Försöksverksamhet med ny lärlingsutbildning. Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt. (Kina).

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försöksverksamhet med ny lärlingsutbildning. Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt. (Kina)."

Transkript

1

2 Lärdom är en skatt, som följer sin ägare överallt. (Kina). 2

3 Bakgrund Lund och Malmös utbildningsförvaltningar har haft i uppdrag att undersöka möjligheten att förnya nuvarande, i gymnasieförordningen reglerad, lärlingsutbildning så att fler ungdomar och företag finner intresse för denna form av utbildning. När Lunds och Malmös kommuner i början av år 2000 skapade ett nytt informellt samrådsorgan definierades särskilt intressanta samarbetsmöjligheter. Lärlingsutbildningen var en av dessa där Lunds och Malmös näringsliv kan komplettera varandra på ett utmärkt sätt. Ett kommungemensamt arbete med att förnya lärlingsutbildningen inleddes år

4 Varför behövs en ny lärlingsutbildning? Ungdomarnas utbildningsval till vissa branscher har minskat. En orsak kan vara att antalet anställda inom dessa har minskat, men i större omfattning än vad rationaliseringen har orsakat. Detta märks bl a inom verkstads- och livsmedelsbranscherna. Det är viktigt att bryta den negativa bilden av vissa branscher/utbildningar och locka nya målgrupper. Samtidigt som allt fler ungdomar önskar och behöver en annan form av yrkesutbildning än den som ges på en del av gymnasieskolans nationella program, har företrädare för vissa branscher pekat på arbetslivets förändrade kompetensbehov. En utbildningsform där arbetslivet har större möjlighet att påverka utbildningens innehåll och genomförande behövs, som ett komplement till existerande utbildningar och ett sätt att säkra och utveckla kvaliteten i yrkesutbildningarna. Alla vinner Eleverna får en ny form av yrkesinriktad utbildning som alternativ till den traditionella gymnasieskolan. För elever med bestämda yrkesplaner kan denna form vara mer motiverande och utvecklande. De kan genom en arbetsplats försorg få yrkeskunnande inom ett speciellt område som efterfrågas av branschen. Utbildningsformen kan också anpassas till elevens speciella behov och förutsättningar. I denna utbildning ska eleverna ha möjlighet att få yrkesbevis eller i vissa branscher gesällbrev som kompletterande dokument efter slutförd utbildning. Eleven kan således förvärva ytterligare ett bevis på kompetens inför inträdet i arbetslivet. Bransch/företag En ny lärlingsutbildning kan stärka och utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv. Branscherna får ett större inflytande över utbildningens innehåll och genomförande och kan på så sätt säkerställa att rätt utbildad arbetskraft med kvalitetsgaranti i form av yrkesbevis/gesällbrev finns att tillgå i framtiden. Skolan utvecklar sitt samarbete med näringslivet och kan erbjuda sina elever ytterligare ett utbildningsalternativ med hög grad av individualisering. Eftersom utbildningen skräddarsys efter varje elevs behov behöver inte en hel klass inrättas för att starta utbildningen. Den nya lärlingsutbildningen ska motsvara de nationella programmen på gymnasieskolan och samtidigt ge pluseffekter ur elev-, bransch- och kommunperspektiv. 4

5 Lär av nya böcker, men av gamla lärare. (Turkiet). 5

6 Några definitioner När vi ska förnya nuvarande form av lärlingsutbildning behöver vi dels klargöra vad vi menar med lärling, dels redovisa vilka former som redan prövats i vårt utbildningssystem. Lärlingssystem är en form av lärande i arbetslivet som har en lång historisk förankring. Ända sedan medeltiden har hantverksmässig lärlingsutbildning skett hos mästare. Sentida lärlingssystem är en fortsättning på denna tradition. Lärling: Med lärling menas för närvarande en anställningsoch löneform där ett företag åtar sig att anställa en ung person och samtidigt i arbetet ge grundläggande eller fortsatt yrkesutbildning. Lärlingsutbildning: Med lärlingsutbildning menar vi en metod att ge yrkesutbildning som ligger nära övrig arbetsplatsförlagd utbildning men där det råder ett anställningsförhållande för en viss tid eller tillsvidare. Traditionell lärlingsutbildning: En utbildningsform som sker helt i företagens regi. Företaget skulle ge den anställde yrkesutbildning enligt en kursplan som fastställts av skolstyrelsen samt teoretisk utbildning i gymnasieskolan. Utbildningsformen permanentades läsåret 1984/85 och ingick i det gymnasiala utbildningsutbudet. Nuvarande lärlingsutbildningsmöjligheter Med den reformerade gymnasieskolan infördes fr.o.m. läsåret 1992/93 en lärlingsutbildning i form av ett individuellt program. Utbildningen i skolan anpassas så att den kan kombineras med yrkesutbildning i företag, inom ramen för en anställning. Utbildningen i skolan ska minst omfatta kärnämnena svenska, engelska, religionskunskap, samhällskunskap och matematik. Elever som så önskar erbjuds att läsa samtliga kärnämnen. Utbildningen ska omfatta tre årskurser. Formen innebär ett delat huvudmannaskap där företagen ansvarar för själva yrkesutbildningens innehåll, uppläggning och kvalitet, medan skolan svarar för kärnnämnesutbildningen. Eftersom lärlingarna är anställda hos företag regleras anställningsvillkoren genom överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter. Gymnasial lärlingsutbildning: Utbildningsformen infördes på försök 1980/81 som ett komplement till gymnasieskolans studievägar. Den innebar att lärlingen som var anställd på ett företag även var elev i gymnasieskolan. 6

7 Man är alltid en lärling i levnadskonst. (Drottning Kristina, ). 7

8 Strukturmodell för en ny lärlingsutbildning Malmö-Lund Utbildningen vänder sig till ungdomar under 20 år. Studietiden är beräknad till tre år men kan i enskilda fall, utifrån elevens individuella studieplan, utökas till fyra år. Skolan är huvudman för utbildningen. Utbildningens omfattning Lärlingsutbildningen ska motsvara utbildningen på ett nationellt program och omfatta 2500 poäng fördelade på olika nationella kurser. För vissa lärlingar och företag kan lokala kurser skapas. Utbildningen kan starta när som helst under året men kommer att bli vanligast vid höstterminens start. Ansökan och intagning Eleverna ansöker om intagning i fri kvot - lämplighet och personliga skäl bedöms i samarbete med Lärlingsrådet. Platstillgången på företagen avgör hur många elever som kan tas in. Före den definitiva antagningen till lärlingsutbildningen i åk 2 görs en praktisk-teoretisk lämplighetsbedömning för att såvitt möjligt garantera att elevens och företagets intressen sammanfaller. Se modell, sid 15. Första året följer utbildningen gymnasieskolans tider medan arbetsplatsförlagd utbildning (APU) år 1 och den arbetsplatsförlagda delen av utbildningen år 2 3 följer arbetsplatsens tider. Efter slutförda studier får eleven slutbetyg eller ett samlat betygsdokument från gymnasieskolan. Företaget utfärdar ett sammanfattande yrkesbevis. Om eleven genomgått godkänt gesällprov erhålls gesällbrev. 8

9 Jag började inte lära mig något förrän jag var färdig med mina studier. (France, Anatole, ). 9

10 Studiernas uppläggning Kärnämneskurser och yrkesteoretiskt inriktade kurser förläggs till en gymnasieskola i Malmö eller Lund och praktiska yrkesinriktade kurser till företag i regionen. För varje elev upprättas i åk 1 en individuell studieplan. Ett utbildningsavtal mellan skola arbetsplats elev upprättas. I utbildningsavtalet ska det framgå vilka kurser som ska förläggas till företaget/företagen och vilka som ska förläggas till skolan. I utbildningsavtalet regleras därmed skolans och företagets olika ansvarsområden. Efter första året gör skolan och Lärlingsrådet en bedömning huruvida eleven är lämplig att gå vidare till år 2 och 3 då eleven anställs som lärling av företaget. Ett anställningsavtal/ lärlingsavtal utifrån branschens yrkesutbildningsavtal upprättas mellan eleven och företaget. De mörka fälten i modellens åk 2 och 3 illustrerar hur den skolförlagda delen av studierna kan förläggas till en dag i veckan eller en/flera perioder under året. Första året får eleven en förberedande yrkesteoretisk utbildning som till största delen är skolförlagd. Året är tänkt som ett preparandår med en stor del av studierna på skolan varvat med inslag ute på företag. Under första året kan också utbildningen i kärnämnen påbörjas. De ljusa fälten i modellens åk 1 illustrerar hur studierna (APU) på företaget kan förläggas till exempelvis en dag i veckan eller en eller flera perioder under året. Förläggningen och omfattningen kan variera från elev till elev. 10

11 Erfarenheten är inte vad som händer oss utan vad vi gör av det som händer oss. (Huxley, Aldous ). 11

12 Organisation Kommunen/skolan Kommunen är huvudman för utbildningen och har uppföljningsansvar för eleverna. Utbildningen administreras av en gymnasieskola i Lund eller Malmö. En lärare inom motsvarande yrkesområde i gymnasieskolan bistår handledaren på företaget med råd och tolkning av kursplan och betygssättning. Betyget sätts av läraren/rektorn på gymnasieskolan i samråd med handledaren på respektive företag. Skolan ansvarar för samordning, kvalitetsuppföljning, undervisning under den skolförlagda delen samt de uppgifter som tillkommer rektor enligt gällande författningar bl a utfärdande av betyg. I skolans samordningsansvar ingår att tillsammans med branschen: skaffa kunskaper om branscherna bygga nätverk upprätta individuella studieplaner genomföra handledarutbildning hantera löpande dokumentationen följa upp utbildningen. Lärlingsråd Ett lärlingsråd med representanter från branschen och skolan ska bildas för att samverka om utbildningens innehåll och genomförande. Rådets ordförande bör vara en representant för branschen. Viktiga frågor för rådet blir dimensionering av utbildningen, urval av företag, urval av elever och lämplighetsbedömning och kvalitetssäkring. Finansiering Under det första året är eleverna studerande i gymnasieskolan och får studiebidrag. Under de följande åren får eleven studiebidrag under de skolförlagda dagarna/perioderna. Enligt gällande regler för elever på individuellt program utgår halvt studiebidrag för 15 skoldagar. Under de företagsförlagda perioderna, andra och tredje året är eleven lärling och får lön enligt branschens yrkesutbildningsavtal, eller anpassning av lönenivån för lärlingar genom annan överenskommelse mellan arbetsgivar- och arbetstagarorganisation. För företagens åtagande enligt denna överenskommelse utgår kommunalt bidrag per elev och timme enligt av kommunen beräknad utbildningskostnad. Bidragets storlek avgörs av hur stor del av elevens utbildning som förlagts till företaget, dock högst 2440 timmar. 12

13 Jag hör och jag glömmer. Jag ser och jag kommer ihåg. Jag gör och jag förstår. (Konfucius, f. Kr). 13

14 Försöksperiod Malmö och Lunds kommuner avser att hos Utbildningsdepartementet anhålla om att få projektmedel för en 5-årig försöksverksamhet enligt ovanstående modell. Även möjligheten till sänkt arbetsgivaravgift för lärlingarna under den 5-åriga försöksperioden bör prövas. Malmö i april 2004 Projektgruppen för en ny Lärlingsutbildning inom branscherna Hotell- och restaurang, Livsmedel, Metall och teknik: Matz Nilsson Utbildningsdirektör, Malmö Sten-Bertil Olsson Skoldirektör, Lunds kommun David Kallos Arbetsgivarrepresentant, restaurang Peter Sörbom Näringslivschef, Lunds kommun Bertil Elvin Livsmedelsföretagen, Li Göran Kryhl Livsmedelsarb.förb. avd 55 Mikael Lazo Arbetstagarrepresentant, hotell och restaurang Ruben Lidborn Arbetsgivarrepresentant, hotell Magnus Nyberg Teknikföretagen Magnus Jeppsson Metall avd 4 Bengt Lövdén Tf Näringslivsdirektör, Malmö 14

15 Strukturmodell Försöksverksamhet med ny lärlingsutbildning Modellen visar ansvarsfördelning mellan lärlingsråd och skola samt tidsfördelning skola-arbetsliv. (ca 60% arbetsförlagd utbildning, 40% undervisning i skolan under 3 år). 15

16 Utbildningsförvaltningen Utbildningsförvaltningen, Ledebursgatan 5, Box 17195, Malmö, tel: Grafisk form: Utbildningsförvaltningens informationsavdelning, Tryckt genom: Ranelid Reklambyrå

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils

Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Malmö högskola Lärarutbildningen Skolutveckling och ledarskap Examensarbete 15 poäng Lärlingsutbildning för hotell- och restaurangelever The Trainee Programme For Hotel And Restaurant Pupils Peter Lindgren

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning

Gymnasial lärlingsutbildning Kvalitetsgranskning Rapport 2013:02 Gymnasial lärlingsutbildning En kvalitetsgranskning av gymnasial lärlingsutbildning Skolinspektionens rapport 2013:02 Diarienummer 400-2011:6484 Stockholm 2013 Foto:

Läs mer

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det?

Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Gymnasial lärlingsutbildning hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret Delbetänkande av Nationella Lärlingskommittén Stockholm 2009 SOU 2009:85 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. För

Läs mer

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon:

Innehållsförteckning. MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: KOMVUX MALMÖ Innehållsförteckning MIN ANSÖKAN Här kan du notera dina inloggningsuppgifter för att ha dem till hands. Användarnamn: Lösenord: E-post: Telefon: Min ansökan hittar du på: www.ansokan Komvux

Läs mer

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation

Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Lärlingskonferensen i Sundsvall 100920 - dokumentation Pass 1 Ämne: Handledarutbildning och hur denna kan genomföras Det är viktigt med handledarutbildning, då det är en ny arbetsform för företagarna!

Läs mer

Kommunrevisorerna granskar

Kommunrevisorerna granskar Kommunrevisorerna granskar UMEÅ KOMMUN Granskning av förberedelse för fortsatta studier eller egen försörjning efter gymnasiesärskoleutbildning Innehållsförteckning... 1 Innehållsförteckning... 1 1. Sammanfattning...

Läs mer

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m.

Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. 1 (138) Redovisning av uppdrag om insatser inom yrkesinriktad gymnasial vuxenutbildning och lärlingsutbildning för vuxna m.m. U 2013/4439/GV enligt Statens skolverks regleringsbrev för år 2014 är uppdraget

Läs mer

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation

Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation Glasmästeribranschens utbildningsvägar och handledarinformation En vägledning för dig som har elever eller lärlingar Våra mål är att Glasmästeribranschen ska hålla högsta kvalitet inom grund- och lärlingsutbildning.

Läs mer

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20

Ansökan. Vård och omsorgscollege. Malmö och Lund 2012 02 20 Ansökan Vård och omsorgscollege Malmö och Lund 2012 02 20 Gymnasieskolan Vipan Komvux Lund Rönnens gymnasium 1 Kontaktperson lokal projektarbetgrupp Malmö /Lund : Projektledare: Kristina Ekelund Utbildningsledare,

Läs mer

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars

Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars 2014-04-14 1 (24) Skolverkets svar på inkomna frågor till webbinariet den 11 mars Innehållsförteckning 1. Kommunal vuxenutbildning... 2 1.1 Behörighet till kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå...

Läs mer

Unga tryggar branschens framtid

Unga tryggar branschens framtid Unga tryggar branschens framtid Goda råd till företagen Fastighetsbranschens Utbildningsnämnd (FU) arbetar ständigt med frågor kring utbildning för att trygga fastighetsbranschens framtid. FU:s kansli

Läs mer

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Förslag på hur yrkeshögskoleutbildningar kan göras tillgängliga för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten för yrkeshögskolans återrapportering 2011 1 (30) Datum: 2011-06-13 Återrapportering av

Läs mer

En översikt av yrkesutbildningssystemet

En översikt av yrkesutbildningssystemet Oktober 2012 Har Sverige ett tillräckligt flexibelt system för yrkesutbildning av vuxna? En översikt av yrkesutbildningssystemet för vuxna Innehåll 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 5 2.1 Syfte... 5

Läs mer

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar

Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar Gymnasiala kurser Gymnasiala yrkesutbildningar Lärlingsutbildningar 2015 LÅNGSIKTIG ÄGARE MED FOKUS PÅ KVALITET Innehåll Jag är en före detta idrottsman på internationell elitnivå, civilekonom, lärare

Läs mer

Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen

Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen Tjänsteskrivelse 1 (4) 2015-05-27 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0119 Gymnasienämnden Svar på möjligheten om att starta utbildning inom byggbranschen Sammanfattning Förvaltningens utredning programutbud

Läs mer

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen

Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Vem styr gymnasiemarknaden? En fallstudie om dimensioneringen av utbildningsplatser inom frisörbranschen Marita Guttelvik Examensarbete inom Lärarprogrammet, 15hp 2011 Guttelvik, Marita (2011) Vem styr

Läs mer

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala

2005-06-21. Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Slutrapport för utvecklingsprojektet Företagsförlagd gymnasieutbildning i Pajala Projektansvarig och Kontaktperson Elisabet Perttu Box 73 984 22 Pajala Tel. 0978-121 48 Fax 0978-121 75 Projektorganisation

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009/2010

Verksamhetsberättelse 2009/2010 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Öppna programmet Gymnasial lärlingsutbildning Individuella programmet Uddevalla Gymnasieskola Del 1 Öppna programmet verksamhetsbeskrivning sid 3 VUV-kort för Öppna programmet

Läs mer

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen

Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen 2014-08-10 PM Framtidsreformer för fler unga med gymnasieexamen I dag är gymnasieexamen den stora vattendelaren på svensk arbetsmarknad. Utan en gymnasieexamen är det mycket svårt att få jobb och kraven

Läs mer

Kvalificerad Processoperatör

Kvalificerad Processoperatör Utbildningsplan för Kvalificerad yrkesutbildning (KY) Kvalificerad Processoperatör 60 KY-poäng Norrköpings kommun, Ebersteinska gymnasiet Utbildningsnummer: 200612740 Fastställd av Myndigheten för kvalificerad

Läs mer

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet

En yrkesinriktning inom teknikprogrammet En yrkesinriktning inom teknikprogrammet Delbetänkande av Yrkesprogramsutredningen Stockholm 2015 SOU 2015:29 SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47

Läs mer

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt.

Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Vem bestämmer över skolan? En studie om roller, ansvar och makt. Helene Norberg Konsult & Analys April 2008 KATEDRALSKOLAN I VÄXJÖ VÅREN 2008. FOTO: MATS SAMUELSSON. 2 Handelskammarens rapport nr 1.2008

Läs mer

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN

ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN 2009-04-05 ANSÖKAN OM TEKNIKCOLLEGE STENUNGSUNDS KOMMUN Ansökans innehåll Inledning s. 2 Regionalt perspektiv 3 Infrastruktur för utbildningen 5 Tydlig profil 9 Samverkan med arbetslivet 11 Kvalitetssäkring

Läs mer

Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun

Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun Dragonskolan Dragongatan 1 903 22 UMEÅ 2010-06-18 1 (12) Umeå kommun 901 84 UMEÅ Kvalitetsgranskning av Dragonskolan i Umeå kommun Skolinspektionens beslut Skolinspektionen har genomfört en granskning

Läs mer

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet

Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet 1 2003-03-17 Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Ansökan om försöksverksamhet med större flexibilitet i utbildningssystemet Sammanfattning Ett led i det livslånga lärandet och ett nästa steg i den

Läs mer

Dubbel yrkesutbildning. Hur Sverige kan få världens bästa modell. Per Tryding, Handelskammaren

Dubbel yrkesutbildning. Hur Sverige kan få världens bästa modell. Per Tryding, Handelskammaren Dubbel yrkesutbildning Hur Sverige kan få världens bästa modell Per Tryding, Handelskammaren Innehåll Inledning: Tyskland har inga lärlingar... 3 Detta kan man lära sig i denna rapport... 4 Del 1 Dual

Läs mer

Utbildning till målare

Utbildning till målare Innehåll Måleribranschens Yrkesnämnd - MYN Sid 2 Kontakter med Lokal Yrkesnämnd - LMYN Sid 2 Inledning Sid 3 Gymnasieutbildning Gymnasieskolan och Byggprogrammet Sid 4 Arbetsplatsförlagd utbildning APU

Läs mer

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun

Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Göteborgs kommun 404 82 Göteborg 009-09-17 1 (21) Kvalitetsgranskning av svenskundervisning för invandrare (sfi) i Göteborgs kommun Skolinspektionens bedömning och krav på åtgärder Vuxenutbildningsnämnden

Läs mer

Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg

Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg 1 (14) Styrelsen för Törnskogens Utbildning AB Box 27703 115 91 STOCKHOLM Återkallande av rätten till bidrag för den fristående gymnasieskolan Sjölins skola i Göteborg Beslut Skolverket återkallar med

Läs mer

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag.

Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Rapport av uppdrag till Tillväxtverket med anledning av regeringens handlingsplan för arbetsintegrerande sociala företag. N2010/4265/ENT 1 Uppdraget Den 22 april 2010

Läs mer