Upphovsrättslig Praxis 2014

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphovsrättslig Praxis 2014"

Transkript

1 Upphovsrättslig Praxis 2014 SFIR:s Praxisdag 15 januari 2015 Johan Axhamn Karin Cederlund Daniel Westman

2 Disposition Länkning Fri rörlighetm.m. Inskränkningar Parodier Tullförordningen Jurisdiktion Sanktioneroch tekniskaskyddsåtgärder

3 Länkning

4 C-466/12 -Svensson m.fl. Retriever tillhandahöll länkar till fritt tillgängliga tidningsartiklar på Göteborgs-Postens webbplats Utgör sådan länkning överföring till allmänheten som kräver upphovsmännens tillstånd?

5 C-466/12 -Svensson m.fl. Rätten till överföring till allmänheten, artikel 3 i direktiv 2001/29 1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer De rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte anses vara konsumerade genom någon form av överföring till allmänheten eller genom att alster görs tillgängliga för allmänheten enligt denna artikel.

6 C-466/12 -Svensson m.fl. 1. Utgör klickbar länk en överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i InfoSoc-direktivet? 2. Påverkas bedömningen av om länken leder till en webbsida med begränsad åtkomst? 3. Skillnad då länken leder till annan webbsida eller om den ger intryck av att vara på samma webbsida som länken ( inbäddad )? 4. Möjligt för MS att föreskriva mer omfattande skydd, dvs. att låta ensamrätten omfatta fler förfoganden än Infosocdirektivet?

7 C-466/12 -Svensson m.fl. Kumulativa kriterier: överföring av ett verk till allmänheten Tillhandahållande av klickbara länkar utgör en överföring till en allmänhet men tillhandahållandet av länkarna utgör inte en överföring till en ny allmänhet

8 C-466/12 -Svensson m.fl. 24En överföring såsom den som är i fråga i det nationella målet, vilken avser samma verk som den ursprungliga överföringen och som i likhet med den ursprungliga överföringen har genomförts med samma teknik, nämligen via internet ska för att omfattas av begreppet överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, enligt fast rättspraxis vara riktad till en ny publik, det vill säga en publik som verkens upphovsmän inte beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen till allmänheten 25I förevarande fall konstaterar domstolen att tillgängliggörandet av verken i fråga genom en klickbar länk, såsom det tillgängliggörande som är aktuellt i det nationella målet, inte innebär att verken överförs till en ny publik. 26 Den publik som den ursprungliga överföringen riktade sig till utgjordes nämligen av den berörda webbplatsens samtliga potentiella besökare. Eftersom tillgången till verken på den webbplatsen inte var föremål för någon begränsning, kunde samtliga internetanvändare få fri tillgång till dem.

9 C-466/12 -Svensson m.fl. Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska tolkas så, att tillhandahållandet på en webbplats av klickbara länkar till verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats, inte utgör överföring till allmänheten på sådant sätt som avses i denna bestämmelse. Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse.

10 C-306/05, SGAE C-403/08 och C-429/08, FootballAssociation Premier League m.fl. C-135/10, SCF C-162/10, Phonographic Performance C-607/11, ITV Broadcasting m.fl. C-431/09Airfield

11 C-348/13 -BestWaterInternational Inbäddad länk till konkurrents reklamfilm Inbäddningen och intrycket av att reklamfilmen utgjorde en integrerad del av konkurrenternas hemsida gör ingen skillnad enligt domstolen Upphovsrättsligt/Känneteckensrättsligt, illojal konkurrens? Diskussion utbrutit i vissa kretsar om betydelsen av att det som länkas till har lagts ut olovligen?

12 Fri rörlighetm.m.

13 C-351/12 OSA 1. Ska artikel 3.1 i direktiv 2001/29 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär att upphovsmännen inte har rätt att tillåta eller förbjuda att en kuranläggning som bedriver verksamhet i egenskap av ett affärsdrivande företag överför deras verk genom att avsiktligt vidarebefordra en signal till radio-eller tv-apparater i patienternas rum på anläggningen? 3. Ska artikel 56 FEUF och följande artiklar samt artikel 102 FEUF eller i förekommande fall artikel 16 i direktiv 2006/123 tolkas så, att de utgör hinder för tillämpning av nationell lagstiftning som endast ger tillstånd att bedriva kollektiv förvaltning av upphovsrätt i medlemsstaten till en enda (monopolistisk) upphovsrättsorganisationoch därmed inte ger mottagarna av tjänsterna frihet att välja en upphovsrättsorganisation i en annan medlemsstat?

14 C-351/12 OSA Rätten till överföring till allmänheten (artikel 3.1 i direktiv 2001/29) omfattar situationen att en kuranläggning överför verk genom att avsiktligt vidarebefordra en signal till radio-eller tv-apparater i patienternas rum på anläggningen.

15 C-351/12 OSA Upphovsrättsorganisationernas verksamhet omfattas av bestämmelserna i artikel 56 FEUF och följande artiklar om frihet att tillhandahålla tjänster. Eftersom en sådan tjänst är gränsöverskridande omfattas den av artikel 56 FEUF. En nationell lagstiftning som endast ger tillstånd att bedriva kollektiv förvaltning av upphovsrätt i medlemsstaten till en enda (monopolistisk) upphovsrättsorganisation hindrar tillhandahållandet av en sådan tjänst och utgör därmed en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. En inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster kan vara tillåten om den motiveras av tvingande skäl av allmänintresse, förutsatt att den är ägnad att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Skyddet av immateriella rättigheter utgör ett sådant tvingande skäl av allmänintresse.

16 C-351/12 OSA En sådan nationell lagstiftning som den här aktuella anses ägnad att skydda de immateriella rättigheterna då den möjliggör en effektiv förvaltning av rättigheterna och en effektiv kontroll av att de iakttas inom medlemsstaten. En sådan nationell lagstiftning som baseras på territoriellt skydd av upphovsrätt går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att skydda immateriella rättigheter.

17 C-351/12 OSA På unionsrättens nuvarande stadium är det inte möjligt att uppnå samma skyddsnivå för upphovsrätt genom någon annan metod än den som grundar sig på ett territoriellt skydd och därmed på territoriell kontroll av dessa rättigheter, vilken är den metod som används i den nationella lagstiftningen. På unionsrättens nuvarande stadium skulle uppkomma stora problem vad gäller kontrollen av hur verken används och av att upphovsrättsavgifterna betalas om en användare av skyddade verk, i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet, fritt kunde vända sig till vilken upphovsrättsorganisation som helst inom unionen för att få tillstånd att använda de skyddade verken och betala upphovsrättsavgifterna härför. En nationell lagstiftning som hindrar en användare av skyddade verk från att åtnjuta tjänster som tillhandahålls av en upphovsrättsorganisation i en annan medlemsstat, går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att skydda upphovsrätten.

18 C-351/12 OSA Artikel 102 FEUF ska dock tolkas på så sätt att det utgör indicierför att det är fråga om ett missbruk av dominerandeställning om upphovsrättsorganisationen tillämpar avgiftsnivåer för sina tjänster som är märkbart högre än de som tillämpas i andra medlemsstater, förutsatt att jämförelsen av avgiftsnivåerna har gjorts på en enhetlig grund, eller tillämpar ett alltför högt pris, vilket inte står i något rimligt förhållande till det ekonomiska värdet på den tjänst som tillhandahålls.

19 C-351/12 OSA Överföring offentligt framförande Fri rörlighet för tjänster Nationella ordningar för kollektiv förvaltning Jfr nyligen antagna direktivet 2014/26/EU Beräkning av avgiftsnivåer och pris vid kollektiv licensiering

20 Inskränkningar i ensamrätten

21 Tillfälliga kopior (C-360/13, Public Relations Consultants Association) (1) Enligt artikel 5.1 i direktiv 2001/29 ska mångfaldigande undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2 i detta direktiv förutsatt att fem villkor är uppfyllda, nämligen då det är fråga om en tillfällig form av mångfaldigande, mångfaldigandet är flyktigt eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse, mångfaldigandet utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, det enda syftet med denna process är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat alster, och mångfaldigandet inte har någon självständig ekonomisk betydelse.

22 Tillfälliga kopior (C-360/13, Public Relations Consultants Association) (2) Kopior på bildskärmen till användarens dator och i cachen på denna dators hårddisk, vilka genereras av en slutanvändare vid besök på en webbplats, uppfyller dels villkoren att sådana kopior ska vara tillfälliga, att de ska vara flyktigaeller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelseoch att de ska utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, dels villkoren i artikel 5.5 i direktivet och således får skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Argumentation: Tekniskt/praktiskt + trestegsregeln

23 Kopiering för privat bruk (C-435/12, ACI Adam) (1) Inte tillåtet med nationella regler som tillåter kopiering för privat bruk från olovlig källa Inte tillåtet med privatkopieringsersättningssystem som inte skiljer på kopiering från lovlig respektive olovlig källa (Sanktionsdirektivet inte tillämpligt på talan om rimlig kompensation.)

24 Argumentation Kopiering för privat bruk (C-435/12, ACI Adam) (2) Ingen begränsning till lovlig källa enligt ordalydelsen Restriktiv tolkning av undantag Trestegsregelns användning och betydelse i det aktuella fallet Konsekvent tillämpning dvs. EU-gemensam tolkning

25 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (1) Artikel 5.3 i direktiv 2001/29/EU: Medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar i de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3 i följande fall:... n) Användning genom överföring eller genom tillgängliggörande för enskilda i forskningssyfte eller för privata studier genom därför avsedda terminaler i lokalerna hos sådana inrättningar som avses i punkt 2 c av verk och andra alster som finns i deras samlingar och som inte omfattas av köpe- eller licensvillkor.

26 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (2) Begreppet köpe-eller licensvillkor avser avtal om de berörda verken som faktiskt har ingåtts. (Språklig tolkning, ändamålsenliga verkan, trestegsregeln bestämmelsen innehåller andra begränsningar) Accessorisk rätt att digitalisera (5.2 c) för tillgängliggörande enligt 5.3 n, inte hela samlingar ( särskilda fall av mångfaldigande ). (Ändamålstolkning. Trestegsregeln tysk rätt innehöll begränsningar.)

27 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (3) Artikel5.3 n omfattar inte låntagarnas utskrifter på papper eller digitala kopiering. Sådan kopiering kan dock vara tillåten enligt bestämmelser om kopiering för privat bruk (5.2 a eller b) (Täcks inte av ordalydelsen. Ingen accessorisk rätt.)

28 (C-201/13, Deckmyn) (1) Begreppet parodii artikel 5.3 k direktiv 2001/29/EG utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp Artikel 5.3 k ska tolkas så, att en parodis väsentliga kännetecken är dels att den erinrar om ett existerande verk, samtidigt som den märkbart skiljer sig från det verket, dels att den har ett humoristiskt eller förlöjligande syfte Skälig avvägning mot yttrandefriheten måste göras (av nationell domstol)

29 (C-201/13, Deckmyn) (2) Argumentation Begreppet parodi inte definierat EU-gemensam innebörd Bestämmelsens fakultativa karaktär ändrar inte detta. Skulle leda till bristande harmonisering. Allmänspråklig tolkning av begreppet parodi Syftet med inskränkningar är att balansera olika rättigheter och intressen

30 Slutsatser om argumentation Restriktiv tolkning av undantag Undantagets ändamålsenliga funktion Nationell frihet att anpassa Harmonisering Trestegsregeln begränsar Trestegsregeln begränsar inte

31 Parodier Deckmynsbetydelseisvenskrätt

32 Detsvenska parodiundantaget SOU 1956:25 s 124 att ett verk göres föremål för travesti eller parodi. Sådana förfaranden har av gammal hävd ansetts tillåtna SOU 1956:25 sid136 f ansetts, att travestier äro självständiga verk, icke bearbetningar. Avgörande härför är att travestin har ett helt annat syfte än bearbetningen, icke vill som denna begagnaförebildenförattnåen effektavliknandeslag utanfullföljerettförförebildenheltfrämmandesyfte

33 SOU 1956:25 sid136 f ja, ävenomtravestinärmycketnärgången, kanske följer förebilden i långa stycken ord för ord, har det överallt städse ansetts, att travestier och liknande äro självständiga verk, icke bearbetningar.

34 NJA 2005 s 905 AlfonsÅberg Principen måste i vart fall vara tillämplig när någon genom att förvränga ett känt verk till form eller innehåll åstadkommer en produkt, vilken framstår som avsedd att skapa en komisk effektsom är helt främmande för originalverket. Självständigt verk Skiljaktig mening

35 Deckmynsbetydelsei svenskrätt? Parodiundantaget i Infosoc är inte implementerat Det svenska parodiundantaget grundar sig på principen att parodier är självständiga verk, eftersom parodin har ett helt annat syfte än ursprungsverket; och det även om parodinärmycketnärgången, 4 2 sturl Är det möjligt att framgent tillämpa det svenska parodiundataget? Ett parodiundantag enlinfosocställer krav på humoristiskt syfte, att parodin märkbart skiljer sig från ursprungsverket (jfr förarbetsuttalanden) samt en intresseavvägning.

36 Tullförordningen Tillämpningvidförsäljningfrån tredjeland C-98/13 Martin Blomqvist./. Rolex

37 Tullförordningenart 2.1 a och b EnligtTullförordningenkrävsdelsettintrångi en upphovsrättellervarumärkesrättsomåtnjuterskyddi Danmark, delsattöverträdelsensketti Danmark.

38 Frågeställningen Höjesteretundradeomnågotintrånghade begåttsi Danmark. Ostridigt att Martin Blomqvist inte gjort intrång i Danmark (hade köptden förprivatbruk). Hade den kinesiske säljaren gjort intrång i Danmark? Hade detskettspridning(upphovsrättsligt) elleranvändningi näringsverksamhet(varumärkesrättsligt) i Danmark? Ettavtalomköpoch leveranshade ingåttsmed en konsumenti Danmark, men inteklartattden kinesiskawebbsidanriktadesig till konsumenter i Danmark.

39 JfrC-5/11 Titus Donner Spridningen till allmänheten kännetecknas av en rad händelser som åtminstone börjar med att ett köpeavtal sluts och utmynnar i fullgörelse av detta avtal genom leverans till en person ur allmänheten. En näringsidkare är ansvarig för alla transaktioner som näringsidkaren själv genomför eller som genomförs för hans eller hennes räkning och som leder till en spridning till allmänheten i en medlemsstat där de spridda varorna är upphovsrättsligt skyddade.

40 JfrC-324/09 L Oréal Ett varumärkesintrång kan föreligga om ett försäljningserbjudandet avseende en märkesvara som befinner sig i tredjeland riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats Enbart det förhållandet att en webbplats är tillgänglig på det territorium där varumärket registrerats är inte tillräckligt för att försäljningserbjudanden på webbplatsen ska anses riktade till konsumenter i det territoriet.

41 JfrC-495/09 Philips Intrångi rättigheternakanskenärvarorfråntredjeland, redan innan de anlänt till det territorium där skyddet gäller, är föremål för ett kommersiellt agerande som riktar sig till konsumenter inom det territoriet.

42 Svaret Tullförordningen ska tolkas så, att innehavaren av en immateriell rättighet avseende en vara som sålts till en person bosatt i en medlemsstat via en internetbutik i ett tredjeland vid den tidpunkt då varan anländer till den medlemsstaten åtnjuter det skydd som tillförsäkras innehavaren enligt denna förordning, enbart på grundval av köpet av varan. Varan behöver härutöver inteinnan den såldes ha ingått i ett försäljningsutbud eller i reklam riktad till konsumenterna i den aktuella medlemsstaten.

43 Jurisdiktion

44 C-387/12 -Hi HotelHCF En fotograf (Owe Spoering) hade framställt 25 fotografier på uppdrag av Hi Hotel, avseende hotellets interiörer. Avtalet (?) mellan fotografen och hotellet avsåg endast fotografierna som sådana och rätt/licens för hotellet att använda bilderna, t.ex. i marknadsföring. 9 av bilderna dök senare upp i en bok om inredningsarkitektur, som försåldes i Tyskland. Fotografen sökte genom sin talan i tysk domstol utverka förbud och erhålla skadestånd från förlaget. Det är möjligt att Hi Hotel överlämnat fotografierna till bokförlaget i Paris. Har den tyska domstolen jurisdiktion när handlingen (medverkanshandlingen) har skett i Frankrike? och vad omfattas i så fall av den tyska domstolens behörighet?

45 C-387/12 -Hi HotelHCF Artikel 2.1 i förordning nr 44/2001 Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol i den staten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap. Artikel 5 Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.

46 C-387/12 -Hi Hotel HCF domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa. Avser både den ort där skadan uppkom ( placewherethe damageoccured ) och den där den skadegörande händelsen inträffade ( the place of the casual event giving riseto the thedamage ), vilket innebär att talan kan väckas mot svaranden vid domstolen på den av dessa två orter som käranden väljer.

47 C-387/12 -Hi HotelHCF Ska artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 tolkas så, att skadan har inträffat i en medlemsstat (medlemsstat A) om den otillåtna handling som talan i målet avser eller som ligger till grund för skadeståndyrkanden har utförts i en annan medlemsstat (medlemsstat B) och består i medverkan i den otillåtna handling (huvudgärningen) som har utförts i den förstnämnda medlemsstaten (medlemsstat A)?

48 C-387/12 -Hi HotelHCF Artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den i ett fall där flera personer påstås ha vållat skada genom intrång i den ekonomiska delen av den upphovsrätt som är skyddad i den medlemsstat i vilken domstolen där talan har väckts är belägen utgör hinder för att orten där den skadegörande händelsen inträffade läggs till grund för behörighet för en domstol inom vars domkrets den av de påstådda skadevållarna mot vilken talan har väckts inte har handlat. Artikel 5 led 3 i förordningen medger däremot att orten där den skadegörande händelsen inträffade läggs till grund för nämnda domstols behörighet, förutsatt att skadan kan inträffa inom den domstolens domkrets. I en sådan situation är domstolen endast behörig att pröva den skada som vållats inom den medlemsstat där domstolen är belägen.

49 C-387/12 -Hi Hotel HCF En part kan stämmas för (medverkan till) upphovsrättsintrång även i domstol i jurisdiktioneri vilka parten varken har hemvist eller har handlat, om dess handlingar kan orsaka skada i den medlemsstat där talan har väckts.

50 Ny Bryssel I-förordning Förordning 1215/ januari 2015 Artikel 2.1 i 44/2001 artikel 4.1 i 1215/2012 Artikel 5 i 44/2001 artikel 7.2 i 1215/2012

51 Tekniska skyddsåtgärder samt förelägganden om blockering

52 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Även konsoler och annan utrustning som försetts med skydd mot uppspelning av icke-auktoriserat innehåll kan utgöra tekniska åtgärder som omfattas av skyddet i artikel 6, men

53 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida andra åtgärder eller åtgärder som inte vidtagits på konsolerna skulle kunna ge upphov till mindre störningar av eller mindre inskränkningar i aktiviteter från tredje mans sida, samtidigt som de skyddar rättsinnehavarnas rättigheter på ett likvärdigt sätt. Det är därvid relevant att ta hänsyn bland annat till kostnaderna för olika slags tekniska åtgärder, de tekniska och praktiska aspekterna av att genomföra dessa samt till en jämförelse av effektiviteten hos dessa olika slags tekniska åtgärder vad gäller skyddet för rättsinnehavarens rättigheter, en effektivitet som dock inte behöver vara absolut.

54 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Det ankommer även på den nationella domstolen att bedöma syftet med anordningar, produkter och komponenter som kan kringgå de tekniska åtgärderna. Bevisning om hur tredje man faktiskt använder dem är därvid särskilt relevant, sett utifrån omständigheterna i målet. Den nationella domstolen kan bland annat pröva hur ofta dessa anordningar, produkter eller komponenter faktiskt används i strid med upphovsrätten och hur ofta de används för ändamål som inte gör intrång i denna rätt.

55 Förelägganden om blockering av webb-platser (C-314/12, UPC Telekabel Wien) Artikel 8.3 infosoc-direktivet tillämpligt på accessleverantörer på mottagarsidan Blockeringsförelägganden utan specificerade åtgärder är förenliga med grundläggande rättigheter (operatörens näringsfrihet och användares informationsfrihet), men bara under vissa förutsättningar.

56 Förelägganden om blockering av webb-platser (C-314/12, UPC Telekabel Wien) Krav för att godta ospecificerade förelägganden Operatören kan välja rimliga och balanserade åtgärder Operatören kan vi verkställigheten undgå ansvar genom att visa att den vidtagit alla rimliga åtgärder Åtgärderna måste beakta tredje mans informationsfrihet (måste vara välriktade ) Måste kunna prövas av domstol. Användarna måste ha talerätt Konsekvenser för svensk rätt?

57 Sanktioner

58 HögstadomstolensdomB 2489/13 Straffvärdefildelning Laddatner60 filmervid51 tillfällenmellanden 23/2 och 5/ Laddatupp57 avfilmernamomentantellerkorttid efter nerladdningen Överfört 3 filmverk till allmänheten under längre tid 51 brottmot URL förelåg Hovrätten 160 dagsböter

59 HögstadomstolensdomB 2489/13 53 URL Böterellerfängelsehögst2 år BrB 30:3 Gemensam påföljd(51 brott) BrB25:5, 6 Om böter-högstaantaletdagsböter200 BrB29:2 Lägst30 dagsböteroch högstfängelsei3 år

60 HögstadomstolensdomB 2489/13 Uppladdning särskilt allvarligt; dock kortvarigt Eget bruk, inget kommersiellt syfte Upprepade gånger, likartat sätt; men kan endast begås påsättsomskett Straffvärdetförvartoch ettavde brottsominnefattar nerladdning och kortare uppladdning = 50 dagsböter Ej förebyggt eller begränsat skadeverkningar Tämligen omfattande, lång tid Kraftigt bötesstraff dagsböter

61 GötaHovrättB Bevisningoch bevisbördavidfildelning Överföring Åklagaren kunde visa att brottet begåtts från den tilltalades IP-adress med en dator som tillhör den tilltaladeoch med användandeavettanvändarnamnjämtee-postadresssomäruniktförden tilltalade-dånormaltutrettattden tilltaladeharanväntdatornviddettillfällesomåtaletavser. Den tilltalade måste för att bli frikänd då föra fram sådana omständigheter som medför att bevisvärderingen framstår som osäker. Invändningen att det inte var den tilltalade som använt datorn vid aktuellt tillfälle, utan t.ex. hans samboärdock en invändningsomundandrarsig kontroll. Den tilltaladehade dessutomlämnatandrauppgifterunder förundersökningen. Sammantaget styrkt gärningsbeskrivningen avseende överföring. Exemplarframställning Visserligen styrkt att den tilltalade kopierat flera av ljudfilerna från skivor som han haft tillgång till, men den tilltalades invändning att han gjort det för att tillsammans med sambo och vänner kunnalyssnapåmusikeni bostadenvia datornkundeintelämnasutanavseende. Intetillfredsställandestyrktattframställningenavdigitalaexemplar varolovlig.

62 Svea HovrättT : DDF./. Swepiq (f.d. Infopaq) Tillfälliga kopior som omfattas av undantaget i 11 a URL Söksträngar om 11 ord kan göra intrång (delvistmångfaldigande) men ej visat genom att presentera konkreta exempel på artiklar/tidningsartiklar

63 Tack! Johan Axhamn Doktorand i civilrätt Stockholms universitet tel: Karin Cederlund Advokat, Partner, Sandart&Partners Advokatbyrå tel: Daniel Westman Doktorand i rättsinformatik Stockholms universitet tel:

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m.

UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. UPPHOVSRÄTT PÅ INTERNET - en undersökning av upphovsrättsskyddet för musikverk, filmverk och datorprogram på Internet m.m. Av Kathrine Bergström Handledare: Professor Marianne Levin Examensarbete 20 poäng

Läs mer

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29

Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29 Musik och film på Internet hot eller möjlighet? Ds 2007:29 Förord Enligt Justitiedepartementets promemoria den 15 augusti 2006, Ju2006/6767/P, Uppdrag angående upphovsrätten på Internet, gavs numera hovrättslagmannen

Läs mer

Immaterialrätt årsbok 2o11

Immaterialrätt årsbok 2o11 Immaterialrätt årsbok 2o11 Årets viktigaste immaterialrättsliga händelser, i sammandrag av Advokatfirman Lindahl. Ansvarig utgivare: Håkan Borgenhäll hakan.borgenhall@lindahl.se Redaktör: Therése Hallbergson

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (20) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 21 december 2012 Ö 4817-09 KLAGANDE 1. Bonnier Audio AB, 556074-9318 Box 3159 103 63 Stockholm 2. Earbooks AB, 556644-3502 Adolf Fredriks

Läs mer

Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser

Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser Geolokalisering på internet vissa immaterialrättsliga konsekvenser Av Tobias Kempas Moderna tekniker som möjliggör geografisk lokalisering av internet användare har hittills inte tilldragit sig någon större

Läs mer

16 april 2014. Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång. EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet

16 april 2014. Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång. EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet Nyhetsbrev IP/TMT 2014:2 16 april 2014 What s new? Länkning till upphovsrättsskyddat material kan utgöra intrång EU-domstolen ogiltigförklarar datalagringsdirektivet Bevislättnad vid bedömning av skadans

Läs mer

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten?

Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Länkning som upphovsrättslig överföring till allmänheten? Av doktoranden DANIEL WESTMAN Tillhandahållande av länkar har i vissa sammanhang uppfattats som ett sådant tillgängliggörande för allmänheten som

Läs mer

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning

IRI PM. IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning IRI PM IRI Promemoria 3 / 2007 Daniel Westman Förslag på nya civilrättsliga sanktioner i kampen mot olaglig fildelning en kritisk granskning Institutet för rättsinformatik Juridiska fakulteten, Stockholms

Läs mer

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001

Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Daniel Westman (red) Aktuell IT-rätt studentuppsatser från specialkursen i IT-rätt 2001 Institutet för rättsinformatik IRI-rapport 2002:1 2002 Institutet för rättsinformatik och författarna Tryck: Nykopia

Läs mer

FÖRHANDLINGSRAPPORT *

FÖRHANDLINGSRAPPORT * FÖRHANDLINGSRAPPORT * 2006/24/EG 2002/58/EG 2004/48/EG Skydd för uppgifter Immaterialrätt Behandling av uppgifter på Internet Ensamrätt för förlag att göra ljudböcker tillgängliga för allmänheten Påstått

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I)

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008. av den 17 juni 2008. om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) L 177/6 SV Europeiska unionens officiella tidning 4.7.2008 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 593/2008 av den 17 juni 2008 om tillämplig lag för avtalsförpliktelser (Rom I) EUROPAPARLAMENTET

Läs mer

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys

Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Rättsliga strategier mot upphovsrättsintrång på nätet en analys Daniel Westman 1. Bakgrund På pappret har upphovsrätten aldrig varit starkare än idag. Anpassningen av upphovsrättslagstiftningen till den

Läs mer

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt

Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt Europaudvalget 2011-12 EUU alm. del Bilag 486 Offentligt FÖRSLAG TILL AVGÖRANDE AV GENERALADVOKAT ELEANOR SHARPSTON föredraget den 16 februari 2012(1) Mål C-542/09 Europeiska kommissionen mot Konungariket

Läs mer

IMK serien 2014/2 (Maj 2014)

IMK serien 2014/2 (Maj 2014) IMK serien 2014/2 (Maj 2014) Vitesförbud mot internetleverantörer vid upphovsrättsligt intrång - En analys av de rättsliga förutsättningarna med betoning på ansvarsfrågan Jur. kand. Andreas Östman Examensarbete

Läs mer

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm

2012-06-21 meddelad i Halmstad. Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm . Mål nr meddelad i Halmstad 1 PARTER (Antal tilltalade: 1) Åklagare Kammaråklagare Fredrik Ingblad Åklagarmyndigheten Internationella åklagarkammaren i Stockholm Målsägande C More Entertainment AB Tegeluddsvägen

Läs mer

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I

5161/05 if/ig/mm 1 DG C I EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 10 januari 2005 (21.1) (OR. en) 5161/05 Interinstitutionellt ärende: 2004/2001 (COD) COMPET 1 ETS 1 SOC 4 JUSTCIV 1 CODEC 5 NOT från: Rådets generalsekretariat till:

Läs mer

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm

1 STOCKHOLMS TINGSRÄTT Avdelning 5. DOM (DELDOM) 2015-05-19 meddelad i Stockholm 1 (DEL) meddelad i Stockholm Mål nr: PARTER (Antal motparter: 2) Motpart Offentlig försvarare: Advokat Foyen Advokatfirma Göteborg AB Stora Nygatan 33 411 08 Göteborg Åklagare Kammaråklagare Åklagarmyndigheten

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 20.06.1997 SEK(97) 1193 slutlig KOMMISSIONENS TOLKNINGSMEDDELANDE om frihet att tillhandahålla tjänster och begreppet "det allmännas bästa" i andra bankdirektivet

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU 28.3.2014 Europeiska unionens officiella tidning L 94/243 EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG L 302/32 Europeiska unionens officiella tidning 17.11.2009 DIREKTIV EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV 2009/65/EG av den 13 juli 2009 om samordning av lagar och andra författningar som avser företag

Läs mer

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015

Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 1 Nyhetsbrev om EU-rätt nummer 4 2015 Innehåll AVGÖRANDEN I SVENSKA DOMSTOLAR, M.M.... 1 Migrationsrätt... 1 Allmänna principer... 2 Fri rörlighet... 2 EU-DOMSTOLEN... 3 Avgöranden rörande Sverige... 3

Läs mer

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm

DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Enhet 14 DOM 2014-10-13 Meddelad i Stockholm Mål nr 14891-14 1 KLAGANDE Tele2 Sverige AB, 556267-5164 Ombud: chefsjuristen Stefan Backman Tele2 Sverige AB Box 62 164 94 Kista MOTPART Post- och telestyrelsen

Läs mer

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström

Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström JURIDISKA INSTITUTIONEN Stockholms universitet Skatteverkets efterforskningsmetoder i sociala medier Elisabet Ström Examensarbete i Rättsinformatik, 30 hp Handledare: Daniel Westman Stockholm, Höst/Vårterminen

Läs mer

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG. Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet) Lagrådsremiss Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning genomförande av direktiv 2006/24/EG Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den Beatrice Ask Ulf Wallentheim (Justitiedepartementet)

Läs mer

IMMATERIALRÄTT OCH MEDIARÄTT

IMMATERIALRÄTT OCH MEDIARÄTT NR 2 2005 REDAKTION: Advokat Petra Hansson Advokat Jens Kinnander ANSVARIG UTGIVARE: Advokat Per Josefson KONTAKTPERSONER: Advokat Karin Cederlund, Stockholm Telefon 08-505 764 95 e-post karin.cederlund@msa.se

Läs mer

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD

ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD ARTIKEL 29 - ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGIFTSSKYDD 11601/SV WP 90 Yttrande 5/2004 om icke begärd kommunikation i marknadsföringssyfte enligt artikel 13 i direktiv 2002/58/EG Antaget den 27 februari 2004 Denna

Läs mer

Livestreaming av datorspel En upphovsrättslig analys

Livestreaming av datorspel En upphovsrättslig analys Livestreaming av datorspel En upphovsrättslig analys Calle S. Dunger Kandidatuppsats i handelsrätt HARH10 VT 2014 Innehållsförteckning Förkortningar... 7 1. Inledning... 9 1.1 Bakgrund... 9 1.2 Syfte

Läs mer

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm

Kundkraft Sverige AB, Västra järnvägsgatan 21, 105 18 Stockholm Ombud: Advokat C. R., W. Advokatbyrå, Box 7543, 103 93 Stockholm MARKNADSDOMSTOLENS DOM 2012-12-11 2012:15 Mål C 26/11 KÄRANDE Elskling AB, Sandelsgatan 16, bv, 115 34 Stockholm Ombud: Advokaterna M. F. och C. T., S. Advokatbyrå, Box 4501, 203 20 Malmö SVARANDE Kundkraft

Läs mer

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys

Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Försäkringsbolagens informationsplikt: - En konsekvensanalys Magisteruppsats Affärsjuridiska utbildningsprogrammet med Europainriktning Linköpings universitet, vt. 2005 Marie Bengtsson Engelsk titel: Obligation

Läs mer

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd 31.5.2010 2008/0196(COD) ***I FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumenträttigheter

Läs mer