ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN"

Transkript

1 KS 2012/0567 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN utlåtande efter utställning ANTAGANDEHANDLING

2 foto, fram- och baksida: Jonas Lindström Kommunledningskontoret Kalmar 17 maj 2013 Eva-Lena Larsdotter projektledare

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...6 Generellt om kartor och planöversikt...6 Kalmar på djupet...6 Mer Kalmarsund...6 Mer Möre...7 Mer Stadsliv...7 Klimat och energi...7 Allmänna intressen...8 Miljökonsekvensbeskrivning...9 INKOMNA SYNPUNKTER Länsstyrelsen Kalmar län Trafikverket Skogsstyrelsen Sjäfartsverket Statens geotekniska institut SGU Landstinget Oskarshamns kommun Torsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Södermöre kommundelsnämnd Kalmar hamn E.ON Folkpartiet Liberalerna Kalmar Lantmän Kalmar ornitologiska förening Kalmar läns museum Synpunkter från privatpersoner...19 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande

4 foto: Lina Hultberg 4

5 UTLÅTANDE ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN miljökonsekvensbeskrivning ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplanen för Kalmar kommun Unika Kalmar har varit utställd för granskning under tiden 23 oktober 2012 till och med 23 december Berörda myndigheter, förvaltningar samt verksamma och invånare i kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över planförslaget. Sammanlagt har det inkommit 31 yttranden på utställningsförslaget. Sändlista för remissinstanser till utställningen och samtliga inkomna yttranden finns i originalutförande att tillgå på Mark- och planeringsenheten på Kommunledningskontoret. LÄSANVISNING En sammanfattning av respektive myndighets och övrigas inkomna yttrande finns sammanställda i särskild bilaga benämnd Sammanfattning inkomna synpunkter under utställning av översiktsplanen, bilaga 1. Yttrandena i sin helhet finns också samlade, i bilaga 2. Dessa bilagor till utlåtandet finns att läsa på kommunledningskontoret. I detta utlåtande anges mycket kortfattat vad synpunkterna handlar om, därefter kommentarer från kommunen och med fet stil i blå ruta förslag till justeringar, förtydligande eller redaktionella ändringar i översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. Inledningsvis finns en sammanfattning med förslag till vilka förtydliganden som ska göras i handlingarna innan antagande. Observera att alla sidhänvisningar görs till de två utställda dokumenten Översiktsplan och Miljökonsekvensbeskrivning, daterade I den slutligt antagna planen kan det bli andra sidnummer. 5

6 Nya Kristvallavägen SAMMANFATTNING Fåglamosse Smedje- 25 Tre stora kommunomfattande kartor tas fram backen som bilagor Skvaller Kvarnmarken Alet till översiktsplanen. De ska redovisa sammanställning av riksintressen och förordnanden samt översiktsplanens föreslagna markanvändning. Sjölyckan Ågärdet 500 m Följande sammanfattning är upplagd kapitelvis med grop Häjehage vilka förtydliganden som föreslås göras i planhandlingarna innan beslut om antagande. Förslagen utgår Hönseri Fållet Travträningsbana Ljungmo Olofsböle Lammängen Fredriksström Stampen Kristineborg både från Skogsängen interna såväl som inkomna synpunkter under utställningstiden. Travträningsbana Södra Bråne Nya vägen Gruppboende Norra gården Björkbacken Fångstgrop MER KALMARSUND Tydliggör inledningsvis att det avsnittet handlar om mellankommunala frågor, sidan 32 Kristvallavägen Lilla Brogården 25 Nya Vägen Peterslund Ekgärdet Bibliotek Vasstorp SporthallSkola GENERELLT OM KARTOR Förskola OCH PLANÖVERSIKT Södragården Fritidshem Samlingslokal Återvinningsstation Förtydliga kopplingen mellan dokumenten Översiktsplan Målabackarna och Miljökonsekvensbeskrivning, att de ska läsas parallellt Förskola Idrottsplats och hänvisningar dem emellan. Kattehall Stora Brogården Svendsborg Kvarnfors 25 Generellt förtydligas alla kartor i planen. Bultagärdet Ryggamosse Smedstorpsån Motionsspår Hästebäckskärret Relingahägnen En sammanställning av olika gällande plandokument, fördjupade översiktsplaner, planprogram och motsvarande kommer att infogas i översiktsplanen. KALMAR PÅ DJUPET Förskola St Olofs kyrka Gamla vägen Jämtängen Aspestugan Gamla vägen Nya vägen TREKANTEN Bildtexten om historik på sidan 13, historik fas 3, rättas utifrån yttrande från Kalmar Hamn... sjötransporterna minskar i andel till fördel för järnväg... Plantskola Bockekulla Grustag Nygrantorp Källstorp Östragården Harby Gubbudd Källekulla Edmundsdal Fridhem Moborg Bråthagen backe Förtydliga Kalmar Öland Airports vikt för regionen och som ett samlat kommunikationscentrum, sidan 34 Lägg till att vattenförsörjning är en viktig mellankommunal fråga, sidan 35 Lägg till slutsats från resvaneundersökning, sidan 40 Lägga in utredningsområdet för triangelspår, sidan 40. Beskriv kopplingar genom utdrag ur ställningstaganden i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Lägg in ny informationsruta med restid mellan Kalmar central och stationen i Växjö, Karlskrona och Oskarshamn, sidan 42 Tydliggör följande ställningstaganden på sidan 44-45: om mellankommunala vattenfrågor med en rubrik Vattenförsörjning med följande text: Vattenförsörjningsintresset ska ha högsta prioritet inom fastställda vattenskyddsområden. De intresseområden och de för regionen strategiskt viktiga områden som idag saknar skydd utreds i pågående arbete med vatten- och avloppsplan som ska utgöra tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utreda kommunikationscentra och triangelspår i samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen och Regionförbundet för att stärka flygplatsens regionala funktion. Komplettera ställningstagande om flyg med: Utveckla Kalmar Öland Airport till sydöstra Sveriges nav för flygresor och en regionflygplats med internationella förbindelser. En riksintresseklassificering av flygplatsen håller på att tas fram. 6 Sammanfattning

7 Tillägg ställningstagande för kommunikationer med följande: På lång sikt utreda en framtida kustjärnväg Kalmar- Oskarshamn i särskild ordning i samarbete mellan kommunerna samt Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län. Nytt ställningstagande föreslås: Kalmarsundskommunerna tillsammans ska vara en aktiv part i Östersjöregionen och de samarbeten som finns för till exempel infrastruktur och miljö. Hänvisning läggs inpå sidan 54 till Klimat och energiavsnittet angående vindkraft där också karta från vindkraftsplanen läggs in. Avsnittet om Skäggenäs förtydligas avseende text och kartor på sidan Ett särskilt uppslag med kartor för Skäggenäs läggs in. MER MÖRE Generellt förtydliga förutsättningar och karaktärsdrag i varje by och viljeinriktning på vardera karta. Beskriva mer om Landskapskonventionen som trädde i kraft 1 maj 2011, på sidan 54: Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt. Förtydliga om exploatering på jordbruksmark sidan 54 och ställningstaganden under punkt 3 på sidan 59 kring jordbruksmark och landskapsrum delas upp i två olika punkter enligt följande, Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. Inom landskapsrum där vyer är en viktig kvalitet ska ny bebyggelse underordna sig. MER STADSLIV Lägga in utredningsområdet för triangelspår, på kartor sidan 109 och 135. Förtydliga texten på sidan 131 och 132 i avsnittet om Västra Staden, beträffande triangelspåret och knutpunkten runt Karlsro med vägarna E22 och rv25, Kalmar flygplats och järnvägarna. Justera ställningstaganden om Bil och parkering sidan 115, dels ang biltrafik på Kvarnholmen, genom att byta ut inte passerar till minskar trafiken samt lägga till i ställningstagandet som berör Gröndalsvägen att Gröndalsvägen ska stängas för tung lastbilstrafik. KLIMAT OCH ENERGI Under rubrik Havsnivån stiger på sidan 145 görs följande tillägg: Havsnivåhöjningen behandlas också i MKB:n tema 5 Klimat och energi. Arbete med en Klimat- och energistrategi och klimatanpassningsplan pågår i kommunen och där kommer denna fråga att behandlas särskilt. Klimatanpassningsplanen ska tas fram som tematiskt tillägg till översiktsplanen. Sammanfattning 7

8 SAMMANFATTNING Hänvisning till handläggarkarta kommer att läggas in för att med länk lotsa till områden med miljöfarlig verksamhet. På sidan läggs till en karta som visar vindkraftsplanens A-områden, det vill säga områden som bedömts särskilt lämpliga för vindkraftsetablering. En motsvarande text med hänvisning till denna läggs till. Beskriva kustens vattenanvändning och strategier för det samlat i avsnittet om Vatten på sidan På sidan 174 ställningstaganden görs förtydliganden i punkt 1 med tillägg prioritera vattenförsörjningsintresset högst inom etc., punkt 2 utgår (finns på sidan 176) och övriga punkter justeras i ordningsföljd. Förtydliga på sidan 174 avseende kopplingen mellan MKB:n och huvuddokument med hänvisningar till tema 1 i MKB:n och att man där kan läsa mer om vatten och kustmiljön. Lägga till skrivning i ställningstagandet om reningsverket i Tegelviken i punkt 1 på sidan 176, att Alternativa lägen för reningsverk ska utredas innan några ytterligare investeringar beslutas för Tegelvikens reningsverk. ALLMÄNNA INTRESSEN Översiktsplanen kompletteras med karta och text som visar regionnätledningarna (50kV och 130 kv) samt fördelningsstationerna i Stävlö, Förlösa, Rockneby, Smedby, Vassmolösa och Halltorp samt en text om att samråd ska ske. Komplettera karta sidan 153 om riksintressen för hamn, Södra vägen och järnvägen samt text i teckenförklaringen. På sidan 152 läggs till en rubrik Kalmar hamn med text: Kalmar hamn och farleden genom Kalmarsund är av Trafikverket utpekade som riksintresse för transportsystemet enligt beslut 2010/ Till riksintresset hör även Södra Vägen och järnvägsspåret till hamnen. Riksintresset är ännu inte avgränsat och till dess är det hamnens verksamhetsområde som räknas. En värdebeskrivning av hamnen pågår. Karta på sidan 181 förtydligas så att innebörden framgår och att det inte enbart är de tre markerade åarna som har strandskydd. Förtydliga i kapitlet om LIS att utpekade LIS-områden måste detaljstuderas i samband med förhandsbesked eller detaljplan då förfrågan om ny bebyggelse lyfts, sidan Texten på sidan 181 förtydligas med följande text: På följande sidor redovisas ett urval av områden som kan bli aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kommer områdena att utredas ytterligare och då kan fler områden tillkomma. Samtliga områden kan också behöva prövas i samband med förhandsbesked eller genom detaljplan. Lägga till i ställningstagandet om kulturhistoriska värden på sidan 157 att Uppdatera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram. Kartan på sidan 165 tas bort och dess text läggs istället till i den löpande texten på sidan 162 under rubriken om Natura 2000-områden. Nya kartor tas fram som redovisar samtliga riksintressen och förordnanden, vilka läggs som bilagor till översiktsplanen. 8 Sammanfattning

9 På sidan 35 Miljö-och riskfaktorer, tema 4 tilläggs att Myndigheternas försiktighetsprincip tillämpas och gränsvärden för elektromagnetiska fält tillämpas med samma värden för både utemiljö och inomhusmiljö. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Tillägg på sidan 18, sist i första stycket:...och biotopskydd. Dessutom sparas skogsbiotoper genom frivilliga avsättningar. Komplettera med utdrag ur SGI:s kartor över erosionsförhållanden längs Sveriges kuster vad avser Kalmar kommun (berör en plats). På sidan redovisas status för miljökvalitetsnormer avseende vattendrag. Tabellerna kompletteras med motsvarande för dels grundvatten, åsar, dels kustvatten. Texten på sidan 25 kompletteras med en rubrik Grundvatten, åsar med innehåll som refererar till tabellen och följande text: Som framgår av tabellerna över grundvatten och åsar är det endast Vassmolösaåsen (Ljungbyån) som idag har kemiskt otillfredsställande status. Det föreligger dock kemisk risk även för grundvattnet vid Trekanten och Öbbetorp, också i Ljungbyåns avrinningsområde. Några nya större bostadsområden planeras inte i dessa områden men åtgärder måste till för att minska påverkan av näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket samt vägsalt från de större vägarna bland annat riksväg 25 och väg E22. Kommunens pågående arbete med VA-plan, som är ett tematiskt tillägg till ÖP, kommer att ta upp dessa frågor och även behov av skyddsområden för grundvattentillgångarna allmänt och i synnerhet en utökning av Nybroåsens vattenskyddsområde. Jämför även avsnitt i översiktsplanen om Allmänna intressen Vatten. Kommunen följer lagstiftningen gällande magnetiska fält och rekommendationerna från SSM, försiktighetsprincipen och ALARA-principen beaktas beträffande elöverkänslighet. Text på sidan 35 uppdateras om befintlig sjökabel och kraftledning enligt yttrande från EON Angående havsvattenhöjningar, som behandlas på sidan 31 och 37 i MKB:n, ska hänvisning ske till motsvarande avsnitt i översiktsplanen på sidorna Förtydliganden i texten om radon tas in under tema 4 sidan 35, ny rubrik Radon med följande text Rullstensåsar kan ha förhöjd radonrisk. Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska Boverkets rekommendationer följas avseende tätning mot mark och täta rörgenomföringar. Sammanfattning 9

10 foto: Maria E. Johansson 10 Inkomna synpunkter

11 INKOMNA SYNPUNKTER Observera att alla sidhänvisningar görs till de två utställda dokumenten Översiktsplan och Miljökonsekvensbeskrivning, daterade I den slutligt antagna planen kan det bli andra sidnummer. I detta utlåtande anges mycket kortfattat vad synpunkterna handlar om, därefter kommentarer från kommunen och i grått förslag till justeringar, förtydligande eller redaktionella ändringar i översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. 1. LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN ALLMÄNNA SYNPUNKTER Det behövs en översikt över vilka plandokument som finns som planeringsunderlag och vilka som föreslås tas fram i översiktsplanen. En sammanställning av olika gällande plandokument, fördjupade översiktsplaner, planprogram och motsvarande kommer att infogas i översiktsplanen. Strategier för kommunens vattenområde. På ett flertal ställen i översiktsplanen framgår att Kalmarsund ska prioriteras för det rörliga friluftslivet, bad-, båt- och fisketurism i anslutning till kustbaserade rekreationsaktiviteter på land samtidigt som natur-och kulturvärden ska bevaras och den biologiska mångfalden öka. Farleden i Kalmarsund, av riksintresse för sjöfarten, kommer inte att påtagligt påverkas då motorbåtar och segelbåtar i huvudsak rör sig närmare strandlinjen. Därför kan båda intressena finnas tillsammans. Enligt kommunens vindkraftsplan, antagen mars 2011, framgår att hela kommunens vattenområde har bedömts olämpligt för vindkraftslokalisering. Kartan från vindkraftsplanen bör läggas in i översiktsplanen för att ge en samlad bild av olika markanvändningsintressen. Kommungränsen i Kalmarsund ska redovisas på ny karta på sidan 16. I översiktsplanens avsnitt om Mer Möre efter sidan 55 läggs in karta ur vindkraftsplanen och i avsnittet Klimat och energi sidan läggs till en karta som visar vindkraftsplanens A-områden, det vill säga områden som bedömts särskilt lämpliga för vindkraftsetablering. En motsvarande text med hänvisning till denna läggs till. Inkomna synpunkter 11

12 INKOMNA SYNPUNKTER Förespråka effektiv markanvändning i befintliga samhällen och spara jordbruksmark. På ett flertal ställen i översiktsplanen, till exempel på sidorna 54, 59, 91 samt sidorna 28 och 49 i MKB:n framgår att utbyggnad ska ske som förtätning och/ eller i anslutning till befintlig bebyggelse. Kartorna över byarna (avsnitt mer Möre) kommer att förtydligas, pilarna tas bort och i stället redovisas bykärnornas utsträckning och raster inom utbyggnadsriktningar. Gällande, ej utbyggda detaljplaner markeras på dessa kartor. Kommunomfattande karta av grunddragen i mark och vattenanvändningen. Se ovan om kommungränsen i vattnet. Strandskydd gäller vid samtliga vattendrag. Kartan på sidan 181 förtydligas så att innebörden framgår och att det inte enbart är de tre markerade åarna som har strandskydd. Teckenförklaringar förtydligas angående strandskydd på övriga berörda kartor. RIKSINTRESSEN Riksintresset Kalmar hamn samt Södra Vägen inklusive järnvägsspåret dit måste tydliggöras, det har inte beaktats tillräckligt, värdebeskrivning behöver tas fram och ställningstagande göras på sidan 45 angående kommunikationer. Betydelsen av Kalmar hamn beaktas fortlöpande vid all detaljplanering och övrig fysisk planering. Kommunen har påbörjat en värdebeskrivning av hamnen. Översiktsplanens karta på sidan 153 kompletteras med Kalmar hamn och Södra Vägen samt text i teckenförklaringen. På sidan 152 läggs till en rubrik Kalmar hamn med text: Kalmar hamn och farleden genom Kalmarsund är av Trafikverket utpekade som riksintresse för transportsystemet enligt beslut 2010/ Till riksintresset hör även Södra Vägen och järnvägsspåret till hamnen. Riksintresset är ännu inte avgränsat och till dess är det hamnens verksamhetsområde som räknas. En värdebeskrivning av hamnen pågår. Att Natura 2000 områden är riksintressen framgår redan av texten sidan 151 och 162. Alla riksintressen redovisas samlat på ny karta för att förtydligas. HÄLSA OCH SÄKERHET Geotekniska förhållanden och långsiktigt stigande havsnivåer bör tas in i planen samt uppgifter för att eliminera översvämningar. Under tema 5 i MKB:n finns kartor över Innerstaden med angränsande öar som visar strandlinjen då havsvattenytan stiger med 1,5 och 2,5 respektive 3 meter. Övriga områden som kan drabbas, liksom åtgärder för att ta hand om översvämningsvatten framgår av texten i detta tema. Bestämmelser om lägsta grundläggningsnivå med hänsyn till stigande havsvattennivåer bör vara samma i hela länet och Länsstyrelsen bör utreda och klarlägga denna fråga innan kommunerna gör egna förändringar på de nivåer som gäller. Beträffande geotekniska förhållanden och radon görs följande förtydliganden. SGI:s kartor över erosionsförhållanden längs Sveriges kuster tas in i översiktsplanen vad avser Kalmar kommun (berör en plats). Länsstyrelsens och SGU:s förslag om förtydliganden i texten om radon tas in i MKB:n under tema 4 sidan 35, ny rubrik Radon med följande innehåll: Rullstensåsar kan ha förhöjd radonrisk. Vid ny-och ombyggnad av bostäder ska Boverkets rekommendationer följas avseende tätning mot mark och täta rörgenomföringar. MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN Redovisning av status och miljökvalitetsnormer för kust- och grundvatten. I MKB:n redovisas generella åtgärder som kan vidtas för att förbättra vattenkvaliteten i vattendragen på sidan 22 och 23. Det anges också på sidan 21 i MKB:n att det är svårt att avgöra om miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppfyllas fullt ut till år 2015 eftersom det finns en osäkerhet i hur snabbt de planerade åtgärderna kan vidtas, planerat Det är dock kommunens målsättning att alla planerade åtgärder, liksom anläggningar för rekreation utmed åarna eller utmed kusten, som anges i såväl huvuddokument som i MKB:n inte ska inverka negativt på möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. 12 Inkomna synpunkter

13 I MKB:n på sidan redovisas status för miljökvalitetsnormer avseende vattendrag. Tabellerna kompletteras med motsvarande för dels grundvatten, åsar, dels kustvatten. Texten på sidan 25 kompletteras med en rubrik Grundvatten, åsar med innehåll som refererar till tabellen och text, se kommentar under rubrik Miljökonsekvensbeskrivning på sidan 5 i detta utlåtande. Det förtydligas även i översiktsplanen på sidan 174 avseende kopplingen mellan MKB:n och huvuddokument med hänvisningar till tema 1 i MKB:n och att man där kan läsa mer om vatten och kustmiljön. MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga och strategiska för kommunen och regionen och bör behandlas tydligare även om det pågår en VA-plan i kommunen som behandlar dessa frågor. Länsstyrelsen anser att kommunen bör kunna hävda Nybroåsen som ett framtida riksintresse för vattenförsörjningen. Det bör framgå av ÖP:n att kommunen kommer att vara beroende av vattenresurser även utanför kommunens gränser såväl när det gäller den permanenta försörjningen som för reservvatten (Allgunnen och Alsterån). foto: Maria E. Johansson I ställningstagandena sidan 44 läggs till en rubrik Vattenförsörjning med följande innehåll: Vattenförsörjningsintresset skall ha högsta prioritet inom fastställda vattenskyddsområden. De intresseområden och de för regionen strategiskt viktiga områden som idag saknar skydd utreds i pågående arbete med vatten- och avloppsplan som ska utgöra tematiskt tillägg till översiktsplanen. I översiktsplanens avsnitt om vatten sidorna finns på sidan 174 ställningstaganden i punkter som kan numreras från 1 till 7. Följande ändringar görs: Punkt 1 justeras till samma som i ovan stycke formulerade till sidan 44. Punkt 2 utgår (finns på sidan 176). Ordningen på punkt 3-7 kastas om. foto: Kalmar kommun Inkomna synpunkter 13

14 INKOMNA SYNPUNKTER LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) Tydligare redovisning av de fem LIS-områdena efterlyses, till exempel genom detaljkartor och hur områdena påverkar natur- och kulturvärden, MKN för vatten, ianspråktagande av jordbruksmark med mera. foto: Kalmar kommun foto: Kalmar kommun Eftersom inga kontakter tagits med markägare i detta skede kan mer detaljerade platser inte pekas ut. Utpekade områden måste detaljstuderas i samband med förhandsbesked till bygglov eller detaljplan då förfrågan om ny bebyggelse lyfts. Övrig påverkan och eventuellt berörd jordbruksmark kommer då också att belysas. Redovisningen i ÖP:n bedöms därför vara tillräcklig för planens strategiska nivå. Eftersom det inkommit förslag på några nya områden som kan vara aktuella som LISområden kommer kommunen ändå att upprätta ett särskilt tematiskt tillägg till översiktsplanen angående strandskydd och LIS-områden, vilket inte bör hindra att de upptagna områdena ändå kan kvarstå i översiktsplanen med förtydliganden att de endast är några exempel. Texten på sidan 181 förtydligas med följande text: På följande sidor redovisas ett urval av områden som kan bli aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kommer områdena att utredas ytterligare och då kan fler områden tillkomma. Samtliga områden kan också behöva prövas i samband med förhandsbesked eller genom detaljplan. ÖVRIGA RÅD FRÅN LÄNSSTYRELSEN Kartan på sidan 162 (Värnanäs) bör utgå eller konsekvent redovisa alla reservatsområden i kommunen. Stora opåverkade områden bör redovisas. Angående Stora opåverkade områden så finns ett ställningstagande om dessa på sidan 159. Kartan på sidan 165 tas bort och dess text läggs istället till i löpande text på sidan 162. Nya kartor tas fram som redovisar samtliga riksintressen och förordnanden och läggs som bilagor till översiktsplanen. foto: Jan Magnusson 14 Inkomna synpunkter

15 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Konsekvenser för såväl sötvatten som grundvatten bör anges, det saknas en förteckning över grundvattenförekomster och dess status. Texten på sidan 25 i MKB:n förtydligas med konsekvenser för sötvatten och grundvatten och kända grundvattenförekomster redovisas i texten. Följande stycke läggs till före avsnittet om Kusten/Östersjön: Grundvatten, åsar Som framgår av tabellerna över grundvatten och åsar är det endast Vassmolösaåsen (Ljungbyån) som idag har kemiskt otillfredsställande status. Det föreligger dock kemisk risk även för grundvattnet vid Trekanten och Öbbetorp, också i Ljungbyåns avrinningsområde. Några nya större bostadsområden planeras inte i dessa områden men åtgärder måste till för att minska påverkan av näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket samt vägsalt från de större vägarna bland annat riksväg 25 och väg E22. Kommunens pågående arbete med en VA-plan, som ska utgöra ett tematiskt tillägg till ÖP, kommer att ta upp dessa frågor och även behov av skyddsområden för grundvattentillgångarna allmänt och i synnerhet en utökning av Nybroåsens vattenskyddsområde. Jämför även avsnitt i översiktsplanen om Allmänna intressen Vatten. En karta över områden med miljöfarlig verksamhet, till exempel täkter med mera har inte bedömts nödvändigt då det anges i texten var dessa finns och planerade sådana. Angående skydds- och respektavstånd som behövs till befintliga och expanderande bebyggelse så hänvisas till Boverkets Allmänna Råd. Angående havsvattenhöjningar, som behandlas på sidorna 31 och 37 i MKB:n, ska hänvisning ske till motsvarande avsnitt i översiktsplanen på sidorna Under rubrik Havsnivån stiger görs följande tillägg: Havsnivåhöjningen behandlas också i MKB:n tema 5 Klimat och energi. Arbete med en Klimat- och energistrategi pågår i kommunen och i en klimatanpassningsplan kommer denna fråga att behandlas särskilt. Klimatanpassningsplanen ska tas fram som tematiskt tillägg till ÖPn. Hänvisning till handläggarkarta kommer att läggas in för att med länk lotsa till områden med miljöfarlig verksamhet. 2. TRAFIKVERKET Angående Kalmar hamn samt vägar och järnvägar av riksintresse se kommentar under 1. Länsstyrelsen. Att knyta Kalmar Öland airport till en internationell knutpunkt (nod) är en fråga som får utredas i samband med den riksintresseklassificering av flygplatsen som pågår. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Södra staden pågår, bland annat i samarbete med Trafikverket. Då kommer frågor om Rinkabyholms utvecklingsmöjligheter med anledning av ny förbifart på E22 att belysas. Det står i texten på sidan 131 angående Ny trafikplats vid Karlsro att platsens möjligheter och potential ska utredas i fördjupningen av översiktsplanen för Södra Staden. Det pågår också arbete med en övergripande trafikstrategi där bland annat framtida resecentrum och förstärkt Ölandsled ska belysas. Läge för triangelspår ska redovisas med skraffering på kartor på sidan 40, sidan 109 och på karta över Västra Staden, sidan 135. Förtydliga texten på sidorna 131 och 132 beträffande triangelspåret och knutpunkten runt Karlsro med vägarna E22 och rv25, Kalmar flygplats och järnvägarna. 3. SKOGSSTYRELSEN Komplettera skrivningen om biotopskydd. Tillägg i MKB:n på sidan 18, sist i första stycket:... och biotopskydd. Dessutom sparas skogsbiotoper genom frivilliga avsättningar. 4. SJÖFARTSVERKET Beträffande Kalmar hamn och farleden, se kommentar under 1. Länsstyrelsen. Inkomna synpunkter 15

16 INKOMNA SYNPUNKTER 5. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Redovisa erosionsrisker. Angående geotekniska säkerhetsfrågor kommer en karta över erosionsförhållanden utmed kusterna att tas med i översiktsplanen. Se punkt 1. Länsstyrelsen, Hälsa och säkerhet. 6. SGU Ett stycke om radon bör tas med i planen. Tillägg görs om radon, utifrån SGU:s förslag till skrivning om detta, se ovan under 1. Länsstyrelsen, rubrik Hälsa och säkerhet. 7. LANDSTINGET Översiktsplanen bör behandla reningsverket vid Tegelviken och dess möjlighet att växa och dess konsekvenser för landstingets verksamhet inom hela fastigheten Kungsljuset 3 (detaljplan). På sidan 176 i rutan Ställningstagande anges att den pågående kommunala VA-planen ska omfatta utbyggnadsplaner och markreservationer för framtida utbyggnad av befintliga reningsverk. Därtill att det särskilt ska undersökas hur reningsverket kan komma att påverkas av klimatförändringar. Tillägg görs i ställningstagandet punkt 1 på sidan 176 med följande: Alternativa lägen för reningsverk ska utredas innan några ytterligare investeringar beslutas för Tegelvikens reningsverk. 8. OSKARSHAMNS KOMMUN Det saknas ett tydligt ställningstagande angående en framtida kustjärnväg. Tillägg på sidan 45 angående ställningstagande för kommunikationer med följande: På lång sikt utreda en framtida kustjärnväg Kalmar-Oskarshamn i särskild ordning i samarbete mellan kommunerna samt Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län. 9. TORSÅS KOMMUN Kommunen är positiv till möjligheten att samverka kring vandringsleder och cykelnät utmed kusten och delar kommunens uppfattning att Nybroåsen har högt skyddsvärde och är av stor betydelse för regionens vattenförsörjning. 10. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Kontoret anser bland annat att fördjupade översiktsplaner för de fem stadsdelarna ska tas fram och att ytterligare LIS-områden bör utpekas samt att resurser krävs för arbetet med att ta fram en trafikstrategi. Arbete pågår med fördjupad översiktsplan för Södra Staden. I vilken ordning övriga stadsdelar ska prioriteras är inte ännu bestämt. Utpekande av fler LIS-områden kan göras i särskilt tematiskt tillägg till översiktsplanen, vilket förtydligas i avsnittet om LIS på sidan 181. Se även kommentar under 1. Länsstyrelsen, rubrik LIS. Beträffande trafik och kommunikationsfrågor se svar under 2. Trafikverket. 11. SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Synpunkter på gångpassage över gamla E22 i Vassmolösa samt att väg 520 uppgraderas till primär länsväg är synpunkter som måste avgöras av Trafikverket. Beträffande fler områden för LIS samt önskemål om områden för verksamhetsutveckling i Tvärskog, Vassmolösa, Hagby och Kolboda se svar under 1. Länsstyrelsen, Allmänna synpunkter respektive Strandskydd och LIS-områden. 12. KALMAR HAMN Texten om Kalmar hamn och dess utveckling behöver förtydligas, även i MKB:n, riksintresset behöver avgränsas liksom alternativa reservstråk till Södra vägen och hamnens regionala betydelse lyftas fram utifrån en värdebeskrivning. Se kommentarerna till yttrande, punkt om Riksintressen, där frågorna ovan kommenteras med förslag till justeringar i översikts- 16 Inkomna synpunkter

17 planen. Texten om historik på sidan 13, fas 3, rättas i enlighet med yttrandet. 13. E.ON E.ON Elnät ska kontaktas för samråd vid exploateringar och bygglovgivning och även då master och vindkraftverk ska uppföras inom 200 meter från luftburna kraftledningar. Översiktsplanen kompletteras med karta och text som visar regionnätledningarna (50kV och 130 kv) samt fördelningsstationerna i Stävlö, Förlösa, Rockneby, Smedby, Vassmolösa och Halltorp samt en text om att samråd ska ske. Malin Gustavsson I MKB:n avsnitt om Miljö-och riskfaktorer, tema 4 tillläggs att Myndigheternas försiktighetsprincip tilllämpas och gränsvärden för elektromagnetiska fält tillämpas med samma värden för både utemiljö och inomhusmiljö. Ny sjökabel har lagts mellan Revsudden och Stora Rör för att säkra elförsörjningen till Öland. Även den luftburna kraftledningen mellan Stävlö och Revsudden är byggd. Malin Gustavsson Text på sidan 35 i MKB:n uppdateras med nämnda förhållanden ovan om sjökabel och kraftledning. foto: Jan Magnusson Inkomna synpunkter 17

18 INKOMNA SYNPUNKTER 14. FOLKPARTIET LIBERALERNA Ett flertal synpunkter avser redaktionella frågor, formulering av ställningstaganden, förtydliganden, brist på kartor och liknande. Översiktsplanen kommer att bearbetas redaktionellt och layoutmässigt inför antagandet varvid de framförda synpunkterna så långt möjligt kommer att beaktas. Angående verksamhetsutveckling i Tvärskog, Vassmolösa, Hagby och Kolboda se i kommentar till 1. Länsstyrelsen, Allmänna synpunkter. Frågor om förbättrad vägstandard förbi Rockneby, åtgärder för att minska tung trafik i Tvärskog, uppgradering av väg 520, restider med tåg till de större städerna, strategidokument för KLT är frågor som inte i första hand avser mark- och vattenanvändningen eller fysisk planering. Dessa synpunkter får därför tas upp i annat sammanhang. För att belysa frågan om restid bättre läggs slutsatser från genomförd resvaneundersökning från år 2012 till i översiktsplanens kapitel Mer Kalmarsund. Beträffande synpunkter på Kalmar hamns betydelse för näringslivet och kommunens tillväxt se i kommentar till 1. Länsstyrelsen och 12. Kalmar Hamn. På sidan läggs till ett nytt ställningstagande enligt följande: Kalmarsundskommunerna tillsammans ska vara en aktiv part i Östersjöregionen och de samarbeten som finns för till exempel infrastruktur och miljö. Beträffande Kalmar hamn och transportlederna dit, se kommentar under 1. Länsstyrelsen, Riksintressen. 16. KALMAR ORNITOLOGISKA FÖRENING Önskemål om inventering av fågelarter på marker som ska bebyggas/förändras, att röjning och trädfällning inte sker under fåglarnas häckningsperiod samt att våtmarker och kuststräckor inte berörs av byggande. Synpunkterna beaktas löpande vid detaljplanering. Oklart vad som avses i yttrandet med texten kuststräckor inte bebyggs/berörs av byggande. Kommunen är en kustkommun och Kalmar en kuststad och det är ofrånkomligt att vissa kuststräckor blir berörda av byggande. Gällande strandskydd utmed kusten bidrar till att frågan måste prövas vid varje förslag till förändring inom strandskyddsområde. 17. KALMAR LÄNS MUSEUM Länsmuseet ser behov av att inom en snar framtid aktualisera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram från Ställningstagande för kultur kompletteras på sidan 157 med följande: Uppdatera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram. 15. KALMAR LANTMÄN Lantmännens verksamhet kräver en fungerande infrastruktur av vägar, järnvägar och hamn. Ställda miljö- och säkerhetskrav kräver utrymme för framtida utveckling. Texten på sidan 20 om hamnen är sådan att den motverkar Lantmännens stora framtidsinvestering gjord i perspektivet år. Betonar att såväl Tjärhovet som Barlastholmen har verksamheter relaterade till sjöfart, att Södra vägen är livsviktig för Lantmännens transporter och att det därför bör finnas alternativ vid störningar på vägen. foto: Malin Gustavsson 18 Inkomna synpunkter

19 SYNPUNKTER FRÅN PRIVATPERSONER Synpunkterna från privatpersoner handlar om följande frågor: Skäggenäs LIS-områden Elöverkänslighet Gröndalsvägen Kläckeberga gård Exploatering på jordbruksmark Cykelväg längs Förlösavägen Synpunkterna kommenteras ämnesvis nedan. SKÄGGENÄS Skäggenäs Villa och intresseförening påpekar att Skäggenäshalvön är styvmoderligt behandlad i översiktsplanen, att det inte går att utläsa var nya bebyggelseområden planeras, att den fördjupade översiktsplanen är 20 år gammal och att det är dags att ta fram en ny. Samtidigt sägs att fler nybyggnadsområden inte kan tillåtas förrän trafikfrågorna är lösta såväl avseende biltrafik som gång- och cykeltrafik. Avsnittet om Skäggenäs förtydligas avseende text och kartor på sidorna Ett särskilt uppslag med kartor för Skäggenäs läggs in. LIS OMRÅDEN Förslag på nytt LIS-område mellan gamla väg 25 och Brogården i Trekanten. Se kommentar under 1. Länsstyrelsens samt 10. Samhällsbyggnadskontoret. Förslag om att utpeka ytterligare LIS-områden kan beaktas i samband med att det tas fram ett tematiskt tillägg om LIS till översiktsplanen. ELÖVERKÄNSLIGHET I samtliga yttrande framhålls att man bör skapa lågstrålande zoner inom kommunen och säkerställa dessa med juridiskt bindande områdesbestämmelser. Därtill att kommunen ska tillämpa ALARA-principen (så lågt som rimligen är möjligt) på radiofrekvent strålning vid planering, att tillämpa gällande lagstiftning och beakta försiktighetsprincipen samt prioritera trådburet bredband, till exempel fibernät framför trådlöst, vid planering för elektronisk kommunikation. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt bredband, mobilbasstationer samt radio- och TV-sändare inte medför någon risk för skadliga hälsoeffekter. (Källa SSM: Mobiler och master - information om radiofrekventa fält, febr. 2013). När basstationer står tätare kan basstationens sändstyrka minskas eftersom det oftare etableras kontakt mellan basstation och mobiltelefon. Jämför sidan 35 i MKB:n Områdespåverkan kan förändras beroende på hur mobilmaster byggs ut. Kommunen har inte för avsikt att nu ta fram juridiskt bindande områdesbestämmelser för lågstrålande zoner. Kommunens kartläggning som redovisas på karta på sidan 153, är dock ett första steg och ett planeringsunderlag att beakta vid all fysisk planering. Förtydliga texten i MKB:n, tema 4 med följande: Kommunen följer lagstiftningen gällande magnetiska fält och rekommendationerna från SSM, försiktighetsprincipen och ALARA-principen beaktas beträffande elöverkänslighet. I yttrandena sägs också att det bör ordnas med akut- och permanentboende samt äldreboende för elöverkänsliga samt bostadsanpassningsbidrag för hjälp med boende. Detta är frågor som inte regleras i en översiktsplan. GRÖNDALSVÄGEN I yttranden ifrågasätts varför inte trafik från Ölandsleden till Norra vägen utreds innan översiktsplanen ställs ut, om bullermätningarna på Gröndalsvägen är tillförlitliga, att trafiksituationen redan idag är så allvarlig på vägen att denna bör stängas för tung trafik. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi för staden pågår. I denna är kopplingen mellan Ölandsleden och Norra vägen en av flera trafikfrågor som studeras särskilt. När Södra Vägens ombyggnad är klar, vilket beräknas ske senast 2014, kommer Gröndalsvägen att stängas för tung lastbilstrafik. Inkomna synpunkter 19

20 INKOMNA SYNPUNKTER I översiktsplanen läggs till följande ställningstagande på sidan 115: Gröndalsvägen ska stängas för tung lastbilstrafik. KLÄCKEBERGA GÅRD Önskar att översiktsplanen tydliggörs med ett ställningstagande som ger befintlig verksamhet (mjölkgård) möjlighet att utvecklas. Översiktsplanen bygger på att det öppna kulturlandskapet, med dess värden för natur, kultur och rekreation ska bevaras. Som framgår av översiktsplanens kartor är inte avsikten att stadens utbyggnad ska ske här. EXPLOATERING PÅ JORDBRUKSMARK Synpunkten framförs att kommunen antar en nollvision att ingen exploatering sker på åkermark under den tidshorisont som översiktsplanen omfattar. Som sagts under kommentar till länsstyrelsens yttrande ovan så anges på ett flertal ställen i översiktsplanen, till exempel på sidorna 54, 59, 91 samt 28, 30, 31och 49 i MKB:n, att utbyggnad ska ske som förtätning och/eller i anslutning till befintlig bebyggelse. Förtydligande görs i översiktsplanen på sidan 59 Ställningstaganden under punkt 3 som får följande lydelse: Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. CYKELVÄG LÄNGS FÖRLÖSAVÄGEN Två alternativ till gång/cykelväg mellan Lindsdals skola och Förlösa kyrkby föreslås och anges på karta till yttrandet. Kommunen noterar förslaget som stämmer väl med det som anges på sidan 117 om Lindsdal och ställningstagandet Utveckla Förlösavägen som bygata med förbättringar för oskyddade trafikanter. 20 Inkomna synpunkter

21 foto: Malin Gustavsson Inkomna synpunkter 21

22 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 22 Bilaga

23 Bilaga 23

24 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 24 Bilaga

25 Bilaga 25

26 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 26 Bilaga

27 Bilaga 27

28 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 28 Bilaga

29 Bilaga 29

30 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 30 Bilaga

31 Bilaga 31

32 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 32 Bilaga

33 Bilaga 33

34 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 34 Bilaga

35 Bilaga 35

36 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 36 Bilaga

37 Bilaga 37

38 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 38 Bilaga

39 Bilaga 39

40 ÖVERSIKTSPLANEN FÖR KALMAR KOMMUN UNIKA KALMAR HAR VARIT UTSTÄLLD FÖR GRANSKNING UNDER TIDEN 23 OKTOBER 2012 TILL OCH MED 23 DECEMBER BERÖRDA MYNDIGHETER, FÖRVALTNINGAR SAMT VERKSAMMA OCH INVÅNARE I KOMMUNEN HAR BERETTS TILLFÄLLE ATT YTTRA SIG ÖVER PLANFÖRSLAGET.

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Prioritering av detaljplaner

Prioritering av detaljplaner TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Anette Karlsson 2014-06-04 KS 2014/0528 Kommunstyrelsens planutskott Prioritering av detaljplaner Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott godkänner

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LANDSBYGDSUTVECKLING

SAMRÅDSREDOGÖRELSE LANDSBYGDSUTVECKLING LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) AVSEENDE TRANEMO KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE En samrådshandling för Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) avseende Tranemo kommun har varit ute på samråd

Läs mer

Slottsmöllans tegelbruk

Slottsmöllans tegelbruk BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande planprogram för Slottsmöllans tegelbruk Byggnadsnämnden 2010-08-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV PLANER OCH PROGRAM Enligt de lagar som gäller för miljöbedömningar

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Vad är en översiktsplan och hur går det till?

Vad är en översiktsplan och hur går det till? 228 Vad är en översiktsplan och hur går det till? 9. VAD ÄR EN ÖP? 229 VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN? Den kommunövergripande översiktsplanen är ett viktigt strategiskt dokument. Planen medverkar till en gemensam

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD

Miljökonsekvensbeskrivning till. fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD Miljökonsekvensbeskrivning till fördjupning av översiktsplan för KUSTOMRÅDE MELLAN SKIVARPSÅN OCH KOMMUNGRÄNSEN MOT YSTAD 2009 12 09 innehållsförteckning inledning 2 sammanfattning 3 befintlig markanvändning

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011. del 2 inledning del 2 inledning 11 2. INLEDNING 2.1 Bakgrund Vind är en förnybar energikälla som inte bidrar till växthuseffekten. Däremot kan vindkraftverken påverka exempelvis landskapsbilden på ett negativt sätt, eftersom

Läs mer

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse

1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Sida 1 av 18 Miljömålsenkät 2012 Telefon Start datum 1. Planeringsunderlag - Strukturer för transportsystem, handel och bebyggelse Definitioner Aktuellt underlag = underlag som enligt kommunens bedömning

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län

BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län MKB-gruppen BEHOVSBEDÖMNING Detaljplan för Älvnäs 1:73, i Ekerö kommun, Stockholms län Röd linje avgränsar planområdet. 2(8) BAKGRUND Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1 Datum 2012-05-31 Kommunförvaltningen Bygg och miljö Martina Norrman, planarkitekt Direkttelefon 040-40 82 18 Vår ref 12.063 Er ref BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING SYFTE Enligt plan- och

Läs mer

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål

Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål ANTAGANDEHANDLING FÖR ÅMÅLS KOMMUN 2011-08-16 Vindbruk Dalsland Tillägg till översiktsplan för Bengtsfors, Dals-Ed, Färgelanda, Mellerud och Åmål Antagen av KF 2011-09-28, 166 BILAGA 2, ANALYS Planhandlingen

Läs mer

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat.

Nedan följer en sammanfattning av det viktigaste synpunkterna varav Länsstyrelsens och Trafikverkets synpunkter redovisas separat. Tjänsteställe: Bygg- och miljökontoret Handläggare: Elena Eckhardt Datum: 2011-12-05 Beteckning: 2007/0104 218 Er beteckning: Planprogram för Ubbhult Hägnen Samrådet Planprogrammet har varit ute på samråd

Läs mer

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset)

detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) PLANBESKRIVNING detaljplan Kv Asagård, Fredriksberg, Falköpings stad (hotellet medborgarhuset) Antagandehandling 008-05- Stadsbyggnadsavdelningen 008-0-4 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av

Läs mer

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011

Tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun, antagandehandling 2011 www.tingsryd.se Arbetet med vindkraftsplanen, tematiskt tillägg till översiktsplanen för Tingsryds kommun påbörjades under våren 2010 av Vectura Consulting AB på uppdrag av Tingsryds kommun. Materialet

Läs mer

miljökonsekvensbeskrivning Sigtuna kommun bilaga Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014

miljökonsekvensbeskrivning Sigtuna kommun bilaga Översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014 Miljökonsekvensbeskrivning sigtuna kommun bilaga till översiktsplan 2014 1 Innehållsförteckning Bakgrund 5 Beaktande av MKB 6 Buller 6 Klimatpåverkan 6 Klimatanpassning 8 Natur- och kulturmiljö 8 Vatten

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet

Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Fördjupade översiktsplan för Långenområdet Vad är ett utställningsutlåtande? Utställningsutlåtandet är en bilaga till antagandebeslutet av den fördjupade översiktsplanen. Syftet är att beskriva hur utställningen

Läs mer

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01.

2 Kommunfullmäktige beslutar att godkänna utlåtande (bilaga 2), daterat 2014-04-01. HALMSTADS KOMMUN Kommunfullmäktige Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2014-06-17 KF 59 KS 2010/0369 Beslut om att anta Framtidsplan 2030 ÖP Beslut 1 Kommunfullmäktige beslutar att anta ny kommunomfattande

Läs mer

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541

Kemisten 2 m.fl. BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för Kemisten 2 m.fl. Bryngelshusgatan, Halmstad, HALMSTADS KOMMUN plan 2012/0541 Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-12 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR

Läs mer

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun

Behovsbedömning MKB checklista. för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB checklista för PLÅTEN 1, Centralorten, Oskarshamns kommun Behovsbedömning MKB Berörs Inledning Dynamate äger fastigheten Plåten 1 där det idag finns lagerbyggnader. P.g.a. utökad verksamhet

Läs mer

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Gotland kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009

Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad. BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Planprogram för del av Viared ÖSTRA VIARED Borås Stad BEHOVSBEDÖMNING 26 maj 2009 Innehåll 1 Planprogram 1.1 Läge och avgränsning 3 1.2 Syfte 3 2 Behovsbedömning 2.1 Miljöbedömning av planer och program

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1

Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 Dnr TPN 2012/25 Enkelt planförfarande Detaljplan för fastigheten Syrsan 1 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättad: 2012-03-16 Antagen: 2012-06-12 Laga kraft: 2012-07-19 2 (11) Dnr TPN 2012/25

Läs mer

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov

Boverket Vattenfrågorna i PBL. Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Boverket Vattenfrågorna i PBL Patrik Faming chef för enheten Planering och Bygglov Att planera är att flytta framtiden till nutiden så att man kan göra något åt den A. Lakein Boverkets uppdrag Boverket

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING

BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING Detaljplan för Långholmen 3 m.fl, Centrumgården i Västervik, Västerviks kommun, Kalmar län. BEHOVSBEDÖMNING/ AVGRÄNSNING av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Komplettering av behovsbedömning gjord 2012-08-27

Läs mer

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede

54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 54(65) 54(65) Fördjupad översiktsplan, Tanumshede Fördjupad översiktsplan, Tanumshede 55(65) HÄLSA OCH SÄKERHET Energiproduktion Ett fjärrvärmesystem har byggts ut i Tanumshede. Värmecentralen är placerad

Läs mer

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun

Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Ny väg norr om Hok Vaggeryds kommun Planprogram för Hok 2:119 m.fl. Vaggeryds kommun Programmet är utsänt på samråd under tiden 2010-06-07 t.o.m. 2010-08-27. Om ni har några synpunkter skall dessa framföras skriftligen till miljö- och byggnämnden

Läs mer

Ronneby vindkraftsplan

Ronneby vindkraftsplan Vindkraftsplan Ronneby kommun Ronneby vindkraftsplan Tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan Utlåtande Utställningshandling 2011-12-06 1 Tematiskt tillägg till Översiktsplanen gällande Vindkraft

Läs mer

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03

Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436. Samrådet pågår: 2012-10-22 till 2012-12-03 Normalt planförfarande/detaljplan SAMRÅDSHANDLING Dnr: 10BN0436 LAEN 5 HOV, Växjö kommun Detaljplan för fler bostäder vid Hovslund. Växjöhem som är fastighetsägare vill bygga fler bostäder i anslutning

Läs mer

xstockholms läns landsting i (4)

xstockholms läns landsting i (4) xstockholms läns landsting i (4) Tillväxt- och regionplaneförvaltningen TJÄNSTEUTLÅTANDE Handläggare: Anders Wilandson Tillväxt- och regionplanenämnden Förslag till ny översiktsplan och innerstadsstrategi

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för. Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun A. YTTRANDEN UTAN ERINRAN 1(5) 2014-09-10 BN 2013-8881 Detaljplan för Rinkaby 6:2, del av, m.fl., vid Madenvägen i Rinkaby, Kristianstads kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE Detaljplanen har varit utsänd på samråd under tiden den 9 juni

Läs mer

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111

PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun. Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad. Planprogram. Dnr: 2007-0422-111 PLANERINGSAVDELNINGEN Eksjö Kommun Detaljplan för Kv. Pumpen m fl, Eksjö Stad Planprogram Eksjö, 12 december 2007 Samrådshandling Dnr: 2007-0422-111 Medverkan Detta planprogram har upprättats av Planeringsavdelningen

Läs mer

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft

Inledning. 2 Bilaga Miljö- & riskfaktorer utställningshandling. 1. Skred- och rasrisker 2. Radon 3. Föroreningar i mark 4. Föroreningar i luft Utställningshandling Mars 2014 Inledning Det finns fyra bilagor som ingår Vindelns översiktsplan. Den här bilagan redovisar miljö- och riskfaktorer som ska beaktas i planeringen. Enligt plan- och bygglagens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård)

PLANBESKRIVNING. Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN. Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) Datum Diarienr 2011-09-26 KS 23/11 Samhällutvecklingsförvaltningen DETALJPLAN SAMRÅD ANTAGANDE LAGA KRAFT Storbyn 39:1. (Färilas fritidsgård) LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN PLANBESKRIVNING Planområdet

Läs mer

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING

PLANBESKRIVNING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING SAMRÅDSFÖRSLAG 2009-11-09 ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE enligt ÄPBL 5:28 Detaljplan för del av fastigheten Häverö-Norrby 26:4 i Häverö-Edebo-Singö församling Dnr 07-10155.214 Ks 07-1026 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag

Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag ANTAGANDEHANDLING Vindbruksplan för Östra Göinge - Planförslag 1. Bakgrund och utgångspunkter Syftet med vindbruksplanen är att visa på förutsättningarna för ny vindkraft i Östra Göinge kommun och att

Läs mer

ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05

ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05 ÖP11 ÖVERSIKTSPLAN FÖR NORBERGS KOMMUN ANTAGEN 2011-12-05 " * %>>%)B%44)*)+ $H9&B.&3!8&&+&9/%)!7%D;'(&+.&'(&+!%&'())*)+ " : % ;&8% ! % =!! " #$#%& &&& :! 0 %!! %!! % % % % % % 6!

Läs mer

LIS områden Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till Översiktsplan Nordanstig kommun

LIS områden Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till Översiktsplan Nordanstig kommun 2011-11-16 Dnr 2011.36 Särskilt utlåtande LIS områden Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg till Översiktsplan Nordanstig kommun Ett förslag har upprättats till ett tematiskt tillägg

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158

Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 1 (5) Kommunstyrelsen 2015-05-05 Dnr SBN 2015-158 Dnr KS 2015-299 Vattenmyndigheten i Södra Östersjöns vattendistrikt dnr 537-5346-2014 Yttrande över Förslag till förvaltningsplan, Förslag till miljökvalitetsnormer

Läs mer

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar

Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar TJÄNSTESKRIVELSE Datum Ärendebeteckning 2014-04-08 KS 2013/0658 Kommunfullmäktige Motion (M) om busstrafiken i södra Kalmar Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar att kommunledningskontorets yttrande

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård

Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Antagandehandling Upphävande av detaljplan för golfbana vid Rossö gård Del av Nyland 14:1, Nordanåker 1:11 Figur 1. Ortofoto med det aktuella planområdet illustrerat. Antagandehandling Upphävande av detaljplan

Läs mer

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden

Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden 1 Behovsbedömning för MKB vid ändring av detaljplan för del av Norrfjärden ÄNDRING FÖR FASTIGHETERNA GNARPS-BÖLE 3:86 OCH NORRFJÄRDEN 14:1. Planens syfte Planen syftar till att öka den sammanlagda byggrätten

Läs mer

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING Ett genomförande av förslaget till tillägg till detaljplan bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan. PLAN.2015.2 Fastighet RINGARUMS PRÄSTGÅRD 1:69 BEHOVSBEDÖMNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING PLANENSSYFTE OCH HUVUDDRAG... 1 ALTERNATIV LOKALISERING... 1 STÄLLNINGTAGANDE/AVGRÄNSNING... 1 BEHOVSBEDÖMNING/AVGRÄNSNING...

Läs mer

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan.

Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Checklista som beslutsunderlag för prövning enligt plan- och bygglagen 4 kap 34, om detaljplanen kan antas få betydande miljöpåverkan. Bedömningsobjekt: Detaljplan för Slåtta industriområde - del av Alfta

Läs mer

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde

Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Detaljplan för DEL AV AVESTA 4:36 OCH 4:38, UTBYGGNAD AV KÄLLHAGEN samt upphävande av del av Detaljplan för del av Källhagens industriområde Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna

Läs mer

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47

Inkomna yttranden. Yttrande från: Datum. Kommentar 2010-11-11 2010-11-15. Ägare Övrahammar 1:9 Döderhults Naturskyddsförening. Ägare Figeholm 3:47 Uppdragsbeslut 2009-11-11 Samrådsbeslut 2010-06-16 Utställningsbeslut 1 2010-08-31 Utställningsbeslut 2 2010-10-13 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av Samhällsbyggnadskontoret november 2009 UTLÅTANDE

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 1(6) UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE 2012-02-01 DETALJPLAN för Kroksdal 1:170 Tjörns kommun - normalt planförfarande UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutade vid sammanträde 2011-02-16

Läs mer

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden

PLANUPPDRAG. Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås. Byggnadsnämnden 2013-06-04 Dnr 2011/111-BN-213 Lovisa Gustavsson Tel 021-39 00 00 Byggnadsnämnden Detaljplan för Björnögården, Norra Björnö 1:1, Västerås PLANUPPDRAG Ansökan Fastighetskontoret har från Stadsbyggnadskontoret

Läs mer

Översiktsplan 2009 för Älvkarleby kommun, Uppsala län Bilaga 19 Särskild sammanställning enligt miljöbalken

Översiktsplan 2009 för Älvkarleby kommun, Uppsala län Bilaga 19 Särskild sammanställning enligt miljöbalken 1(5) ÖP-bilaga 19 2009-10-16 Dnr 2008-111 Översiktsplan 2009 för Älvkarleby kommun, Uppsala län Bilaga 19 Särskild sammanställning enligt miljöbalken En ny översiktsplan för kommunen antogs 2009-09-30.

Läs mer

Användning av mark- och vattenområden

Användning av mark- och vattenområden ANVÄNDNINGSKARTA Användning av mark- och vattenområden Här redovisas hur kommunen i stora drag anser att Åryds mark- och vattenområde ska användas samt riktlinjer för fortsatt planering, byggande och andra

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg Kommunledningskontoret Tony Andersson Planarkitekt 010722 85 95 Behovsbedömning 20140515 Sida 1 av 8 Dnr 2013/0362 KS 203 Bedömning av miljöpåverkan och behov av MKB för detaljplan för Lektionen 33,Tureberg

Läs mer

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning

Yttrande över samråd för Vindplats Göteborg, havsbaserad vindkraftsanläggning Tjänsteutlåtande Utfärdat 2012-05-29 Diarienummer N138-0344/12 Utvecklingsavdelningen Nina Wolf Telefon 031-3665000, Fax 031-3666001 E-post: fornamn.efternamn@vastrahisingen.goteborg.se Yttrande över samråd

Läs mer

Behovsbedömning MKB (checklista)

Behovsbedömning MKB (checklista) Åmåls kommun Översiktskarta med planområdets läge Ändring av detaljplan för Del av Åmål 2:1, Måkeberg Åmåls kommun, Västra Götalands län Behovsbedömning MKB (checklista) Åmål den 28 Januari 2010 PIN-Enheten

Läs mer

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Trelleborg kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

2013-02-04 Dnr: 2011-0149-102 SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN FÖR EKSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(45)

2013-02-04 Dnr: 2011-0149-102 SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN FÖR EKSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(45) 2013-02-04 Dnr: 2011-0149-102 SAMRÅDSREDOGÖRELSE ÖVERSIKTSPLAN FÖR EKSJÖ KOMMUN SAMRÅDSREDOGÖRELSE 1(45) När kommunen upprättar en översiktsplan är dialogen med allmänhet och andra berörda parter ovärderlig

Läs mer

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra

Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Planläggningsbeskrivning 2015-04-01 Varbergstunneln, Västkustbanan, Varberg-Hamra Med hjälp av denna planläggningsbeskrivning får du information om hur planläggningsprocessen ser ut för utbyggnaden, när

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Detaljplan för Hökedalens industriområde Charlottenberg Eda kommun Värmlands län UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE med samrådsredogörelse PLANENS SYFTE Planens syfte är att möjliggöra markanvändning för småindustri

Läs mer

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05

GULLRISET 6 m fl. Detaljplan för. Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län. Diarienummer SBN 2005/0181 214. Upprättad 2005-09-05 Diarienummer SBN 2005/0181 214 Detaljplan för GULLRISET 6 m fl Kinna, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2005-09-05 LAGA KRAFT 2005-10-21 1 (7) ANTAGNA PLANHANDLINGAR Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013

Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 Redovisning av regeringsuppdraget uppföljning av strandskyddsbeslut 2013 NATURVÅRDSVERKET 2 Förord Naturvårdsverket beslutade om denna redovisning i mars 2014. NATURVÅRDSVERKET 3 Innehåll INLEDNING 4 Uppdraget

Läs mer

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande

Synpunkter och svar. Bilaga - utlåtande Bilaga - utlåtande Synpunkter och svar Utlåtande Förslaget till Härnösands kommuns nya översiktsplan har varit utställd för slutlig granskning under perioden 15 september - 15 november, 2010. Utställningshandlingarna

Läs mer

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad

Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad BN 2012-136 Tillägg till områdesbestämmelser för del av VIARED, HÄLASJÖOMRÅDET Borås Stad Denna handling ska läsas tillsammans med gällande områdesbestämmelser för del av Viared Hälasjöområdet (laga kraft

Läs mer

Planprogram för Kärnekulla 1:4

Planprogram för Kärnekulla 1:4 Diarienummer BN13/329 Planprogram för Kärnekulla 1:4 Habo kommun Behovsbedömning 2014-12-03 Behovsbedömningens syfte Enligt 6 kap. 11 miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning när en detaljplan eller

Läs mer

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost

LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost LANTBRUKARNAS RIKSFÖRBUND Sydost REMISSYTTRANDE Till: vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se Synpunkter på förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplan för Södra Östersjöns

Läs mer

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214

Behovsbedömning SAMRÅDSHANDLING. Här infogar du din bild. Den ska få plats i den na ruta. SPN-000/000 1(9) SPN 2014/0082 214 Behovsbedömning 1(9) SPN-000/000 Tillhörande tillägg till detaljplan för fastigheten Pryssgården 1:43 med närområde inom Pryssgården i Norrköping den 21 april 2015 Här infogar du din bild. Den ska få plats

Läs mer

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING

CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING En behovsbedömning genomförs för att svara på frågan om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan, där behovsbedömningen är en analys som leder fram till

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

S A M R Å D S H A N D L I N G

S A M R Å D S H A N D L I N G Dnr TPN 2013/35 S A M R Å D S H A N D L I N G Upphävande av stadsplan PLAN af Platsen Hallsberg från år 1886 i Hallsberg, Hallsbergs kommun, Örebro län Upprättat 2013-04-05 Antagen: Laga kraft: Dnr TPN

Läs mer

Miljömålsenkäten 2015

Miljömålsenkäten 2015 Miljömålsenkäten 2015 Enkäten ska besvaras senast 1 juni 2015. Enkäten har 13 avsnitt och du kan välja vilket avsnitt du vill besvara i rullisten uppe till höger. Du kan alltid komma tillbaka till denna

Läs mer

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län

Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar län E.ON Elnät Sverige AB Nobelvägen 66 205 09 Malmö eon.se T 040-25 50 00 Samrådsunderlag Ny 130 kv sjö- och markkabel i Kalmarsund mellan Revsudden, Kalmar kommun, och Stora Rör, Mörbylånga kommun, Kalmar

Läs mer

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram

Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram 1 Återrapportering från Eskilstuna kommun av 2012 års genomförande av vattenmyndigheternas åtgärdsprogram Kommunens svar syns i turkos färg. Åtgärd 32 32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Kallelse till sammanträde 2015-02-18 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 18 februari kl. 09.00 Plats: Magistern, Storgatan 35 B Efter sammanträdet,

Läs mer

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län Kommunledningsförvaltningen Sofia Elfström, 0550-88543 sofia.elfstrom@kristinehamn.se SAMRÅDSHANDLING Datum 2015-05-04 Referens Sida 1(6) Behovsbedömning Kv. Uttern Kristinehamns kommun, Värmlands län

Läs mer

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan

Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan Handläggare Carin Gustrin 031-792 12 34 ANTAGANDEHANDLING Sida 1 av 7 Diarienummer KS/2013:207 Detaljplan för IDROTTSÄNDAMÅL VID LEXBY IP, DEL AV LEXBY 1:106 Granskningsutlåtande - detaljplan GRANSKNINGENS

Läs mer

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning

Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet. Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Anslutning av vindkraft och framtidssäkring av elnätet Vindkraftsanslutning vid Kopperaa, Norge via Storlien till Enafors, 130 kv ledning Innehåll Bakgrund 3 Tillståndsprocessen 4 Tillvägagångssätt 5 Projektbeskrivning

Läs mer

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31

Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Kustjärnväg förbi Oskarshamn PM 2011-10-31 Bjerkemo Konsult 1 Kustjärnväg förbi Oskarshamn Framsidesbild från Rydebäcks station PM 2011-10-31 Bakgrund Regionförbundet i Kalmar har tagit initiativ till

Läs mer

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö

datum 2013-12-12 Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö datum 2013-12-12 diarienummer 2013-00307 Dp 5318 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av fastigheten VÄSTERBOTTEN 9 i Fosie i Malmö INLEDNING DETALJPLANENS SYFTE Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt

Läs mer