VERKSAMHETSBERÄTTELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "VERKSAMHETSBERÄTTELSE"

Transkript

1 Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN (SAf) 2014 Ordföranden har ordet Mitt andra verksamhetsår som ordförande är nu slut och detsamma gäller för stora delar av styrelsen. Det märks genom att vi i styrelsen känner varandra bättre nu och är mer förtrogna med uppgiften att leda SAf. Vi känner också att vår administration tillsammans med Föreningshuset är mer inkörd än förra året och att vi därför nu har fungerande webbaserade rutiner för stora delar. Året har präglats av många framgångsrikt genomförda aktiviteter som vi tror har uppskattats av er medlemmar. Aktiviteterna hade inte varit möjliga att genomföra utan den stora entusiasm och det engagemang som visats av medlemmarna i styrelsen och de arbetsgrupper som ansvarat för genomförande av de olika aktiviteterna. Antalet medlemmar har under året ökat netto med 39 stycken eller ca 8%, och den pågående föryngringen är påtaglig. Alla som engagerar sig i föreningens arbete blir fortsatt påminda om att vi har ett vanligt arbete också som konkurrerar om tiden och min egen upplevelse är att den konflikten har accentuerats under året för mig och andra. Möjligen ändras detta när pågående våg i regelverkstsunamin lägger sig och vi en stund förbereder oss för nästa. Inför det nya året är planen att fortlöpande organisera intressanta medlemsmöten, besvara remisser och i den mån vi hittar ett intressant ämne organisera ännu en seminarieserie. Områden som skulle kunna förbättras är föreningens engagemang i de internationella föreningarna. Olika diskussioner har förts under året men en hel del återstår för att öka vårt engagemang och bemanna de olika internationella kommittéerna med representanter. Vi ska också vidareutveckla rutinerna vid CERA-diplomering. Under året har vi inte ordnat något ekonomi- och skatteseminarium och valberedningen kommer att föreslå att vi inte utser någon styrelseledamot i Försäkringsföreningen för nästa år. Samarbetet bör fortsätta men vi söker nya former. Tillsammans med styrelsen ser jag fram emot ett nytt spännande år där vi är beroende av ert engagemang för att tillsammans föra utvecklingen framåt. Händelser under året - Under året har vi tillsammans med SCOR infört ett årligt aktuariepris och årets pristagare blev Johan Dellner, för sitt diplomarbete The impact of the underlying interest rate model when calculating the best estimate of liabilities. - Möjlighet till att ansöka om CERA certifikat enligt övergångsregler och ordinarie regler har införts och föreningen har nu fyra certifierade medlemmar. - Under hösten anordnade föreningen en seminarieserie med sju seminarier kring ämnet Stokastisk modellering och interna modeller inom försäkring. 1

2 - Föreningen har börjat skicka ut platsannonser genom mail till föreningens medlemmar, vilket har blivit en god inkomstkälla för föreningen och mottagits väl av våra medlemmar, - En medlemsenkät har genomförts under året och resultaten tyder på att föreningens verksamhet får godkänt på det hela taget, att verksamheten med medlemsmöten och seminarier är viktig samt att det är viktigt att föreningen engagerar sig i de internationella föreningarnas verksamhet men samtidigt att andelen medlemmar som vill engagera sig i svenska och utländska utskotts arbete är relativt liten. Det framgår också att det finns en liten övervikt bland medlemmarna för åsikten att kompetenskraven för att verka som aktuarie är för strikta men resultatet är inte tydligt. - Sju medlemsmöten har genomförts, alla relativt välbesökta. Etikseminariet har också genomförts med ca 10 stycken deltagare. - Vad gäller remisser har föreningen avgett sex yttranden under året: o FI:s förslag till nya kompetenskrav FI Dnr o Konsultation om nytt tjänstepensionsdirektiv IORP2Fi2014/1418 o Tjänstepensionsföretagsutredningen - SOU 2014:57 o IAAs förslag till aktuariell standard under IAS 19 ISAP 3 o FI:s förslag till ny räntebestämmelse i tryggandelagen FFFS2007:24 o Lagrådsremiss om införande av Solvens II Fi 2014/ Under året har FI formulerat en ny föreskrift om kompetenskraven för att få verka som aktuarie och som inte längre hänvisar till SAfs diplom. - Sociala aktiviteter under året har bestått av två afterwork-träffar, sju medlemsmöten samt en jubileumsmiddag för att fira att Svenska Aktuarieföreningens funnit i 110 år. - Aktuarieföreningen har numera sitt arkiv på endast en plats som är ett utrymme hyrt av Shurgard. Framtidsfrågor Mottot för arbetet inom föreningen är att fortsatt skapa medlemsnytta genom att vara en plattform för förkovran och utbyte av erfarenhet medlemmar emellan. I den pågående globaliseringen är det också viktigt att vi engagerar oss i den internationella verksamheten för att få kontaktnät och upprätthålla möjlighet för svenska aktuarier att verka utomlands genom ömsesidigt erkännande. Vi behöver därför ert engagemang i utskottsarbete i Sverige och utomlands för att driva föreningens verksamhet framåt. Vi tar också gärna emot förslag och idéer till framtida evenemang! Vi har nu en plattform för elektroniskt arkiv för alla utskott som det känns viktigt att vi nu tar i bruk under året för att stödja föreningens verksamhet samt förbättra dokumentation och kontinuitet. 2

3 ÖVRIGA FAKTA KRING FÖRENINGENS VERKSAMHET 2014 Styrelsen (fr o m 20 mars 2014) Jan-Åke Persson, ordförande Daniel Rufelt, vice ordförande Göran Ronge, sekreterare Kajsa Järnmalm, skattmästare Peter Niman, ledamot (stadgeansvarig) Magnus Weiderling, ledamot (webmaster) Jenny Areskogh, ledamot Styrelsen har under kalenderår 2014 haft 10 protokollförda sammanträden, varav 1 via telefon. Revisorer Rikard Bergström Jan Hagberg Suppleant: Bertil Sjöö Klubbmästare Esa Tirronen, PwC Kansliansvarig Föreningshuset har under året skött administration av avgifter, ekonomi samt inkommande e-post. Valberedning Carola Fornelid (sammankallande), Erling Andersson och Totte Pikanen. Medlemmar Totala antalet medlemmar per den 31 december 2014 är 526 (487 per 31 december 2013), varav 472 (433) är fullt betalande, 49 (49) är pensionärsmedlemmar samt 5 (5) är icke-betalande hedersoch korresponderande medlemmar. Antalet röstberättigade medlemmar är 263 (261) och antalet diplomerade medlemmar är 138 (137). Se bilaga över de 58 (24 under år 2013) nytillkomna medlemmarna, varav 24 (8) kvinnor och 34 (16) män, flertalet associerade. Korresponderande medlemmar Hans Bühlmann (1983), Jukka Rantala (2004) och David Wilkie (2004). Hedersmedlemmar Nils Wikstad (1999) och Sven Åstrand (1999). 3

4 Föreningsmöten Under året har föreningen haft 7 föreningsmöten med följande teman: 4 februari Björn Löfdahl, doktorand vid KTH Regressionsmodellering inom sjukförsäkring 6 mars Magnus Strömgren och Anna Wigren, Finansinspektionen Förslag till nya föreskrifter om villkor för behörighet att tjänstgöra som ansvarig aktuarie 20 mars (årsmöte) Jesper Andersson, VD Tre Kronor Aktuarien Spindeln i nätet 22 april Peter Händel, professor i signalbehandling, KTH Telefonen för försäkringstelematik sanning eller fiktion? 4 juni Steven Haberman, Cass Business School, City University, London Longevity trends, quantification and forecasting 4 september Andreas Johansson, FCG / Gustav Karner, Nobelstiftelsen En orientering i kapitalförvaltning för försäkringsbolag / Nobelstiftelsen - kapitalförvaltning 6 november Lena Friman Blomgren, Svensk Försäkring Hur man navigerar i floran av regelverk (Solvens II, Omnibus, IORP m fl) 4

5 Seminarier Under året har föreningen arrangerat en seminarie-serie om 7 tillfällen avseende Stokastisk modellering och interna modeller inom försäkring med följande innehåll: 2 oktober: Modelling from a life insurance perspective (John Rowland, Towers Watson). 7 oktober: Interna modeler inom sakförsäkring (Olov Dahlberg och Johan Bergström, Trygg-Hansa). 22 oktober: Generell presentation av regelverk för interna modeller och granskningsprocesser för dessa (Ellinor Samuelsson, Finansinspektionen). 29 oktober: Validering som skapar förtroende (Petter Pettersson, EY) 3 november: Economic Scenario Generators and their role in Actuarial Modelling, Low interest rates: Challenges for risk management (Ricky Power, Moody s Analytics). 18 november: Introduction to catastrophe models (Marc Melsen, GuyCarpenter). 24 november: An overview what is done in reality (Tigran Kalberer, Milliman). Vidare har föreningen anordnat: 10 november: Etikseminarium Föreningens årliga etikseminarium är ett krav för diplomering. Jubileumsfest Med anledning av föreningens 110-årsjubileum anordnades en middag den 11 december i EY:s lokaler. Föreningsvärd PwC har efter årsmötet 2014 varit föreningsvärd. Stadgar Vid medlemsmötet den 22 april beslutades (2:a beslutstillället) om vissa stadgeändringar. 5

6 Organisation av SAfs arbete Föreningens arbete i olika frågor är organiserat i nämnder och utskott som arbetar med nationella frågor samt deltagande i internationella arbetsgrupper. Nämnder och utskott Diplomnämnden (DN) Diplomnämndens syfte är att: vidareutveckla den aktuariella professionen i Sverige, säkerställa kontinuerlig tillgång på nya medlemmar till föreningen som uppfyller internationella aktuariella utbildnings- och yrkeskrav, säkerställa hög utbildnings- och yrkesmässig kvalité för nya medlemmar i Aktuarieföreningen, utgöra en referens för Utbildningsutskottet för utvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige. Uppgifter Diplomnämnden ska enligt föreningens stadgar ansökningar ifråga om aktuariediplom, ansökan om röstberättigat medlemskap och tilldelning av CERA-diplom: behandla inkomna ansökningar om diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat, verka som examinationsnämnd för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat i de fall krav enligt stadgarnas 6 föreligger, föreslå till styrelsen medlemmar för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat. Nämndens andra uppgifter framgår av den instruktion som beslutats vid föreningsstämman, nämligen att: föra register över ansökan om diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERAcertifikat samt resultat vid examination och förslag till styrelsen. Registret ska finnas på Aktuarieföreningens kansli, informera medlemmarna om nämndens verksamhet och praxis vid tillämpning av kompetenskrav för diplomering, röstberättigat medlemskap eller tilldelning av CERA-certifikat, bistå Aktuarieföreningens medlemmar vid diskussion med Finansinspektionen om behörighet att verka som ansvarig aktuarie, aktivt delta i utbildningsutskottets arbete såsom medlemmar av utskottet, identifiera behov av utveckling av utbildningskrav och informera utbildningsutskottet om behoven, verka för kontinuerlig tillgång av kvalificerade personer till aktuarieyrket och i samarbete med Utbildningsutskottet till aktuarieutbildning, och bistå Styrelsen i övriga kvalifikationsfrågor som styrelsen anser lämpligt. 6

7 Medlemmar i Diplomnämnden är också medlemmar i Utbildningsutskottet. Nämnden har under kalenderåret 2014 haft fem protokollförda sammanträden och därutöver löpande kontakter för uppkomna frågor. Nämnden har under året behandlat totalt 29 ärenden. Diplomnämnden bestod under året av Sören Kruse, Erik Hevreng och Erland Ekheden. Sören Kruse har varit ordförande och Jane Niedra sekreterare och sammankallande i Diplomnämnden. Föreningens ordförande har varit adjungerad till nämndens möten. Föreningens diplom har under året tilldelats André Wong, Jenny Areskogh, Johan Eriksson, Daniel Larsson, Anna Flodström, Johan Dellner samt Mikkel Larsen enligt MRA. Vidare har Daniel Rufelt tilldelats CERA-diplom. Som röstberättigade medlemmar har upptagits Carl Tenland, Torben Weisner, Björn Löfdahl, Mattias Timonen, Jenny Johansson, David Lam, Vadim Ovtchinnikov, Marcus Granstedt samt Jenny Önskog. Disciplinära kommittén Disciplinära kommitténs uppgifter är att utreda klagomål mot föreningsmedlemmar och att besluta om disciplinära åtgärder mot medlem som vid utövandet av aktuarieyrket brutit mot föreningens etiska regler eller eljest ur föreningens synvinkel förfarit på ett oacceptabelt sätt. Kommittén har under året inte haft något protokollfört möte. Diplomnämnden fungerar som Disciplinär kommitté. Etiska kommittén Etiska kommitténs uppgifter är att utveckla riktlinjer och tolkningar samt vid behov fatta beslut i etiska frågor av vikt för föreningen eller dess enskilda medlemmar. Kommittén har haft ett protokollfört möte under året. Diplomnämnden fungerar som Etisk kommitté. Utbildningsutskottet (UU) Utbildningsutskottet är föreningens organ för frågor som gäller utbildning av aktuarier, med ändamål att bidra till vidareutvecklingen av aktuarieutbildningen i Sverige, arbeta med kompetenskrav för aktuariediplom och CERA-behörighet, samt följa utvecklingen av kompetenskrav för aktuarier nationellt och internationellt. Utbildningsutskottets uppgifter är bland annat att: till föreningens styrelse föreslå förändringar i utformningen av kompetenskrav, följa Finansinspektionens arbete med kompetenskrav och tillämpning av dessa, stödja SAf:s representant i internationella organ, såsom arbetsgrupper inom Actuarial Association of Europe (AAE) och International Actuarial Association( IAA), upprätthålla en dialog med lärosäten som bedriver utbildning inom det aktuariella området, ansvara för innehåll i och utformning av Aktuarieföreningens etikseminarium. Utskottet har haft fyra möten under året och bestod vid början av året av Esbjörn Ohlsson (ordförande), Mathias Lindholm (sekreterare), Erik Alm, Malcolm Campbell, Erland Ekheden 7

8 (DN), Erik Hevreng (DN), Sören Kruse (DN), Magnus Strömgren samt Magnus Weiderling (styrelsens representant). Under hösten utvidgades utskottet med Anna Flodström och Pontus Waltré. Martin Sköld (studierektor i matematisk statistik vid Stockholms universitet) har varit adjungerad till utskottet. SAf:s ordförande har vid några möten varit adjungerad till utskottet. En huvudaktivitet för utskottet är att bistå Avdelningen för matematisk statistik vid Stockholms universitet i frågor som rör Aktuarieprogrammet. Speciellt har utskottet under Haft en arbetsgrupp som arbetar med översyn av Livförsäkringsmatematik II; - Bidragit i framtagande av nytt kursmaterial till Försäkringsredovisning, sakdelen; - Varit drivande bakom att en kurs i Tidsserieanalys för aktuarier om 1,5 hp har lagts till i kursutbudet för förenkla uppfyllandet av de nya diplomeringskraven; - Utarbetat ett dokument angående kurser som uppfyller kraven i simulering mm, till stöd för medlemmarnas planering av sina diplomeringsstudier; - Medverkat till att flera ledamöter har deltagit som lärare inom Aktuarieprogrammet. Utöver detta har UU under året bland annat - Arbetat med föreningens remissvar till FI angående ny FFFS rörande krav för att bli ansvarig aktuarie; - Till styrelsen ingivit ett förslag till ändring av kraven för diplomering med anledning av FI:s nya kompetenskrav med syftet att diplomering normalt ska räcka för FI:s krav; - Deltagit i styrelsens arbete med översyn av UU:s instruktion; - Ansvarat för innehållet och utformningen av föreningens etikseminarium som hölls 10 november. Flera av utskottets ledamöter deltog som seminarieledare. - Aktuarienämnden (AN) Nämndens uppgifter är att för SAfs räkning: samt fungera som referensgrupp för t ex Finansinspektionen och andra instanser, utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor som anknyter till den ansvarige aktuariens roll, upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, möjliggöra professionellt erfarenhetsutbyte mellan ansvariga aktuarier. Alla medlemmar i SAf som är ansvariga aktuarier i svenska försäkringsbolag, understödsföreningar eller pensionskassor erbjuds medlemskap i nämnden. Aktuarienämnden har inom sig två arbetsutskott, ett livutskott och ett skadeutskott. De båda utskotten har till uppgift att förbereda remisser och andra frågor. Bent Malmsjö har varit ordförande för aktuarienämnden under För livutskottet tog Anders Munk över ordförandeskapet efter Håkan Österberg medan Lars Klingberg varit ordförande för skadeutskottet. Totalt har nämnden under året haft runt 50 medlemmar. 8

9 Aktuarienämnden har träffats två gånger under Man har bl.a. gått igenom utkast på svar från SAf om Finansinspektionens förslag till ny föreskrift rörande behörighet för att få tjänstgöra som ansvarig aktuarie. Behandlat förfrågningar från SAf:s styrelse t.ex. föreningens engagemang i de olika internationella aktuarieföreningarna. Livutskottet har haft två möten med representanter för Finansinspektionen. På mötena har bl.a. diskuterats redovisningsfrågor (IFRS 4 fas 2 och ny föreskrift om redovisningsregler), EIOPAs förslag på diskonteringsränta för åtaganden i SEK, nationell rapportering m.m. Skadeutskottet har haft fyra möten med representanter för Finansinspektionen. På mötena har man bl.a. diskuterat frågor kopplade till Solvens II, redovisningsfrågor (IFRS 4 fas 2 och Trafikförsäkringsföreningen), finansinspektionsrapportering m.m. Finansiella riskutskottet (FRU) Finansiella Riskutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på frågor om kapitalplacering, finansiella risker och solvens med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, stödja SAfs representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom finansiella riskområdet, utgöra en referens för Utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Simon Kristoferson (ordförande), Boualem Djehiche, Jörgen Olsén, Lisa Pettersson, Camilla Salomonsson samt Håkan Österberg. Utskottet har inte haft några fysiska möten under året utan all konversation har skett via e-post. Under hösten diskuterades EIOPAS nya förslag avseende den riskfria räntekurvan. Från början var det tänkt att SAf skulle svara på remissen men istället beslutades att nöja sig med att enskilda bolag fick svara och ge input till Svensk Försäkrings svar. Pensionsutskottet (PU) Pensionsutskottets uppgifter är att utveckla aktuarieprofessionens syn på pensionsfrågor med ett svenskt perspektiv, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen, stödja Aktuarieföreningens representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom pensionsområdet, utgöra en referens för utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen samt upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Rådet för finansiell rapportering, Finansinspektionen, Försäkringstekniska Forskningsnämnden och andra relevanta fora. Pensionsutskottet har under året bestått av Fredrik Palm (ordförande), Susanna Wallin (sekreterare), Rikard Bergström, Raymond Chan, Sven Lannhard, Björn Nilsson, Göran Ronge, Helén Björk Westin, Nils Berner, Tomas Heimdal, Stefan Jansson, Clara Severinson och Samuel Severinson. Pensionsutskottet har haft 4 möten under året där bland annat följande diskuterats: Tjänstepensionsföretagsutredningen; Tjänstepensionsplaner som förändrats eller är föremål för förändring i närtid; Livslängdsantaganden för tjänstepensioner i Sverige jämfört med andra länder; Värderingsfrågor vid redovisning av pensioner enligt IAS 19, såsom 9

10 o hantering av contribution based promises som skiljer sig från traditionella förmånsbestämda åtaganden; o hur planändringar och förmånsreduceringar ska redovisas enligt uttalande från IFRIC (IFRS Interpretations Committee); Pensionsutskottet har under verksamhetsåret ansvarat för att ta fram Aktuarieföreningens svar på följande remisser: Tjänstepensionsföretagsutredningens slutbetänkande En ny reglering för tjänstepensionsföretag (SOU 2014:57) ; IAA:s exposure draft ISAP 3 Actuarial Practice under IAS 19 ; Redovisningsutskottet (RU) Utskottets uppgifter är att för SAf: - utveckla aktuarieprofessionens syn på redovisningsfrågor på försäkringsområdet med ett svenskt perspektiv, - samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom SAf, - stödja SAf:s representant i internationella organ med aktuariell anknytning inom redovisningsområdet, - noga följa den internationella utvecklingen på redovisningsområdet av relevans för försäkringsområdet, - initiera och leda remissarbete med anledning av planerade och utfärdade IFRSs samt arbeta med att tolka dessa för svenska förhållanden, - utgöra en referens för utbildningsutskottet för en vidareutveckling av den aktuariella professionen, - bistå SAf:s representanter i dessas utbildningsverksamhet inom Aktuarieprogrammet vid Stockholms Universitet samt - upprätthålla kontakt och dialog med till exempel Redovisningsrådet, Redovisningsnämnden, Finansinspektionen och andra relevanta fora. Utskottet har under året bestått av Artur Chmielewski (ordförande), Bent Malmsjö, Esbjörn Ohlsson, Totte Pikanen, Alexander Dollhopf, Erik Alm, Anders Munk och Jan Åke Persson. Under 2014 har utskottet träffats vid 2 tillfällen samt fört elektronisk dialog kring vissa sakfrågor. Utskottet har bland annat diskuterat Finansinspektionens utkast till nya redovisningsföreskrifter, förändringar i IASBs kommande redovisningstandard för försäkringskontrakt och redovisningen av återförsäkrarens andel av premiereserven i skadeförsäkringsbolag. Utskottet har även bidragit till SAfs remissvar avseende utkastet till Lagrådsremissen om implementering av Solvens IIdirektivet samt Tjänstepensionsföretagsutredningens betänkande. Utskottet för Nätverkande (UN) Utskottet för Nätverkandes främsta uppgifter är att informera studenter om aktuarieprofessionen och Aktuarieföreningen, möjliggöra erfarenhetsutbyte mellan seniora och unga aktuarier/studenter, ordna informella sammankomster samt bistå Aktuarieföreningens representanter i deras utbildningsverksamhet inom ramen för Aktuarieprogrammet på Stockholms Universitet. Vidare skall utskottet stödja föreningens representant i internationella organ inom grupperingar för unga aktuarier, samarbeta med och stödja arbetsgrupper inom Aktuarieföreningen samt bevaka internationella grupper vad gäller för utskottet relevanta frågor. 10

11 Utskottet har under året bestått av Jenny Areskogh (ordförande), Magnus Johansson (sekreterare), Peter Nord Andersson (sekreterare), Susanna Björkwall, John Brandel, Kia Buranakol, Elizabeth Gomez, Pontus Waltré, Anna Flodström, Gulmira Ishakova, Daria Dalvarson (invald under året), Emma Uddholm (invald under året) och Daniel Rufelt (avhopp under året). Utskottet för Nätverkande har under verksamhetsåret träffats fem gångar och har bland annat: - anordnat två AWs under våren 2014, - anordnat en Bouletävling med efterföljande AW i maj UN-mailen användes för bokning vilket fungerade bra, - presenterat utskottet, Aktuarieföreningen och aktuarieyrket för studenter vid Uppsala Universitet, under hösten 2014, - diskuterat ämnen och gett förslag på talare till Aktuarieföreningens medlemsmöten, - representerat Aktuarieföreningen och berättat om aktuarieyrket och UN vid naturvetarnas arbetsmarknadsdag vid SU under vintern 2014, - informerat studenter som läser matematisk statistik eller matematik om utskottet och Aktuarieföreningen, som en del av arbetsmarknadsdagen på Stockholms Universitet under våren 2014, - anordnat 110-årsfesten för Aktuarieföreningen på uppdrag av styrelsen under vintern Till detta event använde vi oss av mailen till UN för avbokningar och reservplatser vilket fungerade bra, - underhållit både Facebook-gruppen och Linkedin-gruppen med löpande information om Aktuarieföreningen och dess medlemsmöten. Linkedin-gruppen har även uppdaterats av styrelsen (Daniel Rufelt), - diskuterat ytterligare besök på högskolor och universitet, - diskuterat om och hur föreningen kan verka som en länk mellan studenter och försäkringsbolag vid förmedling av exjobb. Aktuariepriset Försäkringsbolaget SCOR Sweden Re har i samband med sitt 100 års-jubileum 2014 valt att instifta ett pris om kr för årets bästa diplomarbete. Med diplomarbete avses det självständigt utförda arbete som skall skickas in som en del av ansökan om diplomerat medlemskap i Aktuarieföreningen. Pristagaren väljs av en priskommitté utsedd av Aktuarieföreningens styrelse. Priset delades ut för första gången under 2014 vid en konferens arrangerad av SCOR Sweden Re. I och med prisets instiftande i Sverige har SCOR Sweden Re infört samma tradition som dess systerbolag har i andra länder, där man sedan tidigare årligen har delat ut aktuariepris. Priset ger Aktuarieföreningen möjlighet att framhäva kvalitén på de diplomarbeten som skickas in till föreningen och ger samtidigt ökat fokus på det diplomerade medlemskapet och dess högt ställda internationella krav. Bland de 14 diplomarbeten som var aktuella under period 1 juli 2011 till 30 juni 2014 valde 8 att delta i priskommitténs urvalsprocess. Vinnare 2014 blev Johan Dellner, anställd vid Milliman, för arbetet The impact of the underlying interest rate process - When calculating the best estimate of liabilities. 11

12 Priskommittén utför sitt arbete oberoende av aktuarieföreningen och består av Jörgen Olsén (ordförande), Gunnar Andersson, Erik Hevreng och Sören Kruse (sekreterare). Internationella arbetsgrupper Följande medlemmar har representerat Sverige i nedanstående internationella organisationer: Actuarial Association of Europe (AAE) General Assembly Malcolm Campbell, ordförande - - Jan Åke Persson, ledamot Education Committee Standards, Freedoms and Professionalism Committee Insurance Committee (IC) IC Working Groups (WG) Erik Alm Jan Åke Persson Åsa Larson Gunnar Brännstam (Life WG) - - Simon Kristoferson (Non-Life WG) - - Jörgen Olsén (Accounting WG) - - Malcolm Campbell (Cross Sectoral WG) Investment and Financial Risks Committee Pensions Committee Pensions Solvency WG International Actuarial Association (IAA) Executive Committee Strategic Planning Subcommittee Accreditation Committee Audit & Finance Risk Oversight Tax Force Education Committee (EC) Enterprise & Financial Risk Nominations Committee Pensions & Employee Benefits Comm Simon Kristoferson Rikard Bergström Björn Nilsson Malcolm Campbell Malcolm Campbell Erik Alm Malcolm Campbell Erik Alm Professionalism Committee Malcolm Campbell Insurance Accounting Committee Insurance regulation Malcolm Campbell (även Liaison till Executive Committee) Malcolm Campbell Rikard Bergström Alexander Dollhopf - Reinsurance Subcommittee Erik Alm - Solvency Subcommittee Arne Sandström Mortality WG Erik Alm 12

13 Anm: Inom IAA har några medlemmar listats som interested persons med anknytning till olika kommittéer. Chartered/Certified Enterprise Risk Actuary/Analyst Global Association (CERA) CERA Global Board CERA Review Panel Malcolm Campbell Malcolm Campbell Ekonomi Årsavgiften för röstberättigade medlemmar var 850 kr. För associerade medlemmar och heltidsanställda vid universitet och högskolor var avgiften 500 kr samt för studerande och pensionärer 200 kr. Bifogad resultaträkning för SAf utvisar ett resultat efter skatt på ( ) kronor och balansomslutningen per 31 december 2014 slutar på ( ) kronor. Ett högre resultat för 2014 jämfört med 2013 förklaras av att föreningen genomfört en välbesökt seminarieserie samt fått förfrågningar om ett större antal registerförsäljningar under det gångna året. Styrelsen föreslår att föreningens resultat förs till eget kapital. Resultat- och balansräkning Vi hänvisar till: Årsbokslut för Svenska Aktuarieföreningen men ger samtidigt här en förenklad version av föreningens resultat och balansräkning. Resultaträkning 2014 Balansräkning per 31 december 2014 Intäkter Tillgångar Medlem sa v g ifter Ku n dfor dr in g a r Midda g sa v g ifter Ku n dfor dr in g a r m edlem sa v g ifter Sem in a r iea v g ifter Ska ttekon to & for dr in g a r Reg ister för sä ljn in g Plu sgir o Rä n tein tä kter Ba n k Öv r ig a in tä kter Sum m a int äkt er Summa tillgångar Kostnader EK & Skulder Sektionsav gifter (IAA, GC, CERA ) Balanserad vinst/förlust A r kiv /loka l Vinst/förlust föreg. år Medlem sm öteskostnader Redovisat resultat Sem in a r iekostn a der Lev er a n stör ssku lder Ka n sli- och IT-kostn a der (a dm in ) Mom s Öv r ig a kostn a der För u tbeta lda a v g ifter Ska ttekostn a der Öv r u ppplu pn a kostn a der Su m m a kostnader Beräknat resultat S:A EK, Avsättningar och Skulder

14 Tack! Vi i styrelsen vill rikta ett stort tack till alla som under året har bidragit till vår verksamhet under året genom ert arbete i utskott och arbetsgrupper. Stockholm Jan Åke Persson Göran Ronge Daniel Rufelt Kajsa Järnmalm Peter Niman Magnus Weiderling Jenny Areskogh 14

15 Bilaga - Nya medlemmar 2014 Masar Al-Mosawi Folksam Jonna Alnervik - Stephanie Andersson Trygg-Hansa Fredrik Backåker - Dounia Bedja Livförsäkringsbolaget Skandia, öms Jonatan Björkman Skandikon Pensionsadm AB Martin Carlson Länsförsäkringar Fondliv Anders Carlsson Pensionsmyndigheten Peyman Dabiri - Daria Dalvarson Swedbank Försäkring AB Mikaela Dribe Gjensidige Tom Ekberg Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Mikael Elhouar Sirius International Henrik Engström Sirius International Simon Eriksson Handelsbanken Liv Kerstin Fagerstedt Länsförsäkringar Liv Sascha Firle - Marcus Granstedt Towers Watson Elsa Han - Magnifique Harushimana - Rasmus Hemström Trygg-Hansa Försäkrings AB Fredrik Henrikson Handelsbanken Liv Ulrica Hermansson Bliwa Livförsäkring AB Lukas Horosiewicz SPP Gulmira Ishakova Nordea Marcus Johansson Gjensidige Sofia Johnson AMF pension Nan Karlsson Sirius International Ramona Klein EY Maria Käki SPP Johannes Lundqvist - Noora Lyly EY Björn Löfdahl KTH 15

16 Anastasia Miranovich KPMG AB Joakim Mossberg - Malin Nilsson SPP Marcus Nilsson Trygg-Hansa Jesper Okko-Olausson Jesper Okko-Olausson Lina Palmborg Handelsbanken Liv Anna Pettersson Sweden Re Billy Pettersson Pablo Länsförsäkringar Liv Anton Ringqvist Öhrlings PricewaterhouseCooper AB Elizabeth Saers Bigun Livförsäkringsbolaget Skandia, öms Carl Sahlin Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB Victor Schön - Peter Ståhl - Erik Svensson Rumbline Consulting AB Björn Thijssen - Emma Uddholm - Beatrice Unge AMF Pension Daniel Wallén Mercer Pontus Waltré SPP Mikael Wennlund SPP Erik Wensheim Movestic Livförsäkring AB Angelica Witting - Kiat Wee Wong Folksam Ömsesidig Sakförsäkring Erik Yderborg - Jenny Önskog Folksam Ömsesidig Livförsäkring 16

Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013

Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013 Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2013 Ordföranden har ordet Mitt första verksamhetsår som ordförande är nu slut, och detsamma gäller för två tredjedelar av styrelsen

Läs mer

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2010 haft nio protokollförda sammanträden.

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2010 haft nio protokollförda sammanträden. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2010 Styrelsen Carola Fornelid, ordförande (t.o.m. 2011) Artur Chmielewski, vice ordförande (t.o.m. 2011) Jesper Andersson, sekreterare

Läs mer

Valberedning Arne Sandström (sammankallande), Artur Chmielewski och Tomas Torstensson.

Valberedning Arne Sandström (sammankallande), Artur Chmielewski och Tomas Torstensson. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2007 Styrelsen Erik Hevreng, ordförande (t.o.m. 2007) Åsa Larson, vice ordförande (t.o.m. 2008) Anders Munk, sekreterare (t.o.m.

Läs mer

Diplomnämndens arbete

Diplomnämndens arbete Diplomnämndens arbete Gunnar Andersson, Erik Alm 11 oktober 2011 Disclaimer Denna presentation ger presentatörernas egen dagsaktuella bild av Diplomnämndens arbete. Den är inte bindande för framtida hantering

Läs mer

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden.

Adjungerad: Malcolm Campbell, ordinarie ledamot i GC och IAA. Styrelsen har under 2008 haft 11 protokollförda sammanträden. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE SVENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2008 Styrelsen Åsa Larson, ordförande (t.o.m. 2008) Carola Fornelid, vice ordförande (t.o.m. 2009) Anders Munk, sekreterare (t.o.m.

Läs mer

Jörgen Olsén, stadgeansvari g. Styrelsen har under 2009 haft nio protokollförda sammanträden.

Jörgen Olsén, stadgeansvari g. Styrelsen har under 2009 haft nio protokollförda sammanträden. Svenska Aktuarieföreningen VERKSAMHETSBERÄTTELSE S VENSKA AKTUARIEFÖRENINGEN 2009 Styrelsen Åsa Larson, ordförande (t.o.m. 2010) Carola Fornelid, vice ordföran de Anders Munk, sekreterare (t.o.m. 2009)

Läs mer

Utbildningskrav för aktuarier. Erik Alm, Hannover Re

Utbildningskrav för aktuarier. Erik Alm, Hannover Re Utbildningskrav för aktuarier Erik Alm, Hannover Re 2013 Svenska Aktuarieföreningen Medlemskap Asssocierad medlem Inga utbildningskrav Röstberättigad medlem Baskunskaper i matematik och matematisk statistik

Läs mer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer

Årsredovisning. Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Årsredovisning för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer Räkenskapsåret 2004-07-01-2005-06-30 Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer 1(6) Styrelsen för Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer får härmed avge årsredovisning

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17)

STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 STADGAR FÖR FÖRENINGEN MILJÖREVISORER I SVERIGE (reviderade 2005-11-17) 1 FÖRENINGENS NAMN OCH SÄTE Föreningens namn är Miljörevisorer i Sverige. Den har sitt säte i Stockholm. Föreningen kan inrätta

Läs mer

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen.

Alliansen Varbergs Boulehall. Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014. kl. 17.00 i Boulodromen. Alliansen Varbergs Boulehall Handlingar till Alliansens ordinarie årsmöte onsdagen den 26 februari 2014 kl. 17.00 i Boulodromen.se DAGORDNING: 1 Parentation 2 Mötets öppnande 3 Frågan om mötet kallats

Läs mer

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen

Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Kompetenskrav för olika medlemskap inom Svenska Aktuarieföreningen Antagna av Svenska Aktuarieföreningens styrelse 2013-01-28, gällande från och med 2013-01-01 Inriktningsbeslut taget av styrelsen 2015-01-12,

Läs mer

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31

Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Årssammanställning för räkenskapsåret 2014-01- 01 2014-12- 31 Styrelsen för SparbanksAkademin avger härmed följande årssammanställning. Innehåll Förvaltningsberättelse Ekonomi Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015

STADGAR ANTAGNA PÅ FÖRENINGSSSTÄMMAN 2015 Stadgar för Sveriges HR Förening Sveriges HR Förening orgnr. 802004-2159 (The Swedish Association for Human Resource Management) Fastställda vid stämman den 29 mars 2012. Föreningen bildad 1921 1. Föreningens

Läs mer

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association).

Föreningens namn är Kreditförsäkringsföreningen (förkortat KFF) med säte i Stockholm, (på engelska: the Swedish Credit Insurance Association). STADGAR Dessa stadgar har antagits vid Föreningsstämma 23:e mars 2015 och är en uppdatering av ursprungliga Stadgar antagna på Ordinarie Föreningsstämma från 26:e juni 2013 samt uppdateringar vid extra

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen

Svenska Aktuarieföreningen Svenska Aktuarieföreningen 2014-11-25 Finansdepartementet Jakobsgatan 24 103 33 Stockholm Remissvar Genomförande av Solvens-II direktivet på försäkringsområdet Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som

Läs mer

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016

Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Stadgar SAS Group Club Sweden 2016 Denna upplaga ersätter SAS Group Club Swedens tidigare utgåvor. INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 ÄNDAMÅL... 2 2 MEDLEMSKAP... 2 3 ÅRSAVGIFT... 2 4 VERKSAMHETSÅR... 2 5 STYRELSE...

Läs mer

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet

Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Stadgar för Svenska Marathonsällskapet Svenska Marathonsällskapet, i fortsättningen kallat Sällskapet, bildades den 22 mars 1952 i Stockholm. Nya stadgar godkändes av årsmötet den 23 mars 1972. Därefter

Läs mer

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

STADGAR. Malmö mot Diskriminering. Stadgar för. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Malmö mot Diskriminering Stadgar för Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Antagna vid årsmöte 2010-09-22 STADGAR Malmö mot Diskriminering Malmö

Läs mer

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00

DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 DAGORDNING VID FAMYs ÅRSMÖTE MÅNDAG DEN 4 Mars 2013, kl. 19.00 1. Årsmötets öppnande. 2. Parentation 3. Val av presidium a) mötesordförande b) sekreterare. c) protokolljusterare tillika rösträknare. 4.

Läs mer

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte

Stadgar F! Västerås Antagna av årsmöte 1 Föreningens namn och organisationsnummer Föreningens namn är Feministiskt initiativ Västerås (F! Västerås), organisationsnummer 802495-3799. 2 Föreningens säte F! Västerås säte är Västerås kommun. 3

Läs mer

Stadgar för föreningen Fair Action

Stadgar för föreningen Fair Action Stadgar för föreningen Fair Action På årsmötet 2015 beslutades att föreningen byter namn till Fair Action och att stadgarna ändras i enlighet med beslutet. Stadgarna antogs av Fair Trade Centers konstituerade

Läs mer

EUROPA NOSTRA SVERIGE

EUROPA NOSTRA SVERIGE EUROPA NOSTRA SVERIGE Organisationen Europa Nostra (Vårt Europa), bildades 1963 i syfte att internationellt uppmärksamma och värna om det gemensamma europeiska kulturarvet. Europa Nostra är en paraplyorganisation

Läs mer

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte

Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM. Antagna av ordinarie årsmöte samt bekräftade av extra årsmöte Stadgar EPILEPSIFÖRENINGEN I STOR-STOCKHOLM Antagna av ordinarie årsmöte 2002-03-21 samt bekräftade av extra årsmöte 2002-10-10. 1 Namn och verksamhetsområde Mom 3 Föreningens namn är Epilepsiföreningen

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2012 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK

Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Protokoll fört vid årsmöte 2012 i SFLK Tid och plats: 1 september 2012 i Malmö Föreningens ordförande Aviva Suskin-Holmqvist öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 1 Val av mötesordförande Som ordförande

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING

STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING STADGAR FÖR SVENSK FÖRSÄKRING antagna vid förbundsmöte den 31 maj 1990 av dåvarande Svenska Försäkringsbolags Riksförbund gällande från och med verksamhetsåret 1991. Ändrade vid förbundsmötena den 6 maj

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT!

Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! Stadgar för Hela Sverige ska leva Östergötland antagna vid.. FÖRSLAG TILL ÄNDRING ÄR RÖDMARKERAT! 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva Östergötland. 2 Föreningens säte Hela Sverige

Läs mer

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014

SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 SVENSK IDROTTSPSYKOLOGISK FÖRENING VERKSAMHETSBERÄTTELSE 1 januari 31 december 2014 INNEHÅLL 1. Ordföranden har ordet 2. Styrelsens berättelse Styrelsens sammansättning och organisation 3. Styrelsemöten

Läs mer

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag

Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Susan Ols 2013-04-25 LiÖ 2013-213 Landstingsstyrelsen Direktiv till fullmäktige inför bolagsstämma i Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag Bolagsstämma kommer att

Läs mer

Skoghalls Båtsällskap SBS

Skoghalls Båtsällskap SBS Sidan 1 av 6 Skoghalls Båtsällskap SBS 051123 Tid Närvarande Protokoll Årsmöte Onsdagen den 23 november 2005, kl.19:00 SBS Klubblokal, Sörvikshamnen, Skoghall Ca 50 medlemmar närvarade vid årsmötet. 1

Läs mer

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09

Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 Stadgar för Svensk Rättsodontologisk Förening Reviderad upplaga antagen vid SROF:s årsmöte 2007-11-09 1 Svensk Rättsodontologisk Förening, SROF, är en sammanslutning av tandläkare som är medlemmar i Sveriges

Läs mer

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är:

Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. 1. Ändamål. 2. Uppgifter Riksorganisationens uppgifter är: Lokalföreningens uppgifter är: Stadgar för Alzheimer Sverige och för lokala föreningar. Stadgar antagna vid årsmöte den 28 februari 1988 Ändringar av stadgarna antagna vid årsmöte 15 maj 2004 Ändringar av stadgar antagna vi årsmöte

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30

Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 Årsmöte Trollhättesektionen 2015-01-30 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 30 januari 2015 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA

IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA IDEELLA FÖRENINGEN EKETÅNGA MONTESSORISKOLA STADGAR 1. ÄNDAMÅL Ideella Föreningen Eketånga Montessoriskola har till ändamål att bedriva montessoriförskola, montessoriförskoleklass, montessoriskol- och

Läs mer

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP

STADGAR. Skånska Trädgårdsföreningen Box ALNARP Skånska Trädgårdsföreningen Box 65 230 53 ALNARP STADGAR Godkända och fastställda vid årsmöte 2003-05-17 och 2004-05-15 Reviderade vid årsmöte 2006-05-13 och 2007-05-12 Alnarp 2007-05-24 Ordförande Lennart

Läs mer

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr

Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse. för. Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur. Org.nr Årsredovisning 2015 och Verksamhetsberättelse för Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur Org.nr. 802408-6632 1 Verksamhetsberättelse 2015 Verksamhetsåret 2015-01-01 2015-12-31 Sveriges Vänföreningar

Läs mer

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21

Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Stadgar Noaks Ark lokalförening Antagna av föreningsmöte 2013 03-21 Namn och organisation 1 1. Föreningens namn är Noaks Ark Syd 2. Föreningen är lokalförening inom Riksförbundet Noaks Ark. Ändamål och

Läs mer

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15

SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6. Ägget, Karlstads universitet 2012-02-16 klockan 16.15 SEKE Civilingenjörerna Karlstad Sida 1 av 6 Närvarande Styrelsen: Linnéa Johnsson Ordförande Christian Lidén Vice ordförande Malin Ek Skattmästare Maria Simes Sekreterare Victor Karlsson Ordf. motionsphöseriet

Läs mer

Svensk-Cypriotiska Föreningen

Svensk-Cypriotiska Föreningen Svensk-Cypriotiska Föreningen www.svcyfor.se E-mail: svcy-for@hotmail.com Tfn 073-71 53 589 Postgiro 859 281-8 1 1 Föreningens namn och säte FÖRENINGENS STADGAR A. Föreningens namn är Svensk-cypriotiska

Läs mer

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013

Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 828000-7660. Årsredovisning. för. Näringsliv i Lanna-Bredaryd 828000-7660. Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 1 av 7 Årsredovisning för Näringsliv i Lanna-Bredaryd Räkenskapsåret 2013 Näringsliv i Lanna-Bredaryd Sidan 2 av 7 Styrelsen för föreningen Näringsliv i Lanna-Bredaryd

Läs mer

En information om hur det går till att bilda en förening.

En information om hur det går till att bilda en förening. Bilda förening En information om hur det går till att bilda en förening. Att bilda en förening I Sverige finns det ingen lag som kräver att ideella föreningar ska registreras eller godkännas. Det innebär

Läs mer

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING

STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING STADGAR EDSÄNGENS VILLAÄGAREFÖRENING Dessa stadgar har blivit initialt antagna vid föreningsmöte den 28 mars 1996. Revidering har beslutats och införts vid årsmöte: I. Den 9 mars 2008. II. Den 11 mars

Läs mer

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011

Folksam. Våra största utmaningar just nu. Catrina Ingelstam CFO. Stockholm, 23 November 2011 Folksam Våra största utmaningar just nu Catrina Ingelstam CFO Stockholm, 23 November 2011 Regelverksförändringar Utmaning 1 alla regelverk samtidigt En våg av regelverksförändringar Könsneutrala premier

Läs mer

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap.

Föräldraföreningens stadgar STADGAR. För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening. 1 Ändamål. 2 Obundenhet. 3 Medlemskap. Föräldraföreningens stadgar STADGAR För Martingårdarnas och Martinskolans Föräldraförening Antagna vid konstituerande årsmöte den 2011-09-29 1 Ändamål Martinskolans och Martingårdarnas föräldraförening

Läs mer

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03

Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Svenska Aktuarieföreningen 2015-03-03 Remissvar, FI Dnr 10-9537 Finansinspektionen Box 7821 103 33 Stockholm Svenska Aktuarieföreningen vill härmed som remissinstans ge sina synpunkter på Finansinspektionens

Läs mer

Stadgar EAPN Sverige 2006

Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar EAPN Sverige 2006 Stadgar antagna av EAPN Sveriges årsmöte 2006. 1 Namn och inriktning European Anti-Poverty Network (EAPN) Sverige är en självständig ideell förening ansluten till det europeiska

Läs mer

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland

Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland Byrån mot diskriminering i Östergötland Stadgar för Byrån mot diskriminering i Östergötland, ideell förening. 1 FÖRENINGENS NAMN Byrån mot diskriminering

Läs mer

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española

Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española Mall: Stadgar för Region XX Pura Raza Española 1 - Föreningens namn Föreningens officiella namn är Region XX Pura Raza Española (XX P.R.E.) På spanska är föreningens namn XX 2 Föreningens säte Föreningens

Läs mer

Lätt och roligt att bilda en förening

Lätt och roligt att bilda en förening Lätt och roligt att bilda en förening Instruktioner till dig som vill starta en förening Vid frågor kontakta på 0155-24 89 01, eller e-post 2 Uppstart av en förening Bjud in de som är intresserade Besluta

Läs mer

Stadgar för Svensk Biblioteksförening

Stadgar för Svensk Biblioteksförening Stadgar för Svensk Biblioteksförening Box 70380, 107 24 Stockholm Tel: 08-545 132 30 www.biblioteksforeningen.org 1. Ändamål Svensk Biblioteksförening är en ideell förening med uppgift att: Verka för ett

Läs mer

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening

ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening ber i Stadgar Ljung Ekonomisk Förening 1 Namn och säte Föreningens namn är Fiber i Ljung ekonomisk förening. Föreningen har sitt säte i Linköpings Kommun. 2 Form och ändamål Föreningen har till ändamål

Läs mer

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård.

Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. 1 Firma Stadgar för Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård. Föreningens firma är Svensk Förening för Barnanestesi och Barnintensivvård, ideell förening. 2 Ändamål och verksamhet Föreningens

Läs mer

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor

Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor Stadgar för Prostatacancerföreningen Viktor 1 Namn Föreningens namn är Prostatacancerföreningen Viktor, en patientförening i Blekinge med registrerat säte i Karlskrona kommun. Patientföreningen är en ideell

Läs mer

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN

STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN STADGAR för SVENSKA KYLTEKNISKA FÖRENINGEN Stadgarna antagna vid årsmötet den 19 april 2013 1 ÄNDAMÅL Svenska Kyltekniska Föreningen, nedan benämnd Föreningen, har till ändamål att befordra utvecklingen

Läs mer

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet

STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet STADGAR för föreningen ULI Geoforum fastställda av extra årsmötet 2012-03-27 1 Namn Föreningens namn är ULI Geoforum. 2 Ändamål ULI Geoforum är en ideell förening med syfte att sprida och effektivisera

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011

Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 6 december 2011 Mötets öppnande Peter Fägersten inleder mötet med att överlåta ordet till tävlingssansvarige Jan

Läs mer

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL

STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN. Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL STADGAR FÖR FÖRENINGEN STÖDKOMPISARNA Stödförening för cancerpatienter 1 - FÖRENINGENS NAMN Föreningens namn är Stödkompisarna 2 - ÄNDAMÅL Mom 1 Föreningen skall verka för att personer som har eller har

Läs mer

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK

Resultatlista från MELLANSVENSKA BGF:s DM augusti 2003 Spelplats: Mosås BGK MIXED 1 Ann-Marie Karlsson Örebro BGK 37 35 72 Jan-Olov Larsson 2 MarieLouis Tunmats Örebro BGK 37 36 73 Stefan Viberg 3 Monika Andersson Djulö BGK 43 30 73 Gunnar Andersson 4 Jessica Rosén Djulö BGK 36

Läs mer

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING

STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING STADGAR för VALLDA TORÅSSKOLANS FÖRÄLDRAFÖRENING 1 Ändamål Föreningen, vars namn är Vallda Toråsskolans Föräldraförening (VTFF) har till uppgift inom Toråsskolan och dess förskolor stödja hemmen och skolan

Läs mer

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10.

Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 Revidering och komplettering 6. och 10. Edsvallaskolan Ekonomisk Förening Version B Stadgar Historik A 2015-03-26 Dessa stadgar har blivit antagna vid bildandemötet 2015-03-26 B 2015-04-23 Revidering och komplettering 6. och 10. vid styrelsemöte

Läs mer

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT

DM Fri stil OFFICIELLA RESULTAT 2011-01-15 DM Fri stil D -8 Intervallstart klassisk stil 1 12 FOGELSTRÖM Emma - H -8 Intervallstart klassisk stil 1 13 SKÖLD Loke - 2 14 ÖSTERMAN Isak - 3 15 BORELL Lucas IK Rex - D 9-10 Intervallstart

Läs mer

Trafikförsäkringsföreningen

Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen årsredovisning 2014 Trafikförsäkringsföreningen Trafikförsäkringsföreningen (TFF) är ett samarbetsorgan för Sveriges trafikförsäkringsbolag. TFF bidrar till trygghet och rättvisa

Läs mer

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB

Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Delårsrapport januari-juni 2017 PP Pension Fondförsäkring AB Förvaltningsberättelse PP Pension Fondförsäkring AB (516406-0237) startades den 1 juli 2005 och är ett helägt dotterbolag till PP Pension Försäkringsförening.

Läs mer

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde.

2. Styrelsen äger rätt att delegera teckningsrätten i enskild fråga eller inom visst ansvarsområde. Stadgar antagna vid konstituerande stämma i Kalmar 1977-11-22, konfirmerade och reviderade vid ordinarie stämma i Skara 1979-02-17 samt reviderade vid ordinarie stämma i Linköping 1980-10-04, Örebro 1983-10-01,

Läs mer

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata

ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN. Anders Sörenssons gata ÅRSREDOVISNING SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN Anders Sörenssons gata 2010 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN ÅKERVÄDDEN http://www.home.sol.se/malmo/ malmo@home.sol.se KALLELSE Medlemmarna i samfällighetsföreningen

Läs mer

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö

Stadgar. Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö Stadgar Malmö mot Diskriminering - föreningarnas organisation för att främja mänskliga rättigheter i Malmö 1 NAMN Föreningens namn är Malmö mot Diskriminering föreningarnas organisation för att främja

Läs mer

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening

Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsberättelse för Abrahamsbergsskolans Föräldraförening Verksamhetsåret 2013-11-27 -- 2014-09-23 Styrelsen lämnar följande redogörelse för året. Föreningens verksamhet Abrahamsbersskolans Föräldraförening,

Läs mer

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING

GÅRDSJÖBYGDENS FÖRENING 1 FÖRENINGENS NAMN OCH VERKSAMHETSOMRÅDE Föreningens namn är: Gårdsjöbygdens Förening. Verksamhetsområdet är Gårdsjö m.o. 2. FÖRENINGENS ORGAN Föreningens organ är ÅRSMÖTET, STYRELSEN OCH REVISORERNA.

Läs mer

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman

STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman STADGAR FÖR SVENSK SJUKSKÖTERSKEFÖRENING antagna av föreningsstämman 2015 06 09 1 ÄNDAMÅL Mom 1 Syfte Svensk sjuksköterskeförening är sjuksköterskornas professionella sammanslutning. Svensk sjuksköterskeförening

Läs mer

Årsmöte Svedjeholmens IF

Årsmöte Svedjeholmens IF Årsmöte Svedjeholmens IF 2017-07-21 Närvarande: Ett 20-tal medlemmar 1. Mötets öppnanden: Patric öppnade årsmötet och hälsade alla välkomna. 2. Godkännande av dagordning: Dagordningen godkändes. 3. Årsmötets

Läs mer

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat. Länsbygderådet Protokoll Medlemsmöte Länsbygderådet i Kalmarlän 2010-11-29 Plats: Forum Oskarshamn 1 Mötets öppnande Ordförande för Kalmar länsbygderådet Eva Svensson förklarar medlemsmötet för öppnat.

Läs mer

Stadgar för ProLiv Kronoberg

Stadgar för ProLiv Kronoberg 2010-03-01 1 Stadgar för ProLiv Kronoberg 1. Namn Föreningens namn är ProLiv Kronoberg - patientföreningen för prostatacancer i Kronobergs län - med registrerat säte i Växjö kommun. Patientföreningen är

Läs mer

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012

Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 HELENEBORGS BÅTKLUBB Klubbhuset Långholmen 117 33 Stockholm Protokoll från årsmötet den 4 december 2012 Mötets öppnande Peter Fägersten hälsar alla välkomna och inleder mötet med en tyst minut för hedersmedlemmen

Läs mer

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1

STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 STADGA KALMAR ESS Antagen av årsmötet den 11 januari 2011 samt av extra föreningsstämman den 10 februari 2011 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING KAPITEL 1. ALLMÄNT... 4 1.1 Namn... 4 1.2 Ändamål och syfte... 4 KAPITEL

Läs mer

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr

STADGAR för Brännöföreningen, org.nr Förslag till revidering av stadgar inför årsmötet 2016-03-06 Revideringsförslaget innehåller en översyn av samtliga stadgar och syftar till att förtydliga och förändra delar av stadgarna så att de på ett

Läs mer

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16

Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Protokoll fört vid SKA Nordmarks årsmöte 2014-02-16 Närvarande:,, Robert Hedström, Diane Hedström, Julia Nilsson, Daniel A Johansson, Annika Nyman, Josefina Åsemyr, Robert Nydahl, Åsa Martinsson, Martin

Läs mer

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun

VI BILDAR FÖRENING. Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun VI BILDAR EN FÖRENING Information från Kultur och Fritid, Nyköpings kommun SAMMANSTÄLLNING I KORTHET ÖVER VAD SOM SKALL GÖRAS NÄR EN FÖRENING BILDAS - Inbjud de som är intresserade - Besluta om att bilda

Läs mer

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank.

Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Protokoll fört vid årsmöte för Ullared Flädje GK, söndag den 8 mars 2015 Kl. 14.00 i Falkenbergs Sparbank. Ordförande Joakim Sjögren hälsade alla välkomna, tackade Falkenbergs Sparbank för att vi får nyttja

Läs mer

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att:

Stadgar. 1 Ändamål. 2 Medlemskap. Föreningens syfte är att: STADGAR 2013.08.15 Stadgar för Innovationsledarna (802475-0567), Association for Innovation Management Professionals in Sweden med säte i Stockholm. Föreningen bildades 2013-08-15 och dessa stadgar ändrades

Läs mer

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016

Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun. Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Moderata Samlingspartiet i Lunds kommun Handlingar till kretsårsmötet den 10:e april 2016 Verksamhetsberättelse för Moderaterna i Lunds kommunskrets Verksamhetsåret 2015 Styrelsen På Lundakretsens årsmöte

Läs mer

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm

STADGAR. för INSTITUTET FÖR BIOMEDICINSK LABORATORIEVETENSKAP. antagna år 1995 i Stockholm Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap, IBL Besöksadress: Röntgenvägen 3 141 52 Huddinge Fakturaadress: Box 4065 141 04 Huddinge Tel: 08-24 01 30 Epost: kansli@ibl-inst.se Hemsida: http://www.ibl-inst.se

Läs mer

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden

G1 2004-03-17. Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden G1 2004-03-17 Stadgar för den Ideella Föreningen ITS-Sweden STADGAR FÖR ITS-SWEDEN 1 Namn och säte Föreningens namn är ITS-Sweden. Föreningens firma på engelska språket lyder Intelligent Transport Systems

Läs mer

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010.

Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret 2010. VERKSAMHETSBERÄTTELSE DISTRIKT NORRBOTTENS Styrelsen för Sveriges Ingenjörer distrikt Norrbotten, får härmed avge följande redogörelse för verksamhetsåret. Årets som gick 2 Distriktsverksamheten 3 Distriktstyrelsens

Läs mer

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet

Årsmöte Uppsala Dnr O Namn enligt ombudslista bilagd originalprotokollet Protokoll: Datum: Plats: Årsmöte 2013-09-22 Uppsala Dnr O43-3-2013 Närvarande: Frälsningsarméns scouter KFUK-KFUMs scoutförbund Nykterhetsrörelsens Scoutförbund Equmeniascout Scouterna (fd SSF) Styrelsen

Läs mer

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg.

1 / 5 STADGAR. 1 Namn. 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 1 Namn STADGAR 1.1 Den ideella föreningen Intize (Intize) 2 Säte 2.1 Intize har sitt säte i Göteborg. 3 Ändamål 3.1 Föreningens syfte är att inspirera till ett ökat intresse för och öka kunskaperna i matematik

Läs mer

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE

Svenska IF-båtförbundet Swedish IF-boat Association KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE KALLELSE TILL SVENSKA IF-BÅTFÖRBUNDETS ÅRSMÖTE Tid: Söndagen den 18 januari 2015 klockan 12:30 till 16.30 (cirka) Plats: Klubbhuset, Segelsällskapet Gäddviken i Nacka Ring: Lars Gradén 0705-454694 eller

Läs mer

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10

Årsmöte West Coast Jitterbugs. Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.10 Årsmöte West Coast Jitterbugs 19 oktober 212 Mötets öppnande Föreningens ordförande Elisabeth Axelsson öppnade årsmötet kl. 19.1 1 Fastställande av röstlängd Medlemmar som betalat medlemsavgiften prickas

Läs mer

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt

SFIR Svenska Föreningen för Immaterialrätt Svenska Föreningen för Immaterialrätt Protokoll från extra föreningsstämma i Svenska Föreningen för Industriellt Rättskydd den 31 augusti 2011 kl. 13.00 på Armémuseum 1 Den extra föreningsstämman öppnas

Läs mer

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7

Björksta Open 2006 Luftgevär Resultat L 7 Re: 9 av 19 2006-01-08 21:21 Lättare att hitta drömresan med MSN Resor http://www.msn.se/resor/ Resultat L 7 1 Tobias Jansson Ludvika Skf (W) 398 0.0 2 Mattias Pettersson Björksta Skf (U) 387 0.0 3 Alexandra

Läs mer

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00

Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Årsmöte i Göteborgs go-klubb den 27:e maj kl 18.00 Närvarande: Ross Linscott, Eskil Varenius, Viktor Kämpe, Anton Sörensen, Erik Engvall, Lukas Lindroos, Magnus Sandén. Bilagor: Antagna stadgar, antagen

Läs mer

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening

Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening. 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening Förslag på stadgar för Bastuträsk by Byaförening 1 Föreningens namn Föreningen benämns Bastuträsk by Byaförening 2 Säte Föreningens säte är Bastuträsk by, Norsjö kommun. 3 Ändamål Föreningen är ideell,

Läs mer

Stadgar för Hela Sverige ska leva

Stadgar för Hela Sverige ska leva Stadgar för Hela Sverige ska leva Antagna vid årsmötet 2011-05-10 1 Föreningens namn Föreningens namn är Hela Sverige ska leva. Föreningen är ideell och partipolitiskt och religiöst obunden. 2 Föreningens

Läs mer

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat

Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Protokoll MF-Vårfullmäktige 2007 15 maj kl 18:15 konferensrummet, Örat Närvarande: Solveig Gjellan T1 Caroline Lyssarids T1 Tobias Dahlqvist T2 Erik Boberg T2 Sara Johansson T4 Johanna Berggren (18:30-19:28)

Läs mer

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000.

för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. Stadgar för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd grundad år 1908 fastställda enligt beslut vid föreningsstämma den 15 maj 2000. 1 Namn och säte Föreningens namn är Svenska Föreningen för Industriellt

Läs mer

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen.

Styrelse 5 Föreningens angelägenheter handhas av styrelsen. Den ska verka för föreningens framåtskridande samt tillvarata medlemmarnas intressen. Stadgar för Gransjöbodarnas snöskoterklubb Ändamål 1 Klubben är en ideell förening, vars uppgift skall vara att tillvarata medlemmarnas intressen i snöskoterfrågor, verka för en sund utveckling av snöskotertrafiken

Läs mer

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper.

Förbundet ska stödja ett aktivt deltagande i samhällslivet på demokratisk grund och främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper. FÖRENINGEN NORDENS UNGDOMSFÖRBUNDS STADGAR Antagna vid förbundsstämman 1995-11-26, reviderade vid förbundsstämman i april 2003, förbundsstämman i maj 2004, förbundsstämman 14 april 2007 samt vid förbundsstämman

Läs mer

Styrdokument APSE & APSE-kommittén

Styrdokument APSE & APSE-kommittén & APSE-kommittén Malin Sääf 2014-12-01 (rev. efter årsmöte 2014) och APSE-kommitté - syfte, funktion och administration 1. Bakgrund... 2 2. Namn... 2 3. Övergripande syfte... 2 4. Adress... 2 5. Hemsida...

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(14)

Sammanträdesprotokoll 1(14) Sammanträdesprotokoll 1(14) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, måndagen den 20 oktober, 18.10 19.10 Beslutande Övriga närvarande Åsa Eriksson (S), ordförande, Ulf Olofsson (S), Elizabeth Pettersson

Läs mer

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014

STADGAR. för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE. Antagna den 16 juni 2014 STADGAR för Internet Society:s svenska avdelning eller ISOC-SE Antagna den 16 juni 2014 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 1 Firma Föreningens svenska namn är Internet Society:s svenska avdelning (ISOC-SE). Föreningens

Läs mer

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31

Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 Årsmöte Trollhättesektionen 2014-01-31 DAGORDNING vid årsmötet fredagen den 31 januari 2014 1 Mötets öppnande 2 Fråga om mötets behöriga utlysande 3 Val av ordförande och sekreterare för mötet 4 Val av

Läs mer