Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning"

Transkript

1 Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning

2 Innehåll Innehåll... 2 Bilagor:... 4 Administrativa uppgifter... 5 Icke teknisk sammanfattning... 5 Läsanvisning... 6 Avgränsningar... 6 Bakgrund och skäl till utökad verksamhet... 7 Hagby återvinningsanläggning... 8 Lokalisering... 8 Översikt pågående verksamhet... 8 Tillstånd och beslut... 9 Miljökvalitetsnormer... 9 Teknisk beskrivning Hantering av icke farligt avfall Sortering, mekanisk (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Omlastningen Sortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter sorteringsytan och ÅVC Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall komposten Hantering av farligt avfall (SNI-kod , ) Mellanlagring av farligt avfall och el-avfall Behandling av farligt avfall förbehandling av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Övriga verksamhetsdelar Kemikalieförråd Verkstadstält Dieseltankar Verkstad Biogasmack Energianläggning MKB-processen Alternativ Huvudalternativ Nollalternativ Löt avfallsanläggning Alternativ lokalisering, 2 kap. 6 Miljöbalken Miljökonsekvenser Transporter Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet

3 Lukt Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Buller Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Utsläpp till luft Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Damm Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Nedskräpning Nuvarande och utökad verksamhet Utsläpp till vatten Nuvarande verksamhet Suspenderat material och metaller Organiskt material Närsalter Flöden Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Bränder och kemikalieolycka Effekter av bränder Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Sabotage och stölder Nuvarande och utökad verksamhet Resursförbrukning Nuvarande och utökad verksamhet Smittspridning och skadedjur Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Kemikalieförbrukning Nuvarande och utökad verksamhet Påverkan på omgivningen Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Miljömål och planer Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Ingen övergödning God bebyggd miljö Frisk luft SÖRAB:s avfallsplan Sammanfattning miljöaspekter nollalternativet och huvudalternativ samt skyddsåtgärder Egenkontroll och kompetens Bästa teknik, 2 kap. 3 Miljöbalken

4 Sortering, (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Sortering, (för)behandling och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall Mellanlagring av farligt avfall Behandling av farligt avfall flisning av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Behandling av process- och dagvatten Bilagor: 1. Översikt anläggning och närboende 2. Situationsplan 3. Flygbild över området 4. Fördjupad översiktsplan 5. Villkor och beslut 6. Samrådsredogörelse 7. Beredskapsplan för brand och kemikalieolycka, nödlägesberedskap 8. Bullerkartläggning Kemikalieförbrukning 10. Utökning av verksamhetsytor 11. Provtagningsprogram (inom egenkontrollen)

5 Administrativa uppgifter Sökande: Söderhalls Renhållningsverk AB Postadress: Box 63, Vallentuna tfn: telefax: Anläggning: Hagby återvinningsanläggning, anläggningsnummer: Anläggningsadress: Frestavägen 10, Täby Fastighetsbeteckning: Hagby 8:15 samt delar av Hagby 8:1 och 8:16 Fastighetsägare: Täby kommun (8:16), SÖRAB (8:15) och TFAB (8:1) Organisationsnummer: Huvudansvarig: Per Nilsson, Vd Miljöansvarig och kontaktperson: Ingrid Olsson, Miljö- och utvecklingschef, Icke teknisk sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, planerar att söka tillstånd för utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning i Täby. Orsaken är att avfallsmängderna ökar varje år och att nuvarande tillstånd inte är anpassat för de ökande mängderna. Dessutom planeras för några nya verksamheter såsom flisning av bygg- och rivningsavfall som innehåller farliga ämnen samt sortering och mekanisk förbehandling av organiskt avfall som sedan kan omvandlas till biogas på annan ort. Om verksamheten inte kan utökas på Hagby, det sk nollalternativet, behöver avfallet hanteras någon annanstans. I detta fall skulle den utökade hanteringen av grovavfall behöva ske på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Tillkommande mängder hushållsavfall skulle behöva köras direkt till förbränning, istället för via omlastningsstationen på Hagby. Den planerade utökningen medför fler transporter till och från anläggningen, sannolikt ökade utsläpp till vatten samt ökad el- och vattenförbrukning. För att inte öka belastningen på den redan hårt trafikerade Frestavägen kommer tillståndet att tas i anspråk först efter det att Norrortsleden har öppnats, vilket planeras ske under Trafiken ger upphov till utsläpp som kan påverka luftkvalitetsnormer längs vägnätet i Storstockholm. SÖRAB handlar därför upp sina transporter med krav på partikelfilter, miljöklass samma som Stockholms innerstad, eco-driving utbildade chaufförer samt HA-fria däck. Skulle verksamheten inte kunna utökas, det sk. nollalternativet, skulle den totala transportlängden och utsläppen per transporterat ton avfall öka. Anledningen är att transporterna med grovavfall från SÖRAB:s återvinningscentraler (ÅVCer) skulle behöva styras om direkt till Löt avfallsanläggning, som ligger längre bort från SÖRAB:s ÅVC:er än Hagby, och en del av hushållsavfallet skulle behöva köras direkt till behandling utan föregående komprimering på Hagby. Vattenreningsteknik och lämplig recipient för vatten från verksamhetsytorna ska utredas. Vad gäller vattenförbrukningen i verksamheten undersöker SÖRAB möjligheten att vidta vattenbesparande åtgärder och eventuellt ta sjövatten från Vallentunasjön, för att minska förbrukningen av dricksvatten. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från nyetablerad verksamhet ska klaras, vilket är en skärpning av kraven jämfört med nollalternativet. Framtagande av en organisk fraktion som är lämplig för biogasframställning ökar möjligheten att leva upp till miljömål gällande ökad andel avfall till biologisk behandling. Ett utökat utbud i sortimentet av farligt avfall leder till bättre sortering och minskad risk för förorenade avfallsströmmar, vilket är i linje med miljömålet Giftfri miljö

6 Läsanvisning Detta dokument ingår som en bilaga till tillståndsansökan om utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning. Dokumentet inleds med en redogörelse för skälen till tillståndsansökan efterföljt av en allmän orientering om Hagby återvinningsanläggning. Därefter följer den Tekniska beskrivningen (TB) som är uppdelad efter nuvarande verksamhet och de ändringar som följer av den utökade verksamheten. Här berörs resursförbrukning, aktuella miljöaspekter samt skyddsåtgärder i korta ordalag. En utförligare beskrivning av dessa delar följer sedan i avsnittet Miljökonsekvenser (MKB). Även miljökonsekvenserna är uppdelade efter nuvarande verksamhet och utökad verksamhet, som jämförs med nollalternativet. Slutligen redogörs för uppfyllelsen av begreppet bästa teknik. Samrådsprocessen, som föregått miljökonsekvensbeskrivningen, finns sammanfattad i dokumentet och fullständig redogörelse finns i bilaga 6. Avgränsningar Tidsperspektivet i denna TB och MKB är satt till år 2017, dvs. 10 år fram i tiden. Miljöpåverkan har begränsats till de verksamheter som pågår, och planeras att ske, inom Hagby återvinningsanläggning och Löt avfallsanläggning (enligt nollalternativet). Miljöpåverkan från andra behandlingsanläggningar omfattas av andra miljötillstånd och berörs därför inte i denna MKB. Vad gäller transporter har SÖRAB rådighet över sina egna upphandlade transporter. Miljöprestandan på kundernas transporter, och deras vägval är utom SÖRAB:s rådighet

7 Bakgrund och skäl till utökad verksamhet Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB är ett kommunalägt avfallsbolag vars uppgift är att behandla det hushållsavfall som uppkommer i kommunerna Vallentuna, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Lidingö och Danderyd. Hushållen i dessa kommuner är hänvisade med sitt grovavfall till någon av de 6 återvinningscentraler (ÅVCer) som SÖRAB driver. Grovavfallet som kommer in till ÅVCerna transporteras i huvudsak till Hagby för ytterligare sortering, förbehandling och mellanlagring innan vidaretransport sker till behandling. Hushållsavfallet som samlas in i regionen omlastas antingen på Hagby återvinningsanläggning i Täby eller på Smedby återvinningsanläggning i Upplands Väsby. Ökande avfallsmängder i samhället föranleder att verksamheten ökar och att den behöver omprövas. Det finns även anledning att se över tillståndets uppbyggnad så att det bättre följer nuvarande lagstiftning och motsvarar framtida behov. Nuvarande tillstånd enligt miljöskyddslagen utfärdades av Miljödomstolen Tillståndet medger följande avfallshantering: ton hushållsavfall/år, varav högst ton elektronik, avseende mottagning, sortering, demontering av elektronikskrot, mellanlagring och omlastning ton industri- och grovavfall/år avseende mottagning, sortering, flisning av bränslefraktion, mellanlagring ( ton) och utlastning ton trädgårdsavfall o.d./år avseende mottagning, kompostering, mellanlagring ( ton) och utlastning ton farligt avfall/år avseende mottagning, sortering, omförpackning, mellanlagring (högst 100 ton i lager) och utlastning Utöver dessa avfall får till anläggning föras konstruktions, täck-, tätnings- och vegetationsmassor i erforderlig omfattning. SÖRAB har gjort en anmälan om mindre ändring av tillståndsgivna mängder i enlighet med 21 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan beviljades av länsstyrelsen (beslut daterat ) och idag anmälda mängder uppgår till ton hushållsavfall per år, ton industri- och grovavfall per år samt ton park- och trädgårdsavfall per år. Därtill omfattar nuvarande tillstånd mellanlagring av ton farligt avfall (100 ton i lager) och elektronikdemontering. Anledningen till att nuvarande verksamhet prövades av Miljödomstolen, och inte Miljöprövningsdelegationen, var att tillståndet även inrymmer en avslutad deponi med tillhörande gas- och lakvattenhantering, utanför aktuellt verksamhetsområde. Deponin är avslutad i enlighet med godkänd avslutningsplan och under år 2007 ska SÖRAB redovisa resultat av undersökningar och förslag till slutliga villkor för utsläpp av behandlat lakvatten till Stora Värtan till Miljödomstolen. Sedan sommaren 2006 har allt processvatten från återvinningsverksamheterna separerats från lakvattenbehandlingen. Detta innebär att deponin och återvinningsverksamheten inte längre påverkar varandra. Med anledning av detta önskar SÖRAB omprövning av all återvinningsverksamhet, med de tillägg som redovisas i detta dokument. Det innebär att återvinningsverksamheterna kommer att regleras i eget tillståndsbeslut utfärdat av länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation och följaktligen att den avslutade deponin kommer att omfattas av nuvarande tillstånd utfärdat av Miljödomstolen

8 Hagby återvinningsanläggning Lokalisering Hagby avfallsanläggning är belägen i nordvästa delen av Täby kommun, norr om Frestavägen, på fastigheterna Hagby 8:15 samt delar av Hagby 8:1 och 8:16. Området gränsar i väster mot Upplands Väsby, i norr och öster mot åkermark och söder mot Norrortsleden (en ny fyrfilig tvärled). I anslutning till verksamhetsytorna finns en avslutad deponi. Deponin är återställd och är en del av en av Stockholms sk. gröna kilar. Nordost om deponin ligger Vallentunasjön, vars utlopp Hagbyån leds runt deponin. För området gäller fördjupad översiktsplan , se bilaga 4. Det finns inga områdesbestämmelser eller någon detaljplan för området. Hagby ligger inom riksintresse för kulturminnesvård. Inga kulturminnesmärken finns inom anläggningsområdet. Närmaste permanentboende bebyggelse är markerad på bilaga 1. Anläggningen ligger i nära anslutning till kommande Norrortsleden, med infart via trafikplats. Översikt pågående verksamhet Hagby återvinningsanläggning har funnits sedan 1940-talet och olika former av avfallsbehandling (deponering, förbränning, återvinning, kompostering, elektronikdemontering) har pågått inom området. Sedan 1995, när deponin stängdes, har det endast pågått återvinningsverksamhet inom området. Följande verksamheter är i drift idag: Kompostering av park- och trädgårdsavfall, inkl. hästgödsel (från företag, hushåll och SÖRAB:s ÅVCer). Omlastning/komprimering av hushållsavfall, inklusive separat omlastning av utsorterat organiskt avfall (från hushåll och företag med därmed jämförbart material) i syfte att effektivisera transporter till behandling Återvinningscentral (ÅVC) för hushållens och småföretagens grovavfall Sortering och (för)behandling, dvs. krossning och flisning, och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från företag och SÖRAB:s ÅVCer Mellanlager för farligt avfall och el-avfall från hushåll insamlat i kommunerna, via ÅVCer och från småföretag Inom området finns även verkstad och tvätthall för kommunens renhållningsentreprenörs (SITA:s) sopbilar Idag avleds dagvatten och förbehandlat processvatten från området via spillvattennätet till Käppalaverket för vidare behandling innan utsläpp sker till Östersjön (Halvkaksundet). Vattenfrågan regleras i prövotidsförordnande. En utförligare beskrivning av vattenhanteringen finns i avsnittet Miljökonsekvenser. Området genomkorsas av kraftledningar, vilka ägs av Vattenfall Eldistribution AB och Svenska Kraftnät AB

9 Tillstånd och beslut Gällande tillstånd och beslut för anläggningen redovisas i tabell 1. Villkor för verksamheten finns redovisade i bilaga 5. Tabell 1. Tillstånd/beslut för Hagby återvinningsanläggning Datum och beslutsmyndighet Tillståndet/beslutet avser Miljödomstolen Avfallshantering Hagby Länsstyrelsen Återställningsplan för Hagby Länsstyrelsen Upphävande av föreläggande om kontrollprogram Miljödomstolen Slutliga villkor trafik och buller Länsstyrelsen Förändrade mängder på Hagby Miljödomstolen Förlängning av prövotid för lakvattenbehandling/utsläpp Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som regleras i miljöbalken. Normer meddelas normalt av regeringen för att miljömål ska uppnås, för att åtgärda miljöproblem i Sverige eller för att vissa EG-direktiv ska kunna genomföras. Idag finns miljökvalitetsnormer antagna för bensen, ozon, kolmonoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10) kvävedioxid och kväveoxider i utomhusluft samt för fisk- och musselvatten (Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten). Luftvårdsförbundets karteringar över luftsituationen längs det större vägnätet i Täby kommun (se Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds hemsida: visar att bensen- och NO 2 - halterna längs E18 är lägre än satta miljökvalitetsnormer år 2003 respektive år Vad gäller partiklar (PM10) överskreds halterna längs södra delarna av E18 år Det har gjorts referensmätningar längs Norrortsleden, men enligt Vägverket saknas aktuella prognoser för luftkvalitén längs Norrortsleden när den är i drift. Vattenrecipienten (sekundära) är Östersjön, Halvkaksundet, som inte finns med i Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten (NFS 2002:6). Musselvatten gäller bara Västra Götalands län och gäller således inte i det aktuella fallet

10 Teknisk beskrivning Varje verksamhetsdel finns utmärkt i bilaga 2 och 3. Hantering av icke farligt avfall Sortering, mekanisk (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Omlastningen Nuvarande verksamhet De senaste åren har mängden hushållsavfall och därmed jämförbart avfall ökat med 2-4% per år, vilket innebär ett ökat tryck på omlastningsstationerna i regionen. Syftet med omlastningsstationerna är att komprimera avfallet för att erhålla effektivare transporter. Varje sopbil (cirka 5,5 ton avfall i genomsnitt) ersätts med en 30 tons långtradare. Under år 2005 omlastades drygt ton hushållsavfall i omlastningen på Hagby och ungefär lika mycket på Smedby. I dessa mängder ingår separat omlastning av organiskt avfall. Allt inkommande hushållsavfall, och därmed jämförbart avfall, vägs och registreras. I omlastningen töms avfallet i tippficka. Det finns en separat tippficka för utsorterat organiskt avfall. Till stationen kommer även sekretesskänsligt brännbart avfall. I stationen finns ett styr- och reglerrum där omlastningen övervakas. Samtliga lass okulärbesiktigas. Påträffas olämpliga föremål i tippfickan sorteras dessa bort med gripklo. Efter kontroll komprimeras avfallet in i slutna containers, belägna på stationens baksida. Borttransport av 3 x 10-tons container till behandling utförs av SÖRAB:s upphandlade åkeri. Verksamheten bedrivs i huvudsak vardagar dagtid. Viss transportverksamhet till behandlingsanläggning utanför Hagby sker kvälls- och nattetid samt helger. Resursförbrukning: El för drift av komprimatorer och uppvärmning av styr- och reglerrum. Hydrauloljor till komprimatorer. Miljöaspekter: Risk för lukt vid längre driftavbrott (>72 timmar), transporter, dagvatten på körbara ytor, skadedjur Skyddsåtgärder: Hårdgjorda ytor utanför omlastningsstationen som avbördas till lokal behandlingsanläggning och spillvattennätet. Undertryck i stationen minskar risken för störande lukt utanför. Sprinklersystem finns som kan användas vid hantering av dammande material. Krav på miljöpresetanda på SÖRAB:s upphandlade transporter till behandling samt optimerad packvikt i transport till behandling. Gnagarbekämpning pågår kontinuerligt. Utökad verksamhet Vid en uppräkning av hushållsavfallsmängderna på Hagby med 4% per år uppgår totala mängden avfall år 2017 på Hagby till ca ton per år. Enligt miljömål för Stockholms län ska senast år 2010 minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker i länet återvinnas genom biologisk behandling. Då Hagby återvinningsanläggning redan inrymmer en omlastningsstation för hushållsavfall och då verksamheten kommer att ligga väl till ur logistisk synpunkt när Norrortsleden öppnas år 2008 ser SÖRAB en möjlighet att anpassa verksamheten så att en del av det organiska innehållet i hushållsavfallet, och därmed jämförligt avfall, kan bearbetas mekaniskt på anläggningen

11 Bearbetningen kan t.ex. bestå av en komprimator som pressar ut organisk vätska, eller avfallskvarn/skruv som finfördelar materialet, som sedan kan behandlas biologiskt på annan plats. Eftersom insamlingssystemet för den organiska fraktionen inte är färdigplanerad än kan det uppstå behov av sortering av hushållsavfallet på Hagby, tex. genom optisk sortering av olikfärgade påsar. En bearbetningsanläggning skulle kunna omhänderta delar av övriga Stockholms organiska avfall (som totalt är ton, varav ton kommer från kommuner utanför SÖRAB). Detta innebär med ovanstående mängdökning att SÖRAB ser att det finns behov av att kunna hantera en totalmängd på cirka ton hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat insamlat organiskt avfall per år. Verksamheten kommer att bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande drift. Utsorterat organiskt avfallet kan komma att pressas, skruvas eller malas ner i sluten tank, direkt efter lossning. Vid hämtning pumpas vätskan/det malda avfallet och eventuellt flytande avfall till tank/slambil. Systemet är således slutet. Eventuell torr fraktion omhändertas separat för vidaretransport till förbränning. Sortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter sorteringsytan och ÅVC På Hagby återvinningsanläggning finns idag en återvinningscentral (ÅVC) där hushåll och småföretag själva sorterar sitt avfall samt en sorterings- och förbehandlingsanläggning för grov-, bygg- och industriavfall (sorteringsytan). Nuvarande verksamhet På ÅVC sorterar hushåll och småföretag själva sitt grovavfall i containers. I dag sker sortering i följande fraktioner: förpackningar, wellpapp, tidningar, impregnerat trä, metall, trä, brännbart, obrännbart, sten, jord och betong. Antal fraktioner varierar med tiden, beroende på krav och mål gällande avfallshantering. När containern är full vägs den och körs till sorteringsytan inom anläggningen för eventuell eftersortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring innan vidaretransport till behandling. En del containrar körs direkt till extern återvinningsanläggning utan att passera sorteringsytan. Hushållen kan lämna sitt farliga avfall i form av kemikalier i en sk. miljöstation, vilket är ytterligare beskrivet under avsnitt mellanlager farligt avfall. Nuvarande öppettider ÅVC: Mån-tors: kl :00 Fre: kl :30 Lör-Sön: kl. 09:00-16:00 (endast privatpersoner) Resursförbrukning ÅVC: El-uppvärmt personalrum, med personaltoalett (avleds till spillvattennätet). Miljöaspekter ÅVC: Dagvatten från körbara ytor, buller, damm. Skyddsåtgärder ÅVC: Ytorna är hårdgjorda och avbördas mot dagvattenbrunn. På sorteringsytan hanteras dels avfallsfraktioner som samlas in via SÖRAB:s ÅVCer (på Hagby, Lidingö, i Sundbyberg, Upplands Väsby och Järfälla), dels industriavfall (och annat grovavfall från verksamheter) samt grovavfall insamlat i kommunerna. Allt inkommande avfall klassas, vägs och

12 registreras i kundmottagningen. På sorteringsytan okulärbesiktigas avfallet innan det sorteras i olika fraktioner (såsom trä, brännbart, metall, obrännbart) varav en del bearbetas mekaniskt (krossas eller flisas). Idag sorteras brännbara fraktioner ut för sig och krossas till olika bränslekvaliteter. De olika bränslefraktionerna behöver mellanlagras inför transport till energianläggning. Lagermängden vid varje enskilt tillfälle är beroende av kapacitet i mottagande energianläggningar (värmeverk) samt införsel av avfall. Generellt styrs värmeverkens behov av bränsle av det säsongsvisa uppvärmningsbehovet, under den varma årstiden är behovet av bränsle starkt begränsat och värmeverkens lagringsmöjligheter är generellt små. Idag har SÖRAB tillstånd att lagerhålla ton bränsle per tillfälle. Lagringen sker på öppen hårdgjord yta. Grovavfallsbränsle lagras i öppna stackar och eventuellt hushållsavfall i balar. Sorteringsverksamheten sker i huvudsak dagtid och kvällar. Viss verksamhet, i begränsad omfattning, pågår lördagar och söndagar. Resursförbrukning sorteringsytan: dricksvatten för dammbekämpning, el eller miljöklassad diesel för drift av arbetsmaskiner. El för uppvärmning av personalbodar. Miljöaspekter sorteringsytan: processvatten från dammbekämpning och nederbörd, damm, buller, transporter, risk för bränder, nedskräpning Skyddsåtgärder sorteringsytan: Sorteringsytan omgärdas i syd-väst av miljövall med planteringar som skydd mot omgivningen och Norrortsleden (buller, insyn och kringflygande skräp). Mot övriga verksamhetsytor omgärdas sorteringsytan av ett 6 meter högt nätstängsel som skydd mot omkringflygande skräp. Åtgärdsplan mot bränder finns, liksom brandposter. Dammbekämpning sker med spinklersystem i samband med krossning av avfall och genom bevattning av körytor. Ytorna är hårdgjorda och avbördas mot lokal behandlingsanläggning bestående av partikelfilter. Efter filtret avleds det behandlade vattnet till Käppalaverket. Utökad verksamhet Grovavfallsmängderna på ÅVCerna har ökat med 15% per år de senaste åren vilket gör att grovavfallsmängderna in till Hagby hela tiden ökar. Sammantaget innebär ovanstående att SÖRAB ser att det finns behov av att kunna hantera totalt ton grov-, bygg-, och industriavfall per år på Hagby återvinnningsanläggning. De utökade avfallsmängderna, vid ÅVC och sorteringsytan, kommer att hanteras på samma ytor som ovan, eller ytor med samma tekniska standard. Vid ett leveransmönster för brännbart avfall till värmeverken som liknar dagens och med ökade inkommande mängder avfall ökar behovet av lager. SÖRAB ser att det kommer att finnas behov av att tillfälligt kunna lagra större mängder bränsle än dagens tillstånd medger. Detta sker under begränsade perioder av året och alltså inte kontinuerligt. Den viktigaste åtgärden för att förhindra större bränder är att begränsa lagertiden, då brandrisken ökar markant efter tre månader. Viss utökning av drifttiden kommer att vara nödvändig för att kunna möta de ökande avfallsmängderna. Övrig avfallshantering planeras ske i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande verksamhet

13 Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall komposten Nuvarande och utökad verksamhet På Hagby komposteras idag park- och trädgårdsavfall, frukt och grönsaker från grönsakshandel, tillsammans med hästgödsel. Komposteringen tar 6-12 månader och sker genom sk. sträng/madrasskompostering på öppen hårdgjord yta. SÖRAB har nyligen testat att krossa allt komposterbart avfall innan behandling. Detta för att påskynda komposteringsprocessen och för att kompostvändare ska kunna användas, istället för hjullastare. Kompostvändarens kapacitet är cirka 1200 kbm per timme, vilket kan jämföras med hjullastarens kapacitet på 200 kbm per timme. När komposteringen är färdig blandas mullen med sand och stenmjöl till tre olika försäljningsprodukter (mull, anläggningsjord och planteringsjord). Grövre grenar samlas separat och flisas till sk. grönflis (biobränsle). Kompostmottagningen har samma öppettider som ÅVC. SÖRAB har nyligen utökat behandlingsytorna och ser att det finns behov av att kunna behandla ton avfall medels biologisk behandling per år. Resursförbrukning: miljöklassad diesel och underhållskemikalier till hjullastare, jordsikt, kompostvändare och kross. Antiluktmedel för att förhindra dålig lukt. Miljöaspekter: Processvatten, skadedjur, lukt, transporter, smittskyddsaspekter och buller. Skyddsåtgärder: Förorenat vatten som uppstår på ytorna förbehandlas i ett krossfyllt dike innan avledning sker till spillvattennätet. Ett antiluktmedel används i förebyggande syfte för att minska risken för dålig lukt. Skadedjursbekämpning sker kontinuerligt

14 Hantering av farligt avfall (SNI-kod , ) Mellanlagring av farligt avfall och el-avfall Nuvarande verksamhet Hagby inrymmer dels en miljöstation (på ÅVC) där hushåll avlämnar sitt farliga avfall i form av kemikalier, dels SÖRAB:s centrallager för farligt avfall ( FA-förråd ) insamlat via ÅVCer och Hagbys miljöstation, fastighetsnära insamling och miljöstationer placerade ute i SÖRAB:s kommuner. Detta är även ett av få mottagningsställen för företagens farliga avfall i Stockholmsregionen. Övrigt farligt avfall som inte är kemikalier, tex. bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen, batterier, asbestavfall mm. tas emot på ÅVC. Avfallet förvaras på följande sätt: Bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen, som normalt lakar lite föroreningar, förvaras på öppen hårdgjord yta med vattenuppsamling. Asbestavfall förvaras i sluten container. Småbatterier förvaras i syrabeständiga fat med lock. Blybatterier förvaras i syrabeständig nederbördsskyddad container El-avfall hanteras på särskild mottagning på området. Här lagras el-avfall som lämnas till ÅVC. Företag kan även lämna el-avfall på mottagningen. Totalt hanteras cirka ton farligt avfall, exklusive elektronik, per år på anläggningen. Lagermängden vid varje enskilt tillfälle är begränsad till 100 ton. Tillståndet medger en hantering omfattande ton el-avfall per år. FA-förrådet Farligt avfall insamlat från miljöstationer ute i kommunerna och ÅVCer samt från fastighetsnära insamling körs till FA-förrådet. Hit kommer även företagskunder med sitt farliga avfall. När det farliga avfallet anländer till anläggningen sker för-registrering i kundmottagningen varefter kunden hänvisas till kemist i FA-förrådet, som klassificerar avfallet enligt Avfallsförordningen samt väger och sorterar avfallet enligt bestämmelser för farligt gods transport. Kunden erhåller kvitto på avlämnandet med uppgifter om avfallsslag (koder), mängder, administrativa uppgifter på mottagande anläggning mm. Öppettider: vardagar 07:00-15:30. I FA-förrådet lagras alla typer av farligt avfall i form av kemikalier varav de flesta även klassas som farligt gods. Färdigsorterade kemikalier lagras i märkta och transportgodkända typ emballage. Varannan vecka görs inventering av lagrade mängder och inventeringsblanketten förvaras i kundmottagningen för att vara lätt tillgänglig i händelse av brand- eller kemikalieolycka. FA-förrådet består av en kall och en varm del, se bild 1. Den kalla delen är cirka 75 kvm och är självventilerande och indelad i flera fack. Den hårdgjorda och täta golvytan lutar inåt mot en uppsamlingsränna som mynnar i en sluten brunn. Brunnen rymmer cirka 2 kbm (vilket motsvarar dubbla volymen av det största farligt avfall emballaget) och slamsugs vid behov. Här förvaras endast avfall som inte är känsliga för kyla. Den varma delen är ett cirka 35 kvm uppvärmt rum för sortering och förvaring av köldkänsliga (små)kemikalier. I rummet finns ett punktutsug. Varmförrådets dörrar är märkta med varningsskyltar för bl.a. brandfarlig vara och förbudsskylt mot rökning. Trycksatta behållare (gasflaskor och brandsläckare) förvaras i separat tält, se bild

15 Bild 1. Nuvarande mellanlager för farligt avfall. Varm del till vänster, kall till höger. Miljöstationen Till återvinningscentralens miljöstation kommer hushållen med sitt farliga avfall, där det ställs av på mottagningsdisk varefter personalen sorterar det i transportgodkända typförpackningar. Vilka farligt avfallfraktioner som kommer in till miljöstationen varierar men i huvudsak utgörs de av farligt avfall i kap 16 och 20 i bilaga 2 till Avfallsförordningen. Miljöstationen är bemannad med kemist som sorterar och paketerar avfallet innan det körs över till FA-förrådet. Avfallet förvaras nederbördsskyddat och på uppsamlingstråg när det gäller flytande vätskor i fat eller cipaxbehållare. Småkemikalier förvaras i uppvärmt förråd. Internkontroll sker genom tillsyn 1 gång/månad och dokumenteras genom nedanstående checklista. Marken under inspekteras vid tillsynen. Vid kontroll ska ordinarie personal, med hjälp av checklista för SÖRABs miljöstationer, tillse: Att det är rent och snyggt på stationen Att absorberingsmedel finns Att brandfilt finns Att brandsläckare som är servad och i funktion finns Att hyllor eller backar är märkta Att varselmärkning finns (Förbud mot rökning och öppen eld, Anvisning om förekomst av brandsläckare, gasbehållare, brandfarliga varor) Att anslag finns på återvinningscentralen med aktuella telefonnummer. Att luftventil är öppen All personal som arbetar på stationen ska ha speciell utbildning. Miljöstationen består av en cirka 25 kvm öppen del (skjul) och ett cirka 25 kvm uppvärmt rum, dit endast personal har tillträde. Skjutdörrar är märkta med bl.a. varningsskyltar för brandfarlig vara och förbudsskyltar mot rökning. Öppettider: samma som ÅVC

16 Resursförbrukning: el för uppvärmning, drivmedel (miljöklassad diesel) till truck. Miljöaspekter: diffusa utsläpp av VOC, risk för kemikalieolycka (brand, explosion och spill), farligt godstransporter, dagvatten på körbara ytor utanför förråd. Skyddsåtgärder: All hantering och paketering av kemikalier som klassas som farligt gods sker enligt gällande transportbestämmelser. Endast utbildad personal får hantera det farliga avfallet. Alla kemikalier förvaras på hårdgjorda täta ytor, nederbördsskyddat, invallat (minsta uppsamlingsvolym motsvarar största emballagets volym+10%) och i de fall det handlar om särskilt känsliga småkemikalier även i uppvärmt utrymme. Eventuellt spill omhändertas med absorptionsmedel, eller i slutet uppsamlingskärl som kan sugas. Nödlägesberedskap (se bilaga 7) ska finnas lätt tillgänglig på anläggningen. Bild 2. Tält för förvaring av trycksatta behållare

17 Bild 3. Kallförråd miljöstation på återvinningscentral. El-avfall Hushållen kan lämna elektronik på ÅVC och företag på elektronikmottagningen som även är Hagbys centrallager för allt el-avfall som kommer in till anläggningen, se bild 4. Allt el-avfall deklareras och journalförs enligt gällande lagstiftning. El-avfallet delas upp i följande fraktioner: Kylmöbler och andra större enheter förvaras på hårdgjord yta eller i container Små-elektronik förvaras nederbördsskyddat i låsbart utrymme Lysrör, lågenergilampor, glödlampor förvaras i särskilda slutna containers eller behållare Öppettider: vardagar 06:30-15:30. Resursförbrukning: miljöklassad diesel till truck. Miljöaspekter: dagvatten från körbara ytor, risk för utsläpp av olja och freoner vid sabotage/stöld. Skyddsåtgärder: Övervakningskameror, låsbara förråd. Hela lagerområdet är inhägnat. Dagvatten från nuvarande lageryta är kopplad till dagvattennätet inom området

18 Bild 4. Nuvarande el-avfallsförråd Utökad verksamhet SÖRAB avser att öka den samtida lagringsmängden av farligt avfall till följd av att fler avfallsslag klassats om till farligt avfall. Den samtidiga lagringsmängden omfattande kemikalier kommer inte att utökas jämfört med dagsläget. SÖRAB avser att mellanlagra farligt avfall och elektronik med en samtidig lagringsmängd om: - 20 ton oljeavfall - 15 ton blybatterier ton elektronikavfall ton bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen och ton annat farligt avfall Posten bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen innefattar t ex farligt avfall i kap 17 01, 17 02, 17 04, 17 06, 17 08, samt och i bilaga 2 till Avfallsförordningen. Annat farligt avfall omfattar i huvudsak kemikalier upptagna i kap 15, 16, 17, 18, 19 och 20 men även andra typer kan förekomma beroende på vad hushåll och företag behöver bli av med. De begränsningar som finns för mottagning på Hagby är att farligt avfall inte kan tas emot i större emballage än traditionellt styckegods, dvs fat, kartong, cipax eller färgboxar. Farligt avfall i bulktransport (tank) kommer således inte att tas emot på Hagby, undantaget farligt bygg- och rivningsavfall (t.ex. impregnerat trä) som tas emot i större partier. FA-förrådet, miljöstationen och elektronikmottagningen ingår i en utredning gällande omdisponering av verksamheterna inom området som för närvarande pågår. Exakt placering är inte klart i dagsläget. Hantering och förvaring kommer att ske enligt samma principer som i nuläget

19 Behandling av farligt avfall förbehandling av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Nuvarande verksamhet Idag har SÖRAB tillstånd att mellanlagra (2 500 ton per tillfälle) och flisa (2 500 ton per år) trä innehållandes farliga ämnen på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Idag transporteras detta avfall från Hagby direkt till behandlingsanläggning (SAKAB), eller via Löt. SÖRAB saknar tillstånd för förbehandling av andra fraktioner bygg- och rivningsavfall som innehåller farliga ämnen. Utökad verksamhet För att minska transporterna önskar SÖRAB möjlighet att flisa eller krossa upp till ton bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen (tex. kap 17 02, 19 12, i bilaga 2 till Avfallsförordningen) per år på Hagby. Resursförbrukning: el eller miljöklassad diesel till kross/flisverk. Miljöaspekter: Risk för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen i samband med krossning av avfallet. Skyddsåtgärder: Flisningen planeras ske i nära anslutning till borttransport till behandling och det flisade materialet kommer att förvaras i container, vilket minskar risken för utsläpp av föroreningar till luft och vatten. Flisningen kommer att ske på hårdgjord yta med vattenuppsamling, kopplad till behandlingsanläggning

20 Övriga verksamhetsdelar Kemikalieförråd Ansvarig kemikalieinköpare på Hagby förvarar kemikalier som används i den kontinuerliga driften och skötseln av anläggningen i en fd. sk. miljöconctainer. Containern är 10 kvm och ventilerad, se bild 5. Bild 5. Kemikalieförråd. Verkstadstält Maskintekniker har ett verkstadstält på området där olika reparationsarbeten utförs, se bild 6. Här förvaras acetylengas, syrgas och gasol. I tältet finns punktutsug. Bild 6. Verkstadstält

21 Dieseltankar På sorteringsytan för industriavfall finns två liters dieseltankar, en utomhus och en i plåtskjul. Båda tankarna förvaras i tråg och besiktigas kontinuerligt. Verkstad Inom området finns en tvätthall och verkstad för sopbilar. Dessa nyttjas idag av SITA Sverige AB, som har uppställningsplats för sopbilar inom området. Det tvättas cirka 700 sopbilar per år i tvätthallen. Tvättvatten och avloppsbrunn i verkstaden är kopplade till oljeavskiljare innan avledning till spillvattennätet. Biogasmack SÖRAB har önskemål om att kunna etablera en biogasmack inom, eller i anslutning till, Hagby återvinningsanläggning till följd av att flera av sopbilarna som levererar avfall till Hagby körs på biogas. Var macken kan etableras, dess kapacitet, teknik och miljöpåverkan behöver utredas. Med anledning av de senaste årens mängdökningar på anläggningen ser SÖRAB ett behov av att kunna ta kommande tillstånd i anspråk så snart Norrortsleden har öppnats. Utredningarna av biogasmacken bedöms kunna fördröja detta, varför bolaget beslutat att pröva macken i eget separat tillstånd, eller anmälan. Energianläggning SÖRAB har påbörjat en förstudie gällande etablering av en energianläggning (förbränningsanläggning) i Täby. Utredningarna är inte färdiga och beslut är inte fattade varför SÖRAB avser att återkomma med eventuell särskild ansökan framöver

22 MKB-processen Samrådsprocessen inleddes genom att SÖRAB i en inbjudan/ett underlag till samråd, daterat , informerade länsstyrelsen i Stockholms län, fd. miljökontoret Täby kommun, numera SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd), Miljömedicinska enheten Stockholms landsting, Södra Roslagens brandförsvar samt Käppalaförbundet om den planerade utökningen. Samtliga parter träffades hos SÖRAB för att diskutera utökningen, den förväntade miljöpåverkan samt vad som bör ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen önskade en riktad samrådsinbjudan till närboende. SÖRAB har annonserat i lokaltidning, delat ut kopia på annonsen till närboende och lagt ut samrådsunderlaget på hemsidan. Samrådsmöte med allmänheten hölls En samrådsredogörelse är inskickad till länsstyrelsen, som beslutade att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter utökades samrådskretsen till att omfatta: SITA Sverige AB, som är hyresgäst inom området Vägverket, med anledningen av närheten till Norrortsleden Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB, kraftledningsägare inom området TNF; naturskyddsföreningen i Täby som har varit aktiv samrådspart genom åren på Hagby, framförallt gällande återställning av deponin Täby kommun i egenskap av fastighetsägare (Hagby 8:16) TFAB i egenskap av fastighetsägare (Hagby 8:1) Tekniska kontoret, ägare av spillvattennätet Riksantikvarieämbetet, med anledning av kulturminnesområdena inom området Av ovanstående har Vattenfall Eldistribution AB och Vägverket hört av sig med synpunkter. Synpunkterna är beaktade i miljökonsekvensbeskrivningen. Under pågående samrådsprocess gällande utökad verksamhet vid Smedby återvinningsanläggning i Upplands Väsby har två boende längs Sandavägen (mellan Breddenvägen och Stockholmsvägen) framfört klagomål på SÖRAB:s transporter, som tidvis är störande. Dessa transporter ska till eller från Hagby, varför detta bör beröras även i denna MKB (inte bara i tillståndsärendet för Smedby). SÖRAB har träffat en överenskommelse med sin upphandlade transportör om att inte köra den utsatta vägsträckan, utan istället köra via Bredden ut till E4:an. Sedan samråden genomfördes har SÖRAB beslutat att utöka tillståndsansökan gällande behandling av farligt avfall till att omfatta ton per år (tidigare ton per år). Anledningen till utökningen är att bolaget ser att behovet för detta hela tiden ökar, i takt med att avfallsproducenter lär sig klassas avfallet rätt. Utökningen omfattas fortfarande av samma verksamhetskod i FMH-bilagan (bilagan till förordningen om miljöfarligt verksamhet och hälsoskydd) och utökningen kommer inte att orsaka någon ytterligare miljöpåverkan av betydelse. Även lagringsmängderna farligt avfall har anpassats efter indelningen i nya FMH-bilagan, som träder i kraft 1 jan 2008, sedan samråden genomfördes. Här har inga mängder ändrats i sak, bara förtydligats. SÖRAB har informerat länsstyrelsen och SRMH om ändringarna. Länsstyrelsen anser att utökningen är inom ramen för tidigare samråd. Handlingar från samråden finns i bilaga

23 Alternativ Huvudalternativ Huvudalternativet som miljöbedöms i denna MKB motsvarar den redan beskrivna utökade verksamheten, dvs: Sortering, mellanlagring och mekanisk bearbetning av ton avfall per år (koder enligt nya FMH-bilagan: 90.30, ) Biologisk behandling av ton park- och trädgårdsavfall, inkl.hästgödsel, per år (kod , ) Mellanlagring av farligt avfall med en samtidig lagringsmängd om (kod 90.50): - 20 ton oljeavfall - 15 ton blybatterier ton elektronikavfall ton bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen och ton annat farligt avfall Behandling av ton farligt avfall per år Länsstyrelsen önskade på samrådet att SÖRAB ger förslag på nya verksamhetskoder enligt nya FMH-bilagan som träder i kraft 1 jan Ovan har SÖRAB angett de nya koder som SÖRAB anser är tillämpliga på verksamheterna som bolaget söker för. Nollalternativ I en MKB ska miljökonsekvenserna som följer av den planerade verksamheten jämföras med ett sk. nollalternativet, dvs. utvecklingen om verksamheten inte kommer tillstånd. I detta fall har detta bedömts vara att SÖRAB fortsätter med verksamheten enligt nuvarande tillstånd. Överskjutande grovavfallsmängder får istället hanteras på Löt avfallsanläggning i Vallentuna, liksom hanteringen av trä innehållandes farliga ämnen. SÖRAB saknar idag tillstånd till behandling av övrigt farligt bygg- och rivningsavfall, varför denna tjänst behöver handlas upp och därmed är mottagaren okänd. Vad gäller hushållsavfallet har SÖRAB i dagsläget ingen omlastningsstation med tillstånd att hantera de tillkommande mängderna. SÖRAB kommer även att söka utökat tillstånd för Smedby omlastningsstation, men eftersom detta tillstånd inte är klart omfattar nollalternativet i denna MKB direkt leverans av hushållsavfallet till förbränning utan föregående omlastning. Löt avfallsanläggning Löt avfallsanläggning ligger i norra Vallentuna och anläggningen öppnades Inom området finns en deponi, en ÅVC, mellanlagrings- och behandlingsyta för impregnerat trä och förorenad jord, behandlingsytor för grovavfall. För verksamheten gäller koncessionsbeslut från 1992, miljödom från 2001 samt Beslutet och domarna inrymmer de verksamheter som SÖRAB avser att söka tillstånd för på Hagby återvinningsanläggning, undantaget behandling av annat farligt bygg- och rivningsavfall än impregnerat trä. Området som är detaljplanelagt för avfallshantering är inte klassat som riksintresse och det har inte påträffats några skyddsvärda arter där. Anläggningen inrymmer en lokal behandlingsanläggning för lak- och processvatten. Reglerade lakvattenutsläpp sker till ett krondike som mynnar i den övergödda och icke skyddsvärda sjön Jälnan

24 Anläggningen har egen infart och ligger nära E18. Det saknas karteringar över MKNföroreningar i Vallentuna kommun. Karta över Norrtälje kommun visar att halterna längs E18 :s norra delar är klart lägre än miljökvalitetsnormerna. Närmast boende ligger 200 m från lakvattendammarna och 500 m från deponiområdet. Förhärskande vindriktning är sydvästlig. Boende är tidvis störda av lukt och fågel från anläggningen. Bolaget avser att ansöka om förnyat tillstånd för verksamheterna vid Löt. Tillståndsprocess har påbörjats. Alternativ lokalisering, 2 kap. 6 Miljöbalken Hagby återvinningsanläggning är lokaliserad på mark, som är planlagd för avfallshantering i fördjupad översiktsplan. Dess nära anslutning till kommande Norrortsleden gör att placeringen klarar av utökningen med tillhörande transporter. Vidare finns det ett utbyggt system för bortledning av behandlat processvatten. Vad gäller övrig miljöpåverkan kommer SÖRAB att vidta åtgärder för att verksamheten inte ska medföra några miljöeffekter av betydelse, vare sig för närboende eller Norrortsledens närområde. Sammantaget anser SÖRAB att en flytt skulle medföra oskäliga kostnader, som inte per automatik skulle innebära någon minskad påverkan på miljön. Alternativ lokalisering av de tillkommande verksamheterna och utökningen som SÖRAB söker för på Hagby, skulle ske på Löt avfallsanläggning eller via omdirigering av hushållsavfallet, vilket motsvarar nollalternativet

25 Miljökonsekvenser Transporter Nuvarande verksamhet Transporterna till och från Hagbys olika verksamhetsdelar framgår nedan, liksom om transporterna är inom SÖRAB:s rådighet eller kundernas. Omlastningen Kunder: Sopbilar (cirka 5,5 ton hushållsavfall per bil) SÖRAB: Hushållsavfallstransporter till behandling (för närvarande Uppsala/Högdalen, 30 ton per bil) Sorteringsytan Kunder: Tunga transporter SÖRAB: ÅVC-avfall från externa ÅVCer, tunga transporter SÖRAB: Bränsletransporter, tunga transporter SÖRAB: Sorteringsrest till Löt avfallsanläggning, tunga transporter SÖRAB: Återvinningsbara material till behandling, tunga transporter ÅVC Kunder: Personbil med eller utan släp. Kunder: Småföretag, lätt lastbil (max 3,5 ton) Komposten Kunder: Personbil med eller utan släp. SÖRAB: ÅVC-avfall från externa ÅVCer, tunga transporter Kunder: Tunga transporter SÖRAB: Bränsletransporter, tunga transporter Hantering farligt avfall SÖRAB: Miljöstationsavfall från externa ÅVCer, mindre lastbil, farligt gods Kunder: Småföretagskunder, farligt gods och el-avfall, mindre lastbil eller personbil SÖRAB: Uttransport farligt gods, tunga transporter (till upphandlad behandlare, för närvarande belägna i Kumla och Bro) El-avfall (producentansvar hämtas av El-kretsen), tunga transporter Kunder kommer framförallt dagtid, men även kvällar och helger vad gäller personbilstrafiken (hushåll till ÅVC). Uttransporter till behandling sker i huvudsak dagtid, men förekommer även kvälls- och nattetid. SÖRAB har gjort trafikmätningar (2006 och 2007) i grinden på Hagby. Vardagsdygnsmedeltrafiken till Hagby enligt nollalternativet uppgår i medeltal till cirka stycken fordon per dygn, varav cirka 65% är personbilstrafik och 35% tung trafik, se tabell 2. Räknat utifrån Vägverkets ungefärliga skattning av trafiken på Norrortsleden i höjd med Hagby (år 2015), innebär detta att trafiken till och från Hagby står för cirka 5-6% av trafiken på Norrortsleden, enligt nollalternativet. Transporterna orsakar tidvis (framförallt helger) köbildning på Frestavägen. Transporterna ger upphov till utsläpp som kan påverka miljökvalitetsnormer för luft längs vägnätet i Storstockholm

26 För att minska utsläppen och påverkan på miljön har SÖRAB ställt följande krav på sina upphandlade transporter: Partikelfilter Miljöklass, samma som Stockholms innerstad HA-fria däck Ecodriving utbildning av chaufförer Miljöprestandan på kundernas transporter är utom SÖRAB:s rådighet. Transporterna till och från Hagby tar olika vägar, varav kundernas är okända. De flesta av SÖRAB:s transporter går idag via Frestavägen/Sandavägen (framöver via Norrortsleden) via Breddens trafikplats vidare ut på E4:an till slutdestination. Detta innebär att tidigare störningar för boende längs delar av Sandavägen i Upplands Väsby nu ska ha upphört. Vad gäller MKN-reglerade föroreningar överskrids MKN för partiklar (PM10) och NO 2 längs stora delar av E4:an i de SÖRAB-kommuner som transporterna går igenom. Transporter till SÖRAB:s ÅVC på Lidingö går via Bergtorpsvägen ut på E18 söderut, vidare ut på Valhallavägen till Lidingö. Även transporterna till Löt avfallsanläggning går via E18, norrut. Även delar av E18 har halter som överskrider MKN för NO 2 och partiklar (dock inte inom Vallentuna kommun). Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Transporter till och från Hagby ökar med ökade avfallsmängder. I tabell 2 jämförs dagens transporter till Hagby, med antalet transporter enligt uppnådd maxmängd i ansökan. Tabell 2. Antalet transporter enligt nuvarande verksamhet och vid en utökning. Anläggningsdel Vardagar, dagtid Vardagar, kvällstid Nattetid Sön- och helgdag nu Sorteringsplattan/omlastning Tung trafik Kompost Tung trafik ÅVC Personbilstrafik Trafikrörelserna till Hagby kommer att öka till cirka stycken fordon per dygn (cirka 8% av Norrortsledens trafik, i höjd med Hagby) enligt huvudalternativet när maxmängden är uppnådd. Anläggningen kommer att ha en egen avfart från Norrortsleden, vilket minskar risken för köbildning på tillfartsvägarna. En eventuell utbyggnad av återvinningscentralen kommer att minska risken för köbildning ytterligare. Transporterna mot E4:an ska även fortsättningsvis gå via Breddens trafikplats för att undvika störningar för boende längs känsliga delar av Sandavägen. nu nu Kan verksamheten inte utökas på Hagby, det sk. nollalternativet, kommer transporterna till och från Hagby att kvarstå på samma nivå som idag. Avfallsmängderna överskjutande nuvarande tillståndsgivna behöver då transporteras till annan anläggning. I detta fall innebär det att grovavfallstransporterna till Löt ökar, framförallt gällande SÖRAB:s egna transporter med grovavfall från ÅVCerna, som är de transporter som SÖRAB har rådighet över. nu Utökad Utökad Utökad Utökad

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby 2014-03-25 SÖRAB:s hemsida Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att söka ändringstillstånd enligt Miljöbalken för

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg

Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg 2008-10-29 För publ. på SÖRAB:s hemsida Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg Allmänna uppgifter Anläggningsnamn Hallonbergens miljöanläggning Adress - Fastighet Del av Sundbyberg 2:30 Fastighetsägare

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning Bästa läsare, Foto Paragon Bildbyrå Denna broschyr är ett uttryck för hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. Avfallshantering idag genomgår ständig förändring och utveckling. Det ställer stora

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad:

Transportör: Adress: Postnr: Ort: Avfallsentreprenör: Adress: Postnr: Ort: Annan Om annan, ange vad: Ifylles av Atleverket Atleverkets löpnummer. : Behandlat av: Avfallsdeklaration för grundläggande karakterisering av deponiavfall Gäller endast icke-farligt avfall samt asbest som ska deponeras Faxa ifylld

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen

Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Bilaga 7 Sammanställning till länsstyrelsen Sammanställning till länsstyrelsen 1 (12) Innehåll 1 Administrativa uppgifter... 3 2 Kommunens befolkning och struktur... 4 3 Avfall som kommunen ansvarar för...

Läs mer

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen

S we c o En vi r on me n t A B Org.nr 556346-0327 Styrelsens säte: Stockholm. En del av Sweco-koncernen Marks kommun Ny återvinningscentral Skene skog Tillståndsansökan enligt Miljöbalken Underlag för samråd REVIDERAT 2012-11-02 GÖTEBORG 2012-09-26 SWECO ENVIRONMENT AB 1 (14) S w e co Gullbergs Strandgata

Läs mer

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen

Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Samtliga företagskunder kan göra en kontoansökan, via Stadsbyggnadskontoret/ renhållningen Mottagning av verksamheters grovavfall på Brista återvinningscentral Företag Mottagning av verksamheters grovavfall

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010

Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 Anvisning om sortering och paketering av avfall ANTAGEN I AVFALLSNÄMNDEN DEN XX XXXXXXX 2010 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 SORTERING AV AVFALL... 5 2 FARLIGT AVFALL... 5 2.1 Impregnerat trä... 6 2.2 Asbest...

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

Du som hanterar livsmedel

Du som hanterar livsmedel Miljö- och hälsoskydd Du som hanterar livsmedel så här gör du med ditt avfall Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön ska bli så liten som möjligt

Läs mer

Prislista för hushåll

Prislista för hushåll 1 (6) Prislista för hushåll, som räknas till avfall som uppkommer i hushåll och ska lämnas sorterat 1 Sorterat grovavfall 2 Brännbart avfall 3 Deponirest, efter sortering 4 Osorterat avfall 2 300,00 2

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun BESLUT 1(9) Miljöprövningsdelegationen 551-1112-2005 Stena Miljö AB Box 4054 400 40 GÖTEBORG Tillstånd enligt miljöbalken till hantering av avfall och farligt avfall vid Stena Miljö AB i Eskilstuna kommun

Läs mer

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter

Fritidshusägare. Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Fritidshusägare Information om sophämtning, abonnemang, matavfallsinsamling, Återvinningscentralen, olika tjänster, kontaktuppgifter Sophämtning Du som har fritidshus kan välja mellan flera olika kärlstorlekar

Läs mer

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM

ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM ÅTERVINNiNg SATT I SYSTEM Det har hänt mycket på avfallsfronten. Till mitten av 1800-talet slängde människor sina sopor lite varstans utan att någon protesterade. Kanske klagades det på stanken, men annars

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Verksamhet vid Setra Trävaror AB i Skutskär Underlag för samråd enligt miljöbalken avseende befintlig anläggning för tillverkning av träprodukter, Älvkarleby kommun

Läs mer

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179

ELAVFALL. Tillsynsprojekt våren 2010. Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 ELAVFALL Tillsynsprojekt våren 2010 Projektet utfört och sammanställt av: Hanna Salander Miljöinspektör Dnr: 2010-0179 Sammanfattning Miljökontoret genomförde under våren 2010 ett tillsynsprojekt riktad

Läs mer

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder

Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - MILJÖ Vägledande bedömningsgrunder till checklista för fordonsverkstäder Tillsynssamverkan i Halland - Miljö har inom delprojektet Fordonsverkstäder arbetat fram vägledande

Läs mer

Bilaga 3 Organisation och ansvar

Bilaga 3 Organisation och ansvar Bilaga 3 Organisation och ansvar Innehåll 1 Organisation och ansvarsfördelning inom avfallshanteringen... 3 2 Den kommunala organisationen i vår region... 4 2.1 Kommunalförbundet... 4 2.2 Kommunerna Gävle,

Läs mer

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24

3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 3. Återvinningscentraler Fastställt av KF 2010-04-20, 24 Taxan gäller fr.o.m. den 1 juni 2010. Indexuppräknad 2015-01-01. Justering av taxan genom indexuppräkning ska ske årligen. Indexreglering sker med

Läs mer

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet

1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld verksamhet Ändring av verksamhet Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt Uppdaterad 2014-04-04 1 kap. 10 eller 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1. Anmälan avser Ny verksamhet Ny verksamhetsutövare på befintlig anmäld

Läs mer

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA

VERKSAMHETSBESÖK. GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK GENOMFÖRT AV M I EDA Partiföreningen på G MODERATERNA I EDA BESÖKER VARJE MÅNAD FÖRETAG, VERKSAMHETER OCH ÖVRIGA VERKSAMHETSBESÖK 2013-07-10. LUNDENS SOPSTATION Moderaterna i Eda Besök

Läs mer

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN

RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR EDA KOMMUN 1 Tillämpnings- Enligt 9 i renhållningslagen (SFS 1979:596) skall det för varje kommun område finnas en renhållningsordning som skall innehålla kommunens föreskrifter

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöprövningsförordningen (2013:251) Verksamhetens namn Organisationsnummer Adress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Postadress Faktureringsadress

Läs mer

Musik, sport och matsmarta tips

Musik, sport och matsmarta tips Företag Musik, sport och matsmarta tips 64 Företag Avfall, en fråga som berör alla 65 Organisation och ansvar Organisation och ansvar Avfallsfrågor berör alla i samhället. Många aktörer arbetar med avfallsfrågor

Läs mer

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21

Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun 2008-01-21 Renhållningstaxa för Mora kommun A Grunden för renhållningstaxa Avfallshanteringen i kommunen regleras i miljöbalken SFS 1998:808, avfallsförordningen SFS 2001:1063

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL

MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL MILJÖRAPPORT 2013 SVENSK BIOGAS, KATRINEHOLM TEXTDEL Miljörapport 2013 Katrineholm 1 1 VERKSAMHETSBESKRIVNING 1.1 ORGANISATION OCH ANSVARSFÖRDELNING Svensk Biogas i Linköping AB ägs till 100 % av Tekniska

Läs mer

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor

Bilaga H. SSAB Tunnplåt. Förslag till slutliga villkor. Allmänna villkor SSAB Tunnplåt Bilaga H Förslag till slutliga villkor Allmänna villkor 1. Om inte annat framgår av villkoren nedan skall verksamheten inbegripet åtgärder för att minska utsläppen till luft och vatten och

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen? Hushåll När du sorterar ditt avfall gör du en insats för bättre miljö och mindre resursförbrukning. Här har vi samlat de vanligaste avfallsslagen och beskrivit vad som händer efter

Läs mer

Avfallstaxa för Vaxholms stad

Avfallstaxa för Vaxholms stad Avfallstaxa för Vaxholms stad Antagen av Kommunfullmäktige 2014-12-15 Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Utfärdad med stöd av 27 kap 4 Miljöbalken 1 Generella bestämmelser Erläggande av renhållningsavgift Avgiftsskyldighet

Läs mer

Gemensam handlingsplan 2013

Gemensam handlingsplan 2013 handlingsplan 2013 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 1 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 3 3. Organisation och ansvarsområden... 6 3.1. Kontaktmannagruppen...

Läs mer

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde

Miljötillsyn Frösunda västra industriområde SOLNA STAD Miljökontoret RAPPORT 4/2004 Miljötillsyn Frösunda västra industriområde MILJÖKONTORET JUNI 2004 Rapport 4/2004 Ärende: MN/2004:117 Projektet utfört av: Charlotta Hedberg Malin Lidow John Sjöström

Läs mer

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter

Kretsloppsanpassad avfallshantering. Livsmedelsverksamheter Kretsloppsanpassad avfallshantering Livsmedelsverksamheter Bakgrund till skriften och allmänna bestämmelser Alla hushåll och verksamheter ska enligt renhållningsordningen sortera ut matavfall och brännbart

Läs mer

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter

Mottagande och inblandning av kolhydratrika avfallsprodukter SAMRÅDSUNDERLAG Handläggare Anitha Jacobsson Tel +46 10 505 12 04 Mobil +46705204014 Anitha.Jacobsson@afconsult.com Datum 2014-12-10 Uppdragsnummer 701011 Kund Lantmännen Agroetanol AB Mottagande och inblandning

Läs mer

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision

Avfallsplan för Degerfors kommun. Vår gemensamma vision Avfallsplan för Degerfors kommun Regionallt avfallssamarbete i östra Värmland mellan Degerfors Kommun, Karlskoga Kommun, Kristinehamns Kommun, Mariestads kommun, Filipstads kommun, Storfors Kommun och

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021

miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 miljökonsekvensbeskrivning Bilaga 6,till Avfallsplan för Skara kommun 2013-2021 bilaga 6: miljökonsekvensbeskrivning innehåll 1 Icke- teknisk sammanfattning...3 2 Bakgrund och syfte...3 3 Avfallsplanen...4

Läs mer

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014

Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Årsrapport-Miljö för Forsbacka Biobränslepanna år 2014 Gävle den 27/3 2015 Underskrift: Roger Belin VD Bionär Närvärme AB Års /Miljörapporten är utformad med stöd av Naturvårdsverkets föreskrifter om miljörapport

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Skäggeberg 15:167 m fl., LSS-boende SUNNE KOMMUN Värmlands län Behovsbedömning Enligt 6 kap. 11 miljöbalken (MB) om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar av planer

Läs mer

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras.

Dessutom kommer tillhörande transporterna till och från bolaget att kvantifieras. Bilaga 2 till samrådsunderlag Miljökonsekvensbeskrivning för Höganäs Sweden AB En miljökonsekvensbeskrivning kommer att utarbetas av Profu AB och Svensk MKB AB till den planerade ansökan. Miljökonsekvensbeskrivningen

Läs mer

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande

ELRETUR Ett samarbete som gör sverige världsledande ELRETUR Ett samarbete som gör Sverige världsledande Sverige VÄRLDSLEDANDE på insamling av el - avfall Producentansvaret för el-avfall infördes i Sverige 1 juli 2001, samtidigt startade Elretur-samarbetet

Läs mer

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar. Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig verksamhet Sid 1 (5) Miljöfarlig verksamhet, råd och anvisningar Har du frågor? Samhällsbyggnad Gävle Telefon 026-17 80 00 samhallsbyggnad@gavle.se Råd och anvisningar vid anmälan enligt miljöbalken om miljöfarlig

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län

ANTAGANDEHANDLING. Dnr: MBN 2009.2933. Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län ANTAGANDEHANDLING Dnr: MBN 2009.2933 Detaljplan för Holmared 1:24 och 1:25 Rånnavägs samhälle Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 23 februari 2011

Läs mer

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin

Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Lakvatten (sigevann) från en modern svensk deponi Hanna Modin Teknisk Vattenresurslära, Lunds Universitet Agenda Förändrad svensk deponilagstiftning Förväntade effekter Fläskebo en modern deponi Projektet

Läs mer

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN

LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING LOKALA FÖRESKRIFTER FÖR ATT SKYDDA MÄNNISKORS HÄLSA OCH MILJÖ FÖR VÄSTERVIKS KOMMUN ANTAGNA AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-10-29, 175 ATT GÄLLA FRÅN 2012-11-15 Med stöd

Läs mer

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun

Samrådsunderlag. Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Samrådsunderlag Fortsatt drift av vindkraftverk pa fastigheterna Nedra Vannborga 1:1 och Ö vra Vannborga 13:1, Borgholms kommun Ärende Kalmarsund Vind driver två vindkraftverk på fastigheterna Nedra Vannborga

Läs mer

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning

Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning 2014-08-07 Underlag för samråd angående tillståndsprövning enligt miljöbalken för Tekniska verkens biogasproduktionsanläggning i Linköping Tekniska verken i Linköping AB (publ) äger och driver biogasproduktionsanläggningen

Läs mer

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m.

Avfallstaxa 2014. Avfallstaxa 2013. för avfallshantering i Falu kommun. för avfallshantering i Falu kommun. gäller fr. o. m. Avfallstaxa 2013 Avfallstaxa 2014 för avfallshantering i Falu kommun för avfallshantering i Falu kommun gäller fr. o. m. 2013-01-01 gäller fr. o. m. 2014-01-01 Avfallstaxa 2014 Lagstadgad mervärdeskatt

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(6) Anmälan av miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken (1998:808) och 1 kap 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Beskrivning för hur du fyller i blanketten finns längst bak! Ni ska ha lämnat in

Läs mer

Hantering av farligt avfall och kemikalier

Hantering av farligt avfall och kemikalier MILJÖFÖRVALTNINGEN Hantering av farligt avfall och kemikalier inom del av Vinsta företagsområde En rapport från Miljöförvaltningen Nanna Spett och Lena Embertsén April 2008 www.stockholm.se/miljoforvaltningen

Läs mer

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun

Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun LVF 2007:9 Luftföroreningar i Stockholms och Uppsala län samt Gävle och Sandviken kommun - UTSLÄPPSDATA FÖR ÅR 2005 SLB-ANALYS, MARS ÅR 2007 Innehållsförteckning Förord... 2 Inledning... 3 Totala utsläpp

Läs mer

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare)

1. Administrativa uppgifter 1.1 Fastighetsbeteckning 1.2 Fastighetsägare. 1.3 Besöksadress 1.4 Verksamhetsutövare (anmälare) 1 (5) Anmälan om avhjälpandeåtgärder med anledning av föroreningsskada enligt 28 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (efterbehandling av ett förorenat område) Länsstyrelsen

Läs mer

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning)

DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) DEFINITIONER OCH ORDFÖRKLARINGAR (i bokstavsordning) Avfall Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig

Läs mer

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020

Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Program för samordnad kontroll av luftkvalitet i Jönköpings län 2013 2020 Antagen på Luftvårdsförbundets styrelsemöte 11 juni 2012, kostnadsfördelning justerad på styrelsemöte 23 november 2012 Bakgrund

Läs mer

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel.

Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 Miljöbalken SFS 1998:808 Tillämpning på tandklinikers verksamhet. Miljöbalken är en ramlag som trädde i kraft den 1 jan 1999. Balken innehåller 33 kapitel. 1 kap. Miljöbalkens mål Miljöbalken syftar

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Sida 1 av 5 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-, bygg- och miljöenheten 475 80 ÖCKERÖ

Läs mer

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund

Utvärdering av enkät. Östra Värmland. Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Vårt datum 2008-10-23 Vår referens Mari Gustafsson och Charlotta Skoglund Utvärdering av enkät Östra Värmland Grontmij AB Besöksadress Mejerivägen 1 E-post mari.gustafsson@grontmij.se Box 47303 Org nr

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50.

Avfallstaxa. för Gällivare kommun. Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. Avfallstaxa för Gällivare kommun Denna taxa träder i kraft 2010-05-13. Fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-12 50. 1 Avfallstaxa för hushållsavfall Allmänna bestämmelser...3-4 Det här får du för pengarna...5

Läs mer

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN

SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN SORTERINGSGUIDE I TRANEMO KOMMUN Vad är avfall? Allt blir förr eller senare avfall. Lagen beskriver avfall som varje föremål, ämne eller substans som innehavaren gör sig av med eller är skyldig att göra

Läs mer

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL

KÄLLSORTERAR START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL från APRIL KÄLLSORTERAR Vi även matavfall START 5 APRIL 2010 BÄTTRE UTFALL FRÅN DITT AVFALL FÖR EN BÄTTRE MILJÖ Tack vare att du källsorterar kan avfall återvinnas till nya produkter. Därför har återvinningsstationer

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling

Renhållningsordning För Sigtuna kommun. Föreskrifter. Utställningshandling Renhållningsordning För Sigtuna kommun Föreskrifter Utställningshandling 2010-05-05 2(10) Föreskrifter om avfallshantering för Sigtuna kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall

Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall HAPARANDA STAD DECEMBER 2010 2 Alternativ för hantering av Haparanda kommuns matavfall Sofia Larsson Klimatstrateg Kommunledningsförvaltningen december

Läs mer

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram

Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Åtgärder, hotell och restaurang inom Skånes miljömål och miljöhandlingsprogram Respektive aktör tar själv beslut om åtgärderna skall utföras och i vilken omfattning detta ska ske. Åtgärder märkta med *

Läs mer

sophämtning & vatten och avlopp

sophämtning & vatten och avlopp Layout: Johanna Westling Kessai, Sundbybergs stad Information till småhusägare om sophämtning & vatten och avlopp från Sundbybergs stad avfall Sophämtningsavgifter 2014 Villaägare betalar en fast avgift

Läs mer

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner

Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner Resultat från enkätundersökning hos hushållen i Säffle och Åmåls kommuner I slutet av januari skickades enkäter ut till samtliga hushåll i Säffle och Åmåls kommuner. Frågorna berörde kundnöjdhet med dagens

Läs mer

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet?

Fråga A2 Hur nöjd är du med följande när det gäller hämtningen av hushållsavfallet? Några frågor om hämtning av hushållsavfallet Fråga A1 Hur ofta hämtas ditt hushållsavfall? Välj det alternativ som stämmer bäst Varje vecka Varannan vecka Var fjärde vecka Fråga A2 Hur är du med följande

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020

Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 REFILL 1,5 l MJÖLK STOR- PACK MIN KASSE TIDNING Second Hand ÅTERANVÄNDA MINIMERA DEPONERA ÅTERVINNA ENERGI ÅTERVINNA MATERIAL Så tar vi hand om ditt avfall i framtiden Avfallsplan 2020 En strävan efter

Läs mer

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning

MILJÖBERÄTTELSE. Verksamhetsbeskrivning 2012-12-04 Utgåva (1) MILJÖBERÄTTELSE Verksamhetsbeskrivning Glafsfjordens maskin & Svets AB är en komplett mekanisk verkstad etablerad på Jössefors industriområde utanför Arvika. Företaget har 12 personer

Läs mer

Vart tar avfallet vägen?

Vart tar avfallet vägen? Vart tar avfallet vägen?? Här anges de vanligaste avfallsslagen, hur de ska sorteras och vad som händer efter att du har sorterat ut de olika avfallsslagen. Avfall markerat med en röd ruta är farligt avfall.

Läs mer

Ditt matavfall blir biogas

Ditt matavfall blir biogas Ditt matavfall blir biogas Läs om hur du kan påverka miljön och dina kostnader Snart startar insamlingen av matavfall i Hylte kommun Vi gör bränsle av ditt matavfall Snart startar vi insamlingen av matavfall

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) i ärendet.

Miljökonsekvensbeskrivning Miljöprövningsdelegationen godkänner miljökonsekvensbeskrivningen (MKB:n) i ärendet. BESLUT 1 (24) Miljöprövningsdelegationen 0486-060-001 Strängnäs kommun 645 80 Strängnäs Tillstånd enligt miljöbalken till sortering, omlastning, mellanlagring, biologisk behandling och deponering av annat

Läs mer

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär:

Avfall. Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Ont om plats? En sådan här container innebär: Avfall Hur förvandlar vi avfall från problem till värdefulla restprodukter? Varför är detta en vanlig syn vid byggen? Diskutera hur avfallshanteringen ser ut på era arbetsplatser. Sorterar ni det avfall

Läs mer

CHECKLISTA - Fordonstvättar

CHECKLISTA - Fordonstvättar BILAGA 2 CHECKLISTA - Fordonstvättar 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Företagets/anläggningens namn Org nr Postadress Post nr, ort Besöksadress Fastighetsbeteckning Kontaktperson Tel nr Fax nr Kommun Besöksdatum

Läs mer

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg Sid 1 (68) Mål nr M 133-03 SÖKANDE Borås kommun 501 80 Borås Ombud: advokaten Mårten Bengtsson Advokatfirman Åberg & Co AB Box 16295 103 25 Stockholm

Läs mer

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun

Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Av f a l l s h a n t e r i n g 1 0 0 % k r e t s l o p p Avfallsföreskrifter för Karlskoga kommun Sammanfattning remissmaterial 1 juli 21 augusti 2009 www.karlskoga.se/kretslopp Utdrag ur förslag på nya

Läs mer

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm

DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DELDOM 2007-02-08 meddelad i Stockholm Sid 1 (67) Mål nr SÖKANDE Vafab Miljö AB, 556191-4200 Nyängsleden 721 87 Västerås Ombud: Advokat Mikael Hägglöf Fröberg & Lundholm Advokatbyrå

Läs mer

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn

Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Miljö- och byggnadskontoret Egenkontroll skolor Verksamhet Verksamhetens namn Enkät egenkontroll Skickas till Miljö- byggnadskontoret 191 86 Sollentuna Fastighetsbeteckning Besöksadress Postnummer Ort

Läs mer

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac

Manual - kärlskåp. Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manual - kärlskåp Tack för att du har valt en produkt från San Sac Manualen är framtagen för att underlätta installation och underhåll av kärlskåpet för bästa produktupplevelse lång tid framöver. Vid frågor,

Läs mer