HUR GÖR MAN? och bättre!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "HUR GÖR MAN? och bättre!"

Transkript

1 HUR GÖR MAN? och bättre! En konferens om regionala FoU-enheters arbete augusti 2009 Vi inleder redan tisdagen den 25 augusti kl 18 med visning av Falu gruva och därefter mingel med snacks och drycker. Den augusti samtalar vi om frågor som är gemensamma för de regionala FoU-enheterna. Observera att FoU Välfärds årliga konferens nu även omfattar hälso-och sjukvårds området. Konferensen riktar sig främst till forskare och medarbetare inom FoU-verksamheter. Den fokuserar på metoder och teorier för hur man på bästa sätt kan arbeta i de regionala FoU-miljöerna. Under 30 seminariepass ges exempel där presentatörer ifrågasätter och granskar sig själva och andra för att bli bättre. Som avslutning genomförs FoU Välfärds årsmöte och stafettpinnen lämnas över till 2010 års arrangör för konferensen. Välkomna till Falun, 25, 26 och 27 augusti. Konferensen stöds av Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och Landsting, Region Dalarna, Regionförbunden Dalarna, Gävleborg och Uppsala

2 PROGRAM TISDAG 25 AUGUSTI Visning av Falu gruva (föranmälan krävs) Mingel i Kommunernas hus med snacks och dryck. ONSDAG 26 AUGUSTI Registrering med kaffe och smörgås FoU-miljöernas roll för regional utveckling. Anders Ahlgren, ordförande Region Dalarna Praktiska frågor Välfärd i perspektiv av finanskris och globalisering. Joakim Palme, chef Institutet för Framtidsstudier Vart är välfärden på väg? Kenneth Johansson, riksdagsman (c) och ordf. socialutskottet Lunch Hur vet vi vilken nytta vi gör och för vem? Prof emeritus Evert Vedung SEMINARIEPASS A Kaffe SEMINARIEPASS B Middag med evidans. TORSDAG 27 AUGUSTI Working to put evidence at the heart of everyday practice: strategies and stories. Prof Alison Petch, Research in Practice for Adults, Totnes, Devon, England Om SKL:s nya roll för att stödja utvecklingen av evidensbaserad praktik i socialtjänst, hälso- och sjukvård och folkhälsa. Camilla Sköld Jansson, Sveriges Kommuner och Landsting Kaffe Erfarenheter från en FoU-miljö mellan psykiatri och socialt arbete. Alain Topor, psykolog, docent vid Institution för Socialt Arbete, Stockholms Universitet och chef FoU-enheten, Psykiatri, Södra Stockholm Teater, sång och kåseri om Falun förr i tiden Lunch SEMINARIEPASS C Årsmöte i FoU Välfärd Stafettpinnen överlämnas till nästa års arrangör. HUR GÖR MAN? och bättre! 2

3 SEMINARIEPASS A onsdag 26 augusti kl A1 A2 A3 A4 A5 Lärande nätverk för kunskapsutveckling och utvecklingsarbete Workshop där Nationellt kompetenscentrum Anhörigas modell med lärande nätverk för att stimulera och stödja utvecklingsarbete av stöd till anhörigvårdare behandlas. Efter presentation av arbetsmodellen och den teoretiska grund den vilar på inbjuds deltagarna att dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter av att arbeta med lärande nätverk. Lennart Magnusson och Elizabeth Hanson, Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga Vad är ett gott FoU-arbete? Vid seminariet diskuteras en möjlig teoretisk bas för FoU-arbete. Inledningsvis ges en föredragning gällande teorier om forskningsanvändning respektive lärandeprocesser med beaktande av det sociala arbete som bedrivs i socialtjänstens individ- och familjeomsorg och den typ av organisation som socialtjänsten kan anses vara. FoU Sjuhärads presentation under detta seminariepass kan ses som exempel på tillämpad teori. Karin Alexanderson, Dalarnas forskningsråd Informationssökning i evidensbaserad praktik. Har FoU-enheter inom socialtjänsten något att lära av hälso- och sjukvården? Presentation av vårt arbete med att tillhandahålla informationsresurser till stöd för det kliniska arbetet och en evidensbaserad praktik. Hur hälso- och sjukvårdens krav på integration av externa och interna resurser tar sig uttryck i presentationsverktyg, databaser och instrument för omvärldsbevakning. Sist men inte minst informationssökningen som en betydelsefull del av utbildningen i ett evidensbaserat arbetssätt. P-O Tellander & Patrik Sjöberg, Falu lasarettsbibliotek och informationscentral Att iscensätta lokal uppföljning erfarenheter från första årets arbete med att bygga upp ett lokalt uppföljningssystem inom IFO:s öppen- och heldygnsvård Utifrån tanken om en evidensbaserad praktik med betoning på de kunskapskällor som bygger på praktikens erfarenheter och brukarperspektivet har vi påbörjat uppbyggnaden av en modell för systematisk uppföljning och utvärdering på lokal nivå. Presentationen omfattar tillvägagångssätt för att explicitgöra verksamheternas föreställningar om målgrupper, insatser och resultat samt hur praktikers kunskaper och erfarenheter av klientarbetet har dokumenterats. Jan Hjelte och Jan Brännström, UFFE Interaktiva forskningsmetoder en förutsättning för implementering av forskningsresultat? Svårigheterna med implementering av resultat från forskning och utvärdering är väl dokumenterade. Mera sällsynta är texter som beskriver möjligheterna, men när det förekommer handlar de ofta om deltagarorienterade metoder. Några undersökningar med interaktiva metoder används som exempel för att diskutera metodutvecklingen av området forskningsmetod, idag ett synnerligen eftersatt område vad gäller innovation och nytänkande. Eva Nyberg, FoU-Södertörn Utveckling av anhörigperspektiv inom äldreomsorg Vi har utvecklat och prövat metoder för att införa och stärka ett anhörigperspektiv i äldreomsorg. Vid sex tillfällen träffades en personalgrupp i ett särskilt boende respektive ett hemtjänstdistrikt för att få fördjupade kunskaper om anhörigas situation, granska hur man möter anhöriga och formulera anhörigperspektiv och handlingsprogram för förbättringar. Metoden redovisas samt några resultat. Marianne Winqvist och Bo Lerman, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län FoU-arbete är med nödvändighet brett från kunskapsförmedling, tjänsteutveckling till vetenskapliga artiklar FoU Sjuhärad-Välfärd har en bred syn på FoU-arbete. Det är utmanande men samtidigt nödvändigt. Vid seminariet exemplifieras verksamhetsmenyn med inslag såsom temadagar för äldre, FoU-caféer, delaktighet i doktorandkurs, utvärderingsuppdrag, FoU-projekt, underlag för vetenskapliga artiklar. Allt för att ge underlag för ett kunskapsbaserat välfärdsarbete. Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad-Välfärd Informationssökning för medarbetare vid FoU-enheter Vi har genomfört en workshop i informationssökning anpassad för FoUenheter. Erfarenheterna är mycket positiva. Arrangemanget genomfördes i samarbete med bibliotek- och läranderesurser vid Högskolan i Borås. Vi menar att kunskaper i modern informationssökning är oundgängligt i FoU-arbetet och arrangerar gärna återkommande workshops. Irene Lammassaari och Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad-Välfärd Från anmälan till utredning att systematiskt inhämta kunskap om socialtjänstens barn. Om ett pågående projekt i Gävleborg I Gävleborg pågår ett projekt för att utveckla system för att dokumentera, följa upp och utvärdera socialtjänstens insatser för barn och unga. Vi kommer att beskriva arbetet från inventering av verksamhetssystemen via beslut om gemensamma aktualiseringskoder och gemensamma kategoriseringar av insatser till framtagande av årlig statistik, som kan ligga till grund för jämförelser mellan kommunerna, samt de hinder på vägen som vi identifierat. Per Åsbrink och Annika Almqvist, FoU Välfärd Gävleborg Utvärdering med interaktivt forskarstöd- en metod för FoU arbete Seminariet beskriver en metod/ett arbetssätt där forskare tillsammans med uppdragsgivare arbetar interaktivt. Det innebär både för- och nackdelar vilket kommer att beskrivas. Avsikten med arbetssättet är att metoden ska kunna bidra till att utvärderingens resultat används så att det sker en förändring i den utvärderade verksamheten. Detta är möjligt genom att arbetet genomförs i interaktion med deltagare i en gemensam kritisk reflektion. Ann-Christine Larsson fil dr FoU-ledare ÄHO, Kjerstin Larsson fil dr och FoU ledare IFO båda från Fokus, Kalmar län Samtalsledare för detta pass om Interaktiva forskningsmetoder är Pia Aronsson, Örebro universitet. HUR GÖR MAN? och bättre! 3

4 SEMINARIEPASS B onsdag 26 augusti kl B1 B2 B3 B4 B5 FoU i gränslandet mellan verksamhet, forskning och lagstiftning Ibland kan det vara svårt att skilja mellan metod och övergrepp Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) syftar till att ge personer med omfattande funktionsnedsättningar möjlighet att leva som andra. Personal som arbetar inom LSS-verksamheter upplever ofta en konflikt mellan lagens intentioner vad gäller självbestämmande och det personalen anser vore bäst för brukaren. Vi diskuterar varför personal ofta löser konflikten genom att bortse från brukarens rättigheter, och hur man med FoU-arbete kan bidra till andra lösningar. Petra Björne, FoU-koordinator, LSS & funktionshinder, FoU Malmö Rundabordssamtal kring boken Att bygga regionala FoU-miljöer Samtalet bygger på en nyutkommen bok om FoU-miljöer. Åtta FoU-miljöers utveckling beskrivs och verksamheterna diskuteras. Vidare speglas FoU-miljöernas verksamhet i ett antal kapitel skrivna av olika intressenter som kommunalrådet, kommunchefen, landstingsdirektören, länsstyrelsen, universitetet, läkaren, Socialstyrelsen och Sveriges Kommuner och Landsting Thomas Tydén, DFR, Carina Löfström, FoU i Väst, Ulf Hyvönen, UFFE, Camilla Sköld Jansson, SKL, Mårten Wiren, SoS Nationella riktlinjer, implementering, samverkan och delaktighet får vi lov? Att samla yrkesgrupper med delvis skilda perspektiv kring ett gemensamt mål kan vara lättare sagt än gjort. Tidsbrist, omorganisationer, olika regelverk och budgetar sätter ibland en del käppar i hjulet. Hur gör man för att inte ge upp? Går det att komma förbi hindren och lyfta fram alla de positiva krafter som finns? Kan de nationella riktlinjerna i bästa fall bli en samlande plattform att utgå ifrån? Vi berättar om våra erfarenheter från sju nordostkommuner i Stockholms län. Isabel Andersson och Riitta Eriksson, FoU Nordost i Stockholms län Under två augustidagar konfererar FoU-enheterna tillsammans resten av året syns vi på Föreningen FoU Välfärd har haft en egen plats på Internet i nästan ett decennium. Under 2008 fick ett nytt utseende och nu fylls webbplatsen på med nytt och mera innehåll. Välkommen till en presentation av och en diskussion om vår gemensamma samlingsplats på Internet! Märit Malmberg, Nord FoU i Väst Hitta och ge information om vad som görs och gjorts! Finn projektarbeten från tandvård, primärvård, specialiserad vård, individ-, handikapp- och äldreomsorg! Det moderna internetverktyget FoU i Sverige med cirka 8700 informationsgivare ger bland annat möjligheter att visa status för FoU-processer, FoU-produktion och kunskapskapital i realtid. Den ger också stöd till den offentliga sektorns krav på att synliggöra forskningsbokslut. Eva Almqvist och Gun Rembeck, FoU-enheten för primärvård och tandvård i Södra Älvsborg Utveckling av utvärderingsmodell för barngruppsverksamhet i samarbete mellan praktiken och akademin/högskolan Trots att stödgrupper för barn och unga vänder sig till välkända riskgrupper har metoder för att mäta effekter av insatsen i stort sett saknats. Därför startade enheten för FoU-stöd vid Regionförbundet Uppsala län ett projekt med syfte att ta fram användarvänliga instrument för löpande utvärdering av gruppverksamheter. Initiativet kom från gruppledarna själva, som länge hade efterfrågat en bra metod att utvärdera sin verksamhet. En forskare anställdes, som i nära samarbete med gruppledare, FoU och Uppsala universitet, tagit fram en fungerande utvärderingsmodell. Annemi Skerfving, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län Brukarmedverkan i FOU-arbetet Med utgångspunkt från vår modell för brukarmedverkan, ÄldreVäst Sjuhäradsmodellen, kommer vi att exemplifiera hur vi arbetar med att inkludera brukare, anhörigvårdare, personal och beslutsfattare i FoU-projekt och utbildningar samt i planering och uppföljning av verksamheten. Deltagarna inbjuds att diskutera styrkor och utmaningar med att arbeta med brukarmedverkan. Elisabeth Hanson, Lennart Magnusson, Lars Rönnmark, FoU Sjuhärad - Välfärd Ny kartläggning av FoU-enheter och regionala forskningsstrategier mm På uppdrag av SKL har nyligen en ny inventering av landets FoU-miljöer genomförts och analyserats. Vidare har utvecklingen av regionala FoU-strategier kartlagts. Resultaten från dessa två studier redovisas på seminariet Johan Kostela, Dalarnas forskningsråd Tjänsteforskning metod och teori för att bedriva utvecklingsarbete inom beroende- och missbruksvård Rapport från ett projekt som syftar till att utveckla öppenvårdsverksamheter med inriktning på specifika behov hos målgrupperna kvinnor och unga vuxna (18 25 år) med missbruks- eller beroende problematik. Öppenvårdsverksamheter från fem mellansvenska län deltar. Seminariet handlar om hur tjänsteforskningens teori, begrepp och verktyg utgjort en plattform för utvecklingsarbete i det aktuella projektet. Kaj Gustafsson, Region Gävleborg/ FoU Välfärd, Marie Nyman och Lina Pettersson, Dalarnas forskningsråd Kommunikationsstrategi ett stöd i arbetet med information och kommunikation En förutsättning för att FoU-arbetet ska få betydelse i praktiken är att det kommuniceras. Vid FoU Sjuhärad Välfärd har en kommunikationsstrategi utvecklats. Viktiga delar i arbetet att förverkliga strategin är bl. a. att den är förankrad och att medarbetarna i verksamheten är delaktiga i informations- och kommunikationsarbetet. Vi presenterar vår strategi och ger exempel på möjligheter, men även på svårigheter i kommunikationsarbetet. Marie Wikström FoU Sjuhärad Välfärd Att gödsla i rabatten en metod för personalgrupper och/eller brukare att få syn på sina villkor och dilemmor i vetenskapligt ljus Erfarenheter från FoU-arbete tillsammans med personal och brukare inom funktionshinderområdet. Att gå från frustration till reflektion med hjälp av forskning omsatt till kunskap av praktiker respektive brukare. Karin Jöreskog och Bengt Finn, Enheten för FoU-stöd, Uppsala län HUR GÖR MAN? och bättre! 4

5 SEMINARIEPASS C torsdag 27 augusti kl C1 C2 C3 C4 C5 Utvärderingsverkstäder att leda för att utvärdera En form av FoU-arbete har utvecklats i så kallade utvärderingsverkstäder. I dessa verkstäder för utvärdering träffas välfärdsarbetare med uppdrag att genomföra verksamhetsanknutna utvärderingar. I cirkelform lärs och genomförs utvärderingar från ax till limpa, från planering till nyttiggörande. Fram till idag har mer än 150 personer deltagit i ca 15 sådana verkstäder. Ett nätverk för ledare i verkstäderna har bildats för att utveckla arbetsformen och bedriva forskning kring utvärderingsverkstäder. Studier pågår om betydelse och effekter av verkstäderna. Elisabeth Beijer, FoU i Väst och Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad-Välfärd Att jobba över organisatoriska kulturgränser i FoU FoU Sjuhärad Välfärd är inte organiserat utifrån administrativa indelningar. Snarare ska vi jobba över dessa och ha en inriktning mot behovsgrupperna för FoU-arbetet såsom barn, unga och familjer i utsatta livssituationer, människor med funktionshinder, äldre m fl grupper. Detta arbete i samverkanslandet kräver att organisatoriska gränser och kulturer överskrides och vi menar att ett sådant gränsöverskridande arbetssätt blir alltmer centralt i FoU-arbetet. Eva Höglund, Lisbeth Bengtsson och Angela Bångsbo, FoU Sjuhärad-Välfärd Innovation och FoU inom offentlig sektor från ett statistiskt perspektiv SCB deltar sedan årsskiftet i ett tvåårigt nordiskt projekt som syftar till att mäta innovationsaktiviteten inom offentlig sektor. Under seminariet presenteras preliminära resultat från projektet samt närliggande statistik inom området. Per Annerstedt, Statistiska centralbyrån, Avdelningen för ekonomisk statistik, Investeringar, FoU och IT. Är nätverk en framkomlig väg till utveckling och lärande för FoU-arbetet? Nätverk är ett viktigt redskap för många FoU-enheter men det skiljer sig hur begreppet nätverk definieras, vilka nätverk som aktivt drivs och vilken roll FoU har i dessa. Hur kan samarbetet i nätverken utvecklas så att det blir en lärande mötesplats till gagn för både deltagare och verksamhet? Vilka framgångsfaktorer och svårigheter finns det i arbetet med nätverk? Detta är några av de frågor som kommer behandlas under seminariet i dialog med deltagarna. Marie Karlsson, FoU SocialCentrum Region Halland och Ulrika Hernant, Skaraborgs kommunalförbund Flera FoU-enheter i ett gemensamt projekt ett framtida arbetssätt? Fem FoU-enheter har deltagit i ett gemensamt projekt tillsammans med Stiftelsen Allmänna Barnhuset. Erfarenheterna av att ingå i ett nationellt projekt har varit mycket positiva både hos FoU-enheterna och hos deltagarna. Styrkan har varit möjligheten att lära av varandra, att få inspiration och utbyte från andra både för gruppledare och för cirkeldeltagare. Genom detta arbetssätt får man erfarenheter från olika delar av landet och en snabb temperaturtagning i landet i ett ämne. Eva Britt Lönnback, utvecklingsledare Enskede Årsta Vantörs stadsdelsförvaltning, Marianne Lundgren FoU i Väst, Agnetha Hammerin, Fokus Kalmar län, Anne-Marie Larsson, Stiftelsen Allmänna Barnhuset Datainsamling via webbformulär att hantera stora mängder data i en prospektiv långtidsstudie En prospektiv långtidsstudie har startats för att registrera komplikationer hos patienter med kateter på 78 särskilda äldreboenden i Skaraborg. För att kunna hantera det stora datainflödet har vi valt att via en hemsida lägga ut frågeformulär som besvaras direkt på skärmen och skickas in elektroniskt. Speciella kontaktsjuksköterskor på varje särskilt äldreboende i Skaraborg rapporterar veckovis alla kateterrelaterade händelser. Anna-Lena E-son Loft, forskningssekreterare, FoU-centrum, Skaraborgs sjukhus och Karin Jonsson, forskningssjuksköterska/uroterapeut, FoU-centrum/Urologkliniken Skaraborgs sjukhus Migrationsperspektiv i FoU-arbetet I det mångkulturella Sverige finns nya utmaningar i kommunala serviceverksamheter. Hur möter man en heterogen befolkning med skilda behov? Denna typ av frågeställning måste återspeglas även inom FoU-arbetet. Med utgångspunkt i situationen i Malmö, en stad med nästan invånare och 179 olika nationaliteter, är tanken att diskutera FoU-arbete med tema migration. Jag utgår från mina erfarenheter som FoU-koordinator i Malmö stad, med en tjänst inriktad på Migrationens Utmaningar inom hälsa, omsorg och vård. Jenny Malmsten, fil dr i etnicitet och FoU-koordinator vid FoU Malmö Ett exempel från äldreområdet på samarbete mellan Socialstyrelsen, kommuner och FoU-miljöer Socialtjänstavdelningens äldreenhet på Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att utveckla innehållet i öppna jämförelser inom äldreområdet. För deluppdraget att utveckla system/instrument för att nationellt beskriva äldres behov samt beslutade och genomförda insatser enligt Socialtjänstlagen sker utvecklingsarbetet i samarbete med Epidemiologiskt Centrums projekt Nationellt fackspråk för vård och omsorg. Bl.a. för att det krävs enhetliga, entydiga begrepp, termer och klassifikationer för att systematiskt kunna registrera behov och insatser och därmed göra jämförelser. Ann-Helene Almborg och Ann-Kristin Granberg, äldreenheten, Socialstyrelsen Lagen om etikprövning av forskning gäller den FoU-miljöer? Den 1 juni 2008 har vissa ändringar i etikprövningslagen trätt i kraft. Lagens tillämpningsområde har utvidgats så att all forskning som innefattar behandling av s.k. känsliga personupp gifter ska etikprövas, oavsett om forskningspersonen lämnat sitt uttryckliga samtycke eller inte. Även forskning som utförs med en metod som innebär uppenbar risk att skada forsknings personen ska etikprövas. Vid seminariet ges möjlighet att diskutera lagens tillämpning. Dalarnas forskningsråds utarbetade policy används som exempel. Karin Alexanderson och Sven Lagerström, Dalarnas forskningsråd FoU-miljöerna och internationaliseringen På seminariet diskuteras förutsättningar för och förhållningssätt till en ökad internationalisering av FoU-arbetet. Vi samtalar om vilka EU-program som kan vara relevanta, t.ex. sjunde ramprogrammet? Hur kan FoU-miljöerna samverka i dessa frågor? Finns det exempel som vi kan lära av? Vilket stöd behöver FoUmiljöerna för detta? Hur aktiva är de med EU-ansökningar och internationellt deltagande? Jonny Paulsson, Sverige Kommuner och Landsting och Mats Ericsson, FoU Centrum inom vård, omsorg och socialt arbete, Linköpings kommun HUR GÖR MAN? och bättre! 5

6 KONFERENSFAKTA Tid och plats Hotell Gruvbesök Mingel Middag Anmälan Resa hit Falun 25 aug gruvbesök och mingel aug, Folkets hus, Myntgatan 10 14, Falun. Tel , 26 aug registrering kl 08.30, 27 aug avslutning kl Hotellbokning sker direkt till hotellet, uppge kod Dalarnas forskningsråd för avtalat pris. Hotellet fakturerar kunden direkt. First Hotel Grand: Enkelrum kr. Trotzgatan 9 11, tel Clarion Collection Hotel Bergmästaren: Dubbelrum kr, enkelrum kr. Bergskolegränd 7, tel Tisdag 25 aug. Första turen börjar kl 17.45, nästa Anmälan till Dalarnas forskningsråd via anmälningsformuläret. Kostnad för guidad tur i gruvan är 150 kr vilket faktureras i samband med konferensavgiften. Visningen tar ca en timme. Se även Kvällen före konferensen, tisdag 25 augusti från kl 19.00, bjuder konferensarrangörerna till mingel med snacks och dryck i Dalarnas forskningsråds lokaler på Myntgatan 2 i Falun, i Kommunernas Hus. Ingen föranmälan. Onsdag 26 augusti kl blir det konferensmiddag med Evidans i Folkets hus. Middagen ingår i konferensavgiften, deltagande anges i anmälan. Anmälan görs på Pris kr exkl moms. Sista anmälningsdag är 12 juni. Faktura sänds direkt efter anmälan. Anmälan är bindande men kan vid förhinder överlåtas. Vi rekommenderar tåg (www.sj.se). Flygförbindelse till Dala Airport utanför Borlänge finns från Stockholm, Göteborg och Malmö (www.dalaflyget.se). Swebus (www.swebusexpress.se) kör bl a från Stockholm och Göteborg. Dalarnas forskningsråd, SJ, bussterminal, hotell och Folkets hus ligger centralt i Falun. Gångavstånd till gruvan från järnvägsstationen är ca 1 km. 7 Hotellen Konferenslokal Folkets hus 3 7 Entré till gruvan Information Arrangörer 7 Dalarnas forskningsråd i Kommunernas hus Programinnehåll: Thomas Tydén, , eller Karin Alexanderson, , Anmälningar o dyl: Ann Katrin Sjöstrand, , eller Gunilla Holm Nyberg, , Dalarnas forskningsråd, Regionförbundet Uppsala län enheten FoU-stöd, Region Gävleborg FoU-välfärd. HUR GÖR MAN? och bättre! 6

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009

Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 Sammanställning av information, frågor och svar från styrelsemöte via mail i februari 2009 alla medlemmar i styrelsen för FoU Välfärd! Årets första styrelsemöte blev inställt. Därför skickar jag ändå här

Läs mer

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg

FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg FoU Välfärdskonferens 2014 Kunskap i praktiken - om brukarmedverkan, uppföljning och annat viktigt. 28 29 augusti 2014 Vänersborg Välkommen till Vänersborg! I år går intresseföreningen FoU Välfärds konferens

Läs mer

Om intressen och inflytande i socialtjänsten

Om intressen och inflytande i socialtjänsten Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst KUND UND, BRUK UKARE ARE, KLIENT NT, MEDBORGARE GARE? Om intressen och inflytande i socialtjänsten Konferens i Göteborg 27 28 april 2010 Kund,

Läs mer

Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte 2012-12-18

Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte 2012-12-18 Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte 2012-12-18 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Mats Ericsson, Lolo Lebidinski och Jenny Malmsten Förhinder: Lisbeth Eriksson, Carina Forsman Björkman och

Läs mer

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten

Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Framgångsrik implementering av evidensbaserad praktik inom socialtjänsten Inbjudan till konferens i Stockholm den 15-16 februari 2011 TALARE Örebro universitet Umeå kommun Jan Brännström Jan Hjelte Uppsala

Läs mer

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg

SOCIALTJÄNSTFORUM. - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten. 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg SOCIALTJÄNSTFORUM - möte mellan forskning och praktik inom socialtjänsten 8-9 november 2017 Hotel Radisson Blu, Göteborg Vad står på spel? Om tillit till välfärd och socialtjänst Temat för Socialtjänstforum

Läs mer

2. Dagordning Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under 6.

2. Dagordning Dagordningen godkänns med tillägget rapport från Agnetha Hammerin under 6. Protokoll FoU Välfärds styrelsemöte den 17 oktober 2012 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Jenny Malmsten och Ulrika Hernant Förhinder: Mats Ericsson

Läs mer

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område

Loke-modellen. Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Lokemodellen Systematisk uppföljning och utvärdering inom socialtjänstens område Bakgrund Diskussionen om en kunskapsbaserad socialtjänst tog fart när dåvarande generaldirektören för Socialstyrelsen Kerstin

Läs mer

Evidensbaserad socialtjänst

Evidensbaserad socialtjänst Evidensbaserad socialtjänst - till nytta för individen Känner du till att du har ett regeringsuppdrag att följa gällande ett evidensbaserat arbete? ill: ida brogren Den verkliga upptäcksresan består inte

Läs mer

UK CH BEHANDLING MISS

UK CH BEHANDLING MISS Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst MISS ISSBR BRUK UK OCH CH BEHANDLING Gamla problem - nya lösningar Konferens i Göteborg 21 22 april 2009 ALKOHOL-OCH NARKOTIKAMISSBRUK är inte

Läs mer

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län

Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Genomförandeplan 2010 för implementering av de nationella riktlinjerna för missbruks- och beroendevården i Västernorrlands län Bakgrund Regeringen har den 24 april 2008 träffat en överenskommelse med Sveriges

Läs mer

Konferens i Göteborg

Konferens i Göteborg Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst FAR AR VÄL VÄLFÄRDEN? SOCIAL CIALTJÄNS TJÄNSTE TEN I FRAM AMTID TIDEN Konferens i Göteborg 12 13 april 2011 Far väl välfärden? Socialtjänsten

Läs mer

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Stöd till personer med funktionsnedsättning PROJEKTPLAN 2013 2015 Reviderad okt 2014 Stöd till personer med funktionsnedsättning ett regionalt utvecklingsarbete inom området förstärkt brukarmedverkan i Västerbotten 1 1. Bakgrund och uppdrag I regeringens

Läs mer

Kommungemensam handlingsplan

Kommungemensam handlingsplan FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Kommungemensam handlingsplan för FoU Fyrbodal Syfte Denna Handlingsplan är ett led i att stärka Fyrbodalskommunernas kapacitet att bedriva en

Läs mer

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund

Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Omställning till ny inriktning för FoU-verksamheten på Skaraborgs Kommunalförbund Innehållsförteckning Inledning... Uppdragsbeskrivning för Skaraborgs Kommunalförbunds FoU-verksamhet... FoU verksamheten

Läs mer

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa

Evidensbaserad praktik. Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad praktik 2016 04 23 Kjerstin Larsson Fil. Dr. Forskningsledare Region Örebro Län Regional utveckling, Välfärd och folkhälsa Evidensbaserad medicin EBM David Sackett läkare vid McMaster University

Läs mer

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter

Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter 2010-08-24 Handläggare Anders Langemark Projekt Nyckeltal inom individ och familjeomsorg (IFO) Möjligheter och svårigheter Deltagande kommuner I detta projekt medverkar individ och familjeomsorgen (IFO)

Läs mer

U T V E C K L I N G S L E D A R E

U T V E C K L I N G S L E D A R E Projektplan REGIONAL UTVECKLINGSLEDARE BARN OCH UNGA Bakgrund Under 2008 tillsatte regeringen en utredning under ledning av Kerstin Wigzell som 2008 resulterade i ett betänkande Evidensbaserad praktik

Läs mer

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017

Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 Verksamhetsplan för perioden 2015-2017 FoU Södertörns uppgift är att bidra till att utveckla socialt arbete genom forskning, utvärdering och utbildning. Det sker i nära samarbete med personal inom socialtjänstens

Läs mer

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00

Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården. Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Barn och ungdomars brukarmedverkan i den sociala barnavården Workshop torsdagen den 13 september 15.30 17.00 Vilka är vi? Anne-Marie Larsson, ABH, projektledare Ulf Hyvönen, vetenskaplig ledare, Umeå Karin

Läs mer

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård

Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 januari 2009 TALARE Kommunlex Katarina Lindblad Socialstyrelsen Helena Forssell Kristinehamn kommun

Läs mer

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg

Socialt innehåll i demensvård och -omsorg 30 november 2010 Hotel Riverton i Göteborg Konferens Socialt innehåll i demensvård och -omsorg Vad? Varför? Hur? foto nordicpotos Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Vad

Läs mer

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling

Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Regionala stödstrukturer för kunskapsutveckling Redovisning 2012 Kalmar län 2013-01-25 1 Mona Krispinsson RF Ann-Sofie Togner LT Ann-Christine Larsson Fokus Nadja Widén RF Innehåll 1. ÅTERRAPPORTERING

Läs mer

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping

Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Konferensen Om ungas mötesplatser 29-30 september 2014 Kulturhuset SPIRA Jönköping Tema: Framtidens Mötesplatser Välkommen till konferensen Om ungas mötesplatser som genomförs för femte gången. Under två

Läs mer

Internationellt arbete

Internationellt arbete Internationellt arbete Till nytta för vem eller vad? Brukare - patienter? Kommuner, landsting och regioner? Verksamheten FoU? Forskare? Andra medarbetare? www.grkom.se/fouivast GÖTEBORGSREGIONENS KOMMUNALFÖRBUND

Läs mer

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet

Att välja framtid. Familjecentralen som unik arena för jämlik hälsa och social hållbarhet Inbjudan 19-20 maj 2015 Svenska Mässan i Göteborg Nationell familjecentralskonferens Att välja framtid 15 år med Föreningen För Familjecentralers Främjande Årets konferens uppmärksammar familjecentralens

Läs mer

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera?

Hederskultur. Metoder och samverkan för kvalitet och säkerhet i arbetet med unga utsatta. Hur ska vi se och agera? Hederskultur Inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2009 TALARE FRÅN Stockholms stad Ulf Kristersson Stockholms Universitet Astrid Schlytter Uppsala kommun Birgitta Lindquist Lundellska

Läs mer

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17

Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Bilaga till protokoll vid regeringssammanträde 2010-06-17 Socialdepartementet Enheten för sociala tjänster Ämnesråd Gert Knutsson Telefon 08-405 33 27 Mobil 070-660 56 50 E-post gert.knutsson@social.ministry.se

Läs mer

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Antogs vid FoU Välfärds årsmöte 2013-08-28 1 FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Bakgrund Inför regeringens och SKL:s arbete med att

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING

UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING 2015 UTBILDNING I SYSTEMATISK UPPFÖLJNING Utbildningen syftar till att bredda och fördjupa kunskapen om hur systematisk uppföljning på olika nivåer kan planeras, genomföras, användas och komma till nytta

Läs mer

Nationell konferens om Teknik och demens

Nationell konferens om Teknik och demens Hjälpmedelsinstitutet inbjuder till Nationell konferens om Teknik och demens 22 november 2007 Norra Latin Stockholm Nationell konferens om Teknik och demens Konferensen handlar om teknikens betydelse för

Läs mer

Mötesplats social hållbarhet

Mötesplats social hållbarhet Mötesplats social hållbarhet Invigning 11 mars 2014 #socialhallbarhet Välkommen till Mötesplats social hållbarhet Cecilia Garme moderator Johan Carlson Generaldirektör, Folkhälsomyndigheten Ulrika Johansson

Läs mer

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING

RÄTTSSÄKER OCH EFFEKTIV BISTÅNDSHANDLÄGGNING inbjudan till konferens i Stockholm den 21-22 maj 2014 JURIDISK EXPERT Jurist VÅRA TALARE Socialstyrelsen Ann-Kristin Granberg Sundsvalls kommun Eva Rönnbäck Verksamhetschef, Socialtjänstens myndighetsutövning

Läs mer

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa

Anhöriga och personer med psykisk ohälsa Nationellt kompetenscentrum Anhöriga (NkA) är en resurs för att utveckla framtidens anhörigstöd. Samverkande huvudmän är Fokus vid Regionförbundet i Kalmar län som samordnande huvudman, FoU Sjuhärad Välfärd,

Läs mer

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008

Socialtjänstforum. ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD VÄLFÄRDSLAND. Konferens i Göteborg. 22 23 april 2008 Socialtjänstforum ett möte mellan forskning och socialtjänst VÅLD I VÄLFÄRDSLAND Konferens i Göteborg 22 23 april 2008 Dagligen möts vi av rapporter om våld i vårt samhälle - på gatan, i hemmet och på

Läs mer

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB)

Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) 1 Forskningsrådet för Missbruks och Beroendefrågor (FMB) FMB är ett vetenskapligt nätverk i Västra Götaland som arbetar med forsknings, utvecklingsoch utbildningsfrågor inom området riskbruk, missbruk

Läs mer

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18)

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för brukaren (SOU 2008:18) YTTRANDE Vårt dnr 08/2336 Styrelsen 2008-09-26 Ert dnr S2008/2789/ST Avd för vård och omsorg Gigi Isacsson Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten till nytta för

Läs mer

Statistik som resurs

Statistik som resurs 2013-10-02 13/126 OBS! Var vänlig distribuera inbjudan till berörd målgrupp inom förvaltningen Samtliga nämnder/styrelser BAKGRUND/ SYFTE Under denna temadag tittar vi närmre på statistiken som resurs

Läs mer

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011.

Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. 1(6) Följebrev till meddelandebladet om Nya bestämmelser i socialtjänstlagen den 1 januari 2011. Under våren 2010 fick Socialstyrelsen flera regeringsuppdrag med ursprung i propositionen Värdigt liv i

Läs mer

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011

Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 2010-12-08 HSN förvaltning Genomförandeplan för utvecklingsarbetet av missbruksoch beroendevården i Stockholms län år 2011 Mål med utvecklingsarbetet Målet för utvecklingsarbetet är att den missbruks-

Läs mer

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter

ROADSHOW2015. Kostnad Per Brukare. Datum och orter ROADSHOW2015 Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2014 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning Datum och orter Tisd 20 okt, Göteborg Fred 6 nov, Luleå Månd 9

Läs mer

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast

FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer. GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) www.grkom.se/fouivast FoU Hera Nowak David Norlin Elisabeth Beijer GU Malin Broberg (Psyk.) Mikaela Starke (Soc.arb) Samarbetspartners Medel till riktat föräldrastöd På uppdrag av regeringen har Statens folkhälsoinstitut fördelat

Läs mer

Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW

Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW Kostnad Per Brukare Presentation av nationell jämförelse 2013 för äldreomsorg och omsorg om personer med funktionsnedsättning ROADSHOW 2014 Datum och orter Onsdag 22 oktober i Stockholm Måndag 3 november

Läs mer

REVISIONSKONFERENSEN 2017

REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionskonferens för landsting och regioner i Karlstad den 29-30 augusti 2017 REVISIONSKONFERENSEN 2017 Revisionen i Landstinget i Värmland, tillsammans med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inbjuder

Läs mer

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016

Hög tid för HELTID VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN. Samma konferensprogram genomförs vid tre tillfällen. 18 januari 2016 26 januari 2016 28 januari 2016 VÄLKOMMEN TILL KONFERENSEN Hög tid för HELTID Fram till 2023 kommer det att behövas mer än en halv miljon nya medarbetare i välfärden. Samtidigt som det innebär en stor utmaning finns det mycket man kan

Läs mer

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP

SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP SYNAPSEN ledarskapsdagar i halland 20-21 april 2017 HÅLLBART LEDARSKAP Välkommen till 2017 års upplaga av Synapsen, en mötesplats som inspirerar och ger personlig utveckling till chefer, ledare och politiker

Läs mer

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen

Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Att beskriva och bedöma behov med ICF inom äldreomsorgen Sedan 2008 har Socialstyrelsen haft regeringens uppdrag att utveckla en modell för att beskriva behov och insatser inom äldreomsorgen (SoL). Resultatet

Läs mer

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård

Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Att möta barn och ungdomar inom Primärvård Svenska NOBAB:s temadagar 19 20 mars 2009 Aros Congress Center Västerås Division Närsjukvård och Barn och Ungdomskliniken Program Torsdag 19 mars, 2009 09.00

Läs mer

Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen?

Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen? Koll på kvaliteten hur kan vi arbeta utifrån vad brukaren tycker är kvalitet i äldreomsorgen? 151022, Aros Congress Center, Västerås Lena Karlsson, VKL Karina Tilling, VKL Välkommen! Dagens syfte Ett steg

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende

Riskbruk, missbruk och beroende Inbjudan Inbjudan Riskbruk, missbruk och beroende Datum: 12-13 april, 3-4 maj Plats: Härnösands folkhögskola, Murbergsvägen 32, Härnösand Riskbruk, missbruk och beroende - Kunskap till praktik Missa inte

Läs mer

Inbjudan. Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens maj 2012

Inbjudan. Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens maj 2012 Inbjudan Rättspsykiatriska Kliniken Säter samt Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad inbjuder till konferens 24-25 maj 2012 Plats för konferensen är First Hotel Grand i Falun Dags för den 21:a konferensen

Läs mer

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN

Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN Regionala samverkans- och stödstrukturer KUNSKAPSUTVECKLING INOM SOCIALTJÄNSTEN FoUrum arbetar med att utveckla kvaliteten inom socialtjänsten i Jönköpings län. Verksamhetsidén är att långsiktigt och samordnat

Läs mer

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan

Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum. Samlad kunskap kring den äldre människan Stiftelsen Stockholms läns Äldrecentrum Samlad kunskap kring den äldre människan Äldreforskningens Hus Vård och omsorg Folkhälsa ÄC Stockholms stad Stockholms läns landsting SDC Äldrecentrum Silviahemmet

Läs mer

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa

1. Stöd till en evidensbaserad praktik för god kvalitet inom socialtjänsten 2. Stöd till riktade insatser inom området psykisk ohälsa Information om statliga stimulansmedel aktuella för Kalmar län genom överenskommelser mellan SKL och regeringen 2015 avseende socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse

Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling. - En Överenskommelse Stärkta strukturer för f kunskapsutveckling - En Överenskommelse Dagens program 9,00-10,00 Frukost och registrering 10,00-11,20 11,20 Konferens (Kommunalförbundet och registren) 11,20-11,30 11,30 Bensträckare

Läs mer

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning

Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk störning POMS Handikappsykologernas Yrkesförening inbjuder i samarbete med Barn- och Ungdomshabiliteringen samt Vuxenhabiliteringen i Örebro län till konferensen Anknytning Funktionshinder Psykisk hälsa /Psykisk

Läs mer

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08.

Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Sammanställning av tillvägagångssätt och erfarenheter vid litteratursökning på uppdrag av Nationellt kompetenscentrum Anhöriga, januari 08-maj 08. Inledning BLR (Bibliotek & läranderesurser) vid Högskolan

Läs mer

Anhörigstöd det lönar sig

Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd det lönar sig Anhörigstöd i samverkan - Hur löser vi framtidens utmaningar? Tomelilla den 22 september 2016 Lennart Magnusson, Elizabeth Hanson Länssamordnarna anhörigstöd i Norrland Anhöriga

Läs mer

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete

Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete Välkommen till den första länsdialogen! Strategi för länets folkhälsoarbete En dialog där vi gemensamt ställer frågor och hittar svar som gör skillnad! Varför länsdialoger? 1. Samverka fram en levande

Läs mer

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Möte verksamhetschefer LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Läs mer

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009

Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 Placering av barn och unga Inbjudan till konferens i Stockholm den 16-17 september 2009 TALARE FRÅN Länsstyrelsen Stockholm Margareta Florin Borlänge kommun Anette Wikblom IMS, Socialstyrelsen Catrine

Läs mer

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes

Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes År 2008 Årg 21 Nr 3 Prevention, screening och tidig intervention vid typ 2 diabetes Bästa Diabetes-kollega! Hjärtligt välkomna till vackra Härnösand vid porten till Höga kusten den 15-16 maj 2008. Programmet

Läs mer

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa)

Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Verksamhetsplan 2014 för Kunskapscentrum för Kommunal Hälso- och Sjukvård (KKHS) vid Högskolan Dalarna (HDa) Högskolan Dalarna Sida 1 Uppdrag Kunskapscentrum startade 2010 för att stödja den kommunala

Läs mer

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården

Kunskap till praktik. Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik Utveckling av missbruks- och beroendevården Utveckling av missbruks- och beroendevården Kunskap till praktik är ett utvecklingsarbete som startade i maj 2008 inom Sveriges Kommuner

Läs mer

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012

Föreningen Sveriges Kommunalekonomer. Budgetdagarna 2012. 7-8 november 2012 Föreningen Sveriges Kommunalekonomer Budgetdagarna 2012 7-8 november 2012 Medverkar gör bl. a: Mats Kinnwall, Chefekonom SKL Ann-Christin Käll, Vd Folktandvården, Gävleborg AB Anders Ebbesson, Utvecklingsstrateg,

Läs mer

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund

Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund 1 Välkommen till Riskbruk, missbruk och beroende 20-21 februari samt 12-13 mars 2012 Campus Mittuniversitetet, Sal F214, Östersund Som ett led i implementeringen av de nationella riktlinjerna för missbruks-

Läs mer

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011

Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Protokoll styrelsemöte den 20 oktober 2011 Närvarande: Elisabeth Beijer, Madeleine Blusi, Lena Chirico, Carina Forsman Björkman, Lisbeth Eriksson, Birgit Häger och Jenny Malmsten Anmält förhinder: Catharina

Läs mer

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016

Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 Länsgemensam strategi och utvecklingsplan 2014-2016 UTVECKLING AV EVIDENSBASERAD PRAKTIK INOM VERKSAMHETSOMRÅDET STÖD TILL PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING Elisabeth Högberg Utvecklingsledare 2 SAMMANFATTING

Läs mer

Ledarskapets utmaningar

Ledarskapets utmaningar 17 november 2011 Folkets hus, Umeå Ledarskapets utmaningar En konferens för arbetsledare och chefer inom äldreomsorgen foto istockphoto Svenskt demenscentrum & Socialstyrelsen En dag för idéer, möten och

Läs mer

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012

KB på nytt uppdrag. Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Datum/Date Dnr/Ref.no 2012-10-19 239-KB 756-2012 KB på nytt uppdrag samordning och utveckling inom bibliotekssfären Välkommen till bibliotekschefsmöte 21-22 nov 2012 Möt Elsebeth Tank, som har en lång

Läs mer

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt?

Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Folkrätt för barn - vilja väl eller göra rätt? Inbjudan och program Nationell konferens om barnets rättigheter Eskilstuna 4-5 februari 2009 Arrangörer: Inbjudan & Program Välkommen att delta i en konferens

Läs mer

Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet?

Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet? Anmälan senast 5 maj Erbjudande att delta i Mer för fler hur når vi fler inom kulturområdet? Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) erbjuder nu, tillsammans med Kulturskolerådet och Svensk biblioteksförening,

Läs mer

För dig som är chef inom socialtjänsten

För dig som är chef inom socialtjänsten 2012-09- 12/86 Socialnämnden (motsv) För dig som är chef inom socialtjänsten Ansvar och befogenheter - vad är vad? Vem gör vad? BAKGRUND SYFTE MÅLGRUPP Det är mycket att hålla ordning på för den som är

Läs mer

Samverkansberedningen

Samverkansberedningen 1 (6) Landstingets kansli 2014-10-20 Kansliavdelningen, Justerat 2014-11-03 SB 6/2014 Samverkansberedningen Tid Måndagen den 20 oktober 2014 kl. 9-11.30 Plats Närvarande ledamöter Övriga närvarande Sekreterare

Läs mer

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län

Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län Stödstrukturer för kvalitetsutveckling och främjande av evidensbaserad praktik i Västernorrlands län (S.k. plattformsarbete) Presentation av nuläge 2011 09 02 Bakgrund till stärkta regionala stödstrukturer

Läs mer

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning.

Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer med funktionsnedsättning. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-05-27 Nätverksträff chefer för biståndshandläggare LSS inom verksamhetsområdet stöd till personer

Läs mer

RIKSKONFERENS 2016 MARINMUSEUM I KARLSKRONA 16-18 M A R S 2016. I samverkan med: Svenska Handbollförbundet/Handboll För Alla Scandic Karlskrona

RIKSKONFERENS 2016 MARINMUSEUM I KARLSKRONA 16-18 M A R S 2016. I samverkan med: Svenska Handbollförbundet/Handboll För Alla Scandic Karlskrona FOMS RIKSKONFERENS 2016 MARINMUSEUM I KARLSKRONA Ringar på vattnet! En konferens om att gå från ord till handling och förverkliga sina drömmar. Mötesplatser, projekt och vad händer sedan och hur viktig

Läs mer

Nyhetsbrev Nr. 3 2009

Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Nyhetsbrev Nr. 3 2009 Exposé över FoU:s arbete och samverkan med kommunerna i Nordväst. Inledning Det här är årets tredje Nyhetsbrev från FoU- Nordväst - något som kommer att bli ett stående inslag tre

Läs mer

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst

FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Välfärd 1 FoU-miljöers roll för en evidensbaserad socialtjänst Regionala stödformer Som en del i regeringens och Sveriges kommuner och landstings (SKL)

Läs mer

Region Halland i samverkan med. HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening. Inbjuder till. Teknikerkonferens. Varberg

Region Halland i samverkan med. HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening. Inbjuder till. Teknikerkonferens. Varberg Region Halland i samverkan med HMTF Hjälpmedelsteknisk Förening Inbjuder till Teknikerkonferens Varberg 4-5 oktober 2016 Det är nu åttonde gången som Nationella Teknikerkonferensen arrangeras. Efter Hjälpmedelsverksamheten

Läs mer

Nyckeltal för offentlig. upphandling

Nyckeltal för offentlig. upphandling Nyckeltal för offentlig Inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 november 2011 TALARE SVT Eva-Lotta Löwstedt-Lundell Jämtlands Läns Landsting Fredric Kilander Lena Book Årets inköpare 2010 Växjö Kommun

Läs mer

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014.

Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. MINNESANTECKNINGAR Sida 1(5) Handläggare Maria Ekelöf 023-777058 maria.ekelof@regiondalarna.se Datum 2014-10-17 Minnesanteckningar nätverk chefer för biståndshandläggare 17 okt 2014. Närvarande: Lotta

Läs mer

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan?

Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan. SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? 2006-12-18 07/11 Skolstyrelsen (motsv) fvb till samtliga skolledare Skolchefen (motsv) Landstinget Högskolan SKOLLEDARFORUM GÄVLEBORG 2007 Vad är kvalitet i skolan? BAKGRUND/SYFTE Skolan som samhällsinstitution

Läs mer

Demensteam i Sverige

Demensteam i Sverige 29 september 2009 Scandic Crown i Göteborg Konferens Demensteam i Sverige Konsten att lyckas med teamarbete arrangörer: Svenskt demenscentrum och Socialstyrelsen Välkommen till konferensen Demensteam i

Läs mer

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1

Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII. År 2011 Årg 23 Nr 1 Svensk förening för Diabetologi Vårmöte 12-13 maj 2011 Nr XXXVII År 2011 Årg 23 Nr 1 Bäste Diabeteskollega Varmt välkommen till SFDs vårmöte som kommer att handla om viktiga nyheter och heta områden som

Läs mer

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser

Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser 1 Projektplan Samverkan kring barn med behov av samordnande insatser En del barn och unga har behov av särskilt stöd. Det kan bero på flera orsaker så som social problematik, psykisk ohälsa, kroniska sjukdomar

Läs mer

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal

Projektplan Barn och Unga Fyrbodal 2012-04-26 Projektplan Barn och Unga Fyrbodal Bakgrund Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har 2011-01-27 undertecknat en överenskommelse om stöd till en evidensbaserad praktik inom den

Läs mer

Socialförvaltningen CARPE

Socialförvaltningen CARPE CARPE Minnesanteckningar Sida 1 (5) 2014 Inledning Carin hälsade välkommen till dagens träff som har temat forskning och utveckling. Vid dagens Kompetensombudsträff medverkade Kristina Engwall, forskningsledare

Läs mer

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning.

Barn och familj Missbruk/ beroende. Ökad måluppfyllelse av länsgemensamma mål inom UIV. Ekonomiskt bistånd/ rehab Funktionsnedsättning. 1 AKTIVITETSPLAN SUD 2013-2014 antagen SUD-rådet 2013-11-22 Reviderad 2014-03-10 Implementering Med implementering avses här: implementerings- och processtöd i syfte att nå de mål som anges i form av nationella

Läs mer

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet

Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Monica Jonsson Regionförbundet Uppsala län 018 18 21 09 monica.jonsson@regionuppsala.se Handlingsplan 2014 och det fortsatta arbetet Representanter från landstinget och länets kommuner på ledningsnivå

Läs mer

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling

Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Halmstad 1 december 2011 Per Albinsson Att bygga strukturer för kunskapsutveckling Målet med de regionala stödstrukturerna är att de långsiktigt ska kunna försörja

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009

Framtidens förskola. Riktlinjer och arbetssätt för en förskola i förändring. Inbjudan till konferens i Stockholm den maj 2009 Framtidens förskola Inbjudan till konferens i Stockholm den 27-28 maj 2009 TALARE FRÅN Utbildningsdepartementet Bertil Östberg Center för barnpedagogisk forskning, Åbo Akademi Marita Lindahl Elisabeth

Läs mer

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg

Strategi för hälsa. En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Strategi för hälsa En sammanhållen långsiktig strategi för framtidens hälsa, hälso- och sjukvård, socialtjänst, vård och omsorg Bakgrund Kongressen har beslutat om en sammanhållen och långsiktig strategi.

Läs mer

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2

8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal J2 Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Regionarkivet (Göteborg) inbjuder för 16:de året i följd till Dagar om lagar Skydd för privatlivet vem bryr sig? 8-9 november 2012 Gothia Towers Hotel Föreläsningssal

Läs mer

Program. för vård och omsorg

Program. för vård och omsorg STYRDOKUMENT 1(5) Program för vård och omsorg Område 2Hälsa och Omsorg Fastställd KF 2013-02-25 10 Program Program för Vård och Omsorg Plan Riktlinje Tjänsteföreskrift Giltighetstid Reviderad Diarienummer

Läs mer