Specifikation MS5 (innehåller programkravspecifikation)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Specifikation MS5 (innehåller programkravspecifikation)"

Transkript

1 Distribution Projektpärm MS5 Knut Heijekenskjöld Vägverket Borlänge Dokumentnamn Specifikation Datum Handläggare Patrik Jonsson Reg.nr Ersätter Fastställd LV/ Ärende Specifikation MS5 (innehåller programkravspecifikation) 1 (20) Innehåll 1 Inledning Referenser Funktionskrav Gränsytekrav Kapacitetskrav Konstruktionskrav Driftkrav Säkerhetskrav Dokumentationskrav Övriga krav Kravspårning...19 Enator Telub AB ITS Teknik [ENATOR.WIZ;67.1] G:\1119\ _VIKING\TEN_T97\PHASE_2_FINAL_REPORT\CD-ROM PHASE 2\SUB-ACTIVITY REPORTS\PA 1 MONITORING\PA 1 DELIVERABLES\P2D_A11.1.2_MS2000 PROGRAMKRAVSPECIFIKATIONEN.DOC /

2 2 DOKUMENTHISTORIK Utgåva Datum PÄR Beskrivning Remissutgåva Första utgåvan Ändrat i kapitel (internt gränsnitt) där ändring av kommunikationsprotokoll införts samt tillhörande exempel. Kapitel 9 (filhuvudets utseende) där justering av filhuvudets information rättats. PJ Kapitel 3.6 lagt till exempel. ÖW Kapitel 4.2 lagt till information om ALIVE och COMMAND pipe. PJ Ändrat gränssnittsspec. PJ Bytt MS2000 mot MS5. PJ Mindre justeringar i texten. PJ Justeringar för att motsvara programsystembeskrivningarna Tagit bort kommandot <PROCESS INTERVAL> eftersom det utgått Tagit bort kommandona <GET/SET SYSTEM PRIORITY>, <GET/SET SYSTEM VERSION>, <GET/SET SYSTEM DEPENDENCY>, <GET/SET SYSTEM WAIT> <GET/SET SYSTEM SETTINGS> eftersom detta istället görs genom ändring i databasen via RAS uppkoppling Tagit bort kommandot <UPDATE FREQUENCY> eftersom det enklast utförs genom modifikation av databasen. <UPDATE NOW> har även tagits bort Tagit bort kommandot <PROCESS UPDATA> eftersom det inte används. 7.1 Utökat katalogstrukturen med temp, install och util kataloger Andra utgåvan. Leveransdokument För mindre ändringar i dokumentet där information om ändringen ryms inom beskrivningskolumnen tas inte någon PÄR fram.

3 3 1 INLEDNING 1.1 Syfte 1.2 Översikt Se bakgrund i ref [5]. Detta dokument har som syfte att specificera hur programvaran i Mätstation 5 skall konstrueras. Syftet med att utveckla MS5 är att erhålla en mätstation som erbjuder den flexibilitet och kapacitet som en PC/Windows NT lösning erbjuder samtidigt som man skall ha stabilitet och säkerhet i mätsystemet. MS5 skall mäta befintliga VViS-data och dessutom kunna användas för nya sensorer och till nya applikationer. Programvaran utvecklas för Windows NT 4.0 eller högre, vilket betyder att en 32- bitars datorarkitektur finns att tillgå. Detta ger möjlighet att utnyttja faciliteter som multitasking vid realisering av programvaran för ökad användarvänlighet och bättre programfunktion. Programvaran ska utvecklas objektorienterat med väl definierade programavsnitt och klasser. Som utvecklingsmiljö ska användas Microsofts Visual C++ kompilator version 5.0 och Visual Basic 5.0 eller högre. 1.3 Avgränsningar/Förutsättningar Se referens [5]. 1.4 Definitioner API DAP Application Programming Interface. Benämning på det gränssnitt som finns för programmerare gentemot en komponent. Beteckningen inkluderar de funktioner som går att anropa och de strukturer dessa funktioner förväntar sig och arbetar med. DAta Process. Benämning på den komponent i MS5 som utför mätningarna, utmatningen eller andra uppdrag. Mätvärden lagras i databasen mha DIQ.

4 4 DEQ DIQ DLL Embedded-licens FAT GMS GUI MAP MAPI Metor MS2 MS3 Data Extraction Query. Benämning på den typ av komponent som anropas för att hämta ut data från en DAP-tabell i databasen. Lagras i samband med installation av ny DAP. Data Insertion Query. Benämning på den typ av komponent som anropas för att lägga in nya data i en DAP-tabell. Lagras i samband med installation av ny DAP. Dynamic Link Library. Det är filer med utökningen.dll i sina filnamn som innehåller funktionsbibliotek. Dessa laddas in i primärminnet vid behov och laddas ur när de inte längre behövs. Flera olika processer kan anropa funktioner i samma DLL-fil samtidigt. Ett produktalternativ där man erhåller kopieringsrätt av programvarulicensen bekräftat av klisteretiketter. Installationsmedia och manualer erhålles endast efter tilläggsbetalning. Den bästa operativsystemlicensformen för ett system som MS5. File Allocation Table. Filsystem använt av Microsoft MS- DOS, Windows för Workgroups, Windows 95 och Windows NT. FAT är osäkert och utrymmesslösande och drabbas lätt av förstörda filer och kataloger. Innehåller inga åtkomstkontroller. Generell MätStation. Nästa generations mätstation utvecklad av Enator Telub. Baserad på ett instickskort till viss del kompatibelt med det i MS2. GMS har även ett realtidsoperativsystem som ger en flexibilitet motsvarande den i MS3. Grafiskt användargränssnitt. Ett exempel är fönsterhanteringen i Windows NT. MAster Process. Benämning på den komponent i MS5 som styr alla övriga processer, avgör behörighet och validerar alla förfrågningar från överordnat system. Messaging API. Microsofts programmeringsgränssnitt mot elektroniska meddelandehanteringssystem. Trafikräknare tillverkad av Allogg AB. Sensorer kan vara induktiva slingor eller kamera. Vägverkets mätstation av generation 2. Det är en mätstation baserat på ett specialutvecklat kretskort som installeras i ett ouppvärmt skåp. Vägverkets mätstation av generation 3. Det är en mätstation baserad på en industri-pc, flera instickskort och ett externt modem i ett uppvärmt skåp.

5 5 MS4 Multiprocessning Named pipes NTFS Portera Process SQL TAP TAPI Trådar VMS Vägverkets applikation av GMS (se ovan). MS4 är således GMS som specialanpassats för Vägverkets behov. Det är en benämning på operativsystem (OS) som kan hantera flera program som kör samtidigt på flera mikroprocessorer (CPU). Det används även för OS som använder en CPU och delar dess driftstid mellan olika processer beroende på processprioriteter och -behov. Benämning på en kommunikationsmetod i NT som kan ske antingen asynkront eller synkront. Kommunikation kan ske mellan både processer och mellan trådar inom samma process. Varje instans är namngiven och har därmed en individuell identitet och flera processer kan hantera samma pipe. New Technology Filing System. Filsystem som enbart stöds av NT. Det är effektivt, snabbt, säkert och medger åtkomstkontroll baserat på användarbehörighet och filplacering. En benämning på arbetsprocessen att flytta eller överföra ett programsystem från en plattform till en annan. Det kan t.ex. handla om att implementera ett system för ett nytt operativsystem. En process i NT är den minsta enhet som hanterar minne och andra resurser. En process ser inte andra processer och kan endast kommunicera med dem via de metoder som NT tillhandahåller. Structured Query Language. Standardiserat databashanteringsspråk gentemot databaser. Transfer Process. Benämning på den typ av komponent i MS5 som kommunicerar med överordnat system, mottar begäran om olika tjänster och antingen ställer frågor till databasen via en DEQ eller hänvisar dem till MAP. Telephony API. Microsofts API för telefontjänster. Dessa kan implementeras med vanliga modem, ISDN eller LAN (TCP/IP). Den minsta exekveringsenheten i NT. Varje process har minst en tråd men kan ha godtyckligt många. Trådväxling sker mycket snabbare än processväxling. Trådar delar på samma minnesrymd och kan därför påverka varandra. Variabla meddelande skyltar. I trafiksammanhang används dessa skyltar för att sätta upp text eller symboler avsedda som trafikaninformation.

6 6 2 REFERENSER [1] Projektplan Ö/LV [2] Projektavtal VV dnr AL70 97:12495 [3] Anbud från Enator A, daterat [4] Vägverkets kravspecifikation MS5, daterad [5] Vägverkets förstudierapport om MS5-uppbyggnad, daterad [6] Enators förstudie Införandet av Windows NT i MS3, daterad [7] Projektavtal MS2-GMS VV dnr AL70 97:12225 [8] Projektplan MS2-GMS Ö/LV [9] Enator Telub kvalitetshandbok [10] Specifikation MS2-GMS [11] Konsekvensbeskrivning TR: [12] Förstudie kamera - TR:981006

7 7 3 FUNKTIONSKRAV 3.1 Programuppbyggnad 3.2 Programstruktur Programmet utvecklas modulärt och objektorienterat vilket till viss del styrs av den valda utvecklingsmiljön som skall användas, nämligen Microsofts Visual C++ version 5.0 och Visual Basic 5.0. För att erhålla en smidigare hantering av GUI och vissa funktioner som t.ex. meddelandehantering i Visual C++ ska MFC användas. DLL er som kan länkas antingen statiskt eller dynamiskt skall om möjligt länkas statiskt. Visual C++ ska användas överallt där prestandakrav finns. Visual Basic används endast för enklare delar av programvaran, som t.ex. databashantering. Data Status MAP TAP Överordnat system Kontroll DEQ DAP DIQ DEQ DB Givare Figur 1. Programstruktur All kommunikation i figuren ovan mellan de olika processerna ska ske med Named Pipes, eftersom Microsoft rekommenderar denna metod för interprocesskommunikation. Alternativet vore att använda OLE, vilket dock belastar systemet väldigt mycket. I figuren visas inte den statussignalering som går från alla underordnade processer till huvudprocessen MAP. Anrop till databasen sker direkt. Figuren ovan är något omarbetad jämfört med den som finns i [5]. För information om de ingående enheterna (DAP, DEQ, DIQ MAP, TAP, DB) och deras funktion hänvisas till [5].

8 8 3.3 Trådar/processer 3.4 Datahantering 3.5 Felhantering 3.6 Initiering/avslut Varje ruta i figur 1 anger en väl avgränsad process. Dessa processer kan i sin tur ha flera trådar för att processernas funktion ska kunna realiseras. Processerna implementeras inte som systemtjänster under Windows NT, utan som vanliga program. Endast en process implementeras som tjänst eller sk service. Denna tjänst ska ha som uppgift att starta och stoppa processen MAP vis systemstart respektive systemstopp. Processernas prioritet ska kunna ändras om mätsystemet kräver detta. Databasen kan sägas utgöra kärnan i systemet. Härifrån styrs vilka program som skall startas samt hur de skall startas. Processernas inbördes relationer kan även utläsas från databasen. Databasen skall vidare kunna lagra allt insamlat data för vidare distribution till överordnat system. Istället för att lagra felhändelser i Windows NT s globala applikationslogg skall information om detta sparas i logg-filer. Denna konstruktion gör att det blir enkelt att hämta hem information om systemet. Identifierade kritiska kodavsnitt ska skyddas med undantagshantering för att undvika att allvarliga fel orsakar icke kontrollerade programavslut. Programmet ska naturligtvis kunna startas och avslutas på ett kontrollerat sätt. Det innebär t.ex. att fönster ska tas bort vid programavslut och inte ligga kvar utan referenser. Det är MAP som ansvarar för att de övriga processerna startas och avslutas på ett tillförlitligt sätt. MAP läser ut aktuella processer och startar dem. Filnamet får vara max 8 tecken plus 3 tecken extension (.exe). Kommandoraden ska dessutom innehålla parametrar nödvändiga för programmets uppstart. Uppbyggnaden av kommandoraden ska ungefär vara enligt följande mall: Program.exe MAP=[pipeadress] DB=[sökväg] DEPENDENCY=[process=pipeadress] SETTINGS=[settings] DEBUG=[status] Exempel:

9 9 DEQVVIS.EXE MAP=[\\.\pipe\] DB=[C:\MS5\Data\DB.mdb] DEPENDENCY=[DIQ.VVIS=\\.\pipe\] SETTINGS=[PORT=1 UPDATE=1800] DEBUG=[ON] Programinställningar ska lagras i databasen och vid behov ska inställningar lagras i Windows s.k. registry. Detta är till fördel eftersom all information om programvaran kommer att finnas tillgänglig i databasen och hanteras på samma sätt. Inställningar som enbart har med GUI t att göra bör dock endast lagras i registry istället för att belasta databasen med information som inte har med mätsystemets funktion att göra.

10 10 4 GRÄNSYTEKRAV 4.1 Yttre gränssnitt Inloggning Här behandlas hur programvaran hanteras när den kontaktas via telefon. Detta är den normala kommunikationsvägen vid datahämtning och initialisering av parametrar. Användaren loggar på stationen med namn och lösenord, för att stationen skall kunna logga vem som gjort vad ifråga om systemstyrning och -uppdatering. Vid inloggning sker en kontroll av inloggad användares behörighet för att avgöra vilka tjänster som är tillgängliga för denne. Dessa tjänster visas på skärmen enligt nedan. Alla inmatningar från användarens sida skall avslutas med <CR> (ascii 13). Station: MS5 V1.00 USERNAME: Användare: Användarnamn Station: PASSWORD: Användare: Lösenord Station: MS5> Datainsamling Systemstyrning Användaren hämtar data eller filer enligt den form som ges i inloggningsmeddelandet ovan. Kommando Parametrar Förklaring GET DATA Datatyp Hämta data. GET FILE Filtyp Hämta fil. Exempel Svar Förklaring GET DATA VVIS VVIS <data> Hämta väderdata. GET DATA REAL REAL <data> Hämta trafikräknares realtidsdata Vissa användare har även rätt att styra systemets funktion. Detta innebär manipulering av processparametrar, inklusive (av)aktivering, ändring av uppdateringsfrekvens, rensning av databas och/eller datafiler etc. För dessa

11 kommandon kan processnamnet ALL användas för att indikera att kommandot gäller alla processer i systemet. Kommando Parametrar Förklaring PROCESS HOLD Processnamn Stänger av datainsamling för angiven process utan att avsluta processen. PROCESS Processnamn Sätter igång datainsamling för angiven process. RELEASE Exempel Svar Förklaring PROCESS HOLD DAP.VVIS HELD Stänger av insamlingen DAP.VVIS av väderdata. PROCESS RELEASE DAP.VVIS DAP.VVIS RELEASED Sätter igång insamlingen av väderdata Systemuppdateringar Enator rekommenderar att denna funktionalitet utförs m.h.a. RAS-uppkoppling, då detta ger ökad säkerhet. Denna kommandouppsättning är planerad att kunna användas för att ge systemet nya och/eller uppdaterade programkomponenter. Vid uppladdning av uppdaterade programfiler skall processen avslutas och den befintliga filen ges filtilläget BAK. Om den nya filen inte fungerar skall detta noteras i loggen och den gamla tas tillbaka. Överföring av programfilerna ska ske enligt ZModem-protokollet. Uppdatering kan utföras via ett terminalprogram som stöder detta protokoll. Alternativt ska man kunna använda RAS uppkopplingen för att utföra systemuppdateringar. Kommando Parametrar Förklaring GET/SET SYSTEM FILE NAME=[processnamn] PATH=[sökväg] Hämta/skicka systemfil. NAME är namn på processen och PATH är sökväg inkl. processens filnamn. Vid processuppdatering avslutas befintlig process och den befintliga programfilen ges filltilläget.bak. Om den nya filen inte fungerar noteras detta och den gamla tas tillbaka. 11

12 Inre gränssnitt Det inre gränssnittet beskriver hur programvaran sköter kommunikationen mellan de olika processerna. Kommunikationsmetoden är Named Pipes. Det finns två pipar som körs som server från MAP som alla processer ska känna till, nämligen MAP.ALIVE och MAP.COMMAND piparna. ALIVE pipen används för att processerna ska rapportera till MAP att de fungerar tillfredsställande. MAP.COMMAND pipen används för att rapportera om eventuella fel i form av larm i systemet Dessa accessas av pipeklienter med write-funktionen för pipar med följande syntax: pipeadress\map.alive processnamn version Exempel: \\.\pipe\map.alive DEQ.VVIS 1.0 Detsamma gäller för MAP.COMMAND pipen. Den interna kommunikationen inom trådar och mellan trådar inom samma process beskrivs inte i detta dokument Kommunikation mellan MAP och DAP Kommando Parameter Förklaring ALIVE Text (versions DAP talar om för MAP att information) processen lever. LARM Text DAP skickar larm i form av en textsträng UPDATE FREQUENCY tid i sekunder MAP ändrar uppdateringsfrekvensen hos DAP UPDATE NOW MAP kräver en omedelbar uppdatering Kommunikation mellan DAP och DIQ/DEQ - Generellt Formatet på datat specificeras för varje uppsättning av DAP, DIQ och DEQ, dock skall möjlighet finnas för DIQ och DEQ att hantera flera olika format.

13 Riktning Kommando Parameter Förklaring DAP DIQ SET DATA Datatyp data DAP skickar data till DIQ DIQ DAP DATA svar DIQ flaggar av DAP DEQ GET DATA datatyp DAP begär data från DEQ DEQ DAP DATA data DEQ returnerar data Exempel - kommunikation mellan DAP.VVIS och DIQ.VVIS Avsändare Kommando Parameter Förklaring DAP.VVIS SET DATA Data GMS DAP skickar order till DIQ.VVIS att data skall sparas i databasen. Data är här formatterat av GMSkortet. DIQ.VVIS DATA Svar om data = OK talar DIQ om att tjänsten utförts korrekt Kommunikation mellan TAP och DEQ Avsändare Kommando Parameter Förklaring TAP GET DATA Datatyp TAP skickar förfrågan till DEQ DEQ DATA Data DEQ returnerar data TAP PARSE [användarnamn] och Specialfall för DEQ.Command. [kommando] DEQ PARSE Pipeadress och [Kommando] TAP DEQ COMMANDS [Användarnamn ] och [lösen] COMMANDS [kommando1] [kommando2] DEQ.Command talar om hur användarens kommandon ska hanteras beroende på användarens identitet. TAP frågar DEQ.Command om vilka kommandon som finns tillgängliga. DEQ returnerar de kommandon som finns tillgängliga för den aktuella användaren. Exempel på kommunikation mellan processerna TAP och DEQ.Command: Avsändare Kommando Parameter TAP COMMANDS [SNRA] [PASSWORD] DEQ COMMANDS [GET DATA VVIS] TAP PARSE [SNRA] [GET DATA VVIS] DEQ PARSE \\.\pipe\deq.vvis [GET DATA VVIS]

14 Kommunikation mellan DIQ och MAP (gäller även mellan DIQ.DBAdm-MAP ). Exempel: Kommando Parameter Förklaring PROCESS STOP Processnamn Stoppa process PROCESS START Processnamn Starta process 5 KAPACITETSKRAV Programmet ska köras med flera parallella processer. Ingen av dessa processer får ta så mycket CPU-tid att andra processer tappar prestanda. Detta ska övervakas under programutvecklingen genom att använda Windows NT s Task Manager. Detsamma gäller ifall det finns flera trådar inom samma process. Det vill säga att trådarna inte får ta onormalt stor del av processortiden. 6 KONSTRUKTIONSKRAV 6.1 Plattform 6.2 Kompilator Krav för utveckling av programvaran. Värdmaskin PC 486 DX4 100 eller bättre, rekommenderat Pentium 166 Mhz med 32 MB RAM och 1 GB HDD. Grafikkort som klarar minst i 256 färger. Operativsystem Windows NT 4.0 Skärm Minst 15 tum som klarar minst i 256 färger. Programspråk / Databastyp Typ / Beteckning C++ Microsoft Visual C Basic Microsoft Visual Basic 5.0 Access databas Microsoft Access Utvecklingsmetod Programspråk / Databas C++ Basic Access Metod Objektorienterad med MFC för win32. Stöds endast till fullo av Windows NT, ej Windows 95. Modulär, objektbaserad programmering Lämplig databasmodellering

15 Återanvändning av kod 7 DRIFTKRAV 7.1 Katalogstruktur Sker i tillämpliga delar där så är möjligt från bl.a. MS3, samt mellan de olika processerna som är skrivna i Visual Basic. Värdmaskin PC 486 DX2 66 eller bättre, rekommenderat Pentium 120 Mhz med 32 MB RAM och 1 GB HDD. Grafikkort som klarar minst i 256 färger. Tangentbord och mus som passar datorkortets anslutningar är endast nödvändiga vid service. Digiboard Digiboard-enhet med drivrutiner för Windows NT 4.0 krävs för de installationer som skall ha flera externa enheter än MS4-kort och modem, tex Metor 4000 och kamera. Operativsystem Amerikansk Windows NT 4.0 OEM. Modem Skall uppfylla ITT standarder V.22 - V.34bis, inklusive V.42 och V.42bis. Anledningen till att använda Amerikansk Windows NT 4.0 är att licensen för denna är billigare än versioner på t.ex. Svenska. Dessutom finns servicepackar och hotfixar till Amerikansk NT 4.0 tidigare tillgänliga än för andra språk. På värdmaskinen ska nedanstående struktur för programvaran i MS5 användas. C:>\MS5\ Systemrot (kan vara annat namn än MS5) \Program\ \Shared\ \Data\ Exekverbara filer Systemspecifika dll er och ActiveX kontroller Databas \Camera\ Bilder från kamera \Log\..\Temp\..\Util\..\Install\ Logfiler Temporära filer som laddas upp Hjälpprogramvaror Batch-filer för installation av systemet

16 7.2 Specifikt vid konvertering av nuvarande MS3 För att konvertera maskinvaran i nuvarande MS3 till att passa för Windows NT 4.0 krävs följande åtgärder: Existerande maskinvara Åtgärd / Ändring 8 MB RAM Öka till 32 MB 486 (DX2/DX4) CPU kort med Byt till Pentium med AMI BIOS AMI-BIOS Mätkort (A/D-kort, Timerkort, Plockas bort eftersom de inte behövs Digitalkort) 540 MB eller 1 GB HDD Om 540 MB - byt till 1 GB eller större Digiboard Digiboard med drivrutiner för Windows NT 4.0 krävs för de installationer som skall ha flera externa enheter än GMS-kort och modem, tex Metor 4000 och kamera. Installera tangentbord och mus Installera grafikkort Anslut MS4 mätkort till en serieport. 16 Nedanstående förändringar krävs för programvaran. Existerande programvara Åtgärd / Ändring MSDOS 6.2 eller 6.22 Byt till Windows NT 4.0 Multiprocess programvara med upp till 9 Uppgraderas till programvaran beskriven processer och dynamisk laddning av i detta dokument. DLL er för drivrutiner och systemfunktionalitet. Drivrutin för Digiboard under MSDOS Ersätts med drivrutin för Digiboard under Windows NT SÄKERHETSKRAV Programvaran saknar lösenord. Däremot ska målmaskinen skyddas med lämpligt lösenord både vid inloggning från tangentbord och via modem. 9 DOKUMENTATIONSKRAV Enligt Telubs handbok "Utvecklingshandbok för mjukvara" för mindre programsystem samt efter kundens önskemål. Alla kommentarer i koden skall skrivas på engelska för att det inte ska uppstå missförstånd under programutveckling och vid diskussioner.

17 9.1 Visual C Reg.nr Kodavsnitt skall kommenteras för att möjliggöra spårning av programmets funktion. Varje funktion skall beskrivas så att dess funktion enkelt kan följas. Filerna i C++ med extension.cpp och.h ska ha ett filhuvud med följande utseende: /=====================================================\ Copyright (C) 1998 Enator Telub AB, Sweden Program: MS5 software Description: - Reg. no: T0110-SM2K01- Filename: - Additional files: - Extern files: - Program history: Version date author changeid description XXXX PJ First release \=====================================================/ /=====================================================\ Detail construction: - I/O: - Hardware depency: - Compilator dependency: Developed with Microsoft Visual C Miscellanous: - \=====================================================/ 17 Övriga filer utvecklade med Visual C++ saknar detta filhuvud p.g.a deras filformat inte tillåter kommentarer eller att filerna automatgenereras av Visual C++.

18 Visual Basic Alla filer som genereras av användaren skall ha ett filhuvud enligt nedan. Detta gäller filer av typen.bas och.frm och.txt. Filer som automatiskt genereras av Visual Basic 5.0 ska inte ha detta filhuvud. ===================================================== Copyright (C) 1998 Enator Telub AB, Sweden Program: MS5 software Description: - Reg. no: T0110-SM2K01- Filename: - Additional files: - Extern files: - Program history: Version date author changeid description XXXX PJ First release ===================================================== ===================================================== Detail construction: - I/O: - Hardware depency: - Compilator dependency: Developed with Microsoft Visual Basic 5.0 Miscellanous: - ===================================================== 10 ÖVRIGA KRAV Kontot som används av systemoperatör på målmaskinen ska tillhöra Administrator.

19 11 KRAVSPÅRNING Reg.nr Kontot för programvaran kan vara av godtycklig nivå bara rättigheterna är tillräckliga för att programmet skall kunna utföra mätningar och kommunikation ordentligt. Avsnitt i programkravspecifikation Källa 3 Vägverket, se referens [5]. 4 Kund och Enator i samråd 6 Kund och Enator i samråd 7 Kund och Enator i samråd Resterande krav Uppställda av Patrik Jonsson och Örjan Westin i samråd med Mats-Olov Rustad 19

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll

INNEHÅLL. Konfigurering av SQL Server. Egenskaper Kommunikationsprotokoll INNEHÅLL Konfigurering av SQL Server Egenskaper Kommunikationsprotokoll 1 KONFIGURERING AV SQL SERVER SQL Server är nästan självkonfigurerande. Minne, anslutningar och buffrar hanteras dynamiskt. Man kan

Läs mer

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem?

Definition DVG A06. Varför operativsystem? Operativsystem. Översikt. - Vad är ett operativsystem? DVG A06 Operativsystem, mm Definition Den del av systemet som hanterar all hårdvara och all mjukvara. Kontrollerar: -alla filer -alla enheter -varje del av minnet -varje ögonblick av processortiden (-nätverk

Läs mer

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER

AVCAD 4.0 for MS SQL-SERVER SVENSK INSTALLATIONSANVISNING Innan du startar installationen, se till att du har minst 512 MB RAM (rek. 1GB) i din dator. Skärmstorleken bör vara minst 17 tum och upplösningen minst 1280x1024 punkter

Läs mer

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd

Din guide till. Teknisk Specifikation Säljstöd Din guide till Teknisk Specifikation Säljstöd April 2014 Innehåll Systemkrav... 3 Operativsystem... 3 Mjukvara... 3 Maskinvara... 4 Datakällor... 4 Databas... 5 Databasstruktur... 5 Katalogstruktur...

Läs mer

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll

Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll Kapitel 4 Arkivmenyn Innehåll ARKIVMENYN...2 Byt aktuell användare...2 Utskrift till skärm eller skrivare...3 SQL verktyget...4 Ny SQL...4 Hämta SQL...5 Spara SQL...5 Kör SQL...5 Visa som...5 Avsluta...5

Läs mer

Godkännande av kundapplikationer

Godkännande av kundapplikationer samhällsskydd och beredskap 1 (9) Godkännande av kundapplikationer MSB-50.2 samhällsskydd och beredskap 2 (9) Innehållsförteckning 1 Alla applikationer måste godkännas... 3 1.1 Hur går ansökan om godkännande

Läs mer

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1

DVG A06. Operativsystem, mm. Karlstads universitet Datavetenskap. DVG A06 Johan Eklund. Datavetenskap, Karlstads universitet 1 DVG A06 Operativsystem, mm DVG A06 Johan Eklund, 1 2 DVG A06 Johan Eklund, 2 Operativsystem - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem

Läs mer

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640

Vid problem med programmet kontakta alltid C/W Cadware AB på telefon 08-522 04 640 Installation av CW KeyDesign/DoorDesign Detta program görs och underhålls av C/W CadWare AB. CW KeyDesign/Doordesign säljs alltid med underhållsavtal med telefonsupport samt programuppdateringar på websidan:

Läs mer

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll

Installera SoS2000. Kapitel 2 Installation Innehåll Kapitel 2 Installation Innehåll INSTALLATION MDAC och ODBC...2 Installera SoS2000 i arbetsplatsen...2 SoS2000 serverprogramvara...2 SoS2000 och övriga Office program...3 Avinstallera SoS2000...3 Brandväggar...3

Läs mer

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing

Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Manuell installation av SQL Server 2008 R2 Express för SSF Timing Innehåll 1. Metoder att installera...1 2. Förutsättningar...2 DotNet Framework 3.5...2 MSI Installer 4.5...2 3. Hämta SQL Server 2008 R2

Läs mer

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation

PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien. 14 mars 2012 OMRON Corporation PNSPO! CF-korts hantering till NS-serien 14 mars 2012 OMRON Corporation 2/20 Läs detta innan du bläddrar vidare PNSPO! Denna bok är avsedd som ett tillägg till de ursprungliga manualerna för OMRONs produkter.

Läs mer

Kunskapsbank ICARUS DB

Kunskapsbank ICARUS DB Kunskapsbank ICARUS DB K E Y L O G I C A B 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 1 2 SQL Server 2005 3 2.1 Installation 3 2.2 Användargränssnitt (DBMS) för SQL Express 3 2.3 Undvik att transaktionsloggen

Läs mer

JobOffice SQL databas på server

JobOffice SQL databas på server JobOffice SQL databas på server Nedan följer en instruktion hur du konfigurerar JobOffice kassas SQL databas på en server. Om du känner dig osäker på det här, kontakta någon lokal data- och nätverkstekniker.

Läs mer

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1

Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Installation/uppdatering av Hogia Personal fr.o.m. version 13.1 Viktig information gällande installation Från version 12.2 av Hogia Personal krävs Microsoft.Net Framework 3.5 SP1 för att installation skall

Läs mer

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30

Författare Version Datum. Visi System AB 2.0 2009 03 30 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång med Visi Felsökning 1.1. Systemkrav

Läs mer

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning

FLEX Personalsystem. Uppdateringsanvisning FLEX Personalsystem Uppdateringsanvisning Innehållsförteckning UPPDATERING... 3 Allmänt... 3 Förberedelser... 3 Informera om uppdatering... 3 Ladda hem uppdateringsfiler... 4 Att observera vid uppdatering...

Läs mer

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund

Installationsanvisningar VisiMIX. Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Sida: 1(5) Installationsanvisningar VisiMIX Ansvarig: Visi System AB Version: 2.2 Datum: 2009-02-17 Mottagare: Visi MIX kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar Visi Mix på en server.

Läs mer

Capitex dataservertjänst

Capitex dataservertjänst Capitex dataservertjänst Beskrivning Capitex dataservertjänst fungerar som en mellanhand för arbetet mellan klienterna och databasen. Detta reducerar frekvensen och storleken på den nätverkstrafik som

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista, Windows 7 och Windows 8. Om du vill installera en MSI-installation finns

Läs mer

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem?

Operativsystem DVG A06. Definition. Varför operativsystem? - Vad är ett operativsystem? Operativsystem DVG A06 Operativsystem, mm - Vad är ett operativsystem? - Hur fungerar det..? - Vad använder vi operativsystemet till? - Vilka olika operativsystem finns? 2 Definition Den del av systemet

Läs mer

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund

Installationsanvisningar VisiWeb. Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Sida: 1(7) Installationsanvisningar VisiWeb Ansvarig: Visi Closetalk AB Version: 2.3 Datum: 2009-12-14 Mottagare: Visi Web kund Detta dokument Detta dokument beskriver hur man installerar VisiWeb på en

Läs mer

Flytt av. Vitec Mäklarsystem

Flytt av. Vitec Mäklarsystem Flytt av Vitec Mäklarsystem Augusti 2014 Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 Förutsättningar... 2 Läs noga igenom manualen... 2 Systemkrav... 2 Kundservice/Teknisk support... 2 2. Skapa säkerhetskopia...

Läs mer

Övning 1. Datateknik A, Java I, 5 poäng. Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program

Övning 1. Datateknik A, Java I, 5 poäng. Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program Datateknik A, Syfte: Att ladda hem och installera Java Att skriva ditt första Javaprogram Att kompilera och exekvera ditt program Att läsa: Lektion 1 Antal uppgifter: 3 Inlämning: Sker via inlämningsuppgifter

Läs mer

Innehåll. Installationsguide

Innehåll. Installationsguide Innehåll Innehåll... 2 Förberedelser... 3 Rättigheter... 3 Installera programmen... 3 Konfiguration av databas... 5 Installera databasserver... 5 Konfigurera en databas på en befintlig databasserver...

Läs mer

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1

Systemkrav. www.hogia.se/approval. Systemkrav för Hogia Approval Manager. Gäller från och med programversion 2012.1 Systemkrav Systemkrav för Hogia Approval Manager Gäller från och med programversion 2012.1 För produkten Hogia Approval Manager gäller samma systemkrav som för ekonomisystemet, med vissa tillägg. Tilläggen

Läs mer

1 Systemkrav avantraupphandling

1 Systemkrav avantraupphandling 1 (10) Godkänd av Produkt/Projekt/Verksamhet avantraupphandling 3.0.1 1 Systemkrav avantraupphandling Intranät webb klient Internet applikation klient Förrådssystem Beställningssystem COM+ Server File

Läs mer

Installationsanvisningar. till IST Analys

Installationsanvisningar. till IST Analys Installationsanvisningar för IEklient till IST Analys 2 Med rätt säkerhetsinställningar i din webbläsare ska det vara enkelt att komma igång med IST analys. Allt ska då laddas hem och starta automatiskt

Läs mer

Storegate Pro Backup. Innehåll

Storegate Pro Backup. Innehåll Storegate Pro Backup Välkommen! I denna manual kan du bland annat läsa om funktioner och hur du ska konfigurerar programmet. Läs gärna vårt exempel om versionshantering och lagringsmängd innan du konfigurerar

Läs mer

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav

Tekis-FB 7.1.0. Systemkrav 7.1.0 Systemkrav Systemkrav 2015-09-17 MAAN 2 (2) Systemkrav 7.1.0 Dokumentet beskriver de krav som systemet ställer på maskinvara och programvara i de servrar och klientdatorer som ska användas för systemet.

Läs mer

Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden

Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden Programmering i C++ Kompilering från kommandoraden Sven Gestegård Robertz Datavetenskap, LTH 9 november 2015 Sammanfattning Ibland vill man, av olika anledningar, inte använda en stor integrerad utvecklingsmiljö

Läs mer

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool

Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Installation och konfiguration av klientprogramvara 2c8 Modeling Tool Hämta programpaket, MSI Aktuell version av klientprogramvaran finns tillgänglig för nedladdning på vår hemsida på adress http://www.2c8.com/

Läs mer

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689

Din manual F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY http://sv.yourpdfguides.com/dref/2859689 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för F-SECURE PSB E-MAIL AND SERVER SECURITY. Du hittar svar på alla dina frågor i F-SECURE

Läs mer

LEX INSTRUKTION LEX LDAP

LEX INSTRUKTION LEX LDAP LEX INSTRUKTION LEX LDAP Innehållsförteckning LEX INSTRUKTION LEX LDAP... 1 1 INLEDNING... 1 2 INSTALLATION... 2 3 LEXLDAPSERVICE - KLIENTEN... 3 3.1 HUVUDFÖNSTER... 3 3.2 INSTÄLLNINGAR... 4 3.2.1 Lex...

Läs mer

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide

Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Norman Endpoint Protection (NPRO) installationsguide Ladda ner installationspaketet (32 eller 64 bitars) från nedanstående länk: http://www.norman.com/downloads/sm ent/68793/se Starta installationspaketet

Läs mer

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3.

MONA-handledning. 1. Inloggning. Version 2 1(5) Användarhandledning - UTKAST MONA-support. 1. Inloggning 2. Användning 3. Version 2 1(5) MON-handledning 1. Inloggning 2. nvändning 3. Utloggning 1. Inloggning För inloggning i MON-systemet krävs ett användarnamn, en PIN-kod och ett lösenord. Dessa hittar du på det användarvillkor

Läs mer

Skapa din egen MediaWiki

Skapa din egen MediaWiki Skapa din egen MediaWiki Inledning och syfte I detta moment skall du installera en egen wiki (Mediawiki), som du skall konfigurera. Du har möjligheten att använda en egen wiki på din dator eller webbhotell

Läs mer

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet

Quick Start CABAS. Generella systemkrav CABAS / CAB Plan. Kommunikation. Säkerhet Gunnel Frogedal 2014-07-17 6 32753 1 of 5 Quick Start CABAS Generella systemkrav CABAS / CAB Plan Applikationen stöds av följande operativsystem: Windows Vista SP2 Windows 7 SP1 Windows 8 (inte RT) Windows

Läs mer

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av

Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Systemkrav 2014 för enanvändarinstallation fr o m version 2014.2 av Hogias ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för

Läs mer

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS

VERSION 3.2 KLIENTMANUAL NETALERT CS KLIENTMANUAL NETALERT CS Om NetAlert Allmänt NetAlert är ett säkerhetssystem med en Serverprogramvara och en klientprogramvara. Serverprogramvaran installeras på en eller flera servrar. Klientprogramvaran

Läs mer

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server

ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server ARX på Windows Vista, Windows 7 eller Windows 2008 server 1. Inledning För att den i Arx interna Jetty Web servern skall kunna skapa temporära filer måste den ha tillgång till en användarkatalog (ett användarkonto)

Läs mer

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV

Hogias Ekonomisystem. Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av GENERELLA KRAV Systemkrav för enanvändarinstallation fr o m version 2015.1 av Hogias Ekonomisystem Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och som vi rekommenderar för att

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Administrationsmanual ImageBank 2 INNEHÅLL 1. Konventioner i manualen 3 2. Uppmärksamhetssymboler 3 3. Vad är imagebank SysAdmin 4 4. Guide för att snabbt komma igång 5 5. Uppgradera din imagebank 1.2

Läs mer

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram

Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 2015-06-15 Oövervakade, tysta och administrativa installationer av RIB Huvudprogram 1. Bakgrund... 3 2. Avser följande... 3 3. Installera med exekverbar Setup-fil eller.msi-fil?... 4 4. Installera med

Läs mer

Handbok för Nero ImageDrive

Handbok för Nero ImageDrive Handbok för Nero ImageDrive Nero AG Information om upphovsrätt och varumärken Användarhandboken till Nero ImageDrive och dess innehåll skyddas av upphovsrätt och tillhör Nero AG. Med ensamrätt. Den här

Läs mer

Uppstart Agda PS Hosting

Uppstart Agda PS Hosting Uppstart Agda PS Hosting Innehåll Sida 1. Installation och inloggning 1.1 Installation. 3 1.2 Inloggning Agda PS Hosting 4 1.3 Starta Agda PS... 5 2. Administration och rutiner för användning av Agda PS

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen Kontrollera systemkraven. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller de systemkrav som är specificerade. Vid installering av Engineering

Läs mer

Installationsanvisningar HogiaLön Plus

Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installationsanvisningar HogiaLön Plus Installation Med den här installationen kan du installera HogiaLön Plus på Windows XP, Vista och Windows 7. Om du vill installera en MSI-installation finns en separat

Läs mer

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt.

MPEG-problemlösning. Obs: Kunskapsdatabasen för WEB1000 5.1 innehåller mer information om kardiologispecifika verktyg och visning av MPEG-objekt. MPEGproblemlösning Den här sektionen är till för kardiologianvändare som granskar MPEGobjekt. Läs avsnitten nedan om du behöver hjälp med att lösa problem som uppstått vid visning av MPEGobjekt. MPEGkomponenter

Läs mer

Manual - Storegate Team

Manual - Storegate Team Manual - Storegate Team Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och arbeta i filer med högsta säkerhet inom ditt företag.

Läs mer

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0

Användarmanual för. Internetbokningen. Version 1.0 Användarmanual för Internetbokningen Version 1.0 Hur fungerar Internetbokningen? Internetbokningen installerar två komponenter på klubben. Dels finns det ett nytt inställningsprogram som är en del av GK96,

Läs mer

Installationsanvisningar VISI Klient

Installationsanvisningar VISI Klient Installationsanvisningar VISI Klient 1. Syfte Syftet med detta dokument är att beskriva hur man installerar Visi på din dator. Dokumentet är uppdelat i fyra delar: Installation Grundinställningar Kom igång

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.6.0 för version 1.6.0 Innehållsförteckning Innehållsförteckning...2 Krav för...3 Systemskiss...3 Systemkrav Server...4 Operativsystem*...4 Program i servern...4 Databas...5 Backup...5 Systemrekommendation

Läs mer

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan

web: www.injektor.com 2003-09-12 e-mail: info@injektor.com fax: 0709 66 78 96 tel: kontor 08-753 00 04, Toby Edmundsson mobil: 0704 38 01 99, Jan Quick-Start Manual TempRecord Temprecord är ett välbeprövat system för att ta in mätdata och möjliggöra senare analys av dessa. Företaget har funnits en längre tid på marknaden och borgar för god kvalitet.

Läs mer

Webservice & ERP-Integration Rapport

Webservice & ERP-Integration Rapport Webservice & ERP-Integration Rapport Hardwood AB Mustafa Lazem 930916-9713 Jonas Ahrne 920325-0379 Hasan Nerjovaj 940130-7195 Stefan Liden 920628-0639 2014-05-18 Innehåll Bakgrund... 2 Syfte... 2 Projektbeskrivning...

Läs mer

Teknisk dokumentation för Schemalätt 5.0. Systemkrav. Installation. Utvecklingsmiljö/OS: Programkomponenter: Programutveckling för vård och omsorg

Teknisk dokumentation för Schemalätt 5.0. Systemkrav. Installation. Utvecklingsmiljö/OS: Programkomponenter: Programutveckling för vård och omsorg Teknisk dokumentation för Schemalätt 5.0 Systemkrav Operativsystem: Microsoft Windows 98, ME, NT 4.0 (SP5 eller senare), 2000, XP (SP1 eller senare). Internminne: Minst 64 Mb RAM Grafikkort: Minst 256

Läs mer

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services

FileMaker. Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services FileMaker Köra FileMaker Pro 10 på Terminal Services 2004 2009, FileMaker, Inc. Med ensamrätt. FileMaker, Inc. 5201 Patrick Henry Drive Santa Clara, Kalifornien 95054, USA FileMaker, filmappslogotypen,

Läs mer

Objektorienterad programmering i Java I

Objektorienterad programmering i Java I Laboration 0 Objektorienterad programmering i Java I Uppgifter: 2 Beräknad tid: ca 2 3 timmar Att läsa: sidan 45 52 Syfte: Att ladda hem och installera utvecklingsmiljön Att skriva ditt första Javaprogram

Läs mer

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION

REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION REGION SKÅNE VDI KLIENTINSTALLATION 2014-05-21 Installation av Viewklient för VDI Dokumentation för installation och anslutning till Region Skånes VDI miljö INSTRUKTION VMWARE VIEW... 2 Inledning... 2

Läs mer

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB

Skapa ett eget programnu! NU! Komplett med programvara och konkreta exempel! Patrice Pelland. Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB NU! Skapa ett eget programnu! Patrice Pelland Komplett med programvara och konkreta exempel! Swedish Language Edition published by Docendo Sverige AB Kapitel 2 Installera Visual Basic 2005 Express Edition

Läs mer

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21

Programbeskrivning. Chaos på Web. Version 1.0 2005-09-21 2005-09-21 Programbeskrivning Chaos på Web Version 1.0 Chaos systems AB Tel. 08-410 415 00 e-post: info@chaos.se Solna strandväg 18, 6tr Fax. 08-29 06 66 http://www.chaos.se 171 54 SOLNA Reg. nr: 556476-6813

Läs mer

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual

3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual 3.2 1H[W*HQHUDWLRQ6HFXULW\ Användarmanual ,QQHKnOOVI UWHFNQLQJ,QVWDOODWLRQDY931NOLHQW 'DWRUHUVRPLQJnULHQ)DVW7UDFNPLOM $QYlQGDUHPHGNRQWRL9+6RFKGDWRUPHG:LQGRZV;3 $QYlQGDUHPHGNRQWRLDQQDQGRPlQlQ9+6HOOHUGDWRUPHG:LQGRZV

Läs mer

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013

Installations- och startguide. För DataPage+ 2013 För DataPage+ 2013 Senast uppdaterad: 25 juli, 2013 Innehållsförteckning Installera komponenter som krävs... 1 Översikt... 1 Steg 1: Kör Setup.exe och starta guiden... 1 Steg 2: Godkänn licensavtalen...

Läs mer

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden...

Logga in... 3. Översikt/Dashboard... 4. Avvikande produkter... 4. Arbeten misslyckades... 4. Senaste gjorda... 4. Systemmeddelanden... Innehållsförteckning Logga in... 3 Översikt/Dashboard... 4 Avvikande produkter... 4 Arbeten misslyckades... 4 Senaste gjorda... 4 Systemmeddelanden... 4 Användare... 6 Lägg till ny användare... 6 Redigera/radera

Läs mer

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL

Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Årsskiftesrutiner i HogiaLön Plus SQL Installation av HogiaLön Plus version 14.0 samt anvisningar till IT-ansvarig eller IT-tekniker Installation på Terminal Server: En korrekt installation i Terminal

Läs mer

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP.

Översikt. Installation av EasyPHP 1. Ladda ner från http://www.easyphp.org/ Jag använder Release 5.3.4.0 2. Installera EasyPHP. Laboration 1 Översikt 1. Att komma igång med laborationsmiljön a. installera Aptana Studio 3 b. Installera EasyPHP 2. Testa lite programmering a. Testa enkla uppgifter b. Testa automatiskt 3. Skapa inloggningsformulär

Läs mer

Uppgradering till DentalEye 3.2

Uppgradering till DentalEye 3.2 1 (5) 2015-11-02 Uppgradering till DentalEye 3.2 Denna information riktar sig till tandläkarpraktiker som använder DentalEye 3.1 samt till IT-tekniker och distributörer som installerar DentalEye. Informationen

Läs mer

Konfigurering och driftsättning

Konfigurering och driftsättning 1 (40) Ladok Nouveau Ändringshistorik Av Kommentar Granskare/Godk ännare 2010-03-15 sbm Utkast 2010-04-27 sbm Uppdaterat inför majleveransen 2010-06-10 2010-09-02 sbm sbm Visual C++ Runtime kräver Windows

Läs mer

AVCAD 4.0 för Windows

AVCAD 4.0 för Windows BILAGA A Installation och konfigurering av SQL-server. Applikationen kan antingen köras mot MS SQL-server eller MS Access. Koppling mot MS-ACCESS databas. MS Access installeras och konfigureras automatiskt

Läs mer

Installationsguide, Marvin Midi Server

Installationsguide, Marvin Midi Server Installationsguide, Marvin Midi Server 1 Ändringsinformation... 2 2 Marvin Midi Server... 2 2.1 Inledning... 2 2.2 Förutsättningar för en framgångsrik installation... 2 2.3 Kort om installationen... 3

Läs mer

Administrationsmanual ImageBank 2

Administrationsmanual ImageBank 2 Document information ID: P001 Appendix C Rev: 4 Author: Tomas von Peltzer Product nr: Title: Reviewed by: Approved by: P001 ImageBank Administration Manual Product name: Ingvar Falconer Date: 2014-10-22

Läs mer

1 Installationsinstruktioner

1 Installationsinstruktioner 1 Installationsinstruktioner 1.1 Förbereda installationen På Aucotecs hemsiad www.aucotec.com kan du kontrollera de aktuella systemkraven för Engineering Base. Försäkra dig om att din dators hårdvara uppfyller

Läs mer

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open

Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 1 (16) Instruktioner för uppkoppling mot NyA Open ... 3... 4 Dokumentnummer Version Företag Magnus Björklund 2014-10-09 Sida 2 (16) Innehållsförteckning 1 Inledning...

Läs mer

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10

Instruktion till. PigWin PocketPigs. Del 1 - Installation 2008-07-10 Instruktion till PigWin PocketPigs Del 1 - Installation 2008-07-10 INNEHÅLL Installation...3 Förberedelser - pocket...3 Förberedelser - PC...3 PocketPigs...4 Pocket PC nr. 2...5 Installation av AgroSync...6

Läs mer

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras:

För installationer av SQL Server som inte görs från Hogias installation måste följande inställningar göras: Systemkrav 2009 Gäller från och med programversion 2009.2 Avser enanvändarinstallation i Hogias ekonomisystem. Systemkraven specificerar de miljöer och förutsättningar som programvaran är testad i och

Läs mer

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7

TEKNISK SPECIFIKATION. för TIDOMAT Portal version 1.7 för version 1.7 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Krav för... 3 Systemskiss... 3 Systemkrav Server... 4 Operativsystem*... 4 Program i servern... 4 Databas... 5 SMTP inställningar för mail....

Läs mer

Ladda upp filer fra n PLC till PC

Ladda upp filer fra n PLC till PC Supportdokument Ladda upp filer fra n PLC till PC Synpunkter, felaktigheter, önskemål etc. för dokumentet meddelas Fil: Malthe_Suppo_Ladda upp filer från.docx Innehållsförteckning 1. Allmänt... 2 2. Installation

Läs mer

Manual - Storegate Team med synk

Manual - Storegate Team med synk Manual - Storegate Team med synk Om tjänsten Med Storegate Team får du full kontroll över företagets viktiga digitala information. Du kan enkelt lagra, dela och synkronisera filer med högsta säkerhet inom

Läs mer

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt...

Vad är molnet?... 2. Vad är NAV i molnet?... 3. Vem passar NAV i molnet för?... 4. Fördelar med NAV i molnet... 5. Kom igång snabbt... Produktblad för NAV i molnet Innehåll Vad är molnet?... 2 Vad är NAV i molnet?... 3 Vem passar NAV i molnet för?... 4 Fördelar med NAV i molnet... 5 Kom igång snabbt... 5 Bli kostnadseffektiv... 5 Enkelt

Läs mer

7 Mamut Client Manager

7 Mamut Client Manager 7 Mamut Client Manager Tilläggsprodukten Mamut Client Manager består av programmen Client Start och Client Update. Med hjälp av Mamut Client Manager kan du från ett fönster öppna, uppdatera och administrera

Läs mer

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens)

Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Installation av StruSofts låne-licensserver (nätverkslicens) Denna manual hjälper dig att installera StruSofts licensserver, hämta ner dina licenser via webupdate samt kontrollera att licenserna finns

Läs mer

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide

TIS-Web startguide 3.6. TIS-Web Startguide TIS-Web Startguide Den här guiden hjälper dig komma igång med de vanligaste funktionerna i TIS-Web, ladda upp data och utvärdering av färdskrivardata. För mer detaljerad information se manualerna som finns

Läs mer

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4

I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1. II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 TELIA CENTREX KRAV PÅ TERMINALER / SERVRAR Innehållsförteckning I. Krav på terminaler för telefonistprodukter 1 II. Krav på server och klient till Telefonistöd och Kalenderkoppling 4 III. Krav på server

Läs mer

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0

Trust 56K USB Modem TRUST 56K USB MODEM. Anvisningar för snabb installation. Version 1.0 TRUT 56K UB MODEM Anvisningar för snabb installation Version 1.0 1 1. Inledning Denna handbok är avsedd för användare av Trust 56K UB Modem. Det krävs en viss erfarenhet av datorer för att kunna installera

Läs mer

Installationsguide ELCAD 7.10

Installationsguide ELCAD 7.10 Installationsguide ELCAD 7.10 Innehållsförteckning Inledning... 2 Installation av ELCAD 7.10... 2 Viktiga nyheter om installationen... 2 Före installationen... 2 Ladda hem internationell version... 2 Ladda

Läs mer

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07

Manual licenserver. Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 Installations och konfigurations-manual för Adtollo licenserver 2014-10-07 2014-10-07 Sida 2 av 8 Detta är en installationsanvisning för Adtollo licensserver. Applikationen kan användas till flera av Adtollos

Läs mer

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Svensk version. Inledning. Lådans innehåll. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Inledning Först och främst tackar vi dig till ditt köp av Sweex Wireless Internet Phone. Med denna internettelefon kan du snabbt och lätt kommunicera via röstsamtal

Läs mer

Installationsmanual för OnCourse

Installationsmanual för OnCourse Installationsmanual för OnCourse Detta dokument beskriver de steg som ni behöver gå igenom för att installera OnCourse på er golfklubb. OnCourse är utvecklat och testat för Windows XP, Windows Vista och

Läs mer

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF!

Spara papper! Skriv inte ut sammanfattning utan ladda ner PDF! Denna beskrivning har gjorts på Windows 2000 Server (men bör fungera även på Windows XP Home Edition/Professional och Windows 2003 Server). Att installera Oracle 10g kräver ca. 2 GB hårddiskplats och ca.

Läs mer

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI

Webbserver och HTML-sidor i E1000 KI 1 Funktion och användningsområde E1000-terminalen (E1032-E1151) kan användas som webbserver. En webbserver är ett program som hanterar filer som ska visas i en webbläsare som exempelvis Internet Explorer.

Läs mer

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1

Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Uppgraderingsinstruktion för Tekis-FB Avisering version 6.3.1 Allmänt Releasen omfattar uppgradering av Tekis Aviseringsprogram version 6.3.1 (för både Tekis-FIR och Tekis-KID avisering) samt databasuppgradering

Läs mer

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara

ESGRAF. Datablad SDS00009SE Version 1.0 02/02/2015 Integration. Presentationsmjukvara ESGRAF Presentationsmjukvara ESGRAF är ett program med gemensamt grafiskt användargränssnitt för styrning och övervakning av passerkontrollsystem, inbrottslarm, brandlarm och digital video från Pelco.

Läs mer

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449

Din manual CANON LBP-3300 http://sv.yourpdfguides.com/dref/536449 Du kan läsa rekommendationerna i instruktionsboken, den tekniska specifikationen eller installationsanvisningarna för CANON LBP-3300. Du hittar svar på alla dina frågor i CANON LBP-3300 instruktionsbok

Läs mer

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08

TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 TrackBlock Tracking System Bruksanvisning 2012-09-08 Tack för att du valt TrackBlock Tracking System. Denna produkt är en kombination av GPS och GSM som hjälper dig att spåra bilar, båtar, arbetsmaskiner

Läs mer

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16

Creo Customization. Lars Björs 2014-10-16 Creo Customization Lars Björs 2014-10-16 Norra Europas största partner och återförsäljare av PTC relaterad programvara (Windchill, Creo, Arbortext, MathCad, Relex) 70 anställda Egen utvecklingsavdelning

Läs mer

Antares Användning och installation

Antares Användning och installation Antares Användning och installation Sidan 1 av 13 Innehåll 1. Introduktion...... 2. Antares programvara installation...... 3. Antares programvara uppdatering...... 4. Data Linker anslutning... 5. Funktioner...

Läs mer

Installation av WinPig Slakt

Installation av WinPig Slakt Installation av WinPig Slakt Grundinstallation av WinPig Slakt ska göras med en cd skiva, den går inte att hämta från Internet. I samband med installationen installeras också vissa nödvändiga komponenter

Läs mer

Microsoft Office historik. - making IT easier

Microsoft Office historik. - making IT easier Microsoft Office historik Word 1983 September Word 1.0 släpptes Den absolut första versionen av Word. Släpptes till MS-DOS Kunde ha flera dokument öppna på en gång Hade stöd för mus (vilket var ganska

Läs mer

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2

NSi Output Manager Vanliga frågor och svar. Version 3.2 NSi Output Manager Vanliga frågor och svar Version 3.2 I. Allmän produktinformation 1. Vad finns det för nyheter i NSi Output Manager 3.2? I NSi Output Manager 3.2 finns det flera förbättringar på serversidan,

Läs mer

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP

Instruktioner för uppdatering av enheter med ISP För AP produkter som använder ISP måste flashuppdateringen göras med hjälp av den medföljande MPC Manager. För att utföra en firmware uppdatering, följ dessa instruktioner: 1. Ladda ner och installera

Läs mer