Skadeersättning. Sveby - avtal. Energiavtal 12. Avtalad energiprestanda. Handledning och ordlista

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skadeersättning. Sveby - avtal. Energiavtal 12. Avtalad energiprestanda. Handledning och ordlista"

Transkript

1 Sveby - avtal Handledning och ordlista Krav - Energiavtal 12 Beräkning - Brukarindata bostäder - Brukarindata kontor - Energianvisningar Verifiering - Mätföreskrifter - Energiverifikat - Energiprestandaanalys - Verifieringsmall Per Levin Sveby Sveby Energiavtal 12 Avtalsmall som tillförsäkrar byggherren att avtalad energiprestanda uppfylls. BKK (Byggandets KontraktsKommitté) har antagit mallen i oktober Ansluter till ABT 06. Gäller före ABT 06 avseende energiprestandakrav. Energiavtal 12 Ersätter Energikrav 09 (mindre ändringar), vilket inte var officiellt, men har använts i viss mån av t.ex. Fortverket. Skanska m.fl. har redan börjat med Energiavtal 12. Utgår från att beställaren ansvarar för drift och underhåll av energipåverkande system, om inte annat har avtalats. Hänvisar till gällande version av Svebystandarderna genom en teknisk del i avtalet. Sveby Sveby Avtalad energiprestanda Bostäder: kwh per m 2 A temp och år Lokaler: kwh per m 2 A temp och år Skadeersättning Överenskommet energivite: öre / kwh multiplicerat med antal år, kwh, A temp och år. Kravet viktas efter A temp om byggnaden innehåller både bostäder och lokaler Priset (och vitet) kan delas upp i olika energibärare. Sveby Sveby

2 Uppföljning Verifiering Uppföljning månadsvis i 36 månader enligt Mätföreskrifter delges bägge avtalsparter Skyldighet att delge förändringar som påverkar energianvändningen Någon av parterna kan tillkalla oberoende sakkunnig, beställaren bekostar. Tre12-månadersperioder, där energiprestanda jämförs med avtalad. Energikravsbesiktning sammanställning, utvärdering och slutsatser Energisakkunnig (certifierad) Reglering med felavhjälpande och/eller skadestånd Överbesiktning enligt ABT 06 kan påkallas. Sveby Sveby Reglering Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida! Reglering med felavhjälpande inom två månader efter att mätdata tillställts entreprenören. Därutöver ska energivite betalas inom två månader efter varje period: Efter år 1 Efter år 2 Efter år 3 (gånger 8 för att täcka år 3-10). Felavhjälpande till BBR-nivå efter år 3 ska utföras inom 6 månader, annars kan beställaren utföra detta på entreprenörens bekostnad. Nuvarande och kommande rapporter och handledningar kan fritt laddas ner och användas från: Entreprenören åläggs att visa att energiprestandafel inte beror på honom. Sveby Sveby Sveby - beräkning Energiberäkningen som en stafettpinne Handledning och ordlista Krav - Energiavtal 12 Beräkning - Brukarindata bostäder - Brukarindata kontor - Energianvisningar Verifiering - Mätföreskrifter - Energiverifikat - Energiprestandaanalys - Verifieringsmall Sveby Sveby

3 Tekniskt samråd - Dags att redovisa resultat från energiberäkningarna till kommunen Kraven i BBR kapitel 9 Energihushållning och värmeisolering ska kontrolleras Bland annat: Hur BBR-kravet är beräknat Resultat som visar att huset klarar BBR-kraven U m -beräkning som visar att kravnivån uppfylls Om eleffektiva installationsapparater använts Att mätsystem finns som kan användas för att verifiera energiberäkningarna med uppmätt energianvändning. Energiberäkningar kan ha många syften Kontrollera energikraven vid nybyggnad. Ta fram referensvärde för en aktuell byggnad. Beräkna energibesparing av olika åtgärder. Vid energideklaration om inte uppmätta värden finns. Viktigt att anpassa beräkningen efter aktuell användning. Inte alltid lätt att efterlikna verkligheten vägledning, hjälpmedel och defaultvärden behövs. Sveby Sveby Många beräkningsprogram finns, framtagna för olika ändamål Några mer använda och validerade i Sverige : IDA ICE EN ISO VIP Energy BSIM2000 (Danmark) BV2 EiB (Norge) Enorm 2004 Riuska (Finland) Småhusprogram: TMF-Energi Isover Energi Web-program för enklare byggnader: Energikalkylen Energihuskalkyl Stödprogram för: U m, Köldbryggor Hur vet jag att programmen räknar rätt? Valideringsstandard finns framtagen för avancerade program som räknar per timme. Krånglig metodik, jämförelse sker med resultat från andra avancerade program (EN 15265, IEA-BESTEST). Det finns inga direkta krav på energiberäkningsprogram i Sverige. Program som används inom ackrediterad verksamhet ska, enligt Swedac, vara validerade, dvs kontrollerade att de räknar rätt. Hur programmen används är ofta viktigare än själva programnoggrannheten. Sveby Sveby Går det att göra energiberäkningar i tidigt skede - många indata saknas ju? Area på ytterväggar, fönster, grund och tak för alla väderstreck Fönsters solegenskaper och solskydd A temp var beredd på att den också ändras U-värden Köldbryggor Värmetröghet Klimatskärmens otäthet Installationssystem Använd schablonvärden utifrån den energiklass som beställaren bestämt Sveby Exempel på lämpliga schablonvärden på indata i energiberäkningarna i tidigt skede - byggdelar U-värden i W/m 2 K för klimatskärmen: För att precis klara BBR: Vägg: 0,18 Tak: 0,15 Fönster: 1,3 Grund: 200 mm För hus med mycket låg energianvändning: Vägg: 0,10 Tak: 0,10 Fönster: 0,9 Grund: 300 mm Andra hus där emellan Fönsterglas g-värde: Börja med normalt för glasen ovan: g = 0,6 0,5 0,4 Värmetröghet: påverkar energibehovet för värme marginellt men kan ge stor påverkan på kylbehovet (t.ex. vid nattkyla). Sveby

4 Exempel på lämpliga schablonvärde på indata i energiberäkningarna i tidigt skede - konstruktioner Exempel på lämpliga schablonvärde på indata i energiberäkningarna i tidigt skede - installationer Klimatskärmens otäthet: För att klara BBRs energikrav: 0,8 l/s,m 2 vid 50 Pa Hus med mycket låg energianv: 0,3 l/s,m 2 vid 50 Pa Övrig klass: där emellan Köldbryggor: +20% på Summa UA-värdet men uppmärksamma detaljer som kan öka inverkan Ventilationsflöde och drifttid: Enklast att räkna med konstant ventilationsflöde. Utgå från verksamhetens luftbehov i lokaler och 0,35 l/s,m 2 i bostäder Temperaturverkningsgrad: från 50 till 85 % Fläktegenskaper, dvs SFP-talet, spelar ingen roll i detta skede Sveby Sveby Beteende Brukarindata Standardiserade och spårbara indata för nya bostäder och kontor avseende normalt brukande. Rapport med indataanvisningar inkl. förankrade underlag för bostäder och kontor. Excelblad Energianvisningar för byggnadsanpassad summering av personvärme, hushållsel, tappvarmvatten och driftel förutom pumpar och fläktar. Hur vet byggherren den boendes inomhustemperatur, vädringsvanor och varmvattenförbrukning? Sveby Sveby Svebys överenskomna brukarindata för bostäder Parameter För flerbostadshus För småhus och för kontor Parameter Värden Innetemperatur vid uppvärmning 21 o C 21 o C Behovsstyrt luftflöde vid forcering i kök 30 min per dag 30 min per dag Vädringspåslag på energiprestanda 4 kwh/m 2 år 4 kwh/m 2 år Solvskärmningsfaktor 0,5 0,5 Tappvarmvattenschablon 25 kwh/m 2 år 20 kwh/m 2 år Individuell mätning och debitering av 0-20 % besparing Ingår i ovan tappvarmvatten Internvärme från tappvarmvatten som är 20 % 20 % möjlig att tillgodogöras Hushållselschablon 30 kwh/m 2 år 30 kwh/m 2 år Internvärme från hushållsel som är möjlig 70 % 70 % att tillgodogöras Närvarotid för personvärme 14 timmar per dygn 14 timmar per dygn Effektavgivning per person 80 W 80 W Sveby Area är A temp Innetemperatur Värme 21 o C min Kyla 23 o C max Luftflöden Verksamhetsberoende Kontor 1,5 l/sm 2 A temp flöden Solavskärmning Avskärmningsfaktor Total (Fast och 0,5 (0,71 och 0,71) rörlig) Tappvarmvatten Energi Års-schablon 2 kwh/m 2 Verksamhetsel Energi Års-schablon 50 kwh/m²år Internvärme 100 % tillgodogjord Personvärme Antal personer 20 m 2 /person Närvarotid 9 timmar per dygn och person Effektavgivning 108 W per person Area är A temp Sveby

5 Energianvisningar Verktyg för byggnadsanpassad beräkning av brukarindata för bostäder Sveby Sveby Lämplig redovisning av beräknade energiposter och total energianvändning Lämplig redovisning av U m Redovisning av energimängder i kwh/m²,atemp och år Värmning av rum 20 Värmebatterier i ventilationsaggregat 2 Värmare utomhus (avisning etc) 0,5 Distributions- och reglerförluster i värmesystem 5 Värme totalt 27,5 Fjärrkyla till rum och ventilationsluft 16 El till kylmaskin för kylning av rum och ventluft*) 0 Distributions- och reglerförluster i komfortkylsystem 4 Komfortkyla totalt 20 Tappvarmvatten inkl vvc-förluster 18 Tappvarmvatten totalt 18 Fläktar 10 Övrig driftel exkl till kylmaskin 9 Diftel totalt 19 Total energianvändning 84,5 *) inkluderar förluster för distribution och reglering Kommentar Byggnadsdel alt detalj U-värde W/m 2 K Area m 2 Tak 0, Yttervägg 0, Golvkonstruktion 0, Fönster 1,0 200 Dörrar, portar 1,0 10 Övrigt 0,20 50 Y- värde W/mK Längd m c -värde W/K Bjälklagskanter 0, Fönsternischer 0, Övrigt 0 0 Punktinfästningar 50 Um 0,31 W/m2K Sveby Sveby Indata och program bör redovisas Byggnad Placering Ex Östersund Klimat Ex. Klimatfil Östersund 1988 Kommentar Atemp Totalt antal plan Temperaturkrav under mark och användning per beräkningszon Ange användning t ex garage, förråd, fläktrum. Lägsta lufttemperatur inomhus Totalt antal plan över mark Dimensionerande högsta lufttemperatur inomhus Ventilation Klimatskalets lufttäthet Systemtyp Anges i l/s,m2 vid 50 Pa Ex CAV, eller VAV oms/h Verksamhetstid vid normal T tryckskillnad ex 8-17 vardagar, 9-12 lör och Luftflöde om CAV-system Anges i l/s och m2, t ex Atemp U-värden och köldbryggor Maximalt antal redovisas Om i separata VAV-system tabellen ange följande ovan sön Observera att det högsta flödet ofta Fönsterglasens personer/m2,atemp g-värde ventilationsflöden T ex g=0,4 åt under S, g=0,6 drift: övriga har som funktion att kyla, dvs det Personernas närvarograd, väderstreck % Lägsta luftflöde påverkar inte BBRs korrektion av Under verksamhetstid. För kontor Närvaroluftflöde Solavskärmning T ex yttre rörligt Högsta åt S, luftflöde fast åt Ö brukar den vara 60-70% Temperaturverkningsgrad på våv Installerad belysningseffekt Ex. 10 W/m 2 Tilluftstemperatur Styrning och reglering av Närvaro, dagsljus etc Under och utanför verksamhetstid Drifttider Ska stämma med de drifttiderna som belysning ligger till grund för beräkning av Installerad effekt för medeluteflöde för BBRs energikrav Fläktarnas SFP-tal Anges i kw/m3/s verksamheten, t ex kontorsapparater, vitvaror. Värme & kyla Värmepumps kompressoreffekt Värmepumps COP Kylmaskins COP Sveby Anges gärna vid flera utetemperaturer Utnyttja energiberäkningarna under hela byggprocessen Byggherre Krav på energi och Inneklimat Användning Arkitekt Husets form Byggkonstruktör Stomtyp VVS- och elkonstruktör Ventilation Orientering Isolering Värme Fönster Komfortkyla Köldbryggor Energiberäkningar Solskydd Mätsystem Täthet som analysverktyg Belysning Styr & regler Energiberäkningar för BNs kontroll - första verifieringen av BBRkravet Energiberäkningar för att kontrollera ev utbyten Entreprenör Provningar Kontroller Ev byte av material eller komponen Sveby Förvaltare Brukarinfo Justering Service Uppföljning av energi och inneklimat Energimodellen blir en del av relationshandlingarna 5

6 Antal bidrag Hur kan byggnadsnämnden hantera tveksam energiberäkning? Svebys energiberäkningstävling Problem: Osäkerhet om säkerhetsmarginaler och trovärdighet för beräkningar Tillsynsbesiktningar FRÅGA!!! Vid tveksamma svar: 1. Kontrollpunkter i kontrollplan - indatavärdena 2. Kontrollplan - energisakkunnig Mål: 1. Ge spridningsbild från olika användare och beräkningsprogram för flerbostadshus 2. Sprida användningen av Svebys anvisningar Sveby Sveby Så här gick det till Tävlingsbyggnaden Beräkning steg 1 - Projektering Normal projekteringsinformation samt Svebys anvisningar. Redovisningsmallar för indata och resultat. Beräkning steg 2 Driftuppföljning Kompletterande driftdata (el, luftflöden, h-ftx, innetemp, uteklimat). Analys och värdering av oberoende jury. 117 lägenheter 10 trapphus Inflyttning 2008 Vinnarkriterier: Redovisade resultat, både steg 1 och steg 2, bedömdes: dels på slutresultatets närhet till byggnadens korrigerade energiprestanda, dels på framräknade delposter. Sveby Sveby Precision på uppmätt värde? Si och så med noggrannheten vid beräkning av A temp Fjärrvärme Fastighetsel TOTALT kwh/m 2 kwh/m 2 kwh/m 2 Uppmätta värden 100,6 24,7 125,3 Avdrag el till: Hushållsel för gruppboende 0,0-2,1-2,1 Gårdsbelysning 0,0-1,6-1,6 Tvättstuga på gården 0,0-2,5-2,5 Motorvärmare 0,0-1,0-1,0 Avdrag värme till: Tvättstuga på gården -0,8 0,0-0, dwg&pdf pdf dwg Korrigering för felaktiga indata: Kulvertförluster -10,3 0,0-10,3 Försämrad temp.verkningsgrad -7,4 0,0-7,4 Tappvarmvatten -19,3 0,0-19,3 SUMMA BBR-värde blev 105 kwh/m 2 efter korrektioner (tabellen är förenklad) 1 0 A temp (m 2 ) Sveby Sveby

7 Antal bidrag Precision i beräknad energiprestanda? Slutsatser om programanvändning m.m Fastighetsenergiprogrammet (1) Energy Plus (1) Enorm (2) BV2 (1) (1) IDA (5) Spridningen beror mer på användarna än på programmen. Otillräckliga kunskaper hos programanvändarna Bristande rimlighetskontroll av in- och utdata Prognoser blir ej bättre än 10% mariginal, om de inte kan kalibreras mot uppmätta värden. Bättre kvalitetssäkrade mätningar och tydlig verifieringsmetodik kwh/m 2 A temp,år VIP (7) Sveby Sveby Vanliga fel som ger skillnad mellan uppmätt och beräknad värmeanvändning Högre innetemperatur än beräknat. Högre ventilationsflöden än baskravet 0,35 l/sm 2, gäller särskilt mindre lägenheter För lite eller inga köldbryggor i beräkningarna Fönstervädring är oftast inte medräknat. Fel indata, t.ex. fel uppmätta areor från ritning Fel i utförande eller utrustning Dålig koll på verksamhetens inverkan. Sveby Sigtunahem Garnsviken BÅ: 2005, 68 lgh EP uppm : 46 kwh/m 2 EP ber : 66 kwh/m 2 Skanska Sandgrind BÅ: 2008, 15 lgh EP uppm : 40 kwh/m 2 EP ber : 47 kwh/m 2 Finnvedsbost. Oxtorget BÅ: 2006, 40 lgh EP uppm : 28 kwh/m 2 EP ber : - kwh/m 2 energieffektiva byggnader Sveby JM Järinge BÅ: 2007, 16 lgh EP uppm : 57 kwh/m 2 EP ber : 85 kwh/m 2 KBAB Seglet BÅ: 2007, 44 lgh EP uppm : 53 kwh/m 2 EP ber : - kwh/m 2 Riksbyggen Concordia BÅ: 2006, 129 lgh EP uppm : 80 kwh/m 2 EP ber : 82 kwh/m 2 Älvstranden Hamnhuset BÅ: 2008, 115 lgh EP uppm : 77 kwh/m 2 EP ber : 60 kwh/m 2 Skanska Hagaporten BÅ: 2008, m 2 LOA EP uppm : 79 kwh/m 2 EP ber : 85 kwh/m 2 NCC Kaggen BÅ: 2008, m 2 LOA EP uppm : 65 kwh/m 2 EP ber : 67 kwh/m 2 ByggVesta Kommendörkapt. BÅ: 2008, 11 lgh EP uppm : 78 kwh/m 2 EP ber : 66 kwh/m 2 Sveby NCC Västerport BÅ: 2008, m 2 LOA EP uppm : 87 kwh/m 2 EP ber : 90 kwh/m 2 Sveby

8 Uppmätt och beräknad energiprestanda i nya och i något äldre bostadshus kwh/m 2 A temp Uppmätt energiprestanda i nya och ombyggda lokalbyggnader Solel Kyla Verksamhetsel El värme Beräknat BBR kwh/m 2 A temp 0 Hagaporten Kaggen Västerport Vargbroskolan Gällivare simhall Sveby Sveby Energiprestanda i GreenBuilding-lokaler Hämta alla dokument gratis på Svebys hemsida! 600 kwh/m 2 A temp Nya Ombyggda Nuvarande och kommande rapporter och handledningar kan fritt laddas ner och användas från: Energianvändningen för GreenBuildinglokaler är antingen uppmätt eller beräknad Sveby Sveby

Svebyprogrammet. Energiavtal 12. för överenskommelse om energianvändning. www.sveby.org www.foreningenbkk.se. Sveby Stockholm 2012

Svebyprogrammet. Energiavtal 12. för överenskommelse om energianvändning. www.sveby.org www.foreningenbkk.se. Sveby Stockholm 2012 Energiavtal 12 för överenskommelse om energianvändning Svebyprogrammet 20121010 www.sveby.org www.foreningenbkk.se Sveby Stockholm 2012 Förord Energiavtal 12 har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté,

Läs mer

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt

Energieffektiva byggnader. Kretsloppsrådets översikt Energieffektiva byggnader Kretsloppsrådets översikt Förord Kretsloppsrådet har i Miljöprogram 2010 formulerat övergripande mål för energieffektivisering bland annat högt ställda mål för energieffektiva

Läs mer

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG

STYRDOKUMENT ENERGI OCH BYGG Reviderad: 2012-01-17 Fastställd: 2008-04-08 : STYRDOKUMENT Fastighet, Östersunds kommun 2 (6) INNEHÅLL 1 ENERGIBEHOV 4 2 KRAV PÅ BYGGNADSDELAR 5 3 TÄTHET 5 4 MILJÖKLASSNING 5 5 ÖVRIGT 6 3 (6) FÖRKLARING

Läs mer

Brukarindata bostäder

Brukarindata bostäder Brukarindata bostäder Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Projektet som redovisas i denna rapport är finansierat av SBUF och ingår som ett delprojekt i ett större sammanhang,

Läs mer

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Indata för energiberäkningar i kontor och småhus Boverket Indata för energiberäkningar i kontor och småhus En sammanställning av brukarrelaterad indata för elanvändning, personvärme och tappvarmvatten Indata för energiberäkningar i kontor och småhus

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2014-05-20 av Lisa Engqvist projektengagemang

Läs mer

LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus

LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus LÅGENERGIHUS Jämförande mätstudie av fyra flerbostadshus LÅGAN Rapport maj 2013 Per Wickman Eje Sandberg www.laganbygg.se 2 Förord Denna studie är genomförd på mätdata som inhämtats under perioden dec

Läs mer

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande

Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Avsnitt 9. Energihushållning vid byggande Innehållsförteckning 9 Energihushållning... 1 9:1 Allmänt... 1 9:11 Tillämpningsområde... 1 9:12 Definitioner... 1 9:2 Bostäder... 4 9:23 Klimatzon III - Åland...

Läs mer

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus

FEBY Kravspecifikation för Minienergihus FEBY Kravspecifikation för Minienergihus Version 2009 Framtagen inom Energimyndighetens program för Passivhus och lågenergihus Juni 2009 Kompletterad oktober 2009 LTH rapport EBD-R--09/26 IVL rapport nr

Läs mer

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus

Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 1 Fälttest Energideklarationer av flerbostadshus Mars 2006 Lotta Bångens Eje Sandberg Per Wickman ATON Teknikkonsult AB ATON teknikkonsult AB 2006-03-10 2 Innehåll Förord...

Läs mer

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två

Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler. utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva två Handbok för energihushållning enligt Boverkets byggregler utgåva 2 Boverket augusti 2012 1 Titel: Handbok för energihushållning enligt

Läs mer

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag

energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag energiförbrukning i nybyggda flerbostadshus hög förbrukning, fyra slående undantag samt ett gott exempel sabo sveriges allmännyttiga bostadsföretag innehåll sammanfattning 3 definitioner och förkortningar

Läs mer

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus

Kravspecifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus 2012-09-05 specifikation för nollenergihus, passivhus och minienergihus Lokaler FEBY 12 Jan 2012 Justerad 05 sept 2012 LTH rapport EBD-R-12/37 IVL rapport nr B 2027 ATON rapport 1202 1 Förord Passivhus

Läs mer

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad

Miljöklassad byggnad. Manual för ny/projekterad byggnad Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Miljöklassad byggnad Manual för ny/projekterad byggnad Utgåva version 2.0 2010 Intresseföreningen Miljöklassad Byggnads Tekniska

Läs mer

Isolerguiden Bygg 06

Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 Isolerguiden Bygg 06 är publicerad av Swedisol, föreningen för tillverkare av högeffektiv mineralullsisolering. Författare är Gunnar Anderlind och Claes-Göran Stadler. Produktion:

Läs mer

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0

Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav NAMN PÅ RAPPORTEN 0 Ställ och kontrollera energikrav 1 UFOS Organisationen Offentliga fastigheter (UFOS) består av organisationer som förvaltar Sveriges offentliga fastigheter.

Läs mer

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland

Jämförelse mellan energiregler i de nordiska länderna och Tyskland Datum 2012-01-16 Diarienummer 1271-5280/2011 PM I denna PM redovisas en jämförelse mellan aktuella energiregler för nya byggnader i de Nordiska länderna och Tyskland. I Sverige återfinns energireglerna

Läs mer

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme

Byggnads energiprestanda - Använd energi. Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Byggnads energiprestanda - Använd energi Beställt av Erik Thornström, Svensk Fjärrvärme Åsa Wahlström CIT Energy Management AB Göteborg, november 2014 Innehåll 1 Inledning... 2 2 Syfte och målsättning...

Läs mer

Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal

Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal Markanvisning Hyresrätter Nacka Kommun 1 (8) Energikrav: Kriterier för energieffektivt byggande bilaga till markanvisningsavtal Byggnad skall enligt detta markanvisningsavtal utföras klimateffektiv. Detta

Läs mer

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen

Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Svebyprogrammet ENERGIVERIFIKAT09 -uppföljning av energikrav under byggprocessen Projektrapport 091231 Förord I föreliggande handledning beskrivs riktlinjer och rutiner för uppföljning av energikrav under

Läs mer

Energikalkyl för energieffektiva byggnader.

Energikalkyl för energieffektiva byggnader. ATON Teknikkonsult A 2009-02-26 1 Anvisningar för Energikalkyl för energieffektiva byggnader. Programmet baseras på de kriteriedokument som utarbetats inom FEBY (Forum för Energieffektiva byggnader). För

Läs mer

Byggnaders energianvändning Ordlista

Byggnaders energianvändning Ordlista Byggnaders energianvändning Ordlista Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-07 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att precisera terminologin kring de metoder för verifiering

Läs mer

Livscykelkostnadsanalys av småhus

Livscykelkostnadsanalys av småhus Livscykelkostnadsanalys av småhus en jämförelse av Boverkets energikrav och ett lågenergihus Examensarbete inom civilingenjörsprogrammet Väg- och vattenbyggnad KARL ANDERSSON TOMMY CHIAUSSA Institutionen

Läs mer

Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs

Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs ATONTeknikkonsult AB 2011-01-18 1 Energieffektivt byggande i Stavlund, Strängnäs Förslag till energikrav och uppföljningssystem Eje Sandberg ATON Teknikkonsult AB Jan 2011 ATON Teknikkonsult AB 2011-01-17

Läs mer

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus.

Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Problem och möjligheter med individuell mätning och debitering av värme i flerbostadshus. Göran Svensson 2012-09-11 Förord Denna rapport är framtagen på uppdrag av BeBo. En styrgrupp med representanter

Läs mer

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult

Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Eje Sandberg, ATON Teknikkonsult Expert i Nymanska utredningen tom 2004 Projektledare för metodutredning - bostäder 2005 www.aton.se under fliken rapporter Delprojekt Flerbostadshus : Eje Sandberg Referensgrupp:

Läs mer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer

VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR. Erfarenheter och rekommendationer VARIATIONER I ENERGIANVÄNDNING OCH INNEMILJÖKVALITET HOS FLERBOSTADSHUS MED OLIKA TEKNISKA LÖSNINGAR Erfarenheter och rekommendationer Christer Harrysson STUDIES FROM THE SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

Läs mer

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik

Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet. Svein Ruud SP Energiteknik Senaste informationen om BBR-krav samt presentation av TMF-programmet Svein Ruud SP Energiteknik Mål med revideringen (BBR16, fr.o.m. 2010-01-01) Målsättning är att de reviderade reglerna ska styra mot

Läs mer

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7

ÅTGÄRDSFÖRSLAG. Energieffektiviserande åtgärder. med ekonomisk lönsamhetsbedömning. Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 ÅTGÄRDSFÖRSLAG Energieffektiviserande åtgärder med ekonomisk lönsamhetsbedömning Nordanstig, Ilsbo: Bäcken 7 EnergiKompetent Gävleborg - fastighetssektorn Oktober 2012 Projektledare EnergiKompetent Gävleborg:

Läs mer

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus

Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus Teknikupphandling av värmeåtervinningssystem i befintliga flerbostadshus -rapport etapp 1 2011-04-07 Åsa Wahlström CIT Energy Management Innehållsförteckning Förord... 2 1 Inledning... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer