Datum Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-09-02. Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl. 17.00. Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig"

Transkript

1 1 Datum Sida 1 (1) KALLELSE Sammanträde: Tid: Plats: Justerare: Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB Besök av Habo Bostäder/Habo Kraft, punkt Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB 3. Redovisning av inkomna budgetförslag Besök av ekonomichef Johan Bokinge, punkt 3-4. Inga handlingar. 4. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest 5. Detaljplan för del av Bränninge 1:2 med flera Besök av teknisk chef Svante Modén, punkt 5-9. Planförslaget finns på 6. Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Planförslaget finns på 7. Antagande av trafiksäkerhetsprogram 8. Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo kommun 9. Godkännande av köpeavtal skoltomt 10. Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri 11. Svar på remiss om investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande 12. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 13. Sammanträdesplan för Anmälningsärenden 15. Redovisning av delegationsbeslut David Svensson ordförande Frida Wahlund sekreterare

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB Beslut Arbetsutskottet uppdrar åt Habo Bostäder AB att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september komplettera sin begäran med projektets ungefärliga totaltkostnad och med en utförligare redovisning av vad som ska göras, samt ett redovisa aktuellt utnyttjande av borgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendebeskrivning Habo Kraft AB har i skrivelse daterad den 17 augusti 2015 inkommit med begäran om ökad kommunal borgen med 25 miljoner kronor. Orsaken är ökat upplåningsbehov i samband med ombyggnad av Bränningeområdet. I samband med bokslut för 2014 beslöt kommunfullmäktige att borgenssumman för Habo Bostäder AB får uppgå till högst kronor. Vid bifall till Habo Bostäders framställan kommer borgenssumman för Habo Bostäder AB att uppgå till högst kronor. --- Beslutet skickas till: Habo Bostäder AB Justeras Expedierats

3 3

4 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB Dnr KS15/251 Beslut Arbetsutskottet uppdrar åt Habo Kraft AB att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september komplettera sin begäran med projektets ungefärliga totaltkostnad och med en utförligare redovisning av vad som ska göras, samt ett redovisa aktuellt utnyttjande av borgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendebeskrivning Habo Kraft AB har i skrivelse daterad den 17 augusti 2015 inkommit med begäran om ökad kommunal borgen med 20 miljoner kronor. Orsaken är ökat upplåningsbehov i samband med utbyggnad av bredband i Habo kommun. I samband med bokslut för 2014 beslöt kommunfullmäktige att borgenssumman för Habo kraft AB får uppgå till högst kronor. Vid bifall till Habo Krafts framställan kommer borgenssumman för Habo Kraft AB att uppgå till högst kronor. --- Beslutet skickas till: Habo Kraft AB Justeras Expedierats

6 6

7 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att år 2015 erlägga särskild medlemsinsats i Kommuninvest upp till högsta nivå, 900 kronor per invånare, preliminärt ca 4,1 miljoner kronor. Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har ställt förfrågan till medlemmarna om inbetalning av särskild medlemsinsats år 2015 eftersom större krav på kapitalisering nu ställs på kreditinstitut. Därför har möjligheten att betala in insatskapital upp till 900 kr/invånare öppnats upp och förfrågan har gått ut till medlemmarna om man vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. På insatskapitalet betalas ränta som fastställs av föreningsstämman. --- Justeras Expedierats

9 9 Claes-Arne Wahlin Tel: 036/48095 Till kommunstyrelsen Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att år 2015 erlägga särskild medlemsinsats i Kommuninvest upp till högsta nivå, 900 kr per invånare, preliminärt ca 4,1 mkr. Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har ställt förfrågan till medlemmarna om inbetalning av särskild medlemsinsats år Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening daterad bifogas. Större krav på kapitalisering ställs nu på kreditinstitut. Därför har, från och med 2015, möjligheten att betala in insatskapital upp till 900 kr/invånare öppnats upp och förfrågan har gått ut till medlemmarna om man vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. På insatskapitalet betalas ränta som fastställs av föreningsstämman. Räntan på insatskapitalet 2014 fastställdes av stämman till 2,5 procent. Framtida räntor kan inte garanteras utan beslutas av stämman i efterskott. Föreningen skriver i sin skrivelse om förfrågan om särskild medlemsinsats ( ) att Föreningen efterstävar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem. Återbäringen för Habo kommun från 2014, kr, har betalats in som insats Totalt är kommunens insats därefter kr. Maximal insats är satt till 900 kr per invånare och till den nivån återstår ca 4,1 mkr för Habo kommun. Kommunledningskontoret Box HABO , fax , e-post:

10 10 Senast 30 oktober måste besked lämnas till Kommuninvest om man önskar erlägga särskild medlemsinsats Beskedet är bindande. En utökning av insatskapitalet i Kommuninvest påverkar inte årets resultat utan berör enbart balansräkningens tillgångssida, en omsättningstillgång, likvida medel på banken flyttas till en finansiell anläggningstillgång, insatskapital i Kommuninvest. Claes-Arne Wahlin Ekonomichef Kommunledningskontoret Box HABO , fax , e-post:

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Detaljplan för del av Bränninge 1:2 med flera Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inget att invända mot planförslaget. Ärendebeskrivning Den 18 mars 2015 inkom Bränninge Utvecklings AB med en ansökan om planbesked för del av Bränninge 1:2 med flera (Lilla Bränninge). Syftet med ansökan är att reglera om en del mark som i gällande detaljplan är planerat för naturmark till kvartersmark. Förslaget är översänt till kommunstyrelsen för samråd. --- Justeras Expedierats

21 21 Datum Dnr Sida BN15/127 1 Enligt sändlista i detta brev Detaljplan för del av Bränninge 1:2 m fl. Lilla Bränninge Den 18 mars 2015 inkom Bränninge Utvecklings AB med en ansökan om planbesked för del av Bränninge 1:2 m.fl. Lilla Bränninge. Syftet med ansökan är att reglera om en del mark som i gällande detaljplan är planerat för naturmark till kvartersmark. Den 10 juni 2015 lämnade byggnadsnämnden positivt planbesked och beslutade att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område. Ett förslag på ny detaljplan har upprättats och byggnadsnämnden beslutade 20 augusti 2015 att skicka förslaget till berörda fastighetsägare och myndigheter för samråd, enligt 5 kap. 11 Plan- och bygglagen. Ni har möjlighet att komma in med synpunkter på samrådshandlingarna mellan 2 september 9 oktober Synpunkterna ska inkomma skriftligen till: Habo Kommun, Byggnadsnämnden Box Habo Det ska betonas att den som vid samrådstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande. Planprogrammet finns även att ta del av digitalt då samrådshandlingarna finns på Habo kommuns hemsida, Upplysningar om programförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel , alternativt plan- och byggchef Jessica Leremar, Plan- och byggenheten Mari Helene Opdal Planarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

22 22 Dnr Sida BN15/127 2 Bilaga: Kopia: Detaljplan för Bränninge 1:2 m.fl, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, Behovsbedömning, Fastighetsförteckning, , Ärendenr. F15529 (Framtagen av Lantmäteriet) (Handling 11 i ärendet) Akten Sändlista för samråd Bränninge 1:2 m.fl. i Habo kommun Samrådstid Lantmäterimyndigheten, Box 2032, JÖNKÖPING - Länsstyrelsen i Jönköpings län - Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning - Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, JÖNKÖPING - Naturvårdsverket, , STOCKHOLM - Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, , HABO - Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening, c/o Gun Andersson, Källebäcken 20, HABO - Skanova, Box 1058, JÖNKÖPING - Trafikverket, Ärendemottagningen, Thomas Lindén, Box 810, BORLÄNGE - Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, JÖNKÖPING - Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson - Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden - Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden - Habo Kommun, KSAU - Habo Kommun, Miljönämnden - Habo Kommun, Räddningstjänsten - Habo Kommun, Socialnämnden - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Svante Modén - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Lubomira Eng - Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB - Vattenfall AB (Nätjuridik Trollhättan)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Ärendebeskrivning Den 10 juni 2014 gav kommunstyrelsens arbetsutskott ett uppdrag till Habo Bostäder AB att planera för byggnation på Gunnarsbo 1:62, Gröne vägens skola. Den 10 december 2014 beslutade byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för fastigheten med syfte att upprätta en detaljplan för bostadsändamål. Ett förslag till detaljplan har upprättats och översänts för samråd. --- Justeras Expedierats

24 24 Datum Dnr Sida BN14/429 1 Enligt sändlista i detta brev Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Den 10 juni 2014 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Habo Bostäder AB i uppdrag att planera för byggnation på Gunnarsbo 1:62, Gröne vägens skola. Den 10 december beslutade byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för fastigheten med syfte att upprätta en detaljplan för bostadsändamål. Ett förslag på ny detaljplan har upprättats och detta skickas nu ut till berörda fastighetsägare och myndigheter för samråd enligt 5 kap. 11 Plan- och bygglagen. Ni har möjlighet att komma in med synpunkter på samrådshandlingarna mellan 29 juni 28 augusti Synpunkterna ska inkomma skriftligen till: Habo Kommun, Byggnadsnämnden Box Habo Ett samrådsmöte kommer att hållas i Kammarsalen i kommunhuset den 17 augusti 2015, klockan 18:00. Under mötet kommer vi att berätta mer och ni har möjlighet att ställa frågor. Det ska betonas att den som vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande. Planprogrammet finns även att ta del av digitalt då samrådshandlingarna finns på Habo kommuns hemsida, miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/pagaende-detaljplaner/ Upplysningar om programförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel , alternativt plan- och byggchef Jessica Leremar, Plan- och byggenheten Mari Helene Opdal Planarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

25 25 Dnr Sida BN14/429 2 Bilaga: Kopia: Detaljplan för Gunnarsbo 1:62, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, Behovsbedömning, Fastighetsförteckning, , Ärendenr. F15356 (Framtagen av Lantmäteriet) (Handling 6 i ärendet) Akten Sändlista för samråd Gunnarsbo 1:62 i Habo kommun Samrådstid Lantmäterimyndigheten, Box 2032, JÖNKÖPING - Länsstyrelsen i Jönköpings län, - Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning, Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, JÖNKÖPING - Naturvårdsverket, , STOCKHOLM - Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, , HABO - Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening, c/o Gun Andersson, Källebäcken 20, HABO - Skanova, Box 1058, JÖNKÖPING - Trafikverket, Ärendemottagningen, Thomas Lindén, Box 810, BORLÄNGE, alt. - Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, JÖNKÖPING - Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson (5 ex., internpost, papper) - Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden (både i papper och till - Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden (enbart till - Habo Kommun, KSAU, (både i enkeltsidigt papper och till - Habo Kommun, Miljönämnden - Habo Kommun, Räddningstjänsten - Habo Kommun, Socialnämnden (både i papper och till - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Svante Modén - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Lubomira Eng - Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB - Vattenfall AB (Nätjuridik Trollhättan), digitalt till Samrådshandlingarna skickas den 24 juni 2015 av Mari Helene Opdal

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Antagande av trafiksäkerhetsprogram Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Trafiksäkerhetsprogram Ärendebeskrivning Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo-Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Förslag till trafiksäkerhetsprogram har varit ute på remiss under våren 2015 och inkomna remissvar sammanfattas i Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Justeras Expedierats

27 27 Anders Bertilsson Tjänsteskrivelse Datum Dnr KS15/143 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Trafiksäkerhetsprogram Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Förslag till trafiksäkerhetsprogram har varit ute på remiss under våren 2015 och inkomna remissvar sammanfattas i Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Kommunstyrelsen föreslås nu anta förslag till Trafiksäkerhetsprogram Habo kommun Tekniska förvaltningen POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

28 28 Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 X

29 29 Trafiksäkerhetsprogram Trafiksäkerhetsprogrammet är ett delprogram till handlingsprogrammet Trygghet och säkerhet, som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Trafiksäkerhetsprogrammet kommer att uppdateras vart fjärde år i samband med ny mandatperiod. Förord En bra trafiksäkerhet ökar attraktiviteten i kommunen. Vanliga synpunkter från kommuninvånare är att man upplever otrygghet i trafiken, vilket i sin tur leder till sämre tillgänglighet, framförallt för unga och gamla. Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att systematiskt arbeta för ett trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. Arbetet bedrivs samordnat mellan olika kommuner. På detta sätt blir vi effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. Medverkar i samarbetet gör också Trafikverket, Polisen och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). NTF i Jönköpings län har medverkat med faktaunderlag och text i programmet. Nuläge Sverige är föregångare inom trafiksäkerhet. Ändå är trafikolyckor ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige. Olycksrisk och otrygghet påverkar också vår vardag. Många föräldrar låter inte sina barn röra sig på egen hand, då man är orolig för trafiksäkerheten. Detta påverkar barnens hälsa och utveckling. Ett ökat bilåkande och skjutsande av barnen påverkar även miljön negativt, med ökade luftföroreningar. Vad påverkar trafiksäkerheten? Trafiksäkerhet är i grunden en fråga om attityder, omdöme och beteende. Det finns ett antal faktorer som i hög grad påverkar trafiksäkerheten. Det som är av störst betydelse är hastigheten. Användning av bilbälte och skyddsutrustning för barn är också av stor betydelse för hur allvarliga konsekvenser en olycka får Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 1

30 30 för de inblandade trafikanterna. Risken för att en olycka ska inträffa ökar vid intag av alkohol/droger i samband med bilkörning. Användningen av cykelhjälm reducerar skadeföljderna för cyklister som råkar ut för en trafikolycka. Även synbarheten är en viktig faktor för ökad trafiksäkerhet, liksom gators drift och underhåll. Att gatumiljön fungerar och är tilltalande är viktigt för alla olika sorts resor som vi gör dagligen. Oavsett om vi väljer cykel, buss, bil eller att gå ska vi på ett så säkert sätt som möjligt nå vårt mål utan att råka ut för en olycka. För att påverka beteenden är samarbetet mellan kommuner, polis, NTF, räddningstjänsten och Trafikverket oerhört viktigt. Enkät om trafiksäkerhet Nedan beskrivs resultatet från 2013 års trafiksäkerhetsenkät, som Trafikverket genomför årligen på nationellt plan. I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att trafiksäkerhetsenkäten är en utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga trafiksäkerhetsfrågor över tid. Det har också visat sig att det i många frågor finns skillnader i attityder mellan kön och ålder. Trafikbeteenden En stor majoritet av de tillfrågade har angivit Att inte köra rattfull som allra viktigast för trafiksäkerheten när de fått välja mellan åtta viktiga beteenden. Därefter följer Använda bilbälte, Inte köra mot rött ljus, och Hålla hastigheten. Trafiknykterhet Fem procent av de tillfrågade uppger att de under det senaste året kört bil efter att ha druckit alkohol, män i större utsträckning än kvinnor Hastighet 63 % av de tillfrågade anser att det är rimligt att sänka hastigheterna för att öka trafiksäkerheten. Betydligt fler kvinnor än män instämmer i det påståendet och det är också fler i den äldsta åldersgruppen, över 75 år. Bilbälte I framsätet används bilbälte i mycket hög utsträckning hela 98 % använder alltid eller nästan alltid bilbältet oavsett om det är tätortstrafik eller landsvägstrafik. Användningen är något högre bland kvinnor än bland män, och något lägre i de yngre grupperna. Cykelhjälm Det är 22 % av cyklisterna som nästan alltid använder cykelhjälm när de cyklar, medan 56 procent svarar att de sällan eller aldrig använder hjälm. Kvinnorna Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 2

31 31 använder hjälm i något högre utsträckning än män och grupperna mellan 18 och 25 år är de minst frekventa hjälmbärarna. I tonårsgrupperna avviker könsmönstret och flickorna använder hjälm i lägre utsträckning än pojkarna. Synbarhet 25 procent uppger att de använder reflexer om vägen är belyst, medan 40 procent om belysning saknas. Användandet av reflexvästar har ökat bland både barn och vuxna. Reflexanvändningen ökar med stigande ålder. Mer riskfylld trafik Hälften av alla män och 65 % av alla kvinnor tycker att trafiken har blivit mer riskfylld under senare år. Bland de allra äldsta instämmer över 80 % medan personer under 25 år instämmer i betydligt lägre utsträckning. Mobiltelefon och bilkörning Det är 75 % som instämmer i att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör bil. Det är skillnader mellan könen, där 82 % av kvinnorna instämmer, jämfört med 67 % av männen. Övergångsställen Ungefär var tredje tillfrågad, fler kvinnor än män, har svarat att bilarna sällan stannar när de ska korsa gatan på ett övergångsställe Nollvisionen Nollvisionen beslutades av riksdagen Den är både en vision om vägtrafik där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt och strategier för hur vi ska uppnå en säker vägtrafik enligt visionen. Trafiksäkerhetsarbetet enligt nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar eftersom människan är den svagaste länken i systemet. Ansvaret för säkerheten delas mellan systemutformare och de som använder vägtransportsystemet. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar men inte att de leder till allvarligare personskador. Etappmål Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel från 2007 till Det motsvarar högst 220 dödade år Trafikverket tog fram förslaget våren 2008 på uppdrag av regeringen. Om det svenska etappmålet anpassas efter EU:s mål ska antalet dödade inte vara högre än 133 år Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 3

32 32 Trafiksäkerheten i Habo Beskrivning av olycksstatistik mellan 2008 och 2014 Under perioden inträffade totalt 212 trafikolyckor inom Habo kommun. Olyckorna har resulterat i 4 döda, 29 svårt skadade och 179 lindrigt skadade. Av olyckorna har 105 stycken inträffat på det statliga vägnätet (3 döda, 22 svårt skadade, 79 lindrigt skadade) och 57 på det kommunala vägnätet (0 döda, 4 svårt skadade, 53 lindrigt skadade). Resterande olyckor har inträffat på övriga vägar. Under samma period har 91 olyckor inträffat, där oskyddade trafikanter varit inblandade. Av dessa är 81 fotgängare (27 fotgängare singel, 28 cykel singel) och 10 cykel/mopedolyckor (9 singel). (Siffrorna är tagna utifrån STRADA.) De mest olycksdrabbade gatorna i Habo kommun mellan 2008 och 2013 Gata Antal olyckor Kommentar Antal fordon per dygn st statlig 9280 st** st statlig 6853 st** Bränningeleden 11 st statlig 3694* Kråkerydsvägen 5 st kommunal 3500**** * Mätning utförd av NTF Jönköpings län **Mätning utförd av NTF Jönköpings län ***Mätning utförd av Trafikverket. **** Mätning utförd av Habo kommun 2011 Mål och åtgärder Det övergripande målet är att minska antalet olyckor med personskador. Här redovisas fem målområden som Habo kommun inriktar sitt trafiksäkerhetsarbete på. Alla kommunens förvaltningar är delaktiga i trafiksäkerhetsarbetet. Det är främst Tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Trafikoch samverkansgruppen som ansvarar för att åtgärder inom målområdena genomförs. Trafik- och Samverkansgruppen gör en årlig uppföljning av åtgärderna. 1. Påverka trafikantbeteenden Att följa spelreglerna i trafiken är avgörande för en bra trafiksäkerhet. Följande insatser görs på området: Trafiksäkerhetsutbildning i skolan ingår i ordinarie undervisning i ämnesblocken SO/NO i årskurserna F-3 och 7-9. I detta ingår reflexanvändning, trafikvett, cykelhjälm, attityder mopedåkning, alkohol och trafik. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 4

33 33 Ökad reflexanvändning genom kampanjer där utdelning av reflexer sker. Regelbundna möten med polis. Stödja ett lugnare körsätt i trafikmiljöer där oskyddade trafikanter vistas genom att den generella hastighetsöversyn som genomförts följs upp med fysiska förbättringsåtgärder. Informationsträffar på skolor där problematiken vid hämtning- och lämning av barnen belyses. Hastighetsmätning utförs i tätorterna för ökad efterlevnad av hastighetsbegränsningar. Regelbundna möten i Samverkansgruppen Trafiksäkerhet Habo - Mullsjö där Polis, Räddningstjänst, Trafikverket och NTF medverkar. Arbeta aktivt för att förbättra skolskjutsverksamheten i kommun. Hållplatsinventering, avtalsuppföljning på skolskjutsentreprenörer m.m. 2. Minska halkolyckor Halkolyckor för gående och cyklister är kanske det största trafiksäkerhetsproblemet. Följande insatser görs för att minska halkolyckor: Prioritera gång- och cykelvägar och särskilt utsatta platser vid snöröjning och halkbekämpning. Åtgärda platser med återkommande problem. Hala plattor, järnvägsundergångar mm. Prioritering av grusupptagning på våren för att minska olycksrisken för gående och cyklister. 3. Bygga om trafikmiljöer Ombyggnader av trafikmiljön har under flera år haft fokus på barn och ungdomars möjligheter att själva kunna ta sig till skola och fritidsanläggningar. Följande insatser görs på området: Säkra gång- och cykelvägar med prioritering för barn och ungdomar. Åtgärder för att stödja de nya hastighetsgränserna. Förbättra säkerheten vid gång- och cykelpassager på 60-sträckor. Övergångsställen fasas ut på de ställen där de inte behövs av tillgänglighetsskäl. Utförandet av gång- och cykelpassager eller övergångsställen görs enligt Trafikverkets standardritningar. Förstärkt belysning. Samverkan med Trafikverket för att förbättra säkerheten på det statliga vägnätet. Nära dialog med Kommunala funktionshindrades råd som ger sina synpunkter på trafikmiljön. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 5

34 34 4. Säkerhet vid arbete på och intill väg, skolområden mm I samband med nyanläggning eller driftjobb är det viktigt med fastlagda rutiner för att uppnå en säker arbetsplats. Följande insatser görs på området: Rutiner finns för att ta fram och godkänna TA-planer inom kommunen. Gäller både för egen regi och externt arbete. Regelbunden utbildning för alla medarbetare som utför arbete i trafikmiljöer. Tydliggöra vem som har samordningsansvar för trafiksäkerheten för projekteringshandlingar och vid utförande. Information om planerade vägarbeten lämnas till berörda aktörer. 5. Olycksuppföljning Trafik- och samverkansgruppen sammanställer statistik över trafikolyckor. Statistiken används som underlag för olycksuppföljning och trafiksäkerhetsåtgärder. Rutiner finns för dokumentation, analys och redovisning. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 6

35 35 Anders Bertilsson, Datum Dnr KS15/143 Sida 1 (2) Kommunstyrelsen Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor och har skickats på remiss under våren Inkomna synpunkter beaktas och arbetas om möjligt in i slutlig version av Trafiksäkerhetsprogram Nedan följer en sammanfattning av inkomna remissvar. Byggnadsnämnden Under rubriken mål och åtgärder bör det tydligare beskrivas vilka åtgärder som görs idag, respektive vilka åtgärder som måste sättas in för att öka trafiksäkerheten i Habo kommun. Det bör vidare framgå, i de fall då det inte är uppenbart, vem som ansvarar för att de olika åtgärderna utförs samt hur ofta åtgärderna ska utföras. Det bör också klargöras när uppföljning av programmet ska ske samt vem som har det övergripande ansvaret för uppföljningen. Kommentar: De flesta åtgärder som beskrivs i trafiksäkerhetsprogrammet görs idag. Målet är att minska antalet olyckor med personskador. Samverkansgruppen följer upp olycksstatistiken för att se var insatser behöver göras för att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsprogrammet kommer att kompletteras med vem som ansvarar för att de olika åtgärderna utförs. Samverkansgruppen ansvarar för en årlig uppföljning av programmet. En revidering av programmet sker i början av varje mandatperiod. Miljönämnden Miljönämnden anser att det är bra ur miljösynpunkt att man prioriterar gång- och cykelvägar. Nämnden anser att man bör ta större miljöhänsyn vid trafikplaneringen. Avsmalningar är kanske inte alltid den optimala lösningen. POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

36 36 Sida 2 (2) Kommentar: Avvägningar görs ur miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt samt ur flera andra aspekter vid trafikplaneringen. Fritids- och kulturnämnden Inget att erinra mot trafiksäkerhetsprogrammet. Påpekar att trafiksäkerheten särskilt ska beaktas vid idrottsområdet på Slätten och vid Skyttevägen från Bränningeskolan till OK-Gränsenstugan. Kommentar: Specifika objekt tas upp i samverkansgruppen. De angivna objekten finns med i förslag till investeringsbudget för Barn- och utbildningsnämnden Positiv till förslaget Trafiksäkerhetsprogram Socialnämnden Inga synpunkter på förslag till trafiksäkerhetsprogram Folkhälsorådet Ställer sig bakom programmet. Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning Inget yttrande har inkommit Till samrådsredogörelsen bifogas inkomna remissyttranden. Habo kommun Samverkansgruppen Trafiksäkerhet Habo - Mullsjö

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar reviderad beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys för Habo kommuns vattenförsörjning. Ärendebeskrivning Habo kommun är huvudman när det gäller den kommunala dricksvattenförsörjningen vilket innebär ansvar för produktion och leverans av det kommunala dricksvattnet. Kommunens ansvar och skyldigheter regleras bl.a. i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lag 2003:778 om skydd mot olyckor. I dokumenten finns rutiner som är kopplade till ett större vattenavbrott. Rutiner som berör mindre händelser finns beskrivna i egenkontrollprogrammet för respektive vattenverk. År 2011antogs en beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenförsörjningen i Habo kommun. Dokumentet har nu reviderats. I revideringen har inga större förändringar skett utan endast mindre tillägg eller förtydligande. --- Justeras Expedierats

38 38 Datum Kommunstyrelsen Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys för Habo kommuns vattenförsörjning. Ärendebeskrivning Habo kommun är huvudman när det gäller den kommunala dricksvattenförsörjningen vilket innebär ansvar för produktion och leverans av det kommunala dricksvattnet. Kommunens ansvar och skyldigheter regleras bl.a. i Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Lag 2003:778 om skydd mot olyckor. I dokumenten finns rutiner som är kopplade till ett större vattenavbrott. Rutiner som berör mindre händelser finns beskrivna i egenkontrollprogrammet för respektive vattenverk. År 2011antogs en beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenförsörjningen i Habo kommun. Dokumentet har nu reviderats. I revideringen har inga större förändringar skett utan endast mindre tillägg eller förtydligande. Samtliga förändringar är gulmarkeringarna i dokumentet. Risk- och sårbarhetsanslysen, kartorna över vattenskyddsområdena samt fastighetsbeteckningen där vattenverket är placerat är bortplockade i dokumentet på grund av sekretess. Vill du ha åtkomst till materialet vänligen kontakta tekniska chefen. Svante Modén

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS14/ Godkännande av köpeavtal skoltomt Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det upprättade köpeavtalet med FF7 Bränninge AB som köpare. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att sälja en skoltomt inom exploateringsområdet Södra Bränninge till fastighetsbolaget Functional Facilities AB. Uppdraget gavs till tekniska förvaltningen att ta fram ett köpeavtal, vilket skulle godkännas av kommunstyrelsen. Functional Facilities FF AB önskar att köpet ska genomföras via ett helägt dotterbolag eftersom man av affärsmässiga och ekonomiska skäl har sina skolfastigheter i egna dotterbolag. Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal med dotterbolaget FF7 Bränninge AB som även reglerar återköpsrätt för kommunen. --- Justeras Expedierats

40 40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS14/395 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Förfrågan om markförvärv från fristående förskoleverksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga godkänna det upprättade köpeavtalet med FF7 Bränninge AB som köpare. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att sälja en skoltomt inom exploateringsområdet Södra Bränninge till fastighetsbolaget Functional Facilities AB. Uppdraget gavs till tekniska förvaltningen att ta fram ett köpeavtal, vilket skulle godkännas av kommunstyrelsen. Functional Facilities FF AB önskar att köpet ska genomföras via ett helägt dotterbolag eftersom man av affärsmässiga och ekonomiska skäl har sina skolfastigheter i egna dotterbolag. Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal med dotterbolaget FF7 Bränninge AB som även reglerar återköpsrätt för kommunen. Konsekvenser Tekniska förvaltningen i samråd med ekonomiavdelning ser inga negativa konsekvenser för Habo kommun att sälja markområdet till det helägda dotterbolaget FF7 Bränninge AB i stället för moderbolaget Functional Facilities FF AB. Svante Modén Teknisk chef POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

41 Köpekontrakt Datum Dnr KS14/395 Sida 1 (4) Säljare Namn Habo kommun Adress Box 212, Habo Köpare Namn FF7 Bränninge AB Adress Box Oskarshamn Andel 1/1 Andel 1/1 Organisationsnummer Telefonnummer Organisationsnummer Överlåtelseförklaring och köpeobjekt Säljaren överlåter till köparen fastigheten Habo Bränninge 1:2 del av, enligt bifogad kartbilaga. Köparen förbinder sig att i en första etapp utföra byggnation av förskola som bedrivs i regi av Friluftsfrämjandet I Ur och Skur utveckling AB, i enlighet med beslut 93 i Barn och utbildningsnämnden. 2. Tillträdesdag Tillträdesdag är när startbesked beviljats dock senast Köparen svarar för skatter och andra avgifter som utgår för fastigheten och som avser tiden från och med tillträdesdagen. 3. Köpeskilling Köpeskillingen utgör (TREMILJONER FEMHUNDRAFEMTIOTUSEN ETTHUNDRAFYRTIO) KRONOR. I köpeskillingen ingår kostnad för planavgift och gatukostnad. Utöver köpeskillingen skall köparen erlägga en avstyckningsavgift om kronor till kommunen. 4. Köpeskillingens erläggande Handpenning, 10 % av köpeskillingen, betalas senast 10 dagar efter att bygglov vunnit laga kraft dock senast : kr Kontant på tillträdesdagen: kr Summa kr sida 1 (4)

42 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola Om köparen inte betalar köpeskillingen i tid får säljaren häva köpet. Handpenning återbetalas inte. 5. Köpebrev När köpeskillingen har betalats i sin helhet skall köpebrev upprättas. 6. Inskrivnings- och inteckningskostnader Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader samt för övriga med köpet förenade kostnader. 7. Inteckningar, servitut m m Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av sökta eller beviljade inteckningar och av andra servitut eller nyttjanderätter än följande: Se bifogat utdrag från fastighetsregistret. 8. Fastighetens skick Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren tillhandahåller en översiktlig grundundersökning som gjorts i syfte att i stort klarlägga de geotekniska förutsättningarna för området. 9. Bygg- och anläggningsarbeten Köparen erinras om vikten av att noga undersöka fastighetens grundförhållanden innan byggnation påbörjas samt uppmanas att vidta erforderliga åtgärder för avledande av dag-, yt- och grundvatten från omkringliggande mark såväl som vatten från eventuella befintliga rörledningar. Köparen uppmanas om att ta del av de radonmätningar som gjorts och observera att grundläggning måste ske enligt rekommendationerna så att inte radonhaltig markluft kommer in i huset. Köparen ansvarar för att alla bygg- och anläggningsarbeten sker inom fastigheten. Omgivande mark får inte utnyttjas för upplag av massor, byggmaterial och dylikt utan kommunens medgivande. Köparen upplyses om att slänt mot kommunal mark ska anläggas så långt in på fastigheten att 1,0 meter av tomtytan närmast gränsen är plan, om inte annan överenskommelse träffas med kommunen. Köparen är skyldig att omhänderta ytvatten från egna tomten inklusive slänter på ett sådant sätt att ytvatten ej leds till granntomter. Köparen svarar för eventuellt borttagande av träd inom fastigheten. Köparen upplyses om att hushöjden och tomtplaneringen noga bör anpassas till slutlig gatunivå, som finns angiven på nybyggnadskartan, och även i övrigt anpassas till omgivande mark. Husets höjd och läge i förhållande till gatan skall följa anvisningarna i gällande sida 2 (4)

43 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola detaljplan. De översta 4 cm av asfalten på gatan (slitlagret) läggs först när alla tomter är färdigbyggda. Byggnader och tomt bör planeras så att kommunens belysningsstolpar och elskåp inte behöver flyttas. Eventuell flyttning ska godkännas av kommunen och flyttningen betalas av den som vill flytta anläggningarna. Före eventuell plantering av häck eller anläggande av mur i tomtgräns bör ledningsägare av eloch telenät kontaktas för kontroll av kabelläge. 10. Schaktmassor Äganderätten till överblivna schaktmassor förbehålles kommunen. Köparen är skyldig att till kommunens tekniska förvaltning anmäla om överskott beträffande schaktmassor uppstår. Om kommunen då vill ha massorna är köparen skyldig att transportera massorna till plats som kommunen anvisar. Vid transportlängd upp till 10 km betalar köparen alla kostnader. För avstånd därutöver träffas särskild överenskommelse om transportmerkostnad. Om kommunen inte vill ha massorna får köparen själv avyttra sina överskottsmassor. Bidrag till transportkostnader utgår då ej. 11. Slänter Kommunen medges rätt att på fastigheten utföra slänt för bank eller skärning då kommunen bygger ut gator, gång- och cykelvägar samt anläggningar på angränsande park- och naturmark som gränsar till fastigheten. Någon ersättning till köparen för skada eller intrång utgår inte. 12. Byggnadsskyldighet, vite Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra byggnad/er för förskoleverksamhet. Denna skyldighet skall anses fullgjord när byggnaden är färdigt att tas i bruk och när slutbesked lämnats. Om köparen inom tre år från tillträdesdagen inte fullgjort byggnadsskyldigheten har kommunen rätt till vite på kr, motsvarande 50 % av den ursprungliga köpeskillingen. 13. Återköpsoption, vite Köparen förbinder sig att vid eventuell försäljning av fastigheten erbjuda Habo kommun förtur att förvärva fastigheten. Köpeskillingen för fastigheten inklusive byggnader och andra fastighetstillbehör fastställs genom en fastighetsvärdering utfört av ett oberoende värderingsföretag som godkänts av bägge parterna. Om köparen utan kommunens skriftliga medgivande överlåter fastigheten till annan part har kommunen rätt till vite på kr, motsvarande 100 % av den ursprungliga köpeskillingen. sida 3 (4)

44 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola 14. Tillstånd, anslutningsavgifter m m Köparen ansöker och bekostar samtliga erforderliga tillstånd, undersökningar, bygglovsavgifter, anslutningsavgifter för el, VA m m som kan behövas för att genomföra byggnation på fastigheten. Detta köpekontrakt har upprättats och underskrivits i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Säljarens underskrift Ort och datum Köparens underskrift Ort och datum Ovanstående säljares namnteckning bevittnas: Namnteckning Ovanstående köpares namnteckning bevittnas: Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande Tfn Tfn sida 4 (4)

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reserverationer Thomas Werthén reserverar sig mot beslutet. Dnr KS15/198 Ärendebeskrivning Niklas Fungbrandt (M) och Thomas Werthén (M) inkom den 27 maj 2015 med en motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri. Motionärerna framför att många kommuner runt om i landet har upphandlat dessa tjänster och att det nu bör aktualiseras att genomföra detta även i Habo kommun. Motionärerna framhåller vidare att denna verksamhet skulle kunna utvecklas och effektiviseras i privat regi och att näringslivet gynnas av att kommunen upphandlar fler tjänster och att denna upphandling kan vara attraktiv för lokala företag inom tjänstesektorn. Motionärerna yrkar att: En upphandling av tjänster för lokalvård utreds En upphandling av vaktmästeri utreds Ett upphandlingsunderlag för dessa tjänster tas fram Upphandling av tjänsterna genomförs. Kommunchef Jan Sundman skriver i en skrivelse från den 18 augusti 2015 att majoriteten inte delar synen att verksamheten skulle effektiviseras bättre i privat regi än i nuvarande form. Det finns idag heller inga tecken på att verksamheten som idag bedrivs skulle vara ineffektiv eller visa dåliga resultat. En utredning angående upphandling av lokalvård och vaktmästeri skulle dessutom behöva bli relativt omfattande och resurskrävande samt kunna skapa obefogad oro i organisationen. Thomas Werthén (M) yrkar bifall till motionen. David Svensson (S) yrkar att motionen ska avslås. Hans Jarstig (KD) instämmer. Ordförande David Svensson finner att det finns två förslag, dels hans eget förslag och om avslag, dels Thomas Werthéns förslag om bifall. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutat enligt hans eget förslag. --- Justeras Expedierats

46 46 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS15/198 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Niklas Fungbrandt och Thomas Werthén (M) inkom den 27 maj med en motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri. Motionärerna framför att många kommuner runt om i landet har upphandlat dessa tjänster och att det nu bör aktualiseras att genomföra detta även i Habo kommun. Motionärerna framhåller vidare att denna verksamhet skulle kunna utvecklas och effektiviseras i privat regi och att näringslivet gynnas av att kommunen upphandlar fler tjänster och att denna upphandling kan vara attraktiv för lokala företag inom tjänstesektorn. Motionärerna yrkar att: En upphandling av tjänster för lokalvård utreds En upphandling av vaktmästeri utreds Ett upphandlingsunderlag för dessa tjänster tas fram Upphandling av tjänsterna genomförs. Synen att verksamheten självklart skulle kunna utvecklas och effektiviseras bättre i privat regi än i nuvarande form delas inte av majoriteten. Det finns idag heller inga tecken på att verksamheten som idag bedrivs skulle vara ineffektiv eller visa dåliga resultat. Då en utredning angående upphandling av lokalvård och vaktmästeri skulle behöva bli relativt omfattande och resurskrävande samt kunna skapa obefogad oro i organisationen föreslår majoriteten att motionen avslås. För kommunledningskontoret Enligt uppdrag Jan Sundman kommunchef POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX (vx) E-POST

47 47

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Svar på remiss om investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Habo Bostäders yttrande som sitt eget och översänder det till näringsdepartementet. Ärendebeskrivning Näringsdepartementet har översänt en promemoria med förslag om att ett investeringsstöd bör införas till fastighetsägare för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Förslaget innebär att investeringsstöd bör lämnas i kommuner och regioner med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Promemorian har skickats till Habo Bostäder som har lämnat ett förslag till yttrande. --- Justeras Expedierats

49 49

50 50 Remiss N2015/5139/PUB Näringsdepartementet Enheten för plan- och byggfrågor, urban utveckling och bostäder K A Stefan Svensson Telefon Mobil E-post Promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Remissinstanser: 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Domstolsverket 3. Statskontoret 4. Boverket 5. Energimyndigheten 6. Lantmäteriet 7. Länsstyrelsen i Stockholms län 8. Länsstyrelsen i Västergötlands län 9. Länsstyrelsen i Skåne 10. Länsstyrelsen Uppsala län 11. Länsstyrelsen Västerbottens län 12. Länsstyrelsen i Jönköpings län 13. Länsstyrelsen Västmanlands län 14. Länsstyrelsen Östergötlands län 15. Universitetskanslersämbetet 16. Uppsala universitet (Institutet för bostads- och urbanfrågor) 17. Kungliga Tekniska Högskolan (Arkitektur och Samhällsbyggnad) 18. Lunds tekniska högskola 19. Malmö Högskola (Institutionen för urbana studier) 20. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 21. Tillväxtverket 22. Ungdomsstyrelsen 23. Regelrådet 24. Ale kommun 25. Alingsås kommun 26. Borlänge kommun Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Mäster Samuelsgatan

51 Borås stad 28. Botkyrka kommun 29. Eksjö kommun 30. Enköpings kommun 31. Eskilstuna kommun 32. Eslövs kommun 33. Gällivare kommun 34. Gävle kommun 35. Göteborgs kommun 36. Habo kommun 37. Halmstads kommun 38. Haninge kommun 39. Heby kommun 40. Helsingborgs kommun 41. Huddinge kommun 42. Härnösands kommun 43. Järfälla kommun 44. Jönköpings kommun 45. Kiruna kommun 46. Linköpings kommun 47. Lunds kommun 48. Malmö kommun 49. Norrköpings kommun 50. Sigtuna kommun 51. Solna kommun 52. Stockholms kommun 53. Strängnäs kommun 54. Sundbybergs kommun 55. Sundsvalls kommun 56. Trelleborgs kommun 57. Trollhättans kommun 58. Tyresö kommun 59. Täby kommun 60. Umeå kommun 61. Upplands Väsby kommun 62. Uppsala kommun 63. Västerås kommun 64. Örebro kommun 65. Östersunds kommun 66. Sveriges Kommuner och Landsting 67. Arbetsgivarverket 68. Bostadsrätterna 69. Byggherrarna 70. Byggnads 71. Energieffektiviseringsföretagen, EFF 72. Energikontoren Sverige 73. Energirådgivarna 74. Fastighetsägarna Sverige

52 HSB 76. Hyresgästernas Riksförbund 77. jagvillhabostad.nu 78. LO 79. PassivhuscentrumVästra Götaland 80. Riksbyggen 81. SACO 82. Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB 83. Studentbostadsföretagen, SSBF 84. Sustainable Innovation (Nationellt centrum för energieffektivisering) 85. Svensk Energi 86. Svenskt Näringsliv 87. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO 88. Sveriges Arkitekter 89. Sveriges Byggindustrier 90. Sveriges Förenade Studentkårer, SFS 91. TCO 92. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 93. Bostadsförmedlingen i Kungsbacka 94. Boplats Göteborg AB Promemorian Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) remitteras härmed till ovanstående remissinstanser. Remissen skickas ut i en elektronisk version och senare även i en tryckt version med vanlig post. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 5 oktober Vi ser gärna att remissvaren skickas i elektronisk form via e-post till och i både Word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N PUB, följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i promemorian. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/5139/PUB. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

53 53 4 För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Frågor under remisstiden kan ställas till K A Stefan Svensson, telefonnummer Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst ett exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Fritzes kundservice, Stockholm. Telefon , telefax , e-post, Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Annika Gottberg Kansliråd Kopia till Fritzes kundservice, Stockholm

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-09 0 Innehållsförteckning Ärende 141 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB... 167 142 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB... 168 143 Redovisning av inkomna budgetförslag...

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information om Skoldatateket Besök av specialpedag Gunilla Cedervall och IT/pedagog Ola Utbult

Ärende/Föredragande 1. Information om Skoldatateket Besök av specialpedag Gunilla Cedervall och IT/pedagog Ola Utbult KALLELSE Datum Sida 2015-09-16 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 september 2015 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Lennart Karlsson Förhandling

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00

Kommunkansliet, 2013-03-18 kl 15.00 1(12) Plats och tid Gruesalen, Bjuv, kl 09.00-10.30 Beslutande Ledamöter Anders Månsson (S), ordförande Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Sven Yngve Persson (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

2015-06-22 S2015/2282/FS

2015-06-22 S2015/2282/FS Remiss 2015-06-22 S2015/2282/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:32 Nästa fas i e-hälsoarbetet Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Riksrevisionen 3. Justitiekanslern

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2015-05-27 0 Innehållsförteckning Ärende 109 Besök av Teknikcollege... 131 110 Socialnämndens handlingsplan för budgetanpassning... 132 111 Ekonomisk uppföljning: Tertial 1... 133 112 Budgetramar 2016-2018...

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2011-02-15 Sid: 1 Instans Allmänna utskottet Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 13.00-16.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Nicklas Huuva (KD) ordförande Bengt-Göran

Läs mer

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Är köpeskillingen inte till fullo betald på tillträdesdagen utgår därefter dröjsmålsränta enligt räntelagen. 1 (4) Mellan Ekerö kommun, org nr 212000-0050 (Kommunen) och AB Storstockholm Lokaltrafik, org nr 556013-0683, (SL) har med anledning av att behov föreligger om att flytta SLs bussdepå från Ekerö Centrum

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen

Bilaga I K Ö P E A V T A L. Bolaget AB (******-****) Adress Postadress Telefon växel: nedan kallad köparen Bilaga I Förslag köpeavtal med skuldebrev till markanvisning för Manstorp JS etapp 1(5) 3. Datum: 20xx-xx-xx K Ö P E A V T A L Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 35 Besök i Förrskolan på Spinnet... 39 36 Budgetramar 2012-2014... 40 37 Mål och satsningar 2011-2014... 41 38 Remiss utredning om alternativ till lösning av allaktivitetshus Träffpunkt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen

Remiss. 5. Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen 6. Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen ~ 1-. REGERI NGSKANSLIET Remiss 2013-01-24 S2012/ 8708/ PBB (S2013/249/PBB) Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-4053257, I Remiss av två betänkanden Ökat bostadsbyggande

Läs mer

31Medborgarförslag angående Folkets Park

31Medborgarförslag angående Folkets Park 157 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-01-09 31Medborgarförslag angående Folkets Park Dnr KF 2012/0102 Sammanfattning Ulf Berggren har föreslagit att Folkparksbyggnaden

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101

Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 n r Kommunstyrelsen 2010-05-31 Blad 21 Ks 84 Au 79 Dnr 179/ 2009-101 Svar på motion om Mer spara än slösa Från Jörgen Johansson, C, har till kommunfullmäktiges sammanträde den 24 september 2009, 89, inkommit

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag

Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum. Sekreterare. Ärende Beteckning Förslag Barn- och utbildningsnämnden 2014-10-07 Plats: Stora Dalslundskolans matsal i Åkarp Tid: 2014-10-14 kl. 19:00 Kl. 18:00 Gruppmöten på andra våningen i två konferensrum och i personalrum Vid eventuellt

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 28 januari 2015 17 Paragraf Diarienummer KS-2014/857.359 Förbättra möjligheten att ställa ifrån sig cykel på ett bekvämt och säkert sätt

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor.

Tekniska nämndens arbetsutskott föreslår tekniska nämnden att besluta försälja del av Prästgärdet 2:1, Karlsdal för 560 000 kronor. ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-05-10 Blad 15 Ks63 Au 65 Dnr 115/253-2010 Försäljning av del av Prästgärdet 2:1, Karisdal Från tekniska nämnden har den 19 april

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292

Sammanträdesdatum 2015-08-04. 1 Information till kommunstyrelsen KS 15/6. 2 Bolagisering av kommunens VA-verksamhet och fastigheter KS 15/292 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-04 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 4 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information till

Läs mer

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL

FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL Mellan Trelleborgs Hamn AB org.nr 556008-2413 (Överlåtaren), och Trelleborgs kommun org.nr 212000-1199 (Förvärvaren), har träffats följande 1 Bakgrund FASTIGHETSREGLERINGSAVTAL 1.1 Trelleborgs centralstation

Läs mer

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor.

KÖPEAVTAL. överlåter och försäljer härmed till. för en överenskommen köpeskilling om enmillionetthundrafemtiotusen (1.150.000) kronor. Ekerö Tennisklubb arrenderar i dag mark vid Ekebyhovsdalen för sin verksamhet. Anläggningen har två inomhusbanor och två utomhusbanor. Ekerö Tennisklubb avser nu genomföra en utökning av verksamheten genom

Läs mer

KS 17 10 SEPTEMBER 2014

KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KS 17 10 SEPTEMBER 2014 KÖPEKONTRAKT Säljare: Köpare: Fastighet: Uppsala kommun, genom dess kommunstyrelse, org nr 212000-3005, nedan kallad Säljaren. Uppsala Kommun Skolfastigheter AB, org nr 556911-0751,

Läs mer

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66)

Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen Stöd till vuxnas lärande (Ds 2002:66) Remiss 2003-02-11 U 2002/4776 U 2002/4869 Utbildningsdepartementet Skolenheten Mikael Sandström Telefon 08-405 18 65 Betänkandet Skollag för kvalitet och likvärdighet (SOU 2002:121) samt departementsskrivelsen

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4

Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Maria Björkman 2013-10-07 0480-45 34 10 Kommunfullmäktige Köp av Kalmar Familjebad KB:s byggnad på fastigheten Nötskrikan 4 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor

Upplands Väsby kommun Öresundskastellet Fastighets AB, EXPLOATERINGSAVTAL bilaga A Bakgrund och syfte bilaga B Bilagor Mellan Upplands Väsby kommun, org.nr 212000-0019, nedan kallad Kommunen och Öresundskastellet Fastighets AB, org.nr 556978-8788, nedan kallad Fastighetsägaren, har träffats följande EXPLOATERINGSAVTAL

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping) Teknik- och stadsbyggnadsförvaltningen 1(1) Datum Handläggare Er Referens Vår Referens Kommunstyrelsen Tomträttsavtal och överlåtelse av byggnader avseende fastigheterna Tuna 4:14 och 89:2 (Vens Camping)

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-10.30 1 (15) Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

2012-10-05 M2012/2031/R

2012-10-05 M2012/2031/R Remiss 2012-10-05 M2012/2031/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Leo Jager Telefon 08-405 12 20 leocard.jager@environment.ministry.se Promemoria Följdändringar med anledning av ändringar i 6 kap. miljöbalken

Läs mer

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket

Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående byggnation av kraftvärmeverket Arende Vimmerby kommun www.vimmerby.se Kommunstyrelseförvaltningen TJG TJÄNSTESKRIVELSE 2012-06-16 Diarienummer 19912011/370 Id 2012.1826 1(1) Kommunstyrelsen Ställningstagande till VEMAB:s beslut angående

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2014-09-04. Miljönämnden 41 Yttrande till Mark- och miljödomstolen - Målnummer M 2188-14, Klahrs Byggnads AB, Mullsjö kommun... 75 42 Beslut om föreläggande med vite att mäta radon i flerbostadshus, Mullsjö Kommun... 76 43 Tertialuppföljning

Läs mer

UNDERRÄTTELSEHANDLING

UNDERRÄTTELSEHANDLING V 130710 datum 2014-02-24 diarienummer 2011-00634 Dp 5208 UNDERRÄTTELSEHANDLING SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplan för fastigheten BOLMÖRTEN 9 i Fosie i Malmö Planförslaget har varit utsänt på remiss och för

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.

Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1

Överenskommelse om exploatering med överlåtelse av fastigheten Telefonen 1 Bilaga 2 1 (7) Mellan Danderyds kommun genom dess kommunstyrelse, nedan kallad Kommunen, och NYAB UNÄT Stocksunds Fastighetsutveckling AB (org.nr. 556990-9715), nedan kallat Bolaget, har under de förutsättningar

Läs mer

'l:: \:) ) l \. i..---"\,

'l:: \:) ) l \. i..---\, Kommunstyrelsens handling nr 12/2011 _1)-'".I'" "" ~.. IZatrineholms kommun " j) /.- /' /ll~j1 -j i 1 l t - r:j.: i,j 'l:: \:) ) l \. i..---"\, Sid 1(4) Mellan Katrineholms kommun, 212000-0340, 641 80

Läs mer

Lathund för husbyggare i Växjö kommun

Lathund för husbyggare i Växjö kommun Lathund för husbyggare i Växjö kommun Växjö kommun 2013-06-12 1 Vägen till drömhuset en resa med många turer Att köpa en tomt är ett stort beslut. Vi vill med denna information hjälpa er att planera och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03

Kommunfullmäktige har 2013-03-26 42 antagit planförslaget för Ullarp 1:74 m. Beslutet härom är anslaget på kommunens anslagstavla 2013-04-03 Datum 2013-04-04 Kommunstyrelseförvaltningen 0346-88 60 00 stadsbyggnad@falkenberg.se Detaljplan för Ullarp 1:74 m fl Hallands län Meddelande om antagande av planförslag. Kommunfullmäktige har 42 antagit

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15 1 KALLELSE/underrättelse till sammanträde Ledamot som är förhindrad deltaga i sammanträde inkallar vederbörande ersättare att tjänstgöra. Plats och tid Centrumhuset, Henån, Högholmen, 2015-03-04 08:15

Läs mer

2015-04-10 S2015/418/FS

2015-04-10 S2015/418/FS Remiss 2015-04-10 S2015/418/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering (SOU 2014:91) Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Justitiekanslern

Läs mer

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun

Vo0.201I.030Ö. I Anna Fremner Myndighetschef ESLÖVS KOMMUN. Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun Vo0.201I.030Ö ESLÖVS KOMMUN Eva Aström 0413-627 48 Utlåtande 2011-12-06 Vård- och omsorgsnämnden 4.(0 INVESTOR IN PEOPLE Yttrande angående remiss om bredbandsstrategi kommun för Eslövs Förslag till beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf.

2014-05-27. Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, rum 303/304 08:30-09:45 Beslutande Fredrik Axelsson (M), ordf. Jonas Fasth (FP), 1:e vice ordf. Anders Tell (S), 2:e vice ordf. Ida Nilsson (MP)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242

Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Tjänsteskrivelse 1(6) Erik Nilsgart 046-3555232 erik.nilsgart@lund.se Tekniska nämnden Införande av nya hastighetsgränser i Lund Dnr 2015/242 Sammanfattning

Läs mer

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot

Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette Linander (C) ledamot Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, klockan 14.00-17.30 ande Cecilia Lind (S) ordförande Lena Emilsson (S) tgj ers för Tony Hansson (S) Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Karin Reinisch (M) ledamot Annette

Läs mer

Tillägg till PLANBESKRIVNING

Tillägg till PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kråkebacken 7:161-7:193 samt del av 7:138 i Kågeröds samhälle Svalövs kommun, Skåne län. Antagen 2003-08-18 Laga kraft 2003-09-08 Tillägg till PLANBESKRIVNING Planområdet markeras med skraffering

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott : Plats och tid Lindeman, kommunhuset i Tomelilla, den, kl. 09.00 10:15 Beslutande Övriga närvarande Leif Sandberg (C) Mats Andersson (M) Torgny Larsson (S) Stefan Larsson, kommunchef Jörgen Prahl, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare

Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) David Westlund (S) ersättare Håkan Larsson (MP) ersättare Fredrik Ottesen (SD) ersättare Sammanträdesprotokoll Sida 1 (8) Plats och tid Stadshuset, 14.00-14.45 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) Henrik Wöhlecke (M) Annette Linander (C) Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13

Sammanträdesdatum 2014-03-26. Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00. 3 Föregående protokoll SN 14/13 SOCIALNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-26 PLATS OCH TID Kommunkontoret, Mellanfryken, onsdag 26 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Val av justerare 2 Godkännande av dagordning

Läs mer

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare

Raymond Asp, S Göran Lundberg, S Staffan Svensson, avdelningschef, 106 Helena Grybäck Svensson, förbundschef Ulla Nilsson, sekreterare Sammanträdesprotokoll 1 (11) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, kl. 8.30-10.40 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län SÄRSKILT UTLÅTANDE 2013-06-13 Detaljplan för Sätofta 20:17 m fl, Höörs kommun, Skåne län Detaljplanen upprättad 2013-02-28 har varit ute på samråd under tiden 2013-03-27-2013-04-17. Följande har erhållit

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset

Kommunstyrelsen. Protokoll Ks 724/2013. Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Protokoll Ks 724/2013 Kommunstyrelsen Datum: 2013-06-27 Klockan: 08:45-08:55 Plats: Dialogen, Rådhuset Närvarande ledamöter Lena Baastad (S) Fisun Yavas (S) Thomas Esbjörnsson (S) Jan Zetterqvist (S) Ronnie

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 1, 3 8. Eva Lindström Sekreterare. Christina Englund Stadsarkitekt NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 28 januari 2014 kl. 08:30 11:45 Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Bengt-Ola Olsson

Läs mer