Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden."

Transkript

1 Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2008 Styrelsen Åsa Larson, ordförande (t.o.m. 2008) Carola Fornelid, vice ordförande (t.o.m. 2009) Anders Munk, sekreterare (t.o.m. 2008) Jörgen Olsén, stadgeansvarig (t.o.m. 2009) Eva Orre, ledamot (t.o.m. 2009) Ingrid Wrebo, skattmästare (t.o.m. 2008) Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden. Revisorer Ellinor Samuelsson och Frida Johansson Revisorssuppleant Bengt von Bahr Klubbmästare Bertil Sjöö Kansliansvarig Kjell Andersson Studiesekreterare Peter Millington Studiesekreterare Maja Ernemo Valberedning Arne Sandström (sammankallande), Artur Chmielewski och Tomas Torstensson. Medlemmar 1

2 Totala antalet medlemmar ultimo 2008 är 408 st (377 per ), varav 402 (371) är betalande. Antalet röstberättigade medlemmar är 251 st (250) och antalet diplomerade medlemmar är 113 (104). Under året nytillkomna medlemmar, inklusive associerade, framgår av bilaga. Korresponderande medlemmar Hans Bühlmann (1983), Jukka Rantala (2004) och David Wilkie (2004). Hedersmedlemmar Alf Guldberg (2004), Nils Wikstad (1999) och Sven Åstrand (1999). Föreningsmöten Under året har föreningen haft 6 föreningsmöten med följande teman: Seminarier 13 mars, Årsmöte The Role of the Actuary Föredrag av Ad Kok. 24 april Amf Pension: Fortsatt bra kapitalförvaltning Föredrag av Sarah McPhee. 6 maj Beyond Financial Modelling Föredrag av Ioannis Kotsianos. 29 maj Comparison of economic valuation approaches Föredrag av Alexander Dollhopf och Tigran Kalberer. 22 september Sakförsäkringsrisker i ettårsperspektiv Föredrag av Esbjörn Ohlsson. 18 november Försäkringskassans metoder för att göra prognoser för utvecklingen av sjukförsäkringen Föredrag av Jon Dutrieux och Bertil Thorslund. 21 maj Market-Consistent Actuarial Valuation, Part I Kurs med Dr. Mario Wüthrich. 7 oktober Market-Consistent Actuarial Valuation, Part II Kurs med professor Hans Bühlmann. 10 oktober Seminarium över Vad det innebär för en aktuarie att agera professionellt. 26 november Samarrangemang med Svenska Försäkringsföreningen Ekonomi- och skatteseminarium. Föreningsvärd Finansinspektionen har efter årsmötet 2008 varit föreningsvärd. 2

3 Stadgar Styrelse har under året föreslagit ett tillägg till 12 i föreningens stadgar angående Diplomnämndens uppgifter. Förslaget lyder att Diplomnämnden ska bistå styrelsen i övriga kvalifikationsfrågor som styrelsen anser lämpligt. Styrelsen har också föreslagit en omformulering av 4 i Stipendiefondens stadgar som ger föreningen friare ramar än tidigare att bestämma stipendiestorleken. Båda stadgeändringsförslagen bifölls vid den första omröstningen på föreningsmötet den 18 november. Organisation av Aktuarieföreningens arbete Föreningens arbete i olika frågor är organiserat i nämnder och utskott som arbetar med nationella frågor samt med arbete i internationella arbetsgrupper (bilaga). Nämnder och utskott Diplomnämnden Diplomnämndens uppgifter är att till styrelsen föreslå villkor för erhållande av röstberättigat medlemskap, till styrelsen föreslå villkor för erhållande av diplom, till styrelsen föreslå röstberättigade medlemmar samt medlemmar för diplomering, i fall då diplomvillkoren föreskriver utbildning som inte erbjuds vid svensk utbildningsanstalt fungera som examinationsnämnd, utgöra föreningens etiska och disciplinära kommitté. Nämnden har under året haft 8 protokollförda sammanträden och därutöver löpande kontakter för uppkomna frågor. Diplomnämnden bestod av Erik Alm, Gunnar Andersson och Björn Johansson. Föreningens ordförande har varit sekreterare och sammankallande. Föreningens diplom har tilldelats Andreas Hulusjö, Ruoyan Meng, Jonas Nilsson, Peter Niman, Totte Pikanen, Fredrik Pålsson-Stråe, Florent Scarabin, Hanna Scherp, Linda Sjögren samt Eva-Lena Tolstoy Rautio. Föreningens diplom har genom det internationella ömsesidiga erkännandet tilldelats Helge Blaker och Örjan Ådland. Disciplinära kommittén Disciplinära kommitténs uppgifter är att genomföra disciplinära åtgärder mot medlem som vid utövandet av aktuarieyrket brutit mot föreningens etiska regler eller eljest ur föreningens synvinkel förfarit på ett oacceptabelt sätt. Kommittén har under året inte haft något protokollfört möte. Diplomnämnden fungerar som Disciplinär kommitté. 3

4 Etiska kommittén Etiska kommitténs uppgifter är att utveckla riktlinjer och tolkningar samt vid behov fatta beslut i etiska frågor av vikt för föreningen eller dess enskilda medlemmar. Kommittén har haft ett protokollfört möte under året. Diplomnämnden fungerar som Etisk kommitté. Aktuarienämnden Nämndens uppgifter är att för Aktuarieföreningens räkning fungera som referensgrupp för t ex Finansinspektionen och andra instanser, utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor som anknyter till den ansvarige aktuariens roll, upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen samt möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte mellan ansvariga aktuarier. Alla medlemmar i föreningen som är ansvariga aktuarier i svenska försäkringsbolag, understödsföreningar eller pensionskassor erbjuds medlemskap i nämnden. Aktuarienämnden har inom sig två arbetsutskott, ett livutskott och ett sakutskott. De båda utskotten har till uppgift att förbereda remisser och andra frågor. Under året har Maria Liljedahl varit ordförande för Nämnden. För livutskottet var Rikard Bergström ordförande fram till den 1/ och därefter har Ingrid Wrebo fungerat som kontaktperson. För sakutskottet var Håkan Pramsten ordförande. Totalt har nämnden under året haft runt 45 medlemmar. Aktuarienämnden har träffats två gånger under 2008 och bland annat diskuterat flytträtten, förslag till regelförenklingar, ändrade diskonteringsprinciper samt studiecirklar, medlemsmöten och uppdrag i Aktuarieföreningen. Livutskottet har haft två möten med representanter för Finansinspektionen, och sakutskottet har haft tre möten. På möten med sakutskottet har man framförallt diskuterat frågor kopplade till Trafikljuset, Solvens II samt inrapporteringen till FI. Man har också diskuterat vägledning avseende beräkningar vid avsättning för fastställda skadelivräntor. På möten med livutskottet har man diskuterat Solvens II, nya föreskrifter och rapportering av konsolidering. Finansiella Riskutskottet (FRU) Finansiella Riskutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor om kapitalplacering, finansiella risker och solvens med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom finansiella riskområdet, utgöra en referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Malcolm Campbell (ordförande), Arne Sandström (sekreterare), Erik Alm, Boualem Djehiche, Camilla Salomonsson, Ellinor Samuelsson, Simon Kristoferson, Åsa Larson, Håkan Ljung, Anders Munk, Jörgen Olsén samt Håkan Österberg. 4

5 Utskottet har träffats 5 gånger under året. Bland annat har utskottet kommenterat följande till IAA och Groupe Consultatif: - CEIOPS-DOC-22/07: Architecture of the MCR. Pros and cons of different approaches - CEIOPS-DOC-23/07: QIS 4 Technical Specifications - CEIOPS-CP24: Draft Advice on the Principle of Proportionality in the Solvency II Framework Directive Proposal - CEIOPS-CP25: Draft Advice on aspects of the Framework Directive Proposal related to Insurance Groups Measures to facilitate the effective supervision of groups - Group Consultatif s proposed guidelines for a solvency report - IAA s Exposure Draft (revised 10 October 2007) Measurement of Liabilities for Insurance Contracts: Current Estimates and Risk Margins (tillsammans med Redovisningsutskottet) - CEIOPS issue paper Supervisory Review Process and Undertakings Reporting Requirements - CEIOPS issue paper Implementing Measures on Systems of Governance Pensionsutskottet (PU) Pensionsutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på pensionsfrågor med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom pensionsområdet, utgöra en referens för utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Rådet för finansiell rapportering (fd Redovisningsrådet), Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Pensionsutskottet har under året bestått av Björn Nilsson (ordförande), Lars Bergquist, Britt-Marie Persson (fram till september), Malcolm Campbell, Raymond Chan, Caroline Grégoire (fram till december), Eva Gustafson (från maj), Eva Johansson, Anette Norberg, Nikolas Santikos (från maj), Katarina Thorslund, Susanna Wallin (från maj) och Ingrid Wrebo (från december). Pensionsutskottet har haft 6 möten under året och diskuterat bland annat: - Aktuarierollen vid kollektivavtalsförhandlingar - Hur arbetsgivarens skyldighet att värdesäkra pensioner ska värderas - En kartläggning av olika pensionsplaner - Bildandet av en IAS 19-arbetsgrupp som ska bearbeta olika remissfrågor från IASB, som bland annat utformat Aktuarieföreningens remissvar i översyn av IAS - Vitalisering av pensionsutskott Redovisningsutskottet (RU) Utskottets uppgifter är att för Aktuarieföreningen utveckla aktuarieprofessionens syn på redovisningsfrågor på försäkringsområdet med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom redovisningsområdet, noga följa den internationella utvecklingen på redovisningsområdet av relevans för försäkringsområdet, initiera och leda remissarbete med anledning av planerade och utfärdade IFRSs samt arbeta med att tolka dessa för svenska förhållanden, utgöra en 5

6 referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen, bistå Aktuarieföreningens representanter i dessas utbildningsverksamhet inom Aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Redovisningsrådet, Redovisningsnämnden, Finansinspektionen och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Alexander Dollhopf (ordförande), Sören Kruse (sekreterare), Erik Alm, Jesper Andersson, Torbjörn Örnstig, Malcolm Campbell, Carola Fornelid, Ilkay Gölcuk (från oktober 2008), Bent Malmsjö, Esbjörn Ohlsson, Totte Pikanen, Tuomo Virolainen (till mars 2008) samt Ingrid Wrebo. Utskottet har träffats 7 gånger under året och diskuterat bland annat - Aktiviteter och utvecklingar på redovisningsområdet inom IASB med särskilt fokus på fas II av IASBs Insurance Project. - Aktiviteter på redovisningsområdet inom Internationella Aktuarieföreningen (IAA). - Kommentarer till IAAs Risk Margin Working Group paper. - Diskussion om IASP Business Combinations and IASP Disclosures. - Deltagande på Aktuarieföreningens och Försäkringsföreningens Ekonomi- och Skatteseminarium höst Diskussion om FFFS 2007:24. - Diskussion om Finansinspektionens Fördelning av överskott FI Dnr Utbildningsutskottet (UU) Utskottets uppgifter är att för Aktuarieföreningens medlemmar utveckla aktuarieutbildningen i Sverige, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom utbildningsområdet, såsom arbetsgrupper inom Groupe Consultatif och IAA. Dessutom ska man utgöra en referens för Diplomnämnden för en vidareutveckling av den aktuariella professionen, upprätthålla kontakt och dialog med till exempel olika lärosäten som främjar aktuarieutbildning och främja informationsspridning från utskottet. Utskottet har under året bestått av Åsa Larson (ordförande till juni), Peter Millington (sekreterare), Erik Alm (ordförande från juni), Gunnar Andersson, Malcolm Campbell, Patrik Dahl, Alf Guldberg, Esbjörn Ohlsson, Jörgen Olsén, Björn Palmgren samt Björn Johansson. Joanna Tyrcha (Stockholms Universitet) har varit adjungerad till kommittén från och med september. Utskottet har haft fyra sammanträden under året och bland annat - Diskuterat ändringar i kraven för att bli diplomerad medlem och framlagt ett förslag i frågan till styrelsen - Diskuterat aktuarieutbildningen på Stockholms Universitet - Diskuterat ett initiativ inom IAA att fastställa en kursplan för ERM-utbildning - Diskuterat diplomnämndens roll vad gäller att bedöma om en aktuarie uppfyller Finansinspektionens krav för att bli chefaktuarie - Organiserat svar på av den årliga Education Survey till Groupe Consultatif - Organiserat svar på en enkät från Groupe Consultatif på en enkät om vilken tyngd (i poäng) vi lägger på olika moment i aktuarieutbildningen 6

7 Dessutom har sex diplomarbeten presenterats. Internationella arbetsgrupper Groupe Consultatif Actuariel Europeen (GC) Ledamöter utsedda av föreningen GCs council Education Committee (EC) Freedoms and professionalism Committee (FPC) Insurance Committee (IC) Insurance Committee arbetsgrupper, Solvens II-frågor Investment and Financial Risks Committee (IFRC) Pensions Committee (PC) Malcolm Campbell, ordinarie ledamot Åsa Larson, suppleant Erik Alm Åsa Larson Åsa Larson Erik Alm, Arne Sandström, Jörgen Olsén och Malcolm Campbell Simon Kristoferson Ingrid Wrebo Ledamöter utsedda av GC Honorary Treasurer Ordförande Freedoms and Professionalism Committee (FGP) Alf Guldberg Malcolm Campbell 7

8 IAA Ledamöter utsedda av föreningen IAAs Council Accreditation Committee Advice and Assistance Committee Education Committee Insurance Accounting Committee Insurance Regulation Committee Investment and Financial Risks Committee Member Services Pensions and Employee Benefits Committee Professionalism Committee Reinsurance Sub-committee Social Security Committee Solvency Sub-committee Nationell kontaktperson i IAA Nationell redaktör i IAA Bulletin Malcolm Campbell, ordinarie ledamot Åsa Larson, suppleant Erik Alm Alf Guldberg Erik Alm Alexander Dollhopf Arne Sandström Malcolm Campbell Malcolm Campbell Åsa Larson Alf Guldberg Erik Alm Jan Hagberg Arne Sandström Kjell Andersson Kjell Andersson Ledamöter utsedda av IAA Nominations Committee, Chair International Education Programme Committee Styrelseledamot i AFIR Ledamot av Executive Committee Styrelseledamot i ASTIN Styrelseledamot och sekreterare i IAA Life Section Medlem i Supranational Committee Vice Chair Social Security Committee Alf Guldberg Alf Guldberg Alf Guldberg Arne Sandström Malcolm Campbell Alf Guldberg, AFIRs representant Jan Hagberg Utbildningsverksamhet Under året har undervisning i Aktuarieprogrammet vid Avdelningen för matematisk statistik, Stockholms universitet, ägt rum. Aktuarieprogrammet är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till dem som har grundläggande matematisk utbildning. Programmet har utformats i samarbete mellan Utbildningsutskottet och universitetet. Programmet innefattar försäkringsmatematik (30 hp), finansmatematik (7,5 hp), försäkringsjuridik (15 hp) och försäkringsekonomi (15 hp). Under våren 2008 gavs kursen Försäkringsredovisning. Under hösten 2008 gavs kurserna Sakförsäkringsmatematik I, Sakförsäkringsmatematik II, Grundläggande finansmatematik samt Försäkringsjuridik för aktuarier I. 8

9 Föreningen har under 2008 inte anordnat någon studiecirkel. En minikurs i två delar med titeln Market Consistent Actuarial Valuation gavs under året. Scandinavian Actuarial Journal (SAJ) Arne Sandström är administrativ redaktör och Boualem Djehiche är redaktör för Sverige. SAJs redaktörsmöte hölls den 5 maj i Oslo. Under året har 4 nummer utgivits. Bidrag till utgivningen har erhållits ur Filip Lundbergs stiftelse. Under året har det förts diskussioner om överlåtelse av rättigheterna för fortsatt utgivning av SAJ till förlaget Taylor & Francis. Överlåtelsen beräknas vara klar under mars Samarbetsnämnden för nordiska föreningar Samarbetsnämnden sammanträdde i Oslo i samband med redaktörsmötet. Främst diskuterades möjligheterna att samarbeta mer inom det internationella arbetet och hur de olika föreningarna ser på SAJs fortsatta verksamhet. Övrigt externt Patrik Dahl är föreningens representant och tillika ordförande i styrelserna för Filip Lundbergs Stiftelse och Eirs 50-årsstiftelse. Britt-Marie Persson är suppleant. Stiftelserna stöder försäkrings- resp. hälsorelaterad forskning och utbildning genom att dela ut stipendier. Harry Wide har varit föreningens representant i Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Stipendiefonden Inget stipendium har delats ut. Föreningens hemsida (www.aktuarieforeningen.se) Föreningens hemsida har under 2008 genomgått omfattande förbättringar. Hemsidan innehåller framför allt information till föreningens medlemmar. Maja Ernemo är webmaster och Kjell Andersson styrelsens kontaktperson. Remisser Föreningen har lämnat yttranden enligt nedan: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension (FI Dnr ) Finansinspektionens skrivelse om fördelning av överskott i livförsäkring (FI Dnr ) Finansinspektionens remiss om förslag till ändring i den periodiska rapporteringen för skade- och livförsäkringsbolag samt tjänstepensionskassor (FI Dnr ) Därutöver har föreningens utskott kommenterat skrivningar från bl.a. CEIOPS, IASB Groupe Consultatif, CEA och IAA. 9

10

11 Bilaga. Under 2008 nytillkomna medlemmar inklusive associerade Daniel Andersson, Folksam Emma Andersson, If Skadeförsäkring Tommy Andersson, Swedbank Försäkring Katarina Banda, Länsförsäkringar Liv Camilla Bjurhult, If Skadeförsäkring Johan Dehaddo, Trygg-Hansa Adrian Drake, Sirius International Vitaliy Drozdenko, Mälardalens högskola Stefan Ekwall, If Skadeförsäkring Patrik Engström, KPA Pension David Falk, If Skadeförsäkring Olof Fält, Guy Carpenter & Company AB Leva Gediminaité, Trygg-Hansa Sebastian Gessner, Cardif Nordic AB Bogdan Godymirski, Skandia Liv Niklas Gunnarsson, Trygg-Hansa Ellinore Gustafsson, AFA Försäkring Hülya Göker, studerande Kristina Hall, Skandia Liv Johan Isacsson, Skandia Liv Malin Jingstål, Alandiabolagen Hilma Johansson, Folksam Sak Ola Jonasson, Folksam Sak Jakob Jones, Towers Perrin Claes Jonsson, PPM Johnny Junegard, Folksam Sak Christian Karlsson, Trygg-Hansa Martin Karvik, Skandia Mika Korhonen, PPM Jan-Erik Lundin, Skandia Liv Sandra Lundin, Folksam Elin Magnehed, Folksam Ola Malmgren, AMF Pension Patricia Mera Benner, Trygg-Hansa Lars Aga Reisaeter, EMB Nordic AS Daniel Rufelt, If Skadeförsäkring Doli Sachedina, Skandia Liv Christian Salmeron, Sveriges Försäkringsförbund Anna Sandler Göran Svensson, Skandia Liv Mathias Tedesund, Towers Perrin Aron Tesfaghebriel, Skandia Liv Alex Teterukovsky, If Försäkringar Fredrik Thunarf, studerande Alexander Wahlström, Svenska Exportkreditnämnden Susanna Wallin, Mercer 11

12 Jue Wang, studerande Henrik Wester, Skandia Liv Estrella Zarate, AFA Försäkring Örjan Ådland, EMB Nordic AS 12

Valberedning Arne Sandström (sammankallande), Artur Chmielewski och Tomas Torstensson.

Valberedning Arne Sandström (sammankallande), Artur Chmielewski och Tomas Torstensson. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2007 Styrelsen Erik Hevreng, ordförande (t.o.m. 2007) Åsa Larson, vice ordförande (t.o.m. 2008) Anders Munk, sekreterare (t.o.m.

Läs mer

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2010 haft nio protokollförda sammanträden.

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2010 haft nio protokollförda sammanträden. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2010 Styrelsen Carola Fornelid, ordförande (t.o.m. 2011) Artur Chmielewski, vice ordförande (t.o.m. 2011) Jesper Andersson, sekreterare

Läs mer

Jörgen Olsén, stadgeansvari g. Styrelsen har under 2009 haft nio protokollförda sammanträden.

Jörgen Olsén, stadgeansvari g. Styrelsen har under 2009 haft nio protokollförda sammanträden. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE S VENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2009 Styrelsen Åsa Larson, ordförande (t.o.m. 2010) Carola Fornelid, vice ordföran de Anders Munk, sekreterare (t.o.m. 2009)

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013

Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013 Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013 Ordföranden har ordet Mitt första verksamhetsår som ordförande är nu slut, och detsamma gäller för två tredjedelar av styrelsen

Läs mer

Diplomnämndens arbete

Diplomnämndens arbete Diplomnämndens arbete Gunnar Andersson, Erik Alm 11 oktober 2011 Disclaimer Denna presentation ger presentatörernas egen dagsaktuella bild av Diplomnämndens arbete. Den är inte bindande för framtida hantering

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN (SAf) 2014 Ordföranden har ordet Mitt andra verksamhetsår som ordförande är nu slut och detsamma gäller för stora delar av styrelsen.

Läs mer

Utbildningskrav för aktuarier. Erik Alm, Hannover Re

Utbildningskrav för aktuarier. Erik Alm, Hannover Re Utbildningskrav för aktuarier Erik Alm, Hannover Re 2013 Svenska Aktuarieföreningen Medlemskap Asssocierad medlem Inga utbildningskrav Röstberättigad medlem Baskunskaper i matematik och matematisk statistik

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015

Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 LO-distriktets styrelse och revisorer Bilaga 1 Mandatperiod Bengt Sandberg, Fastighets region ost 2013-2015 Vice ordförande Marie Jokio, Kommunal Sthlms ln 2013-2014 Ordinarie ledamöter Stefan Hansson,

Läs mer

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Antagna av Svenska Aktuarieföreningens styrelse 2013-01-28, gällande från och med 2013-01-01 Inriktningsbeslut taget av styrelsen 2015-01-12,

Läs mer

Hedjakten

Hedjakten Hedjakten 2011-10-16 DH-12 1 Måns Persson Carolin Gradin 2 Irmalinn Nilsson Maja Tenghagen 3 Brian Ahlm Fabian Andersson 36.52 44.00 57.25 DH-14 1 Erik Barr Zeilon Adam Segerslätt 2 Ebba Söderlund Sofie

Läs mer

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km

Banlängd 1.5 km. Banlängd 1.5 km RESULTATLISTOR för Måttsundsloppet 2000 2000-02-05 Resultat DH 8 motion ======= 1 8 Martin Bergström Strömnäs GIF 9:12. 0 2 9 Sara Westman Sävast Ski Team 9:39.27 3 10 Jesper Lindgren Byske SK 11:14 2.02

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från extra föreningsstämma i Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd den 31 augusti 2011 kl. 13.00 på Armémuseum 1 Den extra föreningsstämman öppnas

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Resultat Lista DM

Resultat Lista DM Bolmyra Svets & Rörmontage H 11 2,5 Km 5 1 40 Hasselgren Sundbybergs IK 00:10:22 00:00:00 2 49 Swidén Jonas Söders SOL 00:12:38 00:02:16 Sida 1 av 21 Österbybruk Bil AB H 13 2,5 Km 9 1 86 Larsson-Löfqvist

Läs mer

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus

IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus IK Sisu:s 10 bästa lista Damer inomhus 2*30 m 9.3 Marisel Björkman-73 1988 9.3 Sofia Nilsson-72 1988 9.3 Hanna Jonasson-79 1993 9.4 Emma Hansson-93 2007 9.5 Malin Johansson-90 2007 9.6 Emelie Andersson-83

Läs mer

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat

Tarstaborgsrundan 2008, Resultat Tarstaborgsrundan 2008, Resultat 9-km, samtliga 1 Jakob Olars 84 Kumla SF Friidrott 33,05 2 Johan Röjler 81 Sk Winner 33,47 3 Stefan Olars 84 Kumla SF Friidrott 34,18 4 Ulf Hallmén 68 Hagaby GoIF 35,13

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015

Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Protokoll fört vid Hallands Fotbollförbunds årsmöte 2015 Ordförande hälsar välkomna Parentation Föredragningslista 1. Upprop, godkännande av fullmakter och fastställande av röstlängd Årsmötet beslutar

Läs mer

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN

SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN STATISTIK ÖVER DISTANSER 1988 / 1989 ----- 2011 / 2012 DISTANSER Tider inom parentes är utlandstid 300 m 1 David Andersson 94 12-01-21 Trollhättan 25,05 2 Mattias Olofsson 78

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

F1 Klippans PK

F1 Klippans PK RESULTATLISTA F1 Klippans PK 2008-01-20 Resultat i A-vapen Klass 1 Träff/Fig Poäng 1 Eddie Karlsson Lunds PK 36/21 6 B 100:- 2 Peter Kastell Ängelholms PK 31/21 9 40:- 3 Michael Blomqvist Lunds PK 31/19

Läs mer

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26

G-gruppen Genealogi över Östersjön Årsmötesprotokoll 2011-02-26 Tid. Den 26 februari 2011, kl 13.30 Plats: Släktforskarförbundets lokaler, Solna Närvarande: 25 personer enligt närvarolista, bil 1. 1. Föreningens ordförande Otfried Czaika inledde med att bl a tacka

Läs mer

Styrelsens sammansäsning 2012

Styrelsens sammansäsning 2012 Styrelsearbete 2012 Styrelsens sammansäsning 2012 Ordförande: Tomas Frisk Vice ordförande: Bo Kjellson Kassör Olle Larsson Sekreterare: Ewa Wikberg Ledamot: Thomas Lind Styrelsen har haa 8 protokollförda

Läs mer

Stadgar för PTC User Sweden

Stadgar för PTC User Sweden 1 FÖRENINGENS FIRMA Föreningens firma är PTC User Sweden. Dess postadress ska vara ordförandens företagsadress. Dess firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig samt av övriga ordinarie styrelseledamöter,

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet.

Ersta diakonisällskaps årsmöte Årsmötets öppnande Styrelsens ordförande, Staffan Bohman, öppnade årsmötet. Protokoll fört vid sammanträde med: Ersta diakonisällskaps årsmöte 2011 Mötesdatum: Lördagen den 28 maj 2011 Tid: Kl. 11:30 13.00 Plats: Ordförande: Sekreterare: Ersta kyrka Staffan Bohman Christina Lehnert

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes

Satu Korte Johansson presenterade och räkenskaperna godkändes. Satu Korte Johansson presenterade och berättelsen godkändes PROTOKOLL fört vid Årsmöte med Företagarna i Norrhult/Klavreström Torsdagen den 27mars 2014. Närvarande Företag: Dina Försäkringar, Norrhults Taxi, RosdalaButiken, Gästhamnsguiden, Noma Industri AB, Nordic

Läs mer

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012

Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07. Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 Förslag KD 2012-06-02 Rev 2012-06-07 Verksamhetsberättelse Verksamhetsåret 2011-2012 1 Verksamhetsberättelse Föregående årsmöte hölls den 26 oktober 2011 på Pilängskolan i Lomma. Årsmötet öppnades av ordföranden

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 17 februari 2013 Kl. 14.30 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte med Östergötlands Luftvårdsförbund på BT Products AB i Mjölby

Protokoll fört vid årsmöte med Östergötlands Luftvårdsförbund på BT Products AB i Mjölby 1 Protokoll fört vid årsmöte med Östergötlands Luftvårdsförbund 2013-04-11 på BT Products AB i Mjölby Ordförande Katarina Ingvarsson öppnar mötet och hälsar alla välkomna. 1 Katarina Ingvarsson väljs till

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat.

1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 1. Mötets öppnande Lokalklubbsordförande Ingrid Tapper hälsade de närvarande varmt välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Fastställande av röstlängden Efter genomfört upprop fastställde årsmötet röstlängden

Läs mer

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001

Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 Årsmötesprotokoll, 19 Februari 2001 1. Mötet öppnas Kent Strömvall hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat. 2. Mötesordförande utses Till mötets ordförande valdes Kent Strömvall. 3. Dagordningen

Läs mer

Protokoll från Årsmöte 2007

Protokoll från Årsmöte 2007 Protokoll från Årsmöte 2007 Mötesdata Tid: Onsdagen den 13 juni 2007 kl. 19:00 Plats: Skidgården Hackefors 1 Mötet öppnas Vice ordförande Torgny Andersson förklarade mötet öppnat och hälsade de 35 närvarande

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S

7 Johan Ljungren Lilla Beddinge 19/ Rolf Friberg M Stenbock 19/ Peter Bengtsson Malmö Pk 47/39 63 HP S Resultat i A-vapen Klass 1 HP S med 1 Peter Ardemalm Kullens Pk 46/36 76 HP S 2 Magnus Hansson Kullens Pk 43/34 65 HP B 3 Richard Hansson Pk Elbogen 38/33 52 HP 4 Jimmy Carlsen Torna Hällestads Pk 34/28

Läs mer

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB

STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB STADGAR FÖR SUNNE BÅTKLUBB www.sunnebatklubb.com Antagna vid årsmöte den 10/11 1991, samt reviderade vid årsmöten 18/11 1995, 8/11 2003 och 12/11 2011 1 Namn Sunne Båtklubb (SBK) stiftad den 30/9 1991,

Läs mer

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00

Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 Protokoll fört vid SVK Södras Årsmöte 15 mars 2017 kl 19.00 på Gästgivaregården i Hurva. 1 Mötet öppnas. SVK Södras ordförande Cicci Landén öppnar mötet. 2 Justering av röstlängden. Förslag att röstlängden

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer

Föreningens firma är Norra Ängby Trädgårdsstadsförening med organisationsnummer 1 P a g e Föreningens stadgar Revision giltigt till årsmötet 2016-03-15 1 Föreningens firma Föreningens firma är med organisationsnummer 802007-2339. 2 Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att

Läs mer

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010

Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan, Gibraltargatan 1a Tid: kl 18.30, 24 februari 2010 1 Göteborgs Klätterklubb Göteborgs Klätterklubb Plusgiro: 72 61 69-6 info@gbgkk.nu Box 11076 Org-nr: 855100-5864 www.gbgkk.nu 404 22 Göteborg Protokoll från årsmöte Göteborgs Klätterklubb 2010 Plats: Chalmersvillan,

Läs mer

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3

Innehåll Föreningens namn Målsättning Säte Beslutande organ Firmateckning... 3 Stadgar INNEHÅLL Innehåll... 2 1 Föreningens namn... 3 2 Målsättning... 3 3 Säte... 3 4 Beslutande organ... 3 5 Firmateckning... 3 6 Verksamhets- och räkenskapsår... 3 7 Stadgeändring... 3 8 Upplösning

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Golfklubb Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn: Klass Placering Resultatlista, enskild rond - netto Möre Scramble B-klass (2014) B-klassen Namn Rond 1 Spel.kat. Spelform Scramble, Slagtävling Klubb CBA S-HCP Datum 2014-08-24 Resultat Särskiljning 1

Läs mer

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf

Welcome Hotell. Skyttestafett. Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf Welcome Hotell Skyttestafett 2002 Stockholm 2002-08-17 / arr: Bromma Skf 1 Ale Skf 723 469 1192 11 Moälven-MoDo 703 450 1153 Mikael Fors 147 97 244 Petter Eriksson 145 96 241 Håkan Sundström 144 96 240

Läs mer

Sydsvensk regionbildning ideell förening

Sydsvensk regionbildning ideell förening Sydsvensk regionbildning ideell förening Anteckningar från styrelsemöte fredagen den 21 februari 2014 Mötet ägde rum i Konsthallen, Borgmästaregatan 17 i Karlskrona klockan 10-14.30. Närvarande: Landstinget

Läs mer

Slutlig rösträkning och mandatfördelning

Slutlig rösträkning och mandatfördelning PROTOKOLL 2014-09-15 09-24 Slutlig rösträkning och mandatfördelning Val till kommunfullmäktige 2014-09-14 Kommun: YDRE Plats: Valhall Dnr: 201-9868-14 Rösträkningen och fördelningen av mandaten har skett

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7

Kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokoll Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl Beslutande. Sida 1/7 Sida 1/7 Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 18.30 19.45 Beslutande Anette Hallberg (S), tjg ers för Birgitta Jönsson (S) Teddy Nilsson (SD) Fredrik Jönsson (C) Olof Röstin (M) Karl-Erik Kruse (S),

Läs mer

Försäkrade i Sverige

Försäkrade i Sverige Försäkrade i Sverige Livslängder och dödlighet, prognoser 2014-2070, baserade på data 2001-2012 En studie av Försäkringstekniska Forskningsnämnden (FTN), Svensk Försäkring Undersökningens genomförande

Läs mer

Styrelsen i DSK Spirorna (SPH), Härnösand verksamhetsåret 2004

Styrelsen i DSK Spirorna (SPH), Härnösand verksamhetsåret 2004 Styrelsen i DSK Spirorna (SPH), Härnösand verksamhetsåret 2004 Ordförande Vice Ordförande Sekreterare Kassör Tomas Ölvebring Mats Sjölund Linda Mårths Marielle Gradin Ledamot Ledamot Ledamot Lars Åhlin

Läs mer

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet.

Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för deras arbete med årsmöteshelgen och öppnade mötet. Årsmöte med Svenska IFYE-klubben den 4 oktober 2015 Närvarande: Ett 35-tal medlemmar Plats: Everdal, Växjö 1 Årsmötets öppnande Ordförande Cecilia Neyman hälsade alla välkomna, tackade Kronobergarna för

Läs mer

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id

Bondemilen 2014 Start lass Namn Ort S artt lutt id Bondemilen 2014 Startnr Klass Namn Ort Starttid Sluttid K Kristiansson, Frida Borås 00:39:09 K Dicker, Hanna Borås 00:40:15 K Davidsson, Anna Värnamo 00:42:09 K Höglund, Annica Bredaryd 00:44:13 K Johnsson,

Läs mer

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000.

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. Stadgar för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. 1 Namn och säte Föreningens namn är Svenska Föreningen för Industriellt

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

Resultat Brommastafetten 2014

Resultat Brommastafetten 2014 Resultat Brommastafetten 2014 Lag Omg 1 Omg 2 Total 1 Bälgviken(Lag 1) 700 470 1170 Göran Åhlin 145 100 245 Elin Åhlin 142 94 236 Eva Åhlin 141 94 235 Marcus Åhlin 137 96 233 Niklas Halling 135 86 221

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45

Klubbmästare H30 & H35 & H40 & H45 Klubbmästare Pojkar 1972 Per Eriksson 1973 Mikael Björin 1974 Mats Fungdal 1975 Mårten Runow 1976 Mats Fungdal 1977 Claes Nilsson 1978 Claes Nilsson 1979 Pontus Carminger 1980 Magnus Berglund 1981 Pontus

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989, 2010 och 2015 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

Resultatlista, enskild rond - netto:

Resultatlista, enskild rond - netto: Möre Scramble B-klass (2012) Klass Placering B-klassen Namn Rond 1 Spelform Scramble, Slagtävling Spel.kat. Klubb CBA S-HCP Datum 2012-08-26 Resultat Särskiljning 1 Fredrik Bencker 7,9 56.1 Christine Nordström

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga.

Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/ i IF Rigors klubbstuga. Protokoll från Hallands Orienteringsförbunds Årsmöte Onsdagen den 24/2 2016 i IF Rigors klubbstuga. Närvarande: HOF: Sven-Erik Dahlberg Frida Andersson Anders Larsson Fredrik Böregård Peter Badenfelt Tomas

Läs mer

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn

Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn Seriematch 2, div. 3, i Karlshamn 2011-06-12 Män 100m Vind 2,8 m/s 1 Per Strandquist-87 Öresunds FK 11,13 2 Fredrik Ottosson-84 Alvesta Friidrott 11,20 3 Simon Tofft-93 FIF Gnistan 11,39 4 Adam Axelsson-93

Läs mer

STADGAR för EFS Västerbotten

STADGAR för EFS Västerbotten STADGAR för EFS Västerbotten Stadgarna är antagna 1908 med ändring 1924, 1964, 1969, 1976, 1985, 1988, 1989 och 2010. 1 Grundval och uppgift 1.1 EFS Västerbotten har till mål att på Guds ords och den evangelisk-lutherska

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda

Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda Lidingö Båtförbunds stadgar i lydelse 2013-11-21 1 (5) S T A D G A R för Lidingö Båtförbund fastställda 2013-11-21 1 NAMN Lidingö Båtförbund, stiftat den 14 maj 1935, är ett ideellt, gemensamt förbund

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 Mötets öppnande Peter Fägersten inleder mötet med att överlåta ordet till tävlingssansvarige Jan

Läs mer

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe.

Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. EKERÖ BÅTKLUBB PROTOKOLL Protokoll fört vid Ekerö Båtklubbs årsmöte den 12 februari 2014 i TräSjö-gården, Ekerö, kl 18.30 ca 21.00 inkl kaffe. Närvarande: 21 medlemmar enligt separat deltagarlista /bilaga

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping.

Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. Protokoll 2015-05-16 1-27 Sidan 1 av 6 Protokoll fört vid Svenska Wachtelhundklubbens ordinarie Fullmäktigemöte 2015-05-16, Öster Malma, Nyköping. 1 Fullmäktigemötets öppnande Klubbens ordförande, Roger

Läs mer

Resultatlista. Kretsprecision 4 i Ystad/Skurup FORDRINGAR FÖR STANDARDMEDALJER

Resultatlista. Kretsprecision 4 i Ystad/Skurup FORDRINGAR FÖR STANDARDMEDALJER Resultatlista Kretsprecision 4 i Ystad/Skurup 2015 07 12 FORDRINGAR FÖR STANDARDMEDALJER KLASS M Krets L Krets SILVER 329 BRONS 316 C3 18 1 1 10 11 19 C2 25 6 1 2 6 C1 15 4 1 3 CD3 3 1 CD2 2 CD1 0 1 VY

Läs mer

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005)

Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) Hallands Konstförening 1 Stadgar för Hallands Konstförening (Fastställda vid årsmöte 2005) 1 Kap Allmänna bestämmelser 1 Uppgift/Ändamål Hallands Konstförening har till uppgift att väcka, underhålla och

Läs mer

Resultatlista F Lönsboda

Resultatlista F Lönsboda Resultatlista F 5 140323 Lönsboda (Preliminär) Resultat i A 1 1 Rikard Stålring Hammenhög 35/25 9 2 Rickard Bäck Kristianstad 31/22 4 3 Anneli Skagerberg Ramsjö 30/20 10 4 Mikael Sällström Klippan 29/22

Läs mer

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar

Kö_Ny_Bryggpla. Båt nr2 erbjuds i mån av plat 2016-02-13. Ködatum M Nr Medlem Postort TelHem MobilNr Båttyp BåLgd BåBrd Djup Kommentar 2000-10-07 522 ANDERSSON ROGER OXELÖSUND 0155-37923 070-5367814 MOTORBÅT 9,6 3,6 1,2 Väntar 2004-01-29 764 LÖVKVIST JAN OXELÖSUND 0155-37557 0736-674860 SEGELBÅT I lag med svärfar 2004-09-04 789 RADBÄCK

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009

Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Verksamhetsberättelse för Tyresö Förenings Råd för året 2009 Tyresö Förenings Råd till gagn för Tyresös kultur- och idrottsliv Så här har föreningsrådet tagit form Under en föreningskonferens till Åland

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 10/2003 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Axel Calissendorff,

Läs mer

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening

Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Stadgar Lunds universitets Politiska och Ekonomiska Förening Dessa stadgar ersätter 2012 års stadgar. Fastställdes i samband med höstmötet 2013. Denna version av stadgan är författad i Lund av Richard

Läs mer

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut.

Mattias Danielsson 1985 IK NocOut.se 19:23, Torbjörn Annell 1974 IK NocOut.se 19:24, Erik Olsson 1983 IK NocOut. DM/KM 5000 m, Campusarenan 20 april 2016 118 Löpare kom till start Nedan finns preliminära resultat Heat 1 # Namn Född Klubb Tid Placering 1 212 Gunilla Ekholm 1969 IK Akele 20:15,1 2 213 Anna-Sofie Bark

Läs mer

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL

PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED SVENSK KNIVFÖRENING DEN 29 MARS 2008 I HUDIKSVALL 1 Årsmötets öppnande Ordförande Lars Billström hälsade medlemmarna välkomna och öppnade årsmötet. 2 Fastställande av röstlängd

Läs mer

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda

STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda STADGAR FÖR KUNGL HÄLSINGE REGEMENTES KAMRATFÖRENING Fastställda 2002-09-14. 1 Ändamål Föreningens ändamål är: att verka för vidmakthållandet och stärkandet av samhörigheten mellan nuvarande och förutvarande

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär.

den 3 juli 2015 Dialecten RESULTATLISTA Plac Namn Klubb Klass Till par Total Sär. 1 Åkesson / Åkesson 1-klass -11 61 ÅKESSON, Runo Sjögärde Golfklubb 1-klass 76 ÅKESSON, Jesper Sjögärde Golfklubb 1-klass 62 2 Hansson / Fransson 1-klass -10 62 S9 HANSSON, Peter Forsgårdens 1-klass 59

Läs mer

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola

Stadgar för föreningen Albins folkhögskola Stadgar för föreningen Albins folkhögskola 1 Namn Föreningens namn är Albins folkhögskola. 2 Målsättning Föreningen är en ideell förening, utan vinstintresse, vars verksamhet ska bedrivas i överensstämmelse

Läs mer

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE

GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 ÅLDERSGRUPP: 16 ÅR OCH ÄLDRE R E S U L T A T Å L D E R S G R U P P E R SIDA: 1 TÄVLING : HOFORS CUP DATUM: 1999-09-21 PLATS : HOFORSHALLEN TID: 10:17 ARRANGÖR : SIM 77 BASSÄNG : 25m-BASSÄNG GREN: 1 50 m FJÄRIL 9.30 1. Rikard Täpp

Läs mer

Startlista DM Lång Norrbotten Sida

Startlista DM Lång Norrbotten Sida Startlista DM Lång Norrbotten Sida 2 H21 11270 meter 7 anmälda 1 434 131548 Mats Luspa IFK Kiruna 12:00 435 488189 Anders Bennitz OK Renen 12:03 436 80943 Peter Westin Vittjärvs IK 12:06 437 73813 Erik

Läs mer

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen )

Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen ) Förbundets stadgar (Antagna av årskongressen 2016-04-23) 1 Ändamål Sveriges Aktiesparares Riksförbund Aktiespararna är en oberoende intresseorganisation för enskilda som sparar eller vill främja sparande

Läs mer

Bilfälten

Bilfälten Resultat i A-vapen Klass 1 1 Fredrik Bergström Härnösands PSK 6/3 4/2 2/2 6/3 6/5 3/3 6/2 6/1 39/21 6 Brons 2 Markus Lindström Umeå PK 6/1 4/1 4/3 5/3 4/3 5/3 2/1 4/1 34/16 3 3 Christer Gustavsson Kramfors

Läs mer

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs

IKFC. (Iranska Kulturforskningens Center) i Göteborgs Förkortad översättning av IKFC () i Göteborgs stadgar sep. 1989/feb. 94/feb. 2001/31 maj 2002/ 5 feb 2011/ 26 jan 2013 9 sidor Sidan 2 av 9 Förkortad översättning av IKFC:s stadgar 1 Benämning: Föreningens

Läs mer

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1

Order of Merit, OoM, Ställning efter deltävling 6, Kävlinge 6 juni. A-klass Sida 1 A-klass Sida 1 Elisabet Johansson Kävlinge Golfklubb 35 Michael Stjärnfeldt Lunds Akademiska Golfklubb 35 Markus Pregart Kävlinge Golfklubb 27 Björn Lindberg Kävlinge Golfklubb 25 Niklas Petersson Eslövs

Läs mer

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF)

STADGAR. för. Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 STADGAR för Myråsskolans Föräldraförening (MF) 1 Föreningen Myråsskolans Föräldraförening, förkortat MF, är en sammanslutning av föräldrar/vårdnadshavare till elever på Myråsskolan i Brämhult, Borås

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby

Resultatlista Kretsfältskjutning 6. Stenbrottet Dalby Resultatlista Kretsfältskjutning 6 Stenbrottet Dalby 2007-10-21 Kretsens Fältskytttemärke Vpg Guld Silver Brons A 46 43 37 B 48 - - C 47 43 39 R 47 44 44 1 Sebastian Nilsson Lunds Pk A1 37 27 6 2 Marcus

Läs mer

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren

SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren SVERIGES ADVOKATSAMFUND Cirkulär nr 12/2000 Generalsekreteraren Ledamöterna av Sveriges advokatsamfund Advokatsamfundets fullmäktige Självskrivna ledamöter av fullmäktige Styrelsens ordförande Elisabet

Läs mer