HUR GÖR MAN? och bättre!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR GÖR MAN? och bättre!"

Transkript

1 HUR GÖR MAN? och bättre! En konferens om regionala FoU-enheters arbete augusti 2009 Vi inleder redan tisdagen den 25 augusti kl 18 med visning av Falu gruva och därefter mingel med snacks och drycker. Den augusti samtalar vi om frågor som är gemensamma för de regionala FoU-enheterna. Observera att FoU Välfärds årliga konferens nu även omfattar hälso-och sjukvårds området. Konferensen riktar sig främst till forskare och medarbetare inom FoU-verksamheter. Den fokuserar på metoder och teorier för hur man på bästa sätt kan arbeta i de regionala FoU-miljöerna. Under 30 seminariepass ges exempel där presentatörer ifrågasätter och granskar sig själva och andra för att bli bättre. Som avslutning genomförs FoU Välfärds årsmöte och stafettpinnen lämnas över till 2010 års arrangör för konferensen. Välkomna till Falun, 25, 26 och 27 augusti. Konferensen stöds av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Dalarna, Regionförbunden Dalarna, Gävleborg och Uppsala

2 PROGRAM TISDAG 25 AUGUSTI Visning av Falu gruva (föranmälan krävs) Mingel i Kommunernas hus med snacks och dryck. ONSDAG 26 AUGUSTI Registrering med kaffe och smörgås FoU-miljöernas roll för regional utveckling. Anders Ahlgren, ordförande Region Dalarna Praktiska frågor Välfärd i perspektiv av finanskris och globalisering. Joakim Palme, chef Institutet för Framtidsstudier Vart är välfärden på väg? Kenneth Johansson, riksdagsman (c) och ordf. socialutskottet Lunch Hur vet vi vilken nytta vi gör och för vem? Prof emeritus Evert Vedung SEMINARIEPASS A Kaffe SEMINARIEPASS B Middag med evidans. TORSDAG 27 AUGUSTI Working to put evidence at the heart of everyday practice: strategies and stories. Prof Alison Petch, Research in Practice for Adults, Totnes, Devon, England Om SKL:s nya roll för att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänst, hälso- och sjukvård och folkhälsa. Camilla Sköld Jansson, Sveriges Kommuner och Landsting Kaffe Erfarenheter från en FoU-miljö mellan psykiatri och socialt arbete. Alain Topor, psykolog, docent vid Institution för Socialt Arbete, Stockholms Universitet och chef FoU-enheten, Psykiatri, Södra Stockholm Teater, sång och kåseri om Falun förr i tiden Lunch SEMINARIEPASS C Årsmöte i FoU Välfärd Stafettpinnen överlämnas till nästa års arrangör. HUR GÖR MAN? och bättre! 2

3 SEMINARIEPASS A onsdag 26 augusti kl A1 A2 A3 A4 A5 Lärande nätverk för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete Workshop där Nationellt kompetenscentrum Anhörigas modell med lärande nätverk för att stimulera och stödja utvecklingsarbete av stöd till anhörigvårdare behandlas. Efter presentation av arbetsmodellen och den teoretiska grund den vilar på inbjuds deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter av att arbeta med lärande nätverk. Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Vad är ett gott FoU-arbete? Vid seminariet diskuteras en möjlig teoretisk bas för FoU-arbete. Inledningsvis ges en föredragning gällande teorier om forskningsanvändning respektive lärandeprocesser med beaktande av det sociala arbete som bedrivs i socialtjänstens individ- och familjeomsorg och den typ av organisation som socialtjänsten kan anses vara. FoU Sjuhärads presentation under detta seminariepass kan ses som exempel på tillämpad teori. Karin Alexanderson, Dalarnas forskningsråd Informationssökning i evidensbaserad praktik. Har FoU-enheter inom socialtjänsten något att lära av hälso- och sjukvården? Presentation av vårt arbete med att tillhandahålla informationsresurser till stöd för det kliniska arbetet och en evidensbaserad praktik. Hur hälso- och sjukvårdens krav på integration av externa och interna resurser tar sig uttryck i presentationsverktyg, databaser och instrument för omvärldsbevakning. Sist men inte minst informationssökningen som en betydelsefull del av utbildningen i ett evidensbaserat arbetssätt. P-O Tellander & Patrik Sjöberg, Falu lasarettsbibliotek och informationscentral Att iscensätta lokal uppföljning erfarenheter från första årets arbete med att bygga upp ett lokalt uppföljningssystem inom IFO:s öppen- och heldygnsvård Utifrån tanken om en evidensbaserad praktik med betoning på de kunskapskällor som bygger på praktikens erfarenheter och brukarperspektivet har vi påbörjat uppbyggnaden av en modell för systematisk uppföljning och utvärdering på lokal nivå. Presentationen omfattar tillvägagångssätt för att explicitgöra verksamheternas föreställningar om målgrupper, insatser och resultat samt hur praktikers kunskaper och erfarenheter av klientarbetet har dokumenterats. Jan Hjelte och Jan Brännström, UFFE Interaktiva forskningsmetoder en förutsättning för implementering av forskningsresultat? Svårigheterna med implementering av resultat från forskning och utvärdering är väl dokumenterade. Mera sällsynta är texter som beskriver möjligheterna, men när det förekommer handlar de ofta om deltagarorienterade metoder. Några undersökningar med interaktiva metoder används som exempel för att diskutera metodutvecklingen av området forskningsmetod, idag ett synnerligen eftersatt område vad gäller innovation och nytänkande. Eva Nyberg, FoU-Södertörn Utveckling av anhörigperspektiv inom äldreomsorg Vi har utvecklat och prövat metoder för att införa och stärka ett anhörigperspektiv i äldreomsorg. Vid sex tillfällen träffades en personalgrupp i ett särskilt boende respektive ett hemtjänstdistrikt för att få fördjupade kunskaper om anhörigas situation, granska hur man möter anhöriga och formulera anhörigperspektiv och handlingsprogram för förbättringar. Metoden redovisas samt några resultat. Marianne Winqvist och Bo Lerman, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län FoU-arbete är med nödvändighet brett från kunskapsförmedling, tjänsteutveckling till vetenskapliga artiklar FoU Sjuhärad-Välfärd har en bred syn på FoU-arbete. Det är utmanande men samtidigt nödvändigt. Vid seminariet exemplifieras verksamhetsmenyn med inslag såsom temadagar för äldre, FoU-caféer, delaktighet i doktorandkurs, utvärderingsuppdrag, FoU-projekt, underlag för vetenskapliga artiklar. Allt för att ge underlag för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete. Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad-Välfärd Informationssökning för medarbetare vid FoU-enheter Vi har genomfört en workshop i informationssökning anpassad för FoUenheter. Erfarenheterna är mycket positiva. Arrangemanget genomfördes i samarbete med bibliotek- och läranderesurser vid Högskolan i Borås. Vi menar att kunskaper i modern informationssökning är oundgängligt i FoU-arbetet och arrangerar gärna återkommande workshops. Irene Lammassaari och Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad-Välfärd Från anmälan till utredning att systematiskt inhämta kunskap om socialtjänstens barn. Om ett pågående projekt i Gävleborg I Gävleborg pågår ett projekt för att utveckla system för att dokumentera, följa upp och utvärdera socialtjänstens insatser för barn och unga. Vi kommer att beskriva arbetet från inventering av verksamhetssystemen via beslut om gemensamma aktualiseringskoder och gemensamma kategoriseringar av insatser till framtagande av årlig statistik, som kan ligga till grund för jämförelser mellan kommunerna, samt de hinder på vägen som vi identifierat. Per Åsbrink och Annika Almqvist, FoU Välfärd Gävleborg Utvärdering med interaktivt forskarstöd- en metod för FoU arbete Seminariet beskriver en metod/ett arbetssätt där forskare tillsammans med uppdragsgivare arbetar interaktivt. Det innebär både för- och nackdelar vilket kommer att beskrivas. Avsikten med arbetssättet är att metoden ska kunna bidra till att utvärderingens resultat används så att det sker en förändring i den utvärderade verksamheten. Detta är möjligt genom att arbetet genomförs i interaktion med deltagare i en gemensam kritisk reflektion. Ann-Christine Larsson fil dr FoU-ledare ÄHO, Kjerstin Larsson fil dr och FoU ledare IFO båda från Fokus, Kalmar län Samtalsledare för detta pass om Interaktiva forskningsmetoder är Pia Aronsson, Örebro universitet. HUR GÖR MAN? och bättre! 3

4 SEMINARIEPASS B onsdag 26 augusti kl B1 B2 B3 B4 B5 FoU i gränslandet mellan verksamhet, forskning och lagstiftning Ibland kan det vara svårt att skilja mellan metod och övergrepp Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att ge personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Personal som arbetar inom LSS-verksamheter upplever ofta en konflikt mellan lagens intentioner vad gäller självbestämmande och det personalen anser vore bäst för brukaren. Vi diskuterar varför personal ofta löser konflikten genom att bortse från brukarens rättigheter, och hur man med FoU-arbete kan bidra till andra lösningar. Petra Björne, FoU-koordinator, LSS & funktionshinder, FoU Malmö Rundabordssamtal kring boken Att bygga regionala FoU-miljöer Samtalet bygger på en nyutkommen bok om FoU-miljöer. Åtta FoU-miljöers utveckling beskrivs och verksamheterna diskuteras. Vidare speglas FoU-miljöernas verksamhet i ett antal kapitel skrivna av olika intressenter som kommunalrådet, kommunchefen, landstingsdirektören, länsstyrelsen, universitetet, läkaren, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting Thomas Tydén, DFR, Carina Löfström, FoU i Väst, Ulf Hyvönen, UFFE, Camilla Sköld Jansson, SKL, Mårten Wiren, SoS Nationella riktlinjer, implementering, samverkan och delaktighet får vi lov? Att samla yrkesgrupper med delvis skilda perspektiv kring ett gemensamt mål kan vara lättare sagt än gjort. Tidsbrist, omorganisationer, olika regelverk och budgetar sätter ibland en del käppar i hjulet. Hur gör man för att inte ge upp? Går det att komma förbi hindren och lyfta fram alla de positiva krafter som finns? Kan de nationella riktlinjerna i bästa fall bli en samlande plattform att utgå ifrån? Vi berättar om våra erfarenheter från sju nordostkommuner i Stockholms län. Isabel Andersson och Riitta Eriksson, FoU Nordost i Stockholms län Under två augustidagar konfererar FoU-enheterna tillsammans resten av året syns vi på Föreningen FoU Välfärd har haft en egen plats på Internet i nästan ett decennium. Under 2008 fick ett nytt utseende och nu fylls webbplatsen på med nytt och mera innehåll. Välkommen till en presentation av och en diskussion om vår gemensamma samlingsplats på Internet! Märit Malmberg, Nord FoU i Väst Hitta och ge information om vad som görs och gjorts! Finn projektarbeten från tandvård, primärvård, specialiserad vård, individ-, handikapp- och äldreomsorg! Det moderna internetverktyget FoU i Sverige med cirka 8700 informationsgivare ger bland annat möjligheter att visa status för FoU-processer, FoU-produktion och kunskapskapital i realtid. Den ger också stöd till den offentliga sektorns krav på att synliggöra forskningsbokslut. Eva Almqvist och Gun Rembeck, FoU-enheten för primärvård och tandvård i Södra Älvsborg Utveckling av utvärderingsmodell för barngruppsverksamhet i samarbete mellan praktiken och akademin/högskolan Trots att stödgrupper för barn och unga vänder sig till välkända riskgrupper har metoder för att mäta effekter av insatsen i stort sett saknats. Därför startade enheten för FoU-stöd vid Regionförbundet Uppsala län ett projekt med syfte att ta fram användarvänliga instrument för löpande utvärdering av gruppverksamheter. Initiativet kom från gruppledarna själva, som länge hade efterfrågat en bra metod att utvärdera sin verksamhet. En forskare anställdes, som i nära samarbete med gruppledare, FoU och Uppsala universitet, tagit fram en fungerande utvärderingsmodell. Annemi Skerfving, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län Brukarmedverkan i FOU-arbetet Med utgångspunkt från vår modell för brukarmedverkan, ÄldreVäst Sjuhäradsmodellen, kommer vi att exemplifiera hur vi arbetar med att inkludera brukare, anhörigvårdare, personal och beslutsfattare i FoU-projekt och utbildningar samt i planering och uppföljning av verksamheten. Deltagarna inbjuds att diskutera styrkor och utmaningar med att arbeta med brukarmedverkan. Elisabeth Hanson, Lennart Magnusson, Lars Rönnmark, FoU Sjuhärad - Välfärd Ny kartläggning av FoU-enheter och regionala forskningsstrategier mm På uppdrag av SKL har nyligen en ny inventering av landets FoU-miljöer genomförts och analyserats. Vidare har utvecklingen av regionala FoU-strategier kartlagts. Resultaten från dessa två studier redovisas på seminariet Johan Kostela, Dalarnas forskningsråd Tjänsteforskning metod och teori för att bedriva utvecklingsarbete inom beroende- och missbruksvård Rapport från ett projekt som syftar till att utveckla öppenvårdsverksamheter med inriktning på specifika behov hos målgrupperna kvinnor och unga vuxna (18 25 år) med missbruks- eller beroende problematik. Öppenvårdsverksamheter från fem mellansvenska län deltar. Seminariet handlar om hur tjänsteforskningens teori, begrepp och verktyg utgjort en plattform för utvecklingsarbete i det aktuella projektet. Kaj Gustafsson, Region Gävleborg/ FoU Välfärd, Marie Nyman och Lina Pettersson, Dalarnas forskningsråd Kommunikationsstrategi ett stöd i arbetet med information och kommunikation En förutsättning för att FoU-arbetet ska få betydelse i praktiken är att det kommuniceras. Vid FoU Sjuhärad Välfärd har en kommunikationsstrategi utvecklats. Viktiga delar i arbetet att förverkliga strategin är bl. a. att den är förankrad och att medarbetarna i verksamheten är delaktiga i informations- och kommunikationsarbetet. Vi presenterar vår strategi och ger exempel på möjligheter, men även på svårigheter i kommunikationsarbetet. Marie Wikström FoU Sjuhärad Välfärd Att gödsla i rabatten en metod för personalgrupper och/eller brukare att få syn på sina villkor och dilemmor i vetenskapligt ljus Erfarenheter från FoU-arbete tillsammans med personal och brukare inom funktionshinderområdet. Att gå från frustration till reflektion med hjälp av forskning omsatt till kunskap av praktiker respektive brukare. Karin Jöreskog och Bengt Finn, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län HUR GÖR MAN? och bättre! 4

5 SEMINARIEPASS C torsdag 27 augusti kl C1 C2 C3 C4 C5 Utvärderingsverkstäder att leda för att utvärdera En form av FoU-arbete har utvecklats i så kallade utvärderingsverkstäder. I dessa verkstäder för utvärdering träffas välfärdsarbetare med uppdrag att genomföra verksamhetsanknutna utvärderingar. I cirkelform lärs och genomförs utvärderingar från ax till limpa, från planering till nyttiggörande. Fram till idag har mer än 150 personer deltagit i ca 15 sådana verkstäder. Ett nätverk för ledare i verkstäderna har bildats för att utveckla arbetsformen och bedriva forskning kring utvärderingsverkstäder. Studier pågår om betydelse och effekter av verkstäderna. Elisabeth Beijer, FoU i Väst och Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad-Välfärd Att jobba över organisatoriska kulturgränser i FoU FoU Sjuhärad Välfärd är inte organiserat utifrån administrativa indelningar. Snarare ska vi jobba över dessa och ha en inriktning mot behovsgrupperna för FoU-arbetet såsom barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, människor med funktionshinder, äldre m fl grupper. Detta arbete i samverkanslandet kräver att organisatoriska gränser och kulturer överskrides och vi menar att ett sådant gränsöverskridande arbetssätt blir alltmer centralt i FoU-arbetet. Eva Höglund, Lisbeth Bengtsson och Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad-Välfärd Innovation och FoU inom offentlig sektor från ett statistiskt perspektiv SCB deltar sedan årsskiftet i ett tvåårigt nordiskt projekt som syftar till att mäta innovationsaktiviteten inom offentlig sektor. Under seminariet presenteras preliminära resultat från projektet samt närliggande statistik inom området. Per Annerstedt, Statistiska centralbyrån, Avdelningen för ekonomisk statistik, Investeringar, FoU och IT. Är nätverk en framkomlig väg till utveckling och lärande för FoU-arbetet? Nätverk är ett viktigt redskap för många FoU-enheter men det skiljer sig hur begreppet nätverk definieras, vilka nätverk som aktivt drivs och vilken roll FoU har i dessa. Hur kan samarbetet i nätverken utvecklas så att det blir en lärande mötesplats till gagn för både deltagare och verksamhet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter finns det i arbetet med nätverk? Detta är några av de frågor som kommer behandlas under seminariet i dialog med deltagarna. Marie Karlsson, FoU SocialCentrum Region Halland och Ulrika Hernant, Skaraborgs kommunalförbund Flera FoU-enheter i ett gemensamt projekt ett framtida arbetssätt? Fem FoU-enheter har deltagit i ett gemensamt projekt tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Erfarenheterna av att ingå i ett nationellt projekt har varit mycket positiva både hos FoU-enheterna och hos deltagarna. Styrkan har varit möjligheten att lära av varandra, att få inspiration och utbyte från andra både för gruppledare och för cirkeldeltagare. Genom detta arbetssätt får man erfarenheter från olika delar av landet och en snabb temperaturtagning i landet i ett ämne. Eva Britt Lönnback, utvecklingsledare Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning, Marianne Lundgren FoU i Väst, Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län, Anne-Marie Larsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset Datainsamling via webbformulär att hantera stora mängder data i en prospektiv långtidsstudie En prospektiv långtidsstudie har startats för att registrera komplikationer hos patienter med kateter på 78 särskilda äldreboenden i Skaraborg. För att kunna hantera det stora datainflödet har vi valt att via en hemsida lägga ut frågeformulär som besvaras direkt på skärmen och skickas in elektroniskt. Speciella kontaktsjuksköterskor på varje särskilt äldreboende i Skaraborg rapporterar veckovis alla kateterrelaterade händelser. Anna-Lena E-son Loft, forskningssekreterare, FoU-centrum, Skaraborgs sjukhus och Karin Jonsson, forskningssjuksköterska/uroterapeut, FoU-centrum/Urologkliniken Skaraborgs sjukhus Migrationsperspektiv i FoU-arbetet I det mångkulturella Sverige finns nya utmaningar i kommunala serviceverksamheter. Hur möter man en heterogen befolkning med skilda behov? Denna typ av frågeställning måste återspeglas även inom FoU-arbetet. Med utgångspunkt i situationen i Malmö, en stad med nästan invånare och 179 olika nationaliteter, är tanken att diskutera FoU-arbete med tema migration. Jag utgår från mina erfarenheter som FoU-koordinator i Malmö stad, med en tjänst inriktad på Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård. Jenny Malmsten, fil dr i etnicitet och FoU-koordinator vid FoU Malmö Ett exempel från äldreområdet på samarbete mellan Socialstyrelsen, kommuner och FoU-miljöer Socialtjänstavdelningens äldreenhet på Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att utveckla innehållet i öppna jämförelser inom äldreområdet. För deluppdraget att utveckla system/instrument för att nationellt beskriva äldres behov samt beslutade och genomförda insatser enligt Socialtjänstlagen sker utvecklingsarbetet i samarbete med Epidemiologiskt Centrums projekt Nationellt fackspråk för vård och omsorg. Bl.a. för att det krävs enhetliga, entydiga begrepp, termer och klassifikationer för att systematiskt kunna registrera behov och insatser och därmed göra jämförelser. Ann-Helene Almborg och Ann-Kristin Granberg, äldreenheten, Socialstyrelsen Lagen om etikprövning av forskning gäller den FoU-miljöer? Den 1 juni 2008 har vissa ändringar i etikprövningslagen trätt i kraft. Lagens tillämpningsområde har utvidgats så att all forskning som innefattar behandling av s.k. känsliga personupp gifter ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forsknings personen ska etikprövas. Vid seminariet ges möjlighet att diskutera lagens tillämpning. Dalarnas forskningsråds utarbetade policy används som exempel. Karin Alexanderson och Sven Lagerström, Dalarnas forskningsråd FoU-miljöerna och internationaliseringen På seminariet diskuteras förutsättningar för och förhållningssätt till en ökad internationalisering av FoU-arbetet. Vi samtalar om vilka EU-program som kan vara relevanta, t.ex. sjunde ramprogrammet? Hur kan FoU-miljöerna samverka i dessa frågor? Finns det exempel som vi kan lära av? Vilket stöd behöver FoUmiljöerna för detta? Hur aktiva är de med EU-ansökningar och internationellt deltagande? Jonny Paulsson, Sverige Kommuner och Landsting och Mats Ericsson, FoU Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun HUR GÖR MAN? och bättre! 5

6 KONFERENSFAKTA Tid och plats Hotell Gruvbesök Mingel Middag Anmälan Resa hit Falun 25 aug gruvbesök och mingel aug, Folkets hus, Myntgatan 10 14, Falun. Tel , 26 aug registrering kl 08.30, 27 aug avslutning kl Hotellbokning sker direkt till hotellet, uppge kod Dalarnas forskningsråd för avtalat pris. Hotellet fakturerar kunden direkt. First Hotel Grand: Enkelrum kr. Trotzgatan 9 11, tel Clarion Collection Hotel Bergmästaren: Dubbelrum kr, enkelrum kr. Bergskolegränd 7, tel Tisdag 25 aug. Första turen börjar kl 17.45, nästa Anmälan till Dalarnas forskningsråd via anmälningsformuläret. Kostnad för guidad tur i gruvan är 150 kr vilket faktureras i samband med konferensavgiften. Visningen tar ca en timme. Se även Kvällen före konferensen, tisdag 25 augusti från kl 19.00, bjuder konferensarrangörerna till mingel med snacks och dryck i Dalarnas forskningsråds lokaler på Myntgatan 2 i Falun, i Kommunernas Hus. Ingen föranmälan. Onsdag 26 augusti kl blir det konferensmiddag med Evidans i Folkets hus. Middagen ingår i konferensavgiften, deltagande anges i anmälan. Anmälan görs på Pris kr exkl moms. Sista anmälningsdag är 12 juni. Faktura sänds direkt efter anmälan. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas. Vi rekommenderar tåg (www.sj.se). Flygförbindelse till Dala Airport utanför Borlänge finns från Stockholm, Göteborg och Malmö (www.dalaflyget.se). Swebus (www.swebusexpress.se) kör bl a från Stockholm och Göteborg. Dalarnas forskningsråd, SJ, bussterminal, hotell och Folkets hus ligger centralt i Falun. Gångavstånd till gruvan från järnvägsstationen är ca 1 km. 7 Hotellen Konferenslokal Folkets hus 3 7 Entré till gruvan Information Arrangörer 7 Dalarnas forskningsråd i Kommunernas hus Programinnehåll: Thomas Tydén, , eller Karin Alexanderson, , Anmälningar o dyl: Ann Katrin Sjöstrand, , eller Gunilla Holm Nyberg, , Dalarnas forskningsråd, Regionförbundet Uppsala län enheten FoU-stöd, Region Gävleborg FoU-välfärd. HUR GÖR MAN? och bättre! 6

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar

Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Välfärd Från FoU till FoInnovation FoU Välfärds konferens den 28 29 augusti 2013 i Kalmar Ett forum för erfarenhetsutbyte och dialog om välfärdsfrågor inom vård och omsorg med lokal, regional nationell

Läs mer

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning

Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till personer med funktionsnedsättning Mia Hernell-Blomquist FoU-rapport 2013:1 Kartläggning av kunskapsutvecklingsbehov inom området stöd till

Läs mer

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. en guide för ledningen i vård och omsorg

Att skapa en grund för evidensbaserad praktik. en guide för ledningen i vård och omsorg Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledningen i vård och omsorg Att skapa en grund för evidensbaserad praktik en guide för ledningen i vård och omsorg Du får gärna citera Socialstyrelsens

Läs mer

FoU i takt med tid och omvärld?

FoU i takt med tid och omvärld? FoU i takt med tid och omvärld? Om FoU i Väst/GR:s roll och betydelse för utveckling av evidensbaserad praktik inom missbruks- och beroendevården Annika Hallén Hemb Björn Trägårdh Rapport 4:2011 Kvalitetskriterier

Läs mer

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd

Aktuellt från välfärd och FoU-stöd 10 år 2003-2013 Aktuellt från välfärd och FoU-stöd December 2013 Varför FoU-stöd? Individen i centrum - eller brukaren, klienten, patienten, kunden har man talat om i många år. Det är egentligen självklart

Läs mer

Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Regionala strukturer för kunskapsutveckling EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala strukturer för kunskapsutveckling DELRAPPORT OM ARBETET I LÄN/REGIONER 2013 Regionala strukturer för kunskapsutveckling 1 Regionala strukturer för kunskapsutveckling

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarinflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård

Att ge ordet och lämna plats. Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Att ge ordet och lämna plats Vägledning om brukarmedverkan och inflytande inom socialtjänst, psykiatri och missbruks- och beroendevård Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis

Läs mer

Funktionshinder i tiden 2011

Funktionshinder i tiden 2011 s n e r fe i t n a d u j b on k ll In Funktionshinder i tiden 2011 Från kollektiv till individ? En konferens om samtid och framtid för personer med funktionsnedsättning, Uppsala Konsert och Kongress den

Läs mer

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården

Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Forskningscirkeln: Att stärka barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Elisabet Näsman Sociologiska institutionen Uppsala Universitet 2012 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SIDA Sammanfattning

Läs mer

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND

INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND RISKBRUK MISSBRUK BEROENDE INSATSER, FORSKNING & FORTBILDNING I VÄSTRA GÖTALAND En rapport från Forskningsrådet för missbruks och beroendefrågor nätverk i Västra Götaland 2010 Forskningsrådet för missbruks

Läs mer

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261

HANDLINGSPLAN. FoU-stödsverksamheten. för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården. Dnr: RFUL 2013/261 HANDLINGSPLAN Dnr: RFUL 2013/261 FoU-stödsverksamheten för socialtjänsten och berörda delar av hälso-och sjukvården 2014 Antagen av Ledningsgruppen för FoU-stöd den 29 november 2013 Bakgrund Uppländsk

Läs mer

Individuell plan enligt SoL och HSL

Individuell plan enligt SoL och HSL Sara Esbjörnson & Anders Hagqvist Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? RAPPORT FRÅN FOU SJUHÄRAD VÄLFÄRD Individuell plan enligt SoL och HSL Till nytta för brukarna? Sara Esbjörnson

Läs mer

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården

Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården Föreningen Socionomer Inom Familjehemsvården -Årets NOFCA-konferens -Ensamkommande barn -FSF-pristagare 2012: Eva Körner Ordföranden har ordet Ordföranden har ordet Hej och välkomna igen till webbtidningen

Läs mer

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten

E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten E-hälsa och välfärdsteknologi i socialtjänsten sida 2 av 73 Välkommen Välkommen till denna utbildning i e-hälsa och välfärdsteknologi för socialtjänsten. Utbildningen innehåller olika exempel från kommuner

Läs mer

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande

att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd blir självförsörjande knut: GENOM PARTNERSKAPET OCH ETT STRUKTURERAT SAMARBETE INOM KNUT ÄR SYFTET : att ta tillvara kunskap från arbetsmetoder och processer som sannolikt kan medföra att fler personer med försörjningsstöd

Läs mer

Arbetsutvecklingsrapport

Arbetsutvecklingsrapport Arbetsutvecklingsrapport Brukarrevision som Kunskapsutveckling En arbetsmetod för FoU-enheter? Författare: Anna Jakobsson Lund & David Rosenberg Rapport: nr 2007:04 ISSN 1653-2414 ISBN 978-91-85613-10-6

Läs mer

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd

Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM SOCIALTJÄNSTEN Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd Kartläggning av utvecklingsbehov inom verksamhetsområdet ekonomiskt bistånd 1 2 Förord

Läs mer

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården 1 Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården Abstract Allmänna Barnhuset har bedrivit ett stort utvecklingsarbete med sju FoU regioner i syfte att utveckla

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt.

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013. Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2013 Vi har ett uppdrag: Välfärd nu och framåt. 2 Från barndom till ålderdom. I glesbygd och stad. Västernorrland är en bra plats att leva på. Men det finns också potential som

Läs mer

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007

Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Respekt, lyssnande och samordning nyckelord vid den åttonde skandinaviska konferensen om Case Management i Göteborg 31 maj 1 juni 2007 Elisabeth Beijer, FoU i Väst/GR elisabeth.beijer@gr.to 300 personer

Läs mer

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson

Barnen vill Vågar vi. Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Ulf Hyvönen och Karin Alexanderson Stiftelsen Allmänna Barnhuset 2014 Barnen vill Vågar vi Barns och ungdomars brukarmedverkan

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2014 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll 1. Inledning... 3 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik... 6 3. Övriga insatser... 20 4. Forskning... 23

Läs mer

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning

Linköping 2011-11-21. Behovsfångst e-förvaltning Linköping 2011-11-21 Behovsfångst e-förvaltning Behovsfångst e-förvaltning INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 3 1.1 BAKGRUND... 3 1.2 SYFTE OCH MÅL... 3 1.3 LÄSANVISNING... 4 2 GENOMFÖRANDE... 4 2.1 MÅLGRUPP...

Läs mer

Stödet till anhöriga i Uppsala kommun

Stödet till anhöriga i Uppsala kommun FoU-rapport 2015/1 Stödet till anhöriga i Uppsala kommun 2010-2013 Slutrapport Marianne Winqvist Fil dr, Vetenskaplig handledare Regionförbundet Uppsala län 2 Förord Detta är den tredje rapporten och tillika

Läs mer

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013

Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2013 Stiftelsen Allmänna Barnhuset Innehåll Innehåll... Fel! Bokmärket är inte definierat. 1. Inledning... 2 2. Att utveckla kunskap från forskning och praktik...

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst -

NYHETSBREV 2014:2. - På gång inom FoU-Nordväst - NYHETSBREV 2014:2 - På gång inom FoU-Nordväst - Inledning Semestern hägrar. Just nu kanske Ni är sysselsatta med semesterfunderingar. Den stundande ledigheten som står för dörren är tid för vila, tid för

Läs mer

Checklistor, tålamod och gemenskap

Checklistor, tålamod och gemenskap Checklistor, tålamod och gemenskap stöd till föräldrar med intellektuella begränsningar Erfarenheter från FIBprojekt 2005 2008 Karin Jöreskog, fil. dr Uppsala universitet, oktober 2009 Checklistor, tålamod

Läs mer

Att leda en evidensbaserad praktik

Att leda en evidensbaserad praktik Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Att leda en evidensbaserad praktik en guide för chefer i socialtjänsten Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger

Läs mer