Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB"

Transkript

1 Sidan 1 (16) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusspecifik del

2 Sidan 2 (16) I dokumentet redovisas de för leverantören specifika villkoren Kapitel 1. Avtal 2. Verksamhetsuppdrag 3. Ersättningar 4. CVR-rapportering 5. Lokalisation

3 Sidan 3 (16) Mellan 1. Stockholms läns landsting ( SLL ) organisationsnummer , genom Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Norrtälje kommun TioHundranämnden ( Beställaren ) och 2. Danderyds sjukhus, organisationsnummer ( Vårdgivaren ), har slutits följande Avtal 1 Avtalets omfattning, giltighet och giltighetstid Beställaren uppdrar i enlighet med detta Avtal åt Vårdgivaren, och Vårdgivaren åtar sig i enlighet med Avtalet, att tillhandahålla akut och elektiv somatisk sjukvård i öppenvård, dagkirurgi/dagvård och slutenvård för befolkningen inom SLL inklusive befolkningen i Norrtälje kommun ( Verksamheten ). Avtalet är giltigt om Beställaren och en av Beställarens parter har undertecknat Avtalet. Avtalet gäller perioden Årlig översyn sker av verksamhetsuppdraget, och därmed målvolym och totalersättning, i detta Avtal varvid Avtalets Sjukhusspecifika del kan omförhandlas av parterna under avtalstiden. 2 Avtalsinnehåll Villkoren för Vårdgivarens bedrivande av Verksamheten framgår av detta Avtal. Avtalet består av nedan uppräknade dokument och om det förekommer motstridiga villkor i dem skall dokumenten tolkas i följande ordning:

4 Sidan 4 (16) Sjukhusspecifika delen a. Avtal b. Verksamhetsuppdrag c. Ersättningar d. CVR-rapportering e. Lokalisation Sjukhusgemensamma villkor: f. Inledande bestämmelser g. Principer och riktlinjer för ersättningar h. Allmänna villkor i. Krav på vårdtjänsterna j. Uppföljning k. Förändringar under avtalsperioden Bilaga 1 Indikatorer Kvalitet och hälsofrämjande Miljö Bilaga 2 Verksamhetsrapportering samt IT-relaterade frågor 3 Kontaktpersoner Beställaren Vårdgivaren Namn Piret Kaaman-Lepisk Karin Persson Adress HSF Box Stockholm Danderyds sjukhus Stockholm Telefon e-post

5 Sidan 5 (16) Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den / Stockholm den / Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD Norrtälje den / 201 Norrtälje kommun TioHundranämnden Karin Thalén Förvaltningschef

6 Sidan 6 (16) Verksamhetsuppdrag för 1 Verksamhetsuppdraget Verksamhetsuppdraget regleras på en övergripande nivå av den fastlagda ägarpolicyn med generella ägardirektiv och det specifika ägardirektiv som gäller för Vårdgivaren samt av övriga beslutade styrdokument. Vårdgivaren tillhör kategorin Utökat bassjukhus (Se SLL budget 2008, LS ). Vårdgivaren skall anpassa verksamheten under avtalstiden till politiskt fattade beslut som påverkar vårdtjänsternas omfattning och innehåll. Vårdgivaren skall tillhandahålla vårdtjänster enligt detta Verksamhetsuppdrag. 1.1 Vårdtjänsternas innehåll och dess tillgänglighetsansvar Vårdgivaren har tillgänglighetsansvar för den vårdtjänst som beskrivs under respektive specialitet under p Förändringar hos Vårdgivaren som kan påverka tillgängligheten, patientströmmar och/eller vårdtyngd måste godkännas av Beställaren och förankras hos vårdgrannar. 1.2 Undantag från Verksamhetsuppdraget I det fall Vårdgivaren innehar auktorisation inom något vårdvalsområde gäller inte detta Avtal för motsvarande verksamhet. 2 Målgrupp Målgrupp för detta verksamhetsuppdrag är folkbokförda personer inom Stockholms läns landsting inklusive Norrtälje kommun och som är i behov av Vårdgivarens kompetens och resurser. Vårdgivaren skall också beakta punkterna 4 och 5 i Allmänna villkor samt 13 i Inledande bestämmelser. 3 Beskrivning av vårdtjänsterna 3.1 Sluten och öppen vård Vårdgivarens uppdrag omfattar specialiserad vård där inte annat anges under p Definitionerna av specialiserad och högspecialiserad vård finns beskrivna i beslut taget av landstingsfullmäktige (LF , LS ).

7 Sidan 7 (16) Definitionen av specialiserad vård: sådan vård som ställer krav på såväl tekniska resurser som tillgång till kompetens inom flera discipliner. Definitionen av högspecialiserad vård: sådan vård (diagnostik och/eller behandling) som kräver särskild kompetens eller resurser och därför som regel måste koncentreras till universitetssjukhus. Detta kan gälla såväl sällan förekommande vård som utveckling av ny diagnostik och ny behandling av folksjukdomar. Vårdgivaren skall inte utföra vård som av Rikssjukvårdsnämndens beslut skall utföras av annan vårdgivare. Vårdgivaren skall under avtalstiden, i samråd med Beställaren, aktivt verka för att föra ut sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser till den öppna specialistvården. Vårdgivaren skall ha tillräcklig produktionskapacitet för att uppfylla uppdraget. I de fall barn och ungdomar behandlas och vårdas på mottagningar och avdelningar för vuxna skall Vårdgivaren säkerställa att vården och omhändertagandet är anpassad till barns och ungdomars särskilda behov. Vårdtjänsterna avser sluten och öppen vård inom följande specialiteter: Kirurgi Inklusive: Urologi Plastikkirurgi Till specialiserad vård räknas inte bland annat resektiv och avancerad rekonstruktiv kirurgi avseende i matstrupen, lever, gallgångar, bukspottskörteln samt avancerad tarmkirurgi särskilt kirurgisk behandling av lokalt avancerad tarmcancer utan denna vård är högspecialiserad, liksom behandling av sarkom i buk och retroperitoneum samt specialiserad endokrinkirurgi Ortopedi Inklusive: Handkirurgi Obstetrik och gynekologi Vårdgivaren skall inte utföra gynekologisk kirurgi för malign sjukdom. Kvinnor som utsatts för våldtäkt skall i första hand omhändertas vid Södersjukhuset AB.

8 Sidan 8 (16) Öron-, näs- och halssjukdomar Inklusive: Röst- och talrubbningar I Verksamhetsuppdraget ingår endast Logopedi som inte omfattas av vårdval Anestesi- och intensivvård Inklusive: Smärtsjukvård Internmedicin Inklusive: Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Endokrinologi och diabetologi Medicinska njursjukdomar inkl dialysverksamhet Lungsjukdomar Vårdgivaren skall inte tillhandahålla PCI- verksamhet under jourtid utan samarbeta med Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset AB. Vårdgivaren skall ej utföra elektrofysiologiska ablationer. Vårdgivaren skall ej utföra stamcellstransplantationer Hud- och könssjukdomar Avser endast öppen vård Neurologi Reumatologi Infektionsmedicin Akut omhändertagande Vårdgivaren skall omhänderta akut sjuka och olycksfall årets alla dagar dygnet runt. Vårdgivaren skall bedriva en akutmottagning för vuxna. Omhändertagandet av svårt skadade patienter ansvarar Karolinska Universitetssjukhuset för som är landstingets specialiserade traumacenter. Omhändertagandet av patienter som tillhör målgruppen för geriatrisk vård ansvarar Geriatriska vårdgivare för. Ansvaret för bedömning av vilka patienter

9 Sidan 9 (16) som tillhör målgruppen för geriatrisk vård åvilar läkare vid geriatrisk vårdgivare men bedömningen skall göras i dialog med läkare vid Mottagning för akut sjuka och olycksfall. 3.2 Övriga uppdrag Villkoren för Vårdgivarens övriga uppdrag regleras i Tilläggsavtal, ADA nr De övriga uppdragen är: Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin Smittskydd, STD Sesam

10 Sidan 10 (16) Ersättningar Ersättningar Detta kapitel i Avtalet () reglerar inte sådana ersättningar som omfattas av Tilläggsavtal (ADA 9602). Punkterna 1.1 och 1.2 uppdateras inför varje nytt kalenderår inom avtalstiden och, i förekommande fall, vid omförhandling enligt 1 fjärde stycket i detta Avtal. 1.1 Målvolym,Totalersättning och DRG-pris Målvolymen för år 2012 XXX poäng. Detta fastställs när DRG-viktlistan för 2012 är klar och enligt beräkningsunderlaget under punkt 1.2 nedan. Totalersättningen för åtagandena enligt detta Avtal, exklusive eventuell ersättning för ersättningsgrundande produktion över målvolymen, utgår med maximalt tkr exklusive momskompensation, varav TioHundranämndens andel tkr. Ovanstående totalersättning ska reduceras med anledning av höjda patientavgifter Storleken på denna reducering överenskommes mellan parterna i särkskild ordning. Alla belopp som här omnämns innehåller Norrtäljebornas konsumtion, om inte annat anges. Totalersättningen (exklusive momskompensation) fördelas år 2012 enligt följande (minus x kr avseende höjda patientavgifter): Totalt Prestationsrelaterad ersättning tkr Om tillämpligt: Varav KY-ersättning akut slutenvård xxx tkr Varav KY-ersättning elektiv slutenvård xxx tkr Kvalitetsrelaterad ersättning Miljörelaterad ersättning tkr tkr

11 Sidan 11 (16) Det gemensamma DRG-poängpriset är xxxx kronor och det vårdgivarindividuella DRG-poängprispåslaget är xxxx kronor. Det vårdgivarindividuella DRG-poängpriset är xxxx kronor. DRG-priserna och KY-ersättning fasställs när DRG-viktlistan för 2012 är klar. 1.2 Beräkningsunderlag Beräkningsunderlaget utgör grund för beräkning av Målvolym enligt Avsnitt A, punkt 3.2 och 3.3 i kapitlet Principer och riktlinjer för ersättning. DRG-genomsnittsvikterna, KY och målvolym fasställs när 2012 års DRG-viktlista är klar. Vård- KY Vård- DRG- DRGkontakter kontakter genomsnitt- poäng excl KY vikt Antal Antal Antal Antal Elektiv öppenvård Internmedicin Infektionsmedicin Reumatologi Njurmedicin Hudsjukvård Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Anestesi Gynekologi Obstetrik Logopedi Summa elektiv öppenvård , Akut öppenvård Internmedicin Reumatologi Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Obstetrik Summa akut öppenvård , Summa öppenvård

12 Sidan 12 (16) Vård- KY Vård- DRG- DRGkontakter kontakter genomsnitt- poäng excl KY vikt Antal Antal Antal Antal Elektiv slutenvård Internmedicin Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Summa elektiva KY 0 Summa elektiv slutenvård , Akut slutenvård Internmedicin Infektionsmedicin Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Summa akuta KY 0 Summa akut slutenvård , Summa slutenvård Målvolym 0

13 Sidan 13 (16) CVR-rapportering Vårdgivaren skall rapportera väntetider i enlighet med Beställarens gällande instruktioner. Beställarens instruktioner baseras på nationella och regionala riktlinjer avseende rapportering av väntetider i vården. Beställaren äger rätt att ändra, lägga till eller ta bort krav på vilka mätområden, besök, undersökningar och operationer/åtgärder som skall rapporteras samt hur dessa skall rapporteras under Vårdavtalets gilitighetstid. Vårdgivarens Kontaktperson kommer att meddelas om Beställaren ändrar eller lägger till krav på rapportering av väntetider med minst tre månaders framförhållning. Nedan beskrivs de väntetider, uppdelade på nybesök, undersökningar och operationer/åtgärder som ska rapporters till centralt väntetidsregister (CVR). Rapporteringen skall ske senast fem arbetsdagar efter respektive månadsskifte. Besök Kirurgi Allmän kirurgi Gynekologi Handkirurgi Ortopedi Urologi Medicin Allergologi Allmän internmedicin Endokrinologi inkl diabetes Gastroenterologi Hudsjukdomar Kardiologi Lungmedicin Neurologi Njurmedicin Reumatologi Specialiserad smärtmottagning Undersökningar Gastroskopi Koloskopi Datortomografi hjärna MR hjärna MR knäled

14 Sidan 14 (16) MR - ländrygg Operationer/åtgärder Gynekologi Hysterektomi, benign indikation Operation av livmoderframfall (prolaps) Operation av urininkontinens hos kvinnor Övriga operationer/åtgärder inom gynekologi Kirurgi Operation av ljumskbråck Operation av navelbråck Operation av åderbråck, ej kosmetiska (varicer) Operation av ärrbråck Operation av anala sjukdomar Operation av fetma/obesitas Operation på gallblåsa eller gallgång vid gallsten Operation på sköldkörtel Övriga operationer/åtgärder inom kirurgi Ortopedi Artroskopier i knäled (exklusive artroskopisk korsbandsoperation), diagnostiska och/eller terapeutiska Operation av axel, skuldra eller överarm (subacromiella smärttillstånd) Operation av axelinstabilitet Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) Operation på ligament i knäled (korsbandsoperation), artroskopisk eller öppen Primär ledprotesoperation i höftled Primär ledprotesoperation i knäled Sekundär ledprotesoperation i höftled Övriga operationer/åtgärder inom ortopedi Handkirurgi Operation av Dupuytrens kontraktur Operation av karpaltunnelsyndrom Operation av ledhinnor och senor (inflammation, ruptur eller andra tillstånd) Operation av tumbasartros (CMC-1-artros) Operation vid reumatoid artrit Övriga operationer/åtgärder inom handkirurgi Urologi Operation av icke nedstigen testikel (retentio testis) Operation av vattenbråck (hydrocele testis)

15 Sidan 15 (16) Resektion och andra avflödesbefrämjande ingrepp vid prostatism, benign indikation Övriga operationer/åtgärder inom urologi

16 Sidan 16 (16) Lokalisation Vårdgivarens lokalisation; Vårdgivare och underleverantörer vid avtalets tecknande Danderyds sjukhus, postadress Stockholm - avser vårdvolymer producerade inom ramen för detta Avtal.

17 DS HSN ADA 9602 Sidan 1 (12) Parter: 1. Stockholms läns landsting ( SLL ) organisationsnummer , genom Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Norrtälje kommun TioHundranämnden ( Beställaren ) och 2. organisationsnummer ( Vårdgivaren ) SLL och Vårdgivaren har för tiden slutit avtal om elektiv och akut somatisk sjukvård (ADAnr 9479 och HSNnr ), Huvudavtalet. Parterna har denna dag kommit överens om följande Tilläggsavtal 1 Tillägggsavtalets omfattning och giltighetstid Beställaren uppdrar i enlighet med detta Tilläggsavtal åt Vårdgivaren och Vårdgivaren åtar sig i enlighet med Tilläggsavtalet, att tillhandahålla verksamhetsuppdrag av abonnemangskaraktär, övriga tjänster och vård av speciell karaktär för befolkningen inom Stockholms läns landsting inklusive befolkningen i Norrtälje kommun ( Verksamheten ). Avtalet gäller perioden Huvudavtaletets villkor Utöver vad som avtalats i detta Tilläggsavtal gäller Huvudavtalets villkor. 3 Tilläggsavtalets villkor och innehåll Villkoren för Vårdgivarens bedrivande av Verksamheten framgår av detta Tilläggsavtal.

18 DS HSN ADA 9602 Sidan 2 (12) Detta tilläggsavtal skall under avtalsperioden vara föremål för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Parterna förbinder sig att delta i utvecklingsarbetet bland annat genom att delta i möten som rör utveckling av avtalet, samt genom att tillhandahålla nödvändiga underlag för analyser. Om Beställaren får indikation på att någon av verksamheten ej utförs enligt verksamhetsuppdraget kan en fördjupad uppföljning leda till att Beställaren beslutar om eventuella förändringar av ersättningen. Tilläggsavtalet kan komma att anpassas under avtalstiden till politiskt fattade beslut som påverkar avtalets omfattning och innehåll så som auktorisation, upphandling eller strukturförändringar. CVR-rapportering skall ske i tillämpliga delar. Tilläggsavtalet består av nedan uppräknade dokument och om det förekommer motstridiga villkor i dem skall dokumenten tolkas i följande ordning: Detta dokument 1. Verksamhetsuppdrag 2. Ersättningar 3. Lokalisation 4. Huvudavtalet 4 Kontaktpersoner Beställaren Vårdgivaren Namn Piret Kaaman-Lepisk Karin Persson Adress HSN förvaltning Box Stockholm Stockholm Telefon e-post *****************

19 DS HSN ADA 9602 Sidan 3 (12) Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm Stockholm Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD

20 DS HSN ADA 9602 Sidan 4 (12) 1. Verksamhetsuppdrag Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin 1 Uppdrag Verksamheten utgör landstingets högspecialiserade universitetsklinik inom rehabiliteringsmedicin. I uppdraget ingår 1. Hjärnskaderehabilitering efter sjukdom eller trauma 2. Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna 3. Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården 4. Smärtrehabilitering 5. Spasticitetsbehandling 6. Handläggning av postpoliorelaterad ohälsa. 2 Målgrupper 1. Personer över 18 år med medelsvåra, svåra och mycket svåra förvärvade hjärnskador på grund av trauma eller sjukdom med avancerad medicinsk och psykosocial problematik och omfattande omvårdnadsbehov. 2. Unga vuxna i åldern år som drabbats av hjärnskador tidigare under uppväxten eller under detta åldersintervall. 3. Neuroteam inom primärvården som verkar i enlighet med landstingets uppdrag och patienter över 18 år inskrivna vid något av dessa neuroteam. 4. Personer över 18 år med långvarig icke malign smärta (muskuloskelettal eller neuropatisk), komplexa funktionshinder och med begränsningar i aktivitetsförmåga. 5. Personer över 18 år med spasticitetsproblematik på grund av cerebral pares eller hjärnskada efter trauma eller sjukdom. 6. Personer över 18 år med funktionshinder efter verifierad eller misstänkt polio. Samtliga uppdrag är länsövergripande.

21 DS HSN ADA 9602 Sidan 5 (12) 3 Vårdtjänst 1. Hjärnskaderehabilitering efter sjukdom eller trauma - Sluten vård Rehabilitering, medicinsk behandling och omvårdnad. Patienten ska vara medicinskt färdigutredd och medicinskt stabil med egen andning och stabilt intrakraniellt tryck samt ha rehabiliteringspotential. - Öppen vård Rehabilitering för patienter med medelsvåra till svåra och mycket omfattande funktionshinder efter förvärvad hjärnskada. Omfattar utredning och bedömning avseende skadans konsekvenser, individuell rehabiliteringsplanering, intensiv funktionsträning individuellt och i grupp, kognitiv träning individuellt och i grupp, kommunikationsträning individuellt och i grupp, stöd till närstående individuellt och i grupp, beteendemodifikation, hjälpmedelsinprovning samt arbetsförberedande rehabilitering. 2. Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna Med stöd av ett särskilt team erbjuda ungdomar i åldern år med förvärvade hjärnskador och särskilda behov stöd- och rehabiliteringsinsatser med inriktning på anpassning till vuxenlivet med målet mot ett självständigt liv enligt var och ens förutsättningar. Insatserna ska bestå i form av: intensiv tidsbegränsad aktiv rehabilitering individuellt och/eller i gruppform av sociala, exekutiva/verkställande och kognitiva funktioner samt vid behov beteendemodifikation stöd och råd samt enskilda åtgärder efter individuella behov avseende förutsättningar för yrkesval, studier, boende och sociala frågor Teamet skall därtill fungera som ett kunskapscentrum för alla unga vuxna med förvärvade hjärnskador och vid behov erbjuda kunskap och information om vuxenlivet i form av bland annat social verksamhet med gruppmöten och föreläsningar. 3. Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården

22 DS HSN ADA 9602 Sidan 6 (12) På förfrågan av neuroteam vara konsult åt dessa i neuropsykiatriska frågeställningar. Detta kan gälla generella frågeställningar som patientspecifika frågeställningar Utföra neuropsykologisk utredning av, och om behov föreligger, behandling av patient som remitteras av neuroteam eller av läkare avseende patient som är inskriven i neuroteam. 4. Smärtrehabilitering Teambaserad multiprofessionell funktionsbedömning, smärtanalys och rehabilitering av personer med långvarig smärta. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 5. Spasticitetsbehandling Bedömning av muskelfunktion och fokal spasticitetsreducerande behandling med botulinumtoxin. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 6. Postpolio Teambaserade bedömningar, medicinsk behandling och rehabiliteringsinsatser för personer som haft eller misstänks ha haft polio. Medicinska tillstånd som inte är en direkt konsekvens av postpolio ska hänvisas till annan vårdgivare. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 4 Tillgänglighet Verksamhetens slutenvård skall bedrivas över hela året dygnet runt. Verksamhetens öppenvård, inklusive konsultverksamheten riktad till neuroteamen, skall vara tillgänglig på vardagar året om. För god tillgänglighet skall en neuropsykologtjänst vara placerad vid klinikens verksamhet vid Danderyds sjukhus och en tjänst vara placerad vid klinikens verksamhet vid Huddinge sjukhus. Verksamheten riktad till unga vuxna skall i görligaste mån ske i vardagsnära miljö. Övriga regler om tillgänglighet regleras i Huvudavtalet. 5 Samverkan Vårdgivaren skall dokumentera sina rutiner för samverkan med andra vårdgivare och huvudmän. För detta uppdrag är samverkansrutiner med Neurokirurgiska kliniken och Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset samt neuroteamen inom primärvården av särskild vikt.

23 DS HSN ADA 9602 Sidan 7 (12) Vårdgivaren skall vid efterfrågan ge konsultinsatser inom professionen och till övriga länkar i vårdkedjan samt utbildningsinsatser till personal i enskilda patientärenden när så krävs. Vårdgivaren skall vid efterfrågan ge utbildning och stöd till anhöriga/närstående. 6 Kunskapsbaserad vård Vårdgivaren skall rapportera till relevanta kvalitetsregister. För detta uppdrag avses för närvarande WebRehab, Riksstroke och Nationella registret för Smärtrehabilitering. Resultaten ur dessa register ska presenteras Beställaren årsvis, senast 31 januari avseende året före. 6 Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Grundsjukdomen registreas som huvuddiagnos och KVÅ-koden DV094 (rehabilitering enligt rehabiliteringsplan) som åtgärd när sådan upprättas. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning. Remisser till slutenvård skall internt registreras. De remisser som avböjts trots att patienten bedömts tillhöra målgruppen skall registreras avseende diagnos och orsak för avvisandet samt vart kliniken hänvisat patienten för rehabilitering. Konsultinsatser riktade till neuroteam inom primärvården registreras internt. 7 Uppföljning Vårdproduktionen följs upp månatligen. Sammanställning av remisstatistik ska delges beställaren tertialsvis. I övrigt gäller Huvudavtalets villkor. 8 Vårdvolym Antalet vtf i sluten vård: 250 Antal besök öppen vård hjärnskaderehabilitering: Antal besök öppen vård smärtrehabiliteirng: Antal besök öppen vård spasticitetsbehandling: 550

24 DS HSN ADA 9602 Sidan 8 (12) Antal besök postpolio: Vårdvolymerna är riktvärden för 2012 och kan revideras under avtalsperioden. Vårdvolymer avseende uppdragen Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna och Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården specificeras inte för 2012 utan detta kommer att göras inför 2013.

25 DS HSN ADA 9602 Sidan 9 (12) Sesam 1. Uppdrag Verksamheten syftar till samordning och utveckling av förebyggande åtgärder beträffande sexuellt överförda sjukdomar och aborter. 2. Vårdtjänst Verksamheten ska - utbilda och handleda primärvårdens personal - vara remissinstans för komplicerade STD-fall och komplicerad preventivmedelsrådgivning - kontinuerligt förmedla kunskap till ungdomsmottagningar och annan relevant öppen vård - Arbetet ska ske i nära samarbete med mödrahälsovården 3. Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning. Smittskydd / STD 1 Uppdrag Vårdgivaren ska i all dess verksamhet tillse att adekvat STD-verksamhet bedrivs. 2 Vårdtjänst Verksamheten ska bedriva sådan STD-verksamhet som landstinget är skyldig att tillhandahålla medborgare enligt Smittskyddslagen det vill säga klinisk verksamhet med diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder avseende sexuellt överförda sjukdomar 3. Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning

26 DS HSN ADA 9602 Sidan 10 (12) 2.Ersättningar 2.1 Fakturering Ersättning faktureras och utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av den överenskomna ersättningen enligt nedan. I de fall där andra debiteringsrutiner är överenskomna är detta angivet under respektive verksamhetsuppdrag. På fakturan skall varje enskilt verksamhetsuppdrag i detta Tilläggsavtal specificeras. För övrigt gäller faktureringsrutinerna beskrivna i Huvudavtalets kapitel Principer och riktlinjer för ersättning, avsnitt B, p Årlig justering av ersättning Ersättningen till respektive verksamhetsuppdrag i detta Tilläggsavtal räknas upp årligen under avtalsperioden enligt följande: Alternativ A: Ersättningen räknas upp med Landstingsprisindex (LPI) Alternativ B: Ersättningen räknas upp med viktad index (VI). Alternativ C: Ersättningen räknas upp med demografisk tillväxt (DT). Alernativ D: Ersättningen justeras ner med avtalad effektiviseringskrav 2 %. Indexen är beskrivna i Huvudavtalet, Principer och riktlinjer för ersättning,avsnitt A, p Ersättning per verksamhetsuppdrag Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin Ersättning för utförda tjänster enligt verksamhetsuppdraget Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin utgår för år 2012 med tkr. Ersättningen fördelas enligt följande: Hjärnskaderehabilitering, sluten och öppen vård: tkr Särskild rehabilitering unga vuxna: tkr Neuropsykologisk konsulttjänst: tkr Smärtrehabilitering: tkr

27 DS HSN ADA 9602 Sidan 11 (12) Spasticitetsbehandling: tkr Postpolio: tkr Ersättningens fördelning mellan vårdtjänsterna överenskommes mellan Parterna i särskild ordning. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativen B+C minus D. (Se punkt 2.2) Sesam Ersättning för utförda tjänster verksamhetsuppdraget Sesam utgår för år 2012 med tkr. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativ A. (Se punkt 2.2) Smittskydd / STD Ersättning för utförda tjänster verksamhetsuppdraget Smittskydd /STD utgår för år 2012 med tkr. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativ A. (Se punkt 2.2)

28 DS HSN ADA 9602 Sidan 12 (12) 3. Lokalisation Högspecialiserd Rehabiliteringsmedicin bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm samt vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, postadress Huddinge. Sesam - bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm Smittskydd/STD - bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm

29 Stockholms läns landsting TILLÄGGSAVTAL Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN ADA 9616 MotVikt 1(1) Definitioner Beställare: Stockholm läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden, org.nr Vårdgivare:, org.nr Tilläggsavtal: Detta dokument. Huvudavtal: Avtal mellan Beställaren och Vårdgivare (), , 1 Avtalstid Detta Tilläggsavtal gäller Bakgrund Danderyds sjukhus har sedan 2004 haft uppdrag att bedriva verksamhet för icke operativ behandling av övervikt, kallad MotVikt. Verksamheten har bedrivits i dagvårdsform enligt ett program omfattande två år. HSN fattade beslut p. 9 (HSN ) om specialiserad obesitasbehandling. Beslutet innebar bland annat att MotVikts resurser ska överföras till Överviktsenheten vid Norrtull varvid MotVikts verksamhet vid Danderyds sjukhus kommer att upphöra från och med Vårdgivarens åtagande Patienter som inte avslutat dagvårdprogrammet ska av Vårdgivaren beredas möjlighet att avsluta denna enligt plan. 4 Ersättning För vårdgivarens åtagande utgår ersättning med kronor per månad avseende januari-juni 2012 och med kronor per månad avseende juli-december Beloppen gäller före momskompensation. Vårdkontakterna ska registreras på för verksamheten unik uppdragskod. 5 Övrigt I övrigt gäller Huvudavtalets villkor. **************************

30 Stockholms läns landsting TILLÄGGSAVTAL Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN ADA 9616 MotVikt 2(1) Detta tillägg har upprättats i två likalydande exemplar var av parterna tagit var sitt. Stockholm Stockholm Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland

Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland Avtal mellan Landstinget i Värmland och Västra Götalandsregionen om vård i Landstinget i Värmland 1. AVTALETS INNEHÅLL OCH SYFTE Detta avtal är ett underavtal till ramavtalet om samverkan mellan Landstinget

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag

Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag 2015-02-27 1 Placering NKS och planering för Karolinska Universitetssjukhusets uppdrag KOMPLETTERANDE PRESENTATIONSMATERIAL NYA KAROLINSKA SOLNA FEB 2015 2015-02-27 2 Placering NKS och planering för Karolinska

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2014:X (M) Utkom från trycket den 2014 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den.. 2014. Socialstyrelsen föreskriver följande med stöd

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS)

ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) ANMÄLAN AV VERKSAMHET ENLIGT LAGEN (1998:531) OM YRKESVERKSAMHET PÅ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS OMRÅDE (LYHS) Datum Denna blankett skall användas för anmälan av verksamhet enligt 6 kap. 6 lagen (1998:531) om

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS

Skånes universitetssjukvård. Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Högspecialiserade vårdens utveckling på SUS Utveckla SUS spets Högspecialiserad vård Stora patientmaterial nödvändiga för utvecklad kompetens Konkurrensen intensivare och internationell Konkurrensfördelar

Läs mer

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion

SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion SAMMANFATTANDE BEDÖMNING ST-SPUR-inspektion Inspektionsdatum: 2015-02-14 Skaraborgs Sjukhus Skövde Medicinkliniken Sjukhus Ort Klinik Ola Ohlsson och Bengt Sallerfors Inspektörer Gradering A B C D Socialstyrelsens

Läs mer

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada

Kartläggning. Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Kartläggning Rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada Syfte Att beskriva landstingens rehabilitering för personer med traumatisk hjärnskada, för att därigenom bidra till lokalt, regionalt

Läs mer

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp.

Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. 2015-06-25 1(6) Om statistiken Statistiken visar hur antal inkomna och avslutade ärenden fördelar sig på län, verksamhetsområde, verksamhetstyp och beslutstyp. Uppgifterna redovisas för inkomna och avslutade

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt

Framtidsplan för hälso- och sjukvården. mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Framtidsplan för hälso- och sjukvården mer vård, bättre lokaler och nya arbetssätt Catarina Andersson Forsman, Hälso- och sjukvårdsdirektör, NKS-konferensen 25 april 2014 Sidan 2 Stockholms län växer vårdbehovet

Läs mer

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE

Christina Edward Planeringschef. Bilaga Slutredovisning utredningsuppdrag 14/10 daterad den 30 oktober 2014. TJÄNSTESKRIVELSE Planeringsenheten Regionsjukvården TJÄNSTESKRIVELSE 2014-11-03 Landstingsstyrelsen 1(1) Referens Diarienummer 140072 Utredningsuppdrag 14/10 - Utredning angående möjligheten att teckna avtal med verksamheter

Läs mer

Specialiserade överviktsmottagningar

Specialiserade överviktsmottagningar Underlag Specialiserade överviktsmottagningar Bakgrund Fetma utgör ett stort hot för folkhälsan. Med fetma följer en ökad risk för psykisk ohälsa, ökad sjuklighet och för tidig död. Övervikt/fetma brukar

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Stockholms lins landsting

Stockholms lins landsting Stockholms lins landsting Landstingsradsberedningen i(d SKRIVELSE 2015-08-19 LS 2015-0298 Landstingsstyrelsen Motion 2015:7 av Pia Ortiz Venegas m.fl. (V) om att införa mobila geriatriska team Föredragande

Läs mer

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD 2008-11-14 1 AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH

Läs mer

Västerbottens läns landsting

Västerbottens läns landsting 1 (5) Västerbottens läns landsting sjukvårds Universitetssjukvårds Primärvården Familjemedicin Holmsunds hälsocentral (Olov Rolandsson) Backens hälsocentral (Herbert Sandström) Mariehems hälsocentral (Katarina

Läs mer

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering Bilaga 1 1 (5) Krav- och kvalitetsbok fysioterapi Definition av begrepp vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering år 2016 Definitioner av begrepp som gäller för vårdval fysioterapi inom primärvårdsrehabilitering

Läs mer

Anslutna till specialiserad palliativ vård

Anslutna till specialiserad palliativ vård PM namn: Vård i livets slut. Hemsjukvård, primärvård i Blekinge Ägare Landstinget, Kommunerna Förvaltningschef: Anders Rehnholm Förvaltning: Primärvårdsförvaltningen, Äldreförvaltningarna Godkänt datum:

Läs mer

Regelbok för specialiserad ögonsjukvård i öppenvård

Regelbok för specialiserad ögonsjukvård i öppenvård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (4) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-04-12 p 3 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-03-14 HSN 1101-0071 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad ögonsjukvård i

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning

Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning 1 (10) Avdelningen för Närsjukvård Enheten för barn, kvinnor, unga och asyl Stockholms läns landsting Avtal STI-mottagningar - rapporteringsanvisning gällande underlag för utbetalning av ersättning RFSU,

Läs mer

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral

Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral 1 (15) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutin enligt förfrågningsunderlag Vårdval Barnavårdcentral Gäller fr o m 2014-01-01 Senast uppdaterad: 2014-03-17 Uppdaterad information

Läs mer

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige

Internmedicin. 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin 2012-2015 Dalarna och Sverige Internmedicin Internmedicin är trygghet för patient, anhörig och vårdare. Varför det? Trygghet är vetskap om ohälsans orsak, och internmedicin söker orsaken

Läs mer

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI

UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Förslag om UNGDOMSLOTSAR TILL PSYKIATRI Projekt för utvecklad samverkan kring unga vuxna med allvarlig psykisk ohälsa i Göteborg 2015-02-10 2015-02-06 Styrgruppen för projektet Ordförande Lena Säljö, Göteborgs

Läs mer

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm

Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm 2014-10-17 1 FHS Programkontor SLL Arbetsmaterial endast för diskussion Morgondagens nätverkssjukvård i Stockholm Henrik Gaunitz Programdirektör vid Programkontoret för Framtidens hälso- och sjukvård,

Läs mer

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan.

Avtal om jourverksamhet. Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden. Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31. mellan. 1(6) Avtal om jourverksamhet mellan Landstinget i Östergötland, Hälso- och sjukvårdsnämnden och Svensk Privattandvård Aktiebolag 2008-01-01 2008-12-31 2(6) 1. Avtalsparter Uppdragsgivare Landstinget i

Läs mer

Arbetsidentifikation (AID)

Arbetsidentifikation (AID) Arbetsidentifikation (AID) 2015-02-13 Etikett Läkares specialitet Ansvar Arbetstidens förläggning Arvoderad tjänst 1 Inledning Arbetsidentifikation kommuner och landsting (AID) är ett system för gruppering

Läs mer

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar

Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar 1 (10) Avdelningen för närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Habiliteringsteamet Danderyds sjukhus, Rapporteringsanvisningar Gäller fr.o.m. 2015-01-01 Senast uppdaterad

Läs mer

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter

Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om habilitering på Bosse Råd, Stöd & Kunskapscenter - rapporteringsanvisning gällande underlag

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering

Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering 1 (10) Särskilda vårdfrågor Individuella vårdärenden Stockholms läns landsting Vårdval Planerad specialiserad rehabilitering inom området lymfödem, sluten vård samt dagrehabilitering - rapporteringsanvisning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, 2014-01-27 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-01-27 1 (5) HSN 0908-0737 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-04, P 7 Förlängning av avtal om lokal psykiatrisk öppenvård

Läs mer

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012

Vårdval Stockholm 2013. Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 2012 Vdval Stockholm 213 Jan Ejderhamn Astrid Lindgrens Barnsjukhus April 212 Nuläget Barn- och ungdomsmedicinska mottagningar (BUMM) I dagsläget 22 mottagningar spridda över hela länet Sammanlagt gjordes 21

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 8 2007-06-28 Vårdgarantin är möjlig och verklig men långt ifrån överallt! 1 Best nr 5112 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i Vården www.vantetider.se

Läs mer

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater

Yttrande över motion av Lena-Maj Anding m f l (mp) angående kiropraktorer och naprapater HSN 2008-09-02 p 13 1 (3) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Hälso- och sjukvårdsdirektören 2008-07-25 HSN 0807-0913 LS 0804-0372 Handläggare: Bengt Haglund Yttrande över motion av Lena-Maj Anding

Läs mer

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården

Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården KKV2000, v1.1, 2010-05-05 2011-05-13 Dnr 314/2011 1 (8) Delredovisning uppdrag att följa upp vårdvalssystem i primärvården S2009/5070/FS Lagen (2008:962) om valfrihetssystem, LOV, infördes januari 2009

Läs mer

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa

Handlingsplan psykiatrisk ohälsa SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Socialberedningen Sammanträdesdatum 2014-11-12 64/71 44./. Bilaga. Handlingsplan psykiatrisk ohälsa I Norrbottens län finns sedan hösten 2013 en överenskommelse om samarbete

Läs mer

Flerårsavtal Akutsjukvård. Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015

Flerårsavtal Akutsjukvård. Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015 Sidan 1 (95) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusgemensamma villkor 2012-2015 Sidan 2 (95) I dokumentet redovisas de för leverantörer av akutsjukvård gemensamma villkoren. I kapitlet Allmänna villkor beskrivs

Läs mer

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg

Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Utvecklingsavdelningen 2012-01-01 Fredrik Wallertz Regelverk för rehabiliteringsgarantin i Landstinget Kronoberg Nationell överenskommelse för 2012 Socialdepartementet och Sveriges Kommuner och Landsting

Läs mer

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX

Bilaga 3. Ramavtal SMHI och XXXXX Bilaga 3 Ramavtal SMHI och XXXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1 4 Avtalshandlingar... 1 5 Överlåtelse av avtalet... 1 6 Leverantörens åtaganden...

Läs mer

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation

Skånes universitetssjukhus. Förslag till organisation Skånes universitetssjukhus Förslag till organisation SUS Divisionsindelning 1 januari 2010 1. Akutsjukvård, närsjukvård och geriatrik 2. Cancer och blodsjukdomar 3. Barn, kvinnor och reproduktion 4. Kirurgi

Läs mer

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03

Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Fakturahantering i primärvården 2014-02-03 Inledning Denna information vänder sig till vårdgivare i primärvården och ska förtydliga hur fakturering av läkarbesök, sjukvårdande behandling och hälsoundersökning

Läs mer

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel 1 (11) Avdelningen för Närsjukvård Rehabilitering-Habilitering-Hjälpmedel Stockholms läns landsting Avtal om hjälpmedelscentralsverksamhet med inriktning mot kommunikation, kognition och databaserade synhjälpmedel

Läs mer

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08

Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisorerna 2008-06-18 Rev /08041 Johan Magnusson Köpt vård intern kontroll Rapport 1-08 1 Köpt vård intern kontroll Inledning Landstingets revisorer har att genomföra årlig granskning

Läs mer

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor

för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor för 3. Mer tid med patienter och mindre till administration. - Låt personalen lägga mer tid på patienter och mindre tid på prislistor Sammanfattning Mycket av det Alliansen har gjort vad gäller valfrihet

Läs mer

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård. Kvalitetsregister i ledning och styrning. Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Värdebaserad vård Kvalitetsregister i ledning och styrning Mats Tullberg chefläkare Sahlgrenska Universitetssjukhuset Huvudbudskap Värdebaserad vård - en styrmodell för kvalitet Målet - att skapa värde

Läs mer

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING

FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING FINLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgiven i Helsingfors den 30 januari 2015 56/2015 Social- och hälsovårdsministeriets förordning om specialistläkarutbildning och specialisttandläkarutbildning samt om särskild

Läs mer

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms

Information om ärendet har getts programberedningen för äldre och multisjuka. godkänna den reviderade överenskommelsen mellan Stockholms SJUKVÅRDSUTSKOTTET STOCKHOLMS STAD OCH EKERÖ 2009-10-12 P 10 1 (2) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2009-09-15 HSN 0909-0849 Handläggare: Marie-Louise Fagerström Överenskommelse

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:44 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Reviderad budget 2006 Föredragande landstingsråd: Ingela Nylund Watz Ärendet Landstingsrådsberedningen lämnar förslag på reviderad budget

Läs mer

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1

Så tycker konsultläkaren om sin vardag. 2011-09-12 vers 1 Så tycker konsultläkaren om sin vardag 1 Syfte med undersökningen Syfte: att undersöka och kartlägga konsultläkarnas situation och behov Undersökningen har genomförts via TNS Sifo Navigares webbpanel.

Läs mer

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö

Sammanträde i Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö 1/2015 1-18 1 (13) Sammanträde i Datum Tid 16.45-16.55 Plats Mälarsalen, Landstingshuset Ledamöter (M) Inger Akalla Ordförande (KD) Margaretha Åkerberg 1:e vice ordförande (S) Petra Larsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008

Framtidens sjukvård. Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 Framtidens sjukvård Besök regionledningen Sjaelland Bo Brismar 3 november 2008 1 Samhällsutvecklingen samhällets styrning och organisation av vården förändras patientens ställning stärks patienten som

Läs mer

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014

Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till stiftelsen för åren 2011-2014 KUN 2011-11-01, p 9 TJÄNSTEUTLÅTANDE Diarienummer: 2011-10-27 KUN 2011/472 Handläggare: Hans Ullström Avtal mellan Stockholms läns landsting och Stockholm Konserthusstiftelse avseende ekonomiskt stöd till

Läs mer

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap

Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Överenskommelse om idéburet offentligt partnerskap Bakgrund Målet för landstinget i Uppsala län är en god hälsa för alla länsinvånare. Landstinget ansvarar främst för hälso- och sjukvård men skapar också

Läs mer

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER

RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 (5) RAMAVTAL FÖR FAMILJECENTRAL MELLAN REGION SKÅNE OCH SKÅNES KOMMUNER 1 Parter och XX kommun. 2 Avtalstid Avtalet gäller fr.o.m. 2008-xx-xx tills vidare med möjlighet för part att skriftligt säga upp

Läs mer

Vision för Kärnsjukhuset Skövde

Vision för Kärnsjukhuset Skövde Vision för Kärnsjukhuset Skövde maj 2011 Vision för Skaraborgs Sjukhus 2011-05-04 Inledning 3 Kärnsjukhuset i Skövde ett viktigt nav 4 Större självständighet för alla sjukhus 4 Brett basutbud på närsjukhusen

Läs mer

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna

Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och Nya Karolinska Solna 1 (5) Landstingsstyrelsens förvaltning Upphandling och juridik Upphandlingsavdelningen MARKNADSUNDERSÖKNING 2013-05-07 Inbjudan till marknadsundersökning (RFI) av Disk- och Spoldesinfektorer till SLL och

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter

1. Administrativa föreskrifter Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård

Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Sammanställning över taxekoder som kan användas vid rapportering av vårdhändelser i öppen vård Översikt över de taxekoder som kan användas vid rapportering av öppenvårdsbesök. För de flesta vårdgrenar

Läs mer

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning

Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning 1 (12) Avdelningen för Närsjukvård (NSV) Kvinnor-Barn-Asyl Registreringsrutiner för besök på obstetrisk ultraljudsmottagning Gäller fr o m 2015-06-01 Senast uppdaterad: 2015-05-12 2015-05-11: Det tidigare

Läs mer

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt

Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt Privata läkare och sjukgymnaster i öppen vård med ersättning enligt 1 Innehåll Sammanfattning... 3 Läkare... 3 Sjukgymnaster... 3 Inledning... 4 Redovisningens innehåll och syfte... 4 Bakgrund... 4 Redovisning...

Läs mer

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Samordning av insatser för habilitering och rehabilitering Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso- och sjukvårdsförvaltningen,

Läs mer

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter.

På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Kliniker i Kalmar På Länssjukhuset i Kalmar har vi kompetens att utbilda ST-läkare inom ett 25-tal olika specialitetet, inklusive gren- och tilläggsspecialiteter. Medicinkliniken Medicinkliniken är länssjukhusets

Läs mer

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav

Akutmedicin veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav. Anestesi veckor - 2014/15 Kommentarer/Krav Urval av uppdrag inom slutenvården Maila vilka veckor Du är intresserad av och vilka uppdrag! Då många kan ange intresse för samma uppdrag är det bra att ge flera alternativ. Detta ger endast en ögonblicksbild

Läs mer

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård

Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Beredningen för psykiatri, primärvård och tandvård Bim Soerich Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-675 31 27 bim.soerich@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-03-02 Dnr 1500111 1 (8) Beredningen för psykiatri,

Läs mer

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna

Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Beskrivning av utbyggt Närsjukhuskoncept för Kiruna Mars 2011 Konfidentiellt Hermelinen Hälsovård AB Hermelinen Hälsovård AB ägs i dag av finska CapMan (majoritetsägare), Anders Henriksson samt Lars- Erik

Läs mer

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605

Avtalsmall. mellan Landstinget i Jönköpings län och. gällande Neuropsykiatriska utredningar. Dnr LK10-0605 Avtalsmall mellan Landstinget i Jönköpings län och gällande Neuropsykiatriska utredningar Dnr LK10-0605 2(8) Innehållsförteckning Sid F3 TJÄNSTEAVTAL - Neuropsykiatriska utredningar 3 3.1 Avtalsform 3

Läs mer

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år

Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist vad gäller habilitering av barn och unga inom AST 0-7 år Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Lena Johnsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-11 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-05-20, P 23 1 (4) HSN 1310-1129 Svar på skrivelse från Helene Öberg (MP) om resursbrist

Läs mer

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003

Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Verksamhetsrapport Programberedningen 2003 Programberedningen ansvarar för att bidra med kunskap till landstingsfullmäktige om patienters och närståendes behov kopplat till aktuellt programområde. Programberedningen

Läs mer

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014

Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning 2012-2014 Handläggare Datum Ärendebeteckning Ingela Möller 2012-09-05 Avtal 0480 450885 Samverkansöverenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och Kalmar kommun kring personer med psykisk funktionsnedsättning

Läs mer

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13

Målbeskrivningsarbetet. Gemensam kunskapsbas. Rubrik Förnamn Efternamn 11/18/13 Målbeskrivningsarbetet Rubrik Förnamn Efternamn Gemensam kunskapsbas 11/18/13 Syfte med översynen Att undersöka behov av justeringar av enskilda specialiteters placering i specialitetsstrukturen Att undersöka

Läs mer

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset

Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset Antibiotikaanvändning Hud- och könssjukdomar, Akademiska sjukhuset (Venerologmottagningen hudmottagningen och 30 B1) T o m 2013 Antibiotikaanvändning (J01*+rifampicin), Hud- & könssjukdomar, Akademiska

Läs mer

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm

ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm ME/CFS rehabilitering Danderyds sjukhus, Stockholm Indre Ljungar, specialistläkare och docent i rehabiliteringsmedicin, Jean-Michel Saury, leg. Psykolog, PhD ME/CFS-rehabilitering, Danderyds Sjukhus AB

Läs mer

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter

Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Landstingsstyrelsens förvaltning Slutrapport Pilotprojekt gällande granskning av indirekta kontakter Mars 2008 Staffan Bryngelsson, Emendor Consulting AB 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...3 1. Bakgrund...4

Läs mer

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg.

Norrtälje är värdkommun för Tiohundraprojektet, ett unikt samarbete med Stockholms läns landsting inom hälsa, sjukvård och omsorg. Riktlinje Utgåva 2 Antal sidor 3 Dokumentets namn Fotsjukvård Utfärdare/handläggare Anne Hallbäck Medicinskt ansvarig sjuksköterska Datum 110118 Reviderad 130808 FOTSJUKVÅRD Stockholms läns landsting och

Läs mer

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete

Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Bättre informationsstruktur med terminologiarbete Annika Asp Terminologicentrum TNC 8 juni 2011 Katalogtjänst HSA innehåller information om personer och organisationer inom vård och omsorg utgör informationskälla

Läs mer

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB)

LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) LÄNSÖVERGRIPANDE ÖVERENSKOMMELSE OM ANSVARSFÖRDELNING NÄR KOMMUNEN BESLUTAR OM PLACERING PÅ HEM FÖR VÅRD ELLER BOENDE (HVB) Dokumenttyp: Samverkansöverenskommelse Utfärdande: Landstinget och kommunerna

Läs mer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer

Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Politisk viljeinriktning för rörelseorganens sjukdomar i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella riktlinjer Antagen av Samverkansnämnden 2012-09-28 Samverkansnämnden rekommenderar

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Samverkansrutin Demens

Samverkansrutin Demens Samverkansrutin Demens I Vellinge kommun Samverkan mellan kommun, primärvård och specialistvård Lokal samverkansrutin Bakgrund: Demenssjukdomar är sjukdomar som leder till kraftiga försämringar i människans

Läs mer

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen 1 2013-01-18 Jan Carlström Hälso- och sjukvårdsavdelningen Regionkansliet Utredning av de lokala förutsättningarna för utveckling av närsjukvårdscentrum vid tio lokalsjukhus i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06 Politisk viljeinriktning för Vård och insatser vid depression, ångest och schizofreni i Uppsala-Örebroregionen baserade på Socialstyrelsens Nationella utvärdering 2013 Antagen av Samverkansnämnden 2013-12-06

Läs mer

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län

Länsövergripande överenskommelse om palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Rubrik specificerande dokument Överenskommelse kring palliativ vård mellan kommunerna och landstinget i Örebro län Omfattar område/verksamhet/enhet Palliativ vård Sidan 1 av 4 Upprättad av (arbetsgrupp

Läs mer

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av:

Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral AB, nedan SKI och Kommunförbundet Skåne, nedan KFSK, avtal gällande projektledning av upphandling av: Avtal gällande projektledning av upphandling av vård-, omsorgs- och behandlingsplatser m.m. mellan SKL Kommentus Inköpscentral, SKI och Kommunförbundet Skåne, KFSK. Härmed ingår SKL Kommentus Inköpscentral

Läs mer

Regel: Listning inom hälsoval

Regel: Listning inom hälsoval Regel: Listning inom hälsoval Syfte Fastställa vilka regler och principer som gäller för medborgarens val i hälsoval. Mål Alla ansvariga för listning i primärvården känner till och följer de regler och

Läs mer

Beroendekliniken. i Göteborg

Beroendekliniken. i Göteborg Beroendekliniken i Göteborg Vi erbjuder utredning och behandling vid komplicerat missbruk/beroende av alkohol, läkemedel och narkotika för personer med eller utan psykiatrisk problematik. Målgrupp Beroendekliniken

Läs mer

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland.

Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården i Östergötland. Frågor och svar om hälso- och sjukvården! Vad tycker ni socialdemokrater är viktigast med sjukvården i framtiden? Vi socialdemokrater i Östergötland

Läs mer

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR

PROJEKTETS NAMN: Samordnare FaR 1 AVTAL/UPPDRAGSBESKRIVNING Uppdragsgivare Datum Diarienr Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn (Org.nr 222000-1941) Mottagare Praktikertjänst AB Vårdcentralen Kusten, Ytterby (Org.

Läs mer