ENERGIPRESTANDAANALYS 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ENERGIPRESTANDAANALYS 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov"

Transkript

1 Svebyprogrammet ENERGIPRESTANDAANALYS 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov Projektrapport

2 Förord Energiprestandaanalys är en vägledning för att verifiera om energikrav är uppfyllda. Vägledningen syftar till att vara ett praktiskt verktyg för att analysera om orsak till avvikelse mellan kontrakterad och uppmätt energiprestanda kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder. Vägledningen har tagits fram som ett delprojekt inom Svebyprogrammet och har utarbetats med Åsa Wahlström, CIT Energy Management som projektledare tillsammans med Per Levin, Projektengagemang och Bengt Bergsten, CIT Energy Management, och en arbetsgrupp bestående av: Ingvar Andréasson, Familjebostäder Kjell Berndtsson, Riksbyggen Jonas Gräslund, Skanska Kenneth Haukås, STENA Fastigheter Kjell-Åke Henriksson, JM Johnny Kellner, Veidekke Gunnar Thorén, HSB Bengt Wånggren, Fastighetsägarna Sverige Projektet har förankrats i branschen genom en referensgrupp med representanter från bland annat fastighetsägare, byggherrar, entreprenörer, konsulter, myndigheter, m.m. Vägledningen har därefter behandlats och fastställts av Sveby styrgrupp. SVEBY Sveby betyder Standardisera och verifiera energiprestanda i nya byggnader. Sveby är ett utvecklingsprogram som drivs av bygg- och fastighetsbranschen och finansieras av CERBOF och SBUF och följande branschrepresentanter: NCC/Bengt Bergqvist Riksbyggen/Kjell Berndtsson Stena Fastigheter/Charlotte Danielsson Vasakronan/Anna Denell Skanska/Jonas Gräslund, JM/ Kjell-Åke Henriksson SABO/Ulrika Jardfelt Veidekke/Johnny Kellner BKK/Lennart Kjellin HSB/Mia Torpe Dilligentia/Lars Pellmark Byggherrarna/Stefan Sandesten Fastighetsägarna/Bengt Wånggren Stockholms Stad/Egil Öfverholm Projektledare är Projektengagemang/Per Levin Ordförande i styrgruppen är Fastighetsägarna/Bengt Wånggren Projektet har finansierats av CERBOF, SBUF och deltagarna i styroch arbetsgrupp. Ett stort tack till alla som har bidragit till arbetet. Göteborg i oktober 2010 Åsa Wahlström, Bengt Bergsten och Per Levin 1

3 Sammanfattning En ny version av Boverkets Byggregler (BBR) med ett helt nytt sätt att ställa energikrav på byggnader trädde i kraft i juli Byggreglerna ställer funktionskrav på energiprestanda och att energiprestanda verifieras med mätning inom 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk. Vidare ger BBR möjlighet att korrigera energiprestanda för vissa avvikelser som varken byggherre eller entreprenör är rådiga över och att redovisa dessa korrigeringar i en särskild utredning. Syfte Föreliggande vägledning beskriver hur energikrav kan verifieras genom att stegvis undersöka om en byggnad uppfyller ställda krav på energiprestanda. I undersökningen tas hänsyn till om orsak till avvikelser kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder. Syfte är att undvika framtida konfliktsituationer mellan byggherre och entreprenör vid verifiering av energiprestanda. Syftet är också att ta fram underlag till den särskilda utredningen som enligt Boverkets byggregler ska redovisas vid korrigering av energiprestanda. Verifiering av energikrav Vägledningen beskriver hur samstämmighet mellan kontrakterad och uppmätt energiprestanda systematiskt skall analyseras i tre steg: Steg 1 Här beräknas korrigerad uppmätt energiprestanda för uppvärmning, tappvarmvattenanvändning, komfortkyla och driftel. Korrigering görs för normalår för uppvärmning, tappvattenanvändning utöver SVEBYs standardiserade användning och utökat luftflöde i lokaler. Energikrav verifieras eller en avvikelse noteras. Steg 2 Här görs en översiktlig analys för att indikera orsak till avvikelse. Steg 3 Här beskrivs hur en mer noggrann avvikelseanalys genomförs för att härleda avvikelse till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov under ett år med mycket varmt väder. Som en hjälp i steg 2 presenteras beräkningsexempel för ett flerbostadshus och för ett vanligt kontor för att indikera hur stora avvikelser som kan orsakas av brukare, verksamhet eller ökat kylbehov under ett år med mycket varmt väder. Observera att det endast är exempel som inte bör generaliseras för andra kategorier av byggnader eller för lågenergibyggnader. 2

4 Exemplet flerbostadshus Exemplet visar att byggnadens nyttjandegrad har liten påverkan på energiprestanda. Förklaringen är att en minskad energianvändning för tappvarmvatten i stort kompenseras av en ökad värmeenergi på grund av mindre internvärmetillskott. Verifiering av energiprestanda är därmed relativt okänslig för om byggnaden har boende i alla lägenheter. Vidare visar brukarnas beteende en begränsad påverkan på byggnadens energiprestanda. Främst är det en högre tappvarmvattenanvändning, inomhustemperatur, hushållselanvändning och vädring som kan påverka. Där tappvarmvattenanvändning är relativt enkel att påvisa genom mätningar medan vädring är mycket svår att påvisa. Kontinuerlig loggning av inomhustemperatur i ett antal representativa lägenheter eller av frånluftens temperatur kan anses vara en kostnadseffektiv information vid verifiering av energikrav. Exemplet kontor På samma sätt som för flerbostadshuset visar kontorsexemplet att byggnadens nyttjandegrad har liten påverkan på energiprestanda. Förklaringen är att en ökning av värmeenergi i stort sett kompenseras av minskning i kylenergi, varmvattenenergi och driftel (fastighetsel). Verifiering av energiprestanda är därmed relativt okänslig för om byggnaden har brukare i alla kontorsrum. Vidare visar kontorsexemplet att förändring av verksamheten har mycket begränsad inverkan på energiprestanda. Ökning av värmeenergi kompenseras i stort sett av minskning i kylenergi, varmvattenenergi och driftel och vice versa. Den totala energianvändningen påverkas dock (dvs inklusive verksamhetsel). Den största orsaken till ökad energianvändning i exemplet är om mätningar vid verifiering sker under ett år med mycket varmt väder. Här skulle en bra korrigeringsmetod för normalår avseende kylbehov liknande normalårskorrigering som finns på värmesidan vara till stor hjälp. Lågenergibyggnader För en lågenergibyggnad (energiprestanda som är 50% bättre än krav i BBR) blir marginalerna betydligt mindre och det blir än mer viktigt att verifiera påverkan på energiprestanda som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov vid mycket varmt väder. 3

5 Innehåll Förord... 1 Sammanfattning... 2 Innehåll Inledning Boverkets byggregler Korrigering för avvikelser från normalt brukande Framtida byggregler Problemställning Syfte Avgränsningar Läsanvisning Nomenklatur och förkortningar Orsaker till avvikelser som det är möjligt att råda över Beräkning Byggprocessen Mätning Verifiering av energikrav Metod och förutsättningar Steg 1: Korrigerad uppmätt energiprestanda Steg 2: Indikering av orsak till avvikelse Steg 3: Verifiering av orsak till avvikelse Känslighetsanalys Beräkningar för bostäder Boendegrad Innetemperatur Vädring Internvärme Beräkningar för lokaler Drift- och närvarotider Uthyrningsgrad Mycket varmt väder Diskussion Bilaga 1: Beskrivning av exempelbyggnad flerbostadshus Bilaga 2: Beskrivning av exempelbyggnad kontorshus

6 1 Inledning 1.1 Boverkets byggregler En ny reviderad upplaga av Boverkets Byggregler (BBR) med ett helt nytt sätt att ställa energikrav på byggnader trädde i kraft De innebär att nya byggnader under projekteringen bör energiberäknas för att visa att byggnadens energiprestanda möter kraven i BBR. Energiprestanda verifieras med mätning inom 24 månader efter att byggnaden tagits i bruk. Detta är en stor förändring jämfört med tidigare byggregler eftersom kraven nu är ett funktionskrav på energianvändning. Ytterligare en ny reviderad upplaga av Boverkets Byggregler trädde i kraft med skärpta krav på energiprestanda för eluppvärmda byggnader samtidigt som några begrepp förtydligats (BFS 2008:20, BBR 16). Föreliggande vägledning hänvisar till kap 9 i BBR Korrigering för avvikelser från normalt brukande Boverkets byggregler beskriver i ett allmänt råd att energiprestanda bör verifieras dels genom beräkning av byggnadens förväntade energiprestanda vid projektering, dels genom mätning i den färdiga byggnaden. Byggnadens energianvändning bör mätas under en sammanhängande 12-månadersperiod, avslutad senast 24 månader efter det att byggnaden tagits i bruk. Boverkets byggregler beskriver i ett allmänt råd för bostäder att beräkningar vid projektering bör utgå från normalt brukande enligt: Beräkningar bör utföras med utgångspunkt i ortens klimat, avsedd innetemperatur, normalt brukande av tappvarmvatten och vädring. Vidare beskrivs att korrigeringar från projekterat (normalt) brukande kan redovisas i en särskild utredning: Normalårskorrigering och eventuell korrigering för avvikelse från projekterat brukande av byggnaden (inomhustemperatur, tappvarmvattenanvändning, vädring och dylikt) redovisas i en särskild utredning. På motsvarande sätt beskrivs för lokaler att: Beräkningar bör utföras med utgångspunkt i ortens klimat, avsedd innetemperatur, normalt brukande av tappvarmvatten, vädring och värmetillskott från processer i lokalen och att Normalårskorrigering och eventuell korrigering för avvikelse från projekterat brukande av byggnaden (inomhustemperatur, tappvarmvattenanvändning, vädring, värmetillskott från processer i lokalen och dylikt) redovisas i en särskild utredning. Dessutom tar kravet på energiprestanda för lokaler hänsyn till om ett uteluftsflöde är utökat på grund av hygieniska skäl. Föreliggande vägledning utgår ifrån att projekterat brukande som beskrivs i Boverkets byggregler motsvarar ett standardiserat brukande som ska motsvara ett normalt brukande. Om inte annat avtalats i kontrakt mellan byggherre och entreprenör gäller standardiserat brukande som beskrivs i Sveby skrifter för brukarindata 1. 1 Hittills finns brukarindata framtagna för bostäder och kontor. Sveby, Brukarindata för energiberäkningar i bostäder och Sveby, Brukarindata för energiberäkningar i kontor. 5

7 1.1.2 Framtida byggregler I det nyligen reviderade direktivet om byggnaders energiprestanda (2002/91/EC) finns krav på att nära nollenergibyggnader skall vara nybyggnadskrav för alla offentliga byggnader från 1 januari 2019 och för alla byggnader från 1 januari Definitionen på nära nollenergibyggnader bestäms nationellt för varje medlemsstat. I och med revideringen av direktivet kan vi förvänta oss att energikrav i Boverkets byggregler kommer att skärpas inom de närmaste åren sannolikt i två steg. Därmed blir det allt viktigare att projektera och bygga rätt, vilket i sin tur innebär att brukarnas påverkan på energiprestanda blir större i relativ bemärkelse. 1.2 Problemställning En jämförelse mellan uppmätt och kontrakterad energiprestanda kommer i de allra flesta fall inte att stämma överens. Oavsett om uppmätt energiprestanda stämmer överens, är lägre eller högre än kontrakterad energiprestanda, så behöver en analys göras för att indikera vad skillnaden beror på. En uppmätt energianvändning som är högre än kontrakterad kan orsakas av att brukaren använder byggnaden på ett sätt som inte förutsågs vid beställning och projektering. Till exempel när det gäller byggnadens boendegrad/användningsgrad, användning av hushållsel/verksamhetsel, brukarens styrning av inomhustemperatur, antalet brukare, brukarnas vädringsvanor eller ett utomhusklimat som nomalårskorrigering inte tillräckligt kompenserar för. Dessa orsaker är entreprenör eller byggherre inte rådig över. En uppmätt energianvändning som är högre än kontrakterad kan också bero på att energiberäkningar vid projektering inte efterliknar verkligheten i tillräcklig omfattning, eller att mätnoggrannheten på uppmätt energiprestanda inte är tillräcklig. Vidare kan hög energianvändning bero på att byggnadens klimatskärm eller installationer inte har den prestanda som behövs för att klara kravet. Dessa orsaker kan entreprenör eller byggherre råda över. För att säkerställa att krav på energiprestanda uppnås behövs en tydlig vägledning för att undvika avvikelser som entreprenör och byggherre är rådiga över. En del av denna vägledning behandlas huvudsakligen i andra Sveby-projekt 2. En uppmätt energianvändning som stämmer överens eller är lägre än kontrakterad kan även den orsakas av att brukaren använder byggnaden på ett sätt som inte förutsågs vid beställning och projektering. Till exempel när det gäller byggnadens boendegrad/användningsgrad, användning av hushållsel/verksamhetsel, brukarens styrning av inomhustemperatur, antalet brukare, brukarnas vädringsvanor eller ett utomhusklimat som normalårskorrigering inte tillräckligt kompenserar för. Här behöver en analys genomföras för att verifiera att krav på: kontrakterad energiprestanda även kommer att uppfyllas om brukaranvändning ändras till den som specificerats vid kontraktering, 2 Sveby, Energiverifikat09 uppföljning av energikrav under byggprocessen 6

8 energiprestanda enligt Boverkets byggregler även kommer att uppfyllas om brukaranvändning ändras till standardiserat brukande. Därutöver behövs en vägledning för att verifiera om energikrav är uppfyllda innehållande en analys av om i vilken mån det finns en avvikelse som varken entreprenör eller byggherre är rådig över, d v s om orsak till avvikelse kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov vid mycket varmt väder. Vägledningen behövs för att beskriva hur avvikelse mellan kontrakterad och uppmätt energiprestanda systematiskt skall analyseras, dels för att på ett relativt enkelt sätt indikera vad skillnaden beror på, dels för att översiktligt beskrivas hur en mer noggrann analys kan genomförs. Målsättningen är att undvika onödiga tvister mellan byggherre och entreprenör. I figur 1.1 visas en problemkarta över möjliga orsaker till avvikelser mellan kontrakterad och uppmätt energiprestanda, där de orsaker som tas upp i denna vägledning rödmarkerats. Figur1.1 Problemkarta där rödmarkerade orsaker till avvikelse är de som studeras i denna vägledning vid verifiering av energiprestanda. 1.3 Syfte Projektets syfte är att undvika framtida konfliktsituationer mellan byggherre och entreprenör genom att ta fram en vägledning för verifiering av energikrav. En vägledning som så långt som möjligt länkar samman resultat från faktisk uppmätt till kontrakterad energiprestanda. Kontrakterad energiprestanda behandlas på samma sätt oavsett om kravet 7

9 är gränsvärde enligt BBR eller ett lägre värde som avtalats till exempel enligt Sveby Energikrav09. För att undvika avvikelser som byggherre och entreprenör kan råda över ska vägledningen ta höjd för kända brister vid beräkning och mätning och för kvalitetssäkring i byggprocessen. Vägledningen ska därefter indikera om avvikelsen beror på orsaker som entreprenör och byggherre inte kan råda över, dvs. om orsak till avvikelse kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov under ett år med mycket varmt väder. Syftet är att beskriva hur en avvikelse mellan kontrakterad och uppmätt energiprestanda systematiskt skall analyseras. Vägledningen bör här vara ett praktiskt verktyg för att relativt snabbt indikera orsak. Därefter ska vägledningen översiktligt beskriva hur en mer noggrann analys genomförs. En målsättning med verifiering av energikrav är att ta fram underlag till den särskilda utredningen som enligt Boverkets byggregler ska redovisas vid korrigering av energiprestanda för avvikelser som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder. 1.4 Avgränsningar Vid framtagande av vägledningen förutsätts att andra riktlinjer inom Sveby-programmet följs. I vägledningen finns beräkningsexempel för ett flerbostadshus och för ett vanligt kontor för att indikera hur stora avvikelser som kan orsakas av brukare, verksamhet eller ökat kylbehov under ett år med mycket varmt väder. Exemplen gäller enbart för de analyserade byggnadskategorierna och ska inte generaliseras för andra kategorier av byggnader eller för lågenergibyggnader. Hur stor avvikelse som kan accepteras mellan uppmätt och kontrakterad energiprestanda behandlas däremot inte i föreliggande vägledning. Här går det inte att ge något generellt råd utan det måste diskuteras från fall till fall. Hur fel ska åtgärdas, eller på annat sätt kompenseras, då krav på energiprestanda inte uppnås regleras genom avtal och behandlas inte här. Delvis regleras det i Sveby Energikrav09. Här beskrivs endast hur orsaker till avvikelser identifieras och om möjligt kvantifieras. Vägledningen förutsätter att bostäder i svenskt klimat normalt inte behöver ha ett aktivt kylsystem. Inomhusklimat i bostäder går att säkerställa med hjälp av andra åtgärder t.ex. solavskärmning. 8

10 1.5 Läsanvisning I kapitel 1 beskrivs Boverkets byggregler, problemställning och målsättning med föreliggande vägledning. I kapitel 2 beskrivs hur byggherre och entreprenör kan ta höjd för kända brister vid beräkning och mätning och för kvalitetssäkring i byggprocessen. I kapitel 3 beskrivs en vägledning för verifiering av energikrav innehållande en analys om avvikelse kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder. Denna vägledning avser att på ett praktiskt och relativt enkelt sätt avgöra om ställda energikrav har uppnåtts och om så inte är fallet indikera orsak till avvikelse. För att få en uppfattning av hur stora avvikelser kan vara ges, i kapitel 4 några exempel på avvikelser orsakade av brukare för bostäder och för verksamhet eller ökat kylbehov i kontor under ett år med mycket varmt väder. I kapitel 5 diskuteras resultatet. 1.6 Nomenklatur och förkortningar Tabell 1.1 Förkortning EP kontrakt EP uppmätt,korr EP värme, normalår EP vvatten EP vent EP komfortkyla EP driftel EU EB Använda förkortningar Beskrivning Kontrakterad energiprestanda antingen enligt avtal (Energikrav09) eller maxvärde enligt Boverkets byggregler (Utan hänsyn taget till det s.k. ventilationstillägget) Korrigerad uppmätt normalårskorrigerad energiprestanda för uppvärmning och tappvattenvärmning Normalårskorrigerad energiprestanda för uppvärmning och tappvattenvärmning Energiprestanda för uppvärmning av tappvarmvatten utöver standardiserat brukande Energiprestanda för ventilation i lokaler som på grund av hygieniska skäl har ett uteluftsflöde som är mellan 0,35 och 1,0 l/s,m 2 Energiprestanda för komfortkyla Energiprestanda för driftel Uppmätt energianvändning Beräknad energianvändning 9

11 2 Orsaker till avvikelser som det är möjligt att råda över Under vägen från beställning till projektering, uppförande och drift av en byggnad finns ett antal kända osäkerheter. Genom att redan från början beakta dessa kan marginaler skapas för att uppmätt energiprestanda i slutänden ska stämma överens med kontrakterad energiprestanda. Osäkerheter finns i alla led av byggprocessen, i energiberäkningar under alla skeden, vid projektering, byggande och vid driftskedet. 2.1 Beräkning När en beräkning görs för att bestämma energianvändningen i en byggnad, t.ex. under projekteringsskedet, är det samtidigt en förutsägelse om byggnadens energiprestanda när den är färdig och ska tas i bruk. Förutsägelserna är osäkra för att ingen kan ha full kontroll över alla ingående parametrar som påverkar en byggnads energiprestanda. Vid beräkning av energianvändningen i en byggnad kan följande parametrar/faktorer identifieras som osäkra: 1. Samtliga indata, innan de matas in i programmet har en osäkerhet, naturligtvis i olika grad. Vissa indata är dock i de flesta fall att betrakta som kvalificerade gissningar, t.ex. byggnadsskalets luftläckning, vädring, styrning av solavskärmningar, etc. 2. Inmatning av indata kan bli felaktig genom att fel värde skrivs in, revidering av värden glöms bort etc. 3. Kunskapsbrist, vilket till exempel kan leda till att bedömning av osäkerheter och energipåverkan för parametrar blir felaktig. Antaganden och anpassning av den verkliga byggnadens utformning och tekniska system till möjligheter och begränsningar i det aktuella beräkningsprogrammet görs på ett sätt som kan öka felet i beräkningen. 4. Klimatdata för orten, där det än så länge inte finns någon standard för hur en klimatdatafil för ett normalår skall skapas och vilket statistiskt underlag klimatdatafilen skall baseras på. Problemet är inte klimatdatafilen i sig utan att det beräknade resultatet jämförs med ett normalårskorrigerat uppmätt värde. Klimatfilen och det normalårskorrigerade värdet bygger i de allra flesta fall inte på samma underlag, d v s här finns en inbyggd osäkerhet. 5. Beräkningsprogrammet i sig räknar inte rätt. Samtliga beräkningsprogram bygger på olika grad av förenkling av fysiska förhållanden i en verklig byggnad. Graden av 10

12 förenkling leder till att resultat från varje beräkningsprogram skiljer sig mer eller mindre från uppmätt energianvändning i den verkliga byggnaden. 6. Beräkningsprogrammets möjligheter och begränsningar, kan medföra att en verklig byggnad med dess tekniska system inte fullt ut kan beskrivas i det beräkningsprogram som används. Många brister i olika beräkningsprogram, d v s att de inte tar hänsyn till olika tekniska detaljer, är kända och det går att beakta dem genom att ta till säkerhetsmarginaler från beräknat resultat. De första tre källorna till osäkerheter går att påverka genom kvalitetssäkring, osäkerhetsanalys och utbildning. De tre sista källorna är däremot svårare att påverka. Det finns olika sätt att hantera dessa osäkerhetskällor. Ett är att försöka bedöma storleken på respektive osäkerhet för att kunna beräkna den totala osäkerheten. Detta sätt kräver oftast en hel del arbete och tid. Ett annat sätt är att, genom erfarenhet och kunskap, försöka bedöma den totala osäkerheten som beräkningsresultatet har för olika typer av byggnader och program. Båda sätten har sina för- och nackdelar. Ju noggrannare en beräkning kan genomföras desto mer arbete krävs men å andra sidan kan säkerhetsmarginalen minskas. Det väsentliga är att beräkningsresultatet har en relevant bedömning av hur stor osäkerhet som varje beräkning har och att beräkningen på lämpligt sätt förses med en säkerhetsmarginal för att inkludera osäkerheter. Beräkningsresultatet bör anges med ett osäkerhetsintervall. 2.2 Byggprocessen Bakom kravet på byggnadens energiprestanda finns en rad underliggande energitekniska funktionskrav (d v s indataparametrar på installationer och klimatskärm). Under byggprocessen kan dessa komma att ändras antingen genom medvetna ändringar under byggprocessens gång eller genom utförandefel. För att säkerställa att krav på byggnadens energiprestanda kommer att uppfyllas krävs en kvalitetssäkring. Dels behövs reviderade energiberäkningar som kan verifiera hur ändringar av energitekniska funktionskrav kommer att påverka byggnadens energiprestanda och dels behövs kontroller och provningar av funktionskrav under byggprocessens gång (se Sveby Energiverifika09). En sammanställning av energitekniska funktionskrav tillsammans med uppgifter om verksamhet och användning dokumenteras som indata till energiberäkningar. Indata och resultat från använt beräkningsprogram dokumenteras i ett s.k. Energiverifikat som följer med i hela byggprocessen. I Sveby Energiverifikat09 rekommenderas en tydlig dokumentation av reviderade energiberäkningar vid tre tillfällen: Energiberäkning - systemhandling Byggnaden har tagit form med utformning, användning, drifttider m.m. Energikrav för hela systemet kan beskrivas med delsystem och hur dessa ska samverka. Funktionskrav som lufttäthet och U-värden fastställs. Energiberäkning genomförs med preliminära 11

13 energitekniska indata tillsammans med indata för standardiserat brukande (Sveby brukarindata). Energiberäkning -bygghandling När upphandlingar av tekniska system och utrustningar utförts görs en energiberäkning baserad på uppdaterade och detaljerade energitekniska indata tillsammans med indata för standardiserat brukande (Sveby brukarindata). Energiberäkning verkligt utförande (relationshandling) Baserat på resultat från egenkontroller, besiktning, vinter- och sommarfallsprovningar görs en uppdaterad energiberäkning baserad på indata för verifierade energitekniska funktioner och standardiserade brukarindata. Hela denna kvalitetssäkring under byggprocessen beskrivs i Sveby Energiverifikat09 och i föreliggande vägledning för verifiering av energikrav förutsätts att dessa riktlinjer följs. Energiberäkningen och sammanställningen av energitekniska funktionskrav tillsammans med uppgifter om verksamhet och användning vid verkligt utförande utgör därmed underlag vid en verifiering av energikrav och analys av avvikelser. I föreliggande vägledning kan en fjärde energiberäkning underlätta verifiering av energikrav. Energiberäkning verklig drift När uppgifter finns om verkligt brukande görs en energiberäkning baserad på indata för verifierade energitekniska funktioner tillsammans med indata för verkligt brukande. Skillnad mellan energiberäkning verkligt utförande och verklig drift jämförs för verifiering av energiprestanda. 2.3 Mätning Enligt Boverkets byggregler bör mätmetodens osäkerhet beaktas. Om osäkerheten i mätmetoder är stor bör hänsyn tas till detta. Mätosäkerheten beror dels på antalet mätare och dels på mätarnas individuella osäkerhet. Mätosäkerhet är roten ur summan av varje mätares fel i kvadrat. För att minimera osäkerheter vid mätning rekommenderas att använda totalmätare med hög mätnoggrannhet. I Sveby Mätföreskrifter09 rekommenderas att värmemängdsmätare skall ha en osäkerhet på maximalt 3 % vid nominellt flöde och elmätare skall ha en osäkerhet på maximalt 5 %. Rekommendationen baseras på att det ska gå bra att använda ordinarie debiteringsmätare enligt krav på dessa. I praktiken är oftast elmätare bättre med en osäkerhet på maximalt 1 %. Alla mätare skall vara kalibrerade vid mätperiodens början. Att installera flera undermätare är dock alltid en fördel eftersom det underlättar felsökning vid avvikelser. 12

14 3 Verifiering av energikrav 3.1 Metod och förutsättningar Kontrakterad energiprestanda Vägledning för verifiering av energikrav utgår från att kontrakterad energiprestanda (EP kontrakt ) behandlas på samma sätt oavsett om kravet är gränsvärde enligt BBR (se tabell 3.1) eller ett lägre värde som avtalats till exempel enligt Energikrav09. Värde för kontrakterad energiprestanda är utan tillägg för utökad ventilation 3 (lokaler som pga av hygieniska skäl har ett uteluftsflöde som är mellan 0,35 och 1,0 l/s,m 2 ) 4. Tabell 3.1 Krav på energiprestanda enligt Boverkets byggregler (BBR 16). Byggnadskategori/ Klimatzon I II III Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme Bostäder som har annat uppvärmningssätt än elvärme Byggnader med elvärme Uppmätta värden Vägledning för verifiering av energikrav utgår från att uppmätta månadsvärden finns att tillgå för: uppvärmning, tappvarmvattenanvändning, komfortkyla och driftel (d v s byggnadens fastighetsenergi 5 ). Dessutom ska uppskattning av genomsnittlig specifikt luftflöde under uppvärmningssäsongen finnas. För mätning av byggnadens energiprestanda hänvisas till Sveby Mätföreskrifter09 där följande gäller: Om processvärme går att mäta skiljt från uppvärmning så ska det göras. Om kylanvändning för att kyla bort processvärme (d v s processkyla) går att mäta skiljt från kylanvändning för komfortkyla så ska det göras. 3 Tillgodoräknande för utökad ventilation görs istället i verifieringen av energikrav genom att använda ventilationsflöden som använts i drift istället för projekterade värden. 4 Då en bostadsbyggnad har en lokaldel tillämpas ventilationstillägg för den delen av byggnaden. 5 SVEBY, Byggnaders Energianvändning -Ordlista 13

15 Om elinstallation som tillhör kategorin hushållsel/verksamhetsel mäts med mätare för driftel (till exempel gemensam tvättstuga) eller om elinstallation som tillhör kategorin driftel mäts med mätare för hushållsel/verksamhetsel (till exempel golvvärme) ska månadsvärden från undermätare finnas. (I särskilda fall kan schablonvärden användas om elinstallationen förväntas ha en årlig elanvändning som bidrar till byggnadens totala energiprestanda med mindre än 3 kwh per m 2 A temp.) I Sveby Ordlista och Sveby Brukarindata finns olika former av energianvändning definierade mellan driftel, hushållsel och verksamhetsel. Metod för verifiering av energikrav Verifiering av energikrav kan indelas i tre steg: Steg 1 Beräkning av korrigerad uppmätt energiprestanda och energikrav verifieras eller en avvikelse noteras. Steg 2 En översiktlig analys för att indikera orsak till avvikelse. Steg 3 Här beskrivs hur en mer noggrann avvikelseanalys genomförs för att härleda avvikelse till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder. 3.2 Steg 1: Korrigerad uppmätt energiprestanda Analys i steg 1 verifierar energikrav genom att korrigera uppmätt energiprestanda: om byggnaden har gemensam installation för uppvärmning och processvärme med annan byggnad på ett sådant sätt att det inte går att skilja dem åt (gemensam energimätare) normalår för värmeanvändning om byggnaden har tappvarmvattenanvändning som är utöver SVEBYs standardiserade användning 6 om lokaler på grund av hygieniska skäl har ett uteluftsflöde som är högre än 0,35 l/s,m 2 om installation för process- och komfortkyla är gemensam på ett sådant sätt att det inte går att skilja dem åt (gemensam energimätare) om elinstallation som tillhör kategorin hushållsel/verksamhetsel mäts med mätare för driftel, till exempel gemensam tvättstuga. (Elinstallation som har en elanvändning högre än 3 kwh per m 2 A temp bör ha egen undermätare. För elinstallation med elanvändning som är lägre än 3 kwh per m 2 A temp kan schablon användas.) om elinstallation som tillhör kategorin driftel mäts med mätare för hushållsel/verksamhetsel, till exempel golvvärme. (Elinstallation som har en elanvändning högre än 3 kwh per m 2 A temp bör ha egen undermätare. För 6 SVEBY, Brukarindata för energiberäkningar i bostäder och SVEBY, Brukarindata för energiberäkningar i kontor. 14

16 elinstallation med elanvändning som är lägre än 3 kwh per m 2 A temp kan schablon användas.) Därefter jämförs korrigerad uppmätt energiprestanda (EP uppmätt,korr ) med kontrakterad energiprestanda (EP kontrakt ). Arbetsförfarandet med delsteg för korrigering av uppmätt energiprestanda illustreras i tabell 3.2 och i figur 3.1 visas en schematisk presentation för korrigeringen. Nedan följer en mer noggrann beskrivning för varje delsteg. Delsteg 1.1 Från mätt energi för uppvärmning subtraheras eventuell inkluderad energi för processvärme. Exempel på processvärme kan vara markvärme som används för att ta bort isbildning i garageinfart, vilken bestäms med undermätare eller uppskattas med schablon (för definitioner av processvärme se Sveby Brukarindata). Därefter normalårskorrigeras energi för uppvärmning (exklusive energi till tappvarmvatten) enligt metod beskriven i Sveby Mätföreskrifter09. Normalårskorrigerad energiprestanda för uppvärmning och tappvattenvärmning betecknas EP värme, normalår. Delsteg 1.2 Energiprestanda för tappvarmvattenanvändning utöver standardiserad användning beräknas för bostäder enligt: 12 EP 0,45 55 (kwh/m 2,år) vvatten volym vv, månad / månad 1 och för lokaler enligt: 12 vvatten volym vv, månad / månad 1 EP 0,04 55 (kwh/m 2,år) vv vv där: volym vv är volym levererat varmvatten per månad (m 3 ) per kvadratmeter A temp vv är verkningsgrad för beredning av tappvarmvatten i byggnaden (COP för värmepump). Kan sättas till 1 då inget annat är känt. Volymerna 0,45 m 3 /m 2 för bostäder och 0,04 m 3 /m 2 för kontor motsvarar ungefär 25 kwh/ m 2 respektive 2 kwh/ m 2 för en fjärrvärmevärmd byggnad med hög verkningsgrad 7. Om volym levererat varmvatten är lägre än 0,45 m 3 /m 2 för bostäder och 0,04 m 3 /m 2 för kontor ska ingen korrigering göras (EP vvatten är lika med noll). Delsteg 1.3 Energiprestanda för ventilation i lokaler som pga av hygieniska skäl har ett genomsnittligt uteluftsflöde över 0,35 l/s,m 2 beräknas enligt: EP E ( q 0,35) vent luftflöde där q är det genomsnittliga uteluftsflödet under uppvärmningssäsongen (l/s,m 2 ) och får högst sättas till 1,00. 7 SVEBY, Brukarindata för energiberäkningar i bostäder och SVEBY, Brukarindata för energiberäkningar i kontor. 15

17 E luftflöde används för att beräkna energiprestanda för ventilation och anges i nedanstående tabell. Tabell: E luftflöde för lokaler uppvärmda med elvärme respektive på annat sätt i olika klimatzoner Klimatzon I II III Lokaler som har annat uppvärmningssätt än elvärme Lokaler med elvärme Delsteg 1.4 Om kylanvändning för att kyla bort processvärme har uppmätts separat så ska den inte räknas in i byggnadens energiprestanda för komfortkyla (EP komfortkyla ). Om mätare för process- och komfortkyla är gemensam ska energi till processkyla uppskattas enligt särskild beräkning och sedan subtraheras från byggnadens energiprestanda. Delsteg 1.5 Från uppmätt driftel subtraheras eventuell inkluderad elanvändning för elinstallation som tillhör kategorin hushållsel/verksamhetsel. Driftel för driftelinstallation som inte ingår i uppmätt värde adderas. Elanvändning som ska subtraheras eller adderas bestäms med undermätare eller uppskattas med schablon. Elinstallation som har en elanvändning högre än 3 kwh per m 2 A temp bör ha egen undermätare. Energiprestanda för driftel betecknas EP driftel Delsteg 1.6 Korrigerad uppmätt energiprestanda beräknas enligt: EP uppmätt,korr = EP värme, normalår EP vvatten EP vent + EP komfortkyla + EP driftel och jämförs med kontrakterad energiprestanda (EP uppmätt,korr jämförs med EP kontrakt ). EP värme, normalår EP komfortkyla EP driftel EP vent EP vvatten EP uppmätt,korr Figur 3.1 Schematisk presentation för korrigering av uppmätt energiprestanda i delsteg 1.6. Delsteg 1.7a Om EP uppmätt,korr är mindre eller lika med EP kontrakt och byggnaden används till mer än 70% (nyttjandegrad > 70 %) så uppfyller byggnaden krav på energiprestanda. Verifiering av energiprestanda är genomförd. 16

18 Tabell 3.2 Schematisk beskrivning för beräkning av korrigerad uppmätt energiprestanda och verifiering av energikrav. Delsteg Energiprestanda Korrigering Hur/Metod 1.1 Uppvärmning och tappvattenvärmning (EP värme, normalår) Avdrag för processvärme Normalår: Värme till normalår, exklusive tappvarmvatten Sveby Mätföreskrifter09, Energiindex (energidekl) Graddagar (Sveby) 1.2 Tappvarmvattenanvändning utöver standardiserad anv. (EP vvatten ) 1.3 Ventilation i lokaler Ökat uteluftsflöde pga. hygieniska skäl (EP vent ) Avdrag över standardiserat brukande. Genomsnittligt uteluftsflöde under uppvärmningssäsong mellan 0,35 och 1,0 l/s,m 2 pga hygeniska skäl Bostäder över 0,45 m 3 /m 2, Lokaler över 0,04 m 3 /m 2 Sveby Mätföreskrifter09 och Sveby brukarindata Sveby Mätföreskrifter09, Ventilationstillägget enligt BBR 1.4 Komfortkyla i lokaler (EP komfortkyla ) 1.5 Driftel (EP driftel ) Avdrag för processkyla som används för att kyla bort processvärme Avdrag för elinstallation som tillhör kategorin hushållsel/verksamhetsel Tillägg för driftelinstallation som mäts på annan mätare 1.6 Beräkna EP uppmätt,korr EP uppmätt,korr = EP värme, normalår EP vvatten EP vent + EP komfortkyla + 1.7a EP uppmätt,korr EP kontrakt och nyttjandegrad > 70 % EP driftel Krav enligt Energikrav09 är uppfyllt Sveby Mätföreskrifter09 Sveby Mätföreskrifter09 Sveby brukarindata Jämför EP uppmätt,korr med EP kontrakt Verifieringen är slutförd 1.7b EP uppmätt,korr EP kontrakt och nyttjandegrad < 70 % Fortsatt verifiering rekommenderas Gå till steg 2 1.7c EP uppmätt,korr > EP kontrakt Kontrakterat krav inte uppfyllt Gå till steg 2 Delsteg 1.7b Om EP uppmätt,korr är mindre eller lika med EP kontrakt men byggnaden används bara till en del (nyttjandegrad < 70 %) så uppfyller byggnaden krav på energiprestanda för den lägre nyttjandegraden. Fortsatt verifiering rekommenderas för att verifiera att krav på energiprestanda uppfylls även när byggnaden används till mer än 70%. Fortsätt verifiering i steg 2. Delsteg 1.7c Om EP uppmätt,korr är större än EP kontrakt uppfyller inte byggnaden krav på energiprestanda. Fortsätt verifiering av energikrav i steg 2. 17

19 3.3 Steg 2: Indikering av orsak till avvikelse I steg 2 görs en översiktlig analys för att indikera trolig orsak till avvikelse. Detta görs genom att bedöma om storleken på avvikelsen ( EP uppmätt,korr - EP kontrakt ) för värme, kyla och driftel kan hänföras till annat brukande av byggnaden, en annan verksamhet eller ett ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder. Först analyseras om avvikelsen finns på värme, kyla eller driftel-sidan. Detta görs genom att jämföra uppmätta värden (EU) med beräknade värden (EB). Jämför beloppen: Avvikelse för värme = (EU värme, normalårskorr - EB värme )*100 / EB värme (%) Avvikelse för kyla = (EU komfortkyla - EB komfortkyla ) )*100 / EB komfortkyla (%) Avvikelse för driftel = (EU driftel EB driftel ) )*100 / EB driftel (%) Dessa mätvärden är det minsta antalet mätta värden som bör finnas i en byggnad (se Sveby Mätföreskrifter09). Finns ytterligare undermätare, t.ex. för driftel, så görs analysen för samtliga undermätare. Fler undermätare kan underlätta analysen. Avvikelse för driftel För hög driftelanvändning kan ha många olika orsaker. Om installationerna är rätt installerade och har någon form av automatisk reglering till exempel med timer på trappbelysning, fläktar eller motorvärmare ska normalt sett inte driftelen vara för hög. Om för hög driftel kan härledas till brukaren så används byggnaden på något sätt annorlunda än vad som har kunnat gå att förutsäga vid projekteringen. Här finns inga generella regler utan bygganden måste besiktigas på plats, eventuellt med kompletterade intervjuer med brukarna, för att analysera det höga värdets orsak. Fler undermätare kan underlätta analysen. Avvikelse för värme i bostäder Om avvikelse för värme kan förklara övervägande andelen av skillnad mellan EP uppmätt,korr och EP kontrakt kan möjliga orsaker för annat brukande vara: att byggnaden inte nyttjas i den utsträckning som den var projekterad för att innetemperaturen är högre än projekterat att de boende har en högre tappvattenanvändning än projekterat att de boende vädrar i större utsträckning än projekterat att de boende har en mindre hushållselanvändning och därmed alstrar mindre internvärme I tabell 3.4 ges exempel på hur energiprestanda kan påverkas för annat brukande i ett flerbostadshus. 18

20 Tabell 3.4 Schematisk beskrivning för indikering om värmeavvikelse kan härledas till byggnadens brukare. Delsteg Brukande Effekt Exempel flerbostadshus Boendegrad Annan internvärme från hushållsel och personlast än projekterat Boendegrad har liten påverkan på flerbostadshusets energiprestanda. Minskad energianvändning för tappvarmvatten kompenseras av ökad värmeenergi pga av 2.2 Innetemperatur Ökad innetemperatur innebär ökat energibehov av uppvärmning 2.3 Vädring De boende vädrar mer vilket ger ökat energibehov av uppvärmning 2.4 Internvärme De boende har annan hushållselanvändning mindre internvärmetillskott. För flerbostadshus med FTX kan varje grads ökning av innetemperatur ge en ökad värmeenergianvändning med cirka 5 kwh/m 2. Vädring kan öka värmeenergianvändning med 2-7 kwh/m 2. För flerbostadshus med FTX ger varje kwh/m 2 ökat internvärmetillskott en minskning av byggnadens värmeenergianvändning med cirka 0,5 kwh/m 2. Avvikelse för värme och kyla i lokaler Om avvikelse för värme och kyla kan förklara övervägande andelen av skillnad mellan EP uppmätt,korr och EP kontrakt kan möjliga orsaker relaterad till verksamhet vara: att byggnaden har andra drifttider än vad den projekterats för att byggnaden inte nyttjas i den utsträckning som den var projekterad för att brukarna använder annan verksamhetsel och därmed alstrar annan internvärme I tabell 3.5 ges exempel på hur energiprestanda kan påverkas för annan verksamhet i ett kontor. 8 Observera att detta enbart är ett exempel. I det enskilda fallet kan påverkan på energiprestanda vara ett helt annat. 19

21 Tabell 3.5 Schematisk beskrivning för indikering om värme- och kylavvikelse kan härledas till byggnadens verksamhet. Delsteg Verksamhet Effekt Exempel kontor Drifttid/ närvarotid 2.2 Uthyrningsgrad/ närvarograd Ökning av verksamhetens drifttider ger ökad internvärme från verksamhetsel och personlast än projekterat, vilket i sin tur minskar värmebehov och ökar kylbehov. Samtidigt som driftel till fläktar ökar och användning av tappvarmvatten. Lägre internvärme från verksamhetsel och personlast på grund av att byggnaden bara delvis är uthyrd eller har en lägre närvarograd av brukare än projekterat. Detta ökar värmebehov och minskar kylbehov. Samtidigt som driftel till hissar och användning av tappvarmvatten minskar. 2.3 Internvärme Tätare personlast och ökad användning av verksamhetsel på samma drifttid minskar behovet av uppvärmning. Tätare personlast ger också ökat energibehov för komfortkyla, el till hissar och varmvatten. Förändrade drifttider har liten påverkan på byggnadens energiprestanda. Ökning av kylenergi, driftel till fläktar och varmvattenenergi kompenseras i stort sett av minskning i värmeenergi. Förändrade uthyrningsgrader/ närvarograd har liten påverkan på energiprestanda. Ökning av värmeenergi kompenseras i stort sett av minskning i kylenergi, varmvattenenergi och driftel. Först på uthyrningsgrader/ närvarograder under 40 % påverkas energiprestanda. Vid 30 % uthyrning ökar energianvändningen med cirka 10 kwh/m 2 år. Förändrad (ökande) internvärme har begränsad påverkan på byggnadens energiprestanda. En ökning av internvärme med 50 % ökar energianvändningen med cirka 5 kwh/m 2 år. Avvikelse för kyla Om avvikelse för kyla kan förklara övervägande andelen av skillnad mellan EP uppmätt,korr och EP kontrakt kan en möjliga orsak vara ett år med mycket varmt väder. I tabell 3.6 ges exempel på hur energiprestanda kan påverkas i ett kontor för ett år med mycket varmt väder. 9 Observera att detta enbart är ett exempel. I det enskilda fallet kan påverkan på energiprestanda vara ett helt annat. 20

22 Tabell 3.6 Schematisk beskrivning för analys om avvikelse kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder i lokaler. Delsteg Klimat Effekt Exempel kontor Aktuellt år har mycket varmt väder Fler varma dagar än vad som förutsetts ger ett ökat kylbehov En ökning med kylgraddagar kan ge en ökad kylenergianvändning på 2-4 kwh/m Steg 3: Verifiering av orsak till avvikelse I steg 2 indikeras trolig orsak till avvikelse genom att jämföra avvikelse för värme, kyla respektive driftel. För att verifiera att det verkligen är orsaken görs en fördjupad analys enligt följande steg: Delsteg 3.1 Delsteg 3.2 Kontroll sker genom besiktning på plats i byggnaden främst med avseende på den parameter som antas orsaka avvikelsen. Besiktning på plats kan behöva kompletteras med intervjuer med brukarna och/eller tillfälliga mätningar (se Sveby -Verifiering av byggnaders energiprestanda genom mätning). När nytt värde fastställts för en avvikande parameter, till exempel högre inomhustemperatur, görs en ny energiberäkning för verklig drift som sedan jämförs med energiberäkning för verkligt utförande. Energiberäkning för verkligt utförande använder indataparametrar för installationer och klimatskärm som fastställts vid slutbesiktning och för verksamhet och brukande av byggnaden används de indataparametrar som fastställts vid kontraktering. Energiberäkning för verklig drift använder samma indata som för verkligt utförande förutom den avvikande parametern vars nya fastställda värde används. Delsteg 3.3 Delsteg 3.4a Storlek på avvikelse mellan energiprestanda för verklig drift och verkligt utförande (EP verklig, drift - EP verkligt utförande ) jämförs med storlek på avvikelse mellan uppmätt och korrigerad energiprestanda och kontrakterad energiprestanda (EP uppmätt,korr - EP kontrakt ). Om (EP verklig, drift - EP verkligt utförande ) är större eller i samma storleksordning som (EP uppmätt,korr - EP kontrakt ) kan avvikelsen härledas till den undersökta parametern. 10 Observera att detta enbart är ett exempel. I det enskilda fallet kan påverkan på energiprestanda vara ett helt annat. 21

23 Delsteg 3.4b Delsteg 3.5 Om (EP verklig, drift - EP verkligt utförande ) är mindre än (EP uppmätt,korr - EP kontrakt ) kan den undersökta parametern inte förklara skillnad och en ny parameter som kan antas orsaka avvikelsen analyseras. Detta fortsätter sedan i ett iterativt förfarande tills den eller de parametrar som orsakar avvikelsen kan verifieras. Om den parameter som orsakar avvikelsen kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder, dvs. till orsaker som varken byggherre eller entreprenör kan råda över, har energikrav för byggnaden verifierats. Verifieringen är slutförd och dokumenteras som underlag till den särskilda utredningen som enligt Boverkets byggregler ska redovisas vid korrigering av energiprestanda för avvikelser som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov för ett år med mycket varmt väder. 22

24 4 Känslighetsanalys 4.1 Beräkningar för bostäder Känslighetsanalyser för hur bostäders energiprestanda påverkas har utförts för brukarparametrarna boendegrad, hushållsel, inomhustemperatur och vädring. Analyserna har genomförts på ett flerbostadshus med 15 lägenheter i Stockholm med byggår Byggnaden klarar precis nybyggnadskraven i BBR för icke elvärmda byggnader. Energiberäkningarna har genomförts med datorprogrammet Enorm 2004, där beräkningarna kalibrerats mot uppmätta värden Boendegrad Energianvändningen i en byggnad borde påverkas om den inte varit fullt bebodd under mätperioden. I figur 4.1 visas hur energiprestanda påverkas av varierande boendegrad för flerbostadshuset. Man kan se att de minskade tillskotten från användning av hushållsel och personvärme till stor del kompenseras av det minskande tappvarmvattenbehovet, vilket är 25 kwh/m 2 vid 100 procents boendegrad. Figur 4.1 Varierande boendegrads ( %) påverkan på energiprestanda i ett flerbostadshus med och utan återvinning på ventilationen. Energiprestandalinjerna (blå och röd) innehåller energi för uppvärmning, tappvarmvatten och driftel (BBR-värdet) Innetemperatur Ändringar i inomhustemperaturen i förhållande till den avsedda, påverkar energiprestanda linjärt, men olika mycket beroende på om värmeåtervinning finns på ventilationsluften eller inte, se figur 4.2 nedan. 23

25 Figur 4.2 Varierande inomhustemperaturs påverkan på energiprestanda för ett flerbostadshus (exklusive hushållsel) Vädring Vädringens påverkan på byggnadens energiprestanda är svårbedömd, eftersom den i verkligheten kommer att variera med fönsteröppningens storlek och varaktighet, lägenhetens exponering mot vind, byggnadens ventilationssystem med mera. Dessutom beräknas vädring inte fysikaliskt i de flesta energiberäkningsprogram, utan hänsyn till vädringen måste tas genom någon form av handpåläggning. I figur 4.3 nedan visas inverkan av vädring, baserat på antaganden om ökande luftflöden baserat på vädringstider och öppningsarea. Vädringspåslaget som rekommenderas i Sveby brukarindata, 4 kwh/m 2, motsvaras i figuren av värdet 0,5. Figur 4.3 Varierande vädrings påverkan på energiprestanda (exklusive hushållsel). Värdena på x- axeln motsvarar en ökning av den ofrivilliga luftomsättningen på grund av vädring från 0,03 till 0,12 oms/h för F-ventilation och mellan 0,04 0,17 oms/h för FTX-ventilation. 24

26 4.1.4 Internvärme Internvärmen påverkas av aktiviteterna i byggnaden och viss del av internvärmen tillgodogörs för uppvärmning. Vid varierande hushållselanvändning, beroende på brukares beteende, påverkas byggnadens energiprestanda beräkningsmässigt enligt figur 4.4. Energiprestanda förbättras med ökande hushållselanvändning, men inte lika mycket som ökningen. Figur 4.4 Energiprestanda för ett flerbostadshus vid varierande hushållsel, kwh/m Beräkningar för lokaler När det gäller en byggnadskategori som lokaler så är den betydligt mer heterogen än vad kategorin bostäder är. Inom lokalsektorn ryms egentligen alla byggnader som inte är bostäder, t.ex. simhallar, kontor, hotell, bibliotek, tågstationer, skolor, konsertsalar, laboratorier etc. Den stora variationen av byggnadstyper, med tillhörande verksamheter, gör det i stort sett omöjligt att säga någonting bestämt om hur energianvändningen påverkas vid olika typer av avvikelser. För att kunna säga någonting inom ramen för denna skrift så har en kontorsbyggnad valts som exempelbyggnad. Det är alltså viktigt att hålla i minnet att resultaten som presenteras nedan inte är representativa för hela lokalbyggnadsbeståndet utan snarare representerar en relativt normal kontorsbyggnad. Energianvändningen i en lokalbyggnad påverkas av en mängd faktorer. För att reda ut i hur stor grad olika avvikelser påverkar en byggnads energianvändning har ett antal simuleringar av en tänkt kontorsbyggnad genomförts. Den tänkta byggnaden benämns exempelbyggnad och finns beskriven i bilaga 2. Exempelbyggnaden är en kontorsbyggnad på 7 våningar med en Atemp på 9800 m 2 och har beräknats i energiberäkningsprogrammet BV 2 ver De avvikelser som studerats är avvikelser i form av - ökade/minskade drift- och/eller närvarotider - ökande/minskande uthyrningsgrad alt. närvarograd - ett år med mycket varmt väder. 25

27 [kwh/m2 år] Drift- och närvarotider Närvarotiden varieras från 9 h i basfallet till 12 h, 15 h respektive 24h. Driftstiden för fläktar är en timme före och en timme efter närvarotiden. I figur 4.5 redovisas energianvändningen vid olika närvarotider fördelat på posterna Värme, Varmvatten, Verksamhetsel och Fastighetsel. Som framgår av diagrammet i figur 4.1 så minskar värmebehovet med ökande närvarotid. Varmvattenbehovet antas öka något och verksamhetsel och fastighetsel ökar också. Verksamhetselen på grund av längre närvarotid och fastighetselen på Energianvändning grund av ökande driftstider vid olika och driftstider större kylbehov (eldriven kyla). Referensbyggnad, Sveby proj Figur 4.5 Energianvändning vid olika driftstider fördelat på posterna Värme, Varmvatten, Verksamhetsel, El till kyla och Driftel. Elanvändning för komfortkyla har multiplicerats med en faktor 3 enligt BBR. De olika tiderna till höger i diagrammet avser närvarotid, driftstiden för ventilation är 1+1h extra. I figur 4.6 redovisas energianvändningen enligt BBR. Energianvändning enligt BBR inbegriper inte verksamhetsel. Det innebär att minskningen i värmeenergi i stort sett tar ut ökningen i varmvattenenergi och fastighetsel. Resultatet blir att BBR energin är i stort sett lika stor oberoende av närvarotid och tillhörande driftstid. Skillnaderna är endast några enstaka kwh/m 2 år. 26

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009

Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Särskilda mätföreskrifter för energikrav 2009 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-14 Sveby Stockholm 2009 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet

Läs mer

Mätföreskrifter. Svebyprogrammet. Version 1.0 2012-10-10

Mätföreskrifter. Svebyprogrammet. Version 1.0 2012-10-10 Mätföreskrifter Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet fastställer bygg- och fastighetsbranschen

Läs mer

Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov. Åsa Wahlström

Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov. Åsa Wahlström Energiprestandaanalys 10 - avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov Arbetsgrupp Ingvar Andréasson, Familjebostäder Kjell Berndtsson, Riksbyggen Jonas Gräslund, Skanska Kenneth

Läs mer

Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att:

Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att: Sveby 2012 1 Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att: Möta funktionskraven i BBR, byggherrens krav eller andra krav Skapa en rimlig standard för alla aktörer

Läs mer

Handledning till Mätföreskrifter

Handledning till Mätföreskrifter Handledning till Mätföreskrifter Svebyprogrammet Version 1.0 2012-10-10 Sveby Stockholm 2012 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet fastställer

Läs mer

Möta funktionskraven i BBR, byggherrens krav eller andra krav

Möta funktionskraven i BBR, byggherrens krav eller andra krav Per Levin Sveby 2012 1 Ett utvecklingsprogram som drivs av bygg och fastighetsbranschen för att: Möta funktionskraven i BBR, byggherrens krav eller andra krav Skapa en rimlig standard för alla aktörer

Läs mer

Energiprestandaanalys

Energiprestandaanalys Energiprestandaanalys avvikelse som kan härledas till brukare, verksamhet eller ökat kylbehov Svebyprogrammet Version 1.0 2012"10"10 Sveby Stockholm 2012 Förord Energiprestandaanalys är en vägledning för

Läs mer

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24

Energikrav 09. Svebyprogrammet. Projektrapport 2009-04-24 Energikrav 09 Svebyprogrammet Projektrapport 2009-04-24 Förord I det delprojekt inom Sveby som här redovisas har syftet varit att utreda om förändringar i lagstiftning, BBR, angående krav på energihushållning

Läs mer

Per Levin. Sveby

Per Levin. Sveby Per Levin Sveby 2014 1 Regelverk för målstyrd energiförvaltning ABT06 Sveby Mätföreskrifter för Energiavtal 12 Sveby Energiavtal 12 Sveby Energiprestandaanalys och verifieringsmall Checklista för Målstyrd

Läs mer

Per Levin och Yogesh Kumar 110907

Per Levin och Yogesh Kumar 110907 Per Levin och Yogesh Kumar 110907 Sveby referensgruppsmöte 11-09-07 Presentationer av projektresultat och diskussionspunkter med ungefärliga hålltider: 1200 Samling med lättare lunch 1245 Inledning, programläget

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2013-01-18 av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader

Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader Byggnaders energianvändning Kontrollstation2015 & Nära Nollenergibyggnader Svein Ruud, Energi och bioekonomi SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Direktiv 2010/31/EG 19 (maj 2010 ) om byggnaders energiprestanda

Läs mer

Likheter och skillnader mellan Sveby

Likheter och skillnader mellan Sveby Likheter och skillnader mellan och LÅGAN Rapport februari 2015 Åsa Wahlström Förord Föreliggande rapport har tagits fram med stöd från LÅGAN-programmet. LÅGAN-programmet (program för byggnader med mycket

Läs mer

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser

Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser Definition av energiprestanda för nära-nollenergibyggnader systemgränser 1 Detta dokument är avsett som ett underlag för diskussioner om systemgränser som kan ligga till grund för formulering av energikrav

Läs mer

Beräknad och verklig energianvändning

Beräknad och verklig energianvändning Beräknad och verklig energianvändning 2016-11-29 Jasenka Hot 2016-04-05 Helhet exempel Norra Djurgårdsstaden, Stockholm Uppdrag åt Exploateringskontoret 1) - Begära in och granska energiberäkningar kontinuerligt

Läs mer

Handledning. Svebys material är gratis och finns för fri nedladdning på hemsidan: www.sveby.org

Handledning. Svebys material är gratis och finns för fri nedladdning på hemsidan: www.sveby.org Handledning 20140901 Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda i byggnader och är ett branschöverskridande initiativ för att ta fram frivilliga hjälpmedel för överenskommelser om energianvändning.

Läs mer

Remissvar avseende Boverkets byggregler

Remissvar avseende Boverkets byggregler Borlänge 14 Jan 2011 Boverket Box 534 371 23 Karlskrona Remissvar avseende Boverkets byggregler Revidering av avsnitt 9 Energihushållning och Regler om ändring av byggnad Inom projektet SWX-Energi har

Läs mer

Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19

Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19 NR U 5226 MAJ 2015 RAPPORT Miljöåterbetalningstid för energieffektiviseringsförslag i förhållande till BBR19 Exempelbyggnader För Boverket och Energimyndigeheten Martin Erlandsson Författare: Martin Erlandsson

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769610-5373. Brf Kungsänget. gfedc. Umeå. C/O Riksbyggen Box 3013 090-15 96 00

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769610-5373. Brf Kungsänget. gfedc. Umeå. C/O Riksbyggen Box 3013 090-15 96 00 Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 248323 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kungsänget Adress C/O Riksbyggen Box 313 Personnummer/Organisationsnummer 76961-5373 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769610-8328. Postnummer 224 78. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0771-860 860

Energideklaration. Organisationsnummer 769610-8328. Postnummer 224 78. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer 0771-860 860 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 426742 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf Margretedal i Lund Adress Skiffervägen 86 Organisationsnummer 76961-8328 Postnummer 224 78

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Timmerhuggaren 716418-1302. Danderyd. Mörbyleden 20-22. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Timmerhuggaren 716418-1302. Danderyd. Mörbyleden 20-22. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version 1.1.0 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Timmerhuggaren Personnummer/Organisationsnummer 716418-1302 Adress Mörbyleden 20-22 Postnummer 18232 Postort Danderyd

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KYRKBYN 136:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-03-12 Byggnadens adress: VADSTENAGATAN 50 41871 GÖTEBORG Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

Energideklaration 556035-0067. Postnummer Postort 08-737 22 33. gfedc. Egen beteckning. 6011 Utö 3 Hus 3. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556035-0067. Postnummer Postort 08-737 22 33. gfedc. Egen beteckning. 6011 Utö 3 Hus 3. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 262167 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn AB Familjebostäder Adress Box 49103 Personnummer/Organisationsnummer 556035-0067 Postnummer Postort 100 28

Läs mer

Svebyprogrammet. Energiavtal 12. för överenskommelse om energianvändning. www.sveby.org www.foreningenbkk.se. Sveby Stockholm 2012

Svebyprogrammet. Energiavtal 12. för överenskommelse om energianvändning. www.sveby.org www.foreningenbkk.se. Sveby Stockholm 2012 Energiavtal 12 för överenskommelse om energianvändning Svebyprogrammet 20121010 www.sveby.org www.foreningenbkk.se Sveby Stockholm 2012 Förord Energiavtal 12 har tagits fram av Byggandets Kontraktskommitté,

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Läsecirkeln 10 769606-8738. Bromma. Byggmästarvägen 20-22. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Läsecirkeln 10 769606-8738. Bromma. Byggmästarvägen 20-22. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version 1.1.0 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Läsecirkeln 10 Personnummer/Organisationsnummer 769606-8738 Adress Byggmästarvägen 20-22 Postnummer 16832 Postort Bromma

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 5:9 Byggnadens adress Höjdvägen 10 74243 Öregrund Datum 2016-04-28 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769606-4042. Brf Stallgården 2. gfedc. Umeå. Box 3013. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769606-4042. Brf Stallgården 2. gfedc. Umeå. Box 3013. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 252148 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Stallgården 2 Adress Box 313 Personnummer/Organisationsnummer 76966-442 Postnummer Postort Utländsk adress

Läs mer

Byggnaden - Egenskaper. 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Flerbostadshus. Friliggande. nmlkj 5 065. nmlkji nmlkj. nmlkj

Byggnaden - Egenskaper. 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Flerbostadshus. Friliggande. nmlkj 5 065. nmlkji nmlkj. nmlkj Energideklaration Version.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fågelsången Personnummer/Organisationsnummer 76407-743 Box 2030 E-postadress 25002 Telefonnummer 042-99500 Mobiltelefonnummer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

Energideklaration 716411-5334. Postnummer Postort 019-226731. gfedc. Egen beteckning. Lundvägen 36. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716411-5334. Postnummer Postort 019-226731. gfedc. Egen beteckning. Lundvägen 36. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 2683 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf hus nr 16 Adress Radiatorvägen 6 Personnummer/Organisationsnummer 716411-5334 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 702002-1684. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 702002-1684. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 269689 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Stockholmshus 12 Adress Box 951 Personnummer/Organisationsnummer 722-1684 Postnummer Postort 1271 Stockholm

Läs mer

Energideklaration 769603-1348. Postnummer. Telefonnummer 073-9496720. Egen beteckning. X-koordinat 6581313.985. Postnummer

Energideklaration 769603-1348. Postnummer. Telefonnummer 073-9496720. Egen beteckning. X-koordinat 6581313.985. Postnummer Energideklaration Version.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Folkungaträdet 3 Personnummer/Organisationsnummer 769603-348 Adress Lidnersplan 2 E-postadress carlerikpalm@yahoo.se Postnummer

Läs mer

Energideklaration 716444-6895. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716444-6895. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 229527 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf Solkurvan Adress Box 23 Personnummer/Organisationsnummer 76444-6895 Postnummer Postort 45 7

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769609-7984. Brf Utsikten i Rydebäck. gfedc. Västra Stationsgatan 7. Rydebäck 042-221295

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769609-7984. Brf Utsikten i Rydebäck. gfedc. Västra Stationsgatan 7. Rydebäck 042-221295 Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 222516 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Utsikten i Rydebäck Adress Västra Stationsgatan 5 Personnummer/Organisationsnummer 769609-7984 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 716425-8191. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fortet 2. Egna hem. gfedc.

Energideklaration 716425-8191. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Fastighetsbeteckning. Fortet 2. Egna hem. gfedc. Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Fortet Adress Box 6077 Personnummer/Organisationsnummer 716425-8191 Postnummer Postort 580 06 Utländsk adress Land Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration 716415-3392. Postnummer Postort 090-159600. gfedc. Egen beteckning. Östermalmsgatan 32g. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716415-3392. Postnummer Postort 090-159600. gfedc. Egen beteckning. Östermalmsgatan 32g. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 244561 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Träsnidaren Adress Box 313 Personnummer/Organisationsnummer 716415-3392 Postnummer Postort 93 2 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 716403-1796. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2, Terrassen 15-21

Energideklaration 716403-1796. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2, Terrassen 15-21 Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 2477 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Slottsterrassen Adress c/o Britt Andersson, Terrassen 19 Personnummer/Organisationsnummer 71643-1796 Postnummer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: STORMHATTEN 6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-24 Byggnadens adress: SKYTTEGATAN 6 76142 NORRTÄLJE Utetemperatur: 4 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Sångkören 158 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-05-24 Byggnadens adress: Basvägen 59 931 46 Skellefteå Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOCKETORPS-LARSTORP 2:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-12 Byggnadens adress: LOCKETORP FURUTORP 54015 VÄRING Utetemperatur:

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Gylletorget nr 4 782600-0312. gfedc. Box 149. Borlänge. Byggnadens ägare - Övriga

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Gylletorget nr 4 782600-0312. gfedc. Box 149. Borlänge. Byggnadens ägare - Övriga Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 242436 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Gylletorget nr 4 Adress Box 149 Personnummer/Organisationsnummer 7826-312 Postnummer Postort 781 22 Utländsk

Läs mer

Energideklaration 793200-1485. Postnummer Postort 063-151900. gfedc. Egen beteckning. Östersundshus 1. Orsak vid felrapport

Energideklaration 793200-1485. Postnummer Postort 063-151900. gfedc. Egen beteckning. Östersundshus 1. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 94522 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Rbf shus Nr Adress Box 7 Personnummer/Organisationsnummer 7932-485 Postnummer Postort 83 28 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration 757200-2199. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 757200-2199. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 288179 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Blodnävan 1 Adress Mariagatan 16B Personnummer/Organisationsnummer 757200-2199 Postnummer Postort 414

Läs mer

Energideklaration. Organisationsnummer 769613-6683. Postnummer 218 54. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Hus 3

Energideklaration. Organisationsnummer 769613-6683. Postnummer 218 54. gfedc Egna hem (privatägda småhus) Egen beteckning Hus 3 Energideklaration Version: Dekl.id: 2. 523491 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kalkbrottet Adress Badvägen 12-16 Land E-postadress Organisationsnummer 769613-6683 Postnummer 218 54

Läs mer

Energideklaration 746001-0155. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Byggnad 12. Orsak vid felrapport

Energideklaration 746001-0155. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Byggnad 12. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 41712 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Ida Adress Von Lingens väg 25 Personnummer/Organisationsnummer 746001-0155 Postnummer Postort Utländsk

Läs mer

Energideklaration 746000-5395. Postnummer. Egen beteckning. Brf Almedal. X-koordinat 6165221,147. Adress Postnummer Postort Huvudadress.

Energideklaration 746000-5395. Postnummer. Egen beteckning. Brf Almedal. X-koordinat 6165221,147. Adress Postnummer Postort Huvudadress. Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Almedal Personnummer/Organisationsnummer 746000-5395 Adress Kronetorpsgatan 64 Postnummer 22 26 Postort E-postadress o.kr@hotmail.com

Läs mer

Energideklaration 712800-1612. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning 171-191. X-koordinat 653494,217.

Energideklaration 712800-1612. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning 171-191. X-koordinat 653494,217. Energideklaration Version 1.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Vårbygård Personnummer/Organisationsnummer 712800-1612 Adress LAmholmsbacken171-217 Postnummer 14347 Postort Vårby E-postadress

Läs mer

Energideklaration 746001-0734. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Sofieholm. X-koordinat 6158975,034

Energideklaration 746001-0734. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Sofieholm. X-koordinat 6158975,034 Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Personnummer/Organisationsnummer 74600-0734 Adress Orkestergatan Postnummer 25 85 Postort

Läs mer

Energideklaration 757200-2454. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 757200-2454. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 244198 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Bohus Adress Waernsgatan 2 Personnummer/Organisationsnummer 7572-2454 Postnummer Postort 416 7 Göteborg

Läs mer

Energideklaration 794000-1840. Postnummer Postort 090-15 96 00. Fastighetsbeteckning. Brättet 3. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 794000-1840. Postnummer Postort 090-15 96 00. Fastighetsbeteckning. Brättet 3. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf hus 11 Adress Terrängv 1-5, Skidspåret 9 Personnummer/Organisationsnummer 794-184 Postnummer Postort 93 38 Utländsk adress

Läs mer

Energideklaration 782600-0577. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf. Dagny. Orsak vid felrapport

Energideklaration 782600-0577. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Brf. Dagny. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 245546 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf. Dagny Adress Box 258, Sveagatan 5 Personnummer/Organisationsnummer 782600-0577 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 716445-1382. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716445-1382. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 234063 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Gröna Gatan 27-39 Adress Gröna Gatan 27 Personnummer/Organisationsnummer 716445-1382 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 746000-8241. Postnummer Postort 040-23 05 94. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 746000-8241. Postnummer Postort 040-23 05 94. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 20068 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn RBF hus 05 Adress Spånehusvägen 62 Personnummer/Organisationsnummer 746000-824 Postnummer Postort Utländsk adress

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOGEN 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-01-25 Byggnadens adress: TALGOXEGATAN 10 70348 ÖREBRO Utetemperatur: 3 C Expert: Marcus

Läs mer

Energideklaration 717600-4724. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 717600-4724. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 22242 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB 16 Ingegerd Adress Svartbäcksgatan 11, 13 Personnummer/Organisationsnummer 7176-4724 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 764000-0878. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 764000-0878. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 216999 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb:s Brf Smeden i Alingsås Adress Box 555 Personnummer/Organisationsnummer 764000-0878 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer. Telefonnummer 0470-748506. Egen beteckning. X-koordinat 6305167.186. Postnummer

Energideklaration 556403-7868. Postnummer. Telefonnummer 0470-748506. Egen beteckning. X-koordinat 6305167.186. Postnummer Energideklaration Version 1.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Växjöhem AB Personnummer/Organisationsnummer 556403-7868 Adress Box 241 Postnummer 351 05 Postort Växjö E-postadress anders.jansson@vaxjohem.se

Läs mer

Energideklaration 745000-3954. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning M1 B1. Orsak vid felrapport

Energideklaration 745000-3954. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning M1 B1. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 245017 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf Östra Torn Adress Box 1712 Personnummer/Organisationsnummer 745000-3954 Postnummer Postort 22101

Läs mer

Energideklaration 716413-3808. Postnummer Postort 0650-6466926. gfedc. Egen beteckning. Blockvägen 18h. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716413-3808. Postnummer Postort 0650-6466926. gfedc. Egen beteckning. Blockvägen 18h. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 26495 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kristineberg Adress Humlegårdsgatan 8A Personnummer/Organisationsnummer 716413-388 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 21370. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 21370. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 1. 4189 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Brf Ida Von Lingens väg 25 Personnummer/Organisationsnummer 74001-0155

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. HSB BRF Björken 714800-2178. gfedc. Märsta. c/o HSB Arlanda, box 2009 070-5945402 08-59451082

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. HSB BRF Björken 714800-2178. gfedc. Märsta. c/o HSB Arlanda, box 2009 070-5945402 08-59451082 Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 203995 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB BRF Björken Adress c/o HSB Arlanda, box 2009 Personnummer/Organisationsnummer 714800-2178 Postnummer

Läs mer

Sveby Referensgruppsmöte 25 april 2012

Sveby Referensgruppsmöte 25 april 2012 Sveby Referensgruppsmöte 25 april 2012 Agenda 13.00 Inledning 13.30 Genomgång av nytt informationsmaterial 13.45 Harmonisering och verifiering av rapporter några betydande ändringar redovisas 14.15 Fika

Läs mer

Energideklaration 746000-8308. Postnummer Postort 0771-860 860. gfedc. Egen beteckning. Hus07. Orsak vid felrapport

Energideklaration 746000-8308. Postnummer Postort 0771-860 860. gfedc. Egen beteckning. Hus07. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 186139 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf hus Nr 10 Adress Box 8057 Personnummer/Organisationsnummer 746000-8308 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 749400-0800. Postnummer Postort 031-704 55 00. Fastighetsbeteckning. Iden 2. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 749400-0800. Postnummer Postort 031-704 55 00. Fastighetsbeteckning. Iden 2. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 114126 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Rb Brf Kungsbackahus nr 3 Adress Box 316 Personnummer/Organisationsnummer 7494-8 Postnummer Postort 4 32

Läs mer

Energideklaration 769000-1826. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Hus 3, Vändgatan 3.

Energideklaration 769000-1826. Postnummer Postort. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Hus 3, Vändgatan 3. Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Personnummer/Organisationsnummer BRF Lidköpingshus 12 769-1826 Adress Postnummer Postort Vändgatan 3A 53137 Lidköpping E-postadress

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bergsunds Strand 34, 117 38 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 221643

ENERGIDEKLARATION. Bergsunds Strand 34, 117 38 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 221643 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bergsunds Strand 34, 117 38 s stad Nybyggnadsår: 1971 Energideklarations-ID: 221643 Energiprestanda: 146 kwh/m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [jan 2012]:

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 215 85. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 215 85. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id:.6 298976 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Bostadsrättsförening Sofieholm i Orkestergatan Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration 716404-3569. Postnummer Postort 0480-57853. gfedc. Egen beteckning. Funkabovägen 72. Orsak vid felrapport

Energideklaration 716404-3569. Postnummer Postort 0480-57853. gfedc. Egen beteckning. Funkabovägen 72. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 222454 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf hus nr 24 Adress Box 71 Personnummer/Organisationsnummer 71644-3569 Postnummer Postort 39127 KALMAR Utländsk

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769609-5228. Brf Linnégatan 41-45. gfedc. Göteborg. c/o Primär AB, Frihamnen *2 031-7091000

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter 769609-5228. Brf Linnégatan 41-45. gfedc. Göteborg. c/o Primär AB, Frihamnen *2 031-7091000 Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 257464 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Linnégatan 41-45 Adress c/o Primär AB, Frihamnen *2 Personnummer/Organisationsnummer 76969-5228 Postnummer

Läs mer

Energideklaration 556046-8562. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. 12001 Sandeslätt 30-38.

Energideklaration 556046-8562. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. 12001 Sandeslätt 30-38. Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Göteborgs stads bostadsaktiebolag Personnummer/Organisationsnummer 556046-8562 Adress Box 5044 Postnummer 402 21 Postort Göteborg

Läs mer

Energideklaration 702002-3623. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 702002-3623. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 88985 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Torsborg Adress Torsgatan 7 Personnummer/Organisationsnummer 722-3623 Postnummer Postort 3 37 Stockholm

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HAVSDJUPET 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-04-01 Byggnadens adress: Torsdaggränd 8 30253 Halmstad Utetemperatur: 0 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: EDSALA 5:319 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-03-02 Byggnadens adress: LINGONVÄGEN 33 64793 MARIEFRED Utetemperatur: 5 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

Energideklaration 746000-2566. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Helsingör. X-koordinat 6162762.

Energideklaration 746000-2566. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Helsingör. X-koordinat 6162762. Energideklaration Version 1.2 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Helsingör Personnummer/Organisationsnummer 746000-2566 Adress Roskildevägen 11A Postnummer 217 46 Postort Malmö E-postadress

Läs mer

Energideklaration 769613-3664. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769613-3664. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 265806 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Graniten Adress Huvudstagatan 28-32 Personnummer/Organisationsnummer 769613-3664 Postnummer Postort 171

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 361629 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Höganäs Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Eric Ruuth 3 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Energideklaration 793200-0701. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport

Energideklaration 793200-0701. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Orsak vid felrapport Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 266760 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB BRF GULLVIVAN I ÖSTERSUND Adress Ringvägen 25A Personnummer/Organisationsnummer 793200-070 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration 716419-6565. Postnummer. Telefonnummer 08-7181121. Egen beteckning. X-koordinat 6579636,535. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration 716419-6565. Postnummer. Telefonnummer 08-7181121. Egen beteckning. X-koordinat 6579636,535. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn HSB Bostadsrättsförening Mården Personnummer/Organisationsnummer 7649-6565 Adress Landåvägen 8;-tr Postnummer Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration 556120-3398. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6401440,002

Energideklaration 556120-3398. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6401440,002 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Bostads AB Poseidon Personnummer/Organisationsnummer 556120-3398 Adress Box 1 Postnummer 42421 Postort E-postadress Telefonnummer

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 363127 Byggnaden - Identifikation Län Gotland Kommun Gotland Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Lärbro Norrvange 1:101 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

Energideklaration. Postnummer 40032. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning

Energideklaration. Postnummer 40032. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc Egna hem (småhus) som skall deklareras inför försäljning Energideklaration Version: Dekl.id: 1. 32258 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Hsb Brf Helagsfjället 1930 i Box 31111 Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration 556549-6360. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2, 2219. Orsak vid felrapport

Energideklaration 556549-6360. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Hus 2, 2219. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 115786 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Akelius Lägenheter AB Adress Box 104 Personnummer/Organisationsnummer 556549-6360 Postnummer Postort 182

Läs mer

Energideklaration 769612-0471. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6575996,426

Energideklaration 769612-0471. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. X-koordinat 6575996,426 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf. Åskbollen Personnummer/Organisationsnummer 769612-0471 Adress Nynäsvägen 306-308 Postnummer 12234 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration 769610-8070. Postnummer Postort 031-704 55 00. Fastighetsbeteckning. Angered 116:5. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 769610-8070. Postnummer Postort 031-704 55 00. Fastighetsbeteckning. Angered 116:5. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version: 1.4 Dekl.id: 169 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Storås Ängar Adress Box 316 Personnummer/Organisationsnummer 76961-87 Postnummer Postort 4 32 Göteborg Utländsk

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 324852 Byggnaden - Identifikation Län Västernorrland Kommun Sundsvall Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Silje 5:1 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

Energideklaration 969611-1336. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Ornövägen 30. Orsak vid felrapport

Energideklaration 969611-1336. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Ornövägen 30. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 23582 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn KB Ormingefastigheter nr 11 Adress c/o Wallenstam Bostad AB Personnummer/Organisationsnummer 969611-1336 Postnummer

Läs mer

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Postort Nacka Postnummer 13132 Huvudadress Adress Henriksdalsringen 63 Huvudadress Postnummer 13132

nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj nmlkj Postort Nacka Postnummer 13132 Huvudadress Adress Henriksdalsringen 63 Huvudadress Postnummer 13132 Energideklaration Version: Dekl.id: 1.5 22241 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Stockholmshem Hornsgatan 128 Land E-postadress epost@stockholmshem.se

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. AB Stockholmshem 556035-9555. gfedc. Hornsgatan 128. Stockholm. epost@stockholmshem.

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. AB Stockholmshem 556035-9555. gfedc. Hornsgatan 128. Stockholm. epost@stockholmshem. Energideklaration Version:.5 Dekl.id: 225097 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn AB Stockholmshem Adress Hornsgatan 28 Personnummer/Organisationsnummer 556035-9555 Postnummer Postort 02 7

Läs mer

Energideklaration 769608-6987. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning 29-33. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769608-6987. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning 29-33. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 316470 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Lövekulle Adress c/o HSB, Kungsgatan 10A Personnummer/Organisationsnummer 769608-6987 Postnummer Postort

Läs mer

Byggnaden - Egenskaper Typkod 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Friliggande. nmlkji Enkel. nmlkj Komplex. nmlkj Mätt värde 5348 m

Byggnaden - Egenskaper Typkod 320 - Hyreshusenhet, huvudsakligen bostäder. Friliggande. nmlkji Enkel. nmlkj Komplex. nmlkj Mätt värde 5348 m Energideklaration Version: Dekl.id: 1.5 17429 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf Pyramiden Uddeholmsgatan 30 Land E-postadress Personnummer/Organisationsnummer

Läs mer

Energideklaration 746000-5015. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Kronotorp. X-koordinat 6165029,483

Energideklaration 746000-5015. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Brf Kronotorp. X-koordinat 6165029,483 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Kronotorp Personnummer/Organisationsnummer 746000-5015 Adress Kronotorpsgatan 56 Postnummer 212 26 Postort Malmö E-postadress

Läs mer

Energideklaration 556035-0067. Postnummer Postort 08-737 24 05. Fastighetsbeteckning. Tonbadet 2. Egna hem. gfedc. gfedc

Energideklaration 556035-0067. Postnummer Postort 08-737 24 05. Fastighetsbeteckning. Tonbadet 2. Egna hem. gfedc. gfedc Energideklaration Version 1.4 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Familjebostäder AB Adress Pepparvägen 27 Personnummer/Organisationsnummer 556035-0067 Postnummer Postort 123 56 Farsta Utländsk

Läs mer

Energideklaration 725000-3634. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Hus 5. X-koordinat 6493022,344

Energideklaration 725000-3634. Postnummer. E-postadress Telefonnummer Mobiltelefonnummer. Egen beteckning. Hus 5. X-koordinat 6493022,344 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Riksbyggens Brf Opalen Personnummer/Organisationsnummer 725-3634 Adress Blockstensgatan 15-17 Postnummer 63 86 Postort E-postadress

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. AB Svenska Bostäder 556043-6429. gfedc. Box 95 08-508 370 00. svenska.bostader@svebo.

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. AB Svenska Bostäder 556043-6429. gfedc. Box 95 08-508 370 00. svenska.bostader@svebo. Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 257492 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn AB Svenska Bostäder Adress Box 95 Personnummer/Organisationsnummer 55643-6429 Postnummer Postort 162 12 Vällingby

Läs mer

Energideklaration 757201-7551. Postnummer. Telefonnummer 031-704 55 00. Egen beteckning. X-koordinat 6395132,106

Energideklaration 757201-7551. Postnummer. Telefonnummer 031-704 55 00. Egen beteckning. X-koordinat 6395132,106 Energideklaration Version 1.3 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Rb Brf Flatås 1 Personnummer/Organisationsnummer 75721-7551 Adress Box 316 Postnummer 4 32 Postort Göteborg E-postadress goteborg@riksbyggen.se

Läs mer

Energideklaration 232100-0255. Postnummer. Telefonnummer 040-337231. Egen beteckning B63. Prefix byggnadsid Byggnadsid X-koordinat Y-koordinat

Energideklaration 232100-0255. Postnummer. Telefonnummer 040-337231. Egen beteckning B63. Prefix byggnadsid Byggnadsid X-koordinat Y-koordinat Energideklaration Version 1.0.1 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Region Fastigheter Adress Ingång 88 UMAS E-postadress weste.eriksson@skane.se Personnummer/Organisationsnummer 232100-0255

Läs mer

Energideklaration 769606-7490. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Entitan 1. Orsak vid felrapport

Energideklaration 769606-7490. Postnummer Postort. Land Telefonnummer Mobiltelefonnummer. gfedc. Egen beteckning. Entitan 1. Orsak vid felrapport Energideklaration Version: 1.5 Dekl.id: 245733 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Entitan i Adress Krysshammarvägen 12a Personnummer/Organisationsnummer 769606-7490 Postnummer Postort

Läs mer

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Ränten 769606-5007. gfedc. Räntmästaregatan 23c. Göteborg 0703-459144 0703-45 91 44

Energideklaration. Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter. Brf Ränten 769606-5007. gfedc. Räntmästaregatan 23c. Göteborg 0703-459144 0703-45 91 44 Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 94709 Byggnadens ägare - Kontaktuppgifter Ägarens namn Brf Ränten Adress Räntmästaregatan 21A Personnummer/Organisationsnummer 769606-5007 Postnummer Postort 416

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 380468 Byggnaden - Identifikation Län Örebro Kommun Laxå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Bjursnäs 1:223 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus

Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus [Skriv text] Resultat från energiberäkningstävling för ett flerbostadshus Svebyprogrammet Projektrapport 211-1-3 Förord Sveby står för Standardisera och verifiera energiprestanda för byggnader och i programmet

Läs mer