ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN"

Transkript

1 KS 2012/0567 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN utlåtande efter utställning ANTAGANDEHANDLING

2 foto, fram- och baksida: Jonas Lindström Kommunledningskontoret Kalmar 17 maj 2013 Eva-Lena Larsdotter projektledare

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...6 Generellt om kartor och planöversikt...6 Kalmar på djupet...6 Mer Kalmarsund...6 Mer Möre...7 Mer Stadsliv...7 Klimat och energi...7 Allmänna intressen...8 Miljökonsekvensbeskrivning...9 INKOMNA SYNPUNKTER Länsstyrelsen Kalmar län Trafikverket Skogsstyrelsen Sjäfartsverket Statens geotekniska institut SGU Landstinget Oskarshamns kommun Torsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Södermöre kommundelsnämnd Kalmar hamn E.ON Folkpartiet Liberalerna Kalmar Lantmän Kalmar ornitologiska förening Kalmar läns museum Synpunkter från privatpersoner...19 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande

4 foto: Lina Hultberg 4

5 UTLÅTANDE ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN miljökonsekvensbeskrivning ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplanen för Kalmar kommun Unika Kalmar har varit utställd för granskning under tiden 23 oktober 2012 till och med 23 december Berörda myndigheter, förvaltningar samt verksamma och invånare i kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över planförslaget. Sammanlagt har det inkommit 31 yttranden på utställningsförslaget. Sändlista för remissinstanser till utställningen och samtliga inkomna yttranden finns i originalutförande att tillgå på Mark- och planeringsenheten på Kommunledningskontoret. LÄSANVISNING En sammanfattning av respektive myndighets och övrigas inkomna yttrande finns sammanställda i särskild bilaga benämnd Sammanfattning inkomna synpunkter under utställning av översiktsplanen, bilaga 1. Yttrandena i sin helhet finns också samlade, i bilaga 2. Dessa bilagor till utlåtandet finns att läsa på kommunledningskontoret. I detta utlåtande anges mycket kortfattat vad synpunkterna handlar om, därefter kommentarer från kommunen och med fet stil i blå ruta förslag till justeringar, förtydligande eller redaktionella ändringar i översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. Inledningsvis finns en sammanfattning med förslag till vilka förtydliganden som ska göras i handlingarna innan antagande. Observera att alla sidhänvisningar görs till de två utställda dokumenten Översiktsplan och Miljökonsekvensbeskrivning, daterade I den slutligt antagna planen kan det bli andra sidnummer. 5

6 Nya Kristvallavägen SAMMANFATTNING Fåglamosse Smedje- 25 Tre stora kommunomfattande kartor tas fram backen som bilagor Skvaller Kvarnmarken Alet till översiktsplanen. De ska redovisa sammanställning av riksintressen och förordnanden samt översiktsplanens föreslagna markanvändning. Sjölyckan Ågärdet 500 m Följande sammanfattning är upplagd kapitelvis med grop Häjehage vilka förtydliganden som föreslås göras i planhandlingarna innan beslut om antagande. Förslagen utgår Hönseri Fållet Travträningsbana Ljungmo Olofsböle Lammängen Fredriksström Stampen Kristineborg både från Skogsängen interna såväl som inkomna synpunkter under utställningstiden. Travträningsbana Södra Bråne Nya vägen Gruppboende Norra gården Björkbacken Fångstgrop MER KALMARSUND Tydliggör inledningsvis att det avsnittet handlar om mellankommunala frågor, sidan 32 Kristvallavägen Lilla Brogården 25 Nya Vägen Peterslund Ekgärdet Bibliotek Vasstorp SporthallSkola GENERELLT OM KARTOR Förskola OCH PLANÖVERSIKT Södragården Fritidshem Samlingslokal Återvinningsstation Förtydliga kopplingen mellan dokumenten Översiktsplan Målabackarna och Miljökonsekvensbeskrivning, att de ska läsas parallellt Förskola Idrottsplats och hänvisningar dem emellan. Kattehall Stora Brogården Svendsborg Kvarnfors 25 Generellt förtydligas alla kartor i planen. Bultagärdet Ryggamosse Smedstorpsån Motionsspår Hästebäckskärret Relingahägnen En sammanställning av olika gällande plandokument, fördjupade översiktsplaner, planprogram och motsvarande kommer att infogas i översiktsplanen. KALMAR PÅ DJUPET Förskola St Olofs kyrka Gamla vägen Jämtängen Aspestugan Gamla vägen Nya vägen TREKANTEN Bildtexten om historik på sidan 13, historik fas 3, rättas utifrån yttrande från Kalmar Hamn... sjötransporterna minskar i andel till fördel för järnväg... Plantskola Bockekulla Grustag Nygrantorp Källstorp Östragården Harby Gubbudd Källekulla Edmundsdal Fridhem Moborg Bråthagen backe Förtydliga Kalmar Öland Airports vikt för regionen och som ett samlat kommunikationscentrum, sidan 34 Lägg till att vattenförsörjning är en viktig mellankommunal fråga, sidan 35 Lägg till slutsats från resvaneundersökning, sidan 40 Lägga in utredningsområdet för triangelspår, sidan 40. Beskriv kopplingar genom utdrag ur ställningstaganden i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Lägg in ny informationsruta med restid mellan Kalmar central och stationen i Växjö, Karlskrona och Oskarshamn, sidan 42 Tydliggör följande ställningstaganden på sidan 44-45: om mellankommunala vattenfrågor med en rubrik Vattenförsörjning med följande text: Vattenförsörjningsintresset ska ha högsta prioritet inom fastställda vattenskyddsområden. De intresseområden och de för regionen strategiskt viktiga områden som idag saknar skydd utreds i pågående arbete med vatten- och avloppsplan som ska utgöra tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utreda kommunikationscentra och triangelspår i samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen och Regionförbundet för att stärka flygplatsens regionala funktion. Komplettera ställningstagande om flyg med: Utveckla Kalmar Öland Airport till sydöstra Sveriges nav för flygresor och en regionflygplats med internationella förbindelser. En riksintresseklassificering av flygplatsen håller på att tas fram. 6 Sammanfattning

7 Tillägg ställningstagande för kommunikationer med följande: På lång sikt utreda en framtida kustjärnväg Kalmar- Oskarshamn i särskild ordning i samarbete mellan kommunerna samt Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län. Nytt ställningstagande föreslås: Kalmarsundskommunerna tillsammans ska vara en aktiv part i Östersjöregionen och de samarbeten som finns för till exempel infrastruktur och miljö. Hänvisning läggs inpå sidan 54 till Klimat och energiavsnittet angående vindkraft där också karta från vindkraftsplanen läggs in. Avsnittet om Skäggenäs förtydligas avseende text och kartor på sidan Ett särskilt uppslag med kartor för Skäggenäs läggs in. MER MÖRE Generellt förtydliga förutsättningar och karaktärsdrag i varje by och viljeinriktning på vardera karta. Beskriva mer om Landskapskonventionen som trädde i kraft 1 maj 2011, på sidan 54: Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt. Förtydliga om exploatering på jordbruksmark sidan 54 och ställningstaganden under punkt 3 på sidan 59 kring jordbruksmark och landskapsrum delas upp i två olika punkter enligt följande, Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. Inom landskapsrum där vyer är en viktig kvalitet ska ny bebyggelse underordna sig. MER STADSLIV Lägga in utredningsområdet för triangelspår, på kartor sidan 109 och 135. Förtydliga texten på sidan 131 och 132 i avsnittet om Västra Staden, beträffande triangelspåret och knutpunkten runt Karlsro med vägarna E22 och rv25, Kalmar flygplats och järnvägarna. Justera ställningstaganden om Bil och parkering sidan 115, dels ang biltrafik på Kvarnholmen, genom att byta ut inte passerar till minskar trafiken samt lägga till i ställningstagandet som berör Gröndalsvägen att Gröndalsvägen ska stängas för tung lastbilstrafik. KLIMAT OCH ENERGI Under rubrik Havsnivån stiger på sidan 145 görs följande tillägg: Havsnivåhöjningen behandlas också i MKB:n tema 5 Klimat och energi. Arbete med en Klimat- och energistrategi och klimatanpassningsplan pågår i kommunen och där kommer denna fråga att behandlas särskilt. Klimatanpassningsplanen ska tas fram som tematiskt tillägg till översiktsplanen. Sammanfattning 7

8 SAMMANFATTNING Hänvisning till handläggarkarta kommer att läggas in för att med länk lotsa till områden med miljöfarlig verksamhet. På sidan läggs till en karta som visar vindkraftsplanens A-områden, det vill säga områden som bedömts särskilt lämpliga för vindkraftsetablering. En motsvarande text med hänvisning till denna läggs till. Beskriva kustens vattenanvändning och strategier för det samlat i avsnittet om Vatten på sidan På sidan 174 ställningstaganden görs förtydliganden i punkt 1 med tillägg prioritera vattenförsörjningsintresset högst inom etc., punkt 2 utgår (finns på sidan 176) och övriga punkter justeras i ordningsföljd. Förtydliga på sidan 174 avseende kopplingen mellan MKB:n och huvuddokument med hänvisningar till tema 1 i MKB:n och att man där kan läsa mer om vatten och kustmiljön. Lägga till skrivning i ställningstagandet om reningsverket i Tegelviken i punkt 1 på sidan 176, att Alternativa lägen för reningsverk ska utredas innan några ytterligare investeringar beslutas för Tegelvikens reningsverk. ALLMÄNNA INTRESSEN Översiktsplanen kompletteras med karta och text som visar regionnätledningarna (50kV och 130 kv) samt fördelningsstationerna i Stävlö, Förlösa, Rockneby, Smedby, Vassmolösa och Halltorp samt en text om att samråd ska ske. Komplettera karta sidan 153 om riksintressen för hamn, Södra vägen och järnvägen samt text i teckenförklaringen. På sidan 152 läggs till en rubrik Kalmar hamn med text: Kalmar hamn och farleden genom Kalmarsund är av Trafikverket utpekade som riksintresse för transportsystemet enligt beslut 2010/ Till riksintresset hör även Södra Vägen och järnvägsspåret till hamnen. Riksintresset är ännu inte avgränsat och till dess är det hamnens verksamhetsområde som räknas. En värdebeskrivning av hamnen pågår. Karta på sidan 181 förtydligas så att innebörden framgår och att det inte enbart är de tre markerade åarna som har strandskydd. Förtydliga i kapitlet om LIS att utpekade LIS-områden måste detaljstuderas i samband med förhandsbesked eller detaljplan då förfrågan om ny bebyggelse lyfts, sidan Texten på sidan 181 förtydligas med följande text: På följande sidor redovisas ett urval av områden som kan bli aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kommer områdena att utredas ytterligare och då kan fler områden tillkomma. Samtliga områden kan också behöva prövas i samband med förhandsbesked eller genom detaljplan. Lägga till i ställningstagandet om kulturhistoriska värden på sidan 157 att Uppdatera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram. Kartan på sidan 165 tas bort och dess text läggs istället till i den löpande texten på sidan 162 under rubriken om Natura 2000-områden. Nya kartor tas fram som redovisar samtliga riksintressen och förordnanden, vilka läggs som bilagor till översiktsplanen. 8 Sammanfattning

9 På sidan 35 Miljö-och riskfaktorer, tema 4 tilläggs att Myndigheternas försiktighetsprincip tillämpas och gränsvärden för elektromagnetiska fält tillämpas med samma värden för både utemiljö och inomhusmiljö. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Tillägg på sidan 18, sist i första stycket:...och biotopskydd. Dessutom sparas skogsbiotoper genom frivilliga avsättningar. Komplettera med utdrag ur SGI:s kartor över erosionsförhållanden längs Sveriges kuster vad avser Kalmar kommun (berör en plats). På sidan redovisas status för miljökvalitetsnormer avseende vattendrag. Tabellerna kompletteras med motsvarande för dels grundvatten, åsar, dels kustvatten. Texten på sidan 25 kompletteras med en rubrik Grundvatten, åsar med innehåll som refererar till tabellen och följande text: Som framgår av tabellerna över grundvatten och åsar är det endast Vassmolösaåsen (Ljungbyån) som idag har kemiskt otillfredsställande status. Det föreligger dock kemisk risk även för grundvattnet vid Trekanten och Öbbetorp, också i Ljungbyåns avrinningsområde. Några nya större bostadsområden planeras inte i dessa områden men åtgärder måste till för att minska påverkan av näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket samt vägsalt från de större vägarna bland annat riksväg 25 och väg E22. Kommunens pågående arbete med VA-plan, som är ett tematiskt tillägg till ÖP, kommer att ta upp dessa frågor och även behov av skyddsområden för grundvattentillgångarna allmänt och i synnerhet en utökning av Nybroåsens vattenskyddsområde. Jämför även avsnitt i översiktsplanen om Allmänna intressen Vatten. Kommunen följer lagstiftningen gällande magnetiska fält och rekommendationerna från SSM, försiktighetsprincipen och ALARA-principen beaktas beträffande elöverkänslighet. Text på sidan 35 uppdateras om befintlig sjökabel och kraftledning enligt yttrande från EON Angående havsvattenhöjningar, som behandlas på sidan 31 och 37 i MKB:n, ska hänvisning ske till motsvarande avsnitt i översiktsplanen på sidorna Förtydliganden i texten om radon tas in under tema 4 sidan 35, ny rubrik Radon med följande text Rullstensåsar kan ha förhöjd radonrisk. Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska Boverkets rekommendationer följas avseende tätning mot mark och täta rörgenomföringar. Sammanfattning 9

10 foto: Maria E. Johansson 10 Inkomna synpunkter

11 INKOMNA SYNPUNKTER Observera att alla sidhänvisningar görs till de två utställda dokumenten Översiktsplan och Miljökonsekvensbeskrivning, daterade I den slutligt antagna planen kan det bli andra sidnummer. I detta utlåtande anges mycket kortfattat vad synpunkterna handlar om, därefter kommentarer från kommunen och i grått förslag till justeringar, förtydligande eller redaktionella ändringar i översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. 1. LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN ALLMÄNNA SYNPUNKTER Det behövs en översikt över vilka plandokument som finns som planeringsunderlag och vilka som föreslås tas fram i översiktsplanen. En sammanställning av olika gällande plandokument, fördjupade översiktsplaner, planprogram och motsvarande kommer att infogas i översiktsplanen. Strategier för kommunens vattenområde. På ett flertal ställen i översiktsplanen framgår att Kalmarsund ska prioriteras för det rörliga friluftslivet, bad-, båt- och fisketurism i anslutning till kustbaserade rekreationsaktiviteter på land samtidigt som natur-och kulturvärden ska bevaras och den biologiska mångfalden öka. Farleden i Kalmarsund, av riksintresse för sjöfarten, kommer inte att påtagligt påverkas då motorbåtar och segelbåtar i huvudsak rör sig närmare strandlinjen. Därför kan båda intressena finnas tillsammans. Enligt kommunens vindkraftsplan, antagen mars 2011, framgår att hela kommunens vattenområde har bedömts olämpligt för vindkraftslokalisering. Kartan från vindkraftsplanen bör läggas in i översiktsplanen för att ge en samlad bild av olika markanvändningsintressen. Kommungränsen i Kalmarsund ska redovisas på ny karta på sidan 16. I översiktsplanens avsnitt om Mer Möre efter sidan 55 läggs in karta ur vindkraftsplanen och i avsnittet Klimat och energi sidan läggs till en karta som visar vindkraftsplanens A-områden, det vill säga områden som bedömts särskilt lämpliga för vindkraftsetablering. En motsvarande text med hänvisning till denna läggs till. Inkomna synpunkter 11

12 INKOMNA SYNPUNKTER Förespråka effektiv markanvändning i befintliga samhällen och spara jordbruksmark. På ett flertal ställen i översiktsplanen, till exempel på sidorna 54, 59, 91 samt sidorna 28 och 49 i MKB:n framgår att utbyggnad ska ske som förtätning och/ eller i anslutning till befintlig bebyggelse. Kartorna över byarna (avsnitt mer Möre) kommer att förtydligas, pilarna tas bort och i stället redovisas bykärnornas utsträckning och raster inom utbyggnadsriktningar. Gällande, ej utbyggda detaljplaner markeras på dessa kartor. Kommunomfattande karta av grunddragen i mark och vattenanvändningen. Se ovan om kommungränsen i vattnet. Strandskydd gäller vid samtliga vattendrag. Kartan på sidan 181 förtydligas så att innebörden framgår och att det inte enbart är de tre markerade åarna som har strandskydd. Teckenförklaringar förtydligas angående strandskydd på övriga berörda kartor. RIKSINTRESSEN Riksintresset Kalmar hamn samt Södra Vägen inklusive järnvägsspåret dit måste tydliggöras, det har inte beaktats tillräckligt, värdebeskrivning behöver tas fram och ställningstagande göras på sidan 45 angående kommunikationer. Betydelsen av Kalmar hamn beaktas fortlöpande vid all detaljplanering och övrig fysisk planering. Kommunen har påbörjat en värdebeskrivning av hamnen. Översiktsplanens karta på sidan 153 kompletteras med Kalmar hamn och Södra Vägen samt text i teckenförklaringen. På sidan 152 läggs till en rubrik Kalmar hamn med text: Kalmar hamn och farleden genom Kalmarsund är av Trafikverket utpekade som riksintresse för transportsystemet enligt beslut 2010/ Till riksintresset hör även Södra Vägen och järnvägsspåret till hamnen. Riksintresset är ännu inte avgränsat och till dess är det hamnens verksamhetsområde som räknas. En värdebeskrivning av hamnen pågår. Att Natura 2000 områden är riksintressen framgår redan av texten sidan 151 och 162. Alla riksintressen redovisas samlat på ny karta för att förtydligas. HÄLSA OCH SÄKERHET Geotekniska förhållanden och långsiktigt stigande havsnivåer bör tas in i planen samt uppgifter för att eliminera översvämningar. Under tema 5 i MKB:n finns kartor över Innerstaden med angränsande öar som visar strandlinjen då havsvattenytan stiger med 1,5 och 2,5 respektive 3 meter. Övriga områden som kan drabbas, liksom åtgärder för att ta hand om översvämningsvatten framgår av texten i detta tema. Bestämmelser om lägsta grundläggningsnivå med hänsyn till stigande havsvattennivåer bör vara samma i hela länet och Länsstyrelsen bör utreda och klarlägga denna fråga innan kommunerna gör egna förändringar på de nivåer som gäller. Beträffande geotekniska förhållanden och radon görs följande förtydliganden. SGI:s kartor över erosionsförhållanden längs Sveriges kuster tas in i översiktsplanen vad avser Kalmar kommun (berör en plats). Länsstyrelsens och SGU:s förslag om förtydliganden i texten om radon tas in i MKB:n under tema 4 sidan 35, ny rubrik Radon med följande innehåll: Rullstensåsar kan ha förhöjd radonrisk. Vid ny-och ombyggnad av bostäder ska Boverkets rekommendationer följas avseende tätning mot mark och täta rörgenomföringar. MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN Redovisning av status och miljökvalitetsnormer för kust- och grundvatten. I MKB:n redovisas generella åtgärder som kan vidtas för att förbättra vattenkvaliteten i vattendragen på sidan 22 och 23. Det anges också på sidan 21 i MKB:n att det är svårt att avgöra om miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppfyllas fullt ut till år 2015 eftersom det finns en osäkerhet i hur snabbt de planerade åtgärderna kan vidtas, planerat Det är dock kommunens målsättning att alla planerade åtgärder, liksom anläggningar för rekreation utmed åarna eller utmed kusten, som anges i såväl huvuddokument som i MKB:n inte ska inverka negativt på möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. 12 Inkomna synpunkter

13 I MKB:n på sidan redovisas status för miljökvalitetsnormer avseende vattendrag. Tabellerna kompletteras med motsvarande för dels grundvatten, åsar, dels kustvatten. Texten på sidan 25 kompletteras med en rubrik Grundvatten, åsar med innehåll som refererar till tabellen och text, se kommentar under rubrik Miljökonsekvensbeskrivning på sidan 5 i detta utlåtande. Det förtydligas även i översiktsplanen på sidan 174 avseende kopplingen mellan MKB:n och huvuddokument med hänvisningar till tema 1 i MKB:n och att man där kan läsa mer om vatten och kustmiljön. MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga och strategiska för kommunen och regionen och bör behandlas tydligare även om det pågår en VA-plan i kommunen som behandlar dessa frågor. Länsstyrelsen anser att kommunen bör kunna hävda Nybroåsen som ett framtida riksintresse för vattenförsörjningen. Det bör framgå av ÖP:n att kommunen kommer att vara beroende av vattenresurser även utanför kommunens gränser såväl när det gäller den permanenta försörjningen som för reservvatten (Allgunnen och Alsterån). foto: Maria E. Johansson I ställningstagandena sidan 44 läggs till en rubrik Vattenförsörjning med följande innehåll: Vattenförsörjningsintresset skall ha högsta prioritet inom fastställda vattenskyddsområden. De intresseområden och de för regionen strategiskt viktiga områden som idag saknar skydd utreds i pågående arbete med vatten- och avloppsplan som ska utgöra tematiskt tillägg till översiktsplanen. I översiktsplanens avsnitt om vatten sidorna finns på sidan 174 ställningstaganden i punkter som kan numreras från 1 till 7. Följande ändringar görs: Punkt 1 justeras till samma som i ovan stycke formulerade till sidan 44. Punkt 2 utgår (finns på sidan 176). Ordningen på punkt 3-7 kastas om. foto: Kalmar kommun Inkomna synpunkter 13

14 INKOMNA SYNPUNKTER LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) Tydligare redovisning av de fem LIS-områdena efterlyses, till exempel genom detaljkartor och hur områdena påverkar natur- och kulturvärden, MKN för vatten, ianspråktagande av jordbruksmark med mera. foto: Kalmar kommun foto: Kalmar kommun Eftersom inga kontakter tagits med markägare i detta skede kan mer detaljerade platser inte pekas ut. Utpekade områden måste detaljstuderas i samband med förhandsbesked till bygglov eller detaljplan då förfrågan om ny bebyggelse lyfts. Övrig påverkan och eventuellt berörd jordbruksmark kommer då också att belysas. Redovisningen i ÖP:n bedöms därför vara tillräcklig för planens strategiska nivå. Eftersom det inkommit förslag på några nya områden som kan vara aktuella som LISområden kommer kommunen ändå att upprätta ett särskilt tematiskt tillägg till översiktsplanen angående strandskydd och LIS-områden, vilket inte bör hindra att de upptagna områdena ändå kan kvarstå i översiktsplanen med förtydliganden att de endast är några exempel. Texten på sidan 181 förtydligas med följande text: På följande sidor redovisas ett urval av områden som kan bli aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kommer områdena att utredas ytterligare och då kan fler områden tillkomma. Samtliga områden kan också behöva prövas i samband med förhandsbesked eller genom detaljplan. ÖVRIGA RÅD FRÅN LÄNSSTYRELSEN Kartan på sidan 162 (Värnanäs) bör utgå eller konsekvent redovisa alla reservatsområden i kommunen. Stora opåverkade områden bör redovisas. Angående Stora opåverkade områden så finns ett ställningstagande om dessa på sidan 159. Kartan på sidan 165 tas bort och dess text läggs istället till i löpande text på sidan 162. Nya kartor tas fram som redovisar samtliga riksintressen och förordnanden och läggs som bilagor till översiktsplanen. foto: Jan Magnusson 14 Inkomna synpunkter

15 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Konsekvenser för såväl sötvatten som grundvatten bör anges, det saknas en förteckning över grundvattenförekomster och dess status. Texten på sidan 25 i MKB:n förtydligas med konsekvenser för sötvatten och grundvatten och kända grundvattenförekomster redovisas i texten. Följande stycke läggs till före avsnittet om Kusten/Östersjön: Grundvatten, åsar Som framgår av tabellerna över grundvatten och åsar är det endast Vassmolösaåsen (Ljungbyån) som idag har kemiskt otillfredsställande status. Det föreligger dock kemisk risk även för grundvattnet vid Trekanten och Öbbetorp, också i Ljungbyåns avrinningsområde. Några nya större bostadsområden planeras inte i dessa områden men åtgärder måste till för att minska påverkan av näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket samt vägsalt från de större vägarna bland annat riksväg 25 och väg E22. Kommunens pågående arbete med en VA-plan, som ska utgöra ett tematiskt tillägg till ÖP, kommer att ta upp dessa frågor och även behov av skyddsområden för grundvattentillgångarna allmänt och i synnerhet en utökning av Nybroåsens vattenskyddsområde. Jämför även avsnitt i översiktsplanen om Allmänna intressen Vatten. En karta över områden med miljöfarlig verksamhet, till exempel täkter med mera har inte bedömts nödvändigt då det anges i texten var dessa finns och planerade sådana. Angående skydds- och respektavstånd som behövs till befintliga och expanderande bebyggelse så hänvisas till Boverkets Allmänna Råd. Angående havsvattenhöjningar, som behandlas på sidorna 31 och 37 i MKB:n, ska hänvisning ske till motsvarande avsnitt i översiktsplanen på sidorna Under rubrik Havsnivån stiger görs följande tillägg: Havsnivåhöjningen behandlas också i MKB:n tema 5 Klimat och energi. Arbete med en Klimat- och energistrategi pågår i kommunen och i en klimatanpassningsplan kommer denna fråga att behandlas särskilt. Klimatanpassningsplanen ska tas fram som tematiskt tillägg till ÖPn. Hänvisning till handläggarkarta kommer att läggas in för att med länk lotsa till områden med miljöfarlig verksamhet. 2. TRAFIKVERKET Angående Kalmar hamn samt vägar och järnvägar av riksintresse se kommentar under 1. Länsstyrelsen. Att knyta Kalmar Öland airport till en internationell knutpunkt (nod) är en fråga som får utredas i samband med den riksintresseklassificering av flygplatsen som pågår. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Södra staden pågår, bland annat i samarbete med Trafikverket. Då kommer frågor om Rinkabyholms utvecklingsmöjligheter med anledning av ny förbifart på E22 att belysas. Det står i texten på sidan 131 angående Ny trafikplats vid Karlsro att platsens möjligheter och potential ska utredas i fördjupningen av översiktsplanen för Södra Staden. Det pågår också arbete med en övergripande trafikstrategi där bland annat framtida resecentrum och förstärkt Ölandsled ska belysas. Läge för triangelspår ska redovisas med skraffering på kartor på sidan 40, sidan 109 och på karta över Västra Staden, sidan 135. Förtydliga texten på sidorna 131 och 132 beträffande triangelspåret och knutpunkten runt Karlsro med vägarna E22 och rv25, Kalmar flygplats och järnvägarna. 3. SKOGSSTYRELSEN Komplettera skrivningen om biotopskydd. Tillägg i MKB:n på sidan 18, sist i första stycket:... och biotopskydd. Dessutom sparas skogsbiotoper genom frivilliga avsättningar. 4. SJÖFARTSVERKET Beträffande Kalmar hamn och farleden, se kommentar under 1. Länsstyrelsen. Inkomna synpunkter 15

16 INKOMNA SYNPUNKTER 5. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Redovisa erosionsrisker. Angående geotekniska säkerhetsfrågor kommer en karta över erosionsförhållanden utmed kusterna att tas med i översiktsplanen. Se punkt 1. Länsstyrelsen, Hälsa och säkerhet. 6. SGU Ett stycke om radon bör tas med i planen. Tillägg görs om radon, utifrån SGU:s förslag till skrivning om detta, se ovan under 1. Länsstyrelsen, rubrik Hälsa och säkerhet. 7. LANDSTINGET Översiktsplanen bör behandla reningsverket vid Tegelviken och dess möjlighet att växa och dess konsekvenser för landstingets verksamhet inom hela fastigheten Kungsljuset 3 (detaljplan). På sidan 176 i rutan Ställningstagande anges att den pågående kommunala VA-planen ska omfatta utbyggnadsplaner och markreservationer för framtida utbyggnad av befintliga reningsverk. Därtill att det särskilt ska undersökas hur reningsverket kan komma att påverkas av klimatförändringar. Tillägg görs i ställningstagandet punkt 1 på sidan 176 med följande: Alternativa lägen för reningsverk ska utredas innan några ytterligare investeringar beslutas för Tegelvikens reningsverk. 8. OSKARSHAMNS KOMMUN Det saknas ett tydligt ställningstagande angående en framtida kustjärnväg. Tillägg på sidan 45 angående ställningstagande för kommunikationer med följande: På lång sikt utreda en framtida kustjärnväg Kalmar-Oskarshamn i särskild ordning i samarbete mellan kommunerna samt Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län. 9. TORSÅS KOMMUN Kommunen är positiv till möjligheten att samverka kring vandringsleder och cykelnät utmed kusten och delar kommunens uppfattning att Nybroåsen har högt skyddsvärde och är av stor betydelse för regionens vattenförsörjning. 10. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Kontoret anser bland annat att fördjupade översiktsplaner för de fem stadsdelarna ska tas fram och att ytterligare LIS-områden bör utpekas samt att resurser krävs för arbetet med att ta fram en trafikstrategi. Arbete pågår med fördjupad översiktsplan för Södra Staden. I vilken ordning övriga stadsdelar ska prioriteras är inte ännu bestämt. Utpekande av fler LIS-områden kan göras i särskilt tematiskt tillägg till översiktsplanen, vilket förtydligas i avsnittet om LIS på sidan 181. Se även kommentar under 1. Länsstyrelsen, rubrik LIS. Beträffande trafik och kommunikationsfrågor se svar under 2. Trafikverket. 11. SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Synpunkter på gångpassage över gamla E22 i Vassmolösa samt att väg 520 uppgraderas till primär länsväg är synpunkter som måste avgöras av Trafikverket. Beträffande fler områden för LIS samt önskemål om områden för verksamhetsutveckling i Tvärskog, Vassmolösa, Hagby och Kolboda se svar under 1. Länsstyrelsen, Allmänna synpunkter respektive Strandskydd och LIS-områden. 12. KALMAR HAMN Texten om Kalmar hamn och dess utveckling behöver förtydligas, även i MKB:n, riksintresset behöver avgränsas liksom alternativa reservstråk till Södra vägen och hamnens regionala betydelse lyftas fram utifrån en värdebeskrivning. Se kommentarerna till yttrande, punkt om Riksintressen, där frågorna ovan kommenteras med förslag till justeringar i översikts- 16 Inkomna synpunkter

17 planen. Texten om historik på sidan 13, fas 3, rättas i enlighet med yttrandet. 13. E.ON E.ON Elnät ska kontaktas för samråd vid exploateringar och bygglovgivning och även då master och vindkraftverk ska uppföras inom 200 meter från luftburna kraftledningar. Översiktsplanen kompletteras med karta och text som visar regionnätledningarna (50kV och 130 kv) samt fördelningsstationerna i Stävlö, Förlösa, Rockneby, Smedby, Vassmolösa och Halltorp samt en text om att samråd ska ske. Malin Gustavsson I MKB:n avsnitt om Miljö-och riskfaktorer, tema 4 tillläggs att Myndigheternas försiktighetsprincip tilllämpas och gränsvärden för elektromagnetiska fält tillämpas med samma värden för både utemiljö och inomhusmiljö. Ny sjökabel har lagts mellan Revsudden och Stora Rör för att säkra elförsörjningen till Öland. Även den luftburna kraftledningen mellan Stävlö och Revsudden är byggd. Malin Gustavsson Text på sidan 35 i MKB:n uppdateras med nämnda förhållanden ovan om sjökabel och kraftledning. foto: Jan Magnusson Inkomna synpunkter 17

18 INKOMNA SYNPUNKTER 14. FOLKPARTIET LIBERALERNA Ett flertal synpunkter avser redaktionella frågor, formulering av ställningstaganden, förtydliganden, brist på kartor och liknande. Översiktsplanen kommer att bearbetas redaktionellt och layoutmässigt inför antagandet varvid de framförda synpunkterna så långt möjligt kommer att beaktas. Angående verksamhetsutveckling i Tvärskog, Vassmolösa, Hagby och Kolboda se i kommentar till 1. Länsstyrelsen, Allmänna synpunkter. Frågor om förbättrad vägstandard förbi Rockneby, åtgärder för att minska tung trafik i Tvärskog, uppgradering av väg 520, restider med tåg till de större städerna, strategidokument för KLT är frågor som inte i första hand avser mark- och vattenanvändningen eller fysisk planering. Dessa synpunkter får därför tas upp i annat sammanhang. För att belysa frågan om restid bättre läggs slutsatser från genomförd resvaneundersökning från år 2012 till i översiktsplanens kapitel Mer Kalmarsund. Beträffande synpunkter på Kalmar hamns betydelse för näringslivet och kommunens tillväxt se i kommentar till 1. Länsstyrelsen och 12. Kalmar Hamn. På sidan läggs till ett nytt ställningstagande enligt följande: Kalmarsundskommunerna tillsammans ska vara en aktiv part i Östersjöregionen och de samarbeten som finns för till exempel infrastruktur och miljö. Beträffande Kalmar hamn och transportlederna dit, se kommentar under 1. Länsstyrelsen, Riksintressen. 16. KALMAR ORNITOLOGISKA FÖRENING Önskemål om inventering av fågelarter på marker som ska bebyggas/förändras, att röjning och trädfällning inte sker under fåglarnas häckningsperiod samt att våtmarker och kuststräckor inte berörs av byggande. Synpunkterna beaktas löpande vid detaljplanering. Oklart vad som avses i yttrandet med texten kuststräckor inte bebyggs/berörs av byggande. Kommunen är en kustkommun och Kalmar en kuststad och det är ofrånkomligt att vissa kuststräckor blir berörda av byggande. Gällande strandskydd utmed kusten bidrar till att frågan måste prövas vid varje förslag till förändring inom strandskyddsområde. 17. KALMAR LÄNS MUSEUM Länsmuseet ser behov av att inom en snar framtid aktualisera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram från Ställningstagande för kultur kompletteras på sidan 157 med följande: Uppdatera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram. 15. KALMAR LANTMÄN Lantmännens verksamhet kräver en fungerande infrastruktur av vägar, järnvägar och hamn. Ställda miljö- och säkerhetskrav kräver utrymme för framtida utveckling. Texten på sidan 20 om hamnen är sådan att den motverkar Lantmännens stora framtidsinvestering gjord i perspektivet år. Betonar att såväl Tjärhovet som Barlastholmen har verksamheter relaterade till sjöfart, att Södra vägen är livsviktig för Lantmännens transporter och att det därför bör finnas alternativ vid störningar på vägen. foto: Malin Gustavsson 18 Inkomna synpunkter

19 SYNPUNKTER FRÅN PRIVATPERSONER Synpunkterna från privatpersoner handlar om följande frågor: Skäggenäs LIS-områden Elöverkänslighet Gröndalsvägen Kläckeberga gård Exploatering på jordbruksmark Cykelväg längs Förlösavägen Synpunkterna kommenteras ämnesvis nedan. SKÄGGENÄS Skäggenäs Villa och intresseförening påpekar att Skäggenäshalvön är styvmoderligt behandlad i översiktsplanen, att det inte går att utläsa var nya bebyggelseområden planeras, att den fördjupade översiktsplanen är 20 år gammal och att det är dags att ta fram en ny. Samtidigt sägs att fler nybyggnadsområden inte kan tillåtas förrän trafikfrågorna är lösta såväl avseende biltrafik som gång- och cykeltrafik. Avsnittet om Skäggenäs förtydligas avseende text och kartor på sidorna Ett särskilt uppslag med kartor för Skäggenäs läggs in. LIS OMRÅDEN Förslag på nytt LIS-område mellan gamla väg 25 och Brogården i Trekanten. Se kommentar under 1. Länsstyrelsens samt 10. Samhällsbyggnadskontoret. Förslag om att utpeka ytterligare LIS-områden kan beaktas i samband med att det tas fram ett tematiskt tillägg om LIS till översiktsplanen. ELÖVERKÄNSLIGHET I samtliga yttrande framhålls att man bör skapa lågstrålande zoner inom kommunen och säkerställa dessa med juridiskt bindande områdesbestämmelser. Därtill att kommunen ska tillämpa ALARA-principen (så lågt som rimligen är möjligt) på radiofrekvent strålning vid planering, att tillämpa gällande lagstiftning och beakta försiktighetsprincipen samt prioritera trådburet bredband, till exempel fibernät framför trådlöst, vid planering för elektronisk kommunikation. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt bredband, mobilbasstationer samt radio- och TV-sändare inte medför någon risk för skadliga hälsoeffekter. (Källa SSM: Mobiler och master - information om radiofrekventa fält, febr. 2013). När basstationer står tätare kan basstationens sändstyrka minskas eftersom det oftare etableras kontakt mellan basstation och mobiltelefon. Jämför sidan 35 i MKB:n Områdespåverkan kan förändras beroende på hur mobilmaster byggs ut. Kommunen har inte för avsikt att nu ta fram juridiskt bindande områdesbestämmelser för lågstrålande zoner. Kommunens kartläggning som redovisas på karta på sidan 153, är dock ett första steg och ett planeringsunderlag att beakta vid all fysisk planering. Förtydliga texten i MKB:n, tema 4 med följande: Kommunen följer lagstiftningen gällande magnetiska fält och rekommendationerna från SSM, försiktighetsprincipen och ALARA-principen beaktas beträffande elöverkänslighet. I yttrandena sägs också att det bör ordnas med akut- och permanentboende samt äldreboende för elöverkänsliga samt bostadsanpassningsbidrag för hjälp med boende. Detta är frågor som inte regleras i en översiktsplan. GRÖNDALSVÄGEN I yttranden ifrågasätts varför inte trafik från Ölandsleden till Norra vägen utreds innan översiktsplanen ställs ut, om bullermätningarna på Gröndalsvägen är tillförlitliga, att trafiksituationen redan idag är så allvarlig på vägen att denna bör stängas för tung trafik. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi för staden pågår. I denna är kopplingen mellan Ölandsleden och Norra vägen en av flera trafikfrågor som studeras särskilt. När Södra Vägens ombyggnad är klar, vilket beräknas ske senast 2014, kommer Gröndalsvägen att stängas för tung lastbilstrafik. Inkomna synpunkter 19

20 INKOMNA SYNPUNKTER I översiktsplanen läggs till följande ställningstagande på sidan 115: Gröndalsvägen ska stängas för tung lastbilstrafik. KLÄCKEBERGA GÅRD Önskar att översiktsplanen tydliggörs med ett ställningstagande som ger befintlig verksamhet (mjölkgård) möjlighet att utvecklas. Översiktsplanen bygger på att det öppna kulturlandskapet, med dess värden för natur, kultur och rekreation ska bevaras. Som framgår av översiktsplanens kartor är inte avsikten att stadens utbyggnad ska ske här. EXPLOATERING PÅ JORDBRUKSMARK Synpunkten framförs att kommunen antar en nollvision att ingen exploatering sker på åkermark under den tidshorisont som översiktsplanen omfattar. Som sagts under kommentar till länsstyrelsens yttrande ovan så anges på ett flertal ställen i översiktsplanen, till exempel på sidorna 54, 59, 91 samt 28, 30, 31och 49 i MKB:n, att utbyggnad ska ske som förtätning och/eller i anslutning till befintlig bebyggelse. Förtydligande görs i översiktsplanen på sidan 59 Ställningstaganden under punkt 3 som får följande lydelse: Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. CYKELVÄG LÄNGS FÖRLÖSAVÄGEN Två alternativ till gång/cykelväg mellan Lindsdals skola och Förlösa kyrkby föreslås och anges på karta till yttrandet. Kommunen noterar förslaget som stämmer väl med det som anges på sidan 117 om Lindsdal och ställningstagandet Utveckla Förlösavägen som bygata med förbättringar för oskyddade trafikanter. 20 Inkomna synpunkter

21 foto: Malin Gustavsson Inkomna synpunkter 21

22 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 22 Bilaga

23 Bilaga 23

24 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 24 Bilaga

25 Bilaga 25

26 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 26 Bilaga

27 Bilaga 27

28 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 28 Bilaga

29 Bilaga 29

30 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 30 Bilaga

31 Bilaga 31

32 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 32 Bilaga

33 Bilaga 33

34 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 34 Bilaga

35 Bilaga 35

36 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 36 Bilaga

37 Bilaga 37

38 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 38 Bilaga

39 Bilaga 39

40 ÖVERSIKTSPLANEN FÖR KALMAR KOMMUN UNIKA KALMAR HAR VARIT UTSTÄLLD FÖR GRANSKNING UNDER TIDEN 23 OKTOBER 2012 TILL OCH MED 23 DECEMBER BERÖRDA MYNDIGHETER, FÖRVALTNINGAR SAMT VERKSAMMA OCH INVÅNARE I KOMMUNEN HAR BERETTS TILLFÄLLE ATT YTTRA SIG ÖVER PLANFÖRSLAGET.

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan

FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan Samhällsbyggnadskontoret FRAMTID SÖDERTÄLJE förslag till ny översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2012-05-04 Dnr 2010-00838-212 När det gäller framtiden så finns det tre sorters människor: de som låter det

Läs mer

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16

SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MB 6 KAP 16 Särskild sammanställning enl. 6 kap 16 miljöbalken De inkomna yttrandena under utställningstiden har bemötts och kommenterats i kommunens Utlåtande. Samtliga inkomna synpunkter finns som bilagor till utlåtandet.

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun

Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Landsbygdsutveckling i strandnära läge Lessebo kommun Ett tematiskt tillägg till Översiktsplan för Lessebo kommun 2010 Samrådshandling april 2013 Senast ändrad: 2013-03-20 Bilden är tagen vid sjön Läen.

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län dnr KS 12/389 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) Tematiskt tillägg till översiktsplanen Kils kommun Värmlands Län 2014-04-22 Kartor Illustrationer, foton & layout Beställare Konsult Ida Persson,

Läs mer

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden

Sammanfattning av skriftliga yttranden under samråd av program för översiktsplanering av landsbygden 1 Tillväxtkontoret Handläggare, telefon Datum Vår beteckning Elisabeth Mårell Ulrika Gyllenberg Karin Svalfors Plan- och exploateringsavdelningen 2014-06-03 Dnr 2013-000228 Sammanfattning av skriftliga

Läs mer

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning

Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Handledning Plan- och bygglagen en vägledning Innehåll 1. Inledning 1 1.1 Introduktion 1 1.2 Var finns reglerna och vilka är myndigheterna 1 1.3 Vilka rättsliga instrument som finns i plan- och bygglagen

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29

ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN. Antagandehandling 2012-08-29 ÖVERSIKTSPLAN BOXHOLMS KOMMUN Antagandehandling 2012-08-29 1 Inledning - Boxholm ligger bra till Strategin för vår kommuns tillväxt bygger framförallt på det regionala läget och den attraktiva livsmiljön.

Läs mer

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10

ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN. Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 ÖVERSIKTSPLAN 2010 FÖR LOMMA KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2011-02-10 arbetsgrupp Anders Nyquist planeringschef, kommunledningskontoret Helena Björn miljöstrateg, kommunledningskontoret Susanne Berg

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor.

Därefter har möten initierats av berörda markägare och intressenter. Samråd har även skett med Lunds kommun angående mellankommunala frågor. Mari-Liis Männik 0413-620 49 2011-10-20 0BSAMRÅDSREDOGÖRELSE FÖR PLANPROGRAM 1BÖversiktsplan för Eslövs kommun 2BFördjupning för Flyinge Gårdstånga Översiktsplanen har varit föremål för samråd under tiden

Läs mer

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto:

Från Tingsryds kommun har deltagit: Från Sweco har deltagit: Från Metria Omslagsfoto: RYD 2030 FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLANEN TINGSRYDS KOMMUN ANTAGANDEHANDLING 2013 DNR: 2010-1854-212 Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-19 Laga kraft 2014-01-17 Antagandehandling Fördjupad översiktsplan

Läs mer

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen.

Delges: De som. lämnat synpunkter UTLÅTANDE EFTER. ringar är. ning och. ningen. 1 Ingrid Legrell Crona Tel: 021-39 15 58 Utlåtande 2012-10-30, kompletteratt efter KS beslut 2012-11-21 Delges: De som lämnat synpunkter VÄSTERÅS ÖVERSIKTSPLAN 2026 med utblick mot 2050 UTLÅTANDE EFTER

Läs mer

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE

HUDDINGE KOMMUN. Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUDDINGE KOMMUN Översiktsplan 2030 SAMRÅDSREDOGÖRELSE 2 Innehåll 1 Sammanfattning 5 2 Slutsatser och rekommendationer 6 3 Samrådsprocessen 7 4 Läsanvisning till samrådsredogörelsen 8 5 Sammanställning

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17

Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030. Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Översiktsplan för Tierps kommun 2010-2030 Miljökonsekvensbeskrivning 2012-01-17 Beställning: Tierps kommun Framställt av: Ekologigruppen AB www.ekologigruppen.se Telefon: 08-556 02 680 Januari 2012 Huvudförfattare:

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja

Miljökonsekvensbeskrivning. tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja Miljökonsekvensbeskrivning tillhörande översiktsplan Växjö kommun, del Gemla Öja 1 Innehåll Icke teknisk sammanfattning... 3 Inledning... 4 Sammanfattning av planens innehåll...4 Tillvägagångssätt...4

Läs mer

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning

TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I. med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning TEMATISKT TILLÄGG TILL ÖVERSIKTSPLANERNA AVSEENDE VINDKRAFT I Helsingborgs stad Höganäs kommun Ängelholms kommun med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Länsstyrelsen

Läs mer

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403

Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Sida 1 av 35 Detaljplan Skarpö etapp 3, Skarpö 1:13 m. fl. Dp 403 Vaxholms stad Samrådsredogörelse Detaljplanen baseras på ett planprogram som har varit föremål för samråd under tiden 19 juni 3 september

Läs mer

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden

LIS-OMRÅDEN. Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden LIS-OMRÅDEN Dals-Eds kommun Tematiskt tillägg till ÖP avseende landsbygdsutveckling i strandnära områden Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-18, 29 Vunnit laga kraft 2012-05-21 Dals-Eds kommun Medverkande

Läs mer

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun

Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindkraft Samrådsredogörelse Tillägg översiktsplan för Osby kommun Vindbruksplanen är ett tillägg till översiktsplanen för Osby kommun som antogs av kommunfullmäktige den 29 november 2010. Tillägget har

Läs mer

Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering

Rapport 2012:23. Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Rapport 2012:23 Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplanering Boverket januari 2013 Titel: Miljökvalitetsmålen i kommunernas översiktsplaner

Läs mer

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun

Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun ANTAGANDEHANDLING 1 [56], reviderad 2011-02-23 Referens Jenny Borheim Ulla Ryk Detaljplan för DEL AV FAMILJEPARKEN, 24-04 Hågelby, Botkyrka kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Bakgrund Samhällsbyggnadsnämnden beslutade

Läs mer

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun

BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun SAMRÅDS- HANDLING 2012-01-31 BILAGA 1 - Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan Enköpings kommun UTGIVARE Enköpings kommun Kungsgatan 42, 745 80 Enköping Tfn: 0171-62 50 00 Fax: 0171-392 68 E-post: information@enkoping.se

Läs mer

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26

Översiktsplan 2007. Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren. Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 Översiktsplan 2007 Foto: Gunnar Engelbrektsson, Mikael Kahlow, Jens Sarlin, Elisabeth Westergren Antagen 2007-11-26 Laga kraft 2008-09-26 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING OM ÖVERSIKTSPLANEN 4 Hur arbetet organiseras

Läs mer

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17.

Underlag till beslutet Initiativ från kommunfullmäktiges presidium, daterad 2015-02-17. BÅSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Blad Kommunfullmäktige 2015-02-25 20 KF 33 dnr. KS 298/15-315 Förslag om inrättande av en tillfällig beredning för slutförande av program för ny fördjupad översiktsplan

Läs mer

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11

Översiktsplan STRÖMSUNDS KOMMUN. Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1. Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 Översiktsplan Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-11 STRÖMSUNDS KOMMUN Översiktsplan för Strömsunds kommun sida 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 En ny översiktsplan - Inledning 5 Översiktsplanens syfte

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun

Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Datum Diarienummer 2013-01-09 Dnr PLAN 2010/4 Vindkraft tillägg till översiktsplanen 2010 för Oxelösunds kommun Antagandehandling Oxelösund, januari 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SAMMANFATTNING

Läs mer