B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "B Ä R G N I N G o c h A S S I S T A N S A V T A L S V I L L K O R"

Transkript

1 Allmänt Följande villkor reglerar FALCK:s serviceåtagande gällande assistans och väghjälp för kundens vagnpark enligt pkt. 2 och pkt. Hjälp kan tillkallas vid alla typer av fordonshaverier samt för däckbyten eller servicearbeten som kan utföras på plats. Service kan även tillhandahållas när det gäller andra typer av arbeten där bärgningsfordon behövs. Assistanstjänster som omfattas av avtalet 1 Assistans tillkallas på det journummer som är reserverat för kunden , vid utrikes färd Assistans kan tillkallas alla tider på dygnet året runt såväl inom som utanför Sverige. 3 Högsta överenskomna nettokostnad för ett enskilt assistansuppdrag ( GOP ) anges i bilaga Assistansuppdrag som kan förutses resultera i högre nettokostnad än så, utförs endast efter medgivande från kunden. FALCK utför på begäran kostnadskontroll. 4 I FALCK:s fordonsdatabas kan uppgifter om prioriterade verkstäder för respektive fordon lagras så att ett bärgat fordon transporteras direkt till rätt destination. 5 Juridisk rådgivning. Utan särskild avgift tillhandahålls kortfattad vägledning och rådgivning av FALCK:s juridiska avdelning. Tjänsten omfattar ärenden relaterade till fordons- och trafikproblem såsom skadestånds- och försäkringsfrågor (ansvar vid trafikolyckor mm) samt straffrättsliga problem vid fordonsinbrott och trafikbrott. Tjänsten tillhandahålls med upp till tre samtal (3 gånger 30 minuter). 6 Kunden erhåller på begäran löpande statistik som omfattar varje enskild händelse, med tidsangivelser, vidtagna åtgärder samt kostnader m.m. Fordonsförteckningar Kunden informerar FALCK om vilka enskilda fordon och maskiner som skall omfattas av avtalet (bil. 1 Fordonsförteckning), och säkerställer att förteckningen ständigt hålls uppdaterad och korrekt. 4. Priser och fakturering 4.1 Årlig abonnemangsavgift debiteras enligt bil. Beställda assistanser debiteras enligt FALCK:s gällande prislista (bil. 2) efter avdrag för överenskommen prisrabatt (%-sats angiven i orderbekräftelsen). 4.2 Abonnemangsavgiften kan omförhandlas i februari varje år. Har parterna inte träffat ny prisöverenskommelse enligt 4.1 före den 31 mars visst år bibehålls priset oförändrad ytterligare ett år. 4.3 Härutöver överenskoms att prislistan (bil. 2) kan justeras kvartalsvis i den mån ändringar vidtas i TPI-Index (T.95.SÅ1) Sådan prisjustering skall direkt korrespondera mot TPI-Index. 4.4 Vid assistans i utlandet faktureras kunden enligt gällande prislista tillämpad av det utförande assistansbolaget. 4.5 Fakturering görs successivt efter gjorda beställningar. Första abonnemangsavgiften faktureras vid gjord orderbekräftelse. Betalning skall erläggas senast 30 dagar efter fakturadatum. 5. Ansvar Vardera parten ansvarar för följderna av egen oaktsamhet eller underlåtenhet i verksamheten enligt Avtalet och skall hålla motparten skadeslös och ersätta utgifter eller omkostnader som uppstått till följd därav, undantaget indirekta förluster vållade genom felaktigt eller oaktsamt arbetssätt. Utöver vad som anges i bestämmelsen (pkt. 6) om Force Majeure reserverar sig FALCK mot ansvar för indirekta skador, såsom utebliven vinst och produktionsbortfall. Det totala skadeståndsansvaret begränsas till högst fem miljoner ( ) SEK. Parterna förbinder sig att teckna försäkringar för företagsverksamhet och ansvarsförsäkring. 6. Force Majeure Varken FALCK eller kunden ansvarar inför motparten i händelse av sedvanlig Force Majeure vilket bl.a. omfattar strejk, lockout, bojkott, översvämning, brand, terrorangrepp, störning i GSMmobilnäten och blixtnedslag. Ett förhållande hos underleverantör anses vara Force Majeure om det hos underleverantören föreligger ett hinder som omfattas av ovannämnda förhållanden, och som parten inte kunnat förutse eller bemästra. Part som vill åberopa Force Majeure ska omedelbart underrätta motparten, om möjligt med besked om hur länge förhållandet kan väntas bestå. Motparten kan vid Force Majeure häva avtalet såvida Force Majeuresituationen bestått i mer än trettio (30) kalenderdagar.

2 7. Sekretess Parterna förbinder sig att tillse att konfidentiell information endast delges sådana personer som behöver informationen för genomförande av Avtalets ändamål och att dessa personer inte till utomstående vidarebefordrar konfidentiell information. Det åligger därvid part att tillse att de personer som kan antas komma i kontakt med information av konfidentiell natur är bundna att hemlighålla denna information i samma utsträckning som part enligt detta avtal. Med konfidentiell information avses både sådan information som anges i lag om skydd för företagshemligheter, samt övrig information om avtalet, parternas, kunders och tredje persons förhållanden. 8. Kontraktsbrott, betalningsdröjsmål mm Vardera parten har rätt att häva avtalet om motparten begår ett väsentligt kontraktsbrott eller om det finns skälig anledning anta att motparten är på obestånd. Parterna förklarar sitt samförstånd om vikten av att betalning sker i rätt tid. Betalningsdröjsmål som överstiger två veckor ska anses utgöra sådant väsentligt avtalsbrott som befriar FALCK från skyldighet att utföra fortsatta assistanser. Vid betalningsdröjsmål debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen. 9. Tillämplig lag och tvist Avtalet tillämpas efter svensk rätt. Eventuella tvister i anledning av Avtalet bör biläggas i förhandling. Skulle samförstånd inte kunna uppnås inom 20 arbetsdagar, efter dag den ena Parten väckt frågan, kan skiljedom begäras. Tvisten skall därefter slutligen avgöras genom skiljedom enligt reglerna för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall äga rum i Stockholm. Uppgår föremålet för tvisten inte till trettio (30) prisbasbelopp skall förenklat förfarande tillämpas. 10. Avtalstid och uppsägning Avtalet träder i kraft vid dagen då orderbekräftelsen avsänts och förlängs därefter årsvis med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader. Uppsägning görs skriftligen. Ändringar av och tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna. Annan ändring eller tillägg till Avtalet är utan verkan. 1 Begäran om assistans Vid behov av assistans kontaktas Falck på tfn: Vid färd i Sverige Vid utrikes färd Följande information ska lämnas till Falck:s Larmcentral: Kundföretagets namn Fordonets placering (ort, väg) där assistans behövs Fordonets registreringsnummer Typ av fordon/fabrikat Förarens namn och telefonnummer Typ av last Problembeskrivning 1 Bilagor Utöver dessa avtalsvillkor gäller följande 2 bilagor som del av avtalet. Bilaga 1 Fordonsförteckningar Bilaga 2 Prislistor Bilaga 3 Högsta godkända fakturering

3 Bilaga 1 Fordonsförteckning Nedan förtecknas alla fordon som ska omfattas av avtalet. Fabrikat, reg. nr. och fordonstyp anges. Fabrikat: Reg. nr.: Fordonstyp: Maskinförteckning Fabrikat: Reg. nr.: Fordonstyp:

4 Bilaga 2 Prislista bärgning och assistans 2012 Abonnemangsavgift: 950 SEK/år Vardagar Vardagar Helgdagsafton och övrig tid Tungtaxa Fordon över 3,5 ton Pris / timme Pris / timme T1 Starthjälp 24 V T2 Servicearbete* T kg T kg T kg T kg och uppåt Extra personal per person/tim * Reparation på plats, låsöppning, bränslepåfyllning, punktering. Vardagar Vardagar Helgdagsafton och övrig tid Lättaxa Fordon under 3,5 ton Pris Pris Enhetstaxa 1 inkl. 25 km.** Enhetstaxa 2 inkl. 25 km.*** Km.-tillägg fr.o.m 26 km. 19,50 SEK/km 19,50 SEK/km Timtaxa Extra personal - per person/tim **Uppdrag med varaktighet upp till 1,5 timmar debiteras med enhetstaxa. ***Starthjälp, mindre reparation på plats, låsöppning, bränslepåfyllning, punktering. Alla priser exklusive moms.

5 Bilaga 3 Högsta överenskomna nettokostnad (GOP) för ett enskilt assistansuppdrag för vilket Falck medger kortfristig kredit vid akut assistansbehov. Namn: Förskottering utges av Falck för kundens behov med högst: SEK Kontaktpersoner för orderbekräftelse vid assistans överstigande föregående faktureringsnivå: Ev. övriga överenskomna rutiner vid behov av åtgärder från externa åtgörare: 4. Vid ev. frågor angående de överenskomna villkoren, vänligen kontakta Falck Kundtjänst på: Telefon:

<Company.Name> <Company.VAT number> Avtal avseende Jetshop mini DIBS betaltjänst START 1 Avtalsparter Merchantid, anges av DIBS 1.1, org. nr. 556629-3956 ( JETSHOP ) 1.2 ( Kunden ) Företagsnamn: Organisationsnr: Adress:

Läs mer

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst

Bilaga A. Avtal om. Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bilaga A Avtal om Bankgirots Clearing- och Avvecklingstjänst Bankgirot tillhandahåller betalningsförmedlingstjänster, Bankgiroprodukterna, inom ramen för Bankgirosystemet. Den som uppfyller deltagandekraven

Läs mer

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och

AVTALSMALL. 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och 1 (5) AVTALSMALL 1 Parter Mellan Arbetsförmedlingen, 113 99 Stockholm nedan kallad Köparen, och Säljarens namn Adress Telefonnummer Organisationsnummer - nedan kallad Säljaren - sluts följande avtal angående

Läs mer

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren )

EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) EXOVA METECH ABs ALLMÄNNA VILLKOR ( Villkoren ) 1. DEFINITIONER I detta Avtal ska följande uttryck (liksom eventuella böjningsformer därav), såvida inte sammanhanget föranleder annat, anses ha följande

Läs mer

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING

RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING RAMAVTAL VID OFFENTLIG UPPHANDLING Detta avtal rekommenderas av Svenska Fotografers Förbund och är avsett att användas vid offentlig upphandling av fotograftjänster Mellan, org.nr (nedan kallad Beställaren)

Läs mer

Allmänna villkor om redovisningstjänster

Allmänna villkor om redovisningstjänster Allmänna villkor om redovisningstjänster version 2010:1 mars 2010 1 Allmänt Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende redovisningstjänster som Redovisningsbyrån alt. Revisionsbyrån (Uppdragstagaren)

Läs mer

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER

SWEDAVIA AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR KÖP AV VAROR / TJÄNSTER 4) förfrågningsunderlag med bilagor 1. DEFINITIONER 1.1 Med "Swedavia" avses Swedavia AB (publ), (org. nr. 556797-0818) eller dotterbolag till Swedavia som ingått Avtalet. 1.2 Med "Leverantören" avses

Läs mer

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast)

Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Bilaga 3 Ramavtal Förhyra av specialfordon (utkast) Mellan SMHI och XXXXX Registrerings-/Diarienummer: XXXX Innehållsförteckning 1 Parter... 1 2 Avtalets omfattning... 1 3 Avtalstid - Förlängning... 1

Läs mer

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk

Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk SID 1 (16) Bilaga 8 Avtalsvillkor Förfrågningsunderlag Systemdrift och systemförvaltning centrala verksamhetssystem Service Desk 105 35 STOCKHOLM. Telefon 08-508 29 000. Fax 08-508 29 036. Org. nr 212000-0142

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet

RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Sid 1 (9) RAMAVTALSUTKAST Köp av Konsulttjänst inom underrättelseområdet Mellan Försvarshögskolan, organisationsnummer 202100-4730 (nedan kallad FHS), och [avtalspart, organisationsnummer] (nedan kallad

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Allmänna villkor för MailDirect

Allmänna villkor för MailDirect för MailDirect Allmänt Dessa reglerar de tjänster som ingår i tjänsteområdet MailDirect (nedan benämnt Tjänsten) som tillhandahålls av MailDirect Sweden AB med organisationsnummer 556786-1264, (nedan benämnt

Läs mer

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014

AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 2011-XX-XX Bilaga 1 AVTAL Avtal avseende upphandling av traktorband och band till rundbalspress i samband med LIFE-projektet Foder & Fägring 2010-2014 Dnr. 511-719-2011 1. AVTALETS PARTER Mellan Länsstyrelsen

Läs mer

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR

2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR 2.1. BILAGA 1 ALLMÄNNA VILLKOR FÖR AVROPAD TJÄNST 2.1.1. BAKGRUND OCH SYFTE Dessa Allmänna villkor för avropad tjänst reglerar Fordonsförhyrning som sker efter Avrop från nedan

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn:

Avtal. Parter: 1. RAMAVTAL 1.1. RAMAVTAL FÖR KONFERENSTJÄNSTER. Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013. Avtalets namn: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Konferenstjänster 2013 Referensnr: 96-64-2013;029 Konferenstjänster 2013 Upph. ref.nr: 96-64-2013 2014-01-01 Slutdatum: 2014-12-31 Typ av avtal: Ramavtal Förlängning:

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRETAGSKREDIT Dessa allmänna villkor gäller från den 27 mars 2015. 1. Parter Dessa allmänna villkor gäller för kredit som efter godkänd ansökan beviljas företagskund ("Kunden") av

Läs mer

Allmänna villkor om Redovisningstjänster

Allmänna villkor om Redovisningstjänster Allmänna villkor om Redovisningstjänster version 2011:1 februari 2011 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de redovisningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

1. ALLMÄNNA PRINCIPER

1. ALLMÄNNA PRINCIPER UNIVAR (LEVERANSER NORDEN) ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FÖRSÄLJNING I dessa allmänna villkor avses med Säljaren UNIVAR BV och med Köparen avses den enskilda firma eller det bolag till vilket en offert är adresserad

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor Hosting

Allmänna villkor Hosting Allmänna villkor Hosting 1 Allmänt 2 Tjänsterna 3 Avtalstid och uppsägning 4 Domännamn 5 Avgifter 6 Överlåtelse av Tjänsterna 7 Leafstudios ansvar 8 Kunds ansvar 9 Force majeure 10 Övrigt 1 Allmänt 1.

Läs mer

Allmänna villkor om rådgivningstjänster

Allmänna villkor om rådgivningstjänster Allmänna villkor om rådgivningstjänster version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende de rådgivningstjänster som Uppdragstagaren åtar sig att utföra

Läs mer

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision

Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision Allmänna villkor om andra granskningstjänster än revision version 2014:1 januari 2014 1 Allmänt 1.1 Tillämpning Dessa allmänna villkor gäller Uppdrag avseende andra granskningstjänster än revision som

Läs mer

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB

Sida 1 av 7. Information om Pay Solutions Sweden AB Information om Pay Solutions Sweden AB Pay Solutions Sweden AB (Pay Solutions) är ett företag som erbjuder enkla och moderna lösningar för att hjälpa företag att ta betalt och sedan få betalt. Genom Pay

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer:

Avtal. Referensnr: Moms reg nummer: Avtal Avtalets namn: Upphandling: Startdatum: Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Hotelltjänster 2013 Kvalitetskategori 5 Referensnr: Upph. ref.nr: 96-27-2013:007 96-27-2013 2013-07-10 Slutdatum: 2014-06-30

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19

ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES. Senast uppdaterad 2010-02-19 1 (6) Skellefteå den 19 februari 2010 ALLMÄNNA VILLKOR/BESTÄMMELSER INTERNETTJÄNSTER/IT SERVICES DOMÄNHANTERING/WEBBHOTELL/ E-POST/HOSTING/MESSAGE SERVICES Senast uppdaterad 2010-02-19 OFFICE IT-PARTNER

Läs mer

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013

Standardvillkor för köp av varor för ISS Facility Services AB Version 1.4:2013 Standardvillkor för köp av varor för 1. INLEDANDE BESTÄMMELSER 1.1 Standardvillkorens verkan Med standardvillkor menas dessa avtalsvillkor. Standardvillkoren skall gälla alla inköp av varor och produkter

Läs mer