VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN (SAf) 2014 Ordföranden har ordet Mitt andra verksamhetsår som ordförande är nu slut och detsamma gäller för stora delar av styrelsen. Det märks genom att vi i styrelsen känner varandra bättre nu och är mer förtrogna med uppgiften att leda SAf. Vi känner också att vår administration tillsammans med Föreningshuset är mer inkörd än förra året och att vi därför nu har fungerande webbaserade rutiner för stora delar. Året har präglats av många framgångsrikt genomförda aktiviteter som vi tror har uppskattats av er medlemmar. Aktiviteterna hade inte varit möjliga att genomföra utan den stora entusiasm och det engagemang som visats av medlemmarna i styrelsen och de arbetsgrupper som ansvarat för genomförande av de olika aktiviteterna. Antalet medlemmar har under året ökat netto med 39 stycken eller ca 8%, och den pågående föryngringen är påtaglig. Alla som engagerar sig i föreningens arbete blir fortsatt påminda om att vi har ett vanligt arbete också som konkurrerar om tiden och min egen upplevelse är att den konflikten har accentuerats under året för mig och andra. Möjligen ändras detta när pågående våg i regelverkstsunamin lägger sig och vi en stund förbereder oss för nästa. Inför det nya året är planen att fortlöpande organisera intressanta medlemsmöten, besvara remisser och i den mån vi hittar ett intressant ämne organisera ännu en seminarieserie. Områden som skulle kunna förbättras är föreningens engagemang i de internationella föreningarna. Olika diskussioner har förts under året men en hel del återstår för att öka vårt engagemang och bemanna de olika internationella kommittéerna med representanter. Vi ska också vidareutveckla rutinerna vid CERA-diplomering. Under året har vi inte ordnat något ekonomi- och skatteseminarium och valberedningen kommer att föreslå att vi inte utser någon styrelseledamot i Försäkringsföreningen för nästa år. Samarbetet bör fortsätta men vi söker nya former. Tillsammans med styrelsen ser jag fram emot ett nytt spännande år där vi är beroende av ert engagemang för att tillsammans föra utvecklingen framåt. Händelser under året - Under året har vi tillsammans med SCOR infört ett årligt aktuariepris och årets pristagare blev Johan Dellner, för sitt diplomarbete The impact of the underlying interest rate model when calculating the best estimate of liabilities. - Möjlighet till att ansöka om CERA certifikat enligt övergångsregler och ordinarie regler har införts och föreningen har nu fyra certifierade medlemmar. - Under hösten anordnade föreningen en seminarieserie med sju seminarier kring ämnet Stokastisk modellering och interna modeller inom försäkring. 1

2 - Föreningen har börjat skicka ut platsannonser genom mail till föreningens medlemmar, vilket har blivit en god inkomstkälla för föreningen och mottagits väl av våra medlemmar, - En medlemsenkät har genomförts under året och resultaten tyder på att föreningens verksamhet får godkänt på det hela taget, att verksamheten med medlemsmöten och seminarier är viktig samt att det är viktigt att föreningen engagerar sig i de internationella föreningarnas verksamhet men samtidigt att andelen medlemmar som vill engagera sig i svenska och utländska utskotts arbete är relativt liten. Det framgår också att det finns en liten övervikt bland medlemmarna för åsikten att kompetenskraven för att verka som aktuarie är för strikta men resultatet är inte tydligt. - Sju medlemsmöten har genomförts, alla relativt välbesökta. Etikseminariet har också genomförts med ca 10 stycken deltagare. - Vad gäller remisser har föreningen avgett sex yttranden under året: o FI:s förslag till nya kompetenskrav FI Dnr o Konsultation om nytt tjänstepensionsdirektiv IORP2Fi2014/1418 o Tjänstepensionsföretagsutredningen - SOU 2014:57 o IAAs förslag till aktuariell standard under IAS 19 ISAP 3 o FI:s förslag till ny räntebestämmelse i tryggandelagen FFFS2007:24 o Lagrådsremiss om införande av Solvens II Fi 2014/ Under året har FI formulerat en ny föreskrift om kompetenskraven för att få verka som aktuarie och som inte längre hänvisar till SAfs diplom. - Sociala aktiviteter under året har bestått av två afterwork-träffar, sju medlemsmöten samt en jubileumsmiddag för att fira att Svenska Aktuarieföreningens funnit i 110 år. - Aktuarieföreningen har numera sitt arkiv på endast en plats som är ett utrymme hyrt av Shurgard. Framtidsfrågor Mottot för arbetet inom föreningen är att fortsatt skapa medlemsnytta genom att vara en plattform för förkovran och utbyte av erfarenhet medlemmar emellan. I den pågående globaliseringen är det också viktigt att vi engagerar oss i den internationella verksamheten för att få kontaktnät och upprätthålla möjlighet för svenska aktuarier att verka utomlands genom ömsesidigt erkännande. Vi behöver därför ert engagemang i utskottsarbete i Sverige och utomlands för att driva föreningens verksamhet framåt. Vi tar också gärna emot förslag och idéer till framtida evenemang! Vi har nu en plattform för elektroniskt arkiv för alla utskott som det känns viktigt att vi nu tar i bruk under året för att stödja föreningens verksamhet samt förbättra dokumentation och kontinuitet. 2

3 ÖVRIGA FAKTA KRING FÖRENINGENS VERKSAMHET 2014 Styrelsen (fr o m 20 mars 2014) Jan-Åke Persson, ordförande Daniel Rufelt, vice ordförande Göran Ronge, sekreterare Kajsa Järnmalm, skattmästare Peter Niman, ledamot (stadgeansvarig) Magnus Weiderling, ledamot (webmaster) Jenny Areskogh, ledamot Styrelsen har under kalenderår 2014 haft 10 protokollförda sammanträden, varav 1 via telefon. Revisorer Rikard Bergström Jan Hagberg Suppleant: Bertil Sjöö Klubbmästare Esa Tirronen, PwC Kansliansvarig Föreningshuset har under året skött administration av avgifter, ekonomi samt inkommande e-post. Valberedning Carola Fornelid (sammankallande), Erling Andersson och Totte Pikanen. Medlemmar Totala antalet medlemmar per den 31 december 2014 är 526 (487 per 31 december 2013), varav 472 (433) är fullt betalande, 49 (49) är pensionärsmedlemmar samt 5 (5) är icke-betalande hedersoch korresponderande medlemmar. Antalet röstberättigade medlemmar är 263 (261) och antalet diplomerade medlemmar är 138 (137). Se bilaga över de 58 (24 under år 2013) nytillkomna medlemmarna, varav 24 (8) kvinnor och 34 (16) män, flertalet associerade. Korresponderande medlemmar Hans Bühlmann (1983), Jukka Rantala (2004) och David Wilkie (2004). Hedersmedlemmar Nils Wikstad (1999) och Sven Åstrand (1999). 3

4 Föreningsmöten Under året har föreningen haft 7 föreningsmöten med följande teman: 4 februari Björn Löfdahl, doktorand vid KTH Regressionsmodellering inom sjukförsäkring 6 mars Magnus Strömgren och Anna Wigren, Finansinspektionen Förslag till nya föreskrifter om villkor för behörighet att tjänstgöra som ansvarig aktuarie 20 mars (årsmöte) Jesper Andersson, VD Tre Kronor Aktuarien Spindeln i nätet 22 april Peter Händel, professor i signalbehandling, KTH Telefonen för försäkringstelematik sanning eller fiktion? 4 juni Steven Haberman, Cass Business School, City University, London Longevity trends, quantification and forecasting 4 september Andreas Johansson, FCG / Gustav Karner, Nobelstiftelsen En orientering i kapitalförvaltning för försäkringsbolag / Nobelstiftelsen - kapitalförvaltning 6 november Lena Friman Blomgren, Svensk Försäkring Hur man navigerar i floran av regelverk (Solvens II, Omnibus, IORP m fl) 4

5 Seminarier Under året har föreningen arrangerat en seminarie-serie om 7 tillfällen avseende Stokastisk modellering och interna modeller inom försäkring med följande innehåll: 2 oktober: Modelling from a life insurance perspective (John Rowland, Towers Watson). 7 oktober: Interna modeler inom sakförsäkring (Olov Dahlberg och Johan Bergström, Trygg-Hansa). 22 oktober: Generell presentation av regelverk för interna modeller och granskningsprocesser för dessa (Ellinor Samuelsson, Finansinspektionen). 29 oktober: Validering som skapar förtroende (Petter Pettersson, EY) 3 november: Economic Scenario Generators and their role in Actuarial Modelling, Low interest rates: Challenges for risk management (Ricky Power, Moody s Analytics). 18 november: Introduction to catastrophe models (Marc Melsen, GuyCarpenter). 24 november: An overview what is done in reality (Tigran Kalberer, Milliman). Vidare har föreningen anordnat: 10 november: Etikseminarium Föreningens årliga etikseminarium är ett krav för diplomering. Jubileumsfest Med anledning av föreningens 110-årsjubileum anordnades en middag den 11 december i EY:s lokaler. Föreningsvärd PwC har efter årsmötet 2014 varit föreningsvärd. Stadgar Vid medlemsmötet den 22 april beslutades (2:a beslutstillället) om vissa stadgeändringar. 5

6 Organisation av SAfs arbete Föreningens arbete i olika frågor är organiserat i nämnder och utskott som arbetar med nationella frågor samt deltagande i internationella arbetsgrupper. Nämnder och utskott Diplomnämnden (DN) Diplomnämndens syfte är att: vidareutveckla den aktuariella professionen i Sverige, säkerställa kontinuerlig tillgång på nya medlemmar till föreningen som uppfyller internationella aktuariella utbildnings- och yrkeskrav, säkerställa hög utbildnings- och yrkesmässig kvalité för nya medlemmar i Aktuarieföreningen, utgöra en referens för Utbildningsutskottet för utvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige. Uppgifter Diplomnämnden ska enligt föreningens stadgar ansökningar ifråga om aktuariediplom, ansökan om röstberättigat medlemskap och tilldelning av CERA-diplom: behandla inkomna ansökningar om diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat, verka som examinationsnämnd för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat i de fall krav enligt stadgarnas 6 föreligger, föreslå till styrelsen medlemmar för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat. Nämndens andra uppgifter framgår av den instruktion som beslutats vid föreningsstämman, nämligen att: föra register över ansökan om diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERAcertifikat samt resultat vid examination och förslag till styrelsen. Registret ska finnas på Aktuarieföreningens kansli, informera medlemmarna om nämndens verksamhet och praxis vid tillämpning av kompetenskrav för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat, bistå Aktuarieföreningens medlemmar vid diskussion med Finansinspektionen om behörighet att verka som ansvarig aktuarie, aktivt delta i utbildningsutskottets arbete såsom medlemmar av utskottet, identifiera behov av utveckling av utbildningskrav och informera utbildningsutskottet om behoven, verka för kontinuerlig tillgång av kvalificerade personer till aktuarieyrket och i samarbete med Utbildningsutskottet till aktuarieutbildning, och bistå Styrelsen i övriga kvalifikationsfrågor som styrelsen anser lämpligt. 6

7 Medlemmar i Diplomnämnden är också medlemmar i Utbildningsutskottet. Nämnden har under kalenderåret 2014 haft fem protokollförda sammanträden och därutöver löpande kontakter för uppkomna frågor. Nämnden har under året behandlat totalt 29 ärenden. Diplomnämnden bestod under året av Sören Kruse, Erik Hevreng och Erland Ekheden. Sören Kruse har varit ordförande och Jane Niedra sekreterare och sammankallande i Diplomnämnden. Föreningens ordförande har varit adjungerad till nämndens möten. Föreningens diplom har under året tilldelats André Wong, Jenny Areskogh, Johan Eriksson, Daniel Larsson, Anna Flodström, Johan Dellner samt Mikkel Larsen enligt MRA. Vidare har Daniel Rufelt tilldelats CERA-diplom. Som röstberättigade medlemmar har upptagits Carl Tenland, Torben Weisner, Björn Löfdahl, Mattias Timonen, Jenny Johansson, David Lam, Vadim Ovtchinnikov, Marcus Granstedt samt Jenny Önskog. Disciplinära kommittén Disciplinära kommitténs uppgifter är att utreda klagomål mot föreningsmedlemmar och att besluta om disciplinära åtgärder mot medlem som vid utövandet av aktuarieyrket brutit mot föreningens etiska regler eller eljest ur föreningens synvinkel förfarit på ett oacceptabelt sätt. Kommittén har under året inte haft något protokollfört möte. Diplomnämnden fungerar som Disciplinär kommitté. Etiska kommittén Etiska kommitténs uppgifter är att utveckla riktlinjer och tolkningar samt vid behov fatta beslut i etiska frågor av vikt för föreningen eller dess enskilda medlemmar. Kommittén har haft ett protokollfört möte under året. Diplomnämnden fungerar som Etisk kommitté. Utbildningsutskottet (UU) Utbildningsutskottet är föreningens organ för frågor som gäller utbildning av aktuarier, med ändamål att bidra till vidareutvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige, arbeta med kompetenskrav för aktuariediplom och CERA-behörighet, samt följa utvecklingen av kompetenskrav för aktuarier nationellt och internationellt. Utbildningsutskottets uppgifter är bland annat att: till föreningens styrelse föreslå förändringar i utformningen av kompetenskrav, följa Finansinspektionens arbete med kompetenskrav och tillämpning av dessa, stödja SAf:s representant i internationella organ, såsom arbetsgrupper inom Actuarial Association of Europe (AAE) och International Actuarial Association( IAA), upprätthålla en dialog med lärosäten som bedriver utbildning inom det aktuariella området, ansvara för innehåll i och utformning av Aktuarieföreningens etikseminarium. Utskottet har haft fyra möten under året och bestod vid början av året av Esbjörn Ohlsson (ordförande), Mathias Lindholm (sekreterare), Erik Alm, Malcolm Campbell, Erland Ekheden 7

8 (DN), Erik Hevreng (DN), Sören Kruse (DN), Magnus Strömgren samt Magnus Weiderling (styrelsens representant). Under hösten utvidgades utskottet med Anna Flodström och Pontus Waltré. Martin Sköld (studierektor i matematisk statistik vid Stockholms universitet) har varit adjungerad till utskottet. SAf:s ordförande har vid några möten varit adjungerad till utskottet. En huvudaktivitet för utskottet är att bistå Avdelningen för matematisk statistik vid Stockholms universitet i frågor som rör Aktuarieprogrammet. Speciellt har utskottet under Haft en arbetsgrupp som arbetar med översyn av Livförsäkringsmatematik II; - Bidragit i framtagande av nytt kursmaterial till Försäkringsredovisning, sakdelen; - Varit drivande bakom att en kurs i Tidsserieanalys för aktuarier om 1,5 hp har lagts till i kursutbudet för förenkla uppfyllandet av de nya diplomeringskraven; - Utarbetat ett dokument angående kurser som uppfyller kraven i simulering mm, till stöd för medlemmarnas planering av sina diplomeringsstudier; - Medverkat till att flera ledamöter har deltagit som lärare inom Aktuarieprogrammet. Utöver detta har UU under året bland annat - Arbetat med föreningens remissvar till FI angående ny FFFS rörande krav för att bli ansvarig aktuarie; - Till styrelsen ingivit ett förslag till ändring av kraven för diplomering med anledning av FI:s nya kompetenskrav med syftet att diplomering normalt ska räcka för FI:s krav; - Deltagit i styrelsens arbete med översyn av UU:s instruktion; - Ansvarat för innehållet och utformningen av föreningens etikseminarium som hölls 10 november. Flera av utskottets ledamöter deltog som seminarieledare. - Aktuarienämnden (AN) Nämndens uppgifter är att för SAfs räkning: samt fungera som referensgrupp för t ex Finansinspektionen och andra instanser, utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor som anknyter till den ansvarige aktuariens roll, upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte mellan ansvariga aktuarier. Alla medlemmar i SAf som är ansvariga aktuarier i svenska försäkringsbolag, understödsföreningar eller pensionskassor erbjuds medlemskap i nämnden. Aktuarienämnden har inom sig två arbetsutskott, ett livutskott och ett skadeutskott. De båda utskotten har till uppgift att förbereda remisser och andra frågor. Bent Malmsjö har varit ordförande för aktuarienämnden under För livutskottet tog Anders Munk över ordförandeskapet efter Håkan Österberg medan Lars Klingberg varit ordförande för skadeutskottet. Totalt har nämnden under året haft runt 50 medlemmar. 8

9 Aktuarienämnden har träffats två gånger under Man har bl.a. gått igenom utkast på svar från SAf om Finansinspektionens förslag till ny föreskrift rörande behörighet för att få tjänstgöra som ansvarig aktuarie. Behandlat förfrågningar från SAf:s styrelse t.ex. föreningens engagemang i de olika internationella aktuarieföreningarna. Livutskottet har haft två möten med representanter för Finansinspektionen. På mötena har bl.a. diskuterats redovisningsfrågor (IFRS 4 fas 2 och ny föreskrift om redovisningsregler), EIOPAs förslag på diskonteringsränta för åtaganden i SEK, nationell rapportering m.m. Skadeutskottet har haft fyra möten med representanter för Finansinspektionen. På mötena har man bl.a. diskuterat frågor kopplade till Solvens II, redovisningsfrågor (IFRS 4 fas 2 och Trafikförsäkringsföreningen), finansinspektionsrapportering m.m. Finansiella riskutskottet (FRU) Finansiella Riskutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor om kapitalplacering, finansiella risker och solvens med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, stödja SAfs representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom finansiella riskområdet, utgöra en referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Simon Kristoferson (ordförande), Boualem Djehiche, Jörgen Olsén, Lisa Pettersson, Camilla Salomonsson samt Håkan Österberg. Utskottet har inte haft några fysiska möten under året utan all konversation har skett via e-post. Under hösten diskuterades EIOPAS nya förslag avseende den riskfria räntekurvan. Från början var det tänkt att SAf skulle svara på remissen men istället beslutades att nöja sig med att enskilda bolag fick svara och ge input till Svensk Försäkrings svar. Pensionsutskottet (PU) Pensionsutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på pensionsfrågor med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom pensionsområdet, utgöra en referens för utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Rådet för finansiell rapportering, Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Pensionsutskottet har under året bestått av Fredrik Palm (ordförande), Susanna Wallin (sekreterare), Rikard Bergström, Raymond Chan, Sven Lannhard, Björn Nilsson, Göran Ronge, Helén Björk Westin, Nils Berner, Tomas Heimdal, Stefan Jansson, Clara Severinson och Samuel Severinson. Pensionsutskottet har haft 4 möten under året där bland annat följande diskuterats: Tjänstepensionsföretagsutredningen; Tjänstepensionsplaner som förändrats eller är föremål för förändring i närtid; Livslängdsantaganden för tjänstepensioner i Sverige jämfört med andra länder; Värderingsfrågor vid redovisning av pensioner enligt IAS 19, såsom 9

10 o hantering av contribution based promises som skiljer sig från traditionella förmånsbestämda åtaganden; o hur planändringar och förmånsreduceringar ska redovisas enligt uttalande från IFRIC (IFRS Interpretations Committee); Pensionsutskottet har under verksamhetsåret ansvarat för att ta fram Aktuarieföreningens svar på följande remisser: Tjänstepensionsföretagsutredningens slutbetänkande En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) ; IAA:s exposure draft ISAP 3 Actuarial Practice under IAS 19 ; Redovisningsutskottet (RU) Utskottets uppgifter är att för SAf: - utveckla aktuarieprofessionens syn på redovisningsfrågor på försäkringsområdet med ett svenskt perspektiv, - samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, - stödja SAf:s representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom redovisningsområdet, - noga följa den internationella utvecklingen på redovisningsområdet av relevans för försäkringsområdet, - initiera och leda remissarbete med anledning av planerade och utfärdade IFRSs samt arbeta med att tolka dessa för svenska förhållanden, - utgöra en referens för utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen, - bistå SAf:s representanter i dessas utbildningsverksamhet inom Aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet samt - upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Redovisningsrådet, Redovisningsnämnden, Finansinspektionen och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Artur Chmielewski (ordförande), Bent Malmsjö, Esbjörn Ohlsson, Totte Pikanen, Alexander Dollhopf, Erik Alm, Anders Munk och Jan Åke Persson. Under 2014 har utskottet träffats vid 2 tillfällen samt fört elektronisk dialog kring vissa sakfrågor. Utskottet har bland annat diskuterat Finansinspektionens utkast till nya redovisningsföreskrifter, förändringar i IASBs kommande redovisningstandard för försäkringskontrakt och redovisningen av återförsäkrarens andel av premiereserven i skadeförsäkringsbolag. Utskottet har även bidragit till SAfs remissvar avseende utkastet till Lagrådsremissen om implementering av Solvens IIdirektivet samt Tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande. Utskottet för Nätverkande (UN) Utskottet för Nätverkandes främsta uppgifter är att informera studenter om aktuarieprofessionen och Aktuarieföreningen, möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan seniora och unga aktuarier/studenter, ordna informella sammankomster samt bistå Aktuarieföreningens representanter i deras utbildningsverksamhet inom ramen för Aktuarieprogrammet på Stockholms Universitet. Vidare skall utskottet stödja föreningens representant i internationella organ inom grupperingar för unga aktuarier, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen samt bevaka internationella grupper vad gäller för utskottet relevanta frågor. 10

11 Utskottet har under året bestått av Jenny Areskogh (ordförande), Magnus Johansson (sekreterare), Peter Nord Andersson (sekreterare), Susanna Björkwall, John Brandel, Kia Buranakol, Elizabeth Gomez, Pontus Waltré, Anna Flodström, Gulmira Ishakova, Daria Dalvarson (invald under året), Emma Uddholm (invald under året) och Daniel Rufelt (avhopp under året). Utskottet för Nätverkande har under verksamhetsåret träffats fem gångar och har bland annat: - anordnat två AWs under våren 2014, - anordnat en Bouletävling med efterföljande AW i maj UN-mailen användes för bokning vilket fungerade bra, - presenterat utskottet, Aktuarieföreningen och aktuarieyrket för studenter vid Uppsala Universitet, under hösten 2014, - diskuterat ämnen och gett förslag på talare till Aktuarieföreningens medlemsmöten, - representerat Aktuarieföreningen och berättat om aktuarieyrket och UN vid naturvetarnas arbetsmarknadsdag vid SU under vintern 2014, - informerat studenter som läser matematisk statistik eller matematik om utskottet och Aktuarieföreningen, som en del av arbetsmarknadsdagen på Stockholms Universitet under våren 2014, - anordnat 110-årsfesten för Aktuarieföreningen på uppdrag av styrelsen under vintern Till detta event använde vi oss av mailen till UN för avbokningar och reservplatser vilket fungerade bra, - underhållit både Facebook-gruppen och Linkedin-gruppen med löpande information om Aktuarieföreningen och dess medlemsmöten. Linkedin-gruppen har även uppdaterats av styrelsen (Daniel Rufelt), - diskuterat ytterligare besök på högskolor och universitet, - diskuterat om och hur föreningen kan verka som en länk mellan studenter och försäkringsbolag vid förmedling av exjobb. Aktuariepriset Försäkringsbolaget SCOR Sweden Re har i samband med sitt 100 års-jubileum 2014 valt att instifta ett pris om kr för årets bästa diplomarbete. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som skall skickas in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen. Pristagaren väljs av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse. Priset delades ut för första gången under 2014 vid en konferens arrangerad av SCOR Sweden Re. I och med prisets instiftande i Sverige har SCOR Sweden Re infört samma tradition som dess systerbolag har i andra länder, där man sedan tidigare årligen har delat ut aktuariepris. Priset ger Aktuarieföreningen möjlighet att framhäva kvalitén på de diplomarbeten som skickas in till föreningen och ger samtidigt ökat fokus på det diplomerade medlemskapet och dess högt ställda internationella krav. Bland de 14 diplomarbeten som var aktuella under period 1 juli 2011 till 30 juni 2014 valde 8 att delta i priskommitténs urvalsprocess. Vinnare 2014 blev Johan Dellner, anställd vid Milliman, för arbetet The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities. 11

12 Priskommittén utför sitt arbete oberoende av aktuarieföreningen och består av Jörgen Olsén (ordförande), Gunnar Andersson, Erik Hevreng och Sören Kruse (sekreterare). Internationella arbetsgrupper Följande medlemmar har representerat Sverige i nedanstående internationella organisationer: Actuarial Association of Europe (AAE) General Assembly Malcolm Campbell, ordförande - - Jan Åke Persson, ledamot Education Committee Standards, Freedoms and Professionalism Committee Insurance Committee (IC) IC Working Groups (WG) Erik Alm Jan Åke Persson Åsa Larson Gunnar Brännstam (Life WG) - - Simon Kristoferson (Non-Life WG) - - Jörgen Olsén (Accounting WG) - - Malcolm Campbell (Cross Sectoral WG) Investment and Financial Risks Committee Pensions Committee Pensions Solvency WG International Actuarial Association (IAA) Executive Committee Strategic Planning Subcommittee Accreditation Committee Audit & Finance Risk Oversight Tax Force Education Committee (EC) Enterprise & Financial Risk Nominations Committee Pensions & Employee Benefits Comm Simon Kristoferson Rikard Bergström Björn Nilsson Malcolm Campbell Malcolm Campbell Erik Alm Malcolm Campbell Erik Alm Professionalism Committee Malcolm Campbell Insurance Accounting Committee Insurance regulation Malcolm Campbell (även Liaison till Executive Committee) Malcolm Campbell Rikard Bergström Alexander Dollhopf - Reinsurance Subcommittee Erik Alm - Solvency Subcommittee Arne Sandström Mortality WG Erik Alm 12

13 Anm: Inom IAA har några medlemmar listats som interested persons med anknytning till olika kommittéer. Chartered/Certified Enterprise Risk Actuary/Analyst Global Association (CERA) CERA Global Board CERA Review Panel Malcolm Campbell Malcolm Campbell Ekonomi Årsavgiften för röstberättigade medlemmar var 850 kr. För associerade medlemmar och heltidsanställda vid universitet och högskolor var avgiften 500 kr samt för studerande och pensionärer 200 kr. Bifogad resultaträkning för SAf utvisar ett resultat efter skatt på ( ) kronor och balansomslutningen per 31 december 2014 slutar på ( ) kronor. Ett högre resultat för 2014 jämfört med 2013 förklaras av att föreningen genomfört en välbesökt seminarieserie samt fått förfrågningar om ett större antal registerförsäljningar under det gångna året. Styrelsen föreslår att föreningens resultat förs till eget kapital. Resultat- och balansräkning Vi hänvisar till: Årsbokslut för Svenska Aktuarieföreningen men ger samtidigt här en förenklad version av föreningens resultat och balansräkning. Resultaträkning 2014 Balansräkning per 31 december 2014 Intäkter Tillgångar Medlem sa v g ifter Ku n dfor dr in g a r Midda g sa v g ifter Ku n dfor dr in g a r m edlem sa v g ifter Sem in a r iea v g ifter Ska ttekon to & for dr in g a r Reg ister för sä ljn in g Plu sgir o Rä n tein tä kter Ba n k Öv r ig a in tä kter Sum m a int äkt er Summa tillgångar Kostnader EK & Skulder Sektionsav gifter (IAA, GC, CERA ) Balanserad vinst/förlust A r kiv /loka l Vinst/förlust föreg. år Medlem sm öteskostnader Redovisat resultat Sem in a r iekostn a der Lev er a n stör ssku lder Ka n sli- och IT-kostn a der (a dm in ) Mom s Öv r ig a kostn a der För u tbeta lda a v g ifter Ska ttekostn a der Öv r u ppplu pn a kostn a der Su m m a kostnader Beräknat resultat S:A EK, Avsättningar och Skulder

14 Tack! Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som under året har bidragit till vår verksamhet under året genom ert arbete i utskott och arbetsgrupper. Stockholm Jan Åke Persson Göran Ronge Daniel Rufelt Kajsa Järnmalm Peter Niman Magnus Weiderling Jenny Areskogh 14

15 Bilaga - Nya medlemmar 2014 Masar Al-Mosawi Folksam Jonna Alnervik - Stephanie Andersson Trygg-Hansa Fredrik Backåker - Dounia Bedja Livförsäkringsbolaget Skandia, öms Jonatan Björkman Skandikon Pensionsadm AB Martin Carlson Länsförsäkringar Fondliv Anders Carlsson Pensionsmyndigheten Peyman Dabiri - Daria Dalvarson Swedbank Försäkring AB Mikaela Dribe Gjensidige Tom Ekberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Mikael Elhouar Sirius International Henrik Engström Sirius International Simon Eriksson Handelsbanken Liv Kerstin Fagerstedt Länsförsäkringar Liv Sascha Firle - Marcus Granstedt Towers Watson Elsa Han - Magnifique Harushimana - Rasmus Hemström Trygg-Hansa Försäkrings AB Fredrik Henrikson Handelsbanken Liv Ulrica Hermansson Bliwa Livförsäkring AB Lukas Horosiewicz SPP Gulmira Ishakova Nordea Marcus Johansson Gjensidige Sofia Johnson AMF pension Nan Karlsson Sirius International Ramona Klein EY Maria Käki SPP Johannes Lundqvist - Noora Lyly EY Björn Löfdahl KTH 15

16 Anastasia Miranovich KPMG AB Joakim Mossberg - Malin Nilsson SPP Marcus Nilsson Trygg-Hansa Jesper Okko-Olausson Jesper Okko-Olausson Lina Palmborg Handelsbanken Liv Anna Pettersson Sweden Re Billy Pettersson Pablo Länsförsäkringar Liv Anton Ringqvist Öhrlings PricewaterhouseCooper AB Elizabeth Saers Bigun Livförsäkringsbolaget Skandia, öms Carl Sahlin Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Victor Schön - Peter Ståhl - Erik Svensson Rumbline Consulting AB Björn Thijssen - Emma Uddholm - Beatrice Unge AMF Pension Daniel Wallén Mercer Pontus Waltré SPP Mikael Wennlund SPP Erik Wensheim Movestic Livförsäkring AB Angelica Witting - Kiat Wee Wong Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Erik Yderborg - Jenny Önskog Folksam Ömsesidig Livförsäkring 16

Verksamhetsberättelse 2012

Verksamhetsberättelse 2012 Verksamhetsberättelse 2012 Antalet kurser och seminarier har nästan fördubblats och får fortsatt höga utvärderingar. Årets konferens hade lika många deltagare och ekonomiskt resultat och utvärdering var

Läs mer

The Institute of Internal Auditors - Sweden Internrevisorernas Service (ISAB) AB Verksamhetsberättelse 2006 Strandvägen 7 A, 114 56 Stockholm E-mail: info@internrevisorerna.se www.internrevisorerna.se

Läs mer

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten

Utredning Senior- och pensionärsverksamheten SKTFs förbundsmöte Utredning Senior- och pensionärsverksamheten Innehåll Förbundsstyrelsens yttrande över rapporten... 1 Sammanfattning av rapporten... 2 Inledning... 3 Varför denna rapport?... 3 Om begreppet

Läs mer

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5

1. Program... 1. 2. Praktiska anvisningar... 2. 3. Mötesregler... 3. 4. Föredragningslista... 4. 5. Röstlängd/Delegater... 5 Innehåll 1. Program... 1 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 4 5. Röstlängd/Delegater... 5 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2014... 7 (6.1)

Läs mer

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981

ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30. Org.nummer: 802011-9981 ÅRSREDOVISNING 2013-07-01 2014-06-30 Org.nummer: 802011-9981 INNEHÅLLSFÖRTECKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 1 Året som gått... 1 Investeringar... 1 Medlemssystem... 1 Fakultetsbidraget... 2 Arvodering...

Läs mer

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm

Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen Handlingar till föreningens 111:e ordinarie årskongress tisdagen den 10 september 2013 i Stockholm 1/29 2/29 KT:s 111:e ordinarie årskongress Plats: Stockholmsmässan,

Läs mer

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse

Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse Svenska Betongföreningens Verksamhetsberättelse 2006 2014 Ett nätverk av betongkunskap! Verksamhetsberättelse för Svenska Betongföreningen 2014 INNEHÅLL Sid 1. ALLMÄNT 1 2. ORGANISATION 3 3. ARBETE I

Läs mer

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010

Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Välkommen till I-sektionens vårmöte 2010 Kallelse till Vårmötet 2010 Sammanträdande organ: Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH Kallade: Samtliga medlemmar i Sektionen för Industriell Ekonomi, LiTH

Läs mer

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015

Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 Vi Unga Uppsala Distriktsstämma 2015 14 mars i Knivsta kommunhus 1 Förslag på dagordning 2-3 Förklaring av dagordning 4-6 Ordlista 7-8 Bilaga 1: Årsbokslut 2014 9-15 Bilaga 2: Verksamhetsberättelse 2014

Läs mer

2013-11-11. Handlingar

2013-11-11. Handlingar 2013-11-11 Handlingar Handlingar till FSAstuds årsmöte 6 december 2013 Innehåll Innehåll... 1 1. Program... 2 2. Praktiska anvisningar... 2 3. Mötesregler... 3 4. Föredragningslista... 3 5. Röstlängd/Delegater...

Läs mer

juristutbildningar samt lanserat en kostnadsfri och oberoende rådgivningstjänst om pensioner och försäkringar. Och mycket mer...

juristutbildningar samt lanserat en kostnadsfri och oberoende rådgivningstjänst om pensioner och försäkringar. Och mycket mer... År 2010 har PTK Anställt tre nya medarbetare inom pensionsoch försäkringsområdet, avslutat upphandlingen av livbolag inom ITP-avtalet, producerat Att vara med innan beslut fattas, Handbok om försäkringar

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 013 2013 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning3 Verksamhetsberättelse 2013Årsre 013 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2013 20 Tack för ett fantastiskt bra år! Under 2013 fortsatte FTF växa. Vid årsskiftet

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2014 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 140:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning

Årsredovisning Verksamhetsberättelse. Verksamhetsberättelse. ksamhetsberättelse Årsredovisning 012 2012 Årsredovisning Verksamhetsberättelse sning2 Verksamhetsberättelse 2012Årsre 012 ksamhetsberättelse Årsredovisning 2012 20 FTF facket för försäkring och finans är ett fackförbund specialiserat

Läs mer

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag:

12. Arbetsordningar Sveriges Privattandläkarförening beslutsunderlag: 1. Program 2. Deltagarförteckning 3. Röstlängd 4. Dagordning 5. Verksamhetsberättelse för verksamhetsår 2013 6. Årsredovisning med resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för Sveriges Privattandläkarförening

Läs mer

Konstituerande möte. Ordförande

Konstituerande möte. Ordförande Styrelsen En ideell förening måste ha en styrelse. Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika

Läs mer

Svenska FSC Årsredovisning 2013

Svenska FSC Årsredovisning 2013 med verksamhetsberättelse FSC, A.C. All rights reserved. FSC F000229 Rapport 1:14 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Verksamhetsberättelse Ett FSC världen över 4 5 Ökad kännedom om- och breddat engagemang för FSC! 6

Läs mer

Eksjö 2002-03-23--24

Eksjö 2002-03-23--24 Protokoll fört vid ordinarie riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund Eksjö 2002-03-23--24 Sverok tel 013-14 06 00 Sandbäcksgatan 2 www.sverok.se fax 013-14 22 99 582 25 LINKÖPING info@sverok.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen

Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Verksamhetsberättelse år 2013 Svenska Försäkringsföreningen Föreningens 139:e verksamhetsår Om Svenska Försäkringsföreningen Svenska Försäkringsföreningen (SFF) är med sina 139 år den äldsta verksamma

Läs mer

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte

Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Mötesprotokoll MTS:s Höstmöte Datum: 2011-10-31 Tid: 17:15 Plats: C1 Närvarande: Se bifogad närvarolista 1. Mötets öppnande Maskinteknologsektionens ordförande Erik Helander hälsade alla välkomna och förklarade

Läs mer

Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010

Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening Årsberättelse 2010 Finansbolagens Förening... 1 Medlemmar Associerade Styrelse Kommittéer Kansli Medlemskap och representation Föreningen under året... 8 Årsmöte och informationsmöten

Läs mer

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26

Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 Protokoll fört vid ordinarie Riksmöte i Sveriges roll- och konfliktspelsförbund i Norrköping 2000-03-25--26 1. Mötets öppnande Förbundets ordförande Karl Nissfeldt förklarade 2000 års ordinarie Riksmöte

Läs mer

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006

VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006 VERKSAMHETSBERÄTTELSE MEDICINSKA FÖRENINGEN 2006 STYRELSE OCH PRESIDIET Medicinska Föreningens styrelse haft följande sammansättning: Ordförande Vice ordförande Sekreterare FU:s ordförande InfU:s ordförande

Läs mer

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013

Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Årsredovisning 2012 förbundsmöteshandlingar 2013 Foto: Rikard Godlund INNEHÅLL Årsredovisning SSDF:s vision och mål 2 SSDF:s ordförande 3 Verksamhetsberättelser 4 Styrelsen 4 Tekniska kommittén 6 UV-rugby

Läs mer

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24

KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014. Årsbokslut 2015-04-24 KLYS KONSTNÄRLIGA & LITTERÄRA YRKESUTÖVARES SAMARBETSNÄMND KLYS 2014 Årsbokslut 2015-04-24 KLYS Org.nr. 802006-0136 Årsbokslut 2014 2 INNEHÅLL Ordföranden har ordet... 6 KLYS Konstnärliga och litterära

Läs mer

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening!

IM som MEDLEMSORGANISATION. Inspiration för att bilda lokalförening! IM som MEDLEMSORGANISATION Inspiration för att bilda lokalförening! Introduktion Den här lathundens syfte är att ge vägledning och inspiration till hur och varför en IM-grupp kan bilda lokalförening. Tillsammans

Läs mer

Svenska Kyrkans Unga i Täby

Svenska Kyrkans Unga i Täby ÅRSMÖTE 2014 Svenska Kyrkans Unga i Täby 8 februari Karlberg Årsmöteshandlingarnas innehåll s. 3 Schema och praktisk information s. 4 Stadgar för Svenska Kyrkans Unga i Täby s. 6 Sammanträdesordning s.

Läs mer

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år

Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Motion nr 1/2012 från avd 115 Lund angående Kongress endast vartannat år Aktiespararna har under en följd av år fått en försämrad ekonomi dels genom att medlemsantalet minskat och dels genom att förbruka

Läs mer

Årsmöteshandlingar 2015

Årsmöteshandlingar 2015 Kallelse till riksårsmöte i Svenska Islandshästförbundet Svenska Islandshästförbundets medlemmar hälsas välkomna till årsmöte i riksförbundet. Alla medlemmar äger rätt att närvara och delta i diskussioner,

Läs mer

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet.

Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Välkomna till Årsmötet i Borlänge 23 maj! Här kommer handlingarna till årsmötet. Ta med dem när ni åker på konferensen och årsmötet. Styrelsen har ett förslag till verksamhetsplan tyck till om den och

Läs mer