Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB"

Transkript

1 Sidan 1 (16) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusspecifik del

2 Sidan 2 (16) I dokumentet redovisas de för leverantören specifika villkoren Kapitel 1. Avtal 2. Verksamhetsuppdrag 3. Ersättningar 4. CVR-rapportering 5. Lokalisation

3 Sidan 3 (16) Mellan 1. Stockholms läns landsting ( SLL ) organisationsnummer , genom Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Norrtälje kommun TioHundranämnden ( Beställaren ) och 2. Danderyds sjukhus, organisationsnummer ( Vårdgivaren ), har slutits följande Avtal 1 Avtalets omfattning, giltighet och giltighetstid Beställaren uppdrar i enlighet med detta Avtal åt Vårdgivaren, och Vårdgivaren åtar sig i enlighet med Avtalet, att tillhandahålla akut och elektiv somatisk sjukvård i öppenvård, dagkirurgi/dagvård och slutenvård för befolkningen inom SLL inklusive befolkningen i Norrtälje kommun ( Verksamheten ). Avtalet är giltigt om Beställaren och en av Beställarens parter har undertecknat Avtalet. Avtalet gäller perioden Årlig översyn sker av verksamhetsuppdraget, och därmed målvolym och totalersättning, i detta Avtal varvid Avtalets Sjukhusspecifika del kan omförhandlas av parterna under avtalstiden. 2 Avtalsinnehåll Villkoren för Vårdgivarens bedrivande av Verksamheten framgår av detta Avtal. Avtalet består av nedan uppräknade dokument och om det förekommer motstridiga villkor i dem skall dokumenten tolkas i följande ordning:

4 Sidan 4 (16) Sjukhusspecifika delen a. Avtal b. Verksamhetsuppdrag c. Ersättningar d. CVR-rapportering e. Lokalisation Sjukhusgemensamma villkor: f. Inledande bestämmelser g. Principer och riktlinjer för ersättningar h. Allmänna villkor i. Krav på vårdtjänsterna j. Uppföljning k. Förändringar under avtalsperioden Bilaga 1 Indikatorer Kvalitet och hälsofrämjande Miljö Bilaga 2 Verksamhetsrapportering samt IT-relaterade frågor 3 Kontaktpersoner Beställaren Vårdgivaren Namn Piret Kaaman-Lepisk Karin Persson Adress HSF Box Stockholm Danderyds sjukhus Stockholm Telefon e-post

5 Sidan 5 (16) Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den / Stockholm den / Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD Norrtälje den / 201 Norrtälje kommun TioHundranämnden Karin Thalén Förvaltningschef

6 Sidan 6 (16) Verksamhetsuppdrag för 1 Verksamhetsuppdraget Verksamhetsuppdraget regleras på en övergripande nivå av den fastlagda ägarpolicyn med generella ägardirektiv och det specifika ägardirektiv som gäller för Vårdgivaren samt av övriga beslutade styrdokument. Vårdgivaren tillhör kategorin Utökat bassjukhus (Se SLL budget 2008, LS ). Vårdgivaren skall anpassa verksamheten under avtalstiden till politiskt fattade beslut som påverkar vårdtjänsternas omfattning och innehåll. Vårdgivaren skall tillhandahålla vårdtjänster enligt detta Verksamhetsuppdrag. 1.1 Vårdtjänsternas innehåll och dess tillgänglighetsansvar Vårdgivaren har tillgänglighetsansvar för den vårdtjänst som beskrivs under respektive specialitet under p Förändringar hos Vårdgivaren som kan påverka tillgängligheten, patientströmmar och/eller vårdtyngd måste godkännas av Beställaren och förankras hos vårdgrannar. 1.2 Undantag från Verksamhetsuppdraget I det fall Vårdgivaren innehar auktorisation inom något vårdvalsområde gäller inte detta Avtal för motsvarande verksamhet. 2 Målgrupp Målgrupp för detta verksamhetsuppdrag är folkbokförda personer inom Stockholms läns landsting inklusive Norrtälje kommun och som är i behov av Vårdgivarens kompetens och resurser. Vårdgivaren skall också beakta punkterna 4 och 5 i Allmänna villkor samt 13 i Inledande bestämmelser. 3 Beskrivning av vårdtjänsterna 3.1 Sluten och öppen vård Vårdgivarens uppdrag omfattar specialiserad vård där inte annat anges under p Definitionerna av specialiserad och högspecialiserad vård finns beskrivna i beslut taget av landstingsfullmäktige (LF , LS ).

7 Sidan 7 (16) Definitionen av specialiserad vård: sådan vård som ställer krav på såväl tekniska resurser som tillgång till kompetens inom flera discipliner. Definitionen av högspecialiserad vård: sådan vård (diagnostik och/eller behandling) som kräver särskild kompetens eller resurser och därför som regel måste koncentreras till universitetssjukhus. Detta kan gälla såväl sällan förekommande vård som utveckling av ny diagnostik och ny behandling av folksjukdomar. Vårdgivaren skall inte utföra vård som av Rikssjukvårdsnämndens beslut skall utföras av annan vårdgivare. Vårdgivaren skall under avtalstiden, i samråd med Beställaren, aktivt verka för att föra ut sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser till den öppna specialistvården. Vårdgivaren skall ha tillräcklig produktionskapacitet för att uppfylla uppdraget. I de fall barn och ungdomar behandlas och vårdas på mottagningar och avdelningar för vuxna skall Vårdgivaren säkerställa att vården och omhändertagandet är anpassad till barns och ungdomars särskilda behov. Vårdtjänsterna avser sluten och öppen vård inom följande specialiteter: Kirurgi Inklusive: Urologi Plastikkirurgi Till specialiserad vård räknas inte bland annat resektiv och avancerad rekonstruktiv kirurgi avseende i matstrupen, lever, gallgångar, bukspottskörteln samt avancerad tarmkirurgi särskilt kirurgisk behandling av lokalt avancerad tarmcancer utan denna vård är högspecialiserad, liksom behandling av sarkom i buk och retroperitoneum samt specialiserad endokrinkirurgi Ortopedi Inklusive: Handkirurgi Obstetrik och gynekologi Vårdgivaren skall inte utföra gynekologisk kirurgi för malign sjukdom. Kvinnor som utsatts för våldtäkt skall i första hand omhändertas vid Södersjukhuset AB.

8 Sidan 8 (16) Öron-, näs- och halssjukdomar Inklusive: Röst- och talrubbningar I Verksamhetsuppdraget ingår endast Logopedi som inte omfattas av vårdval Anestesi- och intensivvård Inklusive: Smärtsjukvård Internmedicin Inklusive: Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Endokrinologi och diabetologi Medicinska njursjukdomar inkl dialysverksamhet Lungsjukdomar Vårdgivaren skall inte tillhandahålla PCI- verksamhet under jourtid utan samarbeta med Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset AB. Vårdgivaren skall ej utföra elektrofysiologiska ablationer. Vårdgivaren skall ej utföra stamcellstransplantationer Hud- och könssjukdomar Avser endast öppen vård Neurologi Reumatologi Infektionsmedicin Akut omhändertagande Vårdgivaren skall omhänderta akut sjuka och olycksfall årets alla dagar dygnet runt. Vårdgivaren skall bedriva en akutmottagning för vuxna. Omhändertagandet av svårt skadade patienter ansvarar Karolinska Universitetssjukhuset för som är landstingets specialiserade traumacenter. Omhändertagandet av patienter som tillhör målgruppen för geriatrisk vård ansvarar Geriatriska vårdgivare för. Ansvaret för bedömning av vilka patienter

9 Sidan 9 (16) som tillhör målgruppen för geriatrisk vård åvilar läkare vid geriatrisk vårdgivare men bedömningen skall göras i dialog med läkare vid Mottagning för akut sjuka och olycksfall. 3.2 Övriga uppdrag Villkoren för Vårdgivarens övriga uppdrag regleras i Tilläggsavtal, ADA nr De övriga uppdragen är: Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin Smittskydd, STD Sesam

10 Sidan 10 (16) Ersättningar Ersättningar Detta kapitel i Avtalet () reglerar inte sådana ersättningar som omfattas av Tilläggsavtal (ADA 9602). Punkterna 1.1 och 1.2 uppdateras inför varje nytt kalenderår inom avtalstiden och, i förekommande fall, vid omförhandling enligt 1 fjärde stycket i detta Avtal. 1.1 Målvolym,Totalersättning och DRG-pris Målvolymen för år 2012 XXX poäng. Detta fastställs när DRG-viktlistan för 2012 är klar och enligt beräkningsunderlaget under punkt 1.2 nedan. Totalersättningen för åtagandena enligt detta Avtal, exklusive eventuell ersättning för ersättningsgrundande produktion över målvolymen, utgår med maximalt tkr exklusive momskompensation, varav TioHundranämndens andel tkr. Ovanstående totalersättning ska reduceras med anledning av höjda patientavgifter Storleken på denna reducering överenskommes mellan parterna i särkskild ordning. Alla belopp som här omnämns innehåller Norrtäljebornas konsumtion, om inte annat anges. Totalersättningen (exklusive momskompensation) fördelas år 2012 enligt följande (minus x kr avseende höjda patientavgifter): Totalt Prestationsrelaterad ersättning tkr Om tillämpligt: Varav KY-ersättning akut slutenvård xxx tkr Varav KY-ersättning elektiv slutenvård xxx tkr Kvalitetsrelaterad ersättning Miljörelaterad ersättning tkr tkr

11 Sidan 11 (16) Det gemensamma DRG-poängpriset är xxxx kronor och det vårdgivarindividuella DRG-poängprispåslaget är xxxx kronor. Det vårdgivarindividuella DRG-poängpriset är xxxx kronor. DRG-priserna och KY-ersättning fasställs när DRG-viktlistan för 2012 är klar. 1.2 Beräkningsunderlag Beräkningsunderlaget utgör grund för beräkning av Målvolym enligt Avsnitt A, punkt 3.2 och 3.3 i kapitlet Principer och riktlinjer för ersättning. DRG-genomsnittsvikterna, KY och målvolym fasställs när 2012 års DRG-viktlista är klar. Vård- KY Vård- DRG- DRGkontakter kontakter genomsnitt- poäng excl KY vikt Antal Antal Antal Antal Elektiv öppenvård Internmedicin Infektionsmedicin Reumatologi Njurmedicin Hudsjukvård Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Anestesi Gynekologi Obstetrik Logopedi Summa elektiv öppenvård , Akut öppenvård Internmedicin Reumatologi Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Obstetrik Summa akut öppenvård , Summa öppenvård

12 Sidan 12 (16) Vård- KY Vård- DRG- DRGkontakter kontakter genomsnitt- poäng excl KY vikt Antal Antal Antal Antal Elektiv slutenvård Internmedicin Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Summa elektiva KY 0 Summa elektiv slutenvård , Akut slutenvård Internmedicin Infektionsmedicin Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Summa akuta KY 0 Summa akut slutenvård , Summa slutenvård Målvolym 0

13 Sidan 13 (16) CVR-rapportering Vårdgivaren skall rapportera väntetider i enlighet med Beställarens gällande instruktioner. Beställarens instruktioner baseras på nationella och regionala riktlinjer avseende rapportering av väntetider i vården. Beställaren äger rätt att ändra, lägga till eller ta bort krav på vilka mätområden, besök, undersökningar och operationer/åtgärder som skall rapporteras samt hur dessa skall rapporteras under Vårdavtalets gilitighetstid. Vårdgivarens Kontaktperson kommer att meddelas om Beställaren ändrar eller lägger till krav på rapportering av väntetider med minst tre månaders framförhållning. Nedan beskrivs de väntetider, uppdelade på nybesök, undersökningar och operationer/åtgärder som ska rapporters till centralt väntetidsregister (CVR). Rapporteringen skall ske senast fem arbetsdagar efter respektive månadsskifte. Besök Kirurgi Allmän kirurgi Gynekologi Handkirurgi Ortopedi Urologi Medicin Allergologi Allmän internmedicin Endokrinologi inkl diabetes Gastroenterologi Hudsjukdomar Kardiologi Lungmedicin Neurologi Njurmedicin Reumatologi Specialiserad smärtmottagning Undersökningar Gastroskopi Koloskopi Datortomografi hjärna MR hjärna MR knäled

14 Sidan 14 (16) MR - ländrygg Operationer/åtgärder Gynekologi Hysterektomi, benign indikation Operation av livmoderframfall (prolaps) Operation av urininkontinens hos kvinnor Övriga operationer/åtgärder inom gynekologi Kirurgi Operation av ljumskbråck Operation av navelbråck Operation av åderbråck, ej kosmetiska (varicer) Operation av ärrbråck Operation av anala sjukdomar Operation av fetma/obesitas Operation på gallblåsa eller gallgång vid gallsten Operation på sköldkörtel Övriga operationer/åtgärder inom kirurgi Ortopedi Artroskopier i knäled (exklusive artroskopisk korsbandsoperation), diagnostiska och/eller terapeutiska Operation av axel, skuldra eller överarm (subacromiella smärttillstånd) Operation av axelinstabilitet Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) Operation på ligament i knäled (korsbandsoperation), artroskopisk eller öppen Primär ledprotesoperation i höftled Primär ledprotesoperation i knäled Sekundär ledprotesoperation i höftled Övriga operationer/åtgärder inom ortopedi Handkirurgi Operation av Dupuytrens kontraktur Operation av karpaltunnelsyndrom Operation av ledhinnor och senor (inflammation, ruptur eller andra tillstånd) Operation av tumbasartros (CMC-1-artros) Operation vid reumatoid artrit Övriga operationer/åtgärder inom handkirurgi Urologi Operation av icke nedstigen testikel (retentio testis) Operation av vattenbråck (hydrocele testis)

15 Sidan 15 (16) Resektion och andra avflödesbefrämjande ingrepp vid prostatism, benign indikation Övriga operationer/åtgärder inom urologi

16 Sidan 16 (16) Lokalisation Vårdgivarens lokalisation; Vårdgivare och underleverantörer vid avtalets tecknande Danderyds sjukhus, postadress Stockholm - avser vårdvolymer producerade inom ramen för detta Avtal.

17 DS HSN ADA 9602 Sidan 1 (12) Parter: 1. Stockholms läns landsting ( SLL ) organisationsnummer , genom Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Norrtälje kommun TioHundranämnden ( Beställaren ) och 2. organisationsnummer ( Vårdgivaren ) SLL och Vårdgivaren har för tiden slutit avtal om elektiv och akut somatisk sjukvård (ADAnr 9479 och HSNnr ), Huvudavtalet. Parterna har denna dag kommit överens om följande Tilläggsavtal 1 Tillägggsavtalets omfattning och giltighetstid Beställaren uppdrar i enlighet med detta Tilläggsavtal åt Vårdgivaren och Vårdgivaren åtar sig i enlighet med Tilläggsavtalet, att tillhandahålla verksamhetsuppdrag av abonnemangskaraktär, övriga tjänster och vård av speciell karaktär för befolkningen inom Stockholms läns landsting inklusive befolkningen i Norrtälje kommun ( Verksamheten ). Avtalet gäller perioden Huvudavtaletets villkor Utöver vad som avtalats i detta Tilläggsavtal gäller Huvudavtalets villkor. 3 Tilläggsavtalets villkor och innehåll Villkoren för Vårdgivarens bedrivande av Verksamheten framgår av detta Tilläggsavtal.

18 DS HSN ADA 9602 Sidan 2 (12) Detta tilläggsavtal skall under avtalsperioden vara föremål för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Parterna förbinder sig att delta i utvecklingsarbetet bland annat genom att delta i möten som rör utveckling av avtalet, samt genom att tillhandahålla nödvändiga underlag för analyser. Om Beställaren får indikation på att någon av verksamheten ej utförs enligt verksamhetsuppdraget kan en fördjupad uppföljning leda till att Beställaren beslutar om eventuella förändringar av ersättningen. Tilläggsavtalet kan komma att anpassas under avtalstiden till politiskt fattade beslut som påverkar avtalets omfattning och innehåll så som auktorisation, upphandling eller strukturförändringar. CVR-rapportering skall ske i tillämpliga delar. Tilläggsavtalet består av nedan uppräknade dokument och om det förekommer motstridiga villkor i dem skall dokumenten tolkas i följande ordning: Detta dokument 1. Verksamhetsuppdrag 2. Ersättningar 3. Lokalisation 4. Huvudavtalet 4 Kontaktpersoner Beställaren Vårdgivaren Namn Piret Kaaman-Lepisk Karin Persson Adress HSN förvaltning Box Stockholm Stockholm Telefon e-post *****************

19 DS HSN ADA 9602 Sidan 3 (12) Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm Stockholm Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD

20 DS HSN ADA 9602 Sidan 4 (12) 1. Verksamhetsuppdrag Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin 1 Uppdrag Verksamheten utgör landstingets högspecialiserade universitetsklinik inom rehabiliteringsmedicin. I uppdraget ingår 1. Hjärnskaderehabilitering efter sjukdom eller trauma 2. Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna 3. Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården 4. Smärtrehabilitering 5. Spasticitetsbehandling 6. Handläggning av postpoliorelaterad ohälsa. 2 Målgrupper 1. Personer över 18 år med medelsvåra, svåra och mycket svåra förvärvade hjärnskador på grund av trauma eller sjukdom med avancerad medicinsk och psykosocial problematik och omfattande omvårdnadsbehov. 2. Unga vuxna i åldern år som drabbats av hjärnskador tidigare under uppväxten eller under detta åldersintervall. 3. Neuroteam inom primärvården som verkar i enlighet med landstingets uppdrag och patienter över 18 år inskrivna vid något av dessa neuroteam. 4. Personer över 18 år med långvarig icke malign smärta (muskuloskelettal eller neuropatisk), komplexa funktionshinder och med begränsningar i aktivitetsförmåga. 5. Personer över 18 år med spasticitetsproblematik på grund av cerebral pares eller hjärnskada efter trauma eller sjukdom. 6. Personer över 18 år med funktionshinder efter verifierad eller misstänkt polio. Samtliga uppdrag är länsövergripande.

21 DS HSN ADA 9602 Sidan 5 (12) 3 Vårdtjänst 1. Hjärnskaderehabilitering efter sjukdom eller trauma - Sluten vård Rehabilitering, medicinsk behandling och omvårdnad. Patienten ska vara medicinskt färdigutredd och medicinskt stabil med egen andning och stabilt intrakraniellt tryck samt ha rehabiliteringspotential. - Öppen vård Rehabilitering för patienter med medelsvåra till svåra och mycket omfattande funktionshinder efter förvärvad hjärnskada. Omfattar utredning och bedömning avseende skadans konsekvenser, individuell rehabiliteringsplanering, intensiv funktionsträning individuellt och i grupp, kognitiv träning individuellt och i grupp, kommunikationsträning individuellt och i grupp, stöd till närstående individuellt och i grupp, beteendemodifikation, hjälpmedelsinprovning samt arbetsförberedande rehabilitering. 2. Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna Med stöd av ett särskilt team erbjuda ungdomar i åldern år med förvärvade hjärnskador och särskilda behov stöd- och rehabiliteringsinsatser med inriktning på anpassning till vuxenlivet med målet mot ett självständigt liv enligt var och ens förutsättningar. Insatserna ska bestå i form av: intensiv tidsbegränsad aktiv rehabilitering individuellt och/eller i gruppform av sociala, exekutiva/verkställande och kognitiva funktioner samt vid behov beteendemodifikation stöd och råd samt enskilda åtgärder efter individuella behov avseende förutsättningar för yrkesval, studier, boende och sociala frågor Teamet skall därtill fungera som ett kunskapscentrum för alla unga vuxna med förvärvade hjärnskador och vid behov erbjuda kunskap och information om vuxenlivet i form av bland annat social verksamhet med gruppmöten och föreläsningar. 3. Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården

22 DS HSN ADA 9602 Sidan 6 (12) På förfrågan av neuroteam vara konsult åt dessa i neuropsykiatriska frågeställningar. Detta kan gälla generella frågeställningar som patientspecifika frågeställningar Utföra neuropsykologisk utredning av, och om behov föreligger, behandling av patient som remitteras av neuroteam eller av läkare avseende patient som är inskriven i neuroteam. 4. Smärtrehabilitering Teambaserad multiprofessionell funktionsbedömning, smärtanalys och rehabilitering av personer med långvarig smärta. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 5. Spasticitetsbehandling Bedömning av muskelfunktion och fokal spasticitetsreducerande behandling med botulinumtoxin. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 6. Postpolio Teambaserade bedömningar, medicinsk behandling och rehabiliteringsinsatser för personer som haft eller misstänks ha haft polio. Medicinska tillstånd som inte är en direkt konsekvens av postpolio ska hänvisas till annan vårdgivare. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 4 Tillgänglighet Verksamhetens slutenvård skall bedrivas över hela året dygnet runt. Verksamhetens öppenvård, inklusive konsultverksamheten riktad till neuroteamen, skall vara tillgänglig på vardagar året om. För god tillgänglighet skall en neuropsykologtjänst vara placerad vid klinikens verksamhet vid Danderyds sjukhus och en tjänst vara placerad vid klinikens verksamhet vid Huddinge sjukhus. Verksamheten riktad till unga vuxna skall i görligaste mån ske i vardagsnära miljö. Övriga regler om tillgänglighet regleras i Huvudavtalet. 5 Samverkan Vårdgivaren skall dokumentera sina rutiner för samverkan med andra vårdgivare och huvudmän. För detta uppdrag är samverkansrutiner med Neurokirurgiska kliniken och Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset samt neuroteamen inom primärvården av särskild vikt.

23 DS HSN ADA 9602 Sidan 7 (12) Vårdgivaren skall vid efterfrågan ge konsultinsatser inom professionen och till övriga länkar i vårdkedjan samt utbildningsinsatser till personal i enskilda patientärenden när så krävs. Vårdgivaren skall vid efterfrågan ge utbildning och stöd till anhöriga/närstående. 6 Kunskapsbaserad vård Vårdgivaren skall rapportera till relevanta kvalitetsregister. För detta uppdrag avses för närvarande WebRehab, Riksstroke och Nationella registret för Smärtrehabilitering. Resultaten ur dessa register ska presenteras Beställaren årsvis, senast 31 januari avseende året före. 6 Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Grundsjukdomen registreas som huvuddiagnos och KVÅ-koden DV094 (rehabilitering enligt rehabiliteringsplan) som åtgärd när sådan upprättas. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning. Remisser till slutenvård skall internt registreras. De remisser som avböjts trots att patienten bedömts tillhöra målgruppen skall registreras avseende diagnos och orsak för avvisandet samt vart kliniken hänvisat patienten för rehabilitering. Konsultinsatser riktade till neuroteam inom primärvården registreras internt. 7 Uppföljning Vårdproduktionen följs upp månatligen. Sammanställning av remisstatistik ska delges beställaren tertialsvis. I övrigt gäller Huvudavtalets villkor. 8 Vårdvolym Antalet vtf i sluten vård: 250 Antal besök öppen vård hjärnskaderehabilitering: Antal besök öppen vård smärtrehabiliteirng: Antal besök öppen vård spasticitetsbehandling: 550

24 DS HSN ADA 9602 Sidan 8 (12) Antal besök postpolio: Vårdvolymerna är riktvärden för 2012 och kan revideras under avtalsperioden. Vårdvolymer avseende uppdragen Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna och Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården specificeras inte för 2012 utan detta kommer att göras inför 2013.

25 DS HSN ADA 9602 Sidan 9 (12) Sesam 1. Uppdrag Verksamheten syftar till samordning och utveckling av förebyggande åtgärder beträffande sexuellt överförda sjukdomar och aborter. 2. Vårdtjänst Verksamheten ska - utbilda och handleda primärvårdens personal - vara remissinstans för komplicerade STD-fall och komplicerad preventivmedelsrådgivning - kontinuerligt förmedla kunskap till ungdomsmottagningar och annan relevant öppen vård - Arbetet ska ske i nära samarbete med mödrahälsovården 3. Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning. Smittskydd / STD 1 Uppdrag Vårdgivaren ska i all dess verksamhet tillse att adekvat STD-verksamhet bedrivs. 2 Vårdtjänst Verksamheten ska bedriva sådan STD-verksamhet som landstinget är skyldig att tillhandahålla medborgare enligt Smittskyddslagen det vill säga klinisk verksamhet med diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder avseende sexuellt överförda sjukdomar 3. Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning

26 DS HSN ADA 9602 Sidan 10 (12) 2.Ersättningar 2.1 Fakturering Ersättning faktureras och utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av den överenskomna ersättningen enligt nedan. I de fall där andra debiteringsrutiner är överenskomna är detta angivet under respektive verksamhetsuppdrag. På fakturan skall varje enskilt verksamhetsuppdrag i detta Tilläggsavtal specificeras. För övrigt gäller faktureringsrutinerna beskrivna i Huvudavtalets kapitel Principer och riktlinjer för ersättning, avsnitt B, p Årlig justering av ersättning Ersättningen till respektive verksamhetsuppdrag i detta Tilläggsavtal räknas upp årligen under avtalsperioden enligt följande: Alternativ A: Ersättningen räknas upp med Landstingsprisindex (LPI) Alternativ B: Ersättningen räknas upp med viktad index (VI). Alternativ C: Ersättningen räknas upp med demografisk tillväxt (DT). Alernativ D: Ersättningen justeras ner med avtalad effektiviseringskrav 2 %. Indexen är beskrivna i Huvudavtalet, Principer och riktlinjer för ersättning,avsnitt A, p Ersättning per verksamhetsuppdrag Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin Ersättning för utförda tjänster enligt verksamhetsuppdraget Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin utgår för år 2012 med tkr. Ersättningen fördelas enligt följande: Hjärnskaderehabilitering, sluten och öppen vård: tkr Särskild rehabilitering unga vuxna: tkr Neuropsykologisk konsulttjänst: tkr Smärtrehabilitering: tkr

27 DS HSN ADA 9602 Sidan 11 (12) Spasticitetsbehandling: tkr Postpolio: tkr Ersättningens fördelning mellan vårdtjänsterna överenskommes mellan Parterna i särskild ordning. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativen B+C minus D. (Se punkt 2.2) Sesam Ersättning för utförda tjänster verksamhetsuppdraget Sesam utgår för år 2012 med tkr. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativ A. (Se punkt 2.2) Smittskydd / STD Ersättning för utförda tjänster verksamhetsuppdraget Smittskydd /STD utgår för år 2012 med tkr. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativ A. (Se punkt 2.2)

28 DS HSN ADA 9602 Sidan 12 (12) 3. Lokalisation Högspecialiserd Rehabiliteringsmedicin bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm samt vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, postadress Huddinge. Sesam - bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm Smittskydd/STD - bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm

29 Stockholms läns landsting TILLÄGGSAVTAL Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN ADA 9616 MotVikt 1(1) Definitioner Beställare: Stockholm läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden, org.nr Vårdgivare:, org.nr Tilläggsavtal: Detta dokument. Huvudavtal: Avtal mellan Beställaren och Vårdgivare (), , 1 Avtalstid Detta Tilläggsavtal gäller Bakgrund Danderyds sjukhus har sedan 2004 haft uppdrag att bedriva verksamhet för icke operativ behandling av övervikt, kallad MotVikt. Verksamheten har bedrivits i dagvårdsform enligt ett program omfattande två år. HSN fattade beslut p. 9 (HSN ) om specialiserad obesitasbehandling. Beslutet innebar bland annat att MotVikts resurser ska överföras till Överviktsenheten vid Norrtull varvid MotVikts verksamhet vid Danderyds sjukhus kommer att upphöra från och med Vårdgivarens åtagande Patienter som inte avslutat dagvårdprogrammet ska av Vårdgivaren beredas möjlighet att avsluta denna enligt plan. 4 Ersättning För vårdgivarens åtagande utgår ersättning med kronor per månad avseende januari-juni 2012 och med kronor per månad avseende juli-december Beloppen gäller före momskompensation. Vårdkontakterna ska registreras på för verksamheten unik uppdragskod. 5 Övrigt I övrigt gäller Huvudavtalets villkor. **************************

30 Stockholms läns landsting TILLÄGGSAVTAL Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN ADA 9616 MotVikt 2(1) Detta tillägg har upprättats i två likalydande exemplar var av parterna tagit var sitt. Stockholm Stockholm Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi

Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi och vårdval handkirurgi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-05-14 1 (6) HSN 1204-0539 Handläggare: Tore Broström Ewa Dagergård Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-06-18, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval ortopedi

Läs mer

Regelbok för förlossningsenheter 2013

Regelbok för förlossningsenheter 2013 Regelbok för förlossningsenheter Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse Kapitel 1 Auktoriseringsvillkor och villkor för återkallelse För att en vårdgivare skall få bedriva vård inom

Läs mer

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset HSN4-149-2014 HSN5-387-2014 HSN7-150-2014 HSN11-142-2014 HSN12-160-2014 SU 503-448/2014 Överenskommelse om sjukhusvård 2015 mellan hälso- och sjukvårdsnämnderna 4, 5, 7, 11 och 12 och Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Läs mer

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014

Förslag till revidering av förfrågningsunderlag för vårdvalsområdet primärvårdsrehabilitering 2014 1 (5) Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-11-06 HSN 1311-1221 Handläggare: Gabriele Radler Liljeberg Cecilia Matzon Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-11, p 5 Förslag till revidering

Läs mer

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen LANDSTINGET I UPPSALA LÄN Revisionen Granskning av ändamålsenlighet och tillgänglighet i den ortopediska verksamheten Rapport SAMMANFATTNING HiQ Stockholm AB, nedan nämnt HiQ, har fått i uppdrag av Landstingets

Läs mer

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård

Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG FÖR VÅRDVAL ENLIGT LAG OM VALFRIHETSSYSTEM (LOV) Barn- och ungdomsmedicinsk öppenvård VÅRDVAL I STOCKHOLMS LÄN GÄLLER FROM 2015-06-01 Innehåll 1 Inledning... 8 2 Anvisningar för inlämnande

Läs mer

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9

Regelbok för logopedverksamhet 2011. Bil 9 Regelbok för logopedverksamhet Bil 9 Innehållsförteckning Kap. 1 Auktorisationsvillkor och villkor för återkallelse Kap.2 Vårdavtal enligt lag om valfrihetssystem Kap.3 Allmänna villkor Kap.4 Uppdragsbeskrivning

Läs mer

LANDSTINGS- REVISORERNA

LANDSTINGS- REVISORERNA LANDSTINGS- REVISORERNA Projektrapport Nr 8/2010 Patientströmmar vid behov av akut sjukvård för barn Det saknas ett helhetsgrepp på sjukvården för barn över vårdgrenarnas gränser Det är otydligt var föräldrar

Läs mer

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län

Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Sammanhållen överenskommelse om vård och omsorg för äldre Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län 1 Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av hälso- och

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab

Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab Förfrågningsunderlag enligt Lag (2008:962) om valfrihetssystem (LOV) Västra Götalandsregionens Primärvård Rehabilitering Gällande från och med 1 januari 2016 Västra

Läs mer

LANDSTINGS REVISORERNA

LANDSTINGS REVISORERNA Fullt på sjukhusen? projektrapport Nr 23/2010 Vad gör et för att minimera risken för överbeläggningar och utlokalisering av patienter? > Det pågår ett kontinuerligt arbete på sjukhusen för att på kort

Läs mer

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva:

Verksamhetsplanens syfte är att beskriva: PROTOKOLLSUTDRAG Ledningsstaben Hälso- och sjukvårdsnämnden Christina Blomqvist 2015-01-27 Hälso- och sjukvårdsnämndens verksamhetsplan och budget för år 2015 HSN 2015-46 5 Bifogade förslag till verksamhetsplan

Läs mer

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01

Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Överenskommelse som reglerar ansvar och samverkan inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne 2009-12-01 Postadress: Box 13, 264 21 Klippan. Besöksadress: Storgatan 33,

Läs mer

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting Bilaga 1 Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting En översyn 2009 Risto-Pekka Happonen Bertil Koch September 2009 2(55) 3(55) Innehållsförteckning Framtidens oralkirurgi i Stockholms läns landsting

Läs mer

Krav- och kvalitetsbok

Krav- och kvalitetsbok Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag enligt LOV Med förutsättningar för att bedriva vårdverksamhet inom VG Primärvård Gällande från och med 1 januari 2015 Västra Götalandsregionen Regionens Hus

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret februari 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 6 februari 2 Meddelande IVO - Beslut om ändring av Balders hus ansökan Val av ordförande, 1:e vice och 2:e vice ordförande 2014 Fördjupad analys av sjukvårdsbehov,

Läs mer

Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013

Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013 Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 30 januari 2013 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP):

Läs mer

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning

Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Samverkan kring vuxna med psykisk sjukdom/ funktionsnedsättning Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommuner i Stockholms län Innehållet i denna överenskommelse är framtaget av Hälso-

Läs mer

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder

Samverkan gäller vid insatser för personer som omfattas av LSS Lagen om stöd och service för vissa personer med funktionshinder Överenskommelse om samverkan mellan Vård- och omsorgsförvaltningen i Karlstads kommun, Barn- och ungdomshabiliteringen och Vuxenhabiliteringen i Landstinget i Värmland Samverkan gäller vid insatser för

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03

ÖVERENSKOMMELSE 2011-11-03 ÖVERENSKOMMELSE mellan kommunerna i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen om samarbete och samordning av insatser till personer med psykisk funktionsnedsättning 2011-11-03 2 (20) INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län

Hälsoval Örebro län. Krav- och kvalitetsbok. Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Regionkansliet Dnr 14OLL6163 Hälsoval Örebro län Krav- och kvalitetsbok Förfrågningsunderlag med förutsättningar för att bedriva primärvård inom Region Örebro län Beslutad i LS 2014-12-09 www.regionorebrolan.se

Läs mer

Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015

Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Bilaga 1 Dnr: 2014/0296 Uppdragsbeskrivning och regelbok för Hälsoval Blekinge 2015 Version 7.2, beslutad 2014-06-xx LS 2014-06-xx LF Uppdragsbeskrivning och regelbok Innehållsförteckning 1 Om Landstinget

Läs mer

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län

Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län Framtidens ögonsjukvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 08-123 132 00 Datum: 2013-03-27 Diarienummer: HSN 1303-0394 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Anders Nettelbladt 08-123 13 250

Läs mer

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014

Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos för 2014 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-06-02 1 (2) HSN 1406-0721 Handläggare: Gunilla De Geer Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-06-17, p [xx] Tertialbokslut per april 2014 och årsprognos

Läs mer

Landstinget Gävleborg

Landstinget Gävleborg www.pwc.se Revisionsrapport Pär Månsson Helena Carlson Redovisning av intäkter från utomlänsfakturering Landstinget Gävleborg Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Bakgrund och uppdrag... 2 2.1.

Läs mer

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi

Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi Avdelningen för somatisk specialistvård Rapport Specialiserad obesitasbehandling Översyn av tillämpningen av befintliga riktlinjer och förslag till vårdprocess för obesitaskirurgi 2010-02-22 Arbetsgrupp

Läs mer

Revision av Ortopedmedicinisk verksamhet inom Stockholm Clinic Stay Active, STAYAC AB (Organisationsnummer 556243-2624)

Revision av Ortopedmedicinisk verksamhet inom Stockholm Clinic Stay Active, STAYAC AB (Organisationsnummer 556243-2624) IBDO STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSr Ank 2014-04- 11 Dnr Revision av Ortopedmedicinisk verksamhet inom Stockholm Clinic Stay Active, STAYAC AB (Organisationsnummer 556243-2624) Hälso- och

Läs mer

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport.

Resultatet av granskningen redovisas i bifogad granskningsrapport. ~.6 Jä.mtlandS Läns Landsting Landstingets revisorer Skrivelse 1 (2) 2012-01-16 Dnr REVj17j2011 Revisionsdirektör Majvor Enström Tfn: 063-14 75 28 Landstingsstyrelsen Granskning av n (BUP) På vårt uppdrag

Läs mer

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret

Nyhetsbrev till utförare från Sjukvårds- och omsorgskontoret mars 2014 Innehåll 2 Nämndens sammanträde den 27 mars Meddelande Förlängning av avtal för skolskjuts och turbundna resor Tilläggsanslag till Sjukvårds- och omsorgsnämnden 2014-2015 Avsägelse av uppdrag

Läs mer

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården?

Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? PM 2014:1 Hur fördelas vården mellan olika socioekonomiska grupper vid vårdval i specialistvården? Vårdanalys PM-serie Myndigheten för vårdanalys produkter redovisas i olika serier. Vårdanalys analyser,

Läs mer