Kommunikationsplattform för Lunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kommunikationsplattform för Lunds kommun"

Transkript

1 Kommunikationsplattform för Lunds kommun Kommunikationspolicy för Lunds kommun med värdegrund för arbete och relationer Varumärkesstrategi för Lunds kommun

2 2

3 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Vision Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden och dess omgivningar 15 Människorna gör varumärket 15 Våra kännetecken Ansvar 21 Användning Logotypen 28 Färger 30 Riktlinjer 32 Placering 34 Medarrangörer 38 Bild- och textillustrationer 44 Typsnitt 48 Språk 52 Bildspråk 54 Annonser 70 Powerpoint 80 Lund idéernas stad 82 Flaggor och standar 84 Produkter i tjänsten eller som gåvor 88 Webbplats 90 Stadsvapnet 92 3

4 Kommunikationspolicyn beskriver principer, förhållningssätt och riktlinjer för kommunens interna och externa kommunikation och relationer. Detta dokument bildar tillsammans med varumärkes- och en hjälp i arbetet med att uppnå intentionerna i Vision för Lunds kommun

5 Kommunikationspolicy 5

6 Kommunikation är en gemensam angelägenhet Lunds kommuns kommunikationspolicy är ett gemensamt sätt att se på information, kommunikation och relationer. Ytterst är kommunikationspolicyn ett verktyg för att kunna leva upp till vad som sägs i beslut, strategiska planer och andra vägledande dokument. Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikation för ut och speglar de värden kommunen står för och bidrar till att utveckla relationen till och mellan målgrupper. Med kommunikationspolicyn som stöd omsätts riktlinjer för kommunikation på de enskilda arbetsplatserna till strategier, konkreta planer och aktiviteter. En utbyggd och väl fungerande kommunikation bidrar till goda relationer med kommuninvånarna samt till en god arbetsmiljö med ett gott arbetsklimat. Lunds kommuns kommunikation omfattar allt utbyte av information och åsikter som sker genom kommunens informationskanaler eller som har kommunen som part eller avsändare. Kommunens relationer med enskilda kommunikation och agerande fungerar och uppfattas. Grundläggande principer för kommunikation Kommunikation är en kontinuerlig process som stödjer och vägleder i det dagliga arbetet och på så sätt blir en naturlig del av planer, beslut och verksamhet. Varje verksamhet, beslut eller projekt har sin kommunikationsplan. All kommunikation utgår från människors behov. Anpassad och planerad kommunikation innebär kommunikation i rätt tid, med rätt människor, med rätt innehåll och i rätt omfattning. Dialog är ett sätt att kommunicera som inspirerar och utvecklar relationer. Mötesplatser för en levande dialog mellan olika målgrupper är ett kraftfullt redskap för att skapa förståelse, acceptans och engagemang. Lunds kommun strävar efter att, så långt det är möjligt, lämna information till sina medarbetare om viktiga beslut och förändringar som rör den egna verksamheten innan den når externa målgrupper. Kommunikation är allas ansvar. Alla anställda har ett ansvar att skaffa, skapa och bidra med den information internt och externt som krävs för att få en väl fungerande verksamhet. Kommunikation ingår som en naturlig del i ledaransvaret. Varje chef och ledare har ansvar för att kommunikationen fungerar inom och från den egna enheten. Kommunikationens kännetecken Lunds kommuns kommunikation skall kännetecknas av att vara: öppen och ärlig engagerad och trovärdig tydlig och sann. det skall vara lätt att komma i kontakt med alla som arbetar i Lunds kommun du som anställd har ett inbjudande och tillmötesgående sätt alla medborgare har rätt till full insyn i kommunens verksamhet ett engagerat och offensivt agerande präglar ledningens och medarbetarnas kommunikation internt och externt informationsmaterial som produceras anpassas till mottagarens behov, kunskap och förutsättningar informationsmaterial ska vara anpassat efter de vägledning för 24-timmarswebben alla ska kunna lita på det som anställda och förtroendevalda säger anställda i kommunen uttrycker sig enkelt och begripligt och att det vi säger är sant det tydligt framgår vem som är avsändare när kommunen kommunicerar logotyp. Att informera, kommunicera och skapa relationer En väl fungerande intern kommunikation inom och över enhets- och förvaltningsgränser bidrar till samhörighet, engagemang och förståelse för varandras verksamhet. En väl fungerande intern kommunikation är också en förutsättning för en framgångsrik extern kommunikation. Kommunens information och kommunikation berör många målgrupper. Kommunens medborgare och brukare är primära målgrupper. Viktiga målgrupper är även företagare samt representanter för samhällsorgan, målgrupper för kommunens kommunikation och relationer lokalt, regionalt, nationellt och internationellt. 6

7 Kommunikationspolicy Kommunikation / Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikation för ut och speglar de värden kommunen står för och bidrar till att utveckla relationer till och mellan målgrupper. All kommunikation utgår från människors behov och är anpassad och planerad för att kommunicera i rätt tid, med rätt människor, med rätt innehåll och i rätt omfattning. En aktiv och väl fungerande kommunikation är allas ansvar. 7

8 Syftet med den interna kommunikationen är bland annat att bidra till att nå uppsatta mål och att alla anställda får insikt och kunskap om verksamheten, dess utveckling och resultat. Den skall även bidra till att skapa förståelse för den egna rollen och betydelsen som anställda i den totala verksamheten. Syftet med den externa kommunikationen är att tillmötesgå kommuninvånarnas rätt att ta del av och påverka Lunds kommuns verksamhet samt få information om kommunens planer och beslut. Extern kommunikation innebär också att vi lyssnar på kommuninvånarnas synpunkter och är öppna för en konstruktiv dialog. Kommunikationskanaler Muntlig information och dialog är en förutsättning för en bra kommunikation och relation mellan olika målgrupper internt och externt. Den personliga kontakten och den öppna dialogen är det effektivaste sättet att kommunicera. tas fram där ytterligare dokumentation behövs för att förstärka budskap och intentioner, men trycksaker kan aldrig ersätta den personliga relationen. Internetbaserade kommunikationskanaler är båda snabba och övergripande. Intentioner med tillgänglighet och service så som det beskrivs i regeringens vägledning för 24-timmarswebben är en förebild för den framtida utvecklingen. En del av kommunens kommunikation sker genom andras kanaler. Massmedierna är en betydelsefull sådan. offentliga myndigheters verksamhet och har också en viktig opinionsbildande funktion. Goda massmediekontakter bidrar till att öka kunskapen om kommunen och dess verksamhet. Genom medierna kan vi förklara och öka förståelsen för beslut och arbete. Därför ska det vara enkelt att komma i kontakt med Lunds kommun och man ska mötas av en öppen och serviceinriktad attityd. Relationen med massmedier präglas av förtroende och ömsesidig respekt. Verksamhetsansvariga har ett särskilt ansvar att företräda sin verksamhet gentemot massmedierna. Ingen anställd är dock skyldig att yttra sig offentligt, men alla har en lagstadgad rätt att fritt kommunicera med medierna om förhållanden i kommunen, utan risk för att få sin identitet röjd eller utsättas för repressalier. Offentlighetsprincipen, yttrande- och meddelarfrihet, förvaltningslagen och personuppgiftslagen, PUL, är de viktigaste. Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun Kommuninvånarna möts av alla anställda med respekt, lyhördhet och omtanke i det dagliga arbetet på alla områden. Detta förutsätter en positiv människosyn och ett riktmärken. Vi gör med andra ord det goda livet möjligt. Dessutom är värderingar och synsätt i frågor som rör mångfald, diskriminering och missbruk gemensamma och grundläggande för alla anställda. Alla anställda bidrar till en medskapande kultur och till att Lunds kommun uppfattas som en idérik, utvecklingsinriktad och handlingskraftig kommun. Viktiga gemensamma inställningar hos alla anställda i Lunds kommun är att mångfald är berikande, att dialog skapar möjligheter för delaktighet och påverkan, att engagemang är att involveras och att framtidstro innebär att arbeta tillsammans och utveckla Lund. Medskapande Lunds kommuns anställda är kommunens största tillgång. vilja till medskapande, till att vilja utvecklas och till att vilja ta ansvar och påverka. Engagemang och delaktighet är nyckelord. Ett utvecklat medskapande, medarbetarskap och ledarskap i kombination med att ta tillvara nyanställdas idéer och kompetens blir viktiga områden för att kunna utveckla, förbättra och förnya kommunens verksamheter. Det är städer med kreativa människor och kreativa verksamheter som lockar nya invånare, etableringar och besökare. Städer som kan erbjuda en god livsmiljö har blivit allt attraktivare och får också större tillväxt. Hög kvalitet och stor mångfald på utbud av service och upplevelser stimulerar till engagemang, utveckling och förändringsvilja. Anställd i Lunds kommun är delaktiga i denna utveckling. Att utveckla och forma kommunen till en bra organisation för att kunna ge bästa möjliga service till unga som gamla, näringsliv som organisationer är en uppgift och ett ansvar för alla. Lagar Lunds kommuns kommunikation med kommuninvånare och allmänhet regleras av olika lagar. 8

9 Kommunikationspolicy Relationerna mellan anställda i Lunds kommun och mellan anställda och kommuninvånare utgår från värdegrunden. Värdegrunden bärs av en gemensam uppfattning om mångfald, engagemang, dialog, framtidstro, medskapande, respekt, lyhördhet och omtanke. Vi utvecklar vår dialog med alla målgrupper och kommunicerar för att skapa goda relationer. Därför behöver både vi anställda och kommunens invånare vara engagerade och delaktiga för att vi ska lyckas med det vi vill åstadkomma. edskapande 9

10 Lunds kommuns anställda skapar med sitt kunnande och agerande kommunens varumärke. Vårt arbete, våra kontakter och relationer med omvärlden skapar sedan tillsammans med alla andras initiativ i vår kommun bilden av Lund som idéernas stad. 10

11 Varumärkesstrategi 11

12 Vision 2025 Vision 2025 är en vägledning och ledstjärna både i vidareutvecklingen av kommunens verksamheter och i förändringar. Kommunikationsplattformen ska fungera som ett stöd för att uppnå vad som sägs i Vision Fyra strategiska framtidsområden Kreativitet och handlingskraft: I det kreativa mötet mellan idéer och handlingskraft skapas framtidens Lund. Nya intryck, humor och glädje är kännetecken. Helheten och delaktighet: Naturliga mötesplatser för en levande dialog är grunden för delaktighet och påverkan. Engagemang, ansvar och samverkan med andra är kännetecknade. Hållbar tillväxt: Idéer, näringsliv och kultur berikar varandra. Effektiva transportsystem och hushållning med energi och resurser bidrar till en hållbar tillväxt. Attraktivitet och livskvalitet: Lund är den goda staden trygg, överblickbar och med en spännande blandning av historia och framtid. Här kan du vara dig själv och utvecklas tillsammans med andra. 12

13 Varumärkesstrategi Varumärkesstrategi Lunds kommun som ett gemensamt varumärke Lunds kommun är ett varumärke och det är Lunds kommuns anställda som med sitt kunnande och agerande skapar kommunens varumärke. Det är vårt arbete, våra kontakter och relationer med omvärlden som utgör grunden för varumärket. Lunds kommuns agerande skapar sedan tillsammans med andra aktörer och verksamheter arbete desto starkare och tydligare blir varumärket. Målet är att Lunds kommun ska vara en attraktiv kommun för kommuninvånare, företagare, organisationer, föreningar och besökare. Servicen ska därför vara av god kvalitet, Varumärket är ett löfte Ett varumärke bygger på löften. En förutsättning för att lyckas är att vi uppfyller varumärkets löften mot alla våra målgrupper, att vi ständigt går i bevis på de kännetecken vi har satt upp. Alla verksamheter, enheter och anställda i Lunds kommun kan bidra i detta bevisarbete. Gör vi ett bra och uppskatta arbete kan vi känna stolthet. Det är denna stolthet över att arbeta i Lunds kommun som alla tillsammans ska känna och arbeta för. Ett varumärke består av både innehåll och känsla. Båda är lika viktiga för att bygga ett starkt varumärke. Om varor eller tjänster till sin funktion är lika blir känslor, associationer och relationer ännu viktigare delar av varumärket. Så är det till exempel när kommuner konkurrerar. Idéernas Lund idéernas stad Lund har en lång historia som stad och en lång tradition av kreativt tänkande och skapande. I Lund möts kunskap, stimulerande och trivsam livsmiljö. I Lund kopplas historia och framtid samman i mötet mellan det gamla och det nya. Lund präglas till stor del av universitetet, den akademiska traditionen och det akademiska livet som stark tradition av humor och spex. Den stora rörligheten hos studenter, forskare och kommuninvånare bidrar till att skapa mångfald och göra Lund till en mötesplats för dialog och engagemang. Detta för med sig att Lund är en kommun med stor kunskap och kompetens. Utbildningen från förskola till gymnasium är av hög kvalitet och Lunds universitet tillhör de ledande i världen inom vissa områden. förutsättning för utvecklingen och har också kommit att karakterisera staden. Detta ska vi ta tillvara och använda för att skapa framtidstro och en fortsatt god livskvalitet där öppenhet och närhet ger underlag för hälsa, trivsel och frihet. Lund ska vara en hållbar stad med en hållbar utveckling och balanserad tillväxt. Lund är känt för ett effektivt transportsystem och hushållning med energi och resurser. Många års forskning och innovativt tänkande vid Lunds universitet har skapat förutsättningar för ett blomstrande internationellt forskningsbaserat näringsliv. Framgångsrika koncerner har placerat Lund på den globala företagskartan, inte minst genom de innovativa lösningar man har utvecklat och fortsätter att utveckla. I Lund ska det vara lätt att starta och driva företag. en attraktiv och självklar arena för idéer och verksamheter. 13

14 Position / tas om hand och utvecklas. Det här är den position Lund skall ta i förhållande till sina konkurrenter. Positionering innebär att vi arbetar för att ta en unik plats i målgruppers medvetande. Utgångspunkt är det vi är men vi visar i ord, tankar och handling det vi vill uppfattas som. Positionering är ett arbete som pågår ständigt i det lilla och i det stora. Positionering är inget som vi bara kan lämna över till marknadsförare och reklaminsatser. Positionering kräver en insats av alla i Lund, som visar att vi faktiskt kan uppfylla uppsatta löften. Idéernas stad / Lund upplevs som idéernas stad genom att alla anställda är delaktiga i de tre processer som stimulerar till kreativitet och medskapande: lyssna på andra människors idéer, synpunkter och upplevelser stimulera medarbetare, andra som är verksamma inom kommunens gränser och alla nätverk att vara kreativa och nytänkande hitta former för hur alla kan komma med idéer och hur idéer som kommer fram tas omhand och utvecklas. 14

15 Varumärkesstrategi Varumärkesstrategi Kommunen som en del av staden och dess omgivningar Olika verksamheter i kommunal regi är en betydande del av staden Lund och de omgivande byarna. Staden och omlandet stödjer varandra i ömsesidig utveckling. Kommunen har med sina planer och sin verksamhet en betydelsefull roll i det expansiva Skåne och i den framväxande Öresundsregionen. Lunds kommun blir allt mer en del av sin omvärld, vars förändringar i allt högre grad påverkar kommunens verksamhet. Genom samverkan mellan kommunen och andra aktörer i regionen, nationellt och internationellt, skapas förutsättningar för en attraktiv region. Öppenhet och gränsöverskridande utbyte skapar förutsättningar för att Lunds kommun ska ta en aktiv roll både lokalt och regionalt. Lund kan inte enbart förlita sig på att universitetet, företag och olika organisationer skapar bevis på de löften som ska känneteckna begreppet Lund idéernas stad. Det är viktigt att Lunds kommun som kommunal verksamhet föregår med gott exempel. Bland annat genom att underlätta för universitetet och näringslivet att utvecklas på ett konkurrenskraftigt sätt. Det är vår uppgift som anställda i Lunds kommun att bidra till att kommuninvånare, näringsliv, föreningar, organisationer och besökare upplever Lund som den kreativa och idérika mötesplats som är kommunens målsättning för staden. Det är människorna som gör varumärket Det är människorna som skapar bilden och bygger varumärket. Därför skall också människorna vara den Lunds kommun vill ge omvärlden. Därför skall alltid och marknadsföringsmaterial som görs och i de annonser som tas fram. Det kan vara kommuninvånare, det kan vara kommunanställda och det kan vara andra bilder på människor som passar för sammanhanget. Så här vill vi uppfattas Lunds kommuns verksamhet, och alla andra verksamheter inom kommunens gränser, skall gemensamt bidra till de kännetecken som behövs för att kunna konkurrera om boende, besökare, arbetskraft och etableringar. Det är också dessa kännetecken som bildar basen i det gemensamma varumärket och som blir utgångspunkt marknadsföringsarbetet. De kännetecken som ligger till grund för Öppen Nära Kreativ. Lund skall i första hand kännetecknas av öppenhet, närhet och kreativitet. Detta gäller både i handling, uppträdande och de känslor vi förmedlar. 15

16 16 Lund skall upplevas som den kommun där öppenhet och närhet skapar utrymme för kreativa möten och idéer.

17 Varumärkesstrategi Öppen Öppen för intryck och lyhörd för andras synpunkter och åsikter är viktiga kännetecken. Kommunens invånare och verksamheter kommer från när och fjärran och bär med sig en mångfald av kulturer och erfarenheter. Genom att dra nytta av mångfalden och stimulera till kreativa möten över generations- och åsiktsgränser uppnår vi fördelar. Öppen betyder också att alla medborgare och verksamheter skall bli sedda och hörda och få en möjlighet att synas och höras. Att vara öppen är att vara gränsöverskridande och uppriktigt intresserad av andra människor och verksamheter. Nära mellan människor. Nära innebär också att vi söker kontakt, en närhet mellan verksamheter, åldersgrupper, kulturer och idéer som gör Lund mer kompetent, intressant och lockande. Lund är den goda staden trygg och överblickbar. Lund är en intim stad och ligger i en tätbefolkad region. Lunds stadskärna är levande, lockande och lättillgänglig delaktiga kan vi dra nytta av denna närhet. Kreativ Lund har under långt tid kännetecknats av sin kunskap och sina innovationer. Lund kan inte låta sig nöjas med att se detta som ett historiskt faktum. Vi tar med oss denna kraft in i framtiden. Vi vill att den utvecklas till att bli ännu större och starkare, ännu mer kreativ och idérik. Med kreativ menas lite mer än innovativ. Att kännetecknas som kreativ och handlingskraftig betyder att vi skapar och tar initiativ. Dessutom ingår lyhördhet, stimulans och en kreativ miljö dit lockas också människor. Lund vill vara denna kreativa miljö och naturliga mötesplats. 17

18 används på ett konsekvent sätt skapar den en samlad och entydig bild av Lunds kommun. Något som är allt mer nödvändigt i den globala värld av ökande konkurrens som kommunal 18

19 19

20 Identitet beskriver vad verksamheten, tjänsten eller produkten är och har. Image är den bild andra har av vad verksamheten, tjänsten eller produkten kan erbjuda i form av innehåll och känslor. ska uppfatta den egna verksamheten, tjänsten eller produkten. 20

21 kommuns gemensamma värden och position. Den är en verktygslåda för användningen av Lunds kommuns logotyp. Det handlar om att göra den kommunala verksamheten tydlig, visa vad den står för och när den är i arbete. Alla företrädare för Lunds kommun skall använda den verksamheter och dess kvaliteter. konsekvent sätt skapar detta en samlad och entydig bild av Lunds kommun. Något som är allt mer nödvändigt i den globala värld av ökande konkurrens som kommunal omvärlden. Den skapar dessutom samhörighet och stolthet bland anställda i Lunds kommun. ger många fördelar för Lunds kommun. Ett enhetligt och tydligt arbete med positionering och logotyp ger bättre förutsättningar för mer intäkter i form något som nöts in när den används av många, enhetligt och ofta. kostnadseffektivt än att underhålla och ladda ett antal olika. Ansvar Kommunstyrelsen beslutar i frågor kring varumärket. vilket även omfattar beslut om användning av kommunens vapen. och regler följs. Används av alla Lunds kommuns logotyp skall användas av kommunens alla nämnder, styrelser, affärsdrivande verk och förvaltningar med däri ingående verksamheter. Logotypen kommun och skall därför alltid användas som avsändare. Lunds kommuns logotyp skall användas som avsändare och identitet i samtliga kampanjer eller projekt som ägs och /eller drivs av Lunds kommun. Om en organisation använder många olika logotyper för otydlighet och förvirring. Dessutom är det mycket kostsammare att göra många identiteter starka än några få. Lunds kommun har valt att vara så enhetlig och tydlig som möjligt. 21

22 är en investering. Rätt använt blir den en resurs för Lunds kommun. Ett enhetligt och tydligt arbete med positionering och logotyp ger bät- - 22

23 blir organisationen. Lunds kommun har beslutat att den kommunala verksamheten i alla dess former skall utgå från en betyder att alla verksamheten oberoende av form, styrning, verksamhet och skall använda Lunds kommuns logotyp alla verksamheter följer de centrala beslut som tagits marknadsföring. Institutioner, till exempel skolor, som sedan tidigare har använt en egen illustration för sin verksamhet kan även i fortsättning få tillåtelse att använda denna tillsammans med Lunds kommuns logotyp. Illustrationen skall beskriva innehållet på verksamheten och placeras på angivna platser i dokument och handlingar. Exempel på placering Vid osäkerhet om tillämpning, sker samråd med kommunkontorets informationsenhet. kommun desto starkare blir den. Därför är vår inställning att alla verksamheter ska vara en del av Lunds kommuns identitet. Det betyder att verksamheten då också använder Lunds kommuns logotyp som avsändare och informationsmaterial. bedöma att en verksamhet av någon anledning inte skall att det totalt sett skulle medföra betydande mervärden för därmed en rättighet att använda egen logotyp och egen Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i frågor kring Idag (hösten 2008) är det följande verksamheter som har rätt till Lunds Renhållningsverk Markentreprenad Större kampanjer, aktiviteter eller projekt Kampanjer, aktiviteter eller projekt som är stora eller kontinuerligt återkommande och som bedöms ha en stor påverkan på bilden av Lund ska utformas så att de är synliga och har en tydlig koppling till Lunds kommun. Exempel på större kampanjer, aktiviteter eller projekt är Lund 2014 och Kulturnatten. Formspråket för denna typ av kampanjer, aktiviteter eller projekt skall godkännas av kommunstyrelsens arbetsutskott. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i frågor kring utformningen. 23

24 Ett enhetligt och tydligt arbete med positionering och logotyp ger bättre förutsättningar för mer 24

25 25

26 avsändaren och förstärka de värden som avsändaren står för. För Lunds del handlar det om att förstärka bilden av Lund som idéernas stad och den öppenhet, närhet och kreativitet som det förutsätter. kombination med webbadressen bildar tillsammans utgångspunkt för vår identitet och vårt samtidigt som det lämnar stora möjligheter till variation i formgivningen. Alla har ett ansvar för att synlighet och tydlighet uppstår. 26

27 27

28 Logotypen Lunds kommuns logotyp är kommunens starkaste gemensamma identitet. Den står som avsändare och garant för det kommunen erbjuder och utför. Ingen skall tvivla på kvalitet och vilja där de ser denna logotyp. Logotypen skall Logotypen är en helhet, även om den består av olika delar, och får inte användas på något annat sätt än som en helhet. Logotypen får inte byggas på egen hand. Logotypen hämtas i korrekt form från medarbetarportal eller från kommunkontorets informationsenhet. Användning Logotypen skall användas av kommunens nämnder, styrelser, affärsdrivande verk och förvaltningar med däri ingående verksamheter. 28

29 Logotyp Lunds kommuns logotyp är en sammanhållen enhet som består av stadsvapnet och ordet Lund. Logotypen skall alltid ha denna utformning och alltid i samma proportioner mellan delarna oberoende av storlek. Logotypen är en enhet och delar av logotypen får inte tas bort eller bytas ut. Färgerna i logotypen är också givna och får inte förvanskas eller bytas ut. på medarbetarportalen. 29

30 Logotypen Logotyp i färg Logotypen får användas i fyrfärg och svartvitt. (När logotypen används i färg ska texten LUND alltid vara grön.) Vi skall undvika att använda logotypen i negativ form då detta oftast ger sämre tydlighet. Använd om möjligt logotypen i färg. Det ger ett starkt och tydligt intryck. Färger Vid fyrfärgstryck används i första hand Lunds kommuns fyra färger enligt CMYK. I CMYK blir guldfärgen i logotypen gul och silverfärgen grå. Vid de tillfällen trycket i logotypen ska vara i guld och silver används PMS 871 för guld och PMS 877 för Ska det vara gult eller grått i tryck med PMS-färger används PMS 116 för gult och PMS Cool Gray 4 för grått. Om det framkommer behov av att trycka logotypen i guld och silver vänder du dig till kommunkontorets informationsenhet för hjälp. PMS CMYK RGB Grön Röd Grå Cool Gray 4 Gul Silver 877 Guld 871 PMS = PantoneMatchingSystem. Dekorfärg, används exempelvis vid tilltryck för att få exakt färgåtergivning på valda detaljer. CMYK = CyanMagentaYellowBlack. Blå,röd, gul och svart används i 4-färgstryck. RGB = RedGreenBlue. Röd, grön och blå används i bildskärmar. 30

31 Färg Logotyp i färg är huvudlogotypen och används i första hand. Svartvit Svartvit logotyp används endast när trycket som helhet är i svartvitt. Negativ Logotypen i negativ form används endast när bakgrundsfärgen är svart eller mycket mörk i annan färg. på medarbetarportalen. 31

32 Logotypen Riktlinjer för användandet av logotypen Storlek Logotypen kan vara hur stor som helst men den får inte vara hur liten som helst. För att alla delar ska vara tydliga och synliga får logotypen inte vara mindre än 20 mm hög. Kvalitet Logotypen får aldrig beskäras förändras till utseende förändras i färg. Vid förstoring eller förminskning av logotypen skall proportionerna hållas. Storlek Storleken på logotypen anpassas efter användningsområde och formatet på materialet där den ska placeras. På korrespondensmaterial är mallarna. I informationsmaterial skall logotypens storlek anpassas så att tydligheten blir optimal och det uppstår harmoni i bilden. Den mindre av logotyperna till höger är 20 mm hög. Detta är den minsta storlek som får användas. 32

33 Förvrängningar Logotypen får inte förvrängas genom att dras ut eller tryckas ihop. Var noggrann med att logotypen alltid har rätt form och proportioner. Beskärning Logotypen får inte beskäras på höjden eller bredden. Färgändring Logotypen får inte förändras i sina färger. När logotypen används i färg skall rätt färger användas på samtliga delar. LUND skall alltid vara i grönt. Färgerna i logotypen får inte ändras på grund av att den bakgrundsfärg där logotypen ska användas inte passar. Då skall en alternativ lösning för placering av logotyp eller en annan bakgrundsfärg tas fram. 33

34 Logotypen Placering allmänna principer Huvudregeln är att logotypen placeras i övre vänstra hörnet på framsidan och nedtill i mitten på baksidan. Detta gäller alltid material vi använder för korrespondens. kan det ibland vara svårt att följa huvudregeln. Avsteg från huvudregeln får göras om bakgrunden på illustration eller foto inte medger placering enligt huvudregeln. Då är det tydligheten som har företräde. Frizon Luft är viktigt för att logotypen skall framträda klart och tydligt. Logotypen skall därför alltid ha en fri yta och inte störas av annan text eller symboler. Frizonen skall vara minst logotypens bredd. Undantaget de tillfällen Lunds kommuns avsändarbegrepp förekommer. Se korrespondens. Frizon och tydlighet. Frizonen till text och bild skall vara minst logotypens bredd. 34

35 Huvudregel Huvudregeln för placering av logotyp är i övre vänstra hörnet på framsidan och nedtill i mitten på baksidan. Storleken anpassas så att tydlighet och harmoni uppstår. Storleken får dock inte vara mindre än 20 mm hög. Undantag Undantag från huvudregeln att placera logotypen elementet av formgivningsskäl måste placeras i överst på sidan. Då placeras logotypen som alternativ på en ljus yta i nedre högra hörnet 35

36 Logotypen Bakgrund Logotypen i färg placeras i första hand på vit eller ljus bakgrund. Om logotypen skall användas infälld i bild skall den placeras på ett så lugnt parti som möjligt. Var noggrann med val av bakgrund. Logotypen skall synas tydligt på det alternativ du väljer. Regler för frizon och utformning och budskap. Samtidigt är det viktigt att säkerställa att Lunds kommuns identitet eller medverkan syns tydligt. Huvudregeln är att logotypen placeras i övre vänstra hörnet. Avsteg från huvudregeln får göras om bakgrunden på illustrationen eller fotot inte medger placering enligt huvudregeln. Då är det tydligheten som har företräde. Musik i natt 18/10 Gait wis ent wisim num dolor si tatue eugue diam, vero ea aliscipsum vel et volore vent nostie tat. Modolum venismodigna feumvullaore conumsandip ent la at duis dui blan eugait la con eugiat acin ullaoreet in et, sed eugue dolesent ad dip elestrud te magnisis adionsequi eu feuis nisiscilit praesequat. Tatet ipit del utem iliquat dolorero odolor susto euis acin et, core magniamet, si blaorerat ip et, velis nullan et ing exero do consequ atinit accummo doloborperos delit augiatiniat wiscipit adit alis digna facilisl ut augiat adit erostis Gait wis ent wisim num dolor si tatue eugue diam, vero ea aliscipsum vel et volore vent nostie tat. Modolum venismodigna feumvullaore conumsandip ent la at duis dui blan eugait la con eugiat acin ullaoreet in et, sed eugue dolesent ad dip elestrud te magnisis adionsequi eu feuis nisiscilit praesequat. Tatet ipit del utem iliquat dolorero odolor susto euis acin et, core magniamet, si blaorerat ip et, velis nullan et ing exero do consequ atinit accummo doloborperos delit augiatiniat wiscipit adit alis digna facilisl ut augiat adit 36

37 Undvik att placera logotypen på en bakgrundsfärg som är densamma som någon av Lunds kommuns Placera logotypen i ett lugnt parti av bilden och mot en så ljus och neutral bakgrunds som möjligt. Se även till att reglerna för frizon följs. 37

38 Logotypen Logotypen och medarrangörer/medsponsorer Flera logotyper Lunds kommun skall synas där vi medverkar. Om det skapar mervärden för Lunds kommun att synas tillsammans med andra aktörer kan kommunen medge att logotypen används. Lunds kommun representeras med en logotyp utan avsändare. Lunds kommun representeras enbart med en logotyp Lunds kommuns logotyp skall ha samma storlek som övriga arrangörers/sponsorers logotyp och placeras tillsammans med dessa så att det tydligt framgår att Lunds kommun är medarrangör. avsändare eller deltagare skall placeringen följa de Som ansvarig säkerställer du att placering och storlek och regler. Arrangörer Logotypen och entreprenörer Entreprenörer som utför uppdrag åt Lunds kommun får inte använda kommunens logotyp. Entreprenören har sin egen kommuns. Det är däremot tillåtet att på olika sätt tala om att Vi arbetar åt Lunds kommun alternativt Vi drivs på entreprenad av Lunds kommun. Flera logotyper Lunds kommuns logotyp skall placeras tillsammans med övriga logotyper och ha samma storlek. 38 Har du funderingar på vad som gäller kan du kontakta kommunkontorets informationsenhet för tolkningar och hjälp.

39 TBNto build a nest TBNto build a nest Vi arbetar åt Lunds kommun Entreprenörer Entreprenörer får inte använda Lunds kommuns logotyp i eget informations- eller korrespondensmaterial. Vi kan dock lämna tillåtelse för entreprenören att skriva i text att man arbetar för eller utför uppdrag åt Lunds kommun. Informationsskyltar Skyltar som berättar att Lunds kommun utför nybyggnation, ombyggnation eller renovering skall enbart ha Lunds kommuns logotyp. Kompletterande information om kontaktpersoner och entreprenörer skrivs i löpande text. REAB entreprenad Kontrollera att: regler för frizon följs regler för färg och form följs samma storlek på logotypen som övriga arrangörer. 39

40 elementet utgör en del av identiteten och har sammanförts med webbadressen på ett enhetligt och igenkännande sätt. De fyra färgerna som kan användas i det slättlandet och staden med dess tydliga kännetecken. Se kommuns identitet och särprägel. kraftigare utformning. Som huvudregel används den tunnare siluetten. Vid mindre format som till exempel visitkort och små annonser, används den lite kraftigare för att få tillräcklig synlighet. nedre kanten på materialet. Det är tillåtet att placera det elementet som en avdelare över sidan är också tillåtet. 40 på medarbetarportalen.

41 41

42 att förstärka Lunds kommuns identitet. När ännu tydligare när det är Lunds kommun som ersätta logotypen utan endast användas som broschyr och mapp. Lunds kommun elementet och kanten på dokumentet skall vara minst avståndet mellan baslinjen på text och elementets topp. 42

43 incin henim quisis essi bla feummy nummy nos del dipisciliqui tat. Vullan vulluptat pratum ip esto core feu feuguerillut.od tis nullaorem quat illamet praestrud erat. Irit do el ulla facilis sequat. Pat, veros nulput lute dolore endreet enissim quisse facidunt la consectet, conse eugiam vel iriusto dio dunt veril esequis nis elis auguerit nulluptat. Ut ute eu feuipsusci enissim adit ulputet nibh euipis adit augue volore ex exerostrud mincilis etum iustrud tie ming ex et utat accum inim zzrit lor summy nonsecte do consequ ismolum veliquis nim vel exer suscili quamconulput volortis nullutat, venis dolorperatem volortin et, corem Lunds kommun mapp på medarbetarportalen. 43

44 Bild- och textillustrationer Skolornas bild- och textillustrationer kan användas som komplement till Lunds kommuns logotyp. Illustrationen får inte byggas samman med Lunds kommuns logotyp eller byggas ut till en avsändare. Lunds kommuns logotyp används alltid som avsändare. Barn- och skolförvaltningen Lunds stad Bild- och textillustrationer Illustrationen ska komplettera Lunds kommuns identitet och får därför inte användas istället för Lunds kommuns logotyp. Information om avsändare skall kopplas till Lunds kommuns logotyp och de regler som gäller identitet och placering. 44

45 Bild- och textillustrationer Lunds kommuns logotyp skall och placeras i övre vänstra hörnet. Illustrationer får inte placeras på samma nivå utan skall placeras på annan plats i dokumentet. Huvudregeln är en placering i nedre högra hörnet. 45

46 Färger Lunds kommuns fyra färger är hämtade från logotypen. Grön, röd, guld/gult och silver/grått. Dessa fyra färger är Vid fyrfärgstryck används i första hand Lunds kommuns fyra färger enligt CMYK. I CMYK blir guldfärgen gul och silverfärgen grå. Vid de tillfällen trycket ska vara i guld och silver används PMS 871 för guld och PMS 877 för silver. Ett sådant exempel Ska det vara gult eller grått i tryck med PMS-färger används PMS 116 för gult och PMS Cool Gray 4 för grått. Om det framkommer behov av att trycka i guld och silver vänder du dig till kommunkontorets informationsenhet för hjälp. Lundagrönt i offentliga miljöer Den gröna färg som används i offentliga miljöer som till exempel cykelställ och lyktstolpar skall vara RAL 6012 schwarzgrun eller NCS-8010-B70G. PMS CMYK RGB Grön Röd Grå Cool Gray 4 Gul Silver 877 Guld 871 PMS = PantoneMatchingSystem. Dekorfärg, används exempelvis vid tilltryck för att få exakt färgåtergivning på valda detaljer. CMYK = CyanMagentaYellowBlack. Blå,röd, gul och svart används i 4-färgstryck. RGB = RedGreenBlue. Röd, grön och blå används i bildskärmar

47 47

48 . Typsnitt dokument skall vara: Brödtext: I trycksaker rekommenderas samma typsnitt som i brev enligt ovan. Riktlinjer för hur man använder mallar för webbplatsen 48

49 Arial Times New Roman 49

50 Typsnitt - Arial abcdefghijklmnopqrs ABCDEFGHIJKLMNOPQRS abcdefghijklmnopqrs

51 Times New Roman används i längre löpande texter Times New Roman ABCDEFGHIJKLMNOPQRS abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs ABCDEFGHIJKLMNOPQRS abcdefghijklmnopqrs abcdefghijklmnopqrs

52 Språk Tänk på vem som är mottagare att skriva kort och med enkelt och anpassat språk att rubriker och sidtitlar skall tala om innehållet att ställa upp texten så att den blir lättöverskådlig skriv ut orden istället för att förkorta att kontrollera stavning och syftning. Skrivregler Skriv ut orden istället för att förkorta. Bl. a. = bland annat, t. o. m. = till och med. Nämnder, förvaltningar, enheter och avdelningar skrivs med liten bokstav och i bestämd form. Egennamn skrivs med stor bokstav. I löpande text skrivs tal upp till tolv med bokstäver och från och med 13 används siffror. Procent skrivs ut i löpande text. Procenttecken (%) används endast tillsammans med siffror och det ska vara ett mellanslag mellan talet och procenttecknet. Citattecken används endast runt direkta citat eller repliker samt titlar. och förklaringar. Undvik semikolon. Försök att använda verb istället för substantiv om det går. Var observant så att det inte blir ofrivillig särskrivning. Att skriva på dator i word Skriv rubriker med gemener. Inled aldrig nytt stycke med mellanslag. Gör aldrig tabeller eller indrag med hjälp av mellanslag utan använd tabben. Gör inga understrykningar. Använd ENTER endast vid nytt stycke. Gör inga manuella avstavningar (inga bindestreck). Kursiv stil används inne i löpande text för att framhäva enstaka ord. Fet stil kan användas i ingressen och olika rubriker. Löpande text bör inte skrivas i tabellverktyget då det försvårar hantering och publicering. Times New Roman används i brödtext och Arial i rubriker. 52 Språkvårdsportalen och Myndigheternas skrivregler

53 t.o.m % Skrivregler Skrivregler är exempel på hur vi skriver och inte skriver. Bland annat skriver vi ut orden istället för att använda förkortningar och använder ordet procent i löpande text och inte procenttecknet. gymnastik lektion till och med procent gymnastiklektion 53

54 Bildspråk När vi använder bilder och illustrationer gör vi det för att Förtydliga för att till exempel stödja det som sägs i en text. Förstärka för att ge ytterligare kraft till det vi vill att Lunds kommun skall uppfattas som. Bilder och illustrationer som används skall därför i så stor utsträckning som möjligt spegla och stödja kännetecknen för Lunds kommuns varumärke och position som idéernas stad den öppna, nära och kreativa staden. Det innebär att människor och verksamheter är viktiga delar i bildvalet. Fysiska miljöer blir mer levande när det Använd i första hand bilder från närområdet och från igenkännbara miljöer. Exempel på bilder som speglar och förstärker bilden av Lunds kommun som en öppen, nära och kreativ kommun är bilder på människor i aktivitet eller rörelse i kreativa och välkända miljöer. Vi använder även bilder från Lunds kommuns egen verksamhet där människor agerar i närhet med kommuninvånare eller medarbetare och som speglar ett öppet och lyhört intresse. Foto Rättigheter och skyldigheter Vi kontrollerar alltid vem som äger det foto vi tänker använda och om vi har rätt att använda fotot i de olika sammanhang vi har planerat. För foto vi köper regleras rättigheter och skyldigheter i köpeavtalet. Lunds kommun har användningsrätten till foto vi tar i tjänsten. Personuppgiftslagen reglerar hur vi får använda foto i vår verksamhet. All slags information som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk person som är i livet räknas enligt personuppgiftslagen som personuppgift. gäller foto är vår huvudinriktning att alltid inhämta samtycke till användning, muntligen eller skriftligen. Skriftligt samtycke använder vi alltid för bilder på barn under 15 är och från personer som inte har förmåga att själva tillgodogöra sig informationen. spegla mångfalden i ålder, kön och etniskt ursprung försök att ha med någon varm färg i varje bild visa människor i aktivitet och rörelse använd intressanta vinklar och fokus när det kan stödja budskapet visa kommunanställda i arbete det skall inte råda någon tvekan om vad bilden föreställer och vilka associationer den skall ge text och bild skall komplettera varandra. Vi använder inte clip art som illustrationer. De är inte våra illustrationer och de speglar inte Lunds kommun. Det är inte tillåtet att hämta bilder från Internet utan tillåtelse från bildens ägare. Användningen av foto på webbplatsen 54

55 55

56 Korrespondens Logotyp med avsändare Lunds kommun använder sig av en eller två nivåer för ett beteckna avsändare i anslutning till logotypen. Nivå 1 är alltid förvaltning, affärsdrivande verk, nämnd eller styrelse. Nivå 2 är den faktiska verksamheten. Reglerna för frizon gäller på de tre sidor om logotypen som inte har avsändare. För namn på nivå 1 och 2 används Arial som typsnitt. 100% 25% Kommunkontoret Staben Storleken på avsändartext, räknat från versal bokstav, ska vara 25% av logotypens bredd. Avstånd mellan avsändartext och logotyp ska vara 25% av logotypens bredd 56 på medarbetarpostalen

57 Barn- och skolförvaltning Lunds stad Östratornskolan F-9 Serviceförvaltningen Måltidsservice Barn- och skolförvaltning Lund öster Svaleboskolan Socialförvaltningen Avdelningen för ekonomiskt bistånd Kommunkontoret Staben Stadsbyggnadskontoret Bygglovavdelningen Kultur- och fritidsförvaltningen Lunds Stadshall Tekniska förvaltningen Gatu- och trafikkontoret Lunds Renhållningsverk Driftenheten Utbildningsförvaltningen Gymnasieintagning Miljöförvaltningen Boende Vård- och omsorgsförvaltningen MAS-funktion City of Lund Engelsk logotyp Vår logotyp utan avsändare är inte alltid som stad. Därför använder vi logotyp kompletterat med texten City of Lund. På nivå 2 använder vi inte förvaltning utan går direkt till namnet på enheten. 57

58 Korrespondens Brevpapper, tjänsteskrivelser, visitkort och korrespondenskort Enhetlighet och tydlighet gäller för vårt korrespondensmaterial. Brevpapper, korrespondenskort och visitkort har därför ett enhetlig och gemensamt utförande. Vi skapar inte egna varianter utan säkerställer Korrespondenskort/ visitkort Korrespondenskort och visitkort använder vi när vi representerar Lunds kommun. Därför använder vi också den det är Lunds kommun som kommunicerar. En engelsk version av visitkortet trycks på baksidan av det svenska visitkortet. oberoende av språk. Cecilia Åkesson Informationssekreterare Kommunkontoret Informationsenheten Stadshuset, Kyrkogatan 11 Box 41, Lund Telefon direkt: Telefon växel: Mobil: Fax: E-post. Cecilia Åkesson Informationssekreterare Kommunkontoret Informationsenheten Stadshuset, Kyrkogatan 11 Box 41, Lund Telefon direkt: Telefon växel: Mobil: Fax: E-post. 58 Korrespondenskort och visitkort beställer du hos Tryckeriet, Serviceförvaltningen.

59 Dokumentnamn Avdelning (1) (ev titel) Namn Unt el ut dolor se ming eum dolorem delenit lam, sum am nonsed dolute dolor sit, quamconsent velendipis de eros nit exer irilit dipit, vulpute esequam verat ullaore tatum niate feugiat. Rit num dignis auguero consend iametum dolestrud tisisl doluptat nim dolor iriuscinci tet nulputet, vel ipit ilis dui exeratet, vulput praessi blan utem zzriure riliqui eniametue te doloboreetue facip ectet nit, velit volortio consed do do ero erat lortincilis dio dolenisis nonse mincill umsandreet veliquis am, quatet wis nis at. Ut amet, sustisl iriure vullamconsed dit nulluptat, si. Giam essi. Erit ing et lumsandigna amet lorper sim velit nissed te et lut praese tat lan ut alit verillutet, consequisl esequis nit nosto consequis euguerosto conulla mcommy niat. Magnis dolore cons ad tio od eratue molorpero dolor sustrud dunt nonse volore do dolore feugiamet nonse enis etummy nis nulputat alit, cor ipit nulla feuguerci blaorer autpatum quam dolobor sis aute volore min hent lobor sum estisl ip eu facilissim dolore eugiamcor acing euip exeros at dolenit ad tet, sumsan veriurem vel ip et atuero et vel incipsum euis adit num delissit wis nim velenit la facidunt lam am incil delisissi. Alit praestie min exeraes endigna accumsan henibh exeratie faci tat am elendre riurercidunt veliquis augiamet volore vercipisim zzrit do esequi tat, quis nisi. Ad magnis dionsed dit aliquat, quation hent ilit wisl utpat nit init voluptat augait alit ipisseq uipismo lorper si. Cons ad minibh elenis do consend reetum quatie feuguer iustin ver iniatum in volor senibh ex ecte volor senim delit non estrud te del utpatet, conullamet ver aliquat. Ud minisse quisi. agnim ea feuguer sum ercip exer atem eugue tisis autatin volute dolorpe riusci tet, sequat nullut wis eriurerat velesse quismodolore faccum Brevpapper Mall för brevpapper din dator. Jacob HD:Jobb:Pågående jobb:lk grafisk profil 08:revidering :Brevmall i färg utan formatkontroll dot Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 59

60 Korrespondens Kuvert Kuvert har logotypen i färg eller svartvitt tryck i övre vänstra hörnet på kuvertets framsida. Kuvert skall även förses med streckkod enligt kommunens standard. Postadress: Box 41, Lund Besöksadress: Stortorget 7 Telefon: (vx) E-post: Kuvert Kuvert har avsändare tryckt i svart på streckkod enligt kommunens standard. Kuvert beställer du hos leverantör vi har avtal med. Upphandlingsavtal hittar du på medarbetarportalen. Vi använder vita kuvert i vår korrespondens med omvärlden. 60

61 Postadress: Box 41, Lund Besöksadress: Stortorget 7 Telefon: (vx) E-post: Kuvert Huvudregeln är att vi använder vår logotyp i färg. Det är dock tillåtet att även använda logotypen i svart/vitt. Kontrollera att: regler för frizon följs regler för färg och typsnitt följs samma storlek på logotypen som övriga arrangörer vid gemensamt utskick. 61

62 Korrespondens Fax Som faxunderlag används brevpapper. Pressmeddelande Som underlag för pressmeddelande används mall medarbetarportalen. datum rubrik inledande sammanfattande ingress kontaktperson och kontaktuppgifter. med: faktaruta citat. Vid inbjudan till pressträff eller presskonferens medarbetarportalen. E-post Vid kommunikation via e-post används en enhetlig avsändarinformation. Typsnitt: Arial Storlek: 10 punkter Följande skall framgå av signaturen: namn eventuell befattning förvaltning/enhet/avdelning Lunds kommun adress telefonnummer, direkt eventuell mobiltelefon e-postadress eventuellt texten: Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande. Signatur får inte innehålla hänvisning till någon annan domänadress än lund.se. Logotyp med eller utan avsändare skall inte användas i signaturen. Logotypen gör e-postmeddelandet tungt och svårare att leverera till långsamma uppkopplingar. datum rubrik vad det handlar om tid, plats, eventuellt medverkande kontaktperson och kontaktuppgifter. 62 Papper Enligt miljöanpassad upphandling för Lunds kommun skall miljömärkta varor användas. När det gäller papper följer Lunds kommun Svenskt pappers rekommendationer för bästa miljöval och kretsloppsanpassning.

63 Dokumentnamn 1 (1) Avdelning Pressmeddelande Ingress Alisi bla core del ip essit lumsandre ex elisci blaor iure doloreet vullan utpat laor adignis seniatisi. Utet volenit, con vel ip elenis dolore facilit, con vel illa core faccum duipissi. Nibh et iuscin vullamconsed te delit, quipisi. Irit diat. Wissit augue mod tate exeros esequip sustrud delit prat lorpero stiscillut aute modit la feui blaorer acin ex exer iustrud dui ea feu feum veros ad ting etum volore euisi eugait acincil dolortinit augue dolesto odiam, volesti onsequi smodio eugiatuer summy nullum er aut exer ipit nis delisl ea faccum at nostrud eriurer cinisl ipisi. Iril in henisciduis el estissiscip esendre te deliqui te tet, corer iuscilla cor in vero et alismodo od minim amet in henibh ea atueros at utem irilisim dignit augait ing ea feu faccumm odolutat veliqui esequat lore mingagna feugue elisl dolendre tetum eugait augait do conulla feugiat, commod del del ullandi psustrud min henit irilisit el ullaor augait dolesse dolore feuguercilla faccummy nos do dolor si tet prat wismodi ametuero conumsan hent do dunt lum del dolor ad erilit dolor alisit num dolortin vullum nosting et acipisi eum nonum zzrit, sequisc ipisisim irilla faciduisse tat wis num velendr eetuero del euissequis eugait För mer information kontakta Uisse tat wis num velendr eetuero del euissequis eugait FAKTA del del ullandi psustrud min henit irilisit el ullaor augait dolesse dolore feuguercilla faccummy nos do dolor si tet prat wismodi ametuero conumsan hent do dunt lum del dolor ad erilit dolor alisit num dolortin vullum nosting et acipisi eum nonum zzrit, Jacob HD:Jobb:Pågående jobb:lk grafisk profil 08:revidering :Brevmall i färg utan formatkontroll dot Postadress Besöksadress Telefon vx Telefax Internetadress e-post 63

64 Nyhets- och informationsmaterial Foto Människor, verksamheter och närmiljöer är viktiga delar i de foton vi använder både i extern information På nyhetsbrev/informationsblad där Lunds kommun är avsändare placeras Lunds kommuns logotyp enligt logotyp. identitetsförstärkning. Det är alltid Lunds kommun som är avsändare vid kommuns logotyp utan avsändare. Om avsändare Exempelvis: För ytterligare information vänder du dig till tekniska förvaltningen, telefon 046-xx xx xx. Datum Informationsblad är 1-2 sidor i storleken A4 eller A5. Informationsblad har alltid Lunds kommuns logotyp i övre vänstra hörnet och det nedre kanten. Placering av datum och rubrik har också fasta platser för bästa tydlighet och identitet. 64 hämta på medarbetarportalen.

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt

Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt Grafisk manual 1 Den grafiska profilen är ansiktet utåt. Ett genomtänkt, tydligt och konsekvent grafiskt utseende ökar trovärdigheten och ger ett professionellt intryck. Den grafiska manualen ska fungera

Läs mer

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE

HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE GRAFISK MANUAL HUR VI SKAPAR ETT TYDLIGT VARUMÄRKE Everything you do communicates har en viss person en gång sagt. Och visst är det så. Allt vi gör kommunicerar och skapar en bild av varumärket Solidaritetsfonden.

Läs mer

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010

JÄRNAKOMMUNIKATION GRAFISK MANUAL 2010 GRAFISK MANUAL 2010 1 LOGOTYP ALLTID SAMMA LOGOTYP logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av. Exempel på olika användningsområden är brevpapper, visitkort, telefaxblanketter, broshyrer,

Läs mer

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010

VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 VIDARKLINIKEN GRAFISK MANUAL 2010 LOGOTYP 215 216 ALLTID SAMMA LOGOTYP Vidarklinikens logotyp bör användas på alla produkter som en identifiering av Vidarkliniken. Exempel på olika användningsområden är

Läs mer

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp

Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Grafisk manual för Västra Götalandsregionens logotyp Innehåll 1. Västra Götalandsregionens logotyp uppbyggnad sid. 4 2. Västra Götalandsregionens logotyp varianter sid. 5 3. Västra Götalandsregionens logotyper

Läs mer

Profil och riktlinjer

Profil och riktlinjer september 2008 Profil och riktlinjer Kommunförbundet Skåne Vårt uppdrag och våra målgrupper 3 Våra kärnvärden 4 Vår devis 5 Meningen med grafisk profil 6 Vår symbol 7 Vår logotyp 8 Våra profilfärger 9

Läs mer

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ:

Färgversioner. Färg: Svart-vit: Negativ: Grafisk profilguide Profilguide Ett företags profilguide är till för att skapa ett enhetligt och konsekvent visuellt uttryck, och för att bygga varumärket. Det är viktigt att riktlinjer och rekommendationer

Läs mer

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8

Innehåll. Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Innehåll Kommunikationspolicy 4 Grundläggande värderingar för anställda i Lunds kommun 8 Varumärkesstrategi 10 Lunds kommun som ett gemensamt varumärke 13 Lund idéernas stad 13 Kommunen som en del av staden

Läs mer

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co

grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co grafisk profil 1.0 2010-01-25 jerhammar&co Den grafiska profilen är vårt ansikte utåt och ger oss ett enhetligt utseende som stärker varumärket LinTek. Vårda den med kärlek. Logotyp > Vår logotyp används

Läs mer

Annonser Sandvikens kommun

Annonser Sandvikens kommun Annonser Sandvikens kommun mått och riktlinjer sid Myndighetsinformation 2-spalt...2 Kallelse till Kommunfullmäktige 2-spalt...3 Platsannons 2-spalt...4 Platsannons 3-spalt...5 Platsannons med hänvisning

Läs mer

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef

Visitkort. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef. Karl Johansson Department manager. Karl Johansson Enhetschef Kontorstryck Visitkort Om visitkorten Med visitkort representerar man. De grafiska reglerna ska följas även här. Visitkorten är i storlek 90x55. På visitkorten används N-logotypen och Let s create-märket

Läs mer

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter

PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter PROFIL Eksjöbostäder & Kommunfastigheter En grafisk profil är mycket mer än bara en logotype och färg. Det är helheten i allt man visar upp som räknas. INNEHÅLL 01. LOGOTYPER 02. FÖRETAGSFÄRGER 03. TYPOGRAFI

Läs mer

Information om Sekos nya grafiska profil

Information om Sekos nya grafiska profil Information om Sekos nya grafiska profil Uppdatering med flera nyheter Uppdaterad logotyp och nya typsnitt. Det är några av förändringarna i Sekos nya grafiska profil som lanseras i samband med förbundets

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy 2009-09-14, 120 Kommunfullmäktige

Läs mer

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679

Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2012/679 2012-08-20 Kommunstyrelsen Kommunikationspolicy för Knivsta kommun KS-2012/679 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

kärnvärden & grafisk profil

kärnvärden & grafisk profil kärnvärden & grafisk profil 1 Studiefrämjandet ska vara en frigörande kraft för människors möjligheter i ett samhälle med respekt för naturens och kulturens mångfald. Studiefrämjandets vision antagen 2007

Läs mer

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun

Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun Varumärkesplattform för Mariestad och Mariestads kommun 1 Att bygga ett starkt varumärke Att bygga ett starkt varumärke kräver inte enbart en bra produkt eller tjänst. Att bygga ett starkt varumärke kräver

Läs mer

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp

Grafisk manual. för ökad tydlighet. Användning av logotyp. Om den reviderade upplagan. En enda gemensam logotyp Grafisk manual för ökad tydlighet Om den reviderade upplagan Kommunikationspolicyn och den grafiska manualen antogs 2003. Användningen av logotyper reviderades något i oktober 2010. Det ekumeniska arbetet

Läs mer

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1)

Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Svedala Kommuns 1:38 Författningssamling 1(1) Kommunikationspolicy antagen av kommunfullmäktige 2016-06-08, 84 En kommunikationspolicy har framtagits eftersom det i samhället skett en betydande utveckling

Läs mer

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs.

Den grafiska profilen för Värmland har tagits fram inom arbetet med varumärket Värmland. Profilen används i de sammanhang där Värmland marknadsförs. VÄRMLANDS PROFIL Sedan 1991 har Länsstyrelsen och Region Värmland arbetat med länets gemensamma marknadsföring och profilering i syfte att göra Värmland attraktivt och skapa förutsättningar för en god

Läs mer

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT

Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Grafisk manual GAVLEFASTIGHETERS VARUMÄRKE FÖR EN HÅLLBAR TILLVÄXT Gavlefastigheter äger och förvaltar fastigheter för både näringsliv och för kommunala verksamheter. Bolaget ägs av Gävle kommun och är

Läs mer

WWW.LUND.SE VISION 2025

WWW.LUND.SE VISION 2025 WWW.LUND.SE 02 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 VISION 2 0 2 5 04 Vision 2025 07 Bilden av framtiden 11 Från ord till handling 17 2025 år 2009 Lund idéernas

Läs mer

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna

PRO är en vital organisation för alla Sveriges pensionärer. Vi driver. rakryggat pensionärernas intressen och erbjuder medlemmarna Grafisk profil PRO Grafisk profil Den grafiska profil som du håller i handen, med dess mallar, är tänkt som ett hjälpmedel för dig som ska arbeta med skriftlig information och kommunikation i PRO. PRO

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR KUNGÄLVS KOMMUN SID 2 Varför en grafisk profil? Den grafiska profilen är en del av varumärket Kungälvs Kommun. Mot bakgrund av den varumärkesplattform

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Fastställd av kommunfullmäktige i december 2012 Våra kärnvärden Modiga Att ligga i framkant innebär att vi vågar gå vår egen väg. Att våga välja otrampade stigar,

Läs mer

Grafiska regler för jubileumssymbolen

Grafiska regler för jubileumssymbolen Grafiska regler för jubileumssymbolen Landskrona gör vågen År 2013 fyller Landskrona stad 600 år. För att skapa så positiv uppmärksamhet som möjligt både kring staden och själva jubileet har vi tagit fram

Läs mer

Grafisk manual. Publikation 2012:1

Grafisk manual. Publikation 2012:1 Grafisk manual Publikation 2012:1 PRODUKTION Grafisk manual 2012:1 UTGIVNINGSDATUM 2012-01-16 UTGIVARE YHiM KONTAKTPERSON Ulrika Sundell LAYOUT Booster Reklambyrå 2 INNEHÅLL FÖRORD Inledning 4 1. LOGOTYP

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun

Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun Informations- och kommunikationspolicy för Hällefors kommun 2(8) Innehåll 1 Syfte... 3 2 Målsättning... 3 3 Informations- och kommunikationsansvar... 4 3.1 Ledningsansvar... 4 3.2 Individens ansvar...

Läs mer

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19

Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Beslutat av kommunfullmäktige 2013-09-19 Kommunikationsprogram för Karlskrona kommuns samlade verksamhet... 1 Relaterade dokument Grafisk profil KS2011.204.103... 3 Kriskommunikationsplan Riktlinjer för

Läs mer

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun

HYLTE. Grafisk profil för Hylte kommun Grafisk profil för Hylte kommun Varför behöver vi en grafisk profil? Med ett starkt varumärke kan vi väcka känslor och förmedla värderingar som gör vår kommun unik och attraktiv. Det skapar ett positivt

Läs mer

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET

IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET IOGT-NTO:S VISUELLA IDENTITET Hej! I den här manualen beskriver vi vår visuella identitet. Den ger oss riktlinjer för hur vi tillsammans skapar en stark och värdeladdad profil som kommunicerar våra känslor

Läs mer

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN

GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN GRAFISK PROFIL TIDAHOLMS KOMMUN INNEHÅLL 2 3 4 5 6 7 8 8 8 Varför grafisk profil? Övergripande riktlinjer Logotyper Kommunvapen Tidaholmslogotyp Verksamhetsspecifika symboler Skyltar Mallar Audiell profil

Läs mer

Dokumentnamn: DokumentID Version:

Dokumentnamn: DokumentID Version: TJÄNSTESKRIVELSE Datum: Sida: 2012-09-21 1 (5) Dokumentnamn: DokumentID Version: Kommunikationspolicy Diarienr 1 Kommunikationspolicy Kommunikationspolicyn är ett gemensamt förhållningssätt i informations-

Läs mer

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel...

Innehåll. Inledning... 3. Logotyp... 4. Typsnitt... 6. Färger... 7. Grafiska element...8. Bildmanér... 9. Profilprogram... 11. Exempel... Grafisk manual 2009 Innehåll Inledning... 3 Logotyp... 4 Typsnitt... 6 Färger... 7 Grafiska element...8 Bildmanér... 9 Profilprogram... 11 Exempel... 14 Färgguide...19 Inledning I Karlskoga bubblar det

Läs mer

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande

förord Högsby 061219 Ewa Engdahl kommunstyrelsens ordförande grafisk profil förord Högsby kommun står inför stora utmaningar i framtiden. Om vi ska lyckas att etablera oss som en framtidskommun krävs det både att vi arbetar och profilerar oss på ett professionellt

Läs mer

Kommunikationspolicy 2015

Kommunikationspolicy 2015 Kommunikationspolicy 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 2. Syfte 3. Kännetecken 4. Kommunikation som verktyg 5. Målgrupper 6. Riktlinjer och förhållningssätt 7. Ansvar Värmdö kommuns kommunikationspolicy

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY

KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN. Antagen av kommunstyrelsen ( 255) POLICY KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR HANINGE KOMMUN Antagen av kommunstyrelsen 2012-11-26 ( 255) POLICY Kommunikationspolicy för Haninge kommun Syftet med en kommunikationspolicy för kommunen är att skapa effektivitet

Läs mer

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert

1 Grundregler. 2 Trycksaker. 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert GRAFISK PROFIL 1 Grundregler 2 Trycksaker 1.1 Logotyp 1.2 Färger 1.3 Typografi 2.1 Visitkort 2.2 Brevpapper 2.3 Kuvert Grundregler 1.1 Logotyp Logotyp Färger 1.2 Grundregler Färger RGB CMYK R=179, G=197,

Läs mer

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05

Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 Vårdförbundet Grafiska riktlinjer 2010.03.05 För att Vårdförbundet alltid ska ge samma goda intryck är det viktigt att vi alltid använder oss av samma goda uttryck. Vårdförbundet är en stor och betydelsefull

Läs mer

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL

KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL DEN VISUELLA IDENTITETEN KIMITOÖNS GRAFISKA MANUAL Logon och det grafiska utseendet förmedlar Kimitoöns kommuns värderingar: öppenhet, aktivitet och förnyelse. Det nya grafiska utseendet är fräscht och

Läs mer

Erikshjälpens typsnitt

Erikshjälpens typsnitt Grafisk profil Erikshjälpens typsnitt FS Lola Light Italic FS Lola Medium Italic FS Lola Regular FS Lola Italic FS Lola Medium FS Lola Medium Italic FS Lola Bold FS Lola Bold Italic FS Lola Extra Bold

Läs mer

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l

Det ska synas att det är vi. Vår gra ska pro l Det ska synas att det är vi Vår gra ska pro l Vår gra ska pro l Inledning Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar (RBU) arbetar för barn och ungdomar med rörelsehinder och deras familjer. RBU

Läs mer

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet

Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet BESLUT IB9 3540/2004 2005-10-18 Rektor Fastställande av Kommunikationsplattform för Lunds universitet Universitetsstyrelsen beslutade 10 juni 2005 att principiellt ställa sig bakom förslaget till kommunikationsplattform

Läs mer

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01

Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Ljungby profilprogram 1.0 Logotype, Färger, Typografi, Användningsexempel 2009-12-01 Logotype Ljungbys logotyp består av två element: ordmärke som är själva basen och pratbubblan som är en flexibel del

Läs mer

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2

Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är. Lingon 1. Lingon 2 F ä r g e r Logo färger Färgerna som används i Tingsryds grafiska profil ska förstärka Tingsryds vision Där livet är Röd PMS 186 CMYK 0/100/82/7 R 198 G 12 B 48 HTML C60C30 Guld PMS 871 CMYK 40/43/84/8

Läs mer

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator

Världens bästa hälsa 2020. Profilmanual. Profilmanual Indexator Världens bästa hälsa 2020 Profilmanual Profilmanual Indexator Innehåll Följ profilmanualen 3 Logotyp 4 Logotypanvändning 5 Friyta 6 Färger 7 Typografi 8 Typografi ersättningstypsnitt 9 Grafiskt mönster

Läs mer

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper.

Målgrupper Kommunens kommunikation och information berör många målgrupper. Sida 1/5 Policy för kommunikation Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör. Kommunikationen speglar de värden som kommunen står för och bidrar till att utveckla goda

Läs mer

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6

Innehållsförteckning. Om den grafiska manualen... 3. Grundregler... 4. Logotypen... 5. Användande av logotypen... 6 Grafisk Manual Innehållsförteckning Om den grafiska manualen... 3 Grundregler... 4 Logotypen... 5 Användande av logotypen... 6 Storleksförhållande och placering... 7 Bilder... 8 Färger... 8 Typografi...

Läs mer

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun

Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun sid 1 (7) Kommunikationspolicy för koncernen Karlstads kommun Postadress: Kommunledningskontoret, informationsenheten, 651 84 Karlstad Besöksadress: Drottninggatan 32 karlstad.se Tel: 054-540 00 00 E-post:

Läs mer

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider.

De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. För korrekt färgreferens används Pantones färgguider. Grafisk manual De färger som visas i denna manual fungerar ej som färgprov. Varför en grafisk manual Om vi är många som är med och kommunicerar Oskarshamns budskap är chanserna större att det vi vill säga

Läs mer

Gränsöverskridande samverkan

Gränsöverskridande samverkan 1 Grafisk Profil Denna grafiska manual är en hjälp för dig som jobbar i eller med Vårdsamverkan Fyrbodal för att skapa en tydlig, enhetlig och konsekvent kommunikation med omvärlden. Vår logga, våra färger

Läs mer

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9.

INNEHÅLL. partex marking systems ab 3. Logotype 4. Färger 5. Typografi 6. Korrespondens 7. Powerpoint 8. Nyhetsbrev & Pressrelease 9. profilmanual INNEHÅLL partex marking systems ab 3 Logotype 4 Färger 5 Typografi 6 Korrespondens 7 Powerpoint 8 Nyhetsbrev & Pressrelease 9 Annons 10 Trycksaker 11 Exponering 12 Bildekor 13 Skyltning 14

Läs mer

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011

Grafi sk profi l 1 Eslövs kommun 2011 Grafisk profil Eslövs kommun 2011 1 Innehåll Syftet med en grafisk profil... 3 Vårt stadsvapen... 4 Vår logotyp... 5 Designelement... 6 Våra profilfärger... 7 Logotypen i färg, i svart och i vitt... 8

Läs mer

Som man sår får man skörda...

Som man sår får man skörda... Som man sår får man skörda... Grafiska anvisningar för Raps Egen identitet i den stora floran En upp till 1,5 meter hög ört med blågröna blad och gula blommor i toppställda klasar. Brassica napus, om man

Läs mer

Manual för Eda kommuns grafiska profil

Manual för Eda kommuns grafiska profil Manual för Eda kommuns grafiska profil Grafisk manual för Eda kommun (av Smalltown Media 2009-10-29) 2(8) Syfte Denna manuals syfte är att ge en enhetlig grafisk form åt all extern och intern kommunikation

Läs mer

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek

Innehåll. 3 Grafisk profil. 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek Grafisk profil Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger Profilfärger och kompletterande

Läs mer

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande

Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande Vår grafiska manual Brandskyddsföreningen är en allmännyttig ideell förening som arbetar för ett brandsäkrare Sverige. Brandskydds föreningen är ett ledande kunskapscentrum som ökar fram tidens brandsäkerhet

Läs mer

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun

Kommunikationspolicy för Linköpings kommun Kommunikationspolicy för Linköpings Dokumenttyp: Policy Antaget av: Kommunfullmäktige 2017-01-24, 7 Status: Gällande Giltighetstid: Tillsvidare Linköpings linkoping.se Diarienummer: KS 2016-674 Dokumentansvarig:

Läs mer

2004-03-23 Grafisk profil

2004-03-23 Grafisk profil 2004-03-23 Grafisk profil 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 LOGOTYPENS UTSEENDE... 4 LOGOTYPEFÄRGER... 7 PLACERING AV LOGOTYPEN... 8 KOMMUNVAPNETS HISTORIK... 8 VÅGEN VÅRT GRAFISKA ELEMENT... 9 TYPSNITT...

Läs mer

Grafi sk profi l Mars 2008

Grafi sk profi l Mars 2008 Grafi sk profi l Mars 2008 Innehåll Ett ansikte utåt... 1 Alvesta kommuns logotype...2-3 Dagligt papper... 4 Visitkort... 4 Korrespondenskort... 5 Brevmallar... 6 Marknadsmaterial... 7 Annonser...8-9 Ett

Läs mer

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012

Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNIKATIONSPOLICY Policyn är antagen av KF 38/12 VÅREN 2012 VÅREN 2012 KOMMUNENS MÅL, AKTIVITETER OCH BESLUT STRÄVAR MOT ATT NÅ DEN GEMENSAMMA ÖVERGRIPANDE VISIONEN FÖR ÅR 2020 DET GRÖNA OCKELBO VI

Läs mer

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.

Grafisk guide. adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo. Grafisk guide adress Box 801, 961 17 Boden besök Parkgatan 34 Tel 0921-578 80 FAX 0921-789 03 E-POST info@bodenbo.se internet www.bodenbo.se Grafisk guide Grafisk profil handlar om en helhet där intrycket

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11

Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 9 april 2007 Haninge kommuns kommunikationspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 Övergripande mål och inriktning All information och kommunikation i Haninge kommun ska medverka till kunskap om

Läs mer

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual

Valutec Grafisk manual. Grafisk manual Grafisk manual 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Logotyp...3 Färger...5 Typografi...6 Brevpapper...7 Mailsignatur...8 Fax...9 Kuvert...10 Powerpoint... 11 Varseljackor...12 2 LOGOTYP Grundversioner Version 1 är den

Läs mer

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun

Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun Kommunikationspolicy för Nykvarns kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Innehållsförteckning Inledning... 2 Definition... 2 Mål... 2 Intern kommunikation... 3 Extern kommunikation... 3 Förhållningssätt...

Läs mer

Unga Aktiesparares varumärke

Unga Aktiesparares varumärke VARUMÄRKE Varumärke 1:1 Unga Aktiesparares varumärke Unga Aktiesparares varumärke är företagets signatur och igenkänningstecken. Därför är det väldigt viktigt att det används på ett riktigt sätt. Varumärket

Läs mer

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion

Grafisk manual. Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke. introduktion Grafisk manual Vårt verktyg för att skapa en tydlig grafisk profil i syfte att stärka vårt varumärke introduktion 1 2 Pangea design 2008 Innehållsförteckning Introduktion...5 Varumärket ett stöd att nå

Läs mer

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009

g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 g r a f i s k p r o f i l e n k ö p i n g s k o m m u n // Reviderad 2009 grafisk profil för enköpings kommun 3 kort historik 4 enköpings kommunvapen 4 r ä d d n i n g s t j ä n s t e n 4 l o g o t y p

Läs mer

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador

GRAFISK MANUAL. Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador GRAFISK MANUAL Samverkan för ett Jönköpings län fritt från alkohol- och drogrelaterade skador Vikten av att ha grafiska riktlinjer I Insikt/Utsikt ryms en mängd olika aktörer såsom myndigheter och frivilligorganisationer.

Läs mer

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun

Kommunikationspolicy. för Finspångs kommun Kommunikationspolicy för Finspångs kommun Antagen av kommunfullmäktige den 27 april 2011 U N D E R R U B R I K Kommunikationspolicy Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33

Läs mer

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015

KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 STADSLEDNINGSKONTORET KOMMUNIKATIONSSTABEN Bilaga 2 DNR 050-2895/2010 SID 1 (5) 2011-06-22 KOMMUNIKATIONSPROGRAM FÖR STOCKHOLMS STAD 2012-2015 Detta program är ett långsiktigt måldokument där kommunfullmäktige

Läs mer

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil

SWECYCLING GRAFISK PROFIL. Vår grafiska profil Grafisk profil Vår grafiska profil Svenska Cykelförbundets visuella identitet är enkel och tydlig. Vi har ett rent och enkelt formspråk och en stark färgpalett med tydlig lokal förankring. Genom att använda

Läs mer

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31

GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 GRAFISK MANUAL VERSION 2013.05.31 INNEHÅLLsförteckning LOGOTYP Grunder...sid 05 Avståndsförhållanden...sid 06 Varianter...sid 07 Storlekar...sid 07 TYPOGRAFI Grunder...sid 09 Myriad Pro...sid 10 Volvofinans

Läs mer

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL

LOGOTYP I UNDANTAGSFALL GRAFISK PROFIL ens färger INTRODUKTION Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006

Informations- och kommunikationspolicy. Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 Informations- och kommunikationspolicy Antagen av kommunstyrelsen den 29 augusti 2006 INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY Bakgrund Det behöver tydliggöras att kommunens verksamhet bedrivs på uppdrag

Läs mer

Introduktion. Logotyp i undantagsfall

Introduktion. Logotyp i undantagsfall Grafisk profil ens färger Introduktion Vår grafiska profil sammanfattar visuellt vad vi står för vår värdegrund. Campus Telge ska på sikt bli en internationell arena för tillväxt och utbyten för möten,

Läs mer

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats:

INBJUDAN. till tomt-träff för nyfikna nybyggare. Välkommen att träffa: Tid: Plats: INBJUDAN Välkommen att träffa: husförsäljare, banker, MSE, MWNet och repre sentanter från Mjölby kommun. Ta tillfället i akt att diskutera och ställa frågor om tomter, hus, lån, uppvärmning, bredband m

Läs mer

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006.

Grafisk profil. Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Grafisk profil Gäller från den 1 september 2006. Beslutad den 13 juni 2006. Innehåll Varför är en grafisk profil så viktig? 3 Vem kontaktar jag om jag har frågor? 3 Partille kommuns logotyp 4 Logotypens

Läs mer

Kommunikationsplattform

Kommunikationsplattform 1(11) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Malin Bergkvist Kommunikationsplattform för Kristianstads kommun, KS 2011/1002 2013-02-11 044-13 21 00 malin.bergkvist@kristianstad.se Kommunikationsplattform

Läs mer

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal

Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Grafisk profilmanual för Stora Sköndal Innehåll Logotyp 4 Logotyp, frizon 5 Logotyp, placering 6 Logotyp, placering på trycksaker 7 Färger 8 Typografi 9 Illustrationer 10 Fotografier 11 Former 12 Layoutens

Läs mer

Glimåkra folkhögskola

Glimåkra folkhögskola grafisk manual Glimåkra folkhögskola Den grafiska manualen är överenskomna regler inom Glimåkra folkhögskola som anger hur vi bör kommunicera internt och externt. Manualen anger råd och riktlinjer för

Läs mer

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ

KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KÄNSLA FÖR EMMABODA EN KOMMUNIKATIV PLATTFORM ATT VILA PÅ KORT OM VARFÖR För att marknadsföringen av Emmaboda ska kunna få en bra effekt krävs det både långsiktighet och konsekvens i sättet att kommunicera.

Läs mer

Personalpolitiskt program

Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program Du som medarbetare är viktig och gör skillnad genom ditt engagemang och mod att förändra i strävan att förbättra. 2 Mjölby en hållbar kommun Mjölby kommun är en hållbar kommun

Läs mer

Kommunens författningssamling

Kommunens författningssamling 2009-10-14 Rev 2009-11-24 Rev 2010-05-20 Rev 2010-06-02 Kommunens författningssamling Kommunikationspolicy för Österåkers kommun Fastställd av Kommunfullmäktige den 14 juni 2010, 12. (dnr KS 2009:109 105)

Läs mer

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013

Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 Profilprogram för Folkets Hus och Parker 2013 2 Innehåll Tillsammans syns vi bättre! 4 SNURRORNA GRUNDELEMENTEN I VÅR GRAFISKA PROFIL 6 VÅRA FÄRGER 7 Bli en del av helheten 8 EXEMPEL PÅ HUR LOGGAN APPLICERAS

Läs mer

Moogio - Identity guidelines

Moogio - Identity guidelines Moogio - Identity guidelines Moogio - The logo The Moogio logo should always be as clear as possible, without distraction from other visual elements and should always be used in its entirety. There should

Läs mer

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil

TILLÄMPNING. Hudiksvalls kommun. Grafisk profil TILLÄMPNING Hudiksvalls kommun Grafisk profil Förord Hudiksvalls kommunvapen har gamla anor. De tre bockarna, som troligen härstammar från landskapsvapnet hälsingebocken, har använts sedan 1582. Vapnet

Läs mer

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95

INFORMATIONSPOLICY. Kinda Kommun. antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 INFORMATIONSPOLICY Kinda Kommun antagen av Kommunfullmäktige 20000925, 95 Kommunfullmäktige har den 29 juni 1998 antagit övergripande mål för Kinda kommun, bland annat att - all kommunal verksamhet syftar

Läs mer

Kommunikationspolicy

Kommunikationspolicy SID 1(6) Kommunikationspolicy PROGRAM PLAN RIKTLINJER Kontaktcenter Postadress 251 89 Helsingborg Växel 042-10 50 00 kontaktcenter@helsingborg.se helsingborg.se SID 2(6) Helsingborgs stads styrdokument

Läs mer

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB

Grafisk profil R AB. Ransäters Invest AB Grafisk profil R AB Ransäters Invest AB Innehåll 3 Grafisk profil 4 Logotyp Färgversion av logotyp Konturversion av logotyp Inga förändringar tillåtna Frizon Placering Storlek 6 Teckensnitt 7 Färger och

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL

VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM OCH GRAFISK MANUAL VARUMÄRKESPLATTFORM 3 4 5 6 Tillsammans bygger vi varumärket Karlskrona Varumärkesplattformen Det som gör platsen unik och känslan vi förmedlar Målgrupper och budskap

Läs mer

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.

INNEHÅLL 1. LOGOTYP 2.TYPSNITT 3. FÄRGER 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1. GRAFISK PROFIL INNEHÅLL 1. LOGOTYP 1.1 KONCEPT 1.2 STORLEKAR 1.3 FÄRGSÄTTNING 1.4 FRIZON & PLACERING 1.5 EXEMPEL 1.6 ANVÄNDNING 2.TYPSNITT 2.1 VAL AV TYPSNITT 2.2 TRYCK & EP 2.3 WEB 3. FÄRGER 3.1 PRIMÄR

Läs mer

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005.

Grafisk manual. För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Grafisk manual För verksamheter som använder pilträd med förvaltningsnamn inom Region Skåne. Manualen gäller från och med januari 2005. Innehåll Region Skåne värt att vårda 3 Vår koncernlogotyp 4 Pilträd

Läs mer

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015

Kommunikationspolicy. Antagen av Kf 56/2015 Kommunikationspolicy Antagen av Kf 56/2015 Innehåll Innehåll... 1 1. Kommunikation hjälper oss att utföra våra uppdrag... 2 2. Kommunikationsansvar... 2 3. Planerad kommunikation... 2 Checklista för att

Läs mer

Chefer och Ledare grafisk manual

Chefer och Ledare grafisk manual FÖRENINGEN FÖR CHEFER & LEDARE Chefer och Ledare grafisk manual Version 1.1 (121107) 2 GRAFISK PROFIL Föreningen för Chefer och Ledare Föreningen för Chefer och Ledare beslöt om att under våren/ sommaren

Läs mer

Grafisk profil manual. version 1

Grafisk profil manual. version 1 Grafisk profil manual version 1 Innehåll 0.0 1.0 Logotyp 1.1 friyta 1.2 storlek 1,3 ERK logotyp 2.0 Färger 2.1 färgschema & användning 3.0 Typsnitt 3.1 för tryck 3.2 för web/digitalt/mallar ABC ABC 4.0

Läs mer