Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun"

Transkript

1 Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

2 Brukarna om sitt äldreboende i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING RESULTATRAPPORT Sammanfattning... 1 Resultat... 2 Inför eget arbete med resultatet... 8 SCB:s analysmodell med NKI... 9 Om undersökningen DIAGRAM- OCH TABELLBILAGOR Tabell 1. Medelbetyg och svarsfördelning för frågorna BILAGOR Bilaga 1: Enkäten Bilaga 2: Förändringar sedan år 2008 för respektive fråga

4 Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i d enna rapport baseras på d en nationella brukarundersökning om äldreboende som Statistiska centralbyrån (SCB) genomfört på uppdrag av Socialstyrelsen. Denna rapport avser resultaten för äldreboenden i Örkelljunga kommun. Undersökningen är riktad till brukare som bor på äldreboende och som är 65 år eller äld re. Socialstyrelsens äld reom sorgsregister använd es som urvalsram i und ersökningen. Motsvarande undersökning genomfördes på uppdrag av Socialstyrelsen hösten Årets enkät besvarades av 55 procent av brukarna som bor på äldreboende i Örkelljunga kommun. Svarsfrekvensen för hela riket blev 58 procent. Helhetsbetyget, Nöjd -Kund-Index (NKI), för Örkelljunga kommun blev i årets undersökning 77. NKI för hela riket blev i årets undersökning 72, vilket är statistiskt säkerställt högre än år 2008, då helhetsbetyget för hela riket var 70. Faktorn Bemötandet fick högst betygsindex av samtliga faktorer med 85. Lägst betygsindex, 59, fick faktorn Social samvaro och aktiviteter. 1

5 Resultat Resultat Denna rapport avser undersökningens sammanfattande resultat för äldreboenden i Örkelljunga kommun baserat på svaren från kommunens brukare. Syftet med undersökningen är att utreda hur brukare värderar olika delar av sitt äldreboende. Resultaten analyseras med SCB:s analysmodell med Nöjd -Kund-Index (NKI). En utförligare beskrivning av modellen finns under avsnittet SCB:s analysmodell med NKI. Analysmodellen Analysmodellen som använts i denna undersökning består av de elva faktorer som redovisas nedan. De frågor som ligger till grund för de olika faktorerna redovisas inom parentes efter respektive faktor. Informationen (fråga 2:1-2) Bemötandet (fråga 3:1-2) Inflytandet (fråga 4:1-2) Tryggheten (fråga 5:1,3,4) Hjälpens/ omvårdnadens omfattning (fråga 6:1-2) Maten (fråga 7:1-4) Städning, tvätt och dusch (fråga 8:1-4) Vårdinsatser (fråga 9:1) Social samvaro och aktiviteter (fråga 10:1-4) Hjälpens/ omvårdnadens utförande (fråga 11:1-3) Boendemiljön (fråga 12:1-4) Vidare ingår tre frågor som ligger till grund för NKI (fråga 13:ac) samt en övergripande fråga om Trygghet i boendet (fråga 5:2). I tabell 1 i tabellbilagan redovisas resultat med betygsindex, medelbetyg på samtliga frågor samt andelen som ej besvarat frågorna eller angett Ingen åsikt/ej aktuellt. Samtliga enheter med minst sju svarande får denna tabell. Begränsningen av sju svarande görs av hänsyn till brukarnas integritet och risken för att enskilda individers svar ska kunna röjas. Två frågor har uteslutits från modellanalysen. Anledningen till detta är att det partiella bortfallet, dvs de personer som inte har besvarat den enskilda frågan, tillsammans med andelen Ingen åsikt/ej aktuellt var betydligt högre i relation till övriga frågor då undersökningen genomfördes år Det kan bero på att dessa brukare inte nyttjar de tjänster som frågorna berör och därför inte kan betygsätta dem. För att underlätta jämförbarheten mellan åren har dessa frågor även uteslutits för år

6 Resultat Resultaten på dessa frågor ingår däremot i den redovisning som ges i tabell 1. Frågor som rör bedömning av äldreboende, men som inte ingår i modellanalysen anges nedan: Hur är du med Fråga 9:2 den hjälp du får med såromläggning? Fråga 9:3 den rehabilitering, gymnastik, promenader eller liknande som du får? NKI och faktorernas betygsindex NKI-värdet är en totalbedömning av äldreboendet och mäts genom att man ställer direkta frågor angående den totala - heten. NKI för Örkelljunga kommun blev 77, vilket motsvarar ett betyg på 7,9 på den 10-gradiga skalan. NKI för riket blev i årets undersökning 72. Betygsind ex för faktorn Trygghet i boendet blev i årets und ersökning 92. Faktorn mäts med en fråga som handlar om hur tryggt det känns för brukaren att bo i ett äldreboende. Faktorns betygsindex för hela riket blev i årets undersökning 83. Medelindex för kommunen blev 77. Detta är medelvärdet av de elva faktorernas betygsindex. Värdet på NKI ingår inte i medelindex. I detta värde kan med andra ord aspekter som inte mäts med analysmodellen ingå. Resultat för respektive faktor Nedan redovisas resultat för respektive faktor. Frågorna i enkäten har besvarats på en tiogradig skala på vilken 1-4 klassas som låga betyg, 5-7 som mellanbetyg och 8-10 som höga betyg. I tabell 1 i bilagan redovisas medelvärde och svarsfördelning för var och en av de delfrågor som ligger till grund för de olika faktorerna. Det högsta betygsindexet i året undersökning fick faktorn Bemötandet med betygsindex 85. Lägst betygsindex, 59, fick faktorn Social samvaro och aktiviteter. 3

7 Resultat Tabell A. NKI och faktorernas betygsindex FAKTOR Betygsindex NKI, HELHETEN 77 TRYGGHET I BOENDET 92 INFORMATIONEN 70 BEMÖTANDET 85 INFLYTANDET 73 TRYGGHETEN 83 HJÄLPENS/OMVÅRDNADENS OMFATTNING 80 MATEN 68 STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH 81 VÅRDINSATSER 84 SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER 59 HJÄLPENS/OMVÅRDNADENS UTFÖRANDE 80 BOENDEMILJÖN 83 Informationen Faktorn Informationen har fått betygsindex 70. Betygsindex för hela riket blev i årets undersökning 63. Den fråga som fått högst medelbetyg av brukarna är frågan om personalens information om förändringar, med medelbetyget 7,5. Andelen som har angett höga betyg på frågan är 63 procent. Frågan om den information brukaren får om vilken hjälp han/hon ska ha när personalen kommer, har fått lägst medelbetyg, 7,1. Andelen som har gett låga betyg på frågan är 20 procent. Andelen som ej har svarat på frågan eller valt alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är förhållandevis högt på frågan om den information brukaren får om vilken hjälp han/hon ska ha när personalen kommer. And elen som inte har besvarat frågan eller angett alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är 17 procent. Bemötandet Faktorn Bemötandet har fått betygsindex 85 i Örkelljunga kommun. Betygsindex för hela riket blev i årets undersökning 78. Högst medelbetyg, 8,7, fick frågan om hur personalen bemöter brukaren. 86 procent gav höga betyg på frågan. Lägst medelbetyg fick frågan om den respekt som personalen visar brukaren, med medelbetyget 8,6. Andelen som har gett låga betyg på frågan är tre procent. 4

8 Resultat Inflytandet Faktorn Inflytandet har fått betygsindex 73. Betygsindex för faktorn för hela riket blev i årets undersökning 66. Högst medelbetyg fick frågan om hur personalen tar hänsyn till brukarens åsikter och önskemål om den hjälp han/hon vill ha, med medelbetyget 7,7. Andelen som gav höga betyg på denna fråga är 65 procent. Det lägsta medelbetyget, 7,3, fick frågan om brukarens möjligheter att påverka vilka tider han/hon får hjälp. 14 procent har gett låga betyg på frågan. Andelen som ej har svarat på frågan eller valt alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är förhållandevis högt på frågan om brukarens möjligheter att påverka vilka tider han/hon får hjälp. Andelen som inte har besvarat frågan eller angett alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är 26 procent. Tryggheten Betygsindex för faktorn Tryggheten blev i år 83. Betygsindex för faktorn Tryggheten för hela riket blev i årets undersökning 77. Av de frågor som ingår i faktorn har frågan om i vilken utsträckning brukaren litar på personalen fått högst medelbetyg, 8,7. Andelen som har gett höga betyg på frågan är 86 procent. Frågan som fick lägst medelbetyg för faktorn var brukarens möjligheter att vid behov få kontakt med personalen med medelbetyget 8,2. 11 procent har gett låga betyg på frågan. Hjälpens/omvårdnadens omfattning Faktorn Hjälpens omfattning fick i år betygsindex 80. Betygsindex för faktorn för hela riket blev i årets undersökning 77. Frågan om omfattningen av den hjälp som brukaren är beviljad har fått högst medelbetyg, 8,3. Andelen som har gett höga betyg är 72 procent. Lägst medelbetyg har frågan om hur väl den beviljade hjälpen motsvarar brukarens behov fått, med medelbetyget 8,1. Det är sju procent som har gett låga betyg på frågan. Maten Faktorn Maten fick betygsindexet 68 i Örkelljunga kommun. Betygsindex för faktorn för hela riket blev i årets undersökning 63. Faktorn mäts med fyra frågor och av dessa har frågan om den hjälp brukaren har vid måltiderna fått högst medelbetyg, denna fråga fick medelbetyget 7,9. Andelen som har gett höga betyg på frågan är 75 procent. Lägst medelbetyg fick frågan om brukarens möjligheter att själv bestämma när han/hon vill äta, m ed m ed elbetyget 5,8. Andelen som har gett låga betyg på frågan är 30 procent. Andelen som ej har svarat på frågan eller valt alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är förhållandevis högt på frågorna om brukarens 5

9 Resultat möjligheter att få den mat han/hon vill ha vid måltiderna, brukarens möjligheter att själv bestämma när han/hon vill äta och den hjälp brukaren har vid måltiderna. Andelen som inte har besvarat frågorna eller angett alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är mellan 16 och 23 procent för frågorna. Städning, tvätt och dusch Årets betygsindex för faktorn Städning, tvätt och dusch var 81. Betygsindex för hela riket blev i årets undersökning 75 för faktorn. Frågan med högst betyg var den hjälp brukaren har med tvätten som fick medelbetyget 8,7. 79 procent har gett höga betyg på frågan. Lägst betyg fick frågan om hur ofta brukaren har hjälp med att duscha/bada med medelbetyget 8,0. Andelen som har gett låga betyg på frågan är sju procent. Vårdinsatser Faktorn Vårdinsatser innehåller endast en fråga som handlar om den hjälp brukaren får vid medicinering. Frågan fick medelbetyget 8,6 vilket ger betygsindex 84. Andelen som har gett höga betyg på frågan är 81 procent. Faktor betygsindex för hela riket blev i årets undersökning 84. Faktorn mäts endast med en fråga, de övriga två frågorna placeras utanför modellen på grund av dess höga partiella bortfall. Social samvaro och aktiviteter Faktorn Social samvaro och aktiviteter fick i år betygsindex 59. Betygsindex för faktorn för hela riket blev i årets undersökning 56. Av faktorns fyra frågor fick frågan om brukarens möjligheter till en pratstund med personalen högst medelbetyg på 7,0. Andelen som har gett höga betyg på frågan är 54 procent. Frågan med lägst medelbetyg var den om de aktiviteter som erbjuds i boendet med medelbetyget 5,8. Andelen som har gett låga betyg på frågan är 37 procent. Andelen som ej har svarat på frågan eller valt alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är förhållandevis högt på frågorna om brukarens möjligheterna att i boendet göra sådant som han/hon trivs med och möjligheten att komma ut när brukaren vill. Andelen som inte har besvarat frågan eller angett alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är 16 respektive 17 procent för frågorna. Hjälpens/omvårdnadens utförande Faktorn Hjälpens/omvårdnadens utförande fick betygsindex 80. Betygsindex för faktorn för hela riket blev 76 i årets undersökning. 6

10 Resultat Av faktorns tre frågor har frågan om hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter fått högst medelbetyg, 8,4. Andelen som har gett höga betyg på frågan är 76 procent. Lägst medelbetyg fick frågan om hur väl den hjälp brukaren har stämmer med hans/hennes förväntningar, med medelbetyget 8,0. 11 procent har gett låga betyg på frågan. Boendemiljön Faktorn Boendemiljön har fått betygsindexet 83. Betygsindexet för hela riket blev i årets undersökning 80 för faktorn Boendemiljön. Frågan om att brukaren fick plats i just detta äldreboende fick högst medelbetyg, 9,0. 86 procent har gett höga betyg på frågan. Lägst betygsindex fick frågorna om hur brukaren är med omgivningen runt äldreboendet och de gemensamma utrymmen på äldreboendet, med medelbetyget 8,1. Andelen som har gett höga betyg på frågorna är fyra respektive 11 procent. Resultat för frågor som ligger utanför modellanalysen Frågan om den hjälp man får med såromläggning fick medelbetyget 8,0. Andelen som har gett höga betyg på frågan är 67 procent. Hela 50 procent har inte har besvarat frågan eller angett alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt. Frågan om den rehabilitering, gymnastik, promenader eller liknande som man får fick lägre betyg, denna fråga fick medelbetyget 5,3 och 48 procent har gett låga betyg. Andelen som inte har besvarat frågan eller angett alternativet Ingen åsikt/ej aktuellt är 23 procent. 7

11 Inför eget arbete Inför eget arbete med materialet Resultatredovisningen för undersökningen bygger på en tabell med medelbetyg för respektive fråga och partiell bortfall (tabell 1 i tabellbilagan). Tabell 1 I tabell 1 redovisas medelvärde och svarsfördelning för var och en av de frågor som ligger till grund för de olika faktorerna. Det är viktigt att närmare studera vilka frågor och vilka svarsfördelningar som ligger bakom de olika faktorernas betygsindex och de enskilda frågornas medelvärden. Speciellt viktigt är det att studera hur stor andel av brukarna som gett låga betyg. Bakgrundstabeller I bakgrundstabellerna redovisas hur betygsindexen för faktorerna varierar m ellan olika d elgrupper. I bakgrund s- tabellerna är und ersökningsgruppen uppd elad på flera d elgrupper, vilket medför att felmarginalerna för delgruppernas betygsindex blir större än de felmarginaler som angetts i modellbilden. 8

12 SCB:s analysmodell med NKI SCB:s analysmodell med NKI SCB:s analysmodell med Nöjd -Kund-Index är uppbyggd dels av ett mått för totalheten, NKI, dels av ett antal faktorer som speglar olika aspekter av äldreboendet. Varje faktor mäts med ett antal frågor. Vilka frågor som ingår i respektive faktor fram går av tabell 1 samt hänvisningarna till enkäten i diagram 1. Helhetsbetyget NKI mäts med tre specifika frågor: Hur är du sammantaget med den hjälp/omvårdnad du har? Hur väl uppfyller ditt äldreboende dina förväntningar? Föreställ dig en perfekt äldreboende. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt äldreboende kommer ditt äldreboende? Enkäten ingår som bilaga i rapporten. Indexberäkningar Brukarna besvarar frågorna på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är högsta betyg. Betygen räknas om till betygsindex, vilket innebär att resultaten omvandlas till en ny skala som går från 0 till 100. Ju högre indexvärdet är desto are är brukarna med faktorn. Den 10-gradiga skalan får vid översättning till betygsindex följande indexvärden (inom parentes): 1 (0), 2 (11,1), 3 (22,2), 4 (33,3), 5 (44,4), 6 (55,6), 7 (66,7), 8 (77,8), 9 (88,9) samt 10 (100). Anledningen till att betyget 5 inte översätts till betygsindex 50 etc. är att den 10-gradiga skalan börjar på 1 och indexskalan startar på 0. Tolkning av skalan För att få en större förståelse för hur den 10-gradiga skalan tolkas har SCB genomfört undersökningar där de svarande får ange var på skalan de anser att olika omdömen passar in. Resultaten indikerar att betyg under 5 kan klassas som inte godkänt. Gränsen för går enligt undersökningarna vid betyget 6 och betyg på 8 eller högre kan tolkas som mycket. Motsvarande tolkning av betygsindexen ger att betygsindex under 40 kan klassas som inte godkänt. Gränsen för går vid 55 och betygsindex på 75 eller högre kan tolkas som mycket. 9

13 SCB:s analysmodell med NKI Bortfall Bortfallet i en und ersökning d elas in i två olika typer. Totalbortfallet består av de brukare som inte har besvarat enkäten överhuvudtaget. Partiellt bortfall innebär att brukaren har svarat på enkäten m en inte besvarat sam tliga frågor. Även svarsalternativet Ingen åsikt/ej aktuellt betraktas vid m od ellberäkningarna som partiellt bortfall. Det partiella bortfallet ersätts med hjälp av en metod som kallas medelvärdesimputering. För att imputera en individs uteblivna svar på en fråga studeras de red ovisningsgrupper där individen ingår. Det uteblivna svaret ersätts med medelvärdet för frågan i den lägsta redovisningsgrupp där medelvärdet kan beräknas. De svarande som inte har besvarat eller angett Ingen åsikt/ej aktuellt på mer än 33 procent av frågorna utesluts vid beräkningen av faktorernas betygsindex och effektmått. Anledningen till detta är att om dessa individer ska ingå i analysen måste deras stora partiella bortfall kompenseras genom imputering i så stor omfattning att det riskerar att sned vrida resultaten. Modellens förklaringsgrad Hur väl lyckas de frågor som ingår i modellanalysen förklara den variation som finns bland de svarande vad gäller deras helhetsbedömning (NKI) av sitt äldreboende? Modellens förklaringsgrad (R 2 ) är ett mått på hur väl modellen lyckas förklara den variation som finns bland brukarna, vad gäller deras helhetsbedömning av sitt äldreboende, NKI. Förklaringsgraden varierar mellan 0 och 1 och brukar för den här typen av undersökningar ligga mellan 0,6-0,8. I den nationella undersökningen var R 2 = 0,82 vilket innebär att modellen förklarar 82 procent av variationen bland brukarna vad gäller deras bedömning av sitt äldreboende i sin helhet. Metoder bakom modellen Beräkningarna av NKI, betygsindex och effektmått skattas av en strukturekvationsmodell med latenta variabler. Skattandet görs med en algoritmisk metod som kallas Partial Least Squares (PLS). Kortfattat söker metoden maximera samvariationen mellan faktorerna och NKI. Utifrån de som har besvarat enkäten skattas NKI och faktorernas betygsindex genom att individernas svar viktas upp till hela populationen. Vikterna beräknas i enlighet med teorin om stratifierat urval med obundet slumpmässigt urval inom strata. Vid analysm od ellens beräkning av betygsindex tilldelas varje delfråga en särskild vikt. Vikten tas fram utifrån hur stor betydelse frågan har för faktorns betygsindex. Metoden som används för att skatta felmarginalerna för betygsindex och effektmått kallas för Jack-knife-metoden. 10

14 Om undersökningen Om undersökningen Den nationella brukarundersökningen har utförts av Statistiska centralbyrån (SCB) på uppd rag av Socialstyrelsen. Und ersökn - ingsledare på SCB var Marlene Larsson. Målpopulation Målpopulationen för undersökningen är brukare som bor i äldreboende. Personen ska ha fyllt 65 år den 31 december Urvalsförfarande i den nationella brukarundersökningen Som urvalsram för den nationella undersökningen användes Socialstyrelsens brukarregister avseende registrerade brukare i landets kommuner den 30 juni Socialstyrelsen tillhandahöll urvalsramen till Statistiska centralbyrån som i sin tur drog urvalet. Registret innehöll personnummer och information om att de bor i särskilt boende. Ett problem med urvalsramen är dess aktualitet eftersom denna speglar brukarnas äldreomsorgssituation cirka tio månader före insamlingens start. Ett förhållandevis stort antal personer i urvalsramen hade avlidit eller flyttat innan urvalet drogs. Ett annat problem med urvalsramen är att de brukare som har flyttat till äldreboende efter 30 juni 2009 inte ingick i urvalet. Övertäckning definieras som personer som avlidit, emigrerat, flyttat efter den 30 juni 2009 eller har hemtjänst. Urvalsramen justerades för övertäckning den 18 mars 2010 genom samkörning med Statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB). RTB hade då uppdaterats den 31 december 2009, dock uppdateras registret kontinuerligt för att ta bort avlidna. Inför varje utskick av påminnelser aktualiserades registret ännu en gång för övertäckning genom upprepad samkörning med RTB. Totalt ingick personer i den nationella brukarundersökningen. Urvalsförfarande i Örkelljunga kommun I Örkelljunga kommun ingår samtliga brukare som har äldreboende enligt Socialstyrelsens äldreomsorgsregister. 55 brukare ingick i undersökningen. Antalet brukare kan skilja sig från de uppgifter kommunen har om antal brukare i kommunen. Anledningen till detta är dels för att definitionen av vilka som har äldreboende kan skilja sig åt mellan kommunerna, men även på grund av att Socialstyrelsens registers aktualitet kan skilja sig från kommunens registers aktualitet. 11

15 Om undersökningen Tabell B. Bortfalls- och svarsfrekvens Antal Andel Bortfall 25 45% Svarande 30 55% Population enligt Socialstyrelsens register % Datainsamling Metod Undersökningen genomfördes genom postenkäter med tre påminnelser varav den andra och tredje påminnelsen innehöll en ny enkät och nytt svarskuvert. Mätperiod Mätperioden var 11 veckor. Insamlingen startade den 29 mars 2010 och avslutades den 11 juni Svarsfrekvens I den nationella brukarundersökningen besvarade 58 procent enkäten. I Örkelljunga kommun besvarade 55 procent enkäten. Av de personer som besvarade enkäten har 37 procent själv besvarat enkäten och 60 procent har fått hjälp av en annan person att besvara enkäten. Tabell C. Antal samt andel som själva har besvarat enkäten Antal Andel Besvarat enkäten själv 11 37% Annan besvarat enkäten 18 60% Uppgift saknas 1 3% Totalt svarande 30 Förändring i enkäten sedan år 2008 Undersökningen genomfördes även år Sedan dess har enkäten genomgått en omarbetning. Den största ändringen som påverkar hela enkäten är att inledningen till samtliga frågor har ändrats från Vad tycker du om till Hur är du med. Även vissa omformuleringar av frågorna har gjorts. I de fall frågorna i en faktor har omformulerats bör man vara försiktig med att jämföra årets resultat med de från år Anledningen är att man inte vet hur mycket eventuella förändringar i resultaten påverkas av att brukarna har tolkat frågorna annorlunda. I de fall en faktor har genomgått större förändringar (utöver ovanstående), såsom att en fråga har tagits bort eller lagts till, rekommenderas att inga jämförelser med år 2008 görs. 12

16 Om undersökningen Mindre omformuleringar, som inte bedöms förändra frågans karaktär, redovisas tillsammans med samtliga ändringar i bilagan Frågor som har förändrats sedan år

17 Bilagor 14

18 Tabell 1: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för äldreboende Örkelljunga Antal svarande: 30 Andel (%) svarande: 55 I denna tabell redovisas betygsindex för NKI och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medelbetyg för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt" eller "Ej aktuellt" samt de som inte har besvarat respektive delfråga framgår i tabellen. Förändringar jämfört med år 2008 Jämfört med år 2008 har flera frågor formulerats om eller tagits bort, vilket påverkar jämförbarheten mellan åren. Till exempel har inledningen på samtliga frågor ändrats från "Vad tycker du om..." till "Hur är du med...". Andra större förändringar markeras för respektive fråga och faktor nedan. Mindre omformuleringar som har gjorts markeras inte här men redovisas i den tekniska rapporten Örkelljunga Jämförelse med samtliga kommuner FRÅGA FAKTOR Betygsindex Betygsindex Betygsindex Lägsta betygsindex Fr 13 a-c NKI, HELHETEN Fr 5:2 TRYGGHET I BOENDET Fr 2:1-2 INFORMATIONEN * Fr 3:1-2 BEMÖTANDET Fr 4:1-2 INFLYTANDET Fr 5:1, 3-4 TRYGGHETEN ** Fr 6:1-2 HJÄLPENS/OMVÅRDNADENS OMFATTNING Fr 7:1-4 MATEN ** Fr 8:1-4 STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH * Fr 9:1 VÅRDINSATSER * Fr 10:1-4 SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER * Fr 11:1-3 HJÄLPENS/OMVÅRDNADENS UTFÖRANDE Fr 12:1-4 BOENDEMILJÖN MEDELINDEX * Vissa eller samtliga av faktorns frågor har omformulerats sedan år 2008, man bör därför vara försiktig med jämförelser av resultat mellan åren ** Faktorn har genomgått en omfattande förändring sedan år 2008 och dess betygsindex är därför inte jämförbart med år 2008 Högsta betygsindex

19 FRÅGA FAKTOR 2010 Örkelljunga 2008 Jämförelse med samtliga kommuner 2010 NKI, HELHETEN Fr 13a Hur är du sammantaget med den hjälp/omvårdnad du har? 8,2 8,0 7,8 6,2 9, Fr 13b Hur väl uppfyller ditt äldreboende dina förväntningar? 8,1 7,8 7,5 5,8 8, Fr 13c Föreställ dig ett perfekt äldreboende. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt äldreboende kommer ditt äldreboende? 7,5 7,2 7,0 5,1 8, TRYGGHET I BOENDET Fr 5:2 Hur tryggt känns det för dig att bo i ett äldreboende? 9,3 8,7 8,5 6,9 9, Betygsindex Betygsindex Betygsindex Lägsta betygsindex INFORMATIONEN * Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Andel Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Ingen åsikt/ Ej aktuellt (%) Andel Ej svar (%) 16 Fr 2:1 Hur är du med personalens information till dig om förändringar (t.ex. byte av personal, ändrade tider för hjälp eller besök på sjukhus m.m.)? *** 7,5 6,3 6,5 4,7 7, Fr 2:2 den information du får om vilken hjälp du ska ha när personalen kommer? *** 7,1 6,4 6,8 4,8 8, BEMÖTANDET Fr 3:1 Hur är du med hur personalen bemöter dig? 8,7 8,2 8,1 6,8 9, Fr 3:2 den respekt som personalen visar dig? 8,6 8,1 8,0 6,6 9, INFLYTANDET Fr 4:1 Hur är du med dina möjligheter att påverka vid vilka tider du får hjälp? 7,3 6,5 6,6 4,9 8, Fr 4:2 hur personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha? 7,7 7,3 7,2 5,3 8,

20 Andel Ej svar (%) FRÅGA FAKTOR 2010 Örkelljunga 2008 Jämförelse med samtliga kommuner 2010 Betygsindex Betygsindex Betygsindex Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Andel Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Ingen åsikt/ Ej aktuellt (%) TRYGGHETEN ** Fr 5:1 I vilken utsträckning litar du på personalen? 8,7. 8,1 6,6 9, Fr 5:3 Hur är du med hur väl personalen känner till vilken hjälp du behöver? 8,5 8,1 7,9 6,0 8, Fr 5:4 dina möjligheter att vid behov få kontakt med personalen? 8,2 7,9 7,8 6,1 9, HJÄLPENS/OMVÅRDNADENS OMFATTNING Fr 6:1 Hur är du med omfattningen av den hjälp du är beviljad? *** 8,3 8,2 8,0 6,4 9, Fr 6:2 hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov? 8,1 8,2 7,8 5,9 8, MATEN ** Fr 7:1 Hur är du med hur maten smakar? 7,8 7,7 7,0 5,1 8, Fr 7:2 dina möjligheter att få den mat du vill ha vid måltiderna? 6,6 5,9 6,0 4,0 8, Fr 7:3 dina möjligheter att själv bestämma när du vill äta? 5,8 5,9 5,7 3,5 7, Fr 7:4 den hjälp du har vid måltiderna? 7,9 8,2 7,7 6,1 9, STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH * Fr 8:1 Hur är du med hur ofta du har hjälp med att duscha/bada? 8,0 8,0 7,6 5,8 9, Fr 8:2 sättet personalen hjälper dig på när du duschar/badar? *** 8,3 8,5 8,1 6,2 9, Fr 8:3 den hjälp du har med städningen? 8,3 8,1 7,2 4,5 9, Fr 8:4 den hjälp du har med tvätten? 8,7 8,5 8,0 5,8 9, Fr 9:1 VÅRDINSATSER * Hur är du med den hjälp du får vid medicinering (t.ex. att ge ögondroppar, läkemedel mm)? *** 8,6 8,6 8,6 7,4 9, SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER * Hur är du med Fr 10:1 möjligheterna att i ditt boende kunna göra sådant som du trivs med? 6,5 6,4 6,4 4,0 7, Fr 10:2 dina möjligheter till en pratstund med personalen? 7,0 6,5 6,5 4,3 8, Fr 10:3 dina möjligheter att komma ut när du vill? *** 6,0 5,2 5,1 2,8 7, Fr 10:4 de aktiviteter som erbjuds i ditt boende? 5,8 5,6 6,1 3,3 7,

21 FRÅGA FAKTOR 2010 Örkelljunga 2008 Jämförelse med samtliga kommuner 2010 Betygsindex Betygsindex Betygsindex Lägsta betygsindex Högsta betygsindex Andel svar uppdelat på låga, mellan och höga betyg för kommunen (%) Andel Låga betyg (1-4) Mellanbetyg (5-7) Höga betyg (8-10) Summa Ingen åsikt/ Ej aktuellt (%) HJÄLPENS/OMVÅRDNADENS UTFÖRANDE Fr 11:1 Hur är du med hur omtänksam personalen är? 8,3 8,0 8,0 6,4 9, Fr 11:2 hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter? 8,4 8,0 7,9 6,3 9, Fr 11:3 hur väl den hjälp du får stämmer med dina förväntningar? 8,0 7,7 7,5 5,8 8, BOENDEMILJÖN Fr 12:1 Hur är du med ditt rum/lägenhet på äldreboendet? 8,6 8,0 8,3 6,6 9, Fr 12:2 de gemensamma utrymmena i ditt äldreboende? 8,1 7,8 8,0 6,0 9, Fr 12:3 omgivningen runt ditt boende? 8,1 7,6 8,0 6,0 9, Fr 12:4 att du fick plats i just det här äldreboendet? 9,0 8,2 8,5 6,9 9, FRÅGOR UTANFÖR MODELLEN Andel Ej svar (%) 18 VÅRDINSATSER * Hur är du med Fr 9:2 den hjälp du får med såromläggning? 8,0 8,0 8,4 6,5 9, Fr 9:3 den rehabilitering, gymnastik, promenader eller liknande som du får? *** 5,3 5,0 5,4 3,1 7, * Vissa eller samtliga av faktorns frågor har omformulerats sedan år 2008, man bör därför vara försiktig med jämförelser av resultat mellan åren ** Faktorn har genomgått en omfattande förändring sedan år 2008 och dess betygsindex är därför inte jämförbart med år 2008 *** Frågan har omformulerats sedan år 2008, man bör därför vara försiktig med jämförelser med resultat från år 2008

22 Våren 2010 Vad tycker du om ditt äldreboende? Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka vad människor tycker om sitt äldreboende. Syftet är att äldreboende för personer som är 65 år och äldre ska utvecklas och förbättras. Socialstyrelsen har i sin tur gett Statistiska centralbyrån (SCB) i uppdrag att genomföra undersökningen i samtliga kommuner. Vi behöver därför din hjälp för att få reda på vad du tycker om ditt äldreboende och ber dig att besvara det bifogade frågeformuläret. Du väljer själv om du vill delta i undersökningen, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga. Möjligheten att få ett rättvisande och användbart resultat är större ju fler som deltar. Vi vill gärna få in dina svar inom en vecka. Om du inte själv kan fylla i dina svar på frågorna ber vi att en närstående, god man eller bekant fyller i dina svar åt dig. Den som hjälper dig bör inte tillhöra personalen. Dina uppgifter är anonyma För att underlätta för dig kommer vi att komplettera dina svar med uppgifter från befintliga register. Det gäller uppgifter om kön, ålder, födelseland, medborgarskap (i grupper), inkomst samt utbildning. Både uppgifterna som du lämnar själv och de som hämtas från andra register skyddas av sekretesslagen. Endast ett fåtal personer med tystnadsplikt inom SCB får tillgång till uppgifterna. När SCB är klara med insamlingen och sammanställningen får Socialstyrelsen tillgång till resultaten. Uppgifter om någon enskild person kommer inte att kunna utläsas i resultaten. Numret högst upp på blanketten är till för att SCB under insamlingen ska kunna se vilka som har svarat och vilka som ska få en påminnelse. När SCB är klara med undersökningen avlägsnas alla identitetsuppgifter så att ingen kan se hur just du har svarat. När du har svarat När du har svarat på frågorna lägger du enkäten i det bifogade svarskuvert. Frimärke behövs inte. Om du har frågor om undersökningen är du välkommen att ringa till SCB, telefon Du kan också kontakta SCB via e-post till TACK FÖR DIN MEDVERKAN! Socialstyrelsen Welat Songur Projektledare

23 Hjälp oss att underlätta bearbetningen av Dina svar Enkäten kommer att läsas maskinellt i en s.k. Skanner. Det är därför viktigt att tänka på följande när Du besvarar frågorna! Bästa sätt att markera - Använd kulspetspenna, svart eller blå. - Markera innanför rutorna - så här - inte så här - Om Du ångrar Dig och behöver ta bort Ditt kryss, täck hela rutan - så här

24 1 1 Först några frågor om din hälsa a Hur bedömer du ditt allmänna hälsotillstånd? 1 Mycket gott 2 Gott 3 Någorlunda 4 Dåligt 5 Mycket dåligt b Använder du hjälpmedel vid förflyttning inomhus? 1 Nej, inga hjälpmedel 2 Ja, käpp eller rollator 2 Ja, rullstol 2 Ja, behöver hjälp av annan person 3 Är sängbunden

25 2 Vad tycker du om ditt äldreboende? Återstående frågor handlar om ditt äldreboende och den hjälp du har där. På resten av frågorna ska du svara med att välja en siffra mellan 1 och 10. Du kryssar i den ruta som stämmer bäst med vad du tycker. Ett kryss i ruta 1 (ett) väljer du för sådant som du inte alls är med, vilket är det lägsta betyget. Ett kryss i ruta 10 (tio) väljer du för sådant som du är i högsta grad med, vilket är det högsta betyget. Du kryssar i ruta Ingen åsikt / Ej aktuellt om det är en fråga om något som du inte har erfarenhet av. 2 Informationen Hur är du med... personalens information till dig om förändringar (t.ex. byte av personal, ändrade tider för hjälp eller besök på sjukhus m.m.)?...den information du får om vilken hjälp du ska ha när personalen kommer? 3 Bemötandet Hur är du med... hur personalen bemöter dig?...den respekt som personalen visar dig? Inte alls I högsta grad Inte alls I högsta grad Ingen åsikt/ej aktuellt Ingen åsikt/ej aktuellt

26 3 4 Inflytandet Hur är du med... dina möjligheter att påverka vid vilka tider du får hjälp?...hur personalen tar hänsyn till dina åsikter och önskemål om den hjälp du vill ha? Inte alls I högsta grad Ingen åsikt/ej aktuellt 5 Tryggheten I vilken utsträckning litar du på personalen? I mycket stor Inte alls utsträckning Ingen åsikt/ej aktuellt Hur tryggt känns det för dig att bo i ett äldreboende? Inte alls tryggt Mycket tryggt Ingen åsikt/ej aktuellt Inte Hur är du med alls... hur väl personalen känner till vilken hjälp du behöver? I högsta grad Ingen åsikt/ej aktuellt...dina möjligheter att vid behov få kontakt med personalen?

27 4 6 Hjälpens/omvårdnadens omfattning Hur är du med... omfattningen av den hjälp du är beviljad?...hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov? 7 Maten Hur är du med...hur maten smakar? Inte alls I högsta grad Inte alls I högsta grad Ingen åsikt/ej aktuellt Ingen åsikt/ej aktuellt...dina möjligheter att få den mat du vill ha vid måltiderna?...dina möjligheter att själv bestämma när du vill äta?...den hjälp du har vid måltiderna? 8 Städning, tvätt och dusch Hur är du med...hur ofta du har hjälp med att duscha/bada?...sättet personalen hjälper dig på när du duschar/badar?...den hjälp du har med städningen?...den hjälp du har med tvätten? Inte alls I högsta grad Ingen åsikt/ej aktuellt

28 5 9 Vårdinsatser Hur är du med... den hjälp du får vid medicinering (t.ex. att ge ögondroppar, läkemedel mm)?...den hjälp du får med såromläggning?...den rehabilitering, gymnastik, promenader eller liknande som du får? Inte alls I högsta grad Ingen åsikt/ej aktuellt 10 Social samvaro och aktiviteter Hur är du med... möjligheterna att i ditt boende kunna göra sådant som du trivs med?...dina möjligheter till en pratstund med personalen?...dina möjligheter att komma ut när du vill?...de aktiviteter som erbjuds i ditt boende? Inte alls I högsta grad Ingen åsikt/ej aktuellt

29 6 11 Hjälpens/omvårdnadens utförande Hur är du med...hur omtänksam personalen är?...hur väl personalen utför sina arbetsuppgifter?...hur väl den hjälp du får stämmer med dina förväntningar? 12 Boendemiljön Hur är du med...ditt rum/lägenhet på äldreboendet?...de gemensamma utrymmena i ditt äldreboende?...omgivningen runt ditt boende?...att du fick plats i just det här äldreboendet? Inte alls I högsta grad Inte alls I högsta grad Ingen åsikt/ej aktuellt Ingen åsikt/ej aktuellt

30 7 13 Hjälpen/omvårdnaden i sin helhet a Hur är du sammantaget med den hjälp/ omvårdnad du har? b Hur väl uppfyller ditt äldreboende dina förväntningar? Inte alls I högsta grad Inte I högsta alls grad c Föreställ dig ett perfekt äldreboende. Hur nära eller långt ifrån ett perfekt äldreboende kommer ditt äldreboende? Mycket långt ifrån Mycket nära 14 Avslutande frågor a Har du själv svarat på frågorna? Med SVARAT menas att du antingen själv kryssat i svaren eller att du uppgett svaren till någon som kryssat i för dig. 1 Ja Slut på frågorna 2 Nej, frågorna besvarades av annan person Gå till fråga 14b och 14c b Vem har svarat? 1 Närstående/anhörig 2 Bekant 3 God man/förvaltare 4 Personal 5 Annan person

31 8 c Varför har personen själv inte svarat på frågorna? 1 Nedsatt syn/synskada 1 Nedsatt fysisk hälsa 1 Nedsatt psykisk hälsa 1 Annat skäl Tack för din medverkan! När du svarat på frågorna lägger du frågeblanketten i det frankerade kuvertet, klistrar igen det och lägger det i en brevlåda.

32 Fr 2:2 Vad tycker du om hur tydligt man informerar dig om vilken hjälp du ska ha? Fr 2:2 Hur är du med den information du får om vilken hjälp du ska ha när personalen kommer? Omformulering Bilaga: Frågor som har förändrats sedan år 2008 Frågor år 2008 Frågor år 2010 TRYGGHET I BOENDET Förändring Fr 13 d Hur tryggt känns det för Dig att bo i ett äldreboende? Fr 5:2 Hur tryggt känns det för dig att bo i ett äldreboende? Ny placering i enkäten. INFORMATIONEN Fr 2:1 Vad tycker Du om hur väl personalen informerar dig om förändringar (t.ex. byte av personal, ändrade tider för hjälp eller besök på sjukhus m.m.)? Fr 2:1 Hur är du med personalens information till dig om förändringar (t.ex. byte av personal, ändrade tider för hjälp eller besök på sjukhus m.m.)? Omformulering INFLYTANDET Fr 4:1 Vad tycker Du om dina möjligheter att påverka vid vilka tider du vill ha hjälp? Fr 4:1 Hur är du med dina möjligheter att påverka vid vilka tider du får hjälp? Mindre omformulering TRYGGHETEN Fr 5a:1 Vad tycker Du om i vilken mån hjälpen ges av samma personer? - - Frågan är borttagen - undersökning. - Fr 5:1 I vilken utsträckning litar du på personalen? Frågan är ny i årets Fr 5a:2 Vad tycker Du om hur väl personalen vet vad du behöver hjälp med? Fr 5:3 Hur är du med hur väl personalen känner till vilken hjälp du behöver? Mindre omformulering HJÄLPENS/OMVÅRDNADENS OMFATTNING Fr 6:1 Vad tycker Du om hur mycket hjälp du har? Fr 6:1 Hur är du med omfattningen av den hjälp du är beviljad? Omformulering Fr 6:2 Vad tycker du om hur väl hjälpen motsvarar dina behov? Fr 6:2 Hur är du med hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov? Mindre omformulering MATEN Fr 7:2 Vad tycker du om dina möjligheter att få det slag av mat som du vill ha? Fr 7:2 Hur är du med dina möjligheter att få den mat du vill ha vid måltiderna? Mindre omformulering Fr 7:3 Vad tycker du om dina möjligheter att välja maträtt vid måltiden? - - Frågan är borttagen Fr 7:4 Vad tycker du om dina möjligheter att bestämma när du skall äta? Fr 7:3 Hur är du med dina möjligheter att själv bestämma när du vill äta? Mindre omformulering STÄDNING, TVÄTT OCH DUSCH Fr 8:2 Vad tycker du om den hjälp du har med att duscha/bada? Fr 8:2 Hur är du med sättet personalen hjälper dig på när du duschar/badar? Omformulering VÅRDINSATSER Fr 9:1 Vad tycker Du om hjälpen med medicinering? Fr 9:1 Hur är du med den hjälp du får vid medicinering (t.ex. att ge ögondroppar, läkemedel mm)? Omformulering SOCIAL SAMVARO OCH AKTIVITETER Fr 10:3 Vad tycker du om den hjälp du har av personalen för att komma ut när du vill? Fr 10:3 Hur är du med dina möjligheter att komma ut när du vill? Omformulering TRYGGHETSLARM Fr 5b:1 Vad tycker Du omhur lätt det är att använda trygghetslarmet? - - Frågan är borttagen Fr 5b:2 Vad tycker du om hur snabbt du får hjälp när du använder trygghetslarmet? - - Frågan är borttagen VÅRDINSATSER Fr 9:2 Vad tycker du om hjälpen med såromläggning? Fr 9:2 Hur är du med den hjälp du får med såromläggning? Mindre omformulering Fr 9:3 Vad tycker du om den rehabilitering och/eller rörelseträning du har? Fr 9:3 Hur är du med den rehabilitering, gymnastik, promenader eller liknande som du får? Omformulering

Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun

Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om hemtjänsten i Örkelljunga kommun Nationell brukarundersökning

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Östersunds kommun Nationell

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? Våren 2010 Vad tycker du om ditt äldreboende? Socialstyrelsen har i uppdrag att undersöka vad människor tycker om sitt äldreboende. Syftet är att äldreboende för personer som är 65 år och äldre ska utvecklas

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? Vad tycker du om ditt äldreboende? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboende för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Brukarna om sitt äldreboende i Simrishamns kommun

Brukarna om sitt äldreboende i Simrishamns kommun Brukarna om sitt äldreboende i Simrishamns kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om sitt äldreboende i Simrishamns kommun Nationell

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelningar för hemtjänst Gävle Antal svarande: 771 2010 2008 svarande: 65 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt svarsfördelning och medel för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt"

Läs mer

Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun

Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om hemtjänsten i Östersunds kommun Nationell brukarundersökning

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om sitt äldreboende i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Lidköpings kommun Lidköpings kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? Vad tycker du om din hemtjänst? Sommar 2011 Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten för personer som är 65 år och äldre genomförs denna

Läs mer

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun

Nationella brukarundersökningen 2011. Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Nationella brukarundersökningen 2011 Brukarna om hemtjänsten i Södertälje kommun Södertälje kommun- Sammanfattning Sammanfattning Resultaten i denna rapport baseras på den nationella brukarundersökning

Läs mer

Brukarna om hemtjänsten i Simrishamns kommun

Brukarna om hemtjänsten i Simrishamns kommun Brukarna om hemtjänsten i Simrishamns kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om hemtjänsten i Simrishamns kommun Nationell brukarundersökning

Läs mer

Brukarna om hemtjänsten i Gävle kommun

Brukarna om hemtjänsten i Gävle kommun Brukarna om hemtjänsten i Gävle kommun Nationell brukarundersökning våren 2010 Betygsindex Effekt SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Brukarna om hemtjänsten i Gävle kommun Nationell brukarundersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna om hemtjänsten och särskilt boende Eslövs

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013. Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 Rapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13 - Nätverksrapport Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren 13... 1 Resultat Del A Hur bedömer

Läs mer

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013

Omvårdnad Gävle 2013. Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning. November 2013 Markör Marknad & Kommunikation AB Stockholm Omvårdnad Gävle 2013 Kunder och närstående om äldreomsorg och verksamhet för personer med funktionsnedsättning November 2013 Uppdrag: Kund- och närståendeenkäter

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Rättsmedicinalverkets kunder om kontakten med

Läs mer

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde Västra Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET 69 4 66 84 BEMÖTANDE 85 84 81 91 INFLYTANDE 6 5 5 86 TRYGGHET 1 9 1 8 INFORMATION 61 0 52 85 HJÄLPENS OMFATTNING 63 6 63

Läs mer

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder

Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder 1 (10) Omsorgskontoret 2012-01-16 Dnr ÄN 2011-73 Björn Dahlberg Elisabeth Viman Äldrenämnden Socialstyrelsen och SCB:s enkätundersökning om vårdbostäder Äldrenämnden föreslås notera informationen om enkätundersökning

Läs mer

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde Göteborg Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET 8 78 7 93 BEMÖTANDE 84 86 77 93 INFLYTANDE 78 8 7 87 TRYGGHET 8 81 72 9 INFORMATION 73 72 58 9 HJÄLPENS OMFATTNING 82 82 73 92 HJÄLPENS

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2009

Läs mer

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde

Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde Referens SDN Medel- Lägsta Högsta värde värde värde NKI, HELHET 70 78 70 93 BEMÖTANDE 86 93 INFLYTANDE 70 80 70 87 TRYGGHET 72 81 72 90 INFORMATION 72 90 HJÄLPENS OMFATTNING 74 82 73 92 HJÄLPENS UTFÖRANDE

Läs mer

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får.

Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Socialstyrelsen genomför varje år en undersökning av vad personer med hemtjänst eller äldreboende tycker om det stöd, den hjälp och den omsorg de får. Undersökningen görs av Statistiska Centralbyrån och

Läs mer

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö

Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Salem och Tyresö SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 Södertörns nätverk En analys av resultaten för kommunerna,,,, och SCB:s medborgarundersökning hösten 14 och våren 15 - Nätverksrapport Innehållsförteckning

Läs mer

Vad tycker du om ditt äldreboende?

Vad tycker du om ditt äldreboende? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om ditt äldreboende? Alla äldre har rätt till äldreboende med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla äldreboenden genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna

Läs mer

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende?

Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? Omvårdnad Gävle Vad tycker de närstående om omvårdnaden på särskilt boende? November 2015 Markör AB 1 (19) Uppdrag: Beställare: Närstående särskilt boende Omvårdnad Gävle Kontaktperson beställaren: Patrik

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om hemsjukvården Göteborg våren 2005

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? UEnr Hösten 2012 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Statistiska centralbyrån (SCB) denna undersökning

Läs mer

Kundundersökning 2013. Personlig assistans

Kundundersökning 2013. Personlig assistans Kundundersökning 2013 Personlig assistans Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom personlig assistans.

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Företagen och organisationerna om Kemikalieinspektionens

Läs mer

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010

Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 2010-09-23 Sidan 1 av 12 Socialförvaltningen Information om brukarundersökning och närstående undersökning i särskilt boende - 2010 Under våren 2010 genomfördes en brukarundersökning inom de särskilda

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 Prioriteringsplan Västra Göteborg Äldreboende och HSV

VÅRDTAGARE ÄLDREBOENDE, 2012 Prioriteringsplan Västra Göteborg Äldreboende och HSV Bjöla Äldreboende 1 Personalens information till dig om förändringar 17 2 Möjligheter påverka vid vilka tider du får hjälp 33 3 Hur väl den beviljade hjälpen motsvarar dina behov 54 Möjligheten att få

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Södertälje kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2013 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Mölndals stad Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Vårdtagare om äldreboendet Göteborg våren 2007

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Tranås kommun. Rapportbilaga

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Tranås kommun. Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tranås kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

Kundundersökning 2013. Hemtjänst

Kundundersökning 2013. Hemtjänst Kundundersökning 2013 Hemtjänst Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder inom hemtjänsten, undantaget kunder

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Järfälla kommun. Rapportbilaga

SCB:s medborgarundersökning våren 2016. Järfälla kommun. Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Järfälla kommun Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning våren 2016 Rapportbilaga - Innehållsförteckning Rapportbilaga Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Mölndals stad SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Södertälje kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Hörby kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kalmar kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Kungsbacka kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun

SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Vallentuna kommun SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 SCB:s medborgarundersökning hösten 2017 Innehållsförteckning Rapport SCB:s medborgarundersökning 2017... 1 Om undersökningen... 2 Resultat Del A: Nöjd-Region-Index

Läs mer

Kund- och närståendeundersökning Vård- och omsorgsboende

Kund- och närståendeundersökning Vård- och omsorgsboende Kund- och närståendeundersökning 2013 Vård- och omsorgsboende Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder på vård-

Läs mer

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39

SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 SMEDJEBACKENS KOMMUN 2010-04-16 Socialförvaltningen Anita Jernberg Utredningssekreterare Telefon: 0240-66 03 39 Socialnämnden Brukarundersökning hemtjänsttagare med daglig hjälp november 2009 Sammanfattning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Eda kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Eda kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD

BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD BRUKARENKÄT NÄRSTÅENDE ÄLDREBOENDE 2012 GÖTEBORGS STAD SEPTEMBER 2012 SCANDINFO MARKETING RESEARCH 1 Innehåll Information om undersökningen... 3 Tillvägagångssätt... 3 Rapportering... 5 Övergripande resultat...

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Jönköpings kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med

SCB:s analysmodell med SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! MEDBORGARUNDERSÖKNING

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Täby kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Täby kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Täby kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport

SCB:s medborgarundersökning våren 2015. Älvdalens kommun. Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Älvdalens kommun Rapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s medborgarundersökning våren 2015... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst?

Vad tycker du om din hemtjänst? 0849065530 Vad tycker du om din hemtjänst? Alla äldre har rätt till en hemtjänst med god kvalitet. För att kunna förbättra och utveckla hemtjänsten genomför Institutet för kvalitetsindikatorer denna undersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex SCB:s analysmodell med Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Region-Index Inflytandeindex Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! MEDBORGARUNDERSÖKNING

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten Tingsryds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Tingsryds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Tingsryds kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sigtuna kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sigtuna kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Sigtuna kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Sigtuna kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Kristinehamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Kristinehamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Umeå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Umeå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Umeå kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Umeå kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Kund- och närståendeundersökning Gruppbostäder och servicebostäder

Kund- och närståendeundersökning Gruppbostäder och servicebostäder Kund- och närståendeundersökning 2013 Gruppbostäder och servicebostäder Gävle kommun 2013-12-16 2 Om undersökningen Under september-oktober 2013 har enkäter skickats ut till samtliga Omvårdnad Gävles kunder

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Medarbetar-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Medarbetarna om sina arbetsförhållanden

Läs mer

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013

Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 Brottsutsattas kontakter med Polisen 2013 En attitydundersökning riktad till brottsutsatta gällande deras kontakter med Polisen. Betygsindex 100 90 80 Bevara Bevara Förbättra om möjligt 70 60 50 40 Lägre

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Skellefteå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Skellefteå kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Skellefteå kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Skellefteå kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index

Medborgarundersökningen. Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Medborgarundersökningen Med SCB:s Nöjd-Region-Index Nöjd-Medborgar-Index Nöjd-Inflytande-Index Ånge kommun Våren 2010 SCB:s Medborgarundersökning våren 2010 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Analysrapport

Läs mer

SCB:s medborgarundersökning Kungsbacka kommun. Rapportbilaga

SCB:s medborgarundersökning Kungsbacka kommun. Rapportbilaga SCB:s medborgarundersökning 2017 Kungsbacka kommun Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Rapportbilaga Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen Arbeta vidare med resultaten... 1 Förändringar

Läs mer

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning

Tabell: Betygsindex, medelbetyg och svarsfördelning Tabell:, medel och svarsfördelning 10100 I denna tabell redovisas för NKI och samtliga faktorer samt medel och svarsfördelning för delfrågorna i enkäten. Även andelen som har angett "ingen åsikt" samt

Läs mer

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Metodbeskrivning

Så tycker de äldre om äldreomsorgen Metodbeskrivning Så tycker de äldre om äldreomsorgen 2016 Metodbeskrivning Innehåll Metodbeskrivning... 5 Statistikens innehåll... 5 Målpopulation... 5 Rampopulation... 5 Mätinstrumentet... 6 Datainsamling... 7 Insamlingsperiod...

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Vännäs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Vännäs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Vännäs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Vännäs kommun Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index

SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index SCB:s analysmodell med Företagsmiljö-Index Företagsservice-Index Betygsindex Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! FÖRETAGARNA OM

Läs mer

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index

SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index SCB:s analysmodell med Nöjd-Kund-Index Betyg Modellen pekar ut områden som bör prioriteras. Bevara Förbättra om möjligt Effekt Lägre prioritet Prioritera! Kunderna/besökarna om biblioteken Göteborg hösten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Hässleholms kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Södertälje kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Södertälje kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Södertälje kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015?

Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? 1148547112 Vad tycker du om din hemtjänst, år 2015? Socialstyrelsens årliga frågeformulär till dig som har hemtjänst Alla äldre har rätt till en bra hemtjänst. För att kunna förbättra hemtjänsten vill

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sundbybergs stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010. Sundbybergs stad. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2010 Sundbybergs stad Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2010 Sundbybergs stad Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Jönköpings kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Jönköpings kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Hallsberg Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Hallsberg Särskilt boende Resultaten för er kommun Det här är en sammanställning av resultaten för er kommun från undersökningen Vad tycker de äldre

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Ystads kommun

SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Ystads kommun SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Ystads kommun Rapportbilaga SCB:s Medborgarundersökning våren 2012 Innehållsförteckning - Rapportbilaga Rapportbilaga - Innehållsförteckning Allmänt om undersökningen

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011. Lindesbergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Hösten 2011 Lindesbergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning hösten 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys

Medborgarundersökning kort sammanfattning och analys Resultatet i korthet 51% rekommenderar Göteborg som en stad att leva och bo i. NRI (nöjd-region-index hamnar på 60, vilket placerar Göteborg på snittvärdet för deltagande kommuner 2017 NMI (nöjd-medborgarindex)

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Gällivare kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Gällivare kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Gällivare kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Olofströms kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Olofströms kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Olofströms kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nynäshamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Nynäshamns kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Nynäshamns kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Åtvidabergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Åtvidabergs kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Åtvidabergs kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Robertsfors kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Robertsfors kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tierps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Tierps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Tierps kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Orsa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Orsa kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Orsa kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Salems kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Salems kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Salems kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Östersunds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Östersunds kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Östersunds kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015. Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? 2015 Resultat för Kristianstad_Amalia_allmän inriktning (minst 7 svarande) Särskilt boende Resultaten för er verksamhet/område Det här är en sammanställning av resultaten

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Perstorps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Perstorps kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Perstorps kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Säffle kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen

SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011. Säffle kommun. Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning Våren 2011 Säffle kommun Kommuner som har deltagit i undersökningen SCB:s Medborgarundersökning våren 2011 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning våren

Läs mer

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun

SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Uppsala kommun Rapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012 Innehållsförteckning Analysrapport SCB:s Medborgarundersökning hösten 2012... 1 Resultat Del A Hur

Läs mer

Till dig som är anhörig till strokedrabbad

Till dig som är anhörig till strokedrabbad RIKS-STROKE The Swedish Stroke Register Till dig som är anhörig till strokedrabbad Följande frågor är riktade till dig som är anhörig till den strokedrabbade. Formuläret består av ett antal frågor som

Läs mer