Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013"

Transkript

1 Miljö- och byggnadskontoret Sidan 1 av 6 Tillsyn av fordonsverkstäder i Sollentuna 2012/2013 Elin Stenberg Miljö- och hälsoskyddsinspektör Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten Mars 2014 Besök Postadress Telefon växel Fax Internet Turebergshuset Turebergs torg Sollentuna

2 Bakgrund Fordonsverkstäder är så kallade miljöfarliga verksamheter enligt miljöbalken. De påverkar miljön främst genom utsläpp till avlopp från service- och tvätthall, uppkomst av farligt avfall och genom förbrukning av kemikalier och energi. För att minimera påverkan på vatten ska alla fordonsverkstäder med avlopp ha en slam- och oljeavskiljare kopplad till avloppet. Fordonsverkstäderna ska följa de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken och bl.a. arbeta med att använda så få miljöskadliga produkter som möjligt och minimera uppkomsten av farligt avfall. Vid miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsyn år har 38 stycken fordonsverkstäder besökts. Det innebär att samtliga fordonsverkstäder samt däckverkstäder, motorcykelverkstäder och några mark- och anläggningsföretag har besökts. 37 av dessa är så kallade U-anläggningar (omfattas inte av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899). En verkstad omfattas av anmälningsplikt och är en så kallad C- anläggning. Miljö- och hälsoskyddsenheten som ansvarar för miljöskyddstillsynen av verksamheterna har som mål att besöka C-anläggningar varje år. De fordonsverkstäder som är U-anläggningar och betalar årsavgift ska besökas vartannat år och resterande ska besökas minst vart fjärde år. De som betalar årsavgift gör det för att de tvättar fordon eller för att de har en verkstadsyta över 500 m 2. De som inte betalar årsavgift har debiterats miljö- och hälsoskyddsenhetens timtaxa som är 875 kr/timme för tillsynen. Lagstiftning och andra krav I miljöbalkens andra kapitel finns de allmänna hänsynsreglerna som alla verksamheter omfattas av. Bl.a. finns krav på att använda produkter som påverkar miljön och människors hälsa så lite som möjligt. Det finns också krav på att använda bästa möjliga teknik och på att ha tillräcklig kunskap om verksamhetens miljöpåverkan. I miljöbalkens 15:e kapitel finns regler om avfall och i det 14:e kapitlet finns bestämmelser om kemikalier. I 26:e kapitlet finns bestämmelser om egenkontroll. Utöver miljöbalken finns bl.a. EU:s kemikalielagstiftning REACH. Sollentunas avloppsnät är anslutet till Käppalaverket på Lidingö. I Käppalaförbundets riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar finns krav på miljöskyddsåtgärder vid bilvårdsanläggningar, se bilaga 3. Käppalaförbundet tog 2011 fram rekommendationer för hur golv i verkstäder ska städas efter att det gjorts undersökningar som visat att golvskurvatten från verkstäder ofta innehåller höga halter av tungmetaller. Vid denna tillsyn ställde därför miljö- och hälsoskyddsenheten krav på att golvskurvatten från verkstadsgolv inte skulle tillföras avloppet orenat. I Svensk Standard SS-EN och 2 finns

3 bestämmelser om hur slam- och oljeavskiljare ska vara dimensionerade och hur de ska skötas. Syfte I miljö- och hälsoskyddsenhetens tillsynsplaner för 2012 och 2013 fanns fordonsverkstäder angivet som ett tillsynsprojekt. Syftet med projektet var att genomföra inspektioner hos alla fordonsverkstäder i kommunen för att informera om miljöbalkens regler samt att säkerställa att verksamheterna har ett väl fungerande miljöarbete vilket innebär att riskerna för utsläpp till mark och vatten minimeras. Metod Fordonsverkstäder utför olika typer av arbeten såsom bilreparationer, motorrenoveringar, plåt- och lackarbeten, däckservice, rekonditionering samt fordonstvätt. Lista över aktuella företag togs fram med hjälp av sökning på internet samt kontroll mot enhetens tillsynsregister. Några av verksamheterna är inte renodlade fordonsverkstäder utan har mark och anläggning som huvudverksamhet. Även däckverkstäder och motorcykelverkstäder besöktes. Vid inspektionerna kontrollerades främst avfallshantering, kemikaliehantering, skötsel av slam- och oljeavskiljare, egenkontroll och metod för golvtvätt. Till skillnad från föregående tillsyn så ställdes denna gång kravet att samtliga oljeavskiljare skulle besiktigas och att besiktningsprotokollet skulle skickas in till miljö- och hälsoskyddsenheten. Information om egenkontroll, slam- och oljeavskiljare och de allmänna hänsynsreglerna delades ut. Inspektionerna utfördes av miljö- och hälsoskyddsinspektör Elin Stenberg. Vid de första inspektionerna närvarade även miljö- och hälsoskyddsinspektör Marianne Fex. Inspektionerna bokades med verksamhetsansvarig på de olika verkstäderna, inga oanmälda inspektioner gjordes första gången. Vid uppföljande inspektioner gjordes båda oanmälda och bokade inspektioner. Checklistor användes för att säkerställa att varje objekt inspekterades på ett liknande sätt, se bilaga 2. Inspektionerna hos företagen utfördes under hösten 2012 och under Inspektionsrapporter med synpunkter och anmärkningar upprättades och skickades till verksamhetsutövarna. Dessa fick vanligtvis några månader på sig att åtgärda bristerna. Uppföljande inspektioner genomfördes, till största delen under våren och hösten 2013, för att kontrollera att företagen hade åtgärdat anmärkningarna. Ett fåtal uppföljande inspektioner gjordes under januari I vissa fall bedömdes det vara tillräckligt att information/kompletterande uppgifter skickades/ringdes in till miljöoch hälsoskyddsenheten. I de fall bristerna inte åtgärdats inom den angivna tiden har enheten och verksamhetsutövaren kommit överens om ett nytt slutdatum för genomförandet av åtgärderna. Många företag behövde av olika anledningar mer tid på sig.

4 Ett företag fick förelägganden om att åtgärda en läckande oljeavskiljare och ett annat fick ett förslag till beslut om föreläggande att installera rening för däcktvättvatten. De verkstäder som besöktes finns listade i bilaga 1. Resultat Nästan samtliga besökta verksamheter hade någon anmärkning som krävde åtgärd. De vanligaste bristerna var i fallande ordning följande (inom parentes anges antalet verksamheter med förekommande brist utav totalt antal): Samtliga verkstäder 1. Anteckningar farligt avfall saknades (38 av 38)/ Transportdokument kunde inte uppvisas (28 av 38) 2. Säkerhetsdatablad saknades för kemikalier (22 av 38) 3. Kemikalier och farligt avfall förvarades utan invallning i utrymme med golvbrunn eller utomhus (21 av 38) 4. Olämpliga kemikalier användes (13 av 38) 5. Egentransport av farligt avfall var inte anmäld till länsstyrelsen (10 av 38) 6. Felaktig sortering av farligt avfall (10 av 38) 7. Märkning av farligt avfall var bristfällig (8 av 38) 8. Cistern var inte besiktigad (2) Antal Transportdokument saknades Säkerhetsdatablad saknades Olämplig förvaring kem och avfall Miljöfarliga kemikalier Verkstäder med golvavlopp kopplat till slam- och oljeavskiljare 1. Slam- och oljeavskiljare var inte besiktigad (23 av 24) 2. Golvskurvatten hälldes orenat i avloppet (19 av 24) 3. Egenkontroll av oljeavskiljare sköttes inte (17 av 24) 4. Brister som upptäckts vid besiktning (4 av 23) 5. Provtagning på utgående vatten hade inte genomförts (4 av 4)

5 Slam- och oljeavskiljare ej besiktigad Golvskurvatten orenat till avlopp Brister egenkontroll av oljeavskiljare 0 Antal Däckverkstäder 1. Däcktvättvatten renades inte (5 av 6) Anteckningar om farligt avfall/ transportdokument Den allra vanligaste anmärkningen var att anteckningar om farligt avfall saknades. Inget företag hade fört anteckningar om mängd uppkommet farligt avfall. Enligt avfallsförordningen ska anteckningar föras över mängd uppkommet farligt avfall. Anteckningarna ska sparas i tre år. Att spara transportdokument bedöms dock kunna likställas med att föra anteckningar om farligt avfall. Transportdokument ska enligt avfallsförordningen upprättas för varje transport av farligt avfall och sparas och kunna visas upp för miljö- och hälsoskyddsenheten vid inspektion. Här ska framgå avhämtad mängd, slag av avfall samt lämnare och mottagare av avfallet. Hela 28 verksamhetsutövare (74 %) kunde vid besöket inte visa upp alla transportdokument. Resultatet var sämre än vid förgående inspektion 2007 (56 %). Några företag uppgav att de inte fått transportdokument av transportören och andra hävdade att de hade fått men inte sparat dem. Hos några verksamheter fanns transportdokumenten på huvudkontoret, vilket inte är tillräckligt. Säkerhetsdatablad Avsaknad av uppdaterade säkerhetsdatablad för kemikalier var den näst vanligaste anmärkningen hos företagen. 22 av de 38 besökta verksamheterna (58 %) hade anmärkningar vad gäller säkerhetsdatablad. Hos en del saknades säkerhetsdatablad helt och hållet och hos vissa saknades de enbart för några produkter. Bladen, som innehåller information om bland annat kemikaliernas hälso- och miljöfarlighet, ska finnas lättillgängliga för all personal. Om det finns datorer ute i verksamheten som all personal lätt har tillgång till kan det vara tillräckligt att ha bladen enbart digitalt. De allra flesta hade dock bladen i pappersform. Det var ungefär lika stor andel som hade brister idag jämfört med föregående tillsyn.

6 Förvaring av kemikalier och farligt avfall Många verksamheter, 21 stycken (55 %), hade en bristfällig förvaring av kemikalier och farligt avfall. Ofta förekom förvaring av flytande kemikalier och spillolja utan invallning eller med otillräcklig invallning i utrymme med golvavlopp. I några fall förekom förvaring även utomhus utan invallning och nederbördsskydd. Om ett spill eller läckage skulle ske innebär detta att kemikalier eller spillolja kan komma ut i spillvattennätet, dagvattennätet eller förorena marken. Något färre verksamheter än vid föregående tillsyn hade anmärkningar. Olämpliga miljöfarliga kemikalier Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att produkter som används för fordonstvätt bör stå med på Kemikaliesvepets/Naturskyddsföreningens lista över godkända kemikalier eller uppfylla motsvarande krav. Sju företag (18 %) hade produkter som inte fanns med på listan. Vidare hade sex verksamheter produkter med komponenter som bedömdes olämpliga ur hälso- alternativt miljösynpunkt. I de flesta fall handlade det om bromsrengöringsvätskan Brakecleaner som är klassad som miljöfarlig. De flesta företag uppgav att de inte kunde byta ut den mot någon annan produkt men att de skulle vara noga med att inte använda för mycket av produkten, samt att de skulle prova mer miljövänliga alternativ om sådana dök upp på marknaden. Märkning av farligt avfall Åtta verksamheter (21 %) hade anmärkning vad gäller märkning av behållarna med farligt avfall (uppgift om innehåll samt texten farligt avfall ). Vid föregående tillsyn hade 41 % anmärkning angående detta. Sortering farligt avfall Tio företag (26 %) sorterade sitt avfall fel genom att t.ex. blanda glykolrester med spillolja. En annan vanlig anmärkning var att lägga förorenat absorptionsmedel (som används för uppsugning av spill) i behållare för vanligt avfall eller att inte sortera ut aerosoler (sprayburkar). Ett företag värmde upp sin verkstad genom att elda med spillolja. Egentransport av farligt avfall Verksamhetsutövarna har efter anmälan till länsstyrelsen möjlighet att själva få transportera mindre mängder farligt avfall som uppkommit i verksamheten. 10 verksamheter (26 %) utförde sådan transport utan att ha anmält detta. Vid förra tillsynen var det 30 %.

7 Slam- och oljeavskiljaren var inte besiktigad Av de 24 verksamheter som hade en slam- och oljeavskiljare var det bara en som hade besiktigat den. Kravet finns i svensk standard SS-EN och gäller egentligen avskiljare installerade från år 2007 och framåt men miljö- och hälsoskyddsenheten har tolkat kravet som att alla avskiljare behöver besiktigas. Detta för att det är större risk att en äldre avskiljare läcker än en som är ny. Miljö- och hälsoskyddsenheten har inte ställt krav på detta tidigare. 19 stycken verksamheter har redovisat besiktningsprotokoll. För övriga fem pågår fortfarande arbetet med att få in protokollen. Egenkontroll slam- och oljeavskiljare 17 av de 24 verksamheter (71 %) som hade slam- och oljeavskiljare hade inte en tillräcklig egenkontroll över dem. Enligt svensk standard ska underhåll och kontroll av avskiljaren ske minst var sjätte månad. Då ingår kontroll av larmets funktion, mätning av oljeskiktets tjocklek och mätning av slamskiktets tjocklek. Vid inspektionen delades information om slam- och oljeavskiljare och ett förslag på journal för egenkontroll ut. Brister i oljeavskiljaren Av de 24 verksamheter som hade en slam- och oljeavskiljare så var är det 19 som redovisat besiktningsprotokoll och av dessa var det fem avskiljare som hade brister. En hade trasigt larm och fyra avskiljare läckte. Tre har åtgärdats och två håller för närvarande på att åtgärdas/bytas ut till en modernare (klass 1) avskiljare. Provtagning tvättvatten Fyra verksamheter hade inte tagit prov på utgående tvättvatten trots att de är ålagda att göra det. Detta krav omfattar alla som tvättar mer än 1000 bilar/200 lastbilar eller bussar per år. Golvskurvatten Enligt Käppalaförbundet får inte golvskurvatten hällas ut orenat i avloppet, det gäller även om avloppet är försett med slam- och oljeavskiljare. Detta eftersom golvskurvatten från verkstadsgolv innehåller höga halter av tungmetaller (bl.a. bly, zink, koppar och kadmium). 19 av 24 verksamheter (79 %) hällde orenat golvskurvatten i avloppet. Samtliga fick Käppalas informationsbroschyr och hittade sedan lösningar för att rena vattnet eller upphörde med att skura golvet. Alternativ till att skura golvet är att enbart torrsopa det. Det var första gången som hantering av golvskurvatten kontrollerades.

8 Däcktvättvatten renades inte För däcktvättvatten gäller samma krav som för golvskurvatten eftersom det innehåller höga halter av metaller. Fem av sex däckverkstäder hade ingen rening av däcktvättvatten utan hade däcktvättmaskinen kopplad direkt till avloppet. Efter påpekande började de att rena vattnet innan det släpptes till avloppet. En verksamhet fick ett förslag till beslut om föreläggande innan åtgärder vidtogs. Diskussion Miljönyttan av att låta alla verksamheter som har en slam- och oljeavskiljare kontrollera den är stor, eftersom det visade sig att fyra av avskiljarna läckte till marken. Miljönyttan av att se till att alla verksamheter tömmer sina avskiljare regelbundet och har egenkontroll genom att kontrollera oljeskikt och larm är också stor. En avskiljare som är full fungerar inte och förorenat vatten passerar genom den. Genom att ställa kravet på att inte hälla ut orenat golvskurvatten till avloppet borde mängden metaller som kommer till reningsverket och går vidare ut i kretsloppet ha minskat. Även kravet på rening av däcktvättvatten borde ha reducerat mängden metaller som tillförs avloppet. Vid denna tillsyn ställdes krav på att låta besiktiga slam- och oljeavskiljarna och om de hade brister åtgärda dem. Vi ställde dock inga krav på att de skulle bytas ut till klass 1 avskiljare om den klass 2 avskiljare som fanns fungerade. Enligt Käppalas krav på utgående vatten till avloppsnätet ska vattnet innehålla en oljehalt av max 50 mg/l men en klass 2 avskiljare klarar bara 100 mg/l. En klass 1 avskiljare ska klara 5 mg/l. Under 2014 kommer vi att gå vidare med att ställa krav på de som har en klass 2 avskiljare och tvättar mer än ca bilar per år. Angående förvaring av kemikalier och avfall så var det ungefär lika många avvikelser som vid inspektionerna Detta kan vara brister som åtgärdas efter påpekande men som sedan återkommer. När vi kontrollerade avfallshanteringen upptäckte vi på några ställen att bilbatterier förvarades utomhus. Då informerade vi om att det finns risk att batterierna stjäls och kan användas i illegala avfallsexporter. Blyet och syran kan då hamna i naturen. Några företag kunde inte heller uppge vem som hämtade avfallet och inte uppvisa transportdokument. Kravet på transportdokument innebär att de ska kunna visa upp vad som transporterats och vart det transporterats. Vid framtida tillsyn skulle det vara intressant att inrikta oss mer på kemikalier och granska säkerhetsdatablad och se till att företaget upprättade kemikalieförteckningar och arbetade mer aktivt med produktvalsprincipen. Även energihushållning skulle vi kunna fokusera mer på vid tillsyn framöver.

9 Miljö- och hälsoskyddsenheten anser att projektet har bidragit till ökad kunskap hos branschen om vilka skyldigheter man har som verksamhetsutövare. Fordonsverkstäderna i kommunen är oftast små med endast ett fåtal anställda. Miljöpåverkan från denna bransch kan dock bli betydande eftersom det finns många verksamheter i kommunen. Tillsynen har bidragit till att mindre olja och tungmetaller hamnar i avloppet tack vare kravet på egenkontroll, besiktning av oljeavskiljare och rening av däcktvättvatten och golvskurvatten. Genomgången av verksamheterna visar att det fanns en hel del för företagen att arbeta med när det gäller att följa miljölagstiftningen. Av de besökta verksamheterna var det tolv stycken där miljö- och hälsoskyddsenheten inte ansåg att återbesök krävdes, detta innebar dock inte att de inte hade några anmärkningar, utan att åtgärderna kunde redovisas genom inskickade protokoll och liknande. Brister, som riskerade att leda till utsläpp av kemikalier och flytande farligt avfall, har genom vidtagna åtgärder avhjälpts. Ett företag fick föreläggas att åtgärda en läckande slamoch oljeavskiljare och ett företag fick ett förslag till beslut om föreläggande innan åtgärder vidtogs. Fortsatt arbete Ett tätare tillsynsintervall skulle kunna leda till att företagen upprätthåller miljökraven. Vid denna tillsyn hade det gått sex till sju år sedan föregående tillsyn och det var många brister som ungefär lika många företag inte uppfyllde. Målet är dock att ha max fyra år mellan besöken för fordonsverkstäder (u-anläggningar) som inte betalar årsavgift, och kortare för övriga verkstäder. Arbetet med information om miljöbalkens krav är viktigt för att kunna minska miljöbelastningen från fordonsverkstäderna i kommunen. Det är viktigt att företagen själva har kunskap och bedriver egenkontroll.

10 Besökta fordonsverkstäder Fordons verkstad med fordonstvätt Upplands Motor, Kronåsvägen 2 Delfinbuss, Vattenverksvägen 2 T.B Bil & Motor, Industrivägen 14 Mec och Däck, Konsumentvägen 2 Mekonomen Bilv. Landin & Pettersson Bilservice i S-a AB, Bergkällavägen 30 Mekonomen bilverkst R.T. Autoteknik AB, Kuskvägen 2 Turebergs auto & motor, Tingsvägen 29 Arbetscenter, Hovslagarevägen 2B Brandkåren, Pommernvägen 1 Dammarsberg, Djupdalsvägen 21 Bildäck i Sollentuna, Engelbrekts väg 3B Häggviks bilverkstad, Bäckvägen 20 Norell & Nilsson, Gamla Stäketvägen 1 SEAB bilverkstad, Knistavägen Stor Stockholms Bärgningstjänst, Norra Kolonnvägen 16 GS Express Service, Glimmervägen 10 Arbetsfordon AB, Hedvigsdalsvägen 70 Fordonsverkstad utan tvätt Edsbacka bilservice, Sollentunavägen 29 Expoautos, Kanalvägen 11 Sollentuna bil & motor, Hovslagarevägen 5 Jobs Marin, Hedvigsdalsvägen 70 Edsbergs bil & däckservice, Frestavägen 120 Mekonomen E.I Bilservice, Engelbrekts väg 17 Turebergs biltjänst, Kyrkvägen 1 (Brostaden) Bro Elektronen 4 (fastighetsägare), Hovslagarevägen 3 Däckverkstad Euromaster, Kuskvägen Euromaster, Kanalvägen (har flyttat till Kista) Euromaster, Åkeribacken Däckia, Bergkällavägen Guson däck, Bäckvägen 18 Svenska bil däckpalatset, Norra Kolonnvägen 16 Motorcykelverkstad Probike, Kuskvägen 3 MC Shopen, Kuskvägen 2 Mark och anläggning Cramo Sverige AB, Bergkällavägen 25 Lefa Mark, Norra Kolonnvägen 12 Berndt Nord Mark & Bygg, Nydalsvägen

11 Datum Företag Handläggare Närvarande vid besöket C h e c k lis ta fo rdo n s v e rk s tä de r Information om taxor (timtaxa för de som inte betalar årlig avgift) T y p a v v e rk s a m h e t (v ä lj) R ep arationer och service, detaljtvä tt, avfettning, lackering, rostskyddsbehandling fordonstvä tt, p lå tslageri, rekonditionering, renovering av luftkonditionssystem dä ckservice, annat N ä r startade verksam heten? A rbetstider: A ntal up p stä llningsp latser för rep aration av fordon: V erkstadsyta: L o k a lis e rin g Industriom rå de, bostadsom rå de, handel, landsbygd, annat A vstå nd till nä rm aste bostad: A vstå nd till nä rm aste arb.p lats: V attenskyddsom rå de, inre eller yttre skyddsz on: B u lle r V ilka bullerkä llor finns? Tider då bullret förekom m er: B ullerklagom å l? A v lo p p s v a tte n Släpps avloppsvatten från? Uppställningsplats Dagvattenbrunnar Fordonslyft Smörjgrop Avfallsförvaringsplats JA NEJ KSN KDN DTR EAA CISTERN

12 Kemikalieförvaringsplats Oljeavskiljare Fordonstvätt Finns brunnar i anslutning till förvaring? J a, om ja hur många meter: Vilka skyddsåtgärder har vidtagits för att förhindra att utsläpp rinner ner i golvavlopp: Lock, krage, tättingar, avstängsningsbara, absorptionsmedel, annat Ä r skyddsåtgärderna lättillgängliga och i gott skick? Förekommer reparationer av fordon utomhus? O ljeavskiljare Vilka aktiviteter i verksamheten är anslutna till avskiljaren? När installerades avskiljaren? Finns ritningar? Följande finns på oljeavskiljaren Slamdel, separat el integrerad m avskiljaren Avskiljardel klass 1 el 11 P rovtagningsmöjlighet Ä r oljeavskiljaren besiktigad? (ska besiktigas vart 5:e år) T yp avskiljardel Klass 1: (oljeavskiljare med koalescensfilter, restinnehåll olja 5 mg/liter) Klass 2: (G ravimetrisk oljeavskilj, restinnehåll 100 mg/liter) Kontrolleras och journalförs oljeavskiljarens funktion? Finns nivålarm? Finns larmsignal? Kontrolleras och journalförs larmfunktionen? Kontrolleras och journalförs oljeskiktets storlek? Hur ofta töms oljeavskiljaren? J ournalförs tömningar? När tömdes den senast? Vem anlitas? Sker uppfyllning av vatten efter tömning? Vem är skötsel och tömningsansvarig?

13 Tvätt Vilken tvättmetod används? (manuell, högtryck, GDS hall, automat) Tot antal tvättar per år? Vilka slags fordon tvättas och hur många tvättar? Personbilar, bussar, lastbilar, annat Behandling spillvatten? (slamränna, slamavskiljare, oljeavskiljare, reningsanl, annat) Vilket fordonstvättmedel används? Är medlet med i listan över miljögodkända medel (rapport 2005:13, MF Göteborg) Var förvaras kemikalierna? Däcktvätt- förekommer däcktvätt? Vad händer med tvättvattnet? A vfallshantering Sker sortering? Spillolja, oljefilter, glykol, bilbatterier Var förvaras avfallet? Avfallssl ag Spillolja Oljefilter Glykol Bilbatter ier Var förv aras avfa llet? I vad förvaras avfallet? Finns invallni ng/tråg? Volym? Är bottenyta n hårdgjord /tät Finns tak/reg nskydd? Påkörni ngsskyd d? Transp ortör? Motta gare Hur hanteras förbrukad olja och kemikalier? Hur märks de olika avfallsslagen? (avfallsslag, avfallskod, fa, utan märkning) Förs anteckningar om farligt avfall? (mängd, typ, EWC-kod, mottagare). Hur förvaras anteckningarna? Transporterar företaget farligt avfall? Finns beslut för transport? Lämnas avfallet till transportör? Kontrolleras att transportören har transporttillstånd? Om ja, hur? Kontrolleras att mottagaren har tillstånd? Om ja, hur? Upprättas transportdokument för varje transport av farligt avfall?

14 Kemikaliehantering Finns säkerhetsdatablad för samtliga kemikalier? Finns rutin för uppdatering av säkerhetsdatabladen? Kemikal ier Var förvaras kemikalierna? I vad förvaras kemikalierna? Finns invallning/tråg? Volym? Är bottenytan hårdgjord/tät Finns tak/regns kydd? Påkörningsskydd? Vilka kemikalier förbrukas mest i verksamheten? Utförs årlig utrensning av kemikalierna? Används köldmedier? Städmetoder Vilken städmetod används? Torrstädning eller våtstädning? Används rengöringsmedel? Vilket rengöringsmedel? Används skurmaskin? Hur tas skurvattnet omhand? Cistern Förvaras flytande kemikalier/avfall i cistern? Totalt antal? Placering? Innehåll? Är de kontrollerade? Energifrågor Har energiöversyn gjorts? (uppvärmning, belysning, närvarostyrd belysning etc) Egenkontroll Finns ansvarig person utsedd för egenkontroll? Finns rutiner för kemikaliehantering? Finns rutiner för avfallshantering? Finns skriftliga drift- och skötselinstruktioner för oljeavskiljaren? Finns journaler för kontroll av oljeavskiljaren? Finns skriftliga rutiner för åtgärder vid haveri och olyckor?

15 Krav på miljöskyddsåtgärder vid bilvårdsanläggningar Till bilvårdsanläggningar räknas biltvättanläggningar, bensinstationer, GDSanläggningar (Gör-Det-Själv-anläggningar), bilverkstäder, rostskyddsanläggningar, bilplåtverkstäder, billackeringsanläggningar m.fl. som har någon anknytning till bilvård. Alla bilvårdsanläggningar ska vara utrustade med avskiljarsystem, d.v.s. slam- och oljeavskiljare. Alternativt ska lokalerna vara avloppslösa. För samtliga stora och små anläggningar gäller riktvärdena för utsläpp till avlopp i tabell 1 i Käppalaförbundets riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar. I verkstäder med slam- och oljeavskiljare utan koalescensfilter där även tvätt av fordon förekommer ska verkstadsdelen vara avloppslös, alternativt ska tvätten ha separat oljeavskiljare. I verkstäder med slam- och oljeavskiljare med koalescensfilter där även tvätt av fordon förekommer kan verkstadsdelens och tvättens oljeavskiljare vara gemensam. Alla garage ska vara utrustade med slam- och oljeavskiljare om spolmöjlighet/tappkran finns eller om stora mängder smältvatten kan uppstå. Alternativt ska garaget vara avloppslöst. Tömning av hela slam- och oljeavskiljaren, d.v.s. olja, slam och vatten, ska ske minst 2 gånger varje år, alternativt när 50% av slamvolymen eller 80% av lagringskapaciteten för olja är fylld. Efter tömning ska avskiljaren återfyllas med vatten för att avskiljaren ska fungera som det är tänkt. Vid toppsugning ska även slamnivån kontrolleras eftersom den har inverkan på avskiljarens funktion. Bedömning om förändrad tömningsfrekvens kan ske i det enskilda fallet. Tömningskontrakt ska tecknas med godkänd entreprenör1. Tömningskontrakt innebär att man skriftligen gör ett avtal om tömning av slam- och oljeavskiljaren med en tömningsentreprenör som är godkänd av länsstyrelsen att transportera farligt avfall. Larm ska finnas till slam- och oljeavskiljaren (både optiskt och akustiskt). Larmet ska kontrolleras varje månad. Avskiljarsystemet ska besiktas minst vart femte år av behörig personal enligt SS EN Tanköar och distributionsytor ska vara försedda med tak och plattan skall utgöras av tätt material samt luta mot ränna eller brunn. Omgivande ytor får inte luta mot spillplattan. Avloppsvattnet ska ledas via avskiljarsystem till spillvattennätet.

16 Tankstation för diesel behöver inte vara försedd med tak om spillz onen är väl avgränsad. O mgivande ytor få r inte luta mot spillplattan. Avloppsvattnet ska ledas via avskiljarsystem till spillvattennätet. U tgå ende vatten till spillvattennätet frå n slam- och oljeavskiljare/reningsanläggning få r max imalt innehå lla 50 mg olja per liter mätt som oljeindex. V atten frå n detalj- och motortvätt få r inte avledas till avskiljarsystemet utan ska tas om hand som farligt avfall. O ljefat och övriga kemikalier ska vara invallade eller placerade i lokal där läckage inte kan nå avloppet. Invallningen ska kunna rymma den största behå llarens volym + 10 % av övriga behå llares volym. G olvavlopp i smörjgrop, under fordonslyft, eller på annan uppställningsplats avsedd för reparation av fordon ska vara anslutet till spilloljetank, alt. sättas igen. F örbindelse till spill/dagvattennät få r inte finnas. Använd kylarglykol få r inte tillföras avloppsnätet på grund av sin giftighet mot mikroorganismerna vid reningsverket. P rodukter som används vid biltvätt ska antingen uppfylla kraven för miljömärkning med Svanen eller B ra Miljöval eller ingå i K emikaliesvepets listor över godkända fordonstvättmedel eller särskilda avfettningsmedel (www.snf.se, sök på fordonstvättar). Säkerhetsdatablad för kemiska produkter ska finnas på anläggningen. V erkstadsgolv ska i första hand torrstädas (sopning, dammsugning). O m verkstadsgolvet behöver skuras ska skurvattnet samlas upp och renas innan det leds till avloppet, alternativt tas omhand för rening ex ternt. D etta i enlighet med K äppalaförbundets riktlinjer för rengöring av verkstadsgolv jalposs-och-miljon/f or-foretag/.

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Reviderad 2012-11-01 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Käppalaförbundet

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Riktlinjer Diarienummer KF2015-286 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar Antagen av Ledningsgruppen 2015-11-19 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (10) Sammanfattning För att

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar 2016-05-06 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från fordonstvättar och andra bilvårdsanläggningar Sid 1 av 10 Sammanfattning Det är viktigt att både det renade avloppsvatten som släpps ut från avloppsreningsverken

Läs mer

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare

Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Policy för fordonstvätt och oljeavskiljare Denna policy gäller för samtliga fordonstvättar i Tranemo kommun. För fordonstvättar som tvättar mer än 1000 personbilstvättar eller mer än 200 lastbilar, bussar

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors

TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014. Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten. 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors TILLSYN AV TANDVÅRD I SOLLENTUNA 2013-2014 Rapport från miljö- och hälsoskyddsenheten 2014-10-23 Elin Stenberg, Ann-Christine Granfors Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte... 3 3 Metod... 4 4 Lagstiftning

Läs mer

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt?

Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Vilka miljöregler gäller för dig som driver en mindre fordonsverkstad eller fordonstvätt? Innehåll Miljörisker och lagstiftning 3 Avfallshantering 3 Avloppsvatten och oljeavskiljare 4 Kemiska produkter

Läs mer

CHECKLISTA FORDONSVERKSTÄDER

CHECKLISTA FORDONSVERKSTÄDER CHECKLISTA FORDONSVERKSTÄDER 1. Allmänna uppgifter Företagets/anläggningens namn Besöksadress Postadress Kontaktperson Fastighetsägare Inspektör/er Restid Org nr Fastighetsbeteckning Post nr, ort Tel nr

Läs mer

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012

Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar. Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Miljöskyddstillsyn av små fordonstvättar Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2012 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07

Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 Riktlinjer för oljeavskiljare i Enköpings kommun Antagna av Miljö- och byggnadsnämnden 2011-06-07 1. Inledning 1.1 Riktlinjerna Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare i Enköpings kommun. Riktlinjerna

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Riktlinjer för oljeavskiljare samt tvätt av fordon i Nynäshamns kommun Antagen av: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2005-06-02, 91 1. Inledning 2 2. Oljeavskiljare 3 2.1. VERKSAMHETER DÄR OLJEAVSKILJARE

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar

Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Riktlinjer Diarienummer 114-14/013 Riktlinjer för utsläpp till avlopp från tågtvättar Antagen av Ledningsgruppen 2014-08-13 Käppalaförbundet Käppalaförbundet Riktlinjer 2 (8) Sammanfattning För att minska

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Information för fordonsverkstäder

Information för fordonsverkstäder Information för fordonsverkstäder Denna skrift är tänkt som en hjälp för att informera om de grundläggande miljökrav som finns i Miljöbalken (1998:808) och andra bestämmelser för dig som bedriver fordonsverkstad.

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER

Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER Oljeavskiljare AVSKILJNING AV OLJA UR SPILLVATTEN FRÅN VERKSAMHETER När krävs en oljeavskiljare? Verksamheter där det finns risk för att olja eller oljeförorenat vatten kan nå spilleller dagvattennätet

Läs mer

Information om fordonstvätt

Information om fordonstvätt Information om fordonstvätt Spillvatten från fordonstvättar innehåller bl a mineralolja (opolära alifatiska kolväten), metaller och andra organiska och oorganiska ämnen och behöver behandlas (renas) innan

Läs mer

Miljöinventering av Säby industriområde

Miljöinventering av Säby industriområde Miljöinventering av Säby industriområde Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning

Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning Information om miljöbalkens krav på slam-/oljeavskiljning En verksamhet som hanterar spillvatten med olja och slam ska enligt miljöbalken tillse att det avskiljs/renas innan det släpps till kommunalt spill-

Läs mer

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser

Inga utsläpp. Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser Inga utsläpp Riktlinjer för bilvårdsanläggningar och p-platser 1 Verksamheten vid bilvårdsanläggningar ger upphov till förorenat spillvatten. Vanliga föroreningar är olja och metaller från bilarna samt

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Haninge

Policy för fordonstvättar i Haninge 1 (6) Policy för fordonstvättar i Haninge För att minska utsläppen av olja och metaller från fordonstvättar till avloppsnätet och efterföljande recipient har Haninge kommun antagit denna policy. Policyn

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008

Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008 Projekt Tillsyn av fordonsverkstäder och fordonstvättar i Jönköpings kommun 2008 Utfört av Miljökontoret Jönköpings Kommun Skriven av Sofie Stråhle Sammanfattning I Jönköpings kommun finns ett stort antal

Läs mer

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor

Oljeavskiljare. Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Antagna av Nämnden för Myndighetsutövning 2009-01-19, 3 Oljeavskiljare Alvesta kommuns riktlinjer för utsläpp av avloppsvatten från verksamheter som hanterar oljor Bakgrund Verksamhetsutövare med processer

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt

Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt Riktlinjer för oljeavskiljare, fettavskiljare och fordonstvätt 1. Inledning Dessa riktlinjer omfattar oljeavskiljare, fettavskiljare samt fordonstvätt i Katrineholms kommun. Riktlinjerna är framtagna i

Läs mer

Bilvårdsanläggningar i Vasastan

Bilvårdsanläggningar i Vasastan MILJÖFÖRVALTNINGEN Bilvårdsanläggningar i Vasastan Tillsynskampanj 2004-2005 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg April 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen INNEHÅLL 1 Bakgrund 5 2 Tillsynskampanjens

Läs mer

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT

Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar INFORMATION TILL DIG SOM DRIVER FORDONSTVÄTT Fordonstvättar En fordonstvätt är en anläggning där den huvudsakliga verksamheten är att tvätta fordon. Det omfattar såväl manuella GDS-hallar

Läs mer

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER

SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER SAMMANSTÄLLNING AV BESTÄMMELSER Lag/krav Vad innebär lagstiftningen för oss? Miljöbalken SFS 1998:808 De allmänna hänsynsreglerna (bevisbörderegeln, kunskapskravet, försiktighetsprincipen, principen om

Läs mer

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132

Riktlinjer för tvätt av fordon. Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Riktlinjer för tvätt av fordon Beslutade av miljö och hälsoskyddsnämnden 2015-12-09 132 Miljö- och hälsoskyddskontoret december 2015 Riktlinjer för tvätt av fordon Fordonstvättens avlopp efter oljeavskiljare

Läs mer

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun

Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Policy för fordonstvättar i Tranås kommun Antagen av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1998-03-26, 65 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 1999-08-26, 180 Reviderad av Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2008-02-27,

Läs mer

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm

Tillsyn 2008. Fordonstvättar. Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Tillsyn 2008 Fordonstvättar Miljökontoret 2008 Thom Rannemalm Inledning Miljökontoret i Ängelholm har under februari och mars genomfört ett tillsynsprojekt med inspektioner vid de verksamheter som bedriver

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Information och råd till fastighetsägare och verksamhetsutövare Varför ska man ha en oljeavskiljare? Kommunala reningsverk är till för att ta emot och rena spillvatten

Läs mer

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR

FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Riktlinjer för FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR RIKTLINJER FÖR FORDONSTVÄTTAR OCH SPOLPLATTOR Inledning Vatten från tvätt av fordon innehåller föroreningar i form av metaller, organiska ämnen (t.ex. olja)

Läs mer

Fordonstvättar. Anders Westerfors

Fordonstvättar. Anders Westerfors miljö RAPPORT 2002:2 MILJÖKONTORET Fordonstvättar Anders Westerfors Adress: Miljökontoret, Rådstugatan 11, 971 85 LULEÅ Besök oss: Stadshuset vån 4 Telefon: 0920-29 30 00 E-post: Miljokontoret@lulea.se

Läs mer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer

Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Allmän information om oljeavskiljare till inspektörer Varför behövs oljeavskiljare? Spill- och dagvatten från verksamheter som hanterar oljor, såsom verkstäder, bensinstationer, industrier med flera innehåller

Läs mer

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare

Oljeavskiljare. Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare Oljeavskiljare Tekniska förvaltningen informerar om gällande regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare November 2006 Varför behövs oljeavskiljare Olja som släpps ut via spillvattennätet

Läs mer

Information om oljeavskiljare

Information om oljeavskiljare Information om oljeavskiljare Sammanfattning Grundprincipen för en oljeavskiljare är enkel. Den arbetar enligt gravimetrisk princip. Olja flyter upp till ytan och tyngre partiklar sjunker till botten.

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för utsläpp från fordonstvättar inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och

Läs mer

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet

egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet egenkontroll Tandvårdens - checklista för din verksamhet TANDVÅRD 2011 VÄLFUNGERANDE RUTINER i verksamheten ger bra förutsättningar för ett fungerande miljöskydd så att fel på utrustning och felaktig hantering

Läs mer

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund

Inledning. Anmälningsplikt. Bakgrund Sida: 1 (5) Inledning Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen som är skadliga för växter och djur. Vattnet behöver därför renas innan det

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Slam- och oljeavskiljaranläggning

Slam- och oljeavskiljaranläggning Slam- och oljeavskiljaranläggning Förord Denna skrift har tagits fram av samtliga kommunala VA-huvudmän i Dalarna med syftet att ge dig som fastighetsägare respektive verksamhetsutövare kortfattad information

Läs mer

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11

Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 Tillsynsprojekt Akupunktur 2011 Rapport nr: 11 En rapport från Miljökontoret, Örebro kommun Rapport nr 11 Kontaktuppgifter Miljökontoret, Örebro kommun Jessica Nilsson 019-21 14 16 Box 33200, 701 35 Örebro

Läs mer

Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde

Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde Bilvård och verkstad i Ulvsunda industriområde Tillsynskampanj 2004 En rapport från Miljöförvaltningen Lena Engberg Januari 2007 www.stockholm.se/miljoforvaltningen Sammanfattning Inom bilvården hanteras

Läs mer

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899)

Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) Årsrapport för fordonsbranschen 26 kap 9 miljöbalken och 27 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) 1(5) Företag i fordonsbranschen skall lämna årsrapport över sin verksamhet.

Läs mer

Seminarium den 30:e november 2012. Oljeavskiljare.

Seminarium den 30:e november 2012. Oljeavskiljare. Seminarium den 30:e november 2012 Oljeavskiljare. Kemilänken Kemilänken med representanter från Länsstyrelsen, kommunerna och VA-verken är ett forum för att sprida kunskap om kemiska produkter och dess

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument

Vi klarlägger anläggningsstorlek och fordonsstorlek under rubriken Ordförklaringar, i slutet av detta dokument 1 (5) Fordonstvätt Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2015-04-07 81 ) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2015-05-01 Dokumentansvarig: Mats Adolfsson, miljöinspektör

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan om miljöfarlig verksamhet -enligt 9 kap 6 miljöbalken Administrativa uppgifter Företag/Namn: Organisationsnr: Adress: Postnr och ort: Telefonnr företag: Faxnr: E-postadress: Ägare: Kontaktperson:

Läs mer

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri

Drivmedelsförsäljning Manuell station Automatstation Däck-/vulkservice. Fordonstvätt Billackering Bilplåtslageri Miljö- och byggnämnden ÅRSRAPPORT FÖR FORDONSBRANSCHEN UB.10 Version 24/4-2014 1(4) Årsrapporten ska skickas före mars månads utgång till: Miljö- och byggnämnden,, 232 21 eller per epost, Verksamhetsår

Läs mer

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning)

Produktion/verksamhet Företagets huvudsakliga produkter/tjänster (kortfattad verksamhetsbeskrivning) ANMÄLAN Enligt 9 kap. 6 miljöbalken Anmälan avser Utökning av befintlig verksamhet Nystart av verksamhet Befintlig verksamhet Planerad byggstart, datum Företagsuppgifter Namn/anmälare Fastighetsbeteckning

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0,

Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Riktlinjer beslutade av myndighetsnämnden Nybro kommun 2014-0 -0, Nybro-logga Riktlinjer för fordonstvättar i Nybro kommun Spillvatten från fordonstvättar innehåller

Läs mer

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD

För miljön, nära dig. Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD För miljön, nära dig Fordonsbranschen Miljösamverkan Skåne 6 februari 2013 Susanne Flygare och Katarina Hansson, VA SYD VA SYD kort presentation Va-lagen, ABVA + Tilläggsbestämmelser VA SYDs uppströmsarbete

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun

Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Riktlinjer för olje-, slam- och fettavskiljare i Partille kommun Fastställda i Bygg- och miljönämnden 2008-09-01 Reviderade 2011-06-20 Reviderade 2015-02-23 Reviderade 2015-10-19 1. Inledning Dessa riktlinjer

Läs mer

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun

Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Miljökontoret Tillsynsprojekt fordonsverkstäder i Borlänge kommun Projekt år 2005-2007 Resultatet sammanställt av: Helen Ryberg Berntsson Miljöinspektör Sammanfattning Miljökontoret har under tiden mars

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Huddinge Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter orsakar

Läs mer

Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008

Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008 Dnr: 2008-010404-206 Bensinstationer i Stockholms stad Tillsynskampanj 2008 En rapport från miljöförvaltningen Lena Engberg November 2008 1. Bakgrund och syfte I Stockholms stad finns ungefär sjuttio bensinstationer.

Läs mer

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42

Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun. Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 Policy för slam- och oljeavskiljare i Håbo kommun Antagen av Miljö- och tekniknämnden 2012-04-24, 42 2 Syfte Denna policy har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig

Läs mer

Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun

Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun Riktlinjer för oljeavskiljare i Kalmar kommun Syfte och inledning Dessa riktlinjer har tagits fram i syfte att vanligt förekommande verksamheter ska få en enhetlig bedömning kring vad som gäller för slam/oljeavskiljare.

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

Farligt avfall från verksamheter

Farligt avfall från verksamheter Bygg & Miljö Farligt avfall från verksamheter Information och praktiska tips Foto: Mikael Ulvholt Den här informationsbroschyren vänder sig till dig som hanterar farligt avfall i din verksamhet. Här finns

Läs mer

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se

Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. www.miljosamverkanskane.se Fordonsbranschen - åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar www.miljosamverkanskane.se Vad tittar vi på? Schema för dagen 9.30 Välkomna 9.45 Funktion och standard för oljeavskiljare Ulf Hellman, STOR

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan

2014:01. Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan 2014:01 Information och praktiska tips för mindre företag och verksamheter. Ett samarbete mellan Det ska vara lätt att göra rätt. Alla företag som hanterar någon typ av farligt avfall i sin verksamhet

Läs mer

RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013.

RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013. MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADFÖRVALTNINGEN SIDA 1 (7) Rapportförfattare: Emma Henriksson RAPPORT TILLSYN AV MEKANISKA VERKSTÄDER I HUDDINGE KOMMUN 2011-2013. Handläggare som har medverkat i projektet: Emma

Läs mer

Information om fettavskiljare.

Information om fettavskiljare. Information om fettavskiljare. Information från Mälarenergi - din VA-leverantör Västerås stad tar genom Mälarenergi hand om och renar avloppsvatten från hushåll och företag. De senaste åren har fettavlagringar

Läs mer

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn

Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Sida 1 Anmälningspliktiga och icke anmälningspliktiga drivmedelsanläggningar i Haninge, Tyresö och Nynäshamn Tillsynsprojekt inom målen Friska vatten och Giftfri miljö RAPPORT, 2012 Sida 1 Datum: 2012-12-17

Läs mer

Areal (ha) Mark totalt: Arrenderad mark: För gödselspridning: Skog:

Areal (ha) Mark totalt: Arrenderad mark: För gödselspridning: Skog: CHECKLISTA MILJÖSKYDD LANTBRUK Datum: Fastighetsbeteckning: Verksamhetsutövare: Adress: Telefon: Närvarande vid inspektionen: Fastighetsägare: Org.nr/pers.nr: Postadress: E- post: UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Tillsyn på maskinstationer 2010

Tillsyn på maskinstationer 2010 Foto: Karl Asp med tillstånd för publicering från verksamhetsutövaren Tillsyn på maskinstationer 2010 Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Rapport nr 1/10 Inledning Inom ramen för miljö- och byggnadsnämndens

Läs mer

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon

PROJEKT. Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon PROJEKT Miljötillsyn av verksamheter som tvättar fordon 2017-05-31 ADRESS Hertig Johans torg 2 541 83 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer

Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer 018638 Bilaga 1 DNR:2011- MILJÖFÖRVALTNINGEN Årlig tillsynsrapport för buss och tågdepåer Perioden januari 2011 till november 2011 www.stockholm.se/miljoforvaltningen 018638 Bilaga 1 DNR:2011- En rapport

Läs mer

Miljöbalkens krav på Egenkontroll

Miljöbalkens krav på Egenkontroll Miljöbalkens krav på Egenkontroll - bättre rutiner i din verksamhet Väl fungerande rutiner ger bra förutsättningar för att fel på utrustning och felaktig hantering upptäcks innan allvarlig skada inträffar.

Läs mer

Tillsyn av oljeavskiljare erfarenheter och tips från Eslöv. Kalle Andersson Miljöinspektör

Tillsyn av oljeavskiljare erfarenheter och tips från Eslöv. Kalle Andersson Miljöinspektör Tillsyn av oljeavskiljare erfarenheter och tips från Eslöv Kalle Andersson Miljöinspektör 2014-01-24 Varför prioritera OA-tillsyn? Sveriges första REVAQ-certifierade avloppsreningsverk i Eslöv/Ellinge.

Läs mer

Vägledning om egenkontroll

Vägledning om egenkontroll Vägledning om egenkontroll Utsläpp till luft, stoft, buller och lukt Råvaror Material Produkter Energi Transporter Tjänster Avfall Material Produkter Energi Transporter Tjänster Utsläpp till mark och vatten

Läs mer

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet.

riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA Rent vatten. Ett jobb för livet. riktlinjer för slam- & oljeavskil jare inom NSVA N O R D V Ä S T R A S K Å N E S V AT T E N O C H A V L O P P Rent vatten. Ett jobb för livet. 1 Rent vatten är en självklarhet i vårt samhälle - och målet

Läs mer

Krav på företagens Egenkontroll

Krav på företagens Egenkontroll Krav på företagens Egenkontroll enligt Miljöbalken Med denna handbok vill Miljökontoret i Höganäs hjälpa dig och ditt företag att leva upp till Miljöbalkens krav på egenkontroll. Kraven är omfattande men

Läs mer

Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen

Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen Bilaga 1 Små verkstäder i Hässelby, Vällingby, Vinsta och Högdalen Tillsynsprojekt 2008 En rapport från Miljöförvaltningen Fredrik Skaghammar april 2009 Innehållsförteckning Sammanfattning... 2 1 Projektbeskrivning...

Läs mer

Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland

Riktlinjer för Oljeavskiljare i Västernorrland Innehållsförteckning 1. VARFÖR RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE?... 2 2. VAD GÄLLER?... 3 2.1 LAGSTIFTNING. 3 2.2 STANDARDER... 3 3. FÖR VILKA VERKSAMHETER?... 4 3.1 DIMENSIONERING 4 3.2 LARM OCH PROVTAGNINGSBRUNN

Läs mer

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007

Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Tillsyn över skrotverksamheter i Trelleborgs kommun år 2007 Miljöförvaltningens rapport nr 11/2007 Inledning Miljönämnden utövar tillsyn vid miljöskyddsobjekten i Trelleborgs kommun. Som tillsynsmyndighet

Läs mer

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde

Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde Analysavdelningen Galina Gorodetskaja galina.gorodetskaja@kappala.se Golvskurvatten från bilverkstäder inom Käppalaverkets upptagningsområde - En inventering - Handledare: Christina Vendel 2006-02-20 1

Läs mer

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn

Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Vår referens: Linda Siltala Tel: (0)18-528 629 MYNDIGHETSBESLUT Ärende: 2013-736 Beslut: MB-2017-31 13.2.2017 Verksamhet Rundbergs Bil & Service/Station 1 Strandgatan 1 B Mariehamn Beslut om miljögranskning

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken 1 (5) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap 6 miljöbalken OBS! Särskild blankett finns för ändring av befintlig B- eller C-verksamhet Företagsuppgifter Namn/anmälare Adress Postadress Telefon

Läs mer

Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad

Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad Information om regler och krav för installation och skötsel av oljeavskiljare i Västerås stad Mälarenergi AB Box 14, 721 03 Västerås Besöksadress: Sjöhagsvägen 3 Kundcenter: 021-39 50 50 E-post: post@malarenergi.se

Läs mer

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S

Skolor. Hälsoskyddsinfo 1:06 S Skolor Hälsoskyddsinfo 1:06 S Varför egenkontroll? Egenkontrollen är ett verktyg för att se om verksamheten lever upp till miljöbalkens grundläggande krav på resurshållning och hänsyn till hälsa och miljö.

Läs mer

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län

Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Riktlinjer för fordonstvättar i Värmlands län Spillvatten från fordonstvättar innehåller olika sorters metaller, oljor och andra organiska och oorganiska ämnen. Spillvattnet behöver därför renas och behandlas

Läs mer

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR

MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljökontoret informerar om MILJÖKRAV FÖR FORDONSTVÄTTAR Miljöråd och krav för verksamheter med fordonstvätt i Borlänge kommun Information från miljökontoret våren 2009, reviderad hösten 2011 Inledning

Läs mer

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem

RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem RIKTLINJER FÖR OLJEAVSKILJARE i Nykvarn Södertälje Botkyrka Salem Foto: www.fotoakuten.se SYDVÄSTRA STOCKHOLMSREGIONENS VA-VERKSAKTIEBOLAG VARFÖR OLJEAVSKILJARE? Utsläpp av oljeprodukter kan orsaka problem

Läs mer

Miljösäker hantering av oljeavfall

Miljösäker hantering av oljeavfall Miljösäker hantering av oljeavfall Verksamhetsutövares och fastighetsägares handbok Miljösäker hantering av oljeavfall Reningsverk är byggda för att ta emot och rena spillvatten (toalett-, tvätt- och diskvatten)

Läs mer

Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll Checklista för egenkontroll Allmänna uppgifter Verksamhetens namn: SNI-kod: Telefon: Fastighetsbeteckning: Kontaktperson i miljöfrågor: Kontrollen genomförd av: Datum: Närvarande vid kontrollen: Beslut

Läs mer

Hantering av farligt avfall och kemikalier

Hantering av farligt avfall och kemikalier MILJÖFÖRVALTNINGEN Hantering av farligt avfall och kemikalier hos verksamheter utmed Stora Sköndals väg En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett och Lena Embertsén Maj 2009 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer