Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013"

Transkript

1 Miljö- och byggnadskontoret Sidan 1 av 6 Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013 Elin Stenberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten Mars 2014 Besök Postadress Telefon växel Fax Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Bakgrund Fordonsverkstäder är så kallade miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. De påverkar miljön främst genom utsläpp till avlopp från service- och tvätthall, uppkomst av farligt avfall och genom förbrukning av kemikalier och energi. För att minimera påverkan på vatten ska alla fordonsverkstäder med avlopp ha en slam- och oljeavskiljare kopplad till avloppet. Fordonsverkstäderna ska följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och bl.a. arbeta med att använda så få miljöskadliga produkter som möjligt och minimera uppkomsten av farligt avfall. Vid miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsyn år har 38 stycken fordonsverkstäder besökts. Det innebär att samtliga fordonsverkstäder samt däckverkstäder, motorcykelverkstäder och några mark- och anläggningsföretag har besökts. 37 av dessa är så kallade U-anläggningar (omfattas inte av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). En verkstad omfattas av anmälningsplikt och är en så kallad C- anläggning. Miljö- och hälsoskyddsenheten som ansvarar för miljöskyddstillsynen av verksamheterna har som mål att besöka C-anläggningar varje år. De fordonsverkstäder som är U-anläggningar och betalar årsavgift ska besökas vartannat år och resterande ska besökas minst vart fjärde år. De som betalar årsavgift gör det för att de tvättar fordon eller för att de har en verkstadsyta över 500 m 2. De som inte betalar årsavgift har debiterats miljö- och hälsoskyddsenhetens timtaxa som är 875 kr/timme för tillsynen. Lagstiftning och andra krav I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som alla verksamheter omfattas av. Bl.a. finns krav på att använda produkter som påverkar miljön och människors hälsa så lite som möjligt. Det finns också krav på att använda bästa möjliga teknik och på att ha tillräcklig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan. I miljöbalkens 15:e kapitel finns regler om avfall och i det 14:e kapitlet finns bestämmelser om kemikalier. I 26:e kapitlet finns bestämmelser om egenkontroll. Utöver miljöbalken finns bl.a. EU:s kemikalielagstiftning REACH. Sollentunas avloppsnät är anslutet till Käppalaverket på Lidingö. I Käppalaförbundets riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar finns krav på miljöskyddsåtgärder vid bilvårdsanläggningar, se bilaga 3. Käppalaförbundet tog 2011 fram rekommendationer för hur golv i verkstäder ska städas efter att det gjorts undersökningar som visat att golvskurvatten från verkstäder ofta innehåller höga halter av tungmetaller. Vid denna tillsyn ställde därför miljö- och hälsoskyddsenheten krav på att golvskurvatten från verkstadsgolv inte skulle tillföras avloppet orenat. I Svensk Standard SS-EN och 2 finns

3 bestämmelser om hur slam- och oljeavskiljare ska vara dimensionerade och hur de ska skötas. Syfte I miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplaner för 2012 och 2013 fanns fordonsverkstäder angivet som ett tillsynsprojekt. Syftet med projektet var att genomföra inspektioner hos alla fordonsverkstäder i kommunen för att informera om miljöbalkens regler samt att säkerställa att verksamheterna har ett väl fungerande miljöarbete vilket innebär att riskerna för utsläpp till mark och vatten minimeras. Metod Fordonsverkstäder utför olika typer av arbeten såsom bilreparationer, motorrenoveringar, plåt- och lackarbeten, däckservice, rekonditionering samt fordonstvätt. Lista över aktuella företag togs fram med hjälp av sökning på internet samt kontroll mot enhetens tillsynsregister. Några av verksamheterna är inte renodlade fordonsverkstäder utan har mark och anläggning som huvudverksamhet. Även däckverkstäder och motorcykelverkstäder besöktes. Vid inspektionerna kontrollerades främst avfallshantering, kemikaliehantering, skötsel av slam- och oljeavskiljare, egenkontroll och metod för golvtvätt. Till skillnad från föregående tillsyn så ställdes denna gång kravet att samtliga oljeavskiljare skulle besiktigas och att besiktningsprotokollet skulle skickas in till miljö- och hälsoskyddsenheten. Information om egenkontroll, slam- och oljeavskiljare och de allmänna hänsynsreglerna delades ut. Inspektionerna utfördes av miljö- och hälsoskyddsinspektör Elin Stenberg. Vid de första inspektionerna närvarade även miljö- och hälsoskyddsinspektör Marianne Fex. Inspektionerna bokades med verksamhetsansvarig på de olika verkstäderna, inga oanmälda inspektioner gjordes första gången. Vid uppföljande inspektioner gjordes båda oanmälda och bokade inspektioner. Checklistor användes för att säkerställa att varje objekt inspekterades på ett liknande sätt, se bilaga 2. Inspektionerna hos företagen utfördes under hösten 2012 och under Inspektionsrapporter med synpunkter och anmärkningar upprättades och skickades till verksamhetsutövarna. Dessa fick vanligtvis några månader på sig att åtgärda bristerna. Uppföljande inspektioner genomfördes, till största delen under våren och hösten 2013, för att kontrollera att företagen hade åtgärdat anmärkningarna. Ett fåtal uppföljande inspektioner gjordes under januari I vissa fall bedömdes det vara tillräckligt att information/kompletterande uppgifter skickades/ringdes in till miljöoch hälsoskyddsenheten. I de fall bristerna inte åtgärdats inom den angivna tiden har enheten och verksamhetsutövaren kommit överens om ett nytt slutdatum för genomförandet av åtgärderna. Många företag behövde av olika anledningar mer tid på sig.

4 Ett företag fick förelägganden om att åtgärda en läckande oljeavskiljare och ett annat fick ett förslag till beslut om föreläggande att installera rening för däcktvättvatten. De verkstäder som besöktes finns listade i bilaga 1. Resultat Nästan samtliga besökta verksamheter hade någon anmärkning som krävde åtgärd. De vanligaste bristerna var i fallande ordning följande (inom parentes anges antalet verksamheter med förekommande brist utav totalt antal): Samtliga verkstäder 1. Anteckningar farligt avfall saknades (38 av 38)/ Transportdokument kunde inte uppvisas (28 av 38) 2. Säkerhetsdatablad saknades för kemikalier (22 av 38) 3. Kemikalier och farligt avfall förvarades utan invallning i utrymme med golvbrunn eller utomhus (21 av 38) 4. Olämpliga kemikalier användes (13 av 38) 5. Egentransport av farligt avfall var inte anmäld till länsstyrelsen (10 av 38) 6. Felaktig sortering av farligt avfall (10 av 38) 7. Märkning av farligt avfall var bristfällig (8 av 38) 8. Cistern var inte besiktigad (2) Antal Transportdokument saknades Säkerhetsdatablad saknades Olämplig förvaring kem och avfall Miljöfarliga kemikalier Verkstäder med golvavlopp kopplat till slam- och oljeavskiljare 1. Slam- och oljeavskiljare var inte besiktigad (23 av 24) 2. Golvskurvatten hälldes orenat i avloppet (19 av 24) 3. Egenkontroll av oljeavskiljare sköttes inte (17 av 24) 4. Brister som upptäckts vid besiktning (4 av 23) 5. Provtagning på utgående vatten hade inte genomförts (4 av 4)

5 Slam- och oljeavskiljare ej besiktigad Golvskurvatten orenat till avlopp Brister egenkontroll av oljeavskiljare 0 Antal Däckverkstäder 1. Däcktvättvatten renades inte (5 av 6) Anteckningar om farligt avfall/ transportdokument Den allra vanligaste anmärkningen var att anteckningar om farligt avfall saknades. Inget företag hade fört anteckningar om mängd uppkommet farligt avfall. Enligt avfallsförordningen ska anteckningar föras över mängd uppkommet farligt avfall. Anteckningarna ska sparas i tre år. Att spara transportdokument bedöms dock kunna likställas med att föra anteckningar om farligt avfall. Transportdokument ska enligt avfallsförordningen upprättas för varje transport av farligt avfall och sparas och kunna visas upp för miljö- och hälsoskyddsenheten vid inspektion. Här ska framgå avhämtad mängd, slag av avfall samt lämnare och mottagare av avfallet. Hela 28 verksamhetsutövare (74 %) kunde vid besöket inte visa upp alla transportdokument. Resultatet var sämre än vid förgående inspektion 2007 (56 %). Några företag uppgav att de inte fått transportdokument av transportören och andra hävdade att de hade fått men inte sparat dem. Hos några verksamheter fanns transportdokumenten på huvudkontoret, vilket inte är tillräckligt. Säkerhetsdatablad Avsaknad av uppdaterade säkerhetsdatablad för kemikalier var den näst vanligaste anmärkningen hos företagen. 22 av de 38 besökta verksamheterna (58 %) hade anmärkningar vad gäller säkerhetsdatablad. Hos en del saknades säkerhetsdatablad helt och hållet och hos vissa saknades de enbart för några produkter. Bladen, som innehåller information om bland annat kemikaliernas hälso- och miljöfarlighet, ska finnas lättillgängliga för all personal. Om det finns datorer ute i verksamheten som all personal lätt har tillgång till kan det vara tillräckligt att ha bladen enbart digitalt. De allra flesta hade dock bladen i pappersform. Det var ungefär lika stor andel som hade brister idag jämfört med föregående tillsyn.

6 Förvaring av kemikalier och farligt avfall Många verksamheter, 21 stycken (55 %), hade en bristfällig förvaring av kemikalier och farligt avfall. Ofta förekom förvaring av flytande kemikalier och spillolja utan invallning eller med otillräcklig invallning i utrymme med golvavlopp. I några fall förekom förvaring även utomhus utan invallning och nederbördsskydd. Om ett spill eller läckage skulle ske innebär detta att kemikalier eller spillolja kan komma ut i spillvattennätet, dagvattennätet eller förorena marken. Något färre verksamheter än vid föregående tillsyn hade anmärkningar. Olämpliga miljöfarliga kemikalier Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att produkter som används för fordonstvätt bör stå med på Kemikaliesvepets/Naturskyddsföreningens lista över godkända kemikalier eller uppfylla motsvarande krav. Sju företag (18 %) hade produkter som inte fanns med på listan. Vidare hade sex verksamheter produkter med komponenter som bedömdes olämpliga ur hälso- alternativt miljösynpunkt. I de flesta fall handlade det om bromsrengöringsvätskan Brakecleaner som är klassad som miljöfarlig. De flesta företag uppgav att de inte kunde byta ut den mot någon annan produkt men att de skulle vara noga med att inte använda för mycket av produkten, samt att de skulle prova mer miljövänliga alternativ om sådana dök upp på marknaden. Märkning av farligt avfall Åtta verksamheter (21 %) hade anmärkning vad gäller märkning av behållarna med farligt avfall (uppgift om innehåll samt texten farligt avfall ). Vid föregående tillsyn hade 41 % anmärkning angående detta. Sortering farligt avfall Tio företag (26 %) sorterade sitt avfall fel genom att t.ex. blanda glykolrester med spillolja. En annan vanlig anmärkning var att lägga förorenat absorptionsmedel (som används för uppsugning av spill) i behållare för vanligt avfall eller att inte sortera ut aerosoler (sprayburkar). Ett företag värmde upp sin verkstad genom att elda med spillolja. Egentransport av farligt avfall Verksamhetsutövarna har efter anmälan till länsstyrelsen möjlighet att själva få transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommit i verksamheten. 10 verksamheter (26 %) utförde sådan transport utan att ha anmält detta. Vid förra tillsynen var det 30 %.

7 Slam- och oljeavskiljaren var inte besiktigad Av de 24 verksamheter som hade en slam- och oljeavskiljare var det bara en som hade besiktigat den. Kravet finns i svensk standard SS-EN och gäller egentligen avskiljare installerade från år 2007 och framåt men miljö- och hälsoskyddsenheten har tolkat kravet som att alla avskiljare behöver besiktigas. Detta för att det är större risk att en äldre avskiljare läcker än en som är ny. Miljö- och hälsoskyddsenheten har inte ställt krav på detta tidigare. 19 stycken verksamheter har redovisat besiktningsprotokoll. För övriga fem pågår fortfarande arbetet med att få in protokollen. Egenkontroll slam- och oljeavskiljare 17 av de 24 verksamheter (71 %) som hade slam- och oljeavskiljare hade inte en tillräcklig egenkontroll över dem. Enligt svensk standard ska underhåll och kontroll av avskiljaren ske minst var sjätte månad. Då ingår kontroll av larmets funktion, mätning av oljeskiktets tjocklek och mätning av slamskiktets tjocklek. Vid inspektionen delades information om slam- och oljeavskiljare och ett förslag på journal för egenkontroll ut. Brister i oljeavskiljaren Av de 24 verksamheter som hade en slam- och oljeavskiljare så var är det 19 som redovisat besiktningsprotokoll och av dessa var det fem avskiljare som hade brister. En hade trasigt larm och fyra avskiljare läckte. Tre har åtgärdats och två håller för närvarande på att åtgärdas/bytas ut till en modernare (klass 1) avskiljare. Provtagning tvättvatten Fyra verksamheter hade inte tagit prov på utgående tvättvatten trots att de är ålagda att göra det. Detta krav omfattar alla som tvättar mer än 1000 bilar/200 lastbilar eller bussar per år. Golvskurvatten Enligt Käppalaförbundet får inte golvskurvatten hällas ut orenat i avloppet, det gäller även om avloppet är försett med slam- och oljeavskiljare. Detta eftersom golvskurvatten från verkstadsgolv innehåller höga halter av tungmetaller (bl.a. bly, zink, koppar och kadmium). 19 av 24 verksamheter (79 %) hällde orenat golvskurvatten i avloppet. Samtliga fick Käppalas informationsbroschyr och hittade sedan lösningar för att rena vattnet eller upphörde med att skura golvet. Alternativ till att skura golvet är att enbart torrsopa det. Det var första gången som hantering av golvskurvatten kontrollerades.

8 Däcktvättvatten renades inte För däcktvättvatten gäller samma krav som för golvskurvatten eftersom det innehåller höga halter av metaller. Fem av sex däckverkstäder hade ingen rening av däcktvättvatten utan hade däcktvättmaskinen kopplad direkt till avloppet. Efter påpekande började de att rena vattnet innan det släpptes till avloppet. En verksamhet fick ett förslag till beslut om föreläggande innan åtgärder vidtogs. Diskussion Miljönyttan av att låta alla verksamheter som har en slam- och oljeavskiljare kontrollera den är stor, eftersom det visade sig att fyra av avskiljarna läckte till marken. Miljönyttan av att se till att alla verksamheter tömmer sina avskiljare regelbundet och har egenkontroll genom att kontrollera oljeskikt och larm är också stor. En avskiljare som är full fungerar inte och förorenat vatten passerar genom den. Genom att ställa kravet på att inte hälla ut orenat golvskurvatten till avloppet borde mängden metaller som kommer till reningsverket och går vidare ut i kretsloppet ha minskat. Även kravet på rening av däcktvättvatten borde ha reducerat mängden metaller som tillförs avloppet. Vid denna tillsyn ställdes krav på att låta besiktiga slam- och oljeavskiljarna och om de hade brister åtgärda dem. Vi ställde dock inga krav på att de skulle bytas ut till klass 1 avskiljare om den klass 2 avskiljare som fanns fungerade. Enligt Käppalas krav på utgående vatten till avloppsnätet ska vattnet innehålla en oljehalt av max 50 mg/l men en klass 2 avskiljare klarar bara 100 mg/l. En klass 1 avskiljare ska klara 5 mg/l. Under 2014 kommer vi att gå vidare med att ställa krav på de som har en klass 2 avskiljare och tvättar mer än ca bilar per år. Angående förvaring av kemikalier och avfall så var det ungefär lika många avvikelser som vid inspektionerna Detta kan vara brister som åtgärdas efter påpekande men som sedan återkommer. När vi kontrollerade avfallshanteringen upptäckte vi på några ställen att bilbatterier förvarades utomhus. Då informerade vi om att det finns risk att batterierna stjäls och kan användas i illegala avfallsexporter. Blyet och syran kan då hamna i naturen. Några företag kunde inte heller uppge vem som hämtade avfallet och inte uppvisa transportdokument. Kravet på transportdokument innebär att de ska kunna visa upp vad som transporterats och vart det transporterats. Vid framtida tillsyn skulle det vara intressant att inrikta oss mer på kemikalier och granska säkerhetsdatablad och se till att företaget upprättade kemikalieförteckningar och arbetade mer aktivt med produktvalsprincipen. Även energihushållning skulle vi kunna fokusera mer på vid tillsyn framöver.

9 Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att projektet har bidragit till ökad kunskap hos branschen om vilka skyldigheter man har som verksamhetsutövare. Fordonsverkstäderna i kommunen är oftast små med endast ett fåtal anställda. Miljöpåverkan från denna bransch kan dock bli betydande eftersom det finns många verksamheter i kommunen. Tillsynen har bidragit till att mindre olja och tungmetaller hamnar i avloppet tack vare kravet på egenkontroll, besiktning av oljeavskiljare och rening av däcktvättvatten och golvskurvatten. Genomgången av verksamheterna visar att det fanns en hel del för företagen att arbeta med när det gäller att följa miljölagstiftningen. Av de besökta verksamheterna var det tolv stycken där miljö- och hälsoskyddsenheten inte ansåg att återbesök krävdes, detta innebar dock inte att de inte hade några anmärkningar, utan att åtgärderna kunde redovisas genom inskickade protokoll och liknande. Brister, som riskerade att leda till utsläpp av kemikalier och flytande farligt avfall, har genom vidtagna åtgärder avhjälpts. Ett företag fick föreläggas att åtgärda en läckande slamoch oljeavskiljare och ett företag fick ett förslag till beslut om föreläggande innan åtgärder vidtogs. Fortsatt arbete Ett tätare tillsynsintervall skulle kunna leda till att företagen upprätthåller miljökraven. Vid denna tillsyn hade det gått sex till sju år sedan föregående tillsyn och det var många brister som ungefär lika många företag inte uppfyllde. Målet är dock att ha max fyra år mellan besöken för fordonsverkstäder (u-anläggningar) som inte betalar årsavgift, och kortare för övriga verkstäder. Arbetet med information om miljöbalkens krav är viktigt för att kunna minska miljöbelastningen från fordonsverkstäderna i kommunen. Det är viktigt att företagen själva har kunskap och bedriver egenkontroll.

10 Besökta fordonsverkstäder Fordons verkstad med fordonstvätt Upplands Motor, Kronåsvägen 2 Delfinbuss, Vattenverksvägen 2 T.B Bil & Motor, Industrivägen 14 Mec och Däck, Konsumentvägen 2 Mekonomen Bilv. Landin & Pettersson Bilservice i S-a AB, Bergkällavägen 30 Mekonomen bilverkst R.T. Autoteknik AB, Kuskvägen 2 Turebergs auto & motor, Tingsvägen 29 Arbetscenter, Hovslagarevägen 2B Brandkåren, Pommernvägen 1 Dammarsberg, Djupdalsvägen 21 Bildäck i Sollentuna, Engelbrekts väg 3B Häggviks bilverkstad, Bäckvägen 20 Norell & Nilsson, Gamla Stäketvägen 1 SEAB bilverkstad, Knistavägen Stor Stockholms Bärgningstjänst, Norra Kolonnvägen 16 GS Express Service, Glimmervägen 10 Arbetsfordon AB, Hedvigsdalsvägen 70 Fordonsverkstad utan tvätt Edsbacka bilservice, Sollentunavägen 29 Expoautos, Kanalvägen 11 Sollentuna bil & motor, Hovslagarevägen 5 Jobs Marin, Hedvigsdalsvägen 70 Edsbergs bil & däckservice, Frestavägen 120 Mekonomen E.I Bilservice, Engelbrekts väg 17 Turebergs biltjänst, Kyrkvägen 1 (Brostaden) Bro Elektronen 4 (fastighetsägare), Hovslagarevägen 3 Däckverkstad Euromaster, Kuskvägen Euromaster, Kanalvägen (har flyttat till Kista) Euromaster, Åkeribacken Däckia, Bergkällavägen Guson däck, Bäckvägen 18 Svenska bil däckpalatset, Norra Kolonnvägen 16 Motorcykelverkstad Probike, Kuskvägen 3 MC Shopen, Kuskvägen 2 Mark och anläggning Cramo Sverige AB, Bergkällavägen 25 Lefa Mark, Norra Kolonnvägen 12 Berndt Nord Mark & Bygg, Nydalsvägen

11 Datum Företag Handläggare Närvarande vid besöket C h e c k lis ta fo rdo n s v e rk s tä de r Information om taxor (timtaxa för de som inte betalar årlig avgift) T y p a v v e rk s a m h e t (v ä lj) R ep arationer och service, detaljtvä tt, avfettning, lackering, rostskyddsbehandling fordonstvä tt, p lå tslageri, rekonditionering, renovering av luftkonditionssystem dä ckservice, annat N ä r startade verksam heten? A rbetstider: A ntal up p stä llningsp latser för rep aration av fordon: V erkstadsyta: L o k a lis e rin g Industriom rå de, bostadsom rå de, handel, landsbygd, annat A vstå nd till nä rm aste bostad: A vstå nd till nä rm aste arb.p lats: V attenskyddsom rå de, inre eller yttre skyddsz on: B u lle r V ilka bullerkä llor finns? Tider då bullret förekom m er: B ullerklagom å l? A v lo p p s v a tte n Släpps avloppsvatten från? Uppställningsplats Dagvattenbrunnar Fordonslyft Smörjgrop Avfallsförvaringsplats JA NEJ KSN KDN DTR EAA CISTERN

12 Kemikalieförvaringsplats Oljeavskiljare Fordonstvätt Finns brunnar i anslutning till förvaring? J a, om ja hur många meter: Vilka skyddsåtgärder har vidtagits för att förhindra att utsläpp rinner ner i golvavlopp: Lock, krage, tättingar, avstängsningsbara, absorptionsmedel, annat Ä r skyddsåtgärderna lättillgängliga och i gott skick? Förekommer reparationer av fordon utomhus? O ljeavskiljare Vilka aktiviteter i verksamheten är anslutna till avskiljaren? När installerades avskiljaren? Finns ritningar? Följande finns på oljeavskiljaren Slamdel, separat el integrerad m avskiljaren Avskiljardel klass 1 el 11 P rovtagningsmöjlighet Ä r oljeavskiljaren besiktigad? (ska besiktigas vart 5:e år) T yp avskiljardel Klass 1: (oljeavskiljare med koalescensfilter, restinnehåll olja 5 mg/liter) Klass 2: (G ravimetrisk oljeavskilj, restinnehåll 100 mg/liter) Kontrolleras och journalförs oljeavskiljarens funktion? Finns nivålarm? Finns larmsignal? Kontrolleras och journalförs larmfunktionen? Kontrolleras och journalförs oljeskiktets storlek? Hur ofta töms oljeavskiljaren? J ournalförs tömningar? När tömdes den senast? Vem anlitas? Sker uppfyllning av vatten efter tömning? Vem är skötsel och tömningsansvarig?

13 Tvätt Vilken tvättmetod används? (manuell, högtryck, GDS hall, automat) Tot antal tvättar per år? Vilka slags fordon tvättas och hur många tvättar? Personbilar, bussar, lastbilar, annat Behandling spillvatten? (slamränna, slamavskiljare, oljeavskiljare, reningsanl, annat) Vilket fordonstvättmedel används? Är medlet med i listan över miljögodkända medel (rapport 2005:13, MF Göteborg) Var förvaras kemikalierna? Däcktvätt- förekommer däcktvätt? Vad händer med tvättvattnet? A vfallshantering Sker sortering? Spillolja, oljefilter, glykol, bilbatterier Var förvaras avfallet? Avfallssl ag Spillolja Oljefilter Glykol Bilbatter ier Var förv aras avfa llet? I vad förvaras avfallet? Finns invallni ng/tråg? Volym? Är bottenyta n hårdgjord /tät Finns tak/reg nskydd? Påkörni ngsskyd d? Transp ortör? Motta gare Hur hanteras förbrukad olja och kemikalier? Hur märks de olika avfallsslagen? (avfallsslag, avfallskod, fa, utan märkning) Förs anteckningar om farligt avfall? (mängd, typ, EWC-kod, mottagare). Hur förvaras anteckningarna? Transporterar företaget farligt avfall? Finns beslut för transport? Lämnas avfallet till transportör? Kontrolleras att transportören har transporttillstånd? Om ja, hur? Kontrolleras att mottagaren har tillstånd? Om ja, hur? Upprättas transportdokument för varje transport av farligt avfall?

14 Kemikaliehantering Finns säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier? Finns rutin för uppdatering av säkerhetsdatabladen? Kemikal ier Var förvaras kemikalierna? I vad förvaras kemikalierna? Finns invallning/tråg? Volym? Är bottenytan hårdgjord/tät Finns tak/regns kydd? Påkörningsskydd? Vilka kemikalier förbrukas mest i verksamheten? Utförs årlig utrensning av kemikalierna? Används köldmedier? Städmetoder Vilken städmetod används? Torrstädning eller våtstädning? Används rengöringsmedel? Vilket rengöringsmedel? Används skurmaskin? Hur tas skurvattnet omhand? Cistern Förvaras flytande kemikalier/avfall i cistern? Totalt antal? Placering? Innehåll? Är de kontrollerade? Energifrågor Har energiöversyn gjorts? (uppvärmning, belysning, närvarostyrd belysning etc) Egenkontroll Finns ansvarig person utsedd för egenkontroll? Finns rutiner för kemikaliehantering? Finns rutiner för avfallshantering? Finns skriftliga drift- och skötselinstruktioner för oljeavskiljaren? Finns journaler för kontroll av oljeavskiljaren? Finns skriftliga rutiner för åtgärder vid haveri och olyckor?

15 Krav på miljöskyddsåtgärder vid bilvårdsanläggningar Till bilvårdsanläggningar räknas biltvättanläggningar, bensinstationer, GDSanläggningar (Gör-Det-Själv-anläggningar), bilverkstäder, rostskyddsanläggningar, bilplåtverkstäder, billackeringsanläggningar m.fl. som har någon anknytning till bilvård. Alla bilvårdsanläggningar ska vara utrustade med avskiljarsystem, d.v.s. slam- och oljeavskiljare. Alternativt ska lokalerna vara avloppslösa. För samtliga stora och små anläggningar gäller riktvärdena för utsläpp till avlopp i tabell 1 i Käppalaförbundets riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar. I verkstäder med slam- och oljeavskiljare utan koalescensfilter där även tvätt av fordon förekommer ska verkstadsdelen vara avloppslös, alternativt ska tvätten ha separat oljeavskiljare. I verkstäder med slam- och oljeavskiljare med koalescensfilter där även tvätt av fordon förekommer kan verkstadsdelens och tvättens oljeavskiljare vara gemensam. Alla garage ska vara utrustade med slam- och oljeavskiljare om spolmöjlighet/tappkran finns eller om stora mängder smältvatten kan uppstå. Alternativt ska garaget vara avloppslöst. Tömning av hela slam- och oljeavskiljaren, d.v.s. olja, slam och vatten, ska ske minst 2 gånger varje år, alternativt när 50% av slamvolymen eller 80% av lagringskapaciteten för olja är fylld. Efter tömning ska avskiljaren återfyllas med vatten för att avskiljaren ska fungera som det är tänkt. Vid toppsugning ska även slamnivån kontrolleras eftersom den har inverkan på avskiljarens funktion. Bedömning om förändrad tömningsfrekvens kan ske i det enskilda fallet. Tömningskontrakt ska tecknas med godkänd entreprenör1. Tömningskontrakt innebär att man skriftligen gör ett avtal om tömning av slam- och oljeavskiljaren med en tömningsentreprenör som är godkänd av länsstyrelsen att transportera farligt avfall. Larm ska finnas till slam- och oljeavskiljaren (både optiskt och akustiskt). Larmet ska kontrolleras varje månad. Avskiljarsystemet ska besiktas minst vart femte år av behörig personal enligt SS EN Tanköar och distributionsytor ska vara försedda med tak och plattan skall utgöras av tätt material samt luta mot ränna eller brunn. Omgivande ytor får inte luta mot spillplattan. Avloppsvattnet ska ledas via avskiljarsystem till spillvattennätet.

16 Tankstation för diesel behöver inte vara försedd med tak om spillz onen är väl avgränsad. O mgivande ytor få r inte luta mot spillplattan. Avloppsvattnet ska ledas via avskiljarsystem till spillvattennätet. U tgå ende vatten till spillvattennätet frå n slam- och oljeavskiljare/reningsanläggning få r max imalt innehå lla 50 mg olja per liter mätt som oljeindex. V atten frå n detalj- och motortvätt få r inte avledas till avskiljarsystemet utan ska tas om hand som farligt avfall. O ljefat och övriga kemikalier ska vara invallade eller placerade i lokal där läckage inte kan nå avloppet. Invallningen ska kunna rymma den största behå llarens volym + 10 % av övriga behå llares volym. G olvavlopp i smörjgrop, under fordonslyft, eller på annan uppställningsplats avsedd för reparation av fordon ska vara anslutet till spilloljetank, alt. sättas igen. F örbindelse till spill/dagvattennät få r inte finnas. Använd kylarglykol få r inte tillföras avloppsnätet på grund av sin giftighet mot mikroorganismerna vid reningsverket. P rodukter som används vid biltvätt ska antingen uppfylla kraven för miljömärkning med Svanen eller B ra Miljöval eller ingå i K emikaliesvepets listor över godkända fordonstvättmedel eller särskilda avfettningsmedel (www.snf.se, sök på fordonstvättar). Säkerhetsdatablad för kemiska produkter ska finnas på anläggningen. V erkstadsgolv ska i första hand torrstädas (sopning, dammsugning). O m verkstadsgolvet behöver skuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas omhand för rening ex ternt. D etta i enlighet med K äppalaförbundets riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv jalposs-och-miljon/f or-foretag/.

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014 Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Metod... 4 4 Lagstiftning

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och målet

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem

Läs mer

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Miljökontoret Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Projekt år 2005-2007 Resultatet sammanställt av: Helen Ryberg Berntsson Miljöinspektör Sammanfattning Miljökontoret har under tiden mars

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING

TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING P R O J E K T A P P O R T L J U S D A L S K O M M U N M I L J Ö E N H E T E N TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING 2014 Kristin Berg, miljöinspektör Inledning och bakgrund Projektet görs

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik

Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter. Avloppsreningsverket, Vik Riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från industrier och andra verksamheter Avloppsreningsverket, Vik Arvika Teknik AB Januari 2011 Allmänt Fastighetsägaren / verksamhetsutövaren ansvarar för, och ska

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar

Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-11-29 Birgitta Sturesson Hälsoskyddstillsyn av idrottsanläggningar 2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR

MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret Dnr 2009-0482 2009-05-25 Dpl 4268 MILJÖTILLSYN FORDONSTVÄTTAR Projekt våren 2009 Projektet utfört och sammanställt av: Mattias Nolåkers och Anette Stångmyr Miljöinspektörer Innehåll Sammanfattning

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare

Riktlinjer för oljeavskiljare Riktlinjer för oljeavskiljare i Skellefteå kommun Riktlinjerna är antagna i Skellefteå kommuns bygg- och miljönämnd 2012-02-06 Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. FÖR

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

EXPORT AV BILDELAR ELLER AVFALL

EXPORT AV BILDELAR ELLER AVFALL Bilskrotsprojektet 2013 Checklista som stöd för tillsyn enligt miljöbalken och bilskrotningsförordningen (Efter underlag från Miljösamverkan Västra Götalands projekt Tillsyn vid bilskrotar 04/10, Hans

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län

Fordonstvätt. Riktlinjer inom Jönköpings län Fordonstvätt Riktlinjer inom Jönköpings län Innehåll Inledning... 3 Krav på utsläpp till vatten... 4 Spillvatten... 4 Stora anläggningar... 4 Små anläggningar... 5 Tvätt utanför anläggning... 5 Reningsteknik...

Läs mer

Kemikaliehantering på städföretag

Kemikaliehantering på städföretag Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen Miljökontoret 2011-02-24 Dnr 2010-2300 Malin Johansson, 013-20 62 95 Ursula Söderberg, 013-20 62 60 Kemikaliehantering på städföretag - tillsynsprojekt 2010 Besöksadress:

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09

Miljökrav på fordonstvätt. Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Miljökrav på fordonstvätt Riktlinjer beslutade av Miljönämnden den 9 december 2009, 93/09 Dessa riktlinjer bygger till stora delar på den policy som Miljösamverkan Västra Götaland i oktober 2008 tog fram

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro län Riktlinjerna är en vägledning i tillsynsarbetet med syfte att nå ett gemensamt förhållningssätt i länet. Riktlinjerna är inte bindande. Omständigheterna

Läs mer

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008

Policy för. fordonstvätt i Ängelholms kommun. Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Policy för fordonstvätt i Ängelholms kommun Antagen av Miljönämnden Maj 2008 Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller en rad miljöfarliga ämnen, så som olja och tungmetaller. Dessa ämnen belastar

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1

Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 2001-06-07 Sammanställning enkät om Miljösamverkans delprojekt tillsyn på verkstadsindustrier, steg 1 Enkäten besvarad av 42 kommuner 1 Antal verkstadsindustrier totalt: Knappt 1000 (32 svarande). Av dessa

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

STOR Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening. Kan beställas från marie.borgstrom@telia.com

STOR Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening. Kan beställas från marie.borgstrom@telia.com STOR Sveriges Tankrengörings- och Saneringsföretags Riksförening STOR verkar för att säkerhet, arbetsmiljö och kvaliteten inom branschen säkerställs och utvecklas. Våra medlemmar är kunniga företagare

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening

LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening LAQUA TVÄTT Miljöanpassad vattenrening Laqua Treatment AB Siriusvägen 16 296 92 Yngsjö www.laqua.se Introduktion Laqua tvätt är en ny typ av reningsanläggning som baseras på filterteknik primärt framtaget

Läs mer

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden

2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028. Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se. Barn- och ungdomsnämnden Roland Axelsson - KNRA01 E-post: roland.axelsson@vasteras.se Kopia till TJÄNSTESKRIVELSE 1 (2) 2013-09-18 Dnr: 2013/2493-BaUN- 028 Barn- och ungdomsnämnden Nämndinitiativ- Lärare och elever har rätt till

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter

Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Hälsoskyddstillsyn av fotvårdsverksamheter Miljö- och hälsoskyddsenheten Österåker Rapport maj 2013 Sida 1 av 8 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte och mål... 3 Utförande och metod...

Läs mer

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete

Handbok för verksamheter. I Katrineholms, Flens och Vingåkers. kommuner. Innehåll. Uppströmsarbete Innehåll Revaq... 1 Generella krav för alla verksamheter... 1 Kemikalier... 2 Verksamheter med krav på oljeavskiljare... 2 Olika typer av verksamheter... 3 Betongindustri... 3 Bilvårdsanläggningar... 3

Läs mer

Information om fettavskiljare

Information om fettavskiljare Information om fettavskiljare Varför ska man installera fettavskiljare? När avloppsvattnet kommer ut i ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fett som finns i vattnet stelnar och orsakar stopp.

Läs mer

Fettavskiljare Information, installation och tömning

Fettavskiljare Information, installation och tömning Fettavskiljare Information, installation och tömning Producerad i samarbete med Bromölla kommun och Bromölla Vatten, mars 2008. Illustrationer: Mathias de Maré, VA-verket i Malmö. Omarbetad 2013 av Hässleholms

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

Miljötillsyn på fordonstvättar

Miljötillsyn på fordonstvättar SOLNA STAD Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen RAPPORT 2/2008 Miljötillsyn på fordonstvättar MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN JANUARI 2008 Rapport 2/2008 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta

Läs mer

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun

Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Aldrig fett i avloppet Råd och anvisningar för fettavskiljare i Eskilstuna kommun Fettavskiljare för en bättre miljö Eskilstuna Energi och Miljö tar emot och renar avloppsvatten från hushåll, industrier

Läs mer

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning

Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning DALSLANDS MILJÖKONTOR MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSGRUPPEN Egenkontroll för hygienisk verksamhet Information och vägledning Vad är egenkontroll? Vad innehåller ett Egenkontrollprogram? Vad vill kommunen se vid

Läs mer

Miljötillsyn Karolinska Institutet

Miljötillsyn Karolinska Institutet SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 3/2005 Miljötillsyn Karolinska Institutet MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 3/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Linda Svensson Camilla Olofsson Postadress Solna

Läs mer

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare

Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Inget fett i avloppet information om fettavskiljare Varför behövs fettavskiljare? Fett som släpps ut i avloppet skapar problem. I ledningsnätet sjunker temperaturen, vilket gör att fettet som finns i avloppsvattnet

Läs mer

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier

En vägledning för tillsyn på export av blybatterier EN VÄGLEDNING FÖR TILLSYN PÅ EXPORT AV BLYBATTERIER En vägledning för tillsyn på export av blybatterier Den här tillsynsvägledningen riktar sig till dig som utövar tillsyn på verksamheter som hanterar

Läs mer

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll

Golvskurvatten från industrier och verkstäder. Undersökning av föroreningsinnehåll Golvskurvatten från industrier och verkstäder Undersökning av föroreningsinnehåll Ragnar Lagerkvist R nr 36-2004 FÖRORD Stockholm Vatten samverkar tillsammans med bl.a. LRF, Livsmedelindustrierna, Dagligvaruhandeln

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen.

Orginaltext: Peter Stahre, Mathias de Mare Teckningar och Layout: Mathias de Mare Omarbetad av NOSAM-gruppen. Krav på in s t allat io n av fe t t avs kiljare Inne håll Förord 3 Varför kräver vi fettavskiljare 4 Vem måste ha fettavskiljare 5 Det krävs tillstånd för att installera fettavskiljare 6 Utformning av

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14

Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun. Rev 2011-11-14 Riktlinjer för fordonstvätt i Kalmar kommun Rev 2011-11-14 Policy för miljökrav på fordonstvätt Fastställd av samhällsbyggnadsnämnden på sammanträde den 22 dec 2011 Dessa riktlinjer bygger i stora delar

Läs mer

Miljökrav på Fordonstvätt

Miljökrav på Fordonstvätt 2003-12-11 Dnr 2003.1164 Policy för Miljökrav på Fordonstvätt i Mariestads kommun MILJÖKONTORET POSTADRESS 542 86 MARIESTAD BESÖKSADRESS Torghuset, Esplanaden 5, MARIESTAD TELEFON 0501-634 30 FAX 0501-633

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE. Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer rörande fett och fettavskiljare i Järfälla kommun Fettavlagringar i en spillvattenledning i Järfälla år 2009. Tekniska nämnden 2010-xx-xx INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner

Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Nämndriktlinje för miljökrav på fordonstvätt i Falköping, Skövde och Tibro kommuner Februari 2009 MN 2009-02-25 25 2 (9) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt... 3 Anläggningsstorlek...

Läs mer

Slam- och oljeavskiljare. Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013

Slam- och oljeavskiljare. Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 Slam- och oljeavskiljare Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 den 19 december 2013 Slam- och oljeavskiljare Sammanställning från samverkansmöte den 25 maj 2013 Samverkan kring tillsyn av

Läs mer

Information om. fettavskiljare

Information om. fettavskiljare Information om fettavskiljare Fettavskiljare i livsmedelsverksamheter Här är viktig information till dig som är fastighetsägare och/eller bedriver verksamhet som tillverkar och hanterar livsmedel i Trelleborgs

Läs mer

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång

Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Miljökrav på fordonstvätt Mariestad Töreboda Gullspång Antaget av Miljö- och byggnadsnämnden 2013-09-25 Datum: Dnr:2013.Ma0194 Sida: 2 (12) Innehållsförteckning Definitioner... 3 Fordon... 3 Fordonstvätt...

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun

Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun 1(6) Januari 2012 MBN 2011/1317 Miljö- och byggnadsnämnd Riktlinjer för fordonstvättar i Kumla kommun Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2012-03-14, 19 Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig

Läs mer

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150.

Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Policy Miljökrav för fordonstvätt i Söderhamns kommun. Antagen av bygg-, miljö- och räddningsnämnden 2006-06-20, 150. Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller många miljöfarliga ämnen. Dessa

Läs mer

Provtagning. Provtagningsbrunn. Oljeavskiljare

Provtagning. Provtagningsbrunn. Oljeavskiljare 37 Provtagning Provtagningsbrunn Oljeavskiljare 38 Dagvatten 39 Vatten är ett av våra element Vi är beroende av vatten The future of drainage The future of drainage Vädret i världen blir allt mer extremt

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

INTERSPOL SYSTEMS AB

INTERSPOL SYSTEMS AB INTERSPOL SYSTEMS AB INTERSPOL SYSTEMS AB är ett kvalitets- och miljöcertifierat företag enligt ISO standard 9001 och 14001 inom försäljning projektering installation service underhållsavtal av hetvatten-

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun

Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Riktlinjer för fettavskiljare i Haninge kommun Varför kräver vi fettavskiljare? Fett i avloppet ställer till med stora problem i ledningsnätet. I det kalla avloppsvattnet stelnar fettet och fastnar i avloppsledningarna.

Läs mer

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT

POLICY FÖR FORDONSTVÄTT POLICY FÖR FORDONSTVÄTT Antagen av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-08-14 77 Ändrad av direktionen för Söderåsens miljöförbund 2014-09-30 88 2 Innehållsförteckning: INLEDNING... 4 FASTSTÄLLDA

Läs mer

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg

Handbok för fettavskiljare. i Sundbyberg Handbok för fettavskiljare i Sundbyberg Därför behövs fettavskiljare Avloppsvatten från lokaler där livsmedel produceras innehåller oftast mer fett än det som kommer från hushållen. Stadens avloppsledningar

Läs mer

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN

ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN ANSÖKAN OM ANSLUTNING TILL ALLMÄN VA-ANLÄGGNING Insändes till: SANDVIKEN ENERGI VATTEN AB Box 91 811 21 SANDVIKEN 1(5) Sökande och fastighet Namn Telefon, bostad (även riktnr) Sökandes adress Personnr/org.nr

Läs mer

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun

Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Beslutade av Miljönämnden 2011-03-16 Dnr: Mn 04/2011 1 (7) Riktlinjer för krav på fordonstvättar i Örebro kommun Definitioner Fordon Fordon som används i yrkesmässig verksamhet: Lastbilar, taxibilar, tjänstebilar,

Läs mer

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE

RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE OBS! Version anpassad för utskrift i A4-format. För originalversion hänvisas till tryckt exemplar som tillhandahålls via Järfälla kommuns kundtjänst. RIKTLINJER FÖR FETTAVSKILJARE Information och riktlinjer

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Uppdaterad december 2008 Fastställd av MVG:s styrgrupp på sammanträde den 1 oktober

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller fett ställer till stora problem i avloppsledningarna. I ledningsnätet sjunker temperaturen på avloppsvattnet,

Läs mer

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt

Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt November 2003 Några mindre revideringar februari 2004 Gemensam policy för miljökrav på fordonstvätt Miljösamverkan Västra Götaland november 2003 Med några

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Aldrig fett i avloppet

Aldrig fett i avloppet Aldrig fett i avloppet Denna broschyr vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver livsmedelsverksamhet eller är VVS-konsult. Här kan du läsa om varför det är viktigt att ha en fettavskiljare och

Läs mer

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu

Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Riktlinjer för fettavskiljare i SuToHaMu Sunne kommun Torsby kommun Hagfors kommun Munkfors kommun Antagen av Torsby kommun kf den 2 december 2013 183 Inledning Kommunerna i Norra Värmland (Sunne, Torsby,

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004

Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2005 Periodisk tillsyn av frisörer i Solna 2002-2004 MILJÖKONTORET MAJ 2005 Rapport 4/2005 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Christina Hellman Malin Lidow Camilla

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Installation och tömning av fettavskiljare

Installation och tömning av fettavskiljare Installation och tömning av fettavskiljare Producerad i samarbete med kommunerna, Eslöv, Hörby och Höör. Illustrationer: Mathias de Maré, va-verket i Malmö. Fett i avloppsvatten Avloppsvatten som innehåller

Läs mer