Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Samhällsansvar i Nordea. Skapa förtroende varje dag"

Transkript

1 Samhällsansvar i Nordea Skapa förtroende varje dag

2 Skapa förtroende varje dag Samhällsansvar: vad är det egentligen? Företagets samhällsansvar, eller CSR som det brukar kallas (Corporate Social Responsibility), är när företag förbinder sig att ta hänsyn till hur deras verksamhet påverkar samhället och miljön, och att göra affärer på ett ansvarsfullt sätt. Det handlar om att sträva efter att bli bättre, vilket i praktiken kan innefatta väldigt olika saker, beroende på företag och bransch. Men det centrala är att det sätt på vilket företagen bedrivs inte längre ses som deras ensak. De flesta är idag överens om att företagen ska kunna stå för vad de gör och hur de gör det, inte bara inför aktieägarna utan för omvärlden i stort. I Nordea strävar vi till att börja med efter att agera etiskt i vår dagliga verksamhet. Men vi vill göra mycket mer än så, och genom CSR kan våra kunskaper och affärsrelationer bli till nytta för individer, samhälle och miljö. Därför är det viktigt att vi skapar förtroende, är öppna och tillgängliga och agerar med integritet. Vi arbetar med CSR som med allt annat: på ett genomtänkt, strukturerat och mätbart sätt. Vi bestämmer vilka områden vi ska koncentrera oss på efter att ha lyssnat på alla våra intressenter: kunder, medarbetare, leverantörer och aktieägare. Hur bidrar vi till samhället? Hjälper företag att lyckas Erbjuder lån och råd till företag så att de kan: investera i utveckling av verksamheten Ger åtkomst för dem dygnet runt, alla dagar så att de kan: köpa varor betala fakturor bearbeta kortbetalningar Bidrar till ekonomin Erbjuder lån och råd till stora företag så att de kan: dra nytta av internationella betaltjänster optimera sin cash management ta fram långsiktiga planer vara förutsägbara Bedriver en lönsam och hållbar verksamhet Bidrar till samhället genom att: betala bolagsskatt hålla inne och betala kundernas skatt på utdelningar och räntor betala utdelning till aktieägarna betala löner till de anställda köpa produkter och tjänster 2

3 Att göra skillnad i människors liv Bankernas främsta uppgift i samhället är att förse hushåll och företag med finansiella tjänster så att de kan uppfylla sina mål och nå sin potential. Vi lånar alltså ut pengar till människor som vill köpa en bostad eller hjälper dem att spara för framtiden. Vi förmedlar betalningar och lånar ut pengar till företag så att de kan anställa och investera. Att göra det möjligt för våra kunder, och därmed hela samhällsekonomin, är vårt huvuduppdrag, och vårt sätt att bidra till ett sunt och väl fungerande samhälle. Ett annat exempel på vårt bidrag till samhället är de skatter vi betalar, såväl bolagsskatt och sociala avgifter som bankavgifter. Faktum är att Nordea hör till de företag i Norden som betalar allra mest skatt. Vi vill vara en positiv kraft genom att ta största möjliga hänsyn till mänskliga rättigheter i hela vår verksamhet, från utlåning och investeringar till hur vi tar hand om vår personal och sköter våra inköp. Vi gör allt vi kan inom dessa områden för att alltid följa lagar och regler och agera på ett etiskt korrekt sätt. Slutligen har banker också en viktig roll när det gäller att motverka ekonomisk brottslighet, som till exempel penningtvätt, bedrägeri och terrorfinansiering. Vi tar det här på största allvar, och våra satsningar på att förhindra ekonomisk brottslighet handlar om tre saker: hantera riskerna, ha tydliga riktlinjer och instruktioner samt öka medvetenheten hos våra medarbetare. Stötta på det lokala planet Vi gör också skillnad genom att engagera oss i lokalsamhället, inte minst genom att sprida kunskap om ekonomi och entreprenörskap. Det arbetet sker genom frivilliga insatser av våra kunniga medarbetare. På det sättet gör vi inte bara samhällsnytta, utan vi lär oss också att förstå våra kunder bättre. Vi väljer partners som har samma mål som vi, och därigenom kan ett stort antal ungdomar ta del av våra medarbetares expertkunskap. Ungdomar vi träffar får hjälp och tips när det gäller att hantera sin privatekonomi, betala räkningar och spara, att bli produktiva samhällsmedborgare och därmed lägga grunden för ett bra liv. Vi kallar initiativet Ekonomipejl. Att möta ungdomarna är också givande för de medarbetare som deltar. Det känns bra att kunna hjälpa till och förmedla vidare det man är bra på. Bidrar till ekonomisk trygghet Erbjuder tjänster och produkter som: underlättar mål- och pensionssparande möjliggör placering i hållbara företag ger det försäkringsskydd som behövs Hjälper människor att hantera sin privatekonomi Ger tillgång dygnet runt, alla dagar till: rådgivning insättningar betalningar bostadslån konsumtionslån placeringar Stöttar på det lokala planet Förmedlar kunskaper om hur man sköter sin privatekonomi, med mera. Ungdomar får träffa våra medarbetare och lära sig vikten av att betala räkningar och att inte skuldsätta sig i onödan. 3

4 Långsiktiga relationer bygger på förtroende I våra kundkontakter månar vi framför allt om att lyssna på kunderna, reagera på deras förändrade behov och fatta ansvarsfulla investeringsoch kreditbeslut. Då kan vi skapa positiva kundupplevelser. I våra kontakter med kunderna ska vi ge dem möjlighet att berätta för oss vad de tycker och vara lyhörda för vad de säger. Därför har vi en kundombudsman i varje nordiskt land, med uppdraget att fungera som en sammanhållande länk mellan konsumentmyndigheter, Handling säger mer än ord Våra företagskunder bad oss 2014 att ta fram en företagsapp, och en kund erbjöd sig att hjälpa till. Hon blev väldigt glad när vi bad henne att hjälpa oss testa produkten tillsammans med utvecklarna, och hon tycker att det visade att vi menar allvar med att lyssna på kunderna. Kundernas förväntningar Tillgänglighet dygnet runt, alla dagar 4 Det är också viktigt att vi håller oss uppdaterade om kundernas förändrade behov och beteende. Framför allt innebär detta att vi fångar upp deras teknikbehov och ser till att alla våra kunder oavsett ålder eller preferenser kan sköta sina bankärenden via internet eller mobilen. God kundservice handlar också om att ha rutiner för ansvarsfulla investerings- och kreditbeslut. Det är viktigt att vi ger goda råd och marknadsför våra produkter på ett ansvarsfullt sätt, så att alla som tar ett lån hos oss också klarar av sina amorteringar. Vi vill också hjälpa våra kunder att fatta kloka placeringsbeslut. Vi anser att företag som tar ansvar för miljön och samhället är en bättre långsiktig investering. Därför ser vi till att placera våra kunders pengar i företag som prioriterar mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, etik och miljö, samtidigt som de eftersträvar goda finansiella resultat. Servicekanaler Kontorsnätet Personanpassad service och rådgivning Fysiska möten och distansmöten Rättvisa och konkurrenskraftiga priser Kundcenter Säkerhet Lämpliga produkter kunder och medarbetare. Eller med andra ord: att lyssna till dem. Tillförlitlighet Mobilbanken Nätbanken

5 Utforma morgondagens bank idag Privatpersoner och företag tar idag för givet att de ska kunna använda datorer, surfplattor och mobiltelefoner för att sköta sin ekonomi. Det får förstås konsekvenser för hur vi arbetar. Positiva kundupplevelser förutsätter användarvänliga, praktiska och säkra digitala tjänster. Utvecklingen går snabbt och möjligheterna är stora. Därför samarbetar vi med ledande kreatörer och utvecklare, samtidigt som vi stämmer av med kunderna så att de nya idéerna uppfyller ett reellt behov. Vi granskar alla våra aktivt förvaltade fonder för att kontrollera att de företag vi investerar i agerar ansvarsfullt. De kunder som vill gå ett steg längre kan välja någon av våra tre så kallade Star-fonder, som investerar i de företag som kommit längst när det gäller att ta miljö- och samhällsansvar. uppfylla deras önskemål och överträffa deras förväntningar. Det är det allra viktigaste för oss. Och grunden för allt detta heter ömsesidigt förtroende. Våra kunder ska kunna lita på att vi ger dem seriösa råd, håller våra löften och uppfyller deras behov. Vi tar oss tid att lära känna kunderna, deras situation och deras mål innan vi erbjuder några tjänster, råd eller produkter, och vi ser till att de har all information de behöver för att göra sina finansiella val. Förutom att sätta oss in i kundernas behov måste vi se till att de förstår våra produkter och vilka risker som finns. Vi är också skyldiga enligt lag att vidta åtgärder för att förhindra penningtvätt och bedrägeri. Till exempel kan vi behöva fråga våra kunder om varifrån pengarna på deras konto kommer. All information som vi samlar in behandlas strikt konfidentiellt. Vi lägger stor vikt vid att följa de här reglerna och håller regelbundna utbildningar så att alla vet vad som gäller. Vi strävar efter att göra varje kontakt med oss till en positiv upplevelse för kunderna, och att Vårt erbjudande Inlåning Betalningar Sparande Rådgivning Bostadslån Konsumtionslån Försäkringar Cash management Valutor och risksäkring Finansiering Rådgivning Obligations- och aktieemissioner Företagsfinansiering Skräddarsydda produkter Privatkunder Företagskunder Vår påverkan Ger privatekonomiska råd om: lägenhets- eller husköp sparande försäkring pensionssparande Hjälper att skapa ekonomisk trygghet Varnar för ekonomiska fallgropar Hjälper företag i alla finansiella frågor: effektiv cash management placeringar produkter för handelsfinansiering kapitalanskaffning Hjälper företag att expandera Möjliggör tillväxt Möjliggör nya jobb 5

6 Vara en bra arbetsgivare För att kunna göra det rätta Nordeateam är våra ledstjärnor. För att Nordea ska kunna prestera på topp ser vi till att våra medarbetare vet vad som förväntas av dem och stödjer dem så de kan göra ett bra jobb. En stor del av kompetensutvecklingen sker på jobbet, antingen i form av återkoppling och coachning eller genom problemlösning i det dagliga arbetet. Vi strävar efter att fånga upp chefstalanger och att ha kontinuitet i kundrelationerna. Vi vill vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder intressanta karriärmöjligheter för chefer och medarbetare. Studier visar att ledningsgrupper som präglas av mångfald fattar bättre och mer innovativa beslut, vilket leder till bättre affärsresultat. Mångfald bland medarbetarna är viktigt för oss, och en jämn könsfördelning är högprioriterat. Det här är en utmaning i hela finanssektorn. Framför allt finns det alltför få kvinnor i ledande befattningar, och vi i Nordea vill göra vårt för att råda bot på obalansen. En god arbetsmiljö bidrar Vi månar också om att ha en god arbetsmiljö där medarbetares trivs, och vi är lyhörda för deras synpunkter. Vår senaste personalbarometer, där nästan alla medarbetare deltog, visar att en överväldigande majoritet upplever hög arbetstillfredsställelse och är stolta över att arbeta i Nordea. Alla team tar fram åtgärdsplaner för att bli bättre på de områden där barometern visar att det finns utrymme för det. för kunderna gäller det att vi har de bästa medarbetarna. Våra tre företagsvärderingar positiva kundupplevelser, det är människor det handlar om, och ett 2013 drog vi därför igång ett initiativ för att jämna ut könsfördelningen, bland annat genom att stödja chefer, lyfta fram frågan i vår kommunikation och underlätta för kvinnor att komma tillbaka efter föräldraledighet. Dessutom införde vi vissa krav, till exempel att det ska finnas minst en man och en kvinna bland de tre slutkandidaterna till alla chefspositioner. Ledarskap är viktigt Ett annat område i fokus är ledarskapsutveckling. Hur ledarna agerar påverkar hur medarbetarna agerar, vilket i sin tur påverkar kundupplevelsen. Vi lägger därför stora resurser på att utbilda våra ledare och identifiera medarbetare med ledarpotential. Vårt mål är att öka antalet kvinnor i högre chefsbefattningar i Nordea, eftersom vi anser att mångfald i ledningsgrupper leder till bättre beslut.

7 Skydda vår planet CSR i Nordea innefattar ett åtagande om att värna om miljön och minska vår negativa och öka vår positiva miljöpåverkan. Hit hör påverkan från såväl vår egen verksamhet som från den hos våra leverantörer och de företag vi investerar i eller lånar ut pengar till. För några år sedan startade vi ett program för vårt ekologiska fotavtryck, det vill säga de miljömässiga konsekvenserna av vår verksamhet. Programmet handlar främst om energiförbrukning och flygresor där påverkan är som störst men även om papper, avfall, byggnader och inköp. Vi satte upp ambitiösa mål, och vi redovisar hur det går varje kvartal. Många av våra huvudkontorsbyggnader är nu certifierade enligt den internationella miljöstandarden LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Vårt nya huvudkontor i Lindhagen, Stockholm, där energiförbrukningen blir minst 50 procent lägre än de krav som gäller i Sverige idag, hör till de mest miljövänliga kontorsbyggnaderna i Norden. Tydliga krav för våra partners Lika viktigt är det att hantera den påverkan som uppstår hos våra leverantörer och hos de företag som vi investerar i eller lånar ut pengar till. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar ansvarsfullt och minimerar sin egen miljöpåverkan. Vi har strikta anvisningar som våra större leverantörer måste följa och en långsiktig strategi som ska leda till förbättringar. Samtidigt vill vi hjälpa leverantörerna att nå längre, så vi anpassar våra förväntningar på dem utifrån deras storlek, verksamhetsplats, etc. Investera och låna ut med ansvar Vi påverkar också miljön indirekt via våra investerings- och kreditbeslut. Därför kontrollerar vi att de företag vi investerar i tar ansvar för sin miljöpåverkan. Även i kreditgivningen väger vi in miljöaspekter, och i vissa branscher kräver vi att företagen har en tydlig strategi för hur de ska minimera sitt bidrag till klimatförändringen. Sträva efter ständig förbättring Vi har högt ställda mål inom alla CSRområden. Därigenom vill vi både nå goda finansiella resultat och vara en positiv kraft för samhället och för enskilda människor. För när de lyckas har även vi lyckats. Vad tycker du? Skriv gärna till oss på 7

8 Nordea Bank AB (publ) Organisationsnummer Smålandsgatan Stockholm Tel Fax

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 Innehåll 1 Swedbank i korthet 2 Ordförande har ordet 2 VD har ordet 3 Framsteg 2013 4 Swedbank i en föränderlig värld 5 Hållbarhetsstrategi 6 Väsentlighetsanalys 7 Hållbarhet

Läs mer

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön.

SEB Hållbarhetsrapport. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. FN:s Global Compact Rapport om FRAMstegen under 2011 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för ekonomin, människorna och miljön. SEB Hållbarhetsrapport 11 Priser och utmärkelser under 2011 Utdelat av Kunder

Läs mer

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport

FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013. Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön. Hållbarhetsrapport FN:S Global Compact RappoRt om FRamsteGeN under 2013 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för affären, människorna och miljön Hållbarhetsrapport 13 Vi spelar en viktig roll för att främja en hållbar tillväxt.

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank

Innehåll. Nordens största och mest diversifierade retailbank. Nordens ledande storföretagsbank Årsredovisning Vår starka finansiella ställning är en förutsättning för vår förmåga att genomföra relationsstrategin och leva upp till vår viktigaste värdering: att skapa positiva kundupplevelser. Därför

Läs mer

Hållbarhetsredovisning 2014

Hållbarhetsredovisning 2014 Hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll 1 Så gick det för Skandia 2014 2 Vd & hållbarhetschef har ordet 4 Höjdpunkter 2014 6 Roll i samhället, intressent dialog, kundinflytande 9 Väsentlighetsanalys 10 Övergripande

Läs mer

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön

HÅLLBARHETSRAPPORT. Hållbara perspektiv. Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön HÅLLBARHETSRAPPORT 2014 Hållbara perspektiv Så tar vi ansvar för människor, affären och miljön Etik Kunskap och ekonomiskt värde Ansvarsfulla affärer Att vara den mest betrodda partnern för kunder med

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2011

Corporate Responsibility redovisning 2011 ängre Corporate Responsibility redovisning 2011 150 år av ansvarstagande 1855 Behovet av ett nytt försäkringssystem engagerar samhällets toppkrafter. Den 12 januari får Skandia tillstånd att bedriva brand-

Läs mer

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22

Innehåll. Nordens ledande storföretagsbank Wholesale Banking Vi når framgång genom lagarbete. sid 22 Årsredovisning Under lyckades Nordea inte bara leverera ett robust resultat, utan tog också nästa steg i sin omvandling för att anpassa sig till kundernas förändrade beteende och nya regelverk. Vd-ord

Läs mer

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children

ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE BRA FÖR DINA AFFÄRER. Dan Alder/Save the Children ANSVARSFULLT FÖRETAGANDE Dan Alder/Save the Children BRA FÖR DINA AFFÄRER Ansvarsfullt företagande en bra affär för barnen CSR, Corporate Social Responsibility, handlar både om att ge och att få. Trycket

Läs mer

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen

Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen Årsredovisning Heltäckande tjänsteutbud och goda kundrelationer är själva basen för Nordea. Nära samarbete och engagemang för kunderna grundar sig på kompetensen och värderingarna hos Nordeas medarbetare.

Läs mer

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande

Våra värderingar. Hållbart värdeskapande Våra värderingar 1 Våra värderingar Hållbart värdeskapande Våra affärsprinciper Våra värderingar Affärskoncept Uppförandekod Framgångsfaktorer Policys Strategi "Våra affärsprinciper" och " Våra värderingar"

Läs mer

Varför är vår uppförandekod viktig?

Varför är vår uppförandekod viktig? Vår uppförandekod Varför är vår uppförandekod viktig? Det finansiella systemet är beroende av att allmänheten har förtroende för oss som bank. Få saker påverkar kunden mer än det intryck du lämnar. Uppförandekoden

Läs mer

Corporate Responsibility redovisning 2012

Corporate Responsibility redovisning 2012 ängre Corporate Responsibility redovisning 2012 Kortsiktighetens fiende 1 Koncernchef och CR-chefen har ordet 2 Det här är Skandia 4 CR-strategi 6 Samhälle 8 Kunder 16 Medarbetare 26 Partners 32 Miljö

Läs mer

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ)

Hållbarhetsredovisning. SBAB Bank AB (publ) Hållbarhetsredovisning 2014 SBAB Bank AB (publ) SBAB Bank AB (publ) AB Sveriges Säkerställda Obligationer (publ) SBAB Bank AB (publ) Baselregelverkets Pelare 3 INNEHÅLL Innehåll Läs mer på sbab.se Kort

Läs mer

Mot en genuint hållbar verksamhet

Mot en genuint hållbar verksamhet swedol årsredovisning 2013 Hållbar styrning Hållbarhetsredovisningen beskriver de viktigaste aspekterna av Swedols påverkan och ansvarstagande i samhället och omfattar hela koncernen. Hållbarhetsarbetet

Läs mer

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser.

Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. Private Banking Individuella lösningar för privatpersoner, företagare och stiftelser. När du kliver över tröskeln till oss kan du vara säker på en enda sak. Att du inte vet exakt vad som väntar dig. Hos

Läs mer

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009

Årsredovisning 2011 IV Nordea Annual Report 2009 Årsredovisning IV Nordea Annual Report 2009 VI Nordea Annual Report 2009 Nordea är en relationsbank. Attraktiva erbjudanden och ett komplett tjänsteutbud ger positiva kundupplevelser. Nordea Årsredovisning

Läs mer

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande

ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande !! ISO 26000, en standard för socialt ansvarstagande Ett arbete om standarden ISO 26000 och det sociala ansvarstagandet hos dess användarföretag Emelie Arkad Student Examensarbete i Miljö- och hälsoskydd

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning 2013 innehåll 2 Koncernchefen har ordet Det här är Folksam Organisation och styrning Kunder Ägarstyrning Medarbetare Trafikforskning Miljöarbete Folksams forskningsstiftelse Priser

Läs mer

Egenskaper och företagande

Egenskaper och företagande 2. FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande 3 Synergi 3 Vad gör företaget? 5 Fördjupning Är du ett med din företagsidé? 8 Arbetsuppgifter 17 FÖRETAGAREN Introduktion Egenskaper och företagande

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER

VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER VÅRA VÄGLEDANDE PRINCIPER Under närmare 50 år beskrevs John Deeres metoder att bedriva sin verksamhet och omsätta sina värderingar i praktiken i Green Bulletinserien. Bulletinerna fungerade som vägledning

Läs mer

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året:

Innehåll. 2013 i korthet. De viktigaste händelserna under året: Årsredovisning 13 Innehåll Detta är SEB Omslag Styrelseordföranden har ordet 2 VD har ordet 3 Strategi och marknader 4 Medarbetare och kultur i SEB 12 Hållbarhet 14 SEB-aktien 16 Förvaltningsberättelse

Läs mer

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct

vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct vårt ansvar Arla Foods corporate social responsibility code of conduct Arla Foods hanterar frågor som rör etik och kvalitet på ett hållbart och ansvarsfullt sätt för att säkerställa företagets anseende

Läs mer

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet.

Vår vision. SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. Uppförandekod Vår vision SEB:s vision är att vara högst rankad av kunderna inom våra utvalda marknader i norra Europa samt ledande när det gäller lönsamhet. 2 Till alla medarbetare i SEB, Jag är stolt

Läs mer

Företagens roll i samhället

Företagens roll i samhället 1 Företagens roll i samhället Mars 2004, reviderad februari 2006 Frågor och svar om företagens roll i samhället 1 Förord Företag är den viktigaste välståndsbyggaren i samhället. Företagen skapar de resurser

Läs mer

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige

DET HÄR ÄR. KPMG i Sverige DET HÄR ÄR KPMG i Sverige Vi skapar trygghet och bidrar i förändring Oavsett om du vänder dig till KPMG för revisionsuppdrag, skattefrågor eller konsulttjänster, så handlar vårt arbete om att ge dig tryggheten

Läs mer

Skandia Årsredovisning 2014

Skandia Årsredovisning 2014 Skandia Årsredovisning 2014 Innehåll Vill du bli kund eller komma i kontakt med Skandia? gå in på skandia.se eller ring: Skandia kundservice 0771-55 55 00 du kan också skriva till oss: Skandia 106 55 Stockholm

Läs mer

Hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning Hållbarhetsredovisning Hållbarhet inom Länsförsäkringar Frågor om ekonomisk, miljömässig och social hållbarhet har för Länsförsäkringar alltid varit mer en naturlig del av verksamheten än en vald strategi.

Läs mer