Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

2 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Kl (inkl. lunch) Obs tiden! Plats: First Hotell Billingehus, Alphyddevägen, Skövde (se länk till vägbeskrivning: Dagen innan nämndsammanträdet, 28 januari, arrangeras en gemensam temadag för de tre nämnderna regionutveckling, miljö och kultur. För transporter till Skövde se bifogad tåg-tidtabell. Obs! En buss är abonnerad från Skövde resecentrum till Billingehus med avgång den 28 januari. ÄRENDEN 1. Upprop 2. Val av justerare Ekonomi 3. Årsredovisning 2009 för regionutvecklingsnämnden Entreprenörskap, nyföretagande och finansiering 4. Medel till Innovationer och kapitalandelslån (dragning) 5. Medel till projektet foqus 6. Regionalt Resurscentra (RRC) för jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götaland Innovationer och förnyelse i små och medelstora företag 7. Avknoppning Företagarna - verksamhetsutveckling 2010

3 Informationsärenden 9. Science Corridor (Marie Ivarsson, FoU-enheten informerar om det fortsatta arbetet) 10. Information kring Interregprojektet Markis (handling bifogas) 11. Projektet Trappan (Ulla Svedin, Teateralliansen, informerar) 12. Information kring nya flygsatsningar på Landvetter och projektet Göteborg Plus (Olle Sundin, VD LFV Landvetter och Lotta Nibell Keating, Västsvenska Turistrådet informerar) Rapport bifogas i bilaga Regionala styrkeområden - kluster, nätverk 13. Marknadskonceptet Göteborg Plus, Plus 14. Rekreativa rutter 15. Tillgängligt friluftsliv 16. Attraktiv kust 17. Handlingsprogrammet för att näringslivsutveckla kultursektorn 18. Kommunalt kulturarv och entreprenörskap 19. Södra Råda 20. Cykel en viktig del i en miljövänlig transportkedja 21. Extrainsatser med anledning av situationen i Trollhättan med omnejd Regionala styrkeområden - FoU 22. Mistra Urban Futures The Gothenburg Centre 23. Fortsatt samarbete med North Carolina 24. Gothia Science Park projektarena 25. Tilläggsbeslut Waste Refinery

4 Livslångt lärande 26. Hantverkslaboratoriet Kollektivtrafik/infrastruktur 27. Rabatt på vissa kollektivtrafikresor för studenter och unga vuxna Arbetssätt för att lyfta tillgänglighetsfrågan i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt rapportering av Västtrafiks arbete Övrigt 29. Återrapportering av slutredovisade projekt 30. Anmälningsärenden 31. Delegationsärenden 32. Tillkommande ärenden

5

6 Ärende 3

7 Dnr RUN Årsredovisning Årsredovisning Regionutvecklingsnämnden

8

9 Sammanfattning Regionutvecklingsnämndens och beredningsgruppens för regionutvecklings verksamheter har under året i hög grad präglats av lågkonjunkturen, finanskrisen, fordonsindustrin och infrastrukturplaneringen. I början av året gav regeringen bl a Västra Götalandsregionen i uppdrag att utarbeta förslag till infrastrukturplaner för Ett omfattande arbete har därefter gjorts dels med den regionala infrastrukturplanen, dels för att i det nationella planarbetet tillgodose regionens stora behov av satsningar. I oktober överlämnade regionfullmäktige Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland inklusive en miljökonsekvensbeskrivning till regeringen. Under hösten utarbetades det Västsvenska paketet som omfattar 30 miljarder kronor i infrastruktursatsningar. I december överlämnades förslaget till regeringskansliet. Regeringen kommer under våren 2010 att ta beslut om vilka infrastruktursatsningar som kommer att genomföras i Västra Götaland. Översynen av aktieägaravtalet för Västtrafik där man också ser över ägarstrukturen har utgjort ett annat stort uppdrag under året. En modell där Västra Götalandsregionen tar över ansvaret för kollektivtrafiken i länet genom en skatteväxling utreds som ett alternativ. Planen är att ett nytt avtal ska börja gälla från januari Västra Götalandsregionens insatser för att främja nyföretagande och tillväxt i befintligt näringsliv utgår från ett systemperspektiv alltifrån påverkan av attityder till företagande, stimulans av entreprenörskap och innovationer, stöd till nyföretagande, riskkapital, samarbete i företagsnätverk och kluster. Några av de insatser som gjorts under året redovisas i det följande. Inom ramen för Skaraborgsprogrammet som drogs igång under 2009 drivs nyföretagarsatsningen Idétrampolinen. Syftet är att fånga upp och utveckla idéer hos individer som blivit friställda eller varslade i samband med nedskärningarna inom fordonsindustrin. Hittills är resultaten positiva och modellen bör kunna användas även på andra håll. Genom regeringens program Främja kvinnors företagande har Västra Götalandsregionen under fördelat sammanlagt 8,7 mnkr till 18 projekt med spridning över hela regionen. Drygt 2300 kvinnor, blivande, nya eller etablerade företagare, har fått del av medlen genom olika typer av insatser. IFS Rådgivningscentrum Väst, som är en del av Almi Företagspartner Väst AB, får verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen i syfte att främja invandrares företagande. Västra Götalandsregionen stödjer sedan flera år åtta s.k. inkubatorer. Idéer från forskare, studenter och ibland befintliga företag tas om hand i inkubatorerna. Under året har Västra Götalandsregionen satsat cirka 20 mnkr för drift och utveckling av dessa. Det finns idag ca 179 projekt/företag i inkubatorerna. Under 2009 beviljade Västra Götalandsregionen nästan 31 mnkr i företagsstöd. Så kallade mjuka åtgärder som konsultcheckar, samverkansprojekt och såddfinansiering prioriterades. 1

10 Nämnden har förstärkt sina satsningar på de regionala samverkansplattformarna (Espira, Innovatum, Gothia Science park, Lindholmen och Sahlgrenska Science Park.). Plattformarna är viktiga i systemet för att stärka kunskapsöverföringen till regionens små och medelstora företag. Under 2009 utvecklade Västra Götalandsregionen det nya forskningsprogrammet för små och medelstora företag, Fou-Kortet. Programmet drivs i ett nära samarbete med VINNOVA för att dra nytta av deras erfarenheter från Forska&Väx programmet. Västra Götalandsregionen är en föregångare i arbetet med att stimulera entreprenörskap, nyföretagande och kreativa mötesplatser mellan näringsliv och kultur. Ett handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn har beslutats av regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden. Två processledare har anställts och en rad initiativ har tagits för att utveckla entreprenörsutbildningar, kultursystem, mötesplatser och forskning inledde Västra Götalandsregionen en särskild satsning på forskning och utveckling (FoU) för hållbar tillväxt. Den har förstärkts ytterligare under 2008 och Biomedicin och hälsa är ett prioriterat område där Västra Götalandsregionen genomfört insatser tillsammans med universitet, högskolor, institut och industri i Västra Götaland. Att stärka Västra Götalandsregionens position som ledande i landet vad gäller klinisk forskning och prövning har varit en viktig fråga där uppbyggnaden av Gothia Forum - ett supportcentrum för klinisk forskning och kliniska prövningar inom Västra Götalandsregionen kan nämnas. Mot bakgrund av den lågkonjunktur och industriella omstrukturering som präglade året, tog regionutvecklingsnämnden under våren 2009 beslut om att sjösätta programmet InMotion en särskild kraftsamling med 150 mkr inriktad på miljö, energi och hållbara transportlösningar. Totalt beräknas programmet omsätta ca 400 mkr. Västra Götalandsregionen ansvarar för någon form av sekretariatsfunktion i sex EU-program. Sekretariaten är externfinansierade (EU-medel och statliga medel). Programmen är i stora delar inriktade på tillväxtfrågor och är nära kopplade till det regionala tillväxtprogrammet. Västra Götalandsregionen är den enskilt största medfinansiären av EU-projekt i Västra Götaland. De diskussioner som förts i regionutvecklingsnämnden, beredningsgruppen för regionutveckling och med kommunalförbunden med anledning av arbetsmarknadssituationen har lett fram till slutsatsen att det finns behov av ett samlat grepp på kompetensutvecklingsfrågorna i Västra Götaland. Ett sådant arbete har därför påbörjats. Ett antal analyser av olika förhållanden och utvecklingsförutsättningar i Västra Götaland har gjorts under året. Uppföljning sker av samtliga projekt och verksamheter. Under året introducerades en uppföljnings- och utvärderingsmodell för regionutvecklingssekretariatet. Modellen syftar till att ge en ökad systematik i arbetet med utvärdering och lärandet i samband med genomförda utvärderingar. Under 2010 kommer ett fortsatt fokus ligga på insatser för att stärka möjligheterna till utveckling och omställning. Särskilt gäller detta effekterna av förändringarna inom fordonsindustrin. 2

11 Regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag och regionutvecklingsnämndens mål I Bilaga 1-3 redovisas utfallet av regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag 2009 och regionutvecklingsnämndens egna mål som sattes i budget Verksamhetens övergripande uppdrag och vision Regionutvecklingsnämndens (RUN) uppdrag är att besluta om fördelning av ekonomiska resurser som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till nämndens förfogande. Nämnden svarar även för uppdrag till utförarverksamheterna samt för uppföljning och utvärdering av uppdragen. Beredningsgruppens för regionutveckling (BRU) uppgifter är bl a att ta fram underlag för regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut i strategiska utvecklingsfrågor och att svara för samordningen av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Regionfullmäktiges beslut innebär att såväl nämndens verksamheter som beredningens aktiviteter finansieras inom regionutvecklingsnämndens budget. Verksamheterna inom regional utveckling; kultur, miljö och regionutveckling syftar till att skapa hållbar utveckling. Uppdraget är att ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv, en bra miljö och ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Regionutvecklingsnämndens verksamhet är inriktad på att medverka i genomförandet av Vision Västra Götaland Det goda livet. Tillväxtprogrammet är det viktigaste operativa redskapet. Under rubrik Verksamhetsperspektiv beskrivs aktiviteter för genomförande av vision och tillväxtprogram. Medborgarperspektivet Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att, med utgångspunkt från Vision Västra Götaland, ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Huvuddragen i de insatser som görs beskrivs under rubriken Verksamhetsperspektiv. För nämndens del utgör infrastruktur och kollektivtrafiken det tydligaste direkta medborgarperspektivet tillsammans med processen kring Vision Västra Götaland. Infrastruktur och kollektivtrafik Ökad tillgänglighet för medborgarna var en av utgångspunkterna i arbetet med den regionala infrastrukturplanen som totalt omfattar 5,8 miljarder i statligt anslag. Det handlar bland annat om att öka möjligheterna till arbetspendling över region- och kommungränser, att kraftigt förbättra kollektivtrafikens förutsättningar och att höja säkerheten på det regionala vägnätet. För att komma tillrätta med trängselproblemen i Göteborg och öka andelen kollektivtrafikresenärer i Göteborgsregionen utarbetades under hösten det Västsvenska paketet, som samordnades av Västra Götalandsregionen. I paketet finns infrastrukturåtgärder för 30 miljarder kronor. Några av de större satsningarna är Västlänken- tågtunneln under 3

12 Göteborg, Marieholmstunneln, kollektivtrafikinvesteringar enligt projektet K2020 och delfinansiering av en ny Göta älvbron. Förslaget är att staten bidrar med 15 miljarder och att trängselavgifter och bidrag från regionen, kommuner m fl svarar för resterande 15 miljarder. Kollektivtrafiken utveckling prioriteras högt. I förslaget till regional infrastrukturplan har Västra Götalandsregionen prioriterat att avsätta 1,3 miljarder (23% av den totala ramen) för bidrag till kollektivtrafiken inkl åtgärder för funktionshindrade. Västra Götalandsregionen fortsätter att finansiera en studentrabatt om 25 procent på regionen-runt-kortet, och en lika stor ungdomsrabatt på regionala kort för alla under 26 år. Detta bedöms som en viktig åtgärd för att underlätta för dessa grupper att få en ökad tillgänglighet till utbildning och arbete runt om i länet. Genom regionutvecklingsnämnden särfinansieras också några regionala linjer i syfte att stärka arbetsmarknadsregionerna. Under 2009 fattade man beslut om en ny förbindelse mellan Ed och Strömstad/Nordby, och mellan Tanum och Strömstad för att underlätta för arbetspendling från Dalsland till det nyöppnade köpcentret i Nordby. I Västra Götaland har 98,3 procent av befolkningen tillgång till bredband enligt en kartläggning Enligt beräkningar är det dock en större andel av befolkningen (7,6 procent) som bor på platser där det inte är möjligt att få den minimistandard som eftersträvas i regionens strategi. Det statliga stöd, kanalisationsstödet, som nu finns för att främja utbyggnaden av IT-infrastruktur är inte tillräckligt för att stödja områden med dålig bredbandstäckning. Västra Götalandsregionen beslutade därför under 2009 att avsätta 30 mnkr för 2010 för att främja utbyggnaden av bredband på landsbygden. Dessa medel ska kompletteras med lika stora satsningar från berörda kommuner. För att uppnå målen i den strategi som regionstyrelsen antagit krävs dock att det statliga stödet förstärks under en längre period. Jämställdhet Jämställdhetsmålet har uppmärksammats i arbetet med infrastrukturplanen. En kartläggning av kvinnors och mäns pendlingsvanor har tagits fram. I arbetet redovisades också kvinnor och mäns värderingar av transportsystemet. En av slutsatserna är att kvinnor värderar säkerheten i trafiksystemet högre än män medan männen värderar framkomligheten högre. Att fortsätta utveckla kollektivtrafiken utgör ett viktigt medel för att skapa jämställda förutsättningar när det t ex gäller tillgänglighet till arbetsmarknad och studier. Kvinnor är i högre grad än männen beroende av kollektivtrafiken för sin rörlighet. Andelen kvinnor som reser med kollektivtrafiken är 57 procent. En analys som genomfördes 2009 visar att andelen inte har förändrats den senaste tioårsperioden. Funktionshinder Västtrafik arbetar på uppdrag av kommuner och Västra Götalandsregionen med att anpassa kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättningar. Man har kommit olika långt med olika typer av åtgärder. T ex har andelen turer som är anpassade för rörelsehindrade ökat från 51 procent 2007 till 75 procent 2009, medan endast ca en fjärdedel av turerna är anpassade för synskadade. Kommunerna har också en viktig del i ansvaret att anpassa tillgängligheten vid hållplatser. Även här återstår mycket arbete. Bedömningen är att vi trots kontinuerliga förbättringar inte kommer att nå målet om en tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik år 2010 och att vi därmed i det fortsatta arbetet bör se hur vi kan utveckla nya och mer effektiva arbetsformer. 4

13 Uppföljning av Vision Västra Götaland Det goda livet Den oberoende externa panel som på regionstyrelsens uppdrag följt upp Vision Västra Götaland föreslog i sin slutrapport en modell för ett långsiktigt förändringsarbete med mål och strategier, baserad bl.a. på jämförelser med andra regioner i Europa, ett s.k. visionsindex och mätningar av hur medborgarna uppfattar genomförandet av visionen. Efter remissbehandling av panelens förslag och en process i Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) beslutade regionstyrelsen i april 2009 om den fortsatta uppföljningen av visionen i sex punkter. Den modell för att följa upp hållbar utveckling med dess tre dimensioner som finns i regionfullmäktiges beslut om Vision Västra Götaland från 2005 byggs ut med jämförelser med regioner i Europa och övriga världen, ett index för att mäta utvecklingen inom visionens fokusområden och medborgarundersökningar. Vidare ska s.k. visionskonferenser anordnas. BRU ska samordna och bereda uppföljningen för regionstyrelsen. Verksamhetsperspektivet Näringsliv Inledning Lågkonjunktur och finanskris präglade regionutvecklingsnämndens näringspolitiska arbete under Av speciell betydelse är situationen inom fordons- och transportindustrin, samtidigt som miljö- och energiområdets bidrag till omställning, utveckling och företagande har lyfts fram allt mer. Vid regionutvecklingsnämndens möte i juni fattades beslut om 150 mnkr till en offensiv satsning på programmet InMotion. Programmet ska bidra till omställning och förnyelse inom områdena hållbara transporter, energi och miljö. Det övergripande målet för tillväxtarbetet är att Västra Götaland ska vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region. Västra Götalandsregionens insatser för att främja nyföretagande och tillväxt i befintligt näringsliv utgår från ett systemperspektiv alltifrån påverkan av attityder till företagande, stimulans av entreprenörskap och innovationer, stöd till nyföretagande, riskkapital, samarbete i företagsnätverk och kluster. Näringslivsstimulerande aktiviteter drivs i stor utsträckning av samarbetspartners som Västra Götalandsregionen ger uppdrag eller beviljar projektbidrag till. I samtliga uppdragsavtal som upprättats anges att hänsyn skall tas till Västra Götalandsregionens jämställdhetspolicy och att strategierna ska anpassas efter denna. De organisationer som under året beviljats projektbidrag har i sin ansökan fått redovisa hur projektet påverkar jämställdheten vilket sedan utgjort en av flera bedömningsgrunder. Entreprenörskap och nyföretagande Entreprenörskap i skolan Det långsiktiga arbetet med förändrade attityder i skolsystemet börjar ge resultat. Som ett komplement till externa entreprenörskapsfrämjande organisationer har Västra Götalandsregionen kunnat erbjuda ca 30 lärarlag i Västra Götaland en omfattande utbildning i entreprenöriellt lärande. Satsningen har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Skolverket som under året har tagit över frågan från Tillväxtverket har använt sig av 5

14 erfarenheter från bl.a. Västra Götaland som referenser i arbetet med de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Idéfestivalen i april i syftade att skapa uppmärksamhet kring unga entreprenörer och deras idéer. En mängd arrangemang genomfördes bl.a. deltog 1500 barn och deras lärare i den Nationella Snilleblixtmässan på Världskulturmuséet. För att främja företagsamhet vid gymnasier och högskolor har regionutvecklingsnämnden bidragit med verksamhetsstöd till Ung företagsamhet, Drivhus och entreprenörsutbildningar. Drivhuset Skaraborg bildades hösten Nu kan samtliga akademiska studenter i Skaraborg 1 få tillgång till inspiration och rådgivning i företagande och entreprenörskap. Nyföretagande Arbetet med en mötesplats på webben för entreprenörer, nyföretagare och rådgivningsaktörer pågår. En målgruppsanalys och en kartläggning har gjorts. Sammanlagt identifierades nio olika målgrupper utifrån olika drivkrafter till varför man vill starta företag. Även en demonstrationsportal har tagits fram och testats på representanter ur de olika målgrupperna. Den ligger till grund för det fortsatta arbetet. Inom ramen för Skaraborgsprogrammet som drogs igång under 2009 drivs nyföretagarsatsningen Idétrampolinen. Projektet leds av Gothia Innovation i samarbete med Nyföretagarcentrum. Syftet är att fånga upp och utveckla idéer hos individer som blivit friställda eller varslade i samband med nedskärningarna inom fordonsindustrin. Hittills har sex nya företag startats och ytterligare elva är på gång. Genom regeringens program Främja kvinnors företagande har Västra Götalandsregionen under fördelat sammanlagt 8,7 mnkr till 18 projekt med spridning över hela regionen. Drygt 2300 kvinnor, blivande, nya eller etablerade företagare, har fått del av medlen genom olika typer av insatser. I vilken mån satsningen haft någon effekt på nyföretagandet bland kvinnor är svårt att säga efter så här kort tid. Enligt 2008 års statistik ligger kvinnors nyföretagande på samma nivå som tidigare, ca 30 procent. IFS 2 Rådgivningscentrum Väst, som är en del av Almi Företagspartner Väst AB, får verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen i syfte att främja invandrares företagande. Under 2009 har nyföretagandet hos målgruppen minskat något jämfört med förra året. Almis utlåning till målgruppen har under samma period ökat med 35 procent. Inkubatorer Västra Götalandsregionen stödjer åtta s.k. inkubatorer. En inkubator är en stödjande miljö för unga företag som erbjuder tillgång till kontor, kompetens, kontakter och kapital. Idéer från forskare, studenter och ibland befintliga företag tas om hand i inkubatorerna. Samtliga inkubatorer deltar i det regionala nätverket Inkubatorkompetens med syfte att stärka samarbetet och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Under året har Västra Götalandsregionen satsat cirka 20 mnkr för drift och utveckling av inkubatorer. Det finns idag ca 179 projekt/företag i inkubatorerna. De cirka 240 alumniföretag som fortfarande är aktiva och som passerat 1 SLU, Högskolan Skövde, Hantverksskolan DaCapo, Lidköpings Högskola Online, Biologiska Yrkeshögskolan och Falbygdens Lärcentra 2 IFS (Internationella Företagarföreningen Sverige) vänder sig övervägande till utrikes födda personer som behöver hjälp med att starta eller utveckla företag. Under 2009 startade 199 företag, varav 65 företag ägda av kvinnor (ca 33%), med hjälp av IFS. 6

15 inkubatorsystemet sysselsätter ca 600 personer, varav 70 % är män och 30 % är kvinnor. En marginell ökning har skett av kvinnliga anställda från föregående år. Under perioden pågår projektet HINT, en regional kompetensplattform för hållbar affärsutveckling, för att stärka svaga länkar i innovationssystemet. Projektet stöttar inkubatorerna med strategiskt viktiga kompetenser inom rekrytering, affärsutveckling och kommersialisering. Särskilda satsningar görs för att rekrytera fler kvinnor i inkubatorerna och i inkubatorföretagens styrelser. Västra Götalandsregionen erbjuder inkubatorerna s.k. kapitalandelslån för att investera i inkubatorbolag som är i behov av finansiering för produktutveckling eller inledande marknadsföring. Arbetet har pågått sedan 2004 och under 2009 gjordes en första exit i ett av de företag som var först ut med att få kapitalandelslån. Företagsfinansiering Under 2009 beviljade Västra Götalandsregionen nästan 31 mnkr i företagsstöd. Så kallade mjuka åtgärder som konsultcheckar, samverkansprojekt och såddfinansiering prioriterades. Fördelningen av beviljade stöd mellan de olika stödformerna framgår av nedanstående tabell. Typ av företagsstöd Antal Kr % företag Investeringsbidrag (varav reg. investeringsstöd) (1) ( ) Såddfinansiering Konsultcheckar Samverkansprojekt Kommersiell service Totalt % Hälften av medlen har använts till såddfinansiering. Andelen investeringsbidrag har ökat något sedan föregående år. Konsultcheckarna har också ökat och utgör nu drygt en fjärdedel av antalet ärenden. Ökningen kan delvis tillskrivas konjunktursvackan då många företag vill testa alternativ och omstrukturera sin verksamhet och försöka hitta nya kunder. Såddfinansiering riktas till nystartade teknik- och kunskapsintensiva företag som behöver kapital för att utveckla en unik produkt eller tjänst. De företag som kvalificerar sig erbjuds ett så kallat villkorslån, som återbetalas först när företaget fått in pengar från försäljning. Av såddföretagen kommer drygt en fjärdedel från sektorn medicin och healthcare och 16 % från cleantech. Västra Götalandsregionens såddfinansiering kompletteras av Almi Väst, som erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering för att växa. Almi Väst som ägs till 36 procent av Västra Götalandsregionen, fick år 2009 ett verksamhetsbidrag på 18 mnkr. Almis utlåning under 2009 uppgick till ca 380 mnkr (253 mnkr år 2008). De Almiägda riskkapitalbolagen Start Invest och Almi Invest Västsverige investerar i små och medelstora företag i såväl tidig kommersiell fas som i andra avgörande utvecklingsfaser. Almi Väst ansvarar även för Innovation Västra Götaland som arbetar med rådgivning till innovatörer som behöver stöd för att testa om en idé går att förverkliga och utveckla till en kommersiell innovation. Under året har ca 440 nya kunder fått rådgivning och 129 projekt har beviljats förstudiemedel. 7

16 Innovationer och förnyelse i befintligt näringsliv Västra Götalandsregionen har under 2009 förstärkt sina satsningar på de regionala samverkansplattformarna (Espira, Innovatum, Gothia Science park, Lindholmen m.fl.). Plattformarna är viktiga i systemet för att stärka kunskapsöverföringen till regionens små och medelstora företag. Plattformarna medverkar bl.a. i projektet Industriell Dynamik som är ett regionalt nätverk för forskningsinstituten, högskolorna och regionens industriella utvecklingsbolag, vars syfte är att öka kunskapsöverföringen till de små och medelstora företagen. Under 2009 kontaktades 550 företag, 300 utvecklingsdiskussioner genomfördes, 60 behovsanalyser och företagsfinansierade utvecklingsprojekt startades varav hälften i samverkan mellan flera aktörer i nätverket. De olika utvecklingsprojekten som företagen själva har finansierat omsätter ca mnkr. Enligt en oberoende utvärdering som gjordes 2009 svarade majoriteten av företagen att projekten som initierats av Industriell Dynamik gav en direkt påverkan på företagens vinst genom sänkta kostnader, nya produkter och marknader och att företagen satsade mer resurser på utvecklingsinsatser än innan. Industriell Dynamik vann även Assembly of European Regions (AER) Innovation Award 2009 som det mest innovativa projektet i Europa. Under 2009 utvecklade Västra Götalandsregionen det nya forskningsprogrammet för små och medelstora företag, Fou-Kortet. Första utlysningen gav ett positivt gensvar och visar på att satsningen är efterfrågad. Programmet drivs i ett nära samarbete med VINNOVA för att dra nytta av deras erfarenheter från Forska&Väx programmet. Företagsakuten som drivs av Business Region Göteborg (BRG) utvidgades under 2009 till att omfatta hela Västra Götaland. Företagsakuten erbjuder rådgivning och förhandlingshjälp till företag i kris, av ekonomisk eller juridisk natur, för att undvika en onödig konkurs. Hjälpen ges till företag med färre än 20 anställda. Under görs en kraftsamling på miljö, energi och hållbara transportlösningar genom programmet InMotion som bl.a. ska bidra till produkt- och tjänsteutveckling till nytta för omställning av svensk fordons- och transportindustri samt energi- och miljöteknik. I syfte att skapa goda exportförutsättningar för Västsvenska miljöföretag stödjer Västra Götalandsregionen ECOEX-projektet. Verksamheten omfattar samtliga regiondelar och ca 270 företag ingår. Inom livsmedelsområdet medfinansierar Västra Götalandsregionen bl.a. Livsmedel i Väst och dess dotterbolag AgroVäst, Food and Health Concept Center och Lokalproducerat i Väst. Lokalproducerat i Väst startade under år 2007 och har nu kontakt med över 250 småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland, driver bl.a. sex branschråd, logistikutveckling och gemensam marknadskommunikation etc. Den maritima strategin för Västra Götaland som antogs av fullmäktige i februari 2008 är plattformen för ett stort antal utvecklingsaktiviteter. Västra Götalandsregionen är engagerad i flera utvecklingsprojekt, som finansiär och/eller som aktiv partner på annat sätt. Bl.a. medverkar Västra Götalandsregionen i Nordsjöprojektet Power Cluster som är särskilt inriktat på havsbaserad vindenergiproduktion. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat att medverka finansiellt i Chalmers satsning på ett kompetenscentrum för vindkraft. Den maritima strategin har bidragit till bildandet av Svenskt Marintekniskt Forum som är en intresseorganisation för fritidsbåtindustrin och andra marintekniska företag. Antalet företag som är 8

17 medlemmar ökar och är för närvarande 34 stycken. Nätverket arbetar aktivt med utvecklingsprojekt som är relevanta för en sektor på ca 400 företag i Västra Götaland. Turismen och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna. Världsturismen ökade årligen under perioden med 7%. Västra Götaland är den näst största turismregionen i landet (Stockholm är stört). Turismen i Västra Götaland omsätter ca 33 miljarder vilket motsvarar ca årsverken. Turistrådet fortsätter sitt arbete med att skapa ett ökat intresse kring Västra Götaland och dess turistiska utbud. Det har bl.a. skett genom projektet Göteborg Plus som under marknadsfört Västra Götaland med fokus på de områden där det finns goda internationella direktförbindelser med Göteborg. Statistiken över antalet gästnätter visar på fortsatt tillväxt under perioden trots lågkonjunktur under slutet av perioden. Tillgänglighetsdatabasen (TD) har nu uppnått de mål som sattes för perioden I Västra Götaland medverkar 40 kommuner i samarbetet och ytterligare några är på väg att ansluta. Av Västra Götalandsregionens egna verksamheter är de flesta områden komplett inventerade; offentliga vårdcentraler, folktandvårdens kliniker, kulturförvaltningens institutioner, habiliteringar, folkhögskolor och regionens hus. Inventeringar har även påbörjats på sjukhusen och de privata vårdcentralerna. I ett samarbete med Västtrafik kommer TDn också att kopplas till Reseplaneraren. Inom turismen i Västsverige ingår nu ca 400 företag i TDn. Utöver detta används TDn också av ett flertal föreningar, regioner och kommuner i andra delar av Sverige.TD har inlett ett nära samarbete med riksförbunden för de stora handikapporganisationerna HSO och SRF. Arvsfonden har beviljat pengar till detta samarbete vars syfte är att kvalitetsutveckla och marknadsföra TDn. Ett samarbete har även inletts med Sveriges kommuner och landsting inom ramen för Jämförelseprojeket. Inom detta samarbete används TDn som plattform för att jämföra hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder inför Film i Västs verksamhet i Trollhättan och Göteborg fortsätter att utvecklas positivt. Under de senaste åren har den genomsnittliga omsättningen i långfilmsprojekt med produktion förlagd till Västra Götaland i det närmaste fördubblats, från ca 350 mnkr till knappt 700 mnkr per år. Vilket ungefär motsvarar en ökning av antalet nya årsarbetstillfällen med ca 300.Ett annat mått på framgång är att Film i Väst varit engagerade i 24 av totalt 33 nomineringar till Guldbaggen En animationsstudio har byggts upp i Trollhättan vilken bl.a. resulterat i den animerade långfilmen Metropia som hade premiär under hösten Totalt arbetar ett 40-tal personer med att animera långfilmer och TV-serier. Västra Götalandsregionen är en föregångare i arbetet med att stimulera entreprenörskap, nyföretagande och kreativa mötesplatser mellan näringsliv och kultur. Ett handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn har beslutats av regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden. Två processledare har anställts och en rad initiativ har tagits för att utveckla entreprenörsutbildningar, kultursystem, mötesplatser och forskning. Kraven på hållbara produkter ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv ökar. Ett viktigt initiativ är bl.a. bildandet av nätverket för Corporate Social Responsibility CSR i Väst. CSR innebär att företag och organisationer tar ett samhällsansvar. Föreningen har 70 medlemmar vilka representerar fler än anställda. Insatser för att stärka den sociala ekonomin i tillväxtarbetet har bedrivits utifrån den beslutade handlingsplanen. Arbetet genomförs i bred samverkan med de delregionala aktörerna genom 9

18 Sociala Ekonomins regionala Råd (SER). Under 2009 beslutade regionutvecklingsnämnden att genomföra ett program för Socialt Entreprenörskap. Programmet skall stödja entreprenörskap, innovationer, sysselsättning, företagande och tillväxtskapande insatser med betoning på nya grepp som kan få positiva konsekvenser för regional tillväxt. Integration och mångfald Den allvarliga situationen på arbetsmarknaden slår hårdast mot de grupper som saknat arbete under en längre tid och en hög andel av de långtidsarbetslösa är personer med utomeuropeisk härkomst. Därför är det särskilt viktigt att stärka satsningarna på validering av utländsk utbildning och yrkeskompetens och yrkesinriktad utbildning i svenska för invandrare. Satsningen på att stödja introduktion av nyanlända flyktingar och andra utrikes födda fortsätter bl.a. genom vårt samarbete med Länsstyrelsen. Det har också gjorts satsningar på att främja integration på landsbygden, framförallt inom de gröna näringarna genom projektet Grön Integration. Projektet, som drivs av Hushållningssällskapet Väst i Fyrbodal, har medverkat till att synliggöra de gröna näringarna för utrikes födda som har kunskaper om och intresse av att arbeta inom dessa näringar. Projektet har också haft positiva effekter på attityder och fördomar genom de mötesplatser och det breda samarbete mellan företag, föreningar och kommuner, som projektet skapat. Forskning och utveckling 2007 inledde Västra Götalandsregionen en särskild satsning på forskning och utveckling (FoU) för hållbar tillväxt. Den har förstärkts ytterligare under 2008 och Det övergripande målet är att bidra till att Västra Götaland även i framtiden ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig region för forskning och utveckling - i ett globalt perspektiv. Den strategiska inriktningen i budgeten 2009 slår fast att andelen av EUs olika forskningsprogram och nationella forskningsresurser som går till Västra Götaland ska öka. Tillsammans med universitet, högskolor, institut och näringsliv arbetar vi för att uppnå dessa målsättningar. Vår strategi bygger på att stimulera utvecklingen av forskningsområden som har stor betydelse för Västra Götalands framtida tillväxt och sysselsättning. Det handlar om områden såsom miljö, energi och hållbara transportlösningar. Biomedicin och hälsa är ett annat viktigt område där den egna hälso- sjukvårdsverksamheten är en viktig kompetens- och innovationsresurs. Nya forskningsområden i gränssnitt mellan traditionella branscher har en tillväxtpotential som vi bidrar till att utveckla, t. ex smarta textilier och kultur och hälsa. Särskild tonvikt läggs vid att positionera starka västsvenska forskningsområden i europeiska och internationella forskningssamarbeten. Samverkansplattformarna i Västra Götaland 3 är viktiga aktörer för att stödja genomförandet av denna strategi. Västra Götalandsregionen har sedan 2007 en särskild forsknings- och utvecklingsberedning där de strategiska FoU-satsningarna inom såväl hälso sjukvårdsområdet som inom regional utveckling stäms av och följs upp. 3 Lindholmen Science Park och Sahlgrenska Science Park i Göteborg, Gothia Science Park i Skövde, Innovatum i Trollhättan och Espira i Borås. 10

19 Forskningsområden med betydelse för en hållbar utveckling Mot bakgrund av den lågkonjunktur och industriella omstrukturering som präglade året, tog regionutvecklingsnämnden under våren 2009 beslut om att sjösätta programmet InMotion en särskild kraftsamling inriktad på miljö, energi och hållbara transportlösningar. Under 2009 har beslut om ett antal större FoU-satsningar tagits inom ramen för programmet. Som nämndes tidigare har ett kompetenscentrum för vindkraft etablerats på Chalmers där företag, Energimyndigheten och Västra Götalandsregionen samarbetar. Initiativet Waste Refinery med hemvist på Sveriges Tekniska forskningsinstitut har beviljats medel för FoU-projekt tillsammans med företag och offentliga aktörer inom avfallshantering. På nämndens möte i december beslutades om att medfinansiera en större test och demonstrationsanläggning kopplad till aktiv fordonssäkerhet och miljö ASTA (Active Safety Test Area). Inom ramen för InMotion lanserade dessutom ett nytt program för forskning och utveckling för små- och medelstora företag, det sk FoU-kortet där 13 företag totalt beviljades totalt 3 mnkr under Biomedicin och hälsa är ett prioriterat område där Västra Götalandsregionen genomfört insatser tillsammans med universitet, högskolor, institut och industri i Västra Götaland. Att stärka Västra Götalandsregionens position som ledande i landet vad gäller klinisk forskning och prövning har varit en viktig fråga. Under året har regionutvecklingsnämnden tillsammans med hälso- sjukvårdsutskottet beslutat att stödja uppbyggnadskedet av Gothia Forum - ett supportcentrum för klinisk forskning och kliniska prövningar inom Västra Götalandsregionen. Gothia Forum kommer att erbjuda resurser och stöd för klinisk forskning och klinisk prövning för både företag och Västra Götalandsregionens anställda och skapa förutsättningar för samverkan mellan hälso- och sjukvården och industrin. Ett annat exempel är den västsvenska kraftsamling kring medicinsk teknik, Med Tech West, som inleddes 2008 och invigdes i oktober Projektet utvecklar en plattform för kliniknära forskning och är ett samarbete mellan Göteborgs universitet, Chalmers, Högskolan i Borås och Västra Götalandsregionen. Dessutom sker ett fortsatt engagemang i initiativet Biomedicinsk utveckling i Västsverige samt kompetenscentra inom biomaterial och vaccin BIOMATCELL och MIVAC. Västra Götalandsregionen deltog i april i VINNOVAs utlysning innovationsslussar i hälsosjukvården, i syfte att stärka det pågående interna innovationsarbetet. Västra Götalandsregionens ansökan beviljades planeringsanslag för att utveckla en fullständig ansökan, vilken lämnades in i november I januari 2010 ger VINNOVA besked om Västra Götalandsregionen blir en av fem aktörer i Sverige som får medfinansiering under tre år för att utveckla en sk innovationssluss. Gränsöverskridande i fokus I korskopplingar mellan branscher och sektorer är potentialen för framväxten av nya tillväxtbranscher stor. Forskningsområdet Smarta Textilier med bas i Högskolan i Borås blev 2008 utsedd till vinnare i VINNOVAs sk Vinnväxttävling, vilket innebär en medfinansiering på 7 mnkr under 8 år förutsatt motsvarande regional medfinansering från medverkande parter. Regionutvecklingsnämnden beslutade om fortsatt stöd för satsningen under Två tvärsektoriella satsningar inleddes 2008 och har fortsatt under Göteborgs universitets satsning på Kultur och Hälsa är ett sådant och forskarskolan i Miljö och hälsa ett annat. Centrum för Kultur och hälsa inrättades 2009 under Sahlgrenska akademin vid 11

20 Göteborgs universitet. Satsningen har väckt stort intresse nationellt och internationellt. Forskarskolan i miljö och hälsa har under 2009 aktivt påbörjat sitt arbete i och med att doktoranderna är på plats. I augusti 2009 beslutade MISTRA (Stiftelsen för miljöstrategisk forskning) att bevilja medel för att utveckla ett centrum för hållbar stadsutveckling med placering i Göteborg. Bakom ansökan står ett konsortium bestående av Chalmers, Göteborgs Universitet, Göteborgs stad, Göteborgsregionens kommunalförbund, Länsstyrelsen i Västra Götaland, IVL och Västra Götalandsregionen. Den gemensamma ambitionen för MISTRA och konsortiets övriga medlemmar är att skapa ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling. Internationell samverkan etableras med Kisumo (Kenya) och Kapstaden, Manchester och Shanghai. Centrat kommer att ha MISTRAs stöd fram mot Västra Götalandsregionens har starkt engagerat sig i utvecklingsarbetet genom regionutveckling, miljö, kultur och Folkhälsokommittén. Mot bakgrund av att nya världsledande forskningsfaciliteter kommer att etableras i Hamburg och i Lund (ESS/MAX IV) har ett initiativ till en s k vetenskapskorridor, Science Corridor, tagits för samarbete mellan forskningsinfrastrukturer och lärosäten i Hamburg, Kiel, Rostock, Öresund (Köpenhamn/Lund/Malmö), Odense, Ålborg, Århus, Göteborg and Oslo. Visionen är att genom ett interregionalt samarbete skapa en kritisk massa av forskare och laboratorier som utvecklar konkurrenskraftig forskning, kompetens och innovationer inom materialvetenskap. Universiteten är de ledande aktörerna i initiativet med industrin som viktigt part. Västra Götalandsregionen har under 2009 varit en stödjande part i den pågående processen mot bakgrund av regionala styrkeområden som berörs och i nära samarbete med framförallt Göteborgs universitet och Chalmers. Strategiska satsningar inom universitet och högskolor i Västra Götaland Under mars månad lämnade universitet och högskolor in ansökningar till regeringens nya satsning på strategisk forskning inom medicin, teknik och klimat, som presenterades i forskningspropositionen Ett lyft för forskning och innovation. I Västra Götaland var det huvudsakligen Chalmers och Göteborgs universitet som ansökte om medel, i flera fall i samverkan med varandra. Västra Götalandsregionen stöttade processen att ta fram ansökningar. I juni var utvärderingsprocessen avslutad och rekommendationer presenterades om vilka lärosäten som skulle erhålla finansiering. Chalmers fick ett mycket bra utfall. Fem ansökningar beviljades inom områdena energi, material, nanoteknik, produktion och transport. Det innebär en finansiering på drygt 700 mnkr. Göteborgs universitet fick en ansökan beviljad där man var huvudsökande, vilket var inom personcentrerad vård. Total finansiering till Göteborgs universitet, inklusive områden där man var medsökande var ca 180 mnkr. Positionering i europeisk och internationell forskningspolitik Att positionera regionala FoU-satsningar på den europeiska forskningsarenan blir allt viktigare. På kort sikt kan Västra Götalandsregionen underlätta medverkan i europeiska och internationella FoU-program, genom medfinansiering av ansökningar och initiativ. Vi kan även stödja aktörernas möjligheter att långsiktigt påverka innehållet i EU:s framtida FoUpolitik. Smarta textilier är ett forskningsområde som Västra Götalandsregionen arbetat med att positionera under Det har skett genom medverkan i utvecklingen av projektet CROSSTEXNET, ett s k ERANET-projekt inom EU:s 7e ramprogram. I projektkonsortiet 12

Livskraftigt näringsliv

Livskraftigt näringsliv 1 Livskraftigt näringsliv Två huvuduppdrag Hälso- och sjukvård Tillväxt och utveckling Ca 50 000 anställda. 2 Bredd i uppdraget Helhetssyn - Utmaningar Infrastruktur Kollektivtrafik Näringsliv FoU Kunskap

Läs mer

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014

Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Slutrapport Främja kvinnors företagande i Västra Götaland 2011-2014 Marie Sjövall Västra Götalandsregionen 1. Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser Inriktning på insatserna utifrån regionala behov

Läs mer

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde?

Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin. Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden. Hur gör man i Skövde? Den biobaserade byggnaden i den hållbara staden Hur gör man i Skövde? Utlysning av projektmedel 2013-2014 Dnr RUN 614-0186-13 Socialt entreprenörskap Finansierar projekt inom den sociala ekonomin 1. Inbjudan

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag

Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Syfte Syftet är att stimulera en ökad efterfrågan på FoU-insatser för små och medelstora företag Programmet ska stärka de små och medelstora företagens möjligheter att: konkurrera på globala marknader

Läs mer

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND

PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND PROGRAM FÖR SOCIAL EKONOMI I VÄSTRA GÖTALAND 1. BAKGRUND Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Västsverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Entreprenörskap och innovativt företagande Aktiviteterna skall bidra till att skapa

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges

Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Rotary Smålandsstenar 6 Februari 2014 Lars Gustafsson, Werner Hilliges Från idéer Vår till framgångsrika värdegrund företag Glädje i arbetet Flexibla i tanke och handling Affärsmässiga i utförandet Vision

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB

Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB BESLUTSUNDERLAG 1/2 Kompetensförsörjning och företagande Malin Thunborg 2015-07-06 Dnr: RUN 2015-257 Beslut om Ägardirektiv för ALMI Företagspartner Östergötland AB Region Östergötland och den nationella

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland

Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland 1(8) Landstingsstyrelsen Förändring av det regionala utvecklingsansvaret i Östergötland Inledning Regionfrågan har diskuterats under lång tid i Sverige och i Östergötland. I mars 2008 undertecknade partidistrikten

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2009-02-02 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Västsverige Namn på utlysning: Utlysning 2-2009

Läs mer

Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen Västra Götaland 49 kommuner 1,6 miljoner invånare Västra Götalands län Landskap: Västergötland, Bohuslän och Dalsland Största stad: Göteborg Minsta kommun: Dals Ed Regionhuvudstad: Vänersborg 29 611 öar,

Läs mer

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel

Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Styrdokument för hantering av tillväxtmedel Vi har i Fyrbodal ett nytt tillväxtprogram för perioden 2008 2013, framtaget i dialog mellan kommunerna och partnerskapen. Där har våra gemensamma prioriteringar

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Omställningskontoret+

Omställningskontoret+ Omställningskontoret+ Aktiva insatser för tillväxt och sysselsättning 2012 2014 FINANSIÄRER: Omställningskontoret+ BEFINTLIGT NÄRINGSLIV NYSTARTER & NYETABLERINGAR Almi Almi OK+ OK+ NFC Högskolan Väst

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Annika Westerberg Tillväxtverket Annika Westerberg Tillväxtverket 1 2 5 Nio program i Sverige Åtta regionala strukturfondsprogram Ett nationellt regionalfondsprogram 23 Fyra Insatsområden 1. Att stärka forskning, teknisk utveckling och

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland?

Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Hur ser ojämlikheten i hälsa ut i Västra Götaland? Varje år dör 1.600 personer i förtid på grund av ojämlikheter i hälsa. Detta medför ett produktionsbortfall motsvarande 2,2 miljarder kronor en förlust

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-26 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Småland och Öarna Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering

EU projektanalys Bromölla kommun Övergripande mål och EU finansiering Inledning Analysen är genomförd utifrån Kommunstyrelsens handlingsplan för att uppnå kommunfullmäktiges mål. Analysen följer huvudsakligen den systematik som finns i dokumentet. Fokus för analysen är att

Läs mer

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm

jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm jakob.lindvall@i2i.se Idea2Innova2on Sweden AB, Åre/Stockholm INNOVATION Olika typer av innovationer Innovationsprocessen Idégenerering Utvärdering Utveckling Kommersialisering Företagsledare Forskare

Läs mer

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020

Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 sida 1 2013-03-06 Dnr:2013-54 KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Remiss Strategi för tillväxt och utveckling för Västra Götaland 2014-2020 Bakgrund VÄSTRA GÖTALAND 2020 sätter ramarna för arbetet med tillväxt

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-22 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Sydsverige Namn på utlysning: Genomförande

Läs mer

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I

ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ÖKAD ETNISK MÅNGFALD I ARBETSLIV OCH FÖRETAGANDE Version 0612 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAKGRUND... 3 2. PROGRAMMETS MÅLSÄTTNING, OMFATTNING OCH INRIKTNING... 3 3. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER OCH AKTIVITETER...

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi Från ord till handling - Integration och mångfald som regional tillväxtstrategi 1 Örjan Johansson Tillväxtverket Enhet: Regional tillväxt 2 Tillväxtverket Tillväxtverket är en nationell myndighet. Vi skapar

Läs mer

Internationell strategi Sävsjö Kommun

Internationell strategi Sävsjö Kommun Internationell strategi Sävsjö Kommun riktlinjer för det internationella perspektivet kopplat till Utvecklingsstrategin(Usen) Antagen av kf 2013-12-16 Bakgrund En ökad internationalisering, Sveriges medlemskap

Läs mer

För framtiden i Gävleborg

För framtiden i Gävleborg RAPPORT 2008-12-05 1 (7) Regeringen Näringsdepartementet Statssekreterare Jöran Hägglund 103 33 Stockholm För framtiden i Gävleborg Gävleborg har enorma rikedomar av natur, kultur, mångfald och öppenhet.

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER

INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER INNOVATIVA SMÅ OCH MEDELSTORA FÖRETAG SATSAR PÅ STRATEGISKT UTVECKLINGSARBETE ÄVEN I TUFFA TIDER Vi tar tempen på innovativa SMF - hur är läget just nu? Hur påverkar lågkonjunkturen de innovativa små och

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Sid 1 (5) Beslutsdatum 2008-02-25 Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar kompetensutveckling Utlysning av projektmedel i Norra Mellansverige Namn på utlysning: Beskrivning:

Läs mer

En ny myndighet. yhmyndigheten.se

En ny myndighet. yhmyndigheten.se En ny myndighet Myndigheten för yrkeshögskolan analyserar kompetensbehov, beslutar om Yh-utbildningar, ger stöd till utbildningsanordnare och granskar utbildningarnas resultat. Målet är en yrkeshögskola

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland

Senaste nytt från Biogas Väst Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Senaste nytt från Kraftsamling för biogas i Västra Götaland Hanna Jönsson, Västra Götalandsregionen Processledare Agenda Introduktion till programmet Vad har hänt sedan 1 mars? Vad är på gång framöver?

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge

OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge OECD Territorial Rewievs Småland och Blekinge Kort sammanfattning av läget i Småland och Blekinge, utgångspunkter för en positiv utveckling och tillväxt samt rekommendationer från OECD. OECD Territorial

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare

Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Projekt Tillgängligt Friluftsliv 2009-12/2011-12 Naturligt lönsamt för näring och besökare Delfinansieras av Europeiska Unionen,, Interreg IVA Sverige-Norge 2007-2013. Allmänna uppgifter Delområde: Prioriterat

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad

Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen Internationella frågor; Revidering av Internationell policy och antagande av handlingsplan för Västerås stad Kommunstyrelsen beslöt på sammanträde den 22 augusti 2002, 183, att anta ett

Läs mer

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1

Utbildningsråd Skövde 26 april 2012. Mariestad 21 dec 2010 1 Utbildningsråd Skövde 26 april 2012 Mariestad 21 dec 2010 1 Kopplingen mellan utbildningssystem och arbetsliv kan och måste öka. Samtliga som deltagit i intervjuer och arbetsmöten ser frågan som helt central

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning?

Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Hur kan vi använda socialfonden som ett strategiskt instrument för regional tillväxt och sysselsättning? Erfarenheter Socialfonden 2007-2013 - Goda resultat på deltagarnivå - Mindre goda resultat på organisations-

Läs mer

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer.

Vår verkstad. Utvecklar människor och affärer. Vår verkstad Utvecklar människor och affärer. Västerås Science Park är en inspirerande och innovativ miljö och mötesplats för företag i tillväxt där människor, idéer, kunskap och kapital kan mötas och

Läs mer

Resurscentra för kvinnor - Workshop

Resurscentra för kvinnor - Workshop Resurscentra för kvinnor - Workshop 22 november 2013 Quality Airport Hotell, Arlanda Lena Rooth Avdelningschef Företagsinsatser, Tillväxtverket 1 Tillväxtverkets uppdrag och program Part i regeringens

Läs mer

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet

Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet Förord Eget företagande måste bli ett lika naturligt val som anställning. För att nå dit kan utbildningsväsendet fylla en viktig funktion genom att

Läs mer

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag

CONNECT Väst. Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Näring åt tillväxtföretag CONNECT Väst Vi är en ideell organisation, som stöder start ups och SME-företag i tillväxtfas. Vi stöds och finansieras av det lokala Näringslivet, VGR, Tillväxtverket,

Läs mer

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige

160 miljoner i EU stöd till tolv projekt i Östra Mellansverige Strukturfondspartnerskapet Östra Mellansverige PRESSINFORMATION Datum 10 juni 2015 Dnr Till media i Uppsala, Örebro, Södermanland, Västmanland och Östergötlands län 160 miljoner i EU stöd till tolv projekt

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Delområde Nord och delområde Sápmi Yta: Nord ca 380 221 km 2, Sápmi: ca 388 350 km² (inklusive Kolahalvön i Ryssland). Folkmängd: ca 1,4 miljoner invånare, ca 3,75 invånare/km 2.

Läs mer

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders

LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders LÄRCENTRUM I FRAMTIDEN några reflektioner av Anders ..fenomenet Lärcentra..i ett evolutionsperspektiv .. Anders erfarenheter Butiksbiträde jourbutiker Fastighetsskötare/rörmokare Bild/medielärare/projektledare

Läs mer

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999

Drivhuset. Startades 1993 i Karlstad. Finns just nu på 14 orter runt om i Sverige. Drivhuset Kalmar grundades 1999 2013 fokus framåt Drivhuset är en plattform för dig som vill utveckla entreprenöriellt driv. Genom personlig evolution och affärsutveckling vill vi få fler att skapa nytt av sina idéer. Drivhuset arbetar

Läs mer

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige

Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige Europeiska socialfonden i Västsverige och Norra Mellansverige - ESF-rådet har cirka 130 anställda och är indelat i åtta regioner, med huvudkontor i Stockholm - En nationell handlingsplan och åtta regionala

Läs mer

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne

Sandra Lindeskog. Kompetenssamverkan Skåne Sandra Lindeskog Kompetenssamverkan Skåne Regeringsuppdraget Regeringsuppdrag till Region Skåne i januari 2010: Ökad kunskap och översikt inom kompetensförsörjnings- och utbildningsområdet Samordning av

Läs mer

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020

Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 Preliminärt EU-program Interreg Sverige-Norge 2014-2020 - ett medel för den regionala utvecklingen Foto Tina Stafrén Programgeografi Nordens Gröna Bälte som består av Jämtlands och Västernorrlands län

Läs mer

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt

Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf förnyelse och tillväxt En regions och en nations långsiktiga l utveckling avgörs av förmf rmågan att attrahera, behålla och utveckla människor. Göteborgs universitet ser universitetsforskning och utbildning som en motor förf

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER.

MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. 2015-01- 29 Ida Hult om: A3 vara människa Medborgarvärldar nu och framåt MÄNNISKOR SÄGER INTE VAD DE TÄNKER. DE VET INTE VAD DE KÄNNER OCH GÖR INTE SOM DE SÄGER. Vad är arbete utan anställning? Vad är

Läs mer

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04

Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 2014-06-04 Över 5 miljoner människor i jobb år 2020 Sverige byggs starkt genom fler i arbete. När fler arbetar kan vi fortsätta lägga grund för och värna allt det

Läs mer

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008

Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 Stadskontoret Utredningsenheten BILAGA TILL TJÄNSTESKRIVELSE 2007-10-02 1 (5) Strategi för Jönköping kommuns internationella arbete Ks 2007/0129 008 INLEDNING Bakgrund Samhället präglas av att interaktion

Läs mer

1 (5) Verksamhetsplan 2012

1 (5) Verksamhetsplan 2012 1 (5) Verksamhetsplan 2012 CSR Västsverige ger medlemmar ökad konkurrenskraft genom att omsätta kunskap i konkret handling. CSR Västsverige utvecklar och sprider verktyg och kompetens kring betydelsen

Läs mer

Ekonomiska stöd till företag 2013

Ekonomiska stöd till företag 2013 Ekonomiska stöd till företag 2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Ekonomiska stöd till företag s. 2 Stöd beviljade av Länsstyrelsen s. 3 Regionala företagsstöd s. 3 Kommersiell service s. 8 Landsbygdsprogrammet s.

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH Regeringens innovationsstrategi Delmål: Använda potentialen i social innovation och samhällsentreprenörskap för att bidra till att möta samhällsutmaningar. 1 Regeringens innovationsstrategi Det handlar

Läs mer

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016

ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM. Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 ANSVARSFÖRDELNING FÖR DELMÅL INOM Miljöstrategiskt program för Region Skåne 2011 2016 Ansvarsfördelning för delmål inom miljöstrategiskt program för Region Skåne Genomförande och ansvar Att de konkreta

Läs mer

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010

Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg. Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Strategi för långsiktigt barn- och ungdomspolitiskt arbete i Gävleborg Antagen av regionstyrelsen, Region Gävleborg 5 november 2010 Vision I Gävleborg har DU alltid inflytande och delaktighet i de frågor

Läs mer

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland

Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Lägesrapport angående förslag och beslutade insatser i samband med Samordningsuppdraget i Västra Götaland Regeringens uppdrag till Samordningsmännen i Västra Götaland har pågått under ca tolv månader.

Läs mer

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande

2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle. Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande 2008-03-17 kl 13.15 14.30, Region Gävleborgs kansli, Gävle Per-Olof Svensson, ordförande Ann-Margret Knapp, 2:e vice ordförande Mats Törnquist Mats Fransson Maria Gelin-Axelsson Ann-Margret Knapp 9 12

Läs mer

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond

FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond FÖRSTUDIERAPPORT Såddkapital- och riskkapitalfond Uppbyggnad av en såddkapital- och en riskkapitalfond med inriktning mot Cleantech för tillväxt inom Energi- och Miljöteknik i Fyrbodal och Västra Götalandsregionen

Läs mer

HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT NÄRINGSLIVSUTVECKLA KULTURSEKTORN

HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT NÄRINGSLIVSUTVECKLA KULTURSEKTORN BESLUTS-PM HANDLINGSPROGRAM FÖR ATT NÄRINGSLIVSUTVECKLA KULTURSEKTORN 2008-11-17 Annika Ottosson Åke Lindén 1. SYFTE Det övergripande syftet med programmet är att näringslivsutveckla kultursektorn. Målet

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under september-oktober 2014 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare.

Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Projekt Utländska Akademiker arbetar på bred front för att vägen till ett kvali cerat arbete för utländska akademiker ska bli kortare. Foto: Filip Andersson; bild från Utländska tekniker och ingenjörer

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Småland med öarna SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Insatsområden 1. Tillgänglighet Detta insatsområde innehåller åtgärder för att ge en ökad

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18

Årsplanering 2016. Promemoria 019-16 54 82. Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se. Datum: 2015-05-18 Promemoria Datum: 2015-05-18 Kontaktperson: Lars-Olof Lindberg Samordnare lars-olof.lindberg@esf.se Telefon: 019-16 54 82 Årsplanering 2016 Bakgrund Årsplanen 2016 ska bidra till att stärka samverkan och

Läs mer

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut

Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut TJÄNSTESKRIVELSE Datum 2014-10-20 Dnr Kompetensberedningens handlingsplan underlag för inriktningsbeslut Bakgrund Regionstyrelsen beslöt vid sammanträdet 2013-02-14 att tillsätta en beredning för kompetensfrågor

Läs mer

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2

UTKAST. Innehållsförteckning. Handling för tillväxt... 2 Innehållsförteckning Handling för tillväxt... 2 1. Boendet - Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende...3 1.2 Kommunikationer...3 1.3 Attityder...4 1.4 Fritid/Kultur...4 1.5 Öppnare landskap/naturvård...4

Läs mer

Nu bildar vi nya Region Örebro län

Nu bildar vi nya Region Örebro län Nu bildar vi nya Region Örebro län LJUSNARSBERG HÄLLEFORS Bra ska bli bättre med ny regionorganisation KARLSTAD 50 LINDESBERG NORA KARLSKOGA E18 ÖREBRO DEGERFORS LEKEBERG KUMLA LAXÅ HALLSBERG ASKERSUND

Läs mer

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland

Framtida arbete med Regionalt utvecklingsprogram (RUP) - när regionkommun bildats i Västmanland 1 (9) 1 BAKGRUND 1.1 Förordningen om regionalt tillväxtarbete Detta dokument beskriver hur den framtida regionkommunen i Västmanland kan hantera det styrande strategidokumentet Regionalt utvecklingsprogram

Läs mer

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet

Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Tillväxtmyndigheter under näringsdepartementet Näringsdepartementet Tillväxtverket 310 anställda Budget ca. 4000 miljoner SEK (Inklusive regionala fonden) VINNOVA (Verket för innovationssystem) 200 anställda

Läs mer

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande

Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se. Jelica Ugricic, ordförande Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF i Malmö) www.ikf.se Jelica Ugricic, ordförande Ideell förening som är politiskt och religiöst obunden Grundades 1970 Ca 600 medlemmar 30% av medlemmarna har

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland

En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland En lärandeplan för det regionala tillväxtarbetet i Halland 2013 Innehåll 1. Bakgrund och uppdrag... 2 2. Varför en lärandeplan för tillväxtarbetet i Halland?... 2 3. Utgångsläget... 3 4. Förutsättningar

Läs mer

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen

Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen Verksamhetsledare Bodil Nilsson, verksamhetssekreterare Susanne Kvant, projektledare Matilda Andersson, Maren Buchmüller Ordförande Christina Arvesen www.winnetskane.se Fjelievägen 5, Lund Vi är ca 150

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer