ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN"

Transkript

1 KS 2012/0567 ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN utlåtande efter utställning ANTAGANDEHANDLING

2 foto, fram- och baksida: Jonas Lindström Kommunledningskontoret Kalmar 17 maj 2013 Eva-Lena Larsdotter projektledare

3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SAMMANFATTNING...6 Generellt om kartor och planöversikt...6 Kalmar på djupet...6 Mer Kalmarsund...6 Mer Möre...7 Mer Stadsliv...7 Klimat och energi...7 Allmänna intressen...8 Miljökonsekvensbeskrivning...9 INKOMNA SYNPUNKTER Länsstyrelsen Kalmar län Trafikverket Skogsstyrelsen Sjäfartsverket Statens geotekniska institut SGU Landstinget Oskarshamns kommun Torsås kommun Samhällsbyggnadskontoret Södermöre kommundelsnämnd Kalmar hamn E.ON Folkpartiet Liberalerna Kalmar Lantmän Kalmar ornitologiska förening Kalmar läns museum Synpunkter från privatpersoner...19 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande

4 foto: Lina Hultberg 4

5 UTLÅTANDE ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN miljökonsekvensbeskrivning ÖVERSIKTSPLAN FÖR KALMAR KOMMUN UTSTÄLLNINGSHANDLING Översiktsplanen för Kalmar kommun Unika Kalmar har varit utställd för granskning under tiden 23 oktober 2012 till och med 23 december Berörda myndigheter, förvaltningar samt verksamma och invånare i kommunen har beretts tillfälle att yttra sig över planförslaget. Sammanlagt har det inkommit 31 yttranden på utställningsförslaget. Sändlista för remissinstanser till utställningen och samtliga inkomna yttranden finns i originalutförande att tillgå på Mark- och planeringsenheten på Kommunledningskontoret. LÄSANVISNING En sammanfattning av respektive myndighets och övrigas inkomna yttrande finns sammanställda i särskild bilaga benämnd Sammanfattning inkomna synpunkter under utställning av översiktsplanen, bilaga 1. Yttrandena i sin helhet finns också samlade, i bilaga 2. Dessa bilagor till utlåtandet finns att läsa på kommunledningskontoret. I detta utlåtande anges mycket kortfattat vad synpunkterna handlar om, därefter kommentarer från kommunen och med fet stil i blå ruta förslag till justeringar, förtydligande eller redaktionella ändringar i översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. Inledningsvis finns en sammanfattning med förslag till vilka förtydliganden som ska göras i handlingarna innan antagande. Observera att alla sidhänvisningar görs till de två utställda dokumenten Översiktsplan och Miljökonsekvensbeskrivning, daterade I den slutligt antagna planen kan det bli andra sidnummer. 5

6 Nya Kristvallavägen SAMMANFATTNING Fåglamosse Smedje- 25 Tre stora kommunomfattande kartor tas fram backen som bilagor Skvaller Kvarnmarken Alet till översiktsplanen. De ska redovisa sammanställning av riksintressen och förordnanden samt översiktsplanens föreslagna markanvändning. Sjölyckan Ågärdet 500 m Följande sammanfattning är upplagd kapitelvis med grop Häjehage vilka förtydliganden som föreslås göras i planhandlingarna innan beslut om antagande. Förslagen utgår Hönseri Fållet Travträningsbana Ljungmo Olofsböle Lammängen Fredriksström Stampen Kristineborg både från Skogsängen interna såväl som inkomna synpunkter under utställningstiden. Travträningsbana Södra Bråne Nya vägen Gruppboende Norra gården Björkbacken Fångstgrop MER KALMARSUND Tydliggör inledningsvis att det avsnittet handlar om mellankommunala frågor, sidan 32 Kristvallavägen Lilla Brogården 25 Nya Vägen Peterslund Ekgärdet Bibliotek Vasstorp SporthallSkola GENERELLT OM KARTOR Förskola OCH PLANÖVERSIKT Södragården Fritidshem Samlingslokal Återvinningsstation Förtydliga kopplingen mellan dokumenten Översiktsplan Målabackarna och Miljökonsekvensbeskrivning, att de ska läsas parallellt Förskola Idrottsplats och hänvisningar dem emellan. Kattehall Stora Brogården Svendsborg Kvarnfors 25 Generellt förtydligas alla kartor i planen. Bultagärdet Ryggamosse Smedstorpsån Motionsspår Hästebäckskärret Relingahägnen En sammanställning av olika gällande plandokument, fördjupade översiktsplaner, planprogram och motsvarande kommer att infogas i översiktsplanen. KALMAR PÅ DJUPET Förskola St Olofs kyrka Gamla vägen Jämtängen Aspestugan Gamla vägen Nya vägen TREKANTEN Bildtexten om historik på sidan 13, historik fas 3, rättas utifrån yttrande från Kalmar Hamn... sjötransporterna minskar i andel till fördel för järnväg... Plantskola Bockekulla Grustag Nygrantorp Källstorp Östragården Harby Gubbudd Källekulla Edmundsdal Fridhem Moborg Bråthagen backe Förtydliga Kalmar Öland Airports vikt för regionen och som ett samlat kommunikationscentrum, sidan 34 Lägg till att vattenförsörjning är en viktig mellankommunal fråga, sidan 35 Lägg till slutsats från resvaneundersökning, sidan 40 Lägga in utredningsområdet för triangelspår, sidan 40. Beskriv kopplingar genom utdrag ur ställningstaganden i den regionala utvecklingsstrategin, RUS. Lägg in ny informationsruta med restid mellan Kalmar central och stationen i Växjö, Karlskrona och Oskarshamn, sidan 42 Tydliggör följande ställningstaganden på sidan 44-45: om mellankommunala vattenfrågor med en rubrik Vattenförsörjning med följande text: Vattenförsörjningsintresset ska ha högsta prioritet inom fastställda vattenskyddsområden. De intresseområden och de för regionen strategiskt viktiga områden som idag saknar skydd utreds i pågående arbete med vatten- och avloppsplan som ska utgöra tematiskt tillägg till översiktsplanen. Utreda kommunikationscentra och triangelspår i samverkan med Trafikverket, Länsstyrelsen och Regionförbundet för att stärka flygplatsens regionala funktion. Komplettera ställningstagande om flyg med: Utveckla Kalmar Öland Airport till sydöstra Sveriges nav för flygresor och en regionflygplats med internationella förbindelser. En riksintresseklassificering av flygplatsen håller på att tas fram. 6 Sammanfattning

7 Tillägg ställningstagande för kommunikationer med följande: På lång sikt utreda en framtida kustjärnväg Kalmar- Oskarshamn i särskild ordning i samarbete mellan kommunerna samt Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län. Nytt ställningstagande föreslås: Kalmarsundskommunerna tillsammans ska vara en aktiv part i Östersjöregionen och de samarbeten som finns för till exempel infrastruktur och miljö. Hänvisning läggs inpå sidan 54 till Klimat och energiavsnittet angående vindkraft där också karta från vindkraftsplanen läggs in. Avsnittet om Skäggenäs förtydligas avseende text och kartor på sidan Ett särskilt uppslag med kartor för Skäggenäs läggs in. MER MÖRE Generellt förtydliga förutsättningar och karaktärsdrag i varje by och viljeinriktning på vardera karta. Beskriva mer om Landskapskonventionen som trädde i kraft 1 maj 2011, på sidan 54: Landskapskonventionen understryker att landskapet är en gemensam tillgång och ett gemensamt ansvar. I landskapet möts många olika värden och tillgångar kulturella, ekologiska, estetiska, sociala och ekonomiska. Vi måste ofta förhandla om hur landskapets resurser ska nyttjas och utvecklas. Det krävs därför ett nära samarbete mellan myndigheter, organisationer, företag och enskilda för att landskapets mångfald av värden ska kunna hanteras på ett hållbart sätt. Förtydliga om exploatering på jordbruksmark sidan 54 och ställningstaganden under punkt 3 på sidan 59 kring jordbruksmark och landskapsrum delas upp i två olika punkter enligt följande, Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. Inom landskapsrum där vyer är en viktig kvalitet ska ny bebyggelse underordna sig. MER STADSLIV Lägga in utredningsområdet för triangelspår, på kartor sidan 109 och 135. Förtydliga texten på sidan 131 och 132 i avsnittet om Västra Staden, beträffande triangelspåret och knutpunkten runt Karlsro med vägarna E22 och rv25, Kalmar flygplats och järnvägarna. Justera ställningstaganden om Bil och parkering sidan 115, dels ang biltrafik på Kvarnholmen, genom att byta ut inte passerar till minskar trafiken samt lägga till i ställningstagandet som berör Gröndalsvägen att Gröndalsvägen ska stängas för tung lastbilstrafik. KLIMAT OCH ENERGI Under rubrik Havsnivån stiger på sidan 145 görs följande tillägg: Havsnivåhöjningen behandlas också i MKB:n tema 5 Klimat och energi. Arbete med en Klimat- och energistrategi och klimatanpassningsplan pågår i kommunen och där kommer denna fråga att behandlas särskilt. Klimatanpassningsplanen ska tas fram som tematiskt tillägg till översiktsplanen. Sammanfattning 7

8 SAMMANFATTNING Hänvisning till handläggarkarta kommer att läggas in för att med länk lotsa till områden med miljöfarlig verksamhet. På sidan läggs till en karta som visar vindkraftsplanens A-områden, det vill säga områden som bedömts särskilt lämpliga för vindkraftsetablering. En motsvarande text med hänvisning till denna läggs till. Beskriva kustens vattenanvändning och strategier för det samlat i avsnittet om Vatten på sidan På sidan 174 ställningstaganden görs förtydliganden i punkt 1 med tillägg prioritera vattenförsörjningsintresset högst inom etc., punkt 2 utgår (finns på sidan 176) och övriga punkter justeras i ordningsföljd. Förtydliga på sidan 174 avseende kopplingen mellan MKB:n och huvuddokument med hänvisningar till tema 1 i MKB:n och att man där kan läsa mer om vatten och kustmiljön. Lägga till skrivning i ställningstagandet om reningsverket i Tegelviken i punkt 1 på sidan 176, att Alternativa lägen för reningsverk ska utredas innan några ytterligare investeringar beslutas för Tegelvikens reningsverk. ALLMÄNNA INTRESSEN Översiktsplanen kompletteras med karta och text som visar regionnätledningarna (50kV och 130 kv) samt fördelningsstationerna i Stävlö, Förlösa, Rockneby, Smedby, Vassmolösa och Halltorp samt en text om att samråd ska ske. Komplettera karta sidan 153 om riksintressen för hamn, Södra vägen och järnvägen samt text i teckenförklaringen. På sidan 152 läggs till en rubrik Kalmar hamn med text: Kalmar hamn och farleden genom Kalmarsund är av Trafikverket utpekade som riksintresse för transportsystemet enligt beslut 2010/ Till riksintresset hör även Södra Vägen och järnvägsspåret till hamnen. Riksintresset är ännu inte avgränsat och till dess är det hamnens verksamhetsområde som räknas. En värdebeskrivning av hamnen pågår. Karta på sidan 181 förtydligas så att innebörden framgår och att det inte enbart är de tre markerade åarna som har strandskydd. Förtydliga i kapitlet om LIS att utpekade LIS-områden måste detaljstuderas i samband med förhandsbesked eller detaljplan då förfrågan om ny bebyggelse lyfts, sidan Texten på sidan 181 förtydligas med följande text: På följande sidor redovisas ett urval av områden som kan bli aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kommer områdena att utredas ytterligare och då kan fler områden tillkomma. Samtliga områden kan också behöva prövas i samband med förhandsbesked eller genom detaljplan. Lägga till i ställningstagandet om kulturhistoriska värden på sidan 157 att Uppdatera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram. Kartan på sidan 165 tas bort och dess text läggs istället till i den löpande texten på sidan 162 under rubriken om Natura 2000-områden. Nya kartor tas fram som redovisar samtliga riksintressen och förordnanden, vilka läggs som bilagor till översiktsplanen. 8 Sammanfattning

9 På sidan 35 Miljö-och riskfaktorer, tema 4 tilläggs att Myndigheternas försiktighetsprincip tillämpas och gränsvärden för elektromagnetiska fält tillämpas med samma värden för både utemiljö och inomhusmiljö. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Tillägg på sidan 18, sist i första stycket:...och biotopskydd. Dessutom sparas skogsbiotoper genom frivilliga avsättningar. Komplettera med utdrag ur SGI:s kartor över erosionsförhållanden längs Sveriges kuster vad avser Kalmar kommun (berör en plats). På sidan redovisas status för miljökvalitetsnormer avseende vattendrag. Tabellerna kompletteras med motsvarande för dels grundvatten, åsar, dels kustvatten. Texten på sidan 25 kompletteras med en rubrik Grundvatten, åsar med innehåll som refererar till tabellen och följande text: Som framgår av tabellerna över grundvatten och åsar är det endast Vassmolösaåsen (Ljungbyån) som idag har kemiskt otillfredsställande status. Det föreligger dock kemisk risk även för grundvattnet vid Trekanten och Öbbetorp, också i Ljungbyåns avrinningsområde. Några nya större bostadsområden planeras inte i dessa områden men åtgärder måste till för att minska påverkan av näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket samt vägsalt från de större vägarna bland annat riksväg 25 och väg E22. Kommunens pågående arbete med VA-plan, som är ett tematiskt tillägg till ÖP, kommer att ta upp dessa frågor och även behov av skyddsområden för grundvattentillgångarna allmänt och i synnerhet en utökning av Nybroåsens vattenskyddsområde. Jämför även avsnitt i översiktsplanen om Allmänna intressen Vatten. Kommunen följer lagstiftningen gällande magnetiska fält och rekommendationerna från SSM, försiktighetsprincipen och ALARA-principen beaktas beträffande elöverkänslighet. Text på sidan 35 uppdateras om befintlig sjökabel och kraftledning enligt yttrande från EON Angående havsvattenhöjningar, som behandlas på sidan 31 och 37 i MKB:n, ska hänvisning ske till motsvarande avsnitt i översiktsplanen på sidorna Förtydliganden i texten om radon tas in under tema 4 sidan 35, ny rubrik Radon med följande text Rullstensåsar kan ha förhöjd radonrisk. Vid ny- och ombyggnad av bostäder ska Boverkets rekommendationer följas avseende tätning mot mark och täta rörgenomföringar. Sammanfattning 9

10 foto: Maria E. Johansson 10 Inkomna synpunkter

11 INKOMNA SYNPUNKTER Observera att alla sidhänvisningar görs till de två utställda dokumenten Översiktsplan och Miljökonsekvensbeskrivning, daterade I den slutligt antagna planen kan det bli andra sidnummer. I detta utlåtande anges mycket kortfattat vad synpunkterna handlar om, därefter kommentarer från kommunen och i grått förslag till justeringar, förtydligande eller redaktionella ändringar i översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen. 1. LÄNSSTYRELSEN KALMAR LÄN ALLMÄNNA SYNPUNKTER Det behövs en översikt över vilka plandokument som finns som planeringsunderlag och vilka som föreslås tas fram i översiktsplanen. En sammanställning av olika gällande plandokument, fördjupade översiktsplaner, planprogram och motsvarande kommer att infogas i översiktsplanen. Strategier för kommunens vattenområde. På ett flertal ställen i översiktsplanen framgår att Kalmarsund ska prioriteras för det rörliga friluftslivet, bad-, båt- och fisketurism i anslutning till kustbaserade rekreationsaktiviteter på land samtidigt som natur-och kulturvärden ska bevaras och den biologiska mångfalden öka. Farleden i Kalmarsund, av riksintresse för sjöfarten, kommer inte att påtagligt påverkas då motorbåtar och segelbåtar i huvudsak rör sig närmare strandlinjen. Därför kan båda intressena finnas tillsammans. Enligt kommunens vindkraftsplan, antagen mars 2011, framgår att hela kommunens vattenområde har bedömts olämpligt för vindkraftslokalisering. Kartan från vindkraftsplanen bör läggas in i översiktsplanen för att ge en samlad bild av olika markanvändningsintressen. Kommungränsen i Kalmarsund ska redovisas på ny karta på sidan 16. I översiktsplanens avsnitt om Mer Möre efter sidan 55 läggs in karta ur vindkraftsplanen och i avsnittet Klimat och energi sidan läggs till en karta som visar vindkraftsplanens A-områden, det vill säga områden som bedömts särskilt lämpliga för vindkraftsetablering. En motsvarande text med hänvisning till denna läggs till. Inkomna synpunkter 11

12 INKOMNA SYNPUNKTER Förespråka effektiv markanvändning i befintliga samhällen och spara jordbruksmark. På ett flertal ställen i översiktsplanen, till exempel på sidorna 54, 59, 91 samt sidorna 28 och 49 i MKB:n framgår att utbyggnad ska ske som förtätning och/ eller i anslutning till befintlig bebyggelse. Kartorna över byarna (avsnitt mer Möre) kommer att förtydligas, pilarna tas bort och i stället redovisas bykärnornas utsträckning och raster inom utbyggnadsriktningar. Gällande, ej utbyggda detaljplaner markeras på dessa kartor. Kommunomfattande karta av grunddragen i mark och vattenanvändningen. Se ovan om kommungränsen i vattnet. Strandskydd gäller vid samtliga vattendrag. Kartan på sidan 181 förtydligas så att innebörden framgår och att det inte enbart är de tre markerade åarna som har strandskydd. Teckenförklaringar förtydligas angående strandskydd på övriga berörda kartor. RIKSINTRESSEN Riksintresset Kalmar hamn samt Södra Vägen inklusive järnvägsspåret dit måste tydliggöras, det har inte beaktats tillräckligt, värdebeskrivning behöver tas fram och ställningstagande göras på sidan 45 angående kommunikationer. Betydelsen av Kalmar hamn beaktas fortlöpande vid all detaljplanering och övrig fysisk planering. Kommunen har påbörjat en värdebeskrivning av hamnen. Översiktsplanens karta på sidan 153 kompletteras med Kalmar hamn och Södra Vägen samt text i teckenförklaringen. På sidan 152 läggs till en rubrik Kalmar hamn med text: Kalmar hamn och farleden genom Kalmarsund är av Trafikverket utpekade som riksintresse för transportsystemet enligt beslut 2010/ Till riksintresset hör även Södra Vägen och järnvägsspåret till hamnen. Riksintresset är ännu inte avgränsat och till dess är det hamnens verksamhetsområde som räknas. En värdebeskrivning av hamnen pågår. Att Natura 2000 områden är riksintressen framgår redan av texten sidan 151 och 162. Alla riksintressen redovisas samlat på ny karta för att förtydligas. HÄLSA OCH SÄKERHET Geotekniska förhållanden och långsiktigt stigande havsnivåer bör tas in i planen samt uppgifter för att eliminera översvämningar. Under tema 5 i MKB:n finns kartor över Innerstaden med angränsande öar som visar strandlinjen då havsvattenytan stiger med 1,5 och 2,5 respektive 3 meter. Övriga områden som kan drabbas, liksom åtgärder för att ta hand om översvämningsvatten framgår av texten i detta tema. Bestämmelser om lägsta grundläggningsnivå med hänsyn till stigande havsvattennivåer bör vara samma i hela länet och Länsstyrelsen bör utreda och klarlägga denna fråga innan kommunerna gör egna förändringar på de nivåer som gäller. Beträffande geotekniska förhållanden och radon görs följande förtydliganden. SGI:s kartor över erosionsförhållanden längs Sveriges kuster tas in i översiktsplanen vad avser Kalmar kommun (berör en plats). Länsstyrelsens och SGU:s förslag om förtydliganden i texten om radon tas in i MKB:n under tema 4 sidan 35, ny rubrik Radon med följande innehåll: Rullstensåsar kan ha förhöjd radonrisk. Vid ny-och ombyggnad av bostäder ska Boverkets rekommendationer följas avseende tätning mot mark och täta rörgenomföringar. MILJÖKVALITETSNORMER FÖR VATTEN Redovisning av status och miljökvalitetsnormer för kust- och grundvatten. I MKB:n redovisas generella åtgärder som kan vidtas för att förbättra vattenkvaliteten i vattendragen på sidan 22 och 23. Det anges också på sidan 21 i MKB:n att det är svårt att avgöra om miljökvalitetsnormerna för vatten kan uppfyllas fullt ut till år 2015 eftersom det finns en osäkerhet i hur snabbt de planerade åtgärderna kan vidtas, planerat Det är dock kommunens målsättning att alla planerade åtgärder, liksom anläggningar för rekreation utmed åarna eller utmed kusten, som anges i såväl huvuddokument som i MKB:n inte ska inverka negativt på möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen. 12 Inkomna synpunkter

13 I MKB:n på sidan redovisas status för miljökvalitetsnormer avseende vattendrag. Tabellerna kompletteras med motsvarande för dels grundvatten, åsar, dels kustvatten. Texten på sidan 25 kompletteras med en rubrik Grundvatten, åsar med innehåll som refererar till tabellen och text, se kommentar under rubrik Miljökonsekvensbeskrivning på sidan 5 i detta utlåtande. Det förtydligas även i översiktsplanen på sidan 174 avseende kopplingen mellan MKB:n och huvuddokument med hänvisningar till tema 1 i MKB:n och att man där kan läsa mer om vatten och kustmiljön. MELLANKOMMUNALA FRÅGOR Vattenförsörjningsfrågorna är viktiga och strategiska för kommunen och regionen och bör behandlas tydligare även om det pågår en VA-plan i kommunen som behandlar dessa frågor. Länsstyrelsen anser att kommunen bör kunna hävda Nybroåsen som ett framtida riksintresse för vattenförsörjningen. Det bör framgå av ÖP:n att kommunen kommer att vara beroende av vattenresurser även utanför kommunens gränser såväl när det gäller den permanenta försörjningen som för reservvatten (Allgunnen och Alsterån). foto: Maria E. Johansson I ställningstagandena sidan 44 läggs till en rubrik Vattenförsörjning med följande innehåll: Vattenförsörjningsintresset skall ha högsta prioritet inom fastställda vattenskyddsområden. De intresseområden och de för regionen strategiskt viktiga områden som idag saknar skydd utreds i pågående arbete med vatten- och avloppsplan som ska utgöra tematiskt tillägg till översiktsplanen. I översiktsplanens avsnitt om vatten sidorna finns på sidan 174 ställningstaganden i punkter som kan numreras från 1 till 7. Följande ändringar görs: Punkt 1 justeras till samma som i ovan stycke formulerade till sidan 44. Punkt 2 utgår (finns på sidan 176). Ordningen på punkt 3-7 kastas om. foto: Kalmar kommun Inkomna synpunkter 13

14 INKOMNA SYNPUNKTER LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN (LIS) Tydligare redovisning av de fem LIS-områdena efterlyses, till exempel genom detaljkartor och hur områdena påverkar natur- och kulturvärden, MKN för vatten, ianspråktagande av jordbruksmark med mera. foto: Kalmar kommun foto: Kalmar kommun Eftersom inga kontakter tagits med markägare i detta skede kan mer detaljerade platser inte pekas ut. Utpekade områden måste detaljstuderas i samband med förhandsbesked till bygglov eller detaljplan då förfrågan om ny bebyggelse lyfts. Övrig påverkan och eventuellt berörd jordbruksmark kommer då också att belysas. Redovisningen i ÖP:n bedöms därför vara tillräcklig för planens strategiska nivå. Eftersom det inkommit förslag på några nya områden som kan vara aktuella som LISområden kommer kommunen ändå att upprätta ett särskilt tematiskt tillägg till översiktsplanen angående strandskydd och LIS-områden, vilket inte bör hindra att de upptagna områdena ändå kan kvarstå i översiktsplanen med förtydliganden att de endast är några exempel. Texten på sidan 181 förtydligas med följande text: På följande sidor redovisas ett urval av områden som kan bli aktuella för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. I ett tematiskt tillägg till översiktsplanen kommer områdena att utredas ytterligare och då kan fler områden tillkomma. Samtliga områden kan också behöva prövas i samband med förhandsbesked eller genom detaljplan. ÖVRIGA RÅD FRÅN LÄNSSTYRELSEN Kartan på sidan 162 (Värnanäs) bör utgå eller konsekvent redovisa alla reservatsområden i kommunen. Stora opåverkade områden bör redovisas. Angående Stora opåverkade områden så finns ett ställningstagande om dessa på sidan 159. Kartan på sidan 165 tas bort och dess text läggs istället till i löpande text på sidan 162. Nya kartor tas fram som redovisar samtliga riksintressen och förordnanden och läggs som bilagor till översiktsplanen. foto: Jan Magnusson 14 Inkomna synpunkter

15 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Konsekvenser för såväl sötvatten som grundvatten bör anges, det saknas en förteckning över grundvattenförekomster och dess status. Texten på sidan 25 i MKB:n förtydligas med konsekvenser för sötvatten och grundvatten och kända grundvattenförekomster redovisas i texten. Följande stycke läggs till före avsnittet om Kusten/Östersjön: Grundvatten, åsar Som framgår av tabellerna över grundvatten och åsar är det endast Vassmolösaåsen (Ljungbyån) som idag har kemiskt otillfredsställande status. Det föreligger dock kemisk risk även för grundvattnet vid Trekanten och Öbbetorp, också i Ljungbyåns avrinningsområde. Några nya större bostadsområden planeras inte i dessa områden men åtgärder måste till för att minska påverkan av näringsämnen och bekämpningsmedel från jordbruket samt vägsalt från de större vägarna bland annat riksväg 25 och väg E22. Kommunens pågående arbete med en VA-plan, som ska utgöra ett tematiskt tillägg till ÖP, kommer att ta upp dessa frågor och även behov av skyddsområden för grundvattentillgångarna allmänt och i synnerhet en utökning av Nybroåsens vattenskyddsområde. Jämför även avsnitt i översiktsplanen om Allmänna intressen Vatten. En karta över områden med miljöfarlig verksamhet, till exempel täkter med mera har inte bedömts nödvändigt då det anges i texten var dessa finns och planerade sådana. Angående skydds- och respektavstånd som behövs till befintliga och expanderande bebyggelse så hänvisas till Boverkets Allmänna Råd. Angående havsvattenhöjningar, som behandlas på sidorna 31 och 37 i MKB:n, ska hänvisning ske till motsvarande avsnitt i översiktsplanen på sidorna Under rubrik Havsnivån stiger görs följande tillägg: Havsnivåhöjningen behandlas också i MKB:n tema 5 Klimat och energi. Arbete med en Klimat- och energistrategi pågår i kommunen och i en klimatanpassningsplan kommer denna fråga att behandlas särskilt. Klimatanpassningsplanen ska tas fram som tematiskt tillägg till ÖPn. Hänvisning till handläggarkarta kommer att läggas in för att med länk lotsa till områden med miljöfarlig verksamhet. 2. TRAFIKVERKET Angående Kalmar hamn samt vägar och järnvägar av riksintresse se kommentar under 1. Länsstyrelsen. Att knyta Kalmar Öland airport till en internationell knutpunkt (nod) är en fråga som får utredas i samband med den riksintresseklassificering av flygplatsen som pågår. Arbete med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Södra staden pågår, bland annat i samarbete med Trafikverket. Då kommer frågor om Rinkabyholms utvecklingsmöjligheter med anledning av ny förbifart på E22 att belysas. Det står i texten på sidan 131 angående Ny trafikplats vid Karlsro att platsens möjligheter och potential ska utredas i fördjupningen av översiktsplanen för Södra Staden. Det pågår också arbete med en övergripande trafikstrategi där bland annat framtida resecentrum och förstärkt Ölandsled ska belysas. Läge för triangelspår ska redovisas med skraffering på kartor på sidan 40, sidan 109 och på karta över Västra Staden, sidan 135. Förtydliga texten på sidorna 131 och 132 beträffande triangelspåret och knutpunkten runt Karlsro med vägarna E22 och rv25, Kalmar flygplats och järnvägarna. 3. SKOGSSTYRELSEN Komplettera skrivningen om biotopskydd. Tillägg i MKB:n på sidan 18, sist i första stycket:... och biotopskydd. Dessutom sparas skogsbiotoper genom frivilliga avsättningar. 4. SJÖFARTSVERKET Beträffande Kalmar hamn och farleden, se kommentar under 1. Länsstyrelsen. Inkomna synpunkter 15

16 INKOMNA SYNPUNKTER 5. STATENS GEOTEKNISKA INSTITUT Redovisa erosionsrisker. Angående geotekniska säkerhetsfrågor kommer en karta över erosionsförhållanden utmed kusterna att tas med i översiktsplanen. Se punkt 1. Länsstyrelsen, Hälsa och säkerhet. 6. SGU Ett stycke om radon bör tas med i planen. Tillägg görs om radon, utifrån SGU:s förslag till skrivning om detta, se ovan under 1. Länsstyrelsen, rubrik Hälsa och säkerhet. 7. LANDSTINGET Översiktsplanen bör behandla reningsverket vid Tegelviken och dess möjlighet att växa och dess konsekvenser för landstingets verksamhet inom hela fastigheten Kungsljuset 3 (detaljplan). På sidan 176 i rutan Ställningstagande anges att den pågående kommunala VA-planen ska omfatta utbyggnadsplaner och markreservationer för framtida utbyggnad av befintliga reningsverk. Därtill att det särskilt ska undersökas hur reningsverket kan komma att påverkas av klimatförändringar. Tillägg görs i ställningstagandet punkt 1 på sidan 176 med följande: Alternativa lägen för reningsverk ska utredas innan några ytterligare investeringar beslutas för Tegelvikens reningsverk. 8. OSKARSHAMNS KOMMUN Det saknas ett tydligt ställningstagande angående en framtida kustjärnväg. Tillägg på sidan 45 angående ställningstagande för kommunikationer med följande: På lång sikt utreda en framtida kustjärnväg Kalmar-Oskarshamn i särskild ordning i samarbete mellan kommunerna samt Trafikverket och Regionförbundet i Kalmar län. 9. TORSÅS KOMMUN Kommunen är positiv till möjligheten att samverka kring vandringsleder och cykelnät utmed kusten och delar kommunens uppfattning att Nybroåsen har högt skyddsvärde och är av stor betydelse för regionens vattenförsörjning. 10. SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Kontoret anser bland annat att fördjupade översiktsplaner för de fem stadsdelarna ska tas fram och att ytterligare LIS-områden bör utpekas samt att resurser krävs för arbetet med att ta fram en trafikstrategi. Arbete pågår med fördjupad översiktsplan för Södra Staden. I vilken ordning övriga stadsdelar ska prioriteras är inte ännu bestämt. Utpekande av fler LIS-områden kan göras i särskilt tematiskt tillägg till översiktsplanen, vilket förtydligas i avsnittet om LIS på sidan 181. Se även kommentar under 1. Länsstyrelsen, rubrik LIS. Beträffande trafik och kommunikationsfrågor se svar under 2. Trafikverket. 11. SÖDERMÖRE KOMMUNDELSNÄMND Synpunkter på gångpassage över gamla E22 i Vassmolösa samt att väg 520 uppgraderas till primär länsväg är synpunkter som måste avgöras av Trafikverket. Beträffande fler områden för LIS samt önskemål om områden för verksamhetsutveckling i Tvärskog, Vassmolösa, Hagby och Kolboda se svar under 1. Länsstyrelsen, Allmänna synpunkter respektive Strandskydd och LIS-områden. 12. KALMAR HAMN Texten om Kalmar hamn och dess utveckling behöver förtydligas, även i MKB:n, riksintresset behöver avgränsas liksom alternativa reservstråk till Södra vägen och hamnens regionala betydelse lyftas fram utifrån en värdebeskrivning. Se kommentarerna till yttrande, punkt om Riksintressen, där frågorna ovan kommenteras med förslag till justeringar i översikts- 16 Inkomna synpunkter

17 planen. Texten om historik på sidan 13, fas 3, rättas i enlighet med yttrandet. 13. E.ON E.ON Elnät ska kontaktas för samråd vid exploateringar och bygglovgivning och även då master och vindkraftverk ska uppföras inom 200 meter från luftburna kraftledningar. Översiktsplanen kompletteras med karta och text som visar regionnätledningarna (50kV och 130 kv) samt fördelningsstationerna i Stävlö, Förlösa, Rockneby, Smedby, Vassmolösa och Halltorp samt en text om att samråd ska ske. Malin Gustavsson I MKB:n avsnitt om Miljö-och riskfaktorer, tema 4 tillläggs att Myndigheternas försiktighetsprincip tilllämpas och gränsvärden för elektromagnetiska fält tillämpas med samma värden för både utemiljö och inomhusmiljö. Ny sjökabel har lagts mellan Revsudden och Stora Rör för att säkra elförsörjningen till Öland. Även den luftburna kraftledningen mellan Stävlö och Revsudden är byggd. Malin Gustavsson Text på sidan 35 i MKB:n uppdateras med nämnda förhållanden ovan om sjökabel och kraftledning. foto: Jan Magnusson Inkomna synpunkter 17

18 INKOMNA SYNPUNKTER 14. FOLKPARTIET LIBERALERNA Ett flertal synpunkter avser redaktionella frågor, formulering av ställningstaganden, förtydliganden, brist på kartor och liknande. Översiktsplanen kommer att bearbetas redaktionellt och layoutmässigt inför antagandet varvid de framförda synpunkterna så långt möjligt kommer att beaktas. Angående verksamhetsutveckling i Tvärskog, Vassmolösa, Hagby och Kolboda se i kommentar till 1. Länsstyrelsen, Allmänna synpunkter. Frågor om förbättrad vägstandard förbi Rockneby, åtgärder för att minska tung trafik i Tvärskog, uppgradering av väg 520, restider med tåg till de större städerna, strategidokument för KLT är frågor som inte i första hand avser mark- och vattenanvändningen eller fysisk planering. Dessa synpunkter får därför tas upp i annat sammanhang. För att belysa frågan om restid bättre läggs slutsatser från genomförd resvaneundersökning från år 2012 till i översiktsplanens kapitel Mer Kalmarsund. Beträffande synpunkter på Kalmar hamns betydelse för näringslivet och kommunens tillväxt se i kommentar till 1. Länsstyrelsen och 12. Kalmar Hamn. På sidan läggs till ett nytt ställningstagande enligt följande: Kalmarsundskommunerna tillsammans ska vara en aktiv part i Östersjöregionen och de samarbeten som finns för till exempel infrastruktur och miljö. Beträffande Kalmar hamn och transportlederna dit, se kommentar under 1. Länsstyrelsen, Riksintressen. 16. KALMAR ORNITOLOGISKA FÖRENING Önskemål om inventering av fågelarter på marker som ska bebyggas/förändras, att röjning och trädfällning inte sker under fåglarnas häckningsperiod samt att våtmarker och kuststräckor inte berörs av byggande. Synpunkterna beaktas löpande vid detaljplanering. Oklart vad som avses i yttrandet med texten kuststräckor inte bebyggs/berörs av byggande. Kommunen är en kustkommun och Kalmar en kuststad och det är ofrånkomligt att vissa kuststräckor blir berörda av byggande. Gällande strandskydd utmed kusten bidrar till att frågan måste prövas vid varje förslag till förändring inom strandskyddsområde. 17. KALMAR LÄNS MUSEUM Länsmuseet ser behov av att inom en snar framtid aktualisera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram från Ställningstagande för kultur kompletteras på sidan 157 med följande: Uppdatera Kalmar kommuns kulturmiljöprogram. 15. KALMAR LANTMÄN Lantmännens verksamhet kräver en fungerande infrastruktur av vägar, järnvägar och hamn. Ställda miljö- och säkerhetskrav kräver utrymme för framtida utveckling. Texten på sidan 20 om hamnen är sådan att den motverkar Lantmännens stora framtidsinvestering gjord i perspektivet år. Betonar att såväl Tjärhovet som Barlastholmen har verksamheter relaterade till sjöfart, att Södra vägen är livsviktig för Lantmännens transporter och att det därför bör finnas alternativ vid störningar på vägen. foto: Malin Gustavsson 18 Inkomna synpunkter

19 SYNPUNKTER FRÅN PRIVATPERSONER Synpunkterna från privatpersoner handlar om följande frågor: Skäggenäs LIS-områden Elöverkänslighet Gröndalsvägen Kläckeberga gård Exploatering på jordbruksmark Cykelväg längs Förlösavägen Synpunkterna kommenteras ämnesvis nedan. SKÄGGENÄS Skäggenäs Villa och intresseförening påpekar att Skäggenäshalvön är styvmoderligt behandlad i översiktsplanen, att det inte går att utläsa var nya bebyggelseområden planeras, att den fördjupade översiktsplanen är 20 år gammal och att det är dags att ta fram en ny. Samtidigt sägs att fler nybyggnadsområden inte kan tillåtas förrän trafikfrågorna är lösta såväl avseende biltrafik som gång- och cykeltrafik. Avsnittet om Skäggenäs förtydligas avseende text och kartor på sidorna Ett särskilt uppslag med kartor för Skäggenäs läggs in. LIS OMRÅDEN Förslag på nytt LIS-område mellan gamla väg 25 och Brogården i Trekanten. Se kommentar under 1. Länsstyrelsens samt 10. Samhällsbyggnadskontoret. Förslag om att utpeka ytterligare LIS-områden kan beaktas i samband med att det tas fram ett tematiskt tillägg om LIS till översiktsplanen. ELÖVERKÄNSLIGHET I samtliga yttrande framhålls att man bör skapa lågstrålande zoner inom kommunen och säkerställa dessa med juridiskt bindande områdesbestämmelser. Därtill att kommunen ska tillämpa ALARA-principen (så lågt som rimligen är möjligt) på radiofrekvent strålning vid planering, att tillämpa gällande lagstiftning och beakta försiktighetsprincipen samt prioritera trådburet bredband, till exempel fibernät framför trådlöst, vid planering för elektronisk kommunikation. Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) bedömning är att radiovågor från trådlösa datornätverk, mobilt bredband, mobilbasstationer samt radio- och TV-sändare inte medför någon risk för skadliga hälsoeffekter. (Källa SSM: Mobiler och master - information om radiofrekventa fält, febr. 2013). När basstationer står tätare kan basstationens sändstyrka minskas eftersom det oftare etableras kontakt mellan basstation och mobiltelefon. Jämför sidan 35 i MKB:n Områdespåverkan kan förändras beroende på hur mobilmaster byggs ut. Kommunen har inte för avsikt att nu ta fram juridiskt bindande områdesbestämmelser för lågstrålande zoner. Kommunens kartläggning som redovisas på karta på sidan 153, är dock ett första steg och ett planeringsunderlag att beakta vid all fysisk planering. Förtydliga texten i MKB:n, tema 4 med följande: Kommunen följer lagstiftningen gällande magnetiska fält och rekommendationerna från SSM, försiktighetsprincipen och ALARA-principen beaktas beträffande elöverkänslighet. I yttrandena sägs också att det bör ordnas med akut- och permanentboende samt äldreboende för elöverkänsliga samt bostadsanpassningsbidrag för hjälp med boende. Detta är frågor som inte regleras i en översiktsplan. GRÖNDALSVÄGEN I yttranden ifrågasätts varför inte trafik från Ölandsleden till Norra vägen utreds innan översiktsplanen ställs ut, om bullermätningarna på Gröndalsvägen är tillförlitliga, att trafiksituationen redan idag är så allvarlig på vägen att denna bör stängas för tung trafik. Arbetet med att ta fram en trafikstrategi för staden pågår. I denna är kopplingen mellan Ölandsleden och Norra vägen en av flera trafikfrågor som studeras särskilt. När Södra Vägens ombyggnad är klar, vilket beräknas ske senast 2014, kommer Gröndalsvägen att stängas för tung lastbilstrafik. Inkomna synpunkter 19

20 INKOMNA SYNPUNKTER I översiktsplanen läggs till följande ställningstagande på sidan 115: Gröndalsvägen ska stängas för tung lastbilstrafik. KLÄCKEBERGA GÅRD Önskar att översiktsplanen tydliggörs med ett ställningstagande som ger befintlig verksamhet (mjölkgård) möjlighet att utvecklas. Översiktsplanen bygger på att det öppna kulturlandskapet, med dess värden för natur, kultur och rekreation ska bevaras. Som framgår av översiktsplanens kartor är inte avsikten att stadens utbyggnad ska ske här. EXPLOATERING PÅ JORDBRUKSMARK Synpunkten framförs att kommunen antar en nollvision att ingen exploatering sker på åkermark under den tidshorisont som översiktsplanen omfattar. Som sagts under kommentar till länsstyrelsens yttrande ovan så anges på ett flertal ställen i översiktsplanen, till exempel på sidorna 54, 59, 91 samt 28, 30, 31och 49 i MKB:n, att utbyggnad ska ske som förtätning och/eller i anslutning till befintlig bebyggelse. Förtydligande görs i översiktsplanen på sidan 59 Ställningstaganden under punkt 3 som får följande lydelse: Att exploatera på jordbruksmark ska ha ett starkt motiv och föregås av prövning av andra alternativa platser. CYKELVÄG LÄNGS FÖRLÖSAVÄGEN Två alternativ till gång/cykelväg mellan Lindsdals skola och Förlösa kyrkby föreslås och anges på karta till yttrandet. Kommunen noterar förslaget som stämmer väl med det som anges på sidan 117 om Lindsdal och ställningstagandet Utveckla Förlösavägen som bygata med förbättringar för oskyddade trafikanter. 20 Inkomna synpunkter

21 foto: Malin Gustavsson Inkomna synpunkter 21

22 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 22 Bilaga

23 Bilaga 23

24 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 24 Bilaga

25 Bilaga 25

26 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 26 Bilaga

27 Bilaga 27

28 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 28 Bilaga

29 Bilaga 29

30 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 30 Bilaga

31 Bilaga 31

32 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 32 Bilaga

33 Bilaga 33

34 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 34 Bilaga

35 Bilaga 35

36 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 36 Bilaga

37 Bilaga 37

38 BILAGA Länsstyrelsens granskningsyttrande 38 Bilaga

39 Bilaga 39

40 ÖVERSIKTSPLANEN FÖR KALMAR KOMMUN UNIKA KALMAR HAR VARIT UTSTÄLLD FÖR GRANSKNING UNDER TIDEN 23 OKTOBER 2012 TILL OCH MED 23 DECEMBER BERÖRDA MYNDIGHETER, FÖRVALTNINGAR SAMT VERKSAMMA OCH INVÅNARE I KOMMUNEN HAR BERETTS TILLFÄLLE ATT YTTRA SIG ÖVER PLANFÖRSLAGET.

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28

Framtidsplan. Översiktsplan för Krokoms kommun. Utlåtande över planförslag. utställt 2014-09-22 2014-11-23. kommentarer och ändringar 2015-01-28 Framtidsplan Översiktsplan för Krokoms kommun Utlåtande över planförslag utställt 2014-09-22 2014-11-23 kommentarer och ändringar 2015-01-28 Utlåtande över utställt förslag till Framtidsplan/Översiktsplan

Läs mer

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län

Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun - Nära till allt!, aktualitetsprövad 2011-05-03, Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2011-10-20 1 (5) Yvonne Egnér Telefon 0455-871 29 yvonne.egner@lansstyrelsen.se Olofströms kommun Box 302 293 24 Olofström Utställt förslag till Översiktsplan för Olofströms kommun

Läs mer

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan

ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Strategi för klimatanpassning. - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan ÖP 2025 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Strategi för klimatanpassning - tematiskt tillägg till Västerviks kommuns översiktsplan Godkänd av kommunfullmäktige den 28 januari 2013 6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE VAD ÄR DET?

Läs mer

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl.

Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén KS 2012/0084 Kommunstyrelsen Tillstånd för etablering av fyra vindkraftverk på fastigheten Bottorp 3:1 m.fl. Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan SAMRÅDSREDOGÖRELSE Laxå kommun LIS tematiskt tillägg till översiktsplan Askersund, Laxå och Lekeberg kommuner Sammanställning av yttranden inkomna under samrådstiden 10 dec 2014 30 jan 2015 och som berör

Läs mer

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN

Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE. Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 1/5 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTAD PÅ KNIPPLA 1:47, KNIPPLA, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2012-10-24 Diarienummer 0063/10 Sida 2/5 INLEDNING

Läs mer

SÖDRA STADEN med omgivande kulturlandskap

SÖDRA STADEN med omgivande kulturlandskap FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN SÖDRA STADEN med omgivande kulturlandskap SÄRSKILT UTLÅTANDE 2014-12-10 Kalmar kommun SÄRSKILT UTLÅTANDE utställningens genomförande Den fördjupade översiktsplanen för Södra staden

Läs mer

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun

VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun VINDKRAFT Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta kommuner Planeringsunderlag för Norbergs kommun HUR UTSTÄLLNING 2 HAR BEDRIVITS Vindkraft - Tillägg till översiktsplan för Avesta och Fagersta

Läs mer

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen.

1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. Plan- och bygglag (2010:900) 3 kap. 3 kap. Översiktsplan 1 Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, som omfattar hela kommunen. 2 Översiktsplanen ska ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen

Läs mer

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan

LIS tematiskt tillägg till översiktsplan 2016-02-20 KS ber maj 2016 GRANSKNINGSUTLÅTANDE Askersunds kommun LIS tematiskt tillägg till översiktsplan Askersund, Laxå och Lekeberg kommuner Sammanställning av yttranden inkomna under granskningstiden

Läs mer

JJIL Stockholms läns landsting

JJIL Stockholms läns landsting JJIL Stockholms läns landsting Landstingsstyrelsens förvaltning Tillväxt, miljö och regionplanering 2015-02-17 1 (4) TRN 2015-0024 Handläggare: Helena Näsström Tillväxt- och regionplanenämnden Ankom Stockholms

Läs mer

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen

Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen Bilaga Vindbruksplan Tillägg till Översiktsplan 2009 Orust kommun Antagen 2016-08-31 Särskild sammanställning av miljökonsekvensbeskrivningen 2016-09-01 Innehåll 1 Särskild sammanställning... 3 2 Integrering

Läs mer

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård

Detaljplanen upprättad jan 2008 av samhällsbyggnadskontoret Oskarshamns kommun. Detaljplan för del av Figeholm 3:1 Högskulla gård Uppdragsbeslut 2007-12-12 Samrådsbeslut 1 2008-03-11 Samrådsbeslut 2 2008-08-15 Figeholm, Oskarshamns kommun Upprättad av samhällsbyggnadskontoret jan 2008 SAMRÅDSREDOGÖRELSE samråd 2 Detaljplanen upprättad

Läs mer

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling

Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling GRANSKNINGSYTTRANDE 1 (51) Kanslienheten, Kommunledningskontoret Växjö kommun Box 1222 351 12 Växjö Översiktsplan för Växjö kommun. Utställningshandling 2005-01-11. Förslag till översiktsplan för Växjö

Läs mer

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker

Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc. Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Utstallningsutlatande_Vindkraft.doc Utställningsutlåtande Tillägg till Översiktsplan - vindkraft Vingåker Innehållsförteckning Utställningsutlåtande vad är det?... 2 Hur har utställningen gått till?...

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62

SÄRSKILT UTLÅTANDE. Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län. Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 A Antagen av kommunfullmäktige 13 juni 2013, 62 Dnr P 2006-01 Fördjupad översiktsplan för Filipstad Filipstads kommun, Värmlands län Inledning Bakgrund och syfte Miljö- och stadsarkitektkontoret, Filipstads

Läs mer

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8)

FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) FÖRFATTNINGSSAMLING 1 (8) J. 3 VINDKRAFTSPOLICY FÖR LOMMA KOMMUN Introduktion Denna policy bygger på kommunens utredning Vindkraft i Lomma kommun 2004. För att ta del av bakgrunden till och fördjupade

Läs mer

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus

Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes Förhandsbesked, nybyggnad av 2 st enbostadshus Handläggare Datum Ärendebeteckning Ian Cortes 2017-02-02 2016-4922 Samhällsbyggnadsnämnden YTTRANDE Fastighet: Fastighetens adress: Jegerhjelms väg 32 Sökande: Braatz, Ingemar Ärende: Förhandsbesked, nybyggnad

Läs mer

Kommunens planering och möjligheten att påverka

Kommunens planering och möjligheten att påverka Den 4 november 2013 Kommunens planering och möjligheten att påverka Genom sin planering bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och

Läs mer

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE

Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE Svedala översiktsplan 2010 ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-06-09 www.landskapsarkitekt.se 0411-55 64 04 Inledning Svedala Översiktsplan 2010 InLEDNING Kommunstyrelsen är ansvarig för översiktsplaneringen

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för uppförande av attefallshus inom fastigheten Klintsjön 14:5 Datum 2016-09-27 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2016/B0274 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun

Munktorp. Antagandehandling 2012-09-24 71 Översiktsplan för Köpings kommun Ställningstaganden Munktorps tätort Bostäder ska erbjudas i anslutning till Sorbykyrkan enligt gällande detaljplan. Ny detaljplan för bostadsändamål kan vid behov upprättas öster om Sorbykyrkan. Kommunen

Läs mer

Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun

Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun l (6) Kontakt: Christian Forssell, planarkitekt christian.forssell@ lansstyrelsen.se 010-22 384 52 Borgholms kommun kommun@ borgholm.se Fördjupad översiktsplan för Byxelkroksområdet, Borgholms kommun Rubricerat

Läs mer

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft

Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Bilaga 5. Miljökonsekvensbeskrivning Översiktsplan för vindkraft Tillägg till Översiktsplan för Kungsbacka kommun, ÖP06. Antagen av kommunfullmäktige 2012-04-10, 89 Sammanfattning Översiktsplan för vindkraft

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING Landsbygdsutveckling i strandnära lägen Tematiskt tillägg Översiktsplan ÖP2001 HYLTE KOMMUN SAMRÅD 2011-03-21-2011-05-23 SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr OP 2009/0153

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR

SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida 1/7 SÄRSKILT UTLÅTANDE ANTAGANDEHANDLING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV HÖNÖ OMFATTANDE HÖNÖ 2:272, ÖCKERÖ KOMMUN Datum: 2014-03-10 Diarienummer 0122/13 Sida

Läs mer

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING

UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING 2010-06-24 DETALJPLAN FÖR NISSAFORS 1:155 M.FL (STRANDUDDEN) I GNOSJÖ KOMMUN UTLÅTANDE ÖVER UTSTÄLLNING ÄRENDEHANTERING Ägarna till stamfastigheten Nissafors 1:155 ansökte i juni månad 2009 om planläggning

Läs mer

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN. BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Samrådsunderlag, oktober Oktober 2008 SBK 2008:7

STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN. BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer. Samrådsunderlag, oktober Oktober 2008 SBK 2008:7 STOCKHOLMS ÖVERSIKTSPLAN Samrådsunderlag, oktober 2008 BILAGA Redovisning av miljö- och riskfaktorer Oktober 2008 SBK 2008:7 } Bakgrund De formella kraven på översiktsplanen när det gäller att beakta risken

Läs mer

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande

Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun. Utlåtande Vindbruksplan - tematiskt tillägg till Översiktsplan 2003, Lidköpings kommun Utlåtande Hur utställning/granskning genomförts. Vindbruksplanen har varit utställd för allmän granskning fr o m den 15 februari

Läs mer

del av Dunshult 1:1, 1:5

del av Dunshult 1:1, 1:5 Detaljplan för del av Dunshult 1:1, 1:5 Stöpens tätort, Skövde kommun, Västra Götalands län Utlåtande Upprättad 2013-04-05 Planenheten Antagen av byggnadsnämnden 2013-04-18 Laga kraft 2013-05-13 UTLÅTANDE

Läs mer

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl.

och utbyggnadsområden 0 1 2 3 4 5 Km Kivik S:t Olof Områden med bostäder inom 500 m (Inkl. planerade utbyggnadsområden för bostäder enl. FÖRUTSÄTTNINGAR: ANDRA INTRESSEN Bebyggelse och tätorter För att kunna peka ut områden som kan vara möjliga för vindkraftproduktion måste avvägningar göras mot andra motstående intressen. Dessa andra intressen

Läs mer

SÄRSKILT UTLÅTANDE BILAGA. Översiktsplan för Piteå

SÄRSKILT UTLÅTANDE BILAGA. Översiktsplan för Piteå Översiktsplan för Piteå SÄRSKILT UTLÅTANDE BILAGA Särskilt utlåtande ÖP2030 Där denna symbol förekommer finns mer information att hämta. Alla handlingar som hör till översiktsplanen hittar du på: www.pitea.se/oversiktsplan

Läs mer

Medborgarförslag om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm

Medborgarförslag om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Peder Hägg 203-0-22 KS 203/0585 Kommunstyrelsen Medborgarförslag om Biskopsskogens idrottsplats i Ljungbyholm Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar

Läs mer

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03

Sammanfattning. Inkomna yttrande 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 KS2011/211 2011-10-03 1(6) ÖVERSIKTSPLAN 2010-2030 UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 2011-10-03 KS2011/211 Utställningshandlingar 2 Kungörelse om planförslaget har skett med brev till sakägare och myndigheter samt andra som har

Läs mer

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun

Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms kommun GRANSKNINGSYTTRANDE 1(5) Vår referens Samhällsbyggnadsenheten Hanne Haas 040-252248 Stadsarkitektkontoret Ängelholms kommun 262 80 Ängelholm Utställning över fördjupad översiktsplan för Barkåkra, Ängelholms

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Samrådsredogörelse. Kommunomfattande översiktsplan. Ockelbo, Lingbo, Jädraås och Åmot. 7 september 2012. Ockelbo i februari 2012

Samrådsredogörelse. Kommunomfattande översiktsplan. Ockelbo, Lingbo, Jädraås och Åmot. 7 september 2012. Ockelbo i februari 2012 Samrådsredogörelse 7 september 2012 Kommunomfattande översiktsplan med fördjupningsstudier i tätorterna Ockelbo, Lingbo, Jädraås och Åmot Ockelbo i februari 2012 Bygg- och miljöförvaltningen ArcArt Maps4u

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 UTSTÄLLNINGSHANDLING tillhörande detaljplan för Säfsen 1:5 m fl Östanvik i Säfsbyn Ludvika kommun Redogörelsen upprättad i augusti 2010 Östanvik sett från Säfsbyn Postadress Besöksadress Telefon Telefax

Läs mer

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K

ELDSBERGA 6:13 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. Tillhörande detaljplan för. ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Tillhörande detaljplan för ELDSBERGA 6:13 ELDSBERGA, HALMSTADS KOMMUN Plan 1094 K Normalt förfarande, KS 2013/0280 Samhällsbyggnadskontoret 2015-02-03 Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet

Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet KS 2010-313 212 KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2011-09-06 REV. 2011-10-03 ENLIGT KF BESLUT 119/2011 Inriktning i det fortsatta översiktsplanearbetet ANTAGEN AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2011-09-22 Marks kommun Postadress:

Läs mer

Vatten i fysisk planering

Vatten i fysisk planering Vatten i fysisk planering Så får vi med kommunerna Pär Persson, vattenstrateg, enheten för samhällsplanering Kommuner har goda möjligheter till en helhetssyn genom plan- och bygglagen Marken ska vara lämplig

Läs mer

Regional, översiktlig och strategisk planering

Regional, översiktlig och strategisk planering Regional, översiktlig och strategisk planering Fokus på social och ekologisk hållbarhet. Frågeställningen syftar till att på en övergripande strategisk nivå besvara frågor som berör markanvändningen och

Läs mer

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd

Bilaga 1. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Bilaga. Riktlinjer för kommunens hänsyn till naturvärden vid planering och tillstånd Kommunen ska i all planering och i beslut som gäller exploatering av mark och vatten (översiktsplanering, bygglov, strandskyddsprövning

Läs mer

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41

3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS. Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 3. MARK- OCH VATTENANVÄNDNING SÅ HÄR VILL VI ATT KOMMUNEN UTVECKLAS Översiktsplan (ÖP 13) Färgelanda kommun 41 De i planen föreslagna nya utbyggnadsområdena är grovt avgränsade. Vid detaljplaneläggning

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun

Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Hjo kommun Samhällsbyggnad Madeleine Turén (kompletterad av Louise Eriksson) Behovsbedömning av detaljplan för Norra industriområdet norr om Kv. Kättingen, Hjo stad i Hjo kommun Hjo stad i Hjo kommun Planens

Läs mer

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN vatten i PBL. Pär Persson. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN vatten i PBL Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Helhetssyn på mark och vatten möjlig genom PBL Marken ska vara lämplig för bebyggelse! vägledande Juridiskt bindande Det svenska

Läs mer

BORGHOLMS KOMMUN Samrådshandling FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN BYXELKROKSOMRÅDET 2013 KAPITEL 1 INLEDNING

BORGHOLMS KOMMUN Samrådshandling FÖRDJUPNING AV ÖVERSIKTSPLAN BYXELKROKSOMRÅDET 2013 KAPITEL 1 INLEDNING KAPITEL 1 INLEDNING - 1 Innehåll Kapitel 1 INTRODUKTION... 3 Bakgrund och syfte... 4 Vision och mål... 6 Beskrivning av arbetet... 6 Kapitel 2 PLANFÖRSLAGET...9 Allmänt om planförslaget...11 Människan

Läs mer

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun.

Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Diarienr 13-2012 Planprogram för del av Teckomatorp 12:1 m fl (Södra Vallarna), Teckomatorp, Svalövs kommun. Underlag för bedömning av betydande miljöpåverkan, checklista Plan- och bygglovsarkitekt, Vlasta

Läs mer

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta.

Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum 2011-05-25 Ert datum Beteckning Översiktsplan Er beteckning Minnesanteckningar från dialogmöte för översiktsplanen, i Färingtofta. Datum: 2011-05-19 Tid: 19.00-22.00 Plats: Församlingshemmet, Färingtofta

Läs mer

Utställningsutlåtande

Utställningsutlåtande Dnr 2011SBN572 1 (6) Bygg- och miljöförvaltningen Matilda Svahn ANTAGANDEHANDLING Utställningsutlåtande Ändring genom tillägg till detaljplan för Forsmarkverket och SFR. Gällande fastigheterna Forsmark

Läs mer

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län

Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen i Skåne län 1 (5) SWEDISH ENVIRONMENTAL PROTECTION AGENCY Clas Magnusson Tel: 08-698 12 23 clas.magnusson @naturvardsverket.se SKRIVELSE 2010-06-03 Dnr 521-4668-07 Rv Till: Länsstyrelsen i Kronobergs län Länsstyrelsen

Läs mer

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030

Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 1(6) Remissvar Översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 Ärendet Ett samrådsförslag till ny översiktsplan för Danderyds kommun 2013-2030 har tagits fram av kommunledningskontoret tillsammans med sakkunniga

Läs mer

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11

PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi förändra eller konservera Tanum? PROGRAM TILL ÖVERSIKTSPLAN 2030 2013-04-11 Ska vi cykla, gå, åka kollektivt eller ta bilen till jobbet? Hur skapar vi bra förutsättningar för det lokala näringslivet?

Läs mer

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS)

Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) Tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan Förslag till utställningshandling, augusti 2013 (ver 2013-08-05 12:26) Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Läs mer

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K

DEL AV HULABÄCK 19:1 BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING. tillhörande detaljplan för. STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för DEL AV HULABÄCK 19:1 STENINGE, HALMSTADS KOMMUN plan E 292 K Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 2013-03-26 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION

Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION Kap. 5 FRILUFTSLIV - REKREATION I kapitlet behandlas följande aspekter: -Riksintresse för friluftsliv -Riksintresse med geografiska bestämmelser / Det rörliga friluftslivet - Kullaberg och Hallandsåsen

Läs mer

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl.

Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. SAMRÅDSHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE Upphävande av del av byggnadsplan för Stora Halsjön (F19), Östanfors 20:1 m.fl. Folkärna S N Avesta kommun Dalarnas län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och

Läs mer

Översiktsplan för Vingåkers kommun

Översiktsplan för Vingåkers kommun INLEDNING 3 UTGÅNGSPUNKTER 3 ÖVERSIKTSPLANENS UPPBYGGNAD 4 ÖVERSIKTSPLANEN GER SPELREGLER 4 ANDRA BESLUT SOM BERÖR ÖVERSIKTLIG PLANERING 4 ARBETET MED ÖVERSIKTSPLANEN 4 SAMRÅD OCH UTSTÄLLNING 5 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR

Läs mer

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15

Yttrande över ansökan om strandskyddsdispens för ersättningsbyggnad (fritidshus) inom fastigheten Skäran 15:15 Datum 2017-03-14 Handläggare Johanna Söderholm/Pethra Fredriksson Telefon ep. 0934-140 00 E-postadress kommun@robertfors.se ROBERTSFORS KOMMUN Dnr: 2017/B0027 Samhällsbyggnadskontoret Yttrande över ansökan

Läs mer

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade.

Syfte och bakgrund. Köpingebro i ett regionalt sammanhang med järnvägsnät och färjeförbindelser redovisade. Inledning Syfte och bakgrund För att främja en hållbar utveckling ur alla perspektiv krävs att stationsorterna i Skåne utvecklas till trygga och levande bymiljöer. Köpingebro är ett exempel på en stationsort

Läs mer

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling

UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 1/6 UTSTÄLLNINGSUTLÅTANDE Antagandehandling DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER ÖCKERÖ 2:497, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2011-12-02 Diarienummer 0333/10 Sida 2/6 INLEDNING Syftet

Läs mer

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER

UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 1 UTKAST MILJÖKONSEKVENSER 12 02 09 2 3 Innehållsförteckning SYFTE OCH INNEHÅLL Syfte Process Innehåll Avgränsning MILJÖKONSEKVENSER Utbyggnad inom riksintresseområden Kultur Natur Friluftsliv Utbyggnad

Läs mer

Kullsvedens handels- och småindustriområde

Kullsvedens handels- och småindustriområde Detaljplan för UTSTÄLLNINGSHANDLING Kullsvedens handels- och småindustriområde i Säters kommun, Dalarnas län SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2007-06-20, 120,

Läs mer

Datum Dnr 2014/320

Datum Dnr 2014/320 1(6) Detaljplan för TALLEN 1 Sölvesborg, Sölvesborgs kommun SAMRÅDSREDOGÖRELSE HUR SAMRÅDET BEDRIVITS Ärendet handläggs med enkelt planförfarande enligt plan- och bygglagens 5 kap 6. Tillfälle att ta del

Läs mer

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun

Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Rebecka Persson 2014-11-28 KS 2014/0865 Björn Strimfors Kommunstyrelsen Remiss ang översyn av det utvidgade strandskyddet för Kalmar kommun Förslag till

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING

BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING Gul färg föreslås i aktuell detaljplan överföras från Trönninge 25:1 till Trönninge 3:31 i enlighet med tidigare skrivet avtal om fastighetsreglering. (karta eller flygbild över planområdet) BEHOVSBEDÖMNING

Läs mer

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket

Fysisk planering och klimatförändringar. Martin Karlsson Boverket Fysisk planering och klimatförändringar Martin Karlsson Boverket En kort genomgång av: PBL och klimatanpassning i planering PBL i förändring Boverkets klimatarbete Plansystemet enligt PBL 2, 3 kap PBL

Läs mer

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun

Utdrag ur Översiktsplan för. Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan- och naturenheten Utredning Datum 2012-06-03 Dnr KK 08/118 Utdrag ur Översiktsplan för Nyköpings kommun Kapitel 13. Strandskydd Postadress Nyköpings kommun Samhällsbyggnad, Plan-

Läs mer

FAMMARP 8:2, Kronolund

FAMMARP 8:2, Kronolund BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING tillhörande detaljplan för FAMMARP 8:2, Kronolund Frösakull, HALMSTAD Upprättad av samhällsbyggnadskontoret 2012-04-30 Reviderad 2013-11-25 LAGAR OM MILJÖBEDÖMNINGAR AV

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan

BEHOVSBEDÖMNING. detaljplan för. Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan BEHOVSBEDÖMNING detaljplan för Unnaryds Prästgård 15:9 m.fl. om planen kommer att innebära betydande miljöpåverkan 2010-10-13 Inledning Enligt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar skall

Läs mer

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15

VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 Swansons vindmölleatrapp i centrala Osby. Foto Knud Nielsen VINDBRUK Tematisk revidering av ÖVERSIKTSPLAN FÖR OSBY KOMMUN Utställningsversion 2011-09-15 1 Innehållsförteckning Utgångspunkter...3 Revidering

Läs mer

Miljökvalitetsnormer för vatten. hur ska de in i översiktsplaneringen?

Miljökvalitetsnormer för vatten. hur ska de in i översiktsplaneringen? Miljökvalitetsnormer för vatten hur ska de in i översiktsplaneringen? MKN-vatten in i plan- och bygglagen 2009: PBL 3.kap. 5 Av översiktsplanen ska framgå hur kommunen avser att följa gällande miljökvalitetsnormer

Läs mer

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län

Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Referens: Behovsbedömning av detaljplan för inom stadsdelen/serviceorten, Skellefteå kommun, Västerbottens län Ställningstagande Samhällsbyggnad, plan bedömer att planen innebär betydande miljöpåverkan.

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030

ANTAGANDEHANDLING. Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 ANTAGANDEHANDLING Tematiskt tillägg till Framtid Ödeshögs kommun 2010-2030 Tillägg: Riktlinjer för utbyggnad av vindkraft i skogsbygden och övergångsbygden Samrådsredogörelse 9 JUNI 2014 Diarienummer 430/12-212

Läs mer

Samråd om utställt förslag till Tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan Blekinge län

Samråd om utställt förslag till Tematiskt tillägg till Ronneby kommuns översiktsplan Blekinge län GRANSKNINGSYTTRANDE 2013-06-20 Dnr 401-1705-13 1 (6) Avdelningen för samhällsutveckling Carina Burelius Planarkitekt tfn 010/22 40 122 carina.burelius@lansstyrelsen.se Samhällsbyggnadsenheten Stadshuset

Läs mer

Yttrande: Samråd tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen för Nybro kommun

Yttrande: Samråd tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen för Nybro kommun Handläggare Datum Ärendebeteckning Erik Mejer 2014-1936 Planarkitekt 0480-450267 Nybro kommun Samhällsbyggnad Lina Andersdotter 382 80 Nybro Yttrande: Samråd tematiska tillägg och fördjupningar av översiktsplanen

Läs mer

Värnamo i framtiden. PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN. Dnr 12.2895.212

Värnamo i framtiden. PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN. Dnr 12.2895.212 Dnr 12.2895.212 Värnamo i framtiden PROGRAM för arbetet med ny kommuntäckande ÖVERSIKTSPLAN FÖR VÄRNAMO KOMMUN Godkänt av Miljö och stadsbyggnadsnämnden 2013-04-15 2 PROGRAM- INNEHÅLL INLEDNING OCH BAKGRUND

Läs mer

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning

Upplägg. Klimatförändringarna. Klimat i förändring en inledning Klimat i förändring en inledning Martin Karlsson Boverket martin.karlsson@boverket.se Upplägg Konsekvenserna av ett klimat i förändring PBL anpassas till ett klimat i förändring Översvämningsdirektiv Klimat-

Läs mer

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013

Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 Svaga samband i Stockholmsregionens gröna kilar Seminarium om landskapsanalyser och landskapsplanering 14 maj 2013 innehåll Varför svaga samband? Konkreta åtgärder/exempel för att stärka upp de svaga sambanden?

Läs mer

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra

Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M. Planprogram för Arlandastad Norra Programhandling DNR BTN 2011/0225-214:M Antagen av kommunfullmäktige 2006-05-18 118 regeringsbeslut 2006-06-26 NORMALT PLANFÖRFARANDE Planprogram för Arlandastad Norra Omfattande del av fastigheterna Broby

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING

ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING ANTAGANDEHANDLING 2013 01-29 (Övriga handlingar) CHECKLISTA FÖR BEHOVSBEDÖMNING DETALJPLAN: Anolfsbyn 1:43 i Skållerud Melleruds kommun, Västra Götalands län Behovsbedömningen är en analys som leder fram

Läs mer

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering

MKN för vatten. Pär Persson. tillämpning i fysisk planering. Vattenstrateg. Enheten för samhällsplanering MKN för vatten tillämpning i fysisk planering Pär Persson Vattenstrateg Enheten för samhällsplanering Översiktsplan Behovsbedömning / miljöbedömning Detaljplan Exempel från ärendehantering http://www.lansstyrelsen.se/skane/

Läs mer

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken

Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken Diarienr: 0385/13 Öckerö kommun Avgränsning MKB till fördjupad översiktsplan för södra Björkö Underlag för samråd enligt 6 kap 13 miljöbalken 2015-01-26, rev 2015-04-02 MKB till fördjupad översiktsplan

Läs mer

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE

Älvdalens kommun Dalarnas län. Upprättat i juni SAMRÅDSREDOGÖRELSE UTSTÄLLNINGSHANDLING 1(5) Detaljplan Idre 11:3 Älvdalens kommun Dalarnas län Upprättat i juni 2011. SAMRÅDSREDOGÖRELSE Hur utställningen bedrivits Inkomna yttranden Detaljplanen har varit på samråd i form

Läs mer

Väg 84 Hede gång- och cykelväg

Väg 84 Hede gång- och cykelväg SAMRÅDSREDOGÖRELSE Väg 84 Hede gång- och cykelväg Härjedalens kommun, Jämtlands län Vägplan 2015-08-28 Projektnummer: 145074 TMALL 0096 Mall Samrådsredogörelsev 1.0 Trafikverket Postadress: Box 186, 871

Läs mer

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07

LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 LIS-områden Utpekande av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen Karlstad CCC 2011-11-07 Magnus Ahlstrand Länsstyrelsen Värmland Nya strandskyddslagen Den nya lagen trädde ikraft 1 juli 2009

Läs mer

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land

Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land ANTAGANDEHANDLING Fördjupad översiktplan för vindkraftsutbyggnad på land UTLÅTANDE-ÖVERSIKTSPLAN UTSTÄLLNINGSFÖRFARANDE Kommunstyrelsen beslöt 2008-09-23 264 att ställa ut Vindkraften i Laholm tillägg

Läs mer

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping

BEHOVSBEDÖMNING SAMRÅDSHANDLING. fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde. tillhörande detaljplan för. inom Arkösund i Norrköping SPN 263/2008 BEHOVSBEDÖMNING tillhörande detaljplan för fastigheterna KÄLEBO 2:39, 2:40 och 2:67 med närområde inom Arkösund i Norrköping Stadsbyggnadskontoret, fysisk planering den 27 mars 2009 SAMRÅDSHANDLING

Läs mer

LANDSBYGDSUTVECKLING

LANDSBYGDSUTVECKLING Utdrag ur tillägget till den kommuntäckande översiktsplanen. Tillägget kommer inom en mycket snar framtid vara tillgängligt på www.alvkarleby.se, boende och miljö, bostäder och tomter, gällande planer

Läs mer

Miljökonsekvensbeskrivning

Miljökonsekvensbeskrivning Upprättad av planeringskontoret 2014-10-22 Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga till samrådshandlingen för Översiktsplan Växjö kommun, del Ingelstad 1 Innehållsförteckning: Bakgrund Icke-teknisk sammanfattning

Läs mer

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN

VOKALEN 3 TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING. tillhörande ändring av detaljplan 496 för. Vallås, HALMSTADS KOMMUN TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING tillhörande ändring av detaljplan 496 för VOKALEN 3 Vallås, HALMSTADS KOMMUN Enkelt förfarande KS 2012/0346 Kommunstyrelsen 2012-11-27 Plan Ä 49 K Samhällsbyggnadskontoret

Läs mer

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående

1.1 Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 PBL och nu kända förhållanden att planen kan accepteras om nedanstående 1(5) Detaljplan för delar av Fagersand 1:2 m.fl. Gullspångs kommun GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 Ett förslag till detaljplan upprättades i juni 2013. Planärendet handlades med s.k. normalt planförfarande och

Läs mer

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG

UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG 1(6) Dnr 1357/2012 FASTIGHETEN BORSTNEJLIKAN 1 M FL PÅARP, HELSINGBORGS STAD UNDERLAG FÖR PLANUPPDRAG SÖKANDE Mark- och exploateringsenheten inkom den 6 september 2012 med en förfrågan avseende upprättande

Läs mer

Allt utom stadskärnan är landsbygd. stadskärnan en förutsättning för utveckling av landsbygden

Allt utom stadskärnan är landsbygd. stadskärnan en förutsättning för utveckling av landsbygden Allt utom stadskärnan är landsbygd Arvika: natur och kultur stora orörda naturområden och många sjöar(365) industri och upplevelseturism på spåret: Oslo - Stockholm översvämningsrisk runt Glafsfjorden

Läs mer

Yttrande om översiktsplan Flens kommun

Yttrande om översiktsplan Flens kommun Kommunstyrelsen 2017-05-10 Kommunledningskontoret Miljö och samhällsbyggnad KSKF/2017:298 Kristina Birath 016-710 51 56 1 (3) Kommunstyrelsen Yttrande om översiktsplan Flens kommun Förslag till beslut

Läs mer

Vattenförvaltning och översiktsplanering -vattenrådens roll

Vattenförvaltning och översiktsplanering -vattenrådens roll Vattenförvaltning och översiktsplanering -vattenrådens roll Maj 2010 Birgitta Fritzdotter Den nya vattenförvaltningen Bättre helhetsgrepp på samhällsplanering Integrering av vattenfrågorna i den fysiska

Läs mer

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR

SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR SAMRÅD GRANSKNING ANTAGANDE LAGA KRAFT PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HYBO 1:28, 12:1, 2:63 MED FLERA UPPHÄVANDE AV DEL AV DETALJPLAN FÖR HYBO STATIONSSAMHÄLLE LJUSDALS KOMMUN GÄVLEBORGS LÄN Datum: 2014-10-29

Läs mer

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun

VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun VA-policy fo r Falkenberg och Varberg kommun FAVRAB respektive Varberg Vatten AB är huvudmän för den allmänna vaanläggningen i respektive kommun i egenskap av anläggningens ägare. Kommunfullmäktige fattar

Läs mer

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27

Översiktsplanering. Strategi. Antagen KS 2012-11-27 Översiktsplanering Strategi Antagen KS 2012-11-27 Tyresö kommun / 2012-11-15 / 2012 KSM 0789 2 (9) Strategin har tagits fram av Carolina Fintling Rue, översiktsplanerare på Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplanen för Ystads kommun, "Staden Ystad 2030"

Granskningsyttrande över fördjupning av översiktsplanen för Ystads kommun, Staden Ystad 2030 YTTRANDE 1(9) Kontaktperson Samhällsbyggnadsavdelningen Elisabet Weber 010-224 16 89 elisabet.weber@lansstyrelsen.se Samhällsbyggnad Stadsbyggnadsavdelningen 271 80 Ystad Granskningsyttrande över fördjupning

Läs mer