mängd andra bullerkällor finns från hamnverksamhet och industrier. Ljudnivåerna är ingenstans så höga i utredningsområdet så att man där inte kan ha kontors- eller kommersiella lokaler. Däremot måste uppförandet av bostäder planeras noga. Biltrafiken gör att man antingen måste placera bostäderna en bit från vägarna eller hitta lösningar med tyst sida genom slutna kvarter eller tyst sida ut mot vattnet. Seveso En riskanalys med avssende på de SEVSOanläggningar som finns i närheten av området för Inre hamnen har gjorts. Framförallt är det närheten till SAFT och möjligheterna att bygga nya bostäder som står i fokus. Där inte bostäder kan byggas kan andra användningar och verksamheter istället vara mer lämpade. Enligt utredningen är det möjligt med bebyggelse närmare än 200 meter till SAFT om det finns en fungerande organisation och planer för att säkerställa utrymning i händelse av brand. Även allvarliga olyckor inom Almer Oil och Nordic Storage behöver då beaktas. En beräkning av samhällsrisken indikerar att man ligger inom det tillåtna området för samhällsrisk med 150 meter avstånd till bostäderna om samtliga möjliga säkerhetsåtgärder införs. Om man väljer att planera bostäder så nära som meter bör detaljerad riskutredning göras avseende utförandet när det finns konkreta ritningar för området. Miljö- och geotekniska markförhållanden Den översiktliga geotekniska utredning som tagits fram visar på att delar av området består av fast mark men till övervägande del består annars översta markskiktet av fyllning med ett djup på mellan 0,5-6 meter. I vissa fall har inte fast mark påträffats vid provtagningarna. För huvuddelen av området erfordras troligen grundförstärkning för tyngre byggnader. Förstärkningsmetoden kan tex utföras genom pålning. Mer detaljerade geotekniska markundersökningar krävs vid detaljplanering och projektering. Den översiktliga miljötekniska utredningen utgår från Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark. De tre kategorierna delas in i lägre än riktvärden för känslig markanvändning, halter mellan känslig markanvändning och mindre känslig markanvändning samt halter över riktvärden för mindre känslig markanvändning. Alla tre kategorier återfinns i området. Föroreningarna är i huvudsak kopplade till fyllnadsmassorna. Påträffade föroreningar i fyllnadsmassorna kan härledas till framförallt tidigare verksamheter i och i anslutning till området. Då platsen ska användas som bostadsändamål ökar risken för exponering av människor och djur. Exponeringsvägar såsom spridning av ångor till byggnader och inandning av dessa, intag av växter från området med mera bör då beaktas. Vid detaljplanering eller projektering bör mer detaljerade undersökningarutföras och utgöra underlag för åtgärdsutredning och kostnadsuppskattning. Klimatförändringar Bland de scenarier kring ett förändrat klimat som Boverket beskriver kan Oskarshamn bland annat räkna med ökad och kraftigare nederbörd samt att havsvattennivån stiger med omkring 1 meter de närmaste 100 åren. Högsta högvattenstånd på en 100-årsperiod beräknas vara 2,5 meter över dagens medelvattenstånd. Vid planering av Inre hamnen måste hänsyn tas till beräknade klimatförändringar. För att minska risken för olyckor, översvämning och erosion ska den lägsta färdiga golvhöjden vid 42

43 nybyggnation vara +2,7 meter över normal vattennivå inom Oskarshamns kommun, aletrnativt föreslå andra tekniska skyddsåtgärder som uppfyller motsvarande krav. Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten Området tillhör vattenförekomst Inre Oskarshamnsområdet. Vattenförekomsten uppnår inte god kemisk status och den ekologiska statusen är måttlig. Vattnets kvalitet får inte försämras utan ska skyddas och förbättras. Alla föroreningar av prioriterade ämnen ska upphöra och vattenförvaltningen inom avrinningsområdena ska leda till en hållbar vattenkonsumtion. Åtgärder som planeras för att förbättra statusen är hamnsaneringsprojektet, åtgärder i Döderhultsbäcken samt metoder för rening av dagvatten. Strandskydd Bild från utförd riskanalys. Det mörkblå området visar högvattennivån för + 2,7 meter. Läs mer om transporter av farligt gods, buller, SEVESO-anläggningar och klimatpåvrerkan i de riskanalyser som gjorts samt om markförhållandena i de miljö- och geotekniska utredningarna. Området för Inre hamnen är belägen på redan ianspråktagen mark, vilket är ett särskilt skäl för att upphäva det strandskydd som återinträder när en ny detaljplan vinner laga kraft. Strandskyddets intressen avseende allmänhetens tillgång till strandlinjen ska säkerställas vid en exploatering av inre hamnen. risken för olyckor, översvämning och erosion ska den lägsta färdiga golvhöjden vid nybyggnation vara +2,7 meter över normal vattennivå inom Oskarshamns kommun, aletrnativt föreslå andra tekniska skyddsåtgärder som uppfyller motsvarande krav. 43

Strategier för staden Ystad 2030

Strategier för staden Ystad 2030 Strategier för staden Ystad 2030 Detta kapitel presenterar fem huvudstrategier för stadens utveckling. Mera Ystad - behandlar bostäder, näringsliv och infrastruktur Staden möter havet - behandlar omvandling

Läs mer

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö

RAPPORT. Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING PROGRAMFÖRSLAG ÖSTRA SALTÄNGEN. Sweco Environment AB. Norrköping, Vatten & Miljö Norrköpings kommun MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING UPPDRAGSNUMMER 1186389000 NORRKÖPING 2014-01-15 Sweco Environment AB Norrköping, Vatten & Miljö 1 (50) SwecoEnvironment AB Vatten & Miljö Vattengränden 14

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad

Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad FÖRFATTNINGSSAMLING Senast ändrad 2012-02-28 Växjö kommuns översiktsplan, del Växjö stad Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig Planeringskontoret Dokumentnamn Växjö kommuns översiktsplan, del

Läs mer

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn

PROGRAM. Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn PROGRAM Detaljplan för del av Nynäshamn 2:81 och 2:75 m fl, stationsområdet, gäst- och småbåtshamnen mm, Nynäshamn Diarienummer: 2010.0411 Objektnummer: 507 167 Datum: 2011-06-14 ver. 2011-07-07 Program

Läs mer

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141

Svartå Strand. Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum. Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Fördjupning av översiktsplanen för del av Mjölby centrum Antagen av kommunfullmäktige 2012-11-13 141 Förord Det är en strålande aprildag 2025 och vi tar lunch på vår stora balkong. Alla är här. Solen tittar

Läs mer

Fördjupning av översiktsplanen

Fördjupning av översiktsplanen ANTAGANDEHANDLING JUNI 2010 Fördjupning av översiktsplanen för Resecentrum och södra Butängen 1. VISION 4 2. INLEDNING 5 Läsanvisning 5 Vad är en fördjupning av översiktsplanen? 5 Översiktsplaneprocessen

Läs mer

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg

Imagine Helsingborg. H+ manual Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Imagine Helsingborg Genomförandeplan för H+ Imagine Helsingborg Innehållsförteckning Introduktion 7 Beskrivning av området 12 H+ projektet 22 H+ ledstjärnor 24 Juryns slutsatser och fortsatt arbete 26

Läs mer

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta

Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27. Planprogram. Södra Veddesta Dnr Kst 2013/301 SAMRÅDSHANDLING 2014-05-27 Planprogram Södra Veddesta Sammanfattning Syftet med detaljplaneprogrammet är att ge förutsättningar för Veddesta att utvecklas till en blandstad som inrymmer

Läs mer

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson

Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 2014-01-08. Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson. Florence Johansson Kallelse Föredragningslista Socialnämnden 1(2) 2014-01-08 Sammanträde Plats och tid Ordförande Sekreterare Socialnämnden Stadshuset, lokal Bäve, 2014-01-15 kl. 8:00 OBS tiden! Elving Andersson Florence

Läs mer

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad

Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad P02/09 Detaljplan för del av Centrum VISKAHOLM 2 M.FL. Borås Stad SAMRÅD normalt planförfarande Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utveckling och utvidgning av Borås centrum med

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40

Översiktsplan för Storsjö strand. Inledning 2. Planeringsförutsättningar 7. Planförslag 20. Genomförande 38. Översiktsplanens konsekvenser 40 Översiktsplan för Storsjö strand INNEHÅLL Inledning 2 Planeringsförutsättningar 7 Planförslag 20 Genomförande 38 Översiktsplanens konsekvenser 40 Bilageförteckning 52 Utlåtande 1 INLEDNING Bakgrund När

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för

Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande järnvägsplan för Södertunnelntunnel för Västkustbanan söder om Helsingborg C Godkännandehandling 2010-12-20 Innehåll järnvägsplan Nedan redovisas en sammanställning

Läs mer

tyresö kommun om 2035

tyresö kommun om 2035 FÖRSLAG TILL NY ÖVERSIKTSPLAN för tyresö kommun tyck om tyresö 2035 2 tyck om tyresö 2035 EN PLAN FÖR FRAMTIDEN Tyresö kommun behöver en långsiktig, strategisk plan för att utvecklas som en fantastisk

Läs mer

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad

Utvecklingsplan för Linköpings innerstad 1 Utställningshandling juni 2015 Utvecklingsplan för Linköpings innerstad Tillägg till Översiktsplan för staden Linköping 2 Medverkande i planen HANDLINGAR Utvecklingsplan för Linköpings innerstad omfattar

Läs mer

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet

11 18 december 2008. Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 11 18 december 2008 Nr 119 Planprogram för Krokshallsområdet 2008 11 17 Från Kommunstyrelsen Till Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige gav i augusti 2005 Kommunstyrelsen i uppdrag att upprätta förslag till

Läs mer

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021

Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Giuliana Conciauro 2014-05-13 Tfn 08-508 27 320 1(78) Planbeskrivning Detaljplan för Primus 1 i stadsdelen Lilla Essingen, S-Dp 2006-05021 1 3 2 Primusområdet

Läs mer

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025. Huvuddokument. Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 Huvuddokument Västerviks kommuns översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 Lagakraftvunnen 7 november 2014 Innehållsförteckning VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?... 3 INLEDNING...

Läs mer

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING

KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplan för staden Linköping KONSEKVENSER UTSTÄLLNINGSHANDLING DECEMBER 2009 MILJÖKONSEKVENSER En sammanfattning av planen och dess miljökonsekvenser...4 Inledning...5 Beskrivning av planens strategiska

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012

ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 11 OKTOBER 2012 Vision älvstaden Välkommen till Älvstaden Älvstaden ska vara öppen för världen. Den ska vara inkluderande, grön och dynamisk. Den ska utformas så att den helar

Läs mer

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB

Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen. Översiktsplan Umeå kommun. Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning MKB Stadsledningskontoret Utvecklingsavdelningen Översiktsplan Umeå kommun Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning Antagen av kommunfullmäktige den 22 december 2008 Fördjupning för Ön med miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015

VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 VISION 2.0 NÄSSJÖ STADSKÄRNA JANUARI 2015 Bakgrund Kommunfullmäktige i Nässjö antog våren 2011 Vision 1.0 för stadskärnans utveckling. Sedan dess har ett strategiskt arbete bedrivits i bred samverkan med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD

DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD DETALJPLAN FÖR DEL AV FASTIGHETEN TERMINALEN 1 CENTRUM, HELSINGBORGS STAD Upprättad den 7 mars 2013 NORMALT PLANFÖRFARANDE Antagen av kommunfullmäktige. Laga kraft.. Genomförandetid t o m Dnr 47/2011 DETALJPLAN

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING del 1 INLEDNING FÖRORD Jag tycker att Järfälla är fantastiskt. I Järfälla finns närhet till både natur och pulserande stadsliv. Med vårt läge i Stockholmsregionen kommer vi att växa snabbt

Läs mer

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR. Åby och Jursla. Vårt diarienummer KS-541/2011. Samrådshandling. juni-september 2014

FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR. Åby och Jursla. Vårt diarienummer KS-541/2011. Samrådshandling. juni-september 2014 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN FÖR Åby och Jursla Vårt diarienummer KS-541/2011 Samrådshandling juni-september 2014 Inledning Text: Martin Berlin, översiktsplanerare (ansvarig handläggare) och Dino Alijagic,

Läs mer