Upphovsrättslig Praxis 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphovsrättslig Praxis 2014"

Transkript

1 Upphovsrättslig Praxis 2014 SFIR:s Praxisdag 15 januari 2015 Johan Axhamn Karin Cederlund Daniel Westman

2 Disposition Länkning Fri rörlighetm.m. Inskränkningar Parodier Tullförordningen Jurisdiktion Sanktioneroch tekniskaskyddsåtgärder

3 Länkning

4 C-466/12 -Svensson m.fl. Retriever tillhandahöll länkar till fritt tillgängliga tidningsartiklar på Göteborgs-Postens webbplats Utgör sådan länkning överföring till allmänheten som kräver upphovsmännens tillstånd?

5 C-466/12 -Svensson m.fl. Rätten till överföring till allmänheten, artikel 3 i direktiv 2001/29 1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer De rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte anses vara konsumerade genom någon form av överföring till allmänheten eller genom att alster görs tillgängliga för allmänheten enligt denna artikel.

6 C-466/12 -Svensson m.fl. 1. Utgör klickbar länk en överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i InfoSoc-direktivet? 2. Påverkas bedömningen av om länken leder till en webbsida med begränsad åtkomst? 3. Skillnad då länken leder till annan webbsida eller om den ger intryck av att vara på samma webbsida som länken ( inbäddad )? 4. Möjligt för MS att föreskriva mer omfattande skydd, dvs. att låta ensamrätten omfatta fler förfoganden än Infosocdirektivet?

7 C-466/12 -Svensson m.fl. Kumulativa kriterier: överföring av ett verk till allmänheten Tillhandahållande av klickbara länkar utgör en överföring till en allmänhet men tillhandahållandet av länkarna utgör inte en överföring till en ny allmänhet

8 C-466/12 -Svensson m.fl. 24En överföring såsom den som är i fråga i det nationella målet, vilken avser samma verk som den ursprungliga överföringen och som i likhet med den ursprungliga överföringen har genomförts med samma teknik, nämligen via internet ska för att omfattas av begreppet överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, enligt fast rättspraxis vara riktad till en ny publik, det vill säga en publik som verkens upphovsmän inte beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen till allmänheten 25I förevarande fall konstaterar domstolen att tillgängliggörandet av verken i fråga genom en klickbar länk, såsom det tillgängliggörande som är aktuellt i det nationella målet, inte innebär att verken överförs till en ny publik. 26 Den publik som den ursprungliga överföringen riktade sig till utgjordes nämligen av den berörda webbplatsens samtliga potentiella besökare. Eftersom tillgången till verken på den webbplatsen inte var föremål för någon begränsning, kunde samtliga internetanvändare få fri tillgång till dem.

9 C-466/12 -Svensson m.fl. Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska tolkas så, att tillhandahållandet på en webbplats av klickbara länkar till verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats, inte utgör överföring till allmänheten på sådant sätt som avses i denna bestämmelse. Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse.

10 C-306/05, SGAE C-403/08 och C-429/08, FootballAssociation Premier League m.fl. C-135/10, SCF C-162/10, Phonographic Performance C-607/11, ITV Broadcasting m.fl. C-431/09Airfield

11 C-348/13 -BestWaterInternational Inbäddad länk till konkurrents reklamfilm Inbäddningen och intrycket av att reklamfilmen utgjorde en integrerad del av konkurrenternas hemsida gör ingen skillnad enligt domstolen Upphovsrättsligt/Känneteckensrättsligt, illojal konkurrens? Diskussion utbrutit i vissa kretsar om betydelsen av att det som länkas till har lagts ut olovligen?

12 Fri rörlighetm.m.

13 C-351/12 OSA 1. Ska artikel 3.1 i direktiv 2001/29 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär att upphovsmännen inte har rätt att tillåta eller förbjuda att en kuranläggning som bedriver verksamhet i egenskap av ett affärsdrivande företag överför deras verk genom att avsiktligt vidarebefordra en signal till radio-eller tv-apparater i patienternas rum på anläggningen? 3. Ska artikel 56 FEUF och följande artiklar samt artikel 102 FEUF eller i förekommande fall artikel 16 i direktiv 2006/123 tolkas så, att de utgör hinder för tillämpning av nationell lagstiftning som endast ger tillstånd att bedriva kollektiv förvaltning av upphovsrätt i medlemsstaten till en enda (monopolistisk) upphovsrättsorganisationoch därmed inte ger mottagarna av tjänsterna frihet att välja en upphovsrättsorganisation i en annan medlemsstat?

14 C-351/12 OSA Rätten till överföring till allmänheten (artikel 3.1 i direktiv 2001/29) omfattar situationen att en kuranläggning överför verk genom att avsiktligt vidarebefordra en signal till radio-eller tv-apparater i patienternas rum på anläggningen.

15 C-351/12 OSA Upphovsrättsorganisationernas verksamhet omfattas av bestämmelserna i artikel 56 FEUF och följande artiklar om frihet att tillhandahålla tjänster. Eftersom en sådan tjänst är gränsöverskridande omfattas den av artikel 56 FEUF. En nationell lagstiftning som endast ger tillstånd att bedriva kollektiv förvaltning av upphovsrätt i medlemsstaten till en enda (monopolistisk) upphovsrättsorganisation hindrar tillhandahållandet av en sådan tjänst och utgör därmed en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. En inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster kan vara tillåten om den motiveras av tvingande skäl av allmänintresse, förutsatt att den är ägnad att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Skyddet av immateriella rättigheter utgör ett sådant tvingande skäl av allmänintresse.

16 C-351/12 OSA En sådan nationell lagstiftning som den här aktuella anses ägnad att skydda de immateriella rättigheterna då den möjliggör en effektiv förvaltning av rättigheterna och en effektiv kontroll av att de iakttas inom medlemsstaten. En sådan nationell lagstiftning som baseras på territoriellt skydd av upphovsrätt går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att skydda immateriella rättigheter.

17 C-351/12 OSA På unionsrättens nuvarande stadium är det inte möjligt att uppnå samma skyddsnivå för upphovsrätt genom någon annan metod än den som grundar sig på ett territoriellt skydd och därmed på territoriell kontroll av dessa rättigheter, vilken är den metod som används i den nationella lagstiftningen. På unionsrättens nuvarande stadium skulle uppkomma stora problem vad gäller kontrollen av hur verken används och av att upphovsrättsavgifterna betalas om en användare av skyddade verk, i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet, fritt kunde vända sig till vilken upphovsrättsorganisation som helst inom unionen för att få tillstånd att använda de skyddade verken och betala upphovsrättsavgifterna härför. En nationell lagstiftning som hindrar en användare av skyddade verk från att åtnjuta tjänster som tillhandahålls av en upphovsrättsorganisation i en annan medlemsstat, går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att skydda upphovsrätten.

18 C-351/12 OSA Artikel 102 FEUF ska dock tolkas på så sätt att det utgör indicierför att det är fråga om ett missbruk av dominerandeställning om upphovsrättsorganisationen tillämpar avgiftsnivåer för sina tjänster som är märkbart högre än de som tillämpas i andra medlemsstater, förutsatt att jämförelsen av avgiftsnivåerna har gjorts på en enhetlig grund, eller tillämpar ett alltför högt pris, vilket inte står i något rimligt förhållande till det ekonomiska värdet på den tjänst som tillhandahålls.

19 C-351/12 OSA Överföring offentligt framförande Fri rörlighet för tjänster Nationella ordningar för kollektiv förvaltning Jfr nyligen antagna direktivet 2014/26/EU Beräkning av avgiftsnivåer och pris vid kollektiv licensiering

20 Inskränkningar i ensamrätten

21 Tillfälliga kopior (C-360/13, Public Relations Consultants Association) (1) Enligt artikel 5.1 i direktiv 2001/29 ska mångfaldigande undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2 i detta direktiv förutsatt att fem villkor är uppfyllda, nämligen då det är fråga om en tillfällig form av mångfaldigande, mångfaldigandet är flyktigt eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse, mångfaldigandet utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, det enda syftet med denna process är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat alster, och mångfaldigandet inte har någon självständig ekonomisk betydelse.

22 Tillfälliga kopior (C-360/13, Public Relations Consultants Association) (2) Kopior på bildskärmen till användarens dator och i cachen på denna dators hårddisk, vilka genereras av en slutanvändare vid besök på en webbplats, uppfyller dels villkoren att sådana kopior ska vara tillfälliga, att de ska vara flyktigaeller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelseoch att de ska utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, dels villkoren i artikel 5.5 i direktivet och således får skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Argumentation: Tekniskt/praktiskt + trestegsregeln

23 Kopiering för privat bruk (C-435/12, ACI Adam) (1) Inte tillåtet med nationella regler som tillåter kopiering för privat bruk från olovlig källa Inte tillåtet med privatkopieringsersättningssystem som inte skiljer på kopiering från lovlig respektive olovlig källa (Sanktionsdirektivet inte tillämpligt på talan om rimlig kompensation.)

24 Argumentation Kopiering för privat bruk (C-435/12, ACI Adam) (2) Ingen begränsning till lovlig källa enligt ordalydelsen Restriktiv tolkning av undantag Trestegsregelns användning och betydelse i det aktuella fallet Konsekvent tillämpning dvs. EU-gemensam tolkning

25 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (1) Artikel 5.3 i direktiv 2001/29/EU: Medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar i de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3 i följande fall:... n) Användning genom överföring eller genom tillgängliggörande för enskilda i forskningssyfte eller för privata studier genom därför avsedda terminaler i lokalerna hos sådana inrättningar som avses i punkt 2 c av verk och andra alster som finns i deras samlingar och som inte omfattas av köpe- eller licensvillkor.

26 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (2) Begreppet köpe-eller licensvillkor avser avtal om de berörda verken som faktiskt har ingåtts. (Språklig tolkning, ändamålsenliga verkan, trestegsregeln bestämmelsen innehåller andra begränsningar) Accessorisk rätt att digitalisera (5.2 c) för tillgängliggörande enligt 5.3 n, inte hela samlingar ( särskilda fall av mångfaldigande ). (Ändamålstolkning. Trestegsregeln tysk rätt innehöll begränsningar.)

27 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (3) Artikel5.3 n omfattar inte låntagarnas utskrifter på papper eller digitala kopiering. Sådan kopiering kan dock vara tillåten enligt bestämmelser om kopiering för privat bruk (5.2 a eller b) (Täcks inte av ordalydelsen. Ingen accessorisk rätt.)

28 (C-201/13, Deckmyn) (1) Begreppet parodii artikel 5.3 k direktiv 2001/29/EG utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp Artikel 5.3 k ska tolkas så, att en parodis väsentliga kännetecken är dels att den erinrar om ett existerande verk, samtidigt som den märkbart skiljer sig från det verket, dels att den har ett humoristiskt eller förlöjligande syfte Skälig avvägning mot yttrandefriheten måste göras (av nationell domstol)

29 (C-201/13, Deckmyn) (2) Argumentation Begreppet parodi inte definierat EU-gemensam innebörd Bestämmelsens fakultativa karaktär ändrar inte detta. Skulle leda till bristande harmonisering. Allmänspråklig tolkning av begreppet parodi Syftet med inskränkningar är att balansera olika rättigheter och intressen

30 Slutsatser om argumentation Restriktiv tolkning av undantag Undantagets ändamålsenliga funktion Nationell frihet att anpassa Harmonisering Trestegsregeln begränsar Trestegsregeln begränsar inte

31 Parodier Deckmynsbetydelseisvenskrätt

32 Detsvenska parodiundantaget SOU 1956:25 s 124 att ett verk göres föremål för travesti eller parodi. Sådana förfaranden har av gammal hävd ansetts tillåtna SOU 1956:25 sid136 f ansetts, att travestier äro självständiga verk, icke bearbetningar. Avgörande härför är att travestin har ett helt annat syfte än bearbetningen, icke vill som denna begagnaförebildenförattnåen effektavliknandeslag utanfullföljerettförförebildenheltfrämmandesyfte

33 SOU 1956:25 sid136 f ja, ävenomtravestinärmycketnärgången, kanske följer förebilden i långa stycken ord för ord, har det överallt städse ansetts, att travestier och liknande äro självständiga verk, icke bearbetningar.

34 NJA 2005 s 905 AlfonsÅberg Principen måste i vart fall vara tillämplig när någon genom att förvränga ett känt verk till form eller innehåll åstadkommer en produkt, vilken framstår som avsedd att skapa en komisk effektsom är helt främmande för originalverket. Självständigt verk Skiljaktig mening

35 Deckmynsbetydelsei svenskrätt? Parodiundantaget i Infosoc är inte implementerat Det svenska parodiundantaget grundar sig på principen att parodier är självständiga verk, eftersom parodin har ett helt annat syfte än ursprungsverket; och det även om parodinärmycketnärgången, 4 2 sturl Är det möjligt att framgent tillämpa det svenska parodiundataget? Ett parodiundantag enlinfosocställer krav på humoristiskt syfte, att parodin märkbart skiljer sig från ursprungsverket (jfr förarbetsuttalanden) samt en intresseavvägning.

36 Tullförordningen Tillämpningvidförsäljningfrån tredjeland C-98/13 Martin Blomqvist./. Rolex

37 Tullförordningenart 2.1 a och b EnligtTullförordningenkrävsdelsettintrångi en upphovsrättellervarumärkesrättsomåtnjuterskyddi Danmark, delsattöverträdelsensketti Danmark.

38 Frågeställningen Höjesteretundradeomnågotintrånghade begåttsi Danmark. Ostridigt att Martin Blomqvist inte gjort intrång i Danmark (hade köptden förprivatbruk). Hade den kinesiske säljaren gjort intrång i Danmark? Hade detskettspridning(upphovsrättsligt) elleranvändningi näringsverksamhet(varumärkesrättsligt) i Danmark? Ettavtalomköpoch leveranshade ingåttsmed en konsumenti Danmark, men inteklartattden kinesiskawebbsidanriktadesig till konsumenter i Danmark.

39 JfrC-5/11 Titus Donner Spridningen till allmänheten kännetecknas av en rad händelser som åtminstone börjar med att ett köpeavtal sluts och utmynnar i fullgörelse av detta avtal genom leverans till en person ur allmänheten. En näringsidkare är ansvarig för alla transaktioner som näringsidkaren själv genomför eller som genomförs för hans eller hennes räkning och som leder till en spridning till allmänheten i en medlemsstat där de spridda varorna är upphovsrättsligt skyddade.

40 JfrC-324/09 L Oréal Ett varumärkesintrång kan föreligga om ett försäljningserbjudandet avseende en märkesvara som befinner sig i tredjeland riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats Enbart det förhållandet att en webbplats är tillgänglig på det territorium där varumärket registrerats är inte tillräckligt för att försäljningserbjudanden på webbplatsen ska anses riktade till konsumenter i det territoriet.

41 JfrC-495/09 Philips Intrångi rättigheternakanskenärvarorfråntredjeland, redan innan de anlänt till det territorium där skyddet gäller, är föremål för ett kommersiellt agerande som riktar sig till konsumenter inom det territoriet.

42 Svaret Tullförordningen ska tolkas så, att innehavaren av en immateriell rättighet avseende en vara som sålts till en person bosatt i en medlemsstat via en internetbutik i ett tredjeland vid den tidpunkt då varan anländer till den medlemsstaten åtnjuter det skydd som tillförsäkras innehavaren enligt denna förordning, enbart på grundval av köpet av varan. Varan behöver härutöver inteinnan den såldes ha ingått i ett försäljningsutbud eller i reklam riktad till konsumenterna i den aktuella medlemsstaten.

43 Jurisdiktion

44 C-387/12 -Hi HotelHCF En fotograf (Owe Spoering) hade framställt 25 fotografier på uppdrag av Hi Hotel, avseende hotellets interiörer. Avtalet (?) mellan fotografen och hotellet avsåg endast fotografierna som sådana och rätt/licens för hotellet att använda bilderna, t.ex. i marknadsföring. 9 av bilderna dök senare upp i en bok om inredningsarkitektur, som försåldes i Tyskland. Fotografen sökte genom sin talan i tysk domstol utverka förbud och erhålla skadestånd från förlaget. Det är möjligt att Hi Hotel överlämnat fotografierna till bokförlaget i Paris. Har den tyska domstolen jurisdiktion när handlingen (medverkanshandlingen) har skett i Frankrike? och vad omfattas i så fall av den tyska domstolens behörighet?

45 C-387/12 -Hi HotelHCF Artikel 2.1 i förordning nr 44/2001 Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol i den staten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap. Artikel 5 Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.

46 C-387/12 -Hi Hotel HCF domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa. Avser både den ort där skadan uppkom ( placewherethe damageoccured ) och den där den skadegörande händelsen inträffade ( the place of the casual event giving riseto the thedamage ), vilket innebär att talan kan väckas mot svaranden vid domstolen på den av dessa två orter som käranden väljer.

47 C-387/12 -Hi HotelHCF Ska artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 tolkas så, att skadan har inträffat i en medlemsstat (medlemsstat A) om den otillåtna handling som talan i målet avser eller som ligger till grund för skadeståndyrkanden har utförts i en annan medlemsstat (medlemsstat B) och består i medverkan i den otillåtna handling (huvudgärningen) som har utförts i den förstnämnda medlemsstaten (medlemsstat A)?

48 C-387/12 -Hi HotelHCF Artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den i ett fall där flera personer påstås ha vållat skada genom intrång i den ekonomiska delen av den upphovsrätt som är skyddad i den medlemsstat i vilken domstolen där talan har väckts är belägen utgör hinder för att orten där den skadegörande händelsen inträffade läggs till grund för behörighet för en domstol inom vars domkrets den av de påstådda skadevållarna mot vilken talan har väckts inte har handlat. Artikel 5 led 3 i förordningen medger däremot att orten där den skadegörande händelsen inträffade läggs till grund för nämnda domstols behörighet, förutsatt att skadan kan inträffa inom den domstolens domkrets. I en sådan situation är domstolen endast behörig att pröva den skada som vållats inom den medlemsstat där domstolen är belägen.

49 C-387/12 -Hi Hotel HCF En part kan stämmas för (medverkan till) upphovsrättsintrång även i domstol i jurisdiktioneri vilka parten varken har hemvist eller har handlat, om dess handlingar kan orsaka skada i den medlemsstat där talan har väckts.

50 Ny Bryssel I-förordning Förordning 1215/ januari 2015 Artikel 2.1 i 44/2001 artikel 4.1 i 1215/2012 Artikel 5 i 44/2001 artikel 7.2 i 1215/2012

51 Tekniska skyddsåtgärder samt förelägganden om blockering

52 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Även konsoler och annan utrustning som försetts med skydd mot uppspelning av icke-auktoriserat innehåll kan utgöra tekniska åtgärder som omfattas av skyddet i artikel 6, men

53 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida andra åtgärder eller åtgärder som inte vidtagits på konsolerna skulle kunna ge upphov till mindre störningar av eller mindre inskränkningar i aktiviteter från tredje mans sida, samtidigt som de skyddar rättsinnehavarnas rättigheter på ett likvärdigt sätt. Det är därvid relevant att ta hänsyn bland annat till kostnaderna för olika slags tekniska åtgärder, de tekniska och praktiska aspekterna av att genomföra dessa samt till en jämförelse av effektiviteten hos dessa olika slags tekniska åtgärder vad gäller skyddet för rättsinnehavarens rättigheter, en effektivitet som dock inte behöver vara absolut.

54 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Det ankommer även på den nationella domstolen att bedöma syftet med anordningar, produkter och komponenter som kan kringgå de tekniska åtgärderna. Bevisning om hur tredje man faktiskt använder dem är därvid särskilt relevant, sett utifrån omständigheterna i målet. Den nationella domstolen kan bland annat pröva hur ofta dessa anordningar, produkter eller komponenter faktiskt används i strid med upphovsrätten och hur ofta de används för ändamål som inte gör intrång i denna rätt.

55 Förelägganden om blockering av webb-platser (C-314/12, UPC Telekabel Wien) Artikel 8.3 infosoc-direktivet tillämpligt på accessleverantörer på mottagarsidan Blockeringsförelägganden utan specificerade åtgärder är förenliga med grundläggande rättigheter (operatörens näringsfrihet och användares informationsfrihet), men bara under vissa förutsättningar.

56 Förelägganden om blockering av webb-platser (C-314/12, UPC Telekabel Wien) Krav för att godta ospecificerade förelägganden Operatören kan välja rimliga och balanserade åtgärder Operatören kan vi verkställigheten undgå ansvar genom att visa att den vidtagit alla rimliga åtgärder Åtgärderna måste beakta tredje mans informationsfrihet (måste vara välriktade ) Måste kunna prövas av domstol. Användarna måste ha talerätt Konsekvenser för svensk rätt?

57 Sanktioner

58 HögstadomstolensdomB 2489/13 Straffvärdefildelning Laddatner60 filmervid51 tillfällenmellanden 23/2 och 5/ Laddatupp57 avfilmernamomentantellerkorttid efter nerladdningen Överfört 3 filmverk till allmänheten under längre tid 51 brottmot URL förelåg Hovrätten 160 dagsböter

59 HögstadomstolensdomB 2489/13 53 URL Böterellerfängelsehögst2 år BrB 30:3 Gemensam påföljd(51 brott) BrB25:5, 6 Om böter-högstaantaletdagsböter200 BrB29:2 Lägst30 dagsböteroch högstfängelsei3 år

60 HögstadomstolensdomB 2489/13 Uppladdning särskilt allvarligt; dock kortvarigt Eget bruk, inget kommersiellt syfte Upprepade gånger, likartat sätt; men kan endast begås påsättsomskett Straffvärdetförvartoch ettavde brottsominnefattar nerladdning och kortare uppladdning = 50 dagsböter Ej förebyggt eller begränsat skadeverkningar Tämligen omfattande, lång tid Kraftigt bötesstraff dagsböter

61 GötaHovrättB Bevisningoch bevisbördavidfildelning Överföring Åklagaren kunde visa att brottet begåtts från den tilltalades IP-adress med en dator som tillhör den tilltaladeoch med användandeavettanvändarnamnjämtee-postadresssomäruniktförden tilltalade-dånormaltutrettattden tilltaladeharanväntdatornviddettillfällesomåtaletavser. Den tilltalade måste för att bli frikänd då föra fram sådana omständigheter som medför att bevisvärderingen framstår som osäker. Invändningen att det inte var den tilltalade som använt datorn vid aktuellt tillfälle, utan t.ex. hans samboärdock en invändningsomundandrarsig kontroll. Den tilltaladehade dessutomlämnatandrauppgifterunder förundersökningen. Sammantaget styrkt gärningsbeskrivningen avseende överföring. Exemplarframställning Visserligen styrkt att den tilltalade kopierat flera av ljudfilerna från skivor som han haft tillgång till, men den tilltalades invändning att han gjort det för att tillsammans med sambo och vänner kunnalyssnapåmusikeni bostadenvia datornkundeintelämnasutanavseende. Intetillfredsställandestyrktattframställningenavdigitalaexemplar varolovlig.

62 Svea HovrättT : DDF./. Swepiq (f.d. Infopaq) Tillfälliga kopior som omfattas av undantaget i 11 a URL Söksträngar om 11 ord kan göra intrång (delvistmångfaldigande) men ej visat genom att presentera konkreta exempel på artiklar/tidningsartiklar

63 Tack! Johan Axhamn Doktorand i civilrätt Stockholms universitet tel: Karin Cederlund Advokat, Partner, Sandart&Partners Advokatbyrå tel: Daniel Westman Doktorand i rättsinformatik Stockholms universitet tel:

Lydia Lundstedt, Stockholm universitet

Lydia Lundstedt, Stockholm universitet Lydia Lundstedt, Stockholm universitet C-145/10, Painer/Standard Verlag Österrikisk domstol Österrikisk svarande tidningar distribueras i Österrike Fyra tyska svaranden -tidningar distribueras i Fyra tyska

Läs mer

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället IP/97/1100 Bryssel den 10 december 1997 Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället Europeiska kommissionen har på initiativ av kommissionsledamoten med ansvar

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson

SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson SACG - 27 november 2014 Kammaråklagare Henrik Rasmusson Tingsrätten Påföljd: Fängelse 1 år - Uppsåt - Allvarligt slag - Stor ekonomisk skada - Risk för tredje man - Enkelt att genomföra - Goda intäkter

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering?

Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering? Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering? Daniel Westman Juridiska institutionen http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Intrång genom fildelningsnätverk Tekniken i sig har

Läs mer

Upphovsrättslig praxis 2013

Upphovsrättslig praxis 2013 Upphovsrättslig praxis 2013 SFIR:s praxisdag den 15 januari 2014 Daniel Westman, Stockholms universitet Johan Axhamn, Stockholms universitet EU-domstolen C-607/11, TVCatchup EUDs svar (1): Uttrycket överföring

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2012 Ö 2256-10 KLAGANDE ME Ombud: ST MOTPART Tylden & Co AS, 963963629 Postboks 4343 Nydalen NO-0402 Oslo Norge Ombud: Advokat

Läs mer

Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09

Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09 C- 279/13 Cmore Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09 8 Frågorna: 1. Omfa7ar begreppet överföring >ll allmänheten, i den mening som avses i ar>kel 3.1 i infosocdirek>vet,

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-05-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04

Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04 Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04 Advokat Magnus Tonell 1 Målets bakgrund En privatperson stämde en kommun för upphovsrättsintrång. Kommunen hade i ett annat tvistemål

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 april 2005 Ö 4188-04 KLAGANDE Scan-Tech USA/Sweden AB, 556276-8019, Skyttbrinksvägen 11, 147 39 TUMBA Ombud: advokaten BL MOTPART Volvo

Läs mer

2003-09-22 02-461-2003. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM

2003-09-22 02-461-2003. Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM 1(5) 2003-09-22 02-461-2003 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Yttrande över departementspromemorian Upphovsrätten i informationssamhället - genomförande

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Daniel Westman 1 2001-06-20

Daniel Westman 1 2001-06-20 Daniel Westman 1 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar E-handelsdirektivet (Ds 2001:13) Med anledning av promemorians förslag till svensk implementering av E-handelsdirektivets regler om ansvarsfrihet

Läs mer

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet Jonatan Lundgren Upphovsrätt och Internet Del 1 GRUNDLÄGGANDE UPPHOVSRÄTT OCH INTERNET 2. Internet... 8 3. Upphovsrätt och skydd... 9 4. Vad skyddar upphovsrätten?... 12 5. Upphovsmannens rättigheter...

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien

---f----- Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien ---f----- REG ERI NGSKANSLIET 2010-01-20 Utri kesdepartementet Europeiska kommissionen Generalsekretariatet Rättssekretariatet Rue de la Loi 200 B-l049 BRYSSEL Belgien Svar på motiverat yttrande angående

Läs mer

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Digitalisering Exemplarframställning Temporära exemplar Filer och bitströmmar Källa: Pirates of the Carribean: Dead Man s Chest (Jerry Bruckheimer

Läs mer

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja

Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 22.7.2013 Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja Särskilda avtalsvillkor för tjänsten Elisa Kirja 1. Allmänt Tjänsten Elisa Kirja (nedan Innehållstjänsten) är avsedd för konsumentkunder. Dessa

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Privatkopiering i molnet

Privatkopiering i molnet Privatkopiering i molnet Advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic 2012-03-15 Den svenska lagstiftningen Den svenska lagstiftningen Exemplarframställning för privat bruk 12 URL Exemplarframställning

Läs mer

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger?

Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Vem bestämmer om ett alster är upphovsrättsligt skyddat och om intrång föreligger? Officialprövningeni immaterialrättsliga och marknadsrättsliga mål Seminarium arrangerat av Svenska Föreningen för Immaterialrätt

Läs mer

16 april 2014. Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång. EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet

16 april 2014. Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång. EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet Nyhetsbrev IP/TMT 2014:2 16 april 2014 What s new? Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet Bevislättnad vid bedömning av skadans

Läs mer

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet Presentation Generellt om upphovsrätten, internet och mellanhänders ansvar i Sverige The Pirate Bay-målet år 2010 Black Internet-målet år 2012 Bredbandsbolaget-målet pågående Särskild talan om förverkande

Läs mer

OTILLBÖRLIG KONKURRENS

OTILLBÖRLIG KONKURRENS 1 OTILLBÖRLIG KONKURRENS Marknadsrätt och företagshemligheter Henrik Bengtsson / partner / advokat Den 15 januari 2013 2 Disposition 1. MD:s praxis i siffror 2. Materiella frågor 3. Skadestånd vid vilseledande

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

SLUTLIGT BESLUT 2009-12-04 Meddelat i Huddinge

SLUTLIGT BESLUT 2009-12-04 Meddelat i Huddinge 1 SÖDERTÖRNS TINGSRÄTT PARTER SLUTLIGT BESLUT Meddelat i Huddinge Mål nr Sökande 1. AB Svensk Filmindustri, 556003-5213 169 86 Stockholm 2. PAN Vision Publishing AB, 556592-2480 Box 1150 501 11 Borås 3.

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

Privatkopieringsersä/ning

Privatkopieringsersä/ning IMK-seminarium den 26 maj 2014 Privatkopieringsavgift Advokat Stefan Widmark 1919 års lag om rätt till litterära och musikaliska verk (LL) 1919 års lag om rätt till verk av bildande konst (KL) 1919 års

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (20) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 december 2012 Ö 4817-09 KLAGANDE 1. Bonnier Audio AB, 556074-9318 Box 3159 103 63 Stockholm 2. Earbooks AB, 556644-3502 Adolf Fredriks

Läs mer

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014

KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 17.12.2014 C(2014) 9656 final KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) nr / av den 17.12.2014 om komplettering av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/109/EG

Läs mer

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611

Riktlinjer. Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Riktlinjer Riktlinjer om nyckelbegrepp i direktivet om förvaltare av alternativa investeringsfonder 13.08.2013 ESMA/2013/611 Datum: 13.08.2013 ESMA/2013/611 Innehåll I. Tillämpningsområde 3 II. Definitioner

Läs mer

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08

Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 Sidan 1 av 7 Webbjuridiska regler vid publicering på Region Skånes hemsidor 2009-06-08 1. Syfte Syftet med detta dokument är att ur ett juridiskt perspektiv förtydliga vilka regler, utöver lagarna, som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Anvisning 9/2014 1 (7)

Anvisning 9/2014 1 (7) Anvisning 9/2014 1 (7) Försäljning av produkter som avses i tobakslagen på internet Bakgrund Lagstiftning Med stöd av 14 i tobakslagen (693/1976) ger Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet:

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09. Förslaget föranleder följande yttrande av Lagrådet: 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2003-05-09 Närvarande: f.d. justitierådet Hans Danelius, regeringsrådet Gustaf Sandström, justitierådet Dag Victor. Enligt en lagrådsremiss den 24 april 2003

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 23 december 2005 T 4739-04 KLAGANDE GB Ombud: Jur. kand. SPK MOTPART Sveriges Radio Aktiebolag, 556419-3232 105 10 Stockholm Ombud: Advokat

Läs mer

BILAGA. till. förslag till rådets beslut

BILAGA. till. förslag till rådets beslut EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 5.3.2015 COM(2015) 91 final ANNEX 1 BILAGA till förslag till rådets beslut om undertecknande på Europeiska unionens vägnar och om provisorisk tillämpning av avtalet

Läs mer

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien)

Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Mål C-236/09 Association belge des Consommateurs Test-Achats ASBL och andra mot Conseil des Ministres (Belgien) Vladimir Bastidas Venegas Doktorand, SU Fakta Direktiv 2004/113 om likabehandling av män

Läs mer

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister

Erik Segersällsväg 3 B, 126 50 HÄGERSTEN. Marknadsföring av företagskatalog och branschregister MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2009:36 2008: Datum 2009-11-19 Dnr C 31/08 KÄRANDE 1. Eniro AB, 169 87 STOCKHOLM 2. Din Del Aktiebolag, Box 6010, 171 60 SOLNA Ombud för 1 och 2: advokaten A. K. och jur.kand. J.

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 24 oktober 2014 B 5749-13 KLAGANDE MR Ombud: Jur.kand. FE MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Förseelse mot förordningen

Läs mer

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m.

JO./. riksåklagaren ang. grovt skattebrott m.m. SVARSSKRIVELSE Sida 1 (5) Riksåklagarens kansli Datum Rättsavdelningen 2013-01-09 Ert datum Er beteckning Byråchefen My Hedström 2012-05-09 B 1496-12 Högsta domstolen Box 2066 103 12 STOCKHOLM JO./. riksåklagaren

Läs mer

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version)

FÖRORDNINGAR. EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 469/2009 av den 6 maj 2009 om tilläggsskydd för läkemedel. (kodifierad version) 16.6.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 152/1 I (Rättsakter som antagits i enlighet med EG- och Euratomfördragen och som ska offentliggöras) FÖRORDNINGAR EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING

Läs mer

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN

E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER. MARKT/2094/01 SV Orig. EN E-HANDEL OCH FINANSIELLA TJÄNSTER MARKT/2094/01 SV Orig. EN Syftet med detta dokument I detta dokument beskrivs den nuvarande situationen beträffande e-handel och finansiella tjänster samt den särskilda

Läs mer

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall

Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Tillämpning av förordningen om ömsesidigt erkännande på artiklar av ädelmetall 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 30/9 2004 Många rättsområden! IT-rätt Intro 30/9 2004 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 13 juli 2015 Ö 2345-15 KLAGANDE JH SAKEN Utfående av allmän handling ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Svea hovrätts beslut 2015-04-13 Dnr 210-15

Läs mer

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014.

Kommittédirektiv. Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82. Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Kommittédirektiv Tilläggsdirektiv till Utstationeringskommittén (A 2012:03) Dir. 2014:82 Beslut vid regeringssammanträde den 5 juni 2014. Utvidgning av och förlängd tid för uppdraget Regeringen beslutade

Läs mer

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet

Jan Rosén. Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet Jan Rosén Professor i civilrätt Juridiska fakulteten Stockholms Universitet SFU:s studiedag 2009.12.14 Spårv rvägshallarna, Stockholm Upphovsrätten idag Aktuell domspraxis och nya affärsmodeller Verkshöjden

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg.

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03. Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2012-09-03 Närvarande: F.d. justitieråden Marianne Eliason och Dag Victor samt justitierådet Lennart Hamberg. Lag om uthyrning av arbetstagare Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM

Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM 1(8) Svarsdatum 2015-06-01 Arbetsmarknadsdepartementet Sofia Råsmar 0725273120 sofia.rasmar@tco.se Tillämpningsdirektivet till utstationeringsdirektivet Del I A2015/734/ARM Delbetänkande till utredningen

Läs mer

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter

ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter ARTIKEL 29 Arbetsgruppen för skydd av personuppgifter 00065/2010/SV WP 174 Yttrande 4/2010 över FEDMA:s europeiska uppförandekodex för användning av personuppgifter i direkt marknadsföring Antaget den

Läs mer

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Maria Hallqvist

FÖREDRAGANDE OCH PROTOKOLLFÖRARE Maria Hallqvist 1 PROTOKOLL 2010-08-25 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 36 Mål nr Ö 4817-09 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Leif Thorsson, Severin Blomstrand, Torgny Håstad, Per Virdesten (referent) och Agneta Bäcklund FÖREDRAGANDE

Läs mer

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens.

Italien. I italiensk lagstiftning, och mer specifikt i civilprocesslagen finns inga närmare bestämmelser om direkt bevisupptagning via videokonferens. Italien 1. Kan bevis tas upp via videokonferens antingen med deltagande av en domstol i den ansökande medlemsstaten eller direkt av en domstol i den medlemsstaten? Vilka nationella förfaranden eller lagar

Läs mer

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt

Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt GENERALDIREKTORATET FÖR EU-INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Vilken rättslig grund för familjerätt? Vägen framåt NOT PE 462.498

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16

UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 UPPHOVSRÄTTSRÅDET Utlåtande 2007:16 Ärende Sökande Upphovsrättslig bedömning av IPTV Hibox Systems Oy Ab Given 16.11.2007 Sammanfattning IPTV-verksamheten, så som den beskrivs i ansökan, innebär överföring

Läs mer

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE EUROPEISKA KOMMISSIONEN Generaldirektoratet för konkurrens SAC Bryssel den DG D(2004) GEMENSKAPENS RAMBESTÄMMELSER FÖR STATLIGT STÖD I FORM AV ERSÄTTNING FÖR OFFENTLIGA TJÄNSTER 1. SYFTE OCH TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Läs mer

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1,

med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2002) 244) 1, P5_TA-PROV(2003)0446 Ansvarsförsäkring för motorfordon ***I Europaparlamentets lagstiftningsresolution om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 72/166/EEG,

Läs mer

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01

GWA ARTIKELSERIE. Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 GWA ARTIKELSERIE Titel: Parallellimport av läkemedel Rättområde: Varumärkesrätt Författare: Ulf Gärde, Rikard Wikström Datum: 2006-02-01 Vad är parallellimport? Med parallellimport avses det förhållandet

Läs mer

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12

MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 MARKNADSDOMSTOLEN DOM 2013:17 2013-11-14 Mål nr C 13/12 KÄRANDE Inwido Sverige AB, 556583-4693, Box 153, 574 22 Vetlanda Ombud: advokaten H-G. F. och jur.kand. M. J., Gärde Wesslau Advokatbyrå, Box 684,

Läs mer

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005

Många rättsområden! IT-rätt. Internationell dimension. Problem med IT-rätt. Intro 15/6 2005 Många rättsområden! IT-rätt Intro 15/6 2005 Internationell dimension Avtalsrätt Köprätt Marknadsföring Straffrätt Yttrandefrihet, tryckfrihet. Personlig integritet Immaterialrätt Mats Nordenborg 1 Mats

Läs mer

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE)

AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) AVTAL OM BEGRÄNSAD ANVÄNDNING AV PUBLIKATION I NÄT INOM ELEKTRA-PROJEKTET (FÖRLÄGGARE/UTGIVARE) 1. Avtalsparter Förläggare/utgivare (namn) som innehavare av rättigheter baserade på förlagsavtal (härefter

Läs mer

Medie- och immaterialrätt

Medie- och immaterialrätt Medie- och immaterialrätt Jan Rosen IUSTUS FÖRLAG Innehäll Förord med nägra kommentarer till vissa av texterna 5 Innehäll 11 AVSNITT 1 - UPPHOVSRÄTT OCH ANNAN IMMATERIALRÄTT 1 Immaterialrättens expansion

Läs mer

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik

Henry Olsson. Copyright. Svensk och internationell upphovsrätt. Åttonde upplagan. Norstedts Juridik Henry Olsson Copyright Svensk och internationell upphovsrätt Åttonde upplagan Norstedts Juridik Innehållsförteckning Förord 11 Förkortningar 17 1. Inledning 19 Immaterialrätt 19 Upphovsrättens huvudinnehåll

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål

Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål EIOPA-BoS-12/069 SV Riktlinjer för försäkringsföretags hantering av klagomål 1/7 1. Riktlinjer Inledning 1. Dessa riktlinjer utfärdas i enlighet med artikel 16 i förordningen om Eiopa 1 (Europeiska försäkrings-

Läs mer

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål

EIOPA(BoS(13/164 SV. Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA(BoS(13/164 SV Riktlinjer för försäkringsförmedlares hantering av klagomål EIOPA WesthafenTower Westhafenplatz 1 60327 Frankfurt Germany Phone: +49 69 951119(20 Fax: +49 69 951119(19 info@eiopa.europa.eu

Läs mer

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter)

AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL. (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Avtal Datum Dnr Sid 1 (5) AVTAL OM RÄTT ATT NYTTJA UNDERVISNINGSMATERIAL (Avsnitt inom parentes skall ersättas med för avtalet aktuella uppgifter) Parter 1. Umeå universitet, institutionen för (namn),

Läs mer

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193)

Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) SFS nr: 1994:193 Departement/ myndighet: Justitiedepartementet L3 Rubrik: Internationell upphovsrättsförordning (1994:193) Utfärdad: 1994-04-14 Ändring införd: t.o.m. SFS 2009:1420 1 I denna förordning

Läs mer

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG

5933/4/15 REV 4 ADD 1 SN/cs 1 DPG Europeiska unionens råd Bryssel den 28 april 2015 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0025 (COD) 5933/4/15 REV 4 ADD 1 RÅDETS MOTIVERING Ärende: EF 26 ECOFIN 70 DROIPEN 14 CRIMORG 16 CODEC 142 PARLNAT

Läs mer

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor

Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Creative Commons Erkännande_DelaPåSammaVillkor Genom att nyttja Licensrättigheterna (definierade nedan), accepterar och godkänner Du att Du är bunden av villkoren i denna Creative Commons Erkännande- DelaPåSammaVillkor

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (7) meddelad i Stockholm den 3 juli 2012 KLAGANDE Försäkringskassan 103 51 Stockholm MOTPART AA Ombud: Advokat Ida Otken Eriksson Advokatfirman Öberg & Associés AB Box

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för ekonomi och valutafrågor ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 EUROPAPARLAMENTET 2004 2009 Utskottet för ekonomi och valutafrågor 2008/0142(COD) 18.12.2008 ÄNDRINGSFÖRSLAG 33-53 Förslag till yttrande Harald Ettl (PE416.293v01-00) Förslag till Europaparlamentets och

Läs mer

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2)

Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) 2013-05-14 Justitiedepartementet Enheten för Familjerätt och Allmän Förmögenhetsrätt 103 33 STOCKHOLM Regeringens promemoria Tvingande regler om betalningstider i näringslivet (Ju2013/557/L2) Internationella

Läs mer

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3

Stockholm den 18 december 2007 R-2007/1126. Till Justitiedepartementet. Ju2007/7778/L3 R-2007/1126 Stockholm den 18 december 2007 Till Justitiedepartementet Ju2007/7778/L3 Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 18 september 2007 beretts tillfälle att avge yttrande över departementspromemorian

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 31 oktober 2013 T 1637-12 KLAGANDE Gotlands kommun, 212000-0803 621 81 Visby Ombud: Advokat RH MOTPART SÖ Ombud: Advokat BT SAKEN Skadestånd

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT. Mål nr. meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP. Ombud: Advokaterna PB och EN Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 28 oktober 2011 Ö 1586-09 KLAGANDE LP Ombud: Advokaterna PB och EN MOTPARTER 1. Laholms Sparbank, 549201-6059 Box 77 312 22 Laholm Ombud:

Läs mer

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2013

MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2013 MARKNADSRÄTT EU-DOMSTOLEN 2013 Presentation för SFIR 15 januari 2014 Advokaten Lena Frånstedt Lofalk Dom 11 juli 2013; mål C-657/11 Tolkning av begreppet reklam enligt direktiv om vilseledande och jämförande

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2002-02-18 Närvarande: f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist, regeringsrådet Marianne Eliason, justitierådet Severin Blomstrand. Enligt en lagrådsremiss

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 14 oktober 2005 Ö 4968-04 KLAGANDE Fila Sport S.p.A. Viale Cesare Battisti 26 13900 Biella Italien Ombud: Advokat SB MOTPART Maersk Sverige

Läs mer

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar

Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar KKV1015, v1.4, 2013-01-18 BESLUT 2014-05-14 Dnr 761/2013 1 (7) Försvarets materielverk 115 88 Stockholm Försvarets materielverk upphandling av tunga terränglastbilar Beslut Konkurrensverket avskriver ärendet.

Läs mer

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883)

SFS nr: 2001:883. Revisorslag (2001:883) SFS nr: 2001:883 Revisorslag (2001:883) 2 I denna lag avses med 1. revisor: en godkänd eller auktoriserad revisor, 2. godkänd revisor: en revisor som har godkänts enligt 4, 3. auktoriserad revisor: en

Läs mer

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM

HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS DOM 1 (6) meddelad i Stockholm den 28 maj 2014 KLAGANDE Skatteverket 171 94 Solna MOTPART AA ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Kammarrätten i Göteborgs dom den 18 april 2013 i mål nr 6051-12

Läs mer

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag

Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag Personuppgiftslagen konsekvenser för mitt företag I denna promemoria finns information om personuppgiftslagen ( PuL ) som från och med den 1 oktober i år börjar gälla för de flesta behandlingar av personuppgifter

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS BESLUT SV SV SV EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 29.10.2009 KOM(2009)608 slutlig Förslag till RÅDETS BESLUT om bemyndigande för Republiken Estland och Republiken Slovenien att tillämpa en åtgärd

Läs mer

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG)

Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket mervärdesskattelagen (1994:200); artikel 132.1 e mervärdesskattedirektivet (2006/112/EG) HFD 2015 ref 34 En apnéskena utgör inte en sådan dentalteknisk produkt som är undantagen från skatteplikt enligt mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt. Lagrum: 3 kap. 4 andra stycket

Läs mer

Stockholm den 13 april 2012. KLYS och Copyswedes gemensamma svar på frågorna från Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15)

Stockholm den 13 april 2012. KLYS och Copyswedes gemensamma svar på frågorna från Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden (Ju 2011:15) Stockholm den 13 april 2012 Till Regeringskansliets utredningsavdelning Att: Peter Krikström 201 21 Malmö KLYS och Copyswedes gemensamma svar på frågorna från Utredningen om vissa civilrättsliga förvaltningsärenden

Läs mer

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN

FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN FOTOKOPIERING AV TRYCKSAKER INOM KOMMUNALFÖRVALTNINGEN 1 Inom kommunalförvaltningen kopieras årligen över 500 miljoner sidor, varav 100 miljoner i samkommuner. Av dessa kopior tas 4,4 % av material som

Läs mer

24 september 2015. Svensk varumärkesrätt anpassas till den nya varumärkesregleringen

24 september 2015. Svensk varumärkesrätt anpassas till den nya varumärkesregleringen Nyhetsbrev IP/TMT 2015:2 24 september 2015 What s new? Svensk varumärkesrätt anpassas till den nya varumärkesregleringen inom EU Europaparlamentet har yttrat sig över kommissionens förslag till ett nytt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 30 oktober 2013 Ö 3474-13 KLAGANDE 1. Företagsbilar i Stockholm Aktiebolag, 556473-7178 Box 19530 104 32 Stockholm 2. JP SAKEN Avvisande

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter; SFS 2011:1103 Utkom från trycket den 8 november 2011 utfärdad den 27 oktober 2011. Enligt riksdagens beslut 1

Läs mer

Stockholm den 29 april 2011

Stockholm den 29 april 2011 R-2011/0154 Stockholm den 29 april 2011 Till Arbetsmarknadsdepartementet A2011/533/ARM Sveriges advokatsamfund har genom remiss den 28 januari 2011 beretts tillfälle att avge yttrande över betänkandet

Läs mer