Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Flerårsavtal Akutsjukvård. Danderyds sjukhus AB"

Transkript

1 Sidan 1 (16) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusspecifik del

2 Sidan 2 (16) I dokumentet redovisas de för leverantören specifika villkoren Kapitel 1. Avtal 2. Verksamhetsuppdrag 3. Ersättningar 4. CVR-rapportering 5. Lokalisation

3 Sidan 3 (16) Mellan 1. Stockholms läns landsting ( SLL ) organisationsnummer , genom Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Norrtälje kommun TioHundranämnden ( Beställaren ) och 2. Danderyds sjukhus, organisationsnummer ( Vårdgivaren ), har slutits följande Avtal 1 Avtalets omfattning, giltighet och giltighetstid Beställaren uppdrar i enlighet med detta Avtal åt Vårdgivaren, och Vårdgivaren åtar sig i enlighet med Avtalet, att tillhandahålla akut och elektiv somatisk sjukvård i öppenvård, dagkirurgi/dagvård och slutenvård för befolkningen inom SLL inklusive befolkningen i Norrtälje kommun ( Verksamheten ). Avtalet är giltigt om Beställaren och en av Beställarens parter har undertecknat Avtalet. Avtalet gäller perioden Årlig översyn sker av verksamhetsuppdraget, och därmed målvolym och totalersättning, i detta Avtal varvid Avtalets Sjukhusspecifika del kan omförhandlas av parterna under avtalstiden. 2 Avtalsinnehåll Villkoren för Vårdgivarens bedrivande av Verksamheten framgår av detta Avtal. Avtalet består av nedan uppräknade dokument och om det förekommer motstridiga villkor i dem skall dokumenten tolkas i följande ordning:

4 Sidan 4 (16) Sjukhusspecifika delen a. Avtal b. Verksamhetsuppdrag c. Ersättningar d. CVR-rapportering e. Lokalisation Sjukhusgemensamma villkor: f. Inledande bestämmelser g. Principer och riktlinjer för ersättningar h. Allmänna villkor i. Krav på vårdtjänsterna j. Uppföljning k. Förändringar under avtalsperioden Bilaga 1 Indikatorer Kvalitet och hälsofrämjande Miljö Bilaga 2 Verksamhetsrapportering samt IT-relaterade frågor 3 Kontaktpersoner Beställaren Vårdgivaren Namn Piret Kaaman-Lepisk Karin Persson Adress HSF Box Stockholm Danderyds sjukhus Stockholm Telefon e-post

5 Sidan 5 (16) Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm den / Stockholm den / Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD Norrtälje den / 201 Norrtälje kommun TioHundranämnden Karin Thalén Förvaltningschef

6 Sidan 6 (16) Verksamhetsuppdrag för 1 Verksamhetsuppdraget Verksamhetsuppdraget regleras på en övergripande nivå av den fastlagda ägarpolicyn med generella ägardirektiv och det specifika ägardirektiv som gäller för Vårdgivaren samt av övriga beslutade styrdokument. Vårdgivaren tillhör kategorin Utökat bassjukhus (Se SLL budget 2008, LS ). Vårdgivaren skall anpassa verksamheten under avtalstiden till politiskt fattade beslut som påverkar vårdtjänsternas omfattning och innehåll. Vårdgivaren skall tillhandahålla vårdtjänster enligt detta Verksamhetsuppdrag. 1.1 Vårdtjänsternas innehåll och dess tillgänglighetsansvar Vårdgivaren har tillgänglighetsansvar för den vårdtjänst som beskrivs under respektive specialitet under p Förändringar hos Vårdgivaren som kan påverka tillgängligheten, patientströmmar och/eller vårdtyngd måste godkännas av Beställaren och förankras hos vårdgrannar. 1.2 Undantag från Verksamhetsuppdraget I det fall Vårdgivaren innehar auktorisation inom något vårdvalsområde gäller inte detta Avtal för motsvarande verksamhet. 2 Målgrupp Målgrupp för detta verksamhetsuppdrag är folkbokförda personer inom Stockholms läns landsting inklusive Norrtälje kommun och som är i behov av Vårdgivarens kompetens och resurser. Vårdgivaren skall också beakta punkterna 4 och 5 i Allmänna villkor samt 13 i Inledande bestämmelser. 3 Beskrivning av vårdtjänsterna 3.1 Sluten och öppen vård Vårdgivarens uppdrag omfattar specialiserad vård där inte annat anges under p Definitionerna av specialiserad och högspecialiserad vård finns beskrivna i beslut taget av landstingsfullmäktige (LF , LS ).

7 Sidan 7 (16) Definitionen av specialiserad vård: sådan vård som ställer krav på såväl tekniska resurser som tillgång till kompetens inom flera discipliner. Definitionen av högspecialiserad vård: sådan vård (diagnostik och/eller behandling) som kräver särskild kompetens eller resurser och därför som regel måste koncentreras till universitetssjukhus. Detta kan gälla såväl sällan förekommande vård som utveckling av ny diagnostik och ny behandling av folksjukdomar. Vårdgivaren skall inte utföra vård som av Rikssjukvårdsnämndens beslut skall utföras av annan vårdgivare. Vårdgivaren skall under avtalstiden, i samråd med Beställaren, aktivt verka för att föra ut sjukvård som inte kräver sjukhusets resurser till den öppna specialistvården. Vårdgivaren skall ha tillräcklig produktionskapacitet för att uppfylla uppdraget. I de fall barn och ungdomar behandlas och vårdas på mottagningar och avdelningar för vuxna skall Vårdgivaren säkerställa att vården och omhändertagandet är anpassad till barns och ungdomars särskilda behov. Vårdtjänsterna avser sluten och öppen vård inom följande specialiteter: Kirurgi Inklusive: Urologi Plastikkirurgi Till specialiserad vård räknas inte bland annat resektiv och avancerad rekonstruktiv kirurgi avseende i matstrupen, lever, gallgångar, bukspottskörteln samt avancerad tarmkirurgi särskilt kirurgisk behandling av lokalt avancerad tarmcancer utan denna vård är högspecialiserad, liksom behandling av sarkom i buk och retroperitoneum samt specialiserad endokrinkirurgi Ortopedi Inklusive: Handkirurgi Obstetrik och gynekologi Vårdgivaren skall inte utföra gynekologisk kirurgi för malign sjukdom. Kvinnor som utsatts för våldtäkt skall i första hand omhändertas vid Södersjukhuset AB.

8 Sidan 8 (16) Öron-, näs- och halssjukdomar Inklusive: Röst- och talrubbningar I Verksamhetsuppdraget ingår endast Logopedi som inte omfattas av vårdval Anestesi- och intensivvård Inklusive: Smärtsjukvård Internmedicin Inklusive: Kardiologi Medicinsk gastroenterologi och hepatologi Endokrinologi och diabetologi Medicinska njursjukdomar inkl dialysverksamhet Lungsjukdomar Vårdgivaren skall inte tillhandahålla PCI- verksamhet under jourtid utan samarbeta med Karolinska Universitetssjukhuset eller Södersjukhuset AB. Vårdgivaren skall ej utföra elektrofysiologiska ablationer. Vårdgivaren skall ej utföra stamcellstransplantationer Hud- och könssjukdomar Avser endast öppen vård Neurologi Reumatologi Infektionsmedicin Akut omhändertagande Vårdgivaren skall omhänderta akut sjuka och olycksfall årets alla dagar dygnet runt. Vårdgivaren skall bedriva en akutmottagning för vuxna. Omhändertagandet av svårt skadade patienter ansvarar Karolinska Universitetssjukhuset för som är landstingets specialiserade traumacenter. Omhändertagandet av patienter som tillhör målgruppen för geriatrisk vård ansvarar Geriatriska vårdgivare för. Ansvaret för bedömning av vilka patienter

9 Sidan 9 (16) som tillhör målgruppen för geriatrisk vård åvilar läkare vid geriatrisk vårdgivare men bedömningen skall göras i dialog med läkare vid Mottagning för akut sjuka och olycksfall. 3.2 Övriga uppdrag Villkoren för Vårdgivarens övriga uppdrag regleras i Tilläggsavtal, ADA nr De övriga uppdragen är: Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin Smittskydd, STD Sesam

10 Sidan 10 (16) Ersättningar Ersättningar Detta kapitel i Avtalet () reglerar inte sådana ersättningar som omfattas av Tilläggsavtal (ADA 9602). Punkterna 1.1 och 1.2 uppdateras inför varje nytt kalenderår inom avtalstiden och, i förekommande fall, vid omförhandling enligt 1 fjärde stycket i detta Avtal. 1.1 Målvolym,Totalersättning och DRG-pris Målvolymen för år 2012 XXX poäng. Detta fastställs när DRG-viktlistan för 2012 är klar och enligt beräkningsunderlaget under punkt 1.2 nedan. Totalersättningen för åtagandena enligt detta Avtal, exklusive eventuell ersättning för ersättningsgrundande produktion över målvolymen, utgår med maximalt tkr exklusive momskompensation, varav TioHundranämndens andel tkr. Ovanstående totalersättning ska reduceras med anledning av höjda patientavgifter Storleken på denna reducering överenskommes mellan parterna i särkskild ordning. Alla belopp som här omnämns innehåller Norrtäljebornas konsumtion, om inte annat anges. Totalersättningen (exklusive momskompensation) fördelas år 2012 enligt följande (minus x kr avseende höjda patientavgifter): Totalt Prestationsrelaterad ersättning tkr Om tillämpligt: Varav KY-ersättning akut slutenvård xxx tkr Varav KY-ersättning elektiv slutenvård xxx tkr Kvalitetsrelaterad ersättning Miljörelaterad ersättning tkr tkr

11 Sidan 11 (16) Det gemensamma DRG-poängpriset är xxxx kronor och det vårdgivarindividuella DRG-poängprispåslaget är xxxx kronor. Det vårdgivarindividuella DRG-poängpriset är xxxx kronor. DRG-priserna och KY-ersättning fasställs när DRG-viktlistan för 2012 är klar. 1.2 Beräkningsunderlag Beräkningsunderlaget utgör grund för beräkning av Målvolym enligt Avsnitt A, punkt 3.2 och 3.3 i kapitlet Principer och riktlinjer för ersättning. DRG-genomsnittsvikterna, KY och målvolym fasställs när 2012 års DRG-viktlista är klar. Vård- KY Vård- DRG- DRGkontakter kontakter genomsnitt- poäng excl KY vikt Antal Antal Antal Antal Elektiv öppenvård Internmedicin Infektionsmedicin Reumatologi Njurmedicin Hudsjukvård Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Anestesi Gynekologi Obstetrik Logopedi Summa elektiv öppenvård , Akut öppenvård Internmedicin Reumatologi Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Obstetrik Summa akut öppenvård , Summa öppenvård

12 Sidan 12 (16) Vård- KY Vård- DRG- DRGkontakter kontakter genomsnitt- poäng excl KY vikt Antal Antal Antal Antal Elektiv slutenvård Internmedicin Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Summa elektiva KY 0 Summa elektiv slutenvård , Akut slutenvård Internmedicin Infektionsmedicin Njurmedicin Kardiologi Kirurgi Ortopedi Urologi Gynekologi Summa akuta KY 0 Summa akut slutenvård , Summa slutenvård Målvolym 0

13 Sidan 13 (16) CVR-rapportering Vårdgivaren skall rapportera väntetider i enlighet med Beställarens gällande instruktioner. Beställarens instruktioner baseras på nationella och regionala riktlinjer avseende rapportering av väntetider i vården. Beställaren äger rätt att ändra, lägga till eller ta bort krav på vilka mätområden, besök, undersökningar och operationer/åtgärder som skall rapporteras samt hur dessa skall rapporteras under Vårdavtalets gilitighetstid. Vårdgivarens Kontaktperson kommer att meddelas om Beställaren ändrar eller lägger till krav på rapportering av väntetider med minst tre månaders framförhållning. Nedan beskrivs de väntetider, uppdelade på nybesök, undersökningar och operationer/åtgärder som ska rapporters till centralt väntetidsregister (CVR). Rapporteringen skall ske senast fem arbetsdagar efter respektive månadsskifte. Besök Kirurgi Allmän kirurgi Gynekologi Handkirurgi Ortopedi Urologi Medicin Allergologi Allmän internmedicin Endokrinologi inkl diabetes Gastroenterologi Hudsjukdomar Kardiologi Lungmedicin Neurologi Njurmedicin Reumatologi Specialiserad smärtmottagning Undersökningar Gastroskopi Koloskopi Datortomografi hjärna MR hjärna MR knäled

14 Sidan 14 (16) MR - ländrygg Operationer/åtgärder Gynekologi Hysterektomi, benign indikation Operation av livmoderframfall (prolaps) Operation av urininkontinens hos kvinnor Övriga operationer/åtgärder inom gynekologi Kirurgi Operation av ljumskbråck Operation av navelbråck Operation av åderbråck, ej kosmetiska (varicer) Operation av ärrbråck Operation av anala sjukdomar Operation av fetma/obesitas Operation på gallblåsa eller gallgång vid gallsten Operation på sköldkörtel Övriga operationer/åtgärder inom kirurgi Ortopedi Artroskopier i knäled (exklusive artroskopisk korsbandsoperation), diagnostiska och/eller terapeutiska Operation av axel, skuldra eller överarm (subacromiella smärttillstånd) Operation av axelinstabilitet Operation av tår (Hallux valgus/rigidis, Hammartå) Operation på ligament i knäled (korsbandsoperation), artroskopisk eller öppen Primär ledprotesoperation i höftled Primär ledprotesoperation i knäled Sekundär ledprotesoperation i höftled Övriga operationer/åtgärder inom ortopedi Handkirurgi Operation av Dupuytrens kontraktur Operation av karpaltunnelsyndrom Operation av ledhinnor och senor (inflammation, ruptur eller andra tillstånd) Operation av tumbasartros (CMC-1-artros) Operation vid reumatoid artrit Övriga operationer/åtgärder inom handkirurgi Urologi Operation av icke nedstigen testikel (retentio testis) Operation av vattenbråck (hydrocele testis)

15 Sidan 15 (16) Resektion och andra avflödesbefrämjande ingrepp vid prostatism, benign indikation Övriga operationer/åtgärder inom urologi

16 Sidan 16 (16) Lokalisation Vårdgivarens lokalisation; Vårdgivare och underleverantörer vid avtalets tecknande Danderyds sjukhus, postadress Stockholm - avser vårdvolymer producerade inom ramen för detta Avtal.

17 DS HSN ADA 9602 Sidan 1 (12) Parter: 1. Stockholms läns landsting ( SLL ) organisationsnummer , genom Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Norrtälje kommun TioHundranämnden ( Beställaren ) och 2. organisationsnummer ( Vårdgivaren ) SLL och Vårdgivaren har för tiden slutit avtal om elektiv och akut somatisk sjukvård (ADAnr 9479 och HSNnr ), Huvudavtalet. Parterna har denna dag kommit överens om följande Tilläggsavtal 1 Tillägggsavtalets omfattning och giltighetstid Beställaren uppdrar i enlighet med detta Tilläggsavtal åt Vårdgivaren och Vårdgivaren åtar sig i enlighet med Tilläggsavtalet, att tillhandahålla verksamhetsuppdrag av abonnemangskaraktär, övriga tjänster och vård av speciell karaktär för befolkningen inom Stockholms läns landsting inklusive befolkningen i Norrtälje kommun ( Verksamheten ). Avtalet gäller perioden Huvudavtaletets villkor Utöver vad som avtalats i detta Tilläggsavtal gäller Huvudavtalets villkor. 3 Tilläggsavtalets villkor och innehåll Villkoren för Vårdgivarens bedrivande av Verksamheten framgår av detta Tilläggsavtal.

18 DS HSN ADA 9602 Sidan 2 (12) Detta tilläggsavtal skall under avtalsperioden vara föremål för ett kontinuerligt utvecklingsarbete. Parterna förbinder sig att delta i utvecklingsarbetet bland annat genom att delta i möten som rör utveckling av avtalet, samt genom att tillhandahålla nödvändiga underlag för analyser. Om Beställaren får indikation på att någon av verksamheten ej utförs enligt verksamhetsuppdraget kan en fördjupad uppföljning leda till att Beställaren beslutar om eventuella förändringar av ersättningen. Tilläggsavtalet kan komma att anpassas under avtalstiden till politiskt fattade beslut som påverkar avtalets omfattning och innehåll så som auktorisation, upphandling eller strukturförändringar. CVR-rapportering skall ske i tillämpliga delar. Tilläggsavtalet består av nedan uppräknade dokument och om det förekommer motstridiga villkor i dem skall dokumenten tolkas i följande ordning: Detta dokument 1. Verksamhetsuppdrag 2. Ersättningar 3. Lokalisation 4. Huvudavtalet 4 Kontaktpersoner Beställaren Vårdgivaren Namn Piret Kaaman-Lepisk Karin Persson Adress HSN förvaltning Box Stockholm Stockholm Telefon e-post *****************

19 DS HSN ADA 9602 Sidan 3 (12) Avtalet har upprättats i tre likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt. Stockholm Stockholm Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD

20 DS HSN ADA 9602 Sidan 4 (12) 1. Verksamhetsuppdrag Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin 1 Uppdrag Verksamheten utgör landstingets högspecialiserade universitetsklinik inom rehabiliteringsmedicin. I uppdraget ingår 1. Hjärnskaderehabilitering efter sjukdom eller trauma 2. Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna 3. Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården 4. Smärtrehabilitering 5. Spasticitetsbehandling 6. Handläggning av postpoliorelaterad ohälsa. 2 Målgrupper 1. Personer över 18 år med medelsvåra, svåra och mycket svåra förvärvade hjärnskador på grund av trauma eller sjukdom med avancerad medicinsk och psykosocial problematik och omfattande omvårdnadsbehov. 2. Unga vuxna i åldern år som drabbats av hjärnskador tidigare under uppväxten eller under detta åldersintervall. 3. Neuroteam inom primärvården som verkar i enlighet med landstingets uppdrag och patienter över 18 år inskrivna vid något av dessa neuroteam. 4. Personer över 18 år med långvarig icke malign smärta (muskuloskelettal eller neuropatisk), komplexa funktionshinder och med begränsningar i aktivitetsförmåga. 5. Personer över 18 år med spasticitetsproblematik på grund av cerebral pares eller hjärnskada efter trauma eller sjukdom. 6. Personer över 18 år med funktionshinder efter verifierad eller misstänkt polio. Samtliga uppdrag är länsövergripande.

21 DS HSN ADA 9602 Sidan 5 (12) 3 Vårdtjänst 1. Hjärnskaderehabilitering efter sjukdom eller trauma - Sluten vård Rehabilitering, medicinsk behandling och omvårdnad. Patienten ska vara medicinskt färdigutredd och medicinskt stabil med egen andning och stabilt intrakraniellt tryck samt ha rehabiliteringspotential. - Öppen vård Rehabilitering för patienter med medelsvåra till svåra och mycket omfattande funktionshinder efter förvärvad hjärnskada. Omfattar utredning och bedömning avseende skadans konsekvenser, individuell rehabiliteringsplanering, intensiv funktionsträning individuellt och i grupp, kognitiv träning individuellt och i grupp, kommunikationsträning individuellt och i grupp, stöd till närstående individuellt och i grupp, beteendemodifikation, hjälpmedelsinprovning samt arbetsförberedande rehabilitering. 2. Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna Med stöd av ett särskilt team erbjuda ungdomar i åldern år med förvärvade hjärnskador och särskilda behov stöd- och rehabiliteringsinsatser med inriktning på anpassning till vuxenlivet med målet mot ett självständigt liv enligt var och ens förutsättningar. Insatserna ska bestå i form av: intensiv tidsbegränsad aktiv rehabilitering individuellt och/eller i gruppform av sociala, exekutiva/verkställande och kognitiva funktioner samt vid behov beteendemodifikation stöd och råd samt enskilda åtgärder efter individuella behov avseende förutsättningar för yrkesval, studier, boende och sociala frågor Teamet skall därtill fungera som ett kunskapscentrum för alla unga vuxna med förvärvade hjärnskador och vid behov erbjuda kunskap och information om vuxenlivet i form av bland annat social verksamhet med gruppmöten och föreläsningar. 3. Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården

22 DS HSN ADA 9602 Sidan 6 (12) På förfrågan av neuroteam vara konsult åt dessa i neuropsykiatriska frågeställningar. Detta kan gälla generella frågeställningar som patientspecifika frågeställningar Utföra neuropsykologisk utredning av, och om behov föreligger, behandling av patient som remitteras av neuroteam eller av läkare avseende patient som är inskriven i neuroteam. 4. Smärtrehabilitering Teambaserad multiprofessionell funktionsbedömning, smärtanalys och rehabilitering av personer med långvarig smärta. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 5. Spasticitetsbehandling Bedömning av muskelfunktion och fokal spasticitetsreducerande behandling med botulinumtoxin. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 6. Postpolio Teambaserade bedömningar, medicinsk behandling och rehabiliteringsinsatser för personer som haft eller misstänks ha haft polio. Medicinska tillstånd som inte är en direkt konsekvens av postpolio ska hänvisas till annan vårdgivare. Verksamheten skall bedrivas i öppenvård. 4 Tillgänglighet Verksamhetens slutenvård skall bedrivas över hela året dygnet runt. Verksamhetens öppenvård, inklusive konsultverksamheten riktad till neuroteamen, skall vara tillgänglig på vardagar året om. För god tillgänglighet skall en neuropsykologtjänst vara placerad vid klinikens verksamhet vid Danderyds sjukhus och en tjänst vara placerad vid klinikens verksamhet vid Huddinge sjukhus. Verksamheten riktad till unga vuxna skall i görligaste mån ske i vardagsnära miljö. Övriga regler om tillgänglighet regleras i Huvudavtalet. 5 Samverkan Vårdgivaren skall dokumentera sina rutiner för samverkan med andra vårdgivare och huvudmän. För detta uppdrag är samverkansrutiner med Neurokirurgiska kliniken och Astrid Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska Universitetssjukhuset samt neuroteamen inom primärvården av särskild vikt.

23 DS HSN ADA 9602 Sidan 7 (12) Vårdgivaren skall vid efterfrågan ge konsultinsatser inom professionen och till övriga länkar i vårdkedjan samt utbildningsinsatser till personal i enskilda patientärenden när så krävs. Vårdgivaren skall vid efterfrågan ge utbildning och stöd till anhöriga/närstående. 6 Kunskapsbaserad vård Vårdgivaren skall rapportera till relevanta kvalitetsregister. För detta uppdrag avses för närvarande WebRehab, Riksstroke och Nationella registret för Smärtrehabilitering. Resultaten ur dessa register ska presenteras Beställaren årsvis, senast 31 januari avseende året före. 6 Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Grundsjukdomen registreas som huvuddiagnos och KVÅ-koden DV094 (rehabilitering enligt rehabiliteringsplan) som åtgärd när sådan upprättas. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning. Remisser till slutenvård skall internt registreras. De remisser som avböjts trots att patienten bedömts tillhöra målgruppen skall registreras avseende diagnos och orsak för avvisandet samt vart kliniken hänvisat patienten för rehabilitering. Konsultinsatser riktade till neuroteam inom primärvården registreras internt. 7 Uppföljning Vårdproduktionen följs upp månatligen. Sammanställning av remisstatistik ska delges beställaren tertialsvis. I övrigt gäller Huvudavtalets villkor. 8 Vårdvolym Antalet vtf i sluten vård: 250 Antal besök öppen vård hjärnskaderehabilitering: Antal besök öppen vård smärtrehabiliteirng: Antal besök öppen vård spasticitetsbehandling: 550

24 DS HSN ADA 9602 Sidan 8 (12) Antal besök postpolio: Vårdvolymerna är riktvärden för 2012 och kan revideras under avtalsperioden. Vårdvolymer avseende uppdragen Särskild rehabilitering och stöd i övergången till vuxenlivet riktad till unga vuxna och Neuropsykologisk konsulttjänst riktad åt neuroteamen inom primärvården specificeras inte för 2012 utan detta kommer att göras inför 2013.

25 DS HSN ADA 9602 Sidan 9 (12) Sesam 1. Uppdrag Verksamheten syftar till samordning och utveckling av förebyggande åtgärder beträffande sexuellt överförda sjukdomar och aborter. 2. Vårdtjänst Verksamheten ska - utbilda och handleda primärvårdens personal - vara remissinstans för komplicerade STD-fall och komplicerad preventivmedelsrådgivning - kontinuerligt förmedla kunskap till ungdomsmottagningar och annan relevant öppen vård - Arbetet ska ske i nära samarbete med mödrahälsovården 3. Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning. Smittskydd / STD 1 Uppdrag Vårdgivaren ska i all dess verksamhet tillse att adekvat STD-verksamhet bedrivs. 2 Vårdtjänst Verksamheten ska bedriva sådan STD-verksamhet som landstinget är skyldig att tillhandahålla medborgare enligt Smittskyddslagen det vill säga klinisk verksamhet med diagnostik, behandling och förebyggande åtgärder avseende sexuellt överförda sjukdomar 3. Registrering och statistik De vårdkontakter som genereras inom verksamhetsuppdraget ska registreras på sedvanligt sätt, inklusive diagnos- och åtgärdskod, samt DRG-grupperas och överföras till GVR. Registrering får inte ske på ett sådant sätt att uppgifterna förs över till HEJ och där generar en ersättning

26 DS HSN ADA 9602 Sidan 10 (12) 2.Ersättningar 2.1 Fakturering Ersättning faktureras och utbetalas månadsvis i efterskott med en tolftedel av den överenskomna ersättningen enligt nedan. I de fall där andra debiteringsrutiner är överenskomna är detta angivet under respektive verksamhetsuppdrag. På fakturan skall varje enskilt verksamhetsuppdrag i detta Tilläggsavtal specificeras. För övrigt gäller faktureringsrutinerna beskrivna i Huvudavtalets kapitel Principer och riktlinjer för ersättning, avsnitt B, p Årlig justering av ersättning Ersättningen till respektive verksamhetsuppdrag i detta Tilläggsavtal räknas upp årligen under avtalsperioden enligt följande: Alternativ A: Ersättningen räknas upp med Landstingsprisindex (LPI) Alternativ B: Ersättningen räknas upp med viktad index (VI). Alternativ C: Ersättningen räknas upp med demografisk tillväxt (DT). Alernativ D: Ersättningen justeras ner med avtalad effektiviseringskrav 2 %. Indexen är beskrivna i Huvudavtalet, Principer och riktlinjer för ersättning,avsnitt A, p Ersättning per verksamhetsuppdrag Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin Ersättning för utförda tjänster enligt verksamhetsuppdraget Högspecialiserad Rehabiliteringsmedicin utgår för år 2012 med tkr. Ersättningen fördelas enligt följande: Hjärnskaderehabilitering, sluten och öppen vård: tkr Särskild rehabilitering unga vuxna: tkr Neuropsykologisk konsulttjänst: tkr Smärtrehabilitering: tkr

27 DS HSN ADA 9602 Sidan 11 (12) Spasticitetsbehandling: tkr Postpolio: tkr Ersättningens fördelning mellan vårdtjänsterna överenskommes mellan Parterna i särskild ordning. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativen B+C minus D. (Se punkt 2.2) Sesam Ersättning för utförda tjänster verksamhetsuppdraget Sesam utgår för år 2012 med tkr. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativ A. (Se punkt 2.2) Smittskydd / STD Ersättning för utförda tjänster verksamhetsuppdraget Smittskydd /STD utgår för år 2012 med tkr. Verksamhetens ersättning justeras årligen enligt alternativ A. (Se punkt 2.2)

28 DS HSN ADA 9602 Sidan 12 (12) 3. Lokalisation Högspecialiserd Rehabiliteringsmedicin bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm samt vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, postadress Huddinge. Sesam - bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm Smittskydd/STD - bedrivs vid Danderyds sjukhus, postadress Stockholm

29 Stockholms läns landsting TILLÄGGSAVTAL Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN ADA 9616 MotVikt 1(1) Definitioner Beställare: Stockholm läns landsting, Hälso- och sjukvårdsnämnden, org.nr Vårdgivare:, org.nr Tilläggsavtal: Detta dokument. Huvudavtal: Avtal mellan Beställaren och Vårdgivare (), , 1 Avtalstid Detta Tilläggsavtal gäller Bakgrund Danderyds sjukhus har sedan 2004 haft uppdrag att bedriva verksamhet för icke operativ behandling av övervikt, kallad MotVikt. Verksamheten har bedrivits i dagvårdsform enligt ett program omfattande två år. HSN fattade beslut p. 9 (HSN ) om specialiserad obesitasbehandling. Beslutet innebar bland annat att MotVikts resurser ska överföras till Överviktsenheten vid Norrtull varvid MotVikts verksamhet vid Danderyds sjukhus kommer att upphöra från och med Vårdgivarens åtagande Patienter som inte avslutat dagvårdprogrammet ska av Vårdgivaren beredas möjlighet att avsluta denna enligt plan. 4 Ersättning För vårdgivarens åtagande utgår ersättning med kronor per månad avseende januari-juni 2012 och med kronor per månad avseende juli-december Beloppen gäller före momskompensation. Vårdkontakterna ska registreras på för verksamheten unik uppdragskod. 5 Övrigt I övrigt gäller Huvudavtalets villkor. **************************

30 Stockholms läns landsting TILLÄGGSAVTAL Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HSN ADA 9616 MotVikt 2(1) Detta tillägg har upprättats i två likalydande exemplar var av parterna tagit var sitt. Stockholm Stockholm Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsnämnden Catarina Andersson Forsman Hälso- och sjukvårdsdirektör Stefan Jacobson VD

Flerårsavtal Akutsjukvård

Flerårsavtal Akutsjukvård HSN 1110-1338 ADA 9479 Danderyds sjukhus AB VG dnr xxxxx Sidan 1 (16) Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusspecifik del Danderyds sjukhus AB HSN 1110-1338 ADA 9479 Danderyds sjukhus AB VG dnr xxxxx Sidan 2

Läs mer

Flerårsavtal Akutsjukvård

Flerårsavtal Akutsjukvård Södersjukhuset AB VG dnr Sidan 1 (18) HSN 1110-1336 ADA 9603 Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusspecifik del Södersjukhuset AB Södersjukhuset AB VG dnr Sidan 2 (18) HSN 1110-1336 ADA 9603 I dokumentet redovisas

Läs mer

Antalet väntande till behandling mars-maj 2008

Antalet väntande till behandling mars-maj 2008 Antalet till behandling mars-maj 2008 Åtgärd/operation mar-08 apr-08 maj-08 Antal Andel Antal Andel Totalt antal Totalt antal Totalt antal >90 dagar >90 dagar >90 dagar >90 dagar Antal >90 dagar Andel

Läs mer

Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala läkemedelsinjektioner vid S:t Eriks Ögonsjukhus

Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala läkemedelsinjektioner vid S:t Eriks Ögonsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-15 1 (2) HSN 1506-0814 Handläggare: Piret Kaaman-Lepisk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 12 Särskilt avtal avseende behandling med intravitreala

Läs mer

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB

Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB HSN 2010-11-23 p 3 1 (7) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2010-11-19 Handläggare: Anders Nettelbladt Påkallandet av köpoption för att förvärva Capio S:t Görans sjukhus AB Ärendebeskrivning Vårdavtalet

Läs mer

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting

Fastställande av vårdvolymer och ersättning för år 2015 med akutsjukhus inom Stockholms läns landsting Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-26 1 (6) HSN 1301-0038 Handläggare: Stefan Strandfeldt Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 3 Fastställande av vårdvolymer och ersättning

Läs mer

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus

Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och neurologi utanför akutsjukhus Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-19 1 (5) HSN 2016-4301 Handläggare: Eva Lestner Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p 5 Akademiska enheter inom specialistvård diabetes och

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland senaste 13 månader Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland 31 januari 2010 Specialitet

Läs mer

Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015

Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för 2015 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-09-22 1 (4) Handläggare: Åsa Liljegren Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2014-10-20, p 28 Reviderad avtalsmodell för de landstingsägda akutsjukhusen för

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland 30 juni 2011 Specialitet Antal väntande

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 30 november 2011 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inklusive

Läs mer

Flerårsavtal Akutsjukvård. Karolinska Universitetssjukhuset

Flerårsavtal Akutsjukvård. Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset VG dnr xxxxx Sidan 1 (18) HSN 1110-1337 ADA 9605 Flerårsavtal Akutsjukvård Sjukhusspecifik del Karolinska Universitetssjukhuset Karolinska Universitetssjukhuset VG dnr

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland den 28 februari 2009

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland den 28 februari 2009 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland den 28 februari 2009 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar per den 28 februari 2009 Väntat >90 dagar GYNEKOLOGI Hysterektomi

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Vänteläget juli 2011 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Övergripande per förvaltning eller motsvarande Problemområde Väntande till besök per landsting/region, juli 2011, sorterat på Andel inom 60 dgr,

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 31 mars 2012 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inkl patienter

Läs mer

Hallands sjukhus. från delar till helhet

Hallands sjukhus. från delar till helhet Hallands sjukhus från delar till helhet Tre sjukhus en ledning Hallands sjukhus - fakta Cirka 4000 medarbetare. Utbudspunkter i samtliga kommuner i Halland. En omsättning på cirka 3,4 miljarder kronor.

Läs mer

Motiv, drivkrafter. Åtgärder är angelägna och möjliga, bör ske i landstingens egenintresse oavsett en eventuell nationell vårdgaranti

Motiv, drivkrafter. Åtgärder är angelägna och möjliga, bör ske i landstingens egenintresse oavsett en eventuell nationell vårdgaranti Bakgrund Utvidgad vårdgaranti - inklusive behandlingsgaranti 3 mån - föreslagen från 1 november 2005 gäller ALL behandling Resurser för förberedelsearbete avsatt i Dagmar Politisk signal - tillgängligheten

Läs mer

Principer och riktlinjer för Ersättning

Principer och riktlinjer för Ersättning Sidan 1 (6) Principer och riktlinjer för Ersättning 1 Ersättningar Denna bilaga anger principer och riktlinjer för den Ersättning som kan utgå till Vårdgivaren i enlighet med vårdavtalet. Parterna är överens

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår inte i figurens andelstal) Alla operationer/åtgärder

Läs mer

Vänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar)

Vänteläget april Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Vänteläget april 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) Väntande till besök per landsting/region, apr 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården Besök april 2012, hämtat 120521

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård

Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad neurologi i öppenvård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-14 1 (5) HSN 1109-0965 Handläggare: Irma Johansson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 3 Förfrågningsunderlag för vårdval specialiserad

Läs mer

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juli Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juli 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juli 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget juni Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget juni 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, juni 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i vården

Läs mer

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje

Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri Nordväst HSN, Norra Stockholms Psykiatri, Psykiatri Södra samt Psykiatricentrum Södertälje Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-01 1 (3) HSN 1211-1327 Handläggare: Mats Nilsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-12-19 Förlängning av avtal med Psykiatri Sydväst HSN, Psykiatri

Läs mer

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande

Vänteläget augusti Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Vänteläget augusti 2012 Uppföljning Kömiljard (inom 60 dagar) per förvaltning eller motsvarande Väntande till besök per landsting/region, augusti 2012, sorterat på Andel inom 60 dgr, källa Väntetider i

Läs mer

Mellanlänsavtal med Region Uppsala

Mellanlänsavtal med Region Uppsala Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-23 1 (3) HSN 2016-4697 Handläggare: Anne Lund Jensen Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 Mellanlänsavtal med Region Uppsala Ärendebeskrivning

Läs mer

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Regelbok för specialiserad gynekologisk vård Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-06-21 p 4 TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-05-23 HSN 1105-0477 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad gynekologisk vård

Läs mer

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB

Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering av omställningsavtal för Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset AB Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ANMÄLAN 2016-08-11 1 (2) HSN 2016-3077 Handläggare: Hälso- och sjukvårdsnämnden Piret Kaaman-Lepisk 2016-08-30, p 6 Verksamhetsövergång onkologisk verksamhet - justering

Läs mer

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi.

Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval specialiserad urologi. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-14 1 (6) HSN 2016-0778 Handläggare: Åsa Hertzberg Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, p [xx] Förslag till ändring i förfrågningsunderlag vårdval

Läs mer

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet

Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Förvaltningen Eva Lestner HSN 2008-12-16 p 16 TJÄNSTEUTLÅTANDE 1 (5) 2008-11-28 HSN 0804-0605 Förslag till auktorisering av förlossningsenhet Ärendet I detta ärende framläggs förslag till godkännande av

Läs mer

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård

Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Styrande dokument Regeldokument Anvisning Sida 1 (5) Patientens valfrihet - välja utförare av offentligt finansierad vård Bakgrund Patienten kan välja var hen vill ha sin vård. Med öppen vård menas vård

Läs mer

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios

Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin m.fl. (MP) och Pia Ortiz-Venegas m.fl. (V) om endometrios Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Claes Lennmarken TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-08-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-10-16, P 13 1 (3) HSN 1405-0712 Yttrande över motion 2013:16 av Tomas Melin

Läs mer

Vänteläget september Uppföljning Kömiljard rev

Vänteläget september Uppföljning Kömiljard rev Vänteläget september 2013 Uppföljning Kömiljard 131017 rev 131109 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök september 2013 källa Väntetider i vården Besök sep 2013 Grundkrav 2013 Andel inom

Läs mer

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket.

Det utgår ingen särskild ersättning för sköterskebesök som sker vid samma tillfälle som läkarbesöket. 1 (5) Frågor och svar vårdval Ortopedi och handkirurgi Fråga gällande kompetenskrav på operatörer inom ortopedisk dagkirurgi. För godkännande inom tilläggsuppdraget ortopedisk dagkirurgi kräver vi att

Läs mer

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-11-08 1 (2) Handläggare: Moa Isacsson 2017-12-19 Förlängning av avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde, SLSO, Norra Stockholms psykiatri, om Länsakuten

Läs mer

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG

Uppdrag. Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur. Uppdragstagare: FLG Sidnu mmer 1(1) Uppdrag Omställningsarbete Översyn av ledningsstruktur Uppdragsgivare: Ann-Christin Kullberg Uppdragstagare: FLG Bakgrund 1. För hög kostnad i förhållande till given budgetram 2. Uppdraget

Läs mer

Vänteläget maj Uppföljning Kömiljard

Vänteläget maj Uppföljning Kömiljard Vänteläget maj 2013 Uppföljning Kömiljard 1 Väntande till samt genomförda (faktisk väntetid) besök maj 2013 Besök 2013 Grundkrav 2013 Andel inom 60 dgr Riket 227548 79% Gotland 1278 94% Östergötland 7760

Läs mer

Alla operationer/åtgärder

Alla operationer/åtgärder Väntetider för genomförda OPERATIONER/ÅTGÄRDER inom specialiserad vård i Östergötland (åtgärder inom psykiatriska verksamheter omfattas inte av kömiljarden och ingår inte i figurens andelstal) Alla operationer/åtgärder

Läs mer

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom

Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Datum 2008-08-06 Ramavtal kring personer över 18 år med psykisk funktionsnedsättning/ psykisk sjukdom Mellan Region Skåne och.. kommun har träffats följande ramavtal om samverkan kring personer över 18

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (4) HSN 1511-1378 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 36 Antagande av leverantör - upphandling av öppen-

Läs mer

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin

Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom klinisk laboratoriemedicin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-04-27 1 (5) HSN 1504-0518 Handläggare: Alexandra Solivy Hälso- och sjukvårdsnämnden, 2015-06-02, p 14 Förlängning/ingående av avtal om tjänster inom

Läs mer

Infö r datumbesked istä llet för ca-tider

Infö r datumbesked istä llet för ca-tider MOTJON ti ll lal1d sti l1 g sfu llmäkti : e 0146 landsting::t DALARNA INK 2009-05- 2q DN"IrDQ. :.Jj 0.1.!J.,.L. SKR.I KOO&"i,Q Infö r datumbesked istä llet för ca-tider Cente rpart iet Dalarna Patienten

Läs mer

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa

Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad psykisk ohälsa HSN 2010-01-26 P 16 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2009-12-01 Handläggare: Elisabet Erwall Gunnel Andersson Förlängning av avtal fortsatt försöksverksamhet med rehabilitering vid stressrelaterad

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande en geografisk vårdutbudskarta Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Britt Arrelöv TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-09-15 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-10-25, P 23 1 (4) HSN 2016-3371 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna gällande

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Förslag Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso-

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 28 FEBRUARI 2014 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inkl patienter

Läs mer

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård

Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård 1 (6) Avdelningen för Särskilda vårdfrågor Individuella vårdfrågor Stockholms läns landsting Vårdval specialiserad kirurgisk rehabilitering efter vård på akutsjukhus, sluten vård - rapporteringsanvisning

Läs mer

Redovisning av åtgärder för att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården på Gotland 2004

Redovisning av åtgärder för att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården på Gotland 2004 RAPPORT 1(10) Socialdepartementet Redovisning av åtgärder för att öka tillgängligheten inom hälso- och sjukvården på 2004 Innehållsförteckning Insatser som vidtagits för att successivt minska väntetiderna...1

Läs mer

Styrkortens relationer 2006

Styrkortens relationer 2006 VISION VISION VISION VISION VISION Styrkortens relationer 2006 Landstingsstyrelsen Landstingsfullmäktige Vision Strategier Huvudmannastyrning 3-årsbudget m.m Vision (LF) Strategier (LF) Hälso- och sjukvårds

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 31 januari 2014 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inkl patienter

Läs mer

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder

Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland. Alla operationer/åtgärder Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD inom specialiserad vård i Östergötland Alla operationer/åtgärder 1 Väntande på OPERATION/ÅTGÄRD 31 MAJ 2014 Specialitet Antal väntande efter väntetid i dagar (inkl patienter

Läs mer

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA

Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA BESLUTSUNDERLAG 1(2) Ledningsstaben Marie Andersson 2009-11-06 Hälso- och sjukvårdsnämnden Samverkansavtal mellan länets kommuner och Landstinget om uppdrag i väntan på ambulans - IVPA Samverkansavtalet

Läs mer

Förlängning av avtal med Karolinska Universitetssjukhuset gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar

Förlängning av avtal med Karolinska Universitetssjukhuset gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-17 1 (3) HSN 1105-0483 Handläggare: Margareta Cassel 2017-02-21 Förlängning av avtal med Karolinska Universitetssjukhuset gällande barn- och ungdomsmedicinska

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Koncernkontoret Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning Marcela Adamsson Hälso- och sjukvårdsstrateg Enheten för uppdragsstyrning Datum 2014-12-05 1 (7) Förutsättningar för Ackreditering och Avtal

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård 1 (5) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi i öppenvård Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de

Läs mer

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering

Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH 1 (5) SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-11-22 P 5 Handläggare: Gunnel Wikström Förslag till förfrågningsunderlag enligt LOV om primärvårdsrehabilitering Ärendebeskrivning

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och kommunerna i Stockholms län angående uppsökande verksamhet för vissa äldre och funktionshindrade. PARTER: Stockholms läns landsting genom Hälso- och

Läs mer

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet

Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Framtidsplan för hälso- och sjukvården - första steget i genomförandet Beskrivning av inriktning för vården och förslag till investeringar för framtidens hälso- och sjukvård i Stockholm. Beslutas i Landstingsfullmäktige

Läs mer

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet

Svar på skrivelse från Socialdemokraterna om växande köer, stängda vårdplatser och försämrad tillgänglighet Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Louise von Bahr Utvecklingsavdelningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-12-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-01-31 1 (5) HSN 2016-4461 Svar på skrivelse från Socialdemokraterna

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS)

TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling och rehabilitering vid Myalgic Encephalomyelitis/ Chronic Fatigue Syndrome (ME/CFS) HSN 1409-1213 Sid 1 (10) Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande TILLÄGGSAVTAL om utredning/bedömning, behandling

Läs mer

Palliativ vård uppdragsbeskrivning

Palliativ vård uppdragsbeskrivning 01054 1(5) TJÄNSTESKRIVELSE Regionkontoret Hälso- och sjukvård Datum Diarienummer 2014-04-01 HSS130096 Hälso- och sjukvårdsstyrelsen Palliativ vård uppdragsbeskrivning Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsstyrelsen

Läs mer

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi

Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster inom klinisk neurofysiologi Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-10-22 1 (5) HSN 1112-1505 Handläggare: Pernilla Andersson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-11-19, p 4 Förfrågningsunderlag för vårdval av tjänster

Läs mer

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård

Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 (6) DATUM BETECKNING 2014-05-30 LiÖ 2014-216 Samverkansavtal mellan Örebro läns landsting och Landstinget i Östergötland avseende valfrihet över länsgräns inom primärvård 1 Parter Örebro läns landsting,

Läs mer

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin

Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden av vårdgarantin Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Hertzberg TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-10-17 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-11-22 1 (4) HSN 2016-4163 Svar på skrivelse från Susanne Nordling (MP) om uppfyllnaden

Läs mer

Vårdgarantins effekter

Vårdgarantins effekter Vårdgarantins effekter Uppföljningsrapport 6 2007-01-19 Ett år med den utvidgade vårdgarantin väntetiderna i vården minskar långsamt 1 Best nr 5101 Uppgifter från databasen och webbplatsen Väntetider i

Läs mer

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning

Koncernkontoret Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Avdelningen för hälso- och sjukvårdstyrning Mats Andersson Hälso- och sjukvårdsstrateg 040-6753687 mats.g.andersson@skane.se Datum 2013-05-08 1 (10) Behovsbedömning öppen specialistvård har idag avtal

Läs mer

Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset

Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2014-04-15 1 (3) HSN 1105-0483 HSN 1105-0485 Handläggare: Margareta Cassel Tim Bomanson 2014-05-20, p 8 Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska

Läs mer

Om ansökan och antagning till SK-kurser

Om ansökan och antagning till SK-kurser Om ansökan och antagning till SK-kurser Här hittar du information kring om du är behörig att söka SK-kurser och om hur Socialstyrelsen fördelar platserna samt annat som rör ansökan, antagning och kursinformation.

Läs mer

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning

Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval förlossning Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Marie Hellström TJÄNSTEUTLÅTANDE 2013-09-10 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-10-08, p 6 1 (5) HSN 1111-1442 Revidering av förfrågningsunderlag för vårdval

Läs mer

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA

TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING VID LÅNGVARIG OSPECIFIK SMÄRTA HSN xxxx-xxxx Sid 1 (9) 1.1 Mellan Stockholms läns landsting, organisationsnummer 232100-0016, genom och xxx organisationsnummer xxxxxx-xxxx har slutits följande Definitioner TILLÄGGSAVTAL REHABILITERING

Läs mer

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett

Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Bilaga 2. AID Koder som kombineras med etikett Chefs-, annat lednings- och funktions/ämnesansvar 2 positioner (position 1 = central kod, position 2 = för lokal komplettering). BEA, PAN samt arvoderad tjänstgöring

Läs mer

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF

Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsledningen Handläggare Telefon E-post Diarienr Datum 2010-04-29 1 (5) Förslag till ny ledningsstruktur inom HSF Hälso- och sjukvårdsförvaltningen förändras med målet att bli en processinriktad

Läs mer

Avtal för sjukvård inkl. akut och remitterad vård 2016 2018 mellan Norrlandstingens regionförbund och Akademiska sjukhuset i Uppsala

Avtal för sjukvård inkl. akut och remitterad vård 2016 2018 mellan Norrlandstingens regionförbund och Akademiska sjukhuset i Uppsala Datum: 2015-09-04 AS Dnr: AS2015-0569 NRF Dnr 083/15 Avtal för sjukvård inkl. akut och remitterad vård 2016 2018 mellan Norrlandstingens regionförbund och Akademiska sjukhuset i Uppsala 1 Avtalets omfattning

Läs mer

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård

Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård i öppenvård HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 2011-05-24 P 4 1 (5) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE 2011-04-18 HSN 1101-0071 Handläggare: Tore Broström Regelbok för specialiserad öron- näsa- halssjukvård

Läs mer

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering

Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde gällande centrum för cancerrehabilitering Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Handläggare: Åsa Karlsson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-01-18 Reviderat 2016-02-22 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-02-23, p 13 1 (5) HSN 1404-0542 Avtal med Stockholms läns sjukvårdsområde

Läs mer

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar

Beslutsunderlag Hälso- och sjukvårdsdirektörens tjänsteutlåtande, Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2016-06-22 1 (7) HSN 1511-1379 Handläggare: Andreas Falk Hälso- och sjukvårdsnämnden 2016-08-30, p 35 Antagande av leverantör - upphandling av psykiatrisk

Läs mer

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1

Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 Sid 1 (12) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning 2008-05-08 HSN 0801-0121 LS 0801-0047 SLL1144 Bilaga 1 KRAVSPECIFIKATION Psykiatrisk öppenvård för vuxna med geografiskt områdesansvar 1 Mål och inriktning

Läs mer

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän

Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän Överenskommelse om samarbete inom området psykisk ohälsa - mellan kommuner och landsting i Norrbottenslän För vem? Barn och unga 0-25 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa och sjukdom Personer

Läs mer

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget

Framtidens hälso- och sjukvård. Andra steget Framtidens hälso- och sjukvård Andra steget Sidan 2 Stockholms län växer Befolkningen i länet ökar - till 2020 väntas Stockholms län ha fått ytterligare 350 000 invånare. Jämfört med 2010 är det en befolkningsökning

Läs mer

Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset respektive Södersjukhuset

Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Karolinska Universitetssjukhuset respektive Södersjukhuset Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-01-30 1 (3) HSN 1105-0483 HSN 1105-0485 Handläggare: Margareta Cassel Tim Bomanson 2015-03-16, p 3 Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska

Läs mer

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen

Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen 1 Anslutna vårdenheter på sjukhusen i Västra Götalandsregionen Akutklinik, Kungälvs Sjukhus Akutklinik, Område Medicin och akut, NU-sjukvården Akutklinik, Södra Älvsborgs Sjukhus Akutmedicinklinik, Område

Läs mer

Läkarnas specialiseringstjänstgöring

Läkarnas specialiseringstjänstgöring SOSFS (M) Föreskrifter och allmänna råd Läkarnas specialiseringstjänstgöring Socialstyrelsens författningssamling I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens föreskrifter och

Läs mer

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi

Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi 1 (7) Avdelningen för Somatisk Specialistvård Avtalsenheten Checklista inför driftstart av Specialiserad gynekologi Uppföljning inför driftstart, utförs cirka 2 veckor innan driftstart i de lokaler som

Läs mer

KlinikKurt Klinisk handledning

KlinikKurt Klinisk handledning 1 KlinikKurt Klinisk handledning En jämförelse mellan sjukhusets kliniker (T5-T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning höstterminen 2014 Totalpoängen är medelvärdet (6 = max) av de tio frågorna rörande

Läs mer

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård

Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Patientavgifter för besök och behandling i Specialistsjukvård Samma avgifter gäller vid privat specialistmottagning som har avtal med Landstinget Sörmland. 1. Avgift för Folkbokförda i Sverige - Besöksavgift,

Läs mer

Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset

Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Sachsska barn- och ungdomssjukhuset Handläggare: Tim Bomanson TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-01-07 Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-02-21 1 (3) Förlängning av vårdavtal gällande barn- och ungdomsmedicinska mottagningar som tillhör Ärendebeskrivning

Läs mer

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län

Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region Jönköpings län MISSIV Förvaltningsnamn Avsändare Nämnden för folkhälsa och sjukvård Fördelning operationstyper inom kirurgi och ortopedi i Region s län Utifrån Landstingsstyrelsens beslut 2014-03-18 om Åtgärdsplan utifrån

Läs mer

Yttrande över motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyr

Yttrande över motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för tortyr Hälso- och sjukvårdsförvaltningen HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSNÄMNDEN 1 (3) 2012-05-22 p 8 Handläggare: Gertrud Wahlund Yttrande över motion 2011:45 av Birgitta Sevefjord m.fl. (V) om människor som utsatts för

Läs mer

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012

Stockholm 2012-04-24. Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar. Nr 5/2012 Stockholm 2012-04-24 Till Läkarförbundets yrkes- och Lokalföreningar Nr 5/2012 2011 års lönestatistik Den partsgemensamma lönestatistiken per november 2011 för läkare inom kommunal sektor är nu klar. I

Läs mer

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård

Fortsatt utveckling av privata driftsformer inom vuxenpsykiatrisk vård Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2015-03-25 1 (6) HSN 1503-0333 Handläggare: Conny Gabrielsson Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-04-28, p 5 Fortsatt utveckling av privata driftsformer

Läs mer

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län

Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad kirurgi i öppenvård i Stockholms län Hälso- och sjukvårdsförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-08-21 1 (5) HSN 2017-0619 Handläggare: Susanna Stål Karlström Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-28 Antagande av leverantör - upphandling av specialiserad

Läs mer

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011

En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Klinisk handledning en tävling mellan sjukhusets kliniker 1 Klinisk handledning En tävling mellan sjukhusets kliniker (T5- T10 läkarprogrammet) i god klinisk handledning vårterminen 2011 Totalpoängen är

Läs mer

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården

Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den öppna somatiska specialistvården HSN 2009-06-23 P 6 1 (9) Hälso- och sjukvårdsnämndens förvaltning Avdelningen för somatisk specialistvård Handläggare: Tore Broström HSN 0906-0539 Förslag om modell för avtalsreglering av delar av den

Läs mer

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner

MÄVA medicinsk vård för äldre. Vård i samverkan med primärvård och kommuner MÄVA medicinsk vård för äldre Vård i samverkan med primärvård och kommuner 1 300 000 Vi blir äldre 250 000 200 000 150 000 100 000 85 år och äldre 65-84 år 0-64 år 50 000 0 2008 2020 Jämförelse av fördelningen

Läs mer

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330

2014-11-24. Läkarbesök 2 500 Läkarbesök akutmottagning dag 2 770 Läkarbesök akutmottagning jour 5 330 Prislista 2015 Prislistan tillämpas för utomlänspatienter i enlighet med riksavtalet och gäller tills ny prislista utkommer. Priserna gäller oavsett om patientavgift erlagts eller ej. All sluten somatisk

Läs mer

Vårdgarantins effekter en första rapportering

Vårdgarantins effekter en första rapportering Vårdgarantins effekter en första rapportering 2006-02-17 En positiv och nödvändig kravställare Organisation Resursfördelning Effektivisering Information till patienter och befolkning Förbättring av system,

Läs mer

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD

Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD Bilaga 2. AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH KAROLINSKA UNIVERSITETSSJUKHUSET OM SJUKVÅRD 2008-11-14 1 AVROPSAVTAL FÖR 2009 2011 MELLAN NORRLANDSTINGENS REGIONFÖRBUND OCH

Läs mer

Ortopedidagen 2012 2012 06 11

Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Ortopedidagen 2012 2012 06 11 Verksamhetsområde Sjukgymnastik och Arbetsterapi Sjukgymnastikenheten Mölndals sjukhus Sahlgrenska Universitetssjukhuset 2012 06 11 Styrelse Sjukhusdirektör Sjukhusdirektörens

Läs mer

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring;

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; SOSFS 2015:X (M) Utkom från trycket den 2015 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring; beslutade den 17 februari 2015. Socialstyrelsen föreskriver följande

Läs mer

Beställningsunderlag 2015

Beställningsunderlag 2015 Diarienummer HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster Dnr HSN5-5-2014 Beställningsunderlag 2015 Hälso- och sjukvårdsnämnd 5 Göteborg, centrum-väster 1

Läs mer