HUR GÖR MAN? och bättre!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR GÖR MAN? och bättre!"

Transkript

1 HUR GÖR MAN? och bättre! En konferens om regionala FoU-enheters arbete augusti 2009 Vi inleder redan tisdagen den 25 augusti kl 18 med visning av Falu gruva och därefter mingel med snacks och drycker. Den augusti samtalar vi om frågor som är gemensamma för de regionala FoU-enheterna. Observera att FoU Välfärds årliga konferens nu även omfattar hälso-och sjukvårds området. Konferensen riktar sig främst till forskare och medarbetare inom FoU-verksamheter. Den fokuserar på metoder och teorier för hur man på bästa sätt kan arbeta i de regionala FoU-miljöerna. Under 30 seminariepass ges exempel där presentatörer ifrågasätter och granskar sig själva och andra för att bli bättre. Som avslutning genomförs FoU Välfärds årsmöte och stafettpinnen lämnas över till 2010 års arrangör för konferensen. Välkomna till Falun, 25, 26 och 27 augusti. Konferensen stöds av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Dalarna, Regionförbunden Dalarna, Gävleborg och Uppsala

2 PROGRAM TISDAG 25 AUGUSTI Visning av Falu gruva (föranmälan krävs) Mingel i Kommunernas hus med snacks och dryck. ONSDAG 26 AUGUSTI Registrering med kaffe och smörgås FoU-miljöernas roll för regional utveckling. Anders Ahlgren, ordförande Region Dalarna Praktiska frågor Välfärd i perspektiv av finanskris och globalisering. Joakim Palme, chef Institutet för Framtidsstudier Vart är välfärden på väg? Kenneth Johansson, riksdagsman (c) och ordf. socialutskottet Lunch Hur vet vi vilken nytta vi gör och för vem? Prof emeritus Evert Vedung SEMINARIEPASS A Kaffe SEMINARIEPASS B Middag med evidans. TORSDAG 27 AUGUSTI Working to put evidence at the heart of everyday practice: strategies and stories. Prof Alison Petch, Research in Practice for Adults, Totnes, Devon, England Om SKL:s nya roll för att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänst, hälso- och sjukvård och folkhälsa. Camilla Sköld Jansson, Sveriges Kommuner och Landsting Kaffe Erfarenheter från en FoU-miljö mellan psykiatri och socialt arbete. Alain Topor, psykolog, docent vid Institution för Socialt Arbete, Stockholms Universitet och chef FoU-enheten, Psykiatri, Södra Stockholm Teater, sång och kåseri om Falun förr i tiden Lunch SEMINARIEPASS C Årsmöte i FoU Välfärd Stafettpinnen överlämnas till nästa års arrangör. HUR GÖR MAN? och bättre! 2

3 SEMINARIEPASS A onsdag 26 augusti kl A1 A2 A3 A4 A5 Lärande nätverk för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete Workshop där Nationellt kompetenscentrum Anhörigas modell med lärande nätverk för att stimulera och stödja utvecklingsarbete av stöd till anhörigvårdare behandlas. Efter presentation av arbetsmodellen och den teoretiska grund den vilar på inbjuds deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter av att arbeta med lärande nätverk. Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Vad är ett gott FoU-arbete? Vid seminariet diskuteras en möjlig teoretisk bas för FoU-arbete. Inledningsvis ges en föredragning gällande teorier om forskningsanvändning respektive lärandeprocesser med beaktande av det sociala arbete som bedrivs i socialtjänstens individ- och familjeomsorg och den typ av organisation som socialtjänsten kan anses vara. FoU Sjuhärads presentation under detta seminariepass kan ses som exempel på tillämpad teori. Karin Alexanderson, Dalarnas forskningsråd Informationssökning i evidensbaserad praktik. Har FoU-enheter inom socialtjänsten något att lära av hälso- och sjukvården? Presentation av vårt arbete med att tillhandahålla informationsresurser till stöd för det kliniska arbetet och en evidensbaserad praktik. Hur hälso- och sjukvårdens krav på integration av externa och interna resurser tar sig uttryck i presentationsverktyg, databaser och instrument för omvärldsbevakning. Sist men inte minst informationssökningen som en betydelsefull del av utbildningen i ett evidensbaserat arbetssätt. P-O Tellander & Patrik Sjöberg, Falu lasarettsbibliotek och informationscentral Att iscensätta lokal uppföljning erfarenheter från första årets arbete med att bygga upp ett lokalt uppföljningssystem inom IFO:s öppen- och heldygnsvård Utifrån tanken om en evidensbaserad praktik med betoning på de kunskapskällor som bygger på praktikens erfarenheter och brukarperspektivet har vi påbörjat uppbyggnaden av en modell för systematisk uppföljning och utvärdering på lokal nivå. Presentationen omfattar tillvägagångssätt för att explicitgöra verksamheternas föreställningar om målgrupper, insatser och resultat samt hur praktikers kunskaper och erfarenheter av klientarbetet har dokumenterats. Jan Hjelte och Jan Brännström, UFFE Interaktiva forskningsmetoder en förutsättning för implementering av forskningsresultat? Svårigheterna med implementering av resultat från forskning och utvärdering är väl dokumenterade. Mera sällsynta är texter som beskriver möjligheterna, men när det förekommer handlar de ofta om deltagarorienterade metoder. Några undersökningar med interaktiva metoder används som exempel för att diskutera metodutvecklingen av området forskningsmetod, idag ett synnerligen eftersatt område vad gäller innovation och nytänkande. Eva Nyberg, FoU-Södertörn Utveckling av anhörigperspektiv inom äldreomsorg Vi har utvecklat och prövat metoder för att införa och stärka ett anhörigperspektiv i äldreomsorg. Vid sex tillfällen träffades en personalgrupp i ett särskilt boende respektive ett hemtjänstdistrikt för att få fördjupade kunskaper om anhörigas situation, granska hur man möter anhöriga och formulera anhörigperspektiv och handlingsprogram för förbättringar. Metoden redovisas samt några resultat. Marianne Winqvist och Bo Lerman, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län FoU-arbete är med nödvändighet brett från kunskapsförmedling, tjänsteutveckling till vetenskapliga artiklar FoU Sjuhärad-Välfärd har en bred syn på FoU-arbete. Det är utmanande men samtidigt nödvändigt. Vid seminariet exemplifieras verksamhetsmenyn med inslag såsom temadagar för äldre, FoU-caféer, delaktighet i doktorandkurs, utvärderingsuppdrag, FoU-projekt, underlag för vetenskapliga artiklar. Allt för att ge underlag för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete. Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad-Välfärd Informationssökning för medarbetare vid FoU-enheter Vi har genomfört en workshop i informationssökning anpassad för FoUenheter. Erfarenheterna är mycket positiva. Arrangemanget genomfördes i samarbete med bibliotek- och läranderesurser vid Högskolan i Borås. Vi menar att kunskaper i modern informationssökning är oundgängligt i FoU-arbetet och arrangerar gärna återkommande workshops. Irene Lammassaari och Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad-Välfärd Från anmälan till utredning att systematiskt inhämta kunskap om socialtjänstens barn. Om ett pågående projekt i Gävleborg I Gävleborg pågår ett projekt för att utveckla system för att dokumentera, följa upp och utvärdera socialtjänstens insatser för barn och unga. Vi kommer att beskriva arbetet från inventering av verksamhetssystemen via beslut om gemensamma aktualiseringskoder och gemensamma kategoriseringar av insatser till framtagande av årlig statistik, som kan ligga till grund för jämförelser mellan kommunerna, samt de hinder på vägen som vi identifierat. Per Åsbrink och Annika Almqvist, FoU Välfärd Gävleborg Utvärdering med interaktivt forskarstöd- en metod för FoU arbete Seminariet beskriver en metod/ett arbetssätt där forskare tillsammans med uppdragsgivare arbetar interaktivt. Det innebär både för- och nackdelar vilket kommer att beskrivas. Avsikten med arbetssättet är att metoden ska kunna bidra till att utvärderingens resultat används så att det sker en förändring i den utvärderade verksamheten. Detta är möjligt genom att arbetet genomförs i interaktion med deltagare i en gemensam kritisk reflektion. Ann-Christine Larsson fil dr FoU-ledare ÄHO, Kjerstin Larsson fil dr och FoU ledare IFO båda från Fokus, Kalmar län Samtalsledare för detta pass om Interaktiva forskningsmetoder är Pia Aronsson, Örebro universitet. HUR GÖR MAN? och bättre! 3

4 SEMINARIEPASS B onsdag 26 augusti kl B1 B2 B3 B4 B5 FoU i gränslandet mellan verksamhet, forskning och lagstiftning Ibland kan det vara svårt att skilja mellan metod och övergrepp Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att ge personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Personal som arbetar inom LSS-verksamheter upplever ofta en konflikt mellan lagens intentioner vad gäller självbestämmande och det personalen anser vore bäst för brukaren. Vi diskuterar varför personal ofta löser konflikten genom att bortse från brukarens rättigheter, och hur man med FoU-arbete kan bidra till andra lösningar. Petra Björne, FoU-koordinator, LSS & funktionshinder, FoU Malmö Rundabordssamtal kring boken Att bygga regionala FoU-miljöer Samtalet bygger på en nyutkommen bok om FoU-miljöer. Åtta FoU-miljöers utveckling beskrivs och verksamheterna diskuteras. Vidare speglas FoU-miljöernas verksamhet i ett antal kapitel skrivna av olika intressenter som kommunalrådet, kommunchefen, landstingsdirektören, länsstyrelsen, universitetet, läkaren, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting Thomas Tydén, DFR, Carina Löfström, FoU i Väst, Ulf Hyvönen, UFFE, Camilla Sköld Jansson, SKL, Mårten Wiren, SoS Nationella riktlinjer, implementering, samverkan och delaktighet får vi lov? Att samla yrkesgrupper med delvis skilda perspektiv kring ett gemensamt mål kan vara lättare sagt än gjort. Tidsbrist, omorganisationer, olika regelverk och budgetar sätter ibland en del käppar i hjulet. Hur gör man för att inte ge upp? Går det att komma förbi hindren och lyfta fram alla de positiva krafter som finns? Kan de nationella riktlinjerna i bästa fall bli en samlande plattform att utgå ifrån? Vi berättar om våra erfarenheter från sju nordostkommuner i Stockholms län. Isabel Andersson och Riitta Eriksson, FoU Nordost i Stockholms län Under två augustidagar konfererar FoU-enheterna tillsammans resten av året syns vi på Föreningen FoU Välfärd har haft en egen plats på Internet i nästan ett decennium. Under 2008 fick ett nytt utseende och nu fylls webbplatsen på med nytt och mera innehåll. Välkommen till en presentation av och en diskussion om vår gemensamma samlingsplats på Internet! Märit Malmberg, Nord FoU i Väst Hitta och ge information om vad som görs och gjorts! Finn projektarbeten från tandvård, primärvård, specialiserad vård, individ-, handikapp- och äldreomsorg! Det moderna internetverktyget FoU i Sverige med cirka 8700 informationsgivare ger bland annat möjligheter att visa status för FoU-processer, FoU-produktion och kunskapskapital i realtid. Den ger också stöd till den offentliga sektorns krav på att synliggöra forskningsbokslut. Eva Almqvist och Gun Rembeck, FoU-enheten för primärvård och tandvård i Södra Älvsborg Utveckling av utvärderingsmodell för barngruppsverksamhet i samarbete mellan praktiken och akademin/högskolan Trots att stödgrupper för barn och unga vänder sig till välkända riskgrupper har metoder för att mäta effekter av insatsen i stort sett saknats. Därför startade enheten för FoU-stöd vid Regionförbundet Uppsala län ett projekt med syfte att ta fram användarvänliga instrument för löpande utvärdering av gruppverksamheter. Initiativet kom från gruppledarna själva, som länge hade efterfrågat en bra metod att utvärdera sin verksamhet. En forskare anställdes, som i nära samarbete med gruppledare, FoU och Uppsala universitet, tagit fram en fungerande utvärderingsmodell. Annemi Skerfving, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län Brukarmedverkan i FOU-arbetet Med utgångspunkt från vår modell för brukarmedverkan, ÄldreVäst Sjuhäradsmodellen, kommer vi att exemplifiera hur vi arbetar med att inkludera brukare, anhörigvårdare, personal och beslutsfattare i FoU-projekt och utbildningar samt i planering och uppföljning av verksamheten. Deltagarna inbjuds att diskutera styrkor och utmaningar med att arbeta med brukarmedverkan. Elisabeth Hanson, Lennart Magnusson, Lars Rönnmark, FoU Sjuhärad - Välfärd Ny kartläggning av FoU-enheter och regionala forskningsstrategier mm På uppdrag av SKL har nyligen en ny inventering av landets FoU-miljöer genomförts och analyserats. Vidare har utvecklingen av regionala FoU-strategier kartlagts. Resultaten från dessa två studier redovisas på seminariet Johan Kostela, Dalarnas forskningsråd Tjänsteforskning metod och teori för att bedriva utvecklingsarbete inom beroende- och missbruksvård Rapport från ett projekt som syftar till att utveckla öppenvårdsverksamheter med inriktning på specifika behov hos målgrupperna kvinnor och unga vuxna (18 25 år) med missbruks- eller beroende problematik. Öppenvårdsverksamheter från fem mellansvenska län deltar. Seminariet handlar om hur tjänsteforskningens teori, begrepp och verktyg utgjort en plattform för utvecklingsarbete i det aktuella projektet. Kaj Gustafsson, Region Gävleborg/ FoU Välfärd, Marie Nyman och Lina Pettersson, Dalarnas forskningsråd Kommunikationsstrategi ett stöd i arbetet med information och kommunikation En förutsättning för att FoU-arbetet ska få betydelse i praktiken är att det kommuniceras. Vid FoU Sjuhärad Välfärd har en kommunikationsstrategi utvecklats. Viktiga delar i arbetet att förverkliga strategin är bl. a. att den är förankrad och att medarbetarna i verksamheten är delaktiga i informations- och kommunikationsarbetet. Vi presenterar vår strategi och ger exempel på möjligheter, men även på svårigheter i kommunikationsarbetet. Marie Wikström FoU Sjuhärad Välfärd Att gödsla i rabatten en metod för personalgrupper och/eller brukare att få syn på sina villkor och dilemmor i vetenskapligt ljus Erfarenheter från FoU-arbete tillsammans med personal och brukare inom funktionshinderområdet. Att gå från frustration till reflektion med hjälp av forskning omsatt till kunskap av praktiker respektive brukare. Karin Jöreskog och Bengt Finn, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län HUR GÖR MAN? och bättre! 4

5 SEMINARIEPASS C torsdag 27 augusti kl C1 C2 C3 C4 C5 Utvärderingsverkstäder att leda för att utvärdera En form av FoU-arbete har utvecklats i så kallade utvärderingsverkstäder. I dessa verkstäder för utvärdering träffas välfärdsarbetare med uppdrag att genomföra verksamhetsanknutna utvärderingar. I cirkelform lärs och genomförs utvärderingar från ax till limpa, från planering till nyttiggörande. Fram till idag har mer än 150 personer deltagit i ca 15 sådana verkstäder. Ett nätverk för ledare i verkstäderna har bildats för att utveckla arbetsformen och bedriva forskning kring utvärderingsverkstäder. Studier pågår om betydelse och effekter av verkstäderna. Elisabeth Beijer, FoU i Väst och Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad-Välfärd Att jobba över organisatoriska kulturgränser i FoU FoU Sjuhärad Välfärd är inte organiserat utifrån administrativa indelningar. Snarare ska vi jobba över dessa och ha en inriktning mot behovsgrupperna för FoU-arbetet såsom barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, människor med funktionshinder, äldre m fl grupper. Detta arbete i samverkanslandet kräver att organisatoriska gränser och kulturer överskrides och vi menar att ett sådant gränsöverskridande arbetssätt blir alltmer centralt i FoU-arbetet. Eva Höglund, Lisbeth Bengtsson och Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad-Välfärd Innovation och FoU inom offentlig sektor från ett statistiskt perspektiv SCB deltar sedan årsskiftet i ett tvåårigt nordiskt projekt som syftar till att mäta innovationsaktiviteten inom offentlig sektor. Under seminariet presenteras preliminära resultat från projektet samt närliggande statistik inom området. Per Annerstedt, Statistiska centralbyrån, Avdelningen för ekonomisk statistik, Investeringar, FoU och IT. Är nätverk en framkomlig väg till utveckling och lärande för FoU-arbetet? Nätverk är ett viktigt redskap för många FoU-enheter men det skiljer sig hur begreppet nätverk definieras, vilka nätverk som aktivt drivs och vilken roll FoU har i dessa. Hur kan samarbetet i nätverken utvecklas så att det blir en lärande mötesplats till gagn för både deltagare och verksamhet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter finns det i arbetet med nätverk? Detta är några av de frågor som kommer behandlas under seminariet i dialog med deltagarna. Marie Karlsson, FoU SocialCentrum Region Halland och Ulrika Hernant, Skaraborgs kommunalförbund Flera FoU-enheter i ett gemensamt projekt ett framtida arbetssätt? Fem FoU-enheter har deltagit i ett gemensamt projekt tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Erfarenheterna av att ingå i ett nationellt projekt har varit mycket positiva både hos FoU-enheterna och hos deltagarna. Styrkan har varit möjligheten att lära av varandra, att få inspiration och utbyte från andra både för gruppledare och för cirkeldeltagare. Genom detta arbetssätt får man erfarenheter från olika delar av landet och en snabb temperaturtagning i landet i ett ämne. Eva Britt Lönnback, utvecklingsledare Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning, Marianne Lundgren FoU i Väst, Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län, Anne-Marie Larsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset Datainsamling via webbformulär att hantera stora mängder data i en prospektiv långtidsstudie En prospektiv långtidsstudie har startats för att registrera komplikationer hos patienter med kateter på 78 särskilda äldreboenden i Skaraborg. För att kunna hantera det stora datainflödet har vi valt att via en hemsida lägga ut frågeformulär som besvaras direkt på skärmen och skickas in elektroniskt. Speciella kontaktsjuksköterskor på varje särskilt äldreboende i Skaraborg rapporterar veckovis alla kateterrelaterade händelser. Anna-Lena E-son Loft, forskningssekreterare, FoU-centrum, Skaraborgs sjukhus och Karin Jonsson, forskningssjuksköterska/uroterapeut, FoU-centrum/Urologkliniken Skaraborgs sjukhus Migrationsperspektiv i FoU-arbetet I det mångkulturella Sverige finns nya utmaningar i kommunala serviceverksamheter. Hur möter man en heterogen befolkning med skilda behov? Denna typ av frågeställning måste återspeglas även inom FoU-arbetet. Med utgångspunkt i situationen i Malmö, en stad med nästan invånare och 179 olika nationaliteter, är tanken att diskutera FoU-arbete med tema migration. Jag utgår från mina erfarenheter som FoU-koordinator i Malmö stad, med en tjänst inriktad på Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård. Jenny Malmsten, fil dr i etnicitet och FoU-koordinator vid FoU Malmö Ett exempel från äldreområdet på samarbete mellan Socialstyrelsen, kommuner och FoU-miljöer Socialtjänstavdelningens äldreenhet på Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att utveckla innehållet i öppna jämförelser inom äldreområdet. För deluppdraget att utveckla system/instrument för att nationellt beskriva äldres behov samt beslutade och genomförda insatser enligt Socialtjänstlagen sker utvecklingsarbetet i samarbete med Epidemiologiskt Centrums projekt Nationellt fackspråk för vård och omsorg. Bl.a. för att det krävs enhetliga, entydiga begrepp, termer och klassifikationer för att systematiskt kunna registrera behov och insatser och därmed göra jämförelser. Ann-Helene Almborg och Ann-Kristin Granberg, äldreenheten, Socialstyrelsen Lagen om etikprövning av forskning gäller den FoU-miljöer? Den 1 juni 2008 har vissa ändringar i etikprövningslagen trätt i kraft. Lagens tillämpningsområde har utvidgats så att all forskning som innefattar behandling av s.k. känsliga personupp gifter ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forsknings personen ska etikprövas. Vid seminariet ges möjlighet att diskutera lagens tillämpning. Dalarnas forskningsråds utarbetade policy används som exempel. Karin Alexanderson och Sven Lagerström, Dalarnas forskningsråd FoU-miljöerna och internationaliseringen På seminariet diskuteras förutsättningar för och förhållningssätt till en ökad internationalisering av FoU-arbetet. Vi samtalar om vilka EU-program som kan vara relevanta, t.ex. sjunde ramprogrammet? Hur kan FoU-miljöerna samverka i dessa frågor? Finns det exempel som vi kan lära av? Vilket stöd behöver FoUmiljöerna för detta? Hur aktiva är de med EU-ansökningar och internationellt deltagande? Jonny Paulsson, Sverige Kommuner och Landsting och Mats Ericsson, FoU Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun HUR GÖR MAN? och bättre! 5

6 KONFERENSFAKTA Tid och plats Hotell Gruvbesök Mingel Middag Anmälan Resa hit Falun 25 aug gruvbesök och mingel aug, Folkets hus, Myntgatan 10 14, Falun. Tel , 26 aug registrering kl 08.30, 27 aug avslutning kl Hotellbokning sker direkt till hotellet, uppge kod Dalarnas forskningsråd för avtalat pris. Hotellet fakturerar kunden direkt. First Hotel Grand: Enkelrum kr. Trotzgatan 9 11, tel Clarion Collection Hotel Bergmästaren: Dubbelrum kr, enkelrum kr. Bergskolegränd 7, tel Tisdag 25 aug. Första turen börjar kl 17.45, nästa Anmälan till Dalarnas forskningsråd via anmälningsformuläret. Kostnad för guidad tur i gruvan är 150 kr vilket faktureras i samband med konferensavgiften. Visningen tar ca en timme. Se även Kvällen före konferensen, tisdag 25 augusti från kl 19.00, bjuder konferensarrangörerna till mingel med snacks och dryck i Dalarnas forskningsråds lokaler på Myntgatan 2 i Falun, i Kommunernas Hus. Ingen föranmälan. Onsdag 26 augusti kl blir det konferensmiddag med Evidans i Folkets hus. Middagen ingår i konferensavgiften, deltagande anges i anmälan. Anmälan görs på Pris kr exkl moms. Sista anmälningsdag är 12 juni. Faktura sänds direkt efter anmälan. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas. Vi rekommenderar tåg (www.sj.se). Flygförbindelse till Dala Airport utanför Borlänge finns från Stockholm, Göteborg och Malmö (www.dalaflyget.se). Swebus (www.swebusexpress.se) kör bl a från Stockholm och Göteborg. Dalarnas forskningsråd, SJ, bussterminal, hotell och Folkets hus ligger centralt i Falun. Gångavstånd till gruvan från järnvägsstationen är ca 1 km. 7 Hotellen Konferenslokal Folkets hus 3 7 Entré till gruvan Information Arrangörer 7 Dalarnas forskningsråd i Kommunernas hus Programinnehåll: Thomas Tydén, , eller Karin Alexanderson, , Anmälningar o dyl: Ann Katrin Sjöstrand, , eller Gunilla Holm Nyberg, , Dalarnas forskningsråd, Regionförbundet Uppsala län enheten FoU-stöd, Region Gävleborg FoU-välfärd. HUR GÖR MAN? och bättre! 6

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Inbjudan. FALK:s konferens

Inbjudan. FALK:s konferens Inbjudan FALK:s konferens Eskilstuna 8-10 maj 2012 Arkivimpulser! Välkommen till FALK:s konferens 2012 som hålls i Eskilstuna. Arkivimpulser är rubriken på årets konferens och vi hoppas kunna ge er ett

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS

Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS ll tt år ν d a с a kll! Kostnadseffektiv och kvalitetssäker LSS Inbjudan till konferens i Stockholm den 8-9 februari 2011 TALARE FRÅN Umeå universitet Lena Birkelöf Stockholms stad Annika Andersson Astrid

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 20 april 2010 Folkets Hus i Umeå Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i Sverige! Runt om i landet

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU )

Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Nationellt Kompetensråd inom Funktionshinderområdet Nationella Kompetensrådet och nationella strategirådets möte den 21 mars 2013 (samt VU ) Inledning Denna gång genomfördes Nationella Kompetensrådets

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur

Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur Från Gränsöverskridande till Gemensam kultur 4:e Nationella konferensen för regionala och lokala FoU-enheter och andra intresserade av forskning och utvecklingsarbete inom hälso- och sjukvård och socialtjänst

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning

VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden och i världen Nationell konferens för fi nansiell samordning Linköping Konsert och Kongress 24 25 mars 2015 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Samverkan i välfärden

Läs mer

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet

Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Kostnadseffektiv och kvalitativ dagverksamhet Inbjudan till konferens i den 10-11 februari 2011 TALARE Högskolan Jönköping Cecilia Henning Nora kommun Gunilla Jansson Barbro Sahlin Tidaholms kommun Christina

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL). Resultatet

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se

Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Måndag 11 juni 2012 10.00 16.00 Clarion Hotel Stockholm Söder www.vardajamlikt.se Vissa grupper står utanför den svenska vården. Bland de medverkande: Socialminister Göran Hägglund, SKL:s ordförande Anders

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län PROJEKTPLAN REVIDERAD 2011-12-01 Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av kunskapsbaserad praktik inom socialtjänsten och angränsande områden i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen och

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF

INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF NYTT PROGRAM Utvecklingsseminarium 394 och 396 INTYG OCH UTLÅTANDE BASERAD PÅ ICF Att beskriva och bedöma behov med ICF inom rehabilitering och vård MSc. Fd. Bitr. Rektor Werner Jäger, ReArb Institutet

Läs mer

Ledarskap - ta nästa steg

Ledarskap - ta nästa steg 2014-12-09 15/31 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder och styrelser Ledarskap - ta nästa steg BAKGRUND/ SYFTE Utbildningen riktar sig till dig som

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 14 april 2011 Quality Hotel Globe, Stockholm Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen! Vad

Läs mer

Arbetsterapeutens nya roll och funktion

Arbetsterapeutens nya roll och funktion Arbetsterapeutens nya roll och funktion Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 december 2009 TALARE FRÅN Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter Lena Haglund Universitetssjukhuset i Lund Eva Månsson Lexell

Läs mer

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning

Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning HafV Forskning i Västsverige om människor med funktionsnedsättning Delaktig eller utanför om arbete för personer med funktionsnedsättning Måndag 17 november 2008 Pulsen Konferens i Borås med snabbare och

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04

Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare 023-77 70 77 britta.johnsson@regiondalarna.se Datum 2013-12-04 Styrgruppsmöte barn och unga 2013-12-04 Närvarande: Tina Jäderbrant (punkt 1-7, 10, 11), Gunilla

Läs mer

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov

Oral hälsa vid funktionsnedsättning & särskilda behov inbjudan till konferens i Stockholm den 17-18 september 2014 VÅRA TALARE Landstinget i Jönköpings län Kristina Berggren Tandhygienist Folktandvården Värmland Barbro Olsson Tandsköterska Folktandvården

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro

Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro Sista datum för anmälan och abstracts till den lägre anmälningsavgiften är den 13 april. Välkommen till Svensk Förening för Sömnforskning och Sömnmedicins fjärde Årskongress 25-27 maj 2011 i Örebro www.swedishsleepresearch.com

Läs mer

Handledaremöte 2012-31-01

Handledaremöte 2012-31-01 Handledaremöte 2012-31-01 Närvaro: Annika, Grethe, Dominique, Giovanni, Gun, Lena närvarande en kortis i början, Else (vid datorn) ST-läkarna o ST-café, 2 st per år, nästa gång 2012-04-17 13-16. Tänk efter

Läs mer

Inbjudan och program

Inbjudan och program Till länsstyrelserna i Södra Östersjöns vattendistrikt och i Västerhavets vattendistrikt (m.fl.) Inbjudan och program Inom ramen för projekten Kulturmiljö och vattenförvaltning i Södra Östersjöns vattendistrikt

Läs mer

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan

Att samverka när barn och unga misstänks fara illa Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar och metoder för bra samverkan 2014-12-19 15/36 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Landstinget Om sekretess, anmälningsplikt, socialnämndens utredningar

Läs mer

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar

FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar FoU Välfärds konferens, 28-29 augusti 2013, Kalmar Seminarium A2: Blandade lärande nätverk som metod att utveckla stöd för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Mats Ewertzon och Jan-Olof Svensson

Läs mer

Höstkonferens om landstingens krisberedskap

Höstkonferens om landstingens krisberedskap VÄLKOMMEN TILL Höstkonferens om landstingens krisberedskap Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har glädjen att bjuda in till årets

Läs mer

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel

Inspiration Days 2015. 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Inspiration Days 2015 14-16 april / Stockholm Waterfront Hotel Handfasta tips, erfarenhetsutbyte och nätverkande Välkommen till vår användarkonferens för dig som vill lära dig mer om flexitebpms, utbyta

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216

Verksamhetsplan. FoU Västernorrland. FoU Västernorrland. Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09. Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 Verksamhetsplan FoU Västernorrland 2012 Godkänd i ledningsgrupp: 2011-12-09 Kommunförbundets styrelse: 2012-0216 FoU Västernorrland Kommunförbundet Västernorrland 2 Innehåll 1. Forskningsfilosofi 4 FoU-enhetens

Läs mer

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag

Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag 2013-02-08 13/23 Socialnämnden (motsv) Föreläsning för omsorgspersonal inom LSS Högaktuell utvecklings- utbildningsdag OBS! Två viktiga ämnen på en dag Förmiddag Eftermiddag BAKGRUND/ SYFTE Det svåra samtalet

Läs mer

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om

HELIX-dagen. Inbjudan till en konferensdag om Inbjudan till en konferensdag om Rörlighet i arbetslivet: lärande - hälsa välfärd - innovationer Ett samarrangemang mellan HELIX VINN Excellence Centre, Linköpings universitet och Äldrecentrum Östergötland

Läs mer

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014

Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet. Region Halland 5 nov 2014 Medarbetarnas kompetens en central fråga för framtidens arbete med att skapa möjligheter till ökad delaktighet Region Halland 5 nov 2014 Vilken kompetens behövs för att arbeta med stöd och service till

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm

Fjärrvärmedagarna. 9-10 april 2014. Utsikten Meetings, Stockholm Fjärrvärmedagarna 9-10 april 2014 Utsikten Meetings, Stockholm PROGRAM Tisdagen den 8 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck Lokal: Cocktailbaren PROGRAM Onsdagen den 9 april Morgonaktivitet

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting

Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018. Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting Förslag Regionalt program ehälsa 2014-2018 Margareta Hansson, Regionförbundet Örebro Ulrika Landström, Örebro läns landsting 1 Bakgrund Regionalt program för ehälsa 2010 Baserade sig på: Den nationella

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se

Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning. ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se Ann-Kristin Granberg Avdelningen för kunskapsstyrning ann-kristin.granberg@socialstyrelsen.se 1 Beskriva behov, beslutade och genomförda insatser Öppna jämförelser äldre Nationellt fackspråk Öppna jämförelser

Läs mer

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j

B o r l ä n g e 2 6 2 8 m a j Borlänge 26 28 maj Välkommen till Quality Hotel Galaxen i Borlänge Äntligen! Nya möjligheter i en ny tid. Nu är fönstret vidöppet för den som vill utveckla kommunens säkerhetsarbete, med skydd mot olyckor

Läs mer

Facklig utbildning. Kursprogram 2012

Facklig utbildning. Kursprogram 2012 Facklig utbildning Kursprogram 2012 CENTRALA BAS- OCH FORTSÄTTNINGSKURSER De centralt anordnade fackliga kurserna och temadagarna kommer att genomföras i Stockholm i Läkarförbundets egen konferenslokal

Läs mer

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården

Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården 1 Barnen vill vågar vi? - att öka barns och ungdomars delaktighet i den sociala barnavården Abstract Allmänna Barnhuset har bedrivit ett stort utvecklingsarbete med sju FoU regioner i syfte att utveckla

Läs mer

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter

10.40-11.00 FLACC och INRS - för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Torsdagen den 15 april 8.30-10.00 Registrering + kaffe och fralla 10.00-10.10 Välkommen! 10.10-10.40 BOSS - ett instrument för att bedöma beteende och smärta hos barn med kommunikationssvårigheter Marie

Läs mer

Öppna jämförelser i socialtjänsten

Öppna jämförelser i socialtjänsten 12 september 2011, Växjö konserthus Öppna jämförelser i socialtjänsten I juni 2006 publicerades den första öppna jämförelsen. Då var det kvaliteten inom hälso- och sjukvården som publicerades. Ett år senare,

Läs mer

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN

FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN FOMS RIKSKONFERENS 2014 PÅ LUGNET I FALUN Koppla upp och koppla av Konferensen hålls på Lugnet I Falun. En konferens om fritid, kultur och rekreation för personer med funktionsnedsättning. Temat handlar

Läs mer

NkA söker administratör

NkA söker administratör Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande

ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna 2013 2015 för bättre service, självständighet och ökat medbestämmande ehälsa i kommunerna År 2030 kommer det att saknas närmare 100 000 omvårdnadsutbildad arbetskraft, enligt statistik.

Läs mer

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER!

SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! SKOLSAMVERKAN SYV = Hela skolans ansvar SKOLSAMVERKAN SYV SKOLPLANER SE MÖJLIGHETER! Välkomna Skolledare, studie- och yrkesvägledare, syvsamordnare, utvecklingsledare/förvaltning, arbetslagsledare, lärare,

Läs mer

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012

TALENT MANAGEMENT. Är du med och slåss om stjärnorna? inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 inbjudan till konferens i Stockholm den 11-12 september 2012 PRAKTIKFALL FRÅN Microsoft Anne-Marie Andric Google Jeanette Duvebrant Byråchef Är du med och slåss om stjärnorna? Mc Donalds Lotta Björk Sweco

Läs mer

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten.

Kurs i barnsamtal. Kursen vänder sig till socialsekreterare inom barn- och ungdomsvården, familjehemsvården och familjerätten. 2014-03-04 14/43 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Socialnämnden (motsv) Kurs i barnsamtal BAKGRUND En av Barnkonventionens grundläggande principer är att alla

Läs mer

SYV:s viktiga roll i framtidens skola

SYV:s viktiga roll i framtidens skola SYV:s viktiga roll i framtidens skola Inbjudan till konferens i Stockholm den 3-4 maj 2011 LYSSNA TILL Malmö högskola Anders Lovén Forskare Skolsamverkan Gabriella Holm Praktiska arbetssätt och verktyg

Läs mer

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Västra Götalandsregionen, Regionarkivet Göteborg inbjuder för 17:de året i följd till Dagar om lagar Nya organisationer,system och re er 5-6 november 2013 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 DAGAR OM

Läs mer

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående!

Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter och förutsättningar att stödja elevers utveckling och välmående! 2014-12-22 15/39 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Skolstyrelsen (motsv) Socialnämnden (motsv) Rättssäker elevhälsa i samverkan Legala och organisatoriska möjligheter

Läs mer

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se

En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se En missbruksvård i stark utveckling vad har Kunskap till praktik bidragit med? Drogfokus 2012 10 25 gunborg.brannstrom@skl.se Disposition - Vad har Kunskap till praktik bidragit med för att utveckla missbruks-

Läs mer

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service

Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Nationellt kompetenscentrum anhöriga och anhörigas delaktighet i omsorg och service Ritva Gough, ordf i styrgruppen, forskare/medarbetare Lennart Magnusson, verksamhetschef och Elizabeth Hanson, FoU-ledare

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser?

En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Arbetsrapport 2014:1 En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten Vad säger resultaten i Öppna Jämförelser? Agneta Morelli En länssammanställning av brukarinflytande inom socialtjänsten

Läs mer

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011

Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 Framtidens lärlingsutbildning Inbjudan till konferens i Stockholm den 28-29 september 2011 TALARE Nationella Lärlingskommittén Peter Holmberg Consensum Carin Jogre Linköpings Praktiska Mikael Karlsson

Läs mer

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011

LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 2012-02-29 12/35 Socialnämnden (motsv) Assistansföretag LSS/Personlig assistans - sekretess, tystnadsoch anmälningsplikt, dokumentationskrav och nya lagbestämmelser 2011 Stärk dina kunskaper om viktig

Läs mer

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner!

Utsatta barn. Proaktiva stödinsatser som ger direkta resultat. Metoder, samverkan och handlingsplaner! Utsatta barn Inbjudan till konferens i Stockholm den 26-27 januari 2010 TALARE Socialdepartementet Agneta Björklund Kansliråd Örebro kommun Gunnar Larsson Kurator Marit Äng, Kurator Proaktiva stödinsatser

Läs mer

Vad innebär lagändringen?

Vad innebär lagändringen? Stöd d till anhöriga Vad innebär lagändringen? Vellinge den 19 november 2009 Britta Mellfors Äldreenheten, Socialstyrelsen Disposition Nya lagtexten. - Vad är nytt och vad står det för? Vem är anhörig?

Läs mer

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005

Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Inbjudan till FALK-konferens En återblick in i framtiden 24 26 maj 2005 Alingsås museum. Foto: Okänd Bästa konferensdeltagare FALK har i år nöjet att tillsammans med Alingsås kommun bjuda in till konferens

Läs mer

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11

Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Minnesanteckningar SUF Dalarna arbetsgrupp Föräldrar med utvecklingsstörning 2011-02-11 Tid och plats: 11/2 2011 kl 9.00 11.00 Falu Habilitering, Falun Närvarande: Erica Karlsson, Carina Jarl och Carl

Läs mer