Granskning av Unikom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Granskning av Unikom"

Transkript

1

2

3 Revisionsrapport Granskning av Unikom Gabriella Fredriksson och Sofie Holmkvist Höörs och Hörbys kommuner

4 Innehållsförteckning 2.1. Revisionsfråga Kontrollfrågor Avgränsning och metod Samverkansavtalet Samverkansavtalets innehåll Styrning och ledning (alt Samverkan och rapportering)... 5 Tabell 1 Unikoms samverkansmodell Styrgrupp Unikoms interna organisation Rapportering till politisk ledning i Höör och Hörby Ekonomi Ägande Finansiering Budget Inköp Ingångna avtal Ekonomisk rapportering Intern kontroll Slutsatser Revisionell bedömning Bilaga 1 Avtal och verksamhetsplan Gemensam IT-organisation Höör - Hörby Höör och Hörbys kommuner

5 1. Sammanfattning Revisionsfrågan för denna granskning lyder enligt följande: Styrs Unikom i enlighet med avtal och följs de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet Unikom upp på ett ändamålsenligt sätt av Höörs respektive Hörby kommun? Den övergripande bedömningen är att Unikom till största del styrs enligt avtalet men att avtalet är otydligt när det gäller framförallt rapportering och uppföljning. Vidare är bedömningen att de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet inte har följts upp på ett ändamålsenligt sätt av båda kommunerna, framförallt inte under det första verksamhetsåret Förbättringar har skett men vissa delar bör åtgärdas för att säkerställa att båda parter har samma tillgång till information. Vi rekommenderar att: Unikom tar fram verksamhetsplaner på årsbasis som godkänns och följs upp av styrgruppen. Styrgruppen får en tydligare roll och ansvar när det gäller övergripande planering och uppföljning. Riktlinjer tas fram kring rapportering till båda kommunerna både vad gäller innehåll, former och tidsintervall. Detta är inte minst viktigt när man går samman i ett nytt utvidgat samarbete med två nya kommuner och där huvudansvaret för administrationen av Unikom enligt uppgift sannolikt överförs till en av dessa nya kommuner. Kommunerna tar fram en rutin för att säkerställa att rapporteringen når båda kommunerna, utan eftersläpning i tid. Vi rekommenderar även att Höörs kommun tar del av de åtgärdsplaner som tas fram för Unikom i samband med eventuella underskott. Hörby kommun genomför och dokumenterar en riskbedömning för Unikoms verksamhet som i sin tur ligger till grund för den interna kontrollen. Vi rekommenderar även att Höörs kommun tar del av såväl riskbedömning som plan och rapportering avseende den interna kontrollen. Unikoms verksamhet utvärderas i enlighet med avtalet senast i slutet på det tredje året d v s i slutet på år Denna utvärdering bör omfatta frågor kring kvalitet både på utrustning och service för att se om resultatet av samverkan lever upp till de avtalet uppställda målet på högre kvalitet och kostnadseffektivitet. Nytt avtal omfattar även klausuler om rapportering, upphävande och tvistelösning. Höör och Hörbys kommuner 1 av 16

6 2. Inledning Den 1 januari 2011 inleddes formellt ett samarbete mellan Höörs och Hörbys kommuner kring gemensam IT-organisation (Unikom). Under 2011 överskreds budgeten. Revisorerna i respektive kommun har utifrån väsentlighets- och riskanalysen beslutat att se över hur ekeonomin i samarbetet hanteras samt hur styrningen av Unikom fungerar. Vidare har revisorerna beslutat att se över vilka tjänster som levereras och faktureras kommunen Revisionsfråga Granskningen ska besvara följande revisionsfråga: Styrs Unikom i enlighet med avtal och följs de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet Unikom upp på ett ändamålsenligt sätt av Höörs respektive Hörby kommun? 2.2. Kontrollfrågor Följande kontrollfrågor har ställts upp för granskningen: - Hur styrs Unikom? Finns tydliga måldokument avseende vision, strategi och operativa verksamhetsmål? - Hur följs Unikoms verksamhet upp av den politiska ledningen i respektive kommun? - Finns riktlinjer för rapportering? - Vem fattar beslut kring strategiska och ekonomiska frågor? - Hur följs de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet upp? - Vem fattar beslut om investeringar (ledningar, datorer, servrar etc)? - Tecknas avtal av behörig person? - Är avtalet utformat utifrån korrekt formalia? - Överensstämmer hanteringen av Unikoms verksamhet med god intern kontroll? 2.3. Avgränsning och metod Intervjuer har genomförts med kommundirektör och ekonomichef i Höörs kommun, tf kommunchef/ekonomichef Hörby kommun, personalcheferna från respektive kommun, Unikoms stf IT-chef samt med kommunstyrelsens ordförande i Höör. Vidare har dokument som rör Unikom granskats. Höör och Hörbys kommuner 2 av 16

7 Det som inte har granskats är om Unikom lever upp till den tekniska kvaliteten på IT-strukturen eller servicenivån som förespeglas i avtalets syfte och mål. Rapporten har varit föremål för sakgranskning av samtliga som intervjuats. Höör och Hörbys kommuner 3 av 16

8 3. Granskningsresultat I detta kapitel kommer redogöras för det som framkommit under granskningen relaterat till vissa delar av avtalet som framförallt handlar om styrning och ledning och ekonomi. I kapitel fyra görs en samlad bedömning med slutsatser utifrån de uppställda kontrollfrågorna. I granskningen framkom de långt framskridna planerna på att utvidga samarbetet inom UNIKOM till att även omfatta Hässleholms kommun liksom Östra Göinges kommun. Detta är i dagsläget den stora frågan som diskuteras. Här har kommunerna dragit lärdom av de erfarenheter som erhållits vid sammanslagningen till Unikom, vilket varit föremål för denna granskning Samverkansavtalet Den 3 december 2010 undertecknade Hörby och Höörs kommun ett samarbetsavtal för att säkerställa IT-driften hos båda kommunerna, organisationen för detta kallas Unikom. Avtalet återfinns i sin helhet i bilaga 1. Avtalet är undertecknat av kommunstyrelsens ordförande i båda kommunerna liksom av kommunchefen i Hörby och kommundirektören i Höörs kommun Samverkansavtalets innehåll I avtalet finns tydligt utskrivet syfte, mål, övergripande arbetsmetoder, organisationsstruktur, personal, ekonomi, investeringar, ägande etc. Det som saknas är en reglering kring vad som händer om någon part inte uppfyller sina åtaganden och den andre vill upphäva avtalet och för eventuell tvistelösning. Vidare framgår inte hur rapportering ska ske till respektive kommun. De facto införlivas Unikom i Hörbys kommun och ska följa alla de rutiner kring bl.a. rapportering som gäller i Hörby. Bedömning: Avtalet är otydligt avseende ansvar och rutiner för rapportering och uppföljning som säkerställer insynen för båda parter. Vidare saknas en viktig klausul kring upphävande av avtalet och tvistelösning. I övrigt uppfyller avtalet normal formalia för ett avtal. Höör och Hörbys kommuner 4 av 16

9 3.3. Styrning och ledning (alt Samverkan och rapportering) Unikoms samverkansmodell beskrivs närmare i bilaga 5 till samverkansavtalet. Tabellen nedan är urklippt från bilaga 5 av avtalet. Styrmodellen bygger på löpande kontakt mellan kommunerna och Unikom på tre olika nivåer; strategisk, taktisk och operativ. Varje nivå har tydligt angivet sitt eget ansvarområde. Tabell 1 Unikoms samverkansmodell Styrgrupp Styrgruppen består av respektive kommuns kommundirektör, ekonomichef, personalchef samt IT-chef och stf IT-chef från Unikom. Av intervjuerna framgår att gruppen har haft föreskriven sammansättning fram tills nyligen då personalcheferna har utgått som ordinarie ledamöter då personalfrågorna inte längre har behövt diskuteras vid varje möte. Enligt avtalet ska större förändringar såsom strategiska satsningar och teknologisk utveckling diskuteras och beslutas på strategisk nivå i Styrgruppen. IT-chefen ansvarar för att ta fram underlag till Styrgruppens diskussioner. Styrgruppen ska enligt avtalet träffas ca 2 gånger per år men har i realiteten träffats nästan en gång per månad i vissa perioder. IT-chefen har fört minnesanteckningar från Styrgruppens möten. Det finns inga årliga verksamhetsplaner som beslutas eller följs upp av styrgruppen men det är inte heller angivet i avtalet hur den årliga planeringsprocessen ska hanteras. Höör och Hörbys kommuner 5 av 16

10 Unikoms interna organisation IT-chefen i Hörby leder Unikom och fattar beslut inom ramen för unikoms budget. Frågor av strategisk karaktär ska beslutas av styrgruppen. Unikom är enligt avtalet indelat i följande grupper: Applikationsgruppen: Säkerställer en effektiv systemdrift/förvaltning med utgångspunkt från systemsäkerhetsplaner och förvaltningsdokument. Helpdesk/support: Fungerar som first och second line support. Ska lösa problem och leverera beställningar inom ramen för fastställda tjänster. Teknik/infrastruktur: Ansvarar för daglig drift av grundläggande infrastruktur såsom nät, servrar, backup etc Av intervjuerna har inte framkommit annat än att dessa grupper har följt sin struktur. Av avtalet framgår även att all personal som hanterat IT-frågor i Höörs kommun skulle övergå till Hörby kommun. Detta genomfördes under Det framgår dock av intervjuerna att det rådde stora kulturskillnader när de två IT-organisationerna från båda kommunerna skulle slås ihop till en. I dagsläget har samtlig personal (utom en person som har återanställts) som gick över från Höörs kommun slutat sin anställning i Unikom. Såvitt framkommit har denna situation inte särskilt analyserats. En bedömning är dock att svårigheterna med att gå samman i en organisation har tagit mycket energi från personalen, något som är svårt att beräkna vare sig i förväg eller i reella kostnader Rapportering till politisk ledning i Höör och Hörby Under 2011 inleddes samarbetet inom Unikom och under den perioden ägde nästan ingen rapportering till den politiska ledningen rum med undantag av den regelbundna ekonomiska rapporteringen och delårs-, samt årsrapporteringen, se mer om detta under avsnitt Från Höörs kommun har det utifrån intervjuerna framgått en önskan om att ta del av en mer utförlig rapportering, framförallt under Under 2012 har IT-chefen vid två tillfällen rapporterat direkt till Kommunstyrelsen i Höör och Hörby samt till Kommunstyrelsens Arbetsutskott i Hörby. Vid dessa tillfällen behandlades såväl ekonomi som organisation. På tjänstemannanivå har representanter från båda kommunerna ingått i styrgruppen men styrgruppen har inte ansvar för rapportering, det åligger IT- Höör och Hörbys kommuner 6 av 16

11 chefen som är direkt underställd Kommunchefen i Hörby. Se vidare under avsnittet kring den ekonomiska rapporteringen. Såvitt framkommit under granskningen finns inga riktlinjer för hur rapportering ska ske utöver de som gäller för hela Hörbys förvaltning i form av ekonomisk rapportering samt delårs- och årsrapportering. Bedömning: Avtalets reglering kring ansvar och hur och av vem som beslut fattas är något otydligt. Hur och vem som ansvarar för rapportering ska ske till de båda kommunerna är inte tydligt reglerat i avtalet. Det går därmed inte att säga att avtalet inte har följts. Otydligheten kring rapporteringsrutiner har haft till följd att den politiska ledningen i kommunerna inte har haft full insyn i verksamheten, framförallt inte under En annan svårighet gällande uppföljningen är att det saknas årliga verksamhetsplaner, och det är därmed svårt att följa upp att verksamheten drivs och utvecklas enligt plan. Slutligen kan konstateras att styrgruppen har träffats betydligt oftare än vad som föreskrivs av avtalet då det funnits fler frågor att hantera på denna nivå än vad som förutspåtts. En slutsats är att samarbetet inom Unikom har haft större kostnader än beräknat i form av tid nedlagd av ledande personal Ekonomi Ägande Sammanslagningen av de båda kommunernas IT-avdelningar skedde från 1 januari år 2011, med placering i Hörby. Hörby kommun är anställningsmyndighet. Med Unikom infördes ett tjänsteorienterat synsätt i de båda kommunerna som innebär att Unikom levererar IT-tjänster till båda parter. IT-avdelningen i Hörby hanterar dels IT-samarbetet inom Unikom, dels telefonitjänster. Det är endast den del som rör Unikom där ett samarbete finns med Höörs kommun. Enligt avtal omfattas den gemensamma IT-organisationen av samtliga regelverk och styrdokument som gäller för övriga verksamheter i Hörby kommun, som till exempel inköpspolicy, konkurrensprogram, personalpolicy, rutiner för ekonomisk rapportering, rutiner för intern kontroll. Unikom är en del av kommunledningsförvaltningen i Hörby kommun och är inom kommunstyrelsens ansvarsområde. IT-chefen är direkt underställd kommunchefen Finansiering Ambitionen är att verksamheten ska vara fullt ut intäktsfinansierad. ITavdelningens samtliga kostnader (den del som rör Unikom) finansieras genom tre olika avgifter från verksamheterna i kommunerna. Debiteringsmodellen infördes i samband med sammanslagningen och bygger på att en kostnad tas ut per dator, per system/applikation samt en så kallad IT-kostnad per licens. Avgifterna ska täcka följande: Höör och Hörbys kommuner 7 av 16

12 - PC-hyran täcker kostnader för hantering av en dator inklusive licenskostnader, bidrag till nätverk, support och hårdvara. - Applikationsdriften täcker kostnader för drift av system och applikationer inklusive hårdvara, licens för hårdvara, bidrag till nätverk samt bidrag till el, kyla, och serverhall. - IT-kostnaden utgörs av andra fasta kostnader som är nödvändiga för IT-driften såsom lokaler, kommunikation, kapitalkostnader på gemensam nätverksutrustning, skrivare och servers. - PC-hyra och applikationsdrift kan påverkas av verksamheterna då till exempel minskat antal datorer eller system medför lägre rörlig kostnad. Den fasta delen är beroende på hur IT-avdelningens avtal med licenser med mera löper och kan inte ensidigt påverkas av verksamheterna eller IT-avdelningen. I samband med sammanslagningen löste Hörby kommun ut all utrustning från Höörs kommun till restvärde per Ägandet av utrustningen övergick härmed från Höörs till Hörby kommun. Detta gjordes för att samtliga kostnader skulle vara samlade på ett ställe och ligga till grund för debitering av verksamheten i båda kommunerna. Det ekonomiska ansvaret för IT-infrastrukturen (fiber, kopparledningar i mark och byggnader samt utbyggnad av datanät) fanns till en början på Unikom, men överfördes till respektive kommun fr o m år Anledningen till denna lösning uppges bland annat vara att kommunerna kan ha olika politiska ambitioner exempelvis vad gäller investering i fler accesspunkter för att utvidga åtkomst till skolans trådlösa nätverk Budget Unikom ingår i ordinarie budgetprocess i Hörby kommun. Eftersom Unikom enligt avtalet skall vara kostnadsneutral och täcka samtliga kostnader med intäkter erhåller Unikom ingen driftsbudget. Däremot disponerar Unikom en investeringsbudget som skall täcka löpande byte av utrustning i drift. Avgifterna från verksamheterna ska täcka avskrivnings- och räntekostnader som investeringarna genererar. Något kommunbidrag, utöver det som verksamheterna betalar i form av avgifter, ska enligt avtalet inte tillföras. Debiteringsmodellen kan medföra över- eller underskott i Unikoms budget beroende på förändringar i volymer. Överskott kan exempelvis uppstå om antalet datorer ökar. Överskottet medger anpassning av Unikoms resurser eller blir det aktuellt med kostnadssänkningar om stordriftsfördelar kan utnyttjas. Detta avgörs i IT-beredningsgruppen. Underskott kan uppstå på grund av minskade intäkter till följd av ändrade volymer. Underskott medges enligt avtal, men skall balanseras genom anpassning av resurser 1 Trådlös router fungerar som accesspunkt i ett trådlöst nätverk. Höör och Hörbys kommuner 8 av 16

13 eller höjning av avgifter påföljande år. Höjning av avgifter, på grund av underskott, görs endast efter beslut i IT-beredningsgruppen och styrgruppen. Både i Höörs och Hörby kommun budgeteras IT-kostnader inom respektive verksamhet. Höörs kommun erhåller en faktura kvartalsvis som i sin tur fördelas på enheterna utifrån antalet användare. Höjning av avgift skedde mellan åren 2011 och 2012, men inte mellan åren 2012 och 2013 då prisnivåerna kvarstår. De intervjuade uppger att det är viktigt med en årlig översyn av debiteringsmodell och nivåer på prissättningen. Enligt uppgift från Höörs kommun har informationen från Hörby kommun gällande budgeten inte fungerat fullt ut. Uppgifter om prisnivåer för nästkommande år har tillhandahållits sent. Höörs kommun har även bett om att erhålla en specificering av kostnaderna (utöver den nivå som framgår av avtalet), som ännu inte tillhandahållits Inköp IT-chefen för Unikom beslutar om inköp inom driftsbudgeten. Om det handlar om större inköp relaterat till strategiska beslut tas detta upp i styrgruppen Ingångna avtal Granskningen har omfattat samtliga avtal som ingåtts för Unikoms räkning, totalt 19 stycken, utöver själva samverkansavtalet. Såvitt framkommit vid denna granskning har samtliga avtal undertecknats av behörig person Ekonomisk rapportering Enligt syfte och mål med avtalet 2 står att Höör och Hörby ser IT-verksamheten som en strategisk resurs och nära kopplad till den kommunala verksamheten. Det är därför viktigt för kommunerna att direkt kunna styra och ha insyn i ITverksamhetens utveckling. Unikom följer Hörby kommuns ordinarie rutiner för ekonomisk uppföljning, som i princip är månatlig. De månatliga rapporterna redovisas till kommunstyrelsen som informationsärenden. Delårsrapporter tas fram, där delårsrapport 1 avser januariapril och delårsrapport 2 januari-augusti. Delårsrapporterna redovisas till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. I den ekonomiska rapporteringen redovisas Unikom som en egen verksamhet under kommunstyrelsen. I årsredovisningen framgår årets händelser, årets resultat, intern kontroll samt ett avsnitt om framtiden. Även i delårsrapporterna framgår väsentliga händelser. Enligt uppgift från intervjuerna tar Höörs kommun del av delårsrapporterna från Hörby. Rapporterna har inkommit under 2012, men det uppges ha fungerat sämre under Höörs kommun hade vid granskningstillfället ännu inte tagit del av Hörby kommuns årsredovisning för angivet i Avtal och verksamhetsplan, sid 3. Höör och Hörbys kommuner 9 av 16

14 År 2011 redovisade Unikom ett underskott motsvarande -2,8 mnkr. Anledningen till underskottet anses bero på att IT-utrustningen i Höörs kommun var mer föråldrat än beräknat och det krävdes därmed mer medel för att modernisera utrustningen så att den gick att använda i det gemensamma systemet. Höörs kommun tog enligt uppgift inte del av någon åtgärdsplan kopplat till redovisat underskott. År 2012 redovisade Unikom ett överskott med +1,1 mnkr, vilket är ett första steg till att återställa balansen på det underskott som skapats Enligt avtal och verksamhetsplanen finns en tydlig uttalad ambition att kostnadseffektivisera verksamheten. Av intervjuerna framgår att detta hittills inte varit möjligt. I första hand har fokus med samarbetet varit att säkerställa kompetens och driftsäkerhet. Bedömning: Uppföljningen av de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet sker i samband med Hörby kommuns ordinarie process för ekonomisk uppföljning. Den ekonomiska rapporteringen till Höörs kommun har inte fungerat fullt ut. Höörs kommun har vidare inte tagit del av de åtgärdsplaner som beslutats för Unikom i samband med underskott 2011, vilket vi anser vara en brist Intern kontroll Enligt Hörby kommuns reglemente för intern kontroll 3 har Kommunstyrelsen det övergripande ansvaret för att tillse att det finns en god intern kontroll. I detta ligger ett ansvar för att en intern kontrollorganisation upprättas inom kommunen samt att tillse att denna utvecklas utifrån kommunens kontrollbehov. Av reglementet framgår att kommunstyrelse och nämnder ansvarar för att upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll. De skall med rimlig grad av säkerhet säkerställa att följande mål uppnås: Ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet Tillförlitlig finansiell rapportering och information om verksamheten Efterlevnad av tillämpliga lagar, föreskrifter, riktlinjer mm Unikom ingick inte som en del i internkontrollplanen för I planen för 2012 däremot anges att undersökning av servicenivån i Unikom ska vara en del av den interna kontrollen år Kontrollmomentet bestod i en enkätundersökning riktad till tjänstemän inom kommunledningskontoren och socialförvaltningarna i de båda kommunerna. Resultatet har återrapporterats till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige i Hörby kommun. Av rapporteten framgår att ca 24 % inte var nöjda med servicenivån, 19 % var ibland nöjda med servicenivån, medan 25 % oftast var nöjda och 32 % var nöjda. Av den dokumentation som erhållits vid granskningen går inte att utröna om det är någon skillnad i nöjdhet med ITavdelningens servicenivå mellan Hörbys respektive Höörs tjänstemän. Av Hörby kommuns reglemente för intern kontroll framgår vidare att varje nämnd har en skyldighet att styra och löpande följa upp det interna kontrollsystemet inom nämndens verksamhetsområde. Nämnden skall som grund för sin styrning genomföra riskbedömningar för sin verksamhet. Enligt uppgift har ingen dokumenterad riskbedömning tagits fram för Unikoms verksamhet. 3 Dnr 2002/119 Höör och Hörbys kommuner 10 av 16

15 Bedömning: Av granskningen har inte något framkommit som skulle kunna anses strida mot att hanteringen av Unikoms verksamhet överensstämmer med god intern kontroll. Däremot anser vi att Hörby kommun bör genomföra och dokumentera en riskbedömning för Unikoms verksamhet som i sin tur ligger till grund för den interna kontrollen. Vidare anser vi att Höörs kommun bör få ta del av rapporter från den interna kontrollen. Höör och Hörbys kommuner 11 av 16

16 4. Slutsatser och revisionell bedömning 4.1. Slutsatser I detta avsnitt presenteras slutsatser utifrån granskningens kontrollfrågor. Hur styrs Unikom? Finns tydliga måldokument avseende vision, strategi och operativa verksamhetsmål? Slutsatsen är att avtalet anger den övergripande visionen och strategin. Därutöver finns ingen struktur för operativa verksamhetsmål eller planer och verksamheten kan därmed bli svår att följa upp. Styrningen av Unikom framgår av avsnitt 3.3. Hur följs Unikoms verksamhet upp av den politiska ledningen i respektive kommun? Finns riktlinjer för rapportering? Slutsatsen är att det saknas riktlinjer för rapportering utöver den ekonomiska rapportering som sker i enlighet med Hörbys rutiner för hela organisationen. Rapporteringen från Unikom till den politiska ledningen i båda kommunerna, men framförallt till Höörs kommun, var under 2011 undermålig. Rapporteringen har stärkts avsevärt under 2012 men det kan konstaterats att en del återstår att åtgärdas för att tillse att båda kommunerna har lika stor insyn i verksamhetens förhållanden. Ett exempel på detta är att kvaliteten på IT-avdelningens servicenivå har följts upp genom den interna kontrollen inom Hörbys kommun men Höörs kommun har inte tagit del av denna rapport. En utvärdering av Unikom ska enligt avtalet ske senast efter tre år, d v s i slutet på år Vem fattar beslut kring strategiska och ekonomiska frågor? Enligt avtalet ska Styrgruppen fatta beslut kring strategiska frågor och större inköp. Vad som är större inköp framgår inte av avtalet. Ekonomiska beslut inom de givna budgetramarna fattas av IT-chefen. Eftersom det inte angett i avtalet vad som är att anse som större inköp är det svårt att avgöra om avtalade rutiner har följts eller inte men det har i intervjuerna inte framkommit annat än att avtalet har följts, d v s styrgruppen har fattat beslut om strategiska frågor och större inköp. Det finns därmed en otydlighet om vem eller vilka som fattar vissa beslut liksom hur beslut ska fattas. Höör och Hörbys kommuner 12 av 16

17 Hur följs de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet upp? Slutsatsen är att det finns en regelbunden ekonomisk uppföljning som följer Hörby kommuns rutiner och årscykler men att Höörs kommun inte alltid får tillgång till samma information som Hörby kommuns beslutsfattare. En annan slutsats är att styrgruppen inte har en tydlig roll när det gäller övergripande planering eller uppföljning av verksamheten, detta kan eventuellt försvåra informationsflödet mellan parterna. Vem fattar beslut om investeringar (ledningar, datorer, servrar etc)? Större investeringsbeslut fattas av styrgruppen. Slutsatsen är att strukturen i avtalet följs. Det faktum att kostnaderna blev högre än beräknat första året berodde bland annat på att systemet i Höörs kommun behövde uppgraderas mer än förväntat. En slutsats framåt är därmed att varje förändring bör föregås av en mycket grundlig genomgång av samtliga system som ska införlivas eller slås samman så att en rättvisande budget kan sättas redan inledningsvis. Tecknas avtal av behörig person och är samverkansavtalet utformat utifrån korrekt formalia? Samtliga avtal som granskats är undertecknade av därtill behörig person. Slutsatsen är att det övergripande avtalet saknar en klausul om upphävande vilket är vanligt förekommande i de flesta avtal. Vidare saknas information om hur avtalet ska följas upp i form av rapporteringsrutiner etc. Överensstämmer hanteringen av Unikoms verksamhet med god intern kontroll? Slutsatsen är att det inom ramen för denna granskning inte har framkommit något som skulle anses strida mot att hanteringen av Unikoms verksamhet överensstämmer med god intern kontroll. Höör och Hörbys kommuner 13 av 16

18 4.2. Revisionell bedömning Revisionsfrågan för denna granskning lyder enligt följande: Styrs Unikom i enlighet med avtal och följs de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet Unikom upp på ett ändamålsenligt sätt av Höörs respektive Hörby kommun? Den övergripande bedömningen är att Unikom till största del styrs enligt avtalet men att avtalet är otydligt när det gäller framförallt rapportering och uppföljning. Vidare är bedömningen att de ekonomiska konsekvenserna av samarbetet inte har följts upp på ett ändamålsenligt sätt av båda kommunerna, framförallt inte under det första verksamhetsåret Förbättringar har skett men vissa delar bör åtgärdas för att säkerställa att båda parter har samma tillgång till information. Vi rekommenderar att: Unikom tar fram verksamhetsplaner på årsbasis som godkänns och följs upp av styrgruppen. Styrgruppen får en tydligare roll och ansvar när det gäller övergripande planering och uppföljning. Rutiner för hur och av vem olika beslut ska fattas bör tas fram för att tydliggöra ansvarsfördelningen mellan samtliga grupper och funktioner. Riktlinjer tas fram kring rapportering till båda kommunerna både vad gäller innehåll, former och tidsintervall. Detta är inte minst viktigt när man går samman i ett nytt utvidgat samarbete med två nya kommuner och r och där huvudansvaret för administrationen av Unikom enligt uppgift sannolikt överförs till en av dessa nya kommuner. Kommunerna tar fram en rutin för att säkerställa att rapporteringen når båda kommunerna, utan eftersläpning i tid. Vi rekommenderar även att Höörs kommun tar del av de åtgärdsplaner som tas fram för Unikom i samband med eventuella underskott. Hörby kommun genomför och dokumenterar en riskbedömning för Unikoms verksamhet som i sin tur ligger till grund för den interna kontrollen. Vi rekommenderar även att Höörs kommun tar del av såväl riskbedömning som plan och rapportering avseende den interna kontrollen. Unikoms verksamhet utvärderas i enlighet med avtalet senast i slutet på det tredje året d v s i slutet på år Denna utvärdering bör omfatta frågor kring kvalitet både på utrustning och service för att se om resultatet av samverkan lever upp till de avtalet uppställda målet på högre kvalitet och kostnadseffektivitet. Höör och Hörbys kommuner 14 av 16

19 Nytt avtal omfattar även klausuler om rapportering, upphävande och tvistelösning. Nytt avtal bör även föregås av en grundlig genomgång av de system som ska införlivas och slås samman. Höör och Hörbys kommuner 15 av 16

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet

Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Reglemente för intern kontroll av ekonomi och verksamhet Fastställd av: Kommunfullmäktige Datum: 2004-11-25 (Formalia reviderad 2014-06-02) Ansvarig för revidering: Kommunstyrelsen Ansvarig tjänsteman:

Läs mer

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119.

Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige , 119. Reglemente för intern kontroll för Älmhults kommun Antaget av kommunfullmäktige 2015-06-22, 119. Detta reglemente fastställer ansvaret för den interna kontrollen, med utgångspunkt i kommunallagen och den

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Datum 2014-03-04 6 Antal sidor Reglemente för intern kontroll Syfte med reglementet Angela Birnstein ekonomichef Ekonomiavdelningen 0560-160 28 direkt 070-697 94 54 mobil angela.birnsein@torsby.se Innehållsförteckning

Läs mer

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen

Intern kontroll. Riktlinjer av Kommunstyrelsen 70. Kommunövergripande. Tills vidare. Kommunchefen Intern kontroll Dokumenttyp Riktlinjer Fastställd/upprättad 2015-04-15 av Kommunstyrelsen 70 Senast reviderad - Detta dokument gäller för Kommunövergripande Giltighetstid Tills vidare Dokumentansvarig

Läs mer

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6)

Svedala Kommuns 4:18 Författningssamling 1(6) Författningssamling 1(6) Reglemente för intern kontroll antaget av kommunfullmäktige 2014-12-08, 160 Gäller från 2015-01-01 1 Syftet med intern kontroll Detta reglemente syftar till att säkerställa att

Läs mer

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar

Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Reglemente för intern kontroll med tillämpningsanvisningar Antagen av kommunfullmäktige 2005-04-25 53 VIMMERBY KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av kommunfullmäktige 2005-04-25, 53. Syfte

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL POLICY 1 (5) Datum Bertil Wiman 2006-05-29 0589-87020, 073-7657020 bertil.wiman@arboga.se REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Antaget av Kommunfullmäktige 2006-08-31, 81 Syfte med reglementet 1 Syfte Detta

Läs mer

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. 1 (5) Reglemente för intern kontroll Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente. Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen

Läs mer

REGLER FÖR INTERN KONTROLL

REGLER FÖR INTERN KONTROLL Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument REGLER FÖR INTERN KONTROLL ANTAGET AV: KOMMUNFULLMÄKTIGE DATUM: 2015-05-28 ANSVAR UPPFÖLJNING: KOMMUNCHEF GÄLLER TILL OCH MED: 2018 Våra styrdokument

Läs mer

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17

Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 1 Reglemente Fastställd i Kommunfullmäktige 13-06-17 Innehållsförteckning - Syfte med reglemente. 1 Syfte... Sid 3 - Organisation av intern kontroll 2 Kommunstyrelsen... Sid 3 3 Nämnderna... Sid 3 4 Förvaltningschef...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll

Reglemente för intern kontroll Reglemente för intern kontroll Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2014-06-17 För revidering av reglementet ansvarar: Kommunfullmäktige För

Läs mer

Granskning intern kontroll

Granskning intern kontroll Revisionsrapport Granskning intern kontroll Kinda kommun Karin Jäderbrink Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Bakgrund 2 2.1 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.2 Avgränsning

Läs mer

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING

SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING SÖDERTÄLJE KOMMUNALA FÖRFATTNINGSSAMLING Utgåva februari 2006 6:1 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Inledning 1 Syftet Detta reglemente syftar till att säkerställa att såväl den politiska som den professionella

Läs mer

Matarengivägsprojektet

Matarengivägsprojektet www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman, revisionskonsult Matarengivägsprojektet Övertorneå kommun Mars 2013 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning...3 2.1. Bakgrund...3 2.2. Revisionsfråga...3

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL med anvisningar Antaget av/ansvarig Syfte God styrning och kontroll av Trollhättans Stads ekonomi och verksamhet. Gäller för Samtliga nämnder och förvaltningar. Referensdokument Kommunallagen. Kommunal redovisningslag

Läs mer

Uppföljning av intern kontroll

Uppföljning av intern kontroll Revisionsrapport Uppföljning av intern kontroll Lekebergs kommun Fredrik Alm Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Bakgrund 1 2 Uppdrag och revisionsfråga 2 2.1 Revisionsfråga 2 2.2 Revisionsmetod

Läs mer

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske.

I policyn fastställs ansvaret för den interna kontrollen samt på vilket sätt uppföljningen av den interna kontrollen ska ske. KOMMUNKONTORET 2004-01-20 1 Sundbybergs stads policy för intern kontroll Inledning Denna policy avser inte att reglera vad som är god intern kontroll. Varje nämnd ska utforma och utföra den egna kontrollen

Läs mer

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10

Hofors kommun. Intern kontroll. Revisionsrapport. KPMG AB Mars 2011 Antal sidor: 10 Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 10 Innehåll 1. Sammanfattning 1 2. Bakgrund 3 3. Syfte 3 4. Avgränsning 3 5. Revisionskriterier 4 6. Ansvarig styrelse/nämnd 4 7. Metod 4 8. Projektorganisation 4

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL

REGLEMENTE INTERN KONTROLL REGLEMENTE INTERN KONTROLL Dokumentbeskrivningar Policy En policy ska ange viljeinriktningen för ett specifikt område. Den ska vara vägledande för beslut och styrning. En policy som är av principiell beskaffenhet

Läs mer

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun Antaget av kommunfullmäktige 2012-11-26--27, 182 Innehållsförteckning Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun...1 Inledning...1 Internkontroll...1 Organisation

Läs mer

Intern kontroll och attester

Intern kontroll och attester Revisionsrapport Intern kontroll och attester Strömsunds kommun Maj-Britt Åkerström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 2 Inledning 2.1 Bakgrund och revisionskriterier 2.2 Metod

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Gemensamma Taxe- och Avgiftsnämnden för Hallsberg, Laxå, Lekeberg och Askersund Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning

Läs mer

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Nämnden för arbetsmarknad, vuxenutbildning och integration Sundsvalls kommun Innehållsförteckning

Läs mer

Granskning av Intern kontroll

Granskning av Intern kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Lars Wigström Cert. kommunal revisor Granskning av Intern kontroll Vingåkers kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande bedömning och rekommendationer... 1 2. Inledning...3

Läs mer

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult

Revisionsrapport Budgetprocessen Pajala kommun Anna Carlénius Revisonskonsult www.pwc.se Revisionsrapport Anna Carlénius Revisonskonsult Budgetprocessen Pajala kommun September 2017 Budgetprocessen Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning...

Läs mer

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor

Granskning av intern kontroll. Söderhamns kommun. Revisionsrapport. Februari 2011. Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Granskning av intern kontroll Söderhamns kommun Revisionsrapport Februari 2011 Micaela Hedin Certifierad kommunal revisor Robert Heed Revisionskonsult Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1. Inledning...

Läs mer

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN

REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN REGLEMENTE INTERN KONTROLL HAGFORS KOMMUN Reglemente för intern kontroll 1 Syfte Reglementet syftar till att säkerställa att styrelsen, nämnden och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport

Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete. Region Halland. Revisionsrapport Revisionsrapport Övergripande granskning av Regionstyrelsens intern kontroll arbete Region Halland Rebecca Andersson, revisionskonsult Kerstin Sikander, Cert. kommunal revisor Carl-Magnus Stensson, Cert.

Läs mer

Intern styrning och kontroll

Intern styrning och kontroll Intern styrning och kontroll Reglemente och tillämpningsanvisningar Fastställs av regionfullmäktige 2015-06-17 Reglemente intern styrning och kontroll med Sida 1 av 6 Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Region

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2008

Granskning av delårsrapport 2008 Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2008 Smedjebackens kommun September 2008 Robert Heed Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning... 2 1.2 Kommunfullmäktiges mål

Läs mer

Policy för intern kontroll

Policy för intern kontroll Grästorps kommun Kommunförvaltningen Allmän verksamhet Styrdokument Dnr 160/2016 Policy för intern kontroll Fastställd av Kommunfullmäktige 2016-06-13 50. Uppdateras före 2020-12-31. 1/6 Inledning I kommunallagen

Läs mer

Granskning av rutiner för kravverksamheten

Granskning av rutiner för kravverksamheten Revisionsrapport Granskning av rutiner för kravverksamheten Eslövs kommun December 2008 Karin Andersson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund och revisionsfråga...2 2.2

Läs mer

Uppföljningsrapport IT-revision 2013

Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Revisionsrapport Uppföljningsrapport IT-revision 2013 Solna Stad Raindance Fredrik Dreimanis November 2013 1 av 10 Innehållsförteckning Inledning... 3 Granskningens omfattning... 4 Sammanfattning... 5

Läs mer

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden

Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Överförmyndarnämnden Mitt Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15

LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2014-01-15 13 (18) 11 REGLEMENTE SAMT ANVISNINGAR FÖR INTERN KONTROLL Dnr: LKS 2014-04-042 Ekonomienheten har utarbetat förslag för ett gemensamt arbetsförfarande

Läs mer

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Barn- och utbildningsnämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund...

Läs mer

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119

HÖRBY KOMMUN Författningssamling Beslut: Dnr: 2002/119 REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, dvs de skall

Läs mer

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc

www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Joanna Hägg Tilda Lindell Tierps kommun September 2014 pwc www.pwc.se Revisionsrapport Joanna Hägg Tilda Lindell Granskning av intern kontroll Tierps kommun pwc Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Granskningsbakgrund...

Läs mer

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun

Reglemente för intern kontroll. Krokoms kommun Reglemente för intern kontroll Krokoms kommun Fastställd av: Kommunfullmäktige, dnr Ks 14/344. Datum: 9 dec -14 Författare: Sara Anselmby Innehåll 1 Syfte... 7 2 Organisation av intern kontroll... 8

Läs mer

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll

Projekt med extern finansiering styrning och kontroll www.pwc.se Revisionsrapport Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Projekt med extern finansiering styrning och kontroll Sollefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1

Läs mer

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun

Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun Avtal om resultatenhet för städenheten inom Piteå Kommun 1. Parter Teknik- och servicenämnden och Elisabeth Caesar-Områdeschef, Cecilia Markstedt- Områdeschef, Ulrica Pettersson- Områdeschef och Margareta

Läs mer

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport

Ovanåkers kommun. Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll. Revisionsrapport Ansvarsgranskning av kommunstyrelsen och nämnderna med inriktning mot intern kontroll Revisionsrapport KPMG AB Antal sidor: 9 Innehåll 1. Sammanfattning och kommentarer/rekommendationer 1 2. Uppdrag 2

Läs mer

Externt finansierade projekt

Externt finansierade projekt Revisionsrapport Externt finansierade projekt Gällivare kommun Mars 2010 Hans Forsström, certifierad kommunal revisor Rolf Särkimukka, revisionskonsult 2010-03-11 Hans Forsström Rolf Särkimukka Innehållsförteckning

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr R 22 1 (8) REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL Fastställt av kommunfullmäktige 2007-06-04, 56 Syfte reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att styrelser och

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun Bilden på omslaget är en vy över Trossö och Borgmästarkajen. Foto: Matz Arnström Innehållsförteckning 1. Riktlinjer för intern kontroll i Karlskrona kommun

Läs mer

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun

Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Reglemente för internkontroll i Malung-Sälens kommun Antagen av kommunfullmäktige 2013-03-25, 16 Gäller från och med 2013-04-19 Innehåll Syfte... 3 Omfattning... 3 Kommunstyrelsen... 3 Nämnderna... 4 Förvaltningschef

Läs mer

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret

Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors Revisionsrapport. LANDSTINGETS REVISORER Revisionskontoret Granskning av Samordningsförbundet i Kramfors 2016 Revisionsrapport LANDSTINGETS REVISORER 2017 04 28 17REV37 2(7) Innehållsförteckning 1 Bakgrund... 3 2 Syfte och övergripande revisionsfrågor... 3 3 Revisionskriterier...

Läs mer

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16

Reglemente. Administrativa kontoret Ekonomiavdelning. 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Administrativa kontoret Ekonomiavdelning 2005-12-15 Dnr KS 2005/156 Hid 2006.16 Reglemente Intern kontroll Kommunstyrelsens arbetsutskott 2006-01-23 Kommunstyrelsen 2006-02-06 Kommunfullmäktige 2006-02-27

Läs mer

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor

Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Granskning år 2015 av folkhögskolestyrelsen för Vindelns och Storumans folkhögskolor Rapport nr 22/2015 Mars 2016 Eva Röste Moe, revisionskontoret Diarienummer: REV 16:2-2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE

Läs mer

Reglemente för internkontroll

Reglemente för internkontroll Kommunstyrelseförvaltningen REGLEMENTE Reglemente för internkontroll "Dubbelklicka - Infoga bild 6x6 cm" Dokumentnamn Fastställd/upprättad av Dokumentansvarig/processägare Reglemente för internkontroll

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Fredrik Carlsson Mattias Bygghammar Karin Johansson Granskning av delårsrapport 2015 Vara Kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,

Läs mer

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport

Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Granskning av ändrad organisation avseende nämndernas ekonomfunktion Nynäshamns kommun Revisionsrapport Percy Carlsbrand Februari 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning och rekommendationer...

Läs mer

Granskning av intern kontroll

Granskning av intern kontroll Revisionsrapport Granskning av intern kontroll Hallsbergs kommun Lars Wigström Cert. kommunal revisor Innehållsförteckning Inledning... 1 Uppdrag och bakgrund... 1 Revisionsfråga... 1 Metod... 1 Intern

Läs mer

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg

Revisionsrapport Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Linda Marklund Per Ståhlberg www.pwc.se Revisionsrapport Linda Marklund Per Ståhlberg Revision 2012 Samordningsförbundet Activus Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun

Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Riktlinjer för intern kontroll i Örebro kommun Örebro kommun 2014-09-12 KS114/2012 orebro.se 2 RIKLTLINJER FÖR INTERN KONTROLL I ÖREBRO KOMMUN PROGRAM Uttrycker

Läs mer

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner

Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Revisionsrapport Granskning av miljö- och hälsoskyddsnämndens interna kontroll avseende faktureringsrutiner Solna stad April 2010 Josefin Loqvist 2010-04 Namnförtydligande Namnförtydligande Innehållsförteckning

Läs mer

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed

Revisionsrapport. Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008. Avesta kommun. Oktober 2008. Robert Heed Revisionsrapport Granskning av Delårsrapport januari augusti 2008 Avesta kommun Oktober 2008 Robert Heed INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Inledning...3 1.1 Uppdrag och ansvarsfördelning...3 1.2 Mål av betydelse

Läs mer

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun

Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun www.pwc.se Revisionsrapport Anders Haglund Cert. kommunal revisor Johan Lidström Revisor Ansvarsutövande: Lantmäterinämnden Sundsvalls kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2.

Läs mer

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013

Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 www.pwc.com/se Linda Yacoub Sofia Nylund Susanna Collijn Oktober 2013 Översiktlig granskning av delårsrapport 2013 Vaxholms stad Innehåll Syfte, revisionsfrågor, metod och avgränsning s. 3 Delårsrapportens

Läs mer

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult

Revisionsrapport. Revision Samordningsförbundet Pyramis. Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionskonsult Revisionsrapport Revision 2011 Per Ståhlberg Cert. kommunal revisor Samordningsförbundet Pyramis Robert Bergman Revisionskonsult April 2012 Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2

Läs mer

Granskning av delårs- rapport 2012

Granskning av delårs- rapport 2012 Revisionsrapport Granskning av delårs- rapport 2012 Karlstads kommun Daniel Brandt Stefan Fredriksson Lars Dahlin Maria Jäger Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund

Läs mer

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium

Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden. För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisorerna 1 (1) Kommunstyrelsen Bygg- och miljönämnden Humanistiska nämnden Socialnämnden Tekniska nämnden För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport: Revisorerna har uppdragit till

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning

Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Revisionsrapport Granskning av projektredovisning Anna Hilmarsson, Certifierad kommunal revisor Emelie Lönnblad, Revisionskonsult Kristianstads kommun Januari 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning

Läs mer

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ).

Kommunstyrelsen har en särställning bland de kommunala nämnderna och skall ha en uppsikt över övriga nämnders verksamhet ( kommunallagen 6:1 ). INTERN KONTROLL Inledning I kommunallagen fördelas ansvaret för uppföljning och kontroll av kommunens verksamhet på revisorerna, kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna granskar i den omfattning som

Läs mer

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften

Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Revisionsrapport Förstudie: Övergripande granskning av ITdriften Jönköpings Landsting Juni 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 1.1. Bakgrund... 2 1.2. Uppdrag och revisionsfrågor...

Läs mer

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor

Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Revisionsrapport Kommunstyrelsens styrning och ledning av personalfrågor Strömsunds kommun Britt-Marie Schönfeldt december 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning och förslag till åtgärder 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2013

Granskning av årsredovisning 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Stina Björnram Granskning av årsredovisning 2013 Norra Västmanlands Samordningsförbund Innehållsförteckning Sammanfattning... 1 1 Inledning... 2 1.1 Bakgrund... 2 1.2 Revisionsfråga

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01

SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE. Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 SAMVERKANSÖVERENSKOMMELSE Sotenäs, Munkedals och Lysekils kommuner avseende gemensam lönefunktion 2014-01-01 1 Innehåll 1 Inledning... 3 2 Verksamhetsområde... 3 3 Värdkommun... 3 4 Nämndens sammansättning

Läs mer

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun

Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande Skellefteå kommun Revisionsrapport Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Skellefteå kommun Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Bygg- och miljönämndens ansvarsutövande 2011 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2

Läs mer

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman

Revisionsrapport. Marknadsföring. Skellefteå City Airport AB. Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor. Robert Bergman Revisionsrapport Marknadsföring Skellefteå City Airport AB Bo Rehnberg Cert. kommunal revisor Robert Bergman Innehållsförteckning 1. Sammanfattning 1 2. Inledning 2 2.1. Bakgrund 2 2.2. Revisionsfråga

Läs mer

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten.

För ytterligare information angående granskningen hänvisas till rapporten. MARIESTAD KOMMUN 2011-12-13 Revisorerna Till Kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljö- och byggnadsnämnden Teknisk nämnd Kulturnämnd För kännedom Kommunfullmäktige Kommunrevisorerna

Läs mer

Granskning år 2015 av patientnämnden

Granskning år 2015 av patientnämnden Granskning år 2015 av patientnämnden Rapport nr 20/2015 Mars 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Diarienummer: REV 21:2 2015 Innehåll 1. SAMMANFATTANDE ANALYS... 3 1.1. REKOMMENDATIONER... 3 2. BAKGRUND...

Läs mer

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C'" Till Kommunstyrelsen

/6-~c~Æ ~v{; _e/ Elisabeth Friberg, vice ordförrupe. .lile fj ~ C' Till Kommunstyrelsen KROKOMEN T JïELTE Revisorerna 2UI40g - Z 9 2014-09-29 Till Kommunstyrelsen Revisionsrapport "Intern kontroll" Kommunens revisorer har behandlat revisionsrapporten överlämnar den till kommunstyrelsen för

Läs mer

Kommunens investeringsverksamhet

Kommunens investeringsverksamhet www.pwc.se Revisionsrapport Clas-Bertil Söderlund Cert. kommunal revisor Maj 2013 Kommunens investeringsverksamhet Strömsunds kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund...

Läs mer

Basgranskning av valnämnden 2016

Basgranskning av valnämnden 2016 Basgranskning av valnämnden 2016 KOMMUNREVISIONEN GRANSKNINGS PM 1(5) 2016-06-21 KR 2016/0015 Handläggare, titel, telefon Anna Holmberg, revisor 011-15 17 98 Basgranskning av valnämnden 2016 Kommunens

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Granskning av utbetalningar

Granskning av utbetalningar Revisionsrapport Granskning av utbetalningar Trelleborgs kommun Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 1 2.1. Bakgrund... 1 2.2. Revisionsfråga... 1

Läs mer

Kvalitet inom äldreomsorgen

Kvalitet inom äldreomsorgen Revisionsrapport* Kvalitet inom äldreomsorgen Mora kommun Februari 2009 Inger Kullberg Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning och bakgrund...4 2.1 Revisionsfråga...5 2.2 Revisionsmetod...5

Läs mer

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013

Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Revisionsrapport Cecilia Axelsson Granskning av delårsrapport, redovisning och intern kontroll 2013 Gästrike Räddningstjänst Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Delårsrapport

Läs mer

Beredning av beslutat investeringsutrymme

Beredning av beslutat investeringsutrymme PROMEMORIA Beredning av beslutat investeringsutrymme JANUARI 2016 Jonas Hansson, revisionskontoret Västerbottens läns landsting Diarienr: REV 52:2-2015 Sidan 1 av 7 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING...

Läs mer

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning

Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Förstudie Granskning av kommunstyrelsens förutsättningar för styrning och ledning Båstad kommun Adrian Göransson, revisionskonsult Innehållsförteckning 1 Inledning 1 1.1 Bakgrund 1 1.2 Kontrollmål 1 1.3

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2016

Granskning av delårsrapport 2016 Granskningsrapport Conny Erkheikki Granskning av delårsrapport 2016 Gällivare kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning

Läs mer

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning

Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning www.pwc.se Jörn Wahlroth 21 januari 2014 Granskning av målstyrning enligt god ekonomisk hushållning Torsås kommun Innehållsförteckning 1. Inledning... 1 1.1. Bakgrund... 1 1.2. Revisionsfråga... 1 1.2.1.

Läs mer

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013

GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 GRANSKNINGSRAPPORT FÖR HÅLLBARHETSNÄMNDEN ÅR 2013 Sammanfattning Vår bedömning är att Hållbarhetsnämnden i stort bedrivit verksamhet utifrån fullmäktiges mål och beslut. Bedömningen är att årets bokslut

Läs mer

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT

Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Revisionsrapport Granskning av styrsystemet MORA PLUS IT Mora kommun November 2009 Författare Robert Heed Hans Gåsste Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund och revisionsfråga... 3 1.2 Metod...

Läs mer

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys

Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys www.pwc.se Revisionsrapport Ledningssystemet Stratsys Håkan Olsson Cerifierad Kommunal Yrkesrevisor Anna Laurell Lysekils kommun Kommunens arbete med ledning och styrning samt användandet av Stratsys Innehållsförteckning

Läs mer

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Västerviks kommun Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt www.pwc.se Revisionsrapport Kommunstyrelsens uppsiktsplikt 2016-05-04 Revisionsfråga Granskningens ska bedöma hur Kommunstyrelsen Utövar sin uppsikt över nämnder och bolag Har tolkat sitt uppsiktsuppdrag

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun

Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning. Härjedalens Kommun Revisionsrapport Granskning av kompetensförsörjning Härjedalens Kommun 27 Januari 2013 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 5 Sammanfattning Uppdrag

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll

Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna kontroll Landstingets revisorer 2016-04-12 Rev/16015 Revisionskontoret Karin Selander Anders Marmon Johan Magnusson Granskning av årsredovisning 2015 samt landstingsstyrelsens styrning, uppföljning och interna

Läs mer

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016

Revisionsrapport Borgholms kommun Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 www.pwc.se Revisionsrapport Uppföljning av ITgranskning från år 2013 Caroline Liljebjörn 1 juni 2016 Innehåll Sammanfattning och revisionell bedömning...2 1.1. Bedömningar mot kontrollmål...2 2. Inledning...4

Läs mer

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN

ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1(5) ATTESTREGLEMENTE FÖR SJÖBO KOMMUN 1 Omfattning För att upprätthålla en god intern kontroll krävs bl.a. ändamålsenliga regelverk och rutiner för kontroll av verifikationer. Kontroller i enlighet med

Läs mer

Granskning av samarbetsnämnd 1. Staffanstorps kommun

Granskning av samarbetsnämnd 1. Staffanstorps kommun www.pwc.se Revisionsrapport Granskning av samarbetsnämnd 1 Gabriella Fredriksson Augusti 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 2 2. Inledning... 4 2.1. Bakgrund... 4 2.2.

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport Pajala kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1. Inledning 2 1.1 Bakgrund

Läs mer

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun

Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång. Klippans kommun Revisionsrapport Övergripande säkerhetsgranskning av kommunens säkerhet angående externa och interna dataintrång Björn Johrén, Säkerhetsspecialist Klippans kommun Innehållsförteckning 1. Inledning 1 1.1.

Läs mer

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc

Samordningsförbundet Norra Dalsland. Revisionsrapport Styrelsens ansvar KPMG AB. Antal sidor: 6. FörvrevRapport08.doc ABCD Samordningsförbundet Norra Dalsland Styrelsens ansvar KPMG AB Antal sidor: 6 FörvrevRapport08.doc 2009 KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent

Läs mer

Granskning av lönesystem

Granskning av lönesystem www.pwc.se Revisionsrapport Anna Gröndahl Granskning av lönesystem Vingåker kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattande revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag...

Läs mer

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll

Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll Sida 1(1) Datum Revisionen Till: Kommunstyrelsen och samtliga nämnder För kännedom: Kommunfullmäktiges presidium Revisionsrapport Granskning av uppföljning av intern kontroll KPMG har av s revisorer fått

Läs mer