Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning"

Transkript

1 Teknisk beskrivning Miljökonsekvensbeskrivning Utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning

2 Innehåll Innehåll... 2 Bilagor:... 4 Administrativa uppgifter... 5 Icke teknisk sammanfattning... 5 Läsanvisning... 6 Avgränsningar... 6 Bakgrund och skäl till utökad verksamhet... 7 Hagby återvinningsanläggning... 8 Lokalisering... 8 Översikt pågående verksamhet... 8 Tillstånd och beslut... 9 Miljökvalitetsnormer... 9 Teknisk beskrivning Hantering av icke farligt avfall Sortering, mekanisk (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Omlastningen Sortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter sorteringsytan och ÅVC Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall komposten Hantering av farligt avfall (SNI-kod , ) Mellanlagring av farligt avfall och el-avfall Behandling av farligt avfall förbehandling av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Övriga verksamhetsdelar Kemikalieförråd Verkstadstält Dieseltankar Verkstad Biogasmack Energianläggning MKB-processen Alternativ Huvudalternativ Nollalternativ Löt avfallsanläggning Alternativ lokalisering, 2 kap. 6 Miljöbalken Miljökonsekvenser Transporter Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet

3 Lukt Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Buller Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Utsläpp till luft Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Damm Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Nedskräpning Nuvarande och utökad verksamhet Utsläpp till vatten Nuvarande verksamhet Suspenderat material och metaller Organiskt material Närsalter Flöden Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Bränder och kemikalieolycka Effekter av bränder Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Sabotage och stölder Nuvarande och utökad verksamhet Resursförbrukning Nuvarande och utökad verksamhet Smittspridning och skadedjur Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Kemikalieförbrukning Nuvarande och utökad verksamhet Påverkan på omgivningen Nuvarande verksamhet Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Miljömål och planer Giftfri miljö Skyddande ozonskikt Ingen övergödning God bebyggd miljö Frisk luft SÖRAB:s avfallsplan Sammanfattning miljöaspekter nollalternativet och huvudalternativ samt skyddsåtgärder Egenkontroll och kompetens Bästa teknik, 2 kap. 3 Miljöbalken

4 Sortering, (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Sortering, (för)behandling och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall Mellanlagring av farligt avfall Behandling av farligt avfall flisning av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Behandling av process- och dagvatten Bilagor: 1. Översikt anläggning och närboende 2. Situationsplan 3. Flygbild över området 4. Fördjupad översiktsplan 5. Villkor och beslut 6. Samrådsredogörelse 7. Beredskapsplan för brand och kemikalieolycka, nödlägesberedskap 8. Bullerkartläggning Kemikalieförbrukning 10. Utökning av verksamhetsytor 11. Provtagningsprogram (inom egenkontrollen)

5 Administrativa uppgifter Sökande: Söderhalls Renhållningsverk AB Postadress: Box 63, Vallentuna tfn: telefax: Anläggning: Hagby återvinningsanläggning, anläggningsnummer: Anläggningsadress: Frestavägen 10, Täby Fastighetsbeteckning: Hagby 8:15 samt delar av Hagby 8:1 och 8:16 Fastighetsägare: Täby kommun (8:16), SÖRAB (8:15) och TFAB (8:1) Organisationsnummer: Huvudansvarig: Per Nilsson, Vd Miljöansvarig och kontaktperson: Ingrid Olsson, Miljö- och utvecklingschef, Icke teknisk sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB, planerar att söka tillstånd för utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning i Täby. Orsaken är att avfallsmängderna ökar varje år och att nuvarande tillstånd inte är anpassat för de ökande mängderna. Dessutom planeras för några nya verksamheter såsom flisning av bygg- och rivningsavfall som innehåller farliga ämnen samt sortering och mekanisk förbehandling av organiskt avfall som sedan kan omvandlas till biogas på annan ort. Om verksamheten inte kan utökas på Hagby, det sk nollalternativet, behöver avfallet hanteras någon annanstans. I detta fall skulle den utökade hanteringen av grovavfall behöva ske på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Tillkommande mängder hushållsavfall skulle behöva köras direkt till förbränning, istället för via omlastningsstationen på Hagby. Den planerade utökningen medför fler transporter till och från anläggningen, sannolikt ökade utsläpp till vatten samt ökad el- och vattenförbrukning. För att inte öka belastningen på den redan hårt trafikerade Frestavägen kommer tillståndet att tas i anspråk först efter det att Norrortsleden har öppnats, vilket planeras ske under Trafiken ger upphov till utsläpp som kan påverka luftkvalitetsnormer längs vägnätet i Storstockholm. SÖRAB handlar därför upp sina transporter med krav på partikelfilter, miljöklass samma som Stockholms innerstad, eco-driving utbildade chaufförer samt HA-fria däck. Skulle verksamheten inte kunna utökas, det sk. nollalternativet, skulle den totala transportlängden och utsläppen per transporterat ton avfall öka. Anledningen är att transporterna med grovavfall från SÖRAB:s återvinningscentraler (ÅVCer) skulle behöva styras om direkt till Löt avfallsanläggning, som ligger längre bort från SÖRAB:s ÅVC:er än Hagby, och en del av hushållsavfallet skulle behöva köras direkt till behandling utan föregående komprimering på Hagby. Vattenreningsteknik och lämplig recipient för vatten från verksamhetsytorna ska utredas. Vad gäller vattenförbrukningen i verksamheten undersöker SÖRAB möjligheten att vidta vattenbesparande åtgärder och eventuellt ta sjövatten från Vallentunasjön, för att minska förbrukningen av dricksvatten. Naturvårdsverkets riktvärden för buller från nyetablerad verksamhet ska klaras, vilket är en skärpning av kraven jämfört med nollalternativet. Framtagande av en organisk fraktion som är lämplig för biogasframställning ökar möjligheten att leva upp till miljömål gällande ökad andel avfall till biologisk behandling. Ett utökat utbud i sortimentet av farligt avfall leder till bättre sortering och minskad risk för förorenade avfallsströmmar, vilket är i linje med miljömålet Giftfri miljö

6 Läsanvisning Detta dokument ingår som en bilaga till tillståndsansökan om utökad verksamhet vid Hagby återvinningsanläggning. Dokumentet inleds med en redogörelse för skälen till tillståndsansökan efterföljt av en allmän orientering om Hagby återvinningsanläggning. Därefter följer den Tekniska beskrivningen (TB) som är uppdelad efter nuvarande verksamhet och de ändringar som följer av den utökade verksamheten. Här berörs resursförbrukning, aktuella miljöaspekter samt skyddsåtgärder i korta ordalag. En utförligare beskrivning av dessa delar följer sedan i avsnittet Miljökonsekvenser (MKB). Även miljökonsekvenserna är uppdelade efter nuvarande verksamhet och utökad verksamhet, som jämförs med nollalternativet. Slutligen redogörs för uppfyllelsen av begreppet bästa teknik. Samrådsprocessen, som föregått miljökonsekvensbeskrivningen, finns sammanfattad i dokumentet och fullständig redogörelse finns i bilaga 6. Avgränsningar Tidsperspektivet i denna TB och MKB är satt till år 2017, dvs. 10 år fram i tiden. Miljöpåverkan har begränsats till de verksamheter som pågår, och planeras att ske, inom Hagby återvinningsanläggning och Löt avfallsanläggning (enligt nollalternativet). Miljöpåverkan från andra behandlingsanläggningar omfattas av andra miljötillstånd och berörs därför inte i denna MKB. Vad gäller transporter har SÖRAB rådighet över sina egna upphandlade transporter. Miljöprestandan på kundernas transporter, och deras vägval är utom SÖRAB:s rådighet

7 Bakgrund och skäl till utökad verksamhet Söderhalls Renhållningsverk AB, SÖRAB är ett kommunalägt avfallsbolag vars uppgift är att behandla det hushållsavfall som uppkommer i kommunerna Vallentuna, Upplands Väsby, Täby, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Järfälla, Lidingö och Danderyd. Hushållen i dessa kommuner är hänvisade med sitt grovavfall till någon av de 6 återvinningscentraler (ÅVCer) som SÖRAB driver. Grovavfallet som kommer in till ÅVCerna transporteras i huvudsak till Hagby för ytterligare sortering, förbehandling och mellanlagring innan vidaretransport sker till behandling. Hushållsavfallet som samlas in i regionen omlastas antingen på Hagby återvinningsanläggning i Täby eller på Smedby återvinningsanläggning i Upplands Väsby. Ökande avfallsmängder i samhället föranleder att verksamheten ökar och att den behöver omprövas. Det finns även anledning att se över tillståndets uppbyggnad så att det bättre följer nuvarande lagstiftning och motsvarar framtida behov. Nuvarande tillstånd enligt miljöskyddslagen utfärdades av Miljödomstolen Tillståndet medger följande avfallshantering: ton hushållsavfall/år, varav högst ton elektronik, avseende mottagning, sortering, demontering av elektronikskrot, mellanlagring och omlastning ton industri- och grovavfall/år avseende mottagning, sortering, flisning av bränslefraktion, mellanlagring ( ton) och utlastning ton trädgårdsavfall o.d./år avseende mottagning, kompostering, mellanlagring ( ton) och utlastning ton farligt avfall/år avseende mottagning, sortering, omförpackning, mellanlagring (högst 100 ton i lager) och utlastning Utöver dessa avfall får till anläggning föras konstruktions, täck-, tätnings- och vegetationsmassor i erforderlig omfattning. SÖRAB har gjort en anmälan om mindre ändring av tillståndsgivna mängder i enlighet med 21 Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan beviljades av länsstyrelsen (beslut daterat ) och idag anmälda mängder uppgår till ton hushållsavfall per år, ton industri- och grovavfall per år samt ton park- och trädgårdsavfall per år. Därtill omfattar nuvarande tillstånd mellanlagring av ton farligt avfall (100 ton i lager) och elektronikdemontering. Anledningen till att nuvarande verksamhet prövades av Miljödomstolen, och inte Miljöprövningsdelegationen, var att tillståndet även inrymmer en avslutad deponi med tillhörande gas- och lakvattenhantering, utanför aktuellt verksamhetsområde. Deponin är avslutad i enlighet med godkänd avslutningsplan och under år 2007 ska SÖRAB redovisa resultat av undersökningar och förslag till slutliga villkor för utsläpp av behandlat lakvatten till Stora Värtan till Miljödomstolen. Sedan sommaren 2006 har allt processvatten från återvinningsverksamheterna separerats från lakvattenbehandlingen. Detta innebär att deponin och återvinningsverksamheten inte längre påverkar varandra. Med anledning av detta önskar SÖRAB omprövning av all återvinningsverksamhet, med de tillägg som redovisas i detta dokument. Det innebär att återvinningsverksamheterna kommer att regleras i eget tillståndsbeslut utfärdat av länsstyrelsens Miljöprövningsdelegation och följaktligen att den avslutade deponin kommer att omfattas av nuvarande tillstånd utfärdat av Miljödomstolen

8 Hagby återvinningsanläggning Lokalisering Hagby avfallsanläggning är belägen i nordvästa delen av Täby kommun, norr om Frestavägen, på fastigheterna Hagby 8:15 samt delar av Hagby 8:1 och 8:16. Området gränsar i väster mot Upplands Väsby, i norr och öster mot åkermark och söder mot Norrortsleden (en ny fyrfilig tvärled). I anslutning till verksamhetsytorna finns en avslutad deponi. Deponin är återställd och är en del av en av Stockholms sk. gröna kilar. Nordost om deponin ligger Vallentunasjön, vars utlopp Hagbyån leds runt deponin. För området gäller fördjupad översiktsplan , se bilaga 4. Det finns inga områdesbestämmelser eller någon detaljplan för området. Hagby ligger inom riksintresse för kulturminnesvård. Inga kulturminnesmärken finns inom anläggningsområdet. Närmaste permanentboende bebyggelse är markerad på bilaga 1. Anläggningen ligger i nära anslutning till kommande Norrortsleden, med infart via trafikplats. Översikt pågående verksamhet Hagby återvinningsanläggning har funnits sedan 1940-talet och olika former av avfallsbehandling (deponering, förbränning, återvinning, kompostering, elektronikdemontering) har pågått inom området. Sedan 1995, när deponin stängdes, har det endast pågått återvinningsverksamhet inom området. Följande verksamheter är i drift idag: Kompostering av park- och trädgårdsavfall, inkl. hästgödsel (från företag, hushåll och SÖRAB:s ÅVCer). Omlastning/komprimering av hushållsavfall, inklusive separat omlastning av utsorterat organiskt avfall (från hushåll och företag med därmed jämförbart material) i syfte att effektivisera transporter till behandling Återvinningscentral (ÅVC) för hushållens och småföretagens grovavfall Sortering och (för)behandling, dvs. krossning och flisning, och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från företag och SÖRAB:s ÅVCer Mellanlager för farligt avfall och el-avfall från hushåll insamlat i kommunerna, via ÅVCer och från småföretag Inom området finns även verkstad och tvätthall för kommunens renhållningsentreprenörs (SITA:s) sopbilar Idag avleds dagvatten och förbehandlat processvatten från området via spillvattennätet till Käppalaverket för vidare behandling innan utsläpp sker till Östersjön (Halvkaksundet). Vattenfrågan regleras i prövotidsförordnande. En utförligare beskrivning av vattenhanteringen finns i avsnittet Miljökonsekvenser. Området genomkorsas av kraftledningar, vilka ägs av Vattenfall Eldistribution AB och Svenska Kraftnät AB

9 Tillstånd och beslut Gällande tillstånd och beslut för anläggningen redovisas i tabell 1. Villkor för verksamheten finns redovisade i bilaga 5. Tabell 1. Tillstånd/beslut för Hagby återvinningsanläggning Datum och beslutsmyndighet Tillståndet/beslutet avser Miljödomstolen Avfallshantering Hagby Länsstyrelsen Återställningsplan för Hagby Länsstyrelsen Upphävande av föreläggande om kontrollprogram Miljödomstolen Slutliga villkor trafik och buller Länsstyrelsen Förändrade mängder på Hagby Miljödomstolen Förlängning av prövotid för lakvattenbehandling/utsläpp Miljökvalitetsnormer Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i det svenska miljöarbetet som regleras i miljöbalken. Normer meddelas normalt av regeringen för att miljömål ska uppnås, för att åtgärda miljöproblem i Sverige eller för att vissa EG-direktiv ska kunna genomföras. Idag finns miljökvalitetsnormer antagna för bensen, ozon, kolmonoxid, svaveldioxid, bly, partiklar (PM 10) kvävedioxid och kväveoxider i utomhusluft samt för fisk- och musselvatten (Förordningen (2001:527) om miljökvalitetsnormer för utomhusluft samt Förordning (2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten). Luftvårdsförbundets karteringar över luftsituationen längs det större vägnätet i Täby kommun (se Stockholm och Uppsala läns luftvårdsförbunds hemsida: visar att bensen- och NO 2 - halterna längs E18 är lägre än satta miljökvalitetsnormer år 2003 respektive år Vad gäller partiklar (PM10) överskreds halterna längs södra delarna av E18 år Det har gjorts referensmätningar längs Norrortsleden, men enligt Vägverket saknas aktuella prognoser för luftkvalitén längs Norrortsleden när den är i drift. Vattenrecipienten (sekundära) är Östersjön, Halvkaksundet, som inte finns med i Naturvårdsverkets förteckning över fiskvatten (NFS 2002:6). Musselvatten gäller bara Västra Götalands län och gäller således inte i det aktuella fallet

10 Teknisk beskrivning Varje verksamhetsdel finns utmärkt i bilaga 2 och 3. Hantering av icke farligt avfall Sortering, mekanisk (för)behandling och omlastning av hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat utsorterat organiskt avfall Omlastningen Nuvarande verksamhet De senaste åren har mängden hushållsavfall och därmed jämförbart avfall ökat med 2-4% per år, vilket innebär ett ökat tryck på omlastningsstationerna i regionen. Syftet med omlastningsstationerna är att komprimera avfallet för att erhålla effektivare transporter. Varje sopbil (cirka 5,5 ton avfall i genomsnitt) ersätts med en 30 tons långtradare. Under år 2005 omlastades drygt ton hushållsavfall i omlastningen på Hagby och ungefär lika mycket på Smedby. I dessa mängder ingår separat omlastning av organiskt avfall. Allt inkommande hushållsavfall, och därmed jämförbart avfall, vägs och registreras. I omlastningen töms avfallet i tippficka. Det finns en separat tippficka för utsorterat organiskt avfall. Till stationen kommer även sekretesskänsligt brännbart avfall. I stationen finns ett styr- och reglerrum där omlastningen övervakas. Samtliga lass okulärbesiktigas. Påträffas olämpliga föremål i tippfickan sorteras dessa bort med gripklo. Efter kontroll komprimeras avfallet in i slutna containers, belägna på stationens baksida. Borttransport av 3 x 10-tons container till behandling utförs av SÖRAB:s upphandlade åkeri. Verksamheten bedrivs i huvudsak vardagar dagtid. Viss transportverksamhet till behandlingsanläggning utanför Hagby sker kvälls- och nattetid samt helger. Resursförbrukning: El för drift av komprimatorer och uppvärmning av styr- och reglerrum. Hydrauloljor till komprimatorer. Miljöaspekter: Risk för lukt vid längre driftavbrott (>72 timmar), transporter, dagvatten på körbara ytor, skadedjur Skyddsåtgärder: Hårdgjorda ytor utanför omlastningsstationen som avbördas till lokal behandlingsanläggning och spillvattennätet. Undertryck i stationen minskar risken för störande lukt utanför. Sprinklersystem finns som kan användas vid hantering av dammande material. Krav på miljöpresetanda på SÖRAB:s upphandlade transporter till behandling samt optimerad packvikt i transport till behandling. Gnagarbekämpning pågår kontinuerligt. Utökad verksamhet Vid en uppräkning av hushållsavfallsmängderna på Hagby med 4% per år uppgår totala mängden avfall år 2017 på Hagby till ca ton per år. Enligt miljömål för Stockholms län ska senast år 2010 minst 35% av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och butiker i länet återvinnas genom biologisk behandling. Då Hagby återvinningsanläggning redan inrymmer en omlastningsstation för hushållsavfall och då verksamheten kommer att ligga väl till ur logistisk synpunkt när Norrortsleden öppnas år 2008 ser SÖRAB en möjlighet att anpassa verksamheten så att en del av det organiska innehållet i hushållsavfallet, och därmed jämförligt avfall, kan bearbetas mekaniskt på anläggningen

11 Bearbetningen kan t.ex. bestå av en komprimator som pressar ut organisk vätska, eller avfallskvarn/skruv som finfördelar materialet, som sedan kan behandlas biologiskt på annan plats. Eftersom insamlingssystemet för den organiska fraktionen inte är färdigplanerad än kan det uppstå behov av sortering av hushållsavfallet på Hagby, tex. genom optisk sortering av olikfärgade påsar. En bearbetningsanläggning skulle kunna omhänderta delar av övriga Stockholms organiska avfall (som totalt är ton, varav ton kommer från kommuner utanför SÖRAB). Detta innebär med ovanstående mängdökning att SÖRAB ser att det finns behov av att kunna hantera en totalmängd på cirka ton hushållsavfall och därmed jämförbart avfall, inklusive separat insamlat organiskt avfall per år. Verksamheten kommer att bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande drift. Utsorterat organiskt avfallet kan komma att pressas, skruvas eller malas ner i sluten tank, direkt efter lossning. Vid hämtning pumpas vätskan/det malda avfallet och eventuellt flytande avfall till tank/slambil. Systemet är således slutet. Eventuell torr fraktion omhändertas separat för vidaretransport till förbränning. Sortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring av grov-, bygg- och industriavfall från hushåll och verksamheter sorteringsytan och ÅVC På Hagby återvinningsanläggning finns idag en återvinningscentral (ÅVC) där hushåll och småföretag själva sorterar sitt avfall samt en sorterings- och förbehandlingsanläggning för grov-, bygg- och industriavfall (sorteringsytan). Nuvarande verksamhet På ÅVC sorterar hushåll och småföretag själva sitt grovavfall i containers. I dag sker sortering i följande fraktioner: förpackningar, wellpapp, tidningar, impregnerat trä, metall, trä, brännbart, obrännbart, sten, jord och betong. Antal fraktioner varierar med tiden, beroende på krav och mål gällande avfallshantering. När containern är full vägs den och körs till sorteringsytan inom anläggningen för eventuell eftersortering, mekanisk bearbetning och mellanlagring innan vidaretransport till behandling. En del containrar körs direkt till extern återvinningsanläggning utan att passera sorteringsytan. Hushållen kan lämna sitt farliga avfall i form av kemikalier i en sk. miljöstation, vilket är ytterligare beskrivet under avsnitt mellanlager farligt avfall. Nuvarande öppettider ÅVC: Mån-tors: kl :00 Fre: kl :30 Lör-Sön: kl. 09:00-16:00 (endast privatpersoner) Resursförbrukning ÅVC: El-uppvärmt personalrum, med personaltoalett (avleds till spillvattennätet). Miljöaspekter ÅVC: Dagvatten från körbara ytor, buller, damm. Skyddsåtgärder ÅVC: Ytorna är hårdgjorda och avbördas mot dagvattenbrunn. På sorteringsytan hanteras dels avfallsfraktioner som samlas in via SÖRAB:s ÅVCer (på Hagby, Lidingö, i Sundbyberg, Upplands Väsby och Järfälla), dels industriavfall (och annat grovavfall från verksamheter) samt grovavfall insamlat i kommunerna. Allt inkommande avfall klassas, vägs och

12 registreras i kundmottagningen. På sorteringsytan okulärbesiktigas avfallet innan det sorteras i olika fraktioner (såsom trä, brännbart, metall, obrännbart) varav en del bearbetas mekaniskt (krossas eller flisas). Idag sorteras brännbara fraktioner ut för sig och krossas till olika bränslekvaliteter. De olika bränslefraktionerna behöver mellanlagras inför transport till energianläggning. Lagermängden vid varje enskilt tillfälle är beroende av kapacitet i mottagande energianläggningar (värmeverk) samt införsel av avfall. Generellt styrs värmeverkens behov av bränsle av det säsongsvisa uppvärmningsbehovet, under den varma årstiden är behovet av bränsle starkt begränsat och värmeverkens lagringsmöjligheter är generellt små. Idag har SÖRAB tillstånd att lagerhålla ton bränsle per tillfälle. Lagringen sker på öppen hårdgjord yta. Grovavfallsbränsle lagras i öppna stackar och eventuellt hushållsavfall i balar. Sorteringsverksamheten sker i huvudsak dagtid och kvällar. Viss verksamhet, i begränsad omfattning, pågår lördagar och söndagar. Resursförbrukning sorteringsytan: dricksvatten för dammbekämpning, el eller miljöklassad diesel för drift av arbetsmaskiner. El för uppvärmning av personalbodar. Miljöaspekter sorteringsytan: processvatten från dammbekämpning och nederbörd, damm, buller, transporter, risk för bränder, nedskräpning Skyddsåtgärder sorteringsytan: Sorteringsytan omgärdas i syd-väst av miljövall med planteringar som skydd mot omgivningen och Norrortsleden (buller, insyn och kringflygande skräp). Mot övriga verksamhetsytor omgärdas sorteringsytan av ett 6 meter högt nätstängsel som skydd mot omkringflygande skräp. Åtgärdsplan mot bränder finns, liksom brandposter. Dammbekämpning sker med spinklersystem i samband med krossning av avfall och genom bevattning av körytor. Ytorna är hårdgjorda och avbördas mot lokal behandlingsanläggning bestående av partikelfilter. Efter filtret avleds det behandlade vattnet till Käppalaverket. Utökad verksamhet Grovavfallsmängderna på ÅVCerna har ökat med 15% per år de senaste åren vilket gör att grovavfallsmängderna in till Hagby hela tiden ökar. Sammantaget innebär ovanstående att SÖRAB ser att det finns behov av att kunna hantera totalt ton grov-, bygg-, och industriavfall per år på Hagby återvinnningsanläggning. De utökade avfallsmängderna, vid ÅVC och sorteringsytan, kommer att hanteras på samma ytor som ovan, eller ytor med samma tekniska standard. Vid ett leveransmönster för brännbart avfall till värmeverken som liknar dagens och med ökade inkommande mängder avfall ökar behovet av lager. SÖRAB ser att det kommer att finnas behov av att tillfälligt kunna lagra större mängder bränsle än dagens tillstånd medger. Detta sker under begränsade perioder av året och alltså inte kontinuerligt. Den viktigaste åtgärden för att förhindra större bränder är att begränsa lagertiden, då brandrisken ökar markant efter tre månader. Viss utökning av drifttiden kommer att vara nödvändig för att kunna möta de ökande avfallsmängderna. Övrig avfallshantering planeras ske i huvudsaklig överensstämmelse med nuvarande verksamhet

13 Biologisk behandling av park- och trädgårdsavfall komposten Nuvarande och utökad verksamhet På Hagby komposteras idag park- och trädgårdsavfall, frukt och grönsaker från grönsakshandel, tillsammans med hästgödsel. Komposteringen tar 6-12 månader och sker genom sk. sträng/madrasskompostering på öppen hårdgjord yta. SÖRAB har nyligen testat att krossa allt komposterbart avfall innan behandling. Detta för att påskynda komposteringsprocessen och för att kompostvändare ska kunna användas, istället för hjullastare. Kompostvändarens kapacitet är cirka 1200 kbm per timme, vilket kan jämföras med hjullastarens kapacitet på 200 kbm per timme. När komposteringen är färdig blandas mullen med sand och stenmjöl till tre olika försäljningsprodukter (mull, anläggningsjord och planteringsjord). Grövre grenar samlas separat och flisas till sk. grönflis (biobränsle). Kompostmottagningen har samma öppettider som ÅVC. SÖRAB har nyligen utökat behandlingsytorna och ser att det finns behov av att kunna behandla ton avfall medels biologisk behandling per år. Resursförbrukning: miljöklassad diesel och underhållskemikalier till hjullastare, jordsikt, kompostvändare och kross. Antiluktmedel för att förhindra dålig lukt. Miljöaspekter: Processvatten, skadedjur, lukt, transporter, smittskyddsaspekter och buller. Skyddsåtgärder: Förorenat vatten som uppstår på ytorna förbehandlas i ett krossfyllt dike innan avledning sker till spillvattennätet. Ett antiluktmedel används i förebyggande syfte för att minska risken för dålig lukt. Skadedjursbekämpning sker kontinuerligt

14 Hantering av farligt avfall (SNI-kod , ) Mellanlagring av farligt avfall och el-avfall Nuvarande verksamhet Hagby inrymmer dels en miljöstation (på ÅVC) där hushåll avlämnar sitt farliga avfall i form av kemikalier, dels SÖRAB:s centrallager för farligt avfall ( FA-förråd ) insamlat via ÅVCer och Hagbys miljöstation, fastighetsnära insamling och miljöstationer placerade ute i SÖRAB:s kommuner. Detta är även ett av få mottagningsställen för företagens farliga avfall i Stockholmsregionen. Övrigt farligt avfall som inte är kemikalier, tex. bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen, batterier, asbestavfall mm. tas emot på ÅVC. Avfallet förvaras på följande sätt: Bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen, som normalt lakar lite föroreningar, förvaras på öppen hårdgjord yta med vattenuppsamling. Asbestavfall förvaras i sluten container. Småbatterier förvaras i syrabeständiga fat med lock. Blybatterier förvaras i syrabeständig nederbördsskyddad container El-avfall hanteras på särskild mottagning på området. Här lagras el-avfall som lämnas till ÅVC. Företag kan även lämna el-avfall på mottagningen. Totalt hanteras cirka ton farligt avfall, exklusive elektronik, per år på anläggningen. Lagermängden vid varje enskilt tillfälle är begränsad till 100 ton. Tillståndet medger en hantering omfattande ton el-avfall per år. FA-förrådet Farligt avfall insamlat från miljöstationer ute i kommunerna och ÅVCer samt från fastighetsnära insamling körs till FA-förrådet. Hit kommer även företagskunder med sitt farliga avfall. När det farliga avfallet anländer till anläggningen sker för-registrering i kundmottagningen varefter kunden hänvisas till kemist i FA-förrådet, som klassificerar avfallet enligt Avfallsförordningen samt väger och sorterar avfallet enligt bestämmelser för farligt gods transport. Kunden erhåller kvitto på avlämnandet med uppgifter om avfallsslag (koder), mängder, administrativa uppgifter på mottagande anläggning mm. Öppettider: vardagar 07:00-15:30. I FA-förrådet lagras alla typer av farligt avfall i form av kemikalier varav de flesta även klassas som farligt gods. Färdigsorterade kemikalier lagras i märkta och transportgodkända typ emballage. Varannan vecka görs inventering av lagrade mängder och inventeringsblanketten förvaras i kundmottagningen för att vara lätt tillgänglig i händelse av brand- eller kemikalieolycka. FA-förrådet består av en kall och en varm del, se bild 1. Den kalla delen är cirka 75 kvm och är självventilerande och indelad i flera fack. Den hårdgjorda och täta golvytan lutar inåt mot en uppsamlingsränna som mynnar i en sluten brunn. Brunnen rymmer cirka 2 kbm (vilket motsvarar dubbla volymen av det största farligt avfall emballaget) och slamsugs vid behov. Här förvaras endast avfall som inte är känsliga för kyla. Den varma delen är ett cirka 35 kvm uppvärmt rum för sortering och förvaring av köldkänsliga (små)kemikalier. I rummet finns ett punktutsug. Varmförrådets dörrar är märkta med varningsskyltar för bl.a. brandfarlig vara och förbudsskylt mot rökning. Trycksatta behållare (gasflaskor och brandsläckare) förvaras i separat tält, se bild

15 Bild 1. Nuvarande mellanlager för farligt avfall. Varm del till vänster, kall till höger. Miljöstationen Till återvinningscentralens miljöstation kommer hushållen med sitt farliga avfall, där det ställs av på mottagningsdisk varefter personalen sorterar det i transportgodkända typförpackningar. Vilka farligt avfallfraktioner som kommer in till miljöstationen varierar men i huvudsak utgörs de av farligt avfall i kap 16 och 20 i bilaga 2 till Avfallsförordningen. Miljöstationen är bemannad med kemist som sorterar och paketerar avfallet innan det körs över till FA-förrådet. Avfallet förvaras nederbördsskyddat och på uppsamlingstråg när det gäller flytande vätskor i fat eller cipaxbehållare. Småkemikalier förvaras i uppvärmt förråd. Internkontroll sker genom tillsyn 1 gång/månad och dokumenteras genom nedanstående checklista. Marken under inspekteras vid tillsynen. Vid kontroll ska ordinarie personal, med hjälp av checklista för SÖRABs miljöstationer, tillse: Att det är rent och snyggt på stationen Att absorberingsmedel finns Att brandfilt finns Att brandsläckare som är servad och i funktion finns Att hyllor eller backar är märkta Att varselmärkning finns (Förbud mot rökning och öppen eld, Anvisning om förekomst av brandsläckare, gasbehållare, brandfarliga varor) Att anslag finns på återvinningscentralen med aktuella telefonnummer. Att luftventil är öppen All personal som arbetar på stationen ska ha speciell utbildning. Miljöstationen består av en cirka 25 kvm öppen del (skjul) och ett cirka 25 kvm uppvärmt rum, dit endast personal har tillträde. Skjutdörrar är märkta med bl.a. varningsskyltar för brandfarlig vara och förbudsskyltar mot rökning. Öppettider: samma som ÅVC

16 Resursförbrukning: el för uppvärmning, drivmedel (miljöklassad diesel) till truck. Miljöaspekter: diffusa utsläpp av VOC, risk för kemikalieolycka (brand, explosion och spill), farligt godstransporter, dagvatten på körbara ytor utanför förråd. Skyddsåtgärder: All hantering och paketering av kemikalier som klassas som farligt gods sker enligt gällande transportbestämmelser. Endast utbildad personal får hantera det farliga avfallet. Alla kemikalier förvaras på hårdgjorda täta ytor, nederbördsskyddat, invallat (minsta uppsamlingsvolym motsvarar största emballagets volym+10%) och i de fall det handlar om särskilt känsliga småkemikalier även i uppvärmt utrymme. Eventuellt spill omhändertas med absorptionsmedel, eller i slutet uppsamlingskärl som kan sugas. Nödlägesberedskap (se bilaga 7) ska finnas lätt tillgänglig på anläggningen. Bild 2. Tält för förvaring av trycksatta behållare

17 Bild 3. Kallförråd miljöstation på återvinningscentral. El-avfall Hushållen kan lämna elektronik på ÅVC och företag på elektronikmottagningen som även är Hagbys centrallager för allt el-avfall som kommer in till anläggningen, se bild 4. Allt el-avfall deklareras och journalförs enligt gällande lagstiftning. El-avfallet delas upp i följande fraktioner: Kylmöbler och andra större enheter förvaras på hårdgjord yta eller i container Små-elektronik förvaras nederbördsskyddat i låsbart utrymme Lysrör, lågenergilampor, glödlampor förvaras i särskilda slutna containers eller behållare Öppettider: vardagar 06:30-15:30. Resursförbrukning: miljöklassad diesel till truck. Miljöaspekter: dagvatten från körbara ytor, risk för utsläpp av olja och freoner vid sabotage/stöld. Skyddsåtgärder: Övervakningskameror, låsbara förråd. Hela lagerområdet är inhägnat. Dagvatten från nuvarande lageryta är kopplad till dagvattennätet inom området

18 Bild 4. Nuvarande el-avfallsförråd Utökad verksamhet SÖRAB avser att öka den samtida lagringsmängden av farligt avfall till följd av att fler avfallsslag klassats om till farligt avfall. Den samtidiga lagringsmängden omfattande kemikalier kommer inte att utökas jämfört med dagsläget. SÖRAB avser att mellanlagra farligt avfall och elektronik med en samtidig lagringsmängd om: - 20 ton oljeavfall - 15 ton blybatterier ton elektronikavfall ton bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen och ton annat farligt avfall Posten bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen innefattar t ex farligt avfall i kap 17 01, 17 02, 17 04, 17 06, 17 08, samt och i bilaga 2 till Avfallsförordningen. Annat farligt avfall omfattar i huvudsak kemikalier upptagna i kap 15, 16, 17, 18, 19 och 20 men även andra typer kan förekomma beroende på vad hushåll och företag behöver bli av med. De begränsningar som finns för mottagning på Hagby är att farligt avfall inte kan tas emot i större emballage än traditionellt styckegods, dvs fat, kartong, cipax eller färgboxar. Farligt avfall i bulktransport (tank) kommer således inte att tas emot på Hagby, undantaget farligt bygg- och rivningsavfall (t.ex. impregnerat trä) som tas emot i större partier. FA-förrådet, miljöstationen och elektronikmottagningen ingår i en utredning gällande omdisponering av verksamheterna inom området som för närvarande pågår. Exakt placering är inte klart i dagsläget. Hantering och förvaring kommer att ske enligt samma principer som i nuläget

19 Behandling av farligt avfall förbehandling av bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen Nuvarande verksamhet Idag har SÖRAB tillstånd att mellanlagra (2 500 ton per tillfälle) och flisa (2 500 ton per år) trä innehållandes farliga ämnen på Löt avfallsanläggning i Vallentuna. Idag transporteras detta avfall från Hagby direkt till behandlingsanläggning (SAKAB), eller via Löt. SÖRAB saknar tillstånd för förbehandling av andra fraktioner bygg- och rivningsavfall som innehåller farliga ämnen. Utökad verksamhet För att minska transporterna önskar SÖRAB möjlighet att flisa eller krossa upp till ton bygg- och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen (tex. kap 17 02, 19 12, i bilaga 2 till Avfallsförordningen) per år på Hagby. Resursförbrukning: el eller miljöklassad diesel till kross/flisverk. Miljöaspekter: Risk för utsläpp av miljö- och hälsofarliga ämnen i samband med krossning av avfallet. Skyddsåtgärder: Flisningen planeras ske i nära anslutning till borttransport till behandling och det flisade materialet kommer att förvaras i container, vilket minskar risken för utsläpp av föroreningar till luft och vatten. Flisningen kommer att ske på hårdgjord yta med vattenuppsamling, kopplad till behandlingsanläggning

20 Övriga verksamhetsdelar Kemikalieförråd Ansvarig kemikalieinköpare på Hagby förvarar kemikalier som används i den kontinuerliga driften och skötseln av anläggningen i en fd. sk. miljöconctainer. Containern är 10 kvm och ventilerad, se bild 5. Bild 5. Kemikalieförråd. Verkstadstält Maskintekniker har ett verkstadstält på området där olika reparationsarbeten utförs, se bild 6. Här förvaras acetylengas, syrgas och gasol. I tältet finns punktutsug. Bild 6. Verkstadstält

21 Dieseltankar På sorteringsytan för industriavfall finns två liters dieseltankar, en utomhus och en i plåtskjul. Båda tankarna förvaras i tråg och besiktigas kontinuerligt. Verkstad Inom området finns en tvätthall och verkstad för sopbilar. Dessa nyttjas idag av SITA Sverige AB, som har uppställningsplats för sopbilar inom området. Det tvättas cirka 700 sopbilar per år i tvätthallen. Tvättvatten och avloppsbrunn i verkstaden är kopplade till oljeavskiljare innan avledning till spillvattennätet. Biogasmack SÖRAB har önskemål om att kunna etablera en biogasmack inom, eller i anslutning till, Hagby återvinningsanläggning till följd av att flera av sopbilarna som levererar avfall till Hagby körs på biogas. Var macken kan etableras, dess kapacitet, teknik och miljöpåverkan behöver utredas. Med anledning av de senaste årens mängdökningar på anläggningen ser SÖRAB ett behov av att kunna ta kommande tillstånd i anspråk så snart Norrortsleden har öppnats. Utredningarna av biogasmacken bedöms kunna fördröja detta, varför bolaget beslutat att pröva macken i eget separat tillstånd, eller anmälan. Energianläggning SÖRAB har påbörjat en förstudie gällande etablering av en energianläggning (förbränningsanläggning) i Täby. Utredningarna är inte färdiga och beslut är inte fattade varför SÖRAB avser att återkomma med eventuell särskild ansökan framöver

22 MKB-processen Samrådsprocessen inleddes genom att SÖRAB i en inbjudan/ett underlag till samråd, daterat , informerade länsstyrelsen i Stockholms län, fd. miljökontoret Täby kommun, numera SRMH (Södra Roslagens Miljö- och Hälsoskyddsnämnd), Miljömedicinska enheten Stockholms landsting, Södra Roslagens brandförsvar samt Käppalaförbundet om den planerade utökningen. Samtliga parter träffades hos SÖRAB för att diskutera utökningen, den förväntade miljöpåverkan samt vad som bör ingå i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen önskade en riktad samrådsinbjudan till närboende. SÖRAB har annonserat i lokaltidning, delat ut kopia på annonsen till närboende och lagt ut samrådsunderlaget på hemsidan. Samrådsmöte med allmänheten hölls En samrådsredogörelse är inskickad till länsstyrelsen, som beslutade att verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Därefter utökades samrådskretsen till att omfatta: SITA Sverige AB, som är hyresgäst inom området Vägverket, med anledningen av närheten till Norrortsleden Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution AB, kraftledningsägare inom området TNF; naturskyddsföreningen i Täby som har varit aktiv samrådspart genom åren på Hagby, framförallt gällande återställning av deponin Täby kommun i egenskap av fastighetsägare (Hagby 8:16) TFAB i egenskap av fastighetsägare (Hagby 8:1) Tekniska kontoret, ägare av spillvattennätet Riksantikvarieämbetet, med anledning av kulturminnesområdena inom området Av ovanstående har Vattenfall Eldistribution AB och Vägverket hört av sig med synpunkter. Synpunkterna är beaktade i miljökonsekvensbeskrivningen. Under pågående samrådsprocess gällande utökad verksamhet vid Smedby återvinningsanläggning i Upplands Väsby har två boende längs Sandavägen (mellan Breddenvägen och Stockholmsvägen) framfört klagomål på SÖRAB:s transporter, som tidvis är störande. Dessa transporter ska till eller från Hagby, varför detta bör beröras även i denna MKB (inte bara i tillståndsärendet för Smedby). SÖRAB har träffat en överenskommelse med sin upphandlade transportör om att inte köra den utsatta vägsträckan, utan istället köra via Bredden ut till E4:an. Sedan samråden genomfördes har SÖRAB beslutat att utöka tillståndsansökan gällande behandling av farligt avfall till att omfatta ton per år (tidigare ton per år). Anledningen till utökningen är att bolaget ser att behovet för detta hela tiden ökar, i takt med att avfallsproducenter lär sig klassas avfallet rätt. Utökningen omfattas fortfarande av samma verksamhetskod i FMH-bilagan (bilagan till förordningen om miljöfarligt verksamhet och hälsoskydd) och utökningen kommer inte att orsaka någon ytterligare miljöpåverkan av betydelse. Även lagringsmängderna farligt avfall har anpassats efter indelningen i nya FMH-bilagan, som träder i kraft 1 jan 2008, sedan samråden genomfördes. Här har inga mängder ändrats i sak, bara förtydligats. SÖRAB har informerat länsstyrelsen och SRMH om ändringarna. Länsstyrelsen anser att utökningen är inom ramen för tidigare samråd. Handlingar från samråden finns i bilaga

23 Alternativ Huvudalternativ Huvudalternativet som miljöbedöms i denna MKB motsvarar den redan beskrivna utökade verksamheten, dvs: Sortering, mellanlagring och mekanisk bearbetning av ton avfall per år (koder enligt nya FMH-bilagan: 90.30, ) Biologisk behandling av ton park- och trädgårdsavfall, inkl.hästgödsel, per år (kod , ) Mellanlagring av farligt avfall med en samtidig lagringsmängd om (kod 90.50): - 20 ton oljeavfall - 15 ton blybatterier ton elektronikavfall ton bygg och rivningsavfall innehållandes farliga ämnen och ton annat farligt avfall Behandling av ton farligt avfall per år Länsstyrelsen önskade på samrådet att SÖRAB ger förslag på nya verksamhetskoder enligt nya FMH-bilagan som träder i kraft 1 jan Ovan har SÖRAB angett de nya koder som SÖRAB anser är tillämpliga på verksamheterna som bolaget söker för. Nollalternativ I en MKB ska miljökonsekvenserna som följer av den planerade verksamheten jämföras med ett sk. nollalternativet, dvs. utvecklingen om verksamheten inte kommer tillstånd. I detta fall har detta bedömts vara att SÖRAB fortsätter med verksamheten enligt nuvarande tillstånd. Överskjutande grovavfallsmängder får istället hanteras på Löt avfallsanläggning i Vallentuna, liksom hanteringen av trä innehållandes farliga ämnen. SÖRAB saknar idag tillstånd till behandling av övrigt farligt bygg- och rivningsavfall, varför denna tjänst behöver handlas upp och därmed är mottagaren okänd. Vad gäller hushållsavfallet har SÖRAB i dagsläget ingen omlastningsstation med tillstånd att hantera de tillkommande mängderna. SÖRAB kommer även att söka utökat tillstånd för Smedby omlastningsstation, men eftersom detta tillstånd inte är klart omfattar nollalternativet i denna MKB direkt leverans av hushållsavfallet till förbränning utan föregående omlastning. Löt avfallsanläggning Löt avfallsanläggning ligger i norra Vallentuna och anläggningen öppnades Inom området finns en deponi, en ÅVC, mellanlagrings- och behandlingsyta för impregnerat trä och förorenad jord, behandlingsytor för grovavfall. För verksamheten gäller koncessionsbeslut från 1992, miljödom från 2001 samt Beslutet och domarna inrymmer de verksamheter som SÖRAB avser att söka tillstånd för på Hagby återvinningsanläggning, undantaget behandling av annat farligt bygg- och rivningsavfall än impregnerat trä. Området som är detaljplanelagt för avfallshantering är inte klassat som riksintresse och det har inte påträffats några skyddsvärda arter där. Anläggningen inrymmer en lokal behandlingsanläggning för lak- och processvatten. Reglerade lakvattenutsläpp sker till ett krondike som mynnar i den övergödda och icke skyddsvärda sjön Jälnan

24 Anläggningen har egen infart och ligger nära E18. Det saknas karteringar över MKNföroreningar i Vallentuna kommun. Karta över Norrtälje kommun visar att halterna längs E18 :s norra delar är klart lägre än miljökvalitetsnormerna. Närmast boende ligger 200 m från lakvattendammarna och 500 m från deponiområdet. Förhärskande vindriktning är sydvästlig. Boende är tidvis störda av lukt och fågel från anläggningen. Bolaget avser att ansöka om förnyat tillstånd för verksamheterna vid Löt. Tillståndsprocess har påbörjats. Alternativ lokalisering, 2 kap. 6 Miljöbalken Hagby återvinningsanläggning är lokaliserad på mark, som är planlagd för avfallshantering i fördjupad översiktsplan. Dess nära anslutning till kommande Norrortsleden gör att placeringen klarar av utökningen med tillhörande transporter. Vidare finns det ett utbyggt system för bortledning av behandlat processvatten. Vad gäller övrig miljöpåverkan kommer SÖRAB att vidta åtgärder för att verksamheten inte ska medföra några miljöeffekter av betydelse, vare sig för närboende eller Norrortsledens närområde. Sammantaget anser SÖRAB att en flytt skulle medföra oskäliga kostnader, som inte per automatik skulle innebära någon minskad påverkan på miljön. Alternativ lokalisering av de tillkommande verksamheterna och utökningen som SÖRAB söker för på Hagby, skulle ske på Löt avfallsanläggning eller via omdirigering av hushållsavfallet, vilket motsvarar nollalternativet

25 Miljökonsekvenser Transporter Nuvarande verksamhet Transporterna till och från Hagbys olika verksamhetsdelar framgår nedan, liksom om transporterna är inom SÖRAB:s rådighet eller kundernas. Omlastningen Kunder: Sopbilar (cirka 5,5 ton hushållsavfall per bil) SÖRAB: Hushållsavfallstransporter till behandling (för närvarande Uppsala/Högdalen, 30 ton per bil) Sorteringsytan Kunder: Tunga transporter SÖRAB: ÅVC-avfall från externa ÅVCer, tunga transporter SÖRAB: Bränsletransporter, tunga transporter SÖRAB: Sorteringsrest till Löt avfallsanläggning, tunga transporter SÖRAB: Återvinningsbara material till behandling, tunga transporter ÅVC Kunder: Personbil med eller utan släp. Kunder: Småföretag, lätt lastbil (max 3,5 ton) Komposten Kunder: Personbil med eller utan släp. SÖRAB: ÅVC-avfall från externa ÅVCer, tunga transporter Kunder: Tunga transporter SÖRAB: Bränsletransporter, tunga transporter Hantering farligt avfall SÖRAB: Miljöstationsavfall från externa ÅVCer, mindre lastbil, farligt gods Kunder: Småföretagskunder, farligt gods och el-avfall, mindre lastbil eller personbil SÖRAB: Uttransport farligt gods, tunga transporter (till upphandlad behandlare, för närvarande belägna i Kumla och Bro) El-avfall (producentansvar hämtas av El-kretsen), tunga transporter Kunder kommer framförallt dagtid, men även kvällar och helger vad gäller personbilstrafiken (hushåll till ÅVC). Uttransporter till behandling sker i huvudsak dagtid, men förekommer även kvälls- och nattetid. SÖRAB har gjort trafikmätningar (2006 och 2007) i grinden på Hagby. Vardagsdygnsmedeltrafiken till Hagby enligt nollalternativet uppgår i medeltal till cirka stycken fordon per dygn, varav cirka 65% är personbilstrafik och 35% tung trafik, se tabell 2. Räknat utifrån Vägverkets ungefärliga skattning av trafiken på Norrortsleden i höjd med Hagby (år 2015), innebär detta att trafiken till och från Hagby står för cirka 5-6% av trafiken på Norrortsleden, enligt nollalternativet. Transporterna orsakar tidvis (framförallt helger) köbildning på Frestavägen. Transporterna ger upphov till utsläpp som kan påverka miljökvalitetsnormer för luft längs vägnätet i Storstockholm

26 För att minska utsläppen och påverkan på miljön har SÖRAB ställt följande krav på sina upphandlade transporter: Partikelfilter Miljöklass, samma som Stockholms innerstad HA-fria däck Ecodriving utbildning av chaufförer Miljöprestandan på kundernas transporter är utom SÖRAB:s rådighet. Transporterna till och från Hagby tar olika vägar, varav kundernas är okända. De flesta av SÖRAB:s transporter går idag via Frestavägen/Sandavägen (framöver via Norrortsleden) via Breddens trafikplats vidare ut på E4:an till slutdestination. Detta innebär att tidigare störningar för boende längs delar av Sandavägen i Upplands Väsby nu ska ha upphört. Vad gäller MKN-reglerade föroreningar överskrids MKN för partiklar (PM10) och NO 2 längs stora delar av E4:an i de SÖRAB-kommuner som transporterna går igenom. Transporter till SÖRAB:s ÅVC på Lidingö går via Bergtorpsvägen ut på E18 söderut, vidare ut på Valhallavägen till Lidingö. Även transporterna till Löt avfallsanläggning går via E18, norrut. Även delar av E18 har halter som överskrider MKN för NO 2 och partiklar (dock inte inom Vallentuna kommun). Utökad verksamhet huvudalternativet jämfört med nollalternativet Transporter till och från Hagby ökar med ökade avfallsmängder. I tabell 2 jämförs dagens transporter till Hagby, med antalet transporter enligt uppnådd maxmängd i ansökan. Tabell 2. Antalet transporter enligt nuvarande verksamhet och vid en utökning. Anläggningsdel Vardagar, dagtid Vardagar, kvällstid Nattetid Sön- och helgdag nu Sorteringsplattan/omlastning Tung trafik Kompost Tung trafik ÅVC Personbilstrafik Trafikrörelserna till Hagby kommer att öka till cirka stycken fordon per dygn (cirka 8% av Norrortsledens trafik, i höjd med Hagby) enligt huvudalternativet när maxmängden är uppnådd. Anläggningen kommer att ha en egen avfart från Norrortsleden, vilket minskar risken för köbildning på tillfartsvägarna. En eventuell utbyggnad av återvinningscentralen kommer att minska risken för köbildning ytterligare. Transporterna mot E4:an ska även fortsättningsvis gå via Breddens trafikplats för att undvika störningar för boende längs känsliga delar av Sandavägen. nu nu Kan verksamheten inte utökas på Hagby, det sk. nollalternativet, kommer transporterna till och från Hagby att kvarstå på samma nivå som idag. Avfallsmängderna överskjutande nuvarande tillståndsgivna behöver då transporteras till annan anläggning. I detta fall innebär det att grovavfallstransporterna till Löt ökar, framförallt gällande SÖRAB:s egna transporter med grovavfall från ÅVCerna, som är de transporter som SÖRAB har rådighet över. nu Utökad Utökad Utökad Utökad

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning

Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning 2006-12-05 Samrådsunderlag Nytt tillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Tid: 2006-12-20, kl 9:00 på Hagby avfallsanläggning Bilagor: 1. Översikt 2. Situationsplan, verksamheter, utsläppspunkt vatten 3.

Läs mer

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby

Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby 2014-03-25 SÖRAB:s hemsida Samrådsunderlag Ändringtillstånd Hagby avfallsanläggning, Täby Sammanfattning Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) planerar att söka ändringstillstånd enligt Miljöbalken för

Läs mer

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31

Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet - Vilsta 3:31 Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) YTTRANDE Jana Lervik 016-710 12 49 Miljö- och räddningstjänstnämnden Yttrande till Miljöprövningsdelegationen angående Tillstånd - Lilla Nyby återvinningsverksamhet

Läs mer

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89

Underlag för samråd 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 1(6) 2012-01-18 Miva 2011:89 Underlag för samråd avseende ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken för mellanlagring av avfall och farligt avfall vid Må avfallsanläggning inom fastigheten Må 1:3

Läs mer

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering

Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Tillsammans för en miljöriktig avfallshantering Innehåll Sidan 4 Deponering Sidan 5 Avfall är bränsle Sidan 6 Ekoparken Gas Sidan 7 Sidan 8 Farligt avfall från småföretag Sidan 9 Aska och slagg Sidan 10

Läs mer

Halmstads Energi och Miljö AB

Halmstads Energi och Miljö AB Agenda Allmän inledning Beskrivning av den planerade verksamheten Redogörelse för pågående detaljplanearbete Redogörelse för alternativa lokaliseringar Redogörelse för alternativa utformningar Påverkan

Läs mer

Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg

Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg 2008-10-29 För publ. på SÖRAB:s hemsida Information om ny återvinningscentral i Sundbyberg Allmänna uppgifter Anläggningsnamn Hallonbergens miljöanläggning Adress - Fastighet Del av Sundbyberg 2:30 Fastighetsägare

Läs mer

1. Administrativa uppgifter

1. Administrativa uppgifter Avfallsplan för Karlshamns, Olofströms och Sölvesborgs kommuner Bilaga 6, Underlag till Länsstyrelsens sammanställning När avfallsplanen har antagits ska den beslutande myndigheten eller kommunen i ett

Läs mer

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken

Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken Anmälan om ändring av verksamhet enligt miljöbalken 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Mellanlagring av avfall, Östra Hamnen, Halmstad Halmstads Energi och Miljö AB 2012-07-11

Läs mer

Remissynpunkter RUFS 2050"

Remissynpunkter RUFS 2050 Stockholms läns landsting Tillväxt- och regionplaneförvaltningen Remissynpunkter RUFS 2050" Dnr: TRN 2016-0047 SÖRAB är ett regionalt avfallsbolag i norra Stockholms län som ägs av kommunerna Danderyd,

Läs mer

INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING

INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING INFORMATION OCH SAMRÅD OM PLANERAD ÄNDRING AV MILJÖTILLSTÅND FÖR HULTETS AVFALLSANLÄGGNING Lerums kommun fick ett nytt miljötillstånd för Hultets avfallsanläggning 26 juni 2014. I tillståndet finns begränsningar

Läs mer

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken

Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken LULEÅ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 146 Beslut över anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr 2015 M0732 Miljö och byggnadsnämndens beslut Miljö och byggnadsnämnden beslutar med stöd av

Läs mer

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön

Villahushåll. Insamling av matavfall en insats för miljön Villahushåll Insamling av matavfall en insats för miljön Hållbart samhälle Det avfall som uppkommer ska vara en resurs och inte ett miljöproblem. Det har Upplands Väsby och åtta andra norrortskommuner

Läs mer

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 5. Uppgifter till länsstyrelsen Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Administrativa uppgifter Kommun Norrtälje kommun År 2016-2019 Datum när planen antogs Ansvarig nämnd 2016-XX-XX, statistik som

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

Effektivt resursutnyttjande

Effektivt resursutnyttjande Nu sorterar vi mer! Avfallsplan för dig som bor och arbetar i kommunerna Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna i samarbete med SÖRAB. Effektivt

Läs mer

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge

Samråd enligt 6:e kap 4:e Miljöbalken Halmstads Energi och Miljö AB Ny återvinningsanläggning och deponi i Kistinge Sändlista: Liselott Johansson, Länsstyrelsen Hallands län Arne Hansson, Miljö- och hälsoskyddskontoret Lars Fredin, Räddningstjänsten Ann-Charlott Abrahamsson, Stadskontoret Halmstad 2011-03-09 Samråd

Läs mer

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden

SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL Renhållaren = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden BILAGA 2 SORTERINGSANVISNINGAR OCH HÄMTNINGSINTERVALL = Sigtuna kommun, Stadsbyggnadskontoret, Renhållningen MHN = Miljö- och hälsoskyddsnämnden Avfallsslag: Hämtning/avlämning: Intervall: Anmälan/ansökan/

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Hantering av avfall i verksamheter

Hantering av avfall i verksamheter Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen informerar om Hantering av avfall i verksamheter Den här broschyren vänder sig till dig som hanterar avfall i din verksamhet. Informationen ger dig en kortfattad

Läs mer

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle

Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Bilaga 1, Samrådsredogörelse Presentationsmaterial Plan för avfallshantering i ett hållbart samhälle Nu gör vi en gemensam avfallsplan för SÖRAB kommunerna Ett nytt angreppssätt som är kraftfullt och berör

Läs mer

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun

Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Renhållningstaxa för Älvsbyns kommun Älvsbyns Energi AB, Älvsbyns kommun RENHÅLLNINGSTAXA FÖR ÄLVSBYNS KOMMUN Avgifter enligt denna taxa skall betalas till Älvsbyns Energi AB. Denna renhållningstaxa gäller

Läs mer

Uppgifter till Länsstyrelsen

Uppgifter till Länsstyrelsen Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Uppgifter till Länsstyrelsen Bilaga 5 1 Avfallsplan Orust kommun 2017-2021 Administrativa uppgifter Kommun Orust kommun År 2017-2021 Datum när planen antogs Ansvarig

Läs mer

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN

2. MILJÖKONSEKVENSER AV MÅL I AVFALLSPLANEN Bilaga till avfallsplaneförslag 2009-09-07 Miljökonsekvensbeskrivning Avfallsplan för Skellefteå kommun BAKGRUND Enligt bestämmelser i miljöbalken (1998:808), kap 6 samt föreskrifter från Naturvårdsverket

Läs mer

Information om avfallshantering

Information om avfallshantering Information om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör har gemensamma föreskrifter om avfallshantering tagits fram i samarbete med Merab (Mellanskånes Renhållningsaktiebolag). Föreskrifterna

Läs mer

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN

Avfall från verksamheter. Hörby 2009. Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi HÖRBY KOMMUN Avfall från verksamheter Hörby 2009 Sortering av brännbart avfall från annat avfall samt karakterisering av avfall till deponi RAPPORT 2010-2 Sid 2 Inledning Under 2008-2009 har Miljösamverkan Skåne bedrivit

Läs mer

Kontaktperson Telefon Fax

Kontaktperson Telefon Fax MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN hälsoskydd (1998:899) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt 21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.

Läs mer

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan

Bilaga 2. Uppföljning av nuvarande avfallsplan Bilaga 2 av nuvarande avfallsplan Vindelns kommuns nu gällande avfallsplan är från 1993, antagen i fullmäktige 1993-11- 15 är ålderstigen och målen som då var uppsatta är uppfyllda. Beskrivning om målen

Läs mer

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall;

NFS 2004:X. Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; 2003-09-16 NFS 2004:X Förslag till Naturvårdsverkets allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den XX 2004. Dessa allmänna råd ersätter tidigare allmänna råd (NFS 2001:22)

Läs mer

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag

Välkommen till. Sydskånes avfallsaktiebolag Välkommen till Sydskånes avfallsaktiebolag Sysavregionen 14 kommuner 655 000 invånare Kävlinge 50 km Burlöv Lund Lomma Staffanstorp Sjöbo Måsalycke Tomelilla Malmö Vellinge Svedala Trelleborg Skurup 100

Läs mer

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet

MILJÖENHETEN. Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet MILJÖENHETEN Samråd inför ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 1 Samråd Många verksamheter kräver tillstånd enligt miljöbalken för att få startas och drivas. I bilagan till förordningen om

Läs mer

Tillståndsprövning av Verksamheten vid Skarphäll

Tillståndsprövning av Verksamheten vid Skarphäll Tillståndsprövning av Verksamheten vid Skarphäll Underlag för samråd Visby 2005-xx-xx Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Administrativa uppgifter...3 Bakgrund...3 Verksamheten...4 Tekniska förvaltningens

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet

Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet Miljönämnden 2007 09 20 59 1 Yttrande över ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet ABB AB Service har hos länsstyrelsen ansökt om tillstånd för befintlig verksamhet vid bolagets anläggning på fastigheten

Läs mer

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden Miljö- och hälsoskyddsnämnden Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 1:10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Ansökan om miljöfarlig verksamhet Enligt vattenskyddsföreskrifter Skickas till: Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun

Antagen: 2015-XX-XX. Avfallsföreskrifter. för Karlskoga kommun. Karlskoga kommun Antagen: 2015-XX-XX Avfallsföreskrifter för Innehåll Samråd vid framtagandet av avfallsplanen... 2 Inledande bestämmelser... 2 Tillämpliga föreskrifter... 2 Definitioner... 2 Ansvar för renhållning, information

Läs mer

UPPDRAGSLEDARE. Tommy Vallmark UPPRÄTTAD AV SAMRÅDSUNDERLAG

UPPDRAGSLEDARE. Tommy Vallmark UPPRÄTTAD AV SAMRÅDSUNDERLAG -14 UPPDRAG Tillståndsfrågor Adriansson UPPDRAGSNUMMER 1673681000 UPPDRAGSLEDARE Tommy Vallmark UPPRÄTTAD AV Tommy Vallmark/Ann Söderholm DATUM SAMRÅDSUNDERLAG föregående tillståndsansökan enligt miljöbalken

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117

Samrådsunderlag, myndigheter. Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 RGS 90 Sverige AB 813-139 Samrådsunderlag, myndigheter Tidsbegränsat ändringstillstånd för år 2015, RGS 90 Göteborg, Arendal 12:117 1 Bakgrund 1.1 Ansökan om nytt miljötillstånd RGS 90 Sverige AB (RGS

Läs mer

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s

VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s VAD FINNS I SOPPÅSEN? SÖRAB:s PLOCKANALYS 2016 En metod för att utvärdera den gemensamma avfallsplanen för Danderyd, Järfälla, Lidingö, Sollentuna, Solna, Sundbyberg, Täby, Upplands Väsby och Vallentuna.

Läs mer

Bilaga 2. Avfallsanläggningar. Bilaga till Avfallsplan

Bilaga 2. Avfallsanläggningar. Bilaga till Avfallsplan Bilaga 2. Avfallsanläggningar Bilaga till Avfallsplan 2016-2019 2 1 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i En avfallsplan ska innehålla uppgifter om anläggningar för återvinning och

Läs mer

Bilaga 2 Anläggningar

Bilaga 2 Anläggningar Bilaga 2 Anläggningar 1 1 INLEDNING I det följande beskrivs översiktligt de anläggningar som nyttjas för hantering av avfall från Sigtuna kommun. Omlastning och av hushållsavfall sker vid Brista deponi.

Läs mer

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus

Nu sänker vi. avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Nu sänker vi avfallstaxan! för dig som bor i enfamiljshus Visste du att vi har sänkt din grundavgift med 25%? Varsågod! Du som fastighetsägare kan glädjas åt lägre avgifter för din avfallshantering. Från

Läs mer

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, Hovgårdens avfallsanläggning 1 (4) MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN Datum Diarienummer 2014-03-08 2012-006342- MI Till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde den 26 mars 2014 Adressat: Mark- och miljödomstolen mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Läs mer

Avfallsplan för Tierps kommun 23 mars 2012 BILAGA 2 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL

Avfallsplan för Tierps kommun 23 mars 2012 BILAGA 2 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFFANDE AV AVFALL BILAGA 2 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFNDE AV AVLL 1 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING OCH BORTSKAFNDE AV AVLL I det följande beskrivs översiktligt de viktigaste anläggningarna som nyttjas för hantering

Läs mer

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras.

Deponering av icke farligt avfall Från 100 000 ton/år till 150 000 ton/år. Ingen förändring av höjd för deponin avses göras. 213-6-24 Underlag inför samråd enligt 6 kap. 4 miljöbalken med anledning av ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet vid Heljestorp:s avfallsanläggning, Vänersborgs kommun Saken Ragn-Sells Heljestorp

Läs mer

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun

Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun Bilaga 1 Nula gesbeskrivning av avfallshanteringen i Knivsta kommun 1 Beskrivning av kommunen Knivsta kommun tillhör Uppsala län. Kommunen bildades 2003 efter att tidigare varit en del av Uppsala kommun.

Läs mer

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9.

Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. 1 Administrativa uppgifter. 2 Bakgrund BILAGA A9. Ny kraftvärmeanläggning i Järfälla kommun underlag för samråd myndigheter enligt Miljöbalken 6 kap. E.ON Värme Sverige AB April 2007 1 Administrativa uppgifter Sökandes namn: E.ON Värme Sverige AB Anläggning:

Läs mer

Miljöutredning för vår förening

Miljöutredning för vår förening 04.1 Miljöutredning Miljöutredning för vår förening datum 2014-09-30 Sida 1 av 6 Introduktion I detta dokument redovisas ett antal frågor som är till för att hjälpa er i arbetet med att ta fram en miljöutredning.

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. Vi

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1(4) Anmälan enligt 9 kap 6 miljöbalken samt 10 och 11 miljöprövningsförordningen Anmälan om miljöfarlig verksamhet Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Organisationsnummer: Besöksadress: Fastighetsbeteckning

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN

INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN INFORMATION INFÖR TIDIGT SAMRÅD I SAMBAND MED ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT MILJÖBALKEN Namn Adress Postadress Telefonnummer Fastighetsbeteckning där det planerade stallet ska ligga samt för spridningsarealerna:

Läs mer

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall

Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall BILAGA 2 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall Paragrafen gäller anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall i Mellanskåne, som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET (enligt 21 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) Blanketten skickas till Miljösamverkan östra Skaraborg, 541 83 SKÖVDE Anmälan ska lämnas till

Läs mer

Jokkmokks kommun Miljökontoret

Jokkmokks kommun Miljökontoret Jokkmokks kommun Miljökontoret Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken (1998:808) Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort: Telefon:

Läs mer

Bedömning av risker avseende brand

Bedömning av risker avseende brand UPPDRAG ÅVC Boo UPPDRAGSNUMMER 2511255000 UPPDRAGSLEDARE Eva Tilfors UPPRÄTTAD AV Annika Ekstrand och Hans Lundborg DATUM 7 Bedömning av risker avseende brand Syfte Denna bedömning av risker genomförs

Läs mer

BESLUT 1 (9) Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till mellanlagring av hushållsavfall inom Klev södra Industriområde i Alunda, Östhammars kommun

BESLUT 1 (9) Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till mellanlagring av hushållsavfall inom Klev södra Industriområde i Alunda, Östhammars kommun BESLUT 1 (9) Miljöprövningsdelegationen (MPD) Tekniska kontoret i Östhammars kommun Box 66 742 21 ÖSTHAMMAR Tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken (MB) till mellanlagring av hushållsavfall inom Klev södra

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Malmö stad Miljönämnden ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET Anmälan enligt miljöbalken om ny verksamhet Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken 9 kap 6 och förordningen (1998:899) om miljöfarlig

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Sid 1(10) Innehåll 1-8 Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 3 Definitioner 3 Kommunens ansvar för renhållning, information

Läs mer

Samrådsunderlag. Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08. Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion

Samrådsunderlag. Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08. Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion Samrådsunderlag Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB 2015-09-08 Uppdragsnr: 15062 Status: Slutversion Samrådsunderlag Kretsloppsanläggning på Lövskatan Luleå Renhållning AB Beställare

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område 1 (5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (helst med koordinater

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251)

Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten. Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap Miljöprövningsförordning (2013:251) Plan- och miljönämnden Miljö- och hälsoskyddsenheten Anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap 10-11 Miljöprövningsförordning (2013:251) För behandling av ärendet kommer uppgifterna registreras i

Läs mer

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff

HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer fluff Miljö- och räddningstjänstnämnden Datum 1 (5) DELEGATIONSBESLUT Ulrika Palmblad 016-710 18 76 Vallby Svets & Smide AB Att: Åke Lönnfors Hammarby 1 635 07 ESKILSTUNA HAMMARBY 19:4 Förbud att ta emot mer

Läs mer

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet

Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet ANMÄLAN 1 (8) Om miljöfarlig verksamhet Enligt 9 kap 6 miljöbalken Anmälan avser Ny verksamhet Verksamheten beräknas starta: Ändring av befintlig verksamhet Befintlig verksamhet Administrativa uppgifter

Läs mer

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

*Verksamhetskod utifrån bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN ÅMÅLS KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Miljökontoret Anmälan enligt miljöbalken 2 förordningen (998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Verksamhetens namn

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör

Föreskrifter om avfallshantering för kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Föreskrifter om avfallshantering För kommunerna Eslöv, Hörby och Höör Antagen av kommunfullmäktige i Eslöv 2008-12-15 Antagen av kommunfullmäktige i Hörby 2008-11-17 Antagen av kommunfullmäktige i Höör

Läs mer

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring:

Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum: Ändring av befintlig verksamhet Ange datum för ändring: ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 1 kap 10 och 11 Miljöprövningsförordningen (2013:251) samt 22 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan avser Ny verksamhet Ange beräknat startdatum:

Läs mer

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon

Datum. Kontaktperson Telefon (även riktnr) Mobiltelefon Miljökontoret Box 206, 597 25 Åtvidaberg 0120-830 00, miljo@atvidaberg.se Anmälan enligt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning ANMÄLAN Datum

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral

Tillstånd enligt miljöbalken till drift av återvinningscentral BESLUT Aktbilaga 13 1(14) Diarienr/Dossnr Miljöprövningsdelegationen Miljöskydd Per Ahlenius Tel : 026-171259 per.ahlenius@x.lst.se Gästrike Återvinnare Box 722 801 28 Gävle Tillstånd enligt miljöbalken

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn: Besöksadress: Utdelningsadress: Postnummer och ort:

Läs mer

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor

Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027. Bilagor Avfallsplan för Filipstads kommun 2010-2027 Bilagor 1 Nuvarande avfallssituation I vår kommun ansvarar kommunstyrelsens teknikutskott för avfallshanteringen. Tillsynen av verksamheten enligt Miljöbalken

Läs mer

Anmälan om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 ARJEPLOGS KOMMUN Anmälan om mellanlagring av annat avfall än farligt avfall Anmälan enligt miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Information Mellanlagring av annat avfall

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251) Miljö- och byggnadskontoret Anmälan Miljö- och hälsoskyddsenheten Sidan 1 av 10 Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. 6 miljöbalken samt 1 kap. 10 och 11 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Läs mer

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020

Lokalt tillägg för Lerums kommun till avfallsplan A2020 [Klicka här och skriv datum] Samhällsbyggnad Innehåll 1 Inledning 5 2 Nuvarande avfallshantering 6 2.1 Kommunen...6 2.2 System för kommunens avfallshantering...6 2.2.1 Renova...6 2.2.2 Insamlingsentreprenörer...7

Läs mer

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015

AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 AVFALLSPLAN Hudiksvalls kommun 2011-2015 Kommunal avfallsplan med mål och åtgärdsprogram Kommunfullmäktige 86, 2011-05-02 1 Inledning Avfallsplanen är en kommunal plan för den framtida avfallshanteringen.

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehållet i en kommunal avfallsplan och länsstyrelsens sammanställning; Utkom från trycket den 30

Läs mer

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen

Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Bilaga 3 Miljöbedömning av avfallsplanen Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund, syfte...3 1.2 Nollalternativ, om planen inte realiseras...3 1.3 Planalternativet...3 2 Nationella, regionala och lokala miljömål

Läs mer

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17

PR-Slamsugning AB Utgåva 1, 2007-12-17 BLANKETT FÖR GRUNDLÄGGANDE KARAKTERISERING AV AVFALL SOM SKA DEPONERAS Datum. Avfallsproducent Namn Adress Organisationsnummer Postnummer Kontaktperson Postort Telefonnummer Beskrivning av avfall Karakteriseringen

Läs mer

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN. 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 (10) MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN ANMÄLAN ENLIGT MILJÖBALKEN 9 kap 6 samt 21 förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Administrativa uppgifter Anläggningens namn:

Läs mer

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun

Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun 1 Föreskrifter om avfallshantering i Söderhamns kommun Inledande bestämmelser Tillämpliga föreskrifter 1 För kommunens avfallshantering gäller: Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

Läs mer

Avfallsinnehavarens ansvar

Avfallsinnehavarens ansvar 15 kap. Avfall och producentansvar Definitioner 1 Med avfall avses varje föremål, ämne eller substans som ingår i en avfallskategori och som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att

Läs mer

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21

Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Anmälan enligt Miljöbalken 9 kap 6 samt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 21 Administrativa uppgifter: Anläggningens namn: Fastighetsbeteckning: Besöksadress: Utdelningsadress:

Läs mer

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning

Mottagningsregler. Blåbergets avfallsanläggning Mottagningsregler Blåbergets avfallsanläggning Verksamheten Blåbergets avfallsanläggning drivs av Sundsvall Energi. Verksamheten består av sortering, mellanlagring, bränsleproduktion och deponering. På

Läs mer

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN

RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN Antagen av Kommunfullmäktige 2013-11-21 Dokumentansvarig Fastställd Version 0 Dokumentnamn RENHÅLLNINGSFÖRESKRIFTER FÖR LEKEBERGS KOMMUN 1 (10) Innehåll Inledande

Läs mer

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall.

Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Människan i centrum Avfallshanteringen ska utgå från människans behov och vara anpassad både till den som lämnar och den som hämtar avfall. Det innebär att insamlingen ska vara enkel, lätt att förstå och

Läs mer

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning

Underlag till Länsstyrelsens sammanställning Bilaga 7 Underlag till Länsstyrelsens sammanställning 1(5) 1 Administrativa uppgifter Kommuner: Nyköping och Oxelösund År: 2010 Datum när planen antogs: 2012-XX-XX (Nyköping) och 2012-XX-XX (Oxelösund)

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90.

Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod 90.50 B, 90. 1(9) Miljöprövningsdelegationen NEMAX Miljöhantering AB Skoftesta Gård 692 93 KUMLA Tillstånd enligt miljöbalken (1998:808) till mellanlagring av avfall vid NEMAX Miljöhantering AB, Lekebergs kommun. Kod

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om hantering av brännbart avfall och organiskt avfall; beslutade den 14 april 2004. NFS 2004:4 Utkom

Läs mer

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden

Miljö- och byggnadsförvaltningen. för omgivningspåverkan under byggtiden Kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden Innan byggnationerna påbörjas i ett exploateringsområde ska ett kontrollprogram för omgivningspåverkan under byggtiden tas fram. Syftet med ett kontrollprogram

Läs mer

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning

Tillverkning av maskiner till hjulåtervinning Bästa läsare, Foto Paragon Bildbyrå Denna broschyr är ett uttryck för hur vi samverkar med våra kunder och leverantörer. Avfallshantering idag genomgår ständig förändring och utveckling. Det ställer stora

Läs mer

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område

Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område 1(5) Anmälan enligt 28 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd efterbehandling av förorenat område Administrativa uppgifter Plats där föroreningen finns (bifoga karta): Fastighet:

Läs mer

Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun

Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun Laxå november 2012 Bilaga 2 Nedlagda Deponier i Laxå Kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING Nedladga deponier i Laxå kommun ------------------------------------------------------------2 Mosjötippen ----------------------------------------------------------------------------------------3

Läs mer

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY

2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY 2006-09-20 TF 2006:482 SAMRÅD OM MILJÖKONSEKVENSERNA AV EN NY ÅTERVINNINGSCENTRAL I STOCKBY Datum: 6 september 2006 Tid: Kl 19.00 Plats: Lidingö stadshus, rum 205 och 206 Antal deltagare: Cirka 100 deltagare

Läs mer

Bilaga 7. Begreppsförklaringar

Bilaga 7. Begreppsförklaringar Bilaga 7 sförklaringar Avfallsplan 2012-2015 för Lomma kommun 2010-12-01 sförklaring och definitioner Avfall Avfall Web Avfallshantering Avfallshierarki Avfallsminimering Avfallsplan Avslutade deponier

Läs mer

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering SYSAV Box 50344, 202 13 Malmö Telefon 040-635 18 00 Telefax 040-635 18 10 www.sysav.se epost@sysav.se Juni 2010 Här börjar förvandlingen Sysavs avfallsanläggningar för sortering, återvinning och deponering

Läs mer

Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall. Remisshandling 2012-08-24

Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall. Remisshandling 2012-08-24 Bilaga 4 Anläggningar för återvinning och bortskaffande av avfall Remisshandling 2012-08-24 Förslag till avfallsplan för Eskilstuna kommun 2013. Remisshandling 2012-08-24 1 1 ANLÄGGNINGAR FÖR ÅTERVINNING

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 miljöbalken (1998:808) samt miljöprövningsförordningen (2013:251) 1(11) Fastighetsuppgifter Fastighetsbeteckning Fastighetens gatuadress Fastighetens postnummer och ort Sökande Namn Telefon dagtid Adress Postnummer och ort E-postadress Ev. referensnummer Lokal/verksamhet

Läs mer