Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden."

Transkript

1 Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2008 Styrelsen Åsa Larson, ordförande (t.o.m. 2008) Carola Fornelid, vice ordförande (t.o.m. 2009) Anders Munk, sekreterare (t.o.m. 2008) Jörgen Olsén, stadgeansvarig (t.o.m. 2009) Eva Orre, ledamot (t.o.m. 2009) Ingrid Wrebo, skattmästare (t.o.m. 2008) Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden. Revisorer Ellinor Samuelsson och Frida Johansson Revisorssuppleant Bengt von Bahr Klubbmästare Bertil Sjöö Kansliansvarig Kjell Andersson Studiesekreterare Peter Millington Studiesekreterare Maja Ernemo Valberedning Arne Sandström (sammankallande), Artur Chmielewski och Tomas Torstensson. Medlemmar 1

2 Totala antalet medlemmar ultimo 2008 är 408 st (377 per ), varav 402 (371) är betalande. Antalet röstberättigade medlemmar är 251 st (250) och antalet diplomerade medlemmar är 113 (104). Under året nytillkomna medlemmar, inklusive associerade, framgår av bilaga. Korresponderande medlemmar Hans Bühlmann (1983), Jukka Rantala (2004) och David Wilkie (2004). Hedersmedlemmar Alf Guldberg (2004), Nils Wikstad (1999) och Sven Åstrand (1999). Föreningsmöten Under året har föreningen haft 6 föreningsmöten med följande teman: Seminarier 13 mars, Årsmöte The Role of the Actuary Föredrag av Ad Kok. 24 april Amf Pension: Fortsatt bra kapitalförvaltning Föredrag av Sarah McPhee. 6 maj Beyond Financial Modelling Föredrag av Ioannis Kotsianos. 29 maj Comparison of economic valuation approaches Föredrag av Alexander Dollhopf och Tigran Kalberer. 22 september Sakförsäkringsrisker i ettårsperspektiv Föredrag av Esbjörn Ohlsson. 18 november Försäkringskassans metoder för att göra prognoser för utvecklingen av sjukförsäkringen Föredrag av Jon Dutrieux och Bertil Thorslund. 21 maj Market-Consistent Actuarial Valuation, Part I Kurs med Dr. Mario Wüthrich. 7 oktober Market-Consistent Actuarial Valuation, Part II Kurs med professor Hans Bühlmann. 10 oktober Seminarium över Vad det innebär för en aktuarie att agera professionellt. 26 november Samarrangemang med Svenska Försäkringsföreningen Ekonomi- och skatteseminarium. Föreningsvärd Finansinspektionen har efter årsmötet 2008 varit föreningsvärd. 2

3 Stadgar Styrelse har under året föreslagit ett tillägg till 12 i föreningens stadgar angående Diplomnämndens uppgifter. Förslaget lyder att Diplomnämnden ska bistå styrelsen i övriga kvalifikationsfrågor som styrelsen anser lämpligt. Styrelsen har också föreslagit en omformulering av 4 i Stipendiefondens stadgar som ger föreningen friare ramar än tidigare att bestämma stipendiestorleken. Båda stadgeändringsförslagen bifölls vid den första omröstningen på föreningsmötet den 18 november. Organisation av Aktuarieföreningens arbete Föreningens arbete i olika frågor är organiserat i nämnder och utskott som arbetar med nationella frågor samt med arbete i internationella arbetsgrupper (bilaga). Nämnder och utskott Diplomnämnden Diplomnämndens uppgifter är att till styrelsen föreslå villkor för erhållande av röstberättigat medlemskap, till styrelsen föreslå villkor för erhållande av diplom, till styrelsen föreslå röstberättigade medlemmar samt medlemmar för diplomering, i fall då diplomvillkoren föreskriver utbildning som inte erbjuds vid svensk utbildningsanstalt fungera som examinationsnämnd, utgöra föreningens etiska och disciplinära kommitté. Nämnden har under året haft 8 protokollförda sammanträden och därutöver löpande kontakter för uppkomna frågor. Diplomnämnden bestod av Erik Alm, Gunnar Andersson och Björn Johansson. Föreningens ordförande har varit sekreterare och sammankallande. Föreningens diplom har tilldelats Andreas Hulusjö, Ruoyan Meng, Jonas Nilsson, Peter Niman, Totte Pikanen, Fredrik Pålsson-Stråe, Florent Scarabin, Hanna Scherp, Linda Sjögren samt Eva-Lena Tolstoy Rautio. Föreningens diplom har genom det internationella ömsesidiga erkännandet tilldelats Helge Blaker och Örjan Ådland. Disciplinära kommittén Disciplinära kommitténs uppgifter är att genomföra disciplinära åtgärder mot medlem som vid utövandet av aktuarieyrket brutit mot föreningens etiska regler eller eljest ur föreningens synvinkel förfarit på ett oacceptabelt sätt. Kommittén har under året inte haft något protokollfört möte. Diplomnämnden fungerar som Disciplinär kommitté. 3

4 Etiska kommittén Etiska kommitténs uppgifter är att utveckla riktlinjer och tolkningar samt vid behov fatta beslut i etiska frågor av vikt för föreningen eller dess enskilda medlemmar. Kommittén har haft ett protokollfört möte under året. Diplomnämnden fungerar som Etisk kommitté. Aktuarienämnden Nämndens uppgifter är att för Aktuarieföreningens räkning fungera som referensgrupp för t ex Finansinspektionen och andra instanser, utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor som anknyter till den ansvarige aktuariens roll, upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen samt möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte mellan ansvariga aktuarier. Alla medlemmar i föreningen som är ansvariga aktuarier i svenska försäkringsbolag, understödsföreningar eller pensionskassor erbjuds medlemskap i nämnden. Aktuarienämnden har inom sig två arbetsutskott, ett livutskott och ett sakutskott. De båda utskotten har till uppgift att förbereda remisser och andra frågor. Under året har Maria Liljedahl varit ordförande för Nämnden. För livutskottet var Rikard Bergström ordförande fram till den 1/ och därefter har Ingrid Wrebo fungerat som kontaktperson. För sakutskottet var Håkan Pramsten ordförande. Totalt har nämnden under året haft runt 45 medlemmar. Aktuarienämnden har träffats två gånger under 2008 och bland annat diskuterat flytträtten, förslag till regelförenklingar, ändrade diskonteringsprinciper samt studiecirklar, medlemsmöten och uppdrag i Aktuarieföreningen. Livutskottet har haft två möten med representanter för Finansinspektionen, och sakutskottet har haft tre möten. På möten med sakutskottet har man framförallt diskuterat frågor kopplade till Trafikljuset, Solvens II samt inrapporteringen till FI. Man har också diskuterat vägledning avseende beräkningar vid avsättning för fastställda skadelivräntor. På möten med livutskottet har man diskuterat Solvens II, nya föreskrifter och rapportering av konsolidering. Finansiella Riskutskottet (FRU) Finansiella Riskutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor om kapitalplacering, finansiella risker och solvens med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom finansiella riskområdet, utgöra en referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Malcolm Campbell (ordförande), Arne Sandström (sekreterare), Erik Alm, Boualem Djehiche, Camilla Salomonsson, Ellinor Samuelsson, Simon Kristoferson, Åsa Larson, Håkan Ljung, Anders Munk, Jörgen Olsén samt Håkan Österberg. 4

5 Utskottet har träffats 5 gånger under året. Bland annat har utskottet kommenterat följande till IAA och Groupe Consultatif: - CEIOPS-DOC-22/07: Architecture of the MCR. Pros and cons of different approaches - CEIOPS-DOC-23/07: QIS 4 Technical Specifications - CEIOPS-CP24: Draft Advice on the Principle of Proportionality in the Solvency II Framework Directive Proposal - CEIOPS-CP25: Draft Advice on aspects of the Framework Directive Proposal related to Insurance Groups Measures to facilitate the effective supervision of groups - Group Consultatif s proposed guidelines for a solvency report - IAA s Exposure Draft (revised 10 October 2007) Measurement of Liabilities for Insurance Contracts: Current Estimates and Risk Margins (tillsammans med Redovisningsutskottet) - CEIOPS issue paper Supervisory Review Process and Undertakings Reporting Requirements - CEIOPS issue paper Implementing Measures on Systems of Governance Pensionsutskottet (PU) Pensionsutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på pensionsfrågor med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom pensionsområdet, utgöra en referens för utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Rådet för finansiell rapportering (fd Redovisningsrådet), Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Pensionsutskottet har under året bestått av Björn Nilsson (ordförande), Lars Bergquist, Britt-Marie Persson (fram till september), Malcolm Campbell, Raymond Chan, Caroline Grégoire (fram till december), Eva Gustafson (från maj), Eva Johansson, Anette Norberg, Nikolas Santikos (från maj), Katarina Thorslund, Susanna Wallin (från maj) och Ingrid Wrebo (från december). Pensionsutskottet har haft 6 möten under året och diskuterat bland annat: - Aktuarierollen vid kollektivavtalsförhandlingar - Hur arbetsgivarens skyldighet att värdesäkra pensioner ska värderas - En kartläggning av olika pensionsplaner - Bildandet av en IAS 19-arbetsgrupp som ska bearbeta olika remissfrågor från IASB, som bland annat utformat Aktuarieföreningens remissvar i översyn av IAS - Vitalisering av pensionsutskott Redovisningsutskottet (RU) Utskottets uppgifter är att för Aktuarieföreningen utveckla aktuarieprofessionens syn på redovisningsfrågor på försäkringsområdet med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom redovisningsområdet, noga följa den internationella utvecklingen på redovisningsområdet av relevans för försäkringsområdet, initiera och leda remissarbete med anledning av planerade och utfärdade IFRSs samt arbeta med att tolka dessa för svenska förhållanden, utgöra en 5

6 referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen, bistå Aktuarieföreningens representanter i dessas utbildningsverksamhet inom Aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Redovisningsrådet, Redovisningsnämnden, Finansinspektionen och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Alexander Dollhopf (ordförande), Sören Kruse (sekreterare), Erik Alm, Jesper Andersson, Torbjörn Örnstig, Malcolm Campbell, Carola Fornelid, Ilkay Gölcuk (från oktober 2008), Bent Malmsjö, Esbjörn Ohlsson, Totte Pikanen, Tuomo Virolainen (till mars 2008) samt Ingrid Wrebo. Utskottet har träffats 7 gånger under året och diskuterat bland annat - Aktiviteter och utvecklingar på redovisningsområdet inom IASB med särskilt fokus på fas II av IASBs Insurance Project. - Aktiviteter på redovisningsområdet inom Internationella Aktuarieföreningen (IAA). - Kommentarer till IAAs Risk Margin Working Group paper. - Diskussion om IASP Business Combinations and IASP Disclosures. - Deltagande på Aktuarieföreningens och Försäkringsföreningens Ekonomi- och Skatteseminarium höst Diskussion om FFFS 2007:24. - Diskussion om Finansinspektionens Fördelning av överskott FI Dnr Utbildningsutskottet (UU) Utskottets uppgifter är att för Aktuarieföreningens medlemmar utveckla aktuarieutbildningen i Sverige, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom utbildningsområdet, såsom arbetsgrupper inom Groupe Consultatif och IAA. Dessutom ska man utgöra en referens för Diplomnämnden för en vidareutveckling av den aktuariella professionen, upprätthålla kontakt och dialog med till exempel olika lärosäten som främjar aktuarieutbildning och främja informationsspridning från utskottet. Utskottet har under året bestått av Åsa Larson (ordförande till juni), Peter Millington (sekreterare), Erik Alm (ordförande från juni), Gunnar Andersson, Malcolm Campbell, Patrik Dahl, Alf Guldberg, Esbjörn Ohlsson, Jörgen Olsén, Björn Palmgren samt Björn Johansson. Joanna Tyrcha (Stockholms Universitet) har varit adjungerad till kommittén från och med september. Utskottet har haft fyra sammanträden under året och bland annat - Diskuterat ändringar i kraven för att bli diplomerad medlem och framlagt ett förslag i frågan till styrelsen - Diskuterat aktuarieutbildningen på Stockholms Universitet - Diskuterat ett initiativ inom IAA att fastställa en kursplan för ERM-utbildning - Diskuterat diplomnämndens roll vad gäller att bedöma om en aktuarie uppfyller Finansinspektionens krav för att bli chefaktuarie - Organiserat svar på av den årliga Education Survey till Groupe Consultatif - Organiserat svar på en enkät från Groupe Consultatif på en enkät om vilken tyngd (i poäng) vi lägger på olika moment i aktuarieutbildningen 6

7 Dessutom har sex diplomarbeten presenterats. Internationella arbetsgrupper Groupe Consultatif Actuariel Europeen (GC) Ledamöter utsedda av föreningen GCs council Education Committee (EC) Freedoms and professionalism Committee (FPC) Insurance Committee (IC) Insurance Committee arbetsgrupper, Solvens II-frågor Investment and Financial Risks Committee (IFRC) Pensions Committee (PC) Malcolm Campbell, ordinarie ledamot Åsa Larson, suppleant Erik Alm Åsa Larson Åsa Larson Erik Alm, Arne Sandström, Jörgen Olsén och Malcolm Campbell Simon Kristoferson Ingrid Wrebo Ledamöter utsedda av GC Honorary Treasurer Ordförande Freedoms and Professionalism Committee (FGP) Alf Guldberg Malcolm Campbell 7

8 IAA Ledamöter utsedda av föreningen IAAs Council Accreditation Committee Advice and Assistance Committee Education Committee Insurance Accounting Committee Insurance Regulation Committee Investment and Financial Risks Committee Member Services Pensions and Employee Benefits Committee Professionalism Committee Reinsurance Sub-committee Social Security Committee Solvency Sub-committee Nationell kontaktperson i IAA Nationell redaktör i IAA Bulletin Malcolm Campbell, ordinarie ledamot Åsa Larson, suppleant Erik Alm Alf Guldberg Erik Alm Alexander Dollhopf Arne Sandström Malcolm Campbell Malcolm Campbell Åsa Larson Alf Guldberg Erik Alm Jan Hagberg Arne Sandström Kjell Andersson Kjell Andersson Ledamöter utsedda av IAA Nominations Committee, Chair International Education Programme Committee Styrelseledamot i AFIR Ledamot av Executive Committee Styrelseledamot i ASTIN Styrelseledamot och sekreterare i IAA Life Section Medlem i Supranational Committee Vice Chair Social Security Committee Alf Guldberg Alf Guldberg Alf Guldberg Arne Sandström Malcolm Campbell Alf Guldberg, AFIRs representant Jan Hagberg Utbildningsverksamhet Under året har undervisning i Aktuarieprogrammet vid Avdelningen för matematisk statistik, Stockholms universitet, ägt rum. Aktuarieprogrammet är en påbyggnadsutbildning som vänder sig till dem som har grundläggande matematisk utbildning. Programmet har utformats i samarbete mellan Utbildningsutskottet och universitetet. Programmet innefattar försäkringsmatematik (30 hp), finansmatematik (7,5 hp), försäkringsjuridik (15 hp) och försäkringsekonomi (15 hp). Under våren 2008 gavs kursen Försäkringsredovisning. Under hösten 2008 gavs kurserna Sakförsäkringsmatematik I, Sakförsäkringsmatematik II, Grundläggande finansmatematik samt Försäkringsjuridik för aktuarier I. 8

9 Föreningen har under 2008 inte anordnat någon studiecirkel. En minikurs i två delar med titeln Market Consistent Actuarial Valuation gavs under året. Scandinavian Actuarial Journal (SAJ) Arne Sandström är administrativ redaktör och Boualem Djehiche är redaktör för Sverige. SAJs redaktörsmöte hölls den 5 maj i Oslo. Under året har 4 nummer utgivits. Bidrag till utgivningen har erhållits ur Filip Lundbergs stiftelse. Under året har det förts diskussioner om överlåtelse av rättigheterna för fortsatt utgivning av SAJ till förlaget Taylor & Francis. Överlåtelsen beräknas vara klar under mars Samarbetsnämnden för nordiska föreningar Samarbetsnämnden sammanträdde i Oslo i samband med redaktörsmötet. Främst diskuterades möjligheterna att samarbeta mer inom det internationella arbetet och hur de olika föreningarna ser på SAJs fortsatta verksamhet. Övrigt externt Patrik Dahl är föreningens representant och tillika ordförande i styrelserna för Filip Lundbergs Stiftelse och Eirs 50-årsstiftelse. Britt-Marie Persson är suppleant. Stiftelserna stöder försäkrings- resp. hälsorelaterad forskning och utbildning genom att dela ut stipendier. Harry Wide har varit föreningens representant i Svenska Försäkringsföreningens styrelse. Stipendiefonden Inget stipendium har delats ut. Föreningens hemsida (www.aktuarieforeningen.se) Föreningens hemsida har under 2008 genomgått omfattande förbättringar. Hemsidan innehåller framför allt information till föreningens medlemmar. Maja Ernemo är webmaster och Kjell Andersson styrelsens kontaktperson. Remisser Föreningen har lämnat yttranden enligt nedan: Förslag till nya föreskrifter och allmänna råd om information som gäller försäkring och tjänstepension (FI Dnr ) Finansinspektionens skrivelse om fördelning av överskott i livförsäkring (FI Dnr ) Finansinspektionens remiss om förslag till ändring i den periodiska rapporteringen för skade- och livförsäkringsbolag samt tjänstepensionskassor (FI Dnr ) Därutöver har föreningens utskott kommenterat skrivningar från bl.a. CEIOPS, IASB Groupe Consultatif, CEA och IAA. 9

10

11 Bilaga. Under 2008 nytillkomna medlemmar inklusive associerade Daniel Andersson, Folksam Emma Andersson, If Skadeförsäkring Tommy Andersson, Swedbank Försäkring Katarina Banda, Länsförsäkringar Liv Camilla Bjurhult, If Skadeförsäkring Johan Dehaddo, Trygg-Hansa Adrian Drake, Sirius International Vitaliy Drozdenko, Mälardalens högskola Stefan Ekwall, If Skadeförsäkring Patrik Engström, KPA Pension David Falk, If Skadeförsäkring Olof Fält, Guy Carpenter & Company AB Leva Gediminaité, Trygg-Hansa Sebastian Gessner, Cardif Nordic AB Bogdan Godymirski, Skandia Liv Niklas Gunnarsson, Trygg-Hansa Ellinore Gustafsson, AFA Försäkring Hülya Göker, studerande Kristina Hall, Skandia Liv Johan Isacsson, Skandia Liv Malin Jingstål, Alandiabolagen Hilma Johansson, Folksam Sak Ola Jonasson, Folksam Sak Jakob Jones, Towers Perrin Claes Jonsson, PPM Johnny Junegard, Folksam Sak Christian Karlsson, Trygg-Hansa Martin Karvik, Skandia Mika Korhonen, PPM Jan-Erik Lundin, Skandia Liv Sandra Lundin, Folksam Elin Magnehed, Folksam Ola Malmgren, AMF Pension Patricia Mera Benner, Trygg-Hansa Lars Aga Reisaeter, EMB Nordic AS Daniel Rufelt, If Skadeförsäkring Doli Sachedina, Skandia Liv Christian Salmeron, Sveriges Försäkringsförbund Anna Sandler Göran Svensson, Skandia Liv Mathias Tedesund, Towers Perrin Aron Tesfaghebriel, Skandia Liv Alex Teterukovsky, If Försäkringar Fredrik Thunarf, studerande Alexander Wahlström, Svenska Exportkreditnämnden Susanna Wallin, Mercer 11

12 Jue Wang, studerande Henrik Wester, Skandia Liv Estrella Zarate, AFA Försäkring Örjan Ådland, EMB Nordic AS 12

VERKSAMHETSBERÄTTELSE

VERKSAMHETSBERÄTTELSE Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN (SAf) 2014 Ordföranden har ordet Mitt andra verksamhetsår som ordförande är nu slut och detsamma gäller för stora delar av styrelsen.

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011 Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2011 Föreningens 137:e verksamhetsår Innehåll Svenska Försäkringsföreningen 3 Medlemmar 3 Seminarier, kurser och medlemsmöten 5 Förlag 8 Webbsidor 9

Läs mer

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010

Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010 Verksamhetsberättelse Svenska Försäkringsföreningen 2010 Föreningens 136e verksamhetsår Innehåll Svenska Försäkringsföreningen 3 Medlemmar 3 Seminarier, kurser och medlemsmöten 5 Förlag 8 Webbsidor 8 Stipendier

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 139:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 140:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

INNEHÅLL. Året i korthet. Vd har ordet. Kollektivavtal. Lönestatistik. Frånvarostatistik. FAO:s styrelse och delegationer

INNEHÅLL. Året i korthet. Vd har ordet. Kollektivavtal. Lönestatistik. Frånvarostatistik. FAO:s styrelse och delegationer FÖRSÄKRINGSBRANSCHENS ARBETSGIVAREORGANISATION VERKSAMHET 2014 INNEHÅLL Året i korthet Vd har ordet Kollektivavtal Lönestatistik Frånvarostatistik FAO:s styrelse och delegationer FAO:s representation i

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011

VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011 I C O M O S S W E D E N INTERNATIONAL COUNCIL ON MONUMENTS AND SITES CONSEIL INTERNATIONAL DES MONUMENTS ET DES SITES VERKSAMHETSBERÄTTELSE ICOMOS SWEDEN 2011 Att antas vid ICOMOS SWEDEN s årsmöte den

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010

Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening... 1 Medlemmar Associerade Styrelse Kommittéer Kansli Medlemskap och representation Föreningen under året... 8 Årsmöte och informationsmöten

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 Årsredovisning 2013 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Förbundets fonder 6 Intressepolitik 8 Ungdomsverksamheten 11 Barn- och föräldraverksamheten 11 Rehabilitering

Läs mer

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson.

Valberedning Ulf Måwe (sammankallande), Inge Carlsson, Sofia Hellman, Sara Holmberg, Mats Rydberg, Christina Westlund och Madelene Andersson. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2013-01-01 2013-12-31 1 Styrelse Styrelseledamöter: Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet i Stockholm 2013-05-15: Ordförande: Karin Träff

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Styrelsen har funnit att verksamhetsberättelserna framöver bör omfatta samma tid som den ekonomiska redovisningen, alltså det gångna kalenderåret. Denna verksamhetsberättelse

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Att bilda förening Liten lathund Foto: Bertil Hertzberg Kalmar kommun KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Innehåll Ideell förening... 3 Juridisk person... 3 Förberedelser för att bilda en förening... 4 Ett

Läs mer

Årsredovisning. Njurförbundet 1

Årsredovisning. Njurförbundet 1 Årsredovisning 2008 1 Innehåll Inledning 3 Förbundets organisation 3 Information 4 Njurfonden 5 Alwallsfonden 6 Rekreationsfonden 6 Intressepolitik 7 Ungdomsverksamheten 10 Barn- och föräldraverksamheten

Läs mer

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation.

Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. SVENSK FÖRSÄKRING VERKSAMHET 2014 Svensk Försäkring Svensk Försäkring är försäkringsföretagens branschorganisation. Vi arbetar för goda verksamhetsförutsättningar för försäkringsföretagen. Vi arbetar också

Läs mer

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås

Protokoll fört vid Svenska Neurologföreningens Årsmöte Torsdagen den 22 maj 2008 Vid Vårmötet i Västerås 1. Mötets öppnande: Mötet öppnades av Magnus A. 2. Mötesordförande: Magnus Andersson valdes 3. Mötessekreterare: Gunnar Andsberg valdes 4. Justeringspersoner tillika rösträknare: Ingela Nilsson Remahl

Läs mer

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande

Punkt Ärende Bilaga Föredragande & förslag till beslut: Mötets öppnande Wilmer Prentius Kårordförande 14/15 Föredragningslista Kårfullmäktige nr.4 14/15 Att: Kårfullmäktige, kårstyrelsen, gruppledare, inspektor, proinspektor, verksamhetsrevisorer, sektioner Datum: 2014-12-16

Läs mer

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007

Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2006 2007 1 Styrelse Styrelseledamöter Styrelsens sammansättning efter fullmäktigemötet 2006 11 08 Ordförande Annika Eklund Grönberg vald t.o.m. 2007

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 JULI 31 DECEMBER 2013 Svenska Läkaresällskapet Verksamhetsberättelse 1 juli 31 december 2013 1 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 juli 2013 31 december 2013 SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS ORGANISATION

Läs mer

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16)

Reviderad 2010-02-17. Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Stadgar för PULS PersonalvetarUtbildningen i Linköpings Sektion (antagna 2010-02-16) Innehåll 1. Syfte och ändamål.... 1 2. Medlemmars rättigheter och skyldigheter... 2 3. Årsmöte, Höstmöte och Extra årsmöte....

Läs mer

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening

Ideell förening Juridisk person Förberedelser för att bilda en förening Ett möte där man bildar en förening Ideell förening En ideell förening är en allmännyttig förening, det vill säga en förening som inte bedriver affärsmässig verksamhet. Det är den vanligaste organisationsformen för det frivilliga föreningslivet

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e ordinarie årskongress onsdagen den 10 september 2008 i Örebro 1 Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 106:e

Läs mer

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET

SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET SVENSKA STATISTIKFRÄMJANDET Styrelsens verksamhetsberättelse år 2013 Verksamhetsberättelsen avser perioden 2013-01-01 2013-12-31 2 Styrelsearbetet Styrelsen har från och med årsmötet den 22 mars 2013 bestått

Läs mer

Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING

Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING Bolagsstyrningsrapport 2014 AFA Livförsäkringsaktiebolag org nr 502000-9659 FÖRSÄKRING Innehåll 1. Inledning... 3 1.1 Svensk kod för bolagsstyrning... 3 1.2 Uppdrag... 3 1.3 Ägare... 3 1.4 Avvikelse från

Läs mer