GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET"

Transkript

1 Tävlingsbidrag GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Umeå en tillväxtkommun i norr Umeå är en av Sveriges yngsta kommuner med en medelålder på 37 år. Antalet invånare är drygt I Umeå finns ett innovativt näringsliv, internationella kontakter, framgångsrik forskning vid Umeås två universitet samt ett rikt kultur- och idrottsliv. Umeå är idag också Sveriges och förmodligen världens bredbandstätaste stad då 95 procent av alla hushåll i Umeåregionen erbjudits anslutning via bredband. Umeå kommuns vision är Vi vinner i Umeå vilket innebär att alla medborgare, näringslivet, kultur- och föreningslivet samt studenter och medarbetare i Umeå ska vinna på att bo och verka i ett hållbart Umeå. Umeå kommun vill samverka över alla gränser för att skapa god välfärd, långsiktig hållbarhet ekonomiskt, ekologiskt och socialt hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare före år Umeå ska stärka sin ställning som kulturhuvudstaden i norr med delmålet att bli Europas Kulturhuvudstad Här har utvecklingen av IKT-stödet en viktig roll. Anne Christine Lejon Utredare Umeå Fritid Umeå , Lars Klefbohm Fritidskonsulent Umeå Fritid Umeå , sid 1

2 SAMMANFATTNING I Umeå kommun finns idag ca 580 föreningar. Av dessa bedriver ca 250 ungdomsverksamhet som berättigar till kommunalt stöd i form av subventionerade lokaler och anläggningar samt kontant aktivitetsstöd, idag totalt 17 miljoner kr per år. Att ta emot, knappa in, kontrollera och betala ut aktivitetsstödet i det manuella systemet tog mer än tre månader per år för en person. I Umeå kommunfullmäktiges direktiv klargörs att medborgarnyttan alltid ska stå i centrum för förbättringsarbetet. Det innebär att resurserna ska riktas mot kommuninvånarnas och olika brukares behov. Bland annat ska uppmärksammas att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha likvärdiga servicenivåer. Här ingår också att minska de administrativa kostnaderna och ta tillvara den nya IT-teknikens möjligheter. Aktivitetskort på nätet är ett nyutvecklat webbaserat system för hantering av föreningsbidrag. Det har förenklat Umeå kommuns hantering bidragsutbetalningar till föreningar. Föreningarnas ledare och tränare sköter all närvarorapportering via nätet en förenkling och bättre överblick över ekonomin. Samtidigt som blir det både snabbare och billigare för kommunen. Aktivitetskort på nätet är en av de mest uppmärksammade kvalitetsförbättringarna i Umeå kommun. Tjänsten har utvecklats av Umeå Fritid i samarbete med kommunens IT-avdelning. Den totala utvecklingskostnaden för det nätbaserade systemet är ca kr och då ingår även finessen att ledaren kan rapportera in sina deltagare via mobiltelefon. Systemet gör det lättare för såväl administratörer inom kommunen som ledare inom föreningarna, eftersom man inte behöver göra sammanställningar, summera, kunna regelverket och att samla in aktivitetskorten. Systemet gör att föreningarna får sitt aktivitetsstöd snabbare eftersom kontroller och sammanställningar sker automatiskt. Alla kommuner har verksamheter där Aktivitetskort på nätet skulle ge både effektivitetsvinster och intressanta möjligheter till analyser som saknas idag. Systemet kan lätt modifieras att gälla redovisning av t ex studieförbundens verksamheter eller andra bidragskonstruktioner som styrs av olika regelverk. sid 2

3 VERKSAMHETSUTVECKLING MED IKT SOM STÖD Umeå kommuns IKT-visioner från det gemensamma till det specifika Umeå kommuns vision för Information, Kommunikation och Teknologi (IKT) är att IKT-stödet ska göra det möjligt för alla medborgare, i alla skeden av livet, samt alla organisationer och företag, att på ett säkert och enkelt sätt ha insyn i och medverkan i beslutsprocesser och tillgång till kommunens tjänster. Kommunen arbetar framgångsrikt med effektiviseringar av gemensamma funktioner som t ex personaladministration, telefoni, fakturor och e-service. För att uppnå de riktigt stora vinsterna riktas fokus nu mot äldreomsorg, skola, kultur och fritid. En utveckling av IKTstödet ska öka målgruppernas möjligheter att ta del av kommunens tjänster utifrån sina egna förutsättningar. Exempel på olika tjänster beskrivs i de övriga avsnitten av denna ansökan. IKT-tekniken ska bidra till att förbättra servicen till kommuninvånarna förbättra demokratin skapa en effektivare verksamhet stimulera till näringslivsutveckling Umeå kommuns IKT-strategi stor frihet till förvaltningarna Vi vet att alltfler medborgare förväntar sig att kommunala tjänster ska kunna ske via Internet. Kommunens mål är därför att utöka vår självservice via webben så långt det är möjligt. För att snabbt uppnå stora effekter är strategin att ge kommunens förvaltningar stor frihet att inom givna ramar utveckla sina e-tjänster. Information och funktioner från olika slags IKT-stöd ska kopplas samman och presenteras som en helhet för våra olika målgrupper. Det är av strategisk betydelse att IKT-stödet inom Umeå kommun är så utformat att samtliga förvaltningar kan arbeta effektivt både internt och externt mot medborgare, företag och andra organisationer. IKT ska stödja hela arbetsprocessen innefattande både den del som utförs av medarbetaren och den del som innefattar kommunmedborgaren. IKT-stödet ska i sin utformning upplevas enkelt, snyggt, tryggt och säkert. IKT-stödet ska bestå av stor standardiserad kommungemensam kärna som möjliggör en komplettering med ett förvaltningsunikt IKT-stöd. Ett stöd som är i den absoluta tekniska framkanten och/eller tillför andra unika kvaliteter i verksamheten ska finnas inom kommunens samtliga förvaltningar. Syftet är att skapa en tillåtande, uppmuntrande kreativ miljö med en utvecklingskraft som kommer såväl den kommunala organisationen som det övriga samhället tillgodo. I en förlängning ökar detta såväl effektivitet som servicenivå både internt och externt mot enskilda medborgare, organisationer och företag. Detta ska bidra till att göra Umeå till en än bättre plats att bo, leva och arbeta på. Varje förvaltning ska aktivt bidra till spridningen av de resultat som uppnås i den interna verksamhetsutvecklingen. Erfarenhetsspridningen kommer att bidra till en snabbare utveckling och effektivisering av våra verksamheter. Om flera förvaltningar har samma behov av IKT-stöd kan detta göras detta till en kommungemensam del av IKT-stödet. sid 3

4 FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSUTVECKLING Kommunfullmäktige beslutade i mars 2003 att anta ett fritidspolitiskt program Vision Programmet sträcker sig till 2010 och innefattar visioner och målsättningar inom följande utvecklingsområden. Bostadsområdet som bas Lokaler/anläggningar Stödet till föreningslivet Barn och ungdom Idrotten som utvecklingsmotor Folkhälsa Det fritidspolitiska programmet förutsätter kreativ samverkan mellan förvaltningar, myndigheter och föreningar och ligger till grund för konkreta handlingsplaner. En viktig del är fortlöpande utveckling av kommunens hemsidor, bl a fler kanaler för förbättrad information och olika typer av e-tjänster/sms-tjänster, allt för att bidra till en effektivare verksamhet och nöjdare föreningar och kommunmedborgare. Under 2006 togs en viktig tjänst som berör alla föreningar med ungdomsverksamhet fram; Aktivitetskort på nätet. Under 2007 vidareutvecklas nuvarande bidragsoch bokningssystem så att det bättre stöder interaktiva tjänster via Internet och SMS. För att öka användningen av skolans lokaler, och stimulera till aktiviteter som har stor social betydelse för alla i kommunens bostadsområden, anser Umeå kommun att det är viktigt att utveckla skolan till ett lokalt utvecklingscentrum i varje stadsdel. Ett gemensamt inpasseringssystem för kommunens anläggningar är därför ett mål på sikt dels för att öka tillgängligheten och dels för att minska skadegörelse. Fritidsnämndens mål och profilområden Fritidsnämnden har uttalat en vision: VI SKAPAR MÖJLIGHETER Umeå ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion och rekreationsmöjligheter står i främsta rummet. Fritidsnämnden ger förutsättningar för boende, studerande och besökare till en aktiv fritid, god hälsa, delaktighet och hög livskvalitet. Fritidsnämnden erbjuder evenemangs-, rekreationsoch fritidsanläggningar som motsvarar omvärldens krav och behov av mångfald. Fritidsnämnden har fyra profilområden: Idrottsstad Umeå Motion, rekreation och friluftsliv Föreningsliv Unga i Umeå sid 4 PROFILOMRÅDE FÖRENINGSLIV Umeå är en stark föreningsstad och kommun. I kommunen finns ca 580 föreningar, vilket innebär möjligheter till fritidssysselsättning för de flesta intressen och önskemål. Enbart ungdoms- och idrottsföreningarna i kommunen genomför årligen ca föreningssammankomster. Det motsvarar minst ideella ledartimmar eller 150 årsarbeten! Även om idrottsföreningarna utgör ungefär hälften av alla föreningar, innebär bredden och mångfalden i föreningslivet att Umeå Fritid kan skapa möjligheter för en rolig, varierande och aktiv fritid för alla medborgare i Umeå kommun oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk bakgrund eller var man bor och till ett rimligt pris. Kommunens idrottsföreningar står tillsammans för ca 85 % av totala antalet aktiviteter under ett år. Syftet med det kommunala stödet Av kommunens föreningar bedriver ca 250 st ungdomsverksamhet som berättigar till kommunalt stöd i form av subventionerade lokaler och anläggningar samt kontant aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet omfattar totalt ca 17 miljoner kr Kommunens övergripande mål för stödet till ideella föreningar motiveras bl a av den socialt förebyggande effekten som föreningsverksamheten rent generellt står för. Det kommunala stödet syftar även till att genom föreningarnas arbete utveckla demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan samt möten mellan olika kulturer. Kommunen vill med olika stödformer i första hand gynna verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Stödet till ungdomsföreningar finns i alla kommuner och bygger oftast på ett regelverk som fastställts av kommunfullmäktige. Ett av motiven till att förbättra hanteringen av aktivitetsstödet i Umeå var att få en ökad samordning och en mer rationell handläggning. Att ta emot, knappa in, kontrollera och betala ut aktivitetsstödet i det manuella systemet tar lågt räknat tre månader per år för en person. Kommunrevisionen ställer idag krav på totalkontroll/revision av 20 föreningar vid varje utbetalningstillfälle, d v s 40 föreningar per år. Umeå Fritid vet erfarenhetsmässigt att en totalkontroll sannolikt skulle innebära att minst kr av aktivitetsstödet inte skulle utbetalas.

5 FÖRÄNDRINGSARBETE MED MEDBORGARNYTTAN I CENTRUM Kravspecifikation I kommunfullmäktiges direktiv till nämnder och förvaltningar framgår att medborgarnyttan alltid ska stå i centrum för förbättringsarbetet. Det innebär att resurserna ska riktas mot kommuninvånarnas och olika brukares behov. Bland annat ska uppmärksammas att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha likvärdiga servicenivåer. Det ingår också att minska de administrativa kostnaderna och ta tillvara den nya IT-teknikens möjligheter. Eftersom arbetet med aktivitetsstödet är mycket arbetskrävande togs initiativ från personalen på Umeå Fritid till ett utvecklingsarbete som nu lett fram till ett webbaserat system Aktivitetskort på nätet. Utvecklingsarbetet startade med en omfattande omvärldsanalys där Umeå Fritid kunde konstatera att det saknades system på marknaden för att på ett effektivt sätt behandla, kontrollera (mot regelverk) och betala ut kontant aktivitetsstöd. Möjligtvis kunde vi hitta system som gjorde det möjligt att registrera bidragen, men det fanns inget som var kopplat till ett regelverk. Kravet var också att registreringsarbetet skulle kunna göras i anslutning till varje tränings- och aktivitetstillfälle (jfr banktjänster på Internet). All registrering skulle samlas i en databas med backupfunktioner. Registrering skulle också kunna ske via Internet. För att underlätta, i det fall ledaren saknar egen dator placeras en publika datorer ut på större idrottsanläggningar så att registrering kan ske i direkt anslutning till träning. Ett annat krav som förvaltningen ställde var också att registrering skulle kunna göras via mobiltelefon. Framförallt skulle Aktivitetskort på nätet vara så enkelt att alla ledare, föreningsadministratörer och andra inblandade upplever förenklingar i administration och klara tidsbesparingar. Processkarta nuvarande rutiner Förändringsarbetet startade med att en processkarta upprättades där alla rutiner kartlades i det manuella arbetet. Se illustration här. Det kontanta aktivitetsstödet söks och utbetalas två gånger per år. I januari/februari redovisar föreningar de aktiviteter som bedrivits under föregående halvår, d v s juli december och i juli/augusti redovisas det som genomförts under första halvåret. När kontroller av blanketter, totalrevision av 20 föreningar kan sedan utbetalning ske. sid 5

6 RESULTAT Förvaltningen Aktivitetskort på nätet ger förvaltningen en besparing på minst 800 handläggartimmar per år, eller kr när alla föreningar inlemmats i systemet. Antalet föreningar som anslutit sig till Aktivitetskort på nätet är ca 100 den 15 april Genom det webbaserade systemet får förvaltningen tidigt en prognos på hur mycket bidrag som kommer att betalas ut. Systemet kommer även att kunna presentera en historik över hur regelverket ser ut/sett ut. Det nya systemet innebär, när alla föreningar är med, inte bara en totalkontroll av alla de föreningar som söker aktivitetsstöd, utan skapar även en databas med möjligheter att följa upp och analysera föreningsverksamheten utifrån kön, ålder, aktivitet, anläggning etc, d v s nya möjligheter skapa kunskap som är intressant ur politisk synpunkt. Det innebär också rätt data, rätt regelverk och en inbyggd revision. Ansvarig handläggaren slipper omfattande brevkorrespondens för att få ansökningarna komplett och rätt ifyllda. Personuppgifter kan hämtas från externa register. Hänsyn tas till familjer med skyddad identitet. När resurser frigörs finns möjligheter att i stället titta på andra uppgifter t ex förbättrad kvalitetsredovisning (tillgänglighet/jämställdhet/mångfald o s v). Det innebär även andra förbättringar. För ledaren som i sin dator/mobil enkelt registrerar närvaro i anslutning till genomförda träningspass/aktiviteter. För föreningskanslisten som enkelt summerar sin förenings sammanlagda aktivitetsvolym och när som helst under registreringsperioden kan se hur mycket bidrag föreningen genererat. För föreningens ekonomiansvarige som får föreningens aktivitetsstöd utbetald 1 2 månader snabbare. Ledaren behöver bara lägga in sina deltagare en gång. Kortet följer laget år efter år och kan kompletteras och ändras om någon kommer till eller faller bort. De ledare som arbetar ideellt kan använda sin tid på ett bättre sätt, d v s till att utveckla och bedriva föreningsverksamhet i stället för att utföra administrativa arbetsuppgifter. Även föreningar som inte får bidrag kan erbjudas vara med för sin egen statistiks skull. Annat Även ur miljöaspekt uppstår vinster. När alla föreningar använder det webbaserade systemet behövs ingen upptryckning av närvarorapporter. Det innebär besparingar i form av papper, kuvert, porto m m. ANVÄND TEKNIK Utvecklingen av det webbaserade systemet har gjorts av Umeå Fritid i samverkan med kommunens IT-avdelning. Den totala utvecklingskostnaden för Aktivitetskort på nätet är ca kr och då ingår även finessen att som ledare rapportera in sina deltagare via mobiltelefon. Den tekniska plattformen för aktivitetskorten är en helt Microsoftbaserad lösning med IIS 6.0 som webserver, och MS SQL Server 2000 som databasserver. Applikationen är skriven för ASP.NET 2.0. Föreningarna För föreningarna innebär Aktivitetskortet på nätet också klara fördelar. För en normalförening med flera sektioner och många medlemmar innebär en övergång från manuella registreringar till webbaserad lösning en besparing motsvarande ca 300 ideella arbetstimmar per år, eller ca kr per år. Direkt föreningsadministratören godkänt sin förenings akitivitetskort skickas ett mail till förvaltningens handläggare som kan påbörja utbetalningsprocessen. För att inte anv-id och lösenord ska gå i klartext över Internet så nyttjas SSL för att kryptera trafiken. Föreningar och ledare får ett lösenord för att rapportera in närvaron i sina aktiviteter via nätet och direkt in i kommunens databas. sid 6

7 SAMVERKAN KOMMUN OCH NÄRINGSLIV Offentligtprivat partnerskap (OPP) är en samarbetsform som vuxit fram i Sveriges kommuner under senaste åren och inte minst inom fritids- och kulturområdet. Offentligtprivat partnerskap sammanför ett ömsesidigt intresse och nytta mellan två eller flera parter, varav minst en är offentlig och en är privat, i ett långsiktigt arbete vars resultat bidrar till offentliga tjänster. ÖVERFÖRBARA ERFARENHETER Umeå kommun utsågs till årets kvalitetskommun i november I mars 2006 arrangerade kommunen tre inspirationsdagar på temat Offantligt. Umeå Fritid hade ett välbesökt seminarium med deltagare från hela Sverige på temat Kvalitet inom Fritidsektorn. Olika tekniklösningar som förvaltningen gjort för att bibehålla och förbättra kvalitén visades upp, bl a Aktivitetskort på nätet. Därefter har ett flertal fritidsförvaltningar besökt Umeå för att titta på Umeå Fritids sätt att arbeta. Aktivitetskort på nätet är just en sådan tjänst som har ett partnerskap. Införsäljning, Front office, eventuell utbildningsinsats ligger på ett privat företag. Dessutom samarbetar vi när det gäller vidareutveckling av systemet så till vida att vi delar på kod med hjälp av Source Safe. För att ytterligare stärka samarbetet arbetar det privata företaget i våra lokaler vid dessa tillfällen. I vårt partnerskapet får parterna tillgång till ny kompetens genom nya resurser, idéer och arbetssätt. Alla kommuner har verksamheter där Aktivitetskort på nätet ger effektivitetsvinster och intressanta möjligheter till analyser som saknas idag. Systemet kan lätt modifieras att gälla redovisning av t ex studieförbundens verksamheter eller andra bidragskonstruktioner som styrs av olika regelverk. Drygt 20-tal kommuner har redan anmält intresse för Aktivitetskort på nätet. Två kommuner har redan beställt och är på väg att installera Aktivitetskort på nätet med smärre justeringar för att klara sina regelverk; Skellefteå och Östersund. Ett samarbete har också inletts med Riksidrottsförbundet (RF) beträffande deras LOK-stöd. Umeås föreningar kan med kommunens Aktivitetskort på nätet som bonus få ett inrapporteringsmaterial som kan skickas till RF för utbetalning av RF:s LOK-stöd. sid 7

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Inlogg... 2 Lägg upp ledare... 2 Ta bort ledare... 2 Närvarokort...

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ PAPPER! Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet medför

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst

Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Söka aktivitetsbidrag med Idrott & förenings e-tjänst Introduktion för ungdomsföreningar Uppdaterad 2015-06-11 Inledning Idrott & förenings e-tjänst är ett webbaserat hjälpmedel för föreningar och privatpersoner

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Föreningsbidrag Värmdö Kommun med närvarorapportering i ApN Version 2 2014-03-18 Innehållsförteckning Innehåll Varför ApN?... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillgång till systemet...

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där kultur- och fritidsförvaltningens bidragsberättigade idrottsföreningar ska närvarorapportera. Systemet medför flera fördelar för

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

E-strategi för Skellefteå kommun

E-strategi för Skellefteå kommun 1 E-strategi för Skellefteå kommun 1. Sammanfattning Informationstekniken kommer att spela en mycket viktig roll för Skellefteå kommun i strävan att på ett effektivt och framgångsrikt sätt ge service till

Läs mer

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete

Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Åsa Johansson, utredare/ nämndsekreterare Tfn: 0345-18236 E-post: asa.johansson@hylte.se Riktlinjer för Hylte kommuns internationella arbete Kommunfullmäktige 2014-06-18 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Syfte...

Läs mer

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun

Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun KFN13/62 RIKTLINJE Riktlinje för föreningsbidrag i Nyköpings kommun Antagen av Kultur- och fritidsnämnden 2013-09-04. Antagen datum 2013-09-04 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 1 Inledning... 3

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster

VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster VINNOVA-finansierade ramprojektet CeSam - Partnerskap för digitala välfärdstjänster Syfte och mål med CeSams verksamhet CeSams verksamhet ska bidra till att uppnå målsättningarna i SKL:s strategi för esamhället:

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet

Föreningsbidrag - fritid barn- och ungdomsverksamhet RIKTLINJE Föreningsbidrag - fritid Dokumentets syfte Dokumentet syftar till att beskriva riktlinjer för ekonomiska bidrag för föreningar som bedriver fritidsverksamhet för barn och ungdomar i Nacka. Dokumentet

Läs mer

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar

Bidragsnormer Eslövs kommun. Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Eslövs kommun Barn- och ungdomsföreningar Handikappföreningar Pensionärsföreningar Bidragsnormer Delar ur Kultur- och fritidsnämndens mål för 2003 2006 Kultur- och fritidsaktiviteter främjar

Läs mer

Utvecklingsstrategi Vision 2025

Utvecklingsstrategi Vision 2025 Utvecklingsstrategi Vision 2025 År 2014-2016 Din kommun Lindesberg - där Bergslagen och världen möts! Strategi Plan/program Riktlinje Regler och instruktioner Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 2013-05-21,

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR

ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR ÅTVIDABERGS KOMMUNS RIKTLINJER FÖR EKONOMISKT STÖD TILL FÖRENINGAR Föreningslivets värde för samhället I ett demokratiskt samhälle är ett aktivt föreningsliv en oumbärlig tillgång. Inom det traditionella

Läs mer

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa Samhällsnytta Vi kan öka vår servicegrad för våra brukare/medborgare/kunder. Ärenden kan handläggas dygnet runt och med högre kvalitet (skolval, schemaändringar i barnomsorgen, bygglov information och

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet.

Borlänges evenemang ska vara nyskapande, lättillgängliga, trygga, mångkulturella och internationella av hög kvalitet. Bakgrund Evenemangsstrategin är Borlänge Kommuns verktyg för att enhetligt koordinera och hantera evenemangsfrågor i syfte att tillföra kommunens invånare positiva kultur- och idrottsupplevelser samt förstärka

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

LIDINGÖIDROTTEN VILL

LIDINGÖIDROTTEN VILL LIDINGÖIDROTTEN VILL Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte 30 november 2011 Ett basdokument för idrotten på hälsans ö beslutat vid Idrottsrådets föreningsmöte

Läs mer

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8)

Svedala Kommuns 3:09 Författningssamling 1(8) Författningssamling 1(8) Riktlinjer och regler för Svedala kommuns stöd till ungdomsföreningar antagna av kommunfullmäktige 2014-09-08, 97 Svedala kommuns syn på föreningsstödet Gäller från 2015-01-01

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun

Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Överenskommelse mellan den idéburna sektorn och Linköpings kommun Godkänd av kommunfullmäktige 2012-06-12 Värdegrund Ett samhälle där människors ideella och idéburna engagemang och samverkan tillvaratas

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

24-timmarsmyndigheten

24-timmarsmyndigheten DATUM RAPPORTNUMMER 11 februari 2004 PTS-ER-2004:7 ISSN 1650-9862 24-timmarsmyndigheten Innehåll Sammanfattning... 5 1 Uppdrag... 7 2 Genomförande... 7 2.1 Organisation och genomförande... 7 2.2 Huvudmål

Läs mer

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun

Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Kultur- och fritidsförvaltningen 1 (5) Regler för bidrag till organisationer som bedriver ungdomsverksamhet i Lunds kommun Senaste revidering: 2010-02-10 1. SYFTET MED BIDRAG Syftet med bidrag till föreningar

Läs mer

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan

Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Regional digital agenda och regionalt samarbete en målsättning i SKL:s verksamhetsplan Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i e-samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Program för ett integrerat samhälle

Program för ett integrerat samhälle Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Program för ett integrerat samhälle Integrerat samhälle 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för

Läs mer

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor

IT-strategi. Järfälla För- och grundskolor IT-strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att......barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till modern, pålitlig och säker IT varje dag....alla barn

Läs mer

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun

www.pwc.se Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Hultsfreds kommun www.pwc.se Cecilia Fehling Stefan Wik Mars 2014 Granskning av kommunens kultur- och fritidsverksamhet Hultsfreds kommun Innehållsförteckning 1. Inledning...2 1.1. Bakgrund...2 1.2. Revisionsfråga...2 1.3.

Läs mer

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD

RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD RF:s REGLER MED KOMMENTARER FÖR STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD (Beslutade av RS den 8 december 1997 samt reviderade av RS den 21-22 november 2002, den 1-2 december 2003 och den 3 oktober 2006 ) 1 BIDRAGSBERÄTTIGADE

Läs mer

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun

Bidragsreglemente för ideell. fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Bidragsreglemente för ideell fritidsverksamhet i Nordmalings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 2013-12-16 126 Innehållsförteckning 1 Målsättning... 3 2 Allmänna villkor... 3 3 Föreningsregister...

Läs mer

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta

Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och driftkonsekvenser för hyra av idrottslokaler i Skjulsta Kommunledningskontoret 2015-02-25 1 (5) Ekonomi och kvalitet Benny Larsson 016-710 87 26 KSKF2015:135 Kommunstyrelsen Utökad budgetram till kultur- och fritidsnämnden för täckande av uppkomna hyres- och

Läs mer

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014

IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 IT-strategi-Danderyds kommun 2010-2014 Beslutsinstans: Kommunfullmäktige Beslutsdatum: 2010-09-27 Giltighetstid: 2010-09-27 t o m 2014-12-31 Ansvarig nämnd: Kommunstyrelsen Diarienummer: KS 2010/0095 IT-strategi

Läs mer

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner för Idrott och föreningsliv för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur-

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2012 2(15) INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Sammankomstbidrag sid 6-7 Stimulansbidrag sid 8 Bidrag till anställda sid 8-9 Lokalbidrag

Läs mer

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17

Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Karlsborgs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum 2016-01-28 KSAU 13 Förslag till Evenemangspolicy för Karlsborgs kommun Dnr28.2015 Arbetsutskottets beslut

Läs mer

Kalix kommuns ledarplan

Kalix kommuns ledarplan Kalix kommuns ledarplan Inledning Dagens ledarskap handlar till stor del om att styra genom mål och visioner, att vara tydlig och att kunna föra en dialog med medarbetare och kunna delegera. Arbetsmiljön,

Läs mer

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället

Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner, landsting och regioner har en nyckelroll i (e)samhället Kommuner och landsting står för 70 80 % av medborgarkontakterna 8 av 10 företagare har kontakt med kommunen Den nya generationens medborgare

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson

2001-03-25. Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 1 2001-03-25 Mauritz Karmehag, projektledare Maria Svanström Matts Johansson Anders Jeppsson Lars-Bertil Ericsson 2 Innehåll 1. Sammanfattning 2. Bakgrund 3. Uppdrag 4. Metod 5. Kansliets utredning 6.

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSPOLICY FÖR PITEÅ KOMMUN Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Informations- och kommunikationspolicy för Piteå kommun Policy Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Funktionsbeskrivning

Funktionsbeskrivning 1(20) Funktionsbeskrivning Import från RF - Aktivitetsstöd Beskrivningen stödjer funktion per 20120916 2(20) Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Viktigt att tänka på!...3 1. Syfte...4 2. Funktionsbeskrivning

Läs mer

E-program för Jönköpings kommun

E-program för Jönköpings kommun E-program för Jönköpings kommun Ks 2008:225 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder E-program för Jönköpings kommun Fastställt av kommunfullmäktige 303 1 2 1 (7) E-program för Jönköpings kommun

Läs mer

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning

Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning 2003-03-07 Region Värmland Box 1065 651 15 Karlstad Ansökan om bidrag för främjande av samverkan mellan kommuner och mellan landsting med befolkningsminskning Säffle kommun i Värmland och Åmåls kommun

Läs mer

Verksamhetsplan & Budget

Verksamhetsplan & Budget Verksamhetsplan & Budget 2013 Malmö Idrottsföreningars Samorganisation MISO Idrott åt alla MISO stöder Idrottens värdegrund och dess fyra grundpelare Glädje och gemenskap Demokrati och delaktighet Allas

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG

RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG Antagna av SeN 141119 90 RIKTLINJER FÖR SERVICENÄMNDENS FÖRENINGSBIDRAG 2015 2 INNEHÅLLFÖRTECKNING Målsättning sid 3 Allmänna villkor sid 4-5 Registrering av förening sid 5 Sammankomstbidrag/Aktivitetsstöd

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka

kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka kreativa botkyrka En ny strategi för ett mer kreativt Botkyrka Botkyrka är en inspirerande plats full av möjligheter. Genom kontraster, kreativitet och nyfikenhet skapar vi de bästa förutsättningarna för

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015

Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 Internationell strategi för Ronneby kommun 2013-2015 2 Inledning Ronneby kommun är en del av en globaliserad värld där internationella förhållanden i allt större utsträckning spelar en avgörande roll i

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Kinda kommun Styrning och Kvalitet

Kinda kommun Styrning och Kvalitet Kinda kommun Styrning och Kvalitet Diarienummer: Publiceringsdatum: Publicerad: Hemsida, Kindanätet (inom snar framtid) Beslutsfattare: Ledningsgrupp Beslutsdatum: Giltighetstid: Tills vidare Uppföljning:

Läs mer

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först

FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först FRAMTIDSKRAFT Hållbar utveckling med invånaren först INNEHÅLL FRAMTIDSKRAFT..................................................................... 3 LEAN ett helhetstänkande för framtiden VÄRDEGRUNDEN.....................................................................

Läs mer

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se

Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se Söka föreningsbidrag på webben www.horby.se GÄLLER FRÅN 2012-01-01 Innehåll Kontaktperson Fritidskontoret Hörby Kommun 1 Inledning 1 Följande bidrag går att söka på webben.1 Logga in..2 Dokumenthantering..3

Läs mer

Allmänna bestämmelser

Allmänna bestämmelser Allmänna bestämmelser Sundsvalls kommun vill genom sitt bidragssystem stödja kommunens föreningsliv så att möjlighet skapas för en omfattande och stimulerande fritid för alla på ett både jämlikt och jämställt

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare

Sammanställning. Innehållsförteckning. för ledare för ledare Sammanställning Denna guide avser att hjälpa dig som ledare att administrera dina grupp(er) i MyClub. Allt som görs i MyClub är webbaserat vilket innebär att du kan sköta all administrering

Läs mer

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.

medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg. medborgarservice En resa mot ett esamhälle som ger enhetlig och förbättrad service för göteborgarna Klas Eriksson chefredaktör goteborg.se Utveckling av Göteborgs Stads medborgarservice 2006: Kommunfullmäktigeuppdrag

Läs mer

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation.

IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. IdrottOnline introducerades 2007 med målet att kunna erbjuda svensk idrott en stabil och driftsäker plattform för administration och kommunikation. Med IdrottOnline erbjuds idrottens förbund och föreningar

Läs mer

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345

Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-11-18 358 Policy för socialt företagande i Falkenberg. KS 2014-345 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun

Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Ks 2011:527 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Vision 2012-2018 för fritidspolitiken i Jönköpings kommun Fastställt av

Läs mer

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014.

Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. NORDANSTIGS KOMMUN Ledningskontoret Datum Diarienummer 2011 06 27 1 (6) Politiska inriktningar och ambitioner för Nordanstigs kommuns förvaltningar och helägda bolag 2011-2014. Antagna i fullmäktige 2011-06-27

Läs mer

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen

Framtid 2015. Kultur- och fritidsförvaltningen Ett aktivt liv, där både kropp och själ får sitt, är bra för hälsan och välbefinnandet. Vi inom kultur och fritid arbetar för att skapa förutsättningarna. Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som

Läs mer