Upphovsrättslig Praxis 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Upphovsrättslig Praxis 2014"

Transkript

1 Upphovsrättslig Praxis 2014 SFIR:s Praxisdag 15 januari 2015 Johan Axhamn Karin Cederlund Daniel Westman

2 Disposition Länkning Fri rörlighetm.m. Inskränkningar Parodier Tullförordningen Jurisdiktion Sanktioneroch tekniskaskyddsåtgärder

3 Länkning

4 C-466/12 -Svensson m.fl. Retriever tillhandahöll länkar till fritt tillgängliga tidningsartiklar på Göteborgs-Postens webbplats Utgör sådan länkning överföring till allmänheten som kräver upphovsmännens tillstånd?

5 C-466/12 -Svensson m.fl. Rätten till överföring till allmänheten, artikel 3 i direktiv 2001/29 1. Medlemsstaterna skall ge upphovsmän en ensamrätt att tillåta eller förbjuda varje överföring till allmänheten av deras verk, på trådbunden eller trådlös väg, inbegripet att verken görs tillgängliga för allmänheten på ett sådant sätt att enskilda kan få tillgång till dessa verk från en plats och vid en tidpunkt som de själva väljer De rättigheter som avses i punkterna 1 och 2 skall inte anses vara konsumerade genom någon form av överföring till allmänheten eller genom att alster görs tillgängliga för allmänheten enligt denna artikel.

6 C-466/12 -Svensson m.fl. 1. Utgör klickbar länk en överföring till allmänheten enligt artikel 3.1 i InfoSoc-direktivet? 2. Påverkas bedömningen av om länken leder till en webbsida med begränsad åtkomst? 3. Skillnad då länken leder till annan webbsida eller om den ger intryck av att vara på samma webbsida som länken ( inbäddad )? 4. Möjligt för MS att föreskriva mer omfattande skydd, dvs. att låta ensamrätten omfatta fler förfoganden än Infosocdirektivet?

7 C-466/12 -Svensson m.fl. Kumulativa kriterier: överföring av ett verk till allmänheten Tillhandahållande av klickbara länkar utgör en överföring till en allmänhet men tillhandahållandet av länkarna utgör inte en överföring till en ny allmänhet

8 C-466/12 -Svensson m.fl. 24En överföring såsom den som är i fråga i det nationella målet, vilken avser samma verk som den ursprungliga överföringen och som i likhet med den ursprungliga överföringen har genomförts med samma teknik, nämligen via internet ska för att omfattas av begreppet överföring till allmänheten, i den mening som avses i artikel 3.1 i direktiv 2001/29, enligt fast rättspraxis vara riktad till en ny publik, det vill säga en publik som verkens upphovsmän inte beaktade när de lämnade sitt tillstånd till den ursprungliga överföringen till allmänheten 25I förevarande fall konstaterar domstolen att tillgängliggörandet av verken i fråga genom en klickbar länk, såsom det tillgängliggörande som är aktuellt i det nationella målet, inte innebär att verken överförs till en ny publik. 26 Den publik som den ursprungliga överföringen riktade sig till utgjordes nämligen av den berörda webbplatsens samtliga potentiella besökare. Eftersom tillgången till verken på den webbplatsen inte var föremål för någon begränsning, kunde samtliga internetanvändare få fri tillgång till dem.

9 C-466/12 -Svensson m.fl. Artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället, ska tolkas så, att tillhandahållandet på en webbplats av klickbara länkar till verk, som är fritt tillgängliga på en annan webbplats, inte utgör överföring till allmänheten på sådant sätt som avses i denna bestämmelse. Artikel 3.1 i direktiv 2001/29 ska tolkas så, att den utgör hinder för att en medlemsstat föreskriver ett mer omfattande skydd för upphovsmännen genom att låta begreppet överföring till allmänheten omfatta fler förfoganden än dem som avses i denna bestämmelse.

10 C-306/05, SGAE C-403/08 och C-429/08, FootballAssociation Premier League m.fl. C-135/10, SCF C-162/10, Phonographic Performance C-607/11, ITV Broadcasting m.fl. C-431/09Airfield

11 C-348/13 -BestWaterInternational Inbäddad länk till konkurrents reklamfilm Inbäddningen och intrycket av att reklamfilmen utgjorde en integrerad del av konkurrenternas hemsida gör ingen skillnad enligt domstolen Upphovsrättsligt/Känneteckensrättsligt, illojal konkurrens? Diskussion utbrutit i vissa kretsar om betydelsen av att det som länkas till har lagts ut olovligen?

12 Fri rörlighetm.m.

13 C-351/12 OSA 1. Ska artikel 3.1 i direktiv 2001/29 tolkas så, att den utgör hinder för en nationell lagstiftning som innebär att upphovsmännen inte har rätt att tillåta eller förbjuda att en kuranläggning som bedriver verksamhet i egenskap av ett affärsdrivande företag överför deras verk genom att avsiktligt vidarebefordra en signal till radio-eller tv-apparater i patienternas rum på anläggningen? 3. Ska artikel 56 FEUF och följande artiklar samt artikel 102 FEUF eller i förekommande fall artikel 16 i direktiv 2006/123 tolkas så, att de utgör hinder för tillämpning av nationell lagstiftning som endast ger tillstånd att bedriva kollektiv förvaltning av upphovsrätt i medlemsstaten till en enda (monopolistisk) upphovsrättsorganisationoch därmed inte ger mottagarna av tjänsterna frihet att välja en upphovsrättsorganisation i en annan medlemsstat?

14 C-351/12 OSA Rätten till överföring till allmänheten (artikel 3.1 i direktiv 2001/29) omfattar situationen att en kuranläggning överför verk genom att avsiktligt vidarebefordra en signal till radio-eller tv-apparater i patienternas rum på anläggningen.

15 C-351/12 OSA Upphovsrättsorganisationernas verksamhet omfattas av bestämmelserna i artikel 56 FEUF och följande artiklar om frihet att tillhandahålla tjänster. Eftersom en sådan tjänst är gränsöverskridande omfattas den av artikel 56 FEUF. En nationell lagstiftning som endast ger tillstånd att bedriva kollektiv förvaltning av upphovsrätt i medlemsstaten till en enda (monopolistisk) upphovsrättsorganisation hindrar tillhandahållandet av en sådan tjänst och utgör därmed en inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster. En inskränkning i friheten att tillhandahålla tjänster kan vara tillåten om den motiveras av tvingande skäl av allmänintresse, förutsatt att den är ägnad att säkerställa att det eftersträvade målet uppnås och inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå detta mål. Skyddet av immateriella rättigheter utgör ett sådant tvingande skäl av allmänintresse.

16 C-351/12 OSA En sådan nationell lagstiftning som den här aktuella anses ägnad att skydda de immateriella rättigheterna då den möjliggör en effektiv förvaltning av rättigheterna och en effektiv kontroll av att de iakttas inom medlemsstaten. En sådan nationell lagstiftning som baseras på territoriellt skydd av upphovsrätt går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att skydda immateriella rättigheter.

17 C-351/12 OSA På unionsrättens nuvarande stadium är det inte möjligt att uppnå samma skyddsnivå för upphovsrätt genom någon annan metod än den som grundar sig på ett territoriellt skydd och därmed på territoriell kontroll av dessa rättigheter, vilken är den metod som används i den nationella lagstiftningen. På unionsrättens nuvarande stadium skulle uppkomma stora problem vad gäller kontrollen av hur verken används och av att upphovsrättsavgifterna betalas om en användare av skyddade verk, i en sådan situation som den som är aktuell i det nationella målet, fritt kunde vända sig till vilken upphovsrättsorganisation som helst inom unionen för att få tillstånd att använda de skyddade verken och betala upphovsrättsavgifterna härför. En nationell lagstiftning som hindrar en användare av skyddade verk från att åtnjuta tjänster som tillhandahålls av en upphovsrättsorganisation i en annan medlemsstat, går inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå målet att skydda upphovsrätten.

18 C-351/12 OSA Artikel 102 FEUF ska dock tolkas på så sätt att det utgör indicierför att det är fråga om ett missbruk av dominerandeställning om upphovsrättsorganisationen tillämpar avgiftsnivåer för sina tjänster som är märkbart högre än de som tillämpas i andra medlemsstater, förutsatt att jämförelsen av avgiftsnivåerna har gjorts på en enhetlig grund, eller tillämpar ett alltför högt pris, vilket inte står i något rimligt förhållande till det ekonomiska värdet på den tjänst som tillhandahålls.

19 C-351/12 OSA Överföring offentligt framförande Fri rörlighet för tjänster Nationella ordningar för kollektiv förvaltning Jfr nyligen antagna direktivet 2014/26/EU Beräkning av avgiftsnivåer och pris vid kollektiv licensiering

20 Inskränkningar i ensamrätten

21 Tillfälliga kopior (C-360/13, Public Relations Consultants Association) (1) Enligt artikel 5.1 i direktiv 2001/29 ska mångfaldigande undantas från den rätt till mångfaldigande som avses i artikel 2 i detta direktiv förutsatt att fem villkor är uppfyllda, nämligen då det är fråga om en tillfällig form av mångfaldigande, mångfaldigandet är flyktigt eller utgör ett inkluderande av underordnad betydelse, mångfaldigandet utgör en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, det enda syftet med denna process är att möjliggöra en överföring i ett nät mellan tredje parter via en mellanhand eller en laglig användning av ett verk eller annat alster, och mångfaldigandet inte har någon självständig ekonomisk betydelse.

22 Tillfälliga kopior (C-360/13, Public Relations Consultants Association) (2) Kopior på bildskärmen till användarens dator och i cachen på denna dators hårddisk, vilka genereras av en slutanvändare vid besök på en webbplats, uppfyller dels villkoren att sådana kopior ska vara tillfälliga, att de ska vara flyktigaeller utgöra ett inkluderande av underordnad betydelseoch att de ska utgöra en integrerad och väsentlig del i en teknisk process, dels villkoren i artikel 5.5 i direktivet och således får skapas utan tillstånd från upphovsrättsinnehavarna. Argumentation: Tekniskt/praktiskt + trestegsregeln

23 Kopiering för privat bruk (C-435/12, ACI Adam) (1) Inte tillåtet med nationella regler som tillåter kopiering för privat bruk från olovlig källa Inte tillåtet med privatkopieringsersättningssystem som inte skiljer på kopiering från lovlig respektive olovlig källa (Sanktionsdirektivet inte tillämpligt på talan om rimlig kompensation.)

24 Argumentation Kopiering för privat bruk (C-435/12, ACI Adam) (2) Ingen begränsning till lovlig källa enligt ordalydelsen Restriktiv tolkning av undantag Trestegsregelns användning och betydelse i det aktuella fallet Konsekvent tillämpning dvs. EU-gemensam tolkning

25 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (1) Artikel 5.3 i direktiv 2001/29/EU: Medlemsstaterna får föreskriva undantag eller inskränkningar i de rättigheter som avses i artiklarna 2 och 3 i följande fall:... n) Användning genom överföring eller genom tillgängliggörande för enskilda i forskningssyfte eller för privata studier genom därför avsedda terminaler i lokalerna hos sådana inrättningar som avses i punkt 2 c av verk och andra alster som finns i deras samlingar och som inte omfattas av köpe- eller licensvillkor.

26 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (2) Begreppet köpe-eller licensvillkor avser avtal om de berörda verken som faktiskt har ingåtts. (Språklig tolkning, ändamålsenliga verkan, trestegsregeln bestämmelsen innehåller andra begränsningar) Accessorisk rätt att digitalisera (5.2 c) för tillgängliggörande enligt 5.3 n, inte hela samlingar ( särskilda fall av mångfaldigande ). (Ändamålstolkning. Trestegsregeln tysk rätt innehöll begränsningar.)

27 Tillgängliggörande (+digitalisering) hos bibliotek (C-117/13, Eugen Ulmer) (3) Artikel5.3 n omfattar inte låntagarnas utskrifter på papper eller digitala kopiering. Sådan kopiering kan dock vara tillåten enligt bestämmelser om kopiering för privat bruk (5.2 a eller b) (Täcks inte av ordalydelsen. Ingen accessorisk rätt.)

28 (C-201/13, Deckmyn) (1) Begreppet parodii artikel 5.3 k direktiv 2001/29/EG utgör ett självständigt unionsrättsligt begrepp Artikel 5.3 k ska tolkas så, att en parodis väsentliga kännetecken är dels att den erinrar om ett existerande verk, samtidigt som den märkbart skiljer sig från det verket, dels att den har ett humoristiskt eller förlöjligande syfte Skälig avvägning mot yttrandefriheten måste göras (av nationell domstol)

29 (C-201/13, Deckmyn) (2) Argumentation Begreppet parodi inte definierat EU-gemensam innebörd Bestämmelsens fakultativa karaktär ändrar inte detta. Skulle leda till bristande harmonisering. Allmänspråklig tolkning av begreppet parodi Syftet med inskränkningar är att balansera olika rättigheter och intressen

30 Slutsatser om argumentation Restriktiv tolkning av undantag Undantagets ändamålsenliga funktion Nationell frihet att anpassa Harmonisering Trestegsregeln begränsar Trestegsregeln begränsar inte

31 Parodier Deckmynsbetydelseisvenskrätt

32 Detsvenska parodiundantaget SOU 1956:25 s 124 att ett verk göres föremål för travesti eller parodi. Sådana förfaranden har av gammal hävd ansetts tillåtna SOU 1956:25 sid136 f ansetts, att travestier äro självständiga verk, icke bearbetningar. Avgörande härför är att travestin har ett helt annat syfte än bearbetningen, icke vill som denna begagnaförebildenförattnåen effektavliknandeslag utanfullföljerettförförebildenheltfrämmandesyfte

33 SOU 1956:25 sid136 f ja, ävenomtravestinärmycketnärgången, kanske följer förebilden i långa stycken ord för ord, har det överallt städse ansetts, att travestier och liknande äro självständiga verk, icke bearbetningar.

34 NJA 2005 s 905 AlfonsÅberg Principen måste i vart fall vara tillämplig när någon genom att förvränga ett känt verk till form eller innehåll åstadkommer en produkt, vilken framstår som avsedd att skapa en komisk effektsom är helt främmande för originalverket. Självständigt verk Skiljaktig mening

35 Deckmynsbetydelsei svenskrätt? Parodiundantaget i Infosoc är inte implementerat Det svenska parodiundantaget grundar sig på principen att parodier är självständiga verk, eftersom parodin har ett helt annat syfte än ursprungsverket; och det även om parodinärmycketnärgången, 4 2 sturl Är det möjligt att framgent tillämpa det svenska parodiundataget? Ett parodiundantag enlinfosocställer krav på humoristiskt syfte, att parodin märkbart skiljer sig från ursprungsverket (jfr förarbetsuttalanden) samt en intresseavvägning.

36 Tullförordningen Tillämpningvidförsäljningfrån tredjeland C-98/13 Martin Blomqvist./. Rolex

37 Tullförordningenart 2.1 a och b EnligtTullförordningenkrävsdelsettintrångi en upphovsrättellervarumärkesrättsomåtnjuterskyddi Danmark, delsattöverträdelsensketti Danmark.

38 Frågeställningen Höjesteretundradeomnågotintrånghade begåttsi Danmark. Ostridigt att Martin Blomqvist inte gjort intrång i Danmark (hade köptden förprivatbruk). Hade den kinesiske säljaren gjort intrång i Danmark? Hade detskettspridning(upphovsrättsligt) elleranvändningi näringsverksamhet(varumärkesrättsligt) i Danmark? Ettavtalomköpoch leveranshade ingåttsmed en konsumenti Danmark, men inteklartattden kinesiskawebbsidanriktadesig till konsumenter i Danmark.

39 JfrC-5/11 Titus Donner Spridningen till allmänheten kännetecknas av en rad händelser som åtminstone börjar med att ett köpeavtal sluts och utmynnar i fullgörelse av detta avtal genom leverans till en person ur allmänheten. En näringsidkare är ansvarig för alla transaktioner som näringsidkaren själv genomför eller som genomförs för hans eller hennes räkning och som leder till en spridning till allmänheten i en medlemsstat där de spridda varorna är upphovsrättsligt skyddade.

40 JfrC-324/09 L Oréal Ett varumärkesintrång kan föreligga om ett försäljningserbjudandet avseende en märkesvara som befinner sig i tredjeland riktas till konsumenter på det territorium för vilket varumärket registrerats Enbart det förhållandet att en webbplats är tillgänglig på det territorium där varumärket registrerats är inte tillräckligt för att försäljningserbjudanden på webbplatsen ska anses riktade till konsumenter i det territoriet.

41 JfrC-495/09 Philips Intrångi rättigheternakanskenärvarorfråntredjeland, redan innan de anlänt till det territorium där skyddet gäller, är föremål för ett kommersiellt agerande som riktar sig till konsumenter inom det territoriet.

42 Svaret Tullförordningen ska tolkas så, att innehavaren av en immateriell rättighet avseende en vara som sålts till en person bosatt i en medlemsstat via en internetbutik i ett tredjeland vid den tidpunkt då varan anländer till den medlemsstaten åtnjuter det skydd som tillförsäkras innehavaren enligt denna förordning, enbart på grundval av köpet av varan. Varan behöver härutöver inteinnan den såldes ha ingått i ett försäljningsutbud eller i reklam riktad till konsumenterna i den aktuella medlemsstaten.

43 Jurisdiktion

44 C-387/12 -Hi HotelHCF En fotograf (Owe Spoering) hade framställt 25 fotografier på uppdrag av Hi Hotel, avseende hotellets interiörer. Avtalet (?) mellan fotografen och hotellet avsåg endast fotografierna som sådana och rätt/licens för hotellet att använda bilderna, t.ex. i marknadsföring. 9 av bilderna dök senare upp i en bok om inredningsarkitektur, som försåldes i Tyskland. Fotografen sökte genom sin talan i tysk domstol utverka förbud och erhålla skadestånd från förlaget. Det är möjligt att Hi Hotel överlämnat fotografierna till bokförlaget i Paris. Har den tyska domstolen jurisdiktion när handlingen (medverkanshandlingen) har skett i Frankrike? och vad omfattas i så fall av den tyska domstolens behörighet?

45 C-387/12 -Hi HotelHCF Artikel 2.1 i förordning nr 44/2001 Om inte annat föreskrivs i denna förordning, skall talan mot den som har hemvist i en medlemsstat väckas vid domstol i den staten, oberoende av i vilken stat han har medborgarskap. Artikel 5 Talan mot den som har hemvist i en medlemsstat kan väckas i en annan medlemsstat om talan avser skadestånd utanför avtalsförhållanden, vid domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa.

46 C-387/12 -Hi Hotel HCF domstolen i den ort där skadan inträffade eller kan inträffa. Avser både den ort där skadan uppkom ( placewherethe damageoccured ) och den där den skadegörande händelsen inträffade ( the place of the casual event giving riseto the thedamage ), vilket innebär att talan kan väckas mot svaranden vid domstolen på den av dessa två orter som käranden väljer.

47 C-387/12 -Hi HotelHCF Ska artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 tolkas så, att skadan har inträffat i en medlemsstat (medlemsstat A) om den otillåtna handling som talan i målet avser eller som ligger till grund för skadeståndyrkanden har utförts i en annan medlemsstat (medlemsstat B) och består i medverkan i den otillåtna handling (huvudgärningen) som har utförts i den förstnämnda medlemsstaten (medlemsstat A)?

48 C-387/12 -Hi HotelHCF Artikel 5 led 3 i förordning nr 44/2001 ska tolkas så, att den i ett fall där flera personer påstås ha vållat skada genom intrång i den ekonomiska delen av den upphovsrätt som är skyddad i den medlemsstat i vilken domstolen där talan har väckts är belägen utgör hinder för att orten där den skadegörande händelsen inträffade läggs till grund för behörighet för en domstol inom vars domkrets den av de påstådda skadevållarna mot vilken talan har väckts inte har handlat. Artikel 5 led 3 i förordningen medger däremot att orten där den skadegörande händelsen inträffade läggs till grund för nämnda domstols behörighet, förutsatt att skadan kan inträffa inom den domstolens domkrets. I en sådan situation är domstolen endast behörig att pröva den skada som vållats inom den medlemsstat där domstolen är belägen.

49 C-387/12 -Hi Hotel HCF En part kan stämmas för (medverkan till) upphovsrättsintrång även i domstol i jurisdiktioneri vilka parten varken har hemvist eller har handlat, om dess handlingar kan orsaka skada i den medlemsstat där talan har väckts.

50 Ny Bryssel I-förordning Förordning 1215/ januari 2015 Artikel 2.1 i 44/2001 artikel 4.1 i 1215/2012 Artikel 5 i 44/2001 artikel 7.2 i 1215/2012

51 Tekniska skyddsåtgärder samt förelägganden om blockering

52 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Även konsoler och annan utrustning som försetts med skydd mot uppspelning av icke-auktoriserat innehåll kan utgöra tekniska åtgärder som omfattas av skyddet i artikel 6, men

53 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Det ankommer på den nationella domstolen att pröva huruvida andra åtgärder eller åtgärder som inte vidtagits på konsolerna skulle kunna ge upphov till mindre störningar av eller mindre inskränkningar i aktiviteter från tredje mans sida, samtidigt som de skyddar rättsinnehavarnas rättigheter på ett likvärdigt sätt. Det är därvid relevant att ta hänsyn bland annat till kostnaderna för olika slags tekniska åtgärder, de tekniska och praktiska aspekterna av att genomföra dessa samt till en jämförelse av effektiviteten hos dessa olika slags tekniska åtgärder vad gäller skyddet för rättsinnehavarens rättigheter, en effektivitet som dock inte behöver vara absolut.

54 Tekniska åtgärder enligt artikel 6 infosocdirektivet (C-355/12, Nintendo) Det ankommer även på den nationella domstolen att bedöma syftet med anordningar, produkter och komponenter som kan kringgå de tekniska åtgärderna. Bevisning om hur tredje man faktiskt använder dem är därvid särskilt relevant, sett utifrån omständigheterna i målet. Den nationella domstolen kan bland annat pröva hur ofta dessa anordningar, produkter eller komponenter faktiskt används i strid med upphovsrätten och hur ofta de används för ändamål som inte gör intrång i denna rätt.

55 Förelägganden om blockering av webb-platser (C-314/12, UPC Telekabel Wien) Artikel 8.3 infosoc-direktivet tillämpligt på accessleverantörer på mottagarsidan Blockeringsförelägganden utan specificerade åtgärder är förenliga med grundläggande rättigheter (operatörens näringsfrihet och användares informationsfrihet), men bara under vissa förutsättningar.

56 Förelägganden om blockering av webb-platser (C-314/12, UPC Telekabel Wien) Krav för att godta ospecificerade förelägganden Operatören kan välja rimliga och balanserade åtgärder Operatören kan vi verkställigheten undgå ansvar genom att visa att den vidtagit alla rimliga åtgärder Åtgärderna måste beakta tredje mans informationsfrihet (måste vara välriktade ) Måste kunna prövas av domstol. Användarna måste ha talerätt Konsekvenser för svensk rätt?

57 Sanktioner

58 HögstadomstolensdomB 2489/13 Straffvärdefildelning Laddatner60 filmervid51 tillfällenmellanden 23/2 och 5/ Laddatupp57 avfilmernamomentantellerkorttid efter nerladdningen Överfört 3 filmverk till allmänheten under längre tid 51 brottmot URL förelåg Hovrätten 160 dagsböter

59 HögstadomstolensdomB 2489/13 53 URL Böterellerfängelsehögst2 år BrB 30:3 Gemensam påföljd(51 brott) BrB25:5, 6 Om böter-högstaantaletdagsböter200 BrB29:2 Lägst30 dagsböteroch högstfängelsei3 år

60 HögstadomstolensdomB 2489/13 Uppladdning särskilt allvarligt; dock kortvarigt Eget bruk, inget kommersiellt syfte Upprepade gånger, likartat sätt; men kan endast begås påsättsomskett Straffvärdetförvartoch ettavde brottsominnefattar nerladdning och kortare uppladdning = 50 dagsböter Ej förebyggt eller begränsat skadeverkningar Tämligen omfattande, lång tid Kraftigt bötesstraff dagsböter

61 GötaHovrättB Bevisningoch bevisbördavidfildelning Överföring Åklagaren kunde visa att brottet begåtts från den tilltalades IP-adress med en dator som tillhör den tilltaladeoch med användandeavettanvändarnamnjämtee-postadresssomäruniktförden tilltalade-dånormaltutrettattden tilltaladeharanväntdatornviddettillfällesomåtaletavser. Den tilltalade måste för att bli frikänd då föra fram sådana omständigheter som medför att bevisvärderingen framstår som osäker. Invändningen att det inte var den tilltalade som använt datorn vid aktuellt tillfälle, utan t.ex. hans samboärdock en invändningsomundandrarsig kontroll. Den tilltaladehade dessutomlämnatandrauppgifterunder förundersökningen. Sammantaget styrkt gärningsbeskrivningen avseende överföring. Exemplarframställning Visserligen styrkt att den tilltalade kopierat flera av ljudfilerna från skivor som han haft tillgång till, men den tilltalades invändning att han gjort det för att tillsammans med sambo och vänner kunnalyssnapåmusikeni bostadenvia datornkundeintelämnasutanavseende. Intetillfredsställandestyrktattframställningenavdigitalaexemplar varolovlig.

62 Svea HovrättT : DDF./. Swepiq (f.d. Infopaq) Tillfälliga kopior som omfattas av undantaget i 11 a URL Söksträngar om 11 ord kan göra intrång (delvistmångfaldigande) men ej visat genom att presentera konkreta exempel på artiklar/tidningsartiklar

63 Tack! Johan Axhamn Doktorand i civilrätt Stockholms universitet tel: Karin Cederlund Advokat, Partner, Sandart&Partners Advokatbyrå tel: Daniel Westman Doktorand i rättsinformatik Stockholms universitet tel:

Förelägganden om blockering av webbplatser EU-domstolens dom i UPC Telekabel Wien (C-314/12)

Förelägganden om blockering av webbplatser EU-domstolens dom i UPC Telekabel Wien (C-314/12) Förelägganden om blockering av webbplatser EU-domstolens dom i UPC Telekabel Wien (C-314/12) Daniel Westman Stockholms universitet http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Bakgrund: Olika strategier mot intrång

Läs mer

Privatimport av piratkopior 2014-04-24

Privatimport av piratkopior 2014-04-24 Privatimport av piratkopior Tullbeslag av internetsåld vara Docent Sanna Wolk Akademin för Immaterial-, Marknadsföringsoch Konkurrensrätt (IMK) Juridiska fakulteten vid Uppsala universitet Bakgrund Förstöring

Läs mer

Om parodiundantaget i svensk rätt

Om parodiundantaget i svensk rätt Om parodiundantaget i svensk rätt IMK: Upphovsrättsliga inskränkningar och originalitetskravet Seminarium om upphovsrätt den 8 oktober 2014 Erik Ficks Upphovsrättsligainskränkningari EU ochi Sverige Infosoc-direktivet(2001/29/EG)

Läs mer

Avbildning av konstverk och byggnader på internet

Avbildning av konstverk och byggnader på internet 602 Daniel Westman Avbildning av konstverk och byggnader på internet Av jur. kand. Daniel Westman 1. Inledning Inskränkningarna i 2 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga

Läs mer

Originalitets- Kravet. Per Jonas Nordell

Originalitets- Kravet. Per Jonas Nordell Originalitets- Kravet Per Jonas Nordell 1 URL Den som har skapat ett litterärt eller konstnärligt verk har upphovsrätt till verket oavsett om det är 1. skönlitterär eller beskrivande framställning i skrift

Läs mer

Lydia Lundstedt, Stockholm universitet

Lydia Lundstedt, Stockholm universitet Lydia Lundstedt, Stockholm universitet C-145/10, Painer/Standard Verlag Österrikisk domstol Österrikisk svarande tidningar distribueras i Österrike Fyra tyska svaranden -tidningar distribueras i Fyra tyska

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 9 december 2014 B 2489-13 KLAGANDE Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm MÅLSÄGANDE Aktiebolaget Svensk Filmindustri, 556003-5213 c/o

Läs mer

Av Evelina Lindgren, jur. stud. vid Göteborgs universitet

Av Evelina Lindgren, jur. stud. vid Göteborgs universitet Alternativa behörighetsregler för domstol vid varumärkesintrång på internet Av Evelina Lindgren, jur. stud. vid Göteborgs universitet 1. Introduktion Under senare år har ett flertal mål avseende gränsöverskridande

Läs mer

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället

Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället IP/97/1100 Bryssel den 10 december 1997 Förslag till direktiv om upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället Europeiska kommissionen har på initiativ av kommissionsledamoten med ansvar

Läs mer

SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson

SACG - 27 november 2014. Kammaråklagare Henrik Rasmusson SACG - 27 november 2014 Kammaråklagare Henrik Rasmusson Tingsrätten Påföljd: Fängelse 1 år - Uppsåt - Allvarligt slag - Stor ekonomisk skada - Risk för tredje man - Enkelt att genomföra - Goda intäkter

Läs mer

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 29.7.2010 KOM(2010)399 slutlig RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL RÅDET om Konungariket Sveriges genomförande av de åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att tobaksvaror

Läs mer

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry?

Disposition. Bakgrund 2014-11-24. Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Question B To what extent does the principle of exhaustion of IP rights apply to the on-line industry? Advokat Alexander Jute alexander.jute@marlaw.se 18 november 2014 Advokatfirman MarLaw AB Sveavägen

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor 27.10.2010 2010/0067(CNS) FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51

Regeringskansliet Faktapromemoria 2013/14:FPM51 Regeringskansliet Faktapromemoria Undertecknande av Marrakechfördraget om inskränkningar i upphovsrätten till förmån för personer med synnedsättning Justitiedepartementet 2014-02-07 Dokumentbeteckning

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för industrifrågor, forskning och energi 2015/0284(COD) 26.5.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för industrifrågor, forskning och energi till utskottet för

Läs mer

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B

15490/14 ph/slh 1 DG D 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 17 november 2014 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2013/0409 (COD) 15490/14 NOT från: till: Ordförandeskapet Rådet DROIPEN 129 COPEN 278 CODEC 2241 Komm. dok. nr:

Läs mer

Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering?

Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering? Intrång online varningsbrev, identifiering, avstängning eller filtrering? Daniel Westman Juridiska institutionen http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Intrång genom fildelningsnätverk Tekniken i sig har

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.10.2014 COM(2014) 638 final 2014/0297 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om ingående, på Europeiska unionens vägnar, av Marrakechfördraget om att underlätta tillgången

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 21 februari 2017 T 1963-15 KLAGANDE JL Ombud: Jur.kand. ST och jur.kand. PÖ MOTPART MA Ombud: Advokat TR SAKEN Upphovsrättsintrång ÖVERKLAGAT

Läs mer

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA

AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA AVTAL GENOM SKRIFTVÄXLING OM BESKATTNING AV INKOMSTER FRÅN SPARANDE OCH DEN PROVISORISKA TILLÄMPNINGEN AV DETTA A. Brev från Konungariket Sverige Jag ber att få hänvisa till avtalet mellan Konungariket

Läs mer

Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09

Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09 C- 279/13 Cmore Anmälan Ombuds skriftliga anmälan, 2009-03-27 10:00 diarienr: 2102-K4937-09 8 Frågorna: 1. Omfa7ar begreppet överföring >ll allmänheten, i den mening som avses i ar>kel 3.1 i infosocdirek>vet,

Läs mer

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område

En praktisk vägledning. Europeiskt Rättsligt Nätverk på privaträttens område Användning av videokonferenser vid bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur enligt rådets förordning (EG) nr 1206/2001 av den 28 maj 2001 En praktisk vägledning Europeiskt Rättsligt

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 april 2016 Ö 849-15 ANMÄLARE Stockholms tingsrätt Box 8307 104 20 Stockholm PARTER Kärande vid tingsrätten Bildupphovsrätt i Sverige

Läs mer

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen

Upphovsrätten i informationssamhället ändringar i upphovsrättslagen Cirkulärnr: 2005:60 Diarienr: 2005/1478 Handläggare: Agneta Lefwerth Sektion/Enhet: Juridiska enheten Datum: 2005-06-22 Mottagare: Gemensam kommunadministration Kultur Bibliotek Grundskola Gymnasieskola

Läs mer

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet

Inledning. Nya strategier inriktade på olika typer av mellanhänder som möjliggör kommunikation över internet Presentation Generellt om upphovsrätten, internet och mellanhänders ansvar i Sverige The Pirate Bay-målet år 2010 Black Internet-målet år 2012 Bredbandsbolaget-målet pågående Särskild talan om förverkande

Läs mer

Europeiska länkningsmål. Seminarium den 4 mars 2014. Jur. mag. doktorand Kacper Szkalej kacper.szkalej@jur.uu.se. Om mig

Europeiska länkningsmål. Seminarium den 4 mars 2014. Jur. mag. doktorand Kacper Szkalej kacper.szkalej@jur.uu.se. Om mig Europeiska länkningsmål Seminarium den 4 mars Jur. mag. doktorand Kacper Szkalej kacper.szkalej@jur.uu.se Om mig Doktorand i civilrätt vid Uppsala universitet sedan hösten 2013 Huvudhandledare: docent

Läs mer

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva

ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva Europaparlamentet 2014-2019 ANTAGNA TEXTER Preliminär utgåva P8_TA-PROV(2017)0313 Gränsöverskridande utbyte mellan unionen och tredjeländer av exemplar i tillgängligt format av vissa verk och andra skyddade

Läs mer

Datainspektionen lämnar följande synpunkter.

Datainspektionen lämnar följande synpunkter. Yttrande Diarienr 1(7) 2017-10-11 1684-2017 Ert diarienr Ju2017/05728/L6 Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Remittering av promemorian Anpassning av lagen (2001:183) om behandling av personuppgifter

Läs mer

Parodidomen C-201/13 Deckmyn./. Vandersteen och dess betydelse för svensk rätt

Parodidomen C-201/13 Deckmyn./. Vandersteen och dess betydelse för svensk rätt Parodidomen C-201/13 Deckmyn./. Vandersteen och dess betydelse för svensk rätt Svenska Föreningen för Upphovsrätt 15 oktober 2014 Karin Cederlund Sandart&Partners Advokatbyrå KB C 201/13 Deckmyn./. Vandersteen

Läs mer

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU

Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU Regler för momshantering vid e-fakturering inom EU NEA seminarium 6 mars 2007 Mats Holmlund 08-440 41 59 1 Momslagen och EG-rätten Mervärdesskattelagen 1968/1994 Sjätte mervärdesskattedirektivet - 1967

Läs mer

Blankett 8A Standardavtalsklausuler

Blankett 8A Standardavtalsklausuler Blankett 8A Standardavtalsklausuler STANDARDAVTALSKLAUSULER i enlighet med artikel 26 punkt 2 i direktivet 95/46/EG för överföring av personuppgifter till tredje land som inte säkerställer adekvat skyddsnivå

Läs mer

Blockering av domännamn

Blockering av domännamn Docent vid Institutet för Immaterial-, Marknadsföringsoch Konkurrensrätt (IMK) sanna.wolk@jur.uu.se Blockering Bakgrund Art. 8.3 Infosocdirektivet och 53 b upphovsrättslagen EU-domstolen C-314/12 UPC Telekabel

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (7) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 5 juli 2011 Ö 5155-10 KLAGANDE MB Ombud: Advokat ÅG MOTPART AW Ombud: Advokat AK SAKEN Avvisande av talan ÖVERKLAGADE AVGÖRANDET Svea

Läs mer

Upphovsrättslig praxis 2013

Upphovsrättslig praxis 2013 Upphovsrättslig praxis 2013 SFIR:s praxisdag den 15 januari 2014 Daniel Westman, Stockholms universitet Johan Axhamn, Stockholms universitet EU-domstolen C-607/11, TVCatchup EUDs svar (1): Uttrycket överföring

Läs mer

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT

Utskottet för rättsliga frågor ARBETSDOKUMENT EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 11.11.2011 ARBETSDOKUMENT om förslaget till rådets förordning om domstols behörighet, tillämplig lag samt erkännande och verkställighet i mål

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt; SFS 2011:914 Utkom från trycket den 5 juli 2011 utfärdad den 22 juni 2011. Enligt riksdagens

Läs mer

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE

Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE Avtal MELLAN PERSONUPPGIFTSANSVARIG OCH PERSONUPPGIFTSBITRÄDE 1. Personuppgiftsbiträdesavtalets syfte Detta Personuppgiftsbiträdesavtal syftar till att uppfylla stadgandet i 30 personuppgiftslagen (PuL)

Läs mer

Är det ett brott att länka?

Är det ett brott att länka? Juridiska institutionen Vårterminen 2015 Examensarbete i civilrätt, särskilt immaterialrätt 30 högskolepoäng Är det ett brott att länka? Internets påverkan på tillgängliggörande för allmänheten Författare:

Läs mer

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19)

Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande av direktiv 2004/48/EG (Ds 2007:19) SVEA HOVRÄTT YTTRANDE 2007-10-01 Stockholm Dnr 417/07 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 Stockholm Civilrättsliga sanktioner på immaterialrättens område - genomförande

Läs mer

Konsumenterna och rätten

Konsumenterna och rätten Lena Olsen Juridik och förvaltningspolitik i socialt arbete Konsumenterna och rätten 1. Varför konsumentskydd? Läs NJA 1968 s. 303 2. Framväxten av konsumentskyddsregleringen Sverige 1995 EU - förordningar,

Läs mer

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod

Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Juridiska frågor kring fri programvara och öppen källkod Daniel Westman Institutet för rättsinformatik Stockholms universitet http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Fri programvara Bakgrund, ideologi och

Läs mer

ISP LIABILITY IN SWEDEN. The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University

ISP LIABILITY IN SWEDEN. The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University ISP LIABILITY IN SWEDEN The Nordic IT Law Conference 2010 Johan Axhamn, PhD candidate Stockholm University ISP LIABILITY Copyright Reproduction Communication to the public (tillgängliggörande för allmänheten)

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för sysselsättning och sociala frågor 2016/0278(COD) 5.12.2016 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för sysselsättning och sociala frågor till utskottet för rättsliga

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM13. Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Förordning och direktiv om genomförande av Marrakechfördraget i EU-rätten Justitiedepartementet 2016-10-18 Dokumentbeteckning KOM(2016) 595 Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 98/34/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23

M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 M i g r a t i o n s ö v e r d o m s t o l e n MIG 2016:23 Målnummer: UM3885-16 Avdelning: 1 Avgörandedatum: 2016-11-17 Rubrik: Lagrum: Bestämmelsen om rätt till rättsligt bistånd och biträde i det omarbetade

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (12) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 4 juli 2012 Ö 2256-10 KLAGANDE ME Ombud: ST MOTPART Tylden & Co AS, 963963629 Postboks 4343 Nydalen NO-0402 Oslo Norge Ombud: Advokat

Läs mer

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter

En kort sammanfattning av hovrättens synpunkter YTTRANDE 2011-01-21 SVEA HOVRÄTT Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Departementspromemorian Medling i vissa privaträttsliga tvister (Ds 2010:39) Inledning Hovrätten, som inte har

Läs mer

Upphovsrätt i förändring

Upphovsrätt i förändring Upphovsrätt i förändring Mötesplats inför framtiden Borås 2005-10-12 Susanna Broms Kungl. biblioteket 1 Upphovsrättens reglering Bern-konventionen direktiv från EU-rådet nationell lagstiftning avtal 2

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18

ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för rättsliga frågor 27.6.2012 2012/2030(INI) ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 Angelika Niebler (PE491.093v01-00) Fullbordandet av den inre e-marknaden (2012/2030(INI)) AM\907170.doc

Läs mer

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Stefan Lindskog, Gudmund Toijer (referent), Göran Lambertz, Svante O. Johansson och Lars Edlund

NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Stefan Lindskog, Gudmund Toijer (referent), Göran Lambertz, Svante O. Johansson och Lars Edlund 1 PROTOKOLL 2015-12-03 Föredragning i Stockholm Aktbilaga 18 Mål nr T 3403-14 NÄRVARANDE JUSTITIERÅD Stefan Lindskog, Gudmund Toijer (referent), Göran Lambertz, Svante O. Johansson och Lars Edlund FÖREDRAGANDE

Läs mer

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE

PUBLIC. Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) EUROPEISKA UNIONENSRÅD /12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE ConseilUE EUROPEISKA UNIONENSRÅD Brysselden26oktober2012(7.11) (OR.fr) 14997/12 Interinstitutioneltärende: 2011/0284(COD) LIMITE PUBLIC JUR538 JUSTCIV307 CONSOM124 CODEC2396 YTTRANDEFRÅNJURIDISKAAVDELNINGEN

Läs mer

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet

Upphovsrätt. Upphovsrättens grunder. Universitetsjurist Martin Putsén. Juristfunktionen, Linköpings universitet Upphovsrätt Upphovsrättens grunder Universitetsjurist Martin Putsén Juristfunktionen, Linköpings universitet 2012-10-19 Upphovsrättens grunder Bakgrund Upphovsrättsliga grunder Exempel Litteratur Webbaserat

Läs mer

Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04

Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04 Göta hovrätts mål nr. FT 311-13 (laga kraft ej PT) IMK- 2014-12-04 Advokat Magnus Tonell 1 Målets bakgrund En privatperson stämde en kommun för upphovsrättsintrång. Kommunen hade i ett annat tvistemål

Läs mer

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR

(Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR 23.4.2010 Europeiska unionens officiella tidning L 102/1 II (Icke-lagstiftningsakter) FÖRORDNINGAR KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) nr 330/2010 av den 20 april 2010 om tillämpningen av artikel 101.3 i fördraget

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM

HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Sida 1 (9) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 10 juni 2016 T 2760-15 KLAGANDE TeliaSonera Sverige Aktiebolag, 556430-0142 Vitsandsgatan 9 123 86 Farsta Ombud: Advokaterna SW och ME MOTPART

Läs mer

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon

Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon Import- och exportföreskrifter/sanktioner 1 Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 av den 25 september 2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING med

Läs mer

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora

Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Anseendeskyddet efter L'Oréal och Interflora Vad hände med konsument- och konkurrensperspektivet? AIPPI-dagen, 15 mars 2013 Stojan Arnerstål, doktorand Akademin för Immaterialrätt och Konkurrensrätt Juridiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om register över europeiska grupperingar för territoriellt samarbete; SFS 2009:705 Utkom från trycket den 30 juni 2009 utfärdad den 17 juni 2009. Regeringen föreskriver

Läs mer

Musik och film på Internet - hot eller möjlighet? Uppdraget

Musik och film på Internet - hot eller möjlighet? Uppdraget Musik och film på Internet - hot eller möjlighet? Utredare Cecilia Renfors Utredningssekreterare Johan Axhamn Svenska Föreningen för Upphovsrätt 2007-09-11 Uppdraget Redovisa utvecklingen av lagliga nättjänster

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14

HÖGSTA DOMSTOLENS. Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS. ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Hovrätten för Västra Sveriges dom 2014-02-10 i mål B 1449-14 Sida 1 (10) HÖGSTA DOMSTOLENS DOM Mål nr meddelad i Stockholm den 3 juni 2014 B 1310-14 KLAGANDE MW Ombud och offentlig försvarare: Advokat F- MS MOTPART Riksåklagaren Box 5553 114 85 Stockholm SAKEN Utvisning

Läs mer

Renforsutredningens förslag för att underlätta lagliga alternativ samt pågående arbeten beträffande orphan works

Renforsutredningens förslag för att underlätta lagliga alternativ samt pågående arbeten beträffande orphan works Renforsutredningens förslag för att underlätta lagliga alternativ samt pågående arbeten beträffande orphan works Johan Axhamn Ämnessakkunnig, Utredningssekreterare Ds 2007:29 Renforsutredningens förslag

Läs mer

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet

Jonatan Lundgren. Upphovsrätt och Internet Jonatan Lundgren Upphovsrätt och Internet Del 1 GRUNDLÄGGANDE UPPHOVSRÄTT OCH INTERNET 2. Internet... 8 3. Upphovsrätt och skydd... 9 4. Vad skyddar upphovsrätten?... 12 5. Upphovsmannens rättigheter...

Läs mer

Förslag till RÅDETS BESLUT

Förslag till RÅDETS BESLUT EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 21.12.2011 KOM(2011) 911 slutlig 2011/0447 (NLE) Förslag till RÅDETS BESLUT om medlemsstaternas förklaring om godtagande, i Europeiska unionens intresse, av Rysslands

Läs mer

En översyn av EU:s varumärkessystem

En översyn av EU:s varumärkessystem En översyn av EU:s varumärkessystem SFIR 20 september 2013 Josefin Park Liv Bernitz Kommissionens förslag Ändringar i förordningen om gemenskapsvarumärken, KOM(2013)161 slutlig Omarbetning av direktivet

Läs mer

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här)

Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) MARKNADSDOMSTOLENS DOM BESLUT 2008:13 Datum 2008-09-15 Dnr C 19/08 ÖVERKLAGAT BESLUT Stockholms tingsrätts, avd. 5, beslut den 19 juni 2008 i mål T 2918-08, bilaga (ej bilagd här) KLAGANDE Medartuum AB,

Läs mer

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA

MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för framställningar 28.11.2014 MEDDELANDE TILL LEDAMÖTERNA Ärende: Framställning 0824/2008, ingiven av Kroum Kroumov, bulgarisk medborgare, och undertecknad av ytterligare

Läs mer

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande

Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande EUROPEISKA KOMMISSIONEN GENERALDIREKTORATET FÖR NÄRINGSLIV Vägledning 1 Bryssel den 1 februari 2010 - Förhållandet mellan direktiv 2001/95/EG och förordningen om ömsesidigt erkännande 1. INLEDNING Syftet

Läs mer

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ.

För delegationerna bifogas motiveringen till ovanstående initiativ. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 8 augusti 2003 (20.8) (OR. it) 11770/03 ADD 1 LIMITE MIGR 71 COMIX 474 ADDENDUM TILL NOT från: Ordförandeskapet till: Arbetsgruppen för migration och återsändande Ärende:

Läs mer

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen

Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Riksåklagarens kansli Rättsavdelningen Datum Sida 1 (6) Byråchefen My Hedström 2013-05-08 Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av hovrättsdom brott mot upphovsrättslagen Klagande Riksåklagaren

Läs mer

Överklagande av en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen brott mot upphovsrättslagen

Överklagande av en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen brott mot upphovsrättslagen Rättsavdelningen Sida 1 (10) Byråchefen My Hedström 2016-11-07 Datum Högsta domstolen Box 2066 103 12 Stockholm Överklagande av en dom från Patent- och marknadsöverdomstolen brott mot upphovsrättslagen

Läs mer

InfoCuria Domstolens rättspraxis

InfoCuria Domstolens rättspraxis Sida 1 av 7 InfoCuria Domstolens rättspraxis svenska (sv) Hem > Sökformulär > Sökresultat > Dokument Skriv ut Dokumentets språk : svenska DOMSTOLENS DOM (fjärde avdelningen) den 16 januari 2014 (*) ˮBegäran

Läs mer

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968

EUROPEISKA UNIONENS RÅD. Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) 12062/3/04 REV 3 ADD 1. Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) SOC 382 CODEC 968 EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 15 november 2004 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2003/0184 (COD) 12062/3/04 REV 3 ADD 1 SOC 382 CODEC 968 RÅDETS MOTIVERING Ärende: Gemensam ståndpunkt antagen

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (8) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 1 april 2005 Ö 4188-04 KLAGANDE Scan-Tech USA/Sweden AB, 556276-8019, Skyttbrinksvägen 11, 147 39 TUMBA Ombud: advokaten BL MOTPART Volvo

Läs mer

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co

Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster. Peter Dyer. ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Lag om elektronisk handel och andra informations- samhällets tjänster Peter Dyer ADVOKATFIRMAN FOYEN & Co Introduktion DS 2001:13. Införlivar e-handelsdirektivet e med svensk rätt. Skall vara implementerat

Läs mer

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder

Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Vad pratar vi om? Upphovsrätt Fildelning Tekniska skyddsåtgärder Digitalisering Exemplarframställning Temporära exemplar Filer och bitströmmar Källa: Pirates of the Carribean: Dead Man s Chest (Jerry Bruckheimer

Läs mer

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen GENERALDIREKTORATET FÖR INTERN POLITIK UTREDNINGSAVDELNING C: MEDBORGERLIGA RÄTTIGHETER OCH KONSTITUTIONELLA FRÅGOR RÄTTSLIGA FRÅGOR Tillämpningen av en gemensam europeisk köplag inom ramen för Rom I-förordningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i lagen (1999:678) om utstationering av arbetstagare; SFS 2017:320 Utkom från trycket den 9 maj 2017 utfärdad den 27 april 2017. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

IT-rätt en introduktion

IT-rätt en introduktion IT-rätt en introduktion Daniel Westman Juridiska institutionen Stockholms universitet Webbplats: http://www.juridicum.su.se/iri/dawe Disposition Allmänt om förhållandet IT juridik Skyddet för personuppgifter

Läs mer

TARGET2- Suomen Pankki

TARGET2- Suomen Pankki REGLER OM AUTOMATISK KOLLATERALISERING I TARGET 2-SUOMEN PANKKI Definitioner automatisk kollateralisering: intradagskredit som en nationell centralbank i euroområdet beviljar i centralbankspengar till

Läs mer

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring

Finansdepartementet. Avdelningen för offentlig förvaltning. Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Finansdepartementet Avdelningen för offentlig förvaltning Ändring i reglerna om aggressiv marknadsföring Maj 2015 1 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Förslag till lag om ändring i marknadsföringslagen

Läs mer

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905)

HFD 2015 ref 79. Lagrum: 58 1 jaktförordningen (1987:905) HFD 2015 ref 79 Överklagandeförbudet i 58 1 jaktförordningen står i strid med unionsrätten när det gäller beslut om jakt efter en art som är skyddad av EU:s livsmiljödirektiv. Lagrum: 58 1 jaktförordningen

Läs mer

Privatkopiering i molnet

Privatkopiering i molnet Privatkopiering i molnet Advokat Stefan Widmark och jur. kand. Azra Osmancevic 2012-03-15 Den svenska lagstiftningen Den svenska lagstiftningen Exemplarframställning för privat bruk 12 URL Exemplarframställning

Läs mer

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen?

Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Hur lång är skyddstiden? Vad skyddas av upphovsrätten? Vad innebär symbolen? S V E R I G E S F Ö R FAT TA R F Ö R B U N D I N F O R M E R A R O M U P P H OV S R ÄT T E N i Vad är upphovsrätt och hur uppstår den? Upphovsrättslagen ger upphovsmän ensamrätt att förfoga över sitt verk

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Radioutrustningslag; utfärdad den 28 april 2016. SFS 2016:392 Utkom från trycket den 11 maj 2016 Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Tillämpningsområde och definitioner

Läs mer

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION. Förslag till RÅDETS FÖRORDNING EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION Bryssel den 18.05.2001 KOM(2001) 266 slutlig Förslag till RÅDETS FÖRORDNING om komplettering av bilagan till kommissionens förordning (EG) nr 1107/96 om registrering

Läs mer

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45

ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 EUROPAPARLAMENTET 2009-2014 Utskottet för kultur och utbildning 2012/0340(COD) 6.9.2013 ÄNDRINGSFÖRSLAG 11-45 Förslag till yttrande Zoltán Bagó (PE513.263v01-00) Tillgängligheten till offentliga myndigheters

Läs mer

Utdrag ur protokoll vid sammanträde

Utdrag ur protokoll vid sammanträde 1 LAGRÅDET Utdrag ur protokoll vid sammanträde 2008-10-22 Närvarande: F.d. regeringsrådet Rune Lavin, f.d. regeringsrådet Karl-Ingvar Rundqvist och justitierådet Marianne Lundius. Civilrättsliga sanktioner

Läs mer

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT

HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Sida 1 (6) HÖGSTA DOMSTOLENS BESLUT Mål nr meddelat i Stockholm den 31 januari 2013 Ö 743-11 KLAGANDE Siv Ing Benum AS Drammensveien 130 B12 NO-0277 Oslo Norge Ombud: Advokat LL MOTPART Kinovox-Benum AB

Läs mer

BESLUT 2008-01-15 5003-07-40

BESLUT 2008-01-15 5003-07-40 Datum BESLUT Dnr 2008-01-15 5003-07-40 SKADESTÅNDSANSPRÅK MOT STATEN Justitiekanslerns beslut Arctic Air Aktiebolag, 556284-3887, tillerkänns ersättning av staten med 587 312 kr jämte ränta på beloppet

Läs mer

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning KKV1004, v1.2, 2011-02-05 BESLUT 2012-03-02 Dnr 632/2009 1 (5) Sodastream International Ltd. Advokat Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB Box 1703 111 87 Stockholm Ifrågasatt missbruk av dominerande ställning

Läs mer

DOM Meddelad i Stockholm

DOM Meddelad i Stockholm I STOCKHOLM 2013-04-10 Meddelad i Stockholm Mål nr UM 5753-12 1 KLAGANDE Ombud: MOTPART Migrationsverket ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Förvaltningsrättens i Stockholm, migrationsdomstolen, dom den 12 juni 2012

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster; SFS 2002:562 Utkom från trycket den 14 juni 2002 utfärdad den 6 juni 2002. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs

Läs mer

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen

Lag. om ändring av värdepappersmarknadslagen Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen I enlighet med riksdagens beslut upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 1 kap. 1 mom. 8 punkten, 13 och 14 kap., 15 kap. 2 mom. och 16 kap. 3, av dem

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 1999 2004 Utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden DEFINITIVT FÖRSLAG 6 juni 2001 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för rättsliga frågor och den inre marknaden till utskottet

Läs mer

REPETITIONSFÖRELÄSNING IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT

REPETITIONSFÖRELÄSNING IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT REPETITIONSFÖRELÄSNING IMMATERIALRÄTT OCH MARKNADSRÄTT 10 oktober 2011 Stojan Brdarski stojan.brdarski@jur.uu.se Upphovsrätt Vad skyddas genom upphovsrättslagen? Litterära och konstnärliga verk (1 URL)

Läs mer

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare

NOT Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet för transportörer att lämna uppgifter om passagerare EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 23 februari 2004 (26.2) (OR. en) 6620/04 LIMITE FRONT 27 COMIX 119 NOT från: till: Ärende: Generalsekretariatet Delegationerna Utkast till rådets direktiv om skyldighet

Läs mer

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd

SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd SFIR - Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd 2001-01-15 Justitiedepartementet Enheten för immaterialrätt och transporträtt 103 33 STOCKHOLM Remiss: Mönsterutredningens delbetänkande Mönster Form

Läs mer

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ

Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ Bilaga 1- Ändringar i tjänstedirektivförslaget vid olika alternativ * I alla fall då hänvisning sker till kommissionens förslag, avses Ordförandeskapets skuggförslag. 1 Alternativ 1: Att ULP byts ut mot

Läs mer

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29)

Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) Arbetsgruppen för skydd av enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter (Artikel 29) 02318/09/SV WP167 Yttrande 8/2009 Om skydd av personuppgifter insamlade och behandlade av skattefria butiker

Läs mer