Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning"

Transkript

1 Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning

2 Innehåll Innehåll... 2 Bilagor:... 4 Administrativa uppgifter... 5 Icke teknisk sammanfattning... 5 Läsanvisning... 6 Avgränsningar... 6 Bakgrund och skäl till utökad verksamhet... 7 Hagby återvinningsanläggning... 8 Lokalisering... 8 Översikt pågående verksamhet... 8 Tillstånd och beslut... 9 Miljökvalitetsnormer... 9 Teknisk beskrivning Hantering av icke farligt avfall Sortering, mekanisk (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Omlastningen Sortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter sorteringsytan och ÅVC Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall komposten Hantering av farligt avfall (SNI-kod , ) Mellanlagring av farligt avfall och el-avfall Behandling av farligt avfall förbehandling av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Övriga verksamhetsdelar Kemikalieförråd Verkstadstält Dieseltankar Verkstad Biogasmack Energianläggning MKB-processen Alternativ Huvudalternativ Nollalternativ Löt avfallsanläggning Alternativ lokalisering, 2 kap. 6 Miljöbalken Miljökonsekvenser Transporter Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet

3 Lukt Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Buller Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Utsläpp till luft Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Damm Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Nedskräpning Nuvarande och utökad verksamhet Utsläpp till vatten Nuvarande verksamhet Suspenderat material och metaller Organiskt material Närsalter Flöden Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Bränder och kemikalieolycka Effekter av bränder Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Sabotage och stölder Nuvarande och utökad verksamhet Resursförbrukning Nuvarande och utökad verksamhet Smittspridning och skadedjur Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Kemikalieförbrukning Nuvarande och utökad verksamhet Påverkan på omgivningen Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Miljömål och planer Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Ingen övergödning God bebyggd miljö Frisk luft SÖRAB:s avfallsplan Sammanfattning miljöaspekter nollalternativet och huvudalternativ samt skyddsåtgärder Egenkontroll och kompetens Bästa teknik, 2 kap. 3 Miljöbalken

4 Sortering, (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Sortering, (för)behandling och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall Mellanlagring av farligt avfall Behandling av farligt avfall flisning av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Behandling av process- och dagvatten Bilagor: 1. Översikt anläggning och närboende 2. Situationsplan 3. Flygbild över området 4. Fördjupad översiktsplan 5. Villkor och beslut 6. Samrådsredogörelse 7. Beredskapsplan för brand och kemikalieolycka, nödlägesberedskap 8. Bullerkartläggning Kemikalieförbrukning 10. Utökning av verksamhetsytor 11. Provtagningsprogram (inom egenkontrollen)

5 Administrativa uppgifter Sökande: Söderhalls Renhållningsverk AB Postadress: Box 63, Vallentuna tfn: telefax: Anläggning: Hagby återvinningsanläggning, anläggningsnummer: Anläggningsadress: Frestavägen 10, Täby Fastighetsbeteckning: Hagby 8:15 samt delar av Hagby 8:1 och 8:16 Fastighetsägare: Täby kommun (8:16), SÖRAB (8:15) och TFAB (8:1) Organisationsnummer: Huvudansvarig: Per Nilsson, Vd Miljöansvarig och kontaktperson: Ingrid Olsson, Miljö- och utvecklingschef, Icke teknisk sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, planerar att söka tillstånd för utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning i Täby. Orsaken är att avfallsmängderna ökar varje år och att nuvarande tillstånd inte är anpassat för de ökande mängderna. Dessutom planeras för några nya verksamheter såsom flisning av bygg- och rivningsavfall som innehåller farliga ämnen samt sortering och mekanisk förbehandling av organiskt avfall som sedan kan omvandlas till biogas på annan ort. Om verksamheten inte kan utökas på Hagby, det sk nollalternativet, behöver avfallet hanteras någon annanstans. I detta fall skulle den utökade hanteringen av grovavfall behöva ske på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Tillkommande mängder hushållsavfall skulle behöva köras direkt till förbränning, istället för via omlastningsstationen på Hagby. Den planerade utökningen medför fler transporter till och från anläggningen, sannolikt ökade utsläpp till vatten samt ökad el- och vattenförbrukning. För att inte öka belastningen på den redan hårt trafikerade Frestavägen kommer tillståndet att tas i anspråk först efter det att Norrortsleden har öppnats, vilket planeras ske under Trafiken ger upphov till utsläpp som kan påverka luftkvalitetsnormer längs vägnätet i Storstockholm. SÖRAB handlar därför upp sina transporter med krav på partikelfilter, miljöklass samma som Stockholms innerstad, eco-driving utbildade chaufförer samt HA-fria däck. Skulle verksamheten inte kunna utökas, det sk. nollalternativet, skulle den totala transportlängden och utsläppen per transporterat ton avfall öka. Anledningen är att transporterna med grovavfall från SÖRAB:s återvinningscentraler (ÅVCer) skulle behöva styras om direkt till Löt avfallsanläggning, som ligger längre bort från SÖRAB:s ÅVC:er än Hagby, och en del av hushållsavfallet skulle behöva köras direkt till behandling utan föregående komprimering på Hagby. Vattenreningsteknik och lämplig recipient för vatten från verksamhetsytorna ska utredas. Vad gäller vattenförbrukningen i verksamheten undersöker SÖRAB möjligheten att vidta vattenbesparande åtgärder och eventuellt ta sjövatten från Vallentunasjön, för att minska förbrukningen av dricksvatten. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från nyetablerad verksamhet ska klaras, vilket är en skärpning av kraven jämfört med nollalternativet. Framtagande av en organisk fraktion som är lämplig för biogasframställning ökar möjligheten att leva upp till miljömål gällande ökad andel avfall till biologisk behandling. Ett utökat utbud i sortimentet av farligt avfall leder till bättre sortering och minskad risk för förorenade avfallsströmmar, vilket är i linje med miljömålet Giftfri miljö

6 Läsanvisning Detta dokument ingår som en bilaga till tillståndsansökan om utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning. Dokumentet inleds med en redogörelse för skälen till tillståndsansökan efterföljt av en allmän orientering om Hagby återvinningsanläggning. Därefter följer den Tekniska beskrivningen (TB) som är uppdelad efter nuvarande verksamhet och de ändringar som följer av den utökade verksamheten. Här berörs resursförbrukning, aktuella miljöaspekter samt skyddsåtgärder i korta ordalag. En utförligare beskrivning av dessa delar följer sedan i avsnittet Miljökonsekvenser (MKB). Även miljökonsekvenserna är uppdelade efter nuvarande verksamhet och utökad verksamhet, som jämförs med nollalternativet. Slutligen redogörs för uppfyllelsen av begreppet bästa teknik. Samrådsprocessen, som föregått miljökonsekvensbeskrivningen, finns sammanfattad i dokumentet och fullständig redogörelse finns i bilaga 6. Avgränsningar Tidsperspektivet i denna TB och MKB är satt till år 2017, dvs. 10 år fram i tiden. Miljöpåverkan har begränsats till de verksamheter som pågår, och planeras att ske, inom Hagby återvinningsanläggning och Löt avfallsanläggning (enligt nollalternativet). Miljöpåverkan från andra behandlingsanläggningar omfattas av andra miljötillstånd och berörs därför inte i denna MKB. Vad gäller transporter har SÖRAB rådighet över sina egna upphandlade transporter. Miljöprestandan på kundernas transporter, och deras vägval är utom SÖRAB:s rådighet

7 Bakgrund och skäl till utökad verksamhet Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB är ett kommunalägt avfallsbolag vars uppgift är att behandla det hushållsavfall som uppkommer i kommunerna Vallentuna, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Lidingö och Danderyd. Hushållen i dessa kommuner är hänvisade med sitt grovavfall till någon av de 6 återvinningscentraler (ÅVCer) som SÖRAB driver. Grovavfallet som kommer in till ÅVCerna transporteras i huvudsak till Hagby för ytterligare sortering, förbehandling och mellanlagring innan vidaretransport sker till behandling. Hushållsavfallet som samlas in i regionen omlastas antingen på Hagby återvinningsanläggning i Täby eller på Smedby återvinningsanläggning i Upplands Väsby. Ökande avfallsmängder i samhället föranleder att verksamheten ökar och att den behöver omprövas. Det finns även anledning att se över tillståndets uppbyggnad så att det bättre följer nuvarande lagstiftning och motsvarar framtida behov. Nuvarande tillstånd enligt miljöskyddslagen utfärdades av Miljödomstolen Tillståndet medger följande avfallshantering: ton hushållsavfall/år, varav högst ton elektronik, avseende mottagning, sortering, demontering av elektronikskrot, mellanlagring och omlastning ton industri- och grovavfall/år avseende mottagning, sortering, flisning av bränslefraktion, mellanlagring ( ton) och utlastning ton trädgårdsavfall o.d./år avseende mottagning, kompostering, mellanlagring ( ton) och utlastning ton farligt avfall/år avseende mottagning, sortering, omförpackning, mellanlagring (högst 100 ton i lager) och utlastning Utöver dessa avfall får till anläggning föras konstruktions, täck-, tätnings- och vegetationsmassor i erforderlig omfattning. SÖRAB har gjort en anmälan om mindre ändring av tillståndsgivna mängder i enlighet med 21 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan beviljades av länsstyrelsen (beslut daterat ) och idag anmälda mängder uppgår till ton hushållsavfall per år, ton industri- och grovavfall per år samt ton park- och trädgårdsavfall per år. Därtill omfattar nuvarande tillstånd mellanlagring av ton farligt avfall (100 ton i lager) och elektronikdemontering. Anledningen till att nuvarande verksamhet prövades av Miljödomstolen, och inte Miljöprövningsdelegationen, var att tillståndet även inrymmer en avslutad deponi med tillhörande gas- och lakvattenhantering, utanför aktuellt verksamhetsområde. Deponin är avslutad i enlighet med godkänd avslutningsplan och under år 2007 ska SÖRAB redovisa resultat av undersökningar och förslag till slutliga villkor för utsläpp av behandlat lakvatten till Stora Värtan till Miljödomstolen. Sedan sommaren 2006 har allt processvatten från återvinningsverksamheterna separerats från lakvattenbehandlingen. Detta innebär att deponin och återvinningsverksamheten inte längre påverkar varandra. Med anledning av detta önskar SÖRAB omprövning av all återvinningsverksamhet, med de tillägg som redovisas i detta dokument. Det innebär att återvinningsverksamheterna kommer att regleras i eget tillståndsbeslut utfärdat av länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation och följaktligen att den avslutade deponin kommer att omfattas av nuvarande tillstånd utfärdat av Miljödomstolen

8 Hagby återvinningsanläggning Lokalisering Hagby avfallsanläggning är belägen i nordvästa delen av Täby kommun, norr om Frestavägen, på fastigheterna Hagby 8:15 samt delar av Hagby 8:1 och 8:16. Området gränsar i väster mot Upplands Väsby, i norr och öster mot åkermark och söder mot Norrortsleden (en ny fyrfilig tvärled). I anslutning till verksamhetsytorna finns en avslutad deponi. Deponin är återställd och är en del av en av Stockholms sk. gröna kilar. Nordost om deponin ligger Vallentunasjön, vars utlopp Hagbyån leds runt deponin. För området gäller fördjupad översiktsplan , se bilaga 4. Det finns inga områdesbestämmelser eller någon detaljplan för området. Hagby ligger inom riksintresse för kulturminnesvård. Inga kulturminnesmärken finns inom anläggningsområdet. Närmaste permanentboende bebyggelse är markerad på bilaga 1. Anläggningen ligger i nära anslutning till kommande Norrortsleden, med infart via trafikplats. Översikt pågående verksamhet Hagby återvinningsanläggning har funnits sedan 1940-talet och olika former av avfallsbehandling (deponering, förbränning, återvinning, kompostering, elektronikdemontering) har pågått inom området. Sedan 1995, när deponin stängdes, har det endast pågått återvinningsverksamhet inom området. Följande verksamheter är i drift idag: Kompostering av park- och trädgårdsavfall, inkl. hästgödsel (från företag, hushåll och SÖRAB:s ÅVCer). Omlastning/komprimering av hushållsavfall, inklusive separat omlastning av utsorterat organiskt avfall (från hushåll och företag med därmed jämförbart material) i syfte att effektivisera transporter till behandling Återvinningscentral (ÅVC) för hushållens och småföretagens grovavfall Sortering och (för)behandling, dvs. krossning och flisning, och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från företag och SÖRAB:s ÅVCer Mellanlager för farligt avfall och el-avfall från hushåll insamlat i kommunerna, via ÅVCer och från småföretag Inom området finns även verkstad och tvätthall för kommunens renhållningsentreprenörs (SITA:s) sopbilar Idag avleds dagvatten och förbehandlat processvatten från området via spillvattennätet till Käppalaverket för vidare behandling innan utsläpp sker till Östersjön (Halvkaksundet). Vattenfrågan regleras i prövotidsförordnande. En utförligare beskrivning av vattenhanteringen finns i avsnittet Miljökonsekvenser. Området genomkorsas av kraftledningar, vilka ägs av Vattenfall Eldistribution AB och Svenska Kraftnät AB

9 Tillstånd och beslut Gällande tillstånd och beslut för anläggningen redovisas i tabell 1. Villkor för verksamheten finns redovisade i bilaga 5. Tabell 1. Tillstånd/beslut för Hagby återvinningsanläggning Datum och beslutsmyndighet Tillståndet/beslutet avser Miljödomstolen Avfallshantering Hagby Länsstyrelsen Återställningsplan för Hagby Länsstyrelsen Upphävande av föreläggande om kontrollprogram Miljödomstolen Slutliga villkor trafik och buller Länsstyrelsen Förändrade mängder på Hagby Miljödomstolen Förlängning av prövotid för lakvattenbehandling/utsläpp Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som regleras i miljöbalken. Normer meddelas normalt av regeringen för att miljömål ska uppnås, för att åtgärda miljöproblem i Sverige eller för att vissa EG-direktiv ska kunna genomföras. Idag finns miljökvalitetsnormer antagna för bensen, ozon, kolmonoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10) kvävedioxid och kväveoxider i utomhusluft samt för fisk- och musselvatten (Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten). Luftvårdsförbundets karteringar över luftsituationen längs det större vägnätet i Täby kommun (se Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds hemsida: visar att bensen- och NO 2 - halterna längs E18 är lägre än satta miljökvalitetsnormer år 2003 respektive år Vad gäller partiklar (PM10) överskreds halterna längs södra delarna av E18 år Det har gjorts referensmätningar längs Norrortsleden, men enligt Vägverket saknas aktuella prognoser för luftkvalitén längs Norrortsleden när den är i drift. Vattenrecipienten (sekundära) är Östersjön, Halvkaksundet, som inte finns med i Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten (NFS 2002:6). Musselvatten gäller bara Västra Götalands län och gäller således inte i det aktuella fallet

10 Teknisk beskrivning Varje verksamhetsdel finns utmärkt i bilaga 2 och 3. Hantering av icke farligt avfall Sortering, mekanisk (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Omlastningen Nuvarande verksamhet De senaste åren har mängden hushållsavfall och därmed jämförbart avfall ökat med 2-4% per år, vilket innebär ett ökat tryck på omlastningsstationerna i regionen. Syftet med omlastningsstationerna är att komprimera avfallet för att erhålla effektivare transporter. Varje sopbil (cirka 5,5 ton avfall i genomsnitt) ersätts med en 30 tons långtradare. Under år 2005 omlastades drygt ton hushållsavfall i omlastningen på Hagby och ungefär lika mycket på Smedby. I dessa mängder ingår separat omlastning av organiskt avfall. Allt inkommande hushållsavfall, och därmed jämförbart avfall, vägs och registreras. I omlastningen töms avfallet i tippficka. Det finns en separat tippficka för utsorterat organiskt avfall. Till stationen kommer även sekretesskänsligt brännbart avfall. I stationen finns ett styr- och reglerrum där omlastningen övervakas. Samtliga lass okulärbesiktigas. Påträffas olämpliga föremål i tippfickan sorteras dessa bort med gripklo. Efter kontroll komprimeras avfallet in i slutna containers, belägna på stationens baksida. Borttransport av 3 x 10-tons container till behandling utförs av SÖRAB:s upphandlade åkeri. Verksamheten bedrivs i huvudsak vardagar dagtid. Viss transportverksamhet till behandlingsanläggning utanför Hagby sker kvälls- och nattetid samt helger. Resursförbrukning: El för drift av komprimatorer och uppvärmning av styr- och reglerrum. Hydrauloljor till komprimatorer. Miljöaspekter: Risk för lukt vid längre driftavbrott (>72 timmar), transporter, dagvatten på körbara ytor, skadedjur Skyddsåtgärder: Hårdgjorda ytor utanför omlastningsstationen som avbördas till lokal behandlingsanläggning och spillvattennätet. Undertryck i stationen minskar risken för störande lukt utanför. Sprinklersystem finns som kan användas vid hantering av dammande material. Krav på miljöpresetanda på SÖRAB:s upphandlade transporter till behandling samt optimerad packvikt i transport till behandling. Gnagarbekämpning pågår kontinuerligt. Utökad verksamhet Vid en uppräkning av hushållsavfallsmängderna på Hagby med 4% per år uppgår totala mängden avfall år 2017 på Hagby till ca ton per år. Enligt miljömål för Stockholms län ska senast år 2010 minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker i länet återvinnas genom biologisk behandling. Då Hagby återvinningsanläggning redan inrymmer en omlastningsstation för hushållsavfall och då verksamheten kommer att ligga väl till ur logistisk synpunkt när Norrortsleden öppnas år 2008 ser SÖRAB en möjlighet att anpassa verksamheten så att en del av det organiska innehållet i hushållsavfallet, och därmed jämförligt avfall, kan bearbetas mekaniskt på anläggningen

11 Bearbetningen kan t.ex. bestå av en komprimator som pressar ut organisk vätska, eller avfallskvarn/skruv som finfördelar materialet, som sedan kan behandlas biologiskt på annan plats. Eftersom insamlingssystemet för den organiska fraktionen inte är färdigplanerad än kan det uppstå behov av sortering av hushållsavfallet på Hagby, tex. genom optisk sortering av olikfärgade påsar. En bearbetningsanläggning skulle kunna omhänderta delar av övriga Stockholms organiska avfall (som totalt är ton, varav ton kommer från kommuner utanför SÖRAB). Detta innebär med ovanstående mängdökning att SÖRAB ser att det finns behov av att kunna hantera en totalmängd på cirka ton hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat insamlat organiskt avfall per år. Verksamheten kommer att bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande drift. Utsorterat organiskt avfallet kan komma att pressas, skruvas eller malas ner i sluten tank, direkt efter lossning. Vid hämtning pumpas vätskan/det malda avfallet och eventuellt flytande avfall till tank/slambil. Systemet är således slutet. Eventuell torr fraktion omhändertas separat för vidaretransport till förbränning. Sortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter sorteringsytan och ÅVC På Hagby återvinningsanläggning finns idag en återvinningscentral (ÅVC) där hushåll och småföretag själva sorterar sitt avfall samt en sorterings- och förbehandlingsanläggning för grov-, bygg- och industriavfall (sorteringsytan). Nuvarande verksamhet På ÅVC sorterar hushåll och småföretag själva sitt grovavfall i containers. I dag sker sortering i följande fraktioner: förpackningar, wellpapp, tidningar, impregnerat trä, metall, trä, brännbart, obrännbart, sten, jord och betong. Antal fraktioner varierar med tiden, beroende på krav och mål gällande avfallshantering. När containern är full vägs den och körs till sorteringsytan inom anläggningen för eventuell eftersortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring innan vidaretransport till behandling. En del containrar körs direkt till extern återvinningsanläggning utan att passera sorteringsytan. Hushållen kan lämna sitt farliga avfall i form av kemikalier i en sk. miljöstation, vilket är ytterligare beskrivet under avsnitt mellanlager farligt avfall. Nuvarande öppettider ÅVC: Mån-tors: kl :00 Fre: kl :30 Lör-Sön: kl. 09:00-16:00 (endast privatpersoner) Resursförbrukning ÅVC: El-uppvärmt personalrum, med personaltoalett (avleds till spillvattennätet). Miljöaspekter ÅVC: Dagvatten från körbara ytor, buller, damm. Skyddsåtgärder ÅVC: Ytorna är hårdgjorda och avbördas mot dagvattenbrunn. På sorteringsytan hanteras dels avfallsfraktioner som samlas in via SÖRAB:s ÅVCer (på Hagby, Lidingö, i Sundbyberg, Upplands Väsby och Järfälla), dels industriavfall (och annat grovavfall från verksamheter) samt grovavfall insamlat i kommunerna. Allt inkommande avfall klassas, vägs och

12 registreras i kundmottagningen. På sorteringsytan okulärbesiktigas avfallet innan det sorteras i olika fraktioner (såsom trä, brännbart, metall, obrännbart) varav en del bearbetas mekaniskt (krossas eller flisas). Idag sorteras brännbara fraktioner ut för sig och krossas till olika bränslekvaliteter. De olika bränslefraktionerna behöver mellanlagras inför transport till energianläggning. Lagermängden vid varje enskilt tillfälle är beroende av kapacitet i mottagande energianläggningar (värmeverk) samt införsel av avfall. Generellt styrs värmeverkens behov av bränsle av det säsongsvisa uppvärmningsbehovet, under den varma årstiden är behovet av bränsle starkt begränsat och värmeverkens lagringsmöjligheter är generellt små. Idag har SÖRAB tillstånd att lagerhålla ton bränsle per tillfälle. Lagringen sker på öppen hårdgjord yta. Grovavfallsbränsle lagras i öppna stackar och eventuellt hushållsavfall i balar. Sorteringsverksamheten sker i huvudsak dagtid och kvällar. Viss verksamhet, i begränsad omfattning, pågår lördagar och söndagar. Resursförbrukning sorteringsytan: dricksvatten för dammbekämpning, el eller miljöklassad diesel för drift av arbetsmaskiner. El för uppvärmning av personalbodar. Miljöaspekter sorteringsytan: processvatten från dammbekämpning och nederbörd, damm, buller, transporter, risk för bränder, nedskräpning Skyddsåtgärder sorteringsytan: Sorteringsytan omgärdas i syd-väst av miljövall med planteringar som skydd mot omgivningen och Norrortsleden (buller, insyn och kringflygande skräp). Mot övriga verksamhetsytor omgärdas sorteringsytan av ett 6 meter högt nätstängsel som skydd mot omkringflygande skräp. Åtgärdsplan mot bränder finns, liksom brandposter. Dammbekämpning sker med spinklersystem i samband med krossning av avfall och genom bevattning av körytor. Ytorna är hårdgjorda och avbördas mot lokal behandlingsanläggning bestående av partikelfilter. Efter filtret avleds det behandlade vattnet till Käppalaverket. Utökad verksamhet Grovavfallsmängderna på ÅVCerna har ökat med 15% per år de senaste åren vilket gör att grovavfallsmängderna in till Hagby hela tiden ökar. Sammantaget innebär ovanstående att SÖRAB ser att det finns behov av att kunna hantera totalt ton grov-, bygg-, och industriavfall per år på Hagby återvinnningsanläggning. De utökade avfallsmängderna, vid ÅVC och sorteringsytan, kommer att hanteras på samma ytor som ovan, eller ytor med samma tekniska standard. Vid ett leveransmönster för brännbart avfall till värmeverken som liknar dagens och med ökade inkommande mängder avfall ökar behovet av lager. SÖRAB ser att det kommer att finnas behov av att tillfälligt kunna lagra större mängder bränsle än dagens tillstånd medger. Detta sker under begränsade perioder av året och alltså inte kontinuerligt. Den viktigaste åtgärden för att förhindra större bränder är att begränsa lagertiden, då brandrisken ökar markant efter tre månader. Viss utökning av drifttiden kommer att vara nödvändig för att kunna möta de ökande avfallsmängderna. Övrig avfallshantering planeras ske i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande verksamhet

13 Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall komposten Nuvarande och utökad verksamhet På Hagby komposteras idag park- och trädgårdsavfall, frukt och grönsaker från grönsakshandel, tillsammans med hästgödsel. Komposteringen tar 6-12 månader och sker genom sk. sträng/madrasskompostering på öppen hårdgjord yta. SÖRAB har nyligen testat att krossa allt komposterbart avfall innan behandling. Detta för att påskynda komposteringsprocessen och för att kompostvändare ska kunna användas, istället för hjullastare. Kompostvändarens kapacitet är cirka 1200 kbm per timme, vilket kan jämföras med hjullastarens kapacitet på 200 kbm per timme. När komposteringen är färdig blandas mullen med sand och stenmjöl till tre olika försäljningsprodukter (mull, anläggningsjord och planteringsjord). Grövre grenar samlas separat och flisas till sk. grönflis (biobränsle). Kompostmottagningen har samma öppettider som ÅVC. SÖRAB har nyligen utökat behandlingsytorna och ser att det finns behov av att kunna behandla ton avfall medels biologisk behandling per år. Resursförbrukning: miljöklassad diesel och underhållskemikalier till hjullastare, jordsikt, kompostvändare och kross. Antiluktmedel för att förhindra dålig lukt. Miljöaspekter: Processvatten, skadedjur, lukt, transporter, smittskyddsaspekter och buller. Skyddsåtgärder: Förorenat vatten som uppstår på ytorna förbehandlas i ett krossfyllt dike innan avledning sker till spillvattennätet. Ett antiluktmedel används i förebyggande syfte för att minska risken för dålig lukt. Skadedjursbekämpning sker kontinuerligt

14 Hantering av farligt avfall (SNI-kod , ) Mellanlagring av farligt avfall och el-avfall Nuvarande verksamhet Hagby inrymmer dels en miljöstation (på ÅVC) där hushåll avlämnar sitt farliga avfall i form av kemikalier, dels SÖRAB:s centrallager för farligt avfall ( FA-förråd ) insamlat via ÅVCer och Hagbys miljöstation, fastighetsnära insamling och miljöstationer placerade ute i SÖRAB:s kommuner. Detta är även ett av få mottagningsställen för företagens farliga avfall i Stockholmsregionen. Övrigt farligt avfall som inte är kemikalier, tex. bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen, batterier, asbestavfall mm. tas emot på ÅVC. Avfallet förvaras på följande sätt: Bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen, som normalt lakar lite föroreningar, förvaras på öppen hårdgjord yta med vattenuppsamling. Asbestavfall förvaras i sluten container. Småbatterier förvaras i syrabeständiga fat med lock. Blybatterier förvaras i syrabeständig nederbördsskyddad container El-avfall hanteras på särskild mottagning på området. Här lagras el-avfall som lämnas till ÅVC. Företag kan även lämna el-avfall på mottagningen. Totalt hanteras cirka ton farligt avfall, exklusive elektronik, per år på anläggningen. Lagermängden vid varje enskilt tillfälle är begränsad till 100 ton. Tillståndet medger en hantering omfattande ton el-avfall per år. FA-förrådet Farligt avfall insamlat från miljöstationer ute i kommunerna och ÅVCer samt från fastighetsnära insamling körs till FA-förrådet. Hit kommer även företagskunder med sitt farliga avfall. När det farliga avfallet anländer till anläggningen sker för-registrering i kundmottagningen varefter kunden hänvisas till kemist i FA-förrådet, som klassificerar avfallet enligt Avfallsförordningen samt väger och sorterar avfallet enligt bestämmelser för farligt gods transport. Kunden erhåller kvitto på avlämnandet med uppgifter om avfallsslag (koder), mängder, administrativa uppgifter på mottagande anläggning mm. Öppettider: vardagar 07:00-15:30. I FA-förrådet lagras alla typer av farligt avfall i form av kemikalier varav de flesta även klassas som farligt gods. Färdigsorterade kemikalier lagras i märkta och transportgodkända typ emballage. Varannan vecka görs inventering av lagrade mängder och inventeringsblanketten förvaras i kundmottagningen för att vara lätt tillgänglig i händelse av brand- eller kemikalieolycka. FA-förrådet består av en kall och en varm del, se bild 1. Den kalla delen är cirka 75 kvm och är självventilerande och indelad i flera fack. Den hårdgjorda och täta golvytan lutar inåt mot en uppsamlingsränna som mynnar i en sluten brunn. Brunnen rymmer cirka 2 kbm (vilket motsvarar dubbla volymen av det största farligt avfall emballaget) och slamsugs vid behov. Här förvaras endast avfall som inte är känsliga för kyla. Den varma delen är ett cirka 35 kvm uppvärmt rum för sortering och förvaring av köldkänsliga (små)kemikalier. I rummet finns ett punktutsug. Varmförrådets dörrar är märkta med varningsskyltar för bl.a. brandfarlig vara och förbudsskylt mot rökning. Trycksatta behållare (gasflaskor och brandsläckare) förvaras i separat tält, se bild

15 Bild 1. Nuvarande mellanlager för farligt avfall. Varm del till vänster, kall till höger. Miljöstationen Till återvinningscentralens miljöstation kommer hushållen med sitt farliga avfall, där det ställs av på mottagningsdisk varefter personalen sorterar det i transportgodkända typförpackningar. Vilka farligt avfallfraktioner som kommer in till miljöstationen varierar men i huvudsak utgörs de av farligt avfall i kap 16 och 20 i bilaga 2 till Avfallsförordningen. Miljöstationen är bemannad med kemist som sorterar och paketerar avfallet innan det körs över till FA-förrådet. Avfallet förvaras nederbördsskyddat och på uppsamlingstråg när det gäller flytande vätskor i fat eller cipaxbehållare. Småkemikalier förvaras i uppvärmt förråd. Internkontroll sker genom tillsyn 1 gång/månad och dokumenteras genom nedanstående checklista. Marken under inspekteras vid tillsynen. Vid kontroll ska ordinarie personal, med hjälp av checklista för SÖRABs miljöstationer, tillse: Att det är rent och snyggt på stationen Att absorberingsmedel finns Att brandfilt finns Att brandsläckare som är servad och i funktion finns Att hyllor eller backar är märkta Att varselmärkning finns (Förbud mot rökning och öppen eld, Anvisning om förekomst av brandsläckare, gasbehållare, brandfarliga varor) Att anslag finns på återvinningscentralen med aktuella telefonnummer. Att luftventil är öppen All personal som arbetar på stationen ska ha speciell utbildning. Miljöstationen består av en cirka 25 kvm öppen del (skjul) och ett cirka 25 kvm uppvärmt rum, dit endast personal har tillträde. Skjutdörrar är märkta med bl.a. varningsskyltar för brandfarlig vara och förbudsskyltar mot rökning. Öppettider: samma som ÅVC

16 Resursförbrukning: el för uppvärmning, drivmedel (miljöklassad diesel) till truck. Miljöaspekter: diffusa utsläpp av VOC, risk för kemikalieolycka (brand, explosion och spill), farligt godstransporter, dagvatten på körbara ytor utanför förråd. Skyddsåtgärder: All hantering och paketering av kemikalier som klassas som farligt gods sker enligt gällande transportbestämmelser. Endast utbildad personal får hantera det farliga avfallet. Alla kemikalier förvaras på hårdgjorda täta ytor, nederbördsskyddat, invallat (minsta uppsamlingsvolym motsvarar största emballagets volym+10%) och i de fall det handlar om särskilt känsliga småkemikalier även i uppvärmt utrymme. Eventuellt spill omhändertas med absorptionsmedel, eller i slutet uppsamlingskärl som kan sugas. Nödlägesberedskap (se bilaga 7) ska finnas lätt tillgänglig på anläggningen. Bild 2. Tält för förvaring av trycksatta behållare

17 Bild 3. Kallförråd miljöstation på återvinningscentral. El-avfall Hushållen kan lämna elektronik på ÅVC och företag på elektronikmottagningen som även är Hagbys centrallager för allt el-avfall som kommer in till anläggningen, se bild 4. Allt el-avfall deklareras och journalförs enligt gällande lagstiftning. El-avfallet delas upp i följande fraktioner: Kylmöbler och andra större enheter förvaras på hårdgjord yta eller i container Små-elektronik förvaras nederbördsskyddat i låsbart utrymme Lysrör, lågenergilampor, glödlampor förvaras i särskilda slutna containers eller behållare Öppettider: vardagar 06:30-15:30. Resursförbrukning: miljöklassad diesel till truck. Miljöaspekter: dagvatten från körbara ytor, risk för utsläpp av olja och freoner vid sabotage/stöld. Skyddsåtgärder: Övervakningskameror, låsbara förråd. Hela lagerområdet är inhägnat. Dagvatten från nuvarande lageryta är kopplad till dagvattennätet inom området

18 Bild 4. Nuvarande el-avfallsförråd Utökad verksamhet SÖRAB avser att öka den samtida lagringsmängden av farligt avfall till följd av att fler avfallsslag klassats om till farligt avfall. Den samtidiga lagringsmängden omfattande kemikalier kommer inte att utökas jämfört med dagsläget. SÖRAB avser att mellanlagra farligt avfall och elektronik med en samtidig lagringsmängd om: - 20 ton oljeavfall - 15 ton blybatterier ton elektronikavfall ton bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen och ton annat farligt avfall Posten bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen innefattar t ex farligt avfall i kap 17 01, 17 02, 17 04, 17 06, 17 08, samt och i bilaga 2 till Avfallsförordningen. Annat farligt avfall omfattar i huvudsak kemikalier upptagna i kap 15, 16, 17, 18, 19 och 20 men även andra typer kan förekomma beroende på vad hushåll och företag behöver bli av med. De begränsningar som finns för mottagning på Hagby är att farligt avfall inte kan tas emot i större emballage än traditionellt styckegods, dvs fat, kartong, cipax eller färgboxar. Farligt avfall i bulktransport (tank) kommer således inte att tas emot på Hagby, undantaget farligt bygg- och rivningsavfall (t.ex. impregnerat trä) som tas emot i större partier. FA-förrådet, miljöstationen och elektronikmottagningen ingår i en utredning gällande omdisponering av verksamheterna inom området som för närvarande pågår. Exakt placering är inte klart i dagsläget. Hantering och förvaring kommer att ske enligt samma principer som i nuläget

19 Behandling av farligt avfall förbehandling av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Nuvarande verksamhet Idag har SÖRAB tillstånd att mellanlagra (2 500 ton per tillfälle) och flisa (2 500 ton per år) trä innehållandes farliga ämnen på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Idag transporteras detta avfall från Hagby direkt till behandlingsanläggning (SAKAB), eller via Löt. SÖRAB saknar tillstånd för förbehandling av andra fraktioner bygg- och rivningsavfall som innehåller farliga ämnen. Utökad verksamhet För att minska transporterna önskar SÖRAB möjlighet att flisa eller krossa upp till ton bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen (tex. kap 17 02, 19 12, i bilaga 2 till Avfallsförordningen) per år på Hagby. Resursförbrukning: el eller miljöklassad diesel till kross/flisverk. Miljöaspekter: Risk för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen i samband med krossning av avfallet. Skyddsåtgärder: Flisningen planeras ske i nära anslutning till borttransport till behandling och det flisade materialet kommer att förvaras i container, vilket minskar risken för utsläpp av föroreningar till luft och vatten. Flisningen kommer att ske på hårdgjord yta med vattenuppsamling, kopplad till behandlingsanläggning

20 Övriga verksamhetsdelar Kemikalieförråd Ansvarig kemikalieinköpare på Hagby förvarar kemikalier som används i den kontinuerliga driften och skötseln av anläggningen i en fd. sk. miljöconctainer. Containern är 10 kvm och ventilerad, se bild 5. Bild 5. Kemikalieförråd. Verkstadstält Maskintekniker har ett verkstadstält på området där olika reparationsarbeten utförs, se bild 6. Här förvaras acetylengas, syrgas och gasol. I tältet finns punktutsug. Bild 6. Verkstadstält

21 Dieseltankar På sorteringsytan för industriavfall finns två liters dieseltankar, en utomhus och en i plåtskjul. Båda tankarna förvaras i tråg och besiktigas kontinuerligt. Verkstad Inom området finns en tvätthall och verkstad för sopbilar. Dessa nyttjas idag av SITA Sverige AB, som har uppställningsplats för sopbilar inom området. Det tvättas cirka 700 sopbilar per år i tvätthallen. Tvättvatten och avloppsbrunn i verkstaden är kopplade till oljeavskiljare innan avledning till spillvattennätet. Biogasmack SÖRAB har önskemål om att kunna etablera en biogasmack inom, eller i anslutning till, Hagby återvinningsanläggning till följd av att flera av sopbilarna som levererar avfall till Hagby körs på biogas. Var macken kan etableras, dess kapacitet, teknik och miljöpåverkan behöver utredas. Med anledning av de senaste årens mängdökningar på anläggningen ser SÖRAB ett behov av att kunna ta kommande tillstånd i anspråk så snart Norrortsleden har öppnats. Utredningarna av biogasmacken bedöms kunna fördröja detta, varför bolaget beslutat att pröva macken i eget separat tillstånd, eller anmälan. Energianläggning SÖRAB har påbörjat en förstudie gällande etablering av en energianläggning (förbränningsanläggning) i Täby. Utredningarna är inte färdiga och beslut är inte fattade varför SÖRAB avser att återkomma med eventuell särskild ansökan framöver

22 MKB-processen Samrådsprocessen inleddes genom att SÖRAB i en inbjudan/ett underlag till samråd, daterat , informerade länsstyrelsen i Stockholms län, fd. miljökontoret Täby kommun, numera SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd), Miljömedicinska enheten Stockholms landsting, Södra Roslagens brandförsvar samt Käppalaförbundet om den planerade utökningen. Samtliga parter träffades hos SÖRAB för att diskutera utökningen, den förväntade miljöpåverkan samt vad som bör ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen önskade en riktad samrådsinbjudan till närboende. SÖRAB har annonserat i lokaltidning, delat ut kopia på annonsen till närboende och lagt ut samrådsunderlaget på hemsidan. Samrådsmöte med allmänheten hölls En samrådsredogörelse är inskickad till länsstyrelsen, som beslutade att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter utökades samrådskretsen till att omfatta: SITA Sverige AB, som är hyresgäst inom området Vägverket, med anledningen av närheten till Norrortsleden Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB, kraftledningsägare inom området TNF; naturskyddsföreningen i Täby som har varit aktiv samrådspart genom åren på Hagby, framförallt gällande återställning av deponin Täby kommun i egenskap av fastighetsägare (Hagby 8:16) TFAB i egenskap av fastighetsägare (Hagby 8:1) Tekniska kontoret, ägare av spillvattennätet Riksantikvarieämbetet, med anledning av kulturminnesområdena inom området Av ovanstående har Vattenfall Eldistribution AB och Vägverket hört av sig med synpunkter. Synpunkterna är beaktade i miljökonsekvensbeskrivningen. Under pågående samrådsprocess gällande utökad verksamhet vid Smedby återvinningsanläggning i Upplands Väsby har två boende längs Sandavägen (mellan Breddenvägen och Stockholmsvägen) framfört klagomål på SÖRAB:s transporter, som tidvis är störande. Dessa transporter ska till eller från Hagby, varför detta bör beröras även i denna MKB (inte bara i tillståndsärendet för Smedby). SÖRAB har träffat en överenskommelse med sin upphandlade transportör om att inte köra den utsatta vägsträckan, utan istället köra via Bredden ut till E4:an. Sedan samråden genomfördes har SÖRAB beslutat att utöka tillståndsansökan gällande behandling av farligt avfall till att omfatta ton per år (tidigare ton per år). Anledningen till utökningen är att bolaget ser att behovet för detta hela tiden ökar, i takt med att avfallsproducenter lär sig klassas avfallet rätt. Utökningen omfattas fortfarande av samma verksamhetskod i FMH-bilagan (bilagan till förordningen om miljöfarligt verksamhet och hälsoskydd) och utökningen kommer inte att orsaka någon ytterligare miljöpåverkan av betydelse. Även lagringsmängderna farligt avfall har anpassats efter indelningen i nya FMH-bilagan, som träder i kraft 1 jan 2008, sedan samråden genomfördes. Här har inga mängder ändrats i sak, bara förtydligats. SÖRAB har informerat länsstyrelsen och SRMH om ändringarna. Länsstyrelsen anser att utökningen är inom ramen för tidigare samråd. Handlingar från samråden finns i bilaga

23 Alternativ Huvudalternativ Huvudalternativet som miljöbedöms i denna MKB motsvarar den redan beskrivna utökade verksamheten, dvs: Sortering, mellanlagring och mekanisk bearbetning av ton avfall per år (koder enligt nya FMH-bilagan: 90.30, ) Biologisk behandling av ton park- och trädgårdsavfall, inkl.hästgödsel, per år (kod , ) Mellanlagring av farligt avfall med en samtidig lagringsmängd om (kod 90.50): - 20 ton oljeavfall - 15 ton blybatterier ton elektronikavfall ton bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen och ton annat farligt avfall Behandling av ton farligt avfall per år Länsstyrelsen önskade på samrådet att SÖRAB ger förslag på nya verksamhetskoder enligt nya FMH-bilagan som träder i kraft 1 jan Ovan har SÖRAB angett de nya koder som SÖRAB anser är tillämpliga på verksamheterna som bolaget söker för. Nollalternativ I en MKB ska miljökonsekvenserna som följer av den planerade verksamheten jämföras med ett sk. nollalternativet, dvs. utvecklingen om verksamheten inte kommer tillstånd. I detta fall har detta bedömts vara att SÖRAB fortsätter med verksamheten enligt nuvarande tillstånd. Överskjutande grovavfallsmängder får istället hanteras på Löt avfallsanläggning i Vallentuna, liksom hanteringen av trä innehållandes farliga ämnen. SÖRAB saknar idag tillstånd till behandling av övrigt farligt bygg- och rivningsavfall, varför denna tjänst behöver handlas upp och därmed är mottagaren okänd. Vad gäller hushållsavfallet har SÖRAB i dagsläget ingen omlastningsstation med tillstånd att hantera de tillkommande mängderna. SÖRAB kommer även att söka utökat tillstånd för Smedby omlastningsstation, men eftersom detta tillstånd inte är klart omfattar nollalternativet i denna MKB direkt leverans av hushållsavfallet till förbränning utan föregående omlastning. Löt avfallsanläggning Löt avfallsanläggning ligger i norra Vallentuna och anläggningen öppnades Inom området finns en deponi, en ÅVC, mellanlagrings- och behandlingsyta för impregnerat trä och förorenad jord, behandlingsytor för grovavfall. För verksamheten gäller koncessionsbeslut från 1992, miljödom från 2001 samt Beslutet och domarna inrymmer de verksamheter som SÖRAB avser att söka tillstånd för på Hagby återvinningsanläggning, undantaget behandling av annat farligt bygg- och rivningsavfall än impregnerat trä. Området som är detaljplanelagt för avfallshantering är inte klassat som riksintresse och det har inte påträffats några skyddsvärda arter där. Anläggningen inrymmer en lokal behandlingsanläggning för lak- och processvatten. Reglerade lakvattenutsläpp sker till ett krondike som mynnar i den övergödda och icke skyddsvärda sjön Jälnan

24 Anläggningen har egen infart och ligger nära E18. Det saknas karteringar över MKNföroreningar i Vallentuna kommun. Karta över Norrtälje kommun visar att halterna längs E18 :s norra delar är klart lägre än miljökvalitetsnormerna. Närmast boende ligger 200 m från lakvattendammarna och 500 m från deponiområdet. Förhärskande vindriktning är sydvästlig. Boende är tidvis störda av lukt och fågel från anläggningen. Bolaget avser att ansöka om förnyat tillstånd för verksamheterna vid Löt. Tillståndsprocess har påbörjats. Alternativ lokalisering, 2 kap. 6 Miljöbalken Hagby återvinningsanläggning är lokaliserad på mark, som är planlagd för avfallshantering i fördjupad översiktsplan. Dess nära anslutning till kommande Norrortsleden gör att placeringen klarar av utökningen med tillhörande transporter. Vidare finns det ett utbyggt system för bortledning av behandlat processvatten. Vad gäller övrig miljöpåverkan kommer SÖRAB att vidta åtgärder för att verksamheten inte ska medföra några miljöeffekter av betydelse, vare sig för närboende eller Norrortsledens närområde. Sammantaget anser SÖRAB att en flytt skulle medföra oskäliga kostnader, som inte per automatik skulle innebära någon minskad påverkan på miljön. Alternativ lokalisering av de tillkommande verksamheterna och utökningen som SÖRAB söker för på Hagby, skulle ske på Löt avfallsanläggning eller via omdirigering av hushållsavfallet, vilket motsvarar nollalternativet

25 Miljökonsekvenser Transporter Nuvarande verksamhet Transporterna till och från Hagbys olika verksamhetsdelar framgår nedan, liksom om transporterna är inom SÖRAB:s rådighet eller kundernas. Omlastningen Kunder: Sopbilar (cirka 5,5 ton hushållsavfall per bil) SÖRAB: Hushållsavfallstransporter till behandling (för närvarande Uppsala/Högdalen, 30 ton per bil) Sorteringsytan Kunder: Tunga transporter SÖRAB: ÅVC-avfall från externa ÅVCer, tunga transporter SÖRAB: Bränsletransporter, tunga transporter SÖRAB: Sorteringsrest till Löt avfallsanläggning, tunga transporter SÖRAB: Återvinningsbara material till behandling, tunga transporter ÅVC Kunder: Personbil med eller utan släp. Kunder: Småföretag, lätt lastbil (max 3,5 ton) Komposten Kunder: Personbil med eller utan släp. SÖRAB: ÅVC-avfall från externa ÅVCer, tunga transporter Kunder: Tunga transporter SÖRAB: Bränsletransporter, tunga transporter Hantering farligt avfall SÖRAB: Miljöstationsavfall från externa ÅVCer, mindre lastbil, farligt gods Kunder: Småföretagskunder, farligt gods och el-avfall, mindre lastbil eller personbil SÖRAB: Uttransport farligt gods, tunga transporter (till upphandlad behandlare, för närvarande belägna i Kumla och Bro) El-avfall (producentansvar hämtas av El-kretsen), tunga transporter Kunder kommer framförallt dagtid, men även kvällar och helger vad gäller personbilstrafiken (hushåll till ÅVC). Uttransporter till behandling sker i huvudsak dagtid, men förekommer även kvälls- och nattetid. SÖRAB har gjort trafikmätningar (2006 och 2007) i grinden på Hagby. Vardagsdygnsmedeltrafiken till Hagby enligt nollalternativet uppgår i medeltal till cirka stycken fordon per dygn, varav cirka 65% är personbilstrafik och 35% tung trafik, se tabell 2. Räknat utifrån Vägverkets ungefärliga skattning av trafiken på Norrortsleden i höjd med Hagby (år 2015), innebär detta att trafiken till och från Hagby står för cirka 5-6% av trafiken på Norrortsleden, enligt nollalternativet. Transporterna orsakar tidvis (framförallt helger) köbildning på Frestavägen. Transporterna ger upphov till utsläpp som kan påverka miljökvalitetsnormer för luft längs vägnätet i Storstockholm

26 För att minska utsläppen och påverkan på miljön har SÖRAB ställt följande krav på sina upphandlade transporter: Partikelfilter Miljöklass, samma som Stockholms innerstad HA-fria däck Ecodriving utbildning av chaufförer Miljöprestandan på kundernas transporter är utom SÖRAB:s rådighet. Transporterna till och från Hagby tar olika vägar, varav kundernas är okända. De flesta av SÖRAB:s transporter går idag via Frestavägen/Sandavägen (framöver via Norrortsleden) via Breddens trafikplats vidare ut på E4:an till slutdestination. Detta innebär att tidigare störningar för boende längs delar av Sandavägen i Upplands Väsby nu ska ha upphört. Vad gäller MKN-reglerade föroreningar överskrids MKN för partiklar (PM10) och NO 2 längs stora delar av E4:an i de SÖRAB-kommuner som transporterna går igenom. Transporter till SÖRAB:s ÅVC på Lidingö går via Bergtorpsvägen ut på E18 söderut, vidare ut på Valhallavägen till Lidingö. Även transporterna till Löt avfallsanläggning går via E18, norrut. Även delar av E18 har halter som överskrider MKN för NO 2 och partiklar (dock inte inom Vallentuna kommun). Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Transporter till och från Hagby ökar med ökade avfallsmängder. I tabell 2 jämförs dagens transporter till Hagby, med antalet transporter enligt uppnådd maxmängd i ansökan. Tabell 2. Antalet transporter enligt nuvarande verksamhet och vid en utökning. Anläggningsdel Vardagar, dagtid Vardagar, kvällstid Nattetid Sön- och helgdag nu Sorteringsplattan/omlastning Tung trafik Kompost Tung trafik ÅVC Personbilstrafik Trafikrörelserna till Hagby kommer att öka till cirka stycken fordon per dygn (cirka 8% av Norrortsledens trafik, i höjd med Hagby) enligt huvudalternativet när maxmängden är uppnådd. Anläggningen kommer att ha en egen avfart från Norrortsleden, vilket minskar risken för köbildning på tillfartsvägarna. En eventuell utbyggnad av återvinningscentralen kommer att minska risken för köbildning ytterligare. Transporterna mot E4:an ska även fortsättningsvis gå via Breddens trafikplats för att undvika störningar för boende längs känsliga delar av Sandavägen. nu nu Kan verksamheten inte utökas på Hagby, det sk. nollalternativet, kommer transporterna till och från Hagby att kvarstå på samma nivå som idag. Avfallsmängderna överskjutande nuvarande tillståndsgivna behöver då transporteras till annan anläggning. I detta fall innebär det att grovavfallstransporterna till Löt ökar, framförallt gällande SÖRAB:s egna transporter med grovavfall från ÅVCerna, som är de transporter som SÖRAB har rådighet över. nu Utökad Utökad Utökad Utökad

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby

Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby 1 (25) Samrådsunderlag tillståndsansökan Lilla Nyby Administrativa uppgifter Sökandes namn Eskilstuna Strängnäs Energi & Miljö AB Postadress: 631 86 Eskilstuna Besöksadress: Kungsgatan 86 Organisationsnummer:

Läs mer

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand

DELDOM 2009-01-30 meddelad i Nacka Strand meddelad i Nacka Strand Sid 1 (86) Mål nr M 1715-07 M 3079-07 M 1411-07 SÖKANDE Telge Återvinning AB, 556549-8747 Box 633 151 27 Södertälje Ombud: Advokaten Ingemar Alfrost, Foyen Advokatfirma AB, Box

Läs mer

Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg

Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg 2008-10-29 För publ. på SÖRAB:s hemsida Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg Allmänna uppgifter Anläggningsnamn Hallonbergens miljöanläggning Adress - Fastighet Del av Sundbyberg 2:30 Fastighetsägare

Läs mer

Avfallsplan. Östersunds kommun

Avfallsplan. Östersunds kommun Avfallsplan Östersunds kommun Detta är en enkel men läsbar kopia av nu gällande avfallsplan. Den finns även som trycksak och kan beställas från Östersunds kommun Renhållning. ÖSTERSUND 25 Innehåll Kommunens

Läs mer

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014

Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Avfallsplan för Arvika kommun 2011-2014 Foto: Dan Johansson Sammanfattning Målet med all avfallsplanering är att minska avfallets mängd och farlighet. Denna avfallsplans syfte och mål är att klargöra gällande

Läs mer

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020

Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle 2009-2020 Avfallsplan för Danderyds kommun, Järfälla kommun, Lidingö stad, Sollentuna kommun, Solna stad, Sundbybergs stad, Täby kommun, Upplands Väsby

Läs mer

Renhållningsordning för Marks kommun

Renhållningsordning för Marks kommun Renhållningsordning för Marks kommun Del 1 Avfallsplan Del 2 Föreskrifter om avfallshantering Antagen av kommunfullmäktige 28 april 2011, 48. 2 DEL 1 AV- FALLSPLAN RENHÅLLNINGSORDNING FÖR MARKS KOMMUN

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun

Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 1 BILAGA B Handläggare: Anna-Karin Hjalmarsson Miljökonsekvensbeskrivning för en ny kraftvärmeanläggning inom Hagbyområdet, Täby kommun 2 Icke-teknisk sammanfattning Bakgrund och syfte E.ON Sverige AB

Läs mer

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av Dellenbygdens återvinningsanläggning Aktbilaga 12 BESLUT 1 (16) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Christina Berglund Christina.Berglund@x.lst.se Tel. 026-171196 Dellenbygdens Miljöåtervinning AB C/O Svensk oljeåtervinning AB Cisternvägen

Läs mer

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm

DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm STOCKHOLMS TINGSRÄTT DOM 2005-10-05 meddelad i Stockholm Sid 1 (34) Mål nr M 11781-05 SÖKANDE Svensk Oljeåtervinning AB, 556349-1355 SAKEN Ansökan om tillstånd för utökad behandling och slutligt omhändertagande

Läs mer

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora AVFALLSPLAN Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 2009-2013 Antagen av direktionen 2009-03-27 17 1.1 Renhållningsordning... 4 1.2 Syfte och mål... 4 1.3 Samråd... 4 1.4 Vad är avfall?... 4 1.5 Lagstiftning...

Läs mer

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen

Bilaga 1 Nulägesbeskrivning av kommunen Bilagor Innehåll Bilaga 1 - Beskrivning av kommunen 3 Bilaga 2 - Beskrivning av avfallshanteringen 7 Bilaga 3 - Uppföljning av föregående avfallsplan 26 Bilaga 4 A - Avfallsanläggningar 31 Bilaga 4 B -

Läs mer

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092

Manual för utformning av återvinningscentraler ISSN 1103-4092 Manual för utformning av återvinningscentraler RAPPORT U2013:09 ISSN 1103-4092 förord I Sverige finns det cirka 630 återvinningscentraler med sammanlagt runt 20 miljoner besök årligen. Den här manualen

Läs mer

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne

FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar. Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial från Miljösamverkan Skåne Version tillsynskampanj mars 2013 FORDONSBRANSCHEN åkerier, bilverkstäder och fordonstvättar Handledningsmaterial

Läs mer

Bilaga 2. Nuläge och omvärld

Bilaga 2. Nuläge och omvärld Bilaga 2 Nuläge och omvärld Innehåll 1 Allmänt... 4 2 Beskrivning av regionen och kommunerna... 5 2.1 Geografiskt läge... 5 2.2 Markanvändning... 6 2.3 Folkmängd och boende... 6 2.4 Näringsliv... 8 3 Avfallsmängder,

Läs mer

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38

Renhållningsordning för Vaggeryds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun Antagen av kommunfullmäktige 2007-03-26 38 1 Renhållningsordning för Vaggeryds kommun INNEHÅLL Kap 1 Kap 2 Kap 3 Kap 4 Kap 5 Inledande bestämmelser Ansvar och skyldigheter

Läs mer

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall

Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall EL-KRETSEN I SAMARBETE MED SÖRAB Framtidens insamlingssystem för smått el-avfall 2011-01-12 Sammanfattning BEHOV AV NYA INSAMLINGSSYSTEM FÖR SMÅ EL-PRODUKTER En ökad konsumtion av elektriska och elektroniska

Läs mer

Svenska Pappersbruket AB

Svenska Pappersbruket AB 1 Ref. : Christer Jönsson 2011-03-17 Mb: 0730-22 60 72 Underlag för samråd rörande verksamheten vid företagets fabriksanläggning Klippan 3:32, Klippans kommun. 1. Bakgrund ( SPAB ) bedriver tillståndspliktig

Läs mer

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Avfallsplan för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör 2008-11-26 1(55) Förord

Läs mer

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling

Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Biologisk behandling av organiskt matavfall med hjälp av avfallskvarnar (BOA) Delrapport Insamling Oktober 2009 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4 2.2 Mål och metod...4

Läs mer

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg

DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg VÄNERSBORGS TINGSRÄTT DOM 2006-01-20 meddelad i Vänersborg Sid 1 (68) Mål nr M 133-03 SÖKANDE Borås kommun 501 80 Borås Ombud: advokaten Mårten Bengtsson Advokatfirman Åberg & Co AB Box 16295 103 25 Stockholm

Läs mer

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING City LINK etapp 2 anneberg SkanstuLL MAJ 2015 Miljökonsekvensbeskrivningen omfattar anläggande och drift av tunnelanläggningen City Link etapp 2 och utgör underlag till ansökan

Läs mer

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25)

Svedala Kommuns 1:23 Författningssamling 1(25) Författningssamling 1(25) Föreskrifter om avfallshantering för Svedala kommun antagen av kommunfullmäktige 2007-09-12, 104 Dessa Föreskrifter om avfallshantering bildar tillsammans med dokumentet Avfallsplan

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet

Miljökonsekvensbeskrivning av Forsmarks Kraftgrupp AB:s verksamhet Företagsintern handling Dokumenttyp Org Dokumentnummer RAPPORT FKA Org / Författare Barkefors C SwedPower, Hydén Eva AVE FKA-2005-290 Kontrollerad / Tagit del Rev Fastställd Datum 0 2005-09-28 Miljökonsekvensbeskrivning

Läs mer

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh

Drifttid: 2 231 h. Förbrukad Pellets 19 965 ton Förbrukad Naturgas 377 knm 3 Total bränsleenergi (tillförd energi): 100,7 GWh Sammanfattning I den här miljörapporten beskrivs verksamheten på Rya Värmecentral (Rya VC) under år 2014. En sammanfattning över drift- och emissionsdata visas i tabellerna nedan. Drifttid: 2 231 h Förbrukad

Läs mer

Svensk Avfallshantering

Svensk Avfallshantering Svensk Avfallshantering 2014 Innehåll Förord...3 Avfallsmängder 2013...4 Så fungerar svensk avfallshantering...6 Förebyggande av avfall...8 Insamling och transport...9 Farligt avfall...12 El-avfall och

Läs mer

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter

MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter MILJÖRAPPORT 2013 för Hässleholms Kretsloppscenter Anläggningens namn: HKC, Anläggningens nummer: 1293-60-001 2014-03-31 MILJÖRAPPORT 2013 Kommun: Hässleholm 1. Verksamhetsbeskrivning 4 1. Kortfattad beskrivning

Läs mer

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013

UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM. Januari 2013 UTREDNING INSAMLINGSSYSTEM Januari 2013 Innehåll Innehåll... 2 Inledning... 4 Insamling av matavfall i separata kärl med papperspåse... 5 Hämtning... 6 Arbetsmiljö... 6 Hämtningsintervall & dimensionering...

Läs mer