Datum Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-09-02. Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl. 17.00. Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig"

Transkript

1 1 Datum Sida 1 (1) KALLELSE Sammanträde: Tid: Plats: Justerare: Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB Besök av Habo Bostäder/Habo Kraft, punkt Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB 3. Redovisning av inkomna budgetförslag Besök av ekonomichef Johan Bokinge, punkt 3-4. Inga handlingar. 4. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest 5. Detaljplan för del av Bränninge 1:2 med flera Besök av teknisk chef Svante Modén, punkt 5-9. Planförslaget finns på 6. Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Planförslaget finns på 7. Antagande av trafiksäkerhetsprogram 8. Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo kommun 9. Godkännande av köpeavtal skoltomt 10. Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri 11. Svar på remiss om investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande 12. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 13. Sammanträdesplan för Anmälningsärenden 15. Redovisning av delegationsbeslut David Svensson ordförande Frida Wahlund sekreterare

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB Beslut Arbetsutskottet uppdrar åt Habo Bostäder AB att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september komplettera sin begäran med projektets ungefärliga totaltkostnad och med en utförligare redovisning av vad som ska göras, samt ett redovisa aktuellt utnyttjande av borgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendebeskrivning Habo Kraft AB har i skrivelse daterad den 17 augusti 2015 inkommit med begäran om ökad kommunal borgen med 25 miljoner kronor. Orsaken är ökat upplåningsbehov i samband med ombyggnad av Bränningeområdet. I samband med bokslut för 2014 beslöt kommunfullmäktige att borgenssumman för Habo Bostäder AB får uppgå till högst kronor. Vid bifall till Habo Bostäders framställan kommer borgenssumman för Habo Bostäder AB att uppgå till högst kronor. --- Beslutet skickas till: Habo Bostäder AB Justeras Expedierats

3 3

4 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB Dnr KS15/251 Beslut Arbetsutskottet uppdrar åt Habo Kraft AB att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september komplettera sin begäran med projektets ungefärliga totaltkostnad och med en utförligare redovisning av vad som ska göras, samt ett redovisa aktuellt utnyttjande av borgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendebeskrivning Habo Kraft AB har i skrivelse daterad den 17 augusti 2015 inkommit med begäran om ökad kommunal borgen med 20 miljoner kronor. Orsaken är ökat upplåningsbehov i samband med utbyggnad av bredband i Habo kommun. I samband med bokslut för 2014 beslöt kommunfullmäktige att borgenssumman för Habo kraft AB får uppgå till högst kronor. Vid bifall till Habo Krafts framställan kommer borgenssumman för Habo Kraft AB att uppgå till högst kronor. --- Beslutet skickas till: Habo Kraft AB Justeras Expedierats

6 6

7 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att år 2015 erlägga särskild medlemsinsats i Kommuninvest upp till högsta nivå, 900 kronor per invånare, preliminärt ca 4,1 miljoner kronor. Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har ställt förfrågan till medlemmarna om inbetalning av särskild medlemsinsats år 2015 eftersom större krav på kapitalisering nu ställs på kreditinstitut. Därför har möjligheten att betala in insatskapital upp till 900 kr/invånare öppnats upp och förfrågan har gått ut till medlemmarna om man vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. På insatskapitalet betalas ränta som fastställs av föreningsstämman. --- Justeras Expedierats

9 9 Claes-Arne Wahlin Tel: 036/48095 Till kommunstyrelsen Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att år 2015 erlägga särskild medlemsinsats i Kommuninvest upp till högsta nivå, 900 kr per invånare, preliminärt ca 4,1 mkr. Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har ställt förfrågan till medlemmarna om inbetalning av särskild medlemsinsats år Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening daterad bifogas. Större krav på kapitalisering ställs nu på kreditinstitut. Därför har, från och med 2015, möjligheten att betala in insatskapital upp till 900 kr/invånare öppnats upp och förfrågan har gått ut till medlemmarna om man vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. På insatskapitalet betalas ränta som fastställs av föreningsstämman. Räntan på insatskapitalet 2014 fastställdes av stämman till 2,5 procent. Framtida räntor kan inte garanteras utan beslutas av stämman i efterskott. Föreningen skriver i sin skrivelse om förfrågan om särskild medlemsinsats ( ) att Föreningen efterstävar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem. Återbäringen för Habo kommun från 2014, kr, har betalats in som insats Totalt är kommunens insats därefter kr. Maximal insats är satt till 900 kr per invånare och till den nivån återstår ca 4,1 mkr för Habo kommun. Kommunledningskontoret Box HABO , fax , e-post:

10 10 Senast 30 oktober måste besked lämnas till Kommuninvest om man önskar erlägga särskild medlemsinsats Beskedet är bindande. En utökning av insatskapitalet i Kommuninvest påverkar inte årets resultat utan berör enbart balansräkningens tillgångssida, en omsättningstillgång, likvida medel på banken flyttas till en finansiell anläggningstillgång, insatskapital i Kommuninvest. Claes-Arne Wahlin Ekonomichef Kommunledningskontoret Box HABO , fax , e-post:

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Detaljplan för del av Bränninge 1:2 med flera Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inget att invända mot planförslaget. Ärendebeskrivning Den 18 mars 2015 inkom Bränninge Utvecklings AB med en ansökan om planbesked för del av Bränninge 1:2 med flera (Lilla Bränninge). Syftet med ansökan är att reglera om en del mark som i gällande detaljplan är planerat för naturmark till kvartersmark. Förslaget är översänt till kommunstyrelsen för samråd. --- Justeras Expedierats

21 21 Datum Dnr Sida BN15/127 1 Enligt sändlista i detta brev Detaljplan för del av Bränninge 1:2 m fl. Lilla Bränninge Den 18 mars 2015 inkom Bränninge Utvecklings AB med en ansökan om planbesked för del av Bränninge 1:2 m.fl. Lilla Bränninge. Syftet med ansökan är att reglera om en del mark som i gällande detaljplan är planerat för naturmark till kvartersmark. Den 10 juni 2015 lämnade byggnadsnämnden positivt planbesked och beslutade att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område. Ett förslag på ny detaljplan har upprättats och byggnadsnämnden beslutade 20 augusti 2015 att skicka förslaget till berörda fastighetsägare och myndigheter för samråd, enligt 5 kap. 11 Plan- och bygglagen. Ni har möjlighet att komma in med synpunkter på samrådshandlingarna mellan 2 september 9 oktober Synpunkterna ska inkomma skriftligen till: Habo Kommun, Byggnadsnämnden Box Habo Det ska betonas att den som vid samrådstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande. Planprogrammet finns även att ta del av digitalt då samrådshandlingarna finns på Habo kommuns hemsida, Upplysningar om programförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel , alternativt plan- och byggchef Jessica Leremar, Plan- och byggenheten Mari Helene Opdal Planarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

22 22 Dnr Sida BN15/127 2 Bilaga: Kopia: Detaljplan för Bränninge 1:2 m.fl, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, Behovsbedömning, Fastighetsförteckning, , Ärendenr. F15529 (Framtagen av Lantmäteriet) (Handling 11 i ärendet) Akten Sändlista för samråd Bränninge 1:2 m.fl. i Habo kommun Samrådstid Lantmäterimyndigheten, Box 2032, JÖNKÖPING - Länsstyrelsen i Jönköpings län - Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning - Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, JÖNKÖPING - Naturvårdsverket, , STOCKHOLM - Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, , HABO - Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening, c/o Gun Andersson, Källebäcken 20, HABO - Skanova, Box 1058, JÖNKÖPING - Trafikverket, Ärendemottagningen, Thomas Lindén, Box 810, BORLÄNGE - Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, JÖNKÖPING - Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson - Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden - Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden - Habo Kommun, KSAU - Habo Kommun, Miljönämnden - Habo Kommun, Räddningstjänsten - Habo Kommun, Socialnämnden - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Svante Modén - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Lubomira Eng - Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB - Vattenfall AB (Nätjuridik Trollhättan)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Ärendebeskrivning Den 10 juni 2014 gav kommunstyrelsens arbetsutskott ett uppdrag till Habo Bostäder AB att planera för byggnation på Gunnarsbo 1:62, Gröne vägens skola. Den 10 december 2014 beslutade byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för fastigheten med syfte att upprätta en detaljplan för bostadsändamål. Ett förslag till detaljplan har upprättats och översänts för samråd. --- Justeras Expedierats

24 24 Datum Dnr Sida BN14/429 1 Enligt sändlista i detta brev Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Den 10 juni 2014 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Habo Bostäder AB i uppdrag att planera för byggnation på Gunnarsbo 1:62, Gröne vägens skola. Den 10 december beslutade byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för fastigheten med syfte att upprätta en detaljplan för bostadsändamål. Ett förslag på ny detaljplan har upprättats och detta skickas nu ut till berörda fastighetsägare och myndigheter för samråd enligt 5 kap. 11 Plan- och bygglagen. Ni har möjlighet att komma in med synpunkter på samrådshandlingarna mellan 29 juni 28 augusti Synpunkterna ska inkomma skriftligen till: Habo Kommun, Byggnadsnämnden Box Habo Ett samrådsmöte kommer att hållas i Kammarsalen i kommunhuset den 17 augusti 2015, klockan 18:00. Under mötet kommer vi att berätta mer och ni har möjlighet att ställa frågor. Det ska betonas att den som vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande. Planprogrammet finns även att ta del av digitalt då samrådshandlingarna finns på Habo kommuns hemsida, miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/pagaende-detaljplaner/ Upplysningar om programförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel , alternativt plan- och byggchef Jessica Leremar, Plan- och byggenheten Mari Helene Opdal Planarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

25 25 Dnr Sida BN14/429 2 Bilaga: Kopia: Detaljplan för Gunnarsbo 1:62, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, Behovsbedömning, Fastighetsförteckning, , Ärendenr. F15356 (Framtagen av Lantmäteriet) (Handling 6 i ärendet) Akten Sändlista för samråd Gunnarsbo 1:62 i Habo kommun Samrådstid Lantmäterimyndigheten, Box 2032, JÖNKÖPING - Länsstyrelsen i Jönköpings län, - Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning, Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, JÖNKÖPING - Naturvårdsverket, , STOCKHOLM - Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, , HABO - Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening, c/o Gun Andersson, Källebäcken 20, HABO - Skanova, Box 1058, JÖNKÖPING - Trafikverket, Ärendemottagningen, Thomas Lindén, Box 810, BORLÄNGE, alt. - Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, JÖNKÖPING - Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson (5 ex., internpost, papper) - Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden (både i papper och till - Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden (enbart till - Habo Kommun, KSAU, (både i enkeltsidigt papper och till - Habo Kommun, Miljönämnden - Habo Kommun, Räddningstjänsten - Habo Kommun, Socialnämnden (både i papper och till - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Svante Modén - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Lubomira Eng - Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB - Vattenfall AB (Nätjuridik Trollhättan), digitalt till Samrådshandlingarna skickas den 24 juni 2015 av Mari Helene Opdal

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Antagande av trafiksäkerhetsprogram Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Trafiksäkerhetsprogram Ärendebeskrivning Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo-Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Förslag till trafiksäkerhetsprogram har varit ute på remiss under våren 2015 och inkomna remissvar sammanfattas i Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Justeras Expedierats

27 27 Anders Bertilsson Tjänsteskrivelse Datum Dnr KS15/143 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Trafiksäkerhetsprogram Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Förslag till trafiksäkerhetsprogram har varit ute på remiss under våren 2015 och inkomna remissvar sammanfattas i Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Kommunstyrelsen föreslås nu anta förslag till Trafiksäkerhetsprogram Habo kommun Tekniska förvaltningen POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

28 28 Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 X

29 29 Trafiksäkerhetsprogram Trafiksäkerhetsprogrammet är ett delprogram till handlingsprogrammet Trygghet och säkerhet, som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Trafiksäkerhetsprogrammet kommer att uppdateras vart fjärde år i samband med ny mandatperiod. Förord En bra trafiksäkerhet ökar attraktiviteten i kommunen. Vanliga synpunkter från kommuninvånare är att man upplever otrygghet i trafiken, vilket i sin tur leder till sämre tillgänglighet, framförallt för unga och gamla. Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att systematiskt arbeta för ett trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. Arbetet bedrivs samordnat mellan olika kommuner. På detta sätt blir vi effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. Medverkar i samarbetet gör också Trafikverket, Polisen och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). NTF i Jönköpings län har medverkat med faktaunderlag och text i programmet. Nuläge Sverige är föregångare inom trafiksäkerhet. Ändå är trafikolyckor ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige. Olycksrisk och otrygghet påverkar också vår vardag. Många föräldrar låter inte sina barn röra sig på egen hand, då man är orolig för trafiksäkerheten. Detta påverkar barnens hälsa och utveckling. Ett ökat bilåkande och skjutsande av barnen påverkar även miljön negativt, med ökade luftföroreningar. Vad påverkar trafiksäkerheten? Trafiksäkerhet är i grunden en fråga om attityder, omdöme och beteende. Det finns ett antal faktorer som i hög grad påverkar trafiksäkerheten. Det som är av störst betydelse är hastigheten. Användning av bilbälte och skyddsutrustning för barn är också av stor betydelse för hur allvarliga konsekvenser en olycka får Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 1

30 30 för de inblandade trafikanterna. Risken för att en olycka ska inträffa ökar vid intag av alkohol/droger i samband med bilkörning. Användningen av cykelhjälm reducerar skadeföljderna för cyklister som råkar ut för en trafikolycka. Även synbarheten är en viktig faktor för ökad trafiksäkerhet, liksom gators drift och underhåll. Att gatumiljön fungerar och är tilltalande är viktigt för alla olika sorts resor som vi gör dagligen. Oavsett om vi väljer cykel, buss, bil eller att gå ska vi på ett så säkert sätt som möjligt nå vårt mål utan att råka ut för en olycka. För att påverka beteenden är samarbetet mellan kommuner, polis, NTF, räddningstjänsten och Trafikverket oerhört viktigt. Enkät om trafiksäkerhet Nedan beskrivs resultatet från 2013 års trafiksäkerhetsenkät, som Trafikverket genomför årligen på nationellt plan. I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att trafiksäkerhetsenkäten är en utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga trafiksäkerhetsfrågor över tid. Det har också visat sig att det i många frågor finns skillnader i attityder mellan kön och ålder. Trafikbeteenden En stor majoritet av de tillfrågade har angivit Att inte köra rattfull som allra viktigast för trafiksäkerheten när de fått välja mellan åtta viktiga beteenden. Därefter följer Använda bilbälte, Inte köra mot rött ljus, och Hålla hastigheten. Trafiknykterhet Fem procent av de tillfrågade uppger att de under det senaste året kört bil efter att ha druckit alkohol, män i större utsträckning än kvinnor Hastighet 63 % av de tillfrågade anser att det är rimligt att sänka hastigheterna för att öka trafiksäkerheten. Betydligt fler kvinnor än män instämmer i det påståendet och det är också fler i den äldsta åldersgruppen, över 75 år. Bilbälte I framsätet används bilbälte i mycket hög utsträckning hela 98 % använder alltid eller nästan alltid bilbältet oavsett om det är tätortstrafik eller landsvägstrafik. Användningen är något högre bland kvinnor än bland män, och något lägre i de yngre grupperna. Cykelhjälm Det är 22 % av cyklisterna som nästan alltid använder cykelhjälm när de cyklar, medan 56 procent svarar att de sällan eller aldrig använder hjälm. Kvinnorna Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 2

31 31 använder hjälm i något högre utsträckning än män och grupperna mellan 18 och 25 år är de minst frekventa hjälmbärarna. I tonårsgrupperna avviker könsmönstret och flickorna använder hjälm i lägre utsträckning än pojkarna. Synbarhet 25 procent uppger att de använder reflexer om vägen är belyst, medan 40 procent om belysning saknas. Användandet av reflexvästar har ökat bland både barn och vuxna. Reflexanvändningen ökar med stigande ålder. Mer riskfylld trafik Hälften av alla män och 65 % av alla kvinnor tycker att trafiken har blivit mer riskfylld under senare år. Bland de allra äldsta instämmer över 80 % medan personer under 25 år instämmer i betydligt lägre utsträckning. Mobiltelefon och bilkörning Det är 75 % som instämmer i att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör bil. Det är skillnader mellan könen, där 82 % av kvinnorna instämmer, jämfört med 67 % av männen. Övergångsställen Ungefär var tredje tillfrågad, fler kvinnor än män, har svarat att bilarna sällan stannar när de ska korsa gatan på ett övergångsställe Nollvisionen Nollvisionen beslutades av riksdagen Den är både en vision om vägtrafik där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt och strategier för hur vi ska uppnå en säker vägtrafik enligt visionen. Trafiksäkerhetsarbetet enligt nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar eftersom människan är den svagaste länken i systemet. Ansvaret för säkerheten delas mellan systemutformare och de som använder vägtransportsystemet. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar men inte att de leder till allvarligare personskador. Etappmål Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel från 2007 till Det motsvarar högst 220 dödade år Trafikverket tog fram förslaget våren 2008 på uppdrag av regeringen. Om det svenska etappmålet anpassas efter EU:s mål ska antalet dödade inte vara högre än 133 år Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 3

32 32 Trafiksäkerheten i Habo Beskrivning av olycksstatistik mellan 2008 och 2014 Under perioden inträffade totalt 212 trafikolyckor inom Habo kommun. Olyckorna har resulterat i 4 döda, 29 svårt skadade och 179 lindrigt skadade. Av olyckorna har 105 stycken inträffat på det statliga vägnätet (3 döda, 22 svårt skadade, 79 lindrigt skadade) och 57 på det kommunala vägnätet (0 döda, 4 svårt skadade, 53 lindrigt skadade). Resterande olyckor har inträffat på övriga vägar. Under samma period har 91 olyckor inträffat, där oskyddade trafikanter varit inblandade. Av dessa är 81 fotgängare (27 fotgängare singel, 28 cykel singel) och 10 cykel/mopedolyckor (9 singel). (Siffrorna är tagna utifrån STRADA.) De mest olycksdrabbade gatorna i Habo kommun mellan 2008 och 2013 Gata Antal olyckor Kommentar Antal fordon per dygn st statlig 9280 st** st statlig 6853 st** Bränningeleden 11 st statlig 3694* Kråkerydsvägen 5 st kommunal 3500**** * Mätning utförd av NTF Jönköpings län **Mätning utförd av NTF Jönköpings län ***Mätning utförd av Trafikverket. **** Mätning utförd av Habo kommun 2011 Mål och åtgärder Det övergripande målet är att minska antalet olyckor med personskador. Här redovisas fem målområden som Habo kommun inriktar sitt trafiksäkerhetsarbete på. Alla kommunens förvaltningar är delaktiga i trafiksäkerhetsarbetet. Det är främst Tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Trafikoch samverkansgruppen som ansvarar för att åtgärder inom målområdena genomförs. Trafik- och Samverkansgruppen gör en årlig uppföljning av åtgärderna. 1. Påverka trafikantbeteenden Att följa spelreglerna i trafiken är avgörande för en bra trafiksäkerhet. Följande insatser görs på området: Trafiksäkerhetsutbildning i skolan ingår i ordinarie undervisning i ämnesblocken SO/NO i årskurserna F-3 och 7-9. I detta ingår reflexanvändning, trafikvett, cykelhjälm, attityder mopedåkning, alkohol och trafik. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 4

33 33 Ökad reflexanvändning genom kampanjer där utdelning av reflexer sker. Regelbundna möten med polis. Stödja ett lugnare körsätt i trafikmiljöer där oskyddade trafikanter vistas genom att den generella hastighetsöversyn som genomförts följs upp med fysiska förbättringsåtgärder. Informationsträffar på skolor där problematiken vid hämtning- och lämning av barnen belyses. Hastighetsmätning utförs i tätorterna för ökad efterlevnad av hastighetsbegränsningar. Regelbundna möten i Samverkansgruppen Trafiksäkerhet Habo - Mullsjö där Polis, Räddningstjänst, Trafikverket och NTF medverkar. Arbeta aktivt för att förbättra skolskjutsverksamheten i kommun. Hållplatsinventering, avtalsuppföljning på skolskjutsentreprenörer m.m. 2. Minska halkolyckor Halkolyckor för gående och cyklister är kanske det största trafiksäkerhetsproblemet. Följande insatser görs för att minska halkolyckor: Prioritera gång- och cykelvägar och särskilt utsatta platser vid snöröjning och halkbekämpning. Åtgärda platser med återkommande problem. Hala plattor, järnvägsundergångar mm. Prioritering av grusupptagning på våren för att minska olycksrisken för gående och cyklister. 3. Bygga om trafikmiljöer Ombyggnader av trafikmiljön har under flera år haft fokus på barn och ungdomars möjligheter att själva kunna ta sig till skola och fritidsanläggningar. Följande insatser görs på området: Säkra gång- och cykelvägar med prioritering för barn och ungdomar. Åtgärder för att stödja de nya hastighetsgränserna. Förbättra säkerheten vid gång- och cykelpassager på 60-sträckor. Övergångsställen fasas ut på de ställen där de inte behövs av tillgänglighetsskäl. Utförandet av gång- och cykelpassager eller övergångsställen görs enligt Trafikverkets standardritningar. Förstärkt belysning. Samverkan med Trafikverket för att förbättra säkerheten på det statliga vägnätet. Nära dialog med Kommunala funktionshindrades råd som ger sina synpunkter på trafikmiljön. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 5

34 34 4. Säkerhet vid arbete på och intill väg, skolområden mm I samband med nyanläggning eller driftjobb är det viktigt med fastlagda rutiner för att uppnå en säker arbetsplats. Följande insatser görs på området: Rutiner finns för att ta fram och godkänna TA-planer inom kommunen. Gäller både för egen regi och externt arbete. Regelbunden utbildning för alla medarbetare som utför arbete i trafikmiljöer. Tydliggöra vem som har samordningsansvar för trafiksäkerheten för projekteringshandlingar och vid utförande. Information om planerade vägarbeten lämnas till berörda aktörer. 5. Olycksuppföljning Trafik- och samverkansgruppen sammanställer statistik över trafikolyckor. Statistiken används som underlag för olycksuppföljning och trafiksäkerhetsåtgärder. Rutiner finns för dokumentation, analys och redovisning. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 6

35 35 Anders Bertilsson, Datum Dnr KS15/143 Sida 1 (2) Kommunstyrelsen Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor och har skickats på remiss under våren Inkomna synpunkter beaktas och arbetas om möjligt in i slutlig version av Trafiksäkerhetsprogram Nedan följer en sammanfattning av inkomna remissvar. Byggnadsnämnden Under rubriken mål och åtgärder bör det tydligare beskrivas vilka åtgärder som görs idag, respektive vilka åtgärder som måste sättas in för att öka trafiksäkerheten i Habo kommun. Det bör vidare framgå, i de fall då det inte är uppenbart, vem som ansvarar för att de olika åtgärderna utförs samt hur ofta åtgärderna ska utföras. Det bör också klargöras när uppföljning av programmet ska ske samt vem som har det övergripande ansvaret för uppföljningen. Kommentar: De flesta åtgärder som beskrivs i trafiksäkerhetsprogrammet görs idag. Målet är att minska antalet olyckor med personskador. Samverkansgruppen följer upp olycksstatistiken för att se var insatser behöver göras för att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsprogrammet kommer att kompletteras med vem som ansvarar för att de olika åtgärderna utförs. Samverkansgruppen ansvarar för en årlig uppföljning av programmet. En revidering av programmet sker i början av varje mandatperiod. Miljönämnden Miljönämnden anser att det är bra ur miljösynpunkt att man prioriterar gång- och cykelvägar. Nämnden anser att man bör ta större miljöhänsyn vid trafikplaneringen. Avsmalningar är kanske inte alltid den optimala lösningen. POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

36 36 Sida 2 (2) Kommentar: Avvägningar görs ur miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt samt ur flera andra aspekter vid trafikplaneringen. Fritids- och kulturnämnden Inget att erinra mot trafiksäkerhetsprogrammet. Påpekar att trafiksäkerheten särskilt ska beaktas vid idrottsområdet på Slätten och vid Skyttevägen från Bränningeskolan till OK-Gränsenstugan. Kommentar: Specifika objekt tas upp i samverkansgruppen. De angivna objekten finns med i förslag till investeringsbudget för Barn- och utbildningsnämnden Positiv till förslaget Trafiksäkerhetsprogram Socialnämnden Inga synpunkter på förslag till trafiksäkerhetsprogram Folkhälsorådet Ställer sig bakom programmet. Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning Inget yttrande har inkommit Till samrådsredogörelsen bifogas inkomna remissyttranden. Habo kommun Samverkansgruppen Trafiksäkerhet Habo - Mullsjö

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar reviderad beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys för Habo kommuns vattenförsörjning. Ärendebeskrivning Habo kommun är huvudman när det gäller den kommunala dricksvattenförsörjningen vilket innebär ansvar för produktion och leverans av det kommunala dricksvattnet. Kommunens ansvar och skyldigheter regleras bl.a. i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lag 2003:778 om skydd mot olyckor. I dokumenten finns rutiner som är kopplade till ett större vattenavbrott. Rutiner som berör mindre händelser finns beskrivna i egenkontrollprogrammet för respektive vattenverk. År 2011antogs en beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenförsörjningen i Habo kommun. Dokumentet har nu reviderats. I revideringen har inga större förändringar skett utan endast mindre tillägg eller förtydligande. --- Justeras Expedierats

38 38 Datum Kommunstyrelsen Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys för Habo kommuns vattenförsörjning. Ärendebeskrivning Habo kommun är huvudman när det gäller den kommunala dricksvattenförsörjningen vilket innebär ansvar för produktion och leverans av det kommunala dricksvattnet. Kommunens ansvar och skyldigheter regleras bl.a. i Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Lag 2003:778 om skydd mot olyckor. I dokumenten finns rutiner som är kopplade till ett större vattenavbrott. Rutiner som berör mindre händelser finns beskrivna i egenkontrollprogrammet för respektive vattenverk. År 2011antogs en beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenförsörjningen i Habo kommun. Dokumentet har nu reviderats. I revideringen har inga större förändringar skett utan endast mindre tillägg eller förtydligande. Samtliga förändringar är gulmarkeringarna i dokumentet. Risk- och sårbarhetsanslysen, kartorna över vattenskyddsområdena samt fastighetsbeteckningen där vattenverket är placerat är bortplockade i dokumentet på grund av sekretess. Vill du ha åtkomst till materialet vänligen kontakta tekniska chefen. Svante Modén

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS14/ Godkännande av köpeavtal skoltomt Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det upprättade köpeavtalet med FF7 Bränninge AB som köpare. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att sälja en skoltomt inom exploateringsområdet Södra Bränninge till fastighetsbolaget Functional Facilities AB. Uppdraget gavs till tekniska förvaltningen att ta fram ett köpeavtal, vilket skulle godkännas av kommunstyrelsen. Functional Facilities FF AB önskar att köpet ska genomföras via ett helägt dotterbolag eftersom man av affärsmässiga och ekonomiska skäl har sina skolfastigheter i egna dotterbolag. Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal med dotterbolaget FF7 Bränninge AB som även reglerar återköpsrätt för kommunen. --- Justeras Expedierats

40 40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS14/395 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Förfrågan om markförvärv från fristående förskoleverksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga godkänna det upprättade köpeavtalet med FF7 Bränninge AB som köpare. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att sälja en skoltomt inom exploateringsområdet Södra Bränninge till fastighetsbolaget Functional Facilities AB. Uppdraget gavs till tekniska förvaltningen att ta fram ett köpeavtal, vilket skulle godkännas av kommunstyrelsen. Functional Facilities FF AB önskar att köpet ska genomföras via ett helägt dotterbolag eftersom man av affärsmässiga och ekonomiska skäl har sina skolfastigheter i egna dotterbolag. Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal med dotterbolaget FF7 Bränninge AB som även reglerar återköpsrätt för kommunen. Konsekvenser Tekniska förvaltningen i samråd med ekonomiavdelning ser inga negativa konsekvenser för Habo kommun att sälja markområdet till det helägda dotterbolaget FF7 Bränninge AB i stället för moderbolaget Functional Facilities FF AB. Svante Modén Teknisk chef POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

41 Köpekontrakt Datum Dnr KS14/395 Sida 1 (4) Säljare Namn Habo kommun Adress Box 212, Habo Köpare Namn FF7 Bränninge AB Adress Box Oskarshamn Andel 1/1 Andel 1/1 Organisationsnummer Telefonnummer Organisationsnummer Överlåtelseförklaring och köpeobjekt Säljaren överlåter till köparen fastigheten Habo Bränninge 1:2 del av, enligt bifogad kartbilaga. Köparen förbinder sig att i en första etapp utföra byggnation av förskola som bedrivs i regi av Friluftsfrämjandet I Ur och Skur utveckling AB, i enlighet med beslut 93 i Barn och utbildningsnämnden. 2. Tillträdesdag Tillträdesdag är när startbesked beviljats dock senast Köparen svarar för skatter och andra avgifter som utgår för fastigheten och som avser tiden från och med tillträdesdagen. 3. Köpeskilling Köpeskillingen utgör (TREMILJONER FEMHUNDRAFEMTIOTUSEN ETTHUNDRAFYRTIO) KRONOR. I köpeskillingen ingår kostnad för planavgift och gatukostnad. Utöver köpeskillingen skall köparen erlägga en avstyckningsavgift om kronor till kommunen. 4. Köpeskillingens erläggande Handpenning, 10 % av köpeskillingen, betalas senast 10 dagar efter att bygglov vunnit laga kraft dock senast : kr Kontant på tillträdesdagen: kr Summa kr sida 1 (4)

42 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola Om köparen inte betalar köpeskillingen i tid får säljaren häva köpet. Handpenning återbetalas inte. 5. Köpebrev När köpeskillingen har betalats i sin helhet skall köpebrev upprättas. 6. Inskrivnings- och inteckningskostnader Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader samt för övriga med köpet förenade kostnader. 7. Inteckningar, servitut m m Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av sökta eller beviljade inteckningar och av andra servitut eller nyttjanderätter än följande: Se bifogat utdrag från fastighetsregistret. 8. Fastighetens skick Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren tillhandahåller en översiktlig grundundersökning som gjorts i syfte att i stort klarlägga de geotekniska förutsättningarna för området. 9. Bygg- och anläggningsarbeten Köparen erinras om vikten av att noga undersöka fastighetens grundförhållanden innan byggnation påbörjas samt uppmanas att vidta erforderliga åtgärder för avledande av dag-, yt- och grundvatten från omkringliggande mark såväl som vatten från eventuella befintliga rörledningar. Köparen uppmanas om att ta del av de radonmätningar som gjorts och observera att grundläggning måste ske enligt rekommendationerna så att inte radonhaltig markluft kommer in i huset. Köparen ansvarar för att alla bygg- och anläggningsarbeten sker inom fastigheten. Omgivande mark får inte utnyttjas för upplag av massor, byggmaterial och dylikt utan kommunens medgivande. Köparen upplyses om att slänt mot kommunal mark ska anläggas så långt in på fastigheten att 1,0 meter av tomtytan närmast gränsen är plan, om inte annan överenskommelse träffas med kommunen. Köparen är skyldig att omhänderta ytvatten från egna tomten inklusive slänter på ett sådant sätt att ytvatten ej leds till granntomter. Köparen svarar för eventuellt borttagande av träd inom fastigheten. Köparen upplyses om att hushöjden och tomtplaneringen noga bör anpassas till slutlig gatunivå, som finns angiven på nybyggnadskartan, och även i övrigt anpassas till omgivande mark. Husets höjd och läge i förhållande till gatan skall följa anvisningarna i gällande sida 2 (4)

43 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola detaljplan. De översta 4 cm av asfalten på gatan (slitlagret) läggs först när alla tomter är färdigbyggda. Byggnader och tomt bör planeras så att kommunens belysningsstolpar och elskåp inte behöver flyttas. Eventuell flyttning ska godkännas av kommunen och flyttningen betalas av den som vill flytta anläggningarna. Före eventuell plantering av häck eller anläggande av mur i tomtgräns bör ledningsägare av eloch telenät kontaktas för kontroll av kabelläge. 10. Schaktmassor Äganderätten till överblivna schaktmassor förbehålles kommunen. Köparen är skyldig att till kommunens tekniska förvaltning anmäla om överskott beträffande schaktmassor uppstår. Om kommunen då vill ha massorna är köparen skyldig att transportera massorna till plats som kommunen anvisar. Vid transportlängd upp till 10 km betalar köparen alla kostnader. För avstånd därutöver träffas särskild överenskommelse om transportmerkostnad. Om kommunen inte vill ha massorna får köparen själv avyttra sina överskottsmassor. Bidrag till transportkostnader utgår då ej. 11. Slänter Kommunen medges rätt att på fastigheten utföra slänt för bank eller skärning då kommunen bygger ut gator, gång- och cykelvägar samt anläggningar på angränsande park- och naturmark som gränsar till fastigheten. Någon ersättning till köparen för skada eller intrång utgår inte. 12. Byggnadsskyldighet, vite Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra byggnad/er för förskoleverksamhet. Denna skyldighet skall anses fullgjord när byggnaden är färdigt att tas i bruk och när slutbesked lämnats. Om köparen inom tre år från tillträdesdagen inte fullgjort byggnadsskyldigheten har kommunen rätt till vite på kr, motsvarande 50 % av den ursprungliga köpeskillingen. 13. Återköpsoption, vite Köparen förbinder sig att vid eventuell försäljning av fastigheten erbjuda Habo kommun förtur att förvärva fastigheten. Köpeskillingen för fastigheten inklusive byggnader och andra fastighetstillbehör fastställs genom en fastighetsvärdering utfört av ett oberoende värderingsföretag som godkänts av bägge parterna. Om köparen utan kommunens skriftliga medgivande överlåter fastigheten till annan part har kommunen rätt till vite på kr, motsvarande 100 % av den ursprungliga köpeskillingen. sida 3 (4)

44 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola 14. Tillstånd, anslutningsavgifter m m Köparen ansöker och bekostar samtliga erforderliga tillstånd, undersökningar, bygglovsavgifter, anslutningsavgifter för el, VA m m som kan behövas för att genomföra byggnation på fastigheten. Detta köpekontrakt har upprättats och underskrivits i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Säljarens underskrift Ort och datum Köparens underskrift Ort och datum Ovanstående säljares namnteckning bevittnas: Namnteckning Ovanstående köpares namnteckning bevittnas: Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande Tfn Tfn sida 4 (4)

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reserverationer Thomas Werthén reserverar sig mot beslutet. Dnr KS15/198 Ärendebeskrivning Niklas Fungbrandt (M) och Thomas Werthén (M) inkom den 27 maj 2015 med en motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri. Motionärerna framför att många kommuner runt om i landet har upphandlat dessa tjänster och att det nu bör aktualiseras att genomföra detta även i Habo kommun. Motionärerna framhåller vidare att denna verksamhet skulle kunna utvecklas och effektiviseras i privat regi och att näringslivet gynnas av att kommunen upphandlar fler tjänster och att denna upphandling kan vara attraktiv för lokala företag inom tjänstesektorn. Motionärerna yrkar att: En upphandling av tjänster för lokalvård utreds En upphandling av vaktmästeri utreds Ett upphandlingsunderlag för dessa tjänster tas fram Upphandling av tjänsterna genomförs. Kommunchef Jan Sundman skriver i en skrivelse från den 18 augusti 2015 att majoriteten inte delar synen att verksamheten skulle effektiviseras bättre i privat regi än i nuvarande form. Det finns idag heller inga tecken på att verksamheten som idag bedrivs skulle vara ineffektiv eller visa dåliga resultat. En utredning angående upphandling av lokalvård och vaktmästeri skulle dessutom behöva bli relativt omfattande och resurskrävande samt kunna skapa obefogad oro i organisationen. Thomas Werthén (M) yrkar bifall till motionen. David Svensson (S) yrkar att motionen ska avslås. Hans Jarstig (KD) instämmer. Ordförande David Svensson finner att det finns två förslag, dels hans eget förslag och om avslag, dels Thomas Werthéns förslag om bifall. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutat enligt hans eget förslag. --- Justeras Expedierats

46 46 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS15/198 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Niklas Fungbrandt och Thomas Werthén (M) inkom den 27 maj med en motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri. Motionärerna framför att många kommuner runt om i landet har upphandlat dessa tjänster och att det nu bör aktualiseras att genomföra detta även i Habo kommun. Motionärerna framhåller vidare att denna verksamhet skulle kunna utvecklas och effektiviseras i privat regi och att näringslivet gynnas av att kommunen upphandlar fler tjänster och att denna upphandling kan vara attraktiv för lokala företag inom tjänstesektorn. Motionärerna yrkar att: En upphandling av tjänster för lokalvård utreds En upphandling av vaktmästeri utreds Ett upphandlingsunderlag för dessa tjänster tas fram Upphandling av tjänsterna genomförs. Synen att verksamheten självklart skulle kunna utvecklas och effektiviseras bättre i privat regi än i nuvarande form delas inte av majoriteten. Det finns idag heller inga tecken på att verksamheten som idag bedrivs skulle vara ineffektiv eller visa dåliga resultat. Då en utredning angående upphandling av lokalvård och vaktmästeri skulle behöva bli relativt omfattande och resurskrävande samt kunna skapa obefogad oro i organisationen föreslår majoriteten att motionen avslås. För kommunledningskontoret Enligt uppdrag Jan Sundman kommunchef POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX (vx) E-POST

47 47

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Svar på remiss om investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Habo Bostäders yttrande som sitt eget och översänder det till näringsdepartementet. Ärendebeskrivning Näringsdepartementet har översänt en promemoria med förslag om att ett investeringsstöd bör införas till fastighetsägare för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Förslaget innebär att investeringsstöd bör lämnas i kommuner och regioner med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Promemorian har skickats till Habo Bostäder som har lämnat ett förslag till yttrande. --- Justeras Expedierats

49 49

50 50 Remiss N2015/5139/PUB Näringsdepartementet Enheten för plan- och byggfrågor, urban utveckling och bostäder K A Stefan Svensson Telefon Mobil E-post Promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Remissinstanser: 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Domstolsverket 3. Statskontoret 4. Boverket 5. Energimyndigheten 6. Lantmäteriet 7. Länsstyrelsen i Stockholms län 8. Länsstyrelsen i Västergötlands län 9. Länsstyrelsen i Skåne 10. Länsstyrelsen Uppsala län 11. Länsstyrelsen Västerbottens län 12. Länsstyrelsen i Jönköpings län 13. Länsstyrelsen Västmanlands län 14. Länsstyrelsen Östergötlands län 15. Universitetskanslersämbetet 16. Uppsala universitet (Institutet för bostads- och urbanfrågor) 17. Kungliga Tekniska Högskolan (Arkitektur och Samhällsbyggnad) 18. Lunds tekniska högskola 19. Malmö Högskola (Institutionen för urbana studier) 20. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 21. Tillväxtverket 22. Ungdomsstyrelsen 23. Regelrådet 24. Ale kommun 25. Alingsås kommun 26. Borlänge kommun Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Mäster Samuelsgatan

51 Borås stad 28. Botkyrka kommun 29. Eksjö kommun 30. Enköpings kommun 31. Eskilstuna kommun 32. Eslövs kommun 33. Gällivare kommun 34. Gävle kommun 35. Göteborgs kommun 36. Habo kommun 37. Halmstads kommun 38. Haninge kommun 39. Heby kommun 40. Helsingborgs kommun 41. Huddinge kommun 42. Härnösands kommun 43. Järfälla kommun 44. Jönköpings kommun 45. Kiruna kommun 46. Linköpings kommun 47. Lunds kommun 48. Malmö kommun 49. Norrköpings kommun 50. Sigtuna kommun 51. Solna kommun 52. Stockholms kommun 53. Strängnäs kommun 54. Sundbybergs kommun 55. Sundsvalls kommun 56. Trelleborgs kommun 57. Trollhättans kommun 58. Tyresö kommun 59. Täby kommun 60. Umeå kommun 61. Upplands Väsby kommun 62. Uppsala kommun 63. Västerås kommun 64. Örebro kommun 65. Östersunds kommun 66. Sveriges Kommuner och Landsting 67. Arbetsgivarverket 68. Bostadsrätterna 69. Byggherrarna 70. Byggnads 71. Energieffektiviseringsföretagen, EFF 72. Energikontoren Sverige 73. Energirådgivarna 74. Fastighetsägarna Sverige

52 HSB 76. Hyresgästernas Riksförbund 77. jagvillhabostad.nu 78. LO 79. PassivhuscentrumVästra Götaland 80. Riksbyggen 81. SACO 82. Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB 83. Studentbostadsföretagen, SSBF 84. Sustainable Innovation (Nationellt centrum för energieffektivisering) 85. Svensk Energi 86. Svenskt Näringsliv 87. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO 88. Sveriges Arkitekter 89. Sveriges Byggindustrier 90. Sveriges Förenade Studentkårer, SFS 91. TCO 92. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 93. Bostadsförmedlingen i Kungsbacka 94. Boplats Göteborg AB Promemorian Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) remitteras härmed till ovanstående remissinstanser. Remissen skickas ut i en elektronisk version och senare även i en tryckt version med vanlig post. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 5 oktober Vi ser gärna att remissvaren skickas i elektronisk form via e-post till och i både Word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N PUB, följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i promemorian. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/5139/PUB. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

53 53 4 För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Frågor under remisstiden kan ställas till K A Stefan Svensson, telefonnummer Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst ett exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Fritzes kundservice, Stockholm. Telefon , telefax , e-post, Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Annika Gottberg Kansliråd Kopia till Fritzes kundservice, Stockholm

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet

Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 147 Trafiksäkerhetsprogram 2015-2020 Trafiksäkerhetsprogrammet är ett

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2015-09-09 0 Innehållsförteckning Ärende 141 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB... 167 142 Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB... 168 143 Redovisning av inkomna budgetförslag...

Läs mer

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017

Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 för Sävsjö kommun Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-17 18 Trafiksäkerhetsprogram 2014-2017 Sid 1 Innehållsförteckning 1 Förord... 3 2 Nuläge... 3 3 Vad påverkar trafiksäkerheten...3

Läs mer

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län

8 Regeringskansliet. Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet (SOU 2017:73) 1 Justitieombudsmannen 2 Länsstyrelsen i Blekinge län 8 Regeringskansliet Remiss 2017-11-17 N2017/06026-1/PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter, Enheten för plan-, bygg- och bostadsfrågor Betänkandet: En gemensam bild av bostadsbyggnadsbehovet

Läs mer

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59)

Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) tl1r"lt1,~,\ i Remiss REGERING SKANS LI ET 2015-06-26 N"2015/5036/PlJB Näringsdepartementet Lantmäteriet lnk. 2015 07-0 2 'rf:: OnrL... ZcJ5/~1.9.f.t.. Betänkande: En ny regional planering - ökad samordning

Läs mer

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64)

Delbetänkande Detaljplanekravet (SOU 2017:64) - -- REGERINGSKANSLIET Remiss 2017-06-29 Dnr N2017 /04517 /PBB Näringsdepartementet Avdelningen för bostäder och transporter Enheten för plan-, bygg och bostadsfrågor Ann-Kristin Kaplan E-post: ann-kristin.

Läs mer

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret?

Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remiss 2017-06-07 M2017/01407/Kl Miljö- och energidepartementet Klimatenheten Remiss av Klimatanpassningsutredningens betänkande SOU 2017:42 Vem har ansvaret? Remissinstanser 1 Översiktsplanutredningen

Läs mer

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress

Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar. Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Köpekontrakt Säljare Kalmar kommun, org.nr 212000-0746 1/1 Box 611 391 26 Kalmar Köpare Bolagsnamn AB, org.nr ******-**** 1/1 Adress Postadress Fastighet Fastigheten Kalmar Rustningen X-X, med adress Hjortvägen

Läs mer

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85)

Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remiss 2017-12-07 Ju2017/08641/DOM Justitiedepartementet Enheten för processrätt och domstolsfrågor Anna Fridh Welin 08-405 38 44 0730-91 70 67 Rekrytering av framtidens domare (SOU 2017:85) Remissinstanser

Läs mer

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37)

Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remiss 2017-04-25 Ju2017/04129/KRIM Justitiedepartementet Remiss av betänkande Kvalificerad välfärdsbrottslighet förebygga, förhindra, upptäcka och beivra (SOU 2017:37) Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän

Läs mer

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland

8 Regeringskansliet. Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan m.m. 1 Riksdagens ombudsmän GO) 2 Hovrätten för Nedre Norrland 8 Regeringskansliet Remiss 2017-03-10 N2017/01869/RS Näringsdepartementet Rättssekretariatet, rättsenheten för landsbygd Kansliråd Eva Kalling Lundberg 08-405 5023 Ds 2017:5 Effektivare sanktioner i livsmedelskedjan

Läs mer

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31)

Elektroniska fakturor vid offentlig upphandling (Ds 2017:31) Remiss 2017-06-29 Fi2017/02886/DF Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Enheten för digital förvaltning Veronica Eckerby veronica.eckerby@regeringskansliet.se Elektroniska fakturor

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete

Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Remiss 2017-03-17 S2017/01743/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Tommy Sundholm Förstärkt rehabilitering för återgång i arbete Remissinstanser 1 Riksdagens ombudsmän, JO 2 Riksrevisionen 3

Läs mer

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69)

Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och sanktionsmöjligheter (SOU 2017:69) Kommunstyrelsen 2017-11-06 Kommunledningskontoret Näringslivsenheten KSKF/2017:630 Valentina Andic, 016-710 74 08 1 (2) Kommunstyrelsen Yttrande över remiss: Marknadskontrollmyndigheter- befogenheter och

Läs mer

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten

Remissinstanser. Remiss U2017/00778/UH. Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss 2017-05-04 U2017/00778/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Remiss av Universitetskanslersämbetets rapport Förslag till examensbeskrivning för yrkesexamen för kuratorer

Läs mer

2014-03-12 N2014/743/E

2014-03-12 N2014/743/E Remiss 2014-03-12 N2014/743/E Näringsdepartementet Energi Martin Palm 08-405 28 24 Remiss avseende Utredningen om fossilfri fordonstrafik (SOU 2013:84) Remissinstanser 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Förvaltlningsrätten

Läs mer

Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle"

Remiss av rapporten Metoder och kriterier för bedömning av. prestation och kvalitet i lärosätenas samverkan med omgivande samhälle Regeringskansliet Remiss 2017-01-31 N2017/00055/IFK Näringsdepartementet Enheten för innovation, forskning och kapitalförsörjning Michael Jacob Remiss av rapporten "Metoder och kriterier för bedömning

Läs mer

Bränninge 3:20, del 1

Bränninge 3:20, del 1 Diarienummer BN15/243 Ändring av detaljplan för Bränninge 3:20, del 1 Västra Solhöjden Habo kommun GRANSKNINGSHANDLING Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 5 april 2016 Standardförfarande Så här görs en

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23)

Remiss. Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) ~' 9 Regeringskansliet Remiss 2017-03-22 Fi2017/01289/DF Finansdepartementet Remiss av betänkande digitalförvaltning.nu (SOU 2017:23) Remissinstanser 1. Riksrevisionen 2. Riksdagens ombudsmän 3. Kammarrätten

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB

Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 3 Ks 72 Au 84 Dnr 163/2010-253 Försäljning av del av Sturestaden 3:1 till ARKOLU AB Från tekniska nämnden har inkommit

Läs mer

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning

SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Remiss 2017-04-21 U2017/00732/F Utbildningsdepartementet Forskningspolitiska enheten SOU 2017:10 Ny ordning för att främja god sed och hantera oredlighet i forskning Härmed remitteras ovan nämnda betänkande.

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1

Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Del av Hälsinggården 24:1 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom del av fastigheten Hälsinggården 24:1 i Falun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (18) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-05-26 76 Försäljning av fastighet i Fågelsången, Bällsta 2:1127 (KS 2014.200) Beslut Näringslivs- och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-01-13 0 Innehållsförteckning Ärende 1 Information från barn- och ungdomssamordnaren... 2 2 Yttrande angående laglighetsprövning enligt kommunallagen angående socialnämndens beslut Överenskommelse

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8)

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen (Ds 2017:8) Remiss 2017-03-14 Ku2017/00761/KO Kulturdepartementet Enheten för konstarterna Ämnesråd Matilda Berggren 08-405 16 22 072-209 03 22 Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop framtida inriktning och

Läs mer

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20)

Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning på grundnivå (SOU 2017:20) Remiss 2017-03-17 U2017/01213/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Departementssekreterare Yves Michal Betänkandet Ett öppnare och enklare system för tillträde till högskoleutbildning

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1a Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 1b Hur gammal är Du? 1

Läs mer

Remiss. Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13)

Remiss. Remiss av delbetänkandet En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår (SOU 2014:13) Remiss REGERINGSKANSLIET 2014-06-03 N2014/1345/ITP Näringsdepartementet Enheten för it-politik Nicklas Liss-Larsson nicklas.liss-larsson@regeringskansliet.se Remiss av delbetänkandet En digital agenda

Läs mer

Förslag till KÖPEKONTRAKT

Förslag till KÖPEKONTRAKT Förslag till KÖPEKONTRAKT SÄLJARE: Surahammars kommun genom kommunstyrelsen org.nr 212000-2031 Box 203 735 23 SURAHAMMAR (nedan kallad Säljaren) KÖPARE: Elpartner Norrort AB org.nr 556646-9598 Aprilvägen

Läs mer

K Ö P E K O N T R A K T

K Ö P E K O N T R A K T K Ö P E K O N T R A K T Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil

Läs mer

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av

Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av ÄRENDEBESKRIVNING 2012 09 10 1(1 ) STAFFANSTORPS KOMMUN / KOMMUNSTYRELSEN Ärende: Staffanstorp Stanstorp 1:223, förvärv av Sammanfattning av ärendet: Ärendet avser sådant markförvärv som föranleds av kommunstyrelsens

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS

REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS W Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-10-23 S2015/0557O/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård SOU 2015:76 (S2015/05570/FS) Ett tandvårdsstöd för alla - fler och starkare patienter samt Tandvårds-

Läs mer

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk

Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk ARBOGA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2010-08-09 Blad 4 Ks 73 Au 85 Dnr 281/2010-048 Försäljning del av Jäder 2:15, del av kulturprojekt Jädersbruk Från tekniska nämnden

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick.

KÖPEKONTRAKT. Fastigheten försäljs i det skick den är på köpekontraktsdagen. Köparen har själv besiktigat fastigheten och kunnat utröna dess skick. 1(8) KÖPEKONTRAKT 1 PARTER, OBJEKT OCH KÖPESKILLING Nacka kommun, genom dess kommunstyrelse, nedan kallad kommunen försäljer härmed till, Tekno- Bygg i Stockholm AB, orgnr 556544-4113, Box 1139, 131 26

Läs mer

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49)

Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remiss 2017-06-07 U2017/02586/RS Utbildningsdepartementet Rättssekretariatet Kansliråd Tyri Öhman +46 72 244 56 92 Betänkandet EU:s dataskyddsförordning och utbildningsväsendet (SOU 2017:49) Remissinstanser

Läs mer

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4

Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Landstingsservice Bygg- och förvaltarenheten TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2015-09-30 Landstingsstyrelsen Sida 1(2) Referens Diarienummer 120359 Överlåtelse av fastigheten Kalmar Kungsljuset 4 Förslag till beslut

Läs mer

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E

W REGERINGSKANSLIET 2013-06-07 N2013/2837/E \åi\äi W REGERINGSKANSLIET Remiss 2013-06-07 N2013/2837/E Näringsdepartementet Energi Kansliråd Fredrik von Malmborg Telefon 08-405 19 59 E-post fredrik.von-malmborg@regeringskansliet.se Remiss av promemorian

Läs mer

AVTAL OM MARKANVISNING

AVTAL OM MARKANVISNING Mellan Motala kommun och exploatören AVTAL OM MARKANVISNING 1 Parter Motala kommun, nedan kallad kommunen, org.nr 212000-2817, 591 86 Motala Exploatörens namn, nedan kallad exploatören, org.nr XXXXXX-XXXX,

Läs mer

2015-07-15 S2015/04694/FST

2015-07-15 S2015/04694/FST , > BB Remiss < REGERINGSKANSLIET 2015-07-15 S2015/04694/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala Karin Hjelmer Telefon 08-405 44 81 tjänster Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård.

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet

DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet Hanna Bäckgren 0413-620 18 Dnr 1120/2009 2010-01-04 DETALJPLAN för Drottningen S:1 i Eslöv, Skåne län flerbostadshus på Sallerupsområdet SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har sänts ut för samråd under tiden

Läs mer

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH)

Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria En mer flexibel ämneslärarutbildning med inriktning mot årskurs 7-9 (U 2015/500/UH) OfStsf 96\tyYlA Uppsala "KOMMUN UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Handläggare Karin Stacksteg Datum 2015-02-25 Diarienummer UBN-2015-0636 Utbildningsnämnden Yttrande Utbildningsdepartementets remiss: promemoria

Läs mer

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild

Ärende 20. Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild Ärende 20 Godkännande av markanivsningsavtal med Ekeforshus AB samt Emrahus AB avseende Blossalyckan i Arild 263 KALLELSE/PROTOKOLLSFÖRSLAG KOMMUNSTYRELSEN 2013-10-01 KS/2012/85 GODKÄNNANDE AV MARKANVISNINGSAVTAL

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Hur gammal är Du? 1

Läs mer

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet

REGERINGSKANSLIET 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R. Miljödepartementet äm REGERINGSKANSLIET Remiss 2012-01-30 M2011/3865/R M2012/113/R Miljödepartementet Rättssekretariatet Karin Sparrman Telefon 08-405 38 11 Genomförande av industriutsläppsdirektivet Det remitterade materialet

Läs mer

Ku2016/01696/DISK

Ku2016/01696/DISK Remiss 2016-09-22 Ku2016/01696/DISK Kulturdepartementet Remiss av betänkande SOU 2016:44 Kraftsamling mot antiziganism Remissinstanser: 1. Justitieombudsmannen 2. Justitiekanslern 3. Åklagarmyndigheten

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2014-11-26 0 Innehållsförteckning Ärende 154 Ekonomisk uppföljning... 185 155 VA-plan, revidering... 186 156 Kommunalt flyktingmottagande i Habo... 187 157 Medborgarskapsceremoni... 188 158 Referensgrupp

Läs mer

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby

Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Kommunstyrelsens förvaltning 1(1) Missiv Datum Diarienummer 2015-11-02 KS/2015:379 Handläggare Hanna Hammarlund Tfn 0142-851 34 Kommunstyrelsen Optionsavtal kvarteret Längdmätaren, Sörby Ett förslag till

Läs mer

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning

Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remiss 2017-07-18 U2017/03082/UH Utbildningsdepartementet Universitets- och högskoleenheten Promemorian Brett deltagande i högskoleutbildning Remissinstanser 1 Myndigheten för delaktighet 2 Statens skolverk

Läs mer

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen

Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Postadress Postnummer och ort nedan kallade köparen KÖPEKONTRAKT Säljare: Linköpings kommun, 212000-0449 Teknik- och samhällsbyggnad 581 81 Linköping Telefon växel: 013-20 60 00 nedan kallad säljaren Köpare: Namn personnummer ½-del Telefon, mobil Namn personnummer

Läs mer

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9)

Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet (SOU 2014:9) REGERINGSKANSLIET Remiss 2014-03-21 S2014/1703/FST Socialdepartementet Enheten för familj och sociala tjänster Inger Laudon Telefon 08-405 42 58 Betänkandet Förändrad assistanserättning en översyn av ersättningssystemet

Läs mer

Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd".

Yttrande över Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd. ESLÖVS KOMMUN Yvonne Hansen 0413-620 07 2012-09-20 Kornmunstyrelsen Yttrande över "Konsumenten 1 centrum - ett framtida konsumentstöd". Ärendebeskrivning Justitiedepartementet har begärt synpunkter på

Läs mer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer

KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE Namn Adress Andel Personnummer Sida. 1/5 KÖPEKONTRAKT Fastighet SÄLJARE KÖPARE 1. KÖPEOBJEKT Säljaren överlåter till köparen på nedan angivna villkor Fastigheten: 2. KÖPESKILLING Belopp (med siffror) 000.000 Kr 3. TILLTRÄDESDAG Sida.

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3

Tjänsteskrivelse. Datum: 2009-01-07 Dnr: 09TEK3 Tjänsteskrivelse 09TEK3 Förslag till beslut Att godkänna upprättat köpekontrakt gällande försäljning av fastigheten Öjebyn 3:459 i Piteå kommun, till 661102-8900, Annica Rönnqvist, Arnemark. Ärendebeskrivning

Läs mer

2013-09-19 S2013/6411/PBB

2013-09-19 S2013/6411/PBB Remiss 2013-09-19 S2013/6411/PBB Socialdepartementet Plan-, bygg- och bostadsenheten Ludvig Lundgren Telefon 08-405 32 57 Remiss av promemorian Tekniska egenskapskrav och kommunala markanvisningar Remissinstanser:

Läs mer

Regeringskansliet S2016/07755/SF

Regeringskansliet S2016/07755/SF Regeringskansliet Remiss 2016-12-16 S2016/07755/SF Socialdepartementet KOM (2016) 815 Förslag om ändringar i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 av den 29 april 2004 om samordning

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52)

Remiss. Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remiss REGERINGSKANSLIET 2015-03-24 U2013/4160/SF Utbildni ngsdepartementet Enheten för studiefinansiering Marie Mäkk Telefon 08-405 32 21 Remiss av betänkandet Moderniserad studiehjälp (SOU 2013:52) Remissinstanser:

Läs mer

Köp av fastigheten Eldaren 6

Köp av fastigheten Eldaren 6 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Johanna Kindqvist 204-03-20 KS 204/0242 Rev 204-04-02 Kommunfullmäktige Köp av fastigheten Eldaren 6 Förslag till beslut Kommunstyrelsen får köpa fastigheten

Läs mer

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge

Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Säkrare gator och hastighetsgränser i Huddinge Uppföljning trafiknätsanalys Hastighetssäkrade gång- och cykelpassager och 30-zoner Uppföljning av hastigheter i 30-zoner mätningen visade 40 km/tim trafikarbete

Läs mer

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192

Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 1(5) Utkast till KÖPEAVTAL Gustavsberg 1:192 Följande avtal om försäljning och byggande av bostäder inom fastigheten Gustavsberg 1:192 i Gustavsberg, Värmdö kommun har träffats mellan Kommunen och Bolaget:

Läs mer

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor.

KÖPEKONTRAKT. Säljaren försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling. av ( ) kronor. på nedanstående villkor. KÖPEKONTRAKT Parter Fastighetens/tomträttens beteckning nedan kallad fastigheten Kommun och län (i Stockholm även församling) n försäljer härmed fastigheten till köparen/köparna för en överenskommen köpeskilling

Läs mer

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415

Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 M2 BESLUTSFÖRSLAG Försäljning av del av Räveskalla 1:370, 1:409 och 1:415 I samband med upprättandet av Detaljplan för Sjömarken, del av Räveskalla 1:25 m.fl. har ett köpeavtal upprättats mellan Borås

Läs mer

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning

Remiss av promemorian Kommunikation för vår gemensamma säkerhet ansvarsfrågor och samordning Remiss 2017-07-05 Ju2017/04517/SSK Justitiedepartementet Enheten för samordning av samhällets krisberedskap Departementssekreterare Maria Pereswetoff-Morath 08-405 47 53 070-337 03 56 Remiss av promemorian

Läs mer

2015-12-15 S2015/07820/FS

2015-12-15 S2015/07820/FS Remiss 2015-12-15 S2015/07820/FS Socialdepartementet Enheten för folkhälsa och sjukvård Ds 2015:59 Särskilda satsningar på unga och äldres hälsa Remissinstanser: 1. Riksdagens ombudsmän (JO) 2. Diskrimineringsombudsmannen

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (11) Plats och tid Stadshuset, klockan 09.00-10.15 Beslutande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander

Läs mer

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser

Regeringskansliet. Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser Regeringskansliet Remiss 2017-04-20 S2017/00606/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Betänkandet Svensk social trygghet i en globaliserad värld (SOU 2017:5) Remissinstanser 1 Kammarrätten i

Läs mer

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra!

Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! Besvara frågorna genom att sätta ett kryss i lämplig ruta. Kom ihåg att det alltid frågas efter, vad Du anser eller hur Du brukar göra! 1. Är Du man eller kvinna? 1 Man 2 Kvinna 2. Vilket år är du född?

Läs mer

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK

AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE AV MARK Mellan Nacka kommun genom kommunstyrelsen, ( Kommunen ), och [Företagsnamn] (org.nr. [xxxxxx xxxx]), ( Bolaget ), har under de förutsättningar som anges nedan träffats följande AVTAL AVSEENDE ÖVERLÅTELSE

Läs mer

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18)

Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remiss 2017-05-11 S2017/02900/SF Socialdepartementet Socialförsäkringsenheten Promemorian Karensavdrag en mer rättvis självrisk (Ds 2017:18) Remissinstanser 1 Hovrätten för Västra Sverige 2 Lunds tingsrätt

Läs mer

Kallelse med föredragningslista

Kallelse med föredragningslista 1 av 21 Tomelilla kommun Kommunstyrelsen Ledamöter kallas Ersättare underrättas Tid: Måndagen den 31 mars 2014 kl. 18.15 Plats: Brösarps skola Kallelse med föredragningslista Ärenden 1 Ändringar i föredragningslistan

Läs mer

onr:.loj -:.?.Olb.. ~!.?1..

onr:.loj -:.?.Olb.. ~!.?1.. ~ ; REGERINGSKAN SLIET Remi ss 2016-01 -12 Lantrnäteriet lnk. 2016-01- Z 0 onr:.loj -:.?.Olb.. ~!.?1.. "N2016/ 001 79/TIF Näri ngsdepartementet Enheten för transportinfrastruktur och finansiering Leena

Läs mer

År 2020 Fler rör sig i staden

År 2020 Fler rör sig i staden År 2020 Fler rör sig i staden Men färre skadas i trafiken Trafiksäkerhetsprogrammet 2010 2020 antogs av Trafiknämnden i december 2009. Programmet ger inriktningen för det gemensamma trafiksäkerhetsarbetet

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 56 Strandskyddsdispens för uppförande av näststation Västerkärr 1:3... 107 57 Bygglov för tillbyggnad av industri Brandstorp 1:90... 109 58 Remiss handlingsprogram för Trygghet och

Läs mer

NYA VILLATOMTER I FOLKETS PARK NÄSSJÖ

NYA VILLATOMTER I FOLKETS PARK NÄSSJÖ NYA VILLATOMTER I FOLKETS PARK NÄSSJÖ Bygg din egen villa nära centrala Nässjö! Nässjö kommun erbjuder nu fyra villatomter på föredetta Folkets parkområdet i Nässjö. Lokalisering Området är beläget i stadsdelen

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL

Bakgrund EXPLOATERINGSAVTAL Bakgrund 1.(5) DSV i Sverige hade år 2007 en omsättning på ca 6,5 miljarder kronor inom sina tre divisioner Road, Air&Sea och Solutions. Bolaget önskar uppföra en ny anläggning i Landskrona för att ersätta

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret

Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret Samhällsbyggnadsförvaltningen Plankontoret dnr: 2015/260 2016-08-23 1(6) GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för Hyllinge 5:109 i Hyllinge samhälle och Åstorps kommun, Skåne län. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur samrådet

Läs mer

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper

Remissinstanser. Remiss M2017/00431/Ke. Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper Remiss 2017-03-01 M2017/00431/Ke Miljö- och energidepartementet Kemikalieenheten Sofia Tapper 08-4052419 Förslag till EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV om ändring av direktiv 2011/65/EG om begränsning

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-04-14

Sammanträdesdatum 2011-04-14 SALA KOMMUN KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2011-04-14 KF:s HANDLING NR 23 2011 23 (29) 77 Försäljning av fastigheten Mamre 10 Dnr 2011/52 INLEDNING Sala Industrifastigheter AB har 2011-02-17, 663, beslutat

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4).

Alt 1 Bygglov ges med stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid. 4). Bygglov utanför detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Alt 1 Bygglov ges stöd av 9 kap. 31 plan- och bygglagen

Läs mer

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd

Tillägg till. DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) i Tranås tätort. DETALJPLAN - Samråd Datum Vår bet 2014-09-05 Dnr 2014-77 Er bet Adressat Enligt sändlista DETALJPLAN - Samråd Härmed översändes handlingar för: Tillägg till DETALJPLAN FÖR DEL AV TRANÅSKVARN 1:1 (Näckströms småbåtshamn) Upprättad

Läs mer

Landstingsstyrelsens beslut

Landstingsstyrelsens beslut Landstingsstyrelsen PROTOKOLL DATUM DIARIENR 2006-05-15 LS-LED06-159 47 Rätten till ersättning för kostnader för vård i annat EES-land - En översyn. Remissvar Landstingsstyrelsens beslut 1. Landstingsstyrelsen

Läs mer

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo

Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo 2015-01-28 Försäljning av mark för radhus/grupphus/flerbostadshus i Brittsbo Sida 1 av 6 Attraktiva Brittsbo Brittsbo har alla de kvaliteter som behövs för att tillskapa ett attraktivt bostadsområde! Östersunds

Läs mer

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05

TN5 (T5) Exempel BESLUT OM BYGGLOV. Beslut. Handlingar som ingår i beslutet Ritningar övriga handlingar. Planenligt bygglov 1(5) rev SKL 2015-10-05 Planenligt bygglov 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 plan- och bygglagen (2010:900),

Läs mer

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra

Diarienummer Ärendemening. 1 KS Tilläggsärende Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Ådalens verksamhetsområde Hestra K O M M U N F U L L M Ä K T I G E i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 22 juni 2015, klockan 13:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande

Läs mer

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län

Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling. Detaljplan för del av Osby 194:1. Osby tätort Osby kommun Skåne län Plan- och genomförandebeskrivning Samrådshandling Detaljplan för del av Osby 194:1 Dnr 2014.ks2110 214 Osby tätort Osby kommun Skåne län Ungefärlig avgränsning av planområdet i rött. Dnr 2014.ks2110 214

Läs mer

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut.

75 Ärende 8. Beslut. Ärendebeskrivning. Beslutsunderlag PROTOKOLLSUTDRAG. Kommunstyrelsen. Dnr KSF 2014/67. Kommunstyrelsens beslut. Kommunstyrelsen 75 Ärende 8 PROTOKOLLSUTDRAG Sida 1 (1) Sammanträdesdatum 2014-05-08 Dnr KSF 2014/67 78 Upphävande av del av byggnadsplan för delar av Höör 143, 1822, Fogdaröd 26, 48, m.fl. fastigheter

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4).

Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och 31 b (samt ev. 31 c) plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Som villkor för beslutet gäller *(sid 4). Bygglov med avvikelse från detaljplan 1(5) 20xx-xx-xx BESLUT OM BYGGLOV Diarienummer: 0000-000 Beslutet avser:. Fastighet: Fastigheten, adress Sökande: namn Beslut Bygglov ges med stöd av 9 kap. 30 och

Läs mer

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remiss 2017-06-21 S2017/03403/FS Socialdepartementet Remiss av betänkandet Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48) Remissinstanser 1 Riksrevisionen 2 Justitiekanslern (JK) 3 Datainspektionen 4 Socialstyrelsen

Läs mer

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41)

Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remiss 2017-06-21 Ju2017/04519-1 Justitiedepartementet Grundlagsenheten Tove Axelsson Remittering av betänkandet Meddelarskyddslagen fler verksamheter med stärkt meddelarskydd (SOU 2017:41) Remissinstanser

Läs mer

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2

Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Markförsäljning med öppen budgivning för industritomt söder om Kappetorpsvägen del 2 Inbjudan till markförsäljning Den här inbjudan avser ett markområde inom detaljplan söder om Kappetorpsvägen. Markområdets

Läs mer

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10

Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, kl 10:30-11:10 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2012-05-09 kl 10:30-11:10 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg (FP) Övriga närvarande: Lena

Läs mer

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning

Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG 83 KS/2016:165. Kungshögahemmet - försäljning Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-05-23 1 (2) Sida 83 KS/2016:165 Kungshögahemmet - försäljning Kommunen har sedan 2014 förhandlat med Bostadsbolaget i Mjölby AB gällande

Läs mer