Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan Stockholm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan 76 113 24 Stockholm"

Transkript

1 Avdelningen för regler och tillstånd Socialstyrelsen Dnr 30868/2011 Yttrande Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Dalagatan Stockholm Remiss om estetiska behandlingar - förslag till rättslig reglering Dnr 30868/2011 Sammanfattning Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation, hädanefter kallad SHR, är en ideell förening för hudterapeuter i Sverige som bildades SHR:s främsta målsättning är att ta vara på medlemmars intresse genom att bl.a. anordna fortbildningar. SHR:s målsättning har också varit att utveckla yrket, verka kompetenshöjande och vidmakthålla kvaliteten i inom yrket. Detta görs bl. a. genom att utarbeta, kontrollera och godkänna utbildningar i yrket samt att sätta upp krav för medlemskap så som krav på utbildning, krav på att följa uppsatta etiska regler och krav på att inneha behandlingsskadeförsäkring. SHR har arbetat fram en vision för förbundet. Denna vision skall lyfta fram och spegla hudterapeuternas status som yrke och vara vägledande i SHR:s kommunikation om detta till allmänhet och myndigheter. Utifrån detta har styrelsen fastslagit att SHR:s ansvar är att verka för ett seriöst och kompetent yrkesutövande med ansvarskänsla. Fokus skall ligga på etik, kvalitet samt kundens säkerhet och trygghet. SHR har idag därför fått en betydande roll för hudterapeutyrket och skönhetsbranschen. I samband med att SHR införde etiska regler för sina medlemmar 1999 så reglerades arbetet för dessa. Enligt de etiska reglerna få medlemmar inte gå utanför sitt kompetensområde eller utföra behandlingar av medicinsk karaktär såsom injektioner (t.ex filler och botox). Således har SHR på ett tidigt stadium försökt reglera en del av marknaden för estetiska behandlingar. SHR är positiv till reglering av estetiska behandlingar som innebär en kvalificerad risk för kunden/patienten som föreslås i remissen men anser att alla de behandlingar som omfattas av förslaget inte innebär en kvalificerad risk. SHR menar att en noggrannare kartläggning av behandlingar måste göras och kompetenskrav, risker och riktlinjer måste specificeras för varje behandling. Det finns inte heller någon konsekvensanalys av förslaget vilket är anmärkningsvärt. Vi tycker vidare att det är beklagligt att vi inte har ingått i den referensgrupp som tillsats då vi besitter stor kunskap om flertalet av de behandlingar som föreslås reglering om. Vi anser att hudterapeuter blir orättvist drabbade då de största problem med skador förekommer vid behandlingar som hudterapeuter inte utför. 1

2 1 Uppdraget och dess genomförande 1.1 Uppdraget Utgångspunkt för uppdraget har varit att undersöka samtliga kirurgiska ingrepp och i princip alla andra typer av behandlingar som görs i kosmetiskt syfte utan medicinsk grund. Utredningen skulle inte omfatta behandlingar som typiskt sett är ofarliga ur ett hälsoperspektiv och som inte omfattar någon form av penetrering eller permanenta ingrepp i huden eller andra organ. SHR anser att man inte lyckats kartlägga alla typer av behandlingar som gör i kosmetiskt syfte, det behövs en noggrannare kartläggning.. SHR undrar vad som avses med penetrering då det finns flertalet behandlingar som penetrerar huden och som inte omnämns i förslaget (ex microneedling). Vad grundar sig förslaget på att alla penetreringar av huden är farliga ur ett hälsoperspektiv. SHR efterlyser en definition av orden penetrering, injicering och invasiv behandling Avgränsningar Utredningen har valt att begränsa utredning till behandlingar som kan medföra kvalificerade hälsorisker. SHR menar att denna den indelning av behandlingar som gjorts är för grov. Alla de behandlingar som amfattas av förslaget är inte förenade med kvalificerade hälsorisker. Även för samma metod måste det göras en indelning utifrån hälsorisk beroende på vad metoden används till. IPL behandling måste delas upp i olika indikationer. Hårborttagning med IPL utgör ingen kvalificerad hälsorisk om man jämför med vissa typer av laserbehandlingar. Ändå ingår dessa behandlingar under samma grupp med samma krav på kompetens m.m. Hälsorisker är också olika för olika typer av lasrar Begreppet skönhetsbehandlingar/estetiska behandlingar Enligt utredningen avses med estetiska behandlingar inte utseendeförändrade begrepp som är medicinskt motiverande enligt bedömning inom den offentligt finansierade vården t.ex utifrån en patients svåra psykiska besvär av kroppsliga företeelser. Hårborttagning med både IPl, laser och elektrisk nålepilation är en behandling som hudterapeuter sedan många år utfört på remiss från läkare på patienter med hypertrikos. Dessa patienter har en endokrinologisk utredning med sig. Hårborttagning borde därför anses vara en medicinskt motiverad behandling och inte omfattas av förslaget. De hudterapeuter som får ta emot patienter på remiss ska ha genomgått av SHR anordnad fortbildning i nålepilation, IPL och laser vilket också är ett krav från Landstingen. Ingen annan yrkesgrupp har så mycket kunskap och så lång erfarenhet av permanent hårborttagning/reducering som hudterapeuten har. En hudterapeut specialiserad på hårborttagning som arbetar på remiss av Landstinget är väl kompetent att avgöra när och vilken behandling som bör göras. Vad gäller borttagning av pigmentfläckar med IPL/laser så ställer sig SHR bakom förslaget att fläckar ska undersökas av dermatolog före. 2

3 2 Behandlingarna 2.4 Övriga estetiska behandlingar - Hudslipning Hudslipning (Dermabrasio) tar bort överhuden och oftast en del av den underliggande läderhuden. SHR anser att man här bör förtydliga att detta inte rör sig om microdermabrasio som används av hudterapeuter och som endast peelar bort en del av det yttersta lagret av Epidermis (str. Corneum). Denna behandling kan inte anses vara invasiv och medför inte de risker som beskrivs i förslaget. 3 Enkätundersökningar 3.4 Hudvårdssalonger Komplikationer, klagomål, försäkringar. 59% har ansvarförsäkring, 33 % ansvar + behandlingsskadeförsäkring. Här förekommer sannolikt missförstånd om vilken försäkring man har. SHR har som krav för sina medlemmar att de innehar en behandlingsskadeförsäkring. Detta kontrolleras för varje medlem. En ansvarsförsäkring är inte detsamma som en behandlingsskadeförsäkring. Det går inte att dra några slutsatser av de svar som inkommit. Mellan åren har 65 felbehandlingar inrapporterats till SHR:s försäkringsbolag. Komplikationer och klagomål på SHR:s medlemmar är mycket ovanligt. Detta tyder på att SHR:s medlemmar arbetar på ett noggrant och ansvarsfullt sätt och har en gedigen kompetens. Kompetens hos utförare av laser- och IPL-behandlingar. 68 % utför IPL-behandlingar, 24 % angav kompetens som läkare, hudterapeut sjuksköterska, laserterapeut eller undersköterska som utbildning. Det kan inte stämma att endast 24% av de som tillfrågats har någon form av utbildning i botten och övriga ingen utbildning alls. På grund av enkätundersökningens tveksamma resultat kan inte några slutsatser av denna göras. Enligt SCB finns 3000 personer som arbetar med hudvård, 1600 av dessa är medlem i SHR och har en gedigen utbildning som kontrolleras av SHR. 10 Förslagets närmare innehåll Behandlingar som ska omfattas av den särskilda lagen. Det bör ankomma på socialstyrelsen att noga studera vilka behandlingar som har kvalificerade hälsorisker och som bör omfattas av den föreslagna lagen. Det måste göras en noggrannare kartläggning över vilka behandlingar som i nuläget finns och även en noggrannare bedömning av vilka som kan medföra kvalificerade hälsorisker. De behandlingar som finns med i förslaget är inte alla förenade med kvalificerad hälsorisk. Det saknas också en mängd behandlingar som faktiskt medför en kvalificerad hälsorisk. 3

4 Den föreslagna lagen innebär regler om tillståndsplikt m.m. som innebär intrång i den grundlagstadgade näringsfriheten. Därför är det viktigt att framhålla att lagen endast bör omfatta de behandlingar som på grund av de metoder so använts ligger hälso- och sjukvård nära och som medför så stora hälsorisker att de motiverar ett sådant intrång. De behandlingar som idag utförs av hudterapeuter medför inte stora hälsorisker därför motiverar detta inte att begränsa näringen för dessa. Förslaget innebär en begränsning i vad hudterapeuter får göra och till fördel för t.ex läkare vilket innebär en snedvriden konkurrenssituation. Hudterapeuter arbetar oftast som små enmansföretag med små vinstmarginaler. Lagförslaget kommer att ha stor effekt på denna sårbara bransch med kvinnliga entreprenörer Vem som ska få utföra estetiska behandlingar Vid estetiska behandlingar ska läkare eller tandläkare med lämplig erfarenhet av och vidareutbildning för respektive behandling vara den som undersöker patienten före behandling och vara den som väljer behandling I dagsläget finns det inte så många specialutbildade läkare på de behandlingar som traditionellt utförts av hudterapeuter (t.ex hårborttagning) så att en undersökning av läkare innan skulle kunna göras. Detta skulle leda till att näringen för hudterapeueter helt skulle slås ut och patienter med Hypertrikos inte skulle få någon hjälp, alltså en försämrad vård för dessa. Socialstyrelsen bör också bestämma vilka kvalifikationer och erfarenheter som krävs för andra än läkare att få utföra estetiska behandlingar. SHR anser att dessa kvalifikationskrav måste vara olika för alla de olika behandlingar som finns. Det kan inte vara samma kvalifikationskrav på laser och IPl eller vid användandet av olika lasrar. Detta måste specificeras. Det måste också specificeras vad en hudterapeututbildning minst ska omfatta då det idag finns sådana utbildningar av olika längd och innehåll. En hudterapeututbildning ska vara en fullständig utbildning i alla behandlingar som en hudterapeut utför och ge adekvat medicinsk kunskap så som de utbildningar som SHR kontrollerar. 4

5 Behandlingar med IPL och laser Utredningen bedömer att det före behandling med IPL och laser är mycket viktigt att kunna bedöma om patienten som ska behandlas har någon hudsjukdom som behöver åtgärdas före behandling eller som gör att behandling inte kan utföras. Även om utbildning till hudterapeut idag inte är statligt reglerat trots att utbildningen idag också finns i yrkeshögskolans regi, så finns det ändå en branschlig reglering i och med att SHR kontrollerar och godkänner utbildning. Denna utbildning innehåller omfattande studier i anatomi och fysiologi vilken torde vara tillräcklig för att kunna bedöma om en kund ska kunna behandlas med IPL och laser för överflödig hårväxt. SHR har också etiska regler för sina medlemmar som reglerar att medlem inte får gå utanför sitt kompetensområde utan skicka vidare till den allmänna vården. SHR anser att det måste tas fram riktlinjer för vad som är en tillräcklig hudterapeututbildning och att denna då ska vara tillräcklig för att göra behandlingar med IPl och laser. Hudterapeuten är den som traditionellt har utfört estetiska behandlingar förutom kirurgiska ingrepp. En registrering av yrket så som socialdepartementets behörighetsutredning föreslog skulle ge legitimitet och kontroll över hudterapeutens utbildning och kompetens. Personer som saknar utbildning skulle genom detta förslag inte beredas möjlighet att utföra estetiska behandlingar Lokaler och utrustning Lokalernas utseende eller vilken utrustning som behövs kan inte generellt anges utan måste avgöras från fall till fall. I dag ställs högre krav på en hudterapeuts lokaler än en privatläkare som arbetar med estetiska ingrepp. Det bör naturligtvis vara minst lika höga krav på lokaler och utförligt Egenkontrollprogram samt utförlig beredskapsplan vid eventuellt tillbud. Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 5

Branschrapport. Statistik och branschbeskrivning för Sveriges hudterapeuter 2013. Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation

Branschrapport. Statistik och branschbeskrivning för Sveriges hudterapeuter 2013. Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Branschrapport Statistik och branschbeskrivning för Sveriges hudterapeuter 2013 Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation Sveriges Hudterapeuters Riksorganisation 1 Förord Detta är tredje året i rad som

Läs mer

Handledare: Universitetslektor och docent Filip Bladini. Patientens möjlighet till ekonomisk ersättning vid. estetisk personskada.

Handledare: Universitetslektor och docent Filip Bladini. Patientens möjlighet till ekonomisk ersättning vid. estetisk personskada. Tillämpade studier, 20 p, VT 2008 Programmet för juris kandidatexamen Handledare: Universitetslektor och docent Filip Bladini Juridiska Institutionen Göteborgs Universitet Patientens möjlighet till ekonomisk

Läs mer

Kompetens och kompetens försörjning

Kompetens och kompetens försörjning Kompetens och kompetens försörjning För att kunna bedriva vård och omsorg som motsvarar målen i hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), HSL, och socialtjänstlagen (2001:453), SoL, krävs en gedigen yrkeskompetens

Läs mer

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården

Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården REMISSVAR 2015-06-18 Dnr 10.1-8703/2015 1(11) Socialdepartementet Delbetänkandet SOU 2015:14 Sedd, hörd och respekterad Ett ändamålsenligt klagomålssystem i hälso- och sjukvården (dnr S2015/1547/FS) Övergripande

Läs mer

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm

Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm 1 (5) 2015-02-02 Dnr SU FV-1.1.3-2916-15 Regeringskansliet (Finansdepartementet) 103 33 Stockholm Remiss: Svensk kontanthantering (SOU 2014:61) Sammanfattande slutsatser Juridiska fakultetsnämnden tillstyrker

Läs mer

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7)

Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Stockholms läns landsting 1(2) Landstingsradsberedningen SKRIVELSE 2015-05-20 LS 2015-0383 Landstingsstyrelsen Yttrande över betänkandet Krav på privata aktörer i välfärden (SOU 2015:7) Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården Bilaga till beslut av Statens medicinsk etiska råd (S 1985:A) den 23 januari 2009, Dnr 03/09. Om Prioriteringscentrums förslag till ny etisk plattform för prioriteringsbeslut inom hälso- och sjukvården

Läs mer

Stockholm den 26 januari 2012

Stockholm den 26 januari 2012 R-2011/1600 Stockholm den 26 januari 2012 Till Finansdepartementet Fi2011/4348 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 27 oktober 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över Solvens II-utredningens

Läs mer

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet

Sjuksköterskan i kommunal äldrevård. En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet Sjuksköterskan i kommunal äldrevård En undersökning bland medlemmar i Vårdförbundet www.vardforbundet.se December 2007 I sin rapportserie presenterar Vårdförbundet resultat från särskilda undersökningar

Läs mer

Rekrytering av nämndemän

Rekrytering av nämndemän 2015:3 Rekrytering av nämndemän Konsekvensanalys av förslaget om en fri kvot MISSIV DATUM DIARIENR 2015-02-05 2014/43-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1025/DOM Regeringen Justitiedepartementet

Läs mer

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström

UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström UMEÅ UNIVERSITET Juridiska Institutionen Juris kandidatprogrammet Examensarbete med praktik, 30 hp, Ht 2007 Handledare: Örjan Edström Uppsägning p.g.a. arbetsbrist och kravet på tillräckliga kvalifikationer

Läs mer

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4

Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling. 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 Försäkringsförmedlare I gränslandet mellan marknadsföring och förmedling 7 april 2009 DNR 08-4750 2009:4 INNEHÅLL SAMMANFATTNING 1 Avgränsningar 3 RESULTAT AV UNDERSÖKNINGEN 3 Produkter och intäkter 3

Läs mer

En mer jämlik vård är möjlig

En mer jämlik vård är möjlig Analys av omotiverade skillnader i vård, behandling och bemötande Vårdanalys har på regeringens uppdrag gjort en fördjupad analys av skillnader i vård, behandling och bemötande. Men alla skillnader som

Läs mer

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie

Rapportering av ECT-behandling till patientregistret. en kvalitetsstudie Rapportering av ECT-behandling till patientregistret en kvalitetsstudie Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men du

Läs mer

Fri att leka och lära

Fri att leka och lära Fri att leka och lära ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan Betänkande av utredningen Barns säkerhet i förskolan Stockholm 2013 SOU 2013:26 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.

Läs mer

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn?

Kan redovisningskonsulten ersätta revisorn? UPPSALAUNIVERSITET Företagsekonomiskainstitutionen Magisteruppsats HT 2010 Kanredovisningskonsultenersättarevisorn? Enredogörelseförredovisningskonsultensochrevisorns kontrollfunktionidetmindreaktiebolaget.

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 Stockholm Föreningen JAG Box 16145 103 23 Stockholm YTTRANDE 2014-06-24 Betänkandet Förändrad assistansersättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) JAG en del av

Läs mer

Om att delta i en klinisk prövning

Om att delta i en klinisk prövning Om att delta i en klinisk prövning 1 Innehållsförteckning Vad är en klinisk prövning och hur utförs den? 5 Varför görs kliniska prövningar? 7 Varför gör min läkare kliniska prövingar? 7 Hur utförs en klinisk

Läs mer

Regeringens proposition 2005/06:43

Regeringens proposition 2005/06:43 Regeringens proposition 2005/06:43 Legitimation och skyddad yrkestitel Prop. 2005/06:43 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 17 november 2005 Göran Persson Ylva Johansson

Läs mer

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning

2011:16. Försäkringskassans handläggning av assistansersättning 2011:16 Försäkringskassans handläggning av assistansersättning MISSIV DATUM DIARIENR 2011-06-14 2010/211-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-11-04 S2010/7916/ST (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33

Läs mer

Stockholm den 3 september 2013

Stockholm den 3 september 2013 R-2013/0997 Stockholm den 3 september 2013 Till Finansinspektionen FI Dnr 11-5610 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 25 juni 2013 beretts tillfälle att avge yttrande över promemorian Förslag

Läs mer

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning

2012-04-25. Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM. Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning 1(9) Riksförbundet FUB YTTRANDE 2012-04-25 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Betänkandet SOU 2012:6, Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning Riksförbundet FUB är en intresseorganisation

Läs mer

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Yttrande: Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige, är ett kooperativ av personer

Läs mer

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg

Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg Ansvar för sin hälsa? Problem och möjligheter med att tillämpa en ansvarsprincip inom hälso- och sjukvården Elisabeth Furberg ISSN 1650-8475 FÖRORD Denna rapport är resultatet av en teoretisk genomgång

Läs mer

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet

Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet Stockholms stad når inte hela vägen i kvinnofridsarbetet - en halvtidsavstämning av hur stadsdelarna når upp till målen i Stockholms stads program för kvinnofridmot våld i nära relationer Alla Kvinnors

Läs mer

Vård, skola och omsorg

Vård, skola och omsorg 2007:19 Vård, skola och omsorg Vilken information behöver brukaren för att välja? MISSIV DATUM DIARIENR 2007-12-17 2007/71-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2007-03-15 Fi2007/1980 (delvis) Regeringen Finansdepartementet

Läs mer

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning

Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning Råd och riktlinjer angående jämställdhetsanalys av löner - lönekartläggning 1. Inledning För att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga löneskillnader som har samband med kön ska en arbetsgivare vart

Läs mer

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se

REMISSYTTRANDE SAMMANFATTNING. Till Finansinspektionen. finansinspektionen@fi.se Till Finansinspektionen finansinspektionen@fi.se REMISSYTTRANDE - Förslag till nya föreskrifter om styrning, riskhantering och kontroll i kreditinstitut (FI Dnr 11-5610) Sparbankernas Riksförbund, nedan

Läs mer

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77.

PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. PARO, Privata Assistansanordnares Riksorganisation, ställningstagande till LSS-kommittèns slutbetänkande, SOU 2008:77. 5. Huvudmannaskap för stöd och service Förslaget att staten ska finansiera personlig

Läs mer

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området

Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området Ds 2011:6 Ökad konkurrens på det uppdragsarkeologiska området vissa ändringar i kulturminneslagen Kulturdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För remissutsändningar av SOU och Ds

Läs mer