Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö. Version

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö. Version 2014-02-05"

Transkript

1 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen. Ridanläggningen besöktes under november-december 2013 av Anders Ehrlemark på uppdrag av Fritidsförvaltningen, Huddinge kommun.

2 Djurmiljö Djurskyddsmått OK med mindre avvikelser (beroende på hur stora hästar som placeras i olika spiltor och boxar. Enligt djurskyddsföreskrifterna får befintliga spiltor användas. Vid byte av inredning eller ombyggnad av stallet krävs ny djurskyddsprövning och då kommer inte spiltor att godkännas. Bild 1 Stallgång i den äldre delen av stall med spiltor och några boxar. 2

3 Bild 2. Spolplats till vänster och spilta till höger. Spolplatsen är trång och svårjobbad. Där måste häst och barn trängas på en liten yta. Bild 3. Stallgång i nyare delen av stallet. Tilluftsdon är genomgående för små i förhållande till ventilationsbehovet. Typen är dessutom olämplig för häststallar eftersom de begränsar kapaciteten den varma årstiden och ger kallras den kalla. 3

4 Arbetsmiljö Ridhus Bild 4. Befintliga tilluftsdon samt gnagskador på yttervägg. Ur arbetsmiljösynpunkt belastas ridhuset inte av några väsentliga brister. Det är dock oisolerat och föreningen har för instruktören tillskapat en infrauppvärmd hörna vilken ytterligare kan förfinas. Stallar Stallarna (3 sammanbyggda) är ändamålsenliga och belastas inte av några väsentliga arbetsmiljöbrister. De båda huvudstallarna är brandsektionerade och försedda med en mellanliggande branddörr konstruerad för automatisk stängning vid larm. Dörren till handikapptoaletten öppnas utåt mot stallgången, vilket torde kunna leda till oönskade reaktioner hos förbipasserande hästar. Transportvägar mellan stallar och ridhus/rasthagar Förflyttningsvägarna mellan stallar och ridhus respektive till rastfållor är relativt korta men utan permanent hårdgjort underlag. Vägarna blir oundvikligen mycket smutsiga och ojämna vilket medför uppenbara risker för feltramp och halkningar. Det är en av de vanligast förekommande orsakerna till följdskador på häst och ryttare. Att hålla dessa frekvent använda stråk rena och halkfria stjäl värdefull tid och innebär i sig ett onödigt belastande arbete. Merarbete inomhus följer också av svårigheterna att hålla stallplanen ren. Foderhantering/foderlagring Lagring eller mellanlagring av grovfoder och kraftfoder sker idag i ett ur arbetsmiljösynpunkt oacceptabelt utrymme. Dels är utrymmet av olika skäl ohygieniskt, dels är behandling och transporter av fodret tungt och onödigt tidskrävande. Avståndet till stallarna är inte oöverkomligt långt, men topografi och svårigheterna att hålla transportvägarna rena och lättframkomliga för hjulförsedda hjälpmedel, ställer krav på åtgärder. 4

5 Bild 5. Foderskjul. Den ojämna och leriga stallplanen gör att man inte kan använda foderkärror med hjul. Bild 6. Dörr och interiör foderskjul Bild 7. Interiör foderskjul med kraftigt fuktskadat tak. 5

6 Bild 8. Transport av grovfoder mha IKEA-kassar. Fodersilon är placerad utanför ridhuset istället för intill stallet där fodret skall användas. Den bör flyttas. Strömedel (torvbalar) lagras i balar på pall ute på gårdsplan. Ojämn och lerig transportväg försvårar transporten. Det ojämna underlaget medför en risk för att balstaplarna kan välta. Det gäller särskilt vintertid i samband med snösmältning och tjällossning. Torven fryser dessutom vilket medför svårigheter med att sönderdela och fördela den. Bild 9. Fodersilo intill ridhus till höger. Stall till vänster. Staplar med torvströbalar på ojämnt och lerigt underlag. I den nyare stalldelen finns en separat rum med plats för kraftfoder och liknande. Utrymme är försedd med en bred dörr ut mot gårdsplan. 6

7 Gödselhantering Bild 10. Foderrum för kraftfoder, mineraler och liknande Utgödsling sker manuellt vilket är fullt acceptabelt eftersom all uttransport sker i ett och samma plan. Dock underlättas hanteringen ytterligare om underlaget för containern kunde sänkas ytterligare 20 cm. Person och djurtrafik kring stallet Bild 11. Nedsänkt gödselcontainer på baksidan av stallet. Besökare, djur, fodertransporter och varuleveranser korsar varandras vägar på planen mellan stall och ridhus. Det vore en fördel om man kunde åstadkomma en bättre separering av dessa aktiviteter. Hämtning och återställning av gödselcontainern är dock välplanerad och kan ske utan inverkan på övriga aktiviteter. 7

8 Personalutrymmen Bild 12. Trafik kring ridhus och stall Personalrum med möjligheter till gemensamma pauser och matintag finns i erforderlig utsträckning, men är i behov av en upprustning. Detta gäller även personaltoalett och duschmöjligheter. Bild 13. Personalrum 8

9 Bild 14. Utrymme för personalens kläder och utrustning. Bild 15. Duschmöjlighet på toalett intill personalutrymme. 9

10 Serviceutrymmen Stora kalla, men svåråtkomliga förvaringsutrymmen på vinden. Bild 16. Trappa upp till vind. Lucka i tak för nedsläpp av hö. Luckan används inte längre. Bild 17. Vind över äldre delen av stallet. Ursprungligen använt för förvaring av hö. Persedelförråd bakom låst dörr längst bort i änden. Bild 18. Vind över nyare delen av stallet. Ursprungligen använt för förvaring av hö. Isolerat och uppvärmt samlingsrum längst bort mot gaveln. 10

11 Apparatrum Tvättmaskin, torkskåp och hydrofor i apparatrum. Torkskåpen rymmer blöt tvätt, men det finns inte plats att hänga upp blöta hästtäcken. Bild 19. Apparatrum med hydrofor, tvättmaskin och torkskåp. Torkskåpens avluftning leds ut via särskild kanal, men kanalen är försedd med dragavbrott och saknar avsugning. Spirorören går bara rätt ut genom väggen utan någon fläkt eller motsvarande. Eftersom det är undertryck inne i huset fungerar nog inte detta system så bra. Bild 20. Felaktigt utförd avluftning från torkskåp Tvättmaskiner orsakar många bränder och bör förses med en timer. Hydrofor och tryckkärl måste enligt lag besiktigas vart fjärde år. 11

12 Sadelkammare Sadelkammaren är förhållandevis rymlig och försedd med separat ventilation och värme. Utrymmen för ridskole- och klubbverksamhet I anslutning till huvudentrén finns ett stallkontor. Bild 21. Sadelkammare Bild 22. Stallkontor På vinden över det stallet finns ett uppvärmt och isolerat samlingsrum. Det används inte så mycket eftersom det ligger otillgängligt och oftast är låst eftersom personalen inte kan ha uppsikt över det. 12

13 Bild 23. Trappa upp till samlingsrum Bild 24. Interiör samlingsrum I bortre änden finns ett litet kafeteriautrymme uppe på läktaren. Det används som uppehållsrum av dem som kommer och rider. Bild 25. Interiör kafeteria i ridhus. 13

14 Klädförvaring och omklädningsutrymmen. På gårdsplanen finns en liten barack med klädskåp där en del av medlemmarna kan förvara kläder och utrustning. Antalet skåp är för litet i förhållande till antal ridande och baracken saknar toalett, dusch och tvättmöjlighet. Bild 26. Barack med klädskåp Bild 27. Interiör barack 14

15 Ridhus Ridhuset är en oisolerad plåtbyggnad med naturlig ventilation. Ridbanans mått är ca 20 x 40 meter. Vid bortre gaveln finns en läktare med kafeteria. Under läktaren finns förrådsutrymmen. Bild 28. Ridhus på höjden till höger. Rastfållor i förgrunden. Stallet i fonden. Ridskolans synpunkter Bild 29. Interiör ridhus. Vintertid är det obehagligt för barn att gå själva i totalt mörker från busshållplatsen fram till stallet (ca 300 m). Otillräckliga utrymmen för klädskåp. Otillräckliga möjligheter till dusch, tvätt och ombyte för ryttare. Problem med att vatten och lera rinner ner från rasthagarna och över gårdsplan. Extra stora problem vid utgångsdörren i stallgaveln. Svårt att hålla gårdsplanen ren eftersom underlaget inte är hårdgjort. Ridhuset är i minsta laget. Ett större ridhus skulle ge möjlighet till större grupper och därmed fler betalande ryttare. I ett större ridhus är det lättare att sköta bädden och det finns större säkerhetsytor för ryttare som inte har full kontroll över sin häst. Ofta stopp i avloppet på HWC vintertid. Vattnet fryser i utestall på gaveln. 15

16 Underhåll och byggnadsskador Denna genomgång är framför allt inriktad på att karlägga anläggningarnas funktion. Nedan redovisas skador som observerats och som bör åtgärdas med hänsyn till byggnadernas funktion och bestånd, men det kan naturligtvis finnas andra problem som bara kan upptäckas genom en mer ingående byggnadsteknisk granskning. Stallarna i Gladö är relativt nybyggda men det finns ändå några punkter som bör åtgärdas. Gnagskador på väggarna Innerväggarna är klädda med plastad plywood och där hästarna kommer åt från sina boxar så finns det ganska kraftiga gnagskador. På några ställen skymtar man den underliggande brädfodringen. Misstänkt fuktskada på vinden Bild 30. Gnagskador på yttervägg i box På vinden i den äldre delen av stallet finns tecken på fuktskador. Brädgolvet går i vågor och har fuktfläckar på några ställen. En fuktindikator visar punktvis höga värden. Orsaken kan kanske vara läckande yttertak, skador i fuktspärr ner mot stall eller ej fungerande avluftning från torkskåp. Bild 31. Tecken på fuktskada på vinden 16

17 Sammanfattning av observationer och noteringar Underhållsbehov och byggnadsskador Felsöka och åtgärda fukt på vind. Åtgärda felaktig avluftning från torkskåp. Reparera gnagskador på väggar innan hästarna går igenom brädfodringen. Foderskjulet har kraftiga mögel och fuktskador. Ofta stopp i avloppet på HWC vintertid Säkerhet, arbetsmiljö och djurmiljö Luftintagen har för låg kapacitet och är av en typ som inte är lämplig i djurstallar. Hantering av foder och strö är orationell och kräver onödigt stor arbetsinsats. Sörja som rinner ner över gårdsplan från beteshagarna försvårar transporter. Hinder för verksamheten Barn har svårt att ta sig till ridskolan själv den mörka årstiden eftersom vägen från busshållplatsen saknar belysning. Utrymme för att samla ryttarna för genomgångar saknas. Befintlig barack för omklädnad är extremt trång och det saknas till och med möjlighet till handtvätt. Ridhuset är för litet med hänsyn till optimal gruppstorlek. Befintligt klubbutrymme (på vinden) är otillgängligt. 17

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder

VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport. Rapport. 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RID- SKOLEANLÄGGNINGAR En statusrapport 2015-01-15 Upprättad av: Malvina Feltlind och Charlotte Boe Steder VÄXJÖ KOMMUNS RIDANLÄGGNINGAR MED RIDSKOLEVERKSAMHET En statusrapport KUND Peter

Läs mer

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro.

I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Stallet hästens hem I ett bra stall står hästen tillsammans med andra hästar, men är samtidigt skyddad från sina grannar så att den kan äta ifred samt få lugn och ro. Ett stall är i sig inget måste för

Läs mer

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar

www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar www.jordbruksverket.se Bra att veta om mindre häststallar Innehåll Förord 5 Om- och nybyggnad 6 Takhöjd 6 Längd- och breddmått 6 Värmeisolerad eller oisolerad stallbyggnad 7 Portar och dörrar 8 Övrigt

Läs mer

Bakgrund. Litteraturstudie

Bakgrund. Litteraturstudie 1 Innehåll Sammanfattning...3 Bakgrund...4 Litteraturstudie...4 Arbetets del i den totala kostnaden för hästhållningen...4 Stallarbetet - ett tungt kroppsarbete...4 Inställning till och synen på mekanisering...5

Läs mer

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004

Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Tillsyn av förskolor Kommunerna i Västerbottens län 2004 Bilder från förskolor i Umeå Teckningar Hampus Söderlund, Rebecka Söderlund Innehållsförteckning Sammanfattning 4 Bakgrund & syfte 4 Genomförande

Läs mer

Information till medlemmarna i HSB BRF Guldberget

Information till medlemmarna i HSB BRF Guldberget Information till medlemmarna i 2 Välkommen till HSB:s Brf Guldberget...4 Att bo i bostadsrätt...4 Kontaktvägar till styrelsen...4 Tvättstugor...5 Förrådsutrymmen...5 Kabel-TV och bredband...5 Parkeringsplatser...5

Läs mer

Ventilation i djurstallar

Ventilation i djurstallar HANDBOK I ENERGIEFFEKTIVISERING Del 5 Ventilation i djurstallar 2013 Huvudförfattare: Anders Ehrlemark, Praktek Författare Författare till detta avsnitt är i huvudsak Anders Ehrlemark, teknikagronom och

Läs mer

Bättre bevakningslokaler

Bättre bevakningslokaler Bättre bevakningslokaler n BÄTTRE BEVAKNINGSLOKALER Bevakningspersonal ofta en lösning på andras arbetsmiljöproblem Bra arbetslokaler kan göra under med trivsel, hälsa och prestation. Det vet de flesta

Läs mer

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter

Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning. Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter Hjälp till utformning av livsmedelsanläggning Restauranger, pizzerior, gatukök och liknande verksamheter INNEHÅLL Inledning... 1 Ändamålsenliga lokaler... 2 Val av material och utformning... 2 Val av inredning...

Läs mer

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd

Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd VÄGLEDNING Starta förskola Lagkrav och miljöförvaltningens råd Antagen av Miljönämnden 2011-05-23 Miljöförvaltningens vägledning för nybyggnad av förskolelokaler och ombyggnad eller tillbyggnad av befintliga

Läs mer

Planering och utformning av livsmedelslokal

Planering och utformning av livsmedelslokal Information Miljönämnden i mellersta Bohuslän 2013-02-13 Sida 1(5 Planering och utformning av livsmedelslokal Innan du startar en livsmedelsverksamhet är det viktigt att tänka på hur lokalen ska vara utformad.

Läs mer

Vad gäller för tillfälliga boenden?

Vad gäller för tillfälliga boenden? Vad gäller för tillfälliga boenden? En informationsbroschyr från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för dig som funderar på att starta eller redan bedriver verksamhet med tillfälligt boende. 1 Senast

Läs mer

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljökontoret informerar om MILJÖ & HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Du som driver en förskola, skola

Läs mer

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM

MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM Miljö- och byggenheten informerar om MILJÖ OCH HÄLSA I FÖRSKOLOR, SKOLOR OCH FRITIDSHEM För dig som arbetar med, driver eller vill starta en förskola, skola eller fritidshem Inledning Den som driver en

Läs mer

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen

NOA 11. Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen NOA 11 Anvisningar för ny- och ombyggnad för avfallsutrymmen UTFÄRDAD I DECEMBER 2011 Förord Följande råd och anvisningar om utformning av avfallsutrymmen samt förvaring och transport av avfall är till

Läs mer

Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna

Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna Bil 1. Resultat från enkäten och djupintervjuerna För att få en bättre helhetssyn på svaren presenteras resultaten av både enkäten och djupintervjuerna under samma rubriker som användes i enkäten. delades

Läs mer

Bostadsrättsföreningens energianvändning

Bostadsrättsföreningens energianvändning Bostadsrättsföreningens energianvändning Din förening kan troligen spara både pengar och miljö genom att effektivisera energianvändningen. Här är några råd och tips: 1. Kartlägg energianvändningen och

Läs mer

Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun

Skyddsavstånd till hästhållning Öjersjö, Partille kommun Beställare: HB Ramselyckan HSB Göteborg 930201 FE 397 833 83 Strömsund Beställarens representant: Karin Frykberg, Skanska Nya Hem Konsult: Uppdragsledare Handläggare Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg

Läs mer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer

Brandskydd i varje bostad. Gemensamma rekommendationer Brandskydd i varje bostad Gemensamma rekommendationer 2 Gemensamma rekommendationer, Brandskydd i varje bostad MSB Dnr: 2012-2779 Kontaktpersoner MSB: Malin Vestin Håkan Sten Anders Lundberg Karin Albinson

Läs mer

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter

Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter Personalhandbok för xxx Arbetsmiljö, arbetstider, arbetsrutiner, kontaktuppgifter 1 Intyg Jag har tagit del och förstått innehållet i personalhandboken samt i arbetsmiljöhandboken. Namn Underskift Datum

Läs mer

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare

Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare Fukt- och mögelskadad krypgrund Ett faktum för 175 000 svenska villaägare En rapport från Anticimex september 2004 1(12) 1. Sammanfattning Ny rapport från Anticimex slår fast att krypgrund är en riskkonstruktion:

Läs mer

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation

God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Missvisande titel? Låter som att det är själva byggavfallet som avses. God avfallshantering vid ny- och ombyggnation Sundbybergs stads riktlinjer Godkänd av stadsbyggnads- och miljönämnden den 11 november

Läs mer

Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning

Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning Utvärdering och jämförelse av arbetsmiljön i mekaniserad och konventionell hästhållning Niklas Adolfsson & Qiuqing Geng, Projektet är finansierat av Jordbruksverkets satsning Livskraftigt hästföretagande.

Läs mer

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening

Brf Brage Vi måste alla hjälpas åt Vår förening Brage samfällighetsförening Brf Brage Allmän boendeinformation för medlemmarna i bostadsrättsföreningen Brage Du har förmånen att vara ägare av en lägenhet i HSB bostadsrättsförening Brage i Boden. Genom vår förening äger vi vårt

Läs mer

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in

NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna. Information till dig som flyttar in NYBRO BOSTAD Med ett tryggt leende på läpparna Information till dig som flyttar in VÄLKOMMEN TILL NYBRO BOSTAD Nybro Bostads AB är ett kommunalt aktiebolag. Vi äger och förvaltar ca 2000 lägenheter samt

Läs mer

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag

BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag BÄTTRE VARUMOTTAG! En handbok till stöd vid planering, projektering och användning av varumottag 1 2013 TYA och upphovsmännen Mångfaldigande av innehållet i denna PDF, helt eller delvis, är enligt lagen

Läs mer

Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet

Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet Underlätta äldres boende i det befintliga fastighetsbeståndet Pilotstudie i Familjebostäders Blackeberg - del av EU-projektet e IRFPP Bilaga Fördjupad inventering av Familjebostäders bostadsfastigheter

Läs mer

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal

Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftpersonal Förord Redan under planering och projektering bestäms det hur väl byggprocessen och den färdiga byggnaden kommer att fungera. Byggherren arkitekten och

Läs mer

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21

Förslag till. Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Förslag till Checklista för Borås kommuns Tillgänglighetsplan 2000-08-21 Tillgänglighetsplan med checklista Inledning En person med funktionshinder blir handikappad först när han/hon utsätts för hinder

Läs mer

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren?

VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR. Vad gör du om du får en översvämning i källaren? VIKTIGT ATT VETA OM KÄLLARÖVERSVÄMNINGAR Vad gör du om du får en översvämning i källaren? I den här broschyren kan du läsa om de vanligaste orsakerna till källaröversvämningar och vad du kan göra för att

Läs mer