Och andra länder inom Central- och Östeuropa: de nya EU-medlemmarna!!!

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Och andra länder inom Central- och Östeuropa: de nya EU-medlemmarna!!!"

Transkript

1 Malmö Affärsmöjligheterna finns i Polen! Och andra länder inom Central- och Östeuropa: de nya EU-medlemmarna!!! Det kunde vi konstatera när vi ordnade en svensk samlingsmonter på Centraloch Östeuropas största miljömässa POLEKO som ägde rum i Poznan, Polen, i november Vi var 21 svenska företag som ställde ut tillsammans och på det viset stärkte vår närvaro med bättre resultat som följd. Bilder från mässan hittar du på Nu vill vi upprepa succén och satsar återigen på en samlingsmonter på POLEKO 2005 som i år äger rum mellan den 15 och 18 november. Vi vet av erfarenhet att svenska produkters miljöprestanda står högt i kurs utomlands. Enskilda företag kan ha svårt att utnyttja affärsmöjligheterna, därför bildades vårt nätverk Sustainable Business Hub som är till för dig som satsar på hållbar affärsutveckling. För att praktiskt hjälpa dig på traven kommer Sustainable Business Hub i samarbete med Exportrådet / Svensk Miljöteknikexport samt Föreningen Svensk Miljöteknik att ordna den ovannämnda samlingsmontern. Även Exportrådets samverkansgrupper SWIND, Swedish Wind Energy Group och Swedish Bioenergy Group kommer att bjudas in. Vi är övertygade om att det är rätt sätt att närma sig de nya marknaderna. Det är dessutom ett relativt billigt sätt att få reda på om dina möjligheter där. Denna snabbväxande fackmässa samlade förra året 826 utställare från 24 länder och över professionella besökare. Läs mer på Varför satsa på dessa marknader? Det gemensamma för de länderna att det är stora marknader med enorma behov och där svenska varor och tjänster är välkända för sin höga kvalitet och miljöprestanda. Vi bedömer därför att Sverige har stora affärsmöjligheter just där. I samband med ländernas EU-inträde ställs krav att nå EU:s miljömål inom ett bestämt tidsrum. Och i samband med det kommer nya ekonomiska förutsättningar att skapas. Var god och läs bifogat material inkl. bindande anmälan och Allmänna villkor för deltagande i POLEKO Vi vill ha ditt svar senast den 22 juni. Med förhoppning att se dig bland utställare i den svenska paviljongen! SUSTAINABLE BUSINESS HUB Karl-Erik Grevendahl Verkställande Direktör Adam Johannisborg Projektledare Tfn Tfn Besök oss gärna på vår hemsida för att ta reda på hur vi tillsammans kan skapa nya affärsmöjligheter.

2 POLEKO SVERIGEPAVILJONG POLEKO-mässan i Poznan, Polen, november 2005 POLEKO i Poznan arrangeras årligen och är inte bara Polens utan hela Central- och Östeuropas största energi- och miljöteknikmässa. Mässan omfattar det mesta inom följande områden: Water sector Waste sector Energy sector Air and Noise sector Environmental education sector National presentations Investcity the Environment Exhibition I samband med mässan arrangeras också ett antal fackseminarier och möten. Varje företag har möjlighet att arrangera ett seminarium och därigenom förstärka sin marknadsföring. Bakgrund Sustainable Business Hub arrangerar för andra gång ett gemensamt svenskt deltagande på POLEKO. Genom vår samlingsmonter får svenska företag en kraftfullare framtoning. Detta ökar sannolikheten till många värdefulla kontakter och affärer i Polen och andra länder i Central- och Östeuropa. Den polska ekonomin har hittills utvecklats mycket positivt. Allt pekar på en fortsatt högkonjunktur i Polen med en BNP-ökning på 4-6% per år under de kommande åren. Landets EU-medlemskap kommer säkert att spela en positiv roll i sammanhanget. Det finns idag över 900 svenska företag med egna bolag i Polen. Till detta kommer över hundra som har representationskontor. Sverige är mycket populärt i Polen och man väljer ofta svenska produkter framför andra länders. Sverige förknippas också med bra miljö.

3 Upplägg Sustainable Business Hub har bokat 200 m 2 för en svensk paviljong. En monterbyggare iordningställer paviljongen och varje deltagare får sin egen monter med eget företagsnamn och logotyp. Storleken och utformningen av det egna utrymmet väljer företagen själva. I montern finns också gemensamma utrymmen såsom informationsdisk, pentry, förråd, garderob m. m. Under hela mässtiden kommer service i form av informationsdisk, förfriskningar och enkel förtäring att finnas tillgängligt i paviljongen. Vi hjälper dessutom till att skaffa duktiga tolkar till varje företag som så önskar. Avgift Genom olika arrangemang har vi lyckats hålla avgiften på en låg nivå. Vi erbjuder deltagandet för en kostnad av SEK/m 2 exkl. moms. Man måste beställa minst 10,5 m 2 (djupet 3,5 m x bredden på 3 m) för att montern ska vara presentabel - det vet vi av erfarenhet. Vill man ha sin monter på ett hörn av paviljongen vilket innebär insyn från 2 sidor är den minsta yta på 12,25 m 2. Till detta tillkommer en deltagaravgift, som ska täcka gemensamma kostnader, på SEK/företag exkl. moms. OBS! För medlemmar i Sustainable Business Hub reduceras avgiften till SEK/m 2 exkl. moms. De som vill bli medlemmar hänvisas till vår hemsida för närmare information. Kontakta gärna vår VD Karl-Erik Grevendahl, tel , för inledande diskussion. I avgiften ingår monteryta inkl. skärmväggar, 1 bord, 4 stolar, hylla, matta och belysning monterbyggnation inkl. företagsnamn, logotyp, upp- och nedmontering av basmontrar utformning av gemensamma monterutrymmen som tydligt profilerar Sverige el och vatten tillgång till förråd, pentry, garderob standardinförande i mässkatalogen, bestående av adressuppgifter i utställarförteckningen samt införande i produktgruppsförteckningen (blanketten hämtas från nätet eller skickas per post på begäran) 2 st. utställarkort informationsdisk bemannad med polsk och svensktalande personal

4 hjälp med anskaffning av tolkar (tolkkostnaden ingår alltså inte) städning servicepersonal i pentryt tillgång till kaffe, te, vatten, juice och enkel förtäring i pentryt mottagningsmiddag invigningsdagen för deltagande företag sammanställning och distribution av pressreleaser gemensam marknadsföring av den svenska paviljongen (bl.a. baksidan av den officiella katalogen, pressreleaser m.m.) om behovet finns kommer vi också att bjuda alla deltagare till ett informationsmöte i Malmö i början av november I deltagaravgiften ingår inte: egna res- och hotellkostnader (vi hjälper till att skaffa hotellrum eller privata lägenheter/villor som är ett billigare alternativ). Vi har slutit avtal med en resebyrå i Malmö, Polenexperten AB, som ger oss minst 10% rabatt i samband med resan och vistelsen transport och försäkring av eget material (vi hjälper till att ordna gemensam transport - om intresse finns - för att hålla kostnaderna nere) text i katalogen utöver standardinförande (se blanketten) extra utställarkort (utöver de 2 som ingår i priset) parkeringskort extra installationer i montern (beställs hos monterbyggaren via oss)

5 Mera information får ni av Adam Johannisborg, tel , Bindande anmälan Som bilaga 1 hittar Ni en bindande anmälan. Den måste skickas eller faxas snarast och senast den 22 juni Adressen är: Sustainable Business Hub Scandinavia AB Att: Adam Johannisborg Anckargripsg Malmö Fax nr (OBS! Skicka även mail till om att ni faxar anmälan). Jag är övertygad om att Ni finner offerten tilltalande och anmäler Er till mässan. Med vänlig hälsning Sustainable Business Hub Adam Johannisborg Projektledare Bil. 1: Bindande anmälan till POLEKO-mässan Bil. 2: Allmänna villkor för deltagande i POLEKO 2005

6 Malmö Bil. 1: Bindande anmälan till Svensk samlingsmonter på Poleko i Poznan, Polen, november Företagets namn Postadress Postnr och ort.... adress Org. Nr (10 siffror) Kontaktperson / befattning Telefon Fax Mobiltelefon Skickas eller faxas senast den 22 juni 2005 till: Sustainable Business Hub Att: Adam Johannisborg Anckargripsg Malmö Fax nr (OBS! Skicka även mail till om att ni faxar anmälan) Vi anmäler vårt företag till deltagande i rubricerad mässa enligt bifogad beskrivning samt villkoren daterade Deltagaravgiften är SEK/m 2 exkl. moms. Till detta tillkommer en deltagaravgift, som ska täcka gemensamma kostnader, på SEK/företag exkl. moms. (OBS! För medlemmar i Sustainable Business Hub reduceras avgiften till SEK/m 2 exkl. moms.) Vi beställer kvm (minst 10,5 m 2 alt minst 12,25 m 2 för hörnmonter) Anmälan är bindande. I övrigt gäller bifogade Allmänna villkor för deltagande i POLEKO 2005 daterade Deltagaravgiften faktureras i början av september Betalningsvillkor 20 dagar netto. Vi tillverkar/marknadsför följande produkter: Ort & Datum Namnteckning. Befattning Namnförtydligande

7 Malmö Bil. 2: Allmänna villkor för deltagande i POLEKO Allmänt Sustainable Business Hub Scandinavia AB (härefter kallat SBHub) förbinder sig att genomföra i inbjudan beskriven exportaktivitet under förutsättning att erforderligt antal företag tecknat sig genom bindande anmälan om deltagande och att hinder eller svårigheter, som anges i punkt 5, inte föreligger för aktivitetens genomförande. 2. Deltagaravgift Företag som deltar i aktiviteten förbinder sig att samverka för att uppnå syftet med denna och underlätta dess genomförande samt erlägga i inbjudan angiven avgift. Deltagande i aktiviteten får inte, utan SBHubs föregående skriftliga medgivande, upp- eller överlåtas till annan. Alla priser anges där annat inte uttryckligen framgår exklusive moms. Deltagaravgiften skall betalas i förskott. Om priset angivits i SEK och SBHub har att erlägga vissa kostnader i lokal valuta, skall priset vid betalning justeras om valutakursen förändrats med mer än 5% från inbjudans datum till faktureringsdagen. I händelse av att färre företag anmäler sitt deltagande i aktiviteten än som förutsatts i inbjudan, förbinder sig deltagande företag att betala en höjning med högst 10% av den i inbjudan angivna deltagaravgiften. Betalningstid är 20 dagar från faktureringsdatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt gällande svensk referensränta plus åtta (8) procentenheter. Eventuella kostnader för inkasso eller andra åtgärder för betalning debiteras företaget. 3. SBHubs åtaganden SBHubs åtaganden är begränsade till vad som anges i inbjudan och dessa villkor. Ersättning för tjänster som SBHub åtagit sig att utföra enligt skriftlig överenskommelse, utöver vad som ingår i aktiviteten, skall betalas löpande efter fakturering. SBHub har rätt att avvika från det sätt att genomföra aktiviteten som angivits i inbjudan om detta är befogat för att kunna genomföra denna. 4. Annullering m m Företag som blivit bundet av anmälan men som därefter önskar avstå från eller minska sitt deltagande i aktiviteten skall erlägga deltagaravgift med avdrag för den minskning av SBHubs utlägg som uppkommer härigenom, dock lägst 25% av deltagaravgiften. 5. Force majeure m m SBHub får inställa aktiviteten eller under rimlig tid uppskjuta genomförande av denna om hinder för eller orimlig fördyring av dess genomförande uppkommer eller om dess genomförande skulle kunna äventyra säkerhet för person eller egendom som berörs av aktiviteten, allt på grund av händelse eller förhållande utanför SBHubs rimliga kontroll (force majeure-händelse). Som sådana händelser eller förhållanden åsyftas bl. a, men inte uttömmande, våldshandlingar eller risk för våldshandlingar av alla slag (häribland krig, krigsliknande situationer, sabotageaktioner etc.), naturhändelser (jordbävningar, orkan, översvämningar etc.), plötsliga skadegörande händelser (eldsvåda, explosioner etc.), arbetskonflikter (strejk, lockout, blockad, maskning etc.), myndighetsanknutna händelser och ingripanden (lagändringar, ny lagstiftning, valutakursändring) och andra oförutsebara händelser eller oförutsebara konsekvenser av förutsebara händelser av typen brist på transportmedel, hantverkare, elkraft etc. SBHub skall snarast efter det att force majeure-händelse bedöms föreligga på lämpligt sätt underrätta de deltagande företagen. Verkan av åberopad force majeure-händelse är, förutom vad som sagts i första stycket, att SBHub är befriat från ekonomiska konsekvenser, bl. a skadestånd för försenat, uteblivet eller icke avtalsenligt genomförande av aktiviteten. Deltagande företag får om aktiviteten uppskjutes annullera sitt fortsatta deltagande. Härvid används i tillämpliga delar punkt Tvister m m Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstituts regler för förenklat skiljeförfarande. På avtalet skall tillämpas svensk rätt.

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå

KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå KUNDAVTAL Saneringshallen i Hagalunds Depå Mellan Jernhusen Underhållshallar AB, org. nr 556794-9218, ( Jernhusen ), och, org. nr, ( Kunden ) har denna dag avtal träffats avseende rätt att boka tider för

Läs mer

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011

Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011. Säljhinder workshop 2011 Du är särskilt inbjuden till Förbättra Ditt Sälj* 6-mån. Mentorskapsprogram 2011 eller Säljhinder workshop 2011 Utformad för företagare som är redo att sälja mer och bättre, att förändra sina liv och sin

Läs mer

Malmö 1-2 februari SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA. Välkommen till Bröllopsfeber FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: FRIDA RÖNNHOLM

Malmö 1-2 februari SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA. Välkommen till Bröllopsfeber FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: FRIDA RÖNNHOLM FOTO NIE K RO N B L AD HO IDA RÖNN FOTO : FR : RO N LM FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: FRIDA RÖNNHOLM FOTO: BIRGERSDOTTER FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: RONNIE KRONBLAD FOTO: MAX ALM-NORELL FOTO: RONNIE KRONBLAD

Läs mer

Allmänna villkor för hyrda förbindelser

Allmänna villkor för hyrda förbindelser Allmänna villkor för hyrda förbindelser V 1.0 2012-10-07 Innehåll 1. Inledning 1 2. Förutsättningar och gemensamma åtaganden 2 3. Leverantörens åtagande 4 4. Kundens åtagande 6 5. Leverans 8 6. Avtalstid

Läs mer

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster.

Jobbcoacher INFORMATIONSPAKET. Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. INFORMATIONSPAKET Jobbcoacher Stockholm 2009-09-21 Bästa jobbcoach! Du är en viktig del av vårt utbud av service och tjänster. Det är av den anledningen vi nu på allmän som innehåller det viktigaste om

Läs mer

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt

Resevillkor. Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt Pass Giltigt pass är fortfarande den bästa legitimationen. Ha passet tillgängligt i ditt handbagage. Visum Visum behövs inte för svenska medborgare på någon av våra resor. Det kan krävas visum i vissa

Läs mer

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad

Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad Förfrågningsunderlag avseende valfrihetssystem för hemservice i Helsingborgs stad 1. Allmän information 1.1 Upphandlingen Helsingborgs stad, genom vård- och omsorgsnämnden, inbjuder härmed till anbudsgivning

Läs mer

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997

HAND BOK. Projektplanering. Niklas Ulfvens #8 1997 HAND Projektplanering BOK Niklas Ulfvens #8 1997 SVENSKA STUDIECENTRALEN 1997 1 ISBN 951-97713-2-8 Tryckeri: Forsbergs Tryckeri, Jakobstad 1997 2 Förord Projekt har blivit en allt vanligare arbetsform

Läs mer

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14

ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 ANSÖKAN MARKET AT LARGE LILJEVALCHS STOCKHOLM 4-6 APRIL 20 14 Galleri Org nr Etableringsår Adress Postnr Ort/Land Kontaktperson Telefon Mobil Kontaktperson e-postadress Hemsida Fakturaadress om annan än

Läs mer

Visma Utvecklarpaket för eget bruk

Visma Utvecklarpaket för eget bruk Visma Utvecklarpaket för eget bruk Tack för ditt intresse att köpa Visma Utvecklarpaket för eget bruk. Bifogat med detta e-brev finns vårt avtal med tillhörande bilagor. Visma Spcs är en av Sveriges största

Läs mer

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen

Så här går det till. Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Så här går det till 2012 Allt du som kontaktperson behöver veta om Newbody-försäljningen Ett steg på vägen mot ert mål Vill ni komma iväg på träningsläger, åka på en drömresa med klassen eller köpa in

Läs mer

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet

Kundundersökning av köpare av vidareutbildning. Göteborgs Universitet Kundundersökning av köpare av vidareutbildning från Göteborgs Universitet Kvalitet, lyhördhet, flexibilitet, professionalism HHGS HandelsConsultingAB Erik Persson Christine Wettlegren Patrik Hansson Helena

Läs mer

Praktisk Information

Praktisk Information Praktisk Information 3-5 oktober 2014 1 september Praktisk information mailas till monteransvarig Gå in på www.harmoniochenergi.se under utställare och anmäl dina uppgifter. Det är de uppgifter som du

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett

Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett Köp- och användarvillkor för tjänsten sms-biljett 1. Parter Dessa villkor gäller för dig som registrerar dig och köper sms-biljett vid något av följande kollektivtrafikbolag. Karlstadsbuss Länstrafiken

Läs mer

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari

Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES. Stockholm 24 25 januari Välkommen till Bröllopsfeber SVERIGES STÖRSTA BRÖLLOPSMÄSSA FOTO: GUSTAF WAESTERBERG FOTO: LINUS MORALES Stockholm 24 25 januari Välkommen som utställare Välkommen som utställare på Bröllopsfeber Sveriges

Läs mer

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa

Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa Ramavtal Applikations och teknikkonsulter lön/pa 1. RAMAVTALETS SYFTE...2 2. RAMAVTALETS OMFATTNING...2 3. AVROPSAVTAL...3 4. RAMAVTALSPERIOD...3 5. FÖRETAGETS ÅTAGANDE...3 6. AVTALSHANDLINGAR...3 7. BERÄTTIGADE

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se

0498-285000 kontakt@geab.vattenfall.se Sida 1av 6 KONTRAKT Detta avtal har träffats mellan å ena sidan Företagsnamn, Org. Nr:, Adress, nedan kallad Fastighetsägaren. och å andra sidan Gotlands Energi AB, 556008-2157, Box 1095, 621 21 Visby,

Läs mer

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon

Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon 1 (4) Leverans- och garantibestämmelser för reservdelar och reparationer hos Swecon När du köper reservdelar eller reparation hos Swecon Anläggningsmaskiner AB gäller i första hand garantibestämmelserna

Läs mer

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB)

Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Datum/Date Dnr/Ref.no. 2013-07-17 137-KB 655-2013 Anbudsinbjudan till upphandling av kamerautrustning för Kungliga biblioteket (KB) Kungliga biblioteket (KB) inbjuder till anbudsgivning för kamerautrustning

Läs mer

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014

Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Starthäfte UF-företagande Uppsala län 2013/2014 Så sjuuuukt nice! Kan skolan bli roligare än så här? - fd UF-företagare Uppsala län Grattis! Du är en av dem som i år ska driva UF-företag med oss. I detta

Läs mer

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse!

Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Sommar-OS i London 2012 årets största sporthändelse! Erbjud dina gäster förstklassig underhållning visa SVTs sändningar från Sommar-OS i London! För att få visa SVTs OS-sändningar i offentliga miljöer

Läs mer

Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate.

Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate. Avtals- och rabattvillkor för Travel Pass Corporate. Mellan - Kundens juridiska namn med org. nr å ena sidan, nedan kallad Kunden, och Scandinavian Airlines System, Denmark-Norway-Sweden genom SAS Scandinavian

Läs mer

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD

UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD Sid 1 (20) 13 januari 2014 Dnr:0004/14 UPPHANDLING AV KONSULTTJÄNSTER INOM STRATEGISKT KOMMUNIKATIONSSTÖD 1. INBJUDAN Brottsförebyggande rådet (Brå) inbjuder till att lämna anbud på konsulttjänster avseende

Läs mer

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre

Peugeotkortet. Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Peugeotägare ska ha det lite bättre Peugeotkortet Bekvämare för dig som kör Peugeot Peugeotkortet är ett av bilbranschens förmånligaste betal-/kreditkort. Med Visakopplingen har du möjlighet

Läs mer

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor

Förfrågningsunderlag inkl avtalsvillkor Förfrågningsunderlag 2012-08-02 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Samhällsorientering Hallands län exkl Kungsbacka kommun Lena Dalström UAN 2012/0286 Sista anbudsdag: 2012-09-10 Symbolförklaring:

Läs mer

OFFERTER, ANBUD, AVTAL och KONTRAKT 100110 Björn Ljungquist www.abljungquist.se

OFFERTER, ANBUD, AVTAL och KONTRAKT 100110 Björn Ljungquist www.abljungquist.se OFFERTER, ANBUD, AVTAL och KONTRAKT 100110 Björn Ljungquist www.abljungquist.se Inledning Ett företag som söker kontakt med kunder via annonser eller någon annan for av reklam, gör detta för att sprida

Läs mer