Avtal Securitas Hemlarm

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Avtal Securitas Hemlarm"

Transkript

1 Securitas exemplar Fyll i och returnera i det förfrankerade svarskuvertet Att tänka på när du fyller i blanketten! Denna sida är endast ett exempel och ska inte fyllas i. Namn, adress och telefonnummer till den larmade adressen. Välj vid larm. behörighet Därefter söks A på kontaktpersoner den enligt lista. Vid utebliven kontakt eller på begäran skickas väktare för kontroll och åtgärd. Vid eller larm från de personer IR Kamera sker i hushållet väktarutryckning endast om det finns personer på bilden eller på begäran av kund. Begärd utryckning kan som komma ska att kunna debiteras. lägga till eller ta Behörighet bort namn Namn och Telefonnummer behövs bara till dem Securitas ska ringa om Tfn Personkod** telefonnummer från listan. Välj behörighet D till övriga t.ex. barn, granne eller släkting. det går ett larm. Tänk igenom om t.ex. barn ska kontaktas vid larm. Om inte, uppge inget telefonnummer. Securitas behöver minst en kontaktperson att kontakta. Tips! Det är en fördel att ha med en granne på listan, som snabbt kan göra en första tillsyn. Personkod är den muntliga kod du uppger vid kontakt med larmcentralen. Tänk på att välja en kod som är lätt att förstå och stava, för den som sitter i larmcentralen. Koden ska vara sammanhängande på max 8 tecken, helst siffror. Tips! Använd samma fyrsiffriga kod som du använder för att koppla till och från larmet - lätt att komma ihåg. Glöm inte personnummer och underskrift!

2 Securitas exemplar Fyll i och returnera i det förfrankerade svarskuvertet vid larm. Därefter söks kontaktpersoner enligt lista. Vid utebliven kontakt eller på begäran skickas väktare för kontroll och åtgärd. Vid larm från IR Kamera sker väktarutryckning endast om det finns personer på bilden eller på begäran av kund. Begärd utryckning kan komma att debiteras. Behörighet Namn Tfn Personkod**

3 Kundens exemplar vid larm. Därefter söks kontaktpersoner enligt lista. Vid utebliven kontakt eller på begäran skickas väktare för kontroll och åtgärd. Vid larm från IR Kamera sker väktarutryckning endast om det finns personer på bilden eller på begäran av kund. Begärd utryckning kan komma att debiteras. Behörighet Namn Tfn Personkod**

4 SECURITAS SVERIGE AB:s ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR KÖP AV HEMLARM, ORG Allmänt Dessa bestämmelser äger tillämpning på SECURITAS och Kundens mellanhavanden i den mån de ej ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna. Beställning Efter att SECURITAS tagit emot beställningen, kontaktas Kunden för bekräftelse av gjord beställning. Kontaktpersoner, åtgärder vid larm m m Vid leverans tillställs Kunden också en åtgärdslista. Åtgärdslistan skall av Kunden kompletteras i enlighet med däri givna instruktioner med - kontaktpersoner och deras kontaktuppgifter, - behörighet för kontaktpersoner, - åtgärder vid larm. Åtgärdslistan skall undertecknas och returneras till SECURITAS. Innan dess SECURITAS erhållit ifylld och undertecknad åtgärdslista, anses den person som gjort beställningen vara kontaktperson. Säkerhetsföreskrifter 4. Kunden skall lämna SECURITAS fullständiga upplysningar om eventuella säkerhetsrisker som utförande av utryckningstjänsten kan innebära, såsom husdjur, ombyggnationer etc. Reklamationer 5. Ev reklamation skall ske inom 14 dagar från leverans. Om reklamationen godkänns, betalar SECURITAS returfrakten samt skickar som enda kompensation - ut ny vara. Reklamation skall ske till SECURITAS kundtjänst, se kontaktuppgifter nedan. Ångerrätt 14 dagars ångerfrist. 6. Kund har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar från det att varan levererats. En förutsättning för ångerrätten är att den mottagna varan hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till Kunden. Kund som vill utnyttja ångerrätten skall kontakta SECURITAS kundtjänst för information om förfarande, se nedan för kontaktuppgifter. Kunden bekostar eventuell returfrakt. SECURITAS accepterar inte att varor returneras som postförskott eller efterkrav. Securitas kundtjänst: Tel: Sekretess 7. SECURITAS förbinder sig att såväl under avtalsperioden som därefter icke för annat än fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet använda, yppa eller röja för Kunden konfidentiella uppgifter. Arbetsmiljö 8. Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (Jmf Arbetsmiljölagen 3 kap 7d ). Vid ny- eller ombyggnad, som berör SECURITAS personal, skall SECURITAS informeras om ombyggnation kan påverka utförande av tjänsten eller innebära olycksrisk för SECURITAS personal. Force majeure 9. Om parts fullgörande av förpliktelser enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas till följd av omständigheter som ligger utanför parts kontroll, såsom t ex krig, krigsliknande händelse, uppror, upplopp, sabotage eller hot om sabotage, myndighets åtgärd eller ingripande, lockout, blockad eller annan arbetskonflikt, exceptionella väderleksförhållanden, eldsvåda, plötslig eller oförutsedd större brist på personal, knapphet på transportmedel och drivmedel, befrias part, allt under förutsättning att omständigheten ligger utanför parts kontroll, från skyldighet eller prestation enligt avtalet så länge det med hänsyn till omständigheterna erfordras. I sådant fall är part ej skyldig att utge skadestånd. Part som åberopar förhållande enligt förra stycket till befrielse från fullgörande av avtalet är skyldig att omedelbart meddela andra parten härom. Ansvar 10: SECURITAS ansvarar med nedan angivna begränsningar för och skall ersätta skada på eller förlust av Kundens egendom, vilken skada utgör en direkt följd av oaktsamhet eller försummelse av SECURITAS. a. Ansvaret omfattar ej ren förmögenhetsskada, indirekt skada, skada orsakad av terrorhandling, skada mot tredje man eller följdskada såsom produktionsbortfall eller utebliven vinst. b. Framställer kund inte skriftligt anspråk till SECURITAS inom tre månader från det att Kunden fått eller bort få kännedom om skadan är SECURITAS fri från ansvar. c. SECURITAS skadeståndsskyldighet till följd av uppdraget är begränsat till kronor ,-/kund och uppdragsperiod. d. För det fall Kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse varit medvållande till skadan skall SECURITAS ansvar enligt denna bestämmelse jämkas i motsvarande mån. 10: SECURITAS har ej skyldighet att utföra uppgifter eller tjänster utöver vad som överenskommits och skall följaktligen ej heller bära något ansvar för skador utöver vad som följer av detta avtal. Parterna är överens om att, såvida inte annat avtalats, SECURITAS ej är att betrakta som Kundens övergripande säkerhetsrådgivare och därmed inte heller har ett övergripande säkerhetsansvar för Kunden. 10: SECURITAS ansvar för fel, brist eller dröjsmål är begränsat till vad som följer av 10:1 och 10:2 ovan. Ändring av avtal 1 Med undantag för de fall vilka anges i 12 eller 13 nedan är överenskommelse om ändring av ingånget avtal giltig endast om överenskommelsen är skriftlig. Ändring som innebär en utökning av SECURITAS åtaganden berättigar SECURITAS att höja abonnemangsavgiften i motsvarande mån. 1 Muntlig överenskommelse om tillfälliga ändringar av SECURITAS åtagande är gällande mot SECURITAS endast om överenskommelsen uttryckligen bekräftas från SECURITAS. 1 Med uppdragsperiod avses varje 12-månadersperiod räknat från avtalets ikraftträdande. Skulle de ALLMÄNNA BESTÄMMELSERNA ändras av SECURITAS under en avtalsperiod, skall sådan ändring träda i kraft gentemot Kunden först från och med den uppdragsperiod som tar sin början efter det att SECURITAS skriftligen meddelat Kunden ändringen. Om Kunden inte inom 14 dagar från meddelandet, skriftligen underrättat SECURITAS om att ändringen inte accepteras, gäller avtalet på de av SECURITAS meddelade villkoren. Frakt, faktureringsavgift, betalningsvillkor och dröjsmålsränta 14. Frakt ingår. 15. SECURITAS äger rätt att ta ut särskild faktureringsavgift. 16. Månadsavgiften för avtalet erläggs månadsvis i förskott. 17. SECURITAS äger rätt att starta fakturering 14 dagar efter att larmet levererats till Kunden, oavsett om larmanläggningen är i drift eller ej. 18. På fordran som är förfallen till betalning äger SECURITAS rätt att uttaga dröjsmålsränta enligt räntelagen. Prisförändringar 19. Om SECURITAS kostnader för personalens löner, lönebikostnader, materiel, transport, mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och övriga kostnader ändras under avtalsperioden äger SECURITAS rätt att förändra avtalade avgifter. SECURITAS skall vid prisförändring omedelbart meddela Kunden om förändringen. Överlåtelse av avtal 20. Om Kunden överlåter larmanläggning (eller fastighet/byggnad i vilken larmanläggningen är fast installerad) som berörs av detta avtal, förbinder sig Kunden att tillse att förvärvaren inträder såsom part i detta avtal och övertar Kundens samtliga rättigheter och skyldigheter. Sådant partinträde skall bekräftas genom att förvärvaren undertecknar nytt avtal som skall sändas till SECURITAS. SECURITAS äger rätt att uttaga en överlåtelseavgift motsvarande 3 månaders abonnemang av tillträdande kund. Överlåtelse på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal kan endast ske efter andra partens skriftliga godkännande. Avtalets upphörande 2 Part är berättigad att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten bryter mot sina förpliktelser och ej vidtager rättelse inom en månad från skriftlig anmaning härom. 2 Sådant avtalsbrott från Kundens sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger SECURITAS rätt till skadestånd med ett belopp motsvarande hela det sammanlagda beloppet av återstående avgifter för avtalsperioden. Uppsägning 2 Uppsägning skall vara skriftlig. Om uppsägning ej sker senast tre månader före uppdragsperiodens utgång förlängs avtalet automatiskt med tolv månader i sänder. Vittnesersättning 24. I det fall SECURITAS personal kallas till förhör vid polis- eller åklagarmyndighet eller vid domstol i anledning av händelse som omfattas av detta avtal, äger SECURITAS rätt att av Kunden utfå ersättning för vid förhöret åtgången arbetstid som ej ersätts med allmänna medel.

5 Personal och handläggning av larm/meddelanden 25. SECURITAS åtager sig att vid Securitas larmcentral hålla personal och teknisk utrustning så att överenskommen förmedling av larm eller annan tjänst från larmcentralen kan utföras. SECURITAS vidtager de åtgärder som angivits i åtgärdsinstruktionen. Kunden ansvarar för att uppgifterna i åtgärdsinstruktionen hålls aktuella. 26. Har Kunden inte lämnat SECURITAS särskild instruktion äger SECU- RITAS rätt att vidtaga sådana åtgärder som av SECURITAS bedöms stå i rimligt förhållande till skadans/meddelandets omfattning. Uppgifter för avtalets tillämpning 27. Ingår i avtalet larmgivning från automatisk signalgivare skall Kunden tillse att denna är i brukbart skick och underhålles så att fellarm icke uppstår. Skyltar 28. SECURITAS standardskyltar skall sättas upp vid det larmade området. Skyltarna tillhör SECURITAS och skall avlägsnas vid avtalets upphörande. På SECURITAS begäran skall skyltarna återlämnas. Montering 29. Kunden förbinder sig att montera larmet i enlighet med medföljande instruktion. Montering på annat sätt än vad SECURITAS anger kan innebära ett otillräckligt skydd och SECURITAS avsäger sig allt ansvar enligt punkt 10 vid montering som strider mot den som beskrivs i medföljande instruktion. Skötsel och underhåll 30. Kunden åtar sig att underhålla och sköta sitt larm enligt användarmanualen. Normal aktsamhet skall iakttagas vid användandet av larmet. Vid eventuella fel som kommer in till SECURITAS kontaktas Kunden för åtgärd. Batterier bekostas och byts av Kunden. Villkor för fria väktarutryckningar 3 Kundens larmade objekt skall vara inom utryckningsområdet som får vara max 50 km från utryckningsorten. Om väktarutryckning sker vid larm orsakat av Kunden avsiktligen eller på grund av försumlighet, har SECURI- TAS rätt att begära ersättning för utryckning, dock max 1250,- inkl moms per utryckningstillfälle. Det samma gäller om Kunden har vidarekopplat sin telefon eller på annat sätt hindrat larmcentralen så att kontrollringning inte kan ske. Det åligger Kunden att uppdatera SECURITAS om nya telefonnummer till larmplats och kontaktpersoner. Larm på grund av tekniska fel eller annan okänd händelse orsakar ingen kostnad för Kunden, dock har SECURITAS rätt att kontrollera vad som orsakat ett larm som orsakat utryckning. SECURITAS har även rätt att lokalisera och åtgärda felet innan ny utryckning av väktare kan ske till objektet. Vid all utryckning till bostäder i markplan med väktare sker yttre kontroll av det larmade objektet. Vid utryckning till lägenheter sker inre kontroll av det larmade objektet. Tillträde 3 Det åligger Kunden att ansvara för att SECURITAS har rätt vägbeskrivning till platsen. Kunden ansvarar även för att SECURITAS innehar rätt nycklar och larmkod i de fall Kunden kräver en inre tillsyn eller passage genom t.ex. grind till innergård, entrédörr till trapphus etc., samt även att informera och uppdatera åtgärdsinstruktioner och nycklar i de fall tillträdesrutinerna förändras. Nyckelhantering innebär en månatlig extra kostnad för villakunder. Larmmottagning 3 Då Kunden ej längre önskar larmmottagning på SECURITAS larmcentral skall Kunden på egen bekostnad koppla bort larmsändaren från telenätet så att larmsändningen till SECURITAS upphör. Kan man vid SECURITAS larmcentral konstatera att larmsignaler mottagits från det objekt som upphört har SECURITAS rätt att uttaga avgift trots att Kundens avtal med SECURITAS upphört. 34. Securitas frånsäger sig ansvaret för tjänsten om centralapparaten placerats utanför täckningsområdet för GSM/GPRS nätet. Securitas tar inte heller ansvar för eventuella brister i teleoperatörens åtaganden. Kunden tillåts inte göra ingrepp i larmystemet, simkortet eller tjänsten. Kameran eller tjänsten får inte användas på ett sådant sätt att avsevärda olägenheter uppstår för Securitas ellar någon annan. Securitas äger inte rätt att utan emottagen utlöst larmsignal, eller på kundens begäran, manuellt inhämta visuell information från kundens anläggning. Vid larm från IR Kamera kommer väktarutryckning endast att ske om det finns personer på bilden. Support 35. Under avtalstiden har Kunden fri telefonsupport. med provdrift. 37. Förutom vad som sägs i dessa ALLMÄNNA BESTÄMMELSER regleras i tillämpliga delar Kundens (larminnehavarens) åligganden av Larmlagen (1983:1097). Rätt till ändringar förbehålles INFORMATION ENLIGT DISTANS- OCH HEMFÖRSÄLJNINGSLAGEN (2005:59) Innan du ingår ett avtal på distans med Securitas ska du först läsa igenom denna information, samt den information som Securitas hänvisar till nedan. INFORMATION OM SECURITAS Securitas Sverige AB Säte: Stockholm Org nr: Box , Stockholm INFORMATION OM SECURITAS PRODUKTER OCH TJÄNSTER För information om Securitas produkters och tjänsters huvudsakliga egenskaper hänvisar Securitas till produktblad och information som bifogas detta informationsmeddelande. Bifogat finns också information om Securitas allmänna och särskilda villkor för respektive tjänst. PRIS För information om pris för Securitas produkter och tjänster hänvisar Securitas till vid var tid gällande priser och avgifter enligt Securitas prislista. Priset för tjänsten följer av bifogat produktblad och information som bifogas detta informationsmeddelande. Aktuell prislista finns även tillgänglig på Securitas hemsida HUR BETALAR JAG Uppgifter om hur priser och avgifter ska betalas och sättet för fullgörande framgår av de till tjänsten eller produkten hörande villkoren. Villkoren bifogas detta meddelande samt finns tillgängliga på Securitas hemsida www. securitashemlarm.se. AVTALETS LÖPTID Uppgifter om hur länge ett avtal gäller framgår av de till tjänsten eller produkten hörande villkoren. Villkoren bifogas detta informationsmeddelande samt finns tillgängliga på Securitas hemsida ÅNGERRÄTT Om du ångrar dig har du rätt att frånträda ingånget tjänsteavtal inom 14 dagar från den dag du ingick avtalet (ångerfrist). Rätt att frånträda ett köpeavtal har du inom 14 dagar från det att varan levererats till dig. Ångerrätten gäller inte för tjänster som Securitas på din begäran påbörjat fullgörandet av innan du utövar din ångerrätt. Du har endast rätt att utöva din ångerrätt om den vara som du har tagit emot hålls i väsentligen oförändrat skick. Detta gäller dock inte om varan har förstörts eller förändrats på grund av någon åtgärd som har varit nödvändig för att undersöka den eller på grund av någon omständighet som inte kan hänföras till dig. ADRESSUPPGIFTER FÖR ATT UTNYTTJA ÅNGERRÄTTEN Meddelande om att du vill utnyttja ångerrätten eller framställa klagomål till Securitas ska ställas till: Securitas larmcentral Box 3510, Malmö Tel: GARANTIER OCH SERVICE De tjänster och/eller produkter som du beställt omfattas av de garantier och den service som framgår av de till tjänsten och/eller produkten hörande villkoren. Villkoren bifogas detta informationsmeddelande samt finns tillgängliga på Securitas hemsida VILLKOR FÖR ATT SÄGA UPP AVTALET Villkoren för att säga upp avtalet framgår av de till avtalet hörande villkoren. Villkoren bifogas detta informationsmeddelande samt finns tillgängliga på Securitas hemsida Provdrift 36. De första 14 dagarna efter att SECURITAS bekräftat larmsystemet i drift kommer systemet att ha en provdrift. Under provdriften kommer ingen annan åtgärd än larmförmedling till larmplatsen och kontaktpersoner att ske. Inga åtgärder i form av väktarutryckningar kommer att ske i samband

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande:

ALLMÄNNA VILKOR. Vid eventuell avvikelse mellan nedanstående handlingar, skall dessa äga företräde enligt följande: ALLMÄNNA VILKOR Dessa Allmänna Villkor gäller då InfoQB ( InfoQB ) tillhandahåller en tjänst ( Tjänsten ) till en kund ( Kunden ). Tjänsten specificeras i ett Kundavtal mellan InfoQB och Kunden, inkluderade

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag Rev. 2015-01-01 Rev. 2015-01-01 1 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då bolag inom TeliaSonera-koncernen ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en skund ( Kunden ).

Läs mer

bredbandsanslutning privatperson

bredbandsanslutning privatperson 1 (6) Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning privatperson Gäller från och med 2015-01-01 1 Allmänt 1.1 AB PiteEnergi, 556330-9227, nedan PE, förfogar över ett kommunikationsnät med bredbandskapacitet.

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt

Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang. 1. Allmänt Tyfon Internet Allmänna villkor för stadsnätsabonnemang 1. Allmänt Tyfon tillhandahåller tillgång till Internet via stadsnät för konsumenter. Abonnemangsbeställningen utgör en för kunden bindande ansökan

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11

Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 Sida 1 av 7 Allmänna villkor Företagstjänster Giltiga fr o m 2012-10-11 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan B2 Bredband AB AB, organisationsnummer 556575-7738, ( Bredbandsbolaget ) och

Läs mer

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster

Allmänna villkor för Sebbex Ab Oy:s tjänster Allmänna villkor för :s tjänster 1. Allmänt Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i avtalet och som tillhandahålls av (FO-nummer: 2348973-4). För det fall att det i avtalet eller

Läs mer

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag

Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag Allmänna avtalsvillkor för bredbandsanslutning till stadsnät i Sverige Företag 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna avtalsvillkor gäller för Bredbandsanslutning för företag. Till företag räknas även privatpersoner

Läs mer

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING

AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING AVTAL RUMSFÖRSÄLJNING Huvuddokument Avtal har denna dag tecknats mellan: (1) Canal Digital : Canal Digital Sverige AB, 115 80 Stockholm; och (2) Företaget : Bolagsnamn: Organisationsnr: Enhet/Verksamhet:

Läs mer

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB

Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB Allmänna villkor för konsultuppdrag i Jobbkompaniet Ung Bemanning i Sverige AB 1. Inledning Dessa Allmänna bestämmelser utgör bilaga till av Beställaren och Jobbkompaniet Ung Bemanning träffat Trygghyravtal

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media

31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media 31 maj 2012 Avtalsvillkor Kvasir Media Eniro Sverige AB 120531 1. Tillämplighet Dessa avtalsvillkor ( Villkoren ) gäller för avtal mellan Eniro Sverige AB, org. nr. 556445-1846 ( Eniro ) och kund ( Kund

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst

Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst Avtal och användarvillkor för Horse1 webbaserade tjänst 1 Allmänt 1.1 Nore 862 AB, org. nr 556902-0091 ("Horse1"), tillhandahåller på www.horse1.se, eller på annan av Horse1 anvisad webbplats ("Webbplatsen")

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B

ALLMÄNNA VILLKOR. Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) Prepared by. Per Björklund Date Doc No. Rev. 2008-01-21 B Villkor Efftel Bredbandstelefoni 1 (7) ALLMÄNNA VILLKOR Definitioner Avtal: Dessa Allmänna Villkor samt övriga handlingar som utgör del av parternas överenskommelse såsom offert, prislista, tjänstebeskrivning,

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010)

COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) COOP MOBIL KONTANTKORT ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med den 1 september 2010) 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor ( Avtalet ) gäller för tjänsten Coop mobil kontantkort ( Tjänsten ) till en konsument

Läs mer