GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET"

Transkript

1 Tävlingsbidrag GÖTAPRISET 2007 SMARTARE OFFENTLIG SERVICE GENOM IT AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Umeå en tillväxtkommun i norr Umeå är en av Sveriges yngsta kommuner med en medelålder på 37 år. Antalet invånare är drygt I Umeå finns ett innovativt näringsliv, internationella kontakter, framgångsrik forskning vid Umeås två universitet samt ett rikt kultur- och idrottsliv. Umeå är idag också Sveriges och förmodligen världens bredbandstätaste stad då 95 procent av alla hushåll i Umeåregionen erbjudits anslutning via bredband. Umeå kommuns vision är Vi vinner i Umeå vilket innebär att alla medborgare, näringslivet, kultur- och föreningslivet samt studenter och medarbetare i Umeå ska vinna på att bo och verka i ett hållbart Umeå. Umeå kommun vill samverka över alla gränser för att skapa god välfärd, långsiktig hållbarhet ekonomiskt, ekologiskt och socialt hög attraktivitet och tillväxt med målet att nå medborgare före år Umeå ska stärka sin ställning som kulturhuvudstaden i norr med delmålet att bli Europas Kulturhuvudstad Här har utvecklingen av IKT-stödet en viktig roll. Anne Christine Lejon Utredare Umeå Fritid Umeå , Lars Klefbohm Fritidskonsulent Umeå Fritid Umeå , sid 1

2 SAMMANFATTNING I Umeå kommun finns idag ca 580 föreningar. Av dessa bedriver ca 250 ungdomsverksamhet som berättigar till kommunalt stöd i form av subventionerade lokaler och anläggningar samt kontant aktivitetsstöd, idag totalt 17 miljoner kr per år. Att ta emot, knappa in, kontrollera och betala ut aktivitetsstödet i det manuella systemet tog mer än tre månader per år för en person. I Umeå kommunfullmäktiges direktiv klargörs att medborgarnyttan alltid ska stå i centrum för förbättringsarbetet. Det innebär att resurserna ska riktas mot kommuninvånarnas och olika brukares behov. Bland annat ska uppmärksammas att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha likvärdiga servicenivåer. Här ingår också att minska de administrativa kostnaderna och ta tillvara den nya IT-teknikens möjligheter. Aktivitetskort på nätet är ett nyutvecklat webbaserat system för hantering av föreningsbidrag. Det har förenklat Umeå kommuns hantering bidragsutbetalningar till föreningar. Föreningarnas ledare och tränare sköter all närvarorapportering via nätet en förenkling och bättre överblick över ekonomin. Samtidigt som blir det både snabbare och billigare för kommunen. Aktivitetskort på nätet är en av de mest uppmärksammade kvalitetsförbättringarna i Umeå kommun. Tjänsten har utvecklats av Umeå Fritid i samarbete med kommunens IT-avdelning. Den totala utvecklingskostnaden för det nätbaserade systemet är ca kr och då ingår även finessen att ledaren kan rapportera in sina deltagare via mobiltelefon. Systemet gör det lättare för såväl administratörer inom kommunen som ledare inom föreningarna, eftersom man inte behöver göra sammanställningar, summera, kunna regelverket och att samla in aktivitetskorten. Systemet gör att föreningarna får sitt aktivitetsstöd snabbare eftersom kontroller och sammanställningar sker automatiskt. Alla kommuner har verksamheter där Aktivitetskort på nätet skulle ge både effektivitetsvinster och intressanta möjligheter till analyser som saknas idag. Systemet kan lätt modifieras att gälla redovisning av t ex studieförbundens verksamheter eller andra bidragskonstruktioner som styrs av olika regelverk. sid 2

3 VERKSAMHETSUTVECKLING MED IKT SOM STÖD Umeå kommuns IKT-visioner från det gemensamma till det specifika Umeå kommuns vision för Information, Kommunikation och Teknologi (IKT) är att IKT-stödet ska göra det möjligt för alla medborgare, i alla skeden av livet, samt alla organisationer och företag, att på ett säkert och enkelt sätt ha insyn i och medverkan i beslutsprocesser och tillgång till kommunens tjänster. Kommunen arbetar framgångsrikt med effektiviseringar av gemensamma funktioner som t ex personaladministration, telefoni, fakturor och e-service. För att uppnå de riktigt stora vinsterna riktas fokus nu mot äldreomsorg, skola, kultur och fritid. En utveckling av IKTstödet ska öka målgruppernas möjligheter att ta del av kommunens tjänster utifrån sina egna förutsättningar. Exempel på olika tjänster beskrivs i de övriga avsnitten av denna ansökan. IKT-tekniken ska bidra till att förbättra servicen till kommuninvånarna förbättra demokratin skapa en effektivare verksamhet stimulera till näringslivsutveckling Umeå kommuns IKT-strategi stor frihet till förvaltningarna Vi vet att alltfler medborgare förväntar sig att kommunala tjänster ska kunna ske via Internet. Kommunens mål är därför att utöka vår självservice via webben så långt det är möjligt. För att snabbt uppnå stora effekter är strategin att ge kommunens förvaltningar stor frihet att inom givna ramar utveckla sina e-tjänster. Information och funktioner från olika slags IKT-stöd ska kopplas samman och presenteras som en helhet för våra olika målgrupper. Det är av strategisk betydelse att IKT-stödet inom Umeå kommun är så utformat att samtliga förvaltningar kan arbeta effektivt både internt och externt mot medborgare, företag och andra organisationer. IKT ska stödja hela arbetsprocessen innefattande både den del som utförs av medarbetaren och den del som innefattar kommunmedborgaren. IKT-stödet ska i sin utformning upplevas enkelt, snyggt, tryggt och säkert. IKT-stödet ska bestå av stor standardiserad kommungemensam kärna som möjliggör en komplettering med ett förvaltningsunikt IKT-stöd. Ett stöd som är i den absoluta tekniska framkanten och/eller tillför andra unika kvaliteter i verksamheten ska finnas inom kommunens samtliga förvaltningar. Syftet är att skapa en tillåtande, uppmuntrande kreativ miljö med en utvecklingskraft som kommer såväl den kommunala organisationen som det övriga samhället tillgodo. I en förlängning ökar detta såväl effektivitet som servicenivå både internt och externt mot enskilda medborgare, organisationer och företag. Detta ska bidra till att göra Umeå till en än bättre plats att bo, leva och arbeta på. Varje förvaltning ska aktivt bidra till spridningen av de resultat som uppnås i den interna verksamhetsutvecklingen. Erfarenhetsspridningen kommer att bidra till en snabbare utveckling och effektivisering av våra verksamheter. Om flera förvaltningar har samma behov av IKT-stöd kan detta göras detta till en kommungemensam del av IKT-stödet. sid 3

4 FRITIDSNÄMNDENS VERKSAMHETSUTVECKLING Kommunfullmäktige beslutade i mars 2003 att anta ett fritidspolitiskt program Vision Programmet sträcker sig till 2010 och innefattar visioner och målsättningar inom följande utvecklingsområden. Bostadsområdet som bas Lokaler/anläggningar Stödet till föreningslivet Barn och ungdom Idrotten som utvecklingsmotor Folkhälsa Det fritidspolitiska programmet förutsätter kreativ samverkan mellan förvaltningar, myndigheter och föreningar och ligger till grund för konkreta handlingsplaner. En viktig del är fortlöpande utveckling av kommunens hemsidor, bl a fler kanaler för förbättrad information och olika typer av e-tjänster/sms-tjänster, allt för att bidra till en effektivare verksamhet och nöjdare föreningar och kommunmedborgare. Under 2006 togs en viktig tjänst som berör alla föreningar med ungdomsverksamhet fram; Aktivitetskort på nätet. Under 2007 vidareutvecklas nuvarande bidragsoch bokningssystem så att det bättre stöder interaktiva tjänster via Internet och SMS. För att öka användningen av skolans lokaler, och stimulera till aktiviteter som har stor social betydelse för alla i kommunens bostadsområden, anser Umeå kommun att det är viktigt att utveckla skolan till ett lokalt utvecklingscentrum i varje stadsdel. Ett gemensamt inpasseringssystem för kommunens anläggningar är därför ett mål på sikt dels för att öka tillgängligheten och dels för att minska skadegörelse. Fritidsnämndens mål och profilområden Fritidsnämnden har uttalat en vision: VI SKAPAR MÖJLIGHETER Umeå ska vara en attraktiv kommun där idrott, motion och rekreationsmöjligheter står i främsta rummet. Fritidsnämnden ger förutsättningar för boende, studerande och besökare till en aktiv fritid, god hälsa, delaktighet och hög livskvalitet. Fritidsnämnden erbjuder evenemangs-, rekreationsoch fritidsanläggningar som motsvarar omvärldens krav och behov av mångfald. Fritidsnämnden har fyra profilområden: Idrottsstad Umeå Motion, rekreation och friluftsliv Föreningsliv Unga i Umeå sid 4 PROFILOMRÅDE FÖRENINGSLIV Umeå är en stark föreningsstad och kommun. I kommunen finns ca 580 föreningar, vilket innebär möjligheter till fritidssysselsättning för de flesta intressen och önskemål. Enbart ungdoms- och idrottsföreningarna i kommunen genomför årligen ca föreningssammankomster. Det motsvarar minst ideella ledartimmar eller 150 årsarbeten! Även om idrottsföreningarna utgör ungefär hälften av alla föreningar, innebär bredden och mångfalden i föreningslivet att Umeå Fritid kan skapa möjligheter för en rolig, varierande och aktiv fritid för alla medborgare i Umeå kommun oavsett kön, ålder, funktionshinder, etnisk bakgrund eller var man bor och till ett rimligt pris. Kommunens idrottsföreningar står tillsammans för ca 85 % av totala antalet aktiviteter under ett år. Syftet med det kommunala stödet Av kommunens föreningar bedriver ca 250 st ungdomsverksamhet som berättigar till kommunalt stöd i form av subventionerade lokaler och anläggningar samt kontant aktivitetsstöd. Aktivitetsstödet omfattar totalt ca 17 miljoner kr Kommunens övergripande mål för stödet till ideella föreningar motiveras bl a av den socialt förebyggande effekten som föreningsverksamheten rent generellt står för. Det kommunala stödet syftar även till att genom föreningarnas arbete utveckla demokratiska arbetsformer som leder till engagemang, delaktighet och samverkan samt möten mellan olika kulturer. Kommunen vill med olika stödformer i första hand gynna verksamhet som vänder sig till barn och ungdomar i åldern 7-20 år. Stödet till ungdomsföreningar finns i alla kommuner och bygger oftast på ett regelverk som fastställts av kommunfullmäktige. Ett av motiven till att förbättra hanteringen av aktivitetsstödet i Umeå var att få en ökad samordning och en mer rationell handläggning. Att ta emot, knappa in, kontrollera och betala ut aktivitetsstödet i det manuella systemet tar lågt räknat tre månader per år för en person. Kommunrevisionen ställer idag krav på totalkontroll/revision av 20 föreningar vid varje utbetalningstillfälle, d v s 40 föreningar per år. Umeå Fritid vet erfarenhetsmässigt att en totalkontroll sannolikt skulle innebära att minst kr av aktivitetsstödet inte skulle utbetalas.

5 FÖRÄNDRINGSARBETE MED MEDBORGARNYTTAN I CENTRUM Kravspecifikation I kommunfullmäktiges direktiv till nämnder och förvaltningar framgår att medborgarnyttan alltid ska stå i centrum för förbättringsarbetet. Det innebär att resurserna ska riktas mot kommuninvånarnas och olika brukares behov. Bland annat ska uppmärksammas att kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha likvärdiga servicenivåer. Det ingår också att minska de administrativa kostnaderna och ta tillvara den nya IT-teknikens möjligheter. Eftersom arbetet med aktivitetsstödet är mycket arbetskrävande togs initiativ från personalen på Umeå Fritid till ett utvecklingsarbete som nu lett fram till ett webbaserat system Aktivitetskort på nätet. Utvecklingsarbetet startade med en omfattande omvärldsanalys där Umeå Fritid kunde konstatera att det saknades system på marknaden för att på ett effektivt sätt behandla, kontrollera (mot regelverk) och betala ut kontant aktivitetsstöd. Möjligtvis kunde vi hitta system som gjorde det möjligt att registrera bidragen, men det fanns inget som var kopplat till ett regelverk. Kravet var också att registreringsarbetet skulle kunna göras i anslutning till varje tränings- och aktivitetstillfälle (jfr banktjänster på Internet). All registrering skulle samlas i en databas med backupfunktioner. Registrering skulle också kunna ske via Internet. För att underlätta, i det fall ledaren saknar egen dator placeras en publika datorer ut på större idrottsanläggningar så att registrering kan ske i direkt anslutning till träning. Ett annat krav som förvaltningen ställde var också att registrering skulle kunna göras via mobiltelefon. Framförallt skulle Aktivitetskort på nätet vara så enkelt att alla ledare, föreningsadministratörer och andra inblandade upplever förenklingar i administration och klara tidsbesparingar. Processkarta nuvarande rutiner Förändringsarbetet startade med att en processkarta upprättades där alla rutiner kartlades i det manuella arbetet. Se illustration här. Det kontanta aktivitetsstödet söks och utbetalas två gånger per år. I januari/februari redovisar föreningar de aktiviteter som bedrivits under föregående halvår, d v s juli december och i juli/augusti redovisas det som genomförts under första halvåret. När kontroller av blanketter, totalrevision av 20 föreningar kan sedan utbetalning ske. sid 5

6 RESULTAT Förvaltningen Aktivitetskort på nätet ger förvaltningen en besparing på minst 800 handläggartimmar per år, eller kr när alla föreningar inlemmats i systemet. Antalet föreningar som anslutit sig till Aktivitetskort på nätet är ca 100 den 15 april Genom det webbaserade systemet får förvaltningen tidigt en prognos på hur mycket bidrag som kommer att betalas ut. Systemet kommer även att kunna presentera en historik över hur regelverket ser ut/sett ut. Det nya systemet innebär, när alla föreningar är med, inte bara en totalkontroll av alla de föreningar som söker aktivitetsstöd, utan skapar även en databas med möjligheter att följa upp och analysera föreningsverksamheten utifrån kön, ålder, aktivitet, anläggning etc, d v s nya möjligheter skapa kunskap som är intressant ur politisk synpunkt. Det innebär också rätt data, rätt regelverk och en inbyggd revision. Ansvarig handläggaren slipper omfattande brevkorrespondens för att få ansökningarna komplett och rätt ifyllda. Personuppgifter kan hämtas från externa register. Hänsyn tas till familjer med skyddad identitet. När resurser frigörs finns möjligheter att i stället titta på andra uppgifter t ex förbättrad kvalitetsredovisning (tillgänglighet/jämställdhet/mångfald o s v). Det innebär även andra förbättringar. För ledaren som i sin dator/mobil enkelt registrerar närvaro i anslutning till genomförda träningspass/aktiviteter. För föreningskanslisten som enkelt summerar sin förenings sammanlagda aktivitetsvolym och när som helst under registreringsperioden kan se hur mycket bidrag föreningen genererat. För föreningens ekonomiansvarige som får föreningens aktivitetsstöd utbetald 1 2 månader snabbare. Ledaren behöver bara lägga in sina deltagare en gång. Kortet följer laget år efter år och kan kompletteras och ändras om någon kommer till eller faller bort. De ledare som arbetar ideellt kan använda sin tid på ett bättre sätt, d v s till att utveckla och bedriva föreningsverksamhet i stället för att utföra administrativa arbetsuppgifter. Även föreningar som inte får bidrag kan erbjudas vara med för sin egen statistiks skull. Annat Även ur miljöaspekt uppstår vinster. När alla föreningar använder det webbaserade systemet behövs ingen upptryckning av närvarorapporter. Det innebär besparingar i form av papper, kuvert, porto m m. ANVÄND TEKNIK Utvecklingen av det webbaserade systemet har gjorts av Umeå Fritid i samverkan med kommunens IT-avdelning. Den totala utvecklingskostnaden för Aktivitetskort på nätet är ca kr och då ingår även finessen att som ledare rapportera in sina deltagare via mobiltelefon. Den tekniska plattformen för aktivitetskorten är en helt Microsoftbaserad lösning med IIS 6.0 som webserver, och MS SQL Server 2000 som databasserver. Applikationen är skriven för ASP.NET 2.0. Föreningarna För föreningarna innebär Aktivitetskortet på nätet också klara fördelar. För en normalförening med flera sektioner och många medlemmar innebär en övergång från manuella registreringar till webbaserad lösning en besparing motsvarande ca 300 ideella arbetstimmar per år, eller ca kr per år. Direkt föreningsadministratören godkänt sin förenings akitivitetskort skickas ett mail till förvaltningens handläggare som kan påbörja utbetalningsprocessen. För att inte anv-id och lösenord ska gå i klartext över Internet så nyttjas SSL för att kryptera trafiken. Föreningar och ledare får ett lösenord för att rapportera in närvaron i sina aktiviteter via nätet och direkt in i kommunens databas. sid 6

7 SAMVERKAN KOMMUN OCH NÄRINGSLIV Offentligtprivat partnerskap (OPP) är en samarbetsform som vuxit fram i Sveriges kommuner under senaste åren och inte minst inom fritids- och kulturområdet. Offentligtprivat partnerskap sammanför ett ömsesidigt intresse och nytta mellan två eller flera parter, varav minst en är offentlig och en är privat, i ett långsiktigt arbete vars resultat bidrar till offentliga tjänster. ÖVERFÖRBARA ERFARENHETER Umeå kommun utsågs till årets kvalitetskommun i november I mars 2006 arrangerade kommunen tre inspirationsdagar på temat Offantligt. Umeå Fritid hade ett välbesökt seminarium med deltagare från hela Sverige på temat Kvalitet inom Fritidsektorn. Olika tekniklösningar som förvaltningen gjort för att bibehålla och förbättra kvalitén visades upp, bl a Aktivitetskort på nätet. Därefter har ett flertal fritidsförvaltningar besökt Umeå för att titta på Umeå Fritids sätt att arbeta. Aktivitetskort på nätet är just en sådan tjänst som har ett partnerskap. Införsäljning, Front office, eventuell utbildningsinsats ligger på ett privat företag. Dessutom samarbetar vi när det gäller vidareutveckling av systemet så till vida att vi delar på kod med hjälp av Source Safe. För att ytterligare stärka samarbetet arbetar det privata företaget i våra lokaler vid dessa tillfällen. I vårt partnerskapet får parterna tillgång till ny kompetens genom nya resurser, idéer och arbetssätt. Alla kommuner har verksamheter där Aktivitetskort på nätet ger effektivitetsvinster och intressanta möjligheter till analyser som saknas idag. Systemet kan lätt modifieras att gälla redovisning av t ex studieförbundens verksamheter eller andra bidragskonstruktioner som styrs av olika regelverk. Drygt 20-tal kommuner har redan anmält intresse för Aktivitetskort på nätet. Två kommuner har redan beställt och är på väg att installera Aktivitetskort på nätet med smärre justeringar för att klara sina regelverk; Skellefteå och Östersund. Ett samarbete har också inletts med Riksidrottsförbundet (RF) beträffande deras LOK-stöd. Umeås föreningar kan med kommunens Aktivitetskort på nätet som bonus få ett inrapporteringsmaterial som kan skickas till RF för utbetalning av RF:s LOK-stöd. sid 7

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun

Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun Övergripande strategi för användning av Informations- och kommunikationsteknik (IKT*) inom Umeå kommun * Definition - Begreppen IT (informationsteknik) och IKT (informationsoch kommunikationsteknik) är

Läs mer

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01

IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN. Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 IDROTTSPOLITISKT PROGRAM FÖR ESLÖVS KOMMUN Antaget av kommunstyrelsen 2013-10-01, att gälla från och med 2014-01-01 Idrotten spelar en central roll för Eslöv. Med en lång tradition av ett rikt föreningsliv

Läs mer

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN

MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN MÅL FÖR IDROTTS- OCH FRITIDSNÄMNDEN VISION I Karlskrona ska idrotts- och fritidsverksamheten vara ett naturligt inslag i det dagliga livet. Med ett rikt, varierat och synligt fritidsutbud gör vi vår kommun

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Nu kan du använda "Aktivitetskort på nätet". Det kommer att förenkla föreningens hantering och redovisning av Lokalt aktivitetsstöd. All närvaro som föreningen registrerar sparas

Läs mer

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne)

Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i. 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Skellefteå - en framsynt tillväxtkommun, attraktiv att bo och verka i 72 000 invånare, hälften i tätorten 7 217 km 2 (=Skåne) Nyckeltal IT Antal arbetsställen med bredband: 400 Antal användare: 6 500 Antal

Läs mer

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen.

Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Utredningsrapport Gemensam bokningsplattform och anläggningsregister för Umeå regionen. Servicekontoret IT & Telefoni 2005-05-20 C:\DOCUME~1\DESIRÉE\LOKALA~1\Temp\fcctemp\Utredningsrapport ver2.doc Innehåll

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017

Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 nternati Program för personer med funktionsnedsättning 2013-2017 Antaget av Kommunfullmäktige den 11 april 2013 program policy handlingsplan riktlinje program policy handlingsplan riktlinje uttrycker värdegrunder

Läs mer

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016

Kommunfullmäktiges strategiska område inspirerande livsmiljö 2016 Fritids- och kulturförvaltningen Nämndsekreterare/utvecklare, Pernilla Larsson 0589-874 62, 073-765 74 62 pernilla.larsson@arboga.se Datum 2015-11-12 1 (6) Mål och mått 2015/2016 Kommunfullmäktiges strategiska

Läs mer

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag

Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Bidragsbestämmelser riktlinjer och anvisningar för kommunalt föreningsbidrag Antagen av kommunfullmäktige (KF) 2011-02-22. 5,gäller från 2011-03-28. Ändringar antagna av KF 2012-02-28, gäller från 2012-01-01.

Läs mer

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010

Satsa på Eslöv. Kultur - fritid - framtid. Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Satsa på Eslöv Kultur - fritid - framtid Mål för Kultur- och fritidsnämnden t.o.m. 2010 Godkänt av Kultur- och fritidsnämnden 2008-02-07 samt antaget av kommunfullmäktige 2008-04-28 Att välja Eslöv Eslöv

Läs mer

Fritidsplan för Skurups kommun

Fritidsplan för Skurups kommun Styrdokument 1 (12) Fritidsplan för Skurups kommun 1 Styrdokument 2 (12) Antagen av kommunfullmäktige 2014-03-24 Innehåll Inledning... 3 Värdegrund... 4 Stöd och service... 6 Fritids- och rekreationsområden...

Läs mer

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad

Fritids- plan 2009-2013. Landskrona stad Fritids- 2009-2013 plan Landskrona stad Plan för idrott och friluftsliv i Landskrons stad 2009-2013 BAKGRUND Idrotten i samhället Statens stöd till idrotten Målet med den nationella idrottspolitiken är:

Läs mer

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter

Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Program för personer med funktionsnedsättning Möjligheter i olikheter Västerås stads vision 2026 Visionen, en målbild med framtidsfokus. Den anger den långsiktiga inriktningen för stadens egna verksamheter,

Läs mer

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet Datum Dnr 2017-02-01 BMK.2017.18 Jelinka Hall jelinka.hall@varmdo.se 08-570 481 49 Avdelningschef Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden Tjänsteskrivelse Förslag till effektmål 2017 för bygg-, miljö- och

Läs mer

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun

Riktlinjer för IT i Halmstads kommun Riktlinjer för IT i Halmstads kommun VER 1.0 Innehåll Bakgrund...3 Syfte...3 Drivkrafter för IT i Halmstads kommun...3 Övergripande inriktning...4 Inriktning för kommunens IT-engagemang...5 Service...5

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ PAPPER! Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet medför

Läs mer

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun

Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Styrande dokument för integrationsarbetet i Alingsås Kommun Riktlinjer för integration av nya svenskar Dokumentet har skapats i samverkan med förvaltningar och bolag i Alingsås kommun samt med Arbetsförmedlingen

Läs mer

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12

Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidspolitiskt program 2008-2014 Antaget av fritidsnämnden 2007-11-12 Fritidskontoret Enhet/Handläggare Sören Karlström Datum Beteckning 2007-11-12 07/0032 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun

Läs mer

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning

Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning Fritidskontoret Enhet/Handläggare Stefan Herre Eriksson Datum Beteckning 2013-04-22 FRN2013.0011 Fritidspolitiskt program för Skövde kommun 2008-2015 Inledning I det goda samhället ska så många medborgare

Läs mer

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet

Nedanstående regler och riktlinjer för stöd gäller Surahammars kommuns sätt att se på det kommunala stödet till föreningslivet VIKTIG INFORMATION Barn och Bildningsnämnden har i år sett över reglerna för föreningsstödet. Det av kommunen antagna Alkohol och drogpolitiska programmet har införlivats i föreningsstödet. Andra viktiga

Läs mer

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi

Inrättande av råd för samverkan inom området social ekonomi Tjänsteutlåtande Utfärdat 2009-12-30 Diarienummer 0390/09 Verksamhetsområde Social ekonomi Marie Larsson Telefon 031-367 90 16, Fax 031-367 90 12 E-post: marie.larsson@socialresurs.goteborg.se Inrättande

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26

Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Informationspolicy för Salems kommun Antagen av kommunfullmäktige 2000-10-26 Förvaltningarnas arbete skall utvecklas och ge resultat i en högre effektivitet och bättre kommunikation med Salemsborna. Den

Läs mer

Göteborgs Stads program för IT

Göteborgs Stads program för IT Göteborgs Stads program för IT Detta dokument gäller för Anställda och förtroendevalda i Göteborgs Stads förvaltningar, bolag och anknutna stiftelser Fastställd 2012-xx-xx Beslutande Kommunfullmäktige

Läs mer

UMEÅ KOMMUN. Tävlingsbidrag SVERIGES IT-KOMMUN 2007. Umeå - en tillväxtkommun i norr 2007-05-02

UMEÅ KOMMUN. Tävlingsbidrag SVERIGES IT-KOMMUN 2007. Umeå - en tillväxtkommun i norr 2007-05-02 2007-05-02 Tävlingsbidrag SVERIGES IT-KOMMUN 2007 UMEÅ KOMMUN Umeå - en tillväxtkommun i norr Umeå är en av Sveriges yngsta kommuner med en medelålder på 37 år. Antalet invånare är drygt 111 000. I Umeå

Läs mer

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX

STRATEGISK PLAN. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX STRATEGISK PLAN Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den XXX 2016-2019 sidan 1 av 5 Vara vågar! Vision 2030... 2 Övergripande mål... 2 I Vara kommun trivs alla att leva och bo... 2 Framgångsfaktorer...

Läs mer

Bidragsregler i Skara kommun

Bidragsregler i Skara kommun Kultur- och fritidsnämnden Bidragsregler i Skara kommun Skara kommun har ett stort och rikt föreningsliv där kommuninvånarna har möjlighet att hitta just den förening som är anpassad efter individens önskemål

Läs mer

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014

IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 1(5) IKT-strategi för Sjöbo kommun 2011-2014 Antagen av kommunstyrelsen den 17 augusti 2011 118 2(5) 1. Inledning 1.1 Bakgrund 2000 antogs en IT-strategi för åren 2000-2003. I strategin redovisades kommunens

Läs mer

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~

STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ STRATEGISK PLAN ~ 2015 2018 ~ FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR GOD LIVSKVALITET Vår främsta uppgift är att skapa förutsättningar för god livskvalitet. Detta gör vi genom att bygga välfärden på en solidarisk och jämlik

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (7) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31

Policy för mötesplatser för unga i Malmö. Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Policy för mötesplatser för unga i Malmö Gäller 2010-07-01-2012-12-31 Varför en policy? Mål För att det ska vara möjligt att följa upp och utvärdera verksamheten utifrån policyn så används två typer av

Läs mer

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun

Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Bidragsregler för föreningar i Färgelanda kommun Nya bidragsregler från 2015-01-01 (antagna av kommunfullmäktige 2014-09-03, 125) INNEHÅLL Allmänna bestämmelser Ansökan om registrering Ansökan om kommunala

Läs mer

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration

Nyckeln till föreningens kommunikation och administration. Administration Nyckeln till föreningens kommunikation och administration Administration Upplägg lördag 13.30-15.30 PowerPoint: Allmän information om IdrottOnline De administrativa funktionerna: - Medlemsregistret - LOK-närvaro

Läs mer

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun

Fritidspolitiska mål. Fritidsnämnden. Växjö kommun Fritidspolitiska mål Fritidsnämnden Växjö kommun Fritidspolitiska mål 1. Stöd till fritidsverksamhet Föreningslivet i Växjö kommun stimuleras genom olika stödformer till verksamheter som ger kommuninnevånarna

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Lathund för föreningsadministratörer för ApN

Lathund för föreningsadministratörer för ApN Lathund för föreningsadministratörer för ApN 1 Inledning...3 Vad är aktivitetsstöd?...3 Några av reglerna för aktivitetsstöd...3 Ansökan och redovisning...3 Rapportera närvaro inom fyra veckor...3 Vad

Läs mer

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör

Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör Manual för Aktivitetskort på Nätet (ApN) för föreningsadministratör Manual för föreningsledare (ApN) Innehåll Kom igång med ApN... 2 Inlogg... 2 Lägg upp ledare... 2 Ta bort ledare... 2 Närvarokort...

Läs mer

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET För föreningsbidrag Värmdö Kommun Varför ApN? Aktivitetskort på Nätet, ApN, är ett webbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ladda upp årsmöteshandlingar

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag

Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag 2016-05-17 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr FRN 2016/68 Fritidsnämnden Inriktning för reviderade riktlinjer för föreningsbidrag Förslag till beslut 1. Fritidsnämnden beslutar att de nuvarande riktlinjerna för

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET Föreningsbidrag Värmdö Kommun med närvarorapportering i ApN Version 2 2014-03-18 Innehållsförteckning Innehåll Varför ApN?... 3 Kontaktuppgifter... 3 Tillgång till systemet...

Läs mer

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET

MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET MANUAL AKTIVITETSKORT PÅ NÄTET För föreningsbidrag Värmdö Kommun Varför ApN? Aktivitetskort på Nätet, ApN, är ett webbaserat program som förenklar föreningars tillvägagångssätt att ladda upp årsmöteshandlingar

Läs mer

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner

Internationell strategi. Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Internationell strategi Ett gemensamt styrdokument för Linköpings och Norrköpings kommuner Vi lever i en allt mer globaliserad värld som ger ökade möjligheter men som också ställer nya krav. Linköpings

Läs mer

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun

Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Dnr: 2015/37 1 (5) Regler för kommunala bidrag till ungdomsföreningar i Vänersborgs kommun Fastställt av Barn- och ungdomsnämnden 2012-12-10 136 Reviderad 2014-04-14 58 Överfört och fastställt av Kultur-

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin

Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Inbjudan till Överenskommelsen mellan Västra Götalandsregionen och den sociala ekonomin Vill du vara med och skapa historia? Sedan juni 2012 pågår ett arbete som ska ge invånarna i Västra Götalandsregionen

Läs mer

Integrationsprogram för Västerås stad

Integrationsprogram för Västerås stad för Västerås stad Antaget av kommunstyrelsen 2008-10-10 program policy handlingsplan riktlinje program policy uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med utvecklingen av Västerås som ort

Läs mer

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun

Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet i Varbergs kommun Stöd till kulturverksamhet så här går Det till: Allmänna beskrivningar: Projektstöd: Syftet med Varbergs kommuns kulturstöd: Förstärka kultur- och fritidsnämndens

Läs mer

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014

STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD. Nya regler från 1 januari 2014 STATLIGT LOKALT AKTIVITETSSTÖD LOK-STÖD Nya regler från 1 januari 2014 Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd, och är avsett att stödja barn- och ungdomsverksamheten mellan 7-25 år i

Läs mer

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun

Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet. Hudiksvalls kommun Riktlinjer för bidrag för föreningsverksamhet Hudiksvalls kommun Bidrag till föreningsverksamhet Gäller från och med januari 2014. Innehåll Punkt Inriktning 1 Allmänna bestämmelser 2 Förening... 2 Bidrag

Läs mer

Vår gemensamma målbild

Vår gemensamma målbild Vår gemensamma målbild från nu till 2017 Foto: Leif Samuelsson Kultur- och fritidsförvaltningen Till dig som arbetar inom kultur- och fritidsförvaltningen För att veta vart vi ska styra måste vi veta vart

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132

Folkhälsostrategi 2012-2015. Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Folkhälsostrategi 2012-2015 Antagen: 2012-09-24 Kommunfullmäktige 132 Inledning En god folkhälsa är av central betydelse för tillväxt, utveckling och välfärd. Genom att förbättra och öka jämlikheten i

Läs mer

Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN)

Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN) Lathund för registrering i Aktivitetskort på Nätet (ApN) Aktivitetskort på Nätet är ett digitaliserat system för att registrera och ansöka om kommunalt aktivitetsstöd. Registrera föreningsadministratör

Läs mer

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1

SOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1 FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi Arbetet med överenskommelsen I dialog mellan Göteborgs Stad och sektorn social ekonomi har en överenskommelse om samverkan

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där kultur- och fritidsförvaltningens bidragsberättigade idrottsföreningar ska närvarorapportera. Systemet medför flera fördelar för

Läs mer

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23

R I K TLINJER. Riktlinjer för bidrag speciella ändamål FRITIDSNÄMNDEN. Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 R I K TLINJER FRITIDSNÄMNDEN Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Fastställda av fritidsnämnden 2012-02-23 Riktlinjer för bidrag speciella ändamål Innehåll 1. Introduktion... 3 2. Varför lämnar fritidsnämnden

Läs mer

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01

Verksamhetsplan. för internationellt arbete. Diarienummer: KS2013/0195. Gäller från: 2013-11-01 Diarienummer: KS2013/0195 Verksamhetsplan för internationellt arbete Gäller från: 2013-11-01 Gäller för: Ljungby kommun Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Anette Olsson Revideras senast: 2018-06-01

Läs mer

Birger Höök. En digital värld

Birger Höök. En digital värld Birger Höök En digital värld 1 Sverige har goda förutsättningar Fungerande byråkrati Lång tradition av att samla och katalogisera data Innovativt klimat Hög kompetens hos medborgarna Duktiga företag Goda

Läs mer

IT-policy för Växjö kommun

IT-policy för Växjö kommun Styrande dokument Senast ändrad 2011-05-02 IT-policy för Växjö kommun Dokumenttyp Styrande dokument Dokumentansvarig IT-enheten Dokumentnamn IT-policy för Växjö kommun Fastställd/Upprättad Kommunfullmäktige

Läs mer

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun

IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun IT-vision 2008 2011 för Örnsköldsviks kommun Dokumenttyp Dokumentägare Kommunledningskontoret Dokumentnamn Program, IT-vision, handlingsplan och -utvecklingsplan Dokumentansvarig IT-chef Beslutad/Antaget

Läs mer

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet

Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet 1 (5) Sundbybergs stads regler för stöd till föreningslivet Föreningslivet stärker civilsamhället och bidrar till ett lokalt engagemang. Därför har Sundbybergs stad valt att på olika sätt stötta föreningar

Läs mer

Socialdemokraterna i Uppsala kommun

Socialdemokraterna i Uppsala kommun Socialdemokraterna i Uppsala kommun Vi vill göra Uppsala till en av landets bästa idrottskommuner! De senaste årens fantastiska framgångar inom idrotten visar vilka möjligheter Uppsala har att bli en av

Läs mer

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd

eprogram 2025 Verksamhetsutveckling med e-stöd Verksamhetsutveckling med e-stöd eprogram 2025 beslutades av kommunfullmäktige den 29 augusti 2013. Förord Under 2009 inleddes diskussionen kring uppdatering av eprogrammet. Det då gällande eprogrammet

Läs mer

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid

Din fritid. vårt jobb. Umeå fritid Din fritid vårt jobb Umeå fritid Umeå kommun den nordliga kraften Med dynamisk tillväxt, attraktiv kompetens och livsmiljö. År 2050 har Umeå 200 000 invånare Umeå fritid Vad lovar vi Umeåborna Med gemensamma

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

POLICY. Internationell policy

POLICY. Internationell policy POLICY Internationell policy POLICY antas av kommunfullmäktige En policy uttrycker politikens värdegrund och förhållningssätt. Denna typ av dokument fastställs av kommunfullmäktige då de är av principiell

Läs mer

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH

NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH Antagen av kommunfullmäktige 1999-11-23 122 1 NYA NORMER FRÅN OCH MED 2000-01-01 FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR OCH ORGANISATIONER MED UNGDOMSVERKSAMHET. Bidrag till föreningars ungdomsverksamhet i Säters

Läs mer

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor

Digital strategi. Järfälla För- och grundskolor Digital strategi Järfälla För- och grundskolor I Järfällas för- och grundskolor arbetar vi för att... barn, elever och medarbetare ska ha tillgång till digitala verktyg som ger ett bra stöd för lärande

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande

Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Tjänsteskrivelse 1(1) 2016-11-28 Dnr: KS 2016/327 Kommunstyrelsen Strategi för EU- och internationellt arbete/ antagande Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Strategi för EU-arbetet i Kävlinge kommun

Läs mer

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8)

Styrdokument. IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN (IKT står för Informations- och kommunikationsteknik) 1 (8) Styrdokument Dokumenttyp: Strategi Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2010-05-24 47 Ansvarig: IT-chef Revideras: 2014 Följas upp: årligen IKT-STRATEGI FÖR SVENLJUNGA KOMMUN 2009-2014 (IKT

Läs mer

Aktivitetskort på nätet

Aktivitetskort på nätet Handbok för Aktivitetskort på nätet ADJÖ! R E P P PA Handbok för Aktivitetskort på nätet Aktivitetskort på Nätet (ApN) är den e-tjänst där fritidsförvaltningens föreningar ska närvarorapportera. Systemet

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa

Samhällsnytta. Mätbara mål: - kundnöjdhet - måluppfyllnadsgrad o indirekta möjligheter nya invånare nya företag ökad hälsa Samhällsnytta Vi kan öka vår servicegrad för våra brukare/medborgare/kunder. Ärenden kan handläggas dygnet runt och med högre kvalitet (skolval, schemaändringar i barnomsorgen, bygglov information och

Läs mer

Vallentuna kommuns värdegrund:

Vallentuna kommuns värdegrund: PERSONALPOLITISKT PROGRAM Fastställt av kommunfullmäktige 1991. Jämställdhet och mångfald reviderat 2000. Avsnitt "Lön - belöning" reviderat 2001 Reviderat av Kommunstyrelsens arbetsutskott i januari 2007

Läs mer

Kommunens strategiska mål

Kommunens strategiska mål Kommunens strategiska mål Nya mål har tagits fram för perioden 2012 2015. Strukturen är indelad i yttre respektive inre mål: Hållbar utveckling En hållbar utveckling förutsätter aktiva åtgärder för att

Läs mer

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR

RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR RIKTLINJER FÖR BIDRAG TILL IDÉBUREN OCH IDEELL SEKTOR Gäller från och med 1 januari 2017 Antagen av kultur- och utbildningsnämnden den 12 december 2016, 171 Ärendebeteckning: KUN/2016:65-805 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan

Hållbar idrott Idrottspolitiskt program. Handlingsplan Hållbar idrott Idrottspolitiskt program Handlingsplan 2014 2016 Innehåll Hållbar Idrott Gävle...4 Idrottens roll i Gävle...5 Stöd till föreningar...6 Idrotten ska vara tillgänglig för alla...6 Organiserad

Läs mer

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0

Överenskommelse. mellan föreningslivet och Uppsala kommun. Version 3.0 Överenskommelse mellan föreningslivet och Uppsala kommun Version 3.0 Det här är en lokal överenskommelse om principer och åtaganden mellan Uppsala kommun och Uppsalas föreningsliv för vår gemensamma samhällsutveckling.

Läs mer

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun

Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Idrottspolitiskt program Mariestads kommun Antaget av kommunfullmäktige Mariestad 2015-05-25 Sida: 2 (7) Idrottspolitiskt program för Mariestads kommun Kommunfullmäktiges beslut 90/15 Syftet med det idrottspolitiska

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911

Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Sammanfattning - dokumentation Regional idrottssamverkan 150911 Innehåll Hur kan vi öka legitimiteten för idrotten i samhällsplaneringen?... 1 Idrotten i samhället och i samhällsbyggnationen... 1 Att hantera...

Läs mer

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1

IT-strategi. För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige Reviderad SID 1/5 BILAGA 1 2016-02-11 SID 1/5 BILAGA 1 IT-strategi För Vallentuna kommun Antagen i kommunfullmäktige 2016-05-09 Reviderad 2016-03-09 SID 2/5 IT strategi Syfte och bakgrund Digitaliseringen och IT som stöd och verktyg

Läs mer

Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013

Revisionsrapport Föreningsbidrag Skellefteå kommun Robert Bergman September 2013 www.pwc.se Revisionsrapport Robert Bergman Föreningsbidrag Skellefteå kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Revisionsfråga...

Läs mer

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18

IT-Policy för Tanums kommun. ver 1.0. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 IT-Policy för Tanums kommun ver 1.0 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-18 1 Inledning Tanums kommuns övergripande styrdokument inom IT-området är IT-Policy för Tanums kommun. Policyn anger kommunens

Läs mer

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun

Idrottspolitiskt program Hudiksvalls kommun Idrottspolitiskt program 2011-2020 Hudiksvalls kommun Förstasidesbilder: Inga Britt Jonsson Sören Olofsson Antaget av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Innehållsförteckning Syfte... 1 Metod... 2

Läs mer

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar

Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015. Svenska utmaningar Smartare välfärd INBJUDAN TILL UTMÄRKELSEN SVERIGES IT-KOMMUN 2015 KVALITETSMÄSSAN DEN 3 5 NOVEMBER 2015 SVENSKA MÄSSAN I GÖTEBORG EUROPAS STÖRSTA KONFERENS OCH FACKMÄSSA OM VERKSAMHETS- OCH SAMHÄLLSUTVECKLING

Läs mer

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun

Handlingsplan för EU-och internationellt arbete i Kristinehamns kommun HANDLINGSPLAN 1(9) Kommunledningsförvaltningen Åsa Askerskär, 0550-882 29 asa.askerskar@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Handlingsplan för EU-och internationellt i

Läs mer

Samverkan i Laxå kommun

Samverkan i Laxå kommun Överenskommelse om Samverkan i Laxå kommun MELLAN FÖRENINGSLIVET OCH KOMMUNEN Laxå kommun och föreningarna presenterar i denna broschyr, som grund för sin samverkan, en överenskommelse om värdegrund, principer

Läs mer

Regler och villkor för föreningsbidrag

Regler och villkor för föreningsbidrag Regler och villkor för föreningsbidrag Kultur- och fritidsnämnden Strategi Plan/program Riktlinje Regler och riktlinjer 1 Innehållsförteckning Kultur- och fritidsnämndens syfte och mål med föreningsbidrag...

Läs mer