Specifikation MS5 (innehåller programkravspecifikation)

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specifikation MS5 (innehåller programkravspecifikation)"

Transkript

1 Distribution Projektpärm MS5 Knut Heijekenskjöld Vägverket Borlänge Dokumentnamn Specifikation Datum Handläggare Patrik Jonsson Reg.nr Ersätter Fastställd LV/ Ärende Specifikation MS5 (innehåller programkravspecifikation) 1 (20) Innehåll 1 Inledning Referenser Funktionskrav Gränsytekrav Kapacitetskrav Konstruktionskrav Driftkrav Säkerhetskrav Dokumentationskrav Övriga krav Kravspårning...19 Enator Telub AB ITS Teknik [ENATOR.WIZ;67.1] G:\1119\ _VIKING\TEN_T97\PHASE_2_FINAL_REPORT\CD-ROM PHASE 2\SUB-ACTIVITY REPORTS\PA 1 MONITORING\PA 1 DELIVERABLES\P2D_A11.1.2_MS2000 PROGRAMKRAVSPECIFIKATIONEN.DOC /

2 2 DOKUMENTHISTORIK Utgåva Datum PÄR Beskrivning Remissutgåva Första utgåvan Ändrat i kapitel (internt gränsnitt) där ändring av kommunikationsprotokoll införts samt tillhörande exempel. Kapitel 9 (filhuvudets utseende) där justering av filhuvudets information rättats. PJ Kapitel 3.6 lagt till exempel. ÖW Kapitel 4.2 lagt till information om ALIVE och COMMAND pipe. PJ Ändrat gränssnittsspec. PJ Bytt MS2000 mot MS5. PJ Mindre justeringar i texten. PJ Justeringar för att motsvara programsystembeskrivningarna Tagit bort kommandot <PROCESS INTERVAL> eftersom det utgått Tagit bort kommandona <GET/SET SYSTEM PRIORITY>, <GET/SET SYSTEM VERSION>, <GET/SET SYSTEM DEPENDENCY>, <GET/SET SYSTEM WAIT> <GET/SET SYSTEM SETTINGS> eftersom detta istället görs genom ändring i databasen via RAS uppkoppling Tagit bort kommandot <UPDATE FREQUENCY> eftersom det enklast utförs genom modifikation av databasen. <UPDATE NOW> har även tagits bort Tagit bort kommandot <PROCESS UPDATA> eftersom det inte används. 7.1 Utökat katalogstrukturen med temp, install och util kataloger Andra utgåvan. Leveransdokument För mindre ändringar i dokumentet där information om ändringen ryms inom beskrivningskolumnen tas inte någon PÄR fram.

3 3 1 INLEDNING 1.1 Syfte 1.2 Översikt Se bakgrund i ref [5]. Detta dokument har som syfte att specificera hur programvaran i Mätstation 5 skall konstrueras. Syftet med att utveckla MS5 är att erhålla en mätstation som erbjuder den flexibilitet och kapacitet som en PC/Windows NT lösning erbjuder samtidigt som man skall ha stabilitet och säkerhet i mätsystemet. MS5 skall mäta befintliga VViS-data och dessutom kunna användas för nya sensorer och till nya applikationer. Programvaran utvecklas för Windows NT 4.0 eller högre, vilket betyder att en 32- bitars datorarkitektur finns att tillgå. Detta ger möjlighet att utnyttja faciliteter som multitasking vid realisering av programvaran för ökad användarvänlighet och bättre programfunktion. Programvaran ska utvecklas objektorienterat med väl definierade programavsnitt och klasser. Som utvecklingsmiljö ska användas Microsofts Visual C++ kompilator version 5.0 och Visual Basic 5.0 eller högre. 1.3 Avgränsningar/Förutsättningar Se referens [5]. 1.4 Definitioner API DAP Application Programming Interface. Benämning på det gränssnitt som finns för programmerare gentemot en komponent. Beteckningen inkluderar de funktioner som går att anropa och de strukturer dessa funktioner förväntar sig och arbetar med. DAta Process. Benämning på den komponent i MS5 som utför mätningarna, utmatningen eller andra uppdrag. Mätvärden lagras i databasen mha DIQ.

4 4 DEQ DIQ DLL Embedded-licens FAT GMS GUI MAP MAPI Metor MS2 MS3 Data Extraction Query. Benämning på den typ av komponent som anropas för att hämta ut data från en DAP-tabell i databasen. Lagras i samband med installation av ny DAP. Data Insertion Query. Benämning på den typ av komponent som anropas för att lägga in nya data i en DAP-tabell. Lagras i samband med installation av ny DAP. Dynamic Link Library. Det är filer med utökningen.dll i sina filnamn som innehåller funktionsbibliotek. Dessa laddas in i primärminnet vid behov och laddas ur när de inte längre behövs. Flera olika processer kan anropa funktioner i samma DLL-fil samtidigt. Ett produktalternativ där man erhåller kopieringsrätt av programvarulicensen bekräftat av klisteretiketter. Installationsmedia och manualer erhålles endast efter tilläggsbetalning. Den bästa operativsystemlicensformen för ett system som MS5. File Allocation Table. Filsystem använt av Microsoft MS- DOS, Windows för Workgroups, Windows 95 och Windows NT. FAT är osäkert och utrymmesslösande och drabbas lätt av förstörda filer och kataloger. Innehåller inga åtkomstkontroller. Generell MätStation. Nästa generations mätstation utvecklad av Enator Telub. Baserad på ett instickskort till viss del kompatibelt med det i MS2. GMS har även ett realtidsoperativsystem som ger en flexibilitet motsvarande den i MS3. Grafiskt användargränssnitt. Ett exempel är fönsterhanteringen i Windows NT. MAster Process. Benämning på den komponent i MS5 som styr alla övriga processer, avgör behörighet och validerar alla förfrågningar från överordnat system. Messaging API. Microsofts programmeringsgränssnitt mot elektroniska meddelandehanteringssystem. Trafikräknare tillverkad av Allogg AB. Sensorer kan vara induktiva slingor eller kamera. Vägverkets mätstation av generation 2. Det är en mätstation baserat på ett specialutvecklat kretskort som installeras i ett ouppvärmt skåp. Vägverkets mätstation av generation 3. Det är en mätstation baserad på en industri-pc, flera instickskort och ett externt modem i ett uppvärmt skåp.

5 5 MS4 Multiprocessning Named pipes NTFS Portera Process SQL TAP TAPI Trådar VMS Vägverkets applikation av GMS (se ovan). MS4 är således GMS som specialanpassats för Vägverkets behov. Det är en benämning på operativsystem (OS) som kan hantera flera program som kör samtidigt på flera mikroprocessorer (CPU). Det används även för OS som använder en CPU och delar dess driftstid mellan olika processer beroende på processprioriteter och -behov. Benämning på en kommunikationsmetod i NT som kan ske antingen asynkront eller synkront. Kommunikation kan ske mellan både processer och mellan trådar inom samma process. Varje instans är namngiven och har därmed en individuell identitet och flera processer kan hantera samma pipe. New Technology Filing System. Filsystem som enbart stöds av NT. Det är effektivt, snabbt, säkert och medger åtkomstkontroll baserat på användarbehörighet och filplacering. En benämning på arbetsprocessen att flytta eller överföra ett programsystem från en plattform till en annan. Det kan t.ex. handla om att implementera ett system för ett nytt operativsystem. En process i NT är den minsta enhet som hanterar minne och andra resurser. En process ser inte andra processer och kan endast kommunicera med dem via de metoder som NT tillhandahåller. Structured Query Language. Standardiserat databashanteringsspråk gentemot databaser. Transfer Process. Benämning på den typ av komponent i MS5 som kommunicerar med överordnat system, mottar begäran om olika tjänster och antingen ställer frågor till databasen via en DEQ eller hänvisar dem till MAP. Telephony API. Microsofts API för telefontjänster. Dessa kan implementeras med vanliga modem, ISDN eller LAN (TCP/IP). Den minsta exekveringsenheten i NT. Varje process har minst en tråd men kan ha godtyckligt många. Trådväxling sker mycket snabbare än processväxling. Trådar delar på samma minnesrymd och kan därför påverka varandra. Variabla meddelande skyltar. I trafiksammanhang används dessa skyltar för att sätta upp text eller symboler avsedda som trafikaninformation.

6 6 2 REFERENSER [1] Projektplan Ö/LV [2] Projektavtal VV dnr AL70 97:12495 [3] Anbud från Enator A, daterat [4] Vägverkets kravspecifikation MS5, daterad [5] Vägverkets förstudierapport om MS5-uppbyggnad, daterad [6] Enators förstudie Införandet av Windows NT i MS3, daterad [7] Projektavtal MS2-GMS VV dnr AL70 97:12225 [8] Projektplan MS2-GMS Ö/LV [9] Enator Telub kvalitetshandbok [10] Specifikation MS2-GMS [11] Konsekvensbeskrivning TR: [12] Förstudie kamera - TR:981006

7 7 3 FUNKTIONSKRAV 3.1 Programuppbyggnad 3.2 Programstruktur Programmet utvecklas modulärt och objektorienterat vilket till viss del styrs av den valda utvecklingsmiljön som skall användas, nämligen Microsofts Visual C++ version 5.0 och Visual Basic 5.0. För att erhålla en smidigare hantering av GUI och vissa funktioner som t.ex. meddelandehantering i Visual C++ ska MFC användas. DLL er som kan länkas antingen statiskt eller dynamiskt skall om möjligt länkas statiskt. Visual C++ ska användas överallt där prestandakrav finns. Visual Basic används endast för enklare delar av programvaran, som t.ex. databashantering. Data Status MAP TAP Överordnat system Kontroll DEQ DAP DIQ DEQ DB Givare Figur 1. Programstruktur All kommunikation i figuren ovan mellan de olika processerna ska ske med Named Pipes, eftersom Microsoft rekommenderar denna metod för interprocesskommunikation. Alternativet vore att använda OLE, vilket dock belastar systemet väldigt mycket. I figuren visas inte den statussignalering som går från alla underordnade processer till huvudprocessen MAP. Anrop till databasen sker direkt. Figuren ovan är något omarbetad jämfört med den som finns i [5]. För information om de ingående enheterna (DAP, DEQ, DIQ MAP, TAP, DB) och deras funktion hänvisas till [5].

8 8 3.3 Trådar/processer 3.4 Datahantering 3.5 Felhantering 3.6 Initiering/avslut Varje ruta i figur 1 anger en väl avgränsad process. Dessa processer kan i sin tur ha flera trådar för att processernas funktion ska kunna realiseras. Processerna implementeras inte som systemtjänster under Windows NT, utan som vanliga program. Endast en process implementeras som tjänst eller sk service. Denna tjänst ska ha som uppgift att starta och stoppa processen MAP vis systemstart respektive systemstopp. Processernas prioritet ska kunna ändras om mätsystemet kräver detta. Databasen kan sägas utgöra kärnan i systemet. Härifrån styrs vilka program som skall startas samt hur de skall startas. Processernas inbördes relationer kan även utläsas från databasen. Databasen skall vidare kunna lagra allt insamlat data för vidare distribution till överordnat system. Istället för att lagra felhändelser i Windows NT s globala applikationslogg skall information om detta sparas i logg-filer. Denna konstruktion gör att det blir enkelt att hämta hem information om systemet. Identifierade kritiska kodavsnitt ska skyddas med undantagshantering för att undvika att allvarliga fel orsakar icke kontrollerade programavslut. Programmet ska naturligtvis kunna startas och avslutas på ett kontrollerat sätt. Det innebär t.ex. att fönster ska tas bort vid programavslut och inte ligga kvar utan referenser. Det är MAP som ansvarar för att de övriga processerna startas och avslutas på ett tillförlitligt sätt. MAP läser ut aktuella processer och startar dem. Filnamet får vara max 8 tecken plus 3 tecken extension (.exe). Kommandoraden ska dessutom innehålla parametrar nödvändiga för programmets uppstart. Uppbyggnaden av kommandoraden ska ungefär vara enligt följande mall: Program.exe MAP=[pipeadress] DB=[sökväg] DEPENDENCY=[process=pipeadress] SETTINGS=[settings] DEBUG=[status] Exempel:

9 9 DEQVVIS.EXE MAP=[\\.\pipe\] DB=[C:\MS5\Data\DB.mdb] DEPENDENCY=[DIQ.VVIS=\\.\pipe\] SETTINGS=[PORT=1 UPDATE=1800] DEBUG=[ON] Programinställningar ska lagras i databasen och vid behov ska inställningar lagras i Windows s.k. registry. Detta är till fördel eftersom all information om programvaran kommer att finnas tillgänglig i databasen och hanteras på samma sätt. Inställningar som enbart har med GUI t att göra bör dock endast lagras i registry istället för att belasta databasen med information som inte har med mätsystemets funktion att göra.

10 10 4 GRÄNSYTEKRAV 4.1 Yttre gränssnitt Inloggning Här behandlas hur programvaran hanteras när den kontaktas via telefon. Detta är den normala kommunikationsvägen vid datahämtning och initialisering av parametrar. Användaren loggar på stationen med namn och lösenord, för att stationen skall kunna logga vem som gjort vad ifråga om systemstyrning och -uppdatering. Vid inloggning sker en kontroll av inloggad användares behörighet för att avgöra vilka tjänster som är tillgängliga för denne. Dessa tjänster visas på skärmen enligt nedan. Alla inmatningar från användarens sida skall avslutas med <CR> (ascii 13). Station: MS5 V1.00 USERNAME: Användare: Användarnamn Station: PASSWORD: Användare: Lösenord Station: MS5> Datainsamling Systemstyrning Användaren hämtar data eller filer enligt den form som ges i inloggningsmeddelandet ovan. Kommando Parametrar Förklaring GET DATA Datatyp Hämta data. GET FILE Filtyp Hämta fil. Exempel Svar Förklaring GET DATA VVIS VVIS <data> Hämta väderdata. GET DATA REAL REAL <data> Hämta trafikräknares realtidsdata Vissa användare har även rätt att styra systemets funktion. Detta innebär manipulering av processparametrar, inklusive (av)aktivering, ändring av uppdateringsfrekvens, rensning av databas och/eller datafiler etc. För dessa

11 kommandon kan processnamnet ALL användas för att indikera att kommandot gäller alla processer i systemet. Kommando Parametrar Förklaring PROCESS HOLD Processnamn Stänger av datainsamling för angiven process utan att avsluta processen. PROCESS Processnamn Sätter igång datainsamling för angiven process. RELEASE Exempel Svar Förklaring PROCESS HOLD DAP.VVIS HELD Stänger av insamlingen DAP.VVIS av väderdata. PROCESS RELEASE DAP.VVIS DAP.VVIS RELEASED Sätter igång insamlingen av väderdata Systemuppdateringar Enator rekommenderar att denna funktionalitet utförs m.h.a. RAS-uppkoppling, då detta ger ökad säkerhet. Denna kommandouppsättning är planerad att kunna användas för att ge systemet nya och/eller uppdaterade programkomponenter. Vid uppladdning av uppdaterade programfiler skall processen avslutas och den befintliga filen ges filtilläget BAK. Om den nya filen inte fungerar skall detta noteras i loggen och den gamla tas tillbaka. Överföring av programfilerna ska ske enligt ZModem-protokollet. Uppdatering kan utföras via ett terminalprogram som stöder detta protokoll. Alternativt ska man kunna använda RAS uppkopplingen för att utföra systemuppdateringar. Kommando Parametrar Förklaring GET/SET SYSTEM FILE NAME=[processnamn] PATH=[sökväg] Hämta/skicka systemfil. NAME är namn på processen och PATH är sökväg inkl. processens filnamn. Vid processuppdatering avslutas befintlig process och den befintliga programfilen ges filltilläget.bak. Om den nya filen inte fungerar noteras detta och den gamla tas tillbaka. 11

12 Inre gränssnitt Det inre gränssnittet beskriver hur programvaran sköter kommunikationen mellan de olika processerna. Kommunikationsmetoden är Named Pipes. Det finns två pipar som körs som server från MAP som alla processer ska känna till, nämligen MAP.ALIVE och MAP.COMMAND piparna. ALIVE pipen används för att processerna ska rapportera till MAP att de fungerar tillfredsställande. MAP.COMMAND pipen används för att rapportera om eventuella fel i form av larm i systemet Dessa accessas av pipeklienter med write-funktionen för pipar med följande syntax: pipeadress\map.alive processnamn version Exempel: \\.\pipe\map.alive DEQ.VVIS 1.0 Detsamma gäller för MAP.COMMAND pipen. Den interna kommunikationen inom trådar och mellan trådar inom samma process beskrivs inte i detta dokument Kommunikation mellan MAP och DAP Kommando Parameter Förklaring ALIVE Text (versions DAP talar om för MAP att information) processen lever. LARM Text DAP skickar larm i form av en textsträng UPDATE FREQUENCY tid i sekunder MAP ändrar uppdateringsfrekvensen hos DAP UPDATE NOW MAP kräver en omedelbar uppdatering Kommunikation mellan DAP och DIQ/DEQ - Generellt Formatet på datat specificeras för varje uppsättning av DAP, DIQ och DEQ, dock skall möjlighet finnas för DIQ och DEQ att hantera flera olika format.

13 Riktning Kommando Parameter Förklaring DAP DIQ SET DATA Datatyp data DAP skickar data till DIQ DIQ DAP DATA svar DIQ flaggar av DAP DEQ GET DATA datatyp DAP begär data från DEQ DEQ DAP DATA data DEQ returnerar data Exempel - kommunikation mellan DAP.VVIS och DIQ.VVIS Avsändare Kommando Parameter Förklaring DAP.VVIS SET DATA Data GMS DAP skickar order till DIQ.VVIS att data skall sparas i databasen. Data är här formatterat av GMSkortet. DIQ.VVIS DATA Svar om data = OK talar DIQ om att tjänsten utförts korrekt Kommunikation mellan TAP och DEQ Avsändare Kommando Parameter Förklaring TAP GET DATA Datatyp TAP skickar förfrågan till DEQ DEQ DATA Data DEQ returnerar data TAP PARSE [användarnamn] och Specialfall för DEQ.Command. [kommando] DEQ PARSE Pipeadress och [Kommando] TAP DEQ COMMANDS [Användarnamn ] och [lösen] COMMANDS [kommando1] [kommando2] DEQ.Command talar om hur användarens kommandon ska hanteras beroende på användarens identitet. TAP frågar DEQ.Command om vilka kommandon som finns tillgängliga. DEQ returnerar de kommandon som finns tillgängliga för den aktuella användaren. Exempel på kommunikation mellan processerna TAP och DEQ.Command: Avsändare Kommando Parameter TAP COMMANDS [SNRA] [PASSWORD] DEQ COMMANDS [GET DATA VVIS] TAP PARSE [SNRA] [GET DATA VVIS] DEQ PARSE \\.\pipe\deq.vvis [GET DATA VVIS]

14 Kommunikation mellan DIQ och MAP (gäller även mellan DIQ.DBAdm-MAP ). Exempel: Kommando Parameter Förklaring PROCESS STOP Processnamn Stoppa process PROCESS START Processnamn Starta process 5 KAPACITETSKRAV Programmet ska köras med flera parallella processer. Ingen av dessa processer får ta så mycket CPU-tid att andra processer tappar prestanda. Detta ska övervakas under programutvecklingen genom att använda Windows NT s Task Manager. Detsamma gäller ifall det finns flera trådar inom samma process. Det vill säga att trådarna inte får ta onormalt stor del av processortiden. 6 KONSTRUKTIONSKRAV 6.1 Plattform 6.2 Kompilator Krav för utveckling av programvaran. Värdmaskin PC 486 DX4 100 eller bättre, rekommenderat Pentium 166 Mhz med 32 MB RAM och 1 GB HDD. Grafikkort som klarar minst i 256 färger. Operativsystem Windows NT 4.0 Skärm Minst 15 tum som klarar minst i 256 färger. Programspråk / Databastyp Typ / Beteckning C++ Microsoft Visual C Basic Microsoft Visual Basic 5.0 Access databas Microsoft Access Utvecklingsmetod Programspråk / Databas C++ Basic Access Metod Objektorienterad med MFC för win32. Stöds endast till fullo av Windows NT, ej Windows 95. Modulär, objektbaserad programmering Lämplig databasmodellering

15 Återanvändning av kod 7 DRIFTKRAV 7.1 Katalogstruktur Sker i tillämpliga delar där så är möjligt från bl.a. MS3, samt mellan de olika processerna som är skrivna i Visual Basic. Värdmaskin PC 486 DX2 66 eller bättre, rekommenderat Pentium 120 Mhz med 32 MB RAM och 1 GB HDD. Grafikkort som klarar minst i 256 färger. Tangentbord och mus som passar datorkortets anslutningar är endast nödvändiga vid service. Digiboard Digiboard-enhet med drivrutiner för Windows NT 4.0 krävs för de installationer som skall ha flera externa enheter än MS4-kort och modem, tex Metor 4000 och kamera. Operativsystem Amerikansk Windows NT 4.0 OEM. Modem Skall uppfylla ITT standarder V.22 - V.34bis, inklusive V.42 och V.42bis. Anledningen till att använda Amerikansk Windows NT 4.0 är att licensen för denna är billigare än versioner på t.ex. Svenska. Dessutom finns servicepackar och hotfixar till Amerikansk NT 4.0 tidigare tillgänliga än för andra språk. På värdmaskinen ska nedanstående struktur för programvaran i MS5 användas. C:>\MS5\ Systemrot (kan vara annat namn än MS5) \Program\ \Shared\ \Data\ Exekverbara filer Systemspecifika dll er och ActiveX kontroller Databas \Camera\ Bilder från kamera \Log\..\Temp\..\Util\..\Install\ Logfiler Temporära filer som laddas upp Hjälpprogramvaror Batch-filer för installation av systemet

16 7.2 Specifikt vid konvertering av nuvarande MS3 För att konvertera maskinvaran i nuvarande MS3 till att passa för Windows NT 4.0 krävs följande åtgärder: Existerande maskinvara Åtgärd / Ändring 8 MB RAM Öka till 32 MB 486 (DX2/DX4) CPU kort med Byt till Pentium med AMI BIOS AMI-BIOS Mätkort (A/D-kort, Timerkort, Plockas bort eftersom de inte behövs Digitalkort) 540 MB eller 1 GB HDD Om 540 MB - byt till 1 GB eller större Digiboard Digiboard med drivrutiner för Windows NT 4.0 krävs för de installationer som skall ha flera externa enheter än GMS-kort och modem, tex Metor 4000 och kamera. Installera tangentbord och mus Installera grafikkort Anslut MS4 mätkort till en serieport. 16 Nedanstående förändringar krävs för programvaran. Existerande programvara Åtgärd / Ändring MSDOS 6.2 eller 6.22 Byt till Windows NT 4.0 Multiprocess programvara med upp till 9 Uppgraderas till programvaran beskriven processer och dynamisk laddning av i detta dokument. DLL er för drivrutiner och systemfunktionalitet. Drivrutin för Digiboard under MSDOS Ersätts med drivrutin för Digiboard under Windows NT SÄKERHETSKRAV Programvaran saknar lösenord. Däremot ska målmaskinen skyddas med lämpligt lösenord både vid inloggning från tangentbord och via modem. 9 DOKUMENTATIONSKRAV Enligt Telubs handbok "Utvecklingshandbok för mjukvara" för mindre programsystem samt efter kundens önskemål. Alla kommentarer i koden skall skrivas på engelska för att det inte ska uppstå missförstånd under programutveckling och vid diskussioner.

17 9.1 Visual C Reg.nr Kodavsnitt skall kommenteras för att möjliggöra spårning av programmets funktion. Varje funktion skall beskrivas så att dess funktion enkelt kan följas. Filerna i C++ med extension.cpp och.h ska ha ett filhuvud med följande utseende: /=====================================================\ Copyright (C) 1998 Enator Telub AB, Sweden Program: MS5 software Description: - Reg. no: T0110-SM2K01- Filename: - Additional files: - Extern files: - Program history: Version date author changeid description XXXX PJ First release \=====================================================/ /=====================================================\ Detail construction: - I/O: - Hardware depency: - Compilator dependency: Developed with Microsoft Visual C Miscellanous: - \=====================================================/ 17 Övriga filer utvecklade med Visual C++ saknar detta filhuvud p.g.a deras filformat inte tillåter kommentarer eller att filerna automatgenereras av Visual C++.

18 Visual Basic Alla filer som genereras av användaren skall ha ett filhuvud enligt nedan. Detta gäller filer av typen.bas och.frm och.txt. Filer som automatiskt genereras av Visual Basic 5.0 ska inte ha detta filhuvud. ===================================================== Copyright (C) 1998 Enator Telub AB, Sweden Program: MS5 software Description: - Reg. no: T0110-SM2K01- Filename: - Additional files: - Extern files: - Program history: Version date author changeid description XXXX PJ First release ===================================================== ===================================================== Detail construction: - I/O: - Hardware depency: - Compilator dependency: Developed with Microsoft Visual Basic 5.0 Miscellanous: - ===================================================== 10 ÖVRIGA KRAV Kontot som används av systemoperatör på målmaskinen ska tillhöra Administrator.

19 11 KRAVSPÅRNING Reg.nr Kontot för programvaran kan vara av godtycklig nivå bara rättigheterna är tillräckliga för att programmet skall kunna utföra mätningar och kommunikation ordentligt. Avsnitt i programkravspecifikation Källa 3 Vägverket, se referens [5]. 4 Kund och Enator i samråd 6 Kund och Enator i samråd 7 Kund och Enator i samråd Resterande krav Uppställda av Patrik Jonsson och Örjan Westin i samråd med Mats-Olov Rustad 19

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM

INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Examensarbete 20 poäng D-nivå INTERNET-BASERAT GRÄNSSNITT FÖR DATABASHANTERING I ETT PORTALSYSTEM Reg.kod: Oru-Te-EXA089-D105/05 Camilla Larsson Magisterprogrammet i Datateknik160 p Örebro vårterminen

Läs mer

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken

Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Handbok Pagero Internet för Handelsbanken Med Pagero Internet skickar du enkelt och smidigt betalningar över Internet, direkt från ditt ekonomisystem till banken. 1 Innehåll Läsanvisning 2 Innan ni startar

Läs mer

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Datavetenskap Petter Andersson Jonas Karlsson SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem Examensarbete 2003:09 SoftTrail SMS reader - Utveckling av ett meddelandehanteringssystem

Läs mer

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg

The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook. Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg Examensarbete The Undisputable Connection to SPCS En sammankoppling av Visma SPCS och MS Outlook av Gustav Wilhelmsson och Thomas Woxberg LITH-IDA-EX-ING--06/007--SE 2006-06-05 Linköpings universitet Institutionen

Läs mer

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF)

Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s SystemDatorFunktion (SDF) EXAMENSARBETE 1 (37) Organisationsenhet Division Communications Tjänsteställe, Utfärdad av, Telefon KFF, Johan Nyvaller KFF, Hans Ström Mottagare Hjälptexthantering med realtidskrav För AerotechTelub s

Läs mer

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com

Boolware Handbok drift. SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Boolware Handbok drift SOFTWARE CORPORATION http://www.softbool.com Copyright 2001-2015 Softbool AB. All rights reserved. All Softbool products are trademarks or registered trademarks of Softbool AB. Other

Läs mer

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning Manual Innehållsförteckning Introduktion till programmet... 4 Möjligheter och begränsningar... 4 Installation... 5 Introduktion... 8 Kom igång... 9 Server & Klient... 11 Användare... 12 Användarinformation...

Läs mer

Analys av loggar vid intrång i Windows NT

Analys av loggar vid intrång i Windows NT Datavetenskap Andreas Skoglund och Kristin Berg Analys av loggar vid intrång i Windows NT Examensarbete, C-nivå 2002:27 Analys av loggar vid intrång i Windows NT Andreas Skoglund och Kristin Berg 2002

Läs mer

Sammanfattning i Sammanfattning

Sammanfattning i Sammanfattning Sammanfattning i Sammanfattning Ett ärendehanteringssystem är ett komplett system vars mål är att effektivisera och koordinera processer av olika slag. Ett exempel på ärendehantering är försäkringsbolag

Läs mer

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM

ANNA GUSTAFSSON JONAS ÅSTRÖM Androidapplikation för fjärrövervakning av affärskritiska driftsystem Android application for remote monitoring of business-critical operating systems Examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet ANNA

Läs mer

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST

SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Examensarbete 10 poäng C-nivå SYSTEM FÖR LAGRING AV E-POST Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D103/07 Magnus Bilock Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2007 Examinator: Thomas Padron-McCarthy MAIL STORAGE

Läs mer

Bankgiro Link. Handbok

Bankgiro Link. Handbok Handbok Innehåll Läsanvisning 1 Innan ni startar 2 Vad är Pagero Bankgiro Link 2 Förutsättningar 2 Installation och start 3 Installation 3 Efter installationen 3 Radera installationen 3 Att börja med Pagero

Läs mer

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås

Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson. ABB Automation Systems. 2000-09-17 Västerås Tomas Larsson 760519-7016 (tln99006@student.mdh.se) Handledare ABB: Stefan Wedin Mats Rubin 630104-1411 (mrn99009@student.mdh.se) Handledare MdH: Magnus Larsson IDT - Institutionen för Datateknik Examinator:

Läs mer

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör

SharePoint apps. SharePoint Apps. Elias Haddad Dany Abdelke. Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör SharePoint Apps Examensarbete inom information- och programvarusystem, grundnivå Högskoleingenjör Degree Project in Information and Software Systems First Level Stockholm, Sweden 2013 Kurs II121X, 15hp

Läs mer

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag

av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Datavetenskap Ingela Pettersson Lindqvist Utredning av Server för hantering av Felmeddelanden och Åtgärdsförslag Examensarbete, C-nivå 2001:28 Investigation concerning a Server to handle Error messages

Läs mer

Replikering av databaser över Internet

Replikering av databaser över Internet Datavetenskap Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Replikering av databaser över Internet Examensarbete, C-nivå 2003:07 Replikering av databaser över Internet Magnus Malmgren och Assadullah Obaid Magnus

Läs mer

Utveckling av ett frånvarorapporteringssystem

Utveckling av ett frånvarorapporteringssystem Datavetenskap Leven Roumenov Johan Nilsson Utveckling av ett frånvarorapporteringssystem Examensarbete, C-nivå 2005:10 Utveckling av ett frånvarorapporteringssystem Leven Roumenov Johan Nilsson 2005 Leven

Läs mer

Småföretags elektroniska handel över Internet

Småföretags elektroniska handel över Internet HANDELSHÖGSKOLAN VID GÖTEBORGS UNIVERSITET INSTITUTIONEN FÖR INFORMATIK Småföretags elektroniska handel över Internet Hur genomförs utvecklingen med ASP för att koppla en befintlig Accessdatabas till Internet?

Läs mer

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson

Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson UBUNTu Operativsystem Linux - Ubuntu 8.04 Jesper Nilsson förord Tanken när jag började skriva denna bok var att skapa ett läromedel till kursen operativsystem Linux som skulle fokusera på distributionen

Läs mer

Teknisk specifikation Capitex System

Teknisk specifikation Capitex System Teknisk specifikation Capitex System Övergripande systembeskrivning Capitex System är en skiktad objektorienterad komponentbaserad klient/server-lösning för WIN32 miljö, med fokus på enkelhet och skalbarhet.

Läs mer

Ärendehanteringssystem på web

Ärendehanteringssystem på web Ärendehanteringssystem på web Examensarbete inom Högskoleingenjörsprogrammet i datateknik JOHAN NILSSON HANSEN Institutionen för data- och informationsteknik CHALMERS TEKNISKA HÖGSKOLA Göteborg, Sverige

Läs mer

FileMaker 13. WebDirect Handbok

FileMaker 13. WebDirect Handbok FileMaker 13 WebDirect Handbok 2014 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och Bento är varumärken som tillhör FileMaker, Inc.

Läs mer

If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft

If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft If I had my dream, it would be to make management go away; that has to be our mission - Jim Allchin, Microsoft MÄLARDALENS HÖGSKOLA INSTITUTIONEN FÖR DATATEKNIK 2000-03-14 HARALD WALDEN DTV96HWN@MDS.MDH.SE

Läs mer

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Datavetenskap Markus Lindberg och Larserik Elander Jansson Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem Examensarbete, C-nivå 2005:07 Implementation av ett distribuerat processövervakningssystem

Läs mer

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT

OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Examensarbete 10 poäng C-nivå OPTIMERING OCH PROGRAMMERING AV TIMEREPORT Reg.kod: Oru-Te-EXD083-D108/04 Jens Nilsson Dataingenjörsprogrammet 120 p Örebro vårterminen 2004 Examinator: Jack Pencz OPTIMIZATION

Läs mer

Tjänstespecifikation

Tjänstespecifikation 1(47) Tjänstespecifikation för Anvisningstjänst som del av Svensk e-legitimation 2(47) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 INLEDNING... 4 1.1 Tjänsten i sitt sammanhang... 4 1.2 Syfte... 4 1.3 Mål... 4 1.4 Förväntade

Läs mer

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport

Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport Beslutsstöd för prissättning till webbutik Projektrapport 22 september 2011 This paper is about the development of an application that collects and processes market pricing data. This is used by an online

Läs mer

FileMaker 14. Guide för WebDirect

FileMaker 14. Guide för WebDirect FileMaker 14 Guide för WebDirect 2015 FileMaker Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker och FileMaker Go är varumärken som tillhör FileMaker,

Läs mer

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2

Larmmottagningsprogram Wilma. Version 2 Larmmottagningsprogram Wilma Teknisk beskrivning Version 2 Windows är ett registrerat varumärke för Microsoft Corporation. Seagate Crystal Reports är ett varumärke som tillhör Seagate Software Inc. Andra

Läs mer

Femte Generationens Operativsystem

Femte Generationens Operativsystem Femte Generationens Operativsystem Fredrik Tolf 22 november 2004 Sammanfattning I ett års tid har jag utformat planer på hur man bör bygga ett operativsystem, som jag anser är bättre

Läs mer