Sundby, Gladö och Gömmargården En genomgång av byggnadsbeståndet på tre ridskolor i Huddinge kommun Av agr.dr. Anders Ehrlemark Slutrapport

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Sundby, Gladö och Gömmargården En genomgång av byggnadsbeståndet på tre ridskolor i Huddinge kommun Av agr.dr. Anders Ehrlemark Slutrapport 2014-02-06"

Transkript

1 Sundby, Gladö och Gömmargården En genomgång av byggnadsbeståndet på tre ridskolor i Huddinge kommun Av agr.dr. Anders Ehrlemark Slutrapport

2 Inledning Bakgrund Huddinge kommun har låtit göra en översyn av ridsportverksamheten i kommunen (Översyn av ridsportverksamheten i Huddinge kommun, slutrapport ). Rapporten var inriktad på att kartlägga ridsportverksamheten inom kommunen. När det gäller ridskolorna påpekade utredaren många brister när det gäller lokaler, standard och tillgänglighet som bör åtgärdas som ett första steg för att stödja flickors möjlighet att utöva ridsport. Den genomgång som redovisas här omfattar byggnaderna på tre anläggningar (Sundby, Gladö och Gömmargården) med öppen ridskoleverksamhet som stöds av kommunen. Kartan nedan visar var de aktuella ridskolorna ligger. Utredningen är gjord av agr.dr. Anders Ehrlemark. Kontaktperson på kommunen har varit fritidschef Kicki Johansson. Under arbetets gång har vi haft regelbundna avstämningsmöten. Gömmargården Gladö Sundby Uppdrag Uppdraget har varit inriktat på att kartlägga följande aspekter: 1. Brister som behöver åtgärdas med hänsyn till djur- och arbetsmiljö 2. Brister som försvårar och begränsar befintlig ridskoleverksamhet. 3. Åtgärder som kan utvecklar och/eller utökar ridskoleverksamheten. 2

3 Utifrån de brister och utvecklingsmöjligheter som upptäcks skulle utredaren presentera förslag på lämpliga åtgärder och uppskattade kostnader för dessa. Förslagen rangordnas med hänsyn till angelägenhetsgrad. Genomförande Jag (Anders Ehrlemark) har besökt anläggningarna dels för att inhämta erfarenheter och synpunkter från ridskolepersonal och klubbrepresentanter, dels för att besiktiga och dokumentera inredning, utrustning och byggnader. Eftersom uppdraget är inriktat på den öppna ridskoleverksamheten så har jag inte haft någon genomgång med Juringe ryttarsällskap, trots att klubben finns på samma anläggning som Gömmargårdens ridskola. De observationer, bilder och data som samlats in finns dokumenterat i en separat rapport från respektive anläggning. Denna rapport ger en översikt över läget på alla tre ridskolorna med en kortfattad beskrivning av verksamhet, lokaler och byggnader samt min analys och mina förslag till byggnadsåtgärder. Värdegrund och utgångspunkt för analys och prioriteringar I mitt arbeta med ridskoleanläggningarna har jag utgått från följande principer: Verksamheten på ridskolorna skall kunna bedrivas så att djur och människor vistas i en god och säker miljö som uppfyller lagstadgade djur- och arbetsmiljöbestämmelser. De som arbetar på ridskolorna skall ha en bra fysisk arbetsmiljö. Lokalerna skall hållas i gott skick. Anledningen till att kommunen stödjer den öppna ridskoleverksamheten är att så många barn som möjligt skall ha praktiska och ekonomiska möjligheter att ägna sig åt ridsport. Av detta följer att anläggningarna skall vara attraktiva för barn, kostnaderna för ryttarna skall vara rimliga och att anläggningarna skall vara lätt tillgängliga med allmänna kommunikationer. För att få ut så mycket verksamhet som möjligt inom en begränsad ekonomisk ram så är det viktigt att driftskostnaderna för ridskoleverksamheten hålls så låga som möjligt. Personalkostnader Foder och strö Utrustning Arbetet med skötsel och hantering av hästarna skall kunna skötas rationellt så att arbetsförbrukningen minimeras. I ridundervisningen bör gruppstorleken vara anpassad till instruktörens pedagogiska räckvidd och inte begränsas av utrymmet i ridhuset. Det skall finnas tillräckligt stora utrymmen för foder och strö så att man kan göra ekonomiska inköp. Lagringsutrymmena skall vara så utformade att man minimerar spill och att foder och strö förstörs av väta, mögel och skadedjur. Det skall finnas lämpliga och tillräckligt stora utrymmen för att kunna vårda dyrbar utrustning som sadlar, seldon och täcken. 3

4 Ridskolornas verksamhet och befintliga lokaler I slutet av detta dokument finns nyckeldata för verksamheterna i tabellform (Bilaga 1). I analysen har jag inte tagit hänsyn till vilken part som ansvarar för olika funktioner. Det kan vara fastighetsbolaget, kommunen eller klubben. När det gäller de investeringskostnader som anges nedan så är de mycket ungefärliga. Det beror dels på stora skillnader i kostnader relaterat till vilka funktionskrav och vilken standardnivå som man väljer. Hur man bedriver bygget har också stor betydelse. Erfarenheten visar att kommunalt byggda stallar nära tätort ofta är 2-3 gånger dyrare att bygga än motsvarande privata projekt på landsbygd. Angivna kostnader ligger i spannet mellan dyrt privatprojekt och billigt kommunalt bygge. Denna utredning är inriktad på själva byggnaderna, men det bör påpekas att även yttre anläggningar som uteridbanor, ridstigar och rastfållor har stor betydelse för möjligheten att bedriva framgångsrik ridskoleverksamhet. Ridskolorna är verksamma i anslutning till naturområden som är flitigt använda för friluftsverksamhet. För att undvika konflikter med naturvårdsintressen och övrigt friluftsliv bör kommunen därför rekognosera och märka ut lämpliga ridstråk. Ridskolorna ligger på eller intill tidigare jordbruksmark. Vi mina besök kunde jag se att markerna på många ställen är dåligt hävdade. Buskar och träd växer över dikena och ut på fälten. Diken och dräneringsrör verkar inte underhållas så att rasthagar och betesfållor försumpas och blir söndertrampade. Det finns också brister när det gäller underhåll av stängsel och transportvägar. Dokumentation av befintliga lokaler För varje ridanläggning finns ett separat dokument med omfattande text och bilddokumentation av förhållandena december

5 Sundby Verksamhet Lokaler Djurmiljö Arbetsmiljö Handikappanpassning Byggnad Ridhus Tillgänglighet Önskemål Dressyr och tävlingsverksamhet, huvudsakligen med ponnyer. Fyra anställda, ca 350 uppsittningar per vecka 30 ponnys, 8 ridhästar Stall i ålderdomlig stenladugård Personalutrymmen, rymliga men slitna Ryttarnas omklädning och dusch: 56 skåp, ingen dusch. Klubbutrymmen, mycket rymliga men slitna. Serviceutrymmen, trånga och slitna. 16 boxar och 21 spiltor av varierande utförande och storlek. Spolspilta eller motsvarande saknas. Nästan obefintlig ventilation som dessutom är felaktigt utformad Boxar som är uppställda på logen är för klena för permanent bruk En stor del av hästarna är uppställda i spiltor vilket inte skulle godkännas om det blev aktuellt med större ombyggnad. Tungarbetad foder- och ströhantering, särskilt vintertid. Risk för att pallar med strö och foder välter pga ojämnt underlag när det samlas snö och is på gården. Rymlig gödselplatta direkt i anslutning till stall. Enkel tippning. Lång sträcka och branta backar på väg till/från rasthagar HWC i klubblokal. Ingång till ridhus genom sidoport och uppsittning från ramp. Gammal otidsenlig byggnad. Omfattande fukt och rötskador i taket på den gamla logen och i delar av stallet. Slitna och ojämna golv. Modernt ridhus 20 x 60 m. Rymliga läktare, kafeteria, mötesrum och toaletter. Väggarna oisolerade, taket kondensisolerat. Avfuktningsanläggning finns installerad. Utvändiga målning sliten, behöver åtgärdas. Lätt att komma till anläggningen. Parkerings- och busshållplats alldeles utanför ridhuset. Ytterligare ett ridhus för utökad verksamhet och parallella lektioner. Maskinhall för traktorer och redskap Skyddat utrymme för strö och foder som inte blockeras av snö. Analys Förhållandevis höga avgifter, men ändå kölista inriktning på tävling och dressyr verkar vara attraktiv. Slitna, splittrade men mycket rymliga lokaler för ryttare och klubb. Allvarliga och omfattande brister och skador på de gamla byggnaderna. Tungarbetad foder- och ströhantering, särskilt när snö och is samlas på innergården. Dessutom saknas frostfritt foderrum där frusna foderbalar kan tinas. 5

6 Omfattande foderspill pga foderlager under bar himmel. Arbetskrävande att leda hästar till rasthagar. Olämpligt och oekonomiskt att renovera/bygga om befintligt stall En ombyggnad av befintligt stall skulle medföra anpassning till nu gällande djurskyddsbestämmelser vilket innebär krav på nytt ventilationssystem och att spiltor ersätts med boxar. En sådan ombyggnad skulle därför medföra att det befintliga stallets area blir otillräcklig för att det antal hästar som behövs för ridskoleverksamheten. Dessutom kvarstår svårigheterna att åstadkomma rationell hantering av foder och strö i anslutning till befintliga byggnader. Sammantaget är renovering/ombyggnad av befintligt stall inte att rekommendera pga fortsatt otillfredsställande funktion och höga kostnader. Förslag till byggnadsåtgärder Omfattande brister och fuktskador på befintligt stall. Låg takhöjd, begränsad yta och ålderdomlig byggnadskonstruktion gör renoveringsalternativ oekonomiskt. För långt avstånd till bef. klubblokaler om verksamheten konc. kring ridhuset. Om fuktbelastningen försvinner kanske bef. loge kan torka ut och lappas ihop. Bygg nytt stall för 36 hästar på planen bakom ridhuset (där det tidigare legat ett svinhus). Personalutrymmen samt utrymmen för foder, strö och gödsel i anslutning till stallet. Stall ca 900 m2 Personal och serviceutrymmen 100 m2 Foder, strö och gödsel 200 m2 Nytt stall ger möjlighet till bra djurmiljö och arbetsbesparing genom rationell hantering av foder, strö och gödsel. Omklädningsutrymmen under gavelläktare i ridhus + tillbyggnad med WC, HWC och duschar. Den gamla logen borde kunna användas för uppställning av maskiner efter punktvisa reparationer av yttertak milj 0,75-1,5 milj? 6

7 B uss B ergig kulle P arkering Utrymmen under läktare Omkl, dusch f ryttare Ridhus B ergig kulle Rasthagar Grusplan Foder och strö Hästall 36 platser Utomhusridbana Rasthagar Personal, WC Grovfoder och strö K raftfoder Gödsel Hästar B esökare, ryttare Lastbilar Rasthagar Gödsel Sundby gård, placering nytt häststall Anders Ehrlemark

8 Gladö Verksamhet Lokaler Djurmiljö Arbetsmiljö Handikappanpassning Byggnad Ridhus Tillgänglighet Ridstig Önskemål Traditionell ridskoleverksamhet för både barn och vuxna 380 uppsittningar i veckan 15 ridhästar och 15 ponnyer Stallbyggnader av trä, relativt moderna Personalutrymmen, trånga och lite slitna Ryttarnas omklädning och dusch: 40 klädskåp i trång bod utan vatten. Klubbutrymmen, trånga, utspridda, otillgängliga och dåligt fungerande. Serviceutrymmen - bra sadelkammare, rymliga men svårutnyttjade utrymmen på vinden. 18 boxar och 15 spiltor Ingen spolspilta, men trång spolplats i tvärgång. Luftintag för små och av olämplig typ Trång spolspilta, ingen plats att komma undan om en häst blir orolig. En stor del av hästarna står i spiltor. Detta är ej tillåtet vid nybyggnad men än så länge får befintliga spiltor användas. Tunga manuella transporter av foder och strö pga höjdskillnader och lerig gårdsplan. Bra med nedsänkt centralt placerad gödselcontainer som dock saknar tak. Fodersilo utomhus placerad onödigt långt från stall. Risk för att pallar med strö välter pga ojämnt underlag och snö/is. HWC i stall med utgång direkt till stallgång Uppsittningsbrygga utanför ridhus Personlyft inne i ridhus Gnagskador på väggar Troligtvis fuktskada i vindsbjälklag Ridhus 20 x 40 m. Oisolerat plåthus. Gavelläktare med liten kafeteria. 300 m längs liten väg till busshållplats. Belysning saknas vilket gör att vägen blir kolmörk på vintern. Avskräckande för ensamma barn. Nyanlagd ridstig finns Belysning längs väg till busshållplats. Bättre lokaler för klädförvaring och omklädnad. Större ridhus alternativt ytterligare ett ridhus ger möjlighet till större grupper och fler uppsittningar. Lektionsplats för muntliga genomgångar. Blöt och lerig gårdsplan försvårar hantering av foder och strö. Hösilage och torvströ fryser ihop när det förvaras ute. 8

9 Analys Hög aktivitet, men ingen kölista. Bristande tillgänglighet genom att barn har svårt att själva ta sig till ridskolan kvällstid. Trånga och olämpliga lokaler for klädförvaring, tvätt och ombyte. Omklädningsbaracken i mycket dåligt skick och saknar till och med tvättmöjlighet. Mycket tungarbetat och arbetskrävande hantering av foder och strö. Skjul för grovfoder kraftigt fuktskadat och är rivningsfärdigt. Lera och vatten från högt belägna rastfållor rinner över gårdsplan och lämnar ett tjockt lager sörja efter sig. Det gör att man inte kan använda kärra för transporter utomhus utan måste bära fodret. Människor, hästar, fodertransporter och varutransporter skall dela på en liten yta framför stallet vilket förvärrar problemet med den leriga marken och ökar risken för olyckor. Förslag till byggnadsåtgärder Otrygg och trafikfarlig gångväg från busshållplats. För små och fel typ av luftintag Foderlada och omklädningsbarack har tjänat ut. Med ny placering underlättas arbetet m foder och strö. Man får också separering av person, häst och lastbilstransporter. Vatten och sörja rinner in på gårdsplan från högre belägna rastfållor Klubben önskar större ridhus för att kunna ta emot fler elever. Sätt upp vägbelysning Byt ut luftintag Köp in 3 st begagnade omklädningsbodar med skåp och dusch (3 x 16 = 48 platser). Enkel grundläggning där foderskjul nu står. Sätt på enkelt sadeltak och snygga upp fasad. Yttermått ca 9 x 9 meter. Vatten, el och avlopp över gårdsplanen. Denna lösning bör kunna hålla år. Bygg ny lada för foder och strö intill gödselcontainer. Golv skall vara i nivå med stall så att man kan transportera foder med vagn. Höjdskillnad ger lastkaj mot väg där lastbil angör. Om man väljer överbyggnad typ växthus (se bild nedan) blir det medelhavsklimat inne på vintern vilket minimerar problem med frysning. Foderberedning i denna lada. Storlek ca 180 m 2 Flytta fodersilo och ställ upp intill foderlada med transportskruv till foderberedningsutrymme. Gör om bef foderrum till dusch, HWC och handikappomklädning med ingång direkt utifrån. Vatten och avlopp finns intill. Ca 12 m 2 Sätt upp låg stödmur av L-element som styr bort vatten och lera. Ca 20 meter Befintligt ridhus ligger på uppfylld terrass som skulle kunna rymma ca 12 meter förlängning av byggnad. Om man kan klara sig med smal läktare utan kafeteria skulle huset då rymma ca 57 meter lång manege tkr tkr 0,5-1,0 milj Alternativ nybyggad 2-3 milj 0,5-1,0 milj tkr tkr tkr 1,0 2,5 milj 9

10 För att ersätta kafeteria flyttas friliggande befintlig kaffestuga och placeras intill ny omklädningsbyggnad. Denna placering ger överblick över gårdsplan och parkering men ej in i ridhus.? Foderlada med inklädnad av växthusplast ger bra vinterklimat utan tilläggsvärme (jfr gardencenter). Flera leverantör kan leverera stomme som klarar snölast utan ständig uppvärmning Ridhus förlängt ca 13 m på bef terass 2. S mal läktare vid gavel 3. Ingång med ramp för rullstol 4. B ef. dörr för trp hinder 5. Hinderförråd under skärmtak 6. Omklädning och dush för ryttare 48 platser 7. Flyttad och upprustad kaffestuga ridhus-tv på väggen 8. Foderrum görs om till HW C, W C, H-omkl 9. Hårdgjord gårdsplan 10. Låg stödmur håller undan vatten och sörja 11. Foderberedning, lager f strö o foder i soluppvärmt "växthus" 12. B elysning längs infartsväg 13. Flyttat fodersilo med tömningsskruv in i foderrum Grovfoder och strö K raftfoder Gödsel Hästar B esökare, ryttare Lastbilar Höjd B runn och vattenledning Manege 20 x 57 Ridhus 22 x 61 m P arkering Infiltrationsanläggning Här kan stallet förlängas för att plats för erf boxar när bef spiltor skall ersättas i framtiden 13 Gladö ridskola, förslag till åtgärder och ombyggnader Anders Ehrlemark

11 Gömmargården Verksamhet Lokaler Djurmiljö Arbetsmiljö Handikappanpassning Byggnad Ridhus Tillgänglighet Ridstig Önskemål Tätortsnära ridskoleverksamhet, kompletterad med kortare specialkurser 300 uppsittningar i veckan 13 ridhästar och 7 ponnyer Stallbyggnader av trä, relativt moderna Personalutrymmen mycket trånga Ryttarnas omklädning 25 klädskåp placerade i olika allmänna utrymmen. Klubbutrymmen, endast liten kafeteria. Serviceutrymmen - bra sadelkammare och foderrum. Rymliga men svårutnyttjade utrymmen på vinden. Tork och tvättutrymme saknas. Endast 20 platser för hästar i boxar Rymlig spolplats med värme och ventilation i separat lokal Luftintag för små och av olämplig typ Vattenkoppar saknas i lilla stallet Tunga manuella transporter av strö och gödsel pga höjdskillnader och lerig gårdsplan. Hala och besvärliga ramper kring gödselcontainer. Hösilage på vind hanteras med palltruck, men oklart om bjälklag är dimensionerat så att det klarar 400 kg ensilagepallar. Risk för att pallar med strö välter pga ojämnt underlag och snö/is. HWC i ridhus Vissa gnagskador på väggar Mögelskador på yttervägg pga ej fungerande ventilation Kanalplastskivor i ridhusets nock deformerade risk för läckage och stormskador. Gavelport på ridhus kan ofta inte öppnas pga lera och grus på gårdsplan. Avskilt utrymme för tvättmaskin saknas. Ridhus 20 x 40 m. Liten gavelläktare. Tätortsnära, god tillgänglighet. Befintlig ridstig har olämplig beläggning. Större utrymme för personal och ryttares persedlar, omklädnad och dusch. Förvaringsutrymmen för förbrukningsmaterial Torkutrymme för hästtäcken mm Mer tillgänglig ridhustid genom större ridhus alternativt ytterligare ett ridhus ger möjlighet till större grupper och fler uppsittningar. Lektionsplats för muntliga genomgångar. Blöt och lerig gårdsplan försvårar hantering av strö och gödsel Torvströ fryser ihop när det förvaras ute. 11

12 Analys Lättillgänglig anläggning men få hästar och begränsad ridhustid begränsar antalet elever och försämrar ridskoleverksamhetens ekonomi. Mycket trånga och bristfälliga lokaler för klädförvaring, tvätt och omklädnad. Ridhusets storlek begränsar lektionsgruppernas storlek. Ridskolan disponerar inte ridhuset under den attraktivaste tiden på dagen. Litet antal platser för ridskolehästar Större utbyggnad inte möjligt pga trång tomt och begränsad tillgång på rastfållor pga kringliggande naturvårdsområde. Skrämmande ljud från intilliggande idrottsarena stör verksamhet på uteridbana. Först måste de fysiska begränsningarna vad det gäller hästplatser, tomtmark och rastfållor lösas. Först därefter kan det vara lämpligt att göra större investeringar. De åtgärder som räknas upp nedan är därför sådana som behövs för att avhjälpa akuta brister i befintlig anläggning. Förslag till byggnadsåtgärder Port på ridhusets gavel blockeras av jord och lera som rinner ner från rasthagarna För små och fel typ av luftintag samt vattenkoppar saknas. Omklädnads och andra utrymmen för ryttarna saknas. Behövs fullstort ridhus (60m) för optimal gruppstorlek. Byt ut slagport mot rullport Byt ut luftintag och installera vattenkoppar. Om ridskolan skulle få tillgång till hela anläggningen så skulle förrådsbyggnaden kunna inredas med utrymmen för omklädning, dusch och WC. Om problemen med det förutsättningar som gör att ridskolan bara kan hålla ca 20 hästar kan lösas, då skulle det behövas ett fullstort ridhus. Det kan antingen ske genom stor om och utbyggnad av bef hus eller genom byggande av nytt hus tkr tkr?? 12

13 Förslag till övergripande prioriteringar 1. Gladö: Vägbelysning, byte luftintag, nytt omklädningsutrymme, nytt utrymme för foder och strö, stödmur. 1,3 1,6 milj. Motivering: Snabba och okomplicerade åtgärder som förbättrar tillgänglighet, skapar rimliga utrymmen för ryttarna och ger stor förbättring av arbetsmiljö och arbetsbehov. 2. Gömmargården: Luftintag, vattenkoppar, skjutport, utrymme för tvättmaskin 0,2 0,3 milj. Motivering: Okomplicerade åtgärder som behövs med hänsyn till djurmiljö och säkerhet. 3. Sundby: Nytt stall med personal, gödsellager och foderutrymmen milj. Motivering: Befintligt stall uppfyller inte gällande djurskyddskrav och är i mycket dåligt skick. Ombyggnad skulle bli dyr och ändå inte ge utrymme för tillräckligt antal hästar. För fortsatt verksamhet behövs ett nybyggt stall. 4. Sundby: Flytta klubbutrymmen till ridhus. 0,75 1,5 milj. 5. Gladö: Utbyggnad av bef ridhus till ca 60m samt flyttat bef kaffestuga som ny kafeteria.1,5 4 milj. Motivering: Fullstort (60m) ridhus ger bättre ekonomi och fler ridtillfällen tack vare möjlighet till större grupper eller parallella lektioner. Detta kan åstadkommas genom att förlänga befintligt ridhus. När det gäller Gömmargården så finns det en mycket stor potential, men det är inte meningsfullt att göra några större utbyggnader innan de fysiska begränsningarna när det gäller hästplatser, tomtmark och rastfållor är lösta. 13

14 Bilaga 1. Översikt ridskolornas verksamhet och lokaler Sundby Gladö Gömmargården Om klubben Inriktning Dressyrtävlingar Trad ridskola Ridskola + specialkurser *) Medlemmar totalt *) Varav barn 5-18 år *) Uppsittning/v (aktivitet) *) Kölista Ja - Ja *) Omsättning kr/år ridskola priv företag 3,5 milj 2,3 milj *) Antällda, motsv ant heltid 4 4,5 3,25 Uppsittningar/pers&vecka *) Lektionspris junior 250:- 170:- 165:- *) Ridskolehästar *) Ridhästar *) Ponnyer Övriga hästar 3 1 Totalt hästar *) Lektioner/vecka o häst *) Tävlingar per år Lokalresurser Ridhus 60 x 20 m 40 x 20 m 40 x 20 m Klubbutrymmen, m Klädskåp Personalutrymmen Sadelkammare mm Övriga serviceutr Boxar Spiltor Totalt *) Källa "Översyn ridsportverksamheten i Huddinge kommun", Slutrapport

15 Bilaga 2. Flygbilder på befintliga anläggningar från kommunens kartsida Sundby ridskola Gladö ridskola 15

16 Gömmargårdens ridskola och Juringe ryttarsällskap 16

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Sundby Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gömmargården Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på

Läs mer

Verksamhetsplan 2014

Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Verksamhetsplan 2014 Lomma Ridklubb Lomma Ridklubb är en aktiv ideell förening som i år firar 40-årsjubileum. Föreningen bedriver en av Svenska Ridsportförbundet certifierad ridskola, för

Läs mer

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö. Version 2014-02-05

Anders Ehrlemark. Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö. Version 2014-02-05 P R A K T E K Anders Ehrlemark Version 2014-02-05 Huddinge kommun, kartläggning ridskolor, Gladö Detta dokument innehåller en dokumentation av observationer och noteringar angående byggnaderna på anläggningen.

Läs mer

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie

SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie SOLLENTUNA RIDKLUBB Förstudie 2015-10-30 H Persson Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Underlag till kalkyl... 3 3 Åtgärder... 3 2 (6) 1 Sammanfattning Befintligt stall är undermåligt både när

Läs mer

LILLA HÄSTKUNSKAPSHÄFTET FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF

LILLA HÄSTKUNSKAPSHÄFTET FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF LILLA HÄSTKUNSKAPSHÄFTET FINLANDS RYTTARFÖRBUND RF DETTA HÄSTKUNSKAPSHÄFTE TILLHÖR STALLET Hästarna bor i ett stall. Varje häst har sin egen box i stallet. På dagarna vistas hästarna också utomhus i rasthagar.

Läs mer

Källängs Kontrollhönseri

Källängs Kontrollhönseri Källängs Kontrollhönseri Särtryck ur tidningen Fjäderfä nr 4-2010. Denna tidning, och årsprenumerationer, kan beställas på: tel 018-34 62 54 e-post: elisabeth@secher.pp.se eller på www.fjaderfa.se/prenumerationer

Läs mer

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum:

Lokalprogram. Skogsgläntans förskola Nybyggnad PROGRAMHANDLING. Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Skogsgläntans förskola Nybyggnad Datum: 2011-03-11 Rev. datum: Upprättad av: Åsa Lundberg, Tema arkitekter Kristin Åberg Nilsson, Tema miljö & energi Sid 2 (8) Innehållsförteckning Skogsgläntans förskola

Läs mer

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal

Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Bilaga 1; Sammanställning av kommunala beslut och ingångna avtal Utöka mångfalden/allmän inriktning 1a. 2002; Utöka möjligheterna för barn och unga gällande kapacitet och fler anläggningar 1b. April 2002

Läs mer

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap

Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Välkomna till Enskede Ridskola & Enskede Ridsällskap Vem gör vad? Enskede Ridskola Hästar Ridinstruktörer Stallpersonal Anläggning & utrustning Allt som krävs för att erbjuda och genomföra ridlektioner

Läs mer

Personalutrymmen....på tillfälliga arbetsplatser Ett byggherreansvar!

Personalutrymmen....på tillfälliga arbetsplatser Ett byggherreansvar! Personalutrymmen...på tillfälliga arbetsplatser Ett byggherreansvar! Ansvaret En god arbetsmiljö innehåller många olika delar. En viktig sådan del är personalutrymmen. Med detta menas utrymmen för måltider,

Läs mer

DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING

DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR LYCKORNA 2:214 OCH 2:224 LYCKORNAS BÅTVARV UDDEVALLA KOMMUN ANTAGANDEHANDLING Upprättad av Arkitekt Lars Jansson AB den 22 november 2006 Reviderad den 6 september 2007 samt den 17 april

Läs mer

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb

LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE. 3. Faktainsamling. en hemläxa för varje ridklubb LATHUND FÖR FRAMGANGSRIKT PAVERKANSARBETE 3. Faktainsamling en hemläxa för varje ridklubb Varje framgångsrikt påverkansarbete startar med en analys av nuläget. En genomgång av fakta om ridklubbens verksamheter,

Läs mer

Braås Ponny- och ridklubb

Braås Ponny- och ridklubb Braås Ponny- och ridklubb Vattenläcka i tak, pumphus Takbyte stall, gammal del, eternittak Uppriktning av fundament på förråd Ombyggnation stall inkl ventilation S:a : Ny kiosk Ny toalettvagn S:a : ca

Läs mer

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A)

Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Vägledning för ansökan om förprövning av häststall (D173A) Här följer en vägledning till hur du fyller i ansökan. En väl ifylld blankett gör handläggningstiden kortare och du kan få ditt beslut snabbare.

Läs mer

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015

HSB Brf Tanto Stambyte 2015 11 17. Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Vanliga frågor från medlemsmöten okt nov 2015 Informationsbroschyren I informationsbroschyren redovisas generella lösningar för tänkt utförande av stambyte. Andra lösningar kommer att behöva anpassas framförallt

Läs mer

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet.

10-15 cm stenmjöl (krossmaterial) som packas till en fast yta. Skyddar mattan mot harvar och bevarar en jämn fuktighet. Underlag ridhus 3-5 cm sågspån, gärna grovt, alternativt kutterspån eller klenflis, mindre än 10 mm. Använd inte kabelflis, bark eller gummispån. Lägg på spånet i omgångar. Efter ungefär ett halvår; lägg

Läs mer

Län Östergötland Gatuadress Kullaholm Kommun Linköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 170 m² Område Klockrike Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Östergötland Gatuadress Kullaholm Kommun Linköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 170 m² Område Klockrike Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Östergötland Gatuadress Kommun Linköping Storlek 5 rum (4 sovrum) / 170 m² Område Klockrike Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Gården ligger strax utanför Linköping, en bit från Klockrike

Läs mer

VIKTIGA FAKTORER FÖR SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET VID HÄSTHANTERING UR RULLSTOLSBURNA RYTTARES PERSPEKTIV

VIKTIGA FAKTORER FÖR SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET VID HÄSTHANTERING UR RULLSTOLSBURNA RYTTARES PERSPEKTIV Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för Veterinärmedicin och husdjursvetenskap Hippologenheten Hippologiskt Examensarbete nr 401 2011 VIKTIGA FAKTORER FÖR + SÄKERHET OCH TILLGÄNGLIGHET VID HÄSTHANTERING

Läs mer

Bossgården, Stenstorp ELBP 2011-10-10 Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt. David Hårsmar, Energirådgivare Hushållningssällskapet /

Bossgården, Stenstorp ELBP 2011-10-10 Energieffektivisering i lantbrukets byggprojekt. David Hårsmar, Energirådgivare Hushållningssällskapet / Brandsektionering mot äldre byggnad Breda gångar för att strö liggbås Extra breda och höga portar för att göra det möjligt att köra in och hämta djur med traktor. Drivgång längs med långsida david.harsmar@radgivarna.nu

Läs mer

FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS

FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS FÄLTLOKALEN FÖR EKA-PROJEKTET I BENGTSFORS Bakgrund och framtida behov av lokalen i projektet Rapport nr EKA 2003:11 2003-10-03 Författad av Åsa Svensson, Bengtsfors Kommun 1 1 Miljökontroll INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner!

Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner! Hågelby Stallförening PRESSINFORMATION Tumba 5 Dec 2013 Kommunens agerande tvingar Hågelbystallet att lägga ner! En sportverksamhet med majoriteten tjejer får inget aktivt stöd av Botkyrka Kommun trots

Läs mer

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden

Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden KULTUR- OCH FRITIDSNÄMNDEN KALLELSE SIDA 1 (2) Kallelse till Kultur- och fritidsnämnden Tid Tisdag den 12 februari 2013 klockan 18.00 Plats Huddinge konferenscenter, rum Solrosen, Patron Pehrs väg 3, Huddinge

Läs mer

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb

Välkommen att stödja Väsby Ridklubb Välkommen att stödja Väsby Ridklubb RIDKLUBBEN SOM SÄTTER HÄSTEN OCH ELEVEN I CENTRUM Väsby Ridklubb erbjuder ridutbildning i naturskön miljö vid Mälaren. Vi vänder oss till alla åldrar på olika nivåer.

Läs mer

Ett medborgarförslag på friskvårdssatsning som berikar vår kommun!

Ett medborgarförslag på friskvårdssatsning som berikar vår kommun! Ett medborgarförslag på friskvårdssatsning som berikar vår kommun! Perfekt reklamläge vid kommande motorväg ULRICEHAMNS BOULECENTER Se bilagda hallförslag Ulricehamn - en vintersportort När Hökerums boulehall

Läs mer

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16

Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 Allmän information och trivselregler för boende i Bostadsrättsföreningen Ångpannan 16 1 Vår gemensamma egendom omfattar - förutom de individuella lägenheterna med tillhörande vindsförråd - trapphus, gemensam

Läs mer

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen

ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen ORDNINGS- och TRIVSELREGLER för BRF Ankdammen Att bo i bostadsrätt rättigheter och skyldigheter Att bo i bostadsrätt är förenat med både rättigheter och skyldigheter. Du bor i en bostadsrättsförening,

Läs mer

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS

SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SÅGSTUVÄGEN 4-30 INFORMATION OM RENOVERING AV DITT HUS SNART ÄR DET DAGS FÖR RENOVERING DÄR DU BOR Husen på Sågstuvägen 4-30 byggdes 1964-1966. Med lite fantasi kan man föreställa sig hur husen och lägenheterna

Läs mer

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B

BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B BESKRIVNING AV UTKASTALTERNATIV A OCH B Detaljplane 498 Borgå, Västra åstranden, stranden för kultur och fritid Detaljplaneändring för stadsdelen 22, Kokon skidcentrum, Kokon föredetta reningsverk, åstrandens

Läs mer

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent

Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vilka är vinsterna med förprövning? Fredrik Holm, länsveterinär Philip Dankmeyer, byggnadskonsulent Vad är förprövning - allmänt? Innebär att länsstyrelsen på förhand, innan byggnation, prövar om stallet/djurutrymmet

Läs mer

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun

Policy för miljökrav. på fordonstvättar i Mjölby kommun Mjölby Kommun Miljönämnden Policy för miljökrav på fordonstvättar i Mjölby kommun Antagen av miljönämnden 2004-08-25, 93 1 Inledning... 3 2 Definitioner... 4 Små... 4 Mellanstora... 4 Stora... 4 3. Övergripande

Läs mer

Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1

Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1 Dnr 2006-1814 2006-05-23 Särskild konsekvensanalys av reglers effekter för små företags villkor 1 Djurskyddsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd (DFS 2006:x) om hästhållning 1. Vilket är problemet

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214

Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 SAMRÅDSFÖRSLAG 2014-11-28 Detaljplan för del av fastigheten Gräddö 7:2 i Rådmansö församling enligt PBL Dnr 13-1406.214 Ks 13-1156.214 PLANBESKRIVNING P O S T A D R E S S B E S Ö K S A D R E S S T E L

Läs mer

Hästarna stod i den gamla stallbyggnaden, där det endast fanns jordgolv och inget vatten indraget. Ridlektionerna hölls dagtid i en av rasthagarna.

Hästarna stod i den gamla stallbyggnaden, där det endast fanns jordgolv och inget vatten indraget. Ridlektionerna hölls dagtid i en av rasthagarna. HISTORIK 1970 Startade Baståsens Ridskola med sin verksamhet. Några ponnyer införskaffades, då det visade sig finnas ett stort behov av små hästar. SRF hade endast stora hästar och mest vuxenutbildning.

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål

PLANBESKRIVNING. Antagandehandling 2009-08-12. Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål STENUNGSUNDS KOMMUN Antagandehandling 2009-08-12 PLANBESKRIVNING Ändring av detaljplan för del av Grönviks varv, Näs 1:230 Ödsmål Stenungsunds kommun Västra Götalands län Normalt Planförfarande 1 Normalt

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt

UNDERHÅLLSPLAN BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1. 1. Objekt 1 (5) BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN BRIGGEN 1 UNDERHÅLLSPLAN 1. Objekt Föreningen äger och förvaltar fastigheten Briggen 1, Lidingö Stad. Tomten har en areal av 1 920 kvadratmeter och har förutom byggnaden gräsmattor

Läs mer

Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning Överlåtelsebesiktning Skäppslandet 7 Lispundsvägen 13, 393 54 Kalmar Kalmar 2015-11-06 Richard Andersson Besiktningsbolaget Sydost AB Företaget innehar F-skattebevis Södra Vägen 5 Tfn 070-27 55 292 Säte

Läs mer

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23

UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Fastighet Visningen Brf Visningen Visningsgatan 10 i Stockholm UNDERHÅLLSPLAN / STATUSBEDÖMNING 2012-06-23 Brf Visningen Kv Visningen Visningsgatan 10 117 99 Stockholm Fastighetsägarna Stockholm AB Box

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING VÄRBYÄNGENS SAMFÄLLIGHETSFÖRENING PROTOKOLL 2015-07 Protokoll 07 fört vid styrelsemöte i hus 117 den 22/6 2015 Närvarande: Mikael Rydell (MR), Kent Larsson (KL), Henrik Ohlsson (HO), Björn Johansson (BJ),

Läs mer

Avtal och regler. För besökande av anläggningen

Avtal och regler. För besökande av anläggningen Avtal och regler För besökande av anläggningen AVTAL Mellan undertecknade parter har denna dag träffats avtal av nyttjande av anläggningen enligt följande: ANLÄGGNINGSVÄRD: Qvarnhem Countrylife & Quarters

Läs mer

Gotö källa. den nya trädgårdsstaden i Barkarö. Etapp 1 Vårbackegatan

Gotö källa. den nya trädgårdsstaden i Barkarö. Etapp 1 Vårbackegatan Gotö källa den nya trädgårdsstaden i Barkarö Etapp 1 Vårbackegatan Aroseken Alla tiders boende Sedan 1956 har vi på Aroseken gjort människor hemmastadda i Västerås. Med en stark lokal närvaro och som stadens

Läs mer

Röke 4028. Län Skåne Gatuadress Röke 4028 Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Röke 4028. Län Skåne Gatuadress Röke 4028 Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Skåne Gatuadress Kommun Hässleholm Storlek 6.0 rum (3 sovrum) / 180 m² Område Röke Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Rymlig villa på landet. Huset

Läs mer

Förslag till en princip för en ridanläggning

Förslag till en princip för en ridanläggning Malmö stad Fritidsförvaltningen 2010-06-17 Förslag till en princip för en ridanläggning För att kunna ta fram kostnader för att bygga/hyra en ridanläggning och projektera en ny ridanläggning har fritidsförvaltningen

Läs mer

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad

Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad Studie nybyggnation Ulfsgården, Gillstad 1. BAKGRUND Götesjö Djur & Jord bedriver idag ekologisk (KRAV) mjölkproduktion med ca 30 kor och rekrytering på Ulfsgården, Gillstad. Ett nytt stall med plats för

Läs mer

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning

Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning Munkedals kommun Miljö- och bygg och kontoret Ansökan om tillstånd enligt 16 djurskyddslagen 1988:534 Ansökan om tillstånd att yrkesmässigt eller i större omfattning bedriva hästhållning Ansökan om tillstånd

Läs mer

Utvreta 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 6

Utvreta 13. www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Län Västmanland Gatuadress Kommun Västerås Storlek 2.0 rum (1 sovrum) / 88 m² Område Västerås Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Låg boendekostnad i villa

Läs mer

Friarelyckan 50. Län. Västra Gatuadress Friarelyckan 50. Kommun Göteborg Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Område Gerrebacka Tillträde tidigast

Friarelyckan 50. Län. Västra Gatuadress Friarelyckan 50. Kommun Göteborg Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Område Gerrebacka Tillträde tidigast Län Västra Gatuadress Götaland Kommun Göteborg Storlek 6.0 rum (4 sovrum) / 170 m² Område Gerrebacka Tillträde tidigast 2013-06-01 www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning Ny villa skall byggas. Färdig

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rörosvägen 494 F

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Rörosvägen 494 F Län Jämtland Gatuadress Kommun Härjedalen Storlek 3.0 rum / 50 m² Område Tänndalen Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En unik möjlighet till ett superfint

Läs mer

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län

Detaljplan för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i Umeå kommun, Västerbottens län Planbeskrivning Samråd Sida 1 av 8 Diarienummer: BN-2014/00904 Datum: 2015-10-02 Handläggare: Maria Norstedt för fastigheterna Svärdet 8 och 9 inom stadsdel Haga i, Västerbottens län HANDLINGAR - Plankarta

Läs mer

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga

Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Information inför anläggande av VA-anläggning i Munga Mälarenergi hoppas att denna information om utbyggnaden av VA-anläggning i Munga ska ge Er den information som behövs inför VA-anslutningen av Er fastighet.

Läs mer

Län Jönköping Gatuadress Åmjölkesbo 21 Kommun Vetlanda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 152 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse

Län Jönköping Gatuadress Åmjölkesbo 21 Kommun Vetlanda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 152 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse Län Jönköping Gatuadress Kommun Vetlanda Storlek 5 rum (3 sovrum) / 152 m² Tillträde tidigast Enligt överenskommelse " Huset är väl genomtänkt för ett bekvämt och billigt boende. ger dig många möjligheter

Läs mer

11 Riktvärde för ekonomibyggnader

11 Riktvärde för ekonomibyggnader Riktvärde för ekonomibyggnader Avsnitt 11 201 11 Riktvärde för ekonomibyggnader 11.1 Allmänt 10 kap. 1 FTL Riktvärde för ekonomibyggnad skall utgöra värdet av en eller flera ekonomibyggnader eller del

Läs mer

Anslutning av tryckavlopp och vatten

Anslutning av tryckavlopp och vatten Anslutning av tryckavlopp och vatten Information till fastighetsägare. Vattenanslutning Tryckavloppsanslutning Ansluta kommunalt vatten och tryckavlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till

Läs mer

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 )

2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 1 (10) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Ändring och hävande (3 kap 14-15 ) 2014-01-01 2 (10) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm www.raa.se 2014-01-01

Läs mer

BOSTADSHUS I ÖDKARBY Saltvik

BOSTADSHUS I ÖDKARBY Saltvik BOSTADSHUS I ÖDKARBY Saltvik Trevligt bostadshus i ett plan, uppfört 1977. Huset är renoverat 2005. Omfattande renovering utförd 2008. Tack vare ett energieffektivt uppvärmningssystem via jordvärme och

Läs mer

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall

Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 2009-05-05 Dnr: 08KS542 Del av Kungsbäck 2:10 mfl, Stora Vall Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktlig utredning för Stora Vall Gävle kommun, Gävleborgs län FYSISK

Läs mer

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad

Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad ~huge 2013-03-20 HF2013-125 l (2) Huddinge kommun Förskalenämnden 141 85 HUDDINGE Preliminär hyresoffert skogvaktartorpets förskola, om- och tillbyggnad Huge Fastigheter AB har efter beställning utfått

Läs mer

Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening

Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening 2014-03-29 Motion om Bestämmelser för hamn och båtuppläggningsplats Logarns Västerviks samfällighetsförening Allmänt Vi har en vacker hamn här i Logarns Västervik och många har glädje av bryggorna för

Läs mer

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn

Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets författningssamling Utgivare: Förnamn Efternamn Boverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassningar och avsteg för tillfälliga anläggningsboenden; BFS 2016:xx Utkom från trycket den 0 månad

Läs mer

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken

Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Datum 2013-08-20 Ärendenummer 2012-000854 Sida 1 av 9 Till fastighetsägare i Envikens verksamhetsområde för vatten och avlopp Från informationsmötet om kommunalt vatten och avlopp i Enviken Här kommer

Läs mer

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021

Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22

Läs mer

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen

Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Öppet möte om parken vid parkleken Nybygget i Gubbängen Ett öppet möte om upprustningen av parkleken Nybygget i Gubbängen hölls den 28 maj 2015 klockan 18-19.30. 30-40 personer, alla vuxna, närvarade på

Läs mer

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor

Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Checklista och åtgärdsplan för ridskolor Datum för genomgång: Företag: Närvarande: Grundläggande säkerhet 1 Finns: a) rutiner för beredskap vid olyckor? b) första hjälpen utbildad personal? AFS 1999:7

Läs mer

E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm FSK01 Tpl Kungens kurva Ansökan Dispensansökan Gömmarens naturreservat 2016-03-11 Naturreservat och Strandskydd BYGGHANDLING Dispensansökan Gömmarens naturreservat motfyllning_strandskydd Objektnamn E4

Läs mer

Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning)

Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning) Beskrivning av skötaruppgifter vid Uppsala Ponnyklubb (poängordning) 1 poäng Putsa sköthästens träns och martingal/inspänning Ta en svamp i sadelkammaren och fukta den och ta på lite sadeltvål. Putsa tränset

Läs mer

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011

Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Miljö- och byggnadskontoret Miljö- och hälsoskyddsenheten 2011-05-11 Berit Ekman Hälsoskyddstillsyn av grundskolor och gymnasier 2010-2011 Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet Turebergshuset

Läs mer

Besiktningsrapport Ellene 13:1

Besiktningsrapport Ellene 13:1 Besiktningsrapport Ellene 13:1 Handläggarens kommentarer: Energiprestanda Energiförbrukning som går till uppvärmning 184 KWh/m² 15217 KWh/år Besiktning utförs i syfte att hitta kostnadseffektiva åtgärdsförslag.

Läs mer

F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp. Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17

F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp. Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17 F ÖRVALTAR E N 7 Hagvägen 62 B Segeltorp Överlåtelsebesiktning för säljare 2012-12-17 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 GRANSKNING AV TILLHANDAHÅLLNA HANDLINGAR SAMT INFORMATION FRÅN UPPDRAGSGIVAREN...2 2 OKULÄR

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING 2015-06-08 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Härnösand Skog 1:35 Ytterskog 204, 870 10 Älandsbro Oktopal AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-123530 Organistaionsnummer: 556669-0144, F-skattesedel www.oktopal.se

Läs mer

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen.

Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen. Generella bygganvisningar vid fördelning av tomter inom Liljedal, kvarteren Ålen, Mörten, Braxen, Gösen. Allmänt Tomterna inom Liljedal är belägna öster om Skogshöjden/ Vänersborgsvägen. Tillfart till

Läs mer

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat.

Innehåll Fel! Bokmärket är inte definierat. Verksamhetsplan Mälaröarnas ridklubb (MäRK) 2013 Innehåll Allmänt... 3 Verksamhetsidé... 4 Mål... 4 Verksamhet 2013... 6 Ridskolan... 6 Anläggning... 6 Utevolt... 6 Parkering... 6 Ridhus... 6 Klubbhus...

Läs mer

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008

Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radonbidrag i Västernorrlands län 2003-2008 Radon är en radioaktiv ädelgas som bildas när radium, ett radioaktivt grundämne, sönderfaller. Ädelgasen varken syns, luktar eller känns. Radon i bostäder kan

Läs mer

Agunnaryd, Bankaboda

Agunnaryd, Bankaboda Agunnaryd, Bankaboda Del av Agunnaryd 2:1 Läge Gården är naturskönt belägen precis i utkanten av Agunnaryds samhälle, ca 18 km sydöst om Ljungby. Se markering på kartbilaga 1a och 1b Omfattning Gården

Läs mer

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall

Om- och tillbyggnad av Tensta sim- och idrottshall FASTIGHETSKONTORET IDROTTSFÖRVALTNINGEN SID 1 (6) 2011-11-02 Kontaktperson fastighetskontoret Ira Lagercrantz Fastighetsavdelningen Till Underhållsenheten fastighetsnämnden Telefon: 08-508 27 612 2011-11-22

Läs mer

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige

TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige TALLMON VÅRDHEM Älvkarleby kommun, Sverige Kund: Älvkarleby kommun Version: Datum: 27 Maj 2015 Utgiven av: Kai Luotsinen WSP Upprättad av: Per Dahlhjelm WSP Teknik Statusbedömning Teknisk Due Diligence

Läs mer

2014-01-01 1 (5) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Kommentar till dom gällande hävning av byggnadsminne (3 kap 15 )

2014-01-01 1 (5) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen. Byggnadsminnen. Kommentar till dom gällande hävning av byggnadsminne (3 kap 15 ) 2014-01-01 1 (5) Vägledning för tillämpning av Kulturmiljölagen Byggnadsminnen Kommentar till dom gällande hävning av byggnadsminne (3 kap 15 ) 2014-01-01 2 (5) Riksantikvarieämbetet Box 5405 114 84 Stockholm

Läs mer

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar

Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Bilaga 3 Råd och rekommendationer för avfallsutrymmen och transportvägar Dessa råd och rekommendationer ingår i den lokala renhållningsordningen. De är sammanställda för att vara till hjälp vid planering

Läs mer

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING

ÖVERLÅTELSEBESIKTNING HÄGRA 4:44 2011-11-01 ÖVERLÅTELSEBESIKTNING Krokom Hägra 4:44 Åvägen 14, 835 33 Krokom Independia Norr AB Samuel Permans gata 2, 831 30 Östersund Tel: 063-12 35 30 Organisation Nummer: 556669-0144, F-skattesedel

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063

Bygg- och Miljönämnden. ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Bygg- och Miljönämnden ANMÄLAN om kompostering och spridning av latrin och/eller lagring och spridning av urin enligt 38 Avfallsförordning 2001:1063 Kompostering och spridning av latrin Lagring och spridning

Läs mer

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering.

Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Generella Riktlinjer för planering av avfallshantering. Råd och anvisningar vid framtagande av underlag för detaljplaner och annan planering, bygglov etc. för bostäder och verksamheter. 1. Kommunal renhållningsansvar

Läs mer

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot.

Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen kommer att ske i robot. Besöksdatum SAMnr Lantbrukarens namn Adress Postnr Postort Byggplanering 30C Produktionsinriktning/bakgrund Konventionell mjölkproduktion, uppbundna kor. Planer finns på att bygga nytt kostall, där mjölkningen

Läs mer

Egendomen utbjudes till försäljning genom

Egendomen utbjudes till försäljning genom Björkängs gård 1 Björkängs gård Karl Danielsson Egendomar har glädjen att få presentera en välarronderad egendom om ca 156 ha med eget vatten i Båven. Björkängs Gård ligger mellan Flen och Sparreholm,

Läs mer

Medelpunktens framtida lokaler Utkast till FFU/behovsbeskrivning

Medelpunktens framtida lokaler Utkast till FFU/behovsbeskrivning Medelpunktens framtida lokaler Utkast till FFU/behovsbeskrivning Medelpunktens verksamhet 2018-2027 Medelpunkten bedriver hjälpmedelsverksamhet för tio kommuner i nordvästra Skåne. Detta beskrivs närmare

Läs mer

Solrosen. Johannelund/Vällingby. Familjevänliga radhus i västerort

Solrosen. Johannelund/Vällingby. Familjevänliga radhus i västerort Solrosen Johannelund/Vällingby Familjevänliga radhus i västerort Familjen Dahlberg flyttade in i ett liknande radhus 2012 och trivs jättebra. Med några egna tillval som golvvärme både uppe och nere samt

Läs mer

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab

Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610. gunilla svensson arkitektkontor ab Trolleberg Ridhus Skissförslag 110610 gunilla svensson arkitektkontor ab karl XII gatan 8a 222 20 lund tel: +46 46 15 07 40 www.gunillasvensson.se FÖRSLAG NYTT RIDHUS TROLLEBERG Förslaget innebär en alternativ

Läs mer

KAN VÅR Ö OCH FASTIGHETSMARKNADEN HÄR!

KAN VÅR Ö OCH FASTIGHETSMARKNADEN HÄR! GÅRDBY CHARMIG ÄLDRE VILLA PÅ STOR TOMT I GÅRDBY CA 1,5 MIL SYDOST OM BRON Villa - 90m 2-3 rum och kök - Stor & lummig trädgård - Gårdby 117, Gårdby UTGÅNGSPRIS: 975 000 kr VI KAN VÅR Ö OCH FASTIGHETSMARKNADEN

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

Fritidshusområde i förändring

Fritidshusområde i förändring Del 2 Utbyggnad Fritidshusområde i förändring Från fritidshus till åretruntbostad I Värmdö kommun finns möjligheter till ett attraktivt boende med närhet till storstad, natur och hav. Kommunen har många

Läs mer

Teknisk Fastighetsförvaltning VT15 Pass 2: Kommentarer till bild 36-51

Teknisk Fastighetsförvaltning VT15 Pass 2: Kommentarer till bild 36-51 BILD 36 Sättningsspricka i en grundplatta/grundmur. Sättningssprickor kan bero på ex: - felaktigt utförande vid upprättandet, till exempel att materialet i undergrunden är för dåligt packat, eller att

Läs mer

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD

VAXHOLMS UTSTÄLLNINGSHANDLING STAD VAXHOLMS STAD UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad 2014-01-15 Förslag till Detaljplan för Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m.fl. Vaxholms stad, Stockholms län, Dp 403 Genomförandebeskrivning Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Södra Möckleby 84 kvm. vid Alvarets kant för permanent- eller fritidsboende...

Södra Möckleby 84 kvm. vid Alvarets kant för permanent- eller fritidsboende... Södra Möckleby 84 kvm vid Alvarets kant för permanent- eller fritidsboende... Pontuz Löfgren i Kalmar En för alla - alla för en. Kanske är det idag du finner den bostad som blir ditt nästa hem. Vi vill

Läs mer

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Mästaremåla 241

Län Gatuadress Kommun Storlek Område Tillträde tidigast Mästaremåla 241 Län Blekinge Gatuadress Kommun Karlskrona Storlek 5.0 rum (3 sovrum) / 104 m² Område Rödeby Tillträde tidigast Enligt överenskommelse www.hemverket.se - Sida 1 av 6 Beskrivning En charmig hästgård belägen

Läs mer

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33

U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 U P P L AN D S VÄSBY KAP E L L E T 1:33 Kapellvägen 5 Överlåtelsebesiktning 2016-05-16 Adress Telefon Org nr E-post Bivägen 4 B 08-351222 556610-0169 info@husbesiktningsgruppen.se 19163 Sollentuna INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Läs mer

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar

Avfallsutrymmen. Råd och anvisningar för. samt transportvägar Råd och anvisningar för Avfallsutrymmen samt transportvägar www.vafabmiljo.se kundservice@vafabmiljo.se Tel: 020-120 22 20 www.facebook.com/vafabmiljo Dessa råd och anvisningar gäller inom hela Västerås

Läs mer

Stålbyggnader sedan 1975

Stålbyggnader sedan 1975 Stålbyggnader sedan 1975 Tectum är ett av de äldsta företagen i stålbyggnadsbranschen och grundades redan 1975. Inledningsvis såldes stallbyggnader men snart föddes idén att ta fram en byggnad för lantbruksmaskiner,

Läs mer

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19

SKEPPSVIKEN UDDEVALLA KOMMUN. Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 1 UDDEVALLA KOMMUN Dnr P383 Miljö och Stadsbyggnad Hans Johansson 2005-08-18, kompl 2005-10-19 SKEPPSVIKEN Vintern 04/05 samrådsbehandlades ett program till detaljplan för området. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden

Läs mer

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH

Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Vattenskaderisker i lågenergihus KARIN ADALBERTH Förord Varje år uppstår vattenskador för mer än 5 miljarder kronor. Under de senaste åren med kalla vintrar har kostnaderna ökat till ca 10 miljarder kronor.

Läs mer

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN

VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN VERKSAMHETSRAPPORT BESÖKSGRUPPEN 2004 Foto: Petra Wirtberg BESÖKSANSVARIG: LARS FORSBERG PETRA WIRTBERG VÄSTERGÖTLANDS RIDSPORTFÖRBUND Lars Forsberg Petra Wirtberg Besöksgruppen skall fungera som en rådgivande

Läs mer

Sjöfartsverkets författningssamling

Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets författningssamling Sjöfartsverkets föreskrifter och allmänna råd om anpassning av passagerarfartyg med hänsyn till personer med funktionshinder; beslutade den 12 november 2004. SJÖFS 2004:25

Läs mer