Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE. 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge"

Transkript

1 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Kommunstyrelsen Tid , Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Kom ihåg att spara handlingarna till kommunfullmäktige. Ärenden Justering 38 Information om invärldsanalysen BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 39 Kommundelningsutredningen 40 Svar på medborgarförslag Hälsans stig i Tullinge 41 Svar på motion Dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge (M) 42 Papperslös nämndadministration fullt införande under Eftermiddagsverksamhet för barn år i Hallunda 2012 BESLUTAS AV KOMMUNSTYRELSEN 44 Firmatecknare Avtal om huvudsponsorskap gällande orienteringstävlingen 25-manna 2012

2 BOTKYRKA KOMMUN KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2[2] Kommunstyrelsen Samarbetsavtal Botkyrka - Riksteatern 47 Återrapportering av dialog kopplat till översiktsplanen 48 Svar på remiss - Huddinge kommuns trafikstrategi 49 Regional handlingsplan kulturella och kreativa näringar 50 Studieresa till New York - brottsförebyggande arbete 51 Anmälningsärenden 52 Delegationsärenden 53 Valärende Katarina Berggren Ordförande Anna Asp Kanslichef

3 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[5] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:90 Kommundelningsutredningen (KS/2012:90) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige konstaterar i enlighet med genomförd utredning att Botkyrkas invånare tjänar på en sammanhållen kommun. Kommunfullmäktige konstaterar att det med utredningens tydliga svar gällande konsekvenserna av en kommundelning inte finns behov av ytterligare utredning i frågan. Kommunfullmäktige anser inte att en folkomröstning är aktuell. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att i årets medborgarundersökning även undersöka Botkyrkabornas inställning till kommundelning. Bakgrund Kommunfullmäktige avslog 2007 tre motioner om kommundelning efter bedömningen att en kommundelning inte skulle ge några positiva effekter, vare sig för Tullinge eller för övriga Botkyrka. I maj 2007 ansökte Tullingepartiet hos Kammarkollegiet om en utredning av förutsättningarna för en delning av Botkyrka kommun. Kammarkollegiet begärde ett yttrande från Botkyrka kommun och en tydlig majoritet i kommunfullmäktige uttalade sig mot en delning. Därmed krävdes synnerliga skäl för att en utredning skulle genomföras. Kammarkollegiet ansåg inte att sådana skäl fanns. Beslutet överklagades till regeringen som avslog överklagandet i september I valet 2010 fick Tullingepartiet, vars huvudfråga är att Tullinge ska bilda en egen kommun, 4553 röster (10,5 %) och sex mandat i kommunfullmäktige.

4 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[5] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:90 I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen i Botkyrka att en oberoende utredning skulle genomföras om konsekvenserna av en kommundelning där Tullinge blir en egen kommun. Uppdraget gick till Sveriges Kommuner och Landsting och har utförts av Björn Sundström med Henrik Berggren som konsult. Den 18 oktober presenterade utredarna och kommundirektören Åsa Ratcovich utredningen Kommundelningsutredning Botkyrka - Tullinge för de politiska partiernas gruppledare i kommunen. Under hösten presenterades utredningen för kommuninnevånarna vid sju öppna möten, Dialogforum special, i samtliga kommundelar. Utredningen har också funnits tillgänglig på kommunens hemsida. Utredningens resultat Utredarna bedömer att flera av de kriterier som indelningslagen ställer upp för att en indelningsändring skall komma ifråga är uppfyllda, t.ex. beträffande befolknings- och skatteunderlaget samt nämnd- och förvaltningsorganisationen. När det gäller den kommunala ekonomin menar man att det är mer tveksamt om en delning överensstämmer med lagens intentioner. Det som främst talar mot en delning är att båda kommunerna kommer att drabbas av vissa övergångskostnader som bl.a. har med personal- och lokalfrågor att göra. Vidare riskerar verksamheten i de båda nybildade kommunerna att sammantaget blir något dyrare jämfört med den odelade kommunen eftersom två politiska organisationer är dyrare än en. Dessutom förlorar de två nybildade kommunerna cirka 17 miljoner kronor i det mellankommunala utjämningssystemet (kostnadsutjämningen) på en skilsmässa. Till detta ska läggas att den förhållandevis dyra äldreomsorgen i kommunen (betydligt dyrare än den ersättning som kommunen erhåller från utjämningssystemet) gör att det ekonomiska utfallet för en nybildad Tullinge kommun riskerar att bli sämre än utfallet för den odelade kommunen. Utredningens slutsats när det gäller frågan om huruvida en kommundelning leder till en bättre demokrati och sammanhållning människor emellan är att det helt enkelt inte finns något entydigt svar på frågan. Utredningen konstaterar att Botkyrka är och förblir en del av Stockholmsregionen där många aktörer (staten, kommuner, landsting och privata aktörer) är inblandade i en samverkansprocess som är nödvändig för att få vardagslivet att fungera för gemene man. Varje enskild aktör har mycket svårt att ensam påverka utvecklingen. Om kommunen finner att man vill gå vidare i ärendet med en folkomröstning, så förordar utredningen att alla invånare i nuvarande Botkyrka kommun får säga sitt i indelningsfrågan. En delning som innebär att Tullinge

5 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 3[5] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:90 bryter sig ut från Botkyrka kommun förutsätter enligt utredningen att det finns en klar majoritet för en delning av kommunen. Vid olika omröstningsresultat i de berörda kommundelarna är det upp till politiken att tolka resultatet och komma med förlag till hur frågan skall hanteras vidare. Om moderkommunen är emot en delning av kommunen krävs synnerliga skäl för att en indelningsändring ska komma i fråga. Några sådana skäl har utredningen inte funnit. Dialog med Botkyrkaborna Under oktober och november presenterade Björn Sundström utredningen på öppna möten Dialogforum special i kommundelarna: Tullinge 20 oktober, Grödinge 2 november, Fittja 3 november, Alby 7 november, Hallunda- Norsborg 21 november och Tumba 29 november. I Tullinge var intresset mycket stort. Ca 400 Botkyrkabor deltog på två möten samma kväll och ett stort antal frågor ställdes och besvarades. På övriga möten var deltagandet begränsat, mellan två och femton deltagare utöver förtroendevalda och tjänstemän. Utredningen, minnesanteckningar från dialogforumen och annan information finns tillgänglig på kommunens hemsida. Bannern om kommundelningsfrågan har klickat 526 gånger och sidan med anteckningarna från dialogforum i Tullinge har haft 325 unika besökare (t.o.m. 8 december). På hemsidan kan man även se en film från mötena i Tullinge. Förutsättningar för en kommundelning Beslut om indelningsändringar, t.ex. ändrade kommungränser, fattas av Kammarkollegiet eller regeringen och regleras i Lag (1979:411) om ändringar i Sveriges indelning i kommuner och landsting (indelningslagen). Enligt denna lag får regeringen besluta om ändring i rikets indelning i kommuner, om ändringen kan antas medföra bestående fördel för en kommun eller en del av en kommun eller andra fördelar från allmän synpunkt. Vid prövning av frågan om indelningsändring skall särskild hänsyn tas till önskemål och synpunkter från den eller de kommuner som närmast berörs av ändringen. Om en sådan kommun motsätter sig en indelningsändring, får beslut om ändringen meddelas endast om det finns synnerliga skäl. Särskild hänsyn skall också tas till befolkningens önskemål och synpunkter. (1 kap 1 ).

6 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 4[5] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:90 Mindre indelningsändringar som inte föranleder ekonomisk reglering mellan kommuner kan beslutas av kammarkollegiet eller i vissa fall länsstyrelsen (1 kap 3 ). En fråga om ändring i den kommunala indelningen kan väckas av en kommun eller medlem av en kommun, som skulle beröras av ändringen. Ansökningen om en sådan ändring skall inges till kammarkollegiet. (1 kap 20 ). Kammarkollegiet kan avslå en ansökan om indelningsändring. Avslagsbeslutet kan överklagas till regeringen. (1 kap. 5 ). Större indelningsändringar, som en kommundelning, träder i kraft 1 januari året efter att allmänna val genomförts. I det valet ska kommunfullmäktige för de nya kommunerna väljas. (3 kap 1 ). Under tiden från valet till dess att den nya kommunindelningen träder i kraft kan regeringen bestämma att gamla fullmäktige företräder kommunen. (1 kap. 16 ). Folkomröstning Det finns inga tvingande regler angående folkomröstning vid kommundelningar, men kommunfullmäktige kan som ett led i sin beredning av ärendet låta genomföra en folkomröstning eller opinionsundersökning. Kostnaderna bärs av kommunen. Vad en folkomröstning i Botkyrka kostar att genomföra har inte beräknats, men erfarenheter från andra kommuner pekar på kostnader i storleksordningen kr per röstberättigad, dvs i Botkyrkas fall kr. Sedan 1 januari 2011 kan en folkomröstning i frågor som rör kommunen även beslutas genom s.k. folkinitiativ (5 kap 23 och 34a kommunallagen). Enligt denna bestämmelse får ett ärende om att hålla folkomröstning i en viss fråga väckas i fullmäktige av minst tio procent av de röstberättigade kommun- eller landstingsmedlemmarna. I Botkyrka motsvarar det ca personer. Initiativet ska vara skriftligt, ange den aktuella frågan samt innehålla initiativtagarnas egenhändiga namnteckningar, uppgifter om när namnteckningarna gjorts, namnförtydliganden, personnummer och uppgift om deras adresser. Vid beräkningen av antalet initiativtagare ska endast de räknas med som har skrivit under initiativet under den sexmånadersperiod som föregått inlämnandet. Fullmäktige måste besluta att folkomröstning ska hållas, om den fråga som initiativet avser är sådan att fullmäktige kan besluta om den, och inte minst två tredjedelar av de närvarande ledamöterna röstar mot förslaget. (5 kap. 34a ).

7 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 5[5] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:90 Bedömning Den genomförda utredningen bekräftar kommunfullmäktiges tidigare bedömningen och visar att både ett utbrutet Tullinge och det kvarvarande Botkyrka skulle förlora ekonomiskt på en kommundelning. Utredningen kan inte peka på några andra fördelar. Lagens krav på att en kommundelning ska medföra bestående fördel för kommunen eller en del av kommunen eller andra fördelar från allmän synpunkt är inte uppfyllt. Genom utfallet av det kommunala inkomst- och kostnadsutjämningssystemet skulle båda kommunerna få lägre inkomster. För Tullinge skulle det dessutom blir högre kostnader på grund av befolkningssammansättningen (fler unga och äldre) och på grund av de stora investeringar som gjorts i Tullinge på senare år. Till det kommer svårigheten att hitta lokaler till den nya kommunförvaltningen och att rekrytera specialistkompetens som inte kan tas över från den nuvarande kommunen. Utredningen kan inte peka på några fördelar för demokratin med en delning; däremot blir det ökade kostnader för en ny politisk organisation. För Botkyrka är utvecklingen av den lokala demokratin en högt prioriterad fråga. En levande dialog mellan medborgare, tjänstemän och förtroendevalda i många olika former och på olika platser måste finnas. En kommundelning skulle skapa nya sociala och geografiska barriärer mellan människor och skulle försvåra demokratiutvecklingsarbetet. Allt talar alltså för ett helt och sammanhållet Botkyrka även i fortsättningen. Frågan om kommundelning diskuterades i valrörelsen 2010 och de flesta partier klargjorde sin inställning. Endast Tullingepartiet förordade en kommundelning. Nästan 90 procent av de röstande la sin röst på partier som inte förordade en kommundelning. En eventuell kommundelning är en fråga för samtliga Botkyrkabor. Kommunstyrelsen är inte beredd att till en stor kostnad genomföra en folkomröstning om en kommundelning med mindre än att det finns ett betydande folkligt stöd i hela kommunen för en kommundelning och/eller en folkomröstning i frågan. Botkyrkaborna kommer att tillfrågas om sin inställning till en kommundelning i den årliga medborgarundersökningen.

8 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen Dnr KS/2011:376 Svar på medborgarförslag - Hälsans stig i Tullinge (KS/2011:376) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige bifaller medborgarförslaget. Kommunfullmäktige ger samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att arbeta fram ett förslag till en Hälsans stig i Tullinge. Förslag till ny Hälsans stig ska sammanställas i samverkan med kultur- och fritidsnämnden, områdesutvecklare, folkhälsosamordnare och Hjärt- och lungsjukas förening. Sammanfattning Kommunfullmäktige mottog ett medborgarförslag om att upprätta en Hälsans stig i Tullinge. Det finns olika promenadstigar i kommunen, men det finns endast två Hälsans stig i kommunen Alby-Fittja samt Storvreten. Ytterligare en planeras i Hallunda/Norsborg. Vissa krav ska vara uppfyllda för att en stig ska få kallas Hälsans stig, bland annat avseende belysning. Vidare behöver det upprättas en skötselplan för en Hälsans stig så att skyltar m.m. längs sträckan hålls uppdaterade. Det finns flera fördelar med Hälsans stig, t.ex. att man kan inspireras att följa den då man ser skyltarna i miljön men också att det blir ett begrepp att hänvisa till då man vill inspirera till mer rörelse. Flera aktörer bör bli involverade i planeringen av Hälsans stig; föreningar, vårdcentraler m.fl. Det behöver också tas fram en plan kring hur stigen ska marknadsföras för att den ska utnyttjas av så många som möjligt. Socialförvaltningen har yttrat sig över medborgarförslaget Folkhälsokommittén har antagit socialförvaltningens yttrande

9 Tjänsteskrivelse 1 [4] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Elisabeth Skoog Garås Folkhälsokommittén Yttrande över medborgarförslag kring Hälsans stig i Tullinge KS/ 2011:376 Förslag till beslut Folkhälsokommittén tillstyrker yttrandet kring medborgarförslaget om Hälsans stig i Tullinge och överlämnar det till kommunstyrelsen. Sammanfattning En person har lämnat ett medborgarförslag som folkhälsokommittén ska yttra sig över. Kommunfullmäktige beslutar. Förslaget handlar om att upprätta en Hälsans stig i Tullinge. Det finns olika promenadstigar i kommunen, men det finns endast två Hälsans stig i kommunen Alby-Fittja samt Storvreten. Samt en som planeras i Hallunda/Norsborg. Det finns en del krav som ska vara uppfyllda för att få kallas Hälsans stig, bland annat belysning och platser där människor normalt brukar röra sig och det behöver upprättas en skötselplan så att skyltar och sträckan hålls uppdaterade. Det finns flera fördelar med Hälsans stig t.ex att man kan inspireras att följa den då man ser skyltarna i miljön men också att det blir ett begrepp att hänvisa till då man vill inspirera till mer rörelse, t.ex från vårdcentraler. Flera aktörer bör bli involverade i planeringen av Hälsans stig; föreningar, vårdcentraler m fl. Det behöver också tas fram en plan kring hur stigen ska kommuniceras och marknadsföras för att utnyttjas av så många som möjligt. Remissvar över förslag till flerårsplan Kort sammanfattning av medborgarförslaget Kommunen har fått ett medborgarförslag om att upprätta en Hälsans stig i Tullinge. Personen hänvisar till att det inte finns någon Hälsans stig i kommunen samt att det inspirerar att gå då man vet hur långt man går. Tullingestrand vore en bra början enligt medborgarförslaget. SOCIALFÖRVALTNINGEN Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45 Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

10 BOTKYRKA KOMMUN 2 [4] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Särskilda krav för Hälsans stig Det finns en del krav som ska vara uppfyllda för att få kallas Hälsans stig. - Trygg och säker i omväxlande miljö med lågväxande vegetation samt belyst så den kan användas även kvällstid. Samt separerad från trafik (även cykel) gärna på trottoarer. - Längden bör vara mellan 3-6 km i en slinga utan början och slut. - Tydlig skyltning med kilometerskyltar så man själv kan räkna ut hur långt man gått. Översiktsskyltar så man ser var man är samt information om eventuella sevärdheter i närheten. - Tillgänglighet med framkomlighet för alla utan knöligheter i underlaget eller branta partier. - Underlag som har en jämn och promenadvänlig yta, t ex grus eller asfalt Vikten av skötselplan och ansvarsområden redan från start Med erfarenhet från andra stigar är det viktigt att det redan från början blir överenskommelser/avtal kring skötsel av stigen så skyltar och stigens sträckning hålls uppdaterad över tid. Redan befintliga Hälsans stig Det finns olika promenadstigar i kommunen, men det finns endast två Hälsans stig i kommunen Alby-Fittja samt Storvreten. Samt en som planeras i Hallunda/Norsborg. Övriga promenadvägar i närområdet I stort sett hela Tullinge lämpar sig enligt kraven för Hälsans stig, med undantag för att det på många ställen är mycket backigt. Därför skulle det med fördel finnas en del genvägar om man behöver undvika de brantaste backarna. I samband med arbetet inför utvecklingsprogram för Tullinge så konstaterades det att Tullinges geografiska yta är ungefär lika stor som hela Norra Botkyrka. I Brantbrinksområdet finns många motionsspår och där planeras även ett nytt elljusspår med planare underlag än det befintliga spåret. På andra sidan järnvägen finns en relativt ny gång/cykelbana mellan Tullinge och Alby. Tullingestrand är också under upprustning för mer promenadvänlig väg. Dessutom finns många naturliga rundor längs befintliga gångvägar som skulle kunna lämpa sig till Hälsans stig. En lämplig utgångspunkt ur tillgänglighetsperspektiv är kanske Tullinge centrum. För- och nackdelar med Hälsans stig Det finns flera fördelar med Hälsans stig. Man kan inspireras att följa den då man ser skyltarna i miljön, Det kan bli ett enkelt begrepp att hänvisa till då man vill inspirera till mer rörelse, t.ex från vårdcentraler som mer och mer börja skriva ut fysisk aktivitet på recept (FaR).

11 BOTKYRKA KOMMUN 3 [4] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Om stigens sträckning planeras tillsammans med Hjärt- och lungsjukas lokala förening samt andra föreningar och vårdcentralen blir det en ytterligare vinst för de personer som är delaktiga då de kan hjälpa till att marknadsföra den genom sina kontakter. Det vore även bra att ta med andra aktörer som också kan hänvisa till den för inspiration till ökad rörelse. Områdesgruppen är också en viktig aktör för planering av stigen. Områdesgruppen har diskuterat möjligheter till hälsans stig och ser positivt på förslaget. Med anledning av Tullinges stora yta skulle det kunna vara relevant med två hälsans stig en på vardera sida om järnvägen. Områdesgruppen anser även att det vore bra om Tullingestrand blir en del av sträckningen eftersom det möjliggör många anslutningar till slingan. Det nya elljusspåret i Brantbrink skulle kunna utgöra en del av en hälsans stig på andra sidan järnvägen. Det kan även finnas nackdelar med just Hälsans stig. Exempelvis om man vill att en promenad inte ska vara som en rund slinga, om man vill använda skyltar med kommunens egen logotype etc. Numera tillkommer ingen kostnad för att få använda begreppet Hälsans stig. Kostnaderna blir för skyltning av stigen samt eventuella förändringar i underlaget. Utvärdering av andra Hälsans stig Hälsan är inte lika fördelad i olika grupper i befolkningen, därför är en uppsats intressant angående just vilka som nyttjat andra Hälsans stigar. Annika Semb Granhed har gjort en c-uppsats i pedagogik just kring detta. Resultaten av intervjuer inom uppsatsen visar att 40 procent av alla som vid intervjutillfället promenerade på slingorna hade högskole- eller universitetsutbildning, vilket är en klar överrepresentation i jämförelse med befolkningen i övrigt oavsett utländsk eller svensk bakgrund. Promenader framstår som en kvinnodominerad aktivitet. Kännedomen och kunskapen om Hälsans Stig var störst i åldrarna 40 till 70 år. Hela 65 procent visste att de gick på Hälsans Stig. De flesta vill motionera på sina egna villkor, när de har tid och i sin egen takt. Många satte promenader som nummer ett när de tillfrågades om vilka aktiviteter som de helst utövade. Det verkar alltså som om den här formen av lågintensiv träning tilltalar medelålders, högutbildade kvinnor vars habitus kommer till uttryck i en fysiskt aktiv livsstil där man visar intresse för att hålla sig i form och att man kan vara fysiskt aktiv på egna villkor. Promenader i denna offentliga miljö framstår här som en attraktiv motionsform. Det bör dock uppmärksammas att andra kategorier också har tilltalats av denna motionsform. Att stigen var placerad i närområdet tycktes vara särskilt viktigt. Det är dock uppenbart att Hälsans Stig inte attraherar elitmotionärer utan snarare framstår som ett alternativ för dem som söker förhållandevis lågintensiv träning och kanske har svårt att komma igång på annat sätt. Ur sammanfattning sid 4-5

12 BOTKYRKA KOMMUN 4 [4] Socialförvaltningen Stöd och utvecklingsenheten Utifrån Tullinges befolkningssammansättning borde en Hälsans stig bli väl utnyttjad, men för att bli väl känd bland alla Tullingebor behöver den planeras tillsammans med många aktörer samt marknadsföras på olika arenor. Lotta Persson Socialchef och processansvarig för folkhälsoarbetet

13 MINNESANTECKNINGAR 1 [1] Socialförvaltningen Stöd och Utvecklingsenheten Dag Närvarande Ordinarie: Inger Ros (S), Christina Tibblin (M), Klas-Göran Nordberg (V), Christina Lindahl-Nilsson (M), Sthlms läns landsting Ersättare: Tuva Lund (S), Robert Rasmussen (S), Marie Spennare (M), Andreas Froby (FP), Övriga Lotta Persson, Hanna Lind, Elisabeth Skoog Ej närvarande Ulrika Persson (MP), Hamza Benmakhlouf (S), Camilla Frejman A (KD), Alfonso Morales (S) Sthlms läns landsting Ärenden Förslag till folkhälsokommitténs yttrande till ks angående medborgarförslag om Hälsans stig i Tullinge Folkhälsokommitténs tidigare yttrande angående ett medborgarförslag i Hallunda/Norsborg antogs av kommunfullmäktige. Nu har det kommit ytterligare ett medborgarförslag men nu i Tullinge. Förslaget till yttrande bifogades kallelsen. Områdesgruppen föreslog att på grund av Tullinges stora yta kan det finnas behov av två stigar, vilket kommittén också tyckte var bra. Folkhälsokommittén antar yttrandet angående medborgarförslaget Hälsans stig som sitt eget och svaret skickas till kommunstyrelsen.. Vid pennan /Elisabeth

14 Rubrik Förnamn Efternamn Namn Gatuadress Postadress Postnummer Telefonnummer Mobilnummer E-postadress Förslag birgit wahab birgit wahab Jag föreslår att en HÄLSOSTIG anläggs i Tullinge. Tullingestrand vore en god början. Det inspirerar människor att veta hur många km de gått. Motivering Nästan alla kommuner har en HÄLSOSTIG och då Botkyrka är alltannat än lagom borde den också ha en sådan stig.

15 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen Dnr sbf/2011:617, KS/2011:359 Svar på motion - Dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge (M) (sbf/2011:617, KS/2011:359) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Motionen är besvarad. Ärendet Mattias Franzén (M) väckte vid kommunfullmäktiges sammanträde en motion Dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge. Motionären föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningen i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur tillgängligheten av parkeringsplatser utökas i Tumba och Tullinge i nära anslutning till pendeltåget. Sammanfattning Den utredning som motionären önskar att kommunen ska ta fram angående infartsparkeringar finns redan i form av dokumentet Översyn av infartsparkeringar i Botkyrka kommun (beslutad i samhällsbyggnadsnämnden ). Samhällsbyggnadsnämnden arbetar vidare med förslagen i den genomförda översynen, bland annat pågår ett arbete med en utvidgning av en infartsparkering i Tumba och diskussioner med SL om smart infartsparkering i anslutning till centrumutveckling i Tumba, Tullinge och Vårsta. En långsiktig ambition finns även att tillskapa ytor för infartsparkeringar utmed någon eller några tunnelbanestationer i kommunen. Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse Samhällsbyggnadsnämnden har yttrat sig över motionen , 7.

16 PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden Dnrsbf/2011:617 7 Yttrande över motion om att lösa parkeringsproblem i Tumba och Tullinge (sbf/2011:617) Beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Motionen är besvarad. Moderaterna reserverar sig mot beslutet. Sammanfattning Den utredning som motionären önskar att kommunen ska ta fram angående infartsparkeringar finns redan i form av dokumentet Översyn av infartsparkeringar i Botkyrka kommun. Detta dokument behandlades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde De förslag som finns i denna översyn måste nu implementeras. I översynen angavs att det finns ca 350 infartsparkeringar i Tumba och 325 i Tullinge. Infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken är en del i att få hela resan från hemmet till jobbet eller andra målpunkter att fungera. Vid dessa infartsparkeringar behövs det för övrigt inte bara parkeringar för bilar utan även för cyklar. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge. Det som motionärerna främst då avser är att få fram förslag på hur tillgängligheten av parkeringsplatser utökas i närheten av Tumba och Tullinges respektive pendeltågsstationer. Samhällsbyggnadsförvaltningen redogör för ärendet och lämnar förslag till beslut i tjänsteskrivelse daterad

17 BOTKYRKA KOMMUN PROTOKOLLSUTDRAG 2[2] Samhällsbyggnadsnämnden Dnr sbf/2011:617 Yrkande Edip Noyan (M) och Andrei Ignat (M) yrkar bifall till motionen. Dan Gahnström (MP) yrkar bifall till ordförandeförslaget. Proposition Föreligger två förslag till beslut bifall eller besvarad Ordföranden ställer proposition mellan de två förslagen och finner att nämnden beslutar enligt ordförandens förslag motionen är besvarad. Expedieras till Kommunfullmäktige Ulrika Persson

18 TJÄNSTESKRIVELSE 1[2] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2011:617 Referens Olov Lindquist Mottagare Samhällsbyggnadsnämnden Yttrande över motion om att lösa parkeringsproblem i Tumba och Tullinge Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige: Motionen är besvarad. Ärendet Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag att yttra sig över en motion om att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge. Det som motionärerna främst då avser är att få fram förslag på hur tillgängligheten av parkeringsplatser utökas i närheten av Tumba och Tullinges respektive pendeltågsstationer. Sammanfattning Den utredning som motionären önskar att kommunen ska ta fram angående infartsparkeringar finns redan i form av dokumentet Översyn av infartsparkeringar i Botkyrka kommun. Detta dokument behandlades vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde De förslag som finns i denna översyn måste nu implementeras. Yttrande Infartsparkeringar i anslutning till kollektivtrafiken är en del i att få hela resan från hemmet till jobbet eller andra målpunkter att fungera. Vid dessa infartsparkeringar behövs det för övrigt inte bara parkeringar för bilar utan även för cyklar. Vid samhällsbyggnadsnämndens sammanträde beslutade nämnden att godkänna samhällsbyggnadsförvaltningens översyn av kommunens infartsparkeringar. I översynen angavs att det finns ca 350 infartsparkeringar i Tumba och 325 i Tullinge. I översynen finns förslag på nya parkeringsplatser. I Tumba bör vi få till ett bättre utnyttjande av den lite mer avlägsna parkeringen vid Alfa Laval. Vidare har nämnden bifallit ett medborgarförslag som innebär att antalet infartsparkeringar ska utökas längs med Hågelbyleden, vid den nuvarande parkeringen vid Alfa Laval. Samhällsbyggnadsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms /HandläggareMobilTelefon/ E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

19 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[2] Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr sbf/2011:617 Det pågår också stora planarbeten vid Tumba centrum och ABC-området där projekten öppnar för möjligheter till bättre infartsparkeringar. En sådan kan vara att i samarbete med centrumägarna föreslå infartsparkering i anslutning till eller inne i centrumbyggnaderna. För att lösa parkeringssituationen i Tullinge krävs troligtvis mer omfattande åtgärder. Här gäller att inte enbart undersöka ytlösningar, utan även parkeringshus. Men eftersom förvaltningen fr o m november i år infört nattparkeringsförbud vid nästan alla parkeringar vid Tullinge station, kommer detta att frigöra platser och inte, som nu, användas som boendeparkering. En annan lösning kan vara att titta på parkeringsplatser vid Aftonvägen, även om läget är relativt långt ifrån pendeltågsentrén (ca 500 m). En ny östlig entré skulle minska avståndet till ca 250 meter. Kommunen har tagit upp denna fråga med trafikhuvudmannen SL, utan att ännu så länge få något gehör. Frågan måste aktualiseras på nytt. Mikael Nyberg t f samhällsbyggnadschef Ulrika Persson Gata/Parkchef

20 Kommunfullmäktige MOTION Dags att lösa parkeringsproblemen i Tumba och Tullinge Bristen på parkeringsplatser tvingar Botkyrkabor att ta bilen framför att åka kollektivt. Fler parkeringsplatser i anslutning till våra pendeltågsstationer skulle göra det möjligt för fler pendlare att resa mer klimatsmart. Biltrafiken och konsekvenserna av densamma står idag för en stor del av de miljöproblem vi har i Stockholmsområdet. Varje dag bidrar troligen hundratals Botkyrkabor till detta trots att många kanske hellre skulle vilja resa mer klimatsmart. Här skulle kommunen kunna göra en stor insats för miljön! I Grödinge, men även på andra ställen i kommunen, är kollektivtrafiken tyvärr ofta inget rimligt alternativ till bilen. Däremot har vi i kommunen två (oftast) välfungerande pendeltågsstationer som dessa personer skulle kunna använda sig av - om det hade funnits bättre parkeringsmöjligheter i anslutning till stationerna. Vore det inte bättre att möjliggöra för våra medborgare att delvis kunna åka kollektivt istället för att tvingas åka bil hela sträckan? Dels skulle detta bidra till mer hållbar utveckling, vilket är i enlighet med Botkyrkas ambitioner, men även till att öka valfriheten för de människor som idag tvingas resa med bil. Förutom miljöaspekten i detta är det dessutom mer säkert att åka tåg än bil samtidigt som vi på detta sätt kan få bort en del onödig trafik på våra redan så hårt belastade vägar. Vi föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunledningen i uppdrag att utreda och komma med förslag på hur tillgängligheten av parkeringsplatser utökas i Tumba och Tullinge i nära anslutning till pendeltåget. Mattias Franzén

21 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen Dnr KS/2010:118 Papperslös nämndadministration - fullt införande under 2012 (KS/2010:118) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beviljar medel för fullt införande av papperslös nämndhantering för nämnder, utskott, beredningar samt kommunfullmäktige under Finansieringen av införandet med kronor under 2012 sker genom tilläggsanslag. Finansiering av årlig drift från och med 2013 sker via medel som blir tillgängliga då nämndernas arbete effektiviseras. Respektive nämnd finansierar reinvestering av utrustning från och med Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett fullt införande av papperslös nämndhantering för nämnder, utskott, beredningar samt kommunfullmäktige sker under Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har under hösten 2011 varit pilotnämnder med gott resultat. Kostnaderna för ett genomförande av fullt införande under 2012 beräknas till kronor. I detta ingår kostnader för inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer, mobilt bredband, konsulttjänster samt projektledning. Nämndernas arbete beräknas effektiviseras motsvarande kronor/år bestående av minskade kostnader för tryck, porto och distribution samt effektivare processer. Dessa medel föreslås användas till att finansiera årlig drift, licensavgifter samt för att skapa utrymme för reinvestering av utrustning. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

22 TJÄNSTESKRIVELSE 1[5] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2010:118 Referens Håkan Hultgren Mats André Mottagare Kommunstyrelsen Papperslösa sammanträden fullt införande under 2012 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beviljar medel för fullt införande av papperslös nämndhantering för nämnder, utskott, beredningar samt kommunfullmäktige under Finansieringen av införandet med kronor under 2012 sker genom tilläggsanslag Finansiering av årlig drift från och med 2013 sker via medel som blir tillgängliga då nämndernas arbete effektiviseras. Respektive nämnd finansierar reinvestering av utrustning från och med Sammanfattning Kommunledningsförvaltningen föreslår att ett fullt införande av papperslös nämndhantering för nämnder, utskott, beredningar samt kommunfullmäktige sker under Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden har under hösten 2011 varit pilotnämnder med gott resultat. Kostnaderna för ett genomförande av fullt införande under 2012 beräknas till kronor. I detta ingår kostnader för inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer, mobilt bredband, konsulttjänster samt projektledning. Nämndernas arbete beräknas effektiviseras motsvarande kronor/år beståend av minskade kostnader för tryck, porto och distribution samt effektivare processer. Dessa medel föreslås användas till att finansiera årlig drift beräknat, licensavgifter samt för att skapa utrymme för reinvestering av utrustning. Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

23 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[5] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2010:118 Bakgrund Under våren 2010 gav kanslichefen i uppdrag till IT-stöd att ta fram en förstudie över hur papperslös nämndadministration skulle kunna genomföras. I juni 2010 presenterades ett första utkast för kommunledningsförvaltningen. Arbetet har därefter fortsatt under våren Ett första möte hölls med en grupp förtroendevalda där riktlinjer diskuterades för det fortsatta arbetet med ett koncept för papperslös hantering. Därefter har ett möte skett med en större referensgrupp av förtroendevalda för att undersöka vilka önskemål, krav, behov och farhågor de kunde se i en papperslös nämndprocess före, under och efter ett sammanträde. Parallellt med detta visade samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden ett stort intresse av att inleda försök med papperslösa sammanträden. Nya tekniska lösningar i och med läsplattans intåg på marknaden kompletterat med internetbaserade lagringslösningar har ökat möjligheterna till en bra och användarvänlig lösning. Kommunstyrelsen beslutade om genomförande av ett pilotförsök med samhällsbyggnadsnämnden samt socialnämnden Avgränsning Sekretessklassade ärenden kan för närvarande inte hanteras i lösningen utan ska hanteras utanför lösningen t ex via manuella arbetssätt. Digitalisering av arbetsprocesser inom de olika nämnderna ingår inte. Lösningen har heller ingen åtkomst till kommunens interna utskrifts- eller lagringsystem (H: G: etc) när läsplatta nyttjas. Genomförandet av piloten Samhällsbyggnadsnämnden och socialnämnden valdes ut till att vara pilotnämnder av flera skäl: Samhällsbyggnadsnämndens ofta komplexa och omfattande ärenden med bilder och kartmaterial och socialnämndens särskilda situation med ofta förekommande sekretesshandlingar. Arbetet med papperslös nämndhantering utgår från kommunens ärende- och dokumenthanteringssystem där en digital version av ett sammanträde skapas. Därifrån sker export av handlingarna digitalt till en internettjänst varifrån nämndledamöter, ersättare m fl. hämtar sammanträdeshandlingarna. Informationsbäraren är en läsplatta alternativt bärbar dator. Sammanträdeshandlingarna sparas lokalt. De noteringar som görs av den enskilde kan sedan synkroniseras med internettjänsten som en egen kopia.

24 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[5] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2010:118 Kostnaderna för ett genomförande av pilotprojektet uppgick till kronor. I detta ingick kostnader för inköp av läsplattor alternativt bärbara datorer, mobilt bredband, konsulttjänster samt projektledning. Sammanträdeshandlingar för allmänheten Ett arbete har parallellt med pilotförsöket genomförts med att förbättra servicen till allmänheten och andra prenumeranter av sammanträdeshandlingar genom att samtliga nämnder givits möjlighet att skapa samlingsdokument som enkelt kan läsas eller laddas ner av den intresserade från kommunens hemsida. Resultat från enkätundersökning En enkätundersökning genomfördes under dec 2011 med målet att samla in synpunkter om pilotförsöket från pilotanvändarna. Av totalt 48st utskickade enkätförfrågningar inkom 31st svar, vilket ger ett deltagande på 64,5%. Undersökningen visade ett mycket positivt resultat där bl.a. 93,5 % vill fortsätta arbetet som under pilotförsöket. De positiva effekterna som deltagarna har lämnat är bl.a.: Tillgänglighet till alla papper oavsett var jag är. Enkelt att läsa och göra anteckningar i. Minskad pappersåtgång - miljövänligt och ekonomiskt smart. Lätt att bära med sig Snabba uppdateringar om det behövs. Hanteringsvänligt. Ha gamla handlingar tillgängliga Ekonomi Kostnader fullt införande Utrustning (241 anv.) kr 0 kr 0 kr Mobilt bredband (270 anv x 1 188kr/år/anv) kr kr kr Funktionskostnad (270 anv x 680kr/år/anv) (Nyttjanderätt internettjänst (250 anv), datakomm exkl bredband, logistik, support mm) kr kr kr Projektledning (80h x 1 000kr/h) kr 0 kr 0 kr

25 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 4[5] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2010:118 Uppstartssupport (20h x 600kr/h) kr 0 kr 0 kr Utbildning kr 0 kr 0 kr Summa kostnader kr kr kr Besparing (tryck, porto & bud) kr kr kr Effektivisering (arbetstid (250kr/h)) (AU, ordf. beredn, utskick s mtr, kompl. utskick & protokoll kr kr kr Summa besparing kr kr kr Nettokostnad kr kr kr Den besparing/effektivisering som uppstår beräknad till föreslås användas till finansiering av kostnader inom respektive nämnd för mobila bredband och funktionskostnad, ( :). Överskjutande effektivisering används för att möjliggöra reinvesteringar av utrustningen. Läsplattorna beräknas ha en livslängd på 3 år och medel för reinvestering behöver därför avsättas inom respektive nämnd från och med Förslag till införandeordning 2012 April: Vård- och omsorgsnämnd Kommunala rådet för funktionshinder Kommunala pensionärsrådet Maj: Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Juni: Miljö- och hälsoskyddsnämnd Teknisk nämnd September: Utbildningsnämnd Oktober:

26 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 5[5] Kommunledningsförvaltningen Dnr KS/2010:118 Arbets- och näringslivsberedningen Demokratiberedningen Folkhälsokommitté Klimat- och planeringsberedning Personalutskott November: Kommunstyrelsen December: Kommunfullmäktige Åsa Ratcovich Kommundirektör Lars Svantesson IT-chef

27

28

29

30

31

32

33

34

35 ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:78 Eftermiddagsverksamhet för barn år i Hallunda 2012 (KS/2012:78) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige beviljar kronor till ABF Botkyrka-Salem för att bedriva eftermiddagsverksamhet för barn mellan år i Folkets hus Hallunda under Finansiering sker genom anslaget för oförutsedda behov. Kommunfullmäktige ger kultur- och fritidsförvaltningen i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten. Sammanfattning Den politiska majoriteten konstaterar att det finns många barn i Hallunda i åldern 8 12 år som inte har någonstans att vara efter skoltid. ABF Botkyrka-Salem har lämnat in en ansökan om att starta en eftermiddagsverksamhet i Folkets hus lokaler. Eftermiddagsverksamheten ska stödja barnets växande och utveckling och vara en meningsfull fritidssysselsättning för områdets unga. Syftet med eftermiddagsverksamheten i Hallunda är att ge barnen i området möjlighet att under pedagogisk ledning delta i en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut. Målgruppen är barn mellan 10 och 12 år. ABF ska ha ett fullt utrustat datarum, café och musikrum. Verksamheten som också kommer att erbjuda läxhjälp, matlagning och musikverksamhet ska bedrivas i Hallunda Folkets hus lokaler. Bra och välplanerad verksamhet efter skoltid är viktigt. Eftermiddagsverksamhet för unga Botkyrkabor bedrivs idag på flera håll. Den föreslagna verksamheten i Hallunda kommer att bedrivas tre timmar per dag under De totala kostnaderna för verksamheten är kronor och av det-

36 BOTKYRKA KOMMUN ORDFÖRANDEFÖRSLAG 2[2] Kommunstyrelsen Dnr KS/2012:78 ta bidrar Hallunda Folkets hus med kronor för inventarier och ABF Botkyrka-Salem med kronor för lokalkostnader. Kommunledningsförvaltningen redogör för ärendet i en tjänsteskrivelse

37 TJÄNSTESKRIVELSE 1[3] Kommunledningsförvaltningen / Dnr KS/2012:78 Referens Charlotte Persson Mottagare Kommunstyrelsen Eftermiddagsverksamhet för barn år i Hallunda 2012 Sammanfattning ABF Botkyrka-Salem har ansökt om ett kommunbidrag på totalt kronor för att bedriva eftermiddagsverksamhet för barn mellan 10 och 12 år i Hallunda Folkets hus under ABF anser att det finns många barn i Hallunda i åldern 8 12 år som inte har någonstans att vara efter skoltid. Därför vill de starta en eftermiddagsverksamhet i Folkets hus lokaler. Med eftermiddagsverksamheten vill de stödja barnets växande och utveckling, skapa en god grund för fritidssysselsättning och hjälpa familjerna i deras fostrande arbete. Beskrivning av ärendet ABF Botkyrka Salem har ansökt om ett kommunbidrag på totalt kronor för att bedriva eftermiddagsverksamhet för barn mellan 10 och 12 år i Hallunda folkets hus under ABF bedriver redan idag ungdomsverksamhet åt kommunen i Alby, Tullinge och Vårsta. Syftet med eftermiddagsverksamheten i Hallunda är att ge barnen i området möjlighet att under pedagogisk ledning delta i en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut. Målgruppen är barn mellan 10 och 12 år. ABF ska ha ett fullt utrustat datarum, café och musikrum. Verksamheten som också kommer att erbjuda läxhjälp, matlagning och musikverksamhet ska bedrivas i Hallunda Folkets hus lokaler. Huvudansvarig för verksamheten kommer Michael Bodell, studieförbundschef på ABF Botkyrka-Salem att vara. Verksamheten kommer att bedrivas tre timmar per dag i 42 veckor under De totala kostnaderna för verksamheten är kronor och av detta bidrar Hallunda Folkets hus med kronor för inventarier och ABF Botkyrka-Salem med kronor för lokalkostnader. Eftermiddagsverksamhet för unga i Botkyrka Kommunledningsförvaltningen Post Botkyrka kommun, TUMBA Besök Munkhättevägen 45, Tumba Kontaktcenter Direkt Sms E-post Org.nr Bankgiro Fax Webb

38 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 2[3] Kommunledningsförvaltningen / Dnr KS/2012:78 Bra och välplanerad verksamhet efter skoltid är viktigt. Eftermiddagsverksamhet för unga Botkyrkabor bedrivs idag på flera håll. Det är i dagsläget utbildningsförvaltningens ansvar att driva detta och det är kultur- och fritidsförvaltningen som ansvarar för fritidsgårdarna. Förvaltningarna har genomfört ett gemensamt utredningsarbete och har nu gemensamma förslag om en förändring av ansvaret i framåtsikten och i ett separat ärende. Förslaget är att kultur- och fritidsförvaltningen övertar ansvaret för eftermiddagsverksamheten och samplanerar den med deras ansvar för fritidsgårdarna. Närmast berörda av frågan från ABF är utbildnings- och kultur- och fritidsförvaltningarna. De anser att det är bättre att hantera frågan från ABF i det ordinarie arbetet och inte bryta ut en del av verksamheten för barn och unga och finansiera den i särskild ordning. Dessutom är man från kultur- och fritidsförvaltningen tveksam till lokaliseringen av verksamheten i Hallunda Folkets hus eftersom deras tanke är att verksamheterna ska ligga nära varandra. När förvaltningen planerar eftermiddagsverksamhet försöker man lokalisera den till eller i närheten av skolor. Utdrag ur Utbildningsförvaltningens framåtsikt: 6.8 Fritidsklubbar för åringar I framåtsikten för åren föreslog utbildningsnämnden och kulturoch fritidsnämnden att eftermiddagsverksamheten för åringar skulle utvecklas till fritidsklubbar, med ett utvecklat innehåll med fokus på kultur och idrott och även att dessa verksamheter skulle behöva finnas på fler ställen än idag. Nämnderna föreslog att 4 mkr skulle behöva tillföras för denna kvalitetshöjning och utveckling av fler verksamheter. För att underlätta samordningen med fritidsgårdarna och med olika kultur- och idrottsverksamheter föreslogs att ansvaret skulle flyttas från utbildningsnämnden till kultur- och fritidsnämnden. Kommunfullmäktige ställde sig inte bakom alla förslag från nämnderna men beslutade i ettårsplanen för 2012 att 1,5 mkr skulle tillföras till utbildningsnämnden för att säkra kvaliteten på årsverksamheten. De två förvaltningarna anser fortfarande att kultur- och fritidsnämnden har mycket bättre förutsättningar att få till en bra verksamhet genom samordning med det uppdrag som den nämnden ger till fritidsgårdarna och genom samverkan med befintliga kultur- och idrottsverksamheter. Därför föreslås utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden i ett separat ärende att återigen aktualisera frågan om en förflyttning av ansvaret mellan nämnderna redan till halvårsskiftet Båda förvaltningarna anser

39 BOTKYRKA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE 3[3] Kommunledningsförvaltningen / Dnr KS/2012:78 också att det ursprungliga utredningsförslaget bör fullföljas under 2013, d.v.s. en kvalitetshöjning och en utbyggnad av fritidsklubbarna också till områden som idag saknar sådana verksamheter. Det handlar främst om Kassmyra-Broängenområdet och om delar av Hallunda-Norsborg. Nämnderna vill också uppmärksamma kommunfullmäktige på att en bra årsverksamhet finns med bland de prioriterade insatserna i det nya folkhälsoprogrammet. För detta ändamål bör ytterligare 2,5 mkr tillföras ansvarig nämnd från år Kostnader för eftermiddagsverksamhet Idag bedrivs eftermiddagsverksamhet ungefär till halva kostnaden mot den ABF ansöker om. För att genomföra en riktigt bra verksamhet är summan ABF ansöker om inte orimlig. Kostnaderna för kommunens övriga eftermiddagsverksamheter ligger på en lägre nivå jämfört med den verksamhet som ABF nu ansöker om medel för. Uppföljning ABF ansöker endast för verksamhet Om kommunen beslutar att bevilja ansökan bör kultur- och fritidsförvaltningen ges i uppdrag att följa upp och utvärdera verksamheten. Åsa Ratcovich Kommundirektör Charlotte Persson Enhetschef Expedieras till Erik Nilsson, uf Eva Jansson, kof Åsa Ratcovich, klf

40 EM-verksamhet för barn år i Hallunda Bakgrund I Hallunda finns det många barn i åldern 8-12 år som saknar någonstans att vara. Från ABF Botkyrka-Salems sida menar vi att det är viktigt att alla barn får möjlighet att vara någonstans efter skoltid samt en trygg uppväxtmiljö efter skoldagen. Därför vill ABF Botkyrka-Salem, efter diskussioner med Folkets Hus i Hallunda, Biblioteket i Hallunda, ansöka om att starta igång en eftermiddagsverksamhet, EM, i Folkets Hus lokaler. Vi vill med EM-verksamhet stödja barnets växande och utveckling, skapa en grund för goda fritidssysselsättningar och hjälpa familjerna i deras fostrande arbete. ABF Botkyrka-Salem vill bedriva EM-verksamhet för att vi vill förebygga riskfaktorer som uppkommer då barnen tillbringar fritiden ensamma eller utan tillsyn. Och att främja jämlikheten i samhället och förebygga utslagning. Vi vill med EM-verksamheten bygga vidare på det pedagogiska uppdrag som Botkyrka kommun och Allmänna råd för fritidshem/klubb beskriver är viktiga riktlinjer. Vi ska bedriva verksamhet som karaktäriseras av en högklassig fritidsverksamhet där fritidsledarna är utbildade och har kompetens för att kunna möta alla barn. ABF Botkyrka-Salem bedriver redan nu en stor ungdomsverksamhet på uppdrag av kommunen, som innebär att vi som organisation har både erfarenhet och kunskap i frågan. Huvudman för denna verksamhet är ABF Botkyrka Salem i nära samarbete med Folkets Hus i Hallunda och Biblioteket i Hallunda. 1

41 Syfte Syftet med att ABF Botkyrka-Salem vill bedriva EM-verksamhet i Hallunda är att ge barnen i området möjlighet att under pedagogisk ledning delta i en trygg och mångsidig verksamhet efter skoldagens slut. Utbildade vuxna ledare ansvarar för verksamheten. Målgrupper EM-verksamhet för barn i åldern år. Mål Vårt mål är att vara med och betona barnets egna upplevelser. Utgångspunkten för planeringen är individuella synpunkter och synpunkter som ansluter sig till gemenskapen och till det sociala växandet. Målet är att erbjuda en mångsidig och stimulerande verksamhet som utgår från barnens behov och att också ge möjlighet till vila och till att vara för sig själva. Händelserna under skoldagen skall om möjligt beaktas i verksamheten. Vi vill hitta sysselsättningar som stöder personlighetens utveckling. Att betona glädjen i att delta och upplevelser av att lyckas är viktigt för utvecklingen av självkänslan. Befogad uppmuntran och beröm av barnet stöder utvecklingen av självkänslan och tilltron till den egna förmågan. Och att barn i Hallunda får ett utökat utbud av meningsfulla aktiviteter, de får komma till en stabil och bra verksamhets samt träffa vuxna förebilder. Vi vill också att det blir lugnare i området, Folkets hus och biblioteket. Verksamhet Med tanke på att de stora problemen i biblioteket varit kring datorerna så ska vi ha ett fullt utrustat datarum, ett café, musikrum både för inspelning och kunna prova på instrument. Vi vill även erbjuda läxhjälp, matlagning, musikverksamhet med mera. Självklart skall barnen även bara kunna komma dit och hänga, prata och få vägledning av ledarna. 2

26 Svar på medborgarförslag - Hälsans stig i Tullinge. 28 Papperslös nämndadministration - fullt införande under 2012

26 Svar på medborgarförslag - Hälsans stig i Tullinge. 28 Papperslös nämndadministration - fullt införande under 2012 KUNGÖRELSE 1 [2] Kommunfullmäktige 2012-03-19 Tid 2012-03-29, Kl 17:30 Plats Hallunda Folkets hus Observera att handlingar i ärende 25 29 tidigare är utsända till kommunstyrelsens sammanträde 5 mars 2012.

Läs mer

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595)

Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2016-06-07 Dnr KS/2015:595 Yttrande till Kammarkollegiet över Tullingepartiets ansökan om kommundelning (KS/2015:595) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377)

Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-11-10 Dnr KS/2012:377 Återrapportering om folkomröstningen (KS/2012:377) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige har tagit

Läs mer

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun

folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun folkomröstning i botkyrka Folkomröstning om eventuell delning av Botkyrka kommun Den 14 september genomförs valen till kommun, landsting och riksdag. Samma dag har vi i Botkyrka en folkomröstning om frågan

Läs mer

styrdokument i botkyrka kommun

styrdokument i botkyrka kommun styrdokument i botkyrka kommun Riktlinjer för dialogforum Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:201 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den:

Läs mer

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470)

Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:470 Medgivande att ta emot medel - Prestationsersättning för införandet av lokala värdighetsgarantier (KS/2012:470) Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434)

218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) PROTOKOLLSUTDRAG 1[2] Kommunstyrelsen 2012-11-05 Dnr KS/2012:434 218 Svar på remiss - Regeringsuppdrag om Stockholmsregionens behov av bostäder (KS/2012:434) Beslut Kommunstyrelsen överlämnar kommunledningsförvaltningens

Läs mer

Mats Einarsson (V) Stefan Dayne (KD)

Mats Einarsson (V) Stefan Dayne (KD) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[23] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, 2:3, kl 16:00-17:05 Beslutande Enligt bilaga Ersättare Övriga deltagande Enligt bilaga Åsa Ratcovich (kommundirektör), Marica Nordwall (kommunikationschef)

Läs mer

4 Medborgarförslag - Asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge (sbf/2012:543)

4 Medborgarförslag - Asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge (sbf/2012:543) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2013-06-03 Dnr sbf/2012:543 4 Medborgarförslag - Asfaltera återstoden av Fagerlidsvägen i Tullinge (sbf/2012:543) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden

Läs mer

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka BESLUTAS AV KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [3] 2014-08-29 Tid 2014-09-08, Kl 16:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, 2:3 Ärenden Justering 172 Informationspunkt - Krister Kalte, VD för Hågelbyparken AB och Upplev Botkyrka

Läs mer

Mattias Franzén (M) Sekreterare Paragrafer 6-12 Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Mattias Franzén (M) Sekreterare Paragrafer 6-12 Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP) Mattias Franzén (M), Sven-Arne Lindblom (S), Anders Gustafzon (S), Rolf Garneij

Läs mer

Riktlinjer för områdesutveckling

Riktlinjer för områdesutveckling Riktlinjer för områdesutveckling i Botkyrka Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Diarienummer: KS/2015:173 Dokumentet är beslutat av: Kommunfullmäktige Dokumentet beslutades den: 31 mars 2016

Läs mer

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS

Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2016-05-17 167 Motion om kommunal handlingsplan för minskad barnfattigdom. KS 2015-376 KS, KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige

Läs mer

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119)

98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) PROTOKOLLSUTDRAG 1[1] Kommunstyrelsen 2014-04-07 Dnr KS/2014:119 98 Försäljning av fastighet Ringblomman 1 i Tullinge (KS/2014:119) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige: Kommunfullmäktige

Läs mer

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan

3 Remissvar angående Förslag till Botkyrkas nya översiktsplan KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] Vård- och omsorgsnämnden 2013-06-11 Tid 2013-06-11, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från förvaltningen 2 Svar på medborgarförslag-

Läs mer

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök

4 Muntlig redogörelse för kontaktmannabesök KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden 2013-10-29 Tid 2013-11-07, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset plan 2, 2:3:an Stange, Munkhättevägen 45, Tumba Ärenden Justering 1 Yttrande

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V) Nils Andersson (S) Peter Siebert (FP)

Marit Strand Pettersen (V) Nils Andersson (S) Peter Siebert (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-20:00 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S)

Läs mer

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V)

Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V) KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-04-02 KS-2012/694.170 1 (3) HANDLÄGGARE Moritz, Marcel marcel.moritz@huddinge.se Kommunstyrelsen Angående mötesplatser för ungdomar mellan 19 och 24 år i Visättra svar

Läs mer

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson

Marit Strand Pettersen (V) Peter Arnhjort, Åsa Forslund, Gunilla Melkersson, Jörgen Skagerdahl, John Staberg, Elisabeth Persson SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[11] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, kl 19:00-21:05 ande Dan Gahnström, (MP), ordförande Arzu BeGigo Alan (S) Stefan Dayne (KD) Lars-Göran Liljedahl (S) Birgitta Majby (S) Robert

Läs mer

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING 2013-02-27 KS-2012/672.809 1 (4) HANDLÄGGARE Katarina Persson 08-53531397 Katarina.Persson2@huddinge.se Kommunstyrelsen Bilpool svar på medborgarförslag ställt av Johanna Karlsson

Läs mer

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6

Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Kommunstyrelsen 2015-06-30 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2014:494 Sara Molander 016-710 25 16 1 (3) Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag - Ge ipads till elever i årskurs 6 Förslag

Läs mer

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 26 maj 2014 26 Paragraf Diarienummer KS-2014/696.919 Redovisning av medborgarförslag som beslutats av annan nämnd per den 30 april 2014

Läs mer

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Redaktionen 2011-11-29 Referens Marianne Wladis Dag och tid 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasium Maria Brodin (S) Nooshi Dagostar (V) Nirlep Singh (S) Berit Larsson

Läs mer

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information

2 Information om förändrad lagstiftning till följd av missbruksutredningen - muntlig information KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA Socialnämnden 2013-10-29 Socialnämnden Tid 2013-10-29, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, Munkhättevägen 45, plan 2 rum 3 Ärenden Justering 1 Information från socialpsykiatriska

Läs mer

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart

67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar skickas senare - Ärendet justeras omedelbart KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [1] 2015-03-16 Tid 2015-03-26, Kl 16:30 Plats Hallunda Folkets hus, Vilje-Vee Ärenden Justering 67 Tilläggsavtal avseende överlåtelse av Botkyrka Stadsnät AB - Handlingar

Läs mer

Politisk organisation efter valet KS

Politisk organisation efter valet KS 22 Politisk organisation efter valet 2014. KS 2013-48 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta: 1. Barn- och utbildningsnämnd: Antalet ledamöter i nämnden är oförändrat - 13 ordinarie

Läs mer

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning

Dialogforum special Tumba om utredningen av en eventuell kommundelning MINNESANTECKNINGAR 1 [5] Redaktionen 2011-11-29 Referens Marianne Wladis Dag och tid 18.30 Plats Närvarande Ej närvarande Tumba gymnasium Maria, Sonia, Heidi Noomi, Berit, Nirlep, Karin 10 boende, 6 män,

Läs mer

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets

KF Ärende 9. Löpnummer i Politikerrummet: 22. Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets KF Ärende 9 Löpnummer i Politikerrummet: 22 Motion angående minskning av antal ledamöter i fullmäktige samt reducering till en valkrets Tjänsteskrivelse 2013-09-30 KS 2012.0210 Handläggare: Karin Jirénius

Läs mer

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda

159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kommunfullmäktige 2016-09-26 1 (6) 159 Motionssvar, Låt barn och ungdomar göra sig hörda Kst/2016:82 Bakgrund/Ärendet Föreligger motion daterad den 8 februari 2016 från Bror Wallström (L) och Lena Jonsson

Läs mer

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet

sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 Dnr KS-2011-573 Dpl 46 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Sammanfattning av ärendet sid 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2013-02-19 7 Återredovisning av möjligheterna för Karlstad att bli en fristad för författare, dramatiker, journalister och andra professionella skribenter som lever

Läs mer

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp

Rullande handlingsprogram för Tumba områdesgrupp 1 [7] områdesenheten -01-21 Rullande handlingsprram för Tumba områdesgrupp Det finns två delområden som sticker ut på en hel rad socioekonomiska parametrar. Dessa områden är Storvreten och Tuna och deras

Läs mer

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen

Olof Johansson (kd) ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Finspångs kommun: Kommunstyrelsen Plats och tid Hotell de Geer, kl. 11.00 11.05 2008-08-27 1 (7) Beslutande Stig Andersson (s), ordförande Elisabet Rehn (v) Denny Lawrot (c) Rune Haagel (s) Jan-Erik Svenblad (s) Stefan Pettersson (s) Inge

Läs mer

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

Kommunstyrelsens förvaltnings förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 29 (35) 2014-12-01 Ks 26. Medborgarförslag om att flytta kommunala pensionärsrådet (KPR) från socialnämnden till kommunstyrelsen och antagande av nytt reglemente svar

Läs mer

Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland Kommunstyrelsen 2009-09-28 184 478 Arbets- och personalutskottet 2009-09-28 207 456 Dnr 09.560 10 oktks18 Utredning av ansökningar från landstingen i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland

Läs mer

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år

att Tranås kommun tar ansvar för att svenskundervisning för nyanlända ungdomar genomförs under sommarlovet varje år ~ r ';~ TRANAs KOMMUN W." KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-12-01 Sida 26(35) 291 Dnr510/15 Svar på motion om sommarundervisning i svenska Socialdemokraterna har genom Evelina

Läs mer

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)

45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M) UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott

Läs mer

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND

RINKEBY-KISTA STADSDELSNÄMND BLAD 18 15 Förslag från Rinkeby framtidskommitté Beslut Tjänsteutlåtandet utgör svar på medborgarförslaget Ärendet Rinkeby framtidskommitté har i juni 2013 lämnat in ett medborgarförslag, vilket omfattar

Läs mer

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek

Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Kommunstyrelsen 2016-07-07 Kommunledningskontoret Demokrati och välfärd KSKF/2015:604 Sara Molander 016-710 25 16 1 (2) Kommunstyrelsen Svar på motion om att införa ett mobilt sportotek Förslag till beslut

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363

Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2012-02-07 42 Motion om plan för att minska antalet barn i förskolegrupperna. (AU 35) Dnr KS 2011-363 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

ÖVERKLAGANDE med anledning av Kammarkollegiets avslag gällande ansökan om delning av Botkyrka kommun (Dnr )

ÖVERKLAGANDE med anledning av Kammarkollegiets avslag gällande ansökan om delning av Botkyrka kommun (Dnr ) ÖVERKLAGANDE med anledning av Kammarkollegiets avslag gällande ansökan om delning av Botkyrka kommun () Till regeringen, Finansdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Klagande Tullingepartiet

Läs mer

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn

139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Protokoll Sammanträdesdatum 2015-06-02 Sida 30(39) Kommunstyrelsen Ks/2015:107 139 Ansökan från socialnämnden om projektmedel för start av Fritidsbanken Kristinehamn Beslut Kommunstyrelsen beslutar att

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) 2013-02-26 KS-2012/945.903 1 (4) HANDLÄGGARE Björkbacka, Per-Erik Kommunstyrelsen Per-Erik.Bjorkbacka@huddinge.se Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen svar på motion väckt av Arnold Boström

Läs mer

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V)

Elisabet Haglund-Nyberg (S) Bo Claesson (KD) Ronnie Andersson (V) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[12] Plats och tid Brunna konferenslokaler Humlevägen 4, kl 19:00-21:10 ande Serkan Köse (S) ordförande Karin Pilsäter (FP) Bo Olsson (MP) Staffan Sundin (M) tjg ersättare Selin

Läs mer

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden.

Kommunfullmäktige beslutade remittera motionen till kommunstyrelsen som remitterade den till fritids- och kulturnämnden. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-01-10 Blad 15 Ks12 Au 178 Dnr 136/2008-101 Svar på motion om Arboga som allergianpassad kommun Göran Edlund, FP, och Marianne Samuelsson, FP,

Läs mer

2013-09-03 2013-09-25

2013-09-03 2013-09-25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[13] Plats och tid Rikstens skola, Flygarvägen 5, Tullinge, kl 19:00-20:30 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S)

Läs mer

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum

SLUTREDOVISNING. Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda 1(6) KS/2015:54. /Eget_Förvaltning/ Diarienummer. Datum SLUTREDOVISNING 1(6) /Eget_Förvaltning/ Datum Diarienummer 2016-03-02 KS/2015:54 Handläggare Carina Stolt Slutrapport - läsplattor till förtroendevalda Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Mjölby

Läs mer

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering

Motion om utvärdering av EU projekt med kommunal medfinansiering Kommunfullmäktige 2009 11 30 200 476 2010 11 29 179 422 Kommunstyrelsen 2010 11 15 209 506 Arbets och personalutskottet 2010 10 11 190 398 Dnr 09.729 008 novkf37 Motion om utvärdering av EU projekt med

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SIDA 18 (42) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 25 mars 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion

Läs mer

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista) 1(12) Plats och tid Kommunstyrelsesalen kommunkontoret Charlottenberg kl 13.00-16.00 Beslutande Johanna Söderberg (C) ordförande Leif Johansson (C) Kathy Överby Nilsson (S) Hans Nilsson (Hela Edas Lista)

Läs mer

1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1)

1 Presentation av förstudien Botkyrkahälsan - muntlig information. 2 Ekonomisk månadsrapport per juni 2015 (SN 2014:1) KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 2015-08-25 Tid 2015-08-25, Kl 19:00 Plats Kommunalhuset i Tumba, plan 2 rum 2 Ärenden Justering 1 Presentation av förstudien "Botkyrkahälsan" - muntlig information 2 Ekonomisk

Läs mer

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS

Nina Hultqvist (TUP) Sekreterare Paragrafer Karina Wallenius ANSLAG/BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[8] Plats och tid 2:2, kl 18:30 ande Ersättare Övriga deltagande Maria Gawell Skog (S), ordförande Elisabeth Nobuoka Nordin (MP), Antra Johansons-Rantins (M), Sven-Arne Lindblom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00

Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen :15-10:00 1 Plats och tid Kommunhuset, Henån s-rum Högholmen 2014-04-09 8:15-10:00 Beslutande Kristina Svensson Lotta Husberg Veronica Almroth Lars-Åke Gustavsson Sven Olsson Övriga deltagande Se sidan 2 Utses att

Läs mer

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare

Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd Karlsson (c), tj ersättare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Dnr. 432/05 Plats och tid Omvårdnadsförvaltningen, Nya Kyrkogatan 21, Kristinehamn, Kl. 13.30 15.40 Beslutande Ledamöter Kerstin Andersson (s), ordf Ann Knudsen (m) Ingegärd

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2017-03-14 74 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. (AU 57) KS 2016-352 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler

2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] Kultur- och fritidsnämnden 2017-11-06 Dnr KOF/2016:63 2 Revidering av policy och riktlinjer för möteslokaler Beslut Kultur- och fridsnämnden beslutar för egen del: 1. Kultur- och

Läs mer

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/

20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/ Kommunfullmäktige 26 (48) 2017-11-27 Kf Kf 238 20. Motion om giftfri förskola och skola svar Dnr 2017/124-109 Elin Landerdahl (M) har 21 mars 2017 lämnat in en motion om giftfri förskola och skola. Motionären

Läs mer

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF)

Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 27 april 2016 11 Paragraf Diarienummer KS-2015/1934.474 Bygg en cykelpendlingsväg svar på motion ställd av Yosef Sigal (S) (KF) Kommunstyrelsens

Läs mer

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40

Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1992-04-22 Plats och tid Husaren, Kumla Folkets hus onsdagen den 22 april 1992, kl 17.00-17.40 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP)

209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17 (28) Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2013-02-14 209 KS/2012-0361 KS 11 KF Svar på motion om utomhusträning för äldre från Bengt Bivrin (MP) Förslag till

Läs mer

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid

KF Ärende 13. Löpnummer i Politikerrummet: 26. Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid KF Ärende 13 Löpnummer i Politikerrummet: 26 Medborgarförslag om gratis bussresor på dagtid Tjänsteskrivelse 2013-08-26 SBN 2012.0131 Handläggare: Kristin Södergren Samhällsbyggnadsnämnden Svar på återremiss

Läs mer

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9

KARLSTADS KOMMUN. Ärende 9 KARLSTADS KOMMUN Ärende 9 Dnr KS-2012-378 sid 1 (2) KARLSTADS KOMMUN KOMMUNLEDNINGSKONTORET Stadssekretariatet Tjänsteskrivelse 2012-06-30 Karin Holmgren, 064-640 10 12 karin. holmgren@karlstad.se Breddinförande

Läs mer

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/

Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/ 2013-09-30 rev. Ann-Cathrine Bergström Kanslichef 08 56039104 ann-cathrine.bergstrom@ekero.se Kommunstyrelsen Digitala Sammanträdeshandlingar till Ekerö kommuns förtroendevalda Dnr KS13/207-006 Förslag

Läs mer

Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige

Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige 1 (5) Kommunledningskontoret 2012-10-09 Dnr KS 2011-409 Karin Hjalmewik Kommunstyrelsen Modernisera Kommunfullmäktige, svar på motion (MP), samt digitala sammanträdeshandlingar för Kommunfullmäktige FÖRSLAG

Läs mer

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S)

Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Fritids- och kulturnämndens arbetsutskott 2014-11-04 Plats och tid Fritidsenhetens kansli 13.15 Beslutande Lena Träff (S) Marianne Samuelsson (FP) Jan-Erik Jansson (S) Övriga deltagare Annica Andersson

Läs mer

2 Medborgarförslag - Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. 5 Medborgarförslag - Utveckla lekplatsen vid Klockarevägen i Vårsta

2 Medborgarförslag - Utnyttja marken fullt ut vid Tullingesjön. 5 Medborgarförslag - Utveckla lekplatsen vid Klockarevägen i Vårsta KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [4] Samhällsbyggnadsnämnden 2016-01-15 Tid 2016-01-26, Kl 18:30 Plats Kommunalhuset, Tumba, plan 2, rum 3 Ärenden Justering 1 Medborgarförslag - Justera ljussignaler vid korsningen

Läs mer

20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143)

20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Samhällsbyggnadsnämnden 2014-05-20 Dnr sbf/2014:143 20 Yttrande över motion avseende att utveckla Tullinge centrum(sbf/2014:143) Förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämndens förslag

Läs mer

Inkomna samt besvarade medborgarförslag

Inkomna samt besvarade medborgarförslag Kommunledningsförvaltningen Linn Carlsson,0550-88 009 linn.carlsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2016-05-18 Ks/2016:95 Sida 1(2) Inkomna samt besvarade medborgarförslag Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826

Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubrikenanlägg en konstgräsplan i Hovsjö Dm KS07/378-826 Södertälje kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2008-10-24 194 Svar på motion från Metin Hawsho (fp) med rubriken"anlägg en konstgräsplan i Hovsjö" Dm KS07/378-826 Sammanfattning av ärendet Metin

Läs mer

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD)

Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av Arnold Boström (SD) och Mats Arkhem (SD) KOMMUNFULLMÄKTIGE PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 15 april 2013 12 Paragraf Diarienummer KS-2012/945.903 Demokratisera demokrati- och mångfaldsberedningen - svar på motion väckt av

Läs mer

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS

Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2017-03-07 57 Motion om att alla barn från fem år ska ges möjlighet att delta i simskola. KS 2016-352 KS. KF Beslut

Läs mer

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret

14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Sida 21 (31) 14 Förslag till parkeringsstrategi och förslag till plan för gatuparkering svar på remiss från trafikkontoret Stadsdelsnämndens beslut beslutade att besvara remissen med förvaltningens tjänsteutlåtande.

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) 2015-04-13 42-62 KOMMUNFULLMÄKTIGE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (11) Innehållsförteckning: 42 Godkännande av kungörelse. 43 Godkännande av dagordning. 44 Politiska uppdrag; ny M-ersättare och V-ersättare, kommunfullmäktige 2014-2018. 45

Läs mer

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss

Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Kyrkogårdsförvaltningen staben Tjänsteutlåtande Sida 1 (5) 2016-04-27 Handläggare Karin Söderling Telefon: 08 508 30121 Till KN 2016-05-17 Låt fler forma framtiden (SOU 2016:5), svar på remiss Förvaltningens

Läs mer

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142)

45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[1] 2016-04-12 Dnr sbf/2016:142 45 Delegering av beslut till presidiet - Tullinge 19:276 (sbf/2016:142) beslutar att delegera till presidiet att bevilja tidsbegränsat bygglov för tillfälligt

Läs mer

Socialnämndens arbetsutskott

Socialnämndens arbetsutskott 1 Plats och tid: Stadshuset, sammanträdesrum blå, 2012-08-28, kl 13:15 Beslutande: Anders Malm (M) tj ordförande Mikael von Krassow (S) Katarina Nilsson (KD) Tony Asp (S) tj ersättare för Gun-Inger Sjögren

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 1(19)

Sammanträdesprotokoll 1(19) Sammanträdesprotokoll 1(19) Plats och tid Kommunhuset, sessionssalen, onsdagen den 26 november 2014, 09.00-11.15. ande Övriga närvarande Kent Persson (V), ordförande, Åsa Eriksson (S), vice ordförande,

Läs mer

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604)

163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Kommunstyrelsen Protokollsutdrag Sammanträdesdatum 2016-09-06 Sida 1(3) 163 Svar på motion om att införa ett mobilt Sportotek (KSKF/2015:604) Beslut Förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Reservation

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30

Sammanträdesdatum 2011-11-24. Omsorgskontorets sammanträdesrum 2011-11-24 kl. 12.00 15.30 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(12) Plats och sammanträdestid Beslutare Övriga deltagare Justeringens plats och tid Omsorgskontorets sammanträdesrum kl. 12.00 15.30 Leif Andersson (s) Roger Persson (s) tjg

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015

Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott Kommunstyrelsens infrastruktur- och serviceutskott 15 september 2015 Ärende Sid Justering... 2 114 Information om kompetensförsörjningsplanen... 3 115

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr

Sammanträdesprotokoll. Ärendelista. Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott Sid nr Kommunstyrelsens plan- och utvecklingsutskott 2011-04-05 Ärendelista Sid nr Justering...2 29 Antagande av förslag till fördjupad översiktsplan för Birstaområdet...3 30 Överenskommelse om samarbete mellan

Läs mer

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner

1 Information - Presentation av kunskapsdatabas. 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 [2] 2014-01-28 Tid 2014-01-28, Kl 19:00 Plats Xenter Ärenden Justering 1 Information - Presentation av kunskapsdatabas 2 Information - Verksamheternas handlingsplaner 3 Jobbpaketet

Läs mer

Se bilagd förteckning

Se bilagd förteckning Nämnd/Styrelse Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2007-03-22 1 Plats och tid Torsdag 22 mars 2007 kl 19.00-19.50 Beslutande Se bilagd förteckning Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats

Läs mer

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS )

Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna. 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS ) VALLENTUNA KOMMUN Protokollsutdrag SID 1(1) Organ: Kommunstyrelsen Datum: 2013-05-06 Plats: Bällstarummet, kommunalhuset, Vallentuna 86 Svar på motion (DEX) Ridvägsnät i kommunen (KS 2011.075) BESLUT Kommunstyrelsen

Läs mer

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN

Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN Yttrande på motion (S) om inomhushall 5 FN 2016.047 3 Sammanträdesprotokoll Fritidsnämndens arbetsutskott 2016-10-13 67 Yttrande på motion (S) om inomhushall (FN 2016.047) Beslut Fritidsnämndens arbetsutskott

Läs mer

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40

Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum Sammanträdestid 13:30 14:40 Protokoll Nr 9 Sammanträdesdatum 2011-10-05 Sammanträdestid 13:30 14:40 Kultur- och fritidsnämnden Närvarande Ledamöter Per Johansson (C), ordförande Bernt Zander (S), vice ordförande Knut-Arne Kareld

Läs mer

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden 2016-02-23 Von 12 Dnr VON.2015.94 Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-10-21 308 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. KS 2014-239 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår

Läs mer

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239

Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-11-04 266 Medborgarförslag om gång- och cykelväg utmed väg 153 över fastigheterna Ullared S:2 och S:5. (AU 308) KS 2014-239 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets

Läs mer

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015

Förslag till fördelning av stöd till ideella idéburna organisationer 2015 BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2015-02-16 Sida 1 (1) Kultur- och bildningskansli Dnr LD14/02412 Uppdnr 932 2014-12-09 Kultur- och bildningsnämnd 2015-02-16

Läs mer

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/

14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige 22 (37) 2016-06-20 Kf Ks 202 14. Motion om inrättande av förtroenderåd svar Dnr 2014/387-109 Leif Svensson (V) har 28 juni 2014 väckt en motion om förtroenderåd

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Höjd habiliteringsersättning Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L)

Höjd habiliteringsersättning Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Utlåtande 2016:208 RVI (Dnr 106-1901/2015) Höjd habiliteringsersättning Motion (2015:84) av Isabel Smedberg Palmqvist (L) Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. Motion (2015:84)

Läs mer

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22)

Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Utlåtande 2004: RI (Dnr 314-2977/2003) Biltullar Motion av Jan Björklund m.fl. (fp) (2003:22) Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta följande Motion (2003:22) av Jan Björklund m.fl. (fp) om

Läs mer

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51

2013-06-04. Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 kommunstyrelsen i Falkenberg FALKENBERG 2013-06-04 131 Medborgarförslag - Hundbad på Pannaboudden i Glommen. (AU 157) Dnr KS 2013-51 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.

Läs mer

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24

Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-08-12 172 Motion om möjlighet till avfallssortering på allmänna platser. (AU 192) KS 2014-24 KF Beslut Kommunstyrelsen tillstyrker kommunfullmäktige besluta 1 Uttala sig

Läs mer

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning

Kommunstyrelsens beredning ~\t::a.~sj i'\ Kommunchef + motion for handläggning Gagnefs kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2013-09-30 Dnr 2013:701/00 Sida 17 Kf 109 Motion om ny politisk organisation Kommunfullmäktiges beslut 1. Remittera motionen till

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1[9] Plats och tid Kommunalhuset i Tumba, plan 2, rum 2, kl 19:00-20:00 ande Dan Gahnström (MP), ordförande Susanne Stangenberg (S) Lennart Lundell (M) Lars-Göran Liljedahl (S) Ulf

Läs mer