VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN (SAf) 2014 Ordföranden har ordet Mitt andra verksamhetsår som ordförande är nu slut och detsamma gäller för stora delar av styrelsen. Det märks genom att vi i styrelsen känner varandra bättre nu och är mer förtrogna med uppgiften att leda SAf. Vi känner också att vår administration tillsammans med Föreningshuset är mer inkörd än förra året och att vi därför nu har fungerande webbaserade rutiner för stora delar. Året har präglats av många framgångsrikt genomförda aktiviteter som vi tror har uppskattats av er medlemmar. Aktiviteterna hade inte varit möjliga att genomföra utan den stora entusiasm och det engagemang som visats av medlemmarna i styrelsen och de arbetsgrupper som ansvarat för genomförande av de olika aktiviteterna. Antalet medlemmar har under året ökat netto med 39 stycken eller ca 8%, och den pågående föryngringen är påtaglig. Alla som engagerar sig i föreningens arbete blir fortsatt påminda om att vi har ett vanligt arbete också som konkurrerar om tiden och min egen upplevelse är att den konflikten har accentuerats under året för mig och andra. Möjligen ändras detta när pågående våg i regelverkstsunamin lägger sig och vi en stund förbereder oss för nästa. Inför det nya året är planen att fortlöpande organisera intressanta medlemsmöten, besvara remisser och i den mån vi hittar ett intressant ämne organisera ännu en seminarieserie. Områden som skulle kunna förbättras är föreningens engagemang i de internationella föreningarna. Olika diskussioner har förts under året men en hel del återstår för att öka vårt engagemang och bemanna de olika internationella kommittéerna med representanter. Vi ska också vidareutveckla rutinerna vid CERA-diplomering. Under året har vi inte ordnat något ekonomi- och skatteseminarium och valberedningen kommer att föreslå att vi inte utser någon styrelseledamot i Försäkringsföreningen för nästa år. Samarbetet bör fortsätta men vi söker nya former. Tillsammans med styrelsen ser jag fram emot ett nytt spännande år där vi är beroende av ert engagemang för att tillsammans föra utvecklingen framåt. Händelser under året - Under året har vi tillsammans med SCOR infört ett årligt aktuariepris och årets pristagare blev Johan Dellner, för sitt diplomarbete The impact of the underlying interest rate model when calculating the best estimate of liabilities. - Möjlighet till att ansöka om CERA certifikat enligt övergångsregler och ordinarie regler har införts och föreningen har nu fyra certifierade medlemmar. - Under hösten anordnade föreningen en seminarieserie med sju seminarier kring ämnet Stokastisk modellering och interna modeller inom försäkring. 1

2 - Föreningen har börjat skicka ut platsannonser genom mail till föreningens medlemmar, vilket har blivit en god inkomstkälla för föreningen och mottagits väl av våra medlemmar, - En medlemsenkät har genomförts under året och resultaten tyder på att föreningens verksamhet får godkänt på det hela taget, att verksamheten med medlemsmöten och seminarier är viktig samt att det är viktigt att föreningen engagerar sig i de internationella föreningarnas verksamhet men samtidigt att andelen medlemmar som vill engagera sig i svenska och utländska utskotts arbete är relativt liten. Det framgår också att det finns en liten övervikt bland medlemmarna för åsikten att kompetenskraven för att verka som aktuarie är för strikta men resultatet är inte tydligt. - Sju medlemsmöten har genomförts, alla relativt välbesökta. Etikseminariet har också genomförts med ca 10 stycken deltagare. - Vad gäller remisser har föreningen avgett sex yttranden under året: o FI:s förslag till nya kompetenskrav FI Dnr o Konsultation om nytt tjänstepensionsdirektiv IORP2Fi2014/1418 o Tjänstepensionsföretagsutredningen - SOU 2014:57 o IAAs förslag till aktuariell standard under IAS 19 ISAP 3 o FI:s förslag till ny räntebestämmelse i tryggandelagen FFFS2007:24 o Lagrådsremiss om införande av Solvens II Fi 2014/ Under året har FI formulerat en ny föreskrift om kompetenskraven för att få verka som aktuarie och som inte längre hänvisar till SAfs diplom. - Sociala aktiviteter under året har bestått av två afterwork-träffar, sju medlemsmöten samt en jubileumsmiddag för att fira att Svenska Aktuarieföreningens funnit i 110 år. - Aktuarieföreningen har numera sitt arkiv på endast en plats som är ett utrymme hyrt av Shurgard. Framtidsfrågor Mottot för arbetet inom föreningen är att fortsatt skapa medlemsnytta genom att vara en plattform för förkovran och utbyte av erfarenhet medlemmar emellan. I den pågående globaliseringen är det också viktigt att vi engagerar oss i den internationella verksamheten för att få kontaktnät och upprätthålla möjlighet för svenska aktuarier att verka utomlands genom ömsesidigt erkännande. Vi behöver därför ert engagemang i utskottsarbete i Sverige och utomlands för att driva föreningens verksamhet framåt. Vi tar också gärna emot förslag och idéer till framtida evenemang! Vi har nu en plattform för elektroniskt arkiv för alla utskott som det känns viktigt att vi nu tar i bruk under året för att stödja föreningens verksamhet samt förbättra dokumentation och kontinuitet. 2

3 ÖVRIGA FAKTA KRING FÖRENINGENS VERKSAMHET 2014 Styrelsen (fr o m 20 mars 2014) Jan-Åke Persson, ordförande Daniel Rufelt, vice ordförande Göran Ronge, sekreterare Kajsa Järnmalm, skattmästare Peter Niman, ledamot (stadgeansvarig) Magnus Weiderling, ledamot (webmaster) Jenny Areskogh, ledamot Styrelsen har under kalenderår 2014 haft 10 protokollförda sammanträden, varav 1 via telefon. Revisorer Rikard Bergström Jan Hagberg Suppleant: Bertil Sjöö Klubbmästare Esa Tirronen, PwC Kansliansvarig Föreningshuset har under året skött administration av avgifter, ekonomi samt inkommande e-post. Valberedning Carola Fornelid (sammankallande), Erling Andersson och Totte Pikanen. Medlemmar Totala antalet medlemmar per den 31 december 2014 är 526 (487 per 31 december 2013), varav 472 (433) är fullt betalande, 49 (49) är pensionärsmedlemmar samt 5 (5) är icke-betalande hedersoch korresponderande medlemmar. Antalet röstberättigade medlemmar är 263 (261) och antalet diplomerade medlemmar är 138 (137). Se bilaga över de 58 (24 under år 2013) nytillkomna medlemmarna, varav 24 (8) kvinnor och 34 (16) män, flertalet associerade. Korresponderande medlemmar Hans Bühlmann (1983), Jukka Rantala (2004) och David Wilkie (2004). Hedersmedlemmar Nils Wikstad (1999) och Sven Åstrand (1999). 3

4 Föreningsmöten Under året har föreningen haft 7 föreningsmöten med följande teman: 4 februari Björn Löfdahl, doktorand vid KTH Regressionsmodellering inom sjukförsäkring 6 mars Magnus Strömgren och Anna Wigren, Finansinspektionen Förslag till nya föreskrifter om villkor för behörighet att tjänstgöra som ansvarig aktuarie 20 mars (årsmöte) Jesper Andersson, VD Tre Kronor Aktuarien Spindeln i nätet 22 april Peter Händel, professor i signalbehandling, KTH Telefonen för försäkringstelematik sanning eller fiktion? 4 juni Steven Haberman, Cass Business School, City University, London Longevity trends, quantification and forecasting 4 september Andreas Johansson, FCG / Gustav Karner, Nobelstiftelsen En orientering i kapitalförvaltning för försäkringsbolag / Nobelstiftelsen - kapitalförvaltning 6 november Lena Friman Blomgren, Svensk Försäkring Hur man navigerar i floran av regelverk (Solvens II, Omnibus, IORP m fl) 4

5 Seminarier Under året har föreningen arrangerat en seminarie-serie om 7 tillfällen avseende Stokastisk modellering och interna modeller inom försäkring med följande innehåll: 2 oktober: Modelling from a life insurance perspective (John Rowland, Towers Watson). 7 oktober: Interna modeler inom sakförsäkring (Olov Dahlberg och Johan Bergström, Trygg-Hansa). 22 oktober: Generell presentation av regelverk för interna modeller och granskningsprocesser för dessa (Ellinor Samuelsson, Finansinspektionen). 29 oktober: Validering som skapar förtroende (Petter Pettersson, EY) 3 november: Economic Scenario Generators and their role in Actuarial Modelling, Low interest rates: Challenges for risk management (Ricky Power, Moody s Analytics). 18 november: Introduction to catastrophe models (Marc Melsen, GuyCarpenter). 24 november: An overview what is done in reality (Tigran Kalberer, Milliman). Vidare har föreningen anordnat: 10 november: Etikseminarium Föreningens årliga etikseminarium är ett krav för diplomering. Jubileumsfest Med anledning av föreningens 110-årsjubileum anordnades en middag den 11 december i EY:s lokaler. Föreningsvärd PwC har efter årsmötet 2014 varit föreningsvärd. Stadgar Vid medlemsmötet den 22 april beslutades (2:a beslutstillället) om vissa stadgeändringar. 5

6 Organisation av SAfs arbete Föreningens arbete i olika frågor är organiserat i nämnder och utskott som arbetar med nationella frågor samt deltagande i internationella arbetsgrupper. Nämnder och utskott Diplomnämnden (DN) Diplomnämndens syfte är att: vidareutveckla den aktuariella professionen i Sverige, säkerställa kontinuerlig tillgång på nya medlemmar till föreningen som uppfyller internationella aktuariella utbildnings- och yrkeskrav, säkerställa hög utbildnings- och yrkesmässig kvalité för nya medlemmar i Aktuarieföreningen, utgöra en referens för Utbildningsutskottet för utvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige. Uppgifter Diplomnämnden ska enligt föreningens stadgar ansökningar ifråga om aktuariediplom, ansökan om röstberättigat medlemskap och tilldelning av CERA-diplom: behandla inkomna ansökningar om diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat, verka som examinationsnämnd för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat i de fall krav enligt stadgarnas 6 föreligger, föreslå till styrelsen medlemmar för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat. Nämndens andra uppgifter framgår av den instruktion som beslutats vid föreningsstämman, nämligen att: föra register över ansökan om diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERAcertifikat samt resultat vid examination och förslag till styrelsen. Registret ska finnas på Aktuarieföreningens kansli, informera medlemmarna om nämndens verksamhet och praxis vid tillämpning av kompetenskrav för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat, bistå Aktuarieföreningens medlemmar vid diskussion med Finansinspektionen om behörighet att verka som ansvarig aktuarie, aktivt delta i utbildningsutskottets arbete såsom medlemmar av utskottet, identifiera behov av utveckling av utbildningskrav och informera utbildningsutskottet om behoven, verka för kontinuerlig tillgång av kvalificerade personer till aktuarieyrket och i samarbete med Utbildningsutskottet till aktuarieutbildning, och bistå Styrelsen i övriga kvalifikationsfrågor som styrelsen anser lämpligt. 6

7 Medlemmar i Diplomnämnden är också medlemmar i Utbildningsutskottet. Nämnden har under kalenderåret 2014 haft fem protokollförda sammanträden och därutöver löpande kontakter för uppkomna frågor. Nämnden har under året behandlat totalt 29 ärenden. Diplomnämnden bestod under året av Sören Kruse, Erik Hevreng och Erland Ekheden. Sören Kruse har varit ordförande och Jane Niedra sekreterare och sammankallande i Diplomnämnden. Föreningens ordförande har varit adjungerad till nämndens möten. Föreningens diplom har under året tilldelats André Wong, Jenny Areskogh, Johan Eriksson, Daniel Larsson, Anna Flodström, Johan Dellner samt Mikkel Larsen enligt MRA. Vidare har Daniel Rufelt tilldelats CERA-diplom. Som röstberättigade medlemmar har upptagits Carl Tenland, Torben Weisner, Björn Löfdahl, Mattias Timonen, Jenny Johansson, David Lam, Vadim Ovtchinnikov, Marcus Granstedt samt Jenny Önskog. Disciplinära kommittén Disciplinära kommitténs uppgifter är att utreda klagomål mot föreningsmedlemmar och att besluta om disciplinära åtgärder mot medlem som vid utövandet av aktuarieyrket brutit mot föreningens etiska regler eller eljest ur föreningens synvinkel förfarit på ett oacceptabelt sätt. Kommittén har under året inte haft något protokollfört möte. Diplomnämnden fungerar som Disciplinär kommitté. Etiska kommittén Etiska kommitténs uppgifter är att utveckla riktlinjer och tolkningar samt vid behov fatta beslut i etiska frågor av vikt för föreningen eller dess enskilda medlemmar. Kommittén har haft ett protokollfört möte under året. Diplomnämnden fungerar som Etisk kommitté. Utbildningsutskottet (UU) Utbildningsutskottet är föreningens organ för frågor som gäller utbildning av aktuarier, med ändamål att bidra till vidareutvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige, arbeta med kompetenskrav för aktuariediplom och CERA-behörighet, samt följa utvecklingen av kompetenskrav för aktuarier nationellt och internationellt. Utbildningsutskottets uppgifter är bland annat att: till föreningens styrelse föreslå förändringar i utformningen av kompetenskrav, följa Finansinspektionens arbete med kompetenskrav och tillämpning av dessa, stödja SAf:s representant i internationella organ, såsom arbetsgrupper inom Actuarial Association of Europe (AAE) och International Actuarial Association( IAA), upprätthålla en dialog med lärosäten som bedriver utbildning inom det aktuariella området, ansvara för innehåll i och utformning av Aktuarieföreningens etikseminarium. Utskottet har haft fyra möten under året och bestod vid början av året av Esbjörn Ohlsson (ordförande), Mathias Lindholm (sekreterare), Erik Alm, Malcolm Campbell, Erland Ekheden 7

8 (DN), Erik Hevreng (DN), Sören Kruse (DN), Magnus Strömgren samt Magnus Weiderling (styrelsens representant). Under hösten utvidgades utskottet med Anna Flodström och Pontus Waltré. Martin Sköld (studierektor i matematisk statistik vid Stockholms universitet) har varit adjungerad till utskottet. SAf:s ordförande har vid några möten varit adjungerad till utskottet. En huvudaktivitet för utskottet är att bistå Avdelningen för matematisk statistik vid Stockholms universitet i frågor som rör Aktuarieprogrammet. Speciellt har utskottet under Haft en arbetsgrupp som arbetar med översyn av Livförsäkringsmatematik II; - Bidragit i framtagande av nytt kursmaterial till Försäkringsredovisning, sakdelen; - Varit drivande bakom att en kurs i Tidsserieanalys för aktuarier om 1,5 hp har lagts till i kursutbudet för förenkla uppfyllandet av de nya diplomeringskraven; - Utarbetat ett dokument angående kurser som uppfyller kraven i simulering mm, till stöd för medlemmarnas planering av sina diplomeringsstudier; - Medverkat till att flera ledamöter har deltagit som lärare inom Aktuarieprogrammet. Utöver detta har UU under året bland annat - Arbetat med föreningens remissvar till FI angående ny FFFS rörande krav för att bli ansvarig aktuarie; - Till styrelsen ingivit ett förslag till ändring av kraven för diplomering med anledning av FI:s nya kompetenskrav med syftet att diplomering normalt ska räcka för FI:s krav; - Deltagit i styrelsens arbete med översyn av UU:s instruktion; - Ansvarat för innehållet och utformningen av föreningens etikseminarium som hölls 10 november. Flera av utskottets ledamöter deltog som seminarieledare. - Aktuarienämnden (AN) Nämndens uppgifter är att för SAfs räkning: samt fungera som referensgrupp för t ex Finansinspektionen och andra instanser, utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor som anknyter till den ansvarige aktuariens roll, upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte mellan ansvariga aktuarier. Alla medlemmar i SAf som är ansvariga aktuarier i svenska försäkringsbolag, understödsföreningar eller pensionskassor erbjuds medlemskap i nämnden. Aktuarienämnden har inom sig två arbetsutskott, ett livutskott och ett skadeutskott. De båda utskotten har till uppgift att förbereda remisser och andra frågor. Bent Malmsjö har varit ordförande för aktuarienämnden under För livutskottet tog Anders Munk över ordförandeskapet efter Håkan Österberg medan Lars Klingberg varit ordförande för skadeutskottet. Totalt har nämnden under året haft runt 50 medlemmar. 8

9 Aktuarienämnden har träffats två gånger under Man har bl.a. gått igenom utkast på svar från SAf om Finansinspektionens förslag till ny föreskrift rörande behörighet för att få tjänstgöra som ansvarig aktuarie. Behandlat förfrågningar från SAf:s styrelse t.ex. föreningens engagemang i de olika internationella aktuarieföreningarna. Livutskottet har haft två möten med representanter för Finansinspektionen. På mötena har bl.a. diskuterats redovisningsfrågor (IFRS 4 fas 2 och ny föreskrift om redovisningsregler), EIOPAs förslag på diskonteringsränta för åtaganden i SEK, nationell rapportering m.m. Skadeutskottet har haft fyra möten med representanter för Finansinspektionen. På mötena har man bl.a. diskuterat frågor kopplade till Solvens II, redovisningsfrågor (IFRS 4 fas 2 och Trafikförsäkringsföreningen), finansinspektionsrapportering m.m. Finansiella riskutskottet (FRU) Finansiella Riskutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor om kapitalplacering, finansiella risker och solvens med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, stödja SAfs representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom finansiella riskområdet, utgöra en referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Simon Kristoferson (ordförande), Boualem Djehiche, Jörgen Olsén, Lisa Pettersson, Camilla Salomonsson samt Håkan Österberg. Utskottet har inte haft några fysiska möten under året utan all konversation har skett via e-post. Under hösten diskuterades EIOPAS nya förslag avseende den riskfria räntekurvan. Från början var det tänkt att SAf skulle svara på remissen men istället beslutades att nöja sig med att enskilda bolag fick svara och ge input till Svensk Försäkrings svar. Pensionsutskottet (PU) Pensionsutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på pensionsfrågor med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom pensionsområdet, utgöra en referens för utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Rådet för finansiell rapportering, Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Pensionsutskottet har under året bestått av Fredrik Palm (ordförande), Susanna Wallin (sekreterare), Rikard Bergström, Raymond Chan, Sven Lannhard, Björn Nilsson, Göran Ronge, Helén Björk Westin, Nils Berner, Tomas Heimdal, Stefan Jansson, Clara Severinson och Samuel Severinson. Pensionsutskottet har haft 4 möten under året där bland annat följande diskuterats: Tjänstepensionsföretagsutredningen; Tjänstepensionsplaner som förändrats eller är föremål för förändring i närtid; Livslängdsantaganden för tjänstepensioner i Sverige jämfört med andra länder; Värderingsfrågor vid redovisning av pensioner enligt IAS 19, såsom 9

10 o hantering av contribution based promises som skiljer sig från traditionella förmånsbestämda åtaganden; o hur planändringar och förmånsreduceringar ska redovisas enligt uttalande från IFRIC (IFRS Interpretations Committee); Pensionsutskottet har under verksamhetsåret ansvarat för att ta fram Aktuarieföreningens svar på följande remisser: Tjänstepensionsföretagsutredningens slutbetänkande En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) ; IAA:s exposure draft ISAP 3 Actuarial Practice under IAS 19 ; Redovisningsutskottet (RU) Utskottets uppgifter är att för SAf: - utveckla aktuarieprofessionens syn på redovisningsfrågor på försäkringsområdet med ett svenskt perspektiv, - samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, - stödja SAf:s representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom redovisningsområdet, - noga följa den internationella utvecklingen på redovisningsområdet av relevans för försäkringsområdet, - initiera och leda remissarbete med anledning av planerade och utfärdade IFRSs samt arbeta med att tolka dessa för svenska förhållanden, - utgöra en referens för utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen, - bistå SAf:s representanter i dessas utbildningsverksamhet inom Aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet samt - upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Redovisningsrådet, Redovisningsnämnden, Finansinspektionen och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Artur Chmielewski (ordförande), Bent Malmsjö, Esbjörn Ohlsson, Totte Pikanen, Alexander Dollhopf, Erik Alm, Anders Munk och Jan Åke Persson. Under 2014 har utskottet träffats vid 2 tillfällen samt fört elektronisk dialog kring vissa sakfrågor. Utskottet har bland annat diskuterat Finansinspektionens utkast till nya redovisningsföreskrifter, förändringar i IASBs kommande redovisningstandard för försäkringskontrakt och redovisningen av återförsäkrarens andel av premiereserven i skadeförsäkringsbolag. Utskottet har även bidragit till SAfs remissvar avseende utkastet till Lagrådsremissen om implementering av Solvens IIdirektivet samt Tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande. Utskottet för Nätverkande (UN) Utskottet för Nätverkandes främsta uppgifter är att informera studenter om aktuarieprofessionen och Aktuarieföreningen, möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan seniora och unga aktuarier/studenter, ordna informella sammankomster samt bistå Aktuarieföreningens representanter i deras utbildningsverksamhet inom ramen för Aktuarieprogrammet på Stockholms Universitet. Vidare skall utskottet stödja föreningens representant i internationella organ inom grupperingar för unga aktuarier, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen samt bevaka internationella grupper vad gäller för utskottet relevanta frågor. 10

11 Utskottet har under året bestått av Jenny Areskogh (ordförande), Magnus Johansson (sekreterare), Peter Nord Andersson (sekreterare), Susanna Björkwall, John Brandel, Kia Buranakol, Elizabeth Gomez, Pontus Waltré, Anna Flodström, Gulmira Ishakova, Daria Dalvarson (invald under året), Emma Uddholm (invald under året) och Daniel Rufelt (avhopp under året). Utskottet för Nätverkande har under verksamhetsåret träffats fem gångar och har bland annat: - anordnat två AWs under våren 2014, - anordnat en Bouletävling med efterföljande AW i maj UN-mailen användes för bokning vilket fungerade bra, - presenterat utskottet, Aktuarieföreningen och aktuarieyrket för studenter vid Uppsala Universitet, under hösten 2014, - diskuterat ämnen och gett förslag på talare till Aktuarieföreningens medlemsmöten, - representerat Aktuarieföreningen och berättat om aktuarieyrket och UN vid naturvetarnas arbetsmarknadsdag vid SU under vintern 2014, - informerat studenter som läser matematisk statistik eller matematik om utskottet och Aktuarieföreningen, som en del av arbetsmarknadsdagen på Stockholms Universitet under våren 2014, - anordnat 110-årsfesten för Aktuarieföreningen på uppdrag av styrelsen under vintern Till detta event använde vi oss av mailen till UN för avbokningar och reservplatser vilket fungerade bra, - underhållit både Facebook-gruppen och Linkedin-gruppen med löpande information om Aktuarieföreningen och dess medlemsmöten. Linkedin-gruppen har även uppdaterats av styrelsen (Daniel Rufelt), - diskuterat ytterligare besök på högskolor och universitet, - diskuterat om och hur föreningen kan verka som en länk mellan studenter och försäkringsbolag vid förmedling av exjobb. Aktuariepriset Försäkringsbolaget SCOR Sweden Re har i samband med sitt 100 års-jubileum 2014 valt att instifta ett pris om kr för årets bästa diplomarbete. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som skall skickas in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen. Pristagaren väljs av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse. Priset delades ut för första gången under 2014 vid en konferens arrangerad av SCOR Sweden Re. I och med prisets instiftande i Sverige har SCOR Sweden Re infört samma tradition som dess systerbolag har i andra länder, där man sedan tidigare årligen har delat ut aktuariepris. Priset ger Aktuarieföreningen möjlighet att framhäva kvalitén på de diplomarbeten som skickas in till föreningen och ger samtidigt ökat fokus på det diplomerade medlemskapet och dess högt ställda internationella krav. Bland de 14 diplomarbeten som var aktuella under period 1 juli 2011 till 30 juni 2014 valde 8 att delta i priskommitténs urvalsprocess. Vinnare 2014 blev Johan Dellner, anställd vid Milliman, för arbetet The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities. 11

12 Priskommittén utför sitt arbete oberoende av aktuarieföreningen och består av Jörgen Olsén (ordförande), Gunnar Andersson, Erik Hevreng och Sören Kruse (sekreterare). Internationella arbetsgrupper Följande medlemmar har representerat Sverige i nedanstående internationella organisationer: Actuarial Association of Europe (AAE) General Assembly Malcolm Campbell, ordförande - - Jan Åke Persson, ledamot Education Committee Standards, Freedoms and Professionalism Committee Insurance Committee (IC) IC Working Groups (WG) Erik Alm Jan Åke Persson Åsa Larson Gunnar Brännstam (Life WG) - - Simon Kristoferson (Non-Life WG) - - Jörgen Olsén (Accounting WG) - - Malcolm Campbell (Cross Sectoral WG) Investment and Financial Risks Committee Pensions Committee Pensions Solvency WG International Actuarial Association (IAA) Executive Committee Strategic Planning Subcommittee Accreditation Committee Audit & Finance Risk Oversight Tax Force Education Committee (EC) Enterprise & Financial Risk Nominations Committee Pensions & Employee Benefits Comm Simon Kristoferson Rikard Bergström Björn Nilsson Malcolm Campbell Malcolm Campbell Erik Alm Malcolm Campbell Erik Alm Professionalism Committee Malcolm Campbell Insurance Accounting Committee Insurance regulation Malcolm Campbell (även Liaison till Executive Committee) Malcolm Campbell Rikard Bergström Alexander Dollhopf - Reinsurance Subcommittee Erik Alm - Solvency Subcommittee Arne Sandström Mortality WG Erik Alm 12

13 Anm: Inom IAA har några medlemmar listats som interested persons med anknytning till olika kommittéer. Chartered/Certified Enterprise Risk Actuary/Analyst Global Association (CERA) CERA Global Board CERA Review Panel Malcolm Campbell Malcolm Campbell Ekonomi Årsavgiften för röstberättigade medlemmar var 850 kr. För associerade medlemmar och heltidsanställda vid universitet och högskolor var avgiften 500 kr samt för studerande och pensionärer 200 kr. Bifogad resultaträkning för SAf utvisar ett resultat efter skatt på ( ) kronor och balansomslutningen per 31 december 2014 slutar på ( ) kronor. Ett högre resultat för 2014 jämfört med 2013 förklaras av att föreningen genomfört en välbesökt seminarieserie samt fått förfrågningar om ett större antal registerförsäljningar under det gångna året. Styrelsen föreslår att föreningens resultat förs till eget kapital. Resultat- och balansräkning Vi hänvisar till: Årsbokslut för Svenska Aktuarieföreningen men ger samtidigt här en förenklad version av föreningens resultat och balansräkning. Resultaträkning 2014 Balansräkning per 31 december 2014 Intäkter Tillgångar Medlem sa v g ifter Ku n dfor dr in g a r Midda g sa v g ifter Ku n dfor dr in g a r m edlem sa v g ifter Sem in a r iea v g ifter Ska ttekon to & for dr in g a r Reg ister för sä ljn in g Plu sgir o Rä n tein tä kter Ba n k Öv r ig a in tä kter Sum m a int äkt er Summa tillgångar Kostnader EK & Skulder Sektionsav gifter (IAA, GC, CERA ) Balanserad vinst/förlust A r kiv /loka l Vinst/förlust föreg. år Medlem sm öteskostnader Redovisat resultat Sem in a r iekostn a der Lev er a n stör ssku lder Ka n sli- och IT-kostn a der (a dm in ) Mom s Öv r ig a kostn a der För u tbeta lda a v g ifter Ska ttekostn a der Öv r u ppplu pn a kostn a der Su m m a kostnader Beräknat resultat S:A EK, Avsättningar och Skulder

14 Tack! Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som under året har bidragit till vår verksamhet under året genom ert arbete i utskott och arbetsgrupper. Stockholm Jan Åke Persson Göran Ronge Daniel Rufelt Kajsa Järnmalm Peter Niman Magnus Weiderling Jenny Areskogh 14

15 Bilaga - Nya medlemmar 2014 Masar Al-Mosawi Folksam Jonna Alnervik - Stephanie Andersson Trygg-Hansa Fredrik Backåker - Dounia Bedja Livförsäkringsbolaget Skandia, öms Jonatan Björkman Skandikon Pensionsadm AB Martin Carlson Länsförsäkringar Fondliv Anders Carlsson Pensionsmyndigheten Peyman Dabiri - Daria Dalvarson Swedbank Försäkring AB Mikaela Dribe Gjensidige Tom Ekberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Mikael Elhouar Sirius International Henrik Engström Sirius International Simon Eriksson Handelsbanken Liv Kerstin Fagerstedt Länsförsäkringar Liv Sascha Firle - Marcus Granstedt Towers Watson Elsa Han - Magnifique Harushimana - Rasmus Hemström Trygg-Hansa Försäkrings AB Fredrik Henrikson Handelsbanken Liv Ulrica Hermansson Bliwa Livförsäkring AB Lukas Horosiewicz SPP Gulmira Ishakova Nordea Marcus Johansson Gjensidige Sofia Johnson AMF pension Nan Karlsson Sirius International Ramona Klein EY Maria Käki SPP Johannes Lundqvist - Noora Lyly EY Björn Löfdahl KTH 15

16 Anastasia Miranovich KPMG AB Joakim Mossberg - Malin Nilsson SPP Marcus Nilsson Trygg-Hansa Jesper Okko-Olausson Jesper Okko-Olausson Lina Palmborg Handelsbanken Liv Anna Pettersson Sweden Re Billy Pettersson Pablo Länsförsäkringar Liv Anton Ringqvist Öhrlings PricewaterhouseCooper AB Elizabeth Saers Bigun Livförsäkringsbolaget Skandia, öms Carl Sahlin Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Victor Schön - Peter Ståhl - Erik Svensson Rumbline Consulting AB Björn Thijssen - Emma Uddholm - Beatrice Unge AMF Pension Daniel Wallén Mercer Pontus Waltré SPP Mikael Wennlund SPP Erik Wensheim Movestic Livförsäkring AB Angelica Witting - Kiat Wee Wong Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Erik Yderborg - Jenny Önskog Folksam Ömsesidig Livförsäkring 16

Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013

Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013 Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013 Ordföranden har ordet Mitt första verksamhetsår som ordförande är nu slut, och detsamma gäller för två tredjedelar av styrelsen

Läs mer

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2010 haft nio protokollförda sammanträden.

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2010 haft nio protokollförda sammanträden. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2010 Styrelsen Carola Fornelid, ordförande (t.o.m. 2011) Artur Chmielewski, vice ordförande (t.o.m. 2011) Jesper Andersson, sekreterare

Läs mer

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden.

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2008 Styrelsen Åsa Larson, ordförande (t.o.m. 2008) Carola Fornelid, vice ordförande (t.o.m. 2009) Anders Munk, sekreterare (t.o.m.

Läs mer

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Antagna av Svenska Aktuarieföreningens styrelse 2013-01-28, gällande från och med 2013-01-01 Inriktningsbeslut taget av styrelsen 2015-01-12,

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR

FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004 vid förbundsstämman 14 april 2007 vid förbundsstämman

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.

Begreppsröran. Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015. Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge. Begreppsröran Lektion 6 Begreppsröran Grundläggande försäkringsrörelserätt 20-21 oktober 2015 Föreläsare: Per Johan Eckerberg pje@vinge.se Disposition 1. Grundläggande begrepp 2. Företagsformer 3. Försäkringstyper

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011

Bolagets firma Org nr Inst nr År AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 AFA Livförsäkringsaktiebolag 502000-9659 21014 2011 - förmånsbestämd Alecta pensionsförsäkring, ömsesidigt 502014-6865 21002 2011 - förmånsbestämd Allmänna Änke- och Pupillkassan i Sverig 502000-5202 21010

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014

Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Skara-Götene FUB Verksamhetsberättelse 2014 Sid 1 (5) Verksamhetsberättelse FUB Skara-Götene år 2014 Styrelsen för FUB, Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning i Skara-Götene får härmed

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

Skatt och redovisning av pensioner

Skatt och redovisning av pensioner Skatt och redovisning av pensioner 29-30 maj 2012 Stockholm IAS 19 skillnader i effekter och skatter för 2013! Så redovisar du förmåner för ledande befattningshavare Ta del av rekommendationer och uttalanden

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG

INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG INBJUDAN TILL ALLA FÖRENINGAR I NORDANSTIG Din förening inbjuds för att diskutera ett bildande av en samlingsförening för Nordanstigs föreningar. Därigenom kan vi tillsammans söka medel hos Länsstyrelsen

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING

Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte DAGORDNING Kallelse till Svenska IF-båtförbundets årsmöte Tid: Lördagen den 13 februari 2010 klockan 10:00 till 14 (cirka) Plats: Stockholm, Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal.

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping

Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping STADGAR 1. Namn, säte, status 1. Szent Istvan Ungerska föreningen i Norrköping 2. Norrköping; Sverige. 3. Szent István Ungerska Föreningen i Norrköping är

Läs mer

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar

Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Normalstadgar för Svenska Celiakiungdomsförbundets medlemsföreningar Dessa normalstadgar är den ram utifrån vilken SCUF:s medlemsföreningar ska utforma sina stadgar. Stadgarna går att ändra så länge medlemsföreningen

Läs mer

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening

Årsredovisning. Skottanet Ekonomisk Förening Årsredovisning för Skottanet Ekonomisk Förening Räkenskapsåret 2009 Skottanet Ekonomisk Förening 1(7) Styrelsen för Skottanet Ekonomisk Förening får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2009.

Läs mer

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen.

Huvudsaklig sysselsättning: Chief Investment Officer, Nobelstiftelsen. LEDNINGSORGAN ÖSTGÖTA BRANDSTODSBOLAG KAPITALFÖRVALTNING AB STYRELSE GUSTAV KARNER Födelseår: 1967. Post i styrelsen: Ordförande. Invald: 2007. Huvudsaklig utbildning: Civ.ek. samt Civ.ing. Huvudsaklig

Läs mer

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening

Stadgar för Örebro Universitets Spelförening Stadgar för Örebro Universitets Spelförening 1 Allmänt 1:1 Definition Örebro Universitets Spelförening är en ideell förening och medlem i Sveriges Rolloch Konfliktspelsförbund (Sverok). Medlem i föreningen

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 19 februari 2012 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Fridhemsgatan 16, in på gården, bostadsrättsföreningens samlingslokal Ring: Ragnar

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA

STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA STADGAR JAGVILLHABOSTAD.NU UPPSALA Antagna på årsmöte 2011-xx-xx 1. Firma Lokalavdelningens namn är jagvillhabostad.nu Uppsala. 2. Syfte Lokalavdelningens syfte är att bevaka samt agera utifrån unga bostadssökandes

Läs mer

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö

STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö STADGAR för Internationella kvinnoföreningen i Malmö 1 Föreningen 1.1 Föreningens namn Föreningens namn är Internationella Kvinnoföreningen i Malmö. Föreningens namn förkortas IKF Malmö. IKF Malmö har

Läs mer

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening

Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar för Herbert Felixinstitutet Ideell förening Stadgar Vid en konstituerande stämma i Eslöv fredagen den i november 2007 har följande stadgar antagits: 1. Ändamål. 1.1 Föreningen skall verka för att

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422

S T A D G A R. för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING. org.nr: 822000-8422 S T A D G A R för LINKÖPINGS VILLAÄGAREFÖRENING org.nr: 822000-8422 Dessa stadgar har antagits vid årsmöte i Linköpings Villaägareförening 2010-03-16 1 Ändamål och verksamhetsområde 1 1. Linköpings Villaägareförening,

Läs mer

Exempel på att bilda en förening

Exempel på att bilda en förening Exempel på att bilda en förening Information om hur man går till väga för att bilda en förening och information om vad styrelsen och styrelsens ledamöter har för uppgifter. 1. Att bilda en förening I Sverige

Läs mer

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20

Stadgar Villaägarna Göteborg. Antagna vid årsmöte 2013-03-20 Stadgar Villaägarna Göteborg Antagna vid årsmöte 2013-03-20 1 2 (6) ÄNDAMÅL OCH VERKSAMHETSOMRÅDE 1. Villaägarna Göteborg är en partipolitiskt obunden sammanslutning, ideell förening, av medlemmar i Villaägarnas

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar

Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Stadgar för Föreningen Hem för Finländska Åldringar Behandlade för första gången vid mötet 20.11.2009 och antagna vid årsmötet 24.4.2010. 1 Föreningens namn Föreningens namn är Föreningen Hem för Finländska

Läs mer

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet.

Det totala antalet deltagare på konferensen var 235. Av dessa var 45 SWIMM- medlemmar, varav 7 kom från andra svenska Universitet. Årsberättelse SWIMM 2014 Styrelsen Styrelsen har sedan förra årsmötet bestått av följande personer: Petter Höglund, Karolinska Institutet (ordförande), Lisa Westerberg, Karolinska Institutet (kassör och

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07

Verksamhetsberättelse 2010. Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Verksamhetsberättelse 2010 Verksamhetsberättelse behandlad av årsmötet 2010-09-07 Innehåll Inledning Medlemmar Verksamhet Hemsidan Styrelsen Omslagsbild: Micke A serverar skumpa under klubbens 10-års jubileum.

Läs mer

Stadgar för Dataföreningen i Sverige

Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar för Dataföreningen i Sverige Sida 1 av 6 Stadgar för Dataföreningen i Sverige Stadgar antagna av Dataföreningen i Sverige vid ordinarie Föreningsstämmor; första gången 29:e mars 2012 samt andra

Läs mer

Stadgar Umeå Cheerleadingförening

Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening Stadgar Umeå Cheerleadingförening 1 kap Allmänna bestämmelser 1 Föreningens namn, m.m. 2 Syfte 3 Beslutande organ 4 Verksamhets- och räkenskapsår 5 Firmateckning 6 Stadgeändring

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2014 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.akervadden.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen Åkervädden kallas

Läs mer

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter

STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter STADGAR FÖR IDEELLA FÖRENINGEN Vi Konsumenter Fastställda av årsmötet 21 april 2015 1. Namn 2. Ändamål 3. Uppgift 4. Säte Föreningens namn är Vi Konsumenter Föreningen är en fristående, partipolitiskt

Läs mer

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg

Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg Stadgar för Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg 1 Föreningens namn och säte Föreningens namn är Föräldraföreningen vid Rudolf Steinerskolan i Göteborg. Föreningen har sitt säte i Göteborg.

Läs mer

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996

Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Stadgar för Fritidsföreningen NBN Antagna på årsmöte den 24 mars 1996 1 Ändamål Fritidsföreningen Nobba Brass & Nubbe (NBN) har till ändamål att stödja och främja missbrukares behov av aktiv och meningsfull

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19

STADGAR FÖR. Sveriges Apoteksförening. Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 STADGAR FÖR Sveriges Apoteksförening Antagna vid extra årsmöte 2015-08- 19 Innehållsförteckning 1. UPPGIFTER 2. MEDLEMSKAP 3. INTRÄDE 4. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP 5. AVGIFTER 6. ÅRSMÖTE 7. RÖSTRÄTT 8. KALLELSE

Läs mer

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH)

Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Stadgar för SULF-föreningen vid Kungliga tekniska högskolan (KTH) Förslag till stadgar antogs av SULF/KTH:s årsmöte 2013-11-05 och fastställdes av SULF:s förbundsstyrelse XXXX-XX-XX. Allmänna bestämmelser

Läs mer

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd

Stadgar. för. Stockholms Dövas Ungdomsråd Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd Reviderad vid årsmötet den 15 mars 2013 Stadgar för Stockholms Dövas Ungdomsråd 1. RÅDETS NAMN Ungdomsrådets namn är Stockholms Dövas Ungdomsråd. 2. MÅLGRUPP Stockholms

Läs mer

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014

Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 Stadgar för Uppsala Peace and Development Students Association Antagna vid föreningens årsmöte 7/10/2014 1 Föreningens namn Uppsala Peace and Development Students Association 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening

Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening Stadgar för Auktorisation för Rostskyddsmålning ekonomisk förening 1. Föreningens namn Föreningens namn är Auktorisation för Rostskyddsmålning ek. för. 2. Ändamål Föreningen har som ändamål att utveckla

Läs mer

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003

Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Verksamhetsplan PCS Racing Club 2003 Styrelsen för Porsche Racing Club förelägger årsmötet följande förslag till verksamhetsplan för verksamhetsåret 2003. Tävlingar och andra aktiviteter Feb 26 Michelin

Läs mer

STADGAR. Rationals användarförening i Norden

STADGAR. Rationals användarförening i Norden STADGAR Nedanstående stadgar 1-26 antogs 1998-02-20 på föreningens konstituerande årsmöte. 27 adderades vid föreningens ordinarie årsmöte 1999-02-25. 19 ändrades vid årsmötet 2002-02- 28. 1 - Firma (Föreningens

Läs mer

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015

Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Årsmöte för Geddebergsvägens samfälligheter verksamhetsåret 2014/2015 Dagordning Val av ordförande för stämman Val av sekreterare för stämman Val av två justeringsmän Fråga om kallelse till stämman utsänts

Läs mer

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet

Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet Stadgar för JärnvägsHistoriska RiksFörbundet 2015-03-22 Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade

Läs mer

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål

MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål MSS-föreningens stadgar reviderade vid årsmötena 1999-05-05, 2010-05-06, 2013-05-07 Ändamål 1 MSS-föreningen har till ändamål att främja utveckling inom hälso- & sjukvården samt stärka och stödja sjuksköterskans

Läs mer

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter

Stadgar för Sveriges Fotterapeuter Stadgar för Sveriges Fotterapeuter 1 Förbundets namn Förbundets namn är Sveriges Fotterapeuter. Organisationsnummer 802407-9090 Kansliet har sitt säte i Stockholm. Förbundets ändamål Förbundet är en riksomfattande

Läs mer

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske

Stadgar för Malmö Dövas Förening Svenske Dessa stadgar är antagna den 26 mars 2011 efter att ha behandlats vid föreningsmöte den 16 oktober 2010 och vid föreningens årsmöte den 26 mars 2011. Malmö Dövas Förening Svenske är ansluten till Sveriges

Läs mer

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29

Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Styrelsearbete i lokalförening 2015-04-29 Detta dokument innehåller förslag på hur det grundläggande arbetet inom STHFs lokalföreningar kan bedrivas. Inledningsvis hänvisas i första hand till Stadgar för

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2012 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm.

Kårens verksamhetsområde är Försvarshögskolan. Försvarshögskolans Studentkår har sitt säte i Stockholm. STÄMMOHANDLINGAR Sida 1 av 8 Antagna: Trädde i kraft: 2015-10-23 1 Sammansättning, ändamål och verksamhetsområde Försvarshögskolans Studentkår är en demokratisk och ideell sammanslutning av studenter och

Läs mer

Stadgar för Mälarscouterna

Stadgar för Mälarscouterna Stadgar för Mälarscouterna 1 Allmänt Scoutkåren Mälarscouterna är en partipolitisk och religiöst obunden sammanslutning av enskilda personer och har till uppgift att i bedriva scoutverksamhet. Mälarscouterna

Läs mer

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder

Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1(4) Dessa stadgar har antagits vid interimistiskt årsmöte i Helsingfors den 10 oktober 2008. Stadgar för Föreningen Nordiska Trästäder 1 Firma Föreningens firma är Föreningen Nordiska Trästäder ideell

Läs mer

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål

KARLEKONS STADGAR. Kapitel 1. Sammansättning och ändamål KARLEKONS STADGAR Kapitel 1 Sammansättning och ändamål 1.1 Sammansättning Karlstads ekonomistuderandes förening (KarlEkon), är en självständig ideell förening vid Karlstads universitet. KarlEkon är fackligt

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2011

Verksamhetsberättelse 2011 Verksamhetsberättelse 20 Härmed lämnas redogörelse för föreningens verksamhet under ovanstående period. Föreningens styrelse har under verksamhetsåret 20 haft följande sammansättning: Ordförande Marinette

Läs mer

Ideella föreningen Blåshuset

Ideella föreningen Blåshuset Ideella föreningen Blåshuset Stadgar Föreningens ändamål 1 Föreningen har till ändamål att verka för att ett hus, och tillhörande mark, byggs eller köps där föreningen Linköpings Tekniska Högskolas Blåscorps

Läs mer

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund.

Fondens syfte är att stimulera insatser för breddskytte oavsett ålder i sektioner och föreningar i Östergötlands Skyttesportförbund. Årsmöte 2011-03-14 Protokoll fört vid Östergötlands Skyttesportsförbunds årsmöte måndagen den 14 mars 2011. Plats: Hemgården, Norrköping Totalt deltog 32 personer 1) Mötets öppnande Vice ordförande Roger

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen

Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Seminarium med anledning av nya försäkringsrörelselagen Skadeförsäkringsföretag 2011-09-09 Agenda Bakgrund Redovisning Rapportering och informationskrav Dispenser för skadeförsäkring Frågor 2 Förkortningar

Läs mer

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003.

Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. Stadgar Stadgar antagna av Dataföreningen vid extra årsstämma 10 juni 19983 juni 2003. 1 Namn Föreningens namn är Dataföreningen i Sverige. 2 Ändamål Dataföreningen i Sverige (föreningen) är en ideell

Läs mer

PRI OCH IAS 19 / IFRS

PRI OCH IAS 19 / IFRS PRI OCH IAS 19 / IFRS IAS 19 / IFRS ett nytt sätt att beräkna och redovisa pensionsåtaganden Det svenska redovisningsrådets rekommendation RR 29 som grundar sig på IAS 19 / IFRS infördes vid årsskiftet

Läs mer

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna

Stina. Studieinspiratörerna. Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna. Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Stina Studieinspiratörerna Stadgar för den ideella föreningen Studieinspiratörerna Ändringar gjorda på årsmöte 140526 medtagna Föreningen 1 Föreningens namn är Studieinspiratörerna. 2 Föreningen och dess

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare

PROTOKOLL Årsmötet. Sammanträdesdatum 2011-05- 14. 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet. 3 Val av protokolljusterare och rösträknare PROTOKOLL Årsmötet Sammanträdesdatum 2011-05- 14 Tid: Plats: 10.00-11.45 Cefalushuset i Riksdagen Närvarande: 15 medlemmar enligt förteckning 1 Öppnande IFFKs ordförande, Ulla Y Gustafsson, hälsade välkommen

Läs mer

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping

Årsmöte 2015. Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping Årsmöte 2015 Lokalavdelningen Norrköping/Söderköping DAGORDNING 1. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare för mötet 2. Godkännande av kallelsen 3. Godkännande av dagordningen 4. Styrelsens kassa-

Läs mer

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS).

FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). 1(6) FÖRSLAG TILL REVIDERADE STADGAR FÖR KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS). INTRESSEFÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE 1. Den ideella intresseföreningens namn är KOLLEKTIVTRAFIKANT STOCKHOLM (KTS) och har sitt

Läs mer

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige

Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Stadgar för STIL, Stiftarna av Independent Living i Sverige Reviderade av årsstämman 23 maj 2015 1 Föreningens namn och syfte Stiftarna av Independent Living i Sverige, STIL, är en ideell förening. Föreningen

Läs mer