Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Handlingar. till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 2010-01-29"

Transkript

1 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden

2 VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN REGIONUTVECKLINGSNÄMNDEN FÖREDRAGNINGSLISTA Sammanträde Kl (inkl. lunch) Obs tiden! Plats: First Hotell Billingehus, Alphyddevägen, Skövde (se länk till vägbeskrivning: Dagen innan nämndsammanträdet, 28 januari, arrangeras en gemensam temadag för de tre nämnderna regionutveckling, miljö och kultur. För transporter till Skövde se bifogad tåg-tidtabell. Obs! En buss är abonnerad från Skövde resecentrum till Billingehus med avgång den 28 januari. ÄRENDEN 1. Upprop 2. Val av justerare Ekonomi 3. Årsredovisning 2009 för regionutvecklingsnämnden Entreprenörskap, nyföretagande och finansiering 4. Medel till Innovationer och kapitalandelslån (dragning) 5. Medel till projektet foqus 6. Regionalt Resurscentra (RRC) för jämställd tillväxt och utveckling i Västra Götaland Innovationer och förnyelse i små och medelstora företag 7. Avknoppning Företagarna - verksamhetsutveckling 2010

3 Informationsärenden 9. Science Corridor (Marie Ivarsson, FoU-enheten informerar om det fortsatta arbetet) 10. Information kring Interregprojektet Markis (handling bifogas) 11. Projektet Trappan (Ulla Svedin, Teateralliansen, informerar) 12. Information kring nya flygsatsningar på Landvetter och projektet Göteborg Plus (Olle Sundin, VD LFV Landvetter och Lotta Nibell Keating, Västsvenska Turistrådet informerar) Rapport bifogas i bilaga Regionala styrkeområden - kluster, nätverk 13. Marknadskonceptet Göteborg Plus, Plus 14. Rekreativa rutter 15. Tillgängligt friluftsliv 16. Attraktiv kust 17. Handlingsprogrammet för att näringslivsutveckla kultursektorn 18. Kommunalt kulturarv och entreprenörskap 19. Södra Råda 20. Cykel en viktig del i en miljövänlig transportkedja 21. Extrainsatser med anledning av situationen i Trollhättan med omnejd Regionala styrkeområden - FoU 22. Mistra Urban Futures The Gothenburg Centre 23. Fortsatt samarbete med North Carolina 24. Gothia Science Park projektarena 25. Tilläggsbeslut Waste Refinery

4 Livslångt lärande 26. Hantverkslaboratoriet Kollektivtrafik/infrastruktur 27. Rabatt på vissa kollektivtrafikresor för studenter och unga vuxna Arbetssätt för att lyfta tillgänglighetsfrågan i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning samt rapportering av Västtrafiks arbete Övrigt 29. Återrapportering av slutredovisade projekt 30. Anmälningsärenden 31. Delegationsärenden 32. Tillkommande ärenden

5

6 Ärende 3

7 Dnr RUN Årsredovisning Årsredovisning Regionutvecklingsnämnden

8

9 Sammanfattning Regionutvecklingsnämndens och beredningsgruppens för regionutvecklings verksamheter har under året i hög grad präglats av lågkonjunkturen, finanskrisen, fordonsindustrin och infrastrukturplaneringen. I början av året gav regeringen bl a Västra Götalandsregionen i uppdrag att utarbeta förslag till infrastrukturplaner för Ett omfattande arbete har därefter gjorts dels med den regionala infrastrukturplanen, dels för att i det nationella planarbetet tillgodose regionens stora behov av satsningar. I oktober överlämnade regionfullmäktige Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland inklusive en miljökonsekvensbeskrivning till regeringen. Under hösten utarbetades det Västsvenska paketet som omfattar 30 miljarder kronor i infrastruktursatsningar. I december överlämnades förslaget till regeringskansliet. Regeringen kommer under våren 2010 att ta beslut om vilka infrastruktursatsningar som kommer att genomföras i Västra Götaland. Översynen av aktieägaravtalet för Västtrafik där man också ser över ägarstrukturen har utgjort ett annat stort uppdrag under året. En modell där Västra Götalandsregionen tar över ansvaret för kollektivtrafiken i länet genom en skatteväxling utreds som ett alternativ. Planen är att ett nytt avtal ska börja gälla från januari Västra Götalandsregionens insatser för att främja nyföretagande och tillväxt i befintligt näringsliv utgår från ett systemperspektiv alltifrån påverkan av attityder till företagande, stimulans av entreprenörskap och innovationer, stöd till nyföretagande, riskkapital, samarbete i företagsnätverk och kluster. Några av de insatser som gjorts under året redovisas i det följande. Inom ramen för Skaraborgsprogrammet som drogs igång under 2009 drivs nyföretagarsatsningen Idétrampolinen. Syftet är att fånga upp och utveckla idéer hos individer som blivit friställda eller varslade i samband med nedskärningarna inom fordonsindustrin. Hittills är resultaten positiva och modellen bör kunna användas även på andra håll. Genom regeringens program Främja kvinnors företagande har Västra Götalandsregionen under fördelat sammanlagt 8,7 mnkr till 18 projekt med spridning över hela regionen. Drygt 2300 kvinnor, blivande, nya eller etablerade företagare, har fått del av medlen genom olika typer av insatser. IFS Rådgivningscentrum Väst, som är en del av Almi Företagspartner Väst AB, får verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen i syfte att främja invandrares företagande. Västra Götalandsregionen stödjer sedan flera år åtta s.k. inkubatorer. Idéer från forskare, studenter och ibland befintliga företag tas om hand i inkubatorerna. Under året har Västra Götalandsregionen satsat cirka 20 mnkr för drift och utveckling av dessa. Det finns idag ca 179 projekt/företag i inkubatorerna. Under 2009 beviljade Västra Götalandsregionen nästan 31 mnkr i företagsstöd. Så kallade mjuka åtgärder som konsultcheckar, samverkansprojekt och såddfinansiering prioriterades. 1

10 Nämnden har förstärkt sina satsningar på de regionala samverkansplattformarna (Espira, Innovatum, Gothia Science park, Lindholmen och Sahlgrenska Science Park.). Plattformarna är viktiga i systemet för att stärka kunskapsöverföringen till regionens små och medelstora företag. Under 2009 utvecklade Västra Götalandsregionen det nya forskningsprogrammet för små och medelstora företag, Fou-Kortet. Programmet drivs i ett nära samarbete med VINNOVA för att dra nytta av deras erfarenheter från Forska&Väx programmet. Västra Götalandsregionen är en föregångare i arbetet med att stimulera entreprenörskap, nyföretagande och kreativa mötesplatser mellan näringsliv och kultur. Ett handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn har beslutats av regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden. Två processledare har anställts och en rad initiativ har tagits för att utveckla entreprenörsutbildningar, kultursystem, mötesplatser och forskning inledde Västra Götalandsregionen en särskild satsning på forskning och utveckling (FoU) för hållbar tillväxt. Den har förstärkts ytterligare under 2008 och Biomedicin och hälsa är ett prioriterat område där Västra Götalandsregionen genomfört insatser tillsammans med universitet, högskolor, institut och industri i Västra Götaland. Att stärka Västra Götalandsregionens position som ledande i landet vad gäller klinisk forskning och prövning har varit en viktig fråga där uppbyggnaden av Gothia Forum - ett supportcentrum för klinisk forskning och kliniska prövningar inom Västra Götalandsregionen kan nämnas. Mot bakgrund av den lågkonjunktur och industriella omstrukturering som präglade året, tog regionutvecklingsnämnden under våren 2009 beslut om att sjösätta programmet InMotion en särskild kraftsamling med 150 mkr inriktad på miljö, energi och hållbara transportlösningar. Totalt beräknas programmet omsätta ca 400 mkr. Västra Götalandsregionen ansvarar för någon form av sekretariatsfunktion i sex EU-program. Sekretariaten är externfinansierade (EU-medel och statliga medel). Programmen är i stora delar inriktade på tillväxtfrågor och är nära kopplade till det regionala tillväxtprogrammet. Västra Götalandsregionen är den enskilt största medfinansiären av EU-projekt i Västra Götaland. De diskussioner som förts i regionutvecklingsnämnden, beredningsgruppen för regionutveckling och med kommunalförbunden med anledning av arbetsmarknadssituationen har lett fram till slutsatsen att det finns behov av ett samlat grepp på kompetensutvecklingsfrågorna i Västra Götaland. Ett sådant arbete har därför påbörjats. Ett antal analyser av olika förhållanden och utvecklingsförutsättningar i Västra Götaland har gjorts under året. Uppföljning sker av samtliga projekt och verksamheter. Under året introducerades en uppföljnings- och utvärderingsmodell för regionutvecklingssekretariatet. Modellen syftar till att ge en ökad systematik i arbetet med utvärdering och lärandet i samband med genomförda utvärderingar. Under 2010 kommer ett fortsatt fokus ligga på insatser för att stärka möjligheterna till utveckling och omställning. Särskilt gäller detta effekterna av förändringarna inom fordonsindustrin. 2

11 Regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag och regionutvecklingsnämndens mål I Bilaga 1-3 redovisas utfallet av regionfullmäktiges prioriterade mål och uppdrag 2009 och regionutvecklingsnämndens egna mål som sattes i budget Verksamhetens övergripande uppdrag och vision Regionutvecklingsnämndens (RUN) uppdrag är att besluta om fördelning av ekonomiska resurser som regionfullmäktige och regionstyrelse ställt till nämndens förfogande. Nämnden svarar även för uppdrag till utförarverksamheterna samt för uppföljning och utvärdering av uppdragen. Beredningsgruppens för regionutveckling (BRU) uppgifter är bl a att ta fram underlag för regionstyrelsens och regionfullmäktiges beslut i strategiska utvecklingsfrågor och att svara för samordningen av genomförandet av den regionala utvecklingsstrategin. Regionfullmäktiges beslut innebär att såväl nämndens verksamheter som beredningens aktiviteter finansieras inom regionutvecklingsnämndens budget. Verksamheterna inom regional utveckling; kultur, miljö och regionutveckling syftar till att skapa hållbar utveckling. Uppdraget är att ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv, en bra miljö och ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Regionutvecklingsnämndens verksamhet är inriktad på att medverka i genomförandet av Vision Västra Götaland Det goda livet. Tillväxtprogrammet är det viktigaste operativa redskapet. Under rubrik Verksamhetsperspektiv beskrivs aktiviteter för genomförande av vision och tillväxtprogram. Medborgarperspektivet Regionutvecklingsnämndens uppdrag är att, med utgångspunkt från Vision Västra Götaland, ge goda livsmöjligheter för invånarna i Västra Götaland genom att skapa förutsättningar för ett framgångsrikt näringsliv som ger fler jobb. Huvuddragen i de insatser som görs beskrivs under rubriken Verksamhetsperspektiv. För nämndens del utgör infrastruktur och kollektivtrafiken det tydligaste direkta medborgarperspektivet tillsammans med processen kring Vision Västra Götaland. Infrastruktur och kollektivtrafik Ökad tillgänglighet för medborgarna var en av utgångspunkterna i arbetet med den regionala infrastrukturplanen som totalt omfattar 5,8 miljarder i statligt anslag. Det handlar bland annat om att öka möjligheterna till arbetspendling över region- och kommungränser, att kraftigt förbättra kollektivtrafikens förutsättningar och att höja säkerheten på det regionala vägnätet. För att komma tillrätta med trängselproblemen i Göteborg och öka andelen kollektivtrafikresenärer i Göteborgsregionen utarbetades under hösten det Västsvenska paketet, som samordnades av Västra Götalandsregionen. I paketet finns infrastrukturåtgärder för 30 miljarder kronor. Några av de större satsningarna är Västlänken- tågtunneln under 3

12 Göteborg, Marieholmstunneln, kollektivtrafikinvesteringar enligt projektet K2020 och delfinansiering av en ny Göta älvbron. Förslaget är att staten bidrar med 15 miljarder och att trängselavgifter och bidrag från regionen, kommuner m fl svarar för resterande 15 miljarder. Kollektivtrafiken utveckling prioriteras högt. I förslaget till regional infrastrukturplan har Västra Götalandsregionen prioriterat att avsätta 1,3 miljarder (23% av den totala ramen) för bidrag till kollektivtrafiken inkl åtgärder för funktionshindrade. Västra Götalandsregionen fortsätter att finansiera en studentrabatt om 25 procent på regionen-runt-kortet, och en lika stor ungdomsrabatt på regionala kort för alla under 26 år. Detta bedöms som en viktig åtgärd för att underlätta för dessa grupper att få en ökad tillgänglighet till utbildning och arbete runt om i länet. Genom regionutvecklingsnämnden särfinansieras också några regionala linjer i syfte att stärka arbetsmarknadsregionerna. Under 2009 fattade man beslut om en ny förbindelse mellan Ed och Strömstad/Nordby, och mellan Tanum och Strömstad för att underlätta för arbetspendling från Dalsland till det nyöppnade köpcentret i Nordby. I Västra Götaland har 98,3 procent av befolkningen tillgång till bredband enligt en kartläggning Enligt beräkningar är det dock en större andel av befolkningen (7,6 procent) som bor på platser där det inte är möjligt att få den minimistandard som eftersträvas i regionens strategi. Det statliga stöd, kanalisationsstödet, som nu finns för att främja utbyggnaden av IT-infrastruktur är inte tillräckligt för att stödja områden med dålig bredbandstäckning. Västra Götalandsregionen beslutade därför under 2009 att avsätta 30 mnkr för 2010 för att främja utbyggnaden av bredband på landsbygden. Dessa medel ska kompletteras med lika stora satsningar från berörda kommuner. För att uppnå målen i den strategi som regionstyrelsen antagit krävs dock att det statliga stödet förstärks under en längre period. Jämställdhet Jämställdhetsmålet har uppmärksammats i arbetet med infrastrukturplanen. En kartläggning av kvinnors och mäns pendlingsvanor har tagits fram. I arbetet redovisades också kvinnor och mäns värderingar av transportsystemet. En av slutsatserna är att kvinnor värderar säkerheten i trafiksystemet högre än män medan männen värderar framkomligheten högre. Att fortsätta utveckla kollektivtrafiken utgör ett viktigt medel för att skapa jämställda förutsättningar när det t ex gäller tillgänglighet till arbetsmarknad och studier. Kvinnor är i högre grad än männen beroende av kollektivtrafiken för sin rörlighet. Andelen kvinnor som reser med kollektivtrafiken är 57 procent. En analys som genomfördes 2009 visar att andelen inte har förändrats den senaste tioårsperioden. Funktionshinder Västtrafik arbetar på uppdrag av kommuner och Västra Götalandsregionen med att anpassa kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättningar. Man har kommit olika långt med olika typer av åtgärder. T ex har andelen turer som är anpassade för rörelsehindrade ökat från 51 procent 2007 till 75 procent 2009, medan endast ca en fjärdedel av turerna är anpassade för synskadade. Kommunerna har också en viktig del i ansvaret att anpassa tillgängligheten vid hållplatser. Även här återstår mycket arbete. Bedömningen är att vi trots kontinuerliga förbättringar inte kommer att nå målet om en tillgänglighetsanpassad kollektivtrafik år 2010 och att vi därmed i det fortsatta arbetet bör se hur vi kan utveckla nya och mer effektiva arbetsformer. 4

13 Uppföljning av Vision Västra Götaland Det goda livet Den oberoende externa panel som på regionstyrelsens uppdrag följt upp Vision Västra Götaland föreslog i sin slutrapport en modell för ett långsiktigt förändringsarbete med mål och strategier, baserad bl.a. på jämförelser med andra regioner i Europa, ett s.k. visionsindex och mätningar av hur medborgarna uppfattar genomförandet av visionen. Efter remissbehandling av panelens förslag och en process i Beredningsgruppen för regionutveckling (BRU) beslutade regionstyrelsen i april 2009 om den fortsatta uppföljningen av visionen i sex punkter. Den modell för att följa upp hållbar utveckling med dess tre dimensioner som finns i regionfullmäktiges beslut om Vision Västra Götaland från 2005 byggs ut med jämförelser med regioner i Europa och övriga världen, ett index för att mäta utvecklingen inom visionens fokusområden och medborgarundersökningar. Vidare ska s.k. visionskonferenser anordnas. BRU ska samordna och bereda uppföljningen för regionstyrelsen. Verksamhetsperspektivet Näringsliv Inledning Lågkonjunktur och finanskris präglade regionutvecklingsnämndens näringspolitiska arbete under Av speciell betydelse är situationen inom fordons- och transportindustrin, samtidigt som miljö- och energiområdets bidrag till omställning, utveckling och företagande har lyfts fram allt mer. Vid regionutvecklingsnämndens möte i juni fattades beslut om 150 mnkr till en offensiv satsning på programmet InMotion. Programmet ska bidra till omställning och förnyelse inom områdena hållbara transporter, energi och miljö. Det övergripande målet för tillväxtarbetet är att Västra Götaland ska vara en attraktiv och internationellt konkurrenskraftig region. Västra Götalandsregionens insatser för att främja nyföretagande och tillväxt i befintligt näringsliv utgår från ett systemperspektiv alltifrån påverkan av attityder till företagande, stimulans av entreprenörskap och innovationer, stöd till nyföretagande, riskkapital, samarbete i företagsnätverk och kluster. Näringslivsstimulerande aktiviteter drivs i stor utsträckning av samarbetspartners som Västra Götalandsregionen ger uppdrag eller beviljar projektbidrag till. I samtliga uppdragsavtal som upprättats anges att hänsyn skall tas till Västra Götalandsregionens jämställdhetspolicy och att strategierna ska anpassas efter denna. De organisationer som under året beviljats projektbidrag har i sin ansökan fått redovisa hur projektet påverkar jämställdheten vilket sedan utgjort en av flera bedömningsgrunder. Entreprenörskap och nyföretagande Entreprenörskap i skolan Det långsiktiga arbetet med förändrade attityder i skolsystemet börjar ge resultat. Som ett komplement till externa entreprenörskapsfrämjande organisationer har Västra Götalandsregionen kunnat erbjuda ca 30 lärarlag i Västra Götaland en omfattande utbildning i entreprenöriellt lärande. Satsningen har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Skolverket som under året har tagit över frågan från Tillväxtverket har använt sig av 5

14 erfarenheter från bl.a. Västra Götaland som referenser i arbetet med de nya läroplanerna för grundskolan och gymnasiet. Idéfestivalen i april i syftade att skapa uppmärksamhet kring unga entreprenörer och deras idéer. En mängd arrangemang genomfördes bl.a. deltog 1500 barn och deras lärare i den Nationella Snilleblixtmässan på Världskulturmuséet. För att främja företagsamhet vid gymnasier och högskolor har regionutvecklingsnämnden bidragit med verksamhetsstöd till Ung företagsamhet, Drivhus och entreprenörsutbildningar. Drivhuset Skaraborg bildades hösten Nu kan samtliga akademiska studenter i Skaraborg 1 få tillgång till inspiration och rådgivning i företagande och entreprenörskap. Nyföretagande Arbetet med en mötesplats på webben för entreprenörer, nyföretagare och rådgivningsaktörer pågår. En målgruppsanalys och en kartläggning har gjorts. Sammanlagt identifierades nio olika målgrupper utifrån olika drivkrafter till varför man vill starta företag. Även en demonstrationsportal har tagits fram och testats på representanter ur de olika målgrupperna. Den ligger till grund för det fortsatta arbetet. Inom ramen för Skaraborgsprogrammet som drogs igång under 2009 drivs nyföretagarsatsningen Idétrampolinen. Projektet leds av Gothia Innovation i samarbete med Nyföretagarcentrum. Syftet är att fånga upp och utveckla idéer hos individer som blivit friställda eller varslade i samband med nedskärningarna inom fordonsindustrin. Hittills har sex nya företag startats och ytterligare elva är på gång. Genom regeringens program Främja kvinnors företagande har Västra Götalandsregionen under fördelat sammanlagt 8,7 mnkr till 18 projekt med spridning över hela regionen. Drygt 2300 kvinnor, blivande, nya eller etablerade företagare, har fått del av medlen genom olika typer av insatser. I vilken mån satsningen haft någon effekt på nyföretagandet bland kvinnor är svårt att säga efter så här kort tid. Enligt 2008 års statistik ligger kvinnors nyföretagande på samma nivå som tidigare, ca 30 procent. IFS 2 Rådgivningscentrum Väst, som är en del av Almi Företagspartner Väst AB, får verksamhetsbidrag från Västra Götalandsregionen i syfte att främja invandrares företagande. Under 2009 har nyföretagandet hos målgruppen minskat något jämfört med förra året. Almis utlåning till målgruppen har under samma period ökat med 35 procent. Inkubatorer Västra Götalandsregionen stödjer åtta s.k. inkubatorer. En inkubator är en stödjande miljö för unga företag som erbjuder tillgång till kontor, kompetens, kontakter och kapital. Idéer från forskare, studenter och ibland befintliga företag tas om hand i inkubatorerna. Samtliga inkubatorer deltar i det regionala nätverket Inkubatorkompetens med syfte att stärka samarbetet och möjliggöra erfarenhetsutbyte. Under året har Västra Götalandsregionen satsat cirka 20 mnkr för drift och utveckling av inkubatorer. Det finns idag ca 179 projekt/företag i inkubatorerna. De cirka 240 alumniföretag som fortfarande är aktiva och som passerat 1 SLU, Högskolan Skövde, Hantverksskolan DaCapo, Lidköpings Högskola Online, Biologiska Yrkeshögskolan och Falbygdens Lärcentra 2 IFS (Internationella Företagarföreningen Sverige) vänder sig övervägande till utrikes födda personer som behöver hjälp med att starta eller utveckla företag. Under 2009 startade 199 företag, varav 65 företag ägda av kvinnor (ca 33%), med hjälp av IFS. 6

15 inkubatorsystemet sysselsätter ca 600 personer, varav 70 % är män och 30 % är kvinnor. En marginell ökning har skett av kvinnliga anställda från föregående år. Under perioden pågår projektet HINT, en regional kompetensplattform för hållbar affärsutveckling, för att stärka svaga länkar i innovationssystemet. Projektet stöttar inkubatorerna med strategiskt viktiga kompetenser inom rekrytering, affärsutveckling och kommersialisering. Särskilda satsningar görs för att rekrytera fler kvinnor i inkubatorerna och i inkubatorföretagens styrelser. Västra Götalandsregionen erbjuder inkubatorerna s.k. kapitalandelslån för att investera i inkubatorbolag som är i behov av finansiering för produktutveckling eller inledande marknadsföring. Arbetet har pågått sedan 2004 och under 2009 gjordes en första exit i ett av de företag som var först ut med att få kapitalandelslån. Företagsfinansiering Under 2009 beviljade Västra Götalandsregionen nästan 31 mnkr i företagsstöd. Så kallade mjuka åtgärder som konsultcheckar, samverkansprojekt och såddfinansiering prioriterades. Fördelningen av beviljade stöd mellan de olika stödformerna framgår av nedanstående tabell. Typ av företagsstöd Antal Kr % företag Investeringsbidrag (varav reg. investeringsstöd) (1) ( ) Såddfinansiering Konsultcheckar Samverkansprojekt Kommersiell service Totalt % Hälften av medlen har använts till såddfinansiering. Andelen investeringsbidrag har ökat något sedan föregående år. Konsultcheckarna har också ökat och utgör nu drygt en fjärdedel av antalet ärenden. Ökningen kan delvis tillskrivas konjunktursvackan då många företag vill testa alternativ och omstrukturera sin verksamhet och försöka hitta nya kunder. Såddfinansiering riktas till nystartade teknik- och kunskapsintensiva företag som behöver kapital för att utveckla en unik produkt eller tjänst. De företag som kvalificerar sig erbjuds ett så kallat villkorslån, som återbetalas först när företaget fått in pengar från försäljning. Av såddföretagen kommer drygt en fjärdedel från sektorn medicin och healthcare och 16 % från cleantech. Västra Götalandsregionens såddfinansiering kompletteras av Almi Väst, som erbjuder lånefinansiering till företag som passerat såddstadiet och behöver finansiering för att växa. Almi Väst som ägs till 36 procent av Västra Götalandsregionen, fick år 2009 ett verksamhetsbidrag på 18 mnkr. Almis utlåning under 2009 uppgick till ca 380 mnkr (253 mnkr år 2008). De Almiägda riskkapitalbolagen Start Invest och Almi Invest Västsverige investerar i små och medelstora företag i såväl tidig kommersiell fas som i andra avgörande utvecklingsfaser. Almi Väst ansvarar även för Innovation Västra Götaland som arbetar med rådgivning till innovatörer som behöver stöd för att testa om en idé går att förverkliga och utveckla till en kommersiell innovation. Under året har ca 440 nya kunder fått rådgivning och 129 projekt har beviljats förstudiemedel. 7

16 Innovationer och förnyelse i befintligt näringsliv Västra Götalandsregionen har under 2009 förstärkt sina satsningar på de regionala samverkansplattformarna (Espira, Innovatum, Gothia Science park, Lindholmen m.fl.). Plattformarna är viktiga i systemet för att stärka kunskapsöverföringen till regionens små och medelstora företag. Plattformarna medverkar bl.a. i projektet Industriell Dynamik som är ett regionalt nätverk för forskningsinstituten, högskolorna och regionens industriella utvecklingsbolag, vars syfte är att öka kunskapsöverföringen till de små och medelstora företagen. Under 2009 kontaktades 550 företag, 300 utvecklingsdiskussioner genomfördes, 60 behovsanalyser och företagsfinansierade utvecklingsprojekt startades varav hälften i samverkan mellan flera aktörer i nätverket. De olika utvecklingsprojekten som företagen själva har finansierat omsätter ca mnkr. Enligt en oberoende utvärdering som gjordes 2009 svarade majoriteten av företagen att projekten som initierats av Industriell Dynamik gav en direkt påverkan på företagens vinst genom sänkta kostnader, nya produkter och marknader och att företagen satsade mer resurser på utvecklingsinsatser än innan. Industriell Dynamik vann även Assembly of European Regions (AER) Innovation Award 2009 som det mest innovativa projektet i Europa. Under 2009 utvecklade Västra Götalandsregionen det nya forskningsprogrammet för små och medelstora företag, Fou-Kortet. Första utlysningen gav ett positivt gensvar och visar på att satsningen är efterfrågad. Programmet drivs i ett nära samarbete med VINNOVA för att dra nytta av deras erfarenheter från Forska&Väx programmet. Företagsakuten som drivs av Business Region Göteborg (BRG) utvidgades under 2009 till att omfatta hela Västra Götaland. Företagsakuten erbjuder rådgivning och förhandlingshjälp till företag i kris, av ekonomisk eller juridisk natur, för att undvika en onödig konkurs. Hjälpen ges till företag med färre än 20 anställda. Under görs en kraftsamling på miljö, energi och hållbara transportlösningar genom programmet InMotion som bl.a. ska bidra till produkt- och tjänsteutveckling till nytta för omställning av svensk fordons- och transportindustri samt energi- och miljöteknik. I syfte att skapa goda exportförutsättningar för Västsvenska miljöföretag stödjer Västra Götalandsregionen ECOEX-projektet. Verksamheten omfattar samtliga regiondelar och ca 270 företag ingår. Inom livsmedelsområdet medfinansierar Västra Götalandsregionen bl.a. Livsmedel i Väst och dess dotterbolag AgroVäst, Food and Health Concept Center och Lokalproducerat i Väst. Lokalproducerat i Väst startade under år 2007 och har nu kontakt med över 250 småskaliga livsmedelsproducenter i Västra Götaland, driver bl.a. sex branschråd, logistikutveckling och gemensam marknadskommunikation etc. Den maritima strategin för Västra Götaland som antogs av fullmäktige i februari 2008 är plattformen för ett stort antal utvecklingsaktiviteter. Västra Götalandsregionen är engagerad i flera utvecklingsprojekt, som finansiär och/eller som aktiv partner på annat sätt. Bl.a. medverkar Västra Götalandsregionen i Nordsjöprojektet Power Cluster som är särskilt inriktat på havsbaserad vindenergiproduktion. Regionutvecklingsnämnden har även beslutat att medverka finansiellt i Chalmers satsning på ett kompetenscentrum för vindkraft. Den maritima strategin har bidragit till bildandet av Svenskt Marintekniskt Forum som är en intresseorganisation för fritidsbåtindustrin och andra marintekniska företag. Antalet företag som är 8

17 medlemmar ökar och är för närvarande 34 stycken. Nätverket arbetar aktivt med utvecklingsprojekt som är relevanta för en sektor på ca 400 företag i Västra Götaland. Turismen och besöksnäringen är en av de snabbast växande näringarna. Världsturismen ökade årligen under perioden med 7%. Västra Götaland är den näst största turismregionen i landet (Stockholm är stört). Turismen i Västra Götaland omsätter ca 33 miljarder vilket motsvarar ca årsverken. Turistrådet fortsätter sitt arbete med att skapa ett ökat intresse kring Västra Götaland och dess turistiska utbud. Det har bl.a. skett genom projektet Göteborg Plus som under marknadsfört Västra Götaland med fokus på de områden där det finns goda internationella direktförbindelser med Göteborg. Statistiken över antalet gästnätter visar på fortsatt tillväxt under perioden trots lågkonjunktur under slutet av perioden. Tillgänglighetsdatabasen (TD) har nu uppnått de mål som sattes för perioden I Västra Götaland medverkar 40 kommuner i samarbetet och ytterligare några är på väg att ansluta. Av Västra Götalandsregionens egna verksamheter är de flesta områden komplett inventerade; offentliga vårdcentraler, folktandvårdens kliniker, kulturförvaltningens institutioner, habiliteringar, folkhögskolor och regionens hus. Inventeringar har även påbörjats på sjukhusen och de privata vårdcentralerna. I ett samarbete med Västtrafik kommer TDn också att kopplas till Reseplaneraren. Inom turismen i Västsverige ingår nu ca 400 företag i TDn. Utöver detta används TDn också av ett flertal föreningar, regioner och kommuner i andra delar av Sverige.TD har inlett ett nära samarbete med riksförbunden för de stora handikapporganisationerna HSO och SRF. Arvsfonden har beviljat pengar till detta samarbete vars syfte är att kvalitetsutveckla och marknadsföra TDn. Ett samarbete har även inletts med Sveriges kommuner och landsting inom ramen för Jämförelseprojeket. Inom detta samarbete används TDn som plattform för att jämföra hur långt Sveriges kommuner har kommit i sitt arbete med att åtgärda enkelt avhjälpta hinder inför Film i Västs verksamhet i Trollhättan och Göteborg fortsätter att utvecklas positivt. Under de senaste åren har den genomsnittliga omsättningen i långfilmsprojekt med produktion förlagd till Västra Götaland i det närmaste fördubblats, från ca 350 mnkr till knappt 700 mnkr per år. Vilket ungefär motsvarar en ökning av antalet nya årsarbetstillfällen med ca 300.Ett annat mått på framgång är att Film i Väst varit engagerade i 24 av totalt 33 nomineringar till Guldbaggen En animationsstudio har byggts upp i Trollhättan vilken bl.a. resulterat i den animerade långfilmen Metropia som hade premiär under hösten Totalt arbetar ett 40-tal personer med att animera långfilmer och TV-serier. Västra Götalandsregionen är en föregångare i arbetet med att stimulera entreprenörskap, nyföretagande och kreativa mötesplatser mellan näringsliv och kultur. Ett handlingsprogram för att näringslivsutveckla kultursektorn har beslutats av regionutvecklingsnämnden och kulturnämnden. Två processledare har anställts och en rad initiativ har tagits för att utveckla entreprenörsutbildningar, kultursystem, mötesplatser och forskning. Kraven på hållbara produkter ur ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv ökar. Ett viktigt initiativ är bl.a. bildandet av nätverket för Corporate Social Responsibility CSR i Väst. CSR innebär att företag och organisationer tar ett samhällsansvar. Föreningen har 70 medlemmar vilka representerar fler än anställda. Insatser för att stärka den sociala ekonomin i tillväxtarbetet har bedrivits utifrån den beslutade handlingsplanen. Arbetet genomförs i bred samverkan med de delregionala aktörerna genom 9

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 29 januari 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 29 januari 2015 1 (4) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 29 januari 2015 (föregås av utbildningsdag 28 januari) Plats:

Läs mer

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014

Detaljbudget för regionutvecklingsnämnden 2014 1 (2) Tjänsteutlåtande Datum 2013-10-15 Förvaltning/enhet Handläggare: Karin Stadig Roswall Telefon: 010-44 11 623 E-post: karin.stadig-roswall@vgregion.se Till regionutvecklingsnämnden Detaljbudget för

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram. konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bilaga 4 till regeringsbeslut 2007-01-18 I 5 N2006/9001/RUT Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Förslag till operativt program Västsverige:

Läs mer

Innovationssystemet i Västra Götaland

Innovationssystemet i Västra Götaland RAPPORT TILLVÄXT OCH UTVECKLING 2008:02 Innovationssystemet i Västra Götaland En analys av utbud och efterfrågan Innehåll FÖRORD... 3 SAMMANFATTNING... 4 1 INLEDNING... 7 UPPDRAGET... 7 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013

Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Regionalt strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning i Västsverige 2007-2013 Västsverige: Hallands län Västra Götalands län CCI 2007SE162PO 2 1. INLEDNING... 3 2. ANALYS... 5

Läs mer

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014

Rapport till Näringsdepartementet om Region Hallands arbete med den regionala tillväxtpolitiken 2014 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Datum Diarienummer 2015-02-11 RS130540 Claes Norell Regionkontoret, Analys och samordning 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Regionstyrelsen Rapport till Näringsdepartementet

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 18 december 2012 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 18 december 2012 Föredragningslista Sida: 1(5) Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 18 december 2012 Plats: Tid: Hotell Scandic Crown, Göteborg

Läs mer

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015

Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden. 26 mars 2015 Handlingar till sammanträde med regionutvecklingsnämnden 26 mars 2015 1 (5) Föredragningslista Sammanträde med regionutvecklingsnämnden den 26 mars 2015 Plats: Regionens hus, Norra Hamngatan 14, Göteborg

Läs mer

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund

GRs årsredovisning 2014 2015-05-18. Göteborgsregionens kommunalförbund 2015-05-18 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 1 2 Göteborgsregionens kommunalförbund Årsredovisning 2014 3 Index Arbetsformer...16, 20 Avslutade projekt 2014...11 Barn- och jämställdhetsperspektivet...10

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-04-07 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 16 april 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från

Läs mer

Attityder till entreprenörskap

Attityder till entreprenörskap Utvärderingsrapporter 2012:06 Regional utveckling Attityder till entreprenörskap Insatser för att främja positiva attityder till entreprenörskap bland barn och ungdomar i Västra Götaland. Analysen är genomförd

Läs mer

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011

Regionalt tillväxtarbete i Halland 2011 1(13) Claes Norell Regionkontoret, Samhällsanalys 035-17 98 24 claes.norell@regionhalland.se Datum Diarienummer 2012-02-27 RS110002 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Regionalt tillväxtarbete i Halland

Läs mer

Verksamhetsåret 2014 samt budget

Verksamhetsåret 2014 samt budget DEL 2 Verksamhetsåret 2014 samt budget I denna del finns en ettårsbudget och beskrivningar av vår verksamhet för att belysa vår roll och insatser inom olika projekt och områden. Denna del innehåller: sid:

Läs mer

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15

Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 2012-06-15 Strukturfondspartnerskapet Dagordning 1(1) i Västsverige 212-6-1 Dagordning för Strukturfondspartnerskapets möte 212-6-15 1. Sammanträdets öppnande, med upprop 2. Godkännande av dagordning 3. Val av justerare

Läs mer

2013-05-24. Verksamhetsinriktning

2013-05-24. Verksamhetsinriktning 2013-05-24 Verksamhetsinriktning och Budget för GR år2014 Index Age management och Employer branding...13 Arbetsförmedlingens förändrade uppdrag...11 Arena för innovation...25 Barn och unga...20 Behovsstyrda

Läs mer

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne

- En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne Vad möter de unga? - En förstudie gällande områdena entreprenörskap och samverkan mellan skola och arbetsliv i utbildningssystemet i Skåne (titel kan komma att ändras något) 1 Förord Med målsättningen

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under perioden maj - juni 2013 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats

Läs mer

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015

VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Datum Dnr 2014-11-25 14-102 VERKSAMHETSPLAN OCH BUDGET 2015 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-01-01 2005-09-30.

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden 2005-01-01 2005-09-30. RUN 610-0544-05 Analysenheten Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har avslutats under perioden. INNOVATIONER OCH NYFÖRETAGANDE Pilotprojekt för nyföretagande - kartläggning och aktionsplan

Läs mer

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015

Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Delområde Kunskapslyft i arbetslivet Datum 2010-09-08 Version 2 sida 1(10) Mall Idéstudie Så når vi målen 2015 Utvecklingsområde: Delområde: Processledare: Kunskap och kompetens Kunskapslyft i arbetslivet

Läs mer

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015

The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 The Heart of Sweden logotype PANTONE 382 EN REGION O R B E R ÖR TEGI FÖ A R T S S KLING UTVEC IDÉSTUDIER SÅ NÅR VI MÅLEN 2015 september 2010 Förord I din hand har du förslag på hur vi i regionen ska nå

Läs mer

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING

V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING V I N N O V A I N F O R M A T I O N V I 2 0 0 7 : 0 7 ÅRSREDOVISNING 2006 Titel : Årsredovisning 2006 Serie: VINNOVA Information VI 2007:07 ISSN: 1650-3120 Utgiven: Mars 2007 Utgivare : VINNOVA - Verket

Läs mer

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015

Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Analys och uppföljning Återrapportering av slutredovisade projekt Projekten har slutredovisats under mars 2015 Sammanställning av förväntat utfall och utfall av de projekt som har slutredovisats under

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Hur går det med finansieringen?

Hur går det med finansieringen? Hur går det med finansieringen? Denna rapport är framtagen på uppdrag av Temagruppen Entreprenörskap och Företagande inom social ekonomi och handlar om finansiering av företag inom social ekonomi och arbetsintegrerande

Läs mer

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag

VI 2010:09. No wrong door. alla ingångar leder dig rätt. Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag VINNOVA Information VI 2010:09 No wrong door alla ingångar leder dig rätt Erbjudande från nationella aktörer till SMF - Små och Medelstora Företag Karin Nygård Skalman Titel: NO WRONG DOOR Alla ingångar

Läs mer

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås

Borås 2010-11-11. Direktionen för. Sjuhärads Kommunalförbund. Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17. Olovholmsgatan 32, Borås KALLELSE Borås 2010-11-11 Direktionen för Sjuhärads kommunalförbund Härmed kallas till sammanträde Tid: Torsdag 18 november kl. 13,15-17 Plats: Sjuhärads Kommunalförbund Olovholmsgatan 32, Borås Sammanträdesrum;

Läs mer

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt

20 lärande exempel. Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt 20 lärande exempel Metoder, verktyg och arbetssätt för jämställd regional tillväxt Förord Tillväxtverket har sedan 2012 haft regeringens uppdrag att stödja det regionala arbetet för jämställd regional

Läs mer