Datum Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2015-09-02. Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl. 17.00. Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig"

Transkript

1 1 Datum Sida 1 (1) KALLELSE Sammanträde: Tid: Plats: Justerare: Kommunstyrelsen Onsdagen den 9 september 2015, kl Högra kammaren, kommunhuset, Habo Hans Jarstig FÖREDRAGNINGSLISTA 1. Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB Besök av Habo Bostäder/Habo Kraft, punkt Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB 3. Redovisning av inkomna budgetförslag Besök av ekonomichef Johan Bokinge, punkt 3-4. Inga handlingar. 4. Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest 5. Detaljplan för del av Bränninge 1:2 med flera Besök av teknisk chef Svante Modén, punkt 5-9. Planförslaget finns på 6. Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Planförslaget finns på 7. Antagande av trafiksäkerhetsprogram 8. Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo kommun 9. Godkännande av köpeavtal skoltomt 10. Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri 11. Svar på remiss om investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande 12. Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen 13. Sammanträdesplan för Anmälningsärenden 15. Redovisning av delegationsbeslut David Svensson ordförande Frida Wahlund sekreterare

2 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Bostäder AB Beslut Arbetsutskottet uppdrar åt Habo Bostäder AB att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september komplettera sin begäran med projektets ungefärliga totaltkostnad och med en utförligare redovisning av vad som ska göras, samt ett redovisa aktuellt utnyttjande av borgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Bostäder AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendebeskrivning Habo Kraft AB har i skrivelse daterad den 17 augusti 2015 inkommit med begäran om ökad kommunal borgen med 25 miljoner kronor. Orsaken är ökat upplåningsbehov i samband med ombyggnad av Bränningeområdet. I samband med bokslut för 2014 beslöt kommunfullmäktige att borgenssumman för Habo Bostäder AB får uppgå till högst kronor. Vid bifall till Habo Bostäders framställan kommer borgenssumman för Habo Bostäder AB att uppgå till högst kronor. --- Beslutet skickas till: Habo Bostäder AB Justeras Expedierats

3 3

4 4

5 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Begäran om ökad kommunal borgen, Habo Kraft AB Dnr KS15/251 Beslut Arbetsutskottet uppdrar åt Habo Kraft AB att till kommunstyrelsens sammanträde den 9 september komplettera sin begäran med projektets ungefärliga totaltkostnad och med en utförligare redovisning av vad som ska göras, samt ett redovisa aktuellt utnyttjande av borgen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att såsom för egen skuld ingå borgen för Habo Kraft AB:s förpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Ärendebeskrivning Habo Kraft AB har i skrivelse daterad den 17 augusti 2015 inkommit med begäran om ökad kommunal borgen med 20 miljoner kronor. Orsaken är ökat upplåningsbehov i samband med utbyggnad av bredband i Habo kommun. I samband med bokslut för 2014 beslöt kommunfullmäktige att borgenssumman för Habo kraft AB får uppgå till högst kronor. Vid bifall till Habo Krafts framställan kommer borgenssumman för Habo Kraft AB att uppgå till högst kronor. --- Beslutet skickas till: Habo Kraft AB Justeras Expedierats

6 6

7 7

8 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att år 2015 erlägga särskild medlemsinsats i Kommuninvest upp till högsta nivå, 900 kronor per invånare, preliminärt ca 4,1 miljoner kronor. Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har ställt förfrågan till medlemmarna om inbetalning av särskild medlemsinsats år 2015 eftersom större krav på kapitalisering nu ställs på kreditinstitut. Därför har möjligheten att betala in insatskapital upp till 900 kr/invånare öppnats upp och förfrågan har gått ut till medlemmarna om man vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. På insatskapitalet betalas ränta som fastställs av föreningsstämman. --- Justeras Expedierats

9 9 Claes-Arne Wahlin Tel: 036/48095 Till kommunstyrelsen Förfrågan om särskild medlemsinsats år 2015 i Kommuninvest Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslås besluta att år 2015 erlägga särskild medlemsinsats i Kommuninvest upp till högsta nivå, 900 kr per invånare, preliminärt ca 4,1 mkr. Ärendebeskrivning Kommuninvest ekonomisk förening har ställt förfrågan till medlemmarna om inbetalning av särskild medlemsinsats år Skrivelse från Kommuninvest ekonomisk förening daterad bifogas. Större krav på kapitalisering ställs nu på kreditinstitut. Därför har, från och med 2015, möjligheten att betala in insatskapital upp till 900 kr/invånare öppnats upp och förfrågan har gått ut till medlemmarna om man vill utnyttja den nya möjligheten att erlägga en särskild medlemsinsats. På insatskapitalet betalas ränta som fastställs av föreningsstämman. Räntan på insatskapitalet 2014 fastställdes av stämman till 2,5 procent. Framtida räntor kan inte garanteras utan beslutas av stämman i efterskott. Föreningen skriver i sin skrivelse om förfrågan om särskild medlemsinsats ( ) att Föreningen efterstävar dock att kompensera medlemmarna med en rimlig ränta på det kapital som belöper på var och en av dem. Återbäringen för Habo kommun från 2014, kr, har betalats in som insats Totalt är kommunens insats därefter kr. Maximal insats är satt till 900 kr per invånare och till den nivån återstår ca 4,1 mkr för Habo kommun. Kommunledningskontoret Box HABO , fax , e-post:

10 10 Senast 30 oktober måste besked lämnas till Kommuninvest om man önskar erlägga särskild medlemsinsats Beskedet är bindande. En utökning av insatskapitalet i Kommuninvest påverkar inte årets resultat utan berör enbart balansräkningens tillgångssida, en omsättningstillgång, likvida medel på banken flyttas till en finansiell anläggningstillgång, insatskapital i Kommuninvest. Claes-Arne Wahlin Ekonomichef Kommunledningskontoret Box HABO , fax , e-post:

11 11

12 12

13 13

14 14

15 15

16 16

17 17

18 18

19 19

20 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Detaljplan för del av Bränninge 1:2 med flera Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inget att invända mot planförslaget. Ärendebeskrivning Den 18 mars 2015 inkom Bränninge Utvecklings AB med en ansökan om planbesked för del av Bränninge 1:2 med flera (Lilla Bränninge). Syftet med ansökan är att reglera om en del mark som i gällande detaljplan är planerat för naturmark till kvartersmark. Förslaget är översänt till kommunstyrelsen för samråd. --- Justeras Expedierats

21 21 Datum Dnr Sida BN15/127 1 Enligt sändlista i detta brev Detaljplan för del av Bränninge 1:2 m fl. Lilla Bränninge Den 18 mars 2015 inkom Bränninge Utvecklings AB med en ansökan om planbesked för del av Bränninge 1:2 m.fl. Lilla Bränninge. Syftet med ansökan är att reglera om en del mark som i gällande detaljplan är planerat för naturmark till kvartersmark. Den 10 juni 2015 lämnade byggnadsnämnden positivt planbesked och beslutade att upprätta en ny detaljplan för aktuellt område. Ett förslag på ny detaljplan har upprättats och byggnadsnämnden beslutade 20 augusti 2015 att skicka förslaget till berörda fastighetsägare och myndigheter för samråd, enligt 5 kap. 11 Plan- och bygglagen. Ni har möjlighet att komma in med synpunkter på samrådshandlingarna mellan 2 september 9 oktober Synpunkterna ska inkomma skriftligen till: Habo Kommun, Byggnadsnämnden Box Habo Det ska betonas att den som vid samrådstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande. Planprogrammet finns även att ta del av digitalt då samrådshandlingarna finns på Habo kommuns hemsida, Upplysningar om programförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel , alternativt plan- och byggchef Jessica Leremar, Plan- och byggenheten Mari Helene Opdal Planarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

22 22 Dnr Sida BN15/127 2 Bilaga: Kopia: Detaljplan för Bränninge 1:2 m.fl, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, Behovsbedömning, Fastighetsförteckning, , Ärendenr. F15529 (Framtagen av Lantmäteriet) (Handling 11 i ärendet) Akten Sändlista för samråd Bränninge 1:2 m.fl. i Habo kommun Samrådstid Lantmäterimyndigheten, Box 2032, JÖNKÖPING - Länsstyrelsen i Jönköpings län - Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning - Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, JÖNKÖPING - Naturvårdsverket, , STOCKHOLM - Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, , HABO - Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening, c/o Gun Andersson, Källebäcken 20, HABO - Skanova, Box 1058, JÖNKÖPING - Trafikverket, Ärendemottagningen, Thomas Lindén, Box 810, BORLÄNGE - Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, JÖNKÖPING - Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson - Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden - Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden - Habo Kommun, KSAU - Habo Kommun, Miljönämnden - Habo Kommun, Räddningstjänsten - Habo Kommun, Socialnämnden - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Svante Modén - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Lubomira Eng - Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB - Vattenfall AB (Nätjuridik Trollhättan)

23 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Förslag till beslut Kommunstyrelsen har inga synpunkter på planförslaget. Ärendebeskrivning Den 10 juni 2014 gav kommunstyrelsens arbetsutskott ett uppdrag till Habo Bostäder AB att planera för byggnation på Gunnarsbo 1:62, Gröne vägens skola. Den 10 december 2014 beslutade byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för fastigheten med syfte att upprätta en detaljplan för bostadsändamål. Ett förslag till detaljplan har upprättats och översänts för samråd. --- Justeras Expedierats

24 24 Datum Dnr Sida BN14/429 1 Enligt sändlista i detta brev Detaljplan för Gunnarsbo 1:62 Den 10 juni 2014 beslutade kommunstyrelsens arbetsutskott att ge Habo Bostäder AB i uppdrag att planera för byggnation på Gunnarsbo 1:62, Gröne vägens skola. Den 10 december beslutade byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för fastigheten med syfte att upprätta en detaljplan för bostadsändamål. Ett förslag på ny detaljplan har upprättats och detta skickas nu ut till berörda fastighetsägare och myndigheter för samråd enligt 5 kap. 11 Plan- och bygglagen. Ni har möjlighet att komma in med synpunkter på samrådshandlingarna mellan 29 juni 28 augusti Synpunkterna ska inkomma skriftligen till: Habo Kommun, Byggnadsnämnden Box Habo Ett samrådsmöte kommer att hållas i Kammarsalen i kommunhuset den 17 augusti 2015, klockan 18:00. Under mötet kommer vi att berätta mer och ni har möjlighet att ställa frågor. Det ska betonas att den som vid granskningstidens slut inte har framfört skriftliga synpunkter, kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om detaljplanens antagande. Planprogrammet finns även att ta del av digitalt då samrådshandlingarna finns på Habo kommuns hemsida, miljo/kommunens-planarbete/detaljplanering/pagaende-detaljplaner/ Upplysningar om programförslagets innehåll lämnas av planarkitekt Mari Helene Opdal, tel , alternativt plan- och byggchef Jessica Leremar, Plan- och byggenheten Mari Helene Opdal Planarkitekt Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

25 25 Dnr Sida BN14/429 2 Bilaga: Kopia: Detaljplan för Gunnarsbo 1:62, Plan- och genomförandebeskrivning, Plankarta, Behovsbedömning, Fastighetsförteckning, , Ärendenr. F15356 (Framtagen av Lantmäteriet) (Handling 6 i ärendet) Akten Sändlista för samråd Gunnarsbo 1:62 i Habo kommun Samrådstid Lantmäterimyndigheten, Box 2032, JÖNKÖPING - Länsstyrelsen i Jönköpings län, - Berörda fastighetsägare enligt fastighetsförteckning, Jönköpings Länstrafik AB, Box 372, JÖNKÖPING - Naturvårdsverket, , STOCKHOLM - Naturskyddsföreningen i Habo, c/o Gösta Börjesson, Dammgatan 10, , HABO - Habo och Gustav Adolfs Hembygdsförening, c/o Gun Andersson, Källebäcken 20, HABO - Skanova, Box 1058, JÖNKÖPING - Trafikverket, Ärendemottagningen, Thomas Lindén, Box 810, BORLÄNGE, alt. - Hyresgästföreningen i Norra Småland AB, Box 2194, JÖNKÖPING - Habo Kommun, Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning, c/o Carina Magnusson (5 ex., internpost, papper) - Habo Kommun, Barn- och utbildningsnämnden (både i papper och till - Habo Kommun, Fritids- och kulturnämnden (enbart till - Habo Kommun, KSAU, (både i enkeltsidigt papper och till - Habo Kommun, Miljönämnden - Habo Kommun, Räddningstjänsten - Habo Kommun, Socialnämnden (både i papper och till - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Svante Modén - Habo Kommun, Tekniska förvaltningen, Att: Lubomira Eng - Styrelsen i Habo Energi AB, Habo Kraft Ab samt Habo Bostäder AB - Vattenfall AB (Nätjuridik Trollhättan), digitalt till Samrådshandlingarna skickas den 24 juni 2015 av Mari Helene Opdal

26 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Antagande av trafiksäkerhetsprogram Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Trafiksäkerhetsprogram Ärendebeskrivning Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo-Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Förslag till trafiksäkerhetsprogram har varit ute på remiss under våren 2015 och inkomna remissvar sammanfattas i Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Justeras Expedierats

27 27 Anders Bertilsson Tjänsteskrivelse Datum Dnr KS15/143 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Trafiksäkerhetsprogram Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Förslag till trafiksäkerhetsprogram har varit ute på remiss under våren 2015 och inkomna remissvar sammanfattas i Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Kommunstyrelsen föreslås nu anta förslag till Trafiksäkerhetsprogram Habo kommun Tekniska förvaltningen POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

28 28 Trafiksäkerhetsprogram En del av handlingsprogramet Trygghet och säkerhet Beslutat av kommunstyrelsen den 9 september 2015 X

29 29 Trafiksäkerhetsprogram Trafiksäkerhetsprogrammet är ett delprogram till handlingsprogrammet Trygghet och säkerhet, som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor. Trafiksäkerhetsprogrammet kommer att uppdateras vart fjärde år i samband med ny mandatperiod. Förord En bra trafiksäkerhet ökar attraktiviteten i kommunen. Vanliga synpunkter från kommuninvånare är att man upplever otrygghet i trafiken, vilket i sin tur leder till sämre tillgänglighet, framförallt för unga och gamla. Syftet med trafiksäkerhetsprogrammet är att systematiskt arbeta för ett trafiksystem som förbättrar säkerhet och tillgänglighet. Arbetet bedrivs samordnat mellan olika kommuner. På detta sätt blir vi effektivare i vårt arbete och hittar gemensamma lösningar. Medverkar i samarbetet gör också Trafikverket, Polisen och Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande (NTF). NTF i Jönköpings län har medverkat med faktaunderlag och text i programmet. Nuläge Sverige är föregångare inom trafiksäkerhet. Ändå är trafikolyckor ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige. Olycksrisk och otrygghet påverkar också vår vardag. Många föräldrar låter inte sina barn röra sig på egen hand, då man är orolig för trafiksäkerheten. Detta påverkar barnens hälsa och utveckling. Ett ökat bilåkande och skjutsande av barnen påverkar även miljön negativt, med ökade luftföroreningar. Vad påverkar trafiksäkerheten? Trafiksäkerhet är i grunden en fråga om attityder, omdöme och beteende. Det finns ett antal faktorer som i hög grad påverkar trafiksäkerheten. Det som är av störst betydelse är hastigheten. Användning av bilbälte och skyddsutrustning för barn är också av stor betydelse för hur allvarliga konsekvenser en olycka får Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 1

30 30 för de inblandade trafikanterna. Risken för att en olycka ska inträffa ökar vid intag av alkohol/droger i samband med bilkörning. Användningen av cykelhjälm reducerar skadeföljderna för cyklister som råkar ut för en trafikolycka. Även synbarheten är en viktig faktor för ökad trafiksäkerhet, liksom gators drift och underhåll. Att gatumiljön fungerar och är tilltalande är viktigt för alla olika sorts resor som vi gör dagligen. Oavsett om vi väljer cykel, buss, bil eller att gå ska vi på ett så säkert sätt som möjligt nå vårt mål utan att råka ut för en olycka. För att påverka beteenden är samarbetet mellan kommuner, polis, NTF, räddningstjänsten och Trafikverket oerhört viktigt. Enkät om trafiksäkerhet Nedan beskrivs resultatet från 2013 års trafiksäkerhetsenkät, som Trafikverket genomför årligen på nationellt plan. I stort sett ställs samma frågor varje år, vilket gör att trafiksäkerhetsenkäten är en utmärkt källa för att studera förändringar av allmänhetens attityder till viktiga trafiksäkerhetsfrågor över tid. Det har också visat sig att det i många frågor finns skillnader i attityder mellan kön och ålder. Trafikbeteenden En stor majoritet av de tillfrågade har angivit Att inte köra rattfull som allra viktigast för trafiksäkerheten när de fått välja mellan åtta viktiga beteenden. Därefter följer Använda bilbälte, Inte köra mot rött ljus, och Hålla hastigheten. Trafiknykterhet Fem procent av de tillfrågade uppger att de under det senaste året kört bil efter att ha druckit alkohol, män i större utsträckning än kvinnor Hastighet 63 % av de tillfrågade anser att det är rimligt att sänka hastigheterna för att öka trafiksäkerheten. Betydligt fler kvinnor än män instämmer i det påståendet och det är också fler i den äldsta åldersgruppen, över 75 år. Bilbälte I framsätet används bilbälte i mycket hög utsträckning hela 98 % använder alltid eller nästan alltid bilbältet oavsett om det är tätortstrafik eller landsvägstrafik. Användningen är något högre bland kvinnor än bland män, och något lägre i de yngre grupperna. Cykelhjälm Det är 22 % av cyklisterna som nästan alltid använder cykelhjälm när de cyklar, medan 56 procent svarar att de sällan eller aldrig använder hjälm. Kvinnorna Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 2

31 31 använder hjälm i något högre utsträckning än män och grupperna mellan 18 och 25 år är de minst frekventa hjälmbärarna. I tonårsgrupperna avviker könsmönstret och flickorna använder hjälm i lägre utsträckning än pojkarna. Synbarhet 25 procent uppger att de använder reflexer om vägen är belyst, medan 40 procent om belysning saknas. Användandet av reflexvästar har ökat bland både barn och vuxna. Reflexanvändningen ökar med stigande ålder. Mer riskfylld trafik Hälften av alla män och 65 % av alla kvinnor tycker att trafiken har blivit mer riskfylld under senare år. Bland de allra äldsta instämmer över 80 % medan personer under 25 år instämmer i betydligt lägre utsträckning. Mobiltelefon och bilkörning Det är 75 % som instämmer i att det borde vara förbjudet att tala i mobiltelefon när man kör bil. Det är skillnader mellan könen, där 82 % av kvinnorna instämmer, jämfört med 67 % av männen. Övergångsställen Ungefär var tredje tillfrågad, fler kvinnor än män, har svarat att bilarna sällan stannar när de ska korsa gatan på ett övergångsställe Nollvisionen Nollvisionen beslutades av riksdagen Den är både en vision om vägtrafik där ingen människa ska dödas eller skadas allvarligt och strategier för hur vi ska uppnå en säker vägtrafik enligt visionen. Trafiksäkerhetsarbetet enligt nollvisionens anda innebär att vägar, gator och fordon i högre grad ska anpassas till människans förutsättningar eftersom människan är den svagaste länken i systemet. Ansvaret för säkerheten delas mellan systemutformare och de som använder vägtransportsystemet. Samtidigt som åtgärder ska vidtas för att förhindra olyckor, måste vägtransportsystemet utformas med hänsyn till insikten om att människor gör misstag och att trafikolyckor därför inte kan undvikas helt. Den perfekta människan finns inte. Nollvisionen accepterar att olyckor inträffar men inte att de leder till allvarligare personskador. Etappmål Riksdagen beslutade i juni 2009 om ett nytt etappmål för trafiksäkerheten. Det innebär att antalet dödade ska halveras och antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel från 2007 till Det motsvarar högst 220 dödade år Trafikverket tog fram förslaget våren 2008 på uppdrag av regeringen. Om det svenska etappmålet anpassas efter EU:s mål ska antalet dödade inte vara högre än 133 år Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 3

32 32 Trafiksäkerheten i Habo Beskrivning av olycksstatistik mellan 2008 och 2014 Under perioden inträffade totalt 212 trafikolyckor inom Habo kommun. Olyckorna har resulterat i 4 döda, 29 svårt skadade och 179 lindrigt skadade. Av olyckorna har 105 stycken inträffat på det statliga vägnätet (3 döda, 22 svårt skadade, 79 lindrigt skadade) och 57 på det kommunala vägnätet (0 döda, 4 svårt skadade, 53 lindrigt skadade). Resterande olyckor har inträffat på övriga vägar. Under samma period har 91 olyckor inträffat, där oskyddade trafikanter varit inblandade. Av dessa är 81 fotgängare (27 fotgängare singel, 28 cykel singel) och 10 cykel/mopedolyckor (9 singel). (Siffrorna är tagna utifrån STRADA.) De mest olycksdrabbade gatorna i Habo kommun mellan 2008 och 2013 Gata Antal olyckor Kommentar Antal fordon per dygn st statlig 9280 st** st statlig 6853 st** Bränningeleden 11 st statlig 3694* Kråkerydsvägen 5 st kommunal 3500**** * Mätning utförd av NTF Jönköpings län **Mätning utförd av NTF Jönköpings län ***Mätning utförd av Trafikverket. **** Mätning utförd av Habo kommun 2011 Mål och åtgärder Det övergripande målet är att minska antalet olyckor med personskador. Här redovisas fem målområden som Habo kommun inriktar sitt trafiksäkerhetsarbete på. Alla kommunens förvaltningar är delaktiga i trafiksäkerhetsarbetet. Det är främst Tekniska förvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Trafikoch samverkansgruppen som ansvarar för att åtgärder inom målområdena genomförs. Trafik- och Samverkansgruppen gör en årlig uppföljning av åtgärderna. 1. Påverka trafikantbeteenden Att följa spelreglerna i trafiken är avgörande för en bra trafiksäkerhet. Följande insatser görs på området: Trafiksäkerhetsutbildning i skolan ingår i ordinarie undervisning i ämnesblocken SO/NO i årskurserna F-3 och 7-9. I detta ingår reflexanvändning, trafikvett, cykelhjälm, attityder mopedåkning, alkohol och trafik. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 4

33 33 Ökad reflexanvändning genom kampanjer där utdelning av reflexer sker. Regelbundna möten med polis. Stödja ett lugnare körsätt i trafikmiljöer där oskyddade trafikanter vistas genom att den generella hastighetsöversyn som genomförts följs upp med fysiska förbättringsåtgärder. Informationsträffar på skolor där problematiken vid hämtning- och lämning av barnen belyses. Hastighetsmätning utförs i tätorterna för ökad efterlevnad av hastighetsbegränsningar. Regelbundna möten i Samverkansgruppen Trafiksäkerhet Habo - Mullsjö där Polis, Räddningstjänst, Trafikverket och NTF medverkar. Arbeta aktivt för att förbättra skolskjutsverksamheten i kommun. Hållplatsinventering, avtalsuppföljning på skolskjutsentreprenörer m.m. 2. Minska halkolyckor Halkolyckor för gående och cyklister är kanske det största trafiksäkerhetsproblemet. Följande insatser görs för att minska halkolyckor: Prioritera gång- och cykelvägar och särskilt utsatta platser vid snöröjning och halkbekämpning. Åtgärda platser med återkommande problem. Hala plattor, järnvägsundergångar mm. Prioritering av grusupptagning på våren för att minska olycksrisken för gående och cyklister. 3. Bygga om trafikmiljöer Ombyggnader av trafikmiljön har under flera år haft fokus på barn och ungdomars möjligheter att själva kunna ta sig till skola och fritidsanläggningar. Följande insatser görs på området: Säkra gång- och cykelvägar med prioritering för barn och ungdomar. Åtgärder för att stödja de nya hastighetsgränserna. Förbättra säkerheten vid gång- och cykelpassager på 60-sträckor. Övergångsställen fasas ut på de ställen där de inte behövs av tillgänglighetsskäl. Utförandet av gång- och cykelpassager eller övergångsställen görs enligt Trafikverkets standardritningar. Förstärkt belysning. Samverkan med Trafikverket för att förbättra säkerheten på det statliga vägnätet. Nära dialog med Kommunala funktionshindrades råd som ger sina synpunkter på trafikmiljön. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 5

34 34 4. Säkerhet vid arbete på och intill väg, skolområden mm I samband med nyanläggning eller driftjobb är det viktigt med fastlagda rutiner för att uppnå en säker arbetsplats. Följande insatser görs på området: Rutiner finns för att ta fram och godkänna TA-planer inom kommunen. Gäller både för egen regi och externt arbete. Regelbunden utbildning för alla medarbetare som utför arbete i trafikmiljöer. Tydliggöra vem som har samordningsansvar för trafiksäkerheten för projekteringshandlingar och vid utförande. Information om planerade vägarbeten lämnas till berörda aktörer. 5. Olycksuppföljning Trafik- och samverkansgruppen sammanställer statistik över trafikolyckor. Statistiken används som underlag för olycksuppföljning och trafiksäkerhetsåtgärder. Rutiner finns för dokumentation, analys och redovisning. Trafiksäkerhetsprogram 2015 Sid 6

35 35 Anders Bertilsson, Datum Dnr KS15/143 Sida 1 (2) Kommunstyrelsen Samrådsredogörelse Trafiksäkerhetsprogram Förslag till Trafiksäkerhetsprogram har tagits fram av samverkansgrupp för trafiksäkerhet Habo Mullsjö tillsammans med NTF i Jönköpings län. Trafiksäkerhetsprogrammet ingår i handlingsprogrammet för Trygghet och säkerhet som tar ett helhetsgrepp på alla trygghets- och säkerhetsfrågor och har skickats på remiss under våren Inkomna synpunkter beaktas och arbetas om möjligt in i slutlig version av Trafiksäkerhetsprogram Nedan följer en sammanfattning av inkomna remissvar. Byggnadsnämnden Under rubriken mål och åtgärder bör det tydligare beskrivas vilka åtgärder som görs idag, respektive vilka åtgärder som måste sättas in för att öka trafiksäkerheten i Habo kommun. Det bör vidare framgå, i de fall då det inte är uppenbart, vem som ansvarar för att de olika åtgärderna utförs samt hur ofta åtgärderna ska utföras. Det bör också klargöras när uppföljning av programmet ska ske samt vem som har det övergripande ansvaret för uppföljningen. Kommentar: De flesta åtgärder som beskrivs i trafiksäkerhetsprogrammet görs idag. Målet är att minska antalet olyckor med personskador. Samverkansgruppen följer upp olycksstatistiken för att se var insatser behöver göras för att förbättra trafiksäkerheten. Trafiksäkerhetsprogrammet kommer att kompletteras med vem som ansvarar för att de olika åtgärderna utförs. Samverkansgruppen ansvarar för en årlig uppföljning av programmet. En revidering av programmet sker i början av varje mandatperiod. Miljönämnden Miljönämnden anser att det är bra ur miljösynpunkt att man prioriterar gång- och cykelvägar. Nämnden anser att man bör ta större miljöhänsyn vid trafikplaneringen. Avsmalningar är kanske inte alltid den optimala lösningen. POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

36 36 Sida 2 (2) Kommentar: Avvägningar görs ur miljösynpunkt och trafiksäkerhetssynpunkt samt ur flera andra aspekter vid trafikplaneringen. Fritids- och kulturnämnden Inget att erinra mot trafiksäkerhetsprogrammet. Påpekar att trafiksäkerheten särskilt ska beaktas vid idrottsområdet på Slätten och vid Skyttevägen från Bränningeskolan till OK-Gränsenstugan. Kommentar: Specifika objekt tas upp i samverkansgruppen. De angivna objekten finns med i förslag till investeringsbudget för Barn- och utbildningsnämnden Positiv till förslaget Trafiksäkerhetsprogram Socialnämnden Inga synpunkter på förslag till trafiksäkerhetsprogram Folkhälsorådet Ställer sig bakom programmet. Kommunala rådet för pensionärer och personer med funktionsnedsättning Inget yttrande har inkommit Till samrådsredogörelsen bifogas inkomna remissyttranden. Habo kommun Samverkansgruppen Trafiksäkerhet Habo - Mullsjö

37 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo kommun Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar reviderad beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys för Habo kommuns vattenförsörjning. Ärendebeskrivning Habo kommun är huvudman när det gäller den kommunala dricksvattenförsörjningen vilket innebär ansvar för produktion och leverans av det kommunala dricksvattnet. Kommunens ansvar och skyldigheter regleras bl.a. i lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och lag 2003:778 om skydd mot olyckor. I dokumenten finns rutiner som är kopplade till ett större vattenavbrott. Rutiner som berör mindre händelser finns beskrivna i egenkontrollprogrammet för respektive vattenverk. År 2011antogs en beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenförsörjningen i Habo kommun. Dokumentet har nu reviderats. I revideringen har inga större förändringar skett utan endast mindre tillägg eller förtydligande. --- Justeras Expedierats

38 38 Datum Kommunstyrelsen Beredskapsplan för vattenförsörjningen i Habo Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar anta reviderad beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys för Habo kommuns vattenförsörjning. Ärendebeskrivning Habo kommun är huvudman när det gäller den kommunala dricksvattenförsörjningen vilket innebär ansvar för produktion och leverans av det kommunala dricksvattnet. Kommunens ansvar och skyldigheter regleras bl.a. i Lag 2006:544 om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap och Lag 2003:778 om skydd mot olyckor. I dokumenten finns rutiner som är kopplade till ett större vattenavbrott. Rutiner som berör mindre händelser finns beskrivna i egenkontrollprogrammet för respektive vattenverk. År 2011antogs en beredskapsplan med risk- och sårbarhetsanalys (RSA) för dricksvattenförsörjningen i Habo kommun. Dokumentet har nu reviderats. I revideringen har inga större förändringar skett utan endast mindre tillägg eller förtydligande. Samtliga förändringar är gulmarkeringarna i dokumentet. Risk- och sårbarhetsanslysen, kartorna över vattenskyddsområdena samt fastighetsbeteckningen där vattenverket är placerat är bortplockade i dokumentet på grund av sekretess. Vill du ha åtkomst till materialet vänligen kontakta tekniska chefen. Svante Modén

39 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS14/ Godkännande av köpeavtal skoltomt Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att godkänna det upprättade köpeavtalet med FF7 Bränninge AB som köpare. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att sälja en skoltomt inom exploateringsområdet Södra Bränninge till fastighetsbolaget Functional Facilities AB. Uppdraget gavs till tekniska förvaltningen att ta fram ett köpeavtal, vilket skulle godkännas av kommunstyrelsen. Functional Facilities FF AB önskar att köpet ska genomföras via ett helägt dotterbolag eftersom man av affärsmässiga och ekonomiska skäl har sina skolfastigheter i egna dotterbolag. Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal med dotterbolaget FF7 Bränninge AB som även reglerar återköpsrätt för kommunen. --- Justeras Expedierats

40 40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS14/395 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Förfrågan om markförvärv från fristående förskoleverksamhet Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktiga godkänna det upprättade köpeavtalet med FF7 Bränninge AB som köpare. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade att sälja en skoltomt inom exploateringsområdet Södra Bränninge till fastighetsbolaget Functional Facilities AB. Uppdraget gavs till tekniska förvaltningen att ta fram ett köpeavtal, vilket skulle godkännas av kommunstyrelsen. Functional Facilities FF AB önskar att köpet ska genomföras via ett helägt dotterbolag eftersom man av affärsmässiga och ekonomiska skäl har sina skolfastigheter i egna dotterbolag. Tekniska förvaltningen har upprättat ett köpeavtal med dotterbolaget FF7 Bränninge AB som även reglerar återköpsrätt för kommunen. Konsekvenser Tekniska förvaltningen i samråd med ekonomiavdelning ser inga negativa konsekvenser för Habo kommun att sälja markområdet till det helägda dotterbolaget FF7 Bränninge AB i stället för moderbolaget Functional Facilities FF AB. Svante Modén Teknisk chef POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX E-POST

41 Köpekontrakt Datum Dnr KS14/395 Sida 1 (4) Säljare Namn Habo kommun Adress Box 212, Habo Köpare Namn FF7 Bränninge AB Adress Box Oskarshamn Andel 1/1 Andel 1/1 Organisationsnummer Telefonnummer Organisationsnummer Överlåtelseförklaring och köpeobjekt Säljaren överlåter till köparen fastigheten Habo Bränninge 1:2 del av, enligt bifogad kartbilaga. Köparen förbinder sig att i en första etapp utföra byggnation av förskola som bedrivs i regi av Friluftsfrämjandet I Ur och Skur utveckling AB, i enlighet med beslut 93 i Barn och utbildningsnämnden. 2. Tillträdesdag Tillträdesdag är när startbesked beviljats dock senast Köparen svarar för skatter och andra avgifter som utgår för fastigheten och som avser tiden från och med tillträdesdagen. 3. Köpeskilling Köpeskillingen utgör (TREMILJONER FEMHUNDRAFEMTIOTUSEN ETTHUNDRAFYRTIO) KRONOR. I köpeskillingen ingår kostnad för planavgift och gatukostnad. Utöver köpeskillingen skall köparen erlägga en avstyckningsavgift om kronor till kommunen. 4. Köpeskillingens erläggande Handpenning, 10 % av köpeskillingen, betalas senast 10 dagar efter att bygglov vunnit laga kraft dock senast : kr Kontant på tillträdesdagen: kr Summa kr sida 1 (4)

42 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola Om köparen inte betalar köpeskillingen i tid får säljaren häva köpet. Handpenning återbetalas inte. 5. Köpebrev När köpeskillingen har betalats i sin helhet skall köpebrev upprättas. 6. Inskrivnings- och inteckningskostnader Köparen svarar för lagfarts- och inteckningskostnader samt för övriga med köpet förenade kostnader. 7. Inteckningar, servitut m m Säljaren garanterar att fastigheten på tillträdesdagen inte besväras av sökta eller beviljade inteckningar och av andra servitut eller nyttjanderätter än följande: Se bifogat utdrag från fastighetsregistret. 8. Fastighetens skick Fastigheten överlåts i befintligt skick. Säljaren tillhandahåller en översiktlig grundundersökning som gjorts i syfte att i stort klarlägga de geotekniska förutsättningarna för området. 9. Bygg- och anläggningsarbeten Köparen erinras om vikten av att noga undersöka fastighetens grundförhållanden innan byggnation påbörjas samt uppmanas att vidta erforderliga åtgärder för avledande av dag-, yt- och grundvatten från omkringliggande mark såväl som vatten från eventuella befintliga rörledningar. Köparen uppmanas om att ta del av de radonmätningar som gjorts och observera att grundläggning måste ske enligt rekommendationerna så att inte radonhaltig markluft kommer in i huset. Köparen ansvarar för att alla bygg- och anläggningsarbeten sker inom fastigheten. Omgivande mark får inte utnyttjas för upplag av massor, byggmaterial och dylikt utan kommunens medgivande. Köparen upplyses om att slänt mot kommunal mark ska anläggas så långt in på fastigheten att 1,0 meter av tomtytan närmast gränsen är plan, om inte annan överenskommelse träffas med kommunen. Köparen är skyldig att omhänderta ytvatten från egna tomten inklusive slänter på ett sådant sätt att ytvatten ej leds till granntomter. Köparen svarar för eventuellt borttagande av träd inom fastigheten. Köparen upplyses om att hushöjden och tomtplaneringen noga bör anpassas till slutlig gatunivå, som finns angiven på nybyggnadskartan, och även i övrigt anpassas till omgivande mark. Husets höjd och läge i förhållande till gatan skall följa anvisningarna i gällande sida 2 (4)

43 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola detaljplan. De översta 4 cm av asfalten på gatan (slitlagret) läggs först när alla tomter är färdigbyggda. Byggnader och tomt bör planeras så att kommunens belysningsstolpar och elskåp inte behöver flyttas. Eventuell flyttning ska godkännas av kommunen och flyttningen betalas av den som vill flytta anläggningarna. Före eventuell plantering av häck eller anläggande av mur i tomtgräns bör ledningsägare av eloch telenät kontaktas för kontroll av kabelläge. 10. Schaktmassor Äganderätten till överblivna schaktmassor förbehålles kommunen. Köparen är skyldig att till kommunens tekniska förvaltning anmäla om överskott beträffande schaktmassor uppstår. Om kommunen då vill ha massorna är köparen skyldig att transportera massorna till plats som kommunen anvisar. Vid transportlängd upp till 10 km betalar köparen alla kostnader. För avstånd därutöver träffas särskild överenskommelse om transportmerkostnad. Om kommunen inte vill ha massorna får köparen själv avyttra sina överskottsmassor. Bidrag till transportkostnader utgår då ej. 11. Slänter Kommunen medges rätt att på fastigheten utföra slänt för bank eller skärning då kommunen bygger ut gator, gång- och cykelvägar samt anläggningar på angränsande park- och naturmark som gränsar till fastigheten. Någon ersättning till köparen för skada eller intrång utgår inte. 12. Byggnadsskyldighet, vite Köparen förbinder sig att på fastigheten uppföra byggnad/er för förskoleverksamhet. Denna skyldighet skall anses fullgjord när byggnaden är färdigt att tas i bruk och när slutbesked lämnats. Om köparen inom tre år från tillträdesdagen inte fullgjort byggnadsskyldigheten har kommunen rätt till vite på kr, motsvarande 50 % av den ursprungliga köpeskillingen. 13. Återköpsoption, vite Köparen förbinder sig att vid eventuell försäljning av fastigheten erbjuda Habo kommun förtur att förvärva fastigheten. Köpeskillingen för fastigheten inklusive byggnader och andra fastighetstillbehör fastställs genom en fastighetsvärdering utfört av ett oberoende värderingsföretag som godkänts av bägge parterna. Om köparen utan kommunens skriftliga medgivande överlåter fastigheten till annan part har kommunen rätt till vite på kr, motsvarande 100 % av den ursprungliga köpeskillingen. sida 3 (4)

44 KÖPEKONTRAKT Tomt för skola, förskola 14. Tillstånd, anslutningsavgifter m m Köparen ansöker och bekostar samtliga erforderliga tillstånd, undersökningar, bygglovsavgifter, anslutningsavgifter för el, VA m m som kan behövas för att genomföra byggnation på fastigheten. Detta köpekontrakt har upprättats och underskrivits i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Säljarens underskrift Ort och datum Köparens underskrift Ort och datum Ovanstående säljares namnteckning bevittnas: Namnteckning Ovanstående köpares namnteckning bevittnas: Namnteckning Namnförtydligande Namnförtydligande Tfn Tfn sida 4 (4)

45 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Reserverationer Thomas Werthén reserverar sig mot beslutet. Dnr KS15/198 Ärendebeskrivning Niklas Fungbrandt (M) och Thomas Werthén (M) inkom den 27 maj 2015 med en motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri. Motionärerna framför att många kommuner runt om i landet har upphandlat dessa tjänster och att det nu bör aktualiseras att genomföra detta även i Habo kommun. Motionärerna framhåller vidare att denna verksamhet skulle kunna utvecklas och effektiviseras i privat regi och att näringslivet gynnas av att kommunen upphandlar fler tjänster och att denna upphandling kan vara attraktiv för lokala företag inom tjänstesektorn. Motionärerna yrkar att: En upphandling av tjänster för lokalvård utreds En upphandling av vaktmästeri utreds Ett upphandlingsunderlag för dessa tjänster tas fram Upphandling av tjänsterna genomförs. Kommunchef Jan Sundman skriver i en skrivelse från den 18 augusti 2015 att majoriteten inte delar synen att verksamheten skulle effektiviseras bättre i privat regi än i nuvarande form. Det finns idag heller inga tecken på att verksamheten som idag bedrivs skulle vara ineffektiv eller visa dåliga resultat. En utredning angående upphandling av lokalvård och vaktmästeri skulle dessutom behöva bli relativt omfattande och resurskrävande samt kunna skapa obefogad oro i organisationen. Thomas Werthén (M) yrkar bifall till motionen. David Svensson (S) yrkar att motionen ska avslås. Hans Jarstig (KD) instämmer. Ordförande David Svensson finner att det finns två förslag, dels hans eget förslag och om avslag, dels Thomas Werthéns förslag om bifall. Ordföranden ställer proposition på de båda förslagen och finner att arbetsutskottet beslutat enligt hans eget förslag. --- Justeras Expedierats

46 46 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr KS15/198 Sida 1 (1) Kommunstyrelsen Svar på motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen. Ärendebeskrivning Niklas Fungbrandt och Thomas Werthén (M) inkom den 27 maj med en motion om upphandling av lokalvård och vaktmästeri. Motionärerna framför att många kommuner runt om i landet har upphandlat dessa tjänster och att det nu bör aktualiseras att genomföra detta även i Habo kommun. Motionärerna framhåller vidare att denna verksamhet skulle kunna utvecklas och effektiviseras i privat regi och att näringslivet gynnas av att kommunen upphandlar fler tjänster och att denna upphandling kan vara attraktiv för lokala företag inom tjänstesektorn. Motionärerna yrkar att: En upphandling av tjänster för lokalvård utreds En upphandling av vaktmästeri utreds Ett upphandlingsunderlag för dessa tjänster tas fram Upphandling av tjänsterna genomförs. Synen att verksamheten självklart skulle kunna utvecklas och effektiviseras bättre i privat regi än i nuvarande form delas inte av majoriteten. Det finns idag heller inga tecken på att verksamheten som idag bedrivs skulle vara ineffektiv eller visa dåliga resultat. Då en utredning angående upphandling av lokalvård och vaktmästeri skulle behöva bli relativt omfattande och resurskrävande samt kunna skapa obefogad oro i organisationen föreslår majoriteten att motionen avslås. För kommunledningskontoret Enligt uppdrag Jan Sundman kommunchef POSTADRESS Box HABO BESÖKSADRESS Jönköpingsvägen 19 INTERNETADRESS TELEFON (vx) TELEFAX (vx) E-POST

47 47

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 48 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Dnr KS15/ Svar på remiss om investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande Förslag till beslut Kommunstyrelsen antar Habo Bostäders yttrande som sitt eget och översänder det till näringsdepartementet. Ärendebeskrivning Näringsdepartementet har översänt en promemoria med förslag om att ett investeringsstöd bör införas till fastighetsägare för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande. Förslaget innebär att investeringsstöd bör lämnas i kommuner och regioner med befolkningstillväxt och bostadsbrist. Promemorian har skickats till Habo Bostäder som har lämnat ett förslag till yttrande. --- Justeras Expedierats

49 49

50 50 Remiss N2015/5139/PUB Näringsdepartementet Enheten för plan- och byggfrågor, urban utveckling och bostäder K A Stefan Svensson Telefon Mobil E-post Promemoria: Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) Remissinstanser: 1. Kammarrätten i Stockholm 2. Domstolsverket 3. Statskontoret 4. Boverket 5. Energimyndigheten 6. Lantmäteriet 7. Länsstyrelsen i Stockholms län 8. Länsstyrelsen i Västergötlands län 9. Länsstyrelsen i Skåne 10. Länsstyrelsen Uppsala län 11. Länsstyrelsen Västerbottens län 12. Länsstyrelsen i Jönköpings län 13. Länsstyrelsen Västmanlands län 14. Länsstyrelsen Östergötlands län 15. Universitetskanslersämbetet 16. Uppsala universitet (Institutet för bostads- och urbanfrågor) 17. Kungliga Tekniska Högskolan (Arkitektur och Samhällsbyggnad) 18. Lunds tekniska högskola 19. Malmö Högskola (Institutionen för urbana studier) 20. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser 21. Tillväxtverket 22. Ungdomsstyrelsen 23. Regelrådet 24. Ale kommun 25. Alingsås kommun 26. Borlänge kommun Postadress Telefonväxel E-post: Stockholm Besöksadress Telefax Mäster Samuelsgatan

51 Borås stad 28. Botkyrka kommun 29. Eksjö kommun 30. Enköpings kommun 31. Eskilstuna kommun 32. Eslövs kommun 33. Gällivare kommun 34. Gävle kommun 35. Göteborgs kommun 36. Habo kommun 37. Halmstads kommun 38. Haninge kommun 39. Heby kommun 40. Helsingborgs kommun 41. Huddinge kommun 42. Härnösands kommun 43. Järfälla kommun 44. Jönköpings kommun 45. Kiruna kommun 46. Linköpings kommun 47. Lunds kommun 48. Malmö kommun 49. Norrköpings kommun 50. Sigtuna kommun 51. Solna kommun 52. Stockholms kommun 53. Strängnäs kommun 54. Sundbybergs kommun 55. Sundsvalls kommun 56. Trelleborgs kommun 57. Trollhättans kommun 58. Tyresö kommun 59. Täby kommun 60. Umeå kommun 61. Upplands Väsby kommun 62. Uppsala kommun 63. Västerås kommun 64. Örebro kommun 65. Östersunds kommun 66. Sveriges Kommuner och Landsting 67. Arbetsgivarverket 68. Bostadsrätterna 69. Byggherrarna 70. Byggnads 71. Energieffektiviseringsföretagen, EFF 72. Energikontoren Sverige 73. Energirådgivarna 74. Fastighetsägarna Sverige

52 HSB 76. Hyresgästernas Riksförbund 77. jagvillhabostad.nu 78. LO 79. PassivhuscentrumVästra Götaland 80. Riksbyggen 81. SACO 82. Stockholms Kooperativa Bostadsförening, SKB 83. Studentbostadsföretagen, SSBF 84. Sustainable Innovation (Nationellt centrum för energieffektivisering) 85. Svensk Energi 86. Svenskt Näringsliv 87. Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO 88. Sveriges Arkitekter 89. Sveriges Byggindustrier 90. Sveriges Förenade Studentkårer, SFS 91. TCO 92. Bostadsförmedlingen i Stockholm AB 93. Bostadsförmedlingen i Kungsbacka 94. Boplats Göteborg AB Promemorian Investeringsstöd för anordnande av nya bostäder och bostäder för studerande (Ds 2015:35) remitteras härmed till ovanstående remissinstanser. Remissen skickas ut i en elektronisk version och senare även i en tryckt version med vanlig post. Remissvaren ska ha kommit in till Näringsdepartementet senast den 5 oktober Vi ser gärna att remissvaren skickas i elektronisk form via e-post till och i både Word- och pdf-format. Vi skulle uppskatta om filnamnet är Regeringskansliets diarienummer (utan snedstreck), N PUB, följt av remissinstansens namn. Remissvarens disposition bör om möjligt ansluta sig till dispositionen i promemorian. I remissvaret anges Regeringskansliets diarienummer N2015/5139/PUB. I remissen ligger att regeringen vill ha synpunkter på förslagen eller materialet i promemorian. Myndigheter under regeringen är skyldiga att svara på remissen. En myndighet avgör dock på eget ansvar om den har några synpunkter att redovisa i ett svar. Om myndigheten inte har några synpunkter, räcker det att svaret ger besked om detta.

53 53 4 För andra remissinstanser innebär remissen en inbjudan att lämna synpunkter. Frågor under remisstiden kan ställas till K A Stefan Svensson, telefonnummer Remissinstanserna kan utan kostnad få ytterligare högst ett exemplar av betänkandet. Exemplaren beställs hos Fritzes kundservice, Stockholm. Telefon , telefax , e-post, Ange vid beställning att exemplaren är avsedda för remissändamål. Råd om hur remissyttranden utformas finns i Statsrådsberedningens promemoria Svara på remiss hur och varför (SB PM 2003:2). Den kan laddas ner från Regeringskansliets webbplats Annika Gottberg Kansliråd Kopia till Fritzes kundservice, Stockholm

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012 Tillsammans skapar vi säker trafik för alla INNEHÅLLSFÖRTECKNING Sid 3-10 INLEDNING - de fem målen - så här arbetar vi Sid 11 OLYCKSSTATISTIK Sid 12 NTF EN PARAPLYORGANISATION

Läs mer

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10

Handlingsprogram. Landskrona stads. Räddningstjänsten 2012-2014. Förslag till beslut om antagande RN reviderad 2012.10.10 Landskrona stads Handlingsprogram för skydd mot olyckor. tillika handlingsprogram för räddningstjänsten enligt lagen om skydd mot olyckor. Räddningstjänsten 2012-2014 Förslag till beslut om antagande RN

Läs mer

Kommunerna och Nollvisionen

Kommunerna och Nollvisionen Magnus Andersson Kommunerna och Nollvisionen Trafiksäkerhetspolitik i Sveriges 10 största kommuner Cajoma Consulting 2004 1 Cajoma Consulting, Uppsala, 2004 Omslagsbild: Malgorzata Sheiki-Binkowska Fotografier:

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf

Tjänsteskrivelse. Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf Tjänsteskrivelse 1(2) Handläggarens namn Amanda Staf 2012-10-15 Försäljning av byggrätt utmed Lyckevägen, del av Kärna 67:1, Västerhöjden. (Dnr KS2010/997) Sammanfattning Albrektsunds fastigheter AB har

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 12.30-14.30 Beslutande Markus Lund, ordförande (s) Stig Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s) Karl Längberg

Läs mer

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl.

Nr Ärendemening. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. REVIDERAD KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2013-12-18 18.00 i Eventsalen, Koordinaten. Mayvor Lundberg

Läs mer

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT

KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Kallelse/underrättelse Tid Tisdag 14 april2015 kl. 09:00 Plats Sammanträdesrummet, kommunkontoret Torsby Val av justerare Tid för justering Ärendelista Nr Inte offentliga

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av protokolljusterare Ulrika Landergren (FP) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-09-10 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 2014-09-16 klockan 8.30 i Kungsbackarummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av protokolljusterare Ulrika

Läs mer

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag

BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 89 Återrapportering av obesvarade motioner. 90 Återrapportering av obesvarade medborgarförslag INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 [2] BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 87 Kommunens årsredovisning 2013 88 Ombudgeteringar från 2013 till 2014 89 Återrapportering av obesvarade motioner 90 Återrapportering av obesvarade

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30

Kommunstyrelsen. Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum 429, 2011-03-09 kl 13:30-16:30 Beslutande: Åsa Herbst (M) Liss Böcker (C) BrittMarie Hansson (S) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Göran Larsson (M) Eva Kullenberg

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 294 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.30-15.15 Beslutande Markus Lund, ordförande (s), 134-151, 153-158 Stig Davidson, ordförande (c), 152 Evy Annér (s) Kaj Göransson

Läs mer

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel Datum RRV dnr 1999-12-15 Ert datum Er beteckning 1999-09-16 N1999/10089/TP 1 (1) Till Näringsdepartementet Uppdrag att utvärdera NTF:s trafiksäkerhetsarbete och föreningens användning av statliga medel

Läs mer

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80

Protokoll. Kommunstyrelsen 2015-04-13 62-80 Kommunstyrelsen 62-80 2 62 Årsredovisning 2014 för Alingsås kommun... 6 63 Utvecklingsprogram 2025 för Noltorp... 8 64 Anhållan om tilläggsanslag från överförmyndarnämnden... 11 65 Värmestuga och härbärge

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM

Ärende Föredragande Anteckningar tjänsteman. 6. Utvärdering av IT PSM. 7. Sponsring av Korröfestivalen PSM KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT KALLELSE/ UNDERRÄTTELSE Tid: Måndagen den 1 juni 2015, kl. 08.30 Plats: Kommunstyrelsens sammanträdesrum Åsnen, Torggatan 12, Tingsryd Ledamöter kallas Ersättare underrättas

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C)

Ärende Beteckning Förslag. 1. Val av justerare Fredrik Hansson (C) KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2015-02-19 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträde 24 februari 2015 klockan 10 i Kungsbacka rummet, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare Fredrik

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Byggnadsnämnden 2012-09-06 144 Innehållsförteckning Ärende 79 Strandskyddsdispens för uppförande av stall, Munkaskog 1:29... 146 80 Olovligt byggande, X... 148 81 Förhandsbesked för nybyggnad av 4 enbostadshus, Domneberg

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga

Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30. Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus i Hallsberg, Spektrum, måndagen den 25 för sammanträde februari kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning Bilaga 2 Allmänhetens frågestund

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-09-09 1(43) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-15:45 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Mona Kanaan (S)

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-11-26 1(74) Plats och tid Rinmansalen, stadshuset, klockan 15:00-16.10 Ajournering 15:10-15:15 Beslutande Ersättare Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Mikael Edlund (S) Ann-Sofie Wågström (S) ersätter

Läs mer

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering

Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering Planerings- förutsättningar Strategiskt program för boendeplanering 2014-01-16 Remissversion Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats: www.finspang.se

Läs mer

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret

2014-11-20 1 (29) SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar. 1 Information från Strategienheten om slutförvaret Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2014-11-20 1 (29) Sid KALLELSE Nämnd Kommunstyrelsen Datum och tid 2014-11-25 Klockan 08.15 Plats SR Gräsö, kommunkontoret, Östhammar Besök Nr ÄRENDELISTA

Läs mer

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning

Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30. 1 Sammanträdets inledning HALLSBERGS KOMMUN KALLELSE Kommunfullmäktige Plats och tid Folkets Hus, Hallsberg, måndagen den 23 september 2013 för sammanträde kl 18.30 Ärenden 1 Sammanträdets inledning 2 Allmänhetens frågestund 3

Läs mer

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den 12 april 2012 kl 18.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Kommunfullmäktige kallas till sammanträde torsdagen den april 0 kl 8.00 i sessionssalen, Fullmäktigehuset Ärenden Val av justerande ledamöter Anmälningsärenden 3 Inkomna interpellationer och enkla frågor

Läs mer

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010

Rapport. Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad. år 2010 Rapport Uppföljning och utvärdering av skolpolisverksamheten i Stockholms stad år 2010 av Anders Ingelstam, Ingelstam AB Lotta Trosell, Acumenta AB Niklas Carlsson, Markör Marknad & Kommunikation AB Markör

Läs mer

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder

2015-09-17 1 (25) Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00, Kommunfullmäktige sammanträder Kommunkansliet KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Datum 2015-09-17 1 (25) Sid KALLELSE Nämnd Kommunfullmäktige Datum och tid 2015-09-29 16:30-17:30, SKB informerar 17:30-17:50, Valberedningen sammanträder 18:00,

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunstyrelsen 2014-10-13 221 Plats och tid Kommunalhuset Arvidsjaur klockan 08.30 15.15. Beslutande Lotta Åman (s), ordförande Johan Lundgren (s) Lena Karlsson (s) Marcus Lundberg

Läs mer

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12

PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 PROTOKOLL 1 (52) 2013-11-12 Kommunfullmäktige Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, klockan 10.00-12.20, 13.20-17.30 Beslutande Se sidan 2 Övriga deltagande Lotta Fahlgren Lidman, sekreterare Justerare

Läs mer